Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô Thịwx Thiếu Soái
Tác giảqKw: Nhấvt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đSGcNQu tiên

Nhóm dịSJch: Hội điJyâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


MấJy anh em Soái Quân đXHyã dng đXHyánh, tên quảXHyn lý dương dương t điinKNc cho rằbng mọi ngườKXi sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đaột nhiên phát hin không phảCi vy, ánh mắcwBt mọi ngườkXki lạClynh như băng, đSGcang đavnh chạHuty trốn thì Quang T xông lên, một quyn đqKwánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đNây hn nhấNt là nghe thấiiny hai chữMa Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữiJya chứrv! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứuryc, mấvy anh em Soái Quân đNi lên, thi nhau đyJyLp lên tên quảKNn lý. Tên quảMan lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đmWNi tới, ta lên quầIby thu ngân, nhàn nhạrvt nói:
- Soái Quân!
Lp tứmWNc, hắxRKn cầyJm đJin thoạClyi bên trên quầthCy thu ngân, nhìn nữcwB trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin? truyn cp nht nhanh nhấyt tạkXki tung hoanh chấHutm com
NữtbS trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằJmSng chưa tng nghe thấGPy Soái Quân, nhưng ngay cảcwB Tương bang họ cũng không sợ lin đNQoán lai lịkXkch của mấqKwy ngườCi này không nhỏ, giờmWN lạkXki thấKNy Sở Thiên cầyym đRSin thoạqKwi lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữury trưởng nhóm, run rẩHuty nói:
- Không cầClyn tin.
Nữa trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầyJn, không cầnMIn.

Sở Thiên vung tay lên, đyqiưa cho ngườyi đayng cạurynh:
- Đp đMain thoạbai.
Dưới mấMay đyyao của anh em Soái Quân, chiếc đmWNin thoạctJi lin tan nát. Sở Thiên quay đIbcYu nói với Quang T:
- Đy cho anh em đIbi lên các tầkXkng tên, đMaiu tra xem còn nhữqKwng thứC gì không cầNn tin.
Sau đNQó, hắJn thở dài nói:
- Đp hết nhữbng thứJmS không cầJn tin cho tôi. Thứa có giá trịxRK tôi không bồi nổi! CầCn nhớ một cái khăn mt này trịBv giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữyqing anh em Soái Quân khác suýt nữlqa ngấHutt xỉKXu, trong lòng càng tứyc gin hơn, chỉJ vào quảLn lý, nói:
- Đồ vt ở đcwBây thứIb nào đClyáng giá? Nói!

Tên uảIbn lý thương tích đwxMay mình, đyã mấCt hết uy phong lúc trước, chịXHyu đyyau đHutớn, sợ hãi nói:
- Không cầcwBn tin, đBvu không cầlqn tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắthCt đyyGPu đuryp phá, đqKwp xong chuẩan bịury đmWNi lên nhữNQng tầNng khác thì Sở Thiên lạkXki nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấLy anh em Soái Quân đyJến, thấhxcp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườSGci cườCi, vỗ ngc nói:
- CứqKw giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườvi điini lên tầctJng.
Đám ngườthCi Quang T sau khi lên tầJng, hơn trăm anh em Soái Quân chịvu trách nhim đtbSp phá tầtbSng một, đthCp dầxRKn lên tầJng năm, sau đvvcó lạai đqKwp t tầCng năm xuống tầyJng một, đyuổi toàn bộ khách ra. Chỉa trong thờqKwi gian ngắyQn, Trung tâm tắrvm xông hơi DạxRK Lai Lãng gà bay chó chạSJy, ngườCi ngườiini kinh hoàng.
Một vài ngườcYi dân tò mò muốn xem chuyn gì đcYang xảcYy ra nhưng bịa Soái Quân đJuổi đNi, có ngườxRKi lén lút ấCn 110 báo cáo nơi này đJang xảiJyy ra ẩBvu đthCCly.

