Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảG: Hỏa Thụ
    Chương 2: Hưng phấQn. (1)


    Nhóm dịxmach: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấGn. (1)

    - Cũng chỉIMc ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểinV sinh ra tuyt sắPc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầPn Phàm không khỏi thở dài, lp tứeuc hắYn rấHtt nhanh phục hồi tinh thầCn lạqqyi, đNPmq tránh phát hin ra sơ hở gì, hắxman dứut khoát ngồi dy, âm thầjPm t mình chẩFnn đgNoán bnh một chút sau đGó thì thào nói:

    - Ta dườpdfng như đNPã không vic gì rồi...

    TầVtZn Phàm vốn là đna t Đan Môn ẩGn thế, bảIMcn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắPn đyIối với tình huống thân thểmq mình hin giờXNu vn tương đusối hiểMXVu rõ, chỉyPp là có chút suy yếu thôi, nghỉeu ngơi một chút sẽ không sao nữyIa.

    Tuy rằGng trông thấGJxy TầIn Phàm đCã tỉyInh lạqqyi, thoạMct nhìn cũng không có gì trở ngạVygi, nhưng TầIn Li vn gọi đpiteui phu kiểPm tra một phen, mà kết quảP cũng giống như TầypGn Phàm t mình chẩGJxn đHtoán, lúc này mới yên tâm lạnMui.

    Tin đtVinVi phu đdYi, TầinVn Li hỏi thăm một hồi nữyPpa, đjPợi sau khi xác đxmaZynh TầGn Phàm tht s không có trở ngạui thì khuôn mt nàng lạbeHi đSdột nhiên dầtn dầPn trở nên lạaCnh, thầIn sắVtZc lạSdnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm TầMcn Phàm dườPng như là hai ngườGi khác xa nhau, sau đtVó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầXIXn Phàm:

    - Tiểpitu Phàm, lầGn này đdYến tột cùng là ai muốn đgNuy ngươi vào chỗ chết? Ta nhấZyt đeugNnh sẽ không bỏ qua cho hắCn đCâu!

    TầVygn Phàm nghe thấuy nàng thay đMcổi cách xưng hô cũng t thấIMcy bi ai cho bảVygn thân mình, không chỉDF thái đPộ biến chuyểpdfn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. BảMcn thân TầnMun Phàm cũng muốn biết đtáp án này, nhưng không biết sao dù hắxman cố gắGCng suy nghĩY thế nào cũng không nghĩinV đuược gì, chỉFn đMcành cườVygi khổ lắVygc đgNSdu nói:

    - Khi đdYó ta va v đXNuến ca, chỉinV thấpdfy có một bóng đIen lóe lên vụt qua, ta không kịPCjp phảPn kháng đgNã hôn mê bấnat tỉZynh, chỉP biết là ngườpdfi này nhấPt đGCJFSnh tu vịnMu cao hơn ta rấbeHt nhiu, v phầCn là ngườXIXi nào thì ta lạeui không biết.

    - Vy ngươi nghỉbeH ngơi trước một chút đVtZi, sau đtó ta sẽ làm chút ít đinVồ ăn đmqưa đbeHến cho ngươi...

    TầNn Li nghe thấypGy TầXIXn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết TầJFSn Phàm va mới t trong hôn mê tỉxmanh lạgNi nên không tin hỏi nhiu, chỉpdf dn dò một chút, rồi rờPi khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đnaẹp của TầyPpn Li rờtDni đuGi, Tầmqn Phàm không khỏi lạPi âm thầgNm tán thưởng, tht s rấpitt đIẹp! Lạeui nghĩXNu tới trước khi hắZyn chưa hoàn toàn thanh tỉnanh đypGã nghe TầyIn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đNPXNuy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đXNuộng.

    "Tỷ tỷ" này của Tầun Phàm, không chỉinV có dung mạHto xuấmqt chúng, hơn nữNa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấxman thầGJxm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà TầdYn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữXIXa hai ngườpdfi bịpdf giảuGi tr hắJFSn cũng âm thầXNum thương tâm một thờCi gian rấPCjt dài.

    Hôm nay nếu có thểG khôi phục hôn ước, tin tưởng TầuGn Phàm trước kia trên trờjPi có linh thiêng cũng có thểuG cảPm thấGy an ủi.

    Bấnat quá nghĩmq đGCến mọi thứtDn trên Võ Thiên đuCi lục, Tầcbyn Phàm lp tứPc không khỏi cườui khổ lắPCjc đdYuGu. Võ Thiên đnayIi lục, danh như ý nghĩtDna, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đGCoan của đuGVtZa vịJFS.

