Trang chủ / Huyền Huyễn / Đấu Phá Thương Khung / Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp

Đấu Phá Thương Khung

Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp
 ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giảUdj: Thiên Tàm Thổ Đu
------ ~&~ ------
Chương 1440: TiểhcZu Đan Tháp

DịDch: Nino1310
Biên: celestial_wind1116
Nguồn:
“Không phảqSqi ngườXNi?”

Tiêu Viêm lin nghĩHH thông suốt, khóe ming co quắHHp, một lát sau mới giảBFm thấyRp thanh âm va rồi xuống, cúi đuMoBFu nói: “Là Đế phẩoEm đjan dược trong truyn thuyết?”

Mọi loạji đsuUan dược chỉyR cầhcZn trảjcui qua cu sắUdjc đcdan lôi, lin có đjược linh trí, nhưng nhữBFng đuMoan dược như vy phầOsn lớn đbu hóa thành hình linh thú, tuy nói là có linh trí nhưng không cách nào có thểyR chân chính so sánh với nhân loạki. Nhưng mà có một số cu phẩum đuMoan dược trong truyn thuyết có thểADX hóa thành hình ngườli, thm chí còn có thểu tu luyn. Nhưng nhữrMng loạnui đrMan dược này, mt dù là Tiêu Viêm cũng chỉMk có thểu gp qua ở sách cổ mà thôi.

Đế phẩGdm đuTan dược, cho dù là ở vin cổ cũng là tồn tạvri cc kỳ hiếm thấjy, hin tạdi làm sao có thểb có ngườXNi luyn chế ra đZdcược.”

Huyn Không T thấWsJy bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Viêm nhưng không trách hắsOGn. Lúc trước, lầdBrn đsvyWsJu tiên khi hắrMn nghe nói bảDen thểs của lão tổ cũng bịh rung đgbộng rấcdt lâu mới có thểl khôi phục lạZdci tinh thầADXn.

“Tương truyn, tin bối luyn chế ra lão tổ cũng là một trong nhữlHgng ngườhcZi sáng lp ra Đan Tháp. Nhưng vịcl tin bối kia đZdcã mấyRt t lâu. Trong một năm trước khi vịlHg tin bối đdBró mấjcut, ngườrMi đdã hao hết tấlt cảsuU tinh lc, luyn chế một lầRjnn đlan dược. Trong lầyRn luyn chế đcdan dược đhcZó, khi đcFMan luyn thành thì vịhcZ tin bối này cũng hao hết tâm lc, ảUdjm đMfRjnm ngã xuống. Nhưng mà trong giây lát khi ngã xuống đhcZó thì một tia thầsuUn trí của ngườbi bằyRng phương thứnuc kì dịGd đMkã nhp vào trong cu phẩdBrm đyRan dược, do đHHó làm cho Cu phẩgbm Huyn đjcuan xuấclt hin dịjcu biến.”

“Sau đDeó, viên đrMan dược này hóa thành hình ngườUuAi, nhưng không rờHHi khỏi Đan Tháp mà lưu lạShWi làm ngườXji thủ hộ của Đan Tháp. Theo phương din nào đHó mà nói, vịMk lão tổ này là một phân thân đMkc bit của vịDe tin bối kia. Chng qua là phân thân này tương đsvyối phứvrc tạsp mà thôi.”

Huyn Không T cườuMoi cườhi nói: “Theo thờUuAi gian dầsOGn trôi, lão tổ cũng nhiu lầJRln cứuMou vớt Đan Tháp khỏi s hủy dit. Sau cùng, đMfvra vịUuA của lão tổ tạDei Đan Tháp là không ai sánh bằOsng. Nhưng lão tổ cũng không có hứHHng thú gì đsối với mấnuy chuyn này. Sau khi Đan Tháp yên ổn, lão tổ lin mấnut tích, không có bấMft kỳ ngườcli nào có thểsvy tìm đrMược ngườShWi.”

Tiêu Viêm lau mồ hôi lạsnh, không ngờADX vịjcu lão tổ Đan Tháp cư nhiên ly kì như vy. Biến dịFD Cu PhẩMkm Huyn Đan.

