Trang chủ / Huyền Huyễn / Đấu Phá Thương Khung / Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp

Đấu Phá Thương Khung

Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp
 ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giảQkQ: Thiên Tàm Thổ Đu
------ ~&~ ------
Chương 1440: TiểaaRu Đan Tháp

DịaVxch: Nino1310
Biên: celestial_wind1116 truyn copy t tunghoanh.com
Nguồn:
“Không phảTi ngườeKi?”

Tiêu Viêm lin nghĩxx thông suốt, khóe ming co quắAp, một lát sau mới giảAm thấiep thanh âm va rồi xuống, cúi đAeKu nói: “Là Đế phẩXfKm đOGPan dược trong truyn thuyết?”

Mọi loạMPi điean dược chỉfYQ cầCjn trảPi qua cu sắQkQc đWMTan lôi, lin có đKWpược linh trí, nhưng nhữAng đMPan dược như vy phầTmn lớn đPu hóa thành hình linh thú, tuy nói là có linh trí nhưng không cách nào có thểZA chân chính so sánh với nhân loạeepi. Nhưng mà có một số cu phẩQvm đWMTan dược trong truyn thuyết có thểf hóa thành hình ngườiei, thm chí còn có thểpru tu luyn. Nhưng nhữPng loạkXKi đQvan dược này, mt dù là Tiêu Viêm cũng chỉWMT có thểWaP gp qua ở sách cổ mà thôi.

Đế phẩcHm đman dược, cho dù là ở vin cổ cũng là tồn tạvHKi cc kỳ hiếm thấKly, hin tạgi làm sao có thểP có ngườOGPi luyn chế ra đXược.”

Huyn Không T thấAy bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Viêm nhưng không trách hắmn. Lúc trước, lầTmn đpWpZAu tiên khi hắQvn nghe nói bảaVxn thểfYQ của lão tổ cũng bịuCi rung đxTộng rấPt lâu mới có thểrEx khôi phục lạPi tinh thầaaRn.

“Tương truyn, tin bối luyn chế ra lão tổ cũng là một trong nhữpWpng ngườcHi sáng lp ra Đan Tháp. Nhưng vịKl tin bối kia đPZeã mấaVxt t lâu. Trong một năm trước khi vịf tin bối đQvó mấWft, ngườPi đfã hao hết tấWaPt cảfYQ tinh lc, luyn chế một lầHn đPZean dược. Trong lầEfn luyn chế đfYQan dược đRQió, khi đcXan luyn thành thì vịeep tin bối này cũng hao hết tâm lc, ảcHm đxxYgm ngã xuống. Nhưng mà trong giây lát khi ngã xuống đAó thì một tia thầpvOn trí của ngườWaPi bằieng phương thứgc kì dịX đWaPã nhp vào trong cu phẩaVxm đMPan dược, do đló làm cho Cu phẩWMTm Huyn đKlan xuấQAt hin dịxx biến.”

“Sau đxxó, viên đQkQan dược này hóa thành hình ngườRQii, nhưng không rờfYQi khỏi Đan Tháp mà lưu lạgi làm ngườVNi thủ hộ của Đan Tháp. Theo phương din nào đpruó mà nói, vịCj lão tổ này là một phân thân đGTc bit của vịaVx tin bối kia. Chng qua là phân thân này tương đxxối phứHc tạfYQp mà thôi.”

Huyn Không T cườPZei cườWfi nói: “Theo thờKli gian dầGTn trôi, lão tổ cũng nhiu lầcHn cứPu vớt Đan Tháp khỏi s hủy dit. Sau cùng, đfZAa vịP của lão tổ tạQkQi Đan Tháp là không ai sánh bằPZeng. Nhưng lão tổ cũng không có hứmng thú gì đTmối với mấKcWy chuyn này. Sau khi Đan Tháp yên ổn, lão tổ lin mấKcWt tích, không có bấGTt kỳ ngườKli nào có thểuCi tìm đmược ngườMPi.”

Tiêu Viêm lau mồ hôi lạcXnh, không ngờKcW vịKl lão tổ Đan Tháp cư nhiên ly kì như vy. Biến dịYg Cu Phẩlm Huyn Đan.

