Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảXWy: Hỏa Thụ
    Chương 2: Hưng phấFLan. (1)


    Nhóm dịbCch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấaIn. (1)

    - Cũng chỉtt ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểFS sinh ra tuyt sắatc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầRhn Phàm không khỏi thở dài, lp tứtc hắDn rấaht nhanh phục hồi tinh thầzyen lạaIi, đzcFLa tránh phát hin ra sơ hở gì, hắyHn dứRht khoát ngồi dy, âm thầyHm t mình chẩFSn đdBAoán bnh một chút sau đDó thì thào nói:

    - Ta dườtutng như đyIã không vic gì rồi...

    TầRhn Phàm vốn là đhq t Đan Môn ẩKOWn thế, bảVzan thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắqWzn đDối với tình huống thân thểllQ mình hin giờU vn tương đgối hiểbu rõ, chỉbC là có chút suy yếu thôi, nghỉWth ngơi một chút sẽ không sao nữhqa.

    Tuy rằbCng trông thấkby TầyIn Phàm đqWzã tỉzcnh lạyHi, thoạCt nhìn cũng không có gì trở ngạhi, nhưng TầGUn Li vn gọi đgKOWi phu kiểVzam tra một phen, mà kết quảWM cũng giống như TầCn Phàm t mình chẩdBAn đFLaoán, lúc này mới yên tâm lạaIi.

    Tin đaIKOWi phu đhqi, TầnWn Li hỏi thăm một hồi nữCa, đWMợi sau khi xác đyHttnh TầWMn Phàm tht s không có trở ngạPaMi thì khuôn mt nàng lạbi đyIột nhiên dầdBAn dầyIn trở nên lạFSnh, thầttn sắkbc lạnWnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm TầXWyn Phàm dườFLang như là hai ngườtuti khác xa nhau, sau đzcó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầQqAn Phàm:

    - TiểCu Phàm, lầSn này đMyến tột cùng là ai muốn đnWWy ngươi vào chỗ chết? Ta nhấqt đPaMdBAnh sẽ không bỏ qua cho hắWMn đbCâu!

    Tầeun Phàm nghe thấtuty nàng thay đUổi cách xưng hô cũng t thấMyy bi ai cho bảllQn thân mình, không chỉuKc thái đzyeộ biến chuyểRhn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. Bảwgn thân TầyIn Phàm cũng muốn biết đaháp án này, nhưng không biết sao dù hắOGwn cố gắttng suy nghĩat thế nào cũng không nghĩFS đQqAược gì, chỉtnb đbành cườtnbi khổ lắzyec đtnbCu nói:

    - Khi đbó ta va v đatến ca, chỉctd thấARky có một bóng đUen lóe lên vụt qua, ta không kịXWyp phảARkn kháng đWXVã hôn mê bấNDt tỉbCnh, chỉAPF biết là ngườOGwi này nhấLot đFLayInh tu vịt cao hơn ta rấqWzt nhiu, v phầPaMn là ngườhi nào thì ta lạahi không biết.

    - Vy ngươi nghỉtut ngơi trước một chút đaIi, sau đQqAó ta sẽ làm chút ít đahồ ăn đCưa đNDến cho ngươi...

    Tầtutn Li nghe thấyIy TầUn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết TầLon Phàm va mới t trong hôn mê tỉDnh lạBSNi nên không tin hỏi nhiu, chỉb dn dò một chút, rồi rờbi khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đkbẹp của TầdBAn Li rờWthi đtti, TầAPFn Phàm không khỏi lạFSi âm thầVzam tán thưởng, tht s rấARkt đDẹp! LạNDi nghĩAPF tới trước khi hắXWyn chưa hoàn toàn thanh tỉtnh đKOWã nghe TầBSNn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đGUty, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đGUộng.

    "Tỷ tỷ" này của TầWMn Phàm, không chỉtt có dung mạwgo xuấaIt chúng, hơn nữnWa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấatn thầtm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà TầLon Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữAPFa hai ngườPaMi bịt giảWXVi tr hắyHn cũng âm thầctdm thương tâm một thờOGwi gian rấaIt dài.

    Hôm nay nếu có thểbC khôi phục hôn ước, tin tưởng Tầtnbn Phàm trước kia trên trờkbi có linh thiêng cũng có thểKOW cảtm thấllQy an ủi.

    BấARkt quá nghĩuKc đhqến mọi thứAPF trên Võ Thiên đqtuti lục, TầPaMn Phàm lp tứWMc không khỏi cườti khổ lắatc đzyePaMu. Võ Thiên đNDnWi lục, danh như ý nghĩWXVa, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đAPFoan của đdBADa vịbC.

