Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô Thịj Thiếu Soái
Tác giảr: NhấQjEt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đDpSWFu tiên

Nhóm dịnzxch: Hội đnzxâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


MấNny anh em Soái Quân đANã dng đxránh, tên quảketn lý dương dương t đNnpc cho rằdAng mọi ngườDpSi sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đRAKột nhiên phát hin không phảpkRi vy, ánh mắEFht mọi ngườOaqi lạdAnh như băng, đVRnang đRAKFDHnh chạDpSy trốn thì Quang T xông lên, một quyn đXánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đAxây hn nhấKpKt là nghe thấXy hai chữqp Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữEHa chứEFh! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứKpKc, mấjYy anh em Soái Quân đfFQi lên, thi nhau đQjEPEOp lên tên quảdAn lý. Tên quảfFQn lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đIQi tới, ta lên quầSPy thu ngân, nhàn nhạdAt nói:
- Soái Quân!
Lp tứDpSc, hắPEOn cầFm đzyin thoạEHi bên trên quầjYy thu ngân, nhìn nữxr trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin?
NữX trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằANng chưa tng nghe thấtiky Soái Quân, nhưng ngay cảnzx Tương bang họ cũng không sợ lin đeAroán lai lịFfVch của mấhjy ngườari này không nhỏ, giờx lạri thấjy Sở Thiên cầXm đWFin thoạtiki lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữQjE trưởng nhóm, run rẩKSy nói:
- Không cầNnn tin.
NữEFh trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầzyn, không cầKn.

Sở Thiên vung tay lên, đrưa cho ngườxi đqpzyng cạQnh:
- Đp đtikin thoạxi.
Dưới mấfFQy đEHao của anh em Soái Quân, chiếc đIQin thoạeAri lin tan nát. Sở Thiên quay đRgPHdNu nói với Quang T:
- ĐjY cho anh em đeAri lên các tầhjng tên, đRgPiu tra xem còn nhữEFhng thứNn gì không cầKSn tin.
Sau đdAó, hắJn thở dài nói:
- Đp hết nhữSPng thứr không cầPPFn tin cho tôi. ThứAx có giá trịzy tôi không bồi nổi! CầNnn nhớ một cái khăn mt này trịzy giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữQng anh em Soái Quân khác suýt nữhja ngấPEOt xỉxu, trong lòng càng tứRgPc gin hơn, chỉFDH vào quảjYn lý, nói:
- Đồ vt ở đrây thứzy nào đAxáng giá? Nói!

Tên uảXn lý thương tích đeArNny mình, đRgPã mấIQt hết uy phong lúc trước, chịjYu đtikau đrJớn, sợ hãi nói:
- Không cầpBn tin, điKu không cầFn tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắrJt đVRnsu đgWIp phá, đXp xong chuẩKn bịRAK đari lên nhữketng tầRAKng khác thì Sở Thiên lạiKi nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấhjy anh em Soái Quân đdAến, thấeArp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườpkRi cườpBi, vỗ ngc nói:
- Cứs giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườFfVi đQjEi lên tầrng.
Đám ngườxi Quang T sau khi lên tầgWIng, hơn trăm anh em Soái Quân chịOaqu trách nhim đarp phá tầgWIng một, điKp dầpBn lên tầAxng năm, sau đEHó lạKpKi đhjp t tầjYng năm xuống tầPPFng một, đdAuổi toàn bộ khách ra. Chỉxr trong thờpBi gian ngắSPn, Trung tâm tắWsm xông hơi DạPEO Lai Lãng gà bay chó chạtiky, ngườANi ngườketi kinh hoàng.
Một vài ngườtiki dân tò mò muốn xem chuyn gì đKSang xảFy ra nhưng bịkX Soái Quân đWFuổi đOaqi, có ngườFfVi lén lút ấgWIn 110 báo cáo nơi này đJang xảWsy ra ẩXu đKFDH.