    Trong trí nhớ của TầDFn Phàm trước kia, hắIn là Võ Đồ tam cấIp, mà cảbeHnh giới võ đHtypGo của Võ Thiên đpitbeHi lục phân thành Võ Đồ, Võ GiảyPp, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đtVột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạGi cảSdnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằDFng nhữFnng thứxma trong trí nhớ cũng chỉN là phân cấMXVp cảPnh giới võ đpdfPo, nhưng lấbeHy suy đNoán của TầXIXn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đDFây thc s quá mứbeHc nồng đPm! Nếu như như vy vn không thểZy sinh ra Tu tiên giảP thì không còn gì đCZy nói nữPa rồi.

    BấbeHt quá, vô lun như thế nào thì Tầxman Phàm bây giờNP quá yếu!

    Dù cho TầbeHn Li tht s nguyn ý gảP cho hắfQn, hắcbyn cũng không xứcbyng!

    Theo hắeun biết, TầyPpn Li chỉSd lớn hơn TầinVn Phàm na năm, nhưng đgNã đnaMXVt tới cảbeHnh giới Võ GiảypG cu cấyPpp, cái này khiến TầIMcn Phàm cảxmam thấgNy xấYu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đtây dồi dào, chỉtDn cầNPn chịMcu khó cố gắusng, phối hợp với đQan dược của Đan Môn, cũng không phảIMci là không có hi vọng trở nên mạdYnh mẽ!

    TầinVn Phàm không h có nhữJFSng suy nghĩyI nảZyn chí. Sau khi đCiu chỉdYnh trạeung thái tâm tình của mình, hắuGn nhanh nhẹn xuống giườNng, trc tiếp đDFi ra ngoài ca. Hin giờVyg TầXNun Phàm muốn đnMui chứnang thc một thứaC!

    Trong trí nhớ của TầtVn Phàm trước kia, Võ Thiên đMXVZyi lục, tài nguyên Linh Dược thp phầtVn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữeuu thm chí tuyt chủng trên ĐGCa Cầtu, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểC thấmqy đSdược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườpiti ta hưng phấtn rồi.

    TầDFn Phàm cảyIm giác thấfQy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đdY t của Đan Môn, TầIMcn Phàm đaCối với vic luyn đyPpan luôn có nhữCng suy nghĩbeH đinViên cuồng và chấnMup nhấuGt.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ GiảPCj đYMcng canh, trông thấNy TầPCjn Phàm đyIi ra, đuGu khom ngườSdi nói:

    - Thiếu gia!

    TầMcn Phàm nhàn nhạqqyt gt gt đXIXQu nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đHtng đtDni cùng.

    - Thiếu gia, ngườtVi mới va khôi phục, không nên đgNi lạeui khắdYp nơi như thế...

    Một vịDF hạjP nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảnMuo các ngươi đyIng đypGi theo, có chuyn gì t ta chịXNuu trách nhim.

    TầjPn Phàm nôn nóng đpdfi chứQng thc một thứPCj, hin giờgN lạaCi bịmq ngăn cảNn, lờxmai nói không khỏi có phầnMun bc tứPc.

    Nhn thấfQy thái đpdfộ bc tứcbyc của Tầcbyn Phàm, hai vịQ Võ GiảFn kia cũng lộ ra vài phầGJxn kinh ngạyIc. Trong nội tâm mơ hồ cảinVm thấnay vịMc Thiếu gia TầtVn Phàm trước mắIt này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắmqn dù sao chỉVyg là hạJFS nhân. Trong Chân Võ thế gia như TầCn gia, còn không đZyến phiên bọn hắun lỗ mãng, đqqyành phảeui thối lui sang một bên, đGJxY TầinVn Phàm đPi một mình đIến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐbeHi Kin quốc là một mảfQnh đNPmqt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầQn dầnMun phát triểeun trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐbeHi Kin quốc. Mà Nam Phong Tầxman gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩHtm, ở vào phía đMcông Nam Phong thành, đSdaCt phong 800 mu, trong gia tộc đypGình đaCài lầgNu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đyIpdfy đNPủ mọi thứnMu.

    Theo con đdYườMcng lát đZyá xanh đbeHi vòng vèo một lúc, đMXVi ước chng hơn mườVygi phút đnaồng hồ, TầtDnn Phàm rốt cục da vào trí nhớ đyPpi đHtến trước một tiểtDnu vin lịXIXch s tao nhã. Chưa đPi vào ca, đDFã nghe đdYược mùi thơm dược liu nồng đFnm bay vào mũi khiến hắJFSn cảQm thấPy sảFnng khoái tinh thầIn, tâm tình cũng theo đaCó kích đXIXộng vài phầIn.

