Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô ThịHuY Thiếu Soái
Tác giảfw: Nhấut Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đBgfHuYu tiên

Nhóm dịEMch: Hội đEZâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn truyn đAHkược lấgJy t website tung hoanh


MấEZy anh em Soái Quân đgJã dng đpiánh, tên quảfwn lý dương dương t đVkuTc cho rằZnng mọi ngườJci sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đBgfột nhiên phát hin không phảSSji vy, ánh mắzBRt mọi ngườui lạAHknh như băng, đNRzang đJcIlZnh chạVy trốn thì Quang T xông lên, một quyn đckánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đckây hn nhấfwt là nghe thấZZy hai chữuvZ Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữJa chứZZ! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứfwc, mấhby anh em Soái Quân đsui lên, thi nhau đpivDp lên tên quảFpcn lý. Tên quảZnn lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đsui tới, ta lên quầRNAy thu ngân, nhàn nhạYt nói:
- Soái Quân!
Lp tứckc, hắhbn cầZZm đhbin thoạEMi bên trên quầJy thu ngân, nhìn nữHp trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin?
Nữck trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằJng chưa tng nghe thấRNAy Soái Quân, nhưng ngay cảpi Tương bang họ cũng không sợ lin đVoán lai lịZnch của mấJcy ngườzui này không nhỏ, giờTKE lạsui thấRNAy Sở Thiên cầZZm đTKEin thoạvDi lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữHp trưởng nhóm, run rẩFpcy nói:
- Không cầBIFn tin.
NữAHk trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầNRzn, không cầEMn.

Sở Thiên vung tay lên, đhbưa cho ngườVi đHuYUktng cạRNAnh:
- Đp đBgfin thoạZni.
Dưới mấHpy đlwao của anh em Soái Quân, chiếc đjUTin thoạvDi lin tan nát. Sở Thiên quay đlwfwu nói với Quang T:
- ĐZn cho anh em đui lên các tầkJPng tên, đOHEiu tra xem còn nhữzung thứu gì không cầkJPn tin.
Sau đZZó, hắvDn thở dài nói:
- Đp hết nhữvDng thứNRz không cầIun tin cho tôi. Thứhb có giá trịck tôi không bồi nổi! Cầlwn nhớ một cái khăn mt này trịPY giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữPYng anh em Soái Quân khác suýt nữuvZa ngấkJPt xỉkJPu, trong lòng càng tứthsc gin hơn, chỉjUT vào quảPYn lý, nói:
- Đồ vt ở đcây thứZZ nào đFpcáng giá? Nói!

Tên uảEZn lý thương tích đRJTBOy mình, đkã mấZt hết uy phong lúc trước, chịEZu đEMau đzBRớn, sợ hãi nói:
- Không cầIun tin, đBgfu không cầin tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắZZt đZnBIFu đPYp phá, đHuYp xong chuẩlwn bịi đthsi lên nhữZnng tầuvZng khác thì Sở Thiên lạZZi nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấcy anh em Soái Quân đsuến, thấgJp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườZZi cườsui, vỗ ngc nói: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- CứUkt giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườzBRi đHpi lên tầhbng.
Đám ngườhbi Quang T sau khi lên tầung, hơn trăm anh em Soái Quân chịFpcu trách nhim đYp phá tầTKEng một, đKfp dầUktn lên tầung năm, sau đuvZó lạVi đJzJp t tầKfng năm xuống tầAHkng một, đgJuổi toàn bộ khách ra. Chỉlw trong thờfwi gian ngắBgfn, Trung tâm tắZZm xông hơi DạJc Lai Lãng gà bay chó chạFpcy, ngườFpci ngườEZi kinh hoàng.
Một vài ngườJi dân tò mò muốn xem chuyn gì đkuTang xảuy ra nhưng bịBgf Soái Quân đTKEuổi đthsi, có ngườhbi lén lút ấOHEn 110 báo cáo nơi này đEZang xảcky ra ẩjUTu đfwhb.

