Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác Giảz: Hỏa Thụ truyn cp nht nhanh nhấzwLt tạlzi tung hoanh chấhpm com
    Chương 2: Hưng phấzwLn. (1)


    Nhóm dịujch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấFsn. (1)

    - Cũng chỉt ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểzlu sinh ra tuyt sắDAhc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầKbn Phàm không khỏi thở dài, lp tứtc hắjn rấdbt nhanh phục hồi tinh thầZRn lạhDyi, đizihp tránh phát hin ra sơ hở gì, hắVn dứIbyt khoát ngồi dy, âm thầRKm t mình chẩtn đRKoán bnh một chút sau đujó thì thào nói:

    - Ta dườiwng như đAã không vic gì rồi...

    TầVn Phàm vốn là đLth t Đan Môn ẩiwn thế, bảwOzn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắiwn đyxối với tình huống thân thểzlu mình hin giờRK vn tương đKbối hiểCCHu rõ, chỉz là có chút suy yếu thôi, nghỉRV ngơi một chút sẽ không sao nữta.

    Tuy rằzng trông thấebIy Tầpn Phàm đctã tỉBunh lạzwLi, thoạhpt nhìn cũng không có gì trở ngạpi, nhưng Tầlzn Li vn gọi đRKebIi phu kiểKbm tra một phen, mà kết quảj cũng giống như Tầlzn Phàm t mình chẩbn điwoán, lúc này mới yên tâm lạCCHi.

    Tin đzludbi phu điwi, TầRVn Li hỏi thăm một hồi nữtRca, đRKợi sau khi xác đtRcAnh TầFsn Phàm tht s không có trở ngạti thì khuôn mt nàng lạcti đzột nhiên dầbKn dầzlun trở nên lạdbnh, thầzwLn sắyepc lạALnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm TầIbyn Phàm dườiwng như là hai ngườKbi khác xa nhau, sau đhDyó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầDAhn Phàm:

    - Tiểbu Phàm, lầbAin này đLthến tột cùng là ai muốn đRVIbyy ngươi vào chỗ chết? Ta nhấyxt đDAhizinh sẽ không bỏ qua cho hắKn đzluâu!

    Tầjn Phàm nghe thấydoy nàng thay đPyoổi cách xưng hô cũng t thấDAhy bi ai cho bảFsn thân mình, không chỉyep thái đutộ biến chuyểFsn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. BảzwLn thân TầwOzn Phàm cũng muốn biết đzwLáp án này, nhưng không biết sao dù hắebIn cố gắALng suy nghĩpFW thế nào cũng không nghĩHyP đtRcược gì, chỉBu đWUành cườoZBi khổ lắPyoc đlzxAu nói:

    - Khi đizió ta va v đoZBến ca, chỉb thấpy có một bóng đlzen lóe lên vụt qua, ta không kịydKp phảzwLn kháng đtã hôn mê bấKbt tỉKnh, chỉb biết là ngườpi này nhấwOzt đydKWUnh tu vịydo cao hơn ta rấDAht nhiu, v phầHyPn là ngườizii nào thì ta lạti không biết.

    - Vy ngươi nghỉxA ngơi trước một chút đydoi, sau đPyoó ta sẽ làm chút ít đIbyồ ăn đjưa đhpến cho ngươi...

    Tầzlun Li nghe thấty Tầtn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết TầbKn Phàm va mới t trong hôn mê tỉHyPnh lạpi nên không tin hỏi nhiu, chỉHyP dn dò một chút, rồi rờbAii khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đdkẹp của TầFsn Li rờAi đHyPi, TầxAn Phàm không khỏi lạdki âm thầzwLm tán thưởng, tht s rấodt đhDyẹp! Lạbi nghĩDAh tới trước khi hắbn chưa hoàn toàn thanh tỉebInh đzluã nghe Tầutn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đKty, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đyxộng.

    "Tỷ tỷ" này của Tầizin Phàm, không chỉRK có dung mạFso xuấdbt chúng, hơn nữta thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấbn thầDAhm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà TầHyPn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữja hai ngườFsi bịLth giảcti tr hắydKn cũng âm thầctm thương tâm một thờOuRi gian rấDAht dài.

    Hôm nay nếu có thểpFW khôi phục hôn ước, tin tưởng Tầodn Phàm trước kia trên trờVi có linh thiêng cũng có thểWU cảbKm thấdby an ủi.

    BấebIt quá nghĩBu đtến mọi thứdb trên Võ Thiên đtRcyepi lục, Tầlzn Phàm lp tứzluc không khỏi cườKi khổ lắydKc đOuRtu. Võ Thiên đujhpi lục, danh như ý nghĩIbya, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đWUoan của điziyxa vịt.

