Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô Thịbwe Thiếu Soái
Tác giảpg: NhấvHt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đnpnu tiên

Nhóm dịwvch: Hội đpRâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


MấQCpy anh em Soái Quân đfGã dng đCnCánh, tên quảyQbn lý dương dương t đwGXvHc cho rằwGXng mọi ngườfGi sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đIrột nhiên phát hin không phảyQbi vy, ánh mắXnt mọi ngườbmi lạCGpnh như băng, đwiang đnMVnh chạny trốn thì Quang T xông lên, một quyn đSfbánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đwGXây hn nhấpgt là nghe thấfgxy hai chữQCp Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữpea chứCnC! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứbwec, mấWXy anh em Soái Quân đvHi lên, thi nhau đWCyGzp lên tên quảSfbn lý. Tên quảpen lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đSfbi tới, ta lên quầtpy thu ngân, nhàn nhạvHt nói:
- Soái Quân!
Lp tứnc, hắnMn cầSfbm đpnin thoạEbzi bên trên quầRy thu ngân, nhìn nữCu trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin?
Nữbwe trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằEbzng chưa tng nghe thấyQby Soái Quân, nhưng ngay cảCu Tương bang họ cũng không sợ lin đzVoán lai lịyQbch của mấRy ngườfGi này không nhỏ, giờWnt lạQCpi thấzVy Sở Thiên cầnMm đfgxin thoạbmi lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữg trưởng nhóm, run rẩvHy nói:
- Không cầSfbn tin.
NữzM trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầnn, không cầGn.

Sở Thiên vung tay lên, đGưa cho ngườGzi đCugSWng cạIrnh:
- Đp đxwvin thoạVi.
Dưới mấpey đttSao của anh em Soái Quân, chiếc đGin thoạvi lin tan nát. Sở Thiên quay đIrfgxu nói với Quang T:
- ĐIr cho anh em đFNi lên các tầIrng tên, đbEKiu tra xem còn nhữfGng thứR gì không cầxwvn tin.
Sau đEbzó, hắDWDn thở dài nói:
- Đp hết nhữzMng thứtp không cầbEKn tin cho tôi. ThứR có giá trịg tôi không bồi nổi! CầeWzn nhớ một cái khăn mt này trịbm giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữnng anh em Soái Quân khác suýt nữGa ngấtpt xỉXu, trong lòng càng tứXc gin hơn, chỉn vào quảKhIn lý, nói:
- Đồ vt ở đyQbây thứR nào đváng giá? Nói!

Tên uảRn lý thương tích đCnCzMy mình, đGã mấSfbt hết uy phong lúc trước, chịRu đwvau đCuớn, sợ hãi nói:
- Không cầnpwn tin, đEbzu không cầwGXn tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắCGpt đfGzVu đpep phá, đDWDp xong chuẩWntn bịX đfgxi lên nhữtpng tầnpwng khác thì Sở Thiên lạwii nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấvHy anh em Soái Quân đwiến, thấzVp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườzVi cườzVi, vỗ ngc nói:
- Cứg giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườCGpi đVi lên tầnpwng.
Đám ngườfgxi Quang T sau khi lên tầzMng, hơn trăm anh em Soái Quân chịGzu trách nhim đnp phá tầzVng một, đEbzp dầpnn lên tầGng năm, sau đgSWó lạGzi đwGXp t tầfgxng năm xuống tầyQbng một, đfGuổi toàn bộ khách ra. ChỉWX trong thờRi gian ngắWXn, Trung tâm tắCnCm xông hơi DạFN Lai Lãng gà bay chó chạnMy, ngườtpi ngườFNi kinh hoàng.
Một vài ngườVi dân tò mò muốn xem chuyn gì đFNang xảnMy ra nhưng bịX Soái Quân đbweuổi đpni, có ngườWXi lén lút ấfGn 110 báo cáo nơi này đgang xảnpwy ra ẩzu đGzpR.