Đối với cấsvyp bc của Cu Phẩdm đcdan dược, Tiêu Viêm rấuUst rõ ràng. Cu PhẩDem phân làm ba cấdhp: Cu Phẩjm BảFDo Đan, Cu PhẩyRm Huyn Đan, Cu PhẩOsm Kim Đan. Hin giờUdj trên đZdcADXi có thểhcZ xuấjcut hin Cu phẩuTm đHan dược phầsn lớn đuu là cấXNp đuUsộ BảZdco Đan. Cấjp đlộ Huyn Đan cơ hồ là không thểMk tìm ra, v phầjn Kim Đan thì e rằUuAng chỉsOG xuấsOGt hin ở thờsi vin cổ.

Mà Cu Phẩjm Kim Đan chính là Đế Đan trong truyn thuyết.

LoạMfi đhan dược này, trên đhjcui lục hin giờADX hn là không có ngườuUsi nào có thểqSq có bảuUsn lãnh luyn chế ra.

Vịcd tin bối kia có thểdh luyn chế Cu PhẩuUsm Huyn Đan, hơn nữba thúc đuUsoEy nó biến dịRjn thì thc lc của vịh tin bối kia ít nhấjcut cũng là Ngũ tinh thm chí Lục tinh ĐcFMu Thánh. NghĩHH tới đXNây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút rung đADXộng vì thc lc mà Đan Tháp tng có.

“Quên đBFi, chuyn của lão tổ không nói tới nữuTa. Lão nhân gia ông ấJRly mấut tích nhiu năm, không biết khi nào sẽ xuấDt hin. Có lẽ hin giờBF ngườMfi đADXang biến thành trẻ con, thc hin cái gọi là thểl nghim sinh mnh.” Huyn Không T khoát tay áo, trong giọng nói ẩcdn ẩUdjn có chút khôi biết phảDei làm sao đrMối với vịrM lão tổ trong truyn thuyết này. LầGdn trước hắJRln thấuTy lão nhân gia thì ông biến thành một thiếu niên mườShWi bảHHy, mườnui tám tuổi. Hin tạki cũng không biết ông ấsuUy đgbã biến thành bộ dáng gì rồi.

“Vy còn chuyn liên minh?” S khiếp sợ trong lòng Tiêu Viêm cũng t t thu lim, nói.

“Lão tổ không ở đMkây, chuyn đdnui s của Đan Tháp đgbu do các trưởng lão trong Đsvyi trưởng lão vin ở TiểsOGu Đan Tháp bỏ phiếu quyết đBFUdjnh.” Huyn Không T nói.

“PhảShWi qua ĐRjni trưởng lão vin sao? Tht là có chút phin phứShWc! Mấsy lão già ở nơi đjcuó phầRjnn lớn đDeu cổ hủ. Muốn làm cho bọn họ bỏ phiếu tán thành liên minh thì rấHt khó!” Dược Lão nhíu mày nói.

ĐsOGi trưởng lão vin có mườWsJi phiếu. Ba chúng ta là Đan Tháp tam c đcdqSqu cũng là nằWsJm trong đló. Nhưng dù vy, chúng ta cũng chỉyR có ba phiếu.” Huyn Y có chút bấUuAt đhcZkc dĩWsJ nói: “Với lạOsi, quyn lc của bảMky lão gia hỏa còn lạUuAi lớn hơn chúng ta nhiu lắcdm. LờDi của chúng ta đdBrối với bọn hắdhn tht s là không có trọng lượng cho lắXNm.”

“ChỉShW có ba phiếu vy thì không đZdcủ.” Dược Lão lắnuc lắclc đuUsrMu nói: “ĐdBri trưởng lão vin tuy nói là tương đUdjối dân chủ, hoàn toàn da vào số phiếu đBFl đDồng ý hay phảvrn đcFMối, nhưng mấhy lão gia hỏa này cc kỳ cổ hủ, đbối với chuyn liên minh này, hơn phân na đcFMu là ý kiến phảcdn đWsJối. Mà trong đHHHi trưởng lão vin chỉD cầhn có một phiếu chênh lch, kết quảMk cuối cùng lin là như vy, không cách nào thay đMfổi.”

“Cũng không phảjcui hoàn toàn không có cách. Trong bảsy vịs trưởng lão, có hai vịj có hn thù rấclt lớn với Hồn Đin. Nếu như có thểWsJ thuyết phục đFDược hai ngườOsi bọn họ thì số phiếu của chúng ta, sẽ đHHlHgt tới năm phiếu, ngang bằMkng với năm ngườrMi khác.” Huyn Không T trầDem ngâm một hồi nói.

“A, vic này có thểoE đJRlược sao?”

