Trang chủ / Tiên Hiệp / Độc Bộ Thiên Hạ / Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa

Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa
Độc Bộ Thiên HạApI
Tác giảHvq: ThạvAch Trư

Chương 186: LạdBt thủ tồi hoa

Nhóm dịsAch: Mr5800
Nguồn: Mê TruynThiết Huyết Chiến Kỳ nng n vô cùng, Phương Thầjvfn ôm lấIty cũng cố hết sứSc rồi. Loạlgki vu bảzLo đgUSDWi hình này bình thườAng đAu là lấqZy chân nguyên tế khởi giữSsa không trung, đvAón gió mà phát triểdBn, giống như Dip Húc ôm trên tay, dùng sứtHcc đzLp ngườdxi, thc ra ít ỏi không có mấlTjy.

Đri kỳ này là vu bảjco cấdBp trấTIgn giáo?” Chu Thế Văn th thúc dục thiết huyết chiến kỳ, chiến kỳ va mới bay lên không trung, lin cắdltn nuốt sạAch tu vi của hắzLn, trong lòng không khỏi hoảfmvng sợ.

Lấgwy thc lc của hắHvqn, căn bảlgkn đxng mơ tưởng có thểUA tế khởi phát huy ra uy lc của thiết huyết chiến kỳ đcwpược. Thm chí còn không bằpBng ôm lấry nó mà đbSp ngườbSi.

Phương Thầfmvn lúc này tu vi min cưỡng có thểqZ tế khởi đtHcược thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thểsA hoàn toàn phát huy đAược uy lc của nó. Sau khi tế khởi vài lầkdsn thì tu vi cũng bịEdE hút sạHvch.

Dù sao đylHây cũng là vu bảlTjo cấcwpp trấfmvn giáo của cườdxng giảkds Nguyên Đan kỳ tế luyn, uy lc hùng mạylHnh, tiêu hao cũng cc kỳ kinh ngườHvqi.

Chu Thế Văn lấApIy ra một quyểllln kinh thư, đIyAưa cho Dip Húc nói: “Thiếu Bảcwpo, trong cấcwpt chứcwpa của Mục Thiết Sơn có một quyểHvn Bấjct NhạHvqc Thiên Âm BảAo QuyểvNn, nói v âm sát thut âm phạdxt, loạcri đSsồ vt này, ta cầwSmm cũng vô dụng, ngươi lấylHy đllli.”

Dip Húc nao nao, Bấkdst Nhạpjcc Thiên Âm Bảjvfo QuyểAn hn là kinh đjciểdBn của Thiên Âm tông. ChắUAc là sau khi Mục Thiết Sơn giết chết Tiêu TrườvAng Thanh lấry đlgkược của hắvNn.

Bảfmvn lĩvAnh của Tiêu TrườHvng Thanh tht ra cũng cc kỳ kinh ngườllli, âm phạxt âm sát, một môn vu pháp thiên biến vạItn hóa. Thm chí có thểpB bắUAt chước hết thảtHcy vu pháp của thế gian. Trong đgUSó Kim Chung Thp NhịqZ Biên chính là một loạvdgi vu pháp trấAn áp cc kỳ mạdltnh.

Đáng tiếc Tiêu TrườEdEng Thanh cũng không có tu luyn Bấmrt NhạdBc Thiên Âm BảIyAo Quyểrn tới cảlgknh giới cao thâm. Nếu không cho dù là Dip Húc cũng phảHvqi tránh né. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Tuy nhiên, Dip Húc đgUSúng là dốt đfmvc cán mai v âm lut, hơn nữlgka hắApIn đHvã học Thanh Giao Cu Kích. Thm chí còn đvAlTjt đcrược vu pháp tuyt thế bí truyn của Trung Châu Hạc gia, Cu ĐzLnh Vu Hoàng Quyết, ngay cảmr Cu Đcrnh Vu Hoàng Quyết này hắUAn cũng không rảDWnh mà tu luyn, đtHcng nói tới Thiên Âm BảgDzo quyểwSmn?”

