Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảbvM: Hỏa Thụ
    Chương 2: Hưng phấhn. (1)


    Nhóm dịPCSch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấnan. (1)

    - Cũng chỉm ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểvbz sinh ra tuyt sắac giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầfUfn Phàm không khỏi thở dài, lp tứwXc hắqFn rấOjt nhanh phục hồi tinh thầGDqn lạCawi, đFa tránh phát hin ra sơ hở gì, hắUePn dứht khoát ngồi dy, âm thầfnZm t mình chẩCTn đnaoán bnh một chút sau đmó thì thào nói:

    - Ta dườpjng như đpjã không vic gì rồi...

    TầmFCn Phàm vốn là đMgO t Đan Môn ẩONn thế, bảONn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắOjn đMgOối với tình huống thân thểKCi mình hin giờna vn tương đpjối hiểTu rõ, chỉMgO là có chút suy yếu thôi, nghỉmFC ngơi một chút sẽ không sao nữha.

    Tuy rằmFCng trông thấKCiy TầAxn Phàm điPã tỉDFnh lạCawi, thoạjt nhìn cũng không có gì trở ngạfUfi, nhưng Tầhn Li vn gọi đXemKi phu kiểOjm tra một phen, mà kết quảAx cũng giống như TầTn Phàm t mình chẩfnZn đpjoán, lúc này mới yên tâm lạwXi.

    Tin đhFi phu đPCSi, Tầahn Li hỏi thăm một hồi nữGDqa, đgTợi sau khi xác đmFCMgOnh TầYvn Phàm tht s không có trở ngạpji thì khuôn mt nàng lạKCii đCTột nhiên dầan dầemKn trở nên lạfUfnh, thầbvMn sắUbfc lạUbfnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm TầfnZn Phàm dườbang như là hai ngườfnZi khác xa nhau, sau điHó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầmFCn Phàm:

    - TiểCawu Phàm, lầahn này đfUfến tột cùng là ai muốn đTay ngươi vào chỗ chết? Ta nhấPCSt đOmXnh sẽ không bỏ qua cho hắFiYn đahâu!

    TầbvMn Phàm nghe thấDFy nàng thay đUbfổi cách xưng hô cũng t thấqEy bi ai cho bảUePn thân mình, không chỉON thái đqFộ biến chuyểTn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. Bảahn thân TầOmn Phàm cũng muốn biết đnaáp án này, nhưng không biết sao dù hắpjn cố gắbang suy nghĩh thế nào cũng không nghĩqE đCOqược gì, chỉCT đgTành cườgTi khổ lắvhc đmFCUbfu nói:

    - Khi đhó ta va v điHến ca, chỉmFC thấbay có một bóng đfnZen lóe lên vụt qua, ta không kịjjvp phảOmn kháng đhã hôn mê bấCawt tỉnanh, chỉF biết là ngườGDqi này nhấgTt đDFXnh tu vịUbf cao hơn ta rấwCt nhiu, v phầfUfn là ngườnai nào thì ta lạCTi không biết.

    - Vy ngươi nghỉpj ngơi trước một chút đSnAi, sau đhó ta sẽ làm chút ít điHồ ăn đjưa đCTến cho ngươi...

    TầgTn Li nghe thấqEy TầPCSn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết Tầmn Phàm va mới t trong hôn mê tỉnwOnh lạjjvi nên không tin hỏi nhiu, chỉCT dn dò một chút, rồi rờONi khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đZjGẹp của TầSnAn Li rờTi đXi, TầKCin Phàm không khỏi lạpji âm thầwXm tán thưởng, tht s rấAxt đAxẹp! LạEi nghĩj tới trước khi hắfUfn chưa hoàn toàn thanh tỉnwOnh đXã nghe TầTn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đDFahy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đnwOộng.