    Trong trí nhớ của TầdBAn Phàm trước kia, hắWn là Võ Đồ tam cấaIp, mà cảXWynh giới võ đOGwnWo của Võ Thiên đtnbbi lục phân thành Võ Đồ, Võ GiảllQ, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đXWyột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạBSNi cảWthnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằWMng nhữhng thứtut trong trí nhớ cũng chỉARk là phân cấnWp cảWMnh giới võ đqXWyo, nhưng lấUy suy đCoán của Tầhqn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đWây thc s quá mứWc nồng đqWzm! Nếu như như vy vn không thểtt sinh ra Tu tiên giảhq thì không còn gì đAPFARk nói nữaIa rồi.

    BấNDt quá, vô lun như thế nào thì Tầeun Phàm bây giờwg quá yếu!

    Dù cho TầnWn Li tht s nguyn ý gảPaM cho hắtn, hắuKcn cũng không xứWMng!

    Theo hắQqAn biết, Tầqn Li chỉhq lớn hơn Tầwgn Phàm na năm, nhưng đVzaã đbgt tới cảgnh giới Võ GiảMy cu cấOGwp, cái này khiến TầbCn Phàm cảeum thấyIy xấVzau hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đOGwây dồi dào, chỉAPF cầdBAn chịatu khó cố gắWMng, phối hợp với đGUan dược của Đan Môn, cũng không phảhqi là không có hi vọng trở nên mạXWynh mẽ!

    TầMyn Phàm không h có nhữQqAng suy nghĩzye nảAPFn chí. Sau khi đqWziu chỉzyenh trạPaMng thái tâm tình của mình, hắtn nhanh nhẹn xuống giườNDng, trc tiếp đkbi ra ngoài ca. Hin giờwg TầWn Phàm muốn đhi chứNDng thc một thứbC!

    Trong trí nhớ của TầMyn Phàm trước kia, Võ Thiên đMyyHi lục, tài nguyên Linh Dược thp phầeun phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữVzau thm chí tuyt chủng trên ĐAPFa CầVzau, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểg thấwgy đPaMược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườXWyi ta hưng phấPaMn rồi.

    TầyHn Phàm cảgm giác thấCy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đU t của Đan Môn, TầXWyn Phàm đWMối với vic luyn đWMan luôn có nhữOGwng suy nghĩAPF đuKciên cuồng và chấctdp nhấVzat.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ Giảt đeututng canh, trông thấXWyy TầFLan Phàm đCi ra, đLou khom ngườCi nói:

    - Thiếu gia!

    Tầtutn Phàm nhàn nhạWMt gt gt đeuWMu nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đDng đahi cùng.

    - Thiếu gia, ngườeui mới va khôi phục, không nên đkbi lạtnbi khắwgp nơi như thế...

    Một vịaI hạWM nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảARko các ngươi đGUng đaIi theo, có chuyn gì t ta chịzcu trách nhim.

    TầFSn Phàm nôn nóng đPaMi chứgng thc một thứt, hin giờKOW lạtuti bịU ngăn cảatn, lờnWi nói không khỏi có phầWMn bc tứyHc.

    Nhn thấWy thái đMyộ bc tứKOWc của TầnWn Phàm, hai vịaI Võ GiảuKc kia cũng lộ ra vài phầMyn kinh ngạDc. Trong nội tâm mơ hồ cảXWym thấFLay vịbC Thiếu gia Tầtnbn Phàm trước mắzyet này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắSn dù sao chỉWM là hạARk nhân. Trong Chân Võ thế gia như Tầhqn gia, còn không đPaMến phiên bọn hắdBAn lỗ mãng, đahành phảctdi thối lui sang một bên, đuKch Tầtnbn Phàm đllQi một mình đtnbến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐNDi Kin quốc là một mảhnh đhtutt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầWXVn dầttn phát triểWn trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐPaMi Kin quốc. Mà Nam Phong Tầatn gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩNDm, ở vào phía đhông Nam Phong thành, đNDeut phong 800 mu, trong gia tộc đARkình đRhài lầyHu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đVzaUy đRhủ mọi thứwg.

    Theo con đbườyIng lát đzcá xanh đbCi vòng vèo một lúc, đRhi ước chng hơn mườahi phút đeuồng hồ, TầGUn Phàm rốt cục da vào trí nhớ đWXVi đQqAến trước một tiểyHu vin lịuKcch s tao nhã. Chưa đCi vào ca, đtã nghe đqược mùi thơm dược liu nồng đqm bay vào mũi khiến hắLon cảbm thấPaMy sảRhng khoái tinh thầaIn, tâm tình cũng theo đtnbó kích đttộng vài phầDn.

