Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảnVK: Hỏa Thụ
    Chương 2: Hưng phấLXcn. (1)


    Nhóm dịwDxch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấGMnn. (1)

    - Cũng chỉWm ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểxS sinh ra tuyt sắhc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầVcn Phàm không khỏi thở dài, lp tứSqSc hắhhn rấKt nhanh phục hồi tinh thầbgRn lạPXi, đVzl tránh phát hin ra sơ hở gì, hắpRn dứGMnt khoát ngồi dy, âm thầqJVm t mình chẩJian đGMnoán bnh một chút sau đLXcó thì thào nói:

    - Ta dườRqng như đwDxã không vic gì rồi...

    TầqLGn Phàm vốn là đDg t Đan Môn ẩqn thế, bảLXcn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắsln đFFối với tình huống thân thểGGq mình hin giờas vn tương đhshối hiểhshu rõ, chỉSqS là có chút suy yếu thôi, nghỉas ngơi một chút sẽ không sao nữCNa.

    Tuy rằtKng trông thấhy TầXVPn Phàm đgã tỉgnh lạXVPi, thoạrgt nhìn cũng không có gì trở ngạVci, nhưng Tầhn Li vn gọi đgGhXi phu kiểbsm tra một phen, mà kết quảbgR cũng giống như TầLXcn Phàm t mình chẩzn đloán, lúc này mới yên tâm lạhi.

    Tin đVzspWi phu đhi, TầWKn Li hỏi thăm một hồi nữKa, đslợi sau khi xác đGMngnh TầctFn Phàm tht s không có trở ngạFFi thì khuôn mt nàng lạbgRi đCCGột nhiên dầDgn dầiin trở nên lạGMnnh, thầKyn sắGhXc lạqJVnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm TầnVKn Phàm dườVvCng như là hai ngườGGqi khác xa nhau, sau đMbsó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầwDxn Phàm:

    - TiểFFu Phàm, lầCCGn này đDgến tột cùng là ai muốn đqJVhhy ngươi vào chỗ chết? Ta nhấhht đlVcnh sẽ không bỏ qua cho hắFn đvLâu!

    TầGMnn Phàm nghe thấiiy nàng thay đXổi cách xưng hô cũng t thấKy bi ai cho bảxSn thân mình, không chỉvL thái đFFộ biến chuyểKn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. Bảln thân TầKyn Phàm cũng muốn biết đasáp án này, nhưng không biết sao dù hắVcn cố gắCNng suy nghĩhh thế nào cũng không nghĩii đJiaược gì, chỉbgR đFành cườXi khổ lắSqSc đMbsgu nói:

    - Khi đpRó ta va v đXến ca, chỉxS thấbWby có một bóng đFen lóe lên vụt qua, ta không kịzp phảWmn kháng đLXcã hôn mê bấqt tỉpRnh, chỉWK biết là ngườgi này nhấKt đFSqSnh tu vịF cao hơn ta rấhsht nhiu, v phầrgn là ngườli nào thì ta lạVzi không biết.

    - Vy ngươi nghỉxS ngơi trước một chút đhshi, sau đhshó ta sẽ làm chút ít đWKồ ăn đhshưa đFến cho ngươi...

    TầXn Li nghe thấbgRy TầctFn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết TầWmn Phàm va mới t trong hôn mê tỉqnh lạVzi nên không tin hỏi nhiu, chỉJia dn dò một chút, rồi rờVci khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đFẹp của TầnVKn Li rờiii đFFi, Tầhshn Phàm không khỏi lạhhi âm thầrgm tán thưởng, tht s rấgt đKyẹp! LạVvCi nghĩGGq tới trước khi hắwDxn chưa hoàn toàn thanh tỉGMnnh đbgRã nghe TầvLn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đMbsXVPy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đgộng.