Nữxwv cảvnh sát trung tâm 110 nghe vy sữWCyng sờQCp, va rồi có một thanh niên nói bịyQb la gạttSt, sao giờnM lạpRi thành trung tâm tắGzm xông hơi DạR Lai Lãng bịnM đpep phá? S đvXi thay đVổi đnpwúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườFNi quấgSWn khăn tắzMm đWCyưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườRi Văn Sở trưởng. Quang T đnưa cho đSfbin thoạbmi cho Sở Thiên xem ảSfbnh chụp, Sở Thiên nhìn cảFNnh hai ngườSpFi Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉXm cườgi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờbEK sau giờbwe hành chính Văn Sở trưởng không giảGi quyết đbmXn làm nhữGzng vic này, đCuúng là đeWzã khiến tôi đyQbau lòng. Anh không chịzMu đttSòi lạgSWi công lý cho tôi, vì vy tôi đnành t mình giảbmi quyết. Mt khác, tôi muốn đWntăng hình này lên báo, tiêu đR thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịpn sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịpg nghĩhE thế nào?

Văn Sở trưởng bịvH Quang T bắwvt gian tạfGi giườWXng, còn chụp ảKhInh làm bằpRng chứvng, vô cùng tứDWDc gin, đbweang đnpwnpwnh gọi ngườgSWi tới xích cổ mấSpFy ngườKhIi này v đRồn. Nhưng khi xuống đXây thấSfby toàn là ngườSpFi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầCnCn.
Gã biết rõ nhữGzng ngườtpi này là xã hội đCnCen, có lai lịCnCch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đCGpánh. Hình ảnMnh này mà lên báo, tin đCnCồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườpei thông minh, thấVy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểSpFn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịzV, có gì thì thương lượng, có gì cứzV thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đWCyườWXng sống!

Sở Thiên gt đzVzVu, tên Văn sở trưởng này đIrúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- RấIrt đSfbơn giảWXn, chỉxwv cầEbzn các anh dàn xếp chuyn đEbzêm nay tht tốt, thì mấhEy tấfgxm ảXnnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắDWDt, biết rõ Sở Thiên ý tứWX, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảgi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờpn, hoàn toàn bên trong lắup đpgt thiết bịpg, bên trong lắxwvp đfGt thiết bịG (ps: câu này em k hiểCGpu lắgSWm, nhưng vì không có file nguồn đfgxbwe đfGối chiếu nên không biết sa thế nào, đhEến đuoạKhIn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảni thích sau nhé, mong mọi ng thông cảzVm, khúc này lỗi quá, dịpnch rấbwet vấWntt vảfgx, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉyQbm cườWnti, không trách gã có thểfG làm lên chứSpFc Sở trưởng, đnpwúng là cũng có chút thông minh, ngay cảv đwviu này cũng có thểg nghĩEbz ra. Sở Thiên gt đIrpRu, quay đVIru nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầDWDn áo cho họ, đvHxwv cho hai vịIr Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầnMn áo trảGz lạpei. Văn Sở trưởng mc đWXồng phục cảnMnh sát lên lin có chút dũng khí, mỉnpwm cườwvi, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữDWDng tấIrm ảznh kia? truyn copy t tunghoanh.com

Sở Thiên mỉfgxm cườgSWi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữnM lờni. ChỉttS cầVn hai ngườbEKi làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảpgnh. Thôi đCnCi đpgi.

Văn Sở trưởng nghe thấzMy hai chữFN “Soái Quân”, sắpnc mt lin thay đpgổi, biết rõ đuây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịpgt ra khỏi ca, sau đpRó quay đzMbweu lạfGi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đFNêm nay tấvHt sẽ bịWCy chú ý, đvCu tránh nhữwGXng phin toái không cầXn thiết, vì vy hắwin bắSpFt Văn Sở trưởng đwGXi đnpwối phó là hay nhấbwet. Dù sao đgây cũng là qun của gã, gã đpgương nhiên biết làm sao đzMWCy giảni quyết phin phứCGpc.
Sở Thiên thấpgy bọn họ rờyQbi khỏi, lạxwvi nhìn thờtpi gian thấzy không chênh lch lắnpwm, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đgSWi mai phục trong ngõ nhỏ đnối din. Nếu em đpnoán không sai thì tên Thành ca đwigSWu nhp Tương bang cũng sắRp xuấRt hin. Chúng ta đWCyuổi t đyQbây, vy khng đWCyyQbnh gã sẽ chạuy vào ngõ nhỏ đWCyó. Hôm nay chúng ta đnánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạwGXn lầQCpn chớ đfGpg gã chạny.

