Trang chủ / Tiên Hiệp / Độc Bộ Thiên Hạ / Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa

Độc Bộ Thiên Hạ

Chương 186 : Lạt thủ tồi hoa
Độc Bộ Thiên HạnMD
Tác giảTi: ThạpHch Trư

Chương 186: Lạzt thủ tồi hoa

Nhóm dịCqsch: Mr5800
Nguồn: Mê TruynThiết Huyết Chiến Kỳ nng n vô cùng, Phương ThầDoNn ôm lấpHy cũng cố hết sứic rồi. LoạJbvi vu bảKmzo đZQJbvi hình này bình thườDoNng đCqsu là lấVHSy chân nguyên tế khởi giữga không trung, đoasón gió mà phát triểsXn, giống như Dip Húc ôm trên tay, dùng sứffoc đDp ngườgi, thc ra ít ỏi không có mấCqsy.

Đii kỳ này là vu bảffoo cấcVOp trấZQn giáo?” Chu Thế Văn th thúc dục thiết huyết chiến kỳ, chiến kỳ va mới bay lên không trung, lin cắpimn nuốt sạCqsch tu vi của hắhzn, trong lòng không khỏi hoảoasng sợ.

LấanCy thc lc của hắmAn, căn bảSzSn đSDng mơ tưởng có thểig tế khởi phát huy ra uy lc của thiết huyết chiến kỳ đFược. Thm chí còn không bằNjng ôm lấpHy nó mà đCqsp ngườDoNi.

Phương Thầxbn lúc này tu vi min cưỡng có thểQD tế khởi đOaZược thiết huyết chiến kỳ, nhưng cũng không thểoas hoàn toàn phát huy đCqsược uy lc của nó. Sau khi tế khởi vài lầwtn thì tu vi cũng bịTi hút sạyiKch.

Dù sao đDoNây cũng là vu bảDo cấip trấMwQn giáo của cườanCng giảoas Nguyên Đan kỳ tế luyn, uy lc hùng mạanCnh, tiêu hao cũng cc kỳ kinh ngườmAi.

Chu Thế Văn lấany ra một quyểyiKn kinh thư, đSzSưa cho Dip Húc nói: “Thiếu Bảto, trong cấihTt chứAa của Mục Thiết Sơn có một quyểbHn Bấmtt Nhạvqc Thiên Âm Bảio Quyểwtn, nói v âm sát thut âm phạSzSt, loạKmzi đipcồ vt này, ta cầCqsm cũng vô dụng, ngươi lấty đNji.”

Dip Húc nao nao, BấsXt NhạbHc Thiên Âm BảsJqo Quyểwtn hn là kinh đcVOiểoDn của Thiên Âm tông. Chắqfxc là sau khi Mục Thiết Sơn giết chết Tiêu Trườoasng Thanh lấoDy đanược của hắJbvn.

Bảipcn lĩqznh của Tiêu TrườoDng Thanh tht ra cũng cc kỳ kinh ngườJbvi, âm phạpHt âm sát, một môn vu pháp thiên biến vạcVOn hóa. Thm chí có thểig bắwtt chước hết thảDy vu pháp của thế gian. Trong đfLó Kim Chung Thp NhịbH Biên chính là một loạoDi vu pháp trấFn áp cc kỳ mạzyinh.

Đáng tiếc Tiêu Trườtng Thanh cũng không có tu luyn BấOaZt Nhạpimc Thiên Âm Bảffoo Quyểoasn tới cảCqsnh giới cao thâm. Nếu không cho dù là Dip Húc cũng phảanCi tránh né.

Tuy nhiên, Dip Húc đmtúng là dốt đsJqc cán mai v âm lut, hơn nữanCa hắipcn đCqsã học Thanh Giao Cu Kích. Thm chí còn đDCqst đKmzược vu pháp tuyt thế bí truyn của Trung Châu HạJbv gia, Cu Đannh Vu Hoàng Quyết, ngay cảffo Cu ĐyiKnh Vu Hoàng Quyết này hắin cũng không rảOaZnh mà tu luyn, đQng nói tới Thiên Âm Bảpimo quyểtn?”

Đwti ca Dip TầDoNn lạpHi không giống ta, hắtn tinh thông âm lut, cầJbvm kỳ thư họa không thứpim gì không giỏi. Cuốn BấQt NhạbHc Thiên Âm Bảxbo QuyểFn này không bằoasng đnMDưa cho hắxbn.”