ĐEdEi ca Dip TầzLn lạkdsi không giống ta, hắlTjn tinh thông âm lut, cầItm kỳ thư họa không thứHv gì không giỏi. Cuốn Bấkdst Nhạcwpc Thiên Âm Bảmro QuyểvAn này không bằmGng đzLưa cho hắSsn.”

Dip Húc thu hồi lạAi kinh thư, lp tứkdsc đHvqi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây.

Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mấApIt, gốc đvdgpBi thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lp tứdxc.

“QuảgDz thế, thung lũng này hn là một tòa đpBdBi trn, cây cối nơi này đkdsu là thủ thut che mắct mà thôi. Mà linh mạlmch trên bạrch ngọc đTIgài chính là trung tâm duy trì trn pháp. Ta thu đci bạmGch ngọc đSsài, trn pháp bịvdg phá, đUASsi trn lin không thểdx duy trì đqZược.”

“Thiếu BảgUSo, chúng ta đsAi tới thung lũng khác cũng thấUAy đpjcược loạri bạAch ngọc đgUSài này, trong ngọc đpBài cũng phong ấrn một đLiu linh mạdBch.” Chu Thế Văn mở ming nói.

Phương ThầqZn cũng gt đwSmLu: “Không sai, tuy nhiên nhữrng ngọc đzLài khác có cấqZm chế lợi hạxi, lấzLy thc lc của chúng ta, không có cách nào thu đSsi. Tuy nhiên hin giờS có vài phầDWn nắvdgm chắAc rồi, có thểlTj phá vỡ cấUAm chế, thu đpBi linh mạxch.

“Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hin ra bấvAt cứx bảcwpo vt gì, khắgDzp núi toàn là cây cối, đcHva phương khác hn cũng thế.”

Dip Húc trong lòng không khỏi hoảcwpng sợ, phiến dãy núi này ước chng có vài trăm cái thung lũng. Như vy chng phảkdsi nói nơi này có mấHvqy trăm đvdgiu linh mạSsch sao?

PhảDWi biết rằkdsng, Bách Hoa Cung, Ngũ Độc giáo hay các giáo phái giống như vy, tuy nhiên chỉlmđwSmược gầbSn 100 đSsiu linh mạIyAch. Nhữjcng linh mạrch này duy trì vn chuyểgDzn của một môn phái phi thườjvfng trọng yếu.

Vu sĩTIg sau khi tiến vào tam chân cảrnh, da vào thái dương nguyên khí tu luyn, tốc đSộ tiến cảmGnh vô cùng chm rãi. Chỉdlt có hấzLp thu linh khí mới có thểjc cho tu vi tiến nhanh đvAược. Bấmrt kểcr đfmvối với vu sĩSs môn phái nào đvdgu vô cùng trọng yếu.

Mà nơi đmrây không ngờtHc có mấry trăm đgDziu linh mạDWch, toàn bộ bịvA ngườEdEi phong ấHvn trên đUAvdgu bạpjcch ngọc đmrài.Tht đsAúng là rấlmt khủng bố đvAi.

Dip Húc có thểA đHvqoán đkdsược, nơi đjvfây tuyt đSối sắmrp biến thành chiến trườmGng rồi. TấgDzt cảlm các thế lc t hoang mạAc hay các thế lc khắdltp nơi đcwpi lịsAch lãm, chỉvdg sợ sẽ liên tục chạSsy tới nối lin không dứylHt.

“Ngườlmi kiến tạSso lên phiến dãy núi này, phong ấTIgn mấHvqy trăm đAiu linh mạtHcch rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Dip Húc ngẩAng đbSUAu nhìn chung quanh, đpBám núi mênh mông, như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoc vạylHn phầgDzn.

Phiến dãy núi thầItn bí đEdEột nhiên xuấdltt hin này, tuyt đvdgối không phảvAi là vu hồn giới, mà t thành một giới, là không gian khác.

Dip Húc ánh mắlTjt lóe ra: “Hin giờr ngườmGi còn không nhiu, chúng ta tốt nhấHvt đtHci chung quanh cướp đWoạgDzt. Nếu không nơi đwSmây vu sĩpB tiến tới ngày càng nhiu hơn. Đến lúc đvdgó sẽ có một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành đcwpộng, các ngươi hai ngườgwi một đjvfội, cướp đbSoạjct càng nhiu càng tốt.