NữDpS cảxnh sát trung tâm 110 nghe vy sữDpSng sờPEO, va rồi có một thanh niên nói bịSP la gạjt, sao giờpkR lạAxi thành trung tâm tắtikm xông hơi DạdA Lai Lãng bịpB đqpp phá? S đfFQXi thay đdAổi đXúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườari quấarn khăn tắKpKm đkXưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườgWIi Văn Sở trưởng. Quang T đpkRưa cho đketin thoạsi cho Sở Thiên xem ảFnh chụp, Sở Thiên nhìn cảketnh hai ngườPEOi Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉKpKm cườWsi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờIQ sau giờX hành chính Văn Sở trưởng không giảri quyết đWsgWI làm nhữdAng vic này, đxúng là đtikã khiến tôi đfFQau lòng. Anh không chịsu đketòi lạANi công lý cho tôi, vì vy tôi đWsành t mình giảpBi quyết. Mt khác, tôi muốn đRAKăng hình này lên báo, tiêu đfFQ thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịgWI sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịdA nghĩWF thế nào?

Văn Sở trưởng bịtik Quang T bắOaqt gian tạKSi giườDpSng, còn chụp ảgWInh làm bằFDHng chứsng, vô cùng tứPPFc gin, đRAKang đDpSANnh gọi ngườji tới xích cổ mấRAKy ngườJi này v đfFQồn. Nhưng khi xuống đIQây thấEHy toàn là ngườANi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầrn.
Gã biết rõ nhữnzxng ngườrJi này là xã hội đrJen, có lai lịiKch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đNnánh. Hình ảarnh này mà lên báo, tin đFfVồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườWsi thông minh, thấfFQy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểzyn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịPPF, có gì thì thương lượng, có gì cứSP thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đIQườHdNng sống!

Sở Thiên gt đRAKxu, tên Văn sở trưởng này đketúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- Rấxt đPPFơn giảFDHn, chỉeAr cầdAn các anh dàn xếp chuyn đpêm nay tht tốt, thì mấDpSy tấzym ảKnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắhjt, biết rõ Sở Thiên ý tứket, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảxi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờs, hoàn toàn bên trong lắpBp đRgPt thiết bịWs, bên trong lắpkRp đjYt thiết bịDpS (ps: câu này em k hiểAxu lắRgPm, nhưng vì không có file nguồn đXpkR điKối chiếu nên không biết sa thế nào, đketến đVRnoạarn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảkXi thích sau nhé, mong mọi ng thông cảxm, khúc này lỗi quá, dịjYch rấNnt vấiKt vảRAK, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉzym cườhji, không trách gã có thểJ làm lên chứKSc Sở trưởng, đRgPúng là cũng có chút thông minh, ngay cảp đariu này cũng có thểRgP nghĩQ ra. Sở Thiên gt đfFQKSu, quay đEFhVRnu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầsn áo cho họ, đDpSKpK cho hai vịkX Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầeArn áo trảx lạdAi. Văn Sở trưởng mc đpồng phục cảDpSnh sát lên lin có chút dũng khí, mỉFDHm cườRAKi, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữnzxng tấOaqm ảrnh kia?

Sở Thiên mỉhjm cườANi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữX lờANi. ChỉkX cầdAn hai ngườfFQi làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảHdNnh. Thôi đEHi đXi.

Văn Sở trưởng nghe thấkXy hai chữqp “Soái Quân”, sắpkRc mt lin thay đEHổi, biết rõ đEHây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịpt ra khỏi ca, sau đhjó quay đketjYu lạzyi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đzyêm nay tấkXt sẽ bịHdN chú ý, đshj tránh nhữkXng phin toái không cầFDHn thiết, vì vy hắdAn bắtikt Văn Sở trưởng đIQi đfFQối phó là hay nhấKSt. Dù sao đarây cũng là qun của gã, gã đVRnương nhiên biết làm sao đNnRgP giảnzxi quyết phin phứsc. truyn đAxược lấeAry t website tung hoanh
Sở Thiên thấXy bọn họ rờANi khỏi, lạnzxi nhìn thờNni gian thấxy không chênh lch lắXm, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đDpSi mai phục trong ngõ nhỏ đQối din. Nếu em đIQoán không sai thì tên Thành ca đRAKWsu nhp Tương bang cũng sắWsp xuấDpSt hin. Chúng ta đeAruổi t đarây, vy khng đjzynh gã sẽ chạVRny vào ngõ nhỏ đQó. Hôm nay chúng ta đKpKánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạFn lầxn chớ đeArjY gã chạpy.

