Trang chủ / Tiên Hiệp / Độc Bộ Thiên Hạ / Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa

Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa
Độc Bộ Thiên HạF
Tác giảgb: ThạuZch Trư

Chương 186: Lạqvt thủ tồi hoa

Nhóm dịeech: Mr5800
Nguồn: Mê TruynThiết Huyết Chiến Kỳ nng n vô cùng, Phương Thầfan ôm lấpIgy cũng cố hết sứzTic rồi. LoạKi vu bảGLmo đvsdzi hình này bình thườuGung đQwu là lấDKy chân nguyên tế khởi giữRDDa không trung, đpIgón gió mà phát triểdPXn, giống như Dip Húc ôm trên tay, dùng sứuFc đDip ngườRRsi, thc ra ít ỏi không có mấIZey.

ĐgXRi kỳ này là vu bảnVo cấvp trấuFn giáo?” Chu Thế Văn th thúc dục thiết huyết chiến kỳ, chiến kỳ va mới bay lên không trung, lin cắDIn nuốt sạuGuch tu vi của hắXrn, trong lòng không khỏi hoảinQng sợ.

LấnVy thc lc của hắnVn, căn bảVn đoMng mơ tưởng có thểKQ tế khởi phát huy ra uy lc của thiết huyết chiến kỳ đxVược. Thm chí còn không bằPfRng ôm lấsdzy nó mà đFp ngườkFi.

Phương ThầIn lúc này tu vi min cưỡng có thểRH tế khởi đdPXược thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thểTgf hoàn toàn phát huy đeeược uy lc của nó. Sau khi tế khởi vài lầIZen thì tu vi cũng bịgb hút sạgbch.

Dù sao đsdzây cũng là vu bảXDoo cấKp trấoMn giáo của cườrng giảZ Nguyên Đan kỳ tế luyn, uy lc hùng mạFnh, tiêu hao cũng cc kỳ kinh ngườPfRi.

Chu Thế Văn lấkFy ra một quyểmypn kinh thư, đDkưa cho Dip Húc nói: “Thiếu BảXmo, trong cấsdzt chứmypa của Mục Thiết Sơn có một quyểrn BấRDDt NhạxVc Thiên Âm BảXro QuyểuGun, nói v âm sát thut âm phạgbt, loạnVi đXDoồ vt này, ta cầDkm cũng vô dụng, ngươi lấZy đDki.”

Dip Húc nao nao, BấXrt NhạIc Thiên Âm BảXro QuyểFn hn là kinh đuZiểVn của Thiên Âm tông. Chắrc là sau khi Mục Thiết Sơn giết chết Tiêu TrườFng Thanh lấgby đxVược của hắmypn.

Bảrn lĩTgfnh của Tiêu TrườkFng Thanh tht ra cũng cc kỳ kinh ngườGLmi, âm phạGLmt âm sát, một môn vu pháp thiên biến vạGLmn hóa. Thm chí có thểQw bắlDkt chước hết thảRDDy vu pháp của thế gian. Trong đpIgó Kim Chung Thp NhịF Biên chính là một loạzTii vu pháp trấrn áp cc kỳ mạzTinh.

Đáng tiếc Tiêu TrườDIng Thanh cũng không có tu luyn BấuFt Nhạeec Thiên Âm BảDIo QuyểSuAn tới cảuZnh giới cao thâm. Nếu không cho dù là Dip Húc cũng phảPfRi tránh né.

Tuy nhiên, Dip Húc đfaúng là dốt đDkc cán mai v âm lut, hơn nữRHa hắIn đXmã học Thanh Giao Cu Kích. Thm chí còn đIoMt đGLmược vu pháp tuyt thế bí truyn của Trung Châu HạF gia, Cu ĐlDknh Vu Hoàng Quyết, ngay cảgXR Cu Đenh Vu Hoàng Quyết này hắxVn cũng không rảPfRnh mà tu luyn, đDing nói tới Thiên Âm BảKo quyểgXRn?”

Đfai ca Dip TầTgfn lạDki không giống ta, hắinQn tinh thông âm lut, cầKm kỳ thư họa không thứr gì không giỏi. Cuốn BấzTit NhạZc Thiên Âm BảPfRo QuyểPfRn này không bằzTing đpIgưa cho hắxVn.”

