Trang chủ / Tiên Hiệp / Độc Bộ Thiên Hạ / Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa

Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa
Độc Bộ Thiên HạxfK
Tác giảSUI: Thạwch Trư

Chương 186: LạPdbt thủ tồi hoa

Nhóm dịkfch: Mr5800
Nguồn: Mê TruynThiết Huyết Chiến Kỳ nng n vô cùng, Phương ThầMGn ôm lấxZy cũng cố hết sứIYc rồi. Loạsxi vu bảvuSo đvQNoxi hình này bình thườbIng đxsAu là lấzFy chân nguyên tế khởi giữta không trung, đPdbón gió mà phát triểEon, giống như Dip Húc ôm trên tay, dùng sứKkxc đScSp ngườGzji, thc ra ít ỏi không có mấUny.

ĐcxMi kỳ này là vu bảwDo cấPdbp trấKGNn giáo?” Chu Thế Văn th thúc dục thiết huyết chiến kỳ, chiến kỳ va mới bay lên không trung, lin cắxfKn nuốt sạutqch tu vi của hắQn, trong lòng không khỏi hoảvuSng sợ.

Lấhy thc lc của hắWPEn, căn bảEEwn đwDng mơ tưởng có thểxsA tế khởi phát huy ra uy lc của thiết huyết chiến kỳ đvQược. Thm chí còn không bằUnng ôm lấSUIy nó mà đSUIp ngườKkxi.

Phương ThầxfKn lúc này tu vi min cưỡng có thểcU tế khởi đGzjược thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thểF hoàn toàn phát huy đxZược uy lc của nó. Sau khi tế khởi vài lầIxn thì tu vi cũng bịGWB hút sạxch.

Dù sao đZRây cũng là vu bảAFo cấqhp trấhAn giáo của cườvQng giản Nguyên Đan kỳ tế luyn, uy lc hùng mạhnh, tiêu hao cũng cc kỳ kinh ngườqhi.

Chu Thế Văn lấwDy ra một quyểKkxn kinh thư, đEEwưa cho Dip Húc nói: “Thiếu BảxZo, trong cấSUIt chứEoa của Mục Thiết Sơn có một quyểQn BấScSt NhạohZc Thiên Âm Bảho Quyểtn, nói v âm sát thut âm phạvuSt, loạzFi đdXồ vt này, ta cầcxMm cũng vô dụng, ngươi lấScSy đqhi.”

Dip Húc nao nao, Bấtt NhạEoc Thiên Âm BảxfKo QuyểAFn hn là kinh đxsAiểfn của Thiên Âm tông. ChắxZc là sau khi Mục Thiết Sơn giết chết Tiêu TrườGzjng Thanh lấvuSy đNoxược của hắNoxn.

BảohZn lĩvQnh của Tiêu TrườdXng Thanh tht ra cũng cc kỳ kinh ngườKkxi, âm phạAFt âm sát, một môn vu pháp thiên biến vạQn hóa. Thm chí có thểEo bắdXt chước hết thảNoxy vu pháp của thế gian. Trong đScSó Kim Chung Thp Nhịsx Biên chính là một loạutqi vu pháp trấHtn áp cc kỳ mạFnh.

Đáng tiếc Tiêu TrườwDng Thanh cũng không có tu luyn BấxfKt NhạvQc Thiên Âm BảxsAo QuyểcxMn tới cảwnh giới cao thâm. Nếu không cho dù là Dip Húc cũng phảKkxi tránh né.

Tuy nhiên, Dip Húc đIxúng là dốt đIxc cán mai v âm lut, hơn nữEEwa hắNoxn đGzjã học Thanh Giao Cu Kích. Thm chí còn đAFxZt đGWBược vu pháp tuyt thế bí truyn của Trung Châu HạY gia, Cu ĐPdbnh Vu Hoàng Quyết, ngay cảutq Cu ĐvuSnh Vu Hoàng Quyết này hắnn cũng không rảIxnh mà tu luyn, đFng nói tới Thiên Âm BảUno quyểxn?”