Chu Thế Văn và Phương Thầlgkn hai mắlgkt tỏa sáng, linh mạdBch không chỉx căn cơ của một môn phái, đLồng thờgwi cũng là căn cơ của vu sĩcr, đfmvây tuyt đgDzối là món tin phi nghĩzLa của bọn họ.

“Thiếu BảLo kẻ thù ngươi nhiu, phảci cẩjvfn thn một chút.”

Hai ngườpjci dn dò hắgwn mấlgky câu lp tứgwc rờApIi khỏi.

Dip Húc đcwpi thng tới thung lũng kế tiếp, trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểcwpm xâm nhp, căn bảmrn không thểW bay lên trên không. Nếu không bịr ngườlgki khác đránh lén, bởi vy Dip Húc chân dm kim tàm, xẹt qua bên dưới tầmGng thấtHcp, tốc đqZộ cũng không chm.

Tới thung lũng kế tiếp, lp tứdltc hàn khí vô biên vô hạlTjn xâm nhp tới, cho dù là tu vi của hắAn cũng không khỏi rùng mình mấkdsy cái.

Hắjcn thở ra một hơi, dòng khí va mới rờTIgi khỏi bên ming, lp tứTIgc biến thành băng rơi xuống đcAt.

Phiến thung lung này khác với phiến thung lũng kia, trắtHcng như tuyết, hàn khí bứApIc ngườIyAi. Hắcn ngẩSng đxHvu lên nhìn lạgUSi, chỉDW thấEdEy một vòng tròn lit dương khá lớn, sóng nhit cuồn cuộn, phân bit rõ ràng nơi đdltây.

Dip Húc biết, đWây là tác dụng của tn pháp, không chế thờkdsi tiết biến hóa. ChỉtHc cầmrn thu đlTji linh mạEdEch trong thung lũng, trạcm pháp t nhiên sẽ bịgUS phá, thung lũng sẽ giống với bên ngoài.

HắvAn dán mt vào tuyết mà bay nhanh qua, đvAột nhiên thấkdsy thờpBi tiết trong thung lũng này ấEdEm lạLi, tuyết hòa tan tạgUSo thành nhữlgkng vũng nước lớn.

“Xem ra đZã có ngườxi tới trước ta một bước, thu đSi linh mạApIch nơi này rồi.”

HắAn đvAang đkdsAnh chạgUSy tới thung lũng khác, chỉlgk thấZy một vu sĩwSm ma đEdEvAo thân hình gầpBy yếu t trong cốc bay ra. Trên đylHjvfnh đApIdxu hắcwpn là bốn tầcwpng ngọc lâu, trong ngọc lâu tng đjvfcro ma khí buông xuống, giống như rắSn đSộc quấvdgn thân vy. Nó xoay quanh thân thểcr của hắpjcn, khí thế cc kỳ mạvNnh mẽ.

Tu vi ngườAi này tuy rằvNng không có đZDWt tới Hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rấlllt mạItnh hiểEdEn nhiên cũng là một hung nhân ma đbSAo, giết ngườDWi vô tình.

“Hắvdgn chính là ngườqZi thu đvdgi linh mạZch kia sao?”

Dip Húc trong lòng va đTIgộng, tính toán truy đdBuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đxkdsi mạIyAc này có quy lut đSã đlgkược công nhn, mỗi ngày sẽ có chuyn giết ngườwSmi đjvfoạgUSt bảIyAo này xảlgky ra, mỗi này đgUSu là vụ lớn.

Linh mạpjcch có tính chấIyAt trọng yếu, không cầqZn phảjvfi nói thì vu sĩHv khác cũng biết, nói cc kỳ trọng yếu cũng đmrúng, nhưng với Dip Húc mà nói nó cũng không quá quan trọng.

Ngọc lâu của hắAn tăng trưởng thành Long Độ PhạSsm Biến Lâu. Mỗi lầDWn nâng cao phẩSsm cấLp đSsu cầkdsn dùng số lượng linh khí rấEdEt lớn. Hắgwn cưới đItoạlllt nhiu linh mạSsch đpjczL nuôi cho ngọc lâu trưởng thành.

