Trang chủ / Huyền Huyễn / Đấu Phá Thương Khung / Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp

Đấu Phá Thương Khung

Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp
 ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giảa: Thiên Tàm Thổ Đu
------ ~&~ ------
Chương 1440: TiểFLFu Đan Tháp

DịTvoch: Nino1310
Biên: celestial_wind1116
Nguồn:
“Không phảFLFi ngườkTi?”

Tiêu Viêm lin nghĩn thông suốt, khóe ming co quắtwAp, một lát sau mới giảxHgm thấinp thanh âm va rồi xuống, cúi đJAau nói: “Là Đế phẩmm đTBTan dược trong truyn thuyết?”

Mọi loạDCi đnan dược chỉDC cầrTDn trảTBTi qua cu sắtwAc đBxGan lôi, lin có đfinược linh trí, nhưng nhữEng đJAan dược như vy phầHyn lớn đuluu hóa thành hình linh thú, tuy nói là có linh trí nhưng không cách nào có thểuj chân chính so sánh với nhân loạini. Nhưng mà có một số cu phẩWPTm đXfOan dược trong truyn thuyết có thểddl hóa thành hình ngườTBTi, thm chí còn có thểkT tu luyn. Nhưng nhữAkbng loạni đTan dược này, mt dù là Tiêu Viêm cũng chỉFLF có thểTBT gp qua ở sách cổ mà thôi.

Đế phẩbQm đwuUan dược, cho dù là ở vin cổ cũng là tồn tạGJMi cc kỳ hiếm thấkTy, hin tạului làm sao có thểkT có ngườddli luyn chế ra đBược.”

Huyn Không T thấTy bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Viêm nhưng không trách hắTn. Lúc trước, lầan đvDddlu tiên khi hắGJMn nghe nói bảrTDn thểTBT của lão tổ cũng bịnB rung đvDộng rấXfOt lâu mới có thển khôi phục lạPmi tinh thầWPTn.

“Tương truyn, tin bối luyn chế ra lão tổ cũng là một trong nhữFLFng ngườAkbi sáng lp ra Đan Tháp. Nhưng vịrTD tin bối kia đnã mấmt t lâu. Trong một năm trước khi vịgx tin bối đGJMó mấTt, ngườGJMi đnã hao hết tấFLFt cảbQ tinh lc, luyn chế một lầnn đbQan dược. Trong lầDCn luyn chế đbQan dược đTBTó, khi đman luyn thành thì vịtwA tin bối này cũng hao hết tâm lc, ảMvm đHyTBTm ngã xuống. Nhưng mà trong giây lát khi ngã xuống đinó thì một tia thầrTDn trí của ngườtwAi bằBng phương thứDCc kì dịXfO đqnã nhp vào trong cu phẩkzm đbkan dược, do đnó làm cho Cu phẩTam Huyn đCan xuấFLFt hin dịm biến.”

“Sau đTaó, viên đTvoan dược này hóa thành hình ngườXfOi, nhưng không rờTi khỏi Đan Tháp mà lưu lạUpi làm ngườooi thủ hộ của Đan Tháp. Theo phương din nào đFLFó mà nói, vịBxG lão tổ này là một phân thân đujc bit của vịFLF tin bối kia. Chng qua là phân thân này tương đBxGối phứJAc tạFbMp mà thôi.”

Huyn Không T cườTBTi cườrTDi nói: “Theo thờTi gian dầAkbn trôi, lão tổ cũng nhiu lầfn cứoou vớt Đan Tháp khỏi s hủy dit. Sau cùng, đujHya vịTa của lão tổ tạDCi Đan Tháp là không ai sánh bằulung. Nhưng lão tổ cũng không có hứkzng thú gì đcfối với mấgxy chuyn này. Sau khi Đan Tháp yên ổn, lão tổ lin mấft tích, không có bấrTDt kỳ ngườTBTi nào có thểFLF tìm đMEược ngườBxGi.”

Tiêu Viêm lau mồ hôi lạwuUnh, không ngờHy vịgx lão tổ Đan Tháp cư nhiên ly kì như vy. Biến dịFbM Cu PhẩbQm Huyn Đan.

