Trang chủ / Huyền Huyễn / Đấu Phá Thương Khung / Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp

Đấu Phá Thương Khung

Chương 144 0: Tiểu Đan Tháp
 ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG
Tác giảQt: Thiên Tàm Thổ Đu
------ ~&~ ------
Chương 1440: Tiểclu Đan Tháp

Dịzlch: Nino1310
Biên: celestial_wind1116
Nguồn:
“Không phảJZki ngườYZii?”

Tiêu Viêm lin nghĩlE thông suốt, khóe ming co quắbbxp, một lát sau mới giảxCm thấZNp thanh âm va rồi xuống, cúi đpGyu nói: “Là Đế phẩxCm đlan dược trong truyn thuyết?”

Mọi loạZui đbbxan dược chỉZsc cầlEn trảNi qua cu sắtc đTGan lôi, lin có đuwuược linh trí, nhưng nhữJng đmqjan dược như vy phầuwun lớn đLHbu hóa thành hình linh thú, tuy nói là có linh trí nhưng không cách nào có thểlE chân chính so sánh với nhân loạbbxi. Nhưng mà có một số cu phẩlm đHBEan dược trong truyn thuyết có thểZu hóa thành hình ngườxCi, thm chí còn có thểZPQ tu luyn. Nhưng nhữiyng loạiyi đLHban dược này, mt dù là Tiêu Viêm cũng chỉZPQ có thểuwu gp qua ở sách cổ mà thôi.

Đế phẩJm đUan dược, cho dù là ở vin cổ cũng là tồn tạFii cc kỳ hiếm thấwZiy, hin tạZui làm sao có thểEjT có ngườtEpi luyn chế ra đxCược.” truyn cp nht nhanh nhấZsct tạti tung hoanh chấkzxm com

Huyn Không T thấtEpy bộ dáng khiếp sợ của Tiêu Viêm nhưng không trách hắyn. Lúc trước, lầYZin đHBEzlu tiên khi hắbTSn nghe nói bảzuFn thểqF của lão tổ cũng bịzl rung đTGộng rấut lâu mới có thểl khôi phục lạui tinh thầjan.

“Tương truyn, tin bối luyn chế ra lão tổ cũng là một trong nhữZPQng ngườPUi sáng lp ra Đan Tháp. Nhưng vịxZl tin bối kia đPUã mấjat t lâu. Trong một năm trước khi vịqF tin bối đkzxó mấlt, ngườli đwJwã hao hết tấLHbt cảzl tinh lc, luyn chế một lầtn đbTSan dược. Trong lầQtn luyn chế đbTSan dược đsJó, khi đlan luyn thành thì vịyyL tin bối này cũng hao hết tâm lc, ảlm đlizYm ngã xuống. Nhưng mà trong giây lát khi ngã xuống đUó thì một tia thầwZin trí của ngườUi bằCng phương thứizYc kì dịxC đzlã nhp vào trong cu phẩmqjm đEjTan dược, do đxZló làm cho Cu phẩuwum Huyn đSman xuấSmt hin dịi biến.”

“Sau đbbxó, viên đEGan dược này hóa thành hình ngườZui, nhưng không rờwJwi khỏi Đan Tháp mà lưu lạxCi làm ngườSmi thủ hộ của Đan Tháp. Theo phương din nào đió mà nói, vịEjT lão tổ này là một phân thân đJc bit của vịZPQ tin bối kia. Chng qua là phân thân này tương đYZiối phứxZlc tạZup mà thôi.”

Huyn Không T cườli cườizYi nói: “Theo thờtEpi gian dầUn trôi, lão tổ cũng nhiu lầzln cứkzxu vớt Đan Tháp khỏi s hủy dit. Sau cùng, đZukzxa vịjN của lão tổ tạlEi Đan Tháp là không ai sánh bằNng. Nhưng lão tổ cũng không có hứtng thú gì đpGối với mấQty chuyn này. Sau khi Đan Tháp yên ổn, lão tổ lin mấLHbt tích, không có bấtt kỳ ngườui nào có thểJ tìm đUược ngườFii.”

Tiêu Viêm lau mồ hôi lạJnh, không ngờZPQ vịja lão tổ Đan Tháp cư nhiên ly kì như vy. Biến dịtEp Cu Phẩlm Huyn Đan.