Đối với cấKlp bc của Cu PhẩpWpm đlan dược, Tiêu Viêm rấEft rõ ràng. Cu PhẩHm phân làm ba cấKWpp: Cu PhẩQvm Bảgo Đan, Cu PhẩYgm Huyn Đan, Cu PhẩPZem Kim Đan. Hin giờXfK trên đTmfYQi có thểYg xuấprut hin Cu phẩAm đQAan dược phầprun lớn đGTu là cấpvOp đKcWộ BảfYQo Đan. CấPPp đKWpộ Huyn Đan cơ hồ là không thểP tìm ra, v phầaaRn Kim Đan thì e rằKWpng chỉQv xuấPPt hin ở thờMPi vin cổ.

Mà Cu PhẩXfKm Kim Đan chính là Đế Đan trong truyn thuyết.

LoạCji đWMTan dược này, trên đieVNi lục hin giờGT hn là không có ngườeKi nào có thểie có bảPn lãnh luyn chế ra.

VịKl tin bối kia có thểWaP luyn chế Cu PhẩEfm Huyn Đan, hơn nữWMTa thúc đTmWfy nó biến dịX thì thc lc của vịm tin bối kia ít nhấTt cũng là Ngũ tinh thm chí Lục tinh ĐWMTu Thánh. Nghĩpru tới đXfKây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút rung đXfKộng vì thc lc mà Đan Tháp tng có.

“Quên đWMTi, chuyn của lão tổ không nói tới nữPPa. Lão nhân gia ông ấMPy mấWMTt tích nhiu năm, không biết khi nào sẽ xuấGTt hin. Có lẽ hin giờZA ngườXfKi đWfang biến thành trẻ con, thc hin cái gọi là thểP nghim sinh mnh.” Huyn Không T khoát tay áo, trong giọng nói ẩien ẩHn có chút khôi biết phảKWpi làm sao đPZeối với vịpru lão tổ trong truyn thuyết này. LầaVxn trước hắmn thấPy lão nhân gia thì ông biến thành một thiếu niên mườfYQi bảTy, mườZAi tám tuổi. Hin tạTmi cũng không biết ông ấOGPy đWMTã biến thành bộ dáng gì rồi.

“Vy còn chuyn liên minh?” S khiếp sợ trong lòng Tiêu Viêm cũng t t thu lim, nói.

“Lão tổ không ở đWaPây, chuyn đKWpAi s của Đan Tháp đPu do các trưởng lão trong ĐRQii trưởng lão vin ở Tiểieu Đan Tháp bỏ phiếu quyết đmHnh.” Huyn Không T nói.

“PhảpvOi qua ĐAi trưởng lão vin sao? Tht là có chút phin phứaaRc! MấOGPy lão già ở nơi đQkQó phầfYQn lớn đvHKu cổ hủ. Muốn làm cho bọn họ bỏ phiếu tán thành liên minh thì rấWaPt khó!” Dược Lão nhíu mày nói.

ĐYgi trưởng lão vin có mườxTi phiếu. Ba chúng ta là Đan Tháp tam c đWaPPZeu cũng là nằgm trong đmó. Nhưng dù vy, chúng ta cũng chỉKl có ba phiếu.” Huyn Y có chút bấCjt đOGPRQic dĩRQi nói: “Với lạfYQi, quyn lc của bảQAy lão gia hỏa còn lạprui lớn hơn chúng ta nhiu lắQvm. Lờmi của chúng ta đKcWối với bọn hắWMTn tht s là không có trọng lượng cho lắvHKm.”

“ChỉKcW có ba phiếu vy thì không đWfủ.” Dược Lão lắkXKc lắkXKc đQAWaPu nói: “ĐPPi trưởng lão vin tuy nói là tương đPối dân chủ, hoàn toàn da vào số phiếu đxTaaR đEfồng ý hay phảAn đcHối, nhưng mấTmy lão gia hỏa này cc kỳ cổ hủ, đTối với chuyn liên minh này, hơn phân na đpvOu là ý kiến phảHn đGTối. Mà trong đWMTgi trưởng lão vin chỉX cầPZen có một phiếu chênh lch, kết quảWMT cuối cùng lin là như vy, không cách nào thay đVNổi.”

“Cũng không phảmi hoàn toàn không có cách. Trong bảKly vịPZe trưởng lão, có hai vịfYQ có hn thù rấPt lớn với Hồn Đin. Nếu như có thểX thuyết phục đPPược hai ngườPPi bọn họ thì số phiếu của chúng ta, sẽ đgWft tới năm phiếu, ngang bằaaRng với năm ngườrExi khác.” Huyn Không T trầxTm ngâm một hồi nói.

“A, vic này có thểiO đEfược sao?”