Đối với cấxHgp bc của Cu PhẩBm đDCan dược, Tiêu Viêm rấnt rõ ràng. Cu Phẩbkm phân làm ba cấfinp: Cu Phẩinm Bảfo Đan, Cu PhẩMvm Huyn Đan, Cu Phẩkm Kim Đan. Hin giờvD trên đFbMbki có thểwuU xuấfint hin Cu phẩLqcm đXfOan dược phầUpn lớn đXfOu là cấOrWp đFLFộ BảxHgo Đan. Cấoop đgxộ Huyn Đan cơ hồ là không thểPm tìm ra, v phầvDn Kim Đan thì e rằTBTng chỉfin xuấLqct hin ở thờddli vin cổ.

Mà Cu PhẩvDm Kim Đan chính là Đế Đan trong truyn thuyết.

LoạTi đbQan dược này, trên đMvFLFi lục hin giờvD hn là không có ngườCi nào có thểf có bảujn lãnh luyn chế ra.

VịvD tin bối kia có thểMv luyn chế Cu PhẩlFXm Huyn Đan, hơn nữfa thúc đcfTBTy nó biến dịoo thì thc lc của vịqn tin bối kia ít nhấat cũng là Ngũ tinh thm chí Lục tinh ĐOrWu Thánh. NghĩMv tới đvDây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút rung đujộng vì thc lc mà Đan Tháp tng có.

“Quên đnBi, chuyn của lão tổ không nói tới nữcfa. Lão nhân gia ông ấkzy mấLqct tích nhiu năm, không biết khi nào sẽ xuấUpt hin. Có lẽ hin giờDC ngườEi đbQang biến thành trẻ con, thc hin cái gọi là thểa nghim sinh mnh.” Huyn Không T khoát tay áo, trong giọng nói ẩWPTn ẩFbMn có chút khôi biết phảooi làm sao đfối với vịME lão tổ trong truyn thuyết này. Lầnn trước hắvDn thấlTty lão nhân gia thì ông biến thành một thiếu niên mườMvi bảxHgy, mườcfi tám tuổi. Hin tạBi cũng không biết ông ấPmy đkzã biến thành bộ dáng gì rồi.

“Vy còn chuyn liên minh?” S khiếp sợ trong lòng Tiêu Viêm cũng t t thu lim, nói.

“Lão tổ không ở đPmây, chuyn đwuUuji s của Đan Tháp đlFXu do các trưởng lão trong Đkzi trưởng lão vin ở TiểJAu Đan Tháp bỏ phiếu quyết đPmvDnh.” Huyn Không T nói.

“PhảlTti qua ĐGJMi trưởng lão vin sao? Tht là có chút phin phứCc! MấEy lão già ở nơi đxHgó phầlFXn lớn đfu cổ hủ. Muốn làm cho bọn họ bỏ phiếu tán thành liên minh thì rấXfOt khó!” Dược Lão nhíu mày nói.

ĐPmi trưởng lão vin có mườTvoi phiếu. Ba chúng ta là Đan Tháp tam c đFbMvDu cũng là nằFLFm trong đJAó. Nhưng dù vy, chúng ta cũng chỉFLF có ba phiếu.” Huyn Y có chút bấwuUt đululTtc dĩn nói: “Với lạTai, quyn lc của bảEy lão gia hỏa còn lạWPTi lớn hơn chúng ta nhiu lắoom. Lờki của chúng ta đddlối với bọn hắkTn tht s là không có trọng lượng cho lắJAm.”

“ChỉBxG có ba phiếu vy thì không đkủ.” Dược Lão lắvDc lắFLFc đkTUpu nói: “ĐBi trưởng lão vin tuy nói là tương đkzối dân chủ, hoàn toàn da vào số phiếu đWPTa đlTtồng ý hay phảkn đEối, nhưng mấMEy lão gia hỏa này cc kỳ cổ hủ, đnối với chuyn liên minh này, hơn phân na đTvou là ý kiến phảUpn đFLFối. Mà trong đUpJAi trưởng lão vin chỉTa cầgxn có một phiếu chênh lch, kết quảDC cuối cùng lin là như vy, không cách nào thay đWPTổi.”

“Cũng không phảki hoàn toàn không có cách. Trong bảWPTy vịa trưởng lão, có hai vịbQ có hn thù rấxHgt lớn với Hồn Đin. Nếu như có thểJA thuyết phục đujược hai ngườki bọn họ thì số phiếu của chúng ta, sẽ đJADCt tới năm phiếu, ngang bằfinng với năm ngườuji khác.” Huyn Không T trầnm ngâm một hồi nói.

“A, vic này có thểFLF đfược sao?”

Nghe vy, ánh mắnBt Dược lão sáng lên. Nếu như là năm phiếu với năm phiếu, vy thì có hy vọng không nhỏ.

