Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô Thịaw Thiếu Soái
Tác giảWOg: NhấEqt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đawoTu tiên

Nhóm dịawch: Hội đFâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


Mấgymy anh em Soái Quân đXQã dng đSpánh, tên quảWlgn lý dương dương t đWlgbc cho rằSng mọi ngườMEi sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đSSột nhiên phát hin không phảsUi vy, ánh mắvYt mọi ngườHWHi lạawnh như băng, đSpang đbFgymnh chạSy trốn thì Quang T xông lên, một quyn đvYánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đmeHây hn nhấbFt là nghe thấegy hai chữmrW Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữjqma chứbF! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứSc, mấjy anh em Soái Quân đUSXi lên, thi nhau đEqrMTp lên tên quảMEn lý. Tên quảbn lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đgavi tới, ta lên quầsUy thu ngân, nhàn nhạVwt nói:
- Soái Quân!
Lp tứTMc, hắgymn cầbFm đHWHin thoạHSi bên trên quầHSy thu ngân, nhìn nữS trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin?
NữVw trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằybdng chưa tng nghe thấsUy Soái Quân, nhưng ngay cảCTA Tương bang họ cũng không sợ lin đawoán lai lịSch của mấQy ngườMEi này không nhỏ, giờEq lạUSXi thấgCgy Sở Thiên cầwbm đCTAin thoạCTAi lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữwwj trưởng nhóm, run rẩybdy nói:
- Không cầrMTn tin.
NữSS trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầjqmn, không cầSn.

Sở Thiên vung tay lên, đgymưa cho ngườMi đUgYybdng cạHSnh:
- Đp đybSin thoạsUi.
Dưới mấgy đSSao của anh em Soái Quân, chiếc đoTin thoạYVoi lin tan nát. Sở Thiên quay đTqmrWu nói với Quang T:
- Đgd cho anh em đMi lên các tầgCgng tên, đYVoiu tra xem còn nhữAhng thứWlg gì không cầQn tin.
Sau đqUFó, hắsUn thở dài nói:
- Đp hết nhữAhng thứTq không cầgdn tin cho tôi. ThứYVo có giá trịmrW tôi không bồi nổi! CầHWHn nhớ một cái khăn mt này trịSS giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữSSng anh em Soái Quân khác suýt nữybda ngấjt xỉTMu, trong lòng càng tứgymc gin hơn, chỉwb vào quảgCgn lý, nói:
- Đồ vt ở đrMTây thứeg nào đoTáng giá? Nói!

Tên uảjn lý thương tích đegFy mình, đwwjã mấSt hết uy phong lúc trước, chịHWHu đHSau đjqmớn, sợ hãi nói:
- Không cầawn tin, đhu không cầMEn tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắbFt đwbSpu đEqp phá, đSp xong chuẩXQn bịUgY đegi lên nhữrMTng tầbng khác thì Sở Thiên lạSSi nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấawy anh em Soái Quân đjqmến, thấHSp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườXQi cườTMi, vỗ ngc nói:
- CứHS giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườEqi đSSi lên tầTqng.
Đám ngườMi Quang T sau khi lên tầMng, hơn trăm anh em Soái Quân chịEqu trách nhim đbFp phá tầTMng một, đWlgp dầqUFn lên tầybdng năm, sau đbó lạsUi đHWHp t tầmrWng năm xuống tầFEsng một, đpuổi toàn bộ khách ra. ChỉOI trong thờWOgi gian ngắjn, Trung tâm tắSSm xông hơi DạSp Lai Lãng gà bay chó chạybSy, ngườSi ngườCTAi kinh hoàng.
Một vài ngườQi dân tò mò muốn xem chuyn gì đmrWang xảEqy ra nhưng bịsU Soái Quân đHWHuổi đAhi, có ngườHWHi lén lút ấOIn 110 báo cáo nơi này đUgYang xảAhy ra ẩrMTu đFEsgd.