Dip Húc va mới đri một bước bước, đgwột nhiên thấkdsy dưới bầcu trờtHci trong xanh này xuấcwpt hin ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó một tòa bảsAo tháp bốn tầmrng lơ lng, lơ lng trên đjcgwnh đdltylHu vu sĩIt kia.

Răng rắfmvc! một đlgkcwpo thiểlgkm đSsin lao t trong bảmro giáp bay ra, bổ thng vào đtHcgwnh đfmvlllu của vu sĩW kia, lp tứwSmc đUAem vu sĩbS này phá thành tám mảvNnh nhỏ đlgku nhau.

Lạci là một đlllAo thiểDWm đqZin bổ xuống, làm cho hắjvfn bịS cháy xém, không t chủ đlTjược mà rơi t trên không xuống.

“VịHvq sư huynh này, ngươi thay tiểvdgu muội mở ra cấAm chết trên ngọc đrài, tiểIyAu muội cảAm ơn!” một thiếu nữvdg mắUAt sáng răng trắzLng tinh đHvột nhiên cườri cườvdgi hin lên không trung, cườri khanh khách không nói gì.

Thiếu nữgDz này hiểSn nhiên là vu sĩzL chính đlmWo, tuy nhiên xuống tay cc kỳ sắWc bén, linh hoạAt, lòng lang dạpjc sói. Tng đTIgbSo lôi đgDzin bổ xuoogs vu sĩS thân hình gầzLy yếu kia. Trong chớp mắbSt đdBã đWã bỏ ngườDWi vu sĩc ma đsASo kia biến thành một cục đDWồng cháy sém, chết hết sứdxc bi thảEdEm.

Kỳ thc thc lc của hắAn và ngườtHci thiếu nữc này là tương đcwpương nhau. Nếu ngay t đvdgmGu đjcối đlgklmch, thủ thắmGng cũng không biết nhưng cũng không bịcr loạzLi nhanh tới như vy.

Tuy nhiên, hắApIn bịsA ngườvdgi thiếu nữvN này đdxánh lén kích thứdB nhấWt phá vỡ ma khí hộ thân, không có một thân vu bảvAo và thủ đHvoạcrn, đru không thểcr s dụng, lúc này mới d dàng chết đcri.

Ngọc lâu bốn tầSng của hắdltn bịqZ phân giảlTji, tòa bạHvqch ngọc đylHaià kia bịA hắWn luyn chế thành vu bảvNo, cc cc khổ khổ sưu tầmGm tài liu hết thảHvy đmru rơi rụng xuống.

“Hi hi đdxánh lén vu sĩTIg ma đZSo tht s là cách phát tài tốt nhấmrt. Tên này ngu xuẩLn, cc khổ phá vỡ cấrm chế của bạrch ngọc đtHcài còn không phảzLi tin nghi cho Mai Vô Tà ta sao? Tính cảylH đZiu linh mạcch này, hin giờqZ ta đSsã có ba đTIgiu linh mạqZch rồi.”

Thiếu nữmG kia ngón tay nâng má, cườgDzi hì hì nói, vẻ mt băng tuyết đwSmáng yêu, nhưng thc tế lòng lang dạvN sói, xuống tay âm đSsộc.

Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết thảtHcy bảlmo vy của vu sĩqZ gầllly yếu kia. Chính lúc này đkdsột nhiên một thanh âm hùng hu t phía sau lưng nàng truyn tới, cườjvfi nói: “TiểtHcu muội muội, bảSo tháp của ngươi đLã có hai đjciu linh mạkdsch rồi sao?”

Mai Vô Tà sợ tới mứwSmc lông gáy dng thng lên, vội vàng tế khởi bốn tầrng chu thiên bảvdgo tháp, buông xuống chân nguyên bảro v quanh thân. Cùng lúc đcró, trong hạEdEo nguyt trên đZlllnh đHvlTju nàng, lôi quang như nước, phun ra khắvdgp nơi.

Vô số đcwpcro lôi quang, giống như kiếm sắdltc cắpBt qua, làm cho không gian mấlmy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảvdgnh lôi trì, nơi nơi đZu là lôi quang sắUAc bén vô ngầlmn.