Sở Thiên đEbzoán không sai, chủ nhân DạWnt Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạzM đwipec lc đGzang vui vẻ ăn thịyQbt chó thì thủ hạeWz ở DạXn Lai Lang gọi đyQbin báo có ngườGzi gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đEbzột nhiên nghe thấtpy tiếng hét thảCGpm của ngườFNi gọi tới cùng thanh âm đCGpp phá, đzMin thoạWnti ngay sau đSpFó cũng bịDWD phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườhEi xuấxwvt phát. Gã còn gọi cho cảwGX Trườnng Tôn Cẩvn Thành, xin phái một ít ngườbmi tới trợ giúp, mượn lầSfbn này kiểpnm tra luôn ông chủ mới Trườpeng Tôn CẩzVn Thành như thế nào, liu có đgSWúng như lờgi nói tấpet cảwv mọi ngườyQbi đCnCu là ngườpRi một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩgu đwvi tới DạzM Lai Lãng, thấhEy bịbwe đup phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứXc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đgSWxwva bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đpei ra,thảtpn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườFNi Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườpei đFNu tinh thầwin phấnn chấnn, ý chí chiến đXIru sôi sục, dao bầvu trong tay dưới ánh đbmèn lóe lên.
Thành ca thấXny tuổi Sở Thiên còn trẻ, đgSWang đnpwbwenh mit thịz một phen nhưng thấWXy hơn trăm ngườhEi đCnCi ra, trong lòng không hiểRu sao hoảvng hốt, nhưng vn cố trấIrn đnMxwvnh tinh thầWCyn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đnCua bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉeWzm cườpRi, lắEbzc đzfGu, t chối cho ý kiến, nói:
- TạXi sao tôi đzp phá thì anh t đpgi mà hỏi nhân viên quảbmn lí, lĩpenh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạgSWi tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạbwei mấvy bước, quay đXttSu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấgy dũng khí trở lạSpFi. Tuy rằhEng có chênh lch nhưng vn có thểz liu mạWCyng, hơn nữDWDa có thểXn TrườzVng Tôn Cẩwvn Thành cũng đfgxang phái ngườvHi tới, vì vy cứgng rắxwvn nói:
- Thằvng ranh này, khẩpnu khí rấeWzt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đWCyã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểSpF bịbEK mày dọa sao? Đng nhìn hin giờWCy mày ngườCui đXông thế mạwinh, đDWDợi chút nữbEKa trợ thủ của tao tới, đeWzến lúc đXnó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườWntng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. TrườSfbng Tôn CẩQCpn Thành tuyt đzối không cứnu anh đnpwâu, tuyt đXối sẽ không phái ngườEbzi trợ giúp. Hơn nữwia tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit Trườnng Tôn CẩGn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờnM Tương bang nhanh chạCnCy tới đbweây, nhưng hoàn toàn không có đttSộng tĩzVnh gì, ngoạtpi tr ngườpei vây quanh xem thì chng thấnMy ngườxwvi Tương bang đwvâu, trong lòng thầpgm nghĩttS, chng lẽ Trườnng Tôn Cẩnpwn Thành không đfgxR ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạgSWnh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đbEKêm nay là trn đwvbmu tiên của mọi ngườSpFi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườwvi, nhưng bình thườXng dọa dân chúng còn đSpFược, đbEKối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạzVi đgSWược huấWXn luyn bài bảWXn, va chống c lin vứEbzt bỏ hơn hai mươi ngườwii bịwGX thương, chạCuy trốn tán loạQCpn, tấRt cảz đwGXu chạGy v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằSpFng ở đGzó đbwewia hình phứvHc tạnpwp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườzVi ngườfGi không bịn thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảgm thấwiy không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườui đSpFang cầpnm dao bầSpFu chờtp đSpFợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!