Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô ThịXP Thiếu Soái
Tác giảwKr: Nhấffkt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đwuQSkGu tiên

Nhóm dịZWch: Hội đwKrâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


Mấmiuy anh em Soái Quân đUã dng đkThánh, tên quảkGn lý dương dương t đrlGkuc cho rằTSDng mọi ngườPi sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đwKrột nhiên phát hin không phảKgti vy, ánh mắCvt mọi ngườiRi lạYunh như băng, đOdang đunxFnh chạtCxy trốn thì Quang T xông lên, một quyn đkGánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đkây hn nhấYut là nghe thấZgcy hai chữtCx Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữhoma chứqd! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứrlc, mấFy anh em Soái Quân đZWi lên, thi nhau đffkrwXp lên tên quảKgtn lý. Tên quảtCxn lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đrli tới, ta lên quầCvy thu ngân, nhàn nhạHt nói:
- Soái Quân!
Lp tứKgtc, hắwuQn cầwuQm đoOqin thoạCvi bên trên quầtCxy thu ngân, nhìn nữv trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi: truyn copy t tunghoanh.com
- Cái này bao nhiêu tin?
NữGku trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằwRfng chưa tng nghe thấHy Soái Quân, nhưng ngay cảZW Tương bang họ cũng không sợ lin đSNoán lai lịujch của mấwuQy ngườSkGi này không nhỏ, giờiR lạNi thấkGy Sở Thiên cầtCxm đgSXin thoạHi lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữua trưởng nhóm, run rẩujy nói:
- Không cầDn tin.
Nữun trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầgkn, không cầKgtn.

Sở Thiên vung tay lên, đYuưa cho ngườuni đkThCvng cạwRfnh:
- Đp đCvin thoạxwxi.
Dưới mấrwXy đHao của anh em Soái Quân, chiếc đrwXin thoạkGi lin tan nát. Sở Thiên quay đujNu nói với Quang T:
- ĐwuQ cho anh em đkThi lên các tầBVng tên, đHRiu tra xem còn nhữwRfng thứrwX gì không cầPn tin.
Sau đZgcó, hắvn thở dài nói:
- Đp hết nhữNng thứN không cầxFn tin cho tôi. ThứXwZ có giá trịmiu tôi không bồi nổi! CầRn nhớ một cái khăn mt này trịj giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữQDng anh em Soái Quân khác suýt nữGkua ngấiRt xỉHu, trong lòng càng tứgSXc gin hơn, chỉZgc vào quảcUn lý, nói:
- Đồ vt ở đwRfây thứXwZ nào đhománg giá? Nói!

Tên uảkBZn lý thương tích đTSDHy mình, đKgtã mấSNt hết uy phong lúc trước, chịxFu đOdau đmiuớn, sợ hãi nói:
- Không cầOdn tin, đHu không cầvn tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắiRt đwuQrlu điRp phá, đDp xong chuẩDrYn bịR đxFi lên nhữCvng tầwKrng khác thì Sở Thiên lạhomi nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấmiuy anh em Soái Quân đPến, thấZWp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườPi cườHRi, vỗ ngc nói:
- CứKgt giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườXPi đRi lên tầDng.
Đám ngườfHi Quang T sau khi lên tầCvng, hơn trăm anh em Soái Quân chịfHu trách nhim đUp phá tầwKrng một, đDrYp dầkThn lên tầPng năm, sau đjó lạDi đwKrp t tầmiung năm xuống tầZgcng một, đPuổi toàn bộ khách ra. ChỉD trong thờgki gian ngắHn, Trung tâm tắGkum xông hơi DạwKr Lai Lãng gà bay chó chạmiuy, ngườHRi ngườhomi kinh hoàng.
Một vài ngườPi dân tò mò muốn xem chuyn gì đgSXang xảHy ra nhưng bịoOq Soái Quân đtCxuổi đUi, có ngườxFi lén lút ấuan 110 báo cáo nơi này đSkGang xảDrYy ra ẩSNu đOdSN.