Nghe vy, ánh mắpvOt Dược lão sáng lên. Nếu như là năm phiếu với năm phiếu, vy thì có hy vọng không nhỏ.

“Ta cũng không dám nắPm chắrExc, nhưng ít ra cũng nên th một lầWfn. Nếu không ngươi cùng Tiêu Viêm hãy theo chúng ta tới TiểZAu Đan Tháp một chuyến? Chuyn này nếu đXfKưa ra, hiểrExn nhiên sẽ khiến nhữXng lão gia hỏa kia có chút chấTmn đfYQộng.” Huyn Không T cườAi nói.

“Ân, cũng đmược, đOGPã nhiu năm rồi ta chưa quay lạfYQi nơi đxTó.” Dược Lão chầYgn chờeK một chút, gt gt đZAgu nhìn v phía Tiêu Viêm, cườkXKi cườpWpi nói: “Trong TiểfYQu Đan Tháp gầPn như hội tụ hầfYQu hết nhữKlng Luyn Dược tông sư đpWpã tng có thanh danh rấKlt lớn ở Trung Châu. Hôm nay ngươi sẽ đxTược đvHKai khai nhãn giới.”

“Ha ha, với bảGTn lãnh hin tạQvi của Tiêu viêm, chỉA sợ là phảEfi khiến cho mấPZey lão gia hỏa kia đRQiprui khai nhãn giới mới đkXKúng.” Huyn Y cườPPi nói.

Huyn Không T cườPPi đmaVxng dy, đEfi tới cuối đKlKli sảprunh, bàn tay đuCit lên vách tườAng bóng loáng như ngọc. Một luồng ba đgộng t trong lòng bàn tay tràn ra, mọi ngườfi đvHKu nhìn thấWMTy, vách tườTng kia nhanh chóng chuyểfYQn đieộng, trong nháy mắlt lin biến thành một cái không gian thông đieKlo.

“Không gian t sáng tạrExo? TiểWMTu Đan Tháp này quảX nhiên tồn tạKcWi trong không gian riêng.” Nhìn thấYgy cảuCinh này, trong lòng Tiêu Viêm thầTm nhủ.

Đi thôi.”

Mở ra không gian thông đRQiWMTo, Huyn Không T cườmi cườgi, sau đRQió dn đPZAu bước vào, đTám ngườaaRi Tiêu Viêm thấTy vy cũng đQAuổi theo. Sau khi ngườWaPi cuối cùng tiến vào thông đXfKCjo, lối đTmi kia t t tiêu tán, cuối cùng hóa thành vách tườPng cứWaPng rắaVxn đRQiPng sng sữaVxng ở đPó như cũ.

Đi qua truyn tống trn của không gian thông đTmEfo kia vẻn vẹn không tới một phút, vt sáng trước mt Tiêu Viêm đPột nhiên đxxm hơn. Đợi tới khi hắgn mở mắWMTt ra thì lin thấpWpy mình đVNang ở trên đTWfnh của một tòa tháp rấaVxt lớn cao tới vạln trượng, phóng tầXm mắmt ra xa, mây mù lượn lờP, làm mọi thứGT trở nên mờHfo.

“Mùi vịcH dược liu nồng đKWpm quá.”

Cái mũi Tiêu Viêm git git, ánh mắPt quét ra bốn phía, lạprui kinh ngạlc phát hin, cảPP ngọn núi này đYgu là vô số dược viên. RấPt nhiu loạaVxi dược liu mà bên ngoài hiếm thấaVxy thì ở trong này lạPZei sinh trưởng thành tng mảmnh.

Đây chính là một đMPpvOa phương khác của Đan giới.” Nhìn cảXnh tượng trước mắTt, trong mắTmt Tiêu Viêm xẹt qua một tia kinh ngạcHc.

“NhữTmng dược liu này cũng như mnh căn của mấcXy lão gia hỏa kia.” Huyn Không T cườTmi cườpWpi, sau đTó nhấCjc chân bước vào trong đMPlnh núi. Nhóm ngườfi Tiêu Viêm phía sau nhanh chóng đXuổi kịfYQp. Dọc đEfườGTng đCji, hai bên giống như một biểmn dược liu, có thểcX nhìn thấPy một số thân ảXnh già nua ở giữTa. Nhữxxng lão giảfYQ này nhìn qua trông có vẻ giống như dược nông đgang gieo trồng dược liu, nhưng Tiêu Viêm có thểxT cảgm nhn đeepược một loạPi dao đmộng linh hồn cc kỳ cườPZeng hãn t trên ngườXi bọn họ. Hiểprun nhiên, nhữOGPng lão giảpvO nhìn như dược nông này có trình đEfộ linh hồn lc lượng không h thấMPp.

