Trang chủ / Tiên Hiệp / Độc Bộ Thiên Hạ / Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa

Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa
Độc Bộ Thiên HạPD
Tác giảPD: Thạwoch Trư

Chương 186: LạtBt thủ tồi hoa

Nhóm dịNAch: Mr5800
Nguồn: Mê TruynThiết Huyết Chiến Kỳ nng n vô cùng, Phương ThầYMn ôm lấBy cũng cố hết sứhRPc rồi. LoạtNti vu bảoho đmAi hình này bình thườdSng đhRPu là lấchy chân nguyên tế khởi giữdSa không trung, đlhIón gió mà phát triểYMn, giống như Dip Húc ôm trên tay, dùng sứNAc đdtop ngườtNti, thc ra ít ỏi không có mấmmy.

ĐRDi kỳ này là vu bảgdQo cấohp trấyn giáo?” Chu Thế Văn th thúc dục thiết huyết chiến kỳ, chiến kỳ va mới bay lên không trung, lin cắYMn nuốt sạywUch tu vi của hắwon, trong lòng không khỏi hoảNAng sợ.
truyn copy t tunghoanh.com
LấVNy thc lc của hắdton, căn bảYMn đmmng mơ tưởng có thểwVS tế khởi phát huy ra uy lc của thiết huyết chiến kỳ đSược. Thm chí còn không bằBng ôm lấRDy nó mà đgdQp ngườWQFi.

Phương ThầRDn lúc này tu vi min cưỡng có thểlhI tế khởi đyược thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thểWQF hoàn toàn phát huy đUZược uy lc của nó. Sau khi tế khởi vài lầFSRn thì tu vi cũng bịdCd hút sạeWDch.

Dù sao đwVSây cũng là vu bảQhqo cấwop trấdCdn giáo của cườagPng giảdCd Nguyên Đan kỳ tế luyn, uy lc hùng mạUZnh, tiêu hao cũng cc kỳ kinh ngườlhIi.

Chu Thế Văn lấmy ra một quyểNAn kinh thư, đtBưa cho Dip Húc nói: “Thiếu Bảho, trong cấht chứcha của Mục Thiết Sơn có một quyểFSRn BấSt NhạUZc Thiên Âm BảWQFo QuyểImn, nói v âm sát thut âm phạwot, loạSyi đywUồ vt này, ta cầwVSm cũng vô dụng, ngươi lấagy đmi.”

Dip Húc nao nao, Bấmt NhạImc Thiên Âm BảdSo Quyểdton hn là kinh đohiểyn của Thiên Âm tông. ChắFSRc là sau khi Mục Thiết Sơn giết chết Tiêu Trườhng Thanh lấwVSy đmmược của hắagn.

BảWQFn lĩagnh của Tiêu Trườolwng Thanh tht ra cũng cc kỳ kinh ngườSPi, âm phạPt âm sát, một môn vu pháp thiên biến vạchn hóa. Thm chí có thểRD bắyt chước hết thảRBy vu pháp của thế gian. Trong đWQFó Kim Chung Thp Nhịh Biên chính là một loạPi vu pháp trấhRPn áp cc kỳ mạQunh.

Đáng tiếc Tiêu TrườCadng Thanh cũng không có tu luyn Bấdtot NhạPDc Thiên Âm BảhRPo QuyểPmcn tới cảtBnh giới cao thâm. Nếu không cho dù là Dip Húc cũng phảPmci tránh né.

Tuy nhiên, Dip Húc đSúng là dốt đchc cán mai v âm lut, hơn nữaga hắeWDn đwVSã học Thanh Giao Cu Kích. Thm chí còn đhdtot đtBược vu pháp tuyt thế bí truyn của Trung Châu HạQu gia, Cu ĐvYVnh Vu Hoàng Quyết, ngay cảSP Cu ĐRznh Vu Hoàng Quyết này hắllen cũng không rảSynh mà tu luyn, đNAng nói tới Thiên Âm BảvYVo quyểqRan?”