Sở Thiên đketoán không sai, chủ nhân DạKS Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạeAr đFsc lc đFDHang vui vẻ ăn thịdAt chó thì thủ hạSP ở Dạnzx Lai Lang gọi đnzxin báo có ngườHdNi gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đeArột nhiên nghe thấFy tiếng hét thảnzxm của ngườeAri gọi tới cùng thanh âm điKp phá, đeArin thoạketi ngay sau đWsó cũng bịxr phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườWFi xuấrt phát. Gã còn gọi cho cảx Trườjng Tôn Cẩpn Thành, xin phái một ít ngườQi tới trợ giúp, mượn lầFn này kiểEHm tra luôn ông chủ mới Trườxrng Tôn CẩKpKn Thành như thế nào, liu có đPPFúng như lờSPi nói tấart cảOaq mọi ngườfFQi đpkRu là ngườzyi một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩEFhu đWFi tới Dạket Lai Lãng, thấhjy bịket đEHp phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứANc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đfFQpa bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đpi ra,thảXn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườgWIi Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườkXi đQjEu tinh thầSPn phấketn chấzyn, ý chí chiến đANWsu sôi sục, dao bầQu trong tay dưới ánh đQèn lóe lên.
Thành ca thấiKy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đpkRang đEFhjYnh mit thịx một phen nhưng thấQjEy hơn trăm ngườVRni đxi ra, trong lòng không hiểXu sao hoảJng hốt, nhưng vn cố trấSPn đQeArnh tinh thầketn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đarrJa bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉxm cườqpi, lắFfVc đNnOaqu, t chối cho ý kiến, nói:
- Tạpi sao tôi đjYp phá thì anh t đfFQi mà hỏi nhân viên quảpBn lí, lĩQjEnh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạFDHi tôi muốn tiêu dit anh. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Thành ca không t chủ lui lạhji mấiKy bước, quay đgWIkXu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấIQy dũng khí trở lạHdNi. Tuy rằWsng có chênh lch nhưng vn có thểgWI liu mạXng, hơn nữHdNa có thểj TrườHdNng Tôn CẩXn Thành cũng đarang phái ngườtiki tới, vì vy cứtikng rắKSn nói:
- ThằWsng ranh này, khẩdAu khí rấSPt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đAxã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểK bịs mày dọa sao? Đng nhìn hin giờket mày ngườRAKi đEHông thế mạANnh, đFDHợi chút nữAxa trợ thủ của tao tới, đEHến lúc đKó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườIQng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. Trườqpng Tôn CẩKn Thành tuyt đEFhối không cứKSu anh đpâu, tuyt đOaqối sẽ không phái ngườFi trợ giúp. Hơn nữkXa tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit TrườEHng Tôn CẩFDHn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờzy Tương bang nhanh chạHdNy tới đDpSây, nhưng hoàn toàn không có đkXộng tĩkXnh gì, ngoạPPFi tr ngườJi vây quanh xem thì chng thấVRny ngườdAi Tương bang đNnâu, trong lòng thầHdNm nghĩFDH, chng lẽ TrườPPFng Tôn CẩVRnn Thành không điKHdN ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạQjEnh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đrJêm nay là trn đPPFQjEu tiên của mọi ngườSPi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườFDHi, nhưng bình thườxrng dọa dân chúng còn đFược, điKối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạANi đgWIược huấAxn luyn bài bảpkRn, va chống c lin vứFt bỏ hơn hai mươi ngườpi bịdA thương, chạRAKy trốn tán loạtikn, tấEFht cảjY đFu chạiKy v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằFDHng ở đEHó đJEFha hình phứkXc tạWFp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườtiki ngườFi không bịiK thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảOaqm thấsy không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườtiki đzyang cầQm dao bầFDHu chờRAK đtikợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!