Dip Húc thu hồi lạuZi kinh thư, lp tứfac đgbi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây.

Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mấRHt, gốc đpIgsdzi thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lp tứKc.

“QuảXr thế, thung lũng này hn là một tòa đuZFi trn, cây cối nơi này đAIu là thủ thut che mắPfRt mà thôi. Mà linh mạTgfch trên bạuFch ngọc đIài chính là trung tâm duy trì trn pháp. Ta thu đTgfi bạTgfch ngọc đxVài, trn pháp bịH phá, đTgfGLmi trn lin không thểfKX duy trì đrược.”

“Thiếu BảgXRo, chúng ta đDIi tới thung lũng khác cũng thấFy đkFược loạDki bạTgfch ngọc đqvài này, trong ngọc đTgfài cũng phong ấRHn một đuFiu linh mạeech.” Chu Thế Văn mở ming nói.

Phương ThầXrn cũng gt đTgfQwu: “Không sai, tuy nhiên nhữyxqng ngọc đXmài khác có cấnVm chế lợi hạinQi, lấdPXy thc lc của chúng ta, không có cách nào thu đIZei. Tuy nhiên hin giờDk có vài phầKn nắSuAm chắIZec rồi, có thểRRs phá vỡ cấrm chế, thu đPfRi linh mạDich.

“Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hin ra bấfat cứsdz bảfKXo vt gì, khắXrp núi toàn là cây cối, đKuFa phương khác hn cũng thế.”

Dip Húc trong lòng không khỏi hoảnVng sợ, phiến dãy núi này ước chng có vài trăm cái thung lũng. Như vy chng phảQwi nói nơi này có mấDky trăm đIZeiu linh mạsdzch sao?

PhảKi biết rằRHng, Bách Hoa Cung, Ngũ Độc giáo hay các giáo phái giống như vy, tuy nhiên chỉZđZược gầZn 100 đXDoiu linh mạDich. NhữKng linh mạlDkch này duy trì vn chuyểRDDn của một môn phái phi thườgXRng trọng yếu.

Vu sĩRRs sau khi tiến vào tam chân cảAInh, da vào thái dương nguyên khí tu luyn, tốc đFộ tiến cảinQnh vô cùng chm rãi. ChỉDK có hấpIgp thu linh khí mới có thểr cho tu vi tiến nhanh đXrược. BấuGut kểXm đRHối với vu sĩI môn phái nào đAIu vô cùng trọng yếu.

Mà nơi đgXRây không ngờee có mấXry trăm đIiu linh mạIZech, toàn bộ bịXDo ngườfai phong ấKQn trên đuZKQu bạxVch ngọc đkFài.Tht đDKúng là rấgXRt khủng bố đpIgi.

Dip Húc có thểDi đfKXoán đmypược, nơi đLSlây tuyt đRHối sắDKp biến thành chiến trườFng rồi. Tấet cảoM các thế lc t hoang mạXDoc hay các thế lc khắdPXp nơi đDIi lịnVch lãm, chỉxV sợ sẽ liên tục chạgXRy tới nối lin không dứLSlt.

“NgườXmi kiến tạAIo lên phiến dãy núi này, phong ấuGun mấuGuy trăm đDKiu linh mạoMch rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Dip Húc ngẩxVng đqvZu nhìn chung quanh, đpIgám núi mênh mông, như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoc vạDin phầTgfn.

Phiến dãy núi thầDIn bí đrột nhiên xuấmypt hin này, tuyt đSuAối không phảFi là vu hồn giới, mà t thành một giới, là không gian khác.

Dip Húc ánh mắRRst lóe ra: “Hin giờXr ngườRHi còn không nhiu, chúng ta tốt nhấfKXt đpIgi chung quanh cướp đkFoạLSlt. Nếu không nơi đkFây vu sĩZ tiến tới ngày càng nhiu hơn. Đến lúc đGLmó sẽ có một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành đoMộng, các ngươi hai ngườyxqi một đfaội, cướp đdPXoạVt càng nhiu càng tốt.

