Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên




Đô ThịHL Thiếu Soái
Tác giảQO: NhấYryt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đYXupWu tiên

Nhóm dịCKch: Hội đkCJâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


MấXy anh em Soái Quân đWuaã dng đBhkánh, tên quảNon lý dương dương t đaAJCSc cho rằAng mọi ngườrXi sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đJCSột nhiên phát hin không phảrTi vy, ánh mắXIt mọi ngườTi lạCranh như băng, đkAang đXxTnh chạkCJy trốn thì Quang T xông lên, một quyn đoTánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đyfây hn nhấaBat là nghe thấLgy hai chữiz Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữBhka chứX! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứJCSc, mấXy anh em Soái Quân đaBai lên, thi nhau đaATp lên tên quảWXNn lý. Tên quảAn lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đCfki tới, ta lên quầLgy thu ngân, nhàn nhạAzLt nói:
- Soái Quân!
Lp tứpTAc, hắXn cầCram đzrin thoạXii bên trên quầCray thu ngân, nhìn nữA trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin?
NữCra trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằnoHng chưa tng nghe thấnoHy Soái Quân, nhưng ngay cảiz Tương bang họ cũng không sợ lin đaBaoán lai lịajlch của mấTy ngườAi này không nhỏ, giờL lạoTi thấYryy Sở Thiên cầupWm đFfin thoạzri lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữYX trưởng nhóm, run rẩupWy nói: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Không cầCran tin.
Nữyf trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầajln, không cầFFWn.

Sở Thiên vung tay lên, đCfkưa cho ngườFfi đnoHCrang cạpTAnh:
- Đp đnoHin thoạAi.
Dưới mấxy đCfkao của anh em Soái Quân, chiếc đWuain thoạoTi lin tan nát. Sở Thiên quay đfPnu nói với Quang T:
- ĐkA cho anh em đWXNi lên các tầHLng tên, đfiu tra xem còn nhữJCSng thứYry gì không cầoTn tin.
Sau đajló, hắXxn thở dài nói:
- Đp hết nhữSXXng thứJCS không cầXxn tin cho tôi. ThứTPY có giá trịT tôi không bồi nổi! CầFfn nhớ một cái khăn mt này trịajl giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữizng anh em Soái Quân khác suýt nữhnYa ngấrTt xỉHLu, trong lòng càng tứfc gin hơn, chỉA vào quảaBan lý, nói:
- Đồ vt ở đCraây thứjiC nào đXxáng giá? Nói!

Tên uảkAn lý thương tích đXxfy mình, đhnYã mấrXt hết uy phong lúc trước, chịETu đajlau đYXớn, sợ hãi nói:
- Không cầFfn tin, đLu không cầLgn tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắoTt đYryYryu đWuap phá, đWuap xong chuẩajln bịX đkCJi lên nhữing tầCKng khác thì Sở Thiên lạJCSi nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấXiy anh em Soái Quân điến, thấBhkp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườCfki cườpTAi, vỗ ngc nói:
- CứWua giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườajli đAzLi lên tầlEQng.
Đám ngườXxi Quang T sau khi lên tầnoHng, hơn trăm anh em Soái Quân chịHLu trách nhim đfp phá tầrTng một, đAp dầPnn lên tầTng năm, sau đzró lạoTi đoTp t tầoTng năm xuống tầWuang một, đaAuổi toàn bộ khách ra. ChỉkCJ trong thờHLi gian ngắCfkn, Trung tâm tắQOm xông hơi DạrT Lai Lãng gà bay chó chạPny, ngườSXXi ngườaBai kinh hoàng.
Một vài ngườFfi dân tò mò muốn xem chuyn gì đlEQang xảaAy ra nhưng bịA Soái Quân đyfuổi đFfi, có ngườJCSi lén lút ấXxn 110 báo cáo nơi này đAang xảWXNy ra ẩHLu đTjiC.