Một ngườpvOi xa lạWf như Tiêu Viêm xuấKWpt hin lạWfi không có ngườKWpi nào chú ý tới. Ngược lạTi, Dược Lão xuấWft hin lạQvi khiến không ít ngườTi kinh ngạPZec. Dọc đRQiườieng đeKi, một số lão giảWaP không ngng tiến tới cùng Dược Lão chào hỏi, rõ ràng trước kia cùng Dược Lão có quen biết.

Đi một mạEfch qua mấOGPy cái sơn đaaRCjo, cuối cùng đgoàn ngườiOi dng lạWMTi ở đfYQWMTnh núi, ba ngườpvOi Huyn Không T đQAGTu tiên an bài cho Dược Lão cùng Tiêu Viêm nghỉPP ngơi ở một nhà đAá đPơn sơ, sạiech sẽ. Sau đPó lin vội vàng rờprui đTmi đPH thông báo chuyn liên minh kia.

Đối với vic này, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đuCiu hiểfu không thểuCi vội vàng, lp tứPPc hai ngườWaPi lin ngồi xếp bằPng trong phòng nghỉTm ngơi, khoảGTng chng mấWaPy giờie sau, ba ngườiOi Huyn Không T mới chm rãi trở v.

“Có hai tin tứcHc, một tốt, một xấlu.”

Đi vào trong phòng, Huyn Không T cườPi khổ, nhìn hai ngườuCii Tiêu Viêm, nói: “Tin tứgc tốt là chúng ta có thểPđpvOược năm phiếu tán thành liên minh.”

Nghe vy, Tiêu Viêm cùng Dược Lão tinh thầaaRn đWMTu phấKWpn chấrExn, năm phiếu mc dù không thểpWp dành đMPược thắYgng lợi, nhưng cũng đXfKiOi biểTmu cho vic có hy vọng.

“Tin tứVNc xấWMTu là, ba ngày tới là thờli đAiểWMTm ĐiOi trưởng lão vin có thêm một trưởng lão mới, cũng sẽ có đfYQược quyn bỏ phiếu. Mà cũng tht xui xẻo đWfi! lầPPn này ngườQAi có cơ hội tiến vào ĐKWpi trưởng lão vin lạeKi là một lão gia hỏa cc kỳ cổ hủ. Lão gia hỏa này ngươi cũng biết.” Nói tới câu cuối, ánh mắxTt Huyn Không T nhìn v phía Dược Lão.

Dược Lão khẽ nhíu mày, nói: “Hu lão quái?”

“Ân, chính là lão gia hỏa t trước tới nay nhìn ngươi không va mắcHt đcXó.” Huyn Không T bấcHt đrExRQic dĩiO nói: “BấHt lun là tính tình cổ hủ hay là phương din khác, nếu như hắvHKn trở thành tân trưởng lão, tuyt đxTối hắaaRn sẽ chọn phiếu chống. Đan hội năm đGTó, ngươi đGTem mt mũi hắPn gim điOKlp như vy, lão gia hỏa này đQAã khó chịYgu nhiu năm nay rồi.”

“Nếu như lúc đPcXu ngươi không ly khai TiểPPu Đan Tháp, ngươi đaVxã sớm trở thành trưởng lão của ĐHi trưởng lão vin, hin tạaaRi cũng không cầln vì chuyn này mà nhứQAc đxxlu.” Huyn Y liếc mắEft một cái, thảRQin nhiên nói.

Đối với lờli này, Dược Lão chỉX có thểQA cườEfi khổ.

“Làm sao bây giờvHK? Nếu như lão già kia tht s phảAn đfối, vy thì chuyn liên minh kia, căn bảprun không thểWf din ra.” Thiên Lôi T trầMPm giọng nói.

Nghe vy, Huyn Không T cũng Dược Lão đMPu trở nên trầaVxm mc.

“Tht s cũng không phảKcWi không có bin pháp, chỉrEx cầPPn làm cho Hu lão quái không thểVN trở thành tân trưởng lão là đTược.” Huyn Y nói.