Chu Thế Văn và Phương Thầyxqn hai mắPfRt tỏa sáng, linh mạgbch không chỉfKX căn cơ của một môn phái, đgbồng thờoMi cũng là căn cơ của vu sĩqv, đuZây tuyt đinQối là món tin phi nghĩsdza của bọn họ.

“Thiếu Bảsdzo kẻ thù ngươi nhiu, phảfai cẩxVn thn một chút.”

Hai ngườlDki dn dò hắyxqn mấPfRy câu lp tứKc rờsdzi khỏi.

Dip Húc đDKi thng tới thung lũng kế tiếp, trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểkFm xâm nhp, căn bảIn không thểGLm bay lên trên không. Nếu không bịK ngườDIi khác đpIgánh lén, bởi vy Dip Húc chân dm kim tàm, xẹt qua bên dưới tầvng thấqvp, tốc đDIộ cũng không chm.

Tới thung lũng kế tiếp, lp tứIZec hàn khí vô biên vô hạGLmn xâm nhp tới, cho dù là tu vi của hắoMn cũng không khỏi rùng mình mấXDoy cái.

HắHn thở ra một hơi, dòng khí va mới rờFi khỏi bên ming, lp tứDkc biến thành băng rơi xuống đfKXkFt.

Phiến thung lung này khác với phiến thung lũng kia, trắAIng như tuyết, hàn khí bứPfRc ngườgXRi. HắTgfn ngẩZng đinQyxqu lên nhìn lạqvi, chỉRDD thấIZey một vòng tròn lit dương khá lớn, sóng nhit cuồn cuộn, phân bit rõ ràng nơi đZây.

Dip Húc biết, đDkây là tác dụng của tn pháp, không chế thờzTii tiết biến hóa. ChỉDI cầAIn thu đuZi linh mạgXRch trong thung lũng, trạRDDm pháp t nhiên sẽ bịpIg phá, thung lũng sẽ giống với bên ngoài.

HắHn dán mt vào tuyết mà bay nhanh qua, đdPXột nhiên thấVy thờoMi tiết trong thung lũng này ấTgfm lạxVi, tuyết hòa tan tạKQo thành nhữfKXng vũng nước lớn.

“Xem ra đLSlã có ngườRDDi tới trước ta một bước, thu đlDki linh mạIZech nơi này rồi.”

HắHn đLSlang đqvdPXnh chạAIy tới thung lũng khác, chỉAI thấgby một vu sĩTgf ma đuZTgfo thân hình gầXry yếu t trong cốc bay ra. Trên đAIAInh đFKu hắPfRn là bốn tầrng ngọc lâu, trong ngọc lâu tng đkFro ma khí buông xuống, giống như rắXmn đHộc quấFn thân vy. Nó xoay quanh thân thểr của hắDKn, khí thế cc kỳ mạDKnh mẽ.
đXmọc truyn mới nhấxVt tạlDki tung hoanh . com
Tu vi ngườuGui này tuy rằqvng không có đXDoIZet tới Hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rấpIgt mạDinh hiểKn nhiên cũng là một hung nhân ma đfadPXo, giết ngườmypi vô tình.

“HắRHn chính là ngườKi thu đmypi linh mạZch kia sao?”

Dip Húc trong lòng va đmypộng, tính toán truy đLSluổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đXrdPXi mạLSlc này có quy lut đLSlã đVược công nhn, mỗi ngày sẽ có chuyn giết ngườvi đRRsoạvt bảuZo này xảmypy ra, mỗi này đfKXu là vụ lớn.

Linh mạeech có tính chấgbt trọng yếu, không cầvn phảlDki nói thì vu sĩTgf khác cũng biết, nói cc kỳ trọng yếu cũng đgXRúng, nhưng với Dip Húc mà nói nó cũng không quá quan trọng.

Ngọc lâu của hắnVn tăng trưởng thành Long Độ PhạDim Biến Lâu. Mỗi lầDKn nâng cao phẩuFm cấDKp đRDDu cầvn dùng số lượng linh khí rấsdzt lớn. Hắen cưới đqvoạyxqt nhiu linh mạgbch đIzTi nuôi cho ngọc lâu trưởng thành.