Đối với cấwZip bc của Cu PhẩZPQm đEjTan dược, Tiêu Viêm rấwJwt rõ ràng. Cu PhẩYZim phân làm ba cấHBEp: Cu PhẩbTSm Bảuwuo Đan, Cu Phẩlm Huyn Đan, Cu PhẩsJm Kim Đan. Hin giờzl trên đZuZsci có thểPU xuấmqjt hin Cu phẩim đZuan dược phầlEn lớn đlu là cấxZlp đYZiộ BảYZio Đan. Cấiyp đLHbộ Huyn Đan cơ hồ là không thểLHb tìm ra, v phầzln Kim Đan thì e rằZNng chỉt xuấZPQt hin ở thờJZki vin cổ.

Mà Cu Phẩlm Kim Đan chính là Đế Đan trong truyn thuyết.

LoạSmi đyan dược này, trên đpGxCi lục hin giờC hn là không có ngườui nào có thểLHb có bảbbxn lãnh luyn chế ra.

VịEG tin bối kia có thểl luyn chế Cu Phẩtm Huyn Đan, hơn nữuwua thúc đcllEy nó biến dịPU thì thc lc của vịu tin bối kia ít nhấzuFt cũng là Ngũ tinh thm chí Lục tinh ĐizYu Thánh. NghĩqF tới đZPQây, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi có chút rung đHBEộng vì thc lc mà Đan Tháp tng có.

“Quên đjNi, chuyn của lão tổ không nói tới nữta. Lão nhân gia ông ấZscy mấsJt tích nhiu năm, không biết khi nào sẽ xuấQtt hin. Có lẽ hin giờbTS ngườEjTi đZPQang biến thành trẻ con, thc hin cái gọi là thểjN nghim sinh mnh.” Huyn Không T khoát tay áo, trong giọng nói ẩZun ẩTLn có chút khôi biết phảjai làm sao đjNối với vịTL lão tổ trong truyn thuyết này. LầHBEn trước hắln thấty lão nhân gia thì ông biến thành một thiếu niên mườEGi bảizYy, mườsJi tám tuổi. Hin tạwJwi cũng không biết ông ấuwuy đSmã biến thành bộ dáng gì rồi.

“Vy còn chuyn liên minh?” S khiếp sợ trong lòng Tiêu Viêm cũng t t thu lim, nói.

“Lão tổ không ở đPUây, chuyn đYZikzxi s của Đan Tháp đNu do các trưởng lão trong ĐwZii trưởng lão vin ở Tiểyu Đan Tháp bỏ phiếu quyết đQtjNnh.” Huyn Không T nói.

“PhảtEpi qua ĐyyLi trưởng lão vin sao? Tht là có chút phin phứTGc! Mấcly lão già ở nơi đTGó phầlEn lớn đZscu cổ hủ. Muốn làm cho bọn họ bỏ phiếu tán thành liên minh thì rấlt khó!” Dược Lão nhíu mày nói.

ĐEjTi trưởng lão vin có mườSmi phiếu. Ba chúng ta là Đan Tháp tam c đyZPQu cũng là nằpGm trong đbbxó. Nhưng dù vy, chúng ta cũng chỉZN có ba phiếu.” Huyn Y có chút bấJt đwZiwJwc dĩja nói: “Với lạUi, quyn lc của bảcly lão gia hỏa còn lạwZii lớn hơn chúng ta nhiu lắzlm. Lờti của chúng ta đqFối với bọn hắJZkn tht s là không có trọng lượng cho lắYZim.”

“ChỉEjT có ba phiếu vy thì không đclủ.” Dược Lão lắLHbc lắlc đjNclu nói: “ĐxZli trưởng lão vin tuy nói là tương đpGối dân chủ, hoàn toàn da vào số phiếu đzuFuwu đJồng ý hay phảwJwn đZXối, nhưng mấzly lão gia hỏa này cc kỳ cổ hủ, đHBEối với chuyn liên minh này, hơn phân na đZPQu là ý kiến phảHBEn đLHbối. Mà trong đEjTSmi trưởng lão vin chỉQt cầTLn có một phiếu chênh lch, kết quảTG cuối cùng lin là như vy, không cách nào thay đCổi.”

“Cũng không phảZPQi hoàn toàn không có cách. Trong bảuwuy vịHBE trưởng lão, có hai vịZsc có hn thù rấyt lớn với Hồn Đin. Nếu như có thểmqj thuyết phục đizYược hai ngườuwui bọn họ thì số phiếu của chúng ta, sẽ đZPQpGt tới năm phiếu, ngang bằlEng với năm ngườxZli khác.” Huyn Không T trầxCm ngâm một hồi nói.

“A, vic này có thểyyL đclược sao?”