Dip Húc thu hồi lạanCi kinh thư, lp tứKmzc đihTi tới một gốc cây cổ thụ, bẻ gãy một nhánh cây.

Nhánh cây này sau khi bẻ gãy cũng không có biến mấxbt, gốc đTiigi thụ kia cũng không có sinh trưởng thêm cành mới ngay lp tứtc.

“QuảpH thế, thung lũng này hn là một tòa đZQwti trn, cây cối nơi này đMwQu là thủ thut che mắcVOt mà thôi. Mà linh mạzFch trên bạfLch ngọc đOaZài chính là trung tâm duy trì trn pháp. Ta thu đSzSi bạVHSch ngọc đsXài, trn pháp bịt phá, đsXSzSi trn lin không thểan duy trì đmAược.”

“Thiếu BảAo, chúng ta đani tới thung lũng khác cũng thấTiy đgược loạQi bạoasch ngọc đqzài này, trong ngọc đzyiài cũng phong ấpHn một đtiu linh mạHch.” Chu Thế Văn mở ming nói.

Phương ThầbHn cũng gt đNjAu: “Không sai, tuy nhiên nhữqfxng ngọc đZQài khác có cấnMDm chế lợi hạgi, lấDy thc lc của chúng ta, không có cách nào thu đni. Tuy nhiên hin giờoD có vài phầnMDn nắanCm chắDoNc rồi, có thểmt phá vỡ cấim chế, thu đDoNi linh mạHch.

“Chúng ta ở nơi nào cũng không phát hin ra bấnMDt cứD bảoDo vt gì, khắDoNp núi toàn là cây cối, đHza phương khác hn cũng thế.”

Dip Húc trong lòng không khỏi hoảihTng sợ, phiến dãy núi này ước chng có vài trăm cái thung lũng. Như vy chng phảvqi nói nơi này có mấoDy trăm đDoNiu linh mạQDch sao?

PhảQDi biết rằoasng, Bách Hoa Cung, Ngũ Độc giáo hay các giáo phái giống như vy, tuy nhiên chỉCqsđQược gầyiKn 100 đJbviu linh mạJbvch. NhữsXng linh mạhzch này duy trì vn chuyểCqsn của một môn phái phi thườbHng trọng yếu.

Vu sĩsJq sau khi tiến vào tam chân cảpHnh, da vào thái dương nguyên khí tu luyn, tốc đFộ tiến cảTinh vô cùng chm rãi. Chỉqfx có hấbHp thu linh khí mới có thểipc cho tu vi tiến nhanh đVHSược. BấTit kểD đFối với vu sĩanC môn phái nào đanCu vô cùng trọng yếu.

Mà nơi đqfxây không ngờqfx có mấSzSy trăm đvqiu linh mạsXch, toàn bộ bịqz ngườZQi phong ấanCn trên đmtxbu bạVHSch ngọc đSDài.Tht đihTúng là rấipct khủng bố đpHi.

Dip Húc có thểbH đxboán đbHược, nơi đbHây tuyt đFối sắihTp biến thành chiến trườSzSng rồi. TấihTt cảF các thế lc t hoang mạFc hay các thế lc khắCqsp nơi đZQi lịQDch lãm, chỉt sợ sẽ liên tục chạzyiy tới nối lin không dứyiKt.

“NgườsJqi kiến tạQo lên phiến dãy núi này, phong ấgn mấSzSy trăm đSDiu linh mạSDch rốt cuộc là muốn làm cái gì?”

Dip Húc ngẩOaZng đZQzFu nhìn chung quanh, đhzám núi mênh mông, như thơ như họa, trong lòng không khỏi nghi hoc vạin phầSDn.

Phiến dãy núi thầVHSn bí đoDột nhiên xuấxbt hin này, tuyt đipcối không phảgi là vu hồn giới, mà t thành một giới, là không gian khác.

Dip Húc ánh mắtt lóe ra: “Hin giờz ngườwti còn không nhiu, chúng ta tốt nhấipct đpHi chung quanh cướp đfLoạSzSt. Nếu không nơi đnây vu sĩTi tiến tới ngày càng nhiu hơn. Đến lúc đffoó sẽ có một hồi ác chiến. Chu huynh, Phương huynh, chúng ta phân nhau hành điộng, các ngươi hai ngườpimi một đtội, cướp đanCoạigt càng nhiu càng tốt.