    "Tỷ tỷ" này của TầAxn Phàm, không chỉON có dung mạUbfo xuấbvMt chúng, hơn nữFa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấKCin thầCawm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà Tầhn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữONa hai ngườiPi bịKCi giảiPi tr hắan cũng âm thầEm thương tâm một thờhi gian rấUePt dài.

    Hôm nay nếu có thểqF khôi phục hôn ước, tin tưởng TầwCn Phàm trước kia trên trờqFi có linh thiêng cũng có thểiP cảOmm thấzhy an ủi.

    BấemKt quá nghĩbvM đahến mọi thứAx trên Võ Thiên đUbfbai lục, TầwXn Phàm lp tứzhc không khỏi cườONi khổ lắjc đvbzZjGu. Võ Thiên đzhXi lục, danh như ý nghĩha, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đaoan của điPDFa vịbvM.

    Trong trí nhớ của TầONn Phàm trước kia, hắUePn là Võ Đồ tam cấiHp, mà cảmFCnh giới võ đjaho của Võ Thiên đKCiOji lục phân thành Võ Đồ, Võ Giảvbz, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đnaột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạbai cảbvMnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằemKng nhữZjGng thứemK trong trí nhớ cũng chỉCaw là phân cấDFp cảjnh giới võ đnafUfo, nhưng lấnay suy đYvoán của Tầjn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đjjvây thc s quá mứUbfc nồng đjm! Nếu như như vy vn không thểba sinh ra Tu tiên giảCaw thì không còn gì đTbvM nói nữma rồi.

    Bấht quá, vô lun như thế nào thì TầFiYn Phàm bây giờE quá yếu!

    Dù cho TầnwOn Li tht s nguyn ý gảAx cho hắfUfn, hắbvMn cũng không xứzhng!

    Theo hắjn biết, TầCawn Li chỉccU lớn hơn TầOmn Phàm na năm, nhưng đGDqã đfUfAxt tới cảqEnh giới Võ GiảMgO cu cấfnZp, cái này khiến Tầjjvn Phàm cảFm thấbvMy xấXu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đaây dồi dào, chỉSnA cầiHn chịXu khó cố gắwCng, phối hợp với đhan dược của Đan Môn, cũng không phảhi là không có hi vọng trở nên mạmFCnh mẽ!

    TầiPn Phàm không h có nhữUePng suy nghĩDF nảvbzn chí. Sau khi đemKiu chỉwCnh trạahng thái tâm tình của mình, hắMgOn nhanh nhẹn xuống giườSnAng, trc tiếp đPCSi ra ngoài ca. Hin giờSnA TầUbfn Phàm muốn đwXi chứTng thc một thứj!

    Trong trí nhớ của TầfUfn Phàm trước kia, Võ Thiên đhiPi lục, tài nguyên Linh Dược thp phầXn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữemKu thm chí tuyt chủng trên ĐnwOa Cầbau, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểOj thấgTy đfnZược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườPCSi ta hưng phấCTn rồi.

    TầemKn Phàm cảZjGm giác thấfUfy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đUeP t của Đan Môn, TầemKn Phàm đZjGối với vic luyn đUePan luôn có nhữwCng suy nghĩah đvhiên cuồng và chấONp nhấnat.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ GiảmFC đbaCTng canh, trông thấmFCy Tầjjvn Phàm đFiYi ra, đccUu khom ngườUbfi nói:

    - Thiếu gia!

    TầUbfn Phàm nhàn nhạCawt gt gt đvhCTu nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đONng đXi cùng.

    - Thiếu gia, ngườwXi mới va khôi phục, không nên đOji lạTi khắqFp nơi như thế...

    Một vịwC hạh nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảao các ngươi đhng đSnAi theo, có chuyn gì t ta chịvbzu trách nhim.

    TầfnZn Phàm nôn nóng đONi chứXng thc một thứqE, hin giờbvM lạvbzi bịFiY ngăn cảan, lờCawi nói không khỏi có phầiHn bc tứnwOc.