Nghe vy, ánh mắQtt Dược lão sáng lên. Nếu như là năm phiếu với năm phiếu, vy thì có hy vọng không nhỏ.

“Ta cũng không dám nắJZkm chắclc, nhưng ít ra cũng nên th một lầZNn. Nếu không ngươi cùng Tiêu Viêm hãy theo chúng ta tới Tiểuu Đan Tháp một chuyến? Chuyn này nếu đjNưa ra, hiểbTSn nhiên sẽ khiến nhữPUng lão gia hỏa kia có chút chấsJn đkzxộng.” Huyn Không T cườli nói.

“Ân, cũng đtEpược, đHBEã nhiu năm rồi ta chưa quay lạZNi nơi đUó.” Dược Lão chầkzxn chờbTS một chút, gt gt đFiwZiu nhìn v phía Tiêu Viêm, cườzuFi cườEGi nói: “Trong TiểxCu Đan Tháp gầbTSn như hội tụ hầQtu hết nhữZXng Luyn Dược tông sư đwJwã tng có thanh danh rấtt lớn ở Trung Châu. Hôm nay ngươi sẽ đwZiược đEjTai khai nhãn giới.”

“Ha ha, với bảcln lãnh hin tạcli của Tiêu viêm, chỉFi sợ là phảkzxi khiến cho mấZscy lão gia hỏa kia đbTSEjTi khai nhãn giới mới đlEúng.” Huyn Y cườNi nói.

Huyn Không T cườti đUjNng dy, đNi tới cuối đkzxui sảjanh, bàn tay đtt lên vách tườZscng bóng loáng như ngọc. Một luồng ba đclộng t trong lòng bàn tay tràn ra, mọi ngườPUi đuwuu nhìn thấHBEy, vách tườbbxng kia nhanh chóng chuyểFin đFiộng, trong nháy mắclt lin biến thành một cái không gian thông đHBEQto.

“Không gian t sáng tạsJo? TiểFiu Đan Tháp này quảwJw nhiên tồn tạii trong không gian riêng.” Nhìn thấuy cảZNnh này, trong lòng Tiêu Viêm thầwZim nhủ.

Đi thôi.”

Mở ra không gian thông đbTSwZio, Huyn Không T cườkzxi cườti, sau đUó dn đEjTlu bước vào, đBtmám ngườmqji Tiêu Viêm thấuy vy cũng đZXuổi theo. Sau khi ngườEGi cuối cùng tiến vào thông đYZiNo, lối đTLi kia t t tiêu tán, cuối cùng hóa thành vách tườlEng cứCng rắUn đNwZing sng sữzuFng ở đuwuó như cũ.

Đi qua truyn tống trn của không gian thông đuwuEjTo kia vẻn vẹn không tới một phút, vt sáng trước mt Tiêu Viêm đmqjột nhiên đzuFm hơn. Đợi tới khi hắSmn mở mắlEt ra thì lin thấEGy mình đLHbang ở trên đQtlnh của một tòa tháp rấyyLt lớn cao tới vạyyLn trượng, phóng tầxCm mắbTSt ra xa, mây mù lượn lờl, làm mọi thứN trở nên mờZPQHBEo.

“Mùi vịBtm dược liu nồng đizYm quá.”

Cái mũi Tiêu Viêm git git, ánh mắTGt quét ra bốn phía, lạEjTi kinh ngạZscc phát hin, cảxZl ngọn núi này đlu là vô số dược viên. RấPUt nhiu loạsJi dược liu mà bên ngoài hiếm thấEGy thì ở trong này lạkzxi sinh trưởng thành tng mảkzxnh.

Đây chính là một đbbxxCa phương khác của Đan giới.” Nhìn cảclnh tượng trước mắEGt, trong mắHBEt Tiêu Viêm xẹt qua một tia kinh ngạizYc.

“NhữHBEng dược liu này cũng như mnh căn của mấty lão gia hỏa kia.” Huyn Không T cườEjTi cườlEi, sau đQtó nhấBtmc chân bước vào trong đJZkqFnh núi. Nhóm ngườTLi Tiêu Viêm phía sau nhanh chóng đNuổi kịwJwp. Dọc đZNườizYng đqFi, hai bên giống như một biểEGn dược liu, có thểxZl nhìn thấxZly một số thân ảHBEnh già nua ở giữjaa. NhữbTSng lão giải này nhìn qua trông có vẻ giống như dược nông đYZiang gieo trồng dược liu, nhưng Tiêu Viêm có thểSm cảUm nhn đxZlược một loạli dao đSmộng linh hồn cc kỳ cườizYng hãn t trên ngườLHbi bọn họ. Hiểln nhiên, nhữpGng lão giảTL nhìn như dược nông này có trình đpGộ linh hồn lc lượng không h thấHBEp.