“Ta cũng không dám nắFbMm chắcfc, nhưng ít ra cũng nên th một lầbQn. Nếu không ngươi cùng Tiêu Viêm hãy theo chúng ta tới TiểLqcu Đan Tháp một chuyến? Chuyn này nếu đkzưa ra, hiểLqcn nhiên sẽ khiến nhữnBng lão gia hỏa kia có chút chấCn đTBTộng.” Huyn Không T cườCi nói.

“Ân, cũng đfược, đkzã nhiu năm rồi ta chưa quay lạAkbi nơi đlTtó.” Dược Lão chầfn chờGJM một chút, gt gt đbQEu nhìn v phía Tiêu Viêm, cườPmi cườDCi nói: “Trong Tiểuju Đan Tháp gầBxGn như hội tụ hầlTtu hết nhữujng Luyn Dược tông sư đTvoã tng có thanh danh rấwuUt lớn ở Trung Châu. Hôm nay ngươi sẽ đlTtược đXfOai khai nhãn giới.”

“Ha ha, với bảOrWn lãnh hin tạLqci của Tiêu viêm, chỉTBT sợ là phảFbMi khiến cho mấJAy lão gia hỏa kia đuluXfOi khai nhãn giới mới đJAúng.” Huyn Y cườBxGi nói.

Huyn Không T cườFLFi đrTDLqcng dy, đnBi tới cuối đFbMAkbi sảTBTnh, bàn tay đvDt lên vách tườEng bóng loáng như ngọc. Một luồng ba đMEộng t trong lòng bàn tay tràn ra, mọi ngườFLFi đau nhìn thấuluy, vách tườbkng kia nhanh chóng chuyểbQn đinộng, trong nháy mắfint lin biến thành một cái không gian thông đrTDFbMo.

“Không gian t sáng tạfo? Tiểkzu Đan Tháp này quảrTD nhiên tồn tạlTti trong không gian riêng.” Nhìn thấbQy cảxHgnh này, trong lòng Tiêu Viêm thầxHgm nhủ.

Đi thôi.”

Mở ra không gian thông đnBMEo, Huyn Không T cườlTti cườOrWi, sau đaó dn đAkbOrWu bước vào, đrTDám ngườCi Tiêu Viêm thấTy vy cũng đMvuổi theo. Sau khi ngườJAi cuối cùng tiến vào thông đFbMDCo, lối đului kia t t tiêu tán, cuối cùng hóa thành vách tườDCng cứTBTng rắMEn đLqcHyng sng sữwuUng ở đLqcó như cũ.

Đi qua truyn tống trn của không gian thông đkko kia vẻn vẹn không tới một phút, vt sáng trước mt Tiêu Viêm đnBột nhiên đqnm hơn. Đợi tới khi hắFbMn mở mắrTDt ra thì lin thấMvy mình đBxGang ở trên đgxJAnh của một tòa tháp rấmt lớn cao tới vạvDn trượng, phóng tầUpm mắbkt ra xa, mây mù lượn lờa, làm mọi thứfin trở nên mờnno.

“Mùi vịin dược liu nồng đlTtm quá.”

Cái mũi Tiêu Viêm git git, ánh mắqnt quét ra bốn phía, lạJAi kinh ngạTvoc phát hin, cảa ngọn núi này đlFXu là vô số dược viên. RấlTtt nhiu loạai dược liu mà bên ngoài hiếm thấuluy thì ở trong này lạkTi sinh trưởng thành tng mảxHgnh.

Đây chính là một đTakTa phương khác của Đan giới.” Nhìn cảOrWnh tượng trước mắlTtt, trong mắnt Tiêu Viêm xẹt qua một tia kinh ngạbQc.

“Nhữddlng dược liu này cũng như mnh căn của mấcfy lão gia hỏa kia.” Huyn Không T cườXfOi cườLqci, sau đTBTó nhấnc chân bước vào trong đWPTTvonh núi. Nhóm ngườGJMi Tiêu Viêm phía sau nhanh chóng đxHguổi kịkp. Dọc đJAườTvong đTvoi, hai bên giống như một biểTvon dược liu, có thểbk nhìn thấujy một số thân ảJAnh già nua ở giữBxGa. NhữCng lão giảrTD này nhìn qua trông có vẻ giống như dược nông đDCang gieo trồng dược liu, nhưng Tiêu Viêm có thểT cảUpm nhn đFLFược một loạwuUi dao đwuUộng linh hồn cc kỳ cườMEng hãn t trên ngườJAi bọn họ. HiểTBTn nhiên, nhữtwAng lão giảFLF nhìn như dược nông này có trình đlFXộ linh hồn lc lượng không h thấJAp.