NữUkt cảZnh sát trung tâm 110 nghe vy sữckng sờkuT, va rồi có một thanh niên nói bịhb la gạYVt, sao giờBgf lạcki thành trung tâm tắum xông hơi DạUkt Lai Lãng bịJ đip phá? S đZZzBRi thay đkổi đTBOúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườKfi quấJn khăn tắim đthsưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườui Văn Sở trưởng. Quang T đTKEưa cho đRJin thoạYi cho Sở Thiên xem ảHuYnh chụp, Sở Thiên nhìn cảthsnh hai ngườci Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉzBRm cườKfi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờc sau giờAHk hành chính Văn Sở trưởng không giảfwi quyết đgJzBR làm nhữHpng vic này, đcúng là đuã khiến tôi đRJau lòng. Anh không chịvDu đKfòi lạNRzi công lý cho tôi, vì vy tôi đthsành t mình giảsui quyết. Mt khác, tôi muốn đPYăng hình này lên báo, tiêu đRJ thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịEM sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịck nghĩc thế nào?

Văn Sở trưởng bịPY Quang T bắjUTt gian tạthsi giườung, còn chụp ảcknh làm bằuvZng chứBIFng, vô cùng tứjUTc gin, đjUTang đsuNRznh gọi ngườYVi tới xích cổ mấZZy ngườRNAi này v đPYồn. Nhưng khi xuống đHuYây thấRJy toàn là ngườci của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầKfn.
Gã biết rõ nhữsung ngườFpci này là xã hội đjUTen, có lai lịuvZch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đpiánh. Hình ảYVnh này mà lên báo, tin đBgfồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườIlZi thông minh, thấuy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểFpcn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịAHk, có gì thì thương lượng, có gì cứBIF thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đJzJườjUTng sống!

Sở Thiên gt đJcJzJu, tên Văn sở trưởng này đkuTúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- RấKft đSSjơn giảpin, chỉY cầgJn các anh dàn xếp chuyn đJzJêm nay tht tốt, thì mấiy tấHpm ảwnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắNRzt, biết rõ Sở Thiên ý tứRNA, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảfwi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờvD, hoàn toàn bên trong lắJzJp đhbt thiết bịk, bên trong lắZp đwt thiết bịzu (ps: câu này em k hiểvDu lắVm, nhưng vì không có file nguồn điBgf đEMối chiếu nên không biết sa thế nào, đzuến đcoạNRzn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảTBOi thích sau nhé, mong mọi ng thông cảJm, khúc này lỗi quá, dịcch rấvDt vấHuYt vảuvZ, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉim cườZZi, không trách gã có thểTBO làm lên chứZc Sở trưởng, đEZúng là cũng có chút thông minh, ngay cảJzJ đuiu này cũng có thểw nghĩths ra. Sở Thiên gt đZZcu, quay đHpwu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầPYn áo cho họ, đcYV cho hai vịAHk Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầZnn áo trảIlZ lạlwi. Văn Sở trưởng mc đthsồng phục cảAHknh sát lên lin có chút dũng khí, mỉkuTm cườzui, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữZnng tấUktm ảhbnh kia?

Sở Thiên mỉzBRm cườZi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữAHk lờkJPi. ChỉPY cầEZn hai ngườci làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảuvZnh. Thôi đkuTi đzui.

Văn Sở trưởng nghe thấNRzy hai chữV “Soái Quân”, sắTBOc mt lin thay đJzJổi, biết rõ đjUTây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịfwt ra khỏi ca, sau đUktó quay đKfkuTu lạHuYi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đTBOêm nay tấJzJt sẽ bịZZ chú ý, đcck tránh nhữZZng phin toái không cầNRzn thiết, vì vy hắEZn bắJt Văn Sở trưởng đEZi đEMối phó là hay nhấNRzt. Dù sao đcây cũng là qun của gã, gã đpiương nhiên biết làm sao đRJPY giảui quyết phin phứuc.
Sở Thiên thấcky bọn họ rờui khỏi, lạuvZi nhìn thờOHEi gian thấuy không chênh lch lắFpcm, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đBIFi mai phục trong ngõ nhỏ đfwối din. Nếu em đckoán không sai thì tên Thành ca đpiEMu nhp Tương bang cũng sắNRzp xuấHuYt hin. Chúng ta đvDuổi t đEMây, vy khng điJzJnh gã sẽ chạEZy vào ngõ nhỏ đkJPó. Hôm nay chúng ta đFpcánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạBIFn lầzun chớ đsukJP gã chạVy.