    Nhn thấqFy thái đONộ bc tứpjc của TầZjGn Phàm, hai vịE Võ Giảjjv kia cũng lộ ra vài phầFiYn kinh ngạhc. Trong nội tâm mơ hồ cảMgOm thấOjy vịvbz Thiếu gia TầCTn Phàm trước mắUbft này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắgTn dù sao chỉpj là hạAx nhân. Trong Chân Võ thế gia như TầMgOn gia, còn không đEến phiên bọn hắnan lỗ mãng, đFiYành phảqFi thối lui sang một bên, đXzh TầOmn Phàm đOmi một mình đTến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐUbfi Kin quốc là một mảDFnh đpjvbzt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầfUfn dầvhn phát triểONn trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐMgOi Kin quốc. Mà Nam Phong TầOmn gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩKCim, ở vào phía đZjGông Nam Phong thành, đCOqbat phong 800 mu, trong gia tộc đCTình điHài lầiPu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đjEy đXủ mọi thứX.

    Theo con đFiYườmng lát đhá xanh đFiYi vòng vèo một lúc, đnwOi ước chng hơn mườai phút đccUồng hồ, TầDFn Phàm rốt cục da vào trí nhớ đFiYi đUbfến trước một tiểGDqu vin lịOmch s tao nhã. Chưa đUbfi vào ca, đqEã nghe đaược mùi thơm dược liu nồng đPCSm bay vào mũi khiến hắZjGn cảXm thấCTy sảFiYng khoái tinh thầCOqn, tâm tình cũng theo đEó kích đUbfộng vài phầZjGn.

    TầGDqn Phàm ngẩmFCng đqEMgOu, trông thấGDqy trên đgTFiYi môn có một biểTn hiu, trên đOmó ghi mấUbfy chữgT "Linh Dược viên đUbf tam", hắDFn biết rõ đONây chính là nơi hắCTn cầZjGn tìm rồi. T cái tên cũng biết đahược, Linh Dược viên như vy ở TầDFn gia cũng không chỉYv có một, đjjvây chỉfUf là cái cách chỗ TầEn Phàm gầfUfn nhấFt thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấfUfy một mảUePng lớn Linh Dược mà kiếp trước đUePau khổ tìm kiếm xuấEt hin ngay trước mắCawt, loạDFi cảDFm giác hạwCnh phúc này khiến hắwXn quảE thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấmFCn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảpjo, Hòa Lan, Thấjt sắvhc liên...

TầqFn Phàm trong ming thì thào đahọc lấCTy các loạfUfi dược liu trước mắZjGt, nhữwXng dược liu này có rấOmt nhiu thứYv trên Đma Cầhu cc kỳ hiếm thấhy, có cái thm chí đvbzã tuyt chủng chỉiH có thểqE nhìn thấpjy trong sách, ở chỗ này lạiPi có thể gieo trồng đOjwCi lượng!

Đây chỉwC là một dược viên bình thườUbfng của TầOjn gia thôi!

X nhiên đGDqã có đjược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữYvng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đwCây?

Mc dù có chút không thểUeP tin điHược, nhưng TầXn Phàm đFã khng đEOmnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườAxi ta hưng phấCawn.

Tầvbzn Phàm đwXi xuyên qua Dược Viên, khi thì phấhn khởi thấXp giọng hô, khi thì cúi đqFmFCu vuốt ve thưởng thứhc, trạmFCng thái như đZjGiên như cuồng!

BấUbft quá cũng không trách đqEược hắZjGn lạbvMi thấiPt thố như thế, với tư cách là đPCS t Đan Môn, t nhỏ hắgTn đGDqã có suy nghĩmFC chấCOqp nhấCawt với luyn đvhan. Không chỉGDq đKCiã đgTọc qua một lượt toàn bộ đOman thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữSnAa ở xã hội hin đMgOMgOi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩAx cách đnwObvM luyn đvbzan! Mà một lầjn cuối cùng luyn đwCan, cũng chính vì hắZjGn không tìm đgTược các dược liu đqEồng đhu cầONn thiết, lạSnAi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đbvMan nổ tung, có thểba thấpjy đONược hắnan chấiPp nhấht đjối với luyn đUePan thế nào.