    Trong trí nhớ của TầoZBn Phàm trước kia, hắctn là Võ Đồ tam cấujp, mà cảRKnh giới võ đPyopFWo của Võ Thiên đjydKi lục phân thành Võ Đồ, Võ GiảLth, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đjột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạWUi cảlznh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằHyPng nhữLthng thứDAh trong trí nhớ cũng chỉK là phân cấydop cảutnh giới võ đjVo, nhưng lấbAiy suy đboán của Tầyepn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đyxây thc s quá mứdbc nồng đALm! Nếu như như vy vn không thểdb sinh ra Tu tiên giảhDy thì không còn gì đodz nói nữpa rồi.

    BấKt quá, vô lun như thế nào thì TầebIn Phàm bây giờIby quá yếu!

    Dù cho Tầctn Li tht s nguyn ý gảwOz cho hắodn, hắujn cũng không xứizing!

    Theo hắBun biết, Tầyepn Li chỉAL lớn hơn TầKbn Phàm na năm, nhưng đRKã đbKVt tới cảpFWnh giới Võ GiảRV cu cấizip, cái này khiến Tầodn Phàm cảKm thấhDyy xấctu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đpây dồi dào, chỉiw cầDAhn chịtu khó cố gắtRcng, phối hợp với đbAian dược của Đan Môn, cũng không phảZRi là không có hi vọng trở nên mạPyonh mẽ!

    TầbAin Phàm không h có nhữOuRng suy nghĩt nảyepn chí. Sau khi đdbiu chỉOuRnh trạzwLng thái tâm tình của mình, hắOuRn nhanh nhẹn xuống giườzwLng, trc tiếp đwOzi ra ngoài ca. Hin giờct TầydKn Phàm muốn đuti chứWUng thc một thứtRc!

    Trong trí nhớ của Tầpn Phàm trước kia, Võ Thiên đzwLRKi lục, tài nguyên Linh Dược thp phầzn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữAu thm chí tuyt chủng trên ĐhDya CầydKu, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểuj thấpFWy đHyPược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườyxi ta hưng phấVn rồi.

    TầFsn Phàm cảodm giác thấALy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đBu t của Đan Môn, Tầtn Phàm đbối với vic luyn đhpan luôn có nhữRVng suy nghĩtRc đydKiên cuồng và chấzwLp nhấwOzt.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ Giảct đDAhpFWng canh, trông thấebIy TầbKn Phàm đBui ra, đKbu khom ngườKi nói:

    - Thiếu gia!

    Tầzlun Phàm nhàn nhạujt gt gt đbAiydKu nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đyxng đpi cùng.

    - Thiếu gia, ngườizii mới va khôi phục, không nên đlzi lạbi khắiwp nơi như thế...

    Một vịct hạj nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảjo các ngươi đizing đyepi theo, có chuyn gì t ta chịyxu trách nhim.

    Tầutn Phàm nôn nóng đWUi chứCCHng thc một thứlz, hin giờbK lạzlui bịFs ngăn cảbn, lờydKi nói không khỏi có phầRVn bc tứbc.

    Nhn thấcty thái đxAộ bc tứAc của TầRVn Phàm, hai vịRK Võ Giảb kia cũng lộ ra vài phầFsn kinh ngạdkc. Trong nội tâm mơ hồ cảOuRm thấuty vịtRc Thiếu gia TầKbn Phàm trước mắdbt này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắALn dù sao chỉpFW là hạlz nhân. Trong Chân Võ thế gia như TầHyPn gia, còn không đOuRến phiên bọn hắctn lỗ mãng, đKành phảizii thối lui sang một bên, đPyoIby Tầzlun Phàm đji một mình đWUến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐBui Kin quốc là một mảwOznh đzdbt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầwOzn dầOuRn phát triểydKn trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam Đodi Kin quốc. Mà Nam Phong Tầizin gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩHyPm, ở vào phía đALông Nam Phong thành, đoZBiwt phong 800 mu, trong gia tộc đydoình đlzài lầdku các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đKty đFsủ mọi thứuj.

    Theo con đDAhườzlung lát đRKá xanh đPyoi vòng vèo một lúc, đLthi ước chng hơn mườizii phút đPyoồng hồ, TầLthn Phàm rốt cục da vào trí nhớ đcti đPyoến trước một tiểOuRu vin lịoZBch s tao nhã. Chưa đhpi vào ca, đctã nghe đzược mùi thơm dược liu nồng đutm bay vào mũi khiến hắiwn cảRVm thấpFWy sảhpng khoái tinh thầKn, tâm tình cũng theo đoZBó kích đzwLộng vài phầdbn.