Đây là Ngũ Lôi Chính Pháp của nàng, ở trong chính đgDzjvfo cũng có uy danh khá lớn, lấry công kích sắlTjc bén mà nổi danh.

Mai Vô Tà rấItt tin tưởng, ngườjvfi đdBột nhiên xuấjct hin phía sau nàng tuyt đqZối bịDW Ngũ Lôi Chính Pháp đWánh thành nhiu mảmrnh.

“Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấgDzu, chỉqZ sợ ngươi còn không có sinh ra…” đrọc truyn mới nhấlmt tạmri tung hoanh . com

Mai Vô Tà cườIyAi khanh khách nói, quay đApIcru lạbSi nhìn coi. Nụ cườHvi trên mt nàng lp tứqZc cứdBng ngắIyAc lạpjci, chỉS thấfmvy phía sau rỗng tuếch không một bóng ngườsAi.

Một đcwpgDzu nguyên khí giao long chm rãi xuấxt hin cách nàng không xa, đgDzcwpu ác giao này mở ming ra nói ngôn ngữsA của ngườri, cườHvi ha hảylH nói: “TiểHvqu muội muội, ngươi tâm đmrca ác đvNộc như vy, chỉcwp sợ tương lai không đdltược tốt nha.”

“Sai rồi.”

LạAi một huyết giao chm rãi ngưng tụ thành hình bên cạItnh nàng, ming hé lớn ồm ồm nói: “Nàng căn bảAn không thểA sống tới lúc lp gia đylHình.”

Bá! Bá! Bá!

Mấcry trăm đDWvAu huyết giao tht lớn đbSột nhiên xuấEdEt hin, bao vây Mai Vô Tà vào trong. Thm chí ngay cảEdE không trung cũng có huyết ác giao bay lượn chung quanh. NhữHvqng đxwSmu ác giao này bay qua bay lạEdEi, sát khí vô cùng nồng đdltm, khiến cho nàng cảsAm thấtHcy như rơi vào trong ao máu, khó có thểjvf thở dốc đqZược.

Tình hình khủng bố này làm cho ngườwSmi ta không rét mà run.

Đjvfi ca ca, ngươi thc s muốn giết nhân gia sao?” Mai Vô Tà khổ sở đDWáng thương, nhấjvfp nháy mắpBt, nước chảzLy như mưa. Nàng biết, nhữvAng nguyên khí giao long này sở dĩdB có thểpB nói chuyn đvNược, đEdEơn giảlmn là có ngườIyAi đSiu khiểcn.

Rầcrm!

MấvAy trăm đmGApIu giao long ầdBm ầvNm đdxp xuống, trong chớp mắIyAt đgUSã bao phủ lấcy nàng!

“TiểLu t thối, một tiểbSu vu sĩW ngay cảwSm chân nguyên cũng chưa luyn thành, không ngờgw dám đxlgku với tỷ tỷ!” Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết giao, lớn tiếng quát.

Dip Húc trong tay cầHvm Bàn Long Kim Trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng cầvAm lấUAy trượng nn xuống thng vào trán của thiếu nữpB.

“Xem ra, ta có bốn đzLiu linh mạIyAch rồi…” Dip Húc thu trượng khẽ cườHvi nói.

 • Gửi lúc 20:05 Ngày 11/07/2014

  vinhmap102

  post thiếu trang tùm lum, post mà k chiu chỉnh sửa j hết để y nguyên, coi bực vãi ...

 • Gửi lúc 22:36 Ngày 04/07/2014

  vinhmap102

  chương 196 đưa conver zo mà kêu là dịch pó tay lun @@, truyện hay mà dịch cứ như conver vậy ...

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 09/02/2014

  nguoihammo

  Oh chyen doa koa hay ko ban mh chu xem hjhj

 • Gửi lúc 20:15 Ngày 09/02/2014

  thichdoctruyen

  thank bạn nguoihammo đã gợi ý ! mình tìm thấy rồi truyện bất hủ thần vương bạn à !

 • Gửi lúc 20:09 Ngày 08/02/2014

  nguoihammo

  Than vuong toa an doa ban