Trang chủ / Đô Thị / Đô Thị Thiếu Soái / Chương 15 0: Trận đầu tiên

Đô Thị Thiếu Soái

Chương 15 0: Trận đầu tiên
Đô ThịqU Thiếu Soái
Tác giảsi: NhấPgHt Khởi Thành Công
Chương 150: Trn đGDXpu tiên

Nhóm dịjch: Hội đFsNâm thuê chém mướn
Nguồn: Mê truyn


MấXpy anh em Soái Quân đcsCã dng điehánh, tên quảkWn lý dương dương t đEKBJsc cho rằHcng mọi ngườwi sợ cái tên Tương bang. Nhưng gã đKột nhiên phát hin không phảji vy, ánh mắwut mọi ngườqUi lạnnBnh như băng, đKang đhiehnh chạBJay trốn thì Quang T xông lên, một quyn đmcmánh vỡ mũi, nói:
- Ông mày đwuây hn nhấlt là nghe thấPgHy hai chữrh Tương bang. Tiên sư bà nhà nó nữzia chứgj! Này thì mày t hào! Này thì mày vênh váo!
Lp tứaPsc, mấBQMy anh em Soái Quân đHci lên, thi nhau đziiiOp lên tên quảgGn lý. Tên quảiiOn lý tru lên, hỏi:
- Rốt cuộc chúng mày là ai?
Sở Thiên t t đmi tới, ta lên quầziy thu ngân, nhàn nhạizXt nói: đBJsọc truyn mới nhấgGt tạiiOi tung hoanh . com
- Soái Quân!
Lp tứkWc, hắpjkn cầnnBm đcsCin thoạjYi bên trên quầjYy thu ngân, nhìn nữOgr trưởng nhóm và nhân viên thu ngân, hỏi:
- Cái này bao nhiêu tin?
NữK trưởng nhóm và nhân viên thu ngân t trước tới nay tuy rằaPsng chưa tng nghe thấOgry Soái Quân, nhưng ngay cảiiO Tương bang họ cũng không sợ lin đsmoán lai lịFsNch của mấHcy ngườNli này không nhỏ, giờw lạtwEi thấjYy Sở Thiên cầqUm đpBpin thoạhi lên hỏi, nhân viên thu ngân nhìn nữtwE trưởng nhóm, run rẩOgry nói:
- Không cầin tin.
NữiiO trưởng nhóm cũng phụ họa một câu:
- Không cầHcn, không cầiiOn.

Sở Thiên vung tay lên, đXpưa cho ngườhi đizXpBpng cạNlnh:
- Đp đjYin thoạiiOi.
Dưới mấpBpy đqUao của anh em Soái Quân, chiếc đjin thoạPgHi lin tan nát. Sở Thiên quay đHcHcu nói với Quang T:
- ĐsBF cho anh em đhwi lên các tầPgHng tên, đBJsiu tra xem còn nhữizXng thứJA gì không cầgGn tin.
Sau đsió, hắkWn thở dài nói:
- Đp hết nhữhng thứieh không cầun tin cho tôi. ThứizX có giá trịaPs tôi không bồi nổi! Cầhwn nhớ một cái khăn mt này trịgj giá 1000 nguyên!

Quang T cùng nhữLeng anh em Soái Quân khác suýt nữBJsa ngấLet xỉrhu, trong lòng càng tứwuc gin hơn, chỉwu vào quảgjn lý, nói:
- Đồ vt ở đMvây thứhw nào đláng giá? Nói!

Tên uảpjkn lý thương tích đuhy mình, đFsNã mấsit hết uy phong lúc trước, chịaPsu đaPsau đNlớn, sợ hãi nói: truyn đPgHược lấjy t website tung hoanh
- Không cầiiOn tin, đqUu không cầwun tin!
Anh em Soái Quân nghe vy, bắGDt đBJaBJsu đup phá, đLep xong chuẩqUn bịwu đpBpi lên nhữrhng tầFsNng khác thì Sở Thiên lạmcmi nhớ tới một vic, lén gọi Quang T và mấziy anh em Soái Quân đgjến, thấwp giọng nói bên tai một hồi. Quang T cườsmi cườEKi, vỗ ngc nói:
- Cứhw giao cho anh!
Nói xong anh ta mang năm ngườFsNi đMvi lên tầizXng.
Đám ngườwi Quang T sau khi lên tầaPsng, hơn trăm anh em Soái Quân chịHcu trách nhim đrhp phá tầqUng một, đwup dầtwEn lên tầFsNng năm, sau đGDó lạwi điehp t tầgGng năm xuống tầeng một, đJpiuổi toàn bộ khách ra. Chỉieh trong thờPgHi gian ngắmcmn, Trung tâm tắgGm xông hơi DạizX Lai Lãng gà bay chó chạhwy, ngườFsNi ngườii kinh hoàng.
Một vài ngườsqGi dân tò mò muốn xem chuyn gì đpBpang xảFsNy ra nhưng bịcsC Soái Quân đsqGuổi đtwEi, có ngườiiOi lén lút ấin 110 báo cáo nơi này đjYang xảLey ra ẩsBFu đwe.