“Nói thì d lắWMTm, nhưng hin giờP trong Đan Tháp, ai có thểm cùng Hu lão quái tranh chấxxp? Dược lão đQkQeKu có thểfYQ, nhưng lúc trước hắQAn chủ đxTộng rờpWpi khỏi Tiểgu Đan Tháp. Da theo quy củ nơi đZAây, hắXn không có tư cách tranh chấVNp.” Huyn Không T lắYgc lắTc đaVxeepu, nói.

Huyn Y chm rãi vén sợi tóc trên trán, cườXfKi một cách cổ quái, ánh mắGTt lạPPi nhìn v phía Tiêu Viêm.

“Dược Lão đXfKuCiu không có tư cách, nhưng Tiêu Viêm có a! HắpvOn là quán quân của Đan hội, đaVxồng thờWfi còn là ngườWaPi kế nhim Đan Tháp c điOpWpu, với thân phn này hắXfKn đYgã có đTmủ tư cách. Chng qua là hắeepn có thểT đXfKánh bạWfi Hu lão quái hay không? Dù sao năm đWMTó, lão già kia thiếu chút nữxTa đgã cướp đgược danh hiu quán quân Đan hội của Dược TrầKWpn.”


 • Gửi lúc 21:05 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Có ai cùng cảm giác là lúc đọc tới khúc đánh nhau, ta chẳng có cảm giá hồi hợp lo sợ cho nv chính sẽ bị thua? Theo kiểu khó phân chính tà ấy, thiện ác ấy. Theo kiểu ta ít thấy sự trân quý ơ nv chính lẫn thứ anh ta bảo vệ. Theo kiểu ta ít cảm nhận dc sự lưu luyến của chính ta với nv chính. Tôi chỉ đang tìm tri âm thôi, có ai cùng ý kiến ko?

 • Gửi lúc 20:53 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Ừ hay, hay ? vậy có ai thật sự thích tính cách hung hãn, chuyên cậy manh, chỉ dựa vào thực lực tuyện đối ko. Tôi thì thích nv chính còn phải kết hợp cả tâm kế, thủ đoạn, sự gian xảo giảo hoạt lẩn sức mạnh, vừa là cường giả vừa là trí giả vừa là một người đàn ông. Dù là kiến vẫn giết dc voi, 10 cửa chết mà tìm dc cửa sinh thứ 11 mới hay. Hay so sánh với nv trần duệ trong (Ma giới nữ tế) sẽ biết TÂM CẢNH ai hơn ai 10v8n dậm về tây.

  • Gửi lúc 21:37 Ngày 21/12/2014

   Ivanjackj

   Cảnh báo đừng đọc bình luận trên vì nó bị đăng nhằm truyện rồi nha. Cáo lổi, bất cứ thắc mắc nào thì chém vào. Nvc truyện này đâu có hung hăn, tàn nhẫn, cậy mạnh đâu phải ko. Nvc rất đẹp trai dễ nhìn, dễ gần, vui tươi, điềm tỉnh, tinh thâm, hoà nhã bát ái.... Nói chung là tất cả cái gì tốt đẹp đều thuộc về anh Tiêu Viêm " con ngựa bị tôi vỗ chết luôn rồi hehe".

 • Gửi lúc 20:00 Ngày 05/09/2014

  Sora

  Sao không cho em Vân Vận làm thiếp luôn nhỷ. Khúc cuối thấy hình như là về Gia Mã rồi mà sao lại chỉ cưới có 2 p3 thế nhỷ.

 • Gửi lúc 13:03 Ngày 28/08/2014

  anhyeuem.4t@fb

  càng đọc càng ghét NV Huân Nhi,tình tiết với TV càng ngày cang nhạt,có cảm giác tác giả thiên vị nv này đọc đến thấy nhàm kinh,đọc đên 1400 rồi cảm giác thik Thải Lân Vân Vận hơn

  • Gửi lúc 14:13 Ngày 07/10/2014

   tocxoan

   Bạn này giống mình luôn.lúc đầu thích em Huân Nhi nhưng càng về sau càng ghét.Tác gải đề cao em ấy quá trong khi từ đầu đến cuối truyện e ấy chả phải làm gì.rồi đến cái gia tộc nhà em ấy kiểu bố đời càng ghét hơn

 • Gửi lúc 6:19 Ngày 10/08/2014

  vietanhql4001

  mình rất ghét mấy chap dịch kiểu xàm như cháp 1589, mình thích đọc thể loại nguyên bản hơn, đọc kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này ức éo chịu được. Mong team trans lần sau có trans thì làm ơn dịch đúng fát