    Tầbn Phàm ngẩPyong đZRIbyu, trông thấBuy trên đFsFsi môn có một biểVn hiu, trên đAó ghi mấHyPy chữydo "Linh Dược viên đbAi tam", hắctn biết rõ đbây chính là nơi hắzlun cầxAn tìm rồi. T cái tên cũng biết đFsược, Linh Dược viên như vy ở TầOuRn gia cũng không chỉizi có một, đyxây chỉLth là cái cách chỗ TầVn Phàm gầyepn nhấPyot thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấpy một mảpng lớn Linh Dược mà kiếp trước đlzau khổ tìm kiếm xuấujt hin ngay trước mắPyot, loạAi cảRVm giác hạzlunh phúc này khiến hắhDyn quảhDy thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấtRcn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảFso, Hòa Lan, ThấRKt sắZRc liên...

TầOuRn Phàm trong ming thì thào đtọc lấPyoy các loạwOzi dược liu trước mắydot, nhữujng dược liu này có rấdbt nhiu thứBu trên Đja Cầtu cc kỳ hiếm thấbKy, có cái thm chí đzã tuyt chủng chỉLth có thểLth nhìn thấxAy trong sách, ở chỗ này lạiwi có thể gieo trồng đydocti lượng!

Đây chỉb là một dược viên bình thườKng của Tầujn gia thôi!

ydK nhiên đKbã có đpFWược nhiu dược liu trân quý như vy! truyn copy t tunghoanh.com

Vy còn nhữpng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đydoây?

Mc dù có chút không thểA tin đAược, nhưng Tầlzn Phàm đtRcã khng đutydKnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườydKi ta hưng phấRVn.

Tầbn Phàm đKi xuyên qua Dược Viên, khi thì phấDAhn khởi thấlzp giọng hô, khi thì cúi đVyxu vuốt ve thưởng thứbAic, trạKng thái như đhDyiên như cuồng!

BấebIt quá cũng không trách đRKược hắdbn lạebIi thấRVt thố như thế, với tư cách là đdk t Đan Môn, t nhỏ hắRKn đzwLã có suy nghĩp chấjp nhấzlut với luyn đBuan. Không chỉzlu đZRã đCCHọc qua một lượt toàn bộ đRKan thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữzlua ở xã hội hin đCCHhpi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩp cách đodp luyn đujan! Mà một lầVn cuối cùng luyn đtan, cũng chính vì hắdkn không tìm đydoược các dược liu đodồng đutu cầtRcn thiết, lạodi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đydoan nổ tung, có thểod thấlzy đRKược hắodn chấutp nhấbAit điziối với luyn đIbyan thế nào.

Hôm nay đOuRột nhiên trông thấhpy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểBu thống khoái luyn đydKan, cái này sao có thểb khiến hắZRn không kích đBuộng vạIbyn phầtn đebIây.

Lúc này, thấdky chung quanh không có ngườZRi, TầKbn Phàm có chút khẩbAin trương duỗi tay phảiwi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểLth dưới s khống chế của hắpn vn chuyểLthn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắKbng nhạbt lin hin lên trên lòng bảFsn tay hắizin.

- Võ Khí này quảj tht cũng giống như ta nghĩb, chỉdk cầydKn vn dụng pháp môn đtRcc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểxA sinh ra đtRcan hỏa.

TầLthn Phàm thấOuRy vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắbn biết rõ, nếu như không thểoZB luyn đRKan, vy thì hắyepn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườBui khác cảydo.

Ngay sau đKbó, Tầbn Phàm tìm một nơi sạKch sẽ ngồi xuống, th âm thầzlum đKbiu tứwOzc, tiến hành lầhpn tu luyn đZRKu tiên của hắdkn ở thế giới này.

Lúc ở trên Đuta Cầlzu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảzlu thc khó như lên trờyxi! Cộng thêm sau một đzluLthi biến cố mà Đan Môn chỉj còn lạWUi mình hắebIn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườLthi mấxAy năm, Tầctn Phàm vn không có đbKược thành quảb gì lớn.

Tầiwn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên ĐebIa CầtRcu không thểWU nào đbKydot đjược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên TầFsn Phàm cũng không có đhDyi tu luyn công pháp làm gì, chỉyep chuyên chú ở luyn đDAhan. Dù sao hắjn cũng không biết mình cuối cùng lạKbi xuyên vit đHyPến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấzluy đpFWan dược là căn cở đbWU lp phái, đdbối với cái này ngược lạCCHi bảWUo tồn rấALt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đHyPan mấKby ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của Tầujn Phàm khi còn ở trên ĐVa CầPyou không đydKược cao minh, cho nên hắbn dứzwLt khoát tu luyn theo công pháp của Tầtn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầRKn hợp nhấxAt. TầIbyn Phàm chm rãi thu nạpFWp Linh Khí nén lạKi, sau đzó khống chế chúng xuống Khí HảtRci dưới bụng.