    Tầtn Phàm ngẩyIng đWXVahu, trông thấyHy trên đWthBSNi môn có một biểuKcn hiu, trên đGUó ghi mấtty chữVza "Linh Dược viên đtt tam", hắllQn biết rõ đgây chính là nơi hắKOWn cầaIn tìm rồi. T cái tên cũng biết đkbược, Linh Dược viên như vy ở TầqWzn gia cũng không chỉC có một, đFSây chỉtut là cái cách chỗ TầWthn Phàm gầBSNn nhấnWt thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấSy một mảbCng lớn Linh Dược mà kiếp trước đwgau khổ tìm kiếm xuấbCt hin ngay trước mắWXVt, loạnWi cảOGwm giác hạuKcnh phúc này khiến hắdBAn quảtut thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấSn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảaIo, Hòa Lan, ThấWtht sắyIc liên...

TầWthn Phàm trong ming thì thào đCọc lấtty các loạUi dược liu trước mắXWyt, nhữWMng dược liu này có rấtutt nhiu thứah trên ĐNDa CầOGwu cc kỳ hiếm thấLoy, có cái thm chí đWXVã tuyt chủng chỉWth có thểPaM nhìn thấqy trong sách, ở chỗ này lạWi có thể gieo trồng đURhi lượng!

Đây chỉuKc là một dược viên bình thườqWzng của TầFLan gia thôi!

D nhiên đyHã có đVzaược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữhng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đctdây?

Mc dù có chút không thểOGw tin đtược, nhưng TầKOWn Phàm đSã khng đkbOGwnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườuKci ta hưng phấtn.

TầMyn Phàm đARki xuyên qua Dược Viên, khi thì phấNDn khởi thấRhp giọng hô, khi thì cúi đqWzRhu vuốt ve thưởng thứbCc, trạWMng thái như đzciên như cuồng!

BấQqAt quá cũng không trách đFSược hắARkn lạDi thấFSt thố như thế, với tư cách là đeu t Đan Môn, t nhỏ hắqn đqWzã có suy nghĩC chấRhp nhấuKct với luyn đeuan. Không chỉW đBSNã đWMọc qua một lượt toàn bộ đVzaan thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữeua ở xã hội hin đaInWi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩah cách đtttt luyn đnWan! Mà một lầSn cuối cùng luyn đAPFan, cũng chính vì hắRhn không tìm đAPFược các dược liu đctdồng đXWyu cầCn thiết, lạtuti th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đllQan nổ tung, có thểnW thấgy đUược hắDn chấzyep nhấnWt đWXVối với luyn đRhan thế nào.

Hôm nay đbCột nhiên trông thấnWy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểzc thống khoái luyn đCan, cái này sao có thểg khiến hắnWn không kích đMyộng vạgn phầQqAn đNDây. nguồn tunghoanh.com

Lúc này, thấWMy chung quanh không có ngườPaMi, TầWthn Phàm có chút khẩyIn trương duỗi tay phảqi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểBSN dưới s khống chế của hắARkn vn chuyểKOWn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắaIng nhạtutt lin hin lên trên lòng bảyHn tay hắzyen.

- Võ Khí này quảqWz tht cũng giống như ta nghĩD, chỉbC cầkbn vn dụng pháp môn đOGwc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểAPF sinh ra đdBAan hỏa.

TầQqAn Phàm thấkby vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắNDn biết rõ, nếu như không thểnW luyn đqWzan, vy thì hắWn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườCi khác cảC.

Ngay sau đtó, Tầctdn Phàm tìm một nơi sạaIch sẽ ngồi xuống, th âm thầARkm đARkiu tứWMc, tiến hành lầWXVn tu luyn đAPFbu tiên của hắDn ở thế giới này.

Lúc ở trên ĐLoa CầPaMu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảzye thc khó như lên trờRhi! Cộng thêm sau một đSMyi biến cố mà Đan Môn chỉAPF còn lạCi mình hắDn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườeui mấOGwy năm, Tầbn Phàm vn không có đFLaược thành quảtt gì lớn.

Tầbn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên ĐyIa CầWXVu không thểkb nào đWtnbt đDược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên Tầkbn Phàm cũng không có đgi tu luyn công pháp làm gì, chỉC chuyên chú ở luyn đDan. Dù sao hắeun cũng không biết mình cuối cùng lạWMi xuyên vit đGUến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấSy đtan dược là căn cở đPaMtnb lp phái, đRhối với cái này ngược lạOGwi bảPaMo tồn rấRht tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đQqAan mấaIy ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của TầqWzn Phàm khi còn ở trên Đqa CầMyu không đFSược cao minh, cho nên hắzcn dứAPFt khoát tu luyn theo công pháp của TầRhn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầzcn hợp nhấkbt. TầSn Phàm chm rãi thu nạWMp Linh Khí nén lạqi, sau đtó khống chế chúng xuống Khí HảaIi dưới bụng.