ĐhAi ca Dip TầScSn lạcUi không giống ta, hắxsAn tinh thông âm lut, cầIYm kỳ thư họa không thứwD gì không giỏi. Cuốn BấNoxt NhạUnc Thiên Âm Bảto QuyểbIn này không bằMGvng đQưa cho hắGWBn.”

Dip Húc thu hồi lạPdbi kinh thư, lp tứdXc đti tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây.

Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mấohZt, gốc đvQxfKi thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lp tứcxMc.

“QuảY thế, thung lũng này hn là một tòa đzFqhi trn, cây cối nơi này đbIu là thủ thut che mắdXt mà thôi. Mà linh mạsxch trên bạBMcch ngọc đwDài chính là trung tâm duy trì trn pháp. Ta thu đWPEi bạsxch ngọc đwDài, trn pháp bịGzj phá, đHtwi trn lin không thểQ duy trì đMGvược.”

“Thiếu BảxsAo, chúng ta đqhi tới thung lũng khác cũng thấdXy đfvIược loạHti bạxfKch ngọc đvQài này, trong ngọc đkfài cũng phong ấScSn một đBMciu linh mạMGch.” Chu Thế Văn mở ming nói.

Phương Thầwn cũng gt đUnWPEu: “Không sai, tuy nhiên nhữQng ngọc đzFài khác có cấFm chế lợi hạttKi, lấbIy thc lc của chúng ta, không có cách nào thu đdXi. Tuy nhiên hin giờWPE có vài phầwDn nắGzjm chắIYc rồi, có thểMGv phá vỡ cấwm chế, thu đZi linh mạvuSch.

“Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hin ra bấbIt cứNox bảutqo vt gì, khắKkxp núi toàn là cây cối, đKGNWPEa phương khác hn cũng thế.”

Dip Húc trong lòng không khỏi hoảIYng sợ, phiến dãy núi này ước chng có vài trăm cái thung lũng. Như vy chng phảohZi nói nơi này có mấcxMy trăm đIxiu linh mạHtch sao?

PhảZRi biết rằBMcng, Bách Hoa Cung, Ngũ Độc giáo hay các giáo phái giống như vy, tuy nhiên chỉFđkfược gầHtn 100 đhiu linh mạxfKch. NhữcUng linh mạxfKch này duy trì vn chuyểnn của một môn phái phi thườYng trọng yếu.

Vu sĩUn sau khi tiến vào tam chân cảQnh, da vào thái dương nguyên khí tu luyn, tốc đvQộ tiến cảScSnh vô cùng chm rãi. ChỉdX có hấAFp thu linh khí mới có thểohZ cho tu vi tiến nhanh đutqược. Bấkft kểxfK đutqối với vu sĩx môn phái nào đhu vô cùng trọng yếu.

Mà nơi đGzjây không ngờvQ có mấGzjy trăm đYiu linh mạGWBch, toàn bộ bịMGv ngườfi phong ấFn trên đwDxZu bạPdbch ngọc đcUài.Tht đxsAúng là rấUnt khủng bố đcUi.

Dip Húc có thểt đBMcoán đutqược, nơi đhAây tuyt đcxMối sắFp biến thành chiến trườvuSng rồi. TấScSt cảzF các thế lc t hoang mạxc hay các thế lc khắQp nơi đKGNi lịtch lãm, chỉNox sợ sẽ liên tục chạIYy tới nối lin không dứWPEt.

“Ngườhi kiến tạSUIo lên phiến dãy núi này, phong ấcxMn mấty trăm đvQiu linh mạkfch rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Dip Húc ngẩGWBng đIYAFu nhìn chung quanh, đGzjám núi mênh mông, như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoc vạzFn phầIxn.

Phiến dãy núi thầEEwn bí đdXột nhiên xuấNoxt hin này, tuyt đnối không phảGWBi là vu hồn giới, mà t thành một giới, là không gian khác.

Dip Húc ánh mắsxt lóe ra: “Hin giờn ngườHti còn không nhiu, chúng ta tốt nhấqht đBMci chung quanh cướp đfoạdXt. Nếu không nơi đxfKây vu sĩKGN tiến tới ngày càng nhiu hơn. Đến lúc đhó sẽ có một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành đSUIộng, các ngươi hai ngườEoi một đIxội, cướp đUnoạSUIt càng nhiu càng tốt.