Nữe cảhwnh sát trung tâm 110 nghe vy sữeng sờEK, va rồi có một thanh niên nói bịsqG la gạCtit, sao giờw lạji thành trung tâm tắwm xông hơi Dạwu Lai Lãng bịJA đAp phá? S đPgHei thay đNlổi đziúng là nhanh.

Hơn 10 phút sau, Quang T cùng anh em Soái Quân dn theo hai ngườpBpi quấKn khăn tắpjkm đziưa tới trước mt Sở Thiên, chính là hai ngườei Văn Sở trưởng. Quang T đNlưa cho đhwin thoạpjki cho Sở Thiên xem ảEKnh chụp, Sở Thiên nhìn cảiehnh hai ngườjYi Văn Sở trưởng “hỗn chiến” với nhân viên mát xa, mỉEKm cườHci nói:
- Văn Sở trưởng, tôi thc không ngờl sau giờgG hành chính Văn Sở trưởng không giảXpi quyết đAK làm nhữNlng vic này, đBJsúng là đeã khiến tôi đpBpau lòng. Anh không chịeu đXpòi lạhi công lý cho tôi, vì vy tôi đziành t mình giảEKi quyết. Mt khác, tôi muốn đmăng hình này lên báo, tiêu đpjk thì d rồi, “không bàn chuyn công, hai vịaPs sở trưởng tìm thú vui riêng”. Hai vịLe nghĩBJs thế nào?

Văn Sở trưởng bịMv Quang T bắtwEt gian tạFsNi giườlng, còn chụp ảBQMnh làm bằjng chứzing, vô cùng tứMvc gin, đmang đCtimnh gọi ngườhwi tới xích cổ mấBQMy ngườLei này v đEKồn. Nhưng khi xuống đOgrây thấjYy toàn là ngườcsCi của Quang T, trong lòng cũng sợ hãi vài phầtwEn.
Gã biết rõ nhữsing ngườGDi này là xã hội đLeen, có lai lịOgrch lớn, gã không trêu chọc nổi. Nhưng nếu như Sở Thiên làm vy, chng khác nào sét đtwEánh. Hình ảJAnh này mà lên báo, tin đEKồ của gã sẽ tan biến.

Văn Sở trưởng là ngườOgri thông minh, thấwy Sở Thiên hỏi gã lin biết có cơ hội chuyểtwEn cơ, vội mở ming nói:
- Các vịiiO, có gì thì thương lượng, có gì cứhw thương lượng, chớ nên tuyt tình như vy, nên cho một con đpBpườJAng sống!

Sở Thiên gt đlsmu, tên Văn sở trưởng này đsqGúng là thông minh, vì vy vui vẻ nói:
- Rấgjt đBJaơn giảXpn, chỉJA cầhwn các anh dàn xếp chuyn đmêm nay tht tốt, thì mấjYy tấBJam ảqUnh này coi như không có.
Văn Sở trưởng chớp mắsBFt, biết rõ Sở Thiên ý tứpjk, vội vàng lên tiếng:
- Tôi biết rõ phảtwEi làm sao, tôi biết rõ làm sao bây giờl, hoàn toàn bên trong lắwup đJAt thiết bịCti, bên trong lắwp đkWt thiết bịFsN (ps: câu này em k hiểEKu lắjYm, nhưng vì không có file nguồn đsBFBJa đziối chiếu nên không biết sa thế nào, đpjkến đsmoạKn có liên quan tình tiết này, em sẽ giảui thích sau nhé, mong mọi ng thông cảAm, khúc này lỗi quá, dịuch rấBJat vấet vảA, hic – tc)

Sở Thiên và Quang T mỉizXm cườaPsi, không trách gã có thểGD làm lên chứec Sở trưởng, đHcúng là cũng có chút thông minh, ngay cảOgr đQWiu này cũng có thểBJa nghĩPgH ra. Sở Thiên gt đsmju, quay đBJajYu nói với anh em Soái Quân:
- Đưa quầJpin áo cho họ, đlJA cho hai vịBJs Sở trưởng quay v công tác.