ĐPi ca Dip TầhRPn lạeWDi không giống ta, hắmmn tinh thông âm lut, cầQhqm kỳ thư họa không thứP gì không giỏi. Cuốn Bấht NhạImc Thiên Âm BảPmco Quyểagn này không bằWQFng đSPưa cho hắdSn.”

Dip Húc thu hồi lạVNi kinh thư, lp tứVyc đYMi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây.

Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mấywUt, gốc đwoFSRi thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lp tứRDc.

“QuảA thế, thung lũng này hn là một tòa đSCadi trn, cây cối nơi này đyu là thủ thut che mắdSt mà thôi. Mà linh mạBch trên bạVNch ngọc đmmài chính là trung tâm duy trì trn pháp. Ta thu đRDi bạmch ngọc đhRPài, trn pháp bịqRa phá, đSyPmci trn lin không thểWQF duy trì đhược.”

“Thiếu BảPDo, chúng ta đSi tới thung lũng khác cũng thấRDy đYMược loạagPi bạvYVch ngọc đywUài này, trong ngọc đmài cũng phong ấVyn một đtBiu linh mạSych.” Chu Thế Văn mở ming nói.

Phương Thầmmn cũng gt đumu: “Không sai, tuy nhiên nhữvYVng ngọc đyài khác có cấAm chế lợi hạImi, lấolwy thc lc của chúng ta, không có cách nào thu đAi. Tuy nhiên hin giờUZ có vài phầqRan nắSPm chắdCdc rồi, có thểoh phá vỡ cấum chế, thu đBi linh mạmch.

“Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hin ra bấolwt cứlhI bảlleo vt gì, khắVNp núi toàn là cây cối, đchCada phương khác hn cũng thế.”

Dip Húc trong lòng không khỏi hoảohng sợ, phiến dãy núi này ước chng có vài trăm cái thung lũng. Như vy chng phảYMi nói nơi này có mấagy trăm đyiu linh mạVych sao?

Phảllei biết rằtNtng, Bách Hoa Cung, Ngũ Độc giáo hay các giáo phái giống như vy, tuy nhiên chỉImđyược gầagn 100 đSyiu linh mạSch. NhữQhqng linh mạvYVch này duy trì vn chuyểqRan của một môn phái phi thườRzng trọng yếu.

Vu sĩVN sau khi tiến vào tam chân cảllenh, da vào thái dương nguyên khí tu luyn, tốc đYMộ tiến cảCadnh vô cùng chm rãi. ChỉSy có hấlhIp thu linh khí mới có thểlhI cho tu vi tiến nhanh đhRPược. BấhRPt kểy đRDối với vu sĩwVS môn phái nào đwVSu vô cùng trọng yếu.

Mà nơi đRzây không ngờFSR có mấvYVy trăm đdtoiu linh mạhch, toàn bộ bịYM ngườtNti phong ấyn trên đchPu bạeWDch ngọc đywUài.Tht đdtoúng là rấVyt khủng bố đywUi.

Dip Húc có thểh đPmcoán đSPược, nơi đyây tuyt đRDối sắVNp biến thành chiến trườmmng rồi. Tấut cảQu các thế lc t hoang mạWQFc hay các thế lc khắYMp nơi đdSi lịUZch lãm, chỉh sợ sẽ liên tục chạwoy tới nối lin không dứdSt.

“NgườBi kiến tạcho lên phiến dãy núi này, phong ấDyvn mấWQFy trăm đSPiu linh mạPch rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Dip Húc ngẩPng đmwVSu nhìn chung quanh, đtNtám núi mênh mông, như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoc vạdSn phầYMn.

Phiến dãy núi thầohn bí đVNột nhiên xuấcht hin này, tuyt đBối không phảhi là vu hồn giới, mà t thành một giới, là không gian khác.

Dip Húc ánh mắeWDt lóe ra: “Hin giờoh ngườdtoi còn không nhiu, chúng ta tốt nhấlhIt đeWDi chung quanh cướp đvYVoạut. Nếu không nơi đSyây vu sĩUZ tiến tới ngày càng nhiu hơn. Đến lúc đhó sẽ có một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành đhộng, các ngươi hai ngườPi một đuội, cướp đwVSoạQhqt càng nhiu càng tốt.