Nữgd cảmeHnh sát trung tâm 110 nghe vy sữgymng sờOI, va rồi có một thanh niên nói bịbF la gạybSt, sao giờwb lạWlgi thành trung tâm tắQm xông hơi DạXQ Lai Lãng bịp đFp phá? S đghi thay đmrWổi đWOgúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườgavi quấwbn khăn tắbm đbFưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườjqmi Văn Sở trưởng. Quang T đgdưa cho đMin thoạhi cho Sở Thiên xem ảjqmnh chụp, Sở Thiên nhìn cảFnh hai ngườHWHi Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉlUym cườrMTi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờgd sau giờFEs hành chính Văn Sở trưởng không giảegi quyết đjWOg làm nhữgng vic này, đgCgúng là đjã khiến tôi đFau lòng. Anh không chịgCgu đTMòi lạji công lý cho tôi, vì vy tôi đybdành t mình giảEqi quyết. Mt khác, tôi muốn đTMăng hình này lên báo, tiêu đgav thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịWOg sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịOI nghĩrMT thế nào?

Văn Sở trưởng bịME Quang T bắFEst gian tạHSi giườybSng, còn chụp ảVwnh làm bằmeHng chứAhng, vô cùng tứbc gin, đqUFang đMETqnh gọi ngườpi tới xích cổ mấTMy ngườEqi này v đdjồn. Nhưng khi xuống đVwây thấoTy toàn là ngườXQi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầmeHn.
Gã biết rõ nhữwbng ngườji này là xã hội đsUen, có lai lịgavch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đSpánh. Hình ảegnh này mà lên báo, tin đUgYồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườFi thông minh, thấMy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểFn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịp, có gì thì thương lượng, có gì cứrMT thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đgymườXQng sống!

Sở Thiên gt đgavqUFu, tên Văn sở trưởng này đwbúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- RấYVot đbFơn giảOIn, chỉWOg cầSSn các anh dàn xếp chuyn đdjêm nay tht tốt, thì mấXQy tấCTAm ảsUnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắawt, biết rõ Sở Thiên ý tứoT, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảegi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờTq, hoàn toàn bên trong lắvYp đWOgt thiết bịHWH, bên trong lắXQp đgt thiết bịFEs (ps: câu này em k hiểwbu lắdjm, nhưng vì không có file nguồn đjqmHWH đwbối chiếu nên không biết sa thế nào, đgCgến đybSoạVwn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảFi thích sau nhé, mong mọi ng thông cảMm, khúc này lỗi quá, dịWOgch rấSt vấbFt vảAh, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉMEm cườHWHi, không trách gã có thểdj làm lên chứbc Sở trưởng, đSSúng là cũng có chút thông minh, ngay cảsU đWOgiu này cũng có thểME nghĩOI ra. Sở Thiên gt đUgYCTAu, quay đMEybSu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầdjn áo cho họ, đSSXQ cho hai vịVw Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầawn áo trảsU lạrMTi. Văn Sở trưởng mc đpồng phục cảWlgnh sát lên lin có chút dũng khí, mỉXQm cườTqi, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữFEsng tấFEsm ảUSXnh kia?

Sở Thiên mỉSm cườvYi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữlUy lờegi. ChỉOI cầhn hai ngườgCgi làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảXQnh. Thôi đHSi đhi.

Văn Sở trưởng nghe thấUSXy hai chữSS “Soái Quân”, sắqUFc mt lin thay đUSXổi, biết rõ đWlgây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịSSt ra khỏi ca, sau đpó quay đMEhu lạHSi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đegêm nay tấXQt sẽ bịrMT chú ý, đAhgCg tránh nhữwbng phin toái không cầoTn thiết, vì vy hắMn bắawt Văn Sở trưởng đFEsi đSối phó là hay nhấmeHt. Dù sao đQây cũng là qun của gã, gã đHSương nhiên biết làm sao đFSS giảmeHi quyết phin phứmrWc. truyn copy t tunghoanh.com
Sở Thiên thấgymy bọn họ rờCTAi khỏi, lạTMi nhìn thờUSXi gian thấlUyy không chênh lch lắawm, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đFi mai phục trong ngõ nhỏ đgối din. Nếu em đSpoán không sai thì tên Thành ca đbSu nhp Tương bang cũng sắjqmp xuấqUFt hin. Chúng ta đOIuổi t đFEsây, vy khng đsUgdnh gã sẽ chạawy vào ngõ nhỏ đVwó. Hôm nay chúng ta đdjánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạawn lầSn chớ đSeg gã chạegy.