NữXI cảfnh sát trung tâm 110 nghe vy sữWuang sờXI, va rồi có một thanh niên nói bịTPY la gạXit, sao giờrX lạrXi thành trung tâm tắTPYm xông hơi DạHL Lai Lãng bịJCS đPnp phá? S đlEQTPYi thay đFfổi đkAúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườaBai quấAn khăn tắupWm đXIưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườCfki Văn Sở trưởng. Quang T đTPYưa cho đXIin thoạWuai cho Sở Thiên xem ảrTnh chụp, Sở Thiên nhìn cảLnh hai ngườAzLi Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉNom cườupWi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờCfk sau giờAzL hành chính Văn Sở trưởng không giảSXXi quyết đYryf làm nhữQOng vic này, đWuaúng là đpTAã khiến tôi đQOau lòng. Anh không chịoTu đCKòi lạBhki công lý cho tôi, vì vy tôi đizành t mình giảii quyết. Mt khác, tôi muốn đNoăng hình này lên báo, tiêu đT thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịBhk sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịXI nghĩaBa thế nào?

Văn Sở trưởng bịupW Quang T bắCfkt gian tạXii giườLng, còn chụp ảJCSnh làm bằupWng chứETng, vô cùng tứXIc gin, đLang đAFFWnh gọi ngườXi tới xích cổ mấrXy ngườCrai này v đBhkồn. Nhưng khi xuống đCKây thấyfy toàn là ngườLgi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầTn.
Gã biết rõ nhữyfng ngườAi này là xã hội đCfken, có lai lịETch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đupWánh. Hình ảYXnh này mà lên báo, tin đaAồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườXii thông minh, thấnoHy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểSXXn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịiz, có gì thì thương lượng, có gì cứiz thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con điườXxng sống!

Sở Thiên gt đLgAzLu, tên Văn sở trưởng này đCfkúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- RấLgt đizơn giảTn, chỉupW cầHLn các anh dàn xếp chuyn đFFWêm nay tht tốt, thì mấrTy tấrTm ảPnnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắSXXt, biết rõ Sở Thiên ý tứkA, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảlEQi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờrT, hoàn toàn bên trong lắfp đLt thiết bịhnY, bên trong lắXp đupWt thiết bịLg (ps: câu này em k hiểoTu lắizm, nhưng vì không có file nguồn đJCSoT đHLối chiếu nên không biết sa thế nào, đYXến đXxoạpTAn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảBhki thích sau nhé, mong mọi ng thông cảCram, khúc này lỗi quá, dịYXch rấLt vấXxt vảhnY, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉYXm cườLgi, không trách gã có thểkCJ làm lên chứaBac Sở trưởng, đYryúng là cũng có chút thông minh, ngay cảA đNoiu này cũng có thểi nghĩCra ra. Sở Thiên gt đzrCKu, quay đLFfu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầTn áo cho họ, đCraLg cho hai vịkA Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầQOn áo trảhnY lạlEQi. Văn Sở trưởng mc đXIồng phục cảFFWnh sát lên lin có chút dũng khí, mỉHLm cườfi, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữyfng tấrTm ảpTAnh kia?

Sở Thiên mỉlEQm cườupWi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữET lờBhki. Chỉf cầfn hai ngườajli làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảkCJnh. Thôi đFfi đPni.

Văn Sở trưởng nghe thấETy hai chữL “Soái Quân”, sắWuac mt lin thay đizổi, biết rõ đFFWây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịyft ra khỏi ca, sau đYXó quay đTPYFfu lạETi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đTêm nay tấXt sẽ bịJCS chú ý, đJCSyf tránh nhữTng phin toái không cầPnn thiết, vì vy hắlEQn bắpTAt Văn Sở trưởng đlEQi đPnối phó là hay nhấCKt. Dù sao đSXXây cũng là qun của gã, gã đPnương nhiên biết làm sao đYryrT giảTPYi quyết phin phứzrc.
Sở Thiên thấajly bọn họ rờXi khỏi, lạizi nhìn thờpTAi gian thấfy không chênh lch lắlEQm, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đWXNi mai phục trong ngõ nhỏ đJCSối din. Nếu em đkAoán không sai thì tên Thành ca đhnYizu nhp Tương bang cũng sắSXXp xuấrXt hin. Chúng ta đXIuổi t đkAây, vy khng đYryAnh gã sẽ chạBhky vào ngõ nhỏ đTó. Hôm nay chúng ta đTPYánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạNon lầfn chớ đCKrX gã chạFFWy. xem chương mới tạhnYi tunghoanh(.)com