Nghe vy, ánh mắsOGt Dược lão sáng lên. Nếu như là năm phiếu với năm phiếu, vy thì có hy vọng không nhỏ.

“Ta cũng không dám nắZdcm chắuMoc, nhưng ít ra cũng nên th một lầWsJn. Nếu không ngươi cùng Tiêu Viêm hãy theo chúng ta tới TiểlHgu Đan Tháp một chuyến? Chuyn này nếu đGdưa ra, hiểDn nhiên sẽ khiến nhữBFng lão gia hỏa kia có chút chấDen đUuAộng.” Huyn Không T cườnui nói.

“Ân, cũng đrMược, đXjã nhiu năm rồi ta chưa quay lạjcui nơi đdó.” Dược Lão chầhn chờOs một chút, gt gt đslu nhìn v phía Tiêu Viêm, cườjcui cườdBri nói: “Trong TiểuUsu Đan Tháp gầHHn như hội tụ hầgbu hết nhữjng Luyn Dược tông sư đcdã tng có thanh danh rấcFMt lớn ở Trung Châu. Hôm nay ngươi sẽ đsvyược đclai khai nhãn giới.”

“Ha ha, với bảkn lãnh hin tạuUsi của Tiêu viêm, chỉjcu sợ là phảDi khiến cho mấky lão gia hỏa kia đUdjuUsi khai nhãn giới mới đcFMúng.” Huyn Y cườHi nói.

Huyn Không T cườADXi đADXclng dy, đhcZi tới cuối đBFhi sảdhnh, bàn tay đqSqt lên vách tườlHgng bóng loáng như ngọc. Một luồng ba đRjnộng t trong lòng bàn tay tràn ra, mọi ngườJRli đhcZu nhìn thấqSqy, vách tườqSqng kia nhanh chóng chuyểnun đdhộng, trong nháy mắDet lin biến thành một cái không gian thông đShWMko.

“Không gian t sáng tạDo? TiểhcZu Đan Tháp này quảd nhiên tồn tạdBri trong không gian riêng.” Nhìn thấXjy cảuUsnh này, trong lòng Tiêu Viêm thầjcum nhủ.

Đi thôi.”

Mở ra không gian thông đcdADXo, Huyn Không T cườHHi cườMki, sau đBFó dn đJRlXju bước vào, đOsám ngườZdci Tiêu Viêm thấShWy vy cũng đgbuổi theo. Sau khi ngườqSqi cuối cùng tiến vào thông đuUsuMoo, lối đsOGi kia t t tiêu tán, cuối cùng hóa thành vách tườcFMng cứhcZng rắcln đvrjcung sng sữWsJng ở đGdó như cũ.

Đi qua truyn tống trn của không gian thông đUdjHHo kia vẻn vẹn không tới một phút, vt sáng trước mt Tiêu Viêm đMkột nhiên đkm hơn. Đợi tới khi hắnun mở mắsuUt ra thì lin thấZdcy mình đuMoang ở trên đFDHnh của một tòa tháp rấuMot lớn cao tới vạdhn trượng, phóng tầqSqm mắZdct ra xa, mây mù lượn lờRjn, làm mọi thứADX trở nên mờXjrMo.

“Mùi vịoE dược liu nồng đhm quá.”

Cái mũi Tiêu Viêm git git, ánh mắqSqt quét ra bốn phía, lạdBri kinh ngạHHc phát hin, cảDe ngọn núi này đclu là vô số dược viên. Rấgbt nhiu loạZdci dược liu mà bên ngoài hiếm thấcdy thì ở trong này lạHHi sinh trưởng thành tng mảgbnh.

Đây chính là một đhda phương khác của Đan giới.” Nhìn cảXjnh tượng trước mắcdt, trong mắst Tiêu Viêm xẹt qua một tia kinh ngạUdjc.

“Nhữjcung dược liu này cũng như mnh căn của mấuy lão gia hỏa kia.” Huyn Không T cườcdi cườHi, sau đMkó nhấyRc chân bước vào trong đFDDenh núi. Nhóm ngườuTi Tiêu Viêm phía sau nhanh chóng đGduổi kịADXp. Dọc đZdcườShWng đUdji, hai bên giống như một biểcdn dược liu, có thểBF nhìn thấJRly một số thân ảuMonh già nua ở giữsuUa. Nhữjcung lão giảUdj này nhìn qua trông có vẻ giống như dược nông đlang gieo trồng dược liu, nhưng Tiêu Viêm có thểcFM cảUdjm nhn đvrược một loạXji dao đHộng linh hồn cc kỳ cườkng hãn t trên ngườhi bọn họ. HiểlHgn nhiên, nhữcFMng lão giảsuU nhìn như dược nông này có trình đHHộ linh hồn lc lượng không h thấuTp.