    "Tỷ tỷ" này của TầGhXn Phàm, không chỉVc có dung mạbso xuấiit chúng, hơn nữSa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấctFn thầbsm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà Tầasn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữtKa hai ngườiii bịF giảXVPi tr hắxSn cũng âm thầbWbm thương tâm một thờhhi gian rấWmt dài.

    Hôm nay nếu có thểDg khôi phục hôn ước, tin tưởng Tầln Phàm trước kia trên trờqJVi có linh thiêng cũng có thểpR cảWKm thấCCGy an ủi.

    Bấslt quá nghĩctF đCNến mọi thứspW trên Võ Thiên đhXbwi lục, Tầbsn Phàm lp tứVzc không khỏi cườgi khổ lắspWc đCNpRu. Võ Thiên đbWbJiai lục, danh như ý nghĩrga, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đzoan của đKyWma vịnVK.

    Trong trí nhớ của TầbgRn Phàm trước kia, hắSn là Võ Đồ tam cấbgRp, mà cảhshnh giới võ đaszo của Võ Thiên đhhqi lục phân thành Võ Đồ, Võ GiảqLG, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đzột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạctFi cảXbwnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằKyng nhữWKng thứvL trong trí nhớ cũng chỉRq là phân cấVzp cảasnh giới võ đVcDgo, nhưng lấSy suy đbWboán của TầFFn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đPXây thc s quá mứVzc nồng đqJVm! Nếu như như vy vn không thểhh sinh ra Tu tiên giảX thì không còn gì đtKPX nói nữFFa rồi.

    Bấbst quá, vô lun như thế nào thì Tầqn Phàm bây giờz quá yếu!

    Dù cho TầbWbn Li tht s nguyn ý gảq cho hắSn, hắhshn cũng không xứVzng!

    Theo hắDgn biết, TầFn Li chỉFF lớn hơn TầtKn Phàm na năm, nhưng đgã đlgt tới cảLXcnh giới Võ GiảwDx cu cấvLp, cái này khiến TầKn Phàm cảDgm thấFFy xấctFu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đhây dồi dào, chỉWm cầVcn chịXVPu khó cố gắxSng, phối hợp với đhhan dược của Đan Môn, cũng không phảKyi là không có hi vọng trở nên mạhnh mẽ!

    TầKn Phàm không h có nhữlng suy nghĩas nảqJVn chí. Sau khi đSqSiu chỉtKnh trạVvCng thái tâm tình của mình, hắFFn nhanh nhẹn xuống giườbsng, trc tiếp đVvCi ra ngoài ca. Hin giờJia TầXn Phàm muốn đLXci chứslng thc một thứDg!

    Trong trí nhớ của TầWKn Phàm trước kia, Võ Thiên đPXGMni lục, tài nguyên Linh Dược thp phầFn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữzu thm chí tuyt chủng trên ĐpRa CầXVPu, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểnVK thấCNy đFược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườqi ta hưng phấLXcn rồi.

    TầctFn Phàm cảRqm giác thấSqSy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đsl t của Đan Môn, Tầbsn Phàm đasối với vic luyn đXan luôn có nhữqng suy nghĩGhX đWmiên cuồng và chấxSp nhấctFt.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ GiảctF đbWbFng canh, trông thấLXcy TầbWbn Phàm đhhi ra, đVvCu khom ngườwDxi nói:

    - Thiếu gia!

    Tầrgn Phàm nhàn nhạbWbt gt gt đXbwJiau nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đxSng đvLi cùng.

    - Thiếu gia, ngườvLi mới va khôi phục, không nên đxSi lạpRi khắbsp nơi như thế...

    Một vịg hạVvC nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảRqo các ngươi đnVKng đgi theo, có chuyn gì t ta chịMbsu trách nhim.

    TầXbwn Phàm nôn nóng đspWi chứMbsng thc một thứWm, hin giờsl lạSqSi bịFF ngăn cảhshn, lờGMni nói không khỏi có phầhn bc tứlc.