Hôm nay điPột nhiên trông thấUbfy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểAx thống khoái luyn đfnZan, cái này sao có thểnwO khiến hắCawn không kích điPộng vạjjvn phầhn đjây.

Lúc này, thấKCiy chung quanh không có ngườPCSi, TầFiYn Phàm có chút khẩTn trương duỗi tay phảFi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểUbf dưới s khống chế của hắUePn vn chuyểiPn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắqFng nhạjt lin hin lên trên lòng bảMgOn tay hắOmn.

- Võ Khí này quảPCS tht cũng giống như ta nghĩT, chỉE cầan vn dụng pháp môn đvbzc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểvh sinh ra đhan hỏa.

TầAxn Phàm thấONy vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắCOqn biết rõ, nếu như không thểGDq luyn đONan, vy thì hắCawn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườCOqi khác cảfnZ.

Ngay sau đfUfó, TầCawn Phàm tìm một nơi sạiPch sẽ ngồi xuống, th âm thầZjGm đmFCiu tứemKc, tiến hành lầMgOn tu luyn đemKvhu tiên của hắCTn ở thế giới này.

Lúc ở trên Đja Cầmu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảfnZ thc khó như lên trờZjGi! Cộng thêm sau một đZjGZjGi biến cố mà Đan Môn chỉDF còn lạbai mình hắan. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườhi mấCTy năm, Tầban Phàm vn không có đahược thành quảh gì lớn.

TầiPn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên ĐemKa CầbvMu không thểE nào đOjUbft đqFược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên Tầzhn Phàm cũng không có đPCSi tu luyn công pháp làm gì, chỉiP chuyên chú ở luyn đemKan. Dù sao hắCawn cũng không biết mình cuối cùng lạqEi xuyên vit đwXến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấUbfy đXan dược là căn cở đwCwC lp phái, đGDqối với cái này ngược lạZjGi bảvbzo tồn rấmFCt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đman mấnay ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của TầOmn Phàm khi còn ở trên ĐmFCa CầnwOu không đUbfược cao minh, cho nên hắUbfn dứCOqt khoát tu luyn theo công pháp của TầKCin gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầEn hợp nhấFiYt. TầEn Phàm chm rãi thu nạZjGp Linh Khí nén lạAxi, sau đEó khống chế chúng xuống Khí HảnwOi dưới bụng.

Khí HảAxi lạOmi đDFược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứfnZa đDFng "Võ Khí", Linh Khí hấMgOp thu vào cơ thểAx sau khi vn hành quanh thân, lạEi qua quá trình chuyểGDqn hóa sơ bộ rồi đaến Võ Đin, lạpji chuyểgTn hóa lầSnAn hai và chứPCSa đXng lạYvi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầgTn tu luyn chuyểhn hóa t nhiên nhiều, chứOja đmng đnwOược cũng nhiu, cái đfnZó cũng giống như công pháp trước kia TầFiYn Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đbavbzi biểEu một cấGDqp tu vi. Tu vi Tầzhn Phàm hin giờSnA là Võ Đồ tam cấbap, trong Võ Đin của hắmFCn cũng chỉvh có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắahn hin giờccU là màu trắjng nhạnwOt, cũng đmFCEi biểvbzu cho cảfUfnh giới Võ Đồ hin giờnwO của hắwCn. CảSnAnh giới tăng lên, màu sắTc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắqFm, nhưng cảGDqm giác của TầGDqn Phàm lạwXi rấnat tốt, dù sao ở chỗ này có rấbat nhiu Linh Khí, trên Đzha CầfUfu hắzhn nào tu luyn đqFược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đpjây phong phú, nhưng tiếc là hin giờh không có dược đUbfiHnh, nếu không ta có thểCaw lp tứOjc luyn chế một ít điHan dược chữbvMa thương rồi!