Sở Thiên đSpoán không sai, chủ nhân DạM Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạgav đFdjc lc đSang vui vẻ ăn thịTqt chó thì thủ hạvY ở DạS Lai Lang gọi đSpin báo có ngườsUi gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đjột nhiên nghe thấgavy tiếng hét thảQm của ngườsUi gọi tới cùng thanh âm đawp phá, đgdin thoạSpi ngay sau đybSó cũng bịHWH phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườgavi xuấjqmt phát. Gã còn gọi cho cảHS TrườMng Tôn CẩWlgn Thành, xin phái một ít ngườhi tới trợ giúp, mượn lầbFn này kiểOIm tra luôn ông chủ mới TrườMng Tôn CẩgCgn Thành như thế nào, liu có đwbúng như lờUSXi nói tấmrWt cảHWH mọi ngườgavi đMEu là ngườVwi một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩOIu đAhi tới DạoT Lai Lãng, thấawy bịFEs đTqp phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứEqc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đgymMEa bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đlUyi ra,thảSSn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườgCgi Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườawi đHSu tinh thầrMTn phấYVon chấhn, ý chí chiến đgdYVou sôi sục, dao bầegu trong tay dưới ánh đUgYèn lóe lên.
Thành ca thấTqy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đrMTang đdjhnh mit thịHS một phen nhưng thấoTy hơn trăm ngườXQi đvYi ra, trong lòng không hiểbu sao hoảWlgng hốt, nhưng vn cố trấMEn đwbgymnh tinh thầSn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đWlgsUa bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉhm cườOIi, lắgdc đegMEu, t chối cho ý kiến, nói:
- TạybSi sao tôi đOIp phá thì anh t đSpi mà hỏi nhân viên quảybSn lí, lĩOInh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạCTAi tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạbFi mấby bước, quay đCTAgu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấgymy dũng khí trở lạvYi. Tuy rằCTAng có chênh lch nhưng vn có thểXQ liu mạgavng, hơn nữgda có thểS TrườOIng Tôn CẩQn Thành cũng đgymang phái ngườhi tới, vì vy cứybSng rắFn nói:
- Thằjqmng ranh này, khẩmeHu khí rấoTt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đbã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểgCg bịEq mày dọa sao? Đng nhìn hin giờWOg mày ngườSSi đybSông thế mạgdnh, đbFợi chút nữTMa trợ thủ của tao tới, đdjến lúc đHWHó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườSng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. Trườawng Tôn CẩYVon Thành tuyt đCTAối không cứdju anh đCTAâu, tuyt đSối sẽ không phái ngườawi trợ giúp. Hơn nữQa tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit TrườHSng Tôn Cẩdjn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờybS Tương bang nhanh chạgavy tới đQây, nhưng hoàn toàn không có đsUộng tĩlUynh gì, ngoạjqmi tr ngườAhi vây quanh xem thì chng thấTMy ngườSi Tương bang đpâu, trong lòng thầQm nghĩAh, chng lẽ TrườVwng Tôn Cẩpn Thành không đFEsaw ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạybSnh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đegêm nay là trn đbFgu tiên của mọi ngườTqi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườybdi, nhưng bình thườYVong dọa dân chúng còn đXQược, đvYối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạMi đFược huấXQn luyn bài bảOIn, va chống c lin vứEqt bỏ hơn hai mươi ngườbFi bịmrW thương, chạjqmy trốn tán loạsUn, tấjt cảWOg đAhu chạgavy v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằjqmng ở đWlgó đSOIa hình phứjqmc tạwbp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườFi ngườhi không bịybd thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảdjm thấsUy không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườgdi đybdang cầSm dao bầbu chờwwj đgavợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!