Một ngườlEi xa lạPU như Tiêu Viêm xuấNt hin lạHBEi không có ngườcli nào chú ý tới. Ngược lạzuFi, Dược Lão xuấbTSt hin lạqFi khiến không ít ngườZui kinh ngạYZic. Dọc đxZlườmqjng đbbxi, một số lão giảU không ngng tiến tới cùng Dược Lão chào hỏi, rõ ràng trước kia cùng Dược Lão có quen biết.

Đi một mạYZich qua mấjNy cái sơn đkzxkzxo, cuối cùng đtEpoàn ngườwZii dng lạzuFi ở đZscinh núi, ba ngườqFi Huyn Không T đZNxZlu tiên an bài cho Dược Lão cùng Tiêu Viêm nghỉZN ngơi ở một nhà đSmá đmqjơn sơ, sạJch sẽ. Sau đPUó lin vội vàng rờEGi đSmi đZujN thông báo chuyn liên minh kia.

Đối với vic này, Tiêu Viêm cùng Dược Lão đQtu hiểkzxu không thểlE vội vàng, lp tứzuFc hai ngườQti lin ngồi xếp bằLHbng trong phòng nghỉkzx ngơi, khoảTGng chng mấbTSy giờja sau, ba ngườui Huyn Không T mới chm rãi trở v.

“Có hai tin tứyyLc, một tốt, một xấzuFu.”

Đi vào trong phòng, Huyn Không T cườiyi khổ, nhìn hai ngườli Tiêu Viêm, nói: “Tin tứTGc tốt là chúng ta có thểiđmqjược năm phiếu tán thành liên minh.”

Nghe vy, Tiêu Viêm cùng Dược Lão tinh thầjNn đJu phấJZkn chấzln, năm phiếu mc dù không thểZsc dành đmqjược thắYZing lợi, nhưng cũng đZPQQti biểZXu cho vic có hy vọng.

“Tin tứCc xấlEu là, ba ngày tới là thờbTSi đCiểpGm ĐzuFi trưởng lão vin có thêm một trưởng lão mới, cũng sẽ có đbTSược quyn bỏ phiếu. Mà cũng tht xui xẻo đtEpi! lầbTSn này ngườPUi có cơ hội tiến vào ĐQti trưởng lão vin lạTLi là một lão gia hỏa cc kỳ cổ hủ. Lão gia hỏa này ngươi cũng biết.” Nói tới câu cuối, ánh mắZNt Huyn Không T nhìn v phía Dược Lão.

Dược Lão khẽ nhíu mày, nói: “Hu lão quái?”

“Ân, chính là lão gia hỏa t trước tới nay nhìn ngươi không va mắbTSt đtó.” Huyn Không T bấTGt đsJuwuc dĩZu nói: “BấpGt lun là tính tình cổ hủ hay là phương din khác, nếu như hắzuFn trở thành tân trưởng lão, tuyt đZuối hắsJn sẽ chọn phiếu chống. Đan hội năm đQtó, ngươi đtEpem mt mũi hắJn gim đLHblp như vy, lão gia hỏa này đmqjã khó chịiu nhiu năm nay rồi.”

“Nếu như lúc đZscyu ngươi không ly khai TiểEjTu Đan Tháp, ngươi đqFã sớm trở thành trưởng lão của Đli trưởng lão vin, hin tạbbxi cũng không cầZPQn vì chuyn này mà nhứqFc đFiJZku.” Huyn Y liếc mắZPQt một cái, thảSmn nhiên nói.

Đối với lờiyi này, Dược Lão chỉxC có thểZsc cườFii khổ.

“Làm sao bây giờBtm? Nếu như lão già kia tht s phảln đYZiối, vy thì chuyn liên minh kia, căn bảzuFn không thểcl din ra.” Thiên Lôi T trầEjTm giọng nói.

Nghe vy, Huyn Không T cũng Dược Lão đbbxu trở nên trầzlm mc.

“Tht s cũng không phảiyi không có bin pháp, chỉiy cầjan làm cho Hu lão quái không thểHBE trở thành tân trưởng lão là đzuFược.” Huyn Y nói.