Chu Thế Văn và Phương ThầSPn hai mắdCdt tỏa sáng, linh mạgdQch không chỉYM căn cơ của một môn phái, đUZồng thờwVSi cũng là căn cơ của vu sĩvYV, đmây tuyt đwVSối là món tin phi nghĩagPa của bọn họ.
nguồn tunghoanh.com
“Thiếu BảNAo kẻ thù ngươi nhiu, phảmi cẩtBn thn một chút.”

Hai ngườqRai dn dò hắtBn mấImy câu lp tứPmcc rờSyi khỏi.

Dip Húc đywUi thng tới thung lũng kế tiếp, trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểQum xâm nhp, căn bảVyn không thểVN bay lên trên không. Nếu không bịvYV ngườRDi khác đgdQánh lén, bởi vy Dip Húc chân dm kim tàm, xẹt qua bên dưới tầdtong thấNAp, tốc đPộ cũng không chm.

Tới thung lũng kế tiếp, lp tứmc hàn khí vô biên vô hạwVSn xâm nhp tới, cho dù là tu vi của hắWQFn cũng không khỏi rùng mình mấRDy cái.

HắQhqn thở ra một hơi, dòng khí va mới rờDyvi khỏi bên ming, lp tứolwc biến thành băng rơi xuống đmYMt.

Phiến thung lung này khác với phiến thung lũng kia, trắWQFng như tuyết, hàn khí bứtNtc ngườhRPi. Hắmn ngẩhRPng đByu lên nhìn lạhi, chỉolw thấtNty một vòng tròn lit dương khá lớn, sóng nhit cuồn cuộn, phân bit rõ ràng nơi đImây.

Dip Húc biết, đyây là tác dụng của tn pháp, không chế thờlhIi tiết biến hóa. ChỉCad cầtNtn thu đPi linh mạUZch trong thung lũng, trạmm pháp t nhiên sẽ bịlhI phá, thung lũng sẽ giống với bên ngoài.

HắRBn dán mt vào tuyết mà bay nhanh qua, đdSột nhiên thấlley thờImi tiết trong thung lũng này ấSym lạSyi, tuyết hòa tan tạRBo thành nhữlleng vũng nước lớn.

“Xem ra đNAã có ngườRzi tới trước ta một bước, thu đUZi linh mạhRPch nơi này rồi.”

Hắllen đQhqang đuwVSnh chạBy tới thung lũng khác, chỉwo thấdSy một vu sĩywU ma đRDQhqo thân hình gầhy yếu t trong cốc bay ra. Trên đNAlhInh đVySPu hắagPn là bốn tầUZng ngọc lâu, trong ngọc lâu tng đDyvYMo ma khí buông xuống, giống như rắagPn đeWDộc quấdSn thân vy. Nó xoay quanh thân thểlle của hắBn, khí thế cc kỳ mạSnh mẽ.

Tu vi ngườVNi này tuy rằPng không có đwVSdtot tới Hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rấgdQt mạynh hiểRBn nhiên cũng là một hung nhân ma đVyRzo, giết ngườRDi vô tình.

“HắFSRn chính là ngườwVSi thu đSi linh mạagPch kia sao?”

Dip Húc trong lòng va đdSộng, tính toán truy đlhIuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đohQhqi mạRzc này có quy lut đhã đSyược công nhn, mỗi ngày sẽ có chuyn giết ngườVNi đImoạagt bảwoo này xảPy ra, mỗi này đdCdu là vụ lớn.

Linh mạych có tính chấgdQt trọng yếu, không cầNAn phảhi nói thì vu sĩDyv khác cũng biết, nói cc kỳ trọng yếu cũng đWQFúng, nhưng với Dip Húc mà nói nó cũng không quá quan trọng.

Ngọc lâu của hắdSn tăng trưởng thành Long Độ PhạSym Biến Lâu. Mỗi lầwVSn nâng cao phẩgdQm cấmp đagPu cầwon dùng số lượng linh khí rấlhIt lớn. HắlhIn cưới đRDoạQut nhiu linh mạSPch đSyPmc nuôi cho ngọc lâu trưởng thành.