    Nhn thấspWy thái đKyộ bc tứGhXc của Tầasn Phàm, hai vịas Võ Giảl kia cũng lộ ra vài phầbWbn kinh ngạKyc. Trong nội tâm mơ hồ cảWmm thấly vịJia Thiếu gia Tầgn Phàm trước mắLXct này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắsln dù sao chỉspW là hạRq nhân. Trong Chân Võ thế gia như TầVzn gia, còn không đDgến phiên bọn hắqn lỗ mãng, đJiaành phảVci thối lui sang một bên, đxSbgR TầqLGn Phàm đGGqi một mình đgến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐwDxi Kin quốc là một mảbgRnh đspWCNt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầRqn dầwDxn phát triểbgRn trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐSi Kin quốc. Mà Nam Phong TầSqSn gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩbgRm, ở vào phía đzông Nam Phong thành, đxSwDxt phong 800 mu, trong gia tộc đRqình đqLGài lầVzu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đGMnGhXy đWmủ mọi thứXbw.

    Theo con đqườKyng lát đXbwá xanh đSqSi vòng vèo một lúc, đsli ước chng hơn mườVzi phút đGhXồng hồ, TầXVPn Phàm rốt cục da vào trí nhớ đPXi đzến trước một tiểKu vin lịiich s tao nhã. Chưa đvLi vào ca, đVzã nghe đRqược mùi thơm dược liu nồng đgm bay vào mũi khiến hắtKn cảzm thấhhy sảSng khoái tinh thầgn, tâm tình cũng theo đXVPó kích đhshộng vài phầrgn.

    Tầzn Phàm ngẩslng đFFSu, trông thấSqSy trên đPXVvCi môn có một biểasn hiu, trên đqó ghi mấWKy chữspW "Linh Dược viên đXbw tam", hắsln biết rõ đqây chính là nơi hắsln cầnVKn tìm rồi. T cái tên cũng biết đgược, Linh Dược viên như vy ở Tầhn gia cũng không chỉVz có một, đLXcây chỉJia là cái cách chỗ TầXVPn Phàm gầJian nhấiit thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấVzy một mảasng lớn Linh Dược mà kiếp trước đwDxau khổ tìm kiếm xuấDgt hin ngay trước mắgt, loạspWi cảhhm giác hạXbwnh phúc này khiến hắJian quảPX thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấwDxn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảFFo, Hòa Lan, ThấpRt sắslc liên...

TầGMnn Phàm trong ming thì thào đFọc lấqLGy các loạVvCi dược liu trước mắwDxt, nhữxSng dược liu này có rấJiat nhiu thứGhX trên ĐbgRa Cầhshu cc kỳ hiếm thấbgRy, có cái thm chí đRqã tuyt chủng chỉctF có thểS nhìn thấqJVy trong sách, ở chỗ này lạKi có thể gieo trồng đrgzi lượng!

Đây chỉS là một dược viên bình thườGhXng của TầqLGn gia thôi!

xS nhiên đhã có đKyược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữpRng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đVzây?

Mc dù có chút không thểPX tin đXbwược, nhưng TầXn Phàm đKã khng đspWqJVnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườasi ta hưng phấtKn.

TầctFn Phàm đVzi xuyên qua Dược Viên, khi thì phấVvCn khởi thấDgp giọng hô, khi thì cúi đDgCNu vuốt ve thưởng thứtKc, trạPXng thái như đGGqiên như cuồng!

BấvLt quá cũng không trách đgược hắzn lạiii thấLXct thố như thế, với tư cách là đMbs t Đan Môn, t nhỏ hắVcn đpRã có suy nghĩMbs chấzp nhấslt với luyn đxSan. Không chỉg đhhã đpRọc qua một lượt toàn bộ đCNan thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữqJVa ở xã hội hin đvLnVKi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩh cách đqJVVc luyn đGGqan! Mà một lầhn cuối cùng luyn đMbsan, cũng chính vì hắqJVn không tìm đvLược các dược liu đCNồng đhu cầbgRn thiết, lạSi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đxSan nổ tung, có thểVvC thấCNy đhược hắGMnn chấSqSp nhấnVKt đxSối với luyn đqLGan thế nào.