NữHut cảRSnh sát trung tâm 110 nghe vy sữMang sờwx, va rồi có một thanh niên nói bịCly la gạCt, sao giờHut lạHuti thành trung tâm tắLm xông hơi DạWz Lai Lãng bịRS đcYp phá? S đwxNQi thay điJyổi đwCúng là nhanh. đKNọc truyn mới nhấbt tạKXi tung hoanh . com

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườyLi quấwCn khăn tắwxm đvvcưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườWzi Văn Sở trưởng. Quang T đnMIưa cho đbain thoạyQi cho Sở Thiên xem ảBvnh chụp, Sở Thiên nhìn cảIbnh hai ngườlqi Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉiinm cườGPi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờv sau giờMa hành chính Văn Sở trưởng không giảiJyi quyết đqKwkXk làm nhữcYng vic này, đJmSúng là đSGcã khiến tôi đyyau lòng. Anh không chịBvu đNòi lạiJyi công lý cho tôi, vì vy tôi đyJành t mình giảBvi quyết. Mt khác, tôi muốn đHutăng hình này lên báo, tiêu đNQ thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịcY sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịa nghĩBv thế nào?

Văn Sở trưởng bịqKw Quang T bắrvt gian tạNi giườiJyng, còn chụp ảqKwnh làm bằvng chứrvng, vô cùng tứMac gin, đKXang đBvanh gọi ngườJmSi tới xích cổ mấwCy ngườNi này v đmWNồn. Nhưng khi xuống đhxcây thấyy toàn là ngườJi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầIbn.
Gã biết rõ nhữSJng ngườai này là xã hội đkXken, có lai lịach lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đyánh. Hình ảlqnh này mà lên báo, tin đvồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườLi thông minh, thấBvy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểRSn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịnMI, có gì thì thương lượng, có gì cứa thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đrvườyyng sống!

Sở Thiên gt đrvvu, tên Văn sở trưởng này đbaúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- RấNQt đJơn giảClyn, chỉWz cầhxcn các anh dàn xếp chuyn đmWNêm nay tht tốt, thì mấyQy tấIbm ảthCnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắBvt, biết rõ Sở Thiên ý tứkXk, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảKNi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờb, hoàn toàn bên trong lắap đxRKt thiết bịa, bên trong lắbp đyyt thiết bịyy (ps: câu này em k hiểSGcu lắRSm, nhưng vì không có file nguồn đmWNWz đbối chiếu nên không biết sa thế nào, đnMIến đthCoạKNn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảClyi thích sau nhé, mong mọi ng thông cảurym, khúc này lỗi quá, dịhxcch rấctJt vấCt vảNQ, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉcYm cườbi, không trách gã có thểCly làm lên chứiJyc Sở trưởng, đnMIúng là cũng có chút thông minh, ngay cảIb đrviu này cũng có thểKX nghĩCly ra. Sở Thiên gt điinxRKu, quay đhxcKXu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầvn áo cho họ, đcwBN cho hai vịlq Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầxRKn áo trảvvc lạhxci. Văn Sở trưởng mc đcYồng phục cảbanh sát lên lin có chút dũng khí, mỉyym cườqKwi, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữSGcng tấClym ảXHynh kia?

Sở Thiên mỉwCm cườbai, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữGP lờIbi. ChỉRS cầnMIn hai ngườcYi làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảWznh. Thôi đIbi đNQi.

Văn Sở trưởng nghe thấRSy hai chữwx “Soái Quân”, sắuryc mt lin thay đlqổi, biết rõ đyQây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịbt ra khỏi ca, sau đWzó quay đyyGPu lạKNi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đwxêm nay tấuryt sẽ bịWz chú ý, đClylq tránh nhữcYng phin toái không cầyJn thiết, vì vy hắKXn bắiJyt Văn Sở trưởng đxRKi đyối phó là hay nhấbat. Dù sao đSGcây cũng là qun của gã, gã đyyương nhiên biết làm sao đJyQ giảai quyết phin phứyyc.
Sở Thiên thấthCy bọn họ rờNQi khỏi, lạJmSi nhìn thờCi gian thấNQy không chênh lch lắwCm, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đRSi mai phục trong ngõ nhỏ đSGcối din. Nếu em đRSoán không sai thì tên Thành ca đIbXHyu nhp Tương bang cũng sắClyp xuấkXkt hin. Chúng ta đJuổi t đClyây, vy khng đvvcCnh gã sẽ chạctJy vào ngõ nhỏ đKNó. Hôm nay chúng ta đBvánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạyn lầyLn chớ đyQMa gã chạvy.

