Trang chủ / Tiên Hiệp / Độc Bộ Thiên Hạ / Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa

Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa
Độc Bộ Thiên HạF
Tác giảYz: ThạIKch Trư nguồn tunghoanh.com

Chương 186: Lạbut thủ tồi hoa

Nhóm dịknch: Mr5800
Nguồn: Mê TruynThiết Huyết Chiến Kỳ nng n vô cùng, Phương ThầYzn ôm lấYzy cũng cố hết sứVLc rồi. Loạkni vu bảBkxo đFImBi hình này bình thườzng đSmOu là lấIDy chân nguyên tế khởi giữUma không trung, đSmOón gió mà phát triểifn, giống như Dip Húc ôm trên tay, dùng sứbbc đbbp ngườXOi, thc ra ít ỏi không có mấbIIy.

ĐLi kỳ này là vu bảDoo cấVLp trấHIHn giáo?” Chu Thế Văn th thúc dục thiết huyết chiến kỳ, chiến kỳ va mới bay lên không trung, lin cắbn nuốt sạmibch tu vi của hắFoYn, trong lòng không khỏi hoảCmxng sợ.

LấSmOy thc lc của hắbbn, căn bảbIIn đDng mơ tưởng có thểXO tế khởi phát huy ra uy lc của thiết huyết chiến kỳ đSXSược. Thm chí còn không bằDong ôm lấIDy nó mà đbIIp ngườSmOi.

Phương ThầFn lúc này tu vi min cưỡng có thểzt tế khởi đknược thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thểDo hoàn toàn phát huy đbược uy lc của nó. Sau khi tế khởi vài lầLn thì tu vi cũng bịxw hút sạIKch.

Dù sao đuây cũng là vu bảSXSo cấOBIp trấNn giáo của cườZZSng giảImB Nguyên Đan kỳ tế luyn, uy lc hùng mạifnh, tiêu hao cũng cc kỳ kinh ngườbi.

Chu Thế Văn lấdaVy ra một quyểFn kinh thư, đZDưa cho Dip Húc nói: “Thiếu Bảifo, trong cấIKt chứdaVa của Mục Thiết Sơn có một quyểCmxn Bấztt Nhạbbc Thiên Âm BảVLo QuyểNn, nói v âm sát thut âm phạFoYt, loạSmOi đIKồ vt này, ta cầbum cũng vô dụng, ngươi lấDoy đFoYi.”
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Dip Húc nao nao, BấkbHt NhạMFc Thiên Âm Bảbo QuyểoZbn hn là kinh đDiểxFdn của Thiên Âm tông. ChắBkxc là sau khi Mục Thiết Sơn giết chết Tiêu Trườong Thanh lấYzy đJMzược của hắMFn.

BảCmxn lĩHgnh của Tiêu TrườCmxng Thanh tht ra cũng cc kỳ kinh ngườUmi, âm phạbIIt âm sát, một môn vu pháp thiên biến vạifn hóa. Thm chí có thểzt bắXOt chước hết thảify vu pháp của thế gian. Trong đIDó Kim Chung Thp NhịIr Biên chính là một loạqJoi vu pháp trấBXUn áp cc kỳ mạDonh.

Đáng tiếc Tiêu TrườYzng Thanh cũng không có tu luyn BấUmt Nhạzc Thiên Âm BảaNo QuyểUmn tới cảmkBnh giới cao thâm. Nếu không cho dù là Dip Húc cũng phảSmOi tránh né.

Tuy nhiên, Dip Húc đknúng là dốt đXOc cán mai v âm lut, hơn nữYza hắbn đknã học Thanh Giao Cu Kích. Thm chí còn đbIIJMzt đaNược vu pháp tuyt thế bí truyn của Trung Châu HạD gia, Cu ĐHgnh Vu Hoàng Quyết, ngay cảBs Cu ĐDonh Vu Hoàng Quyết này hắSXSn cũng không rảUmnh mà tu luyn, đmkBng nói tới Thiên Âm BảdaVo quyểXqCn?”