Hôm nay đWmột nhiên trông thấSqSy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểVc thống khoái luyn đDgan, cái này sao có thểLXc khiến hắXVPn không kích đnVKộng vạvLn phầVzn đDgây. xem tạGGqi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m nguồn tunghoanh.com

Lúc này, thấiiy chung quanh không có ngườLXci, Tầqn Phàm có chút khẩqLGn trương duỗi tay phảFi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểVc dưới s khống chế của hắSn vn chuyểwDxn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắJiang nhạVvCt lin hin lên trên lòng bảzn tay hắXVPn.

- Võ Khí này quảii tht cũng giống như ta nghĩF, chỉqLG cầDgn vn dụng pháp môn đPXc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểxS sinh ra đXbwan hỏa.

TầtKn Phàm thấgy vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắSqSn biết rõ, nếu như không thểhsh luyn đxSan, vy thì hắrgn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườJiai khác cảFF.

Ngay sau đVvCó, TầGhXn Phàm tìm một nơi sạrgch sẽ ngồi xuống, th âm thầPXm đDgiu tứspWc, tiến hành lầvLn tu luyn đhshGhXu tiên của hắXVPn ở thế giới này.

Lúc ở trên Đga CầpRu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảDg thc khó như lên trờVvCi! Cộng thêm sau một đPXXbwi biến cố mà Đan Môn chỉF còn lạqLGi mình hắFn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườFi mấFy năm, TầxSn Phàm vn không có đGMnược thành quảKy gì lớn.

TầVcn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên ĐSqSa CầbgRu không thểCCG nào đVvCFt đlược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên TầCNn Phàm cũng không có đbWbi tu luyn công pháp làm gì, chỉWK chuyên chú ở luyn đhshan. Dù sao hắqn cũng không biết mình cuối cùng lạVvCi xuyên vit đKyến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấFFy đasan dược là căn cở đqLGtK lp phái, đnVKối với cái này ngược lạhshi bảqJVo tồn rấGGqt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đXbwan mấDgy ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của TầVcn Phàm khi còn ở trên Đrga CầDgu không đqược cao minh, cho nên hắXn dứtKt khoát tu luyn theo công pháp của TầGGqn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầGhXn hợp nhấXVPt. TầnVKn Phàm chm rãi thu nạDgp Linh Khí nén lạGGqi, sau đgó khống chế chúng xuống Khí Hảqi dưới bụng.

Khí HảDgi lạXbwi đwDxược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứGhXa đCNng "Võ Khí", Linh Khí hấXVPp thu vào cơ thểXbw sau khi vn hành quanh thân, lạvLi qua quá trình chuyểbsn hóa sơ bộ rồi đqJVến Võ Đin, lạVzi chuyểrgn hóa lầLXcn hai và chứsla đwDxng lạwDxi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầbsn tu luyn chuyểWKn hóa t nhiên nhiều, chứVvCa đspWng đqLGược cũng nhiu, cái đDgó cũng giống như công pháp trước kia Tầzn Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đctFXi biểGGqu một cấVcp tu vi. Tu vi TầxSn Phàm hin giờctF là Võ Đồ tam cấPXp, trong Võ Đin của hắgn cũng chỉhh có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắFn hin giờwDx là màu trắhng nhạMbst, cũng đGGqJiai biểvLu cho cảslnh giới Võ Đồ hin giờbgR của hắhn. CảFnh giới tăng lên, màu sắXVPc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắqJVm, nhưng cảCNm giác của TầRqn Phàm lạMbsi rấGGqt tốt, dù sao ở chỗ này có rấslt nhiu Linh Khí, trên ĐSa CầVcu hắVvCn nào tu luyn đWmược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đRqây phong phú, nhưng tiếc là hin giờbWb không có dược đwDxnVKnh, nếu không ta có thểsl lp tứbgRc luyn chế một ít đgan dược chữxSa thương rồi!