Dip Húc va mới đfKXi một bước bước, đHột nhiên thấKy dưới bầAIu trờIi trong xanh này xuấXrt hin ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó một tòa bảuGuo tháp bốn tầvng lơ lng, lơ lng trên đAIAInh đLSlQwu vu sĩzTi kia.

Răng rắSuAc! một đuFZo thiểFm đinQin lao t trong bảXmo giáp bay ra, bổ thng vào đQwHnh đLSlsdzu của vu sĩdPX kia, lp tứRHc đXDoem vu sĩV này phá thành tám mảRHnh nhỏ đdPXu nhau.

Lạqvi là một đpIgLSlo thiểKQm đinQin bổ xuống, làm cho hắrn bịF cháy xém, không t chủ đFược mà rơi t trên không xuống.

“VịPfR sư huynh này, ngươi thay tiểFu muội mở ra cấem chết trên ngọc đzTiài, tiểDKu muội cảlDkm ơn!” một thiếu nữfKX mắyxqt sáng răng trắuFng tinh đDIột nhiên cườSuAi cườZi hin lên không trung, cườGLmi khanh khách không nói gì.

Thiếu nữoM này hiểfan nhiên là vu sĩXr chính đKqvo, tuy nhiên xuống tay cc kỳ sắKc bén, linh hoạDit, lòng lang dạV sói. Tng đHXro lôi đPfRin bổ xuoogs vu sĩSuA thân hình gầAIy yếu kia. Trong chớp mắRDDt đxVã đRHã bỏ ngườTgfi vu sĩRH ma đsdzPfRo kia biến thành một cục đeeồng cháy sém, chết hết sứRHc bi thảKm.

Kỳ thc thc lc của hắXrn và ngườIi thiếu nữfKX này là tương đKQương nhau. Nếu ngay t đvRHu đDiối đLSlTgfch, thủ thắFng cũng không biết nhưng cũng không bịqv loạxVi nhanh tới như vy.

Tuy nhiên, hắvn bịXr ngườeei thiếu nữfa này đqvánh lén kích thứr nhấXDot phá vỡ ma khí hộ thân, không có một thân vu bảgXRo và thủ đzTioạfan, đnVu không thểxV s dụng, lúc này mới d dàng chết đuFi. nguồn tunghoanh.com

Ngọc lâu bốn tầRHng của hắxVn bịDI phân giảZi, tòa bạDich ngọc đZaià kia bịDI hắDIn luyn chế thành vu bảSuAo, cc cc khổ khổ sưu tầKQm tài liu hết thảRDDy đru rơi rụng xuống.

“Hi hi đvánh lén vu sĩdPX ma đGLmRRso tht s là cách phát tài tốt nhấfat. Tên này ngu xuẩmypn, cc khổ phá vỡ cấem chế của bạkFch ngọc đrài còn không phảnVi tin nghi cho Mai Vô Tà ta sao? Tính cảZ đRDDiu linh mạgXRch này, hin giờuGu ta đXrã có ba đFiu linh mạoMch rồi.”

Thiếu nữH kia ngón tay nâng má, cườzTii hì hì nói, vẻ mt băng tuyết đAIáng yêu, nhưng thc tế lòng lang dạTgf sói, xuống tay âm đRDDộc.

Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết thảKQy bảRDDo vy của vu sĩV gầDiy yếu kia. Chính lúc này đRHột nhiên một thanh âm hùng hu t phía sau lưng nàng truyn tới, cườfKXi nói: “TiểAIu muội muội, bảQwo tháp của ngươi đsdzã có hai đfaiu linh mạSuAch rồi sao?”

Mai Vô Tà sợ tới mứAIc lông gáy dng thng lên, vội vàng tế khởi bốn tầZng chu thiên bảDio tháp, buông xuống chân nguyên bảyxqo v quanh thân. Cùng lúc đZó, trong hạRDDo nguyt trên đPfRZnh đIZeVu nàng, lôi quang như nước, phun ra khắRDDp nơi.

Vô số đXrzTio lôi quang, giống như kiếm sắvc cắLSlt qua, làm cho không gian mấkFy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảzTinh lôi trì, nơi nơi đlDku là lôi quang sắuZc bén vô ngầdPXn.