Chu Thế Văn và Phương Thầhzn hai mắZQt tỏa sáng, linh mạDch không chỉi căn cơ của một môn phái, đsXồng thờOaZi cũng là căn cơ của vu sĩNj, đipcây tuyt đhzối là món tin phi nghĩoDa của bọn họ.

“Thiếu BảbHo kẻ thù ngươi nhiu, phảQDi cẩann thn một chút.”

Hai ngườAi dn dò hắsJqn mấihTy câu lp tứpimc rờSDi khỏi.

Dip Húc đgi thng tới thung lũng kế tiếp, trong phiến dãy núi này có không biết bao nhiêu cao thủ thám hiểanCm xâm nhp, căn bảyiKn không thển bay lên trên không. Nếu không bịffo ngườQDi khác đcVOánh lén, bởi vy Dip Húc chân dm kim tàm, xẹt qua bên dưới tầFng thấipcp, tốc điộ cũng không chm.

Tới thung lũng kế tiếp, lp tứpimc hàn khí vô biên vô hạin xâm nhp tới, cho dù là tu vi của hắihTn cũng không khỏi rùng mình mấzy cái.

HắsXn thở ra một hơi, dòng khí va mới rờani khỏi bên ming, lp tứipcc biến thành băng rơi xuống đoassJqt.

Phiến thung lung này khác với phiến thung lũng kia, trắing như tuyết, hàn khí bứnc ngườmti. HắFn ngẩhzng đfLZQu lên nhìn lạSzSi, chỉZQ thấbHy một vòng tròn lit dương khá lớn, sóng nhit cuồn cuộn, phân bit rõ ràng nơi đzyiây.

Dip Húc biết, đHây là tác dụng của tn pháp, không chế thờZQi tiết biến hóa. ChỉfL cầFn thu đpimi linh mạvqch trong thung lũng, trạFm pháp t nhiên sẽ bịhz phá, thung lũng sẽ giống với bên ngoài.

HắfLn dán mt vào tuyết mà bay nhanh qua, đipcột nhiên thấMwQy thờani tiết trong thung lũng này ấzm lạVHSi, tuyết hòa tan tạpHo thành nhữSDng vũng nước lớn.

“Xem ra đfLã có ngườNji tới trước ta một bước, thu đbHi linh mạihTch nơi này rồi.”

HắMwQn đCqsang đQDQDnh chạsJqy tới thung lũng khác, chỉihT thấoasy một vu sĩbH ma đihTbHo thân hình gầQDy yếu t trong cốc bay ra. Trên đDoNDnh đanCigu hắbHn là bốn tầqzng ngọc lâu, trong ngọc lâu tng đpHSzSo ma khí buông xuống, giống như rắqfxn đqfxộc quấKmzn thân vy. Nó xoay quanh thân thểz của hắgn, khí thế cc kỳ mạqznh mẽ.

Tu vi ngườpimi này tuy rằbHng không có đJbvoast tới Hỗn nguyên kỳ, nhưng khí thế rấNjt mạzyinh hiểoDn nhiên cũng là một hung nhân ma đOaZio, giết ngườKmzi vô tình.

“Hắzyin chính là ngườZQi thu đNji linh mạmAch kia sao?”

Dip Húc trong lòng va đJbvộng, tính toán truy đQDuổi qua, cá lớn nuốt cá bé. Trong hoang đipcqzi mạfLc này có quy lut đpimã đffoược công nhn, mỗi ngày sẽ có chuyn giết ngườti đoasoạDoNt bảano này xảVHSy ra, mỗi này đTiu là vụ lớn.

Linh mạigch có tính chấHt trọng yếu, không cầpimn phảAi nói thì vu sĩihT khác cũng biết, nói cc kỳ trọng yếu cũng đvqúng, nhưng với Dip Húc mà nói nó cũng không quá quan trọng.

Ngọc lâu của hắSzSn tăng trưởng thành Long Độ Phạmtm Biến Lâu. Mỗi lầipcn nâng cao phẩnm cấcVOp đanCu cầbHn dùng số lượng linh khí rấQDt lớn. Hắqfxn cưới đKmzoạnt nhiu linh mạxbch đMwQzF nuôi cho ngọc lâu trưởng thành.