Dip Húc va mới đdtoi một bước bước, đvYVột nhiên thấdSy dưới bầhRPu trờUZi trong xanh này xuấmt hin ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó một tòa bảlhIo tháp bốn tầohng lơ lng, lơ lng trên đNADyvnh đlhIPDu vu sĩVy kia.

Răng rắdSc! một đYMRzo thiểSym đAin lao t trong bảwoo giáp bay ra, bổ thng vào đUZhnh đhRPVNu của vu sĩB kia, lp tứmc đVNem vu sĩQu này phá thành tám mảVNnh nhỏ đdSu nhau.

LạdCdi là một đgdQSPo thiểwVSm đhin bổ xuống, làm cho hắRDn bịUZ cháy xém, không t chủ đhược mà rơi t trên không xuống.

“VịQu sư huynh này, ngươi thay tiểQuu muội mở ra cấCadm chết trên ngọc đRBài, tiểImu muội cảtNtm ơn!” một thiếu nữy mắhRPt sáng răng trắmng tinh đRDột nhiên cườywUi cườui hin lên không trung, cườdCdi khanh khách không nói gì.

Thiếu nữWQF này hiểolwn nhiên là vu sĩm chính đhRPolwo, tuy nhiên xuống tay cc kỳ sắRzc bén, linh hoạVyt, lòng lang dạm sói. Tng đRzwoo lôi đhin bổ xuoogs vu sĩCad thân hình gầmy yếu kia. Trong chớp mắYMt đPã đCadã bỏ ngườolwi vu sĩh ma đolwagPo kia biến thành một cục đYMồng cháy sém, chết hết sứPmcc bi thảum.

Kỳ thc thc lc của hắPn và ngườmi thiếu nữdS này là tương đPDương nhau. Nếu ngay t đqRaSu đdSối đQhqSch, thủ thắPng cũng không biết nhưng cũng không bịvYV loạwVSi nhanh tới như vy.

Tuy nhiên, hắtNtn bịagP ngườui thiếu nữdto này đRzánh lén kích thứeWD nhấdtot phá vỡ ma khí hộ thân, không có một thân vu bảPDo và thủ đohoạRBn, đhRPu không thểQhq s dụng, lúc này mới d dàng chết đRzi.

Ngọc lâu bốn tầmmng của hắmn bịch phân giảdCdi, tòa bạagPch ngọc đuaià kia bịdS hắvYVn luyn chế thành vu bảdCdo, cc cc khổ khổ sưu tầdtom tài liu hết thảImy đdSu rơi rụng xuống.

“Hi hi đFSRánh lén vu sĩlhI ma đVyhRPo tht s là cách phát tài tốt nhấut. Tên này ngu xuẩllen, cc khổ phá vỡ cấRDm chế của bạRBch ngọc đFSRài còn không phảchi tin nghi cho Mai Vô Tà ta sao? Tính cảSP đFSRiu linh mạFSRch này, hin giờA ta đohã có ba đchiu linh mạSch rồi.”

Thiếu nữdto kia ngón tay nâng má, cườeWDi hì hì nói, vẻ mt băng tuyết đQhqáng yêu, nhưng thc tế lòng lang dạNA sói, xuống tay âm đRDộc.

Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết thảuy bảoho vy của vu sĩolw gầyy yếu kia. Chính lúc này đgdQột nhiên một thanh âm hùng hu t phía sau lưng nàng truyn tới, cườgdQi nói: “Tiểolwu muội muội, bảRDo tháp của ngươi đQuã có hai đSPiu linh mạDyvch rồi sao?”

Mai Vô Tà sợ tới mứmc lông gáy dng thng lên, vội vàng tế khởi bốn tầSyng chu thiên bảDyvo tháp, buông xuống chân nguyên bảPDo v quanh thân. Cùng lúc đgdQó, trong hạCado nguyt trên đwVSUZnh đmmCadu nàng, lôi quang như nước, phun ra khắhp nơi.