Đây là Ngũ Lôi Chính Pháp của nàng, ở trong chính đpIgPfRo cũng có uy danh khá lớn, lấxVy công kích sắGLmc bén mà nổi danh.

Mai Vô Tà rấzTit tin tưởng, ngườgXRi đpIgột nhiên xuấDkt hin phía sau nàng tuyt đRDDối bịDK Ngũ Lôi Chính Pháp đgbánh thành nhiu mảvnh.

“Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấDKu, chỉV sợ ngươi còn không có sinh ra…”

Mai Vô Tà cườsdzi khanh khách nói, quay đSuAVu lạinQi nhìn coi. Nụ cườsdzi trên mt nàng lp tứKQc cứyxqng ngắDIc lạgbi, chỉTgf thấuZy phía sau rỗng tuếch không một bóng ngườgXRi.

Một đxVLSlu nguyên khí giao long chm rãi xuấXrt hin cách nàng không xa, đZfKXu ác giao này mở ming ra nói ngôn ngữH của ngườinQi, cườFi ha hảuGu nói: “TiểVu muội muội, ngươi tâm đSuAKa ác đSuAộc như vy, chỉF sợ tương lai không đeược tốt nha.”

“Sai rồi.”

Lạyxqi một huyết giao chm rãi ngưng tụ thành hình bên cạDinh nàng, ming hé lớn ồm ồm nói: “Nàng căn bảTgfn không thểDk sống tới lúc lp gia đuZình.”

Bá! Bá! Bá!

MấpIgy trăm đHHu huyết giao tht lớn đrột nhiên xuấuGut hin, bao vây Mai Vô Tà vào trong. Thm chí ngay cảpIg không trung cũng có huyết ác giao bay lượn chung quanh. Nhữeng đPfRKu ác giao này bay qua bay lạTgfi, sát khí vô cùng nồng đXmm, khiến cho nàng cảmypm thấVy như rơi vào trong ao máu, khó có thểzTi thở dốc đpIgược.

Tình hình khủng bố này làm cho ngườfKXi ta không rét mà run.

ĐfKXi ca ca, ngươi thc s muốn giết nhân gia sao?” Mai Vô Tà khổ sở đoMáng thương, nhấyxqp nháy mắinQt, nước chảeey như mưa. Nàng biết, nhữFng nguyên khí giao long này sở dĩqv có thểRDD nói chuyn đinQược, đQwơn giảAIn là có ngườuZi đinQiu khiểfan.

RầXrm!

MấGLmy trăm đHVu giao long ầsdzm ầXDom đuFp xuống, trong chớp mắnVt đpIgã bao phủ lấeey nàng!

“TiểIu t thối, một tiểgXRu vu sĩinQ ngay cảfKX chân nguyên cũng chưa luyn thành, không ngờsdz dám đvDku với tỷ tỷ!” Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết giao, lớn tiếng quát.

Dip Húc trong tay cầfam Bàn Long Kim Trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng cầXmm lấuZy trượng nn xuống thng vào trán của thiếu nữfKX.

“Xem ra, ta có bốn đfaiu linh mạmypch rồi…” Dip Húc thu trượng khẽ cườeei nói.

 • Gửi lúc 20:05 Ngày 11/07/2014

  vinhmap102

  post thiếu trang tùm lum, post mà k chiu chỉnh sửa j hết để y nguyên, coi bực vãi ...

 • Gửi lúc 22:36 Ngày 04/07/2014

  vinhmap102

  chương 196 đưa conver zo mà kêu là dịch pó tay lun @@, truyện hay mà dịch cứ như conver vậy ...

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 09/02/2014

  nguoihammo

  Oh chyen doa koa hay ko ban mh chu xem hjhj

 • Gửi lúc 20:15 Ngày 09/02/2014

  thichdoctruyen

  thank bạn nguoihammo đã gợi ý ! mình tìm thấy rồi truyện bất hủ thần vương bạn à !

 • Gửi lúc 20:09 Ngày 08/02/2014

  nguoihammo

  Than vuong toa an doa ban