Nữqd cảSNnh sát trung tâm 110 nghe vy sữrwXng sờkG, va rồi có một thanh niên nói bịQD la gạcUt, sao giờfH lạtCxi thành trung tâm tắgSXm xông hơi Dạqd Lai Lãng bịGku đfHp phá? S đKgtwKri thay đHổi đNúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườuai quấtCxn khăn tắwRfm đoOqưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườwuQi Văn Sở trưởng. Quang T đunưa cho đmiuin thoạKgti cho Sở Thiên xem ảkBZnh chụp, Sở Thiên nhìn cảmiunh hai ngườZgci Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉtCxm cườqdi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờrwX sau giờtCx hành chính Văn Sở trưởng không giảZWi quyết đwRfk làm nhữTSDng vic này, đuaúng là đUã khiến tôi đRau lòng. Anh không chịffku đHòi lạDi công lý cho tôi, vì vy tôi đBVành t mình giảqdi quyết. Mt khác, tôi muốn đRăng hình này lên báo, tiêu đQD thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịCv sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịrl nghĩmiu thế nào?

Văn Sở trưởng bịTSD Quang T bắxFt gian tạoOqi giườcUng, còn chụp ảYunh làm bằNng chứNng, vô cùng tứkThc gin, đRang đFGkunh gọi ngườmiui tới xích cổ mấrly ngườrli này v đXwZồn. Nhưng khi xuống đOdây thấcUy toàn là ngườiRi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầHRn.
Gã biết rõ nhữCvng ngườmiui này là xã hội đken, có lai lịqdch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đHRánh. Hình ảwRfnh này mà lên báo, tin đXPồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườfHi thông minh, thấujy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểkn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịXP, có gì thì thương lượng, có gì cứH thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đXPườunng sống!

Sở Thiên gt đgkGkuu, tên Văn sở trưởng này đkThúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- RấkTht đNơn giảZWn, chỉv cầHn các anh dàn xếp chuyn đRêm nay tht tốt, thì mấFy tấoOqm ảwuQnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắxFt, biết rõ Sở Thiên ý tứxF, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảBVi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờv, hoàn toàn bên trong lắvp đkTht thiết bịR, bên trong lắgkp đQDt thiết bịwRf (ps: câu này em k hiểgku lắvm, nhưng vì không có file nguồn đunQD đkGối chiếu nên không biết sa thế nào, đYuến đDrYoạhomn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảZgci thích sau nhé, mong mọi ng thông cảSNm, khúc này lỗi quá, dịPch rấUt vấuat vảGku, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉYum cườrli, không trách gã có thểiR làm lên chứXPc Sở trưởng, đuaúng là cũng có chút thông minh, ngay cảwuQ đrwXiu này cũng có thểU nghĩQD ra. Sở Thiên gt đcUqdu, quay đDrlu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầrwXn áo cho họ, đZWrl cho hai vịZgc Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầkGn áo trảYu lạuai. Văn Sở trưởng mc đoOqồng phục cảiRnh sát lên lin có chút dũng khí, mỉkThm cườwRfi, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữxFng tấDm ảwKrnh kia?

Sở Thiên mỉOdm cườNi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữfH lờFi. ChỉkTh cầtCxn hai ngườQDi làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảSNnh. Thôi đXwZi đxwxi.

Văn Sở trưởng nghe thấoOqy hai chữk “Soái Quân”, sắHc mt lin thay đwRfổi, biết rõ đZWây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịkTht ra khỏi ca, sau đOdó quay đgSXiRu lạYui, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đunêm nay tấSNt sẽ bịkG chú ý, đKgtkTh tránh nhữQDng phin toái không cầrwXn thiết, vì vy hắfHn bắXPt Văn Sở trưởng đuji đrwXối phó là hay nhấcUt. Dù sao đBVây cũng là qun của gã, gã đXPương nhiên biết làm sao đrlH giảBVi quyết phin phứZWc.
Sở Thiên thấgky bọn họ rờRi khỏi, lạrli nhìn thờHi gian thấSNy không chênh lch lắYum, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đkGi mai phục trong ngõ nhỏ đxwxối din. Nếu em đDrYoán không sai thì tên Thành ca đXPBVu nhp Tương bang cũng sắwKrp xuấkt hin. Chúng ta đCvuổi t đxFây, vy khng đcUkBZnh gã sẽ chạiRy vào ngõ nhỏ đNó. Hôm nay chúng ta đmiuánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạKgtn lầfHn chớ đBVoOq gã chạgky.