Khí Hảhqi lạqWzi đtnbược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứtuta đXWyng "Võ Khí", Linh Khí hấctdp thu vào cơ thểPaM sau khi vn hành quanh thân, lạWMi qua quá trình chuyểWthn hóa sơ bộ rồi đeuến Võ Đin, lạqWzi chuyểctdn hóa lầzcn hai và chứNDa đttng lạllQi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầtn tu luyn chuyểLon hóa t nhiên nhiều, chứDa đzcng đUược cũng nhiu, cái đNDó cũng giống như công pháp trước kia TầUn Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đyIctdi biểuKcu một cấeup tu vi. Tu vi Tầwgn Phàm hin giờbC là Võ Đồ tam cấahp, trong Võ Đin của hắbCn cũng chỉFLa có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắLon hin giờQqA là màu trắUng nhạtutt, cũng đCLoi biểqu cho cảyHnh giới Võ Đồ hin giờND của hắDn. CảRhnh giới tăng lên, màu sắWc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắahm, nhưng cảUm giác của TầqWzn Phàm lạMyi rấUt tốt, dù sao ở chỗ này có rấaIt nhiu Linh Khí, trên Đaha CầKOWu hắllQn nào tu luyn đBSNược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đARkây phong phú, nhưng tiếc là hin giờGU không có dược đahqWznh, nếu không ta có thểyH lp tứFLac luyn chế một ít đqan dược chữtnba thương rồi!

Sau khi chứhqng thc bảzcn thân mình còn có thểg s dụng đWan hỏa, cũng có thểS tu luyn, trước mắWMt còn có nhiu Linh Dược như vy. TầOGwn Phàm cảahm giác ngứLoa tay, bảWMn thân rấXWyt muốn luyn đllQan mà không có lô đWthAPFnh.

- Đúng rồi, Tầtn gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấFLat đuKcARknh sẽ có dược đtWXVnh! Ta đUi tìm xem!

Tầatn Phàm nghĩBSN tới đWây lạBSNi trở nên hưng phấnWn, bấGUt quá TầCn Phàm trước kia đKOWối với phương din này không có một đeuiểFSm hứPaMng thú, t nhiên không biết thứah này đPaMRhđctdâu, cho nên TầqWzn Phàm đNDzcnh đzyei tìm "Tỷ tỷ" TầyHn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với TầdBAn Li, chng biết tạqi sao, TầMyn Phàm lạeui có một loạqWzi hảDo cảtnbm không hiểyIu, nguyn ý đGUi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắRhn suy yếu nhấRht, TầFSn Li là ngườtti đgdBAu tiên hắBSNn nhìn thấhy ở thế giới này, còn có ảOGwnh hưởng t một ít trí nhớ của TầyHn Phàm trước kia nữFLaa.

Mà khi TầFLan Phàm va đUctdnh rờCi đFLai, nhưng lạFSi va vn thấbCy ở ca đNDang đUCng một ngườUi, ngườOGwi nọ trông thấzcy TầSn Phàm vốn là sữllQng sờh, sau đWthó trên mt lin hin lên một tia trêu tứXWyc, lớn tiếng quát với TầFSn Phàm:

- Ngươi là ngườzci phương nào, lạbi dám xông vào Dược Viên Tầtnbn gia ta!

TầOGwn Phàm nghe thấLoy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườtuti này hắeun nhn ra, chính là con của Đzci trưởng lão, tên là TầWXVn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầNDn Phàm. Bởi vì trước đttó vài ngày hắgn gây chuyn bên ngoài nên bịWth phạdBAt đctdến trông giữND Dược Viên. Va rồi vì mới đtnbi ra nên khi Tầctdn Phàm đVzai vào cũng không trông thấyHy hắqWzn.

TầaIn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đWXVương đtRhi, ở TầllQn gia ngườtnbi không nhn ra hắzyen cc nhỏ, đtutơn giảuKcn là vì trước kia Tầtnbn Phàm tu vi thấttp, hơn nữDa tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườXWyi khác xem thườhqng, cộng thêm Tầtn Uy này vốn chính là loạMyi ngườbCi lấtnbn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d Tầbn Phàm đQqAWXV làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấBSNp vốn sẽ khiến ngườtuti khác khinh thườUng, đdBAã thế tính cách còn nhu nhược nữga, sao có thểqWz khiến ngườVzai khác không ăn hiếp đGUây?

Đã biết nguyên nhân, TầFSn Phàm cũng hiểAPFu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đqi tìm Tầttn Li hỏi chuyn dược đbCGUnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉb nhàn nhạWMt nói:

- Tránh ra.

- HắOGwc hắwgc, nguyên lai chỉLo là Võ Đồ tam cấWXVp mà thôi, vy nhấuKct đUzcnh không phảFSi ngườKOWi TầPaMn gia ta rồi! TầGUn gia ta đCườARkng đyHườXWyng Chân Võ thế gia cu phẩzyem, tuổi như ngươi sao có thểS có tu vịS thấDp như vy chứXWy?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.