Sở Thiên đKfoán không sai, chủ nhân DạYV Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạJ đEZYVc lc điang vui vẻ ăn thịkuTt chó thì thủ hạjUT ở DạTBO Lai Lang gọi đOHEin báo có ngườvDi gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đUktột nhiên nghe thấYy tiếng hét thảTBOm của ngườzui gọi tới cùng thanh âm đzBRp phá, đNRzin thoạJzJi ngay sau đIlZó cũng bịpi phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườVi xuấzBRt phát. Gã còn gọi cho cảFpc TrườIlZng Tôn CẩZn Thành, xin phái một ít ngườTKEi tới trợ giúp, mượn lầun này kiểgJm tra luôn ông chủ mới TrườvDng Tôn CẩKfn Thành như thế nào, liu có đOHEúng như lờki nói tấZZt cảu mọi ngườEZi đPYu là ngườJi một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩTKEu đEZi tới Dạu Lai Lãng, thấVy bịJ đFpcp phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứkc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đkuTJzJa bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đsui ra,thảYVn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườVi Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườui đFpcu tinh thầzBRn phấTKEn chấIlZn, ý chí chiến đAHkZnu sôi sục, dao bầOHEu trong tay dưới ánh đvDèn lóe lên.
Thành ca thấzBRy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đNRzang đIlZthsnh mit thịRNA một phen nhưng thấuy hơn trăm ngườuvZi đVi ra, trong lòng không hiểTKEu sao hoảzBRng hốt, nhưng vn cố trấZnn đVsunh tinh thầJcn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đlwTKEa bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉum cườuvZi, lắgJc đthsOHEu, t chối cho ý kiến, nói:
- Tạpii sao tôi đkuTp phá thì anh t đOHEi mà hỏi nhân viên quảFpcn lí, lĩHpnh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạki tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạkJPi mấzuy bước, quay đilwu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấHpy dũng khí trở lạAHki. Tuy rằwng có chênh lch nhưng vn có thểvD liu mạjUTng, hơn nữTKEa có thểhb TrườIung Tôn Cẩfwn Thành cũng đIuang phái ngườTBOi tới, vì vy cứUktng rắNRzn nói:
- ThằFpcng ranh này, khẩOHEu khí rấJct lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đNRzã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểBIF bịSSj mày dọa sao? Đng nhìn hin giờlw mày ngườRNAi đgJông thế mạZnh, đUktợi chút nữthsa trợ thủ của tao tới, đsuến lúc đlwó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườcng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. Trườlwng Tôn Cẩin Thành tuyt đckối không cứNRzu anh đuâu, tuyt đlwối sẽ không phái ngườui trợ giúp. Hơn nữkuTa tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit TrườEMng Tôn CẩvDn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờc Tương bang nhanh chạwy tới đsuây, nhưng hoàn toàn không có đIlZộng tĩZnnh gì, ngoạii tr ngườFpci vây quanh xem thì chng thấvDy ngườNRzi Tương bang đIuâu, trong lòng thầEZm nghĩpi, chng lẽ TrườKfng Tôn CẩJcn Thành không đBIFck ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạzunh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đRJêm nay là trn đHpzuu tiên của mọi ngườkuTi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườki, nhưng bình thườjUTng dọa dân chúng còn đOHEược, đpiối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạgJi đOHEược huấBgfn luyn bài bảuvZn, va chống c lin vứfwt bỏ hơn hai mươi ngườJi bịRNA thương, chạJzJy trốn tán loạzBRn, tấzut cảEZ đZu chạHpy v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằZZng ở đEZó đthsca hình phứKfc tạkJPp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườRJi ngườTKEi không bịEZ thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảTKEm thấHpy không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườgJi đTBOang cầHuYm dao bầku chờu đPYợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!