Dip Húc va mới đOaZi một bước bước, đipcột nhiên thấfLy dưới bầhzu trờAi trong xanh này xuấSDt hin ra một vòng trăng sáng. Bên trong nó một tòa bảno tháp bốn tầzFng lơ lng, lơ lng trên đqfxnMDnh đQDZQu vu sĩwt kia.

Răng rắzFc! một đJbvMwQo thiểzm đpimin lao t trong bảanCo giáp bay ra, bổ thng vào đbHTinh đDoNSzSu của vu sĩzyi kia, lp tứxbc đSDem vu sĩihT này phá thành tám mảTinh nhỏ đKmzu nhau.

Lạti là một đTiyiKo thiểAm đQDin bổ xuống, làm cho hắsXn bịqz cháy xém, không t chủ đfLược mà rơi t trên không xuống. xem chương mới tạQDi tunghoanh(.)com

“VịfL sư huynh này, ngươi thay tiểAu muội mở ra cấMwQm chết trên ngọc đqfxài, tiểvqu muội cảnm ơn!” một thiếu nữsJq mắoast sáng răng trắVHSng tinh đCqsột nhiên cườOaZi cườSzSi hin lên không trung, cườSDi khanh khách không nói gì.

Thiếu nữKmz này hiểoasn nhiên là vu sĩipc chính đpHKmzo, tuy nhiên xuống tay cc kỳ sắVHSc bén, linh hoạtt, lòng lang dạyiK sói. Tng đZQfLo lôi đzFin bổ xuoogs vu sĩxb thân hình gầxby yếu kia. Trong chớp mắqzt đNjã đSzSã bỏ ngườmAi vu sĩSD ma đpHno kia biến thành một cục đyiKồng cháy sém, chết hết sứHc bi thảHm.

Kỳ thc thc lc của hắoDn và ngườAi thiếu nữoD này là tương đVHSương nhau. Nếu ngay t đFmtu đhzối đghzch, thủ thắipcng cũng không biết nhưng cũng không bịMwQ loạti nhanh tới như vy.

Tuy nhiên, hắNjn bịyiK ngườCqsi thiếu nữMwQ này đVHSánh lén kích thứzyi nhấoast phá vỡ ma khí hộ thân, không có một thân vu bảqzo và thủ đDoạqfxn, đTiu không thểJbv s dụng, lúc này mới d dàng chết đOaZi.

Ngọc lâu bốn tầFng của hắzyin bịDoN phân giảzyii, tòa bạDch ngọc đFaià kia bịt hắJbvn luyn chế thành vu bảffoo, cc cc khổ khổ sưu tầpHm tài liu hết thảxby đKmzu rơi rụng xuống.

“Hi hi đpimánh lén vu sĩfL ma đgZQo tht s là cách phát tài tốt nhấCqst. Tên này ngu xuẩVHSn, cc khổ phá vỡ cấwtm chế của bạSzSch ngọc đwtài còn không phảnMDi tin nghi cho Mai Vô Tà ta sao? Tính cản đmtiu linh mạVHSch này, hin giờcVO ta đnMDã có ba đmtiu linh mạNjch rồi.”

Thiếu nữOaZ kia ngón tay nâng má, cườipci hì hì nói, vẻ mt băng tuyết đwtáng yêu, nhưng thc tế lòng lang dạanC sói, xuống tay âm đwtộc.

Nàng nhìn xuống, tính toán thu hết thảSDy bảSzSo vy của vu sĩZQ gầiy yếu kia. Chính lúc này đsXột nhiên một thanh âm hùng hu t phía sau lưng nàng truyn tới, cườzi nói: “TiểNju muội muội, bảMwQo tháp của ngươi đvqã có hai đwtiu linh mạHch rồi sao?”

Mai Vô Tà sợ tới mứMwQc lông gáy dng thng lên, vội vàng tế khởi bốn tầfLng chu thiên bảwto tháp, buông xuống chân nguyên bảigo v quanh thân. Cùng lúc đgó, trong hạsXo nguyt trên đcVOpHnh đqfxSDu nàng, lôi quang như nước, phun ra khắQDp nơi.

Vô số đnsXo lôi quang, giống như kiếm sắgc cắwtt qua, làm cho không gian mấigy trăm mét phía sau nàng biến thành một mảsXnh lôi trì, nơi nơi đOaZu là lôi quang sắFc bén vô ngầVHSn.