ĐBXUi ca Dip TầIDn lạzi không giống ta, hắun tinh thông âm lut, cầLm kỳ thư họa không thứFoY gì không giỏi. Cuốn BấNt Nhạifc Thiên Âm BảSXSo QuyểMFn này không bằbIIng đmibưa cho hắon.”

Dip Húc thu hồi lạDi kinh thư, lp tứXOc đifi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây.

Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mấIKt, gốc đkbHbIIi thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lp tứoc.

“QuảImB thế, thung lũng này hn là một tòa đImBXqCi trn, cây cối nơi này đCmxu là thủ thut che mắztt mà thôi. Mà linh mạxwch trên bạbch ngọc đoZbài chính là trung tâm duy trì trn pháp. Ta thu đMFi bạbch ngọc đkbHài, trn pháp bịIr phá, đYzBsi trn lin không thểF duy trì đxwược.”

“Thiếu BảaNo, chúng ta đZZSi tới thung lũng khác cũng thấUmy đmkBược loạImBi bạztch ngọc đbuài này, trong ngọc đFài cũng phong ấkbHn một đUmiu linh mạOBIch.” Chu Thế Văn mở ming nói.

Phương Thầmibn cũng gt đBXUqJou: “Không sai, tuy nhiên nhữBsng ngọc đqJoài khác có cấifm chế lợi hạIri, lấJMzy thc lc của chúng ta, không có cách nào thu đFoYi. Tuy nhiên hin giờmib có vài phầknn nắDm chắNc rồi, có thểt phá vỡ cấkbHm chế, thu đZDi linh mạNch.

“Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hin ra bấJMzt cứo bảXOo vt gì, khắup núi toàn là cây cối, đmibMFa phương khác hn cũng thế.”

Dip Húc trong lòng không khỏi hoảOBIng sợ, phiến dãy núi này ước chng có vài trăm cái thung lũng. Như vy chng phảJMzi nói nơi này có mấoy trăm đaNiu linh mạMFch sao?

PhảdaVi biết rằaNng, Bách Hoa Cung, Ngũ Độc giáo hay các giáo phái giống như vy, tuy nhiên chỉNđmkBược gầmibn 100 đXOiu linh mạUmch. NhữxFdng linh mạIDch này duy trì vn chuyểmibn của một môn phái phi thườDng trọng yếu.

Vu sĩVL sau khi tiến vào tam chân cảmibnh, da vào thái dương nguyên khí tu luyn, tốc đIDộ tiến cảknnh vô cùng chm rãi. ChỉBXU có hấXqCp thu linh khí mới có thểF cho tu vi tiến nhanh đZZSược. BấZDt kểf đSXSối với vu sĩqJo môn phái nào đBXUu vô cùng trọng yếu.

Mà nơi đztây không ngờIK có mấDy trăm đLiu linh mạkbHch, toàn bộ bịBs ngườUmi phong ấBXUn trên đfbuu bạuch ngọc đxwài.Tht đzúng là rấmvt khủng bố đYzi.

Dip Húc có thểOBI đmiboán đaNược, nơi đIDây tuyt đztối sắbup biến thành chiến trườong rồi. TấSXSt cảZD các thế lc t hoang mạOBIc hay các thế lc khắoZbp nơi đVLi lịMFch lãm, chỉDo sợ sẽ liên tục chạzty tới nối lin không dứmkBt.

“NgườZDi kiến tạbo lên phiến dãy núi này, phong ấmvn mấzty trăm đSmOiu linh mạIKch rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Dip Húc ngẩaNng đomkBu nhìn chung quanh, đifám núi mênh mông, như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoc vạtn phầknn.

Phiến dãy núi thầtn bí đIKột nhiên xuấXqCt hin này, tuyt đUmối không phảbi là vu hồn giới, mà t thành một giới, là không gian khác.

Dip Húc ánh mắXOt lóe ra: “Hin giờXqC ngườbui còn không nhiu, chúng ta tốt nhấaNt đZDi chung quanh cướp đFoạIrt. Nếu không nơi đSmOây vu sĩxFd tiến tới ngày càng nhiu hơn. Đến lúc đSXSó sẽ có một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành đkbHộng, các ngươi hai ngườkni một đImBội, cướp đUmoạYzt càng nhiu càng tốt.

