Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô ThịNQ Thiếu Soái
Tác giảqBS: NhấrMrt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đGtaoSLu tiên

Nhóm dịqBSch: Hội đOCâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


MấNQy anh em Soái Quân đkã dng đZnUánh, tên quảixn lý dương dương t đOCGtac cho rằTqng mọi ngườrMri sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đtột nhiên phát hin không phảVVoi vy, ánh mắniAt mọi ngườdNti lạnTnh như băng, đnTiang đototnh chạepy trốn thì Quang T xông lên, một quyn đFAjánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đGWây hn nhấept là nghe thấOCy hai chữot Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữixa chứix! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứSBqc, mấqBSy anh em Soái Quân đAJi lên, thi nhau đTqtp lên tên quảWn lý. Tên quảUin lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai? truyn copy t tunghoanh.com
Sở Thiên t t đMmni tới, ta lên quầmLuy thu ngân, nhàn nhạNQt nói:
- Soái Quân!
Lp tứAJc, hắpn cầMmnm đBbin thoạuOhi bên trên quầixy thu ngân, nhìn nữhJ trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin?
NữH trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằuNng chưa tng nghe thấAJy Soái Quân, nhưng ngay cảMmn Tương bang họ cũng không sợ lin đWoán lai lịuOhch của mấNkSy ngườMmni này không nhỏ, giờAJ lạniAi thấty Sở Thiên cầnTim đFAjin thoạNkSi lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữBNn trưởng nhóm, run rẩnTiy nói:
- Không cầBbn tin.
NữhJ trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầSBqn, không cầixn.

Sở Thiên vung tay lên, đuOhưa cho ngườnTii đHykng cạNnh:
- Đp đGWin thoạOCi.
Dưới mấnTy đotao của anh em Soái Quân, chiếc đuNin thoạGtai lin tan nát. Sở Thiên quay đpnTiu nói với Quang T:
- ĐH cho anh em đFAji lên các tầLFZng tên, đNkSiu tra xem còn nhữBbng thứyk gì không cầLuGn tin.
Sau đkó, hắAGdn thở dài nói:
- Đp hết nhữSBqng thứoSL không cầJn tin cho tôi. ThứNQ có giá trịGW tôi không bồi nổi! CầnTin nhớ một cái khăn mt này trịp giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữHng anh em Soái Quân khác suýt nữniAa ngấott xỉSBqu, trong lòng càng tứWc gin hơn, chỉot vào quảNn lý, nói:
- Đồ vt ở đLFZây thứTq nào đCáng giá? Nói!

Tên uảOCn lý thương tích đaHAJy mình, đAGdã mấAGdt hết uy phong lúc trước, chịepu đdNtau đFAjớn, sợ hãi nói:
- Không cầSwn tin, đtu không cầGWn tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắWt đkGqBSu đotp phá, đnTip xong chuẩuOhn bịAGd đrMri lên nhữykng tầNng khác thì Sở Thiên lạoti nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấJy anh em Soái Quân đmLuến, thấBNnp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườZnUi cườGWi, vỗ ngc nói:
- CứOC giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườGWi đki lên tầiyeng.
Đám ngườjUi Quang T sau khi lên tầixng, hơn trăm anh em Soái Quân chịMmnu trách nhim đotp phá tầMng một, đotp dầhJn lên tầFAjng năm, sau đhJó lạHi đNkSp t tầoSLng năm xuống tầSwng một, đFAjuổi toàn bộ khách ra. ChỉqBS trong thờLFZi gian ngắuNn, Trung tâm tắHm xông hơi Dạiye Lai Lãng gà bay chó chạZnUy, ngườniAi ngườOCi kinh hoàng.
Một vài ngườhJi dân tò mò muốn xem chuyn gì đBNnang xảtMy ra nhưng bịyk Soái Quân đqBSuổi đti, có ngườBbi lén lút ấkGn 110 báo cáo nơi này đnTiang xảyky ra ẩotu đGWyk.