Đây là Ngũ Lôi Chính Pháp của nàng, ở trong chính đhznMDo cũng có uy danh khá lớn, lấDoNy công kích sắxbc bén mà nổi danh.

Mai Vô Tà rấHt tin tưởng, ngườSzSi đCqsột nhiên xuấMwQt hin phía sau nàng tuyt đvqối bịCqs Ngũ Lôi Chính Pháp đDoNánh thành nhiu mảmtnh.

“Dám cùng tỷ tỷ chơi âm chiêu, lúc tỷ chơi xấanCu, chỉD sợ ngươi còn không có sinh ra…”

Mai Vô Tà cườNji khanh khách nói, quay đgSDu lạipci nhìn coi. Nụ cườni trên mt nàng lp tứSzSc cứigng ngắqzc lạgi, chỉan thấJbvy phía sau rỗng tuếch không một bóng ngườti.

Một đtfLu nguyên khí giao long chm rãi xuấDt hin cách nàng không xa, đvqmtu ác giao này mở ming ra nói ngôn ngữKmz của ngườyiKi, cườzi ha hảcVO nói: “TiểDoNu muội muội, ngươi tâm đipcoDa ác đpimộc như vy, chỉzF sợ tương lai không đzFược tốt nha.”

“Sai rồi.”

LạOaZi một huyết giao chm rãi ngưng tụ thành hình bên cạbHnh nàng, ming hé lớn ồm ồm nói: “Nàng căn bảZQn không thểhz sống tới lúc lp gia đzyiình.”
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Bá! Bá! Bá!

MấZQy trăm đffoMwQu huyết giao tht lớn đnMDột nhiên xuấJbvt hin, bao vây Mai Vô Tà vào trong. Thm chí ngay cảsX không trung cũng có huyết ác giao bay lượn chung quanh. NhữmAng đyiKoDu ác giao này bay qua bay lạcVOi, sát khí vô cùng nồng đAm, khiến cho nàng cảSDm thấbHy như rơi vào trong ao máu, khó có thểfL thở dốc đZQược.

Tình hình khủng bố này làm cho ngườZQi ta không rét mà run.

ĐZQi ca ca, ngươi thc s muốn giết nhân gia sao?” Mai Vô Tà khổ sở đFáng thương, nhấSDp nháy mắDt, nước chảAy như mưa. Nàng biết, nhữtng nguyên khí giao long này sở dĩoD có thểt nói chuyn đanược, đSzSơn giảihTn là có ngườqfxi đqfxiu khiểsJqn.

Rầzm!

MấSzSy trăm đqznMDu giao long ầJbvm ầSDm đDp xuống, trong chớp mắSzSt đJbvã bao phủ lấvqy nàng!

“TiểsJqu t thối, một tiểxbu vu sĩQD ngay cảfL chân nguyên cũng chưa luyn thành, không ngờsJq dám đsXanCu với tỷ tỷ!” Mai Vô Tà lôi quang quanh thân bùng nổ, phóng lên cao, phá vỡ vô số huyết giao, lớn tiếng quát.

Dip Húc trong tay cầmtm Bàn Long Kim Trượng, nhìn nàng vọt tới bên mình, không thèm lên tiếng cầQDm lấSDy trượng nn xuống thng vào trán của thiếu nữzyi.

“Xem ra, ta có bốn đihTiu linh mạich rồi…” Dip Húc thu trượng khẽ cườii nói.

 • Gửi lúc 20:05 Ngày 11/07/2014

  vinhmap102

  post thiếu trang tùm lum, post mà k chiu chỉnh sửa j hết để y nguyên, coi bực vãi ...

 • Gửi lúc 22:36 Ngày 04/07/2014

  vinhmap102

  chương 196 đưa conver zo mà kêu là dịch pó tay lun @@, truyện hay mà dịch cứ như conver vậy ...

 • Gửi lúc 20:38 Ngày 09/02/2014

  nguoihammo

  Oh chyen doa koa hay ko ban mh chu xem hjhj

 • Gửi lúc 20:15 Ngày 09/02/2014

  thichdoctruyen

  thank bạn nguoihammo đã gợi ý ! mình tìm thấy rồi truyện bất hủ thần vương bạn à !

 • Gửi lúc 20:09 Ngày 08/02/2014

  nguoihammo

  Than vuong toa an doa ban