Sở Thiên đwRfoán không sai, chủ nhân Dạj Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạTSD đkThXwZc lc đHRang vui vẻ ăn thịTSDt chó thì thủ hạQD ở DạXwZ Lai Lang gọi đwuQin báo có ngườFi gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đOdột nhiên nghe thấDrYy tiếng hét thảwRfm của ngườwKri gọi tới cùng thanh âm đZWp phá, đwKrin thoạTSDi ngay sau điRó cũng bịxwx phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườOdi xuấoOqt phát. Gã còn gọi cho cảHR Trườqdng Tôn Cẩjn Thành, xin phái một ít ngườUi tới trợ giúp, mượn lầQDn này kiểNm tra luôn ông chủ mới TrườYung Tôn CẩBVn Thành như thế nào, liu có đYuúng như lờuni nói tấuat cảHR mọi ngườDi đRu là ngườKgti một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩrwXu đDrYi tới DạwKr Lai Lãng, thấqdy bịTSD đunp phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứrwXc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đjBVa bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đUi ra,thảvn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườRi Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườiRi đgSXu tinh thầSNn phấhomn chấujn, ý chí chiến đwuQqdu sôi sục, dao bầoOqu trong tay dưới ánh đkThèn lóe lên.
Thành ca thấDrYy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đrlang đkGYunh mit thịgSX một phen nhưng thấFy hơn trăm ngườZgci đkThi ra, trong lòng không hiểFu sao hoảqdng hốt, nhưng vn cố trấXwZn đQDXPnh tinh thầujn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đrlffka bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉjm cườSkGi, lắwuQc đkuau, t chối cho ý kiến, nói:
- TạkBZi sao tôi đZWp phá thì anh t đPi mà hỏi nhân viên quảXwZn lí, lĩFnh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạSkGi tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạFi mấKgty bước, quay đvGkuu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấSkGy dũng khí trở lạuai. Tuy rằHng có chênh lch nhưng vn có thểua liu mạuang, hơn nữTSDa có thểcU TrườwuQng Tôn CẩDrYn Thành cũng đoOqang phái ngườmiui tới, vì vy cứSkGng rắkThn nói:
- Thằkng ranh này, khẩunu khí rấkGt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đSkGã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểxF bịkG mày dọa sao? Đng nhìn hin giờwKr mày ngườhomi đDrYông thế mạXwZnh, đGkuợi chút nữGkua trợ thủ của tao tới, đwRfến lúc đtCxó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườiRng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. TrườgSXng Tôn CẩiRn Thành tuyt đXwZối không cứxwxu anh đfHâu, tuyt đcUối sẽ không phái ngườHi trợ giúp. Hơn nữHa tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit TrườHRng Tôn CẩkGn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờrwX Tương bang nhanh chạZgcy tới đOdây, nhưng hoàn toàn không có đgSXộng tĩmiunh gì, ngoạwKri tr ngườkBZi vây quanh xem thì chng thấKgty ngườji Tương bang đNâu, trong lòng thầNm nghĩD, chng lẽ TrườHng Tôn CẩDrYn Thành không đkGoOq ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạCvnh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đUêm nay là trn đwKrGkuu tiên của mọi ngườrli, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườkThi, nhưng bình thườOdng dọa dân chúng còn đPược, đYuối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạkThi đuaược huấXPn luyn bài bảgSXn, va chống c lin vứgSXt bỏ hơn hai mươi ngườPi bịN thương, chạSkGy trốn tán loạSNn, tấYut cảhom đmiuu chạDrYy v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằPng ở đXwZó đfHDrYa hình phứjc tạDrYp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườoOqi ngườXPi không bịua thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảCvm thấKgty không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườuni đSNang cầYum dao bầXwZu chờxwx đffkợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!

banner