NữniA cảuOhnh sát trung tâm 110 nghe vy sữepng sờmLu, va rồi có một thanh niên nói bịTq la gạykt, sao giờW lạepi thành trung tâm tắotm xông hơi DạBNn Lai Lãng bịBb đnTip phá? S đVVoqBSi thay đmLuổi đnTiúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườBNni quấHn khăn tắepm đniAưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườWi Văn Sở trưởng. Quang T đBbưa cho đpin thoạCi cho Sở Thiên xem ảixnh chụp, Sở Thiên nhìn cảMnh hai ngườFAji Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉTqm cườLFZi nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờix sau giờBb hành chính Văn Sở trưởng không giảLFZi quyết đepAJ làm nhữaHng vic này, đLuGúng là đFAjã khiến tôi đAJau lòng. Anh không chịAGdu đkòi lạWi công lý cho tôi, vì vy tôi đZnUành t mình giảmLui quyết. Mt khác, tôi muốn đGWăng hình này lên báo, tiêu đGta thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịtM sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịAGd nghĩSBq thế nào?

Văn Sở trưởng bịnT Quang T bắtt gian tạSwi giườuOhng, còn chụp ảOCnh làm bằNng chứHng, vô cùng tứkGc gin, đNkSang đAJNQnh gọi ngườepi tới xích cổ mấdNty ngườSwi này v đMồn. Nhưng khi xuống đqBSây thấepy toàn là ngườixi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầMn.
Gã biết rõ nhữqBSng ngườtMi này là xã hội đuOhen, có lai lịOCch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đGWánh. Hình ảtMnh này mà lên báo, tin đdNtồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườaHi thông minh, thấMmny Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểLFZn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịix, có gì thì thương lượng, có gì cứjU thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đFAjườBNnng sống!

Sở Thiên gt đSBqOCu, tên Văn sở trưởng này đGWúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- RấSwt đNơn giảGtan, chỉyk cầhJn các anh dàn xếp chuyn đAGdêm nay tht tốt, thì mấFAjy tấSBqm ảFAjnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắBbt, biết rõ Sở Thiên ý tứoSL, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảepi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờSw, hoàn toàn bên trong lắAGdp đott thiết bịjU, bên trong lắGWp đuNt thiết bịM (ps: câu này em k hiểZnUu lắrMrm, nhưng vì không có file nguồn đQSBq đOCối chiếu nên không biết sa thế nào, đQến đMmnoạGWn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảrMri thích sau nhé, mong mọi ng thông cảMm, khúc này lỗi quá, dịJch rấmLut vấHt vảhJ, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉNkSm cườniAi, không trách gã có thểhJ làm lên chứuOhc Sở trưởng, đAJúng là cũng có chút thông minh, ngay cảQ đnTiu này cũng có thểMmn nghĩk ra. Sở Thiên gt đqBSBNnu, quay đNHu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầGWn áo cho họ, đUiBb cho hai vịix Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầSBqn áo trảSw lạiyei. Văn Sở trưởng mc đQồng phục cảUinh sát lên lin có chút dũng khí, mỉSBqm cườSwi, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữSwng tấTqm ảSwnh kia?

Sở Thiên mỉBNnm cườnTi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữyk lờUii. ChỉrMr cầMn hai ngườuNi làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảNkSnh. Thôi đMi đMmni.

Văn Sở trưởng nghe thấTqy hai chữLuG “Soái Quân”, sắykc mt lin thay đuOhổi, biết rõ đhJây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịZnUt ra khỏi ca, sau đGtaó quay đWku lạoSLi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đuNêm nay tấVVot sẽ bịSw chú ý, đaHJ tránh nhữCng phin toái không cầUin thiết, vì vy hắtn bắFAjt Văn Sở trưởng đSwi đotối phó là hay nhấtMt. Dù sao đmLuây cũng là qun của gã, gã đuNương nhiên biết làm sao đMC giảSwi quyết phin phứixc.
Sở Thiên thấaHy bọn họ rờnTi khỏi, lạQi nhìn thờqBSi gian thấepy không chênh lch lắAJm, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đLuGi mai phục trong ngõ nhỏ đGtaối din. Nếu em đhJoán không sai thì tên Thành ca đkGuNu nhp Tương bang cũng sắniAp xuấqBSt hin. Chúng ta đAGduổi t đJây, vy khng đOCCnh gã sẽ chạpy vào ngõ nhỏ đoSLó. Hôm nay chúng ta đniAánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạUin lầJn chớ đSBqOC gã chạhJy.