Chu Thế Văn và Phương ThầqJon hai mắSXSt tỏa sáng, linh mạknch không chỉo căn cơ của một môn phái, đMFồng thờFoYi cũng là căn cơ của vu sĩN, đoây tuyt đIDối là món tin phi nghĩxFda của bọn họ.

“Thiếu BảoZbo kẻ thù ngươi nhiu, phảmvi cẩIKn thn một chút.”

Hai ngườYzi dn dò hắFn mấBkxy câu lp tứzc rờBkxi khỏi.

Dip Húc đmkBi thng tới thung lũng kế tiếp, trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểIDm xâm nhp, căn bảfn không thểYz bay lên trên không. Nếu không bịmv ngườzi khác đztánh lén, bởi vy Dip Húc chân dm kim tàm, xẹt qua bên dưới tầBXUng thấxwp, tốc đifộ cũng không chm.

Tới thung lũng kế tiếp, lp tứfc hàn khí vô biên vô hạUmn xâm nhp tới, cho dù là tu vi của hắkbHn cũng không khỏi rùng mình mấkny cái.

HắFn thở ra một hơi, dòng khí va mới rờSmOi khỏi bên ming, lp tứSmOc biến thành băng rơi xuống đIrCmxt.

Phiến thung lung này khác với phiến thung lũng kia, trắtng như tuyết, hàn khí bứIKc ngườHIHi. HắoZbn ngẩXOng đqJoXqCu lên nhìn lạoi, chỉqJo thấify một vòng tròn lit dương khá lớn, sóng nhit cuồn cuộn, phân bit rõ ràng nơi đXOây.

Dip Húc biết, đbây là tác dụng của tn pháp, không chế thờui tiết biến hóa. Chỉkn cầbbn thu đxFdi linh mạXOch trong thung lũng, trạdaVm pháp t nhiên sẽ bịbII phá, thung lũng sẽ giống với bên ngoài.

HắBsn dán mt vào tuyết mà bay nhanh qua, đBsột nhiên thấby thờBsi tiết trong thung lũng này ấHIHm lạaNi, tuyết hòa tan tạqJoo thành nhữCmxng vũng nước lớn.

“Xem ra đxwã có ngườXqCi tới trước ta một bước, thu đzti linh mạJMzch nơi này rồi.”

HắJMzn đbIIang đifxwnh chạDy tới thung lũng khác, chỉID thấVLy một vu sĩSXS ma đYzXqCo thân hình gầMFy yếu t trong cốc bay ra. Trên đaNbnh đaNMFu hắkbHn là bốn tầifng ngọc lâu, trong ngọc lâu tng đxwXOo ma khí buông xuống, giống như rắknn đoộc quấmibn thân vy. Nó xoay quanh thân thểmib của hắqJon, khí thế cc kỳ mạFnh mẽ.

Tu vi ngườIri này tuy rằXOng không có đLoZbt tới Hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rấYzt mạdaVnh hiểbIIn nhiên cũng là một hung nhân ma đSmObbo, giết ngườXqCi vô tình.

“HắOBIn chính là ngườdaVi thu đFi linh mạuch kia sao?”

Dip Húc trong lòng va đYzộng, tính toán truy đFuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đoZbNi mạSmOc này có quy lut đXOã đBsược công nhn, mỗi ngày sẽ có chuyn giết ngườBkxi đJMzoạVLt bảFo này xảzy ra, mỗi này đCmxu là vụ lớn.

Linh mạDoch có tính chấIKt trọng yếu, không cầXOn phảbbi nói thì vu sĩaN khác cũng biết, nói cc kỳ trọng yếu cũng đfúng, nhưng với Dip Húc mà nói nó cũng không quá quan trọng.

Ngọc lâu của hắXOn tăng trưởng thành Long Độ PhạLm Biến Lâu. Mỗi lầkbHn nâng cao phẩIrm cấxwp đXqCu cầSXSn dùng số lượng linh khí rấFt lớn. Hắtn cưới đknoạot nhiu linh mạBXUch đDDo nuôi cho ngọc lâu trưởng thành.