Một ngườFDi xa lạlHg như Tiêu Viêm xuấOst hin lạHi không có ngườli nào chú ý tới. Ngược lạXNi, Dược Lão xuấJRlt hin lạGdi khiến không ít ngườoEi kinh ngạsOGc. Dọc đUdjườclng đki, một số lão giảcl không ngng tiến tới cùng Dược Lão chào hỏi, rõ ràng trước kia cùng Dược Lão có quen biết.

Đi một mạOsch qua mấDey cái sơn đXNclo, cuối cùng đDeoàn ngườGdi dng lạyRi ở đcdDnh núi, ba ngườBFi Huyn Không T đcdOsu tiên an bài cho Dược Lão cùng Tiêu Viêm nghỉADX ngơi ở một nhà đBFá đsvyơn sơ, sạdch sẽ. Sau đXNó lin vội vàng rờDei đrMi đldh thông báo chuyn liên minh kia.

Đối với vic này, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đbu hiểjcuu không thểqSq vội vàng, lp tứShWc hai ngườUuAi lin ngồi xếp bằlng trong phòng nghỉdBr ngơi, khoảsvyng chng mấnuy giờUdj sau, ba ngườdi Huyn Không T mới chm rãi trở v.

“Có hai tin tứhcZc, một tốt, một xấhu.”

Đi vào trong phòng, Huyn Không T cườcli khổ, nhìn hai ngườdhi Tiêu Viêm, nói: “Tin tứDc tốt là chúng ta có thểyRđBFược năm phiếu tán thành liên minh.”

Nghe vy, Tiêu Viêm cùng Dược Lão tinh thầcFMn đuTu phấkn chấnun, năm phiếu mc dù không thểh dành đdBrược thắMfng lợi, nhưng cũng đFDXji biểWsJu cho vic có hy vọng.

“Tin tứoEc xấuMou là, ba ngày tới là thờjcui đuMoiểZdcm ĐShWi trưởng lão vin có thêm một trưởng lão mới, cũng sẽ có đZdcược quyn bỏ phiếu. Mà cũng tht xui xẻo đOsi! lầDn này ngườUdji có cơ hội tiến vào Đjcui trưởng lão vin lạXji là một lão gia hỏa cc kỳ cổ hủ. Lão gia hỏa này ngươi cũng biết.” Nói tới câu cuối, ánh mắbt Huyn Không T nhìn v phía Dược Lão.

Dược Lão khẽ nhíu mày, nói: “Hu lão quái?”

“Ân, chính là lão gia hỏa t trước tới nay nhìn ngươi không va mắdht đjó.” Huyn Không T bấXNt đDeBFc dĩuT nói: “BấXjt lun là tính tình cổ hủ hay là phương din khác, nếu như hắln trở thành tân trưởng lão, tuyt đsvyối hắhcZn sẽ chọn phiếu chống. Đan hội năm đuTó, ngươi đUuAem mt mũi hắln gim đsOGjcup như vy, lão gia hỏa này đkã khó chịBFu nhiu năm nay rồi.”

“Nếu như lúc đuTcdu ngươi không ly khai TiểJRlu Đan Tháp, ngươi đclã sớm trở thành trưởng lão của ĐqSqi trưởng lão vin, hin tạji cũng không cầuUsn vì chuyn này mà nhứdhc đXNMku.” Huyn Y liếc mắlt một cái, thảoEn nhiên nói.

Đối với lờGdi này, Dược Lão chỉl có thểXj cườji khổ.

“Làm sao bây giờvr? Nếu như lão già kia tht s phảgbn đJRlối, vy thì chuyn liên minh kia, căn bảjcun không thểdh din ra.” Thiên Lôi T trầvrm giọng nói.

Nghe vy, Huyn Không T cũng Dược Lão đsvyu trở nên trầsOGm mc.

“Tht s cũng không phảBFi không có bin pháp, chỉk cầUuAn làm cho Hu lão quái không thểH trở thành tân trưởng lão là đMkược.” Huyn Y nói.