Chu Thế Văn và Phương ThầIxn hai mắqht tỏa sáng, linh mạScSch không chỉwD căn cơ của một môn phái, đjwồng thờUni cũng là căn cơ của vu sĩQ, đGzjây tuyt đHtối là món tin phi nghĩEoa của bọn họ.

“Thiếu BảcUo kẻ thù ngươi nhiu, phảGzji cẩxn thn một chút.”

Hai ngườIxi dn dò hắSUIn mấqhy câu lp tứkfc rờxZi khỏi.

Dip Húc đFi thng tới thung lũng kế tiếp, trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểEom xâm nhp, căn bảhAn không thểvuS bay lên trên không. Nếu không bịEo ngườZRi khác đFánh lén, bởi vy Dip Húc chân dm kim tàm, xẹt qua bên dưới tầcUng thấYp, tốc đcUộ cũng không chm.
truyn copy t tunghoanh.com
Tới thung lũng kế tiếp, lp tứYc hàn khí vô biên vô hạGzjn xâm nhp tới, cho dù là tu vi của hắtn cũng không khỏi rùng mình mấny cái.

HắPdbn thở ra một hơi, dòng khí va mới rờkfi khỏi bên ming, lp tứohZc biến thành băng rơi xuống đAFQt.

Phiến thung lung này khác với phiến thung lũng kia, trắxZng như tuyết, hàn khí bứxc ngườti. HắIxn ngẩkfng đcUxu lên nhìn lạwi, chỉdX thấohZy một vòng tròn lit dương khá lớn, sóng nhit cuồn cuộn, phân bit rõ ràng nơi đZRây.

Dip Húc biết, đAFây là tác dụng của tn pháp, không chế thờGWBi tiết biến hóa. ChỉvuS cầKGNn thu đbIi linh mạxfKch trong thung lũng, trạKkxm pháp t nhiên sẽ bịEEw phá, thung lũng sẽ giống với bên ngoài.

HắNoxn dán mt vào tuyết mà bay nhanh qua, đWPEột nhiên thấxZy thờBMci tiết trong thung lũng này ấKkxm lạbIi, tuyết hòa tan tạbIo thành nhữfng vũng nước lớn.

“Xem ra đbIã có ngườni tới trước ta một bước, thu đxfKi linh mạMGch nơi này rồi.”

Hắqhn đIYang đutqohZnh chạzFy tới thung lũng khác, chỉPdb thấQy một vu sĩF ma đBMcBMco thân hình gầfvIy yếu t trong cốc bay ra. Trên đYhAnh đhKGNu hắFn là bốn tầZRng ngọc lâu, trong ngọc lâu tng đGzjjwo ma khí buông xuống, giống như rắZRn đPdbộc quấZRn thân vy. Nó xoay quanh thân thểf của hắwDn, khí thế cc kỳ mạdXnh mẽ.

Tu vi ngườZi này tuy rằfvIng không có đKkxvuSt tới Hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rấWPEt mạKGNnh hiểHtn nhiên cũng là một hung nhân ma đwDMGvo, giết ngườKGNi vô tình.

“HắIxn chính là ngườfvIi thu đYi linh mạEEwch kia sao?”

Dip Húc trong lòng va đnộng, tính toán truy đhuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đxZvuSi mạxfKc này có quy lut đEoã đkfược công nhn, mỗi ngày sẽ có chuyn giết ngườutqi đwoạcUt bảno này xảWPEy ra, mỗi này đbIu là vụ lớn.

Linh mạhAch có tính chấhAt trọng yếu, không cầxZn phảzFi nói thì vu sĩt khác cũng biết, nói cc kỳ trọng yếu cũng đnúng, nhưng với Dip Húc mà nói nó cũng không quá quan trọng.

Ngọc lâu của hắvQn tăng trưởng thành Long Độ Phạkfm Biến Lâu. Mỗi lầQn nâng cao phẩPdbm cấfp đhu cầQn dùng số lượng linh khí rấIxt lớn. HắFn cưới đsxoạSUIt nhiu linh mạvQch đwDScS nuôi cho ngọc lâu trưởng thành.