Sở Thiên đQOoán không sai, chủ nhân DạrT Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạET đApTAc lc đizang vui vẻ ăn thịQOt chó thì thủ hạSXX ở DạHL Lai Lang gọi đXxin báo có ngườhnYi gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đSXXột nhiên nghe thấkAy tiếng hét thảpTAm của ngườnoHi gọi tới cùng thanh âm đrXp phá, đSXXin thoạQOi ngay sau đhnYó cũng bịAzL phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườizi xuấTt phát. Gã còn gọi cho cảnoH TrườWXNng Tôn CẩoTn Thành, xin phái một ít ngườYXi tới trợ giúp, mượn lầAn này kiểPnm tra luôn ông chủ mới TrườkAng Tôn CẩXin Thành như thế nào, liu có đpTAúng như lờXIi nói tấajlt cảA mọi ngườXii đajlu là ngườaBai một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩfu đAi tới DạpTA Lai Lãng, thấnoHy bịnoH đCfkp phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứNoc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đzrXia bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đLi ra,thảAzLn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườajli Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườaBai đXIu tinh thầNon phấhnYn chấoTn, ý chí chiến đupWTu sôi sục, dao bầXxu trong tay dưới ánh đLèn lóe lên.
Thành ca thấTPYy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đajlang đJCSfnh mit thịXx một phen nhưng thấTy hơn trăm ngườrXi đYryi ra, trong lòng không hiểJCSu sao hoảYryng hốt, nhưng vn cố trấHLn đkCJinh tinh thầQOn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đAlEQa bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉTPYm cườHLi, lắjiCc đizCfku, t chối cho ý kiến, nói:
- TạnoHi sao tôi đTp phá thì anh t đpTAi mà hỏi nhân viên quảpTAn lí, lĩSXXnh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạWXNi tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạNoi mấTy bước, quay đCKaAu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấETy dũng khí trở lạFFWi. Tuy rằfng có chênh lch nhưng vn có thểjiC liu mạizng, hơn nữCKa có thểf Trườyfng Tôn CẩAn Thành cũng đAang phái ngườNoi tới, vì vy cứJCSng rắCran nói:
- ThằXIng ranh này, khẩQOu khí rấzrt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đSXXã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểQO bịpTA mày dọa sao? Đng nhìn hin giờQO mày ngườupWi đAzLông thế mạSXXnh, đTợi chút nữPna trợ thủ của tao tới, đCKến lúc đyfó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườSXXng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. TrườXing Tôn CẩYXn Thành tuyt đhnYối không cứSXXu anh đaAâu, tuyt đXối sẽ không phái ngườHLi trợ giúp. Hơn nữJCSa tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit TrườAzLng Tôn CẩaBan Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờBhk Tương bang nhanh chạpTAy tới đrTây, nhưng hoàn toàn không có đpTAộng tĩzrnh gì, ngoạXi tr ngườAi vây quanh xem thì chng thấTPYy ngườpTAi Tương bang đAâu, trong lòng thầBhkm nghĩkA, chng lẽ Trườing Tôn CẩXin Thành không đkCJCra ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạBhknh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đupWêm nay là trn đoTxu tiên của mọi ngườrXi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườTi, nhưng bình thườlEQng dọa dân chúng còn đXiược, đaAối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạCrai đHLược huấYXn luyn bài bảxn, va chống c lin vứaBat bỏ hơn hai mươi ngườoTi bịFFW thương, chạSXXy trốn tán loạXn, tấkAt cảCfk đnoHu chạzry v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằrTng ở đaAó đYXzra hình phứnoHc tạLp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườxi ngườfi không bịaA thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảCfkm thấCray không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườii đzrang cầAm dao bầWXNu chờyf đXIợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!