    TầCn Phàm ngẩeung đNfQu, trông thấGJxy trên đCyIi môn có một biểtDnn hiu, trên đPó ghi mấNy chữypG "Linh Dược viên đSd tam", hắtDnn biết rõ đMcây chính là nơi hắnMun cầDFn tìm rồi. T cái tên cũng biết đVtZược, Linh Dược viên như vy ở TầPCjn gia cũng không chỉQ có một, đtVây chỉY là cái cách chỗ TầFnn Phàm gầqqyn nhấtVt thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấnay một mảyPpng lớn Linh Dược mà kiếp trước đPau khổ tìm kiếm xuấIMct hin ngay trước mắXNut, loạusi cảyIm giác hạIMcnh phúc này khiến hắuGn quảaC thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấSdn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảpito, Hòa Lan, ThấVtZt sắfQc liên...

TầMcn Phàm trong ming thì thào đFnọc lấGJxy các loạGi dược liu trước mắPCjt, nhữZyng dược liu này có rấGt nhiu thứgN trên ĐIa CầSdu cc kỳ hiếm thấdYy, có cái thm chí đGCã tuyt chủng chỉP có thểaC nhìn thấGJxy trong sách, ở chỗ này lạNPi có thể gieo trồng đJFSqqyi lượng!

Đây chỉMc là một dược viên bình thườQng của TầJFSn gia thôi!

uG nhiên đIã có đdYược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữGng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đXNuây?

Mc dù có chút không thểVtZ tin đinVược, nhưng TầXNun Phàm đaCã khng đNpdfnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườGCi ta hưng phấgNn.

TầtDnn Phàm đXNui xuyên qua Dược Viên, khi thì phấbeHn khởi thấmqp giọng hô, khi thì cúi đGCyPpu vuốt ve thưởng thứypGc, trạNng thái như đuGiên như cuồng!

BấGt quá cũng không trách đXNuược hắxman lạtDni thấdYt thố như thế, với tư cách là đQ t Đan Môn, t nhỏ hắYn đJFSã có suy nghĩI chấnMup nhấjPt với luyn đaCan. Không chỉQ đpitã đdYọc qua một lượt toàn bộ đNPan thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữGJxa ở xã hội hin đCZyi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩP cách đtVaC luyn đgNan! Mà một lầQn cuối cùng luyn đuGan, cũng chính vì hắjPn không tìm đZyược các dược liu đeuồng đMXVu cầXIXn thiết, lạQi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đjPan nổ tung, có thểuG thấuGy đIược hắMcn chấYp nhấJFSt đypGối với luyn đQan thế nào.

Hôm nay đNột nhiên trông thấZyy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểZy thống khoái luyn đQan, cái này sao có thểQ khiến hắyPpn không kích đnaộng vạmqn phầusn đQây.

Lúc này, thấnay chung quanh không có ngườmqi, TầnMun Phàm có chút khẩdYn trương duỗi tay phảVygi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểFn dưới s khống chế của hắGJxn vn chuyểQn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắjPng nhạIt lin hin lên trên lòng bảun tay hắnan.

- Võ Khí này quảdY tht cũng giống như ta nghĩQ, chỉN cầXNun vn dụng pháp môn đXNuc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểxma sinh ra đXNuan hỏa.

TầYn Phàm thấqqyy vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắDFn biết rõ, nếu như không thểu luyn đeuan, vy thì hắxman ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườMXVi khác cảMXV.

Ngay sau đNPó, Tầtn Phàm tìm một nơi sạtVch sẽ ngồi xuống, th âm thầnam đHtiu tứVtZc, tiến hành lầGJxn tu luyn đdYNu tiên của hắbeHn ở thế giới này.

Lúc ở trên ĐXIXa CầYu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảVyg thc khó như lên trờXNui! Cộng thêm sau một đutVi biến cố mà Đan Môn chỉjP còn lạyIi mình hắIn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườnMui mấXIXy năm, TầyIn Phàm vn không có đQược thành quảdY gì lớn.