Dip Húc va mới đGWBi một bước bước, đYột nhiên thấfy dưới bầohZu trờMGi trong xanh này xuấbIt hin ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó một tòa bảFo tháp bốn tầdXng lơ lng, lơ lng trên đIYqhnh đwDEou vu sĩUn kia.

Răng rắxsAc! một đtBMco thiểkfm đMGvin lao t trong bảno giáp bay ra, bổ thng vào đZRutqnh đUnutqu của vu sĩfvI kia, lp tứkfc đSUIem vu sĩqh này phá thành tám mảhnh nhỏ đzFu nhau.

Lạhi là một đcUWPEo thiểPdbm đxZin bổ xuống, làm cho hắWPEn bịvQ cháy xém, không t chủ đkfược mà rơi t trên không xuống.

“VịAF sư huynh này, ngươi thay tiểQu muội mở ra cấvQm chết trên ngọc đhài, tiểEou muội cảfvIm ơn!” một thiếu nữkf mắutqt sáng răng trắUnng tinh đcUột nhiên cườni cườbIi hin lên không trung, cườWPEi khanh khách không nói gì.

Thiếu nữvQ này hiểUnn nhiên là vu sĩQ chính đNoxxsAo, tuy nhiên xuống tay cc kỳ sắAFc bén, linh hoạkft, lòng lang dạxZ sói. Tng đvQFo lôi đbIin bổ xuoogs vu sĩvuS thân hình gầMGvy yếu kia. Trong chớp mắjwt đutqã đxã bỏ ngườPdbi vu sĩfvI ma đKkxzFo kia biến thành một cục đHtồng cháy sém, chết hết sứsxc bi thảYm.

Kỳ thc thc lc của hắwn và ngườdXi thiếu nữdX này là tương đScSương nhau. Nếu ngay t đEEwutqu đkfối đkfcxMch, thủ thắZng cũng không biết nhưng cũng không bịMG loạYi nhanh tới như vy.

Tuy nhiên, hắFn bịwD ngườGWBi thiếu nữMGv này đjwánh lén kích thứZ nhấMGvt phá vỡ ma khí hộ thân, không có một thân vu bảWPEo và thủ đbIoạfvIn, đFu không thểQ s dụng, lúc này mới d dàng chết đwi.

Ngọc lâu bốn tầutqng của hắvuSn bịZ phân giảKGNi, tòa bạGWBch ngọc đxaià kia bịKGN hắcUn luyn chế thành vu bảFo, cc cc khổ khổ sưu tầwDm tài liu hết thảxy đKGNu rơi rụng xuống.

“Hi hi đhAánh lén vu sĩScS ma đWPEAFo tht s là cách phát tài tốt nhấZt. Tên này ngu xuẩEEwn, cc khổ phá vỡ cấkfm chế của bạMGvch ngọc đQài còn không phảvQi tin nghi cho Mai Vô Tà ta sao? Tính cảKkx đBMciu linh mạvuSch này, hin giờPdb ta đjwã có ba đhiu linh mạIYch rồi.”

Thiếu nữZR kia ngón tay nâng má, cườIxi hì hì nói, vẻ mt băng tuyết đBMcáng yêu, nhưng thc tế lòng lang dạIx sói, xuống tay âm đYộc.

Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết thảKkxy bảto vy của vu sĩx gầQy yếu kia. Chính lúc này đzFột nhiên một thanh âm hùng hu t phía sau lưng nàng truyn tới, cườMGvi nói: “TiểNoxu muội muội, bảvQo tháp của ngươi đkfã có hai đWPEiu linh mạSUIch rồi sao?”

Mai Vô Tà sợ tới mứHtc lông gáy dng thng lên, vội vàng tế khởi bốn tầBMcng chu thiên bảfvIo tháp, buông xuống chân nguyên bảcxMo v quanh thân. Cùng lúc đPdbó, trong hạKkxo nguyt trên đthAnh đBMcQu nàng, lôi quang như nước, phun ra khắZp nơi.

Vô số đxsAvuSo lôi quang, giống như kiếm sắScSc cắht qua, làm cho không gian mấAFy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảIYnh lôi trì, nơi nơi đxu là lôi quang sắkfc bén vô ngầxsAn.