Khí Hảodi lạWUi đlzược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứIbya đxAng "Võ Khí", Linh Khí hấhpp thu vào cơ thểHyP sau khi vn hành quanh thân, lạKbi qua quá trình chuyểjn hóa sơ bộ rồi đOuRến Võ Đin, lạALi chuyểctn hóa lầVn hai và chứza đoZBng lạDAhi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầlzn tu luyn chuyểutn hóa t nhiên nhiều, chứdka đbKng điziược cũng nhiu, cái đpFWó cũng giống như công pháp trước kia TầPyon Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đydoKbi biểpFWu một cấbp tu vi. Tu vi TầZRn Phàm hin giờBu là Võ Đồ tam cấyepp, trong Võ Đin của hắzwLn cũng chỉwOz có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắizin hin giờV là màu trắdkng nhạHyPt, cũng điwbi biểWUu cho cảRKnh giới Võ Đồ hin giờt của hắydon. Cảdknh giới tăng lên, màu sắctc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắodm, nhưng cảbKm giác của TầPyon Phàm lạti rấbt tốt, dù sao ở chỗ này có rấpFWt nhiu Linh Khí, trên ĐRVa CầBuu hắbn nào tu luyn đHyPược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đtây phong phú, nhưng tiếc là hin giờp không có dược đAdknh, nếu không ta có thểPyo lp tứjc luyn chế một ít đAan dược chữKba thương rồi!

Sau khi chứizing thc bảIbyn thân mình còn có thểOuR s dụng đbKan hỏa, cũng có thểwOz tu luyn, trước mắFst còn có nhiu Linh Dược như vy. TầDAhn Phàm cảWUm giác ngứyxa tay, bảbn thân rấiwt muốn luyn đban mà không có lô đbutnh.

- Đúng rồi, TầtRcn gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấpt đKbKbnh sẽ có dược đdboZBnh! Ta đWUi tìm xem!

Tầydon Phàm nghĩWU tới đbAiây lạpi trở nên hưng phấzn, bấodt quá TầRKn Phàm trước kia đbối với phương din này không có một đbAiiểwOzm hứdbng thú, t nhiên không biết thứRV này đOuRyepđydKâu, cho nên Tầdbn Phàm đRKVnh đWUi tìm "Tỷ tỷ" Tầlzn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với Tầujn Li, chng biết tạydKi sao, TầRVn Phàm lạodi có một loạwOzi hảbAio cảdkm không hiểiwu, nguyn ý đKi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắhpn suy yếu nhấHyPt, TầebIn Li là ngườRKi đctbu tiên hắodn nhìn thấpFWy ở thế giới này, còn có ảzlunh hưởng t một ít trí nhớ của TầoZBn Phàm trước kia nữbKa.

Mà khi TầALn Phàm va đjZRnh rờCCHi đizii, nhưng lạPyoi va vn thấhDyy ở ca đVang đyepHyPng một ngườHyPi, ngườPyoi nọ trông thấWUy TầRVn Phàm vốn là sữAng sờBu, sau đPyoó trên mt lin hin lên một tia trêu tứRVc, lớn tiếng quát với Tầizin Phàm:

- Ngươi là ngườLthi phương nào, lạyepi dám xông vào Dược Viên Tầzlun gia ta!

Tầjn Phàm nghe thấwOzy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườwOzi này hắCCHn nhn ra, chính là con của ĐFsi trưởng lão, tên là TầoZBn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầbKn Phàm. Bởi vì trước đlzó vài ngày hắRKn gây chuyn bên ngoài nên bịHyP phạzt đVến trông giữCCH Dược Viên. Va rồi vì mới đxAi ra nên khi Tầlzn Phàm đizii vào cũng không trông thấFsy hắRVn.

TầAn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đPyoương đLthoZBi, ở Tầzn gia ngườwOzi không nhn ra hắiwn cc nhỏ, đWUơn giảjn là vì trước kia TầFsn Phàm tu vi thấPyop, hơn nữhDya tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườodi khác xem thườebIng, cộng thêm TầBun Uy này vốn chính là loạdki ngườyepi lấVn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d Tầlzn Phàm đpebI làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấyxp vốn sẽ khiến ngườhDyi khác khinh thườRVng, đyxã thế tính cách còn nhu nhược nữba, sao có thểdk khiến ngườhDyi khác không ăn hiếp đhDyây?

Đã biết nguyên nhân, TầwOzn Phàm cũng hiểiwu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đLthi tìm TầpFWn Li hỏi chuyn dược đydKzlunh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉLth nhàn nhạKt nói:

- Tránh ra.

- HắydKc hắjc, nguyên lai chỉp là Võ Đồ tam cấbp mà thôi, vy nhấWUt đWUpFWnh không phảbAii ngườxAi Tầhpn gia ta rồi! TầOuRn gia ta đbAiườzng đHyPườbKng Chân Võ thế gia cu phẩDAhm, tuổi như ngươi sao có thểebI có tu vịRK thấizip như vy chứtRc?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.

banner