Sau khi chứCTng thc bảONn thân mình còn có thểZjG s dụng đzhan hỏa, cũng có thểjjv tu luyn, trước mắvht còn có nhiu Linh Dược như vy. TầOjn Phàm cảUbfm giác ngứqFa tay, bảiPn thân rấPCSt muốn luyn đUbfan mà không có lô đMgOpjnh.

- Đúng rồi, Tầan gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấqFt đjjvKCinh sẽ có dược đOmvhnh! Ta đemKi tìm xem!

TầFiYn Phàm nghĩemK tới đjjvây lạjjvi trở nên hưng phấjjvn, bấKCit quá TầYvn Phàm trước kia đhối với phương din này không có một đzhiểZjGm hứONng thú, t nhiên không biết thứccU này đbvMFđqFâu, cho nên TầEn Phàm đDFAxnh đZjGi tìm "Tỷ tỷ" Tầban Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với Tầpjn Li, chng biết tạYvi sao, TầONn Phàm lạnai có một loạFi hảXo cảwXm không hiểTu, nguyn ý đbvMi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắqFn suy yếu nhấAxt, TầPCSn Li là ngườbai đemKYvu tiên hắiHn nhìn thấmy ở thế giới này, còn có ảUbfnh hưởng t một ít trí nhớ của TầwCn Phàm trước kia nữqEa.

Mà khi TầiHn Phàm va đZjGwXnh rờemKi đahi, nhưng lạemKi va vn thấzhy ở ca đjang đahnang một ngườONi, ngườqEi nọ trông thấhy Tầmn Phàm vốn là sữXng sờOm, sau đAxó trên mt lin hin lên một tia trêu tứzhc, lớn tiếng quát với Tầjjvn Phàm:

- Ngươi là ngườccUi phương nào, lạji dám xông vào Dược Viên TầXn gia ta!

Tầahn Phàm nghe thấvhy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườvbzi này hắhn nhn ra, chính là con của ĐqFi trưởng lão, tên là TầmFCn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầUbfn Phàm. Bởi vì trước đbaó vài ngày hắYvn gây chuyn bên ngoài nên bịah phạiPt đaến trông giữT Dược Viên. Va rồi vì mới đCOqi ra nên khi TầYvn Phàm đgTi vào cũng không trông thấEy hắSnAn. truyn cp nht nhanh nhấht tạTi tung hoanh chấUbfm com

TầwCn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đvhương đbaiPi, ở TầPCSn gia ngườfnZi không nhn ra hắan cc nhỏ, đFơn giảqEn là vì trước kia Tầjjvn Phàm tu vi thấbvMp, hơn nữEa tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườjjvi khác xem thườang, cộng thêm TầccUn Uy này vốn chính là loạji ngườUbfi lấwXn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d TầOjn Phàm đbvMOm làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấOmp vốn sẽ khiến ngườhi khác khinh thườiPng, đvbzã thế tính cách còn nhu nhược nữvha, sao có thểvh khiến ngườfUfi khác không ăn hiếp đTây?

Đã biết nguyên nhân, TầCawn Phàm cũng hiểhu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đAxi tìm Tầjn Li hỏi chuyn dược đzhUbfnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉFiY nhàn nhạZjGt nói:

- Tránh ra.

- HắCawc hắnwOc, nguyên lai chỉvh là Võ Đồ tam cấvhp mà thôi, vy nhấCawt đwCvhnh không phảfUfi ngườwCi TầZjGn gia ta rồi! TầPCSn gia ta đjườSnAng đvbzườpjng Chân Võ thế gia cu phẩONm, tuổi như ngươi sao có thểiH có tu vịgT thấDFp như vy chứa?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.