Đây là Ngũ Lôi Chính Pháp của nàng, ở trong chính đScSEEwo cũng có uy danh khá lớn, lấxfKy công kích sắHtc bén mà nổi danh.

Mai Vô Tà rấMGvt tin tưởng, ngườMGvi đkfột nhiên xuấGWBt hin phía sau nàng tuyt đFối bịWPE Ngũ Lôi Chính Pháp đqhánh thành nhiu mảMGvnh.

“Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấwDu, chỉF sợ ngươi còn không có sinh ra…”

Mai Vô Tà cườcUi khanh khách nói, quay đFutqu lạbIi nhìn coi. Nụ cườMGvi trên mt nàng lp tứohZc cứKGNng ngắnc lạkfi, chỉBMc thấhAy phía sau rỗng tuếch không một bóng ngườUni.

Một đGWBPdbu nguyên khí giao long chm rãi xuấfvIt hin cách nàng không xa, đFAFu ác giao này mở ming ra nói ngôn ngữWPE của ngườSUIi, cườwi ha hảzF nói: “TiểxsAu muội muội, ngươi tâm đbIsxa ác đxZộc như vy, chỉGWB sợ tương lai không đjwược tốt nha.”

“Sai rồi.”

LạUni một huyết giao chm rãi ngưng tụ thành hình bên cạZRnh nàng, ming hé lớn ồm ồm nói: “Nàng căn bảutqn không thểxsA sống tới lúc lp gia đSUIình.”

Bá! Bá! Bá!

MấSUIy trăm đPdbNoxu huyết giao tht lớn đdXột nhiên xuấFt hin, bao vây Mai Vô Tà vào trong. Thm chí ngay cảSUI không trung cũng có huyết ác giao bay lượn chung quanh. NhữcxMng đwfvIu ác giao này bay qua bay lạcUi, sát khí vô cùng nồng đdXm, khiến cho nàng cảvuSm thấcxMy như rơi vào trong ao máu, khó có thểttK thở dốc đjwược.

Tình hình khủng bố này làm cho ngườxi ta không rét mà run.

Đkfi ca ca, ngươi thc s muốn giết nhân gia sao?” Mai Vô Tà khổ sở đwDáng thương, nhấFp nháy mắZt, nước chảYy như mưa. Nàng biết, nhữMGng nguyên khí giao long này sở dĩxfK có thểUn nói chuyn đGWBược, đFơn giảvQn là có ngườKkxi đZiu khiểwn.

Rầfm!

Mấty trăm đAFxu giao long ầohZm ầfvIm đkfp xuống, trong chớp mắIYt đsxã bao phủ lấGWBy nàng!

“Tiểnu t thối, một tiểNoxu vu sĩEEw ngay cảzF chân nguyên cũng chưa luyn thành, không ngờScS dám đqhdXu với tỷ tỷ!” Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết giao, lớn tiếng quát. xem tạhAi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Dip Húc trong tay cầIYm Bàn Long Kim Trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng cầcxMm lấIxy trượng nn xuống thng vào trán của thiếu nữxZ.

“Xem ra, ta có bốn đdXiu linh mạxfKch rồi…” Dip Húc thu trượng khẽ cườZRi nói.

 • Gửi lúc 20:05 Ngày 11/07/2014

  vinhmap102

  post thiếu trang tùm lum, post mà k chiu chỉnh sửa j hết để y nguyên, coi bực vãi ...

 • Gửi lúc 22:36 Ngày 04/07/2014

  vinhmap102

  chương 196 đưa conver zo mà kêu là dịch pó tay lun @@, truyện hay mà dịch cứ như conver vậy ...

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 09/02/2014

  nguoihammo

  Oh chyen doa koa hay ko ban mh chu xem hjhj

 • Gửi lúc 20:15 Ngày 09/02/2014

  thichdoctruyen

  thank bạn nguoihammo đã gợi ý ! mình tìm thấy rồi truyện bất hủ thần vương bạn à !

 • Gửi lúc 20:09 Ngày 08/02/2014

  nguoihammo

  Than vuong toa an doa ban