Sau khi chứGGqng thc bảnVKn thân mình còn có thểS s dụng đVcan hỏa, cũng có thểGhX tu luyn, trước mắMbst còn có nhiu Linh Dược như vy. Tầrgn Phàm cảwDxm giác ngứhsha tay, bảnVKn thân rấJiat muốn luyn đXan mà không có lô điilnh.

- Đúng rồi, TầVcn gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấPXt đMbshnh sẽ có dược đVzKynh! Ta đJiai tìm xem!

Tầbsn Phàm nghĩFF tới điiây lạrgi trở nên hưng phấbgRn, bấnVKt quá TầCNn Phàm trước kia đvLối với phương din này không có một đCNiểGGqm hứhshng thú, t nhiên không biết thứXbw này đpRbsđbsâu, cho nên TầPXn Phàm đnVKgnh đKi tìm "Tỷ tỷ" TầKn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với Tầasn Li, chng biết tạWmi sao, Tầln Phàm lạVzi có một loạGMni hảWmo cảPXm không hiểzu, nguyn ý đhshi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắDgn suy yếu nhấht, Tầln Li là ngườtKi đctFtKu tiên hắhhn nhìn thấbgRy ở thế giới này, còn có ảrgnh hưởng t một ít trí nhớ của TầSn Phàm trước kia nữbsa.

Mà khi TầWKn Phàm va đhgnh rờxSi đSi, nhưng lạtKi va vn thấKy ở ca đnVKang đlvLng một ngườVci, ngườqLGi nọ trông thấly TầwDxn Phàm vốn là sữxSng sờq, sau đspWó trên mt lin hin lên một tia trêu tứgc, lớn tiếng quát với Tầgn Phàm:

- Ngươi là ngườDgi phương nào, lạbsi dám xông vào Dược Viên Tầbsn gia ta!

TầXbwn Phàm nghe thấDgy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườhi này hắCNn nhn ra, chính là con của ĐqJVi trưởng lão, tên là TầpRn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầLXcn Phàm. Bởi vì trước đGGqó vài ngày hắhn gây chuyn bên ngoài nên bịGMn phạGMnt đbWbến trông giữtK Dược Viên. Va rồi vì mới đGMni ra nên khi TầXVPn Phàm đhi vào cũng không trông thấvLy hắqn.

Tầqn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đhương đGGqbWbi, ở TầqLGn gia ngườbWbi không nhn ra hắvLn cc nhỏ, đFFơn giảFn là vì trước kia Tầln Phàm tu vi thấFFp, hơn nữwDxa tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườli khác xem thườCNng, cộng thêm TầVzn Uy này vốn chính là loạzi ngườspWi lấpRn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d Tầqn Phàm đFVz làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấXp vốn sẽ khiến ngườGMni khác khinh thườpRng, đGMnã thế tính cách còn nhu nhược nữpRa, sao có thểxS khiến ngườLXci khác không ăn hiếp đWKây?

Đã biết nguyên nhân, TầnVKn Phàm cũng hiểWmu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đKyi tìm Tầrgn Li hỏi chuyn dược đFhhnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉX nhàn nhạGhXt nói:

- Tránh ra.

- HắbWbc hắbgRc, nguyên lai chỉbs là Võ Đồ tam cấlp mà thôi, vy nhấiit đFFSqSnh không phảctFi ngườGMni TầXVPn gia ta rồi! TầLXcn gia ta đxSườLXcng đDgườhhng Chân Võ thế gia cu phẩqJVm, tuổi như ngươi sao có thểF có tu vịpR thấCCGp như vy chứpR?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.