Một ngườrTDi xa lạulu như Tiêu Viêm xuấTvot hin lạfi không có ngườkzi nào chú ý tới. Ngược lạMvi, Dược Lão xuấLqct hin lạTai khiến không ít ngườPmi kinh ngạUpc. Dọc đuluườinng đTi, một số lão giảqn không ngng tiến tới cùng Dược Lão chào hỏi, rõ ràng trước kia cùng Dược Lão có quen biết.

Đi một mạAkbch qua mấCy cái sơn đDCFbMo, cuối cùng đtwAoàn ngườlTti dng lạTi ở đHyFbMnh núi, ba ngườEi Huyn Không T đbktwAu tiên an bài cho Dược Lão cùng Tiêu Viêm nghỉB ngơi ở một nhà đgxá đwuUơn sơ, sạAkbch sẽ. Sau đddló lin vội vàng rờPmi đTi đqnwuU thông báo chuyn liên minh kia.

Đối với vic này, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đinu hiểTau không thểPm vội vàng, lp tứcfc hai ngườJAi lin ngồi xếp bằgxng trong phòng nghỉME ngơi, khoảGJMng chng mấTy giờulu sau, ba ngườqni Huyn Không T mới chm rãi trở v.

“Có hai tin tứFbMc, một tốt, một xấoou.”

Đi vào trong phòng, Huyn Không T cườWPTi khổ, nhìn hai ngườfi Tiêu Viêm, nói: “Tin tứrTDc tốt là chúng ta có thểFbMđTaược năm phiếu tán thành liên minh.”

Nghe vy, Tiêu Viêm cùng Dược Lão tinh thầUpn đlFXu phấTvon chấFbMn, năm phiếu mc dù không thểm dành đUpược thắBxGng lợi, nhưng cũng đBOrWi biểEu cho vic có hy vọng.

“Tin tứMvc xấMvu là, ba ngày tới là thờqni đtwAiểFLFm ĐPmi trưởng lão vin có thêm một trưởng lão mới, cũng sẽ có đlTtược quyn bỏ phiếu. Mà cũng tht xui xẻo đPmi! lầkn này ngườMvi có cơ hội tiến vào Đai trưởng lão vin lạFLFi là một lão gia hỏa cc kỳ cổ hủ. Lão gia hỏa này ngươi cũng biết.” Nói tới câu cuối, ánh mắbkt Huyn Không T nhìn v phía Dược Lão.

Dược Lão khẽ nhíu mày, nói: “Hu lão quái?”

“Ân, chính là lão gia hỏa t trước tới nay nhìn ngươi không va mắWPTt đooó.” Huyn Không T bấOrWt đnTBTc dĩLqc nói: “Bấmt lun là tính tình cổ hủ hay là phương din khác, nếu như hắfinn trở thành tân trưởng lão, tuyt đujối hắbQn sẽ chọn phiếu chống. Đan hội năm đinó, ngươi đujem mt mũi hắfn gim đbkwuUp như vy, lão gia hỏa này đfã khó chịTvou nhiu năm nay rồi.”

“Nếu như lúc đlFXmu ngươi không ly khai TiểOrWu Đan Tháp, ngươi đbkã sớm trở thành trưởng lão của ĐOrWi trưởng lão vin, hin tạUpi cũng không cầulun vì chuyn này mà nhứddlc đPmfu.” Huyn Y liếc mắqnt một cái, thảnBn nhiên nói.

Đối với lờkzi này, Dược Lão chỉk có thểk cườTvoi khổ. truyn cp nht nhanh nhấat tạooi tung hoanh chấwuUm com

“Làm sao bây giờin? Nếu như lão già kia tht s phảtwAn đDCối, vy thì chuyn liên minh kia, căn bảJAn không thểAkb din ra.” Thiên Lôi T trầUpm giọng nói.

Nghe vy, Huyn Không T cũng Dược Lão đbku trở nên trầGJMm mc.

“Tht s cũng không phảTai không có bin pháp, chỉT cầinn làm cho Hu lão quái không thển trở thành tân trưởng lão là đooược.” Huyn Y nói.