“Nói thì d lắLHbm, nhưng hin giờzl trong Đan Tháp, ai có thểPU cùng Hu lão quái tranh chấyp? Dược lão đyJZku có thểl, nhưng lúc trước hắZXn chủ đZuộng rờbTSi khỏi TiểxCu Đan Tháp. Da theo quy củ nơi đtây, hắxZln không có tư cách tranh chấNp.” Huyn Không T lắxZlc lắbTSc đTLEGu, nói.

Huyn Y chm rãi vén sợi tóc trên trán, cườZPQi một cách cổ quái, ánh mắqFt lạizYi nhìn v phía Tiêu Viêm.

“Dược Lão đwJwiu không có tư cách, nhưng Tiêu Viêm có a! HắxZln là quán quân của Đan hội, đTGồng thờtEpi còn là ngườzuFi kế nhim Đan Tháp c đbbxbbxu, với thân phn này hắPUn đZNã có đQtủ tư cách. Chng qua là hắQtn có thểTG đqFánh bạUi Hu lão quái hay không? Dù sao năm đcló, lão già kia thiếu chút nữpGa đZscã cướp đlược danh hiu quán quân Đan hội của Dược TrầxZln.”

 • Gửi lúc 21:05 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Có ai cùng cảm giác là lúc đọc tới khúc đánh nhau, ta chẳng có cảm giá hồi hợp lo sợ cho nv chính sẽ bị thua? Theo kiểu khó phân chính tà ấy, thiện ác ấy. Theo kiểu ta ít thấy sự trân quý ơ nv chính lẫn thứ anh ta bảo vệ. Theo kiểu ta ít cảm nhận dc sự lưu luyến của chính ta với nv chính. Tôi chỉ đang tìm tri âm thôi, có ai cùng ý kiến ko?

 • Gửi lúc 20:53 Ngày 01/10/2014

  Ivanjackj

  Ừ hay, hay ? vậy có ai thật sự thích tính cách hung hãn, chuyên cậy manh, chỉ dựa vào thực lực tuyện đối ko. Tôi thì thích nv chính còn phải kết hợp cả tâm kế, thủ đoạn, sự gian xảo giảo hoạt lẩn sức mạnh, vừa là cường giả vừa là trí giả vừa là một người đàn ông. Dù là kiến vẫn giết dc voi, 10 cửa chết mà tìm dc cửa sinh thứ 11 mới hay. Hay so sánh với nv trần duệ trong (Ma giới nữ tế) sẽ biết TÂM CẢNH ai hơn ai 10v8n dậm về tây.

  • Gửi lúc 21:37 Ngày 21/12/2014

   Ivanjackj

   Cảnh báo đừng đọc bình luận trên vì nó bị đăng nhằm truyện rồi nha. Cáo lổi, bất cứ thắc mắc nào thì chém vào. Nvc truyện này đâu có hung hăn, tàn nhẫn, cậy mạnh đâu phải ko. Nvc rất đẹp trai dễ nhìn, dễ gần, vui tươi, điềm tỉnh, tinh thâm, hoà nhã bát ái.... Nói chung là tất cả cái gì tốt đẹp đều thuộc về anh Tiêu Viêm " con ngựa bị tôi vỗ chết luôn rồi hehe".

 • Gửi lúc 20:00 Ngày 05/09/2014

  Sora

  Sao không cho em Vân Vận làm thiếp luôn nhỷ. Khúc cuối thấy hình như là về Gia Mã rồi mà sao lại chỉ cưới có 2 p3 thế nhỷ.

 • Gửi lúc 13:03 Ngày 28/08/2014

  anhyeuem.4t@fb

  càng đọc càng ghét NV Huân Nhi,tình tiết với TV càng ngày cang nhạt,có cảm giác tác giả thiên vị nv này đọc đến thấy nhàm kinh,đọc đên 1400 rồi cảm giác thik Thải Lân Vân Vận hơn

  • Gửi lúc 14:13 Ngày 07/10/2014

   tocxoan

   Bạn này giống mình luôn.lúc đầu thích em Huân Nhi nhưng càng về sau càng ghét.Tác gải đề cao em ấy quá trong khi từ đầu đến cuối truyện e ấy chả phải làm gì.rồi đến cái gia tộc nhà em ấy kiểu bố đời càng ghét hơn

 • Gửi lúc 6:19 Ngày 10/08/2014

  vietanhql4001

  mình rất ghét mấy chap dịch kiểu xàm như cháp 1589, mình thích đọc thể loại nguyên bản hơn, đọc kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia thế này ức éo chịu được. Mong team trans lần sau có trans thì làm ơn dịch đúng fát