Vô số đRzago lôi quang, giống như kiếm sắPc cắlhIt qua, làm cho không gian mấvYVy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảBnh lôi trì, nơi nơi đBu là lôi quang sắRDc bén vô ngầNAn.

Đây là Ngũ Lôi Chính Pháp của nàng, ở trong chính đgdQAo cũng có uy danh khá lớn, lấSPy công kích sắdCdc bén mà nổi danh.

Mai Vô Tà rấqRat tin tưởng, ngườWQFi đWQFột nhiên xuấvYVt hin phía sau nàng tuyt đImối bịFSR Ngũ Lôi Chính Pháp đgdQánh thành nhiu mảYMnh.

“Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấVyu, chỉagP sợ ngươi còn không có sinh ra…”

Mai Vô Tà cườPmci khanh khách nói, quay đohwVSu lạImi nhìn coi. Nụ cườUZi trên mt nàng lp tứSc cứqRang ngắuc lạPDi, chỉYM thấtBy phía sau rỗng tuếch không một bóng ngườui.

Một đSagu nguyên khí giao long chm rãi xuấVyt hin cách nàng không xa, đlleImu ác giao này mở ming ra nói ngôn ngữSy của ngườUZi, cườqRai ha hảVN nói: “TiểBu muội muội, ngươi tâm đywUBa ác đlhIộc như vy, chỉvYV sợ tương lai không đPDược tốt nha.”

“Sai rồi.”

LạSi một huyết giao chm rãi ngưng tụ thành hình bên cạwonh nàng, ming hé lớn ồm ồm nói: “Nàng căn bảhn không thểm sống tới lúc lp gia đCadình.”

Bá! Bá! Bá!

MấeWDy trăm đwVSmu huyết giao tht lớn đyột nhiên xuấht hin, bao vây Mai Vô Tà vào trong. Thm chí ngay cảIm không trung cũng có huyết ác giao bay lượn chung quanh. Nhữmmng đohCadu ác giao này bay qua bay lạohi, sát khí vô cùng nồng đSPm, khiến cho nàng cảPmcm thấDyvy như rơi vào trong ao máu, khó có thểag thở dốc đPược.

Tình hình khủng bố này làm cho ngườPi ta không rét mà run.

ĐgdQi ca ca, ngươi thc s muốn giết nhân gia sao?” Mai Vô Tà khổ sở đtNtáng thương, nhấwVSp nháy mắPt, nước chảSPy như mưa. Nàng biết, nhữlhIng nguyên khí giao long này sở dĩy có thểh nói chuyn đVyược, đhRPơn giảBn là có ngườhi đSiu khiểCadn.

RầRBm!

MấtBy trăm đUZPmcu giao long ầCadm ầagPm đtBp xuống, trong chớp mắht đVNã bao phủ lấQhqy nàng!

“TiểtNtu t thối, một tiểAu vu sĩhRP ngay cảoh chân nguyên cũng chưa luyn thành, không ngờh dám đVNQuu với tỷ tỷ!” Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết giao, lớn tiếng quát.

Dip Húc trong tay cầPDm Bàn Long Kim Trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng cầRBm lấqRay trượng nn xuống thng vào trán của thiếu nữUZ.

“Xem ra, ta có bốn đUZiu linh mạchch rồi…” Dip Húc thu trượng khẽ cườRDi nói.

 • Gửi lúc 20:05 Ngày 11/07/2014

  vinhmap102

  post thiếu trang tùm lum, post mà k chiu chỉnh sửa j hết để y nguyên, coi bực vãi ...

 • Gửi lúc 22:36 Ngày 04/07/2014

  vinhmap102

  chương 196 đưa conver zo mà kêu là dịch pó tay lun @@, truyện hay mà dịch cứ như conver vậy ...

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 09/02/2014

  nguoihammo

  Oh chyen doa koa hay ko ban mh chu xem hjhj

 • Gửi lúc 20:15 Ngày 09/02/2014

  thichdoctruyen

  thank bạn nguoihammo đã gợi ý ! mình tìm thấy rồi truyện bất hủ thần vương bạn à !

 • Gửi lúc 20:09 Ngày 08/02/2014

  nguoihammo

  Than vuong toa an doa ban