“Nói thì d lắBxGm, nhưng hin giờulu trong Đan Tháp, ai có thểTBT cùng Hu lão quái tranh chấcfp? Dược lão đAkbPmu có thểtwA, nhưng lúc trước hắGJMn chủ đrTDộng rờvDi khỏi Tiểgxu Đan Tháp. Da theo quy củ nơi đlTtây, hắMEn không có tư cách tranh chấTap.” Huyn Không T lắAkbc lắTac đAkbTBTu, nói.

Huyn Y chm rãi vén sợi tóc trên trán, cườTi một cách cổ quái, ánh mắDCt lạUpi nhìn v phía Tiêu Viêm.

“Dược Lão đLqcfinu không có tư cách, nhưng Tiêu Viêm có a! HắMEn là quán quân của Đan hội, đPmồng thờBxGi còn là ngườlTti kế nhim Đan Tháp c đnfu, với thân phn này hắTBTn đtwAã có đkzủ tư cách. Chng qua là hắBn có thểAkb đXfOánh bạlTti Hu lão quái hay không? Dù sao năm đbQó, lão già kia thiếu chút nữUpa đLqcã cướp đnBược danh hiu quán quân Đan hội của Dược TrầnBn.”

 • Gửi lúc 21:05 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Có ai cùng cảm giác là lúc đọc tới khúc đánh nhau, ta chẳng có cảm giá hồi hợp lo sợ cho nv chính sẽ bị thua? Theo kiểu khó phân chính tà ấy, thiện ác ấy. Theo kiểu ta ít thấy sự trân quý ơ nv chính lẫn thứ anh ta bảo vệ. Theo kiểu ta ít cảm nhận dc sự lưu luyến của chính ta với nv chính. Tôi chỉ đang tìm tri âm thôi, có ai cùng ý kiến ko?

 • Gửi lúc 20:53 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Ừ hay, hay ? vậy có ai thật sự thích tính cách hung hãn, chuyên cậy manh, chỉ dựa vào thực lực tuyện đối ko. Tôi thì thích nv chính còn phải kết hợp cả tâm kế, thủ đoạn, sự gian xảo giảo hoạt lẩn sức mạnh, vừa là cường giả vừa là trí giả vừa là một người đàn ông. Dù là kiến vẫn giết dc voi, 10 cửa chết mà tìm dc cửa sinh thứ 11 mới hay. Hay so sánh với nv trần duệ trong (Ma giới nữ tế) sẽ biết TÂM CẢNH ai hơn ai 10v8n dậm về tây.

  • Gửi lúc 21:37 Ngày 21/12/2014

   Ivanjackj

   Cảnh báo đừng đọc bình luận trên vì nó bị đăng nhằm truyện rồi nha. Cáo lổi, bất cứ thắc mắc nào thì chém vào. Nvc truyện này đâu có hung hăn, tàn nhẫn, cậy mạnh đâu phải ko. Nvc rất đẹp trai dễ nhìn, dễ gần, vui tươi, điềm tỉnh, tinh thâm, hoà nhã bát ái.... Nói chung là tất cả cái gì tốt đẹp đều thuộc về anh Tiêu Viêm " con ngựa bị tôi vỗ chết luôn rồi hehe".

 • Gửi lúc 20:00 Ngày 05/09/2014

  Sora

  Sao không cho em Vân Vận làm thiếp luôn nhỷ. Khúc cuối thấy hình như là về Gia Mã rồi mà sao lại chỉ cưới có 2 p3 thế nhỷ.

 • Gửi lúc 13:03 Ngày 28/08/2014

  anhyeuem.4t@fb

  càng đọc càng ghét NV Huân Nhi,tình tiết với TV càng ngày cang nhạt,có cảm giác tác giả thiên vị nv này đọc đến thấy nhàm kinh,đọc đên 1400 rồi cảm giác thik Thải Lân Vân Vận hơn

  • Gửi lúc 14:13 Ngày 07/10/2014

   tocxoan

   Bạn này giống mình luôn.lúc đầu thích em Huân Nhi nhưng càng về sau càng ghét.Tác gải đề cao em ấy quá trong khi từ đầu đến cuối truyện e ấy chả phải làm gì.rồi đến cái gia tộc nhà em ấy kiểu bố đời càng ghét hơn

 • Gửi lúc 6:19 Ngày 10/08/2014

  vietanhql4001

  mình rất ghét mấy chap dịch kiểu xàm như cháp 1589, mình thích đọc thể loại nguyên bản hơn, đọc kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này ức éo chịu được. Mong team trans lần sau có trans thì làm ơn dịch đúng fát