Sở Thiên đHoán không sai, chủ nhân DạoSL Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạix điyeMmnc lc đSwang vui vẻ ăn thịdNtt chó thì thủ hạt ở DạniA Lai Lang gọi đixin báo có ngườiyei gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đtMột nhiên nghe thấyky tiếng hét thảnTim của ngườoti gọi tới cùng thanh âm đnTip phá, đSwin thoạhJi ngay sau đNó cũng bịNQ phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườUii xuấuNt phát. Gã còn gọi cho cảUi TrườCng Tôn Cẩkn Thành, xin phái một ít ngườdNti tới trợ giúp, mượn lầOCn này kiểWm tra luôn ông chủ mới TrườnTng Tôn CẩuOhn Thành như thế nào, liu có đNúng như lờVVoi nói tấrMrt cảFAj mọi ngườkGi đuNu là ngườOCi một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩuOhu đnTii tới Dạiye Lai Lãng, thấSBqy bịt đixp phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứBbc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đotOCa bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên đNi ra,thảkGn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườGtai Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườnTi đZnUu tinh thầjUn phấuNn chấMmnn, ý chí chiến đUiWu sôi sục, dao bầdNtu trong tay dưới ánh đpèn lóe lên.
Thành ca thấaHy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đOCang đrMryknh mit thịNkS một phen nhưng thấuOhy hơn trăm ngườLFZi đCi ra, trong lòng không hiểoSLu sao hoảSwng hốt, nhưng vn cố trấNkSn đaHSBqnh tinh thầQn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đGWrMra bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉVVom cườGWi, lắqBSc đFAjixu, t chối cho ý kiến, nói:
- Tạiyei sao tôi đixp phá thì anh t đUii mà hỏi nhân viên quảGWn lí, lĩBbnh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạqBSi tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạOCi mấixy bước, quay đZnUnTiu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấuOhy dũng khí trở lạHi. Tuy rằCng có chênh lch nhưng vn có thểAJ liu mạkng, hơn nữaHa có thểAJ TrườMng Tôn CẩZnUn Thành cũng đOCang phái ngườTqi tới, vì vy cứpng rắykn nói:
- Thằpng ranh này, khẩku khí rấNQt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đUiã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểAJ bịQ mày dọa sao? Đng nhìn hin giờqBS mày ngườAJi đSBqông thế mạZnUnh, đMợi chút nữHa trợ thủ của tao tới, đNkSến lúc đNkSó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườnTng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. TrườuNng Tôn CẩMmnn Thành tuyt đkGối không cứkGu anh đuOhâu, tuyt đGWối sẽ không phái ngườhJi trợ giúp. Hơn nữWa tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit Trườepng Tôn CẩSwn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờGW Tương bang nhanh chạGWy tới đoSLây, nhưng hoàn toàn không có đFAjộng tĩpnh gì, ngoạki tr ngườhJi vây quanh xem thì chng thấUiy ngườNi Tương bang đOCâu, trong lòng thầoSLm nghĩGta, chng lẽ TrườTqng Tôn CẩaHn Thành không đSwAGd ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạCnh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đqBSêm nay là trn đuNmLuu tiên của mọi ngườQi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườoSLi, nhưng bình thườnTng dọa dân chúng còn đnTiược, đkối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạBNni đhJược huấOCn luyn bài bảtn, va chống c lin vứSwt bỏ hơn hai mươi ngườnTi bịLuG thương, chạnTiy trốn tán loạNn, tấGWt cảoSL đepu chạHy v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằJng ở đnTió đNQoSLa hình phứMc tạCp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườGtai ngườAJi không bịot thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảepm thấoSLy không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườoti đMang cầAJm dao bầyku chờep điyeợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!