Anh em Soái Quân quăng quầOgrn áo trảzi lạcsCi. Văn Sở trưởng mc đAồng phục cảpBpnh sát lên lin có chút dũng khí, mỉiehm cườCtii, nói với Sở Thiên:
- Vy còn nhữkWng tấiiOm ảiehnh kia?

Sở Thiên mỉCtim cườQWi, nhìn mà như không nhìn, nói:
- Yên tâm, Soái Quân t trước tới nay luôn giữA lờkWi. ChỉFsN cầBJan hai ngườLei làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảPgHnh. Thôi đgji đtwEi.

Văn Sở trưởng nghe thấEKy hai chữizX “Soái Quân”, sắic mt lin thay đziổi, biết rõ đGDây là bang phái mới qut khởi, thế lc vô cùng lớn, vội vàng xám xịmcmt ra khỏi ca, sau đió quay đjYhwu lạhwi, nói liên hồi:
- Yên tâm, yên tâm.

Sở Thiên biết vic đXpêm nay tấNlt sẽ bịA chú ý, đHcOgr tránh nhữJping phin toái không cầPgHn thiết, vì vy hắGDn bắhwt Văn Sở trưởng đjYi đmcmối phó là hay nhấLet. Dù sao đBJaây cũng là qun của gã, gã đNlương nhiên biết làm sao đHcrh giảNli quyết phin phứBJac.
Sở Thiên thấCtiy bọn họ rờJAi khỏi, lạaPsi nhìn thờLei gian thấNly không chênh lch lắCtim, nói với Quang T:
- Anh Quang, anh mang chng một trăm anh em Soái Quân đPgHi mai phục trong ngõ nhỏ đuối din. Nếu em đHcoán không sai thì tên Thành ca đtwEJpiu nhp Tương bang cũng sắup xuấgjt hin. Chúng ta đJpiuổi t đsiây, vy khng đusqGnh gã sẽ chạBJsy vào ngõ nhỏ đEKó. Hôm nay chúng ta đaPsánh chó cho chủ nhân xem, ngàn vạwn lầLen chớ đBQMieh gã chạKy.

Sở Thiên đHcoán không sai, chủ nhân Dạzi Lai Lãng Thành ca mang theo thủ hạgj đwuEKc lc đMvang vui vẻ ăn thịEKt chó thì thủ hạOgr ở DạqU Lai Lang gọi đtwEin báo có ngườli gây s.

Vn chưa nói xong thì Thành ca đpjkột nhiên nghe thấsqGy tiếng hét thảCtim của ngườwui gọi tới cùng thanh âm đMvp phá, điehin thoạhi ngay sau đhó cũng bịK phá vỡ. Bởi vy Thành ca lin vội vàng triu tp hơn sáu mươi ngườizXi xuấiiOt phát. Gã còn gọi cho cảieh TrườBJang Tôn CẩMvn Thành, xin phái một ít ngườBJai tới trợ giúp, mượn lầizXn này kiểHcm tra luôn ông chủ mới TrườgGng Tôn CẩOgrn Thành như thế nào, liu có đsqGúng như lờtwEi nói tấKt cảhw mọi ngườjYi đJpiu là ngườNli một nhà hay không?

Thành ca ngm tẩmu đaPsi tới DạiiO Lai Lãng, thấsqGy bịe đBQMp phá rối tinh rối mù lên, trong lòng va tứuc va xót, gào lên:
- Tổ sư cha nha nó, ai, ai dám tới đMvBJsa bàn của ông mày gây s?

Sở Thiên điehi ra,thảGDn nhiên nói:
- Là tôi!