Sở Thiên đBvoán không sai, chủ nhân DạKX Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạwx đykXkc lc đXHyang vui vẻ ăn thịxRKt chó thì thủ hạv ở DạctJ Lai Lang gọi đIbin báo có ngườLi gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đxRKột nhiên nghe thấmWNy tiếng hét thảctJm của ngườIbi gọi tới cùng thanh âm đKXp phá, đyyin thoạSGci ngay sau đKXó cũng bịthC phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườiini xuấWzt phát. Gã còn gọi cho cảWz Trườhxcng Tôn CẩBvn Thành, xin phái một ít ngườIbi tới trợ giúp, mượn lầkXkn này kiểKXm tra luôn ông chủ mới TrườMang Tôn Cẩiinn Thành như thế nào, liu có đmWNúng như lờwxi nói tấyLt cảnMI mọi ngườSGci điinu là ngườhxci một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩvvcu đSGci tới DạN Lai Lãng, thấCy bịrv đMap phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứIbc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đyKXa bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đbai ra,thảyyn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườyi Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườyi đmWNu tinh thầthCn phấan chấBvn, ý chí chiến đJmScYu sôi sục, dao bầyqiu trong tay dưới ánh đwxèn lóe lên.
Thành ca thấLy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đbang đwCynh mit thịcY một phen nhưng thấctJy hơn trăm ngườJmSi đai ra, trong lòng không hiểiinu sao hoảJng hốt, nhưng vn cố trấyqin đyQyynh tinh thầmWNn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đKXba bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉyym cườClyi, lắGPc đyJu, t chối cho ý kiến, nói:
- Tạvi sao tôi đCp phá thì anh t đIbi mà hỏi nhân viên quảyQn lí, lĩClynh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạBvi tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạvi mấwxy bước, quay đyyKXu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấKXy dũng khí trở lạyJi. Tuy rằang có chênh lch nhưng vn có thểa liu mạtbSng, hơn nữGPa có thểBv TrườSJng Tôn CẩcwBn Thành cũng đtbSang phái ngườNQi tới, vì vy cứJmSng rắwxn nói:
- ThằSGcng ranh này, khẩthCu khí rấbt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đwxã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểJmS bịIb mày dọa sao? Đng nhìn hin giờrv mày ngườRSi đtbSông thế mạurynh, đcwBợi chút nữyqia trợ thủ của tao tới, đCến lúc đClyó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườyLng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. Trườwxng Tôn CẩwCn Thành tuyt đXHyối không cứthCu anh đJâu, tuyt điinối sẽ không phái ngườai trợ giúp. Hơn nữurya tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit TrườNQng Tôn CẩiJyn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờKX Tương bang nhanh chạiJyy tới đRSây, nhưng hoàn toàn không có đrvộng tĩyQnh gì, ngoạvi tr ngườyLi vây quanh xem thì chng thấJmSy ngườRSi Tương bang đwxâu, trong lòng thầxRKm nghĩwx, chng lẽ Trườvng Tôn Cẩyn Thành không đyJba ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạrvnh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đyyêm nay là trn đSJJu tiên của mọi ngườClyi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườrvi, nhưng bình thườrvng dọa dân chúng còn đvvcược, đaối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạJi đyược huấyn luyn bài bảClyn, va chống c lin vứJmSt bỏ hơn hai mươi ngườyqii bịwx thương, chạyqiy trốn tán loạClyn, tấIbt cảhxc đyJu chạkXky v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằSGcng ở đGPó đaBva hình phứmWNc tạxRKp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườvvci ngườSJi không bịL thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảBvm thấctJy không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườyqii đyqiang cầLm dao bầGPu chờnMI đyQợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!