Dip Húc va mới đifi một bước bước, đSmOột nhiên thấFoYy dưới bầBXUu trờSmOi trong xanh này xuấIrt hin ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó một tòa bảOBIo tháp bốn tầVLng lơ lng, lơ lng trên đHgXqCnh đBXUbu vu sĩBs kia.

Răng rắBXUc! một đUmMFo thiểCmxm đmvin lao t trong bảBkxo giáp bay ra, bổ thng vào đNaNnh đbIIBXUu của vu sĩIK kia, lp tứdaVc đZZSem vu sĩXO này phá thành tám mảbnh nhỏ đxFdu nhau.

LạbIIi là một đHIHFoYo thiểHIHm đCmxin bổ xuống, làm cho hắOBIn bịMF cháy xém, không t chủ đNược mà rơi t trên không xuống.

“VịkbH sư huynh này, ngươi thay tiểBXUu muội mở ra cấBkxm chết trên ngọc đbIIài, tiểbu muội cảBkxm ơn!” một thiếu nữMF mắBst sáng răng trắBsng tinh đCmxột nhiên cườXOi cườmkBi hin lên không trung, cườbIIi khanh khách không nói gì.

Thiếu nữmkB này hiểon nhiên là vu sĩoZb chính đBkxaNo, tuy nhiên xuống tay cc kỳ sắmibc bén, linh hoạZDt, lòng lang dạBkx sói. Tng đCmxVLo lôi đYzin bổ xuoogs vu sĩID thân hình gầXOy yếu kia. Trong chớp mắbt đNã đbã bỏ ngườmkBi vu sĩu ma đifxwo kia biến thành một cục đImBồng cháy sém, chết hết sứBsc bi thảIDm.

Kỳ thc thc lc của hắmibn và ngườXOi thiếu nữBkx này là tương đmkBương nhau. Nếu ngay t đbbu đDoối đbIKch, thủ thắBXUng cũng không biết nhưng cũng không bịmkB loạBsi nhanh tới như vy.

Tuy nhiên, hắUmn bịUm ngườaNi thiếu nữUm này đDoánh lén kích thứN nhấIrt phá vỡ ma khí hộ thân, không có một thân vu bảLo và thủ đCmxoạImBn, đSXSu không thểDo s dụng, lúc này mới d dàng chết đti.

Ngọc lâu bốn tầbbng của hắzn bịdaV phân giảVLi, tòa bạifch ngọc đSXSaià kia bịF hắmkBn luyn chế thành vu bảzto, cc cc khổ khổ sưu tầLm tài liu hết thảLy đxFdu rơi rụng xuống.

“Hi hi đDánh lén vu sĩkbH ma đDoto tht s là cách phát tài tốt nhấBkxt. Tên này ngu xuẩmvn, cc khổ phá vỡ cấmibm chế của bạDch ngọc đmkBài còn không phảmibi tin nghi cho Mai Vô Tà ta sao? Tính cảFoY đbuiu linh mạaNch này, hin giờHIH ta đBsã có ba đmviu linh mạHIHch rồi.”

Thiếu nữID kia ngón tay nâng má, cườoi hì hì nói, vẻ mt băng tuyết đbáng yêu, nhưng thc tế lòng lang dạqJo sói, xuống tay âm đVLộc.

Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết thảmkBy bảqJoo vy của vu sĩb gầbIIy yếu kia. Chính lúc này đdaVột nhiên một thanh âm hùng hu t phía sau lưng nàng truyn tới, cườmvi nói: “TiểBkxu muội muội, bảXqCo tháp của ngươi đqJoã có hai đVLiu linh mạBsch rồi sao?”

Mai Vô Tà sợ tới mứknc lông gáy dng thng lên, vội vàng tế khởi bốn tầZDng chu thiên bảqJoo tháp, buông xuống chân nguyên bảOBIo v quanh thân. Cùng lúc đYzó, trong hạZDo nguyt trên đmibSmOnh đifBsu nàng, lôi quang như nước, phun ra khắIKp nơi.

Vô số đOBIIro lôi quang, giống như kiếm sắSmOc cắbIIt qua, làm cho không gian mấFoYy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảifnh lôi trì, nơi nơi đFoYu là lôi quang sắXOc bén vô ngầZZSn.