Bên ngườXpi Sở Thiên có hơn trăm anh em Soái Quân, mỗi ngườAi đrhu tinh thầzin phấJpin chấXpn, ý chí chiến đXpgGu sôi sục, dao bầgju trong tay dưới ánh đFsNèn lóe lên.
Thành ca thấmy tuổi Sở Thiên còn trẻ, đuang đHcsinh mit thịwu một phen nhưng thấwy hơn trăm ngườizXi đEKi ra, trong lòng không hiểJpiu sao hoảnnBng hốt, nhưng vn cố trấln đkWhnh tinh thầFsNn, mở ming nói:
- Mày là ai? Ln lộn ở nơi nào? Vì sao tới đBQMQWa bàn của tao gây s?

Sở Thiên mỉpjkm cườAi, lắic đGDpjku, t chối cho ý kiến, nói:
- TạEKi sao tôi đip phá thì anh t đgji mà hỏi nhân viên quảrhn lí, lĩBQMnh ban (trưởng nhóm) kia sẽ rõ. Hin tạBQMi tôi muốn tiêu dit anh.

Thành ca không t chủ lui lạtwEi mấizXy bước, quay đJpiQWu nhìn hơn sáu mươi anh em mang theo, lấsiy dũng khí trở lạAi. Tuy rằgjng có chênh lch nhưng vn có thểaPs liu mạEKng, hơn nữieha có thểl TrườXpng Tôn CẩpBpn Thành cũng đAang phái ngườFsNi tới, vì vy cứgGng rắpjkn nói:
- Thằpjkng ranh này, khẩBJau khí rấgGt lớn. Sao mày không hỏi một chút Thành ca đhwã lăn lộn chốn giang hồ bao nhiêu năm, có thểaPs bịaPs mày dọa sao? Đng nhìn hin giờcsC mày ngườOgri đmông thế mạwnh, đsiợi chút nữmcma trợ thủ của tao tới, đlến lúc đpBpó tao muốn xem mày khóc lóc xin tha!

Sở Thiên thở dài một hơi, khinh thườLeng nói:
- Anh chớ có hi vọng hão huyn. TrườXpng Tôn CẩkWn Thành tuyt đBQMối không cứmu anh đsBFâu, tuyt đNlối sẽ không phái ngườEKi trợ giúp. Hơn nữGDa tôi nói rõ cho anh biết, tôi muốn dit anh chính là bởi vì muốn dit Trườing Tôn Cẩmn Thành.

Trong lòng Thành ca kinh hãi, nhìn bốn phía, mong chờGD Tương bang nhanh chạXpy tới điehây, nhưng hoàn toàn không có đlộng tĩsqGnh gì, ngoạqUi tr ngườhi vây quanh xem thì chng thấHcy ngườtwEi Tương bang điiOâu, trong lòng thầgjm nghĩBJs, chng lẽ TrườBQMng Tôn Cẩhn Thành không đwuu ý tới sống chết của mình? Lúc này Sở Thiên lạizXnh lùng nói:
- Anh em Soái quân, đcsCêm nay là trn đKwu tiên của mọi ngườgGi, tiêu dit bọn chúng!

Soái Quân như lang như hổ phóng tới. Thành ca tuy có hơn sáu mươi ngườii, nhưng bình thườcsCng dọa dân chúng còn đsiược, đmcmối mt với Soái Quân nhân số nhiu hơn, lạsBFi đKược huấBJan luyn bài bảLen, va chống c lin vứht bỏ hơn hai mươi ngườPgHi bịJA thương, chạMvy trốn tán loạAn, tấhwt cảpjk đBJsu chạsqGy v phía ngõ nhỏ.

Chúng cho rằwng ở đGDó đNlBQMa hình phứiehc tạkWp, d dàng trốn thoát. Thành ca mang theo hơn mườkWi ngườQWi không bịqU thương, va bước vào ngõ nhỏ lin cảMvm thấsiy không thích hợp, bên trong có hơn trăm ngườgji đCtiang cầgGm dao bầiu chờGD đAợi.

 • Gửi lúc 11:44 Ngày 26/11/2014

  everytime

  Khi nào có tiếp nhỉ

 • Gửi lúc 16:38 Ngày 13/08/2014

  megau1976

  Ad ơi có cần editor cho truyện này không? lâu quá không thấy post chương mới, mong ghê

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 08/07/2014

  TrinhGiaVu

  ad viet truyen dc day,doc de hieu~ lam =]]

 • Gửi lúc 19:20 Ngày 05/07/2014

  catstrees

  Truyện đag hay mà sao ko edit tiếp...!!!:-(

 • Gửi lúc 21:38 Ngày 12/02/2014

  megau1976

  cần tớ edit giúp không!