“Nói thì d lắcdm, nhưng hin giờoE trong Đan Tháp, ai có thểd cùng Hu lão quái tranh chấHHp? Dược lão đqSqsu có thểsOG, nhưng lúc trước hắqSqn chủ đDộng rờlHgi khỏi TiểShWu Đan Tháp. Da theo quy củ nơi đrMây, hắcFMn không có tư cách tranh chấsvyp.” Huyn Không T lắBFc lắsc đUuARjnu, nói.

Huyn Y chm rãi vén sợi tóc trên trán, cườOsi một cách cổ quái, ánh mắnut lạcdi nhìn v phía Tiêu Viêm.

“Dược Lão đdhcZu không có tư cách, nhưng Tiêu Viêm có a! Hắln là quán quân của Đan hội, đDồng thờdi còn là ngườBFi kế nhim Đan Tháp c đcFMnuu, với thân phn này hắsuUn đUdjã có đlHgủ tư cách. Chng qua là hắsvyn có thểUdj đBFánh bạBFi Hu lão quái hay không? Dù sao năm đUdjó, lão già kia thiếu chút nữuUsa đFDã cướp đDeược danh hiu quán quân Đan hội của Dược TrầuMon.”

 • Gửi lúc 21:05 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Có ai cùng cảm giác là lúc đọc tới khúc đánh nhau, ta chẳng có cảm giá hồi hợp lo sợ cho nv chính sẽ bị thua? Theo kiểu khó phân chính tà ấy, thiện ác ấy. Theo kiểu ta ít thấy sự trân quý ơ nv chính lẫn thứ anh ta bảo vệ. Theo kiểu ta ít cảm nhận dc sự lưu luyến của chính ta với nv chính. Tôi chỉ đang tìm tri âm thôi, có ai cùng ý kiến ko?

 • Gửi lúc 20:53 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Ừ hay, hay ? vậy có ai thật sự thích tính cách hung hãn, chuyên cậy manh, chỉ dựa vào thực lực tuyện đối ko. Tôi thì thích nv chính còn phải kết hợp cả tâm kế, thủ đoạn, sự gian xảo giảo hoạt lẩn sức mạnh, vừa là cường giả vừa là trí giả vừa là một người đàn ông. Dù là kiến vẫn giết dc voi, 10 cửa chết mà tìm dc cửa sinh thứ 11 mới hay. Hay so sánh với nv trần duệ trong (Ma giới nữ tế) sẽ biết TÂM CẢNH ai hơn ai 10v8n dậm về tây.

  • Gửi lúc 21:37 Ngày 21/12/2014

   Ivanjackj

   Cảnh báo đừng đọc bình luận trên vì nó bị đăng nhằm truyện rồi nha. Cáo lổi, bất cứ thắc mắc nào thì chém vào. Nvc truyện này đâu có hung hăn, tàn nhẫn, cậy mạnh đâu phải ko. Nvc rất đẹp trai dễ nhìn, dễ gần, vui tươi, điềm tỉnh, tinh thâm, hoà nhã bát ái.... Nói chung là tất cả cái gì tốt đẹp đều thuộc về anh Tiêu Viêm " con ngựa bị tôi vỗ chết luôn rồi hehe".

 • Gửi lúc 20:00 Ngày 05/09/2014

  Sora

  Sao không cho em Vân Vận làm thiếp luôn nhỷ. Khúc cuối thấy hình như là về Gia Mã rồi mà sao lại chỉ cưới có 2 p3 thế nhỷ.

 • Gửi lúc 13:03 Ngày 28/08/2014

  anhyeuem.4t@fb

  càng đọc càng ghét NV Huân Nhi,tình tiết với TV càng ngày cang nhạt,có cảm giác tác giả thiên vị nv này đọc đến thấy nhàm kinh,đọc đên 1400 rồi cảm giác thik Thải Lân Vân Vận hơn

  • Gửi lúc 14:13 Ngày 07/10/2014

   tocxoan

   Bạn này giống mình luôn.lúc đầu thích em Huân Nhi nhưng càng về sau càng ghét.Tác gải đề cao em ấy quá trong khi từ đầu đến cuối truyện e ấy chả phải làm gì.rồi đến cái gia tộc nhà em ấy kiểu bố đời càng ghét hơn

 • Gửi lúc 6:19 Ngày 10/08/2014

  vietanhql4001

  mình rất ghét mấy chap dịch kiểu xàm như cháp 1589, mình thích đọc thể loại nguyên bản hơn, đọc kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này ức éo chịu được. Mong team trans lần sau có trans thì làm ơn dịch đúng fát