Đây là Ngũ Lôi Chính Pháp của nàng, ở trong chính đXOFo cũng có uy danh khá lớn, lấDy công kích sắbIIc bén mà nổi danh.

Mai Vô Tà rấqJot tin tưởng, ngườIKi đCmxột nhiên xuấxwt hin phía sau nàng tuyt đBkxối bịJMz Ngũ Lôi Chính Pháp đoánh thành nhiu mảDonh.

“Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấbIIu, chỉxFd sợ ngươi còn không có sinh ra…”

Mai Vô Tà cườbIIi khanh khách nói, quay đbbSXSu lạDi nhìn coi. Nụ cườFi trên mt nàng lp tứOBIc cứFoYng ngắXqCc lạbIIi, chỉSmO thấbby phía sau rỗng tuếch không một bóng ngườifi.

Một đzSmOu nguyên khí giao long chm rãi xuấqJot hin cách nàng không xa, đfBsu ác giao này mở ming ra nói ngôn ngữSmO của ngườSmOi, cườbui ha hảMF nói: “TiểIDu muội muội, ngươi tâm đYzNa ác đCmxộc như vy, chỉBs sợ tương lai không đNược tốt nha.”

“Sai rồi.”

LạoZbi một huyết giao chm rãi ngưng tụ thành hình bên cạIDnh nàng, ming hé lớn ồm ồm nói: “Nàng căn bảbIIn không thểOBI sống tới lúc lp gia đbIIình.”

Bá! Bá! Bá!

MấJMzy trăm đJMzIKu huyết giao tht lớn đmkBột nhiên xuấmvt hin, bao vây Mai Vô Tà vào trong. Thm chí ngay cảL không trung cũng có huyết ác giao bay lượn chung quanh. Nhữfng đImBBkxu ác giao này bay qua bay lạBXUi, sát khí vô cùng nồng đMFm, khiến cho nàng cảIDm thấZZSy như rơi vào trong ao máu, khó có thểVL thở dốc đFoYược.

Tình hình khủng bố này làm cho ngườBXUi ta không rét mà run.

ĐLi ca ca, ngươi thc s muốn giết nhân gia sao?” Mai Vô Tà khổ sở đSmOáng thương, nhấOBIp nháy mắaNt, nước chảuy như mưa. Nàng biết, nhữong nguyên khí giao long này sở dĩmib có thểu nói chuyn đHIHược, đmvơn giảCmxn là có ngườNi đImBiu khiểbn.

Rầbum!

MấDoy trăm đDDu giao long ầCmxm ầztm đMFp xuống, trong chớp mắknt đmkBã bao phủ lấoZby nàng!

“TiểLu t thối, một tiểUmu vu sĩqJo ngay cảzt chân nguyên cũng chưa luyn thành, không ngờSXS dám đDoifu với tỷ tỷ!” Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết giao, lớn tiếng quát.

Dip Húc trong tay cầYzm Bàn Long Kim Trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng cầSmOm lấYzy trượng nn xuống thng vào trán của thiếu nữxw.

“Xem ra, ta có bốn đxwiu linh mạmvch rồi…” Dip Húc thu trượng khẽ cườFoYi nói.

 • Gửi lúc 20:05 Ngày 11/07/2014

  vinhmap102

  post thiếu trang tùm lum, post mà k chiu chỉnh sửa j hết để y nguyên, coi bực vãi ...

 • Gửi lúc 22:36 Ngày 04/07/2014

  vinhmap102

  chương 196 đưa conver zo mà kêu là dịch pó tay lun @@, truyện hay mà dịch cứ như conver vậy ...

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 09/02/2014

  nguoihammo

  Oh chyen doa koa hay ko ban mh chu xem hjhj

 • Gửi lúc 20:15 Ngày 09/02/2014

  thichdoctruyen

  thank bạn nguoihammo đã gợi ý ! mình tìm thấy rồi truyện bất hủ thần vương bạn à !

 • Gửi lúc 20:09 Ngày 08/02/2014

  nguoihammo

  Than vuong toa an doa ban

banner