Tầeun Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên Đcbya CầaCu không thểeu nào đaCNt đPược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên TầbeHn Phàm cũng không có đnai tu luyn công pháp làm gì, chỉMXV chuyên chú ở luyn đdYan. Dù sao hắypGn cũng không biết mình cuối cùng lạaCi xuyên vit đMcến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấqqyy đbeHan dược là căn cở đbeHY lp phái, đypGối với cái này ngược lạti bảcbyo tồn rấpitt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đXIXan mấGJxy ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của TầGJxn Phàm khi còn ở trên Đpita CầXNuu không đJFSược cao minh, cho nên hắuGn dứut khoát tu luyn theo công pháp của TầGJxn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầMcn hợp nhấVygt. TầfQn Phàm chm rãi thu nạGJxp Linh Khí nén lạGJxi, sau đQó khống chế chúng xuống Khí HảPi dưới bụng.

Khí HảDFi lạJFSi đbeHược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứPCja đnang "Võ Khí", Linh Khí hấMcp thu vào cơ thểY sau khi vn hành quanh thân, lạyIi qua quá trình chuyểdYn hóa sơ bộ rồi đusến Võ Đin, lạyIi chuyểPCjn hóa lầjPn hai và chứPa đZyng lạVygi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầHtn tu luyn chuyểIn hóa t nhiên nhiều, chứPa đpitng đVygược cũng nhiu, cái đVtZó cũng giống như công pháp trước kia Tầun Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đGSdi biểNPu một cấeup tu vi. Tu vi Tầpitn Phàm hin giờfQ là Võ Đồ tam cấnMup, trong Võ Đin của hắnMun cũng chỉDF có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắDFn hin giờinV là màu trắFnng nhạGCt, cũng đpitnai biểinVu cho cảZynh giới Võ Đồ hin giờHt của hắyIn. CảVygnh giới tăng lên, màu sắfQc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắpdfm, nhưng cảtVm giác của TầbeHn Phàm lạPCji rấeut tốt, dù sao ở chỗ này có rấPCjt nhiu Linh Khí, trên ĐinVa CầXNuu hắmqn nào tu luyn đFnược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đQây phong phú, nhưng tiếc là hin giờHt không có dược đMXVpitnh, nếu không ta có thểGC lp tứPc luyn chế một ít đbeHan dược chữyIa thương rồi!

Sau khi chứIMcng thc bảIn thân mình còn có thểqqy s dụng đYan hỏa, cũng có thểC tu luyn, trước mắJFSt còn có nhiu Linh Dược như vy. TầSdn Phàm cảqqym giác ngứuGa tay, bảusn thân rấFnt muốn luyn đYan mà không có lô đGJxaCnh.

- Đúng rồi, TầXNun gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấpitt đyIMcnh sẽ có dược đGJxunh! Ta đpdfi tìm xem!

TầYn Phàm nghĩVyg tới đMXVây lạMXVi trở nên hưng phấuGn, bấxmat quá Tầnan Phàm trước kia đaCối với phương din này không có một đFniểpdfm hứbeHng thú, t nhiên không biết thứjP này đXIXgNđpdfâu, cho nên TầVtZn Phàm đPCjGJxnh đGJxi tìm "Tỷ tỷ" TầQn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với TầfQn Li, chng biết tạGi sao, TầgNn Phàm lạGJxi có một loạGJxi hảuso cảZym không hiểSdu, nguyn ý đqqyi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắQn suy yếu nhấut, TầaCn Li là ngườMXVi đPIu tiên hắxman nhìn thấMcy ở thế giới này, còn có ảFnnh hưởng t một ít trí nhớ của Tầpitn Phàm trước kia nữpdfa.

Mà khi TầfQn Phàm va đtVGJxnh rờMXVi đNPi, nhưng lạgNi va vn thấIMcy ở ca đPang đVygyPpng một ngườNPi, ngườnai nọ trông thấQy Tầmqn Phàm vốn là sữjPng sờZy, sau đfQó trên mt lin hin lên một tia trêu tứPc, lớn tiếng quát với Tầcbyn Phàm:

- Ngươi là ngườGCi phương nào, lạQi dám xông vào Dược Viên TầPn gia ta!

TầYn Phàm nghe thấGy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườMci này hắNPn nhn ra, chính là con của Đpiti trưởng lão, tên là TầGCn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầaCn Phàm. Bởi vì trước đpitó vài ngày hắun gây chuyn bên ngoài nên bịFn phạCt đtDnến trông giữFn Dược Viên. Va rồi vì mới đGJxi ra nên khi TầPn Phàm đeui vào cũng không trông thấVtZy hắFnn.

TầMcn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đeuương đJFSfQi, ở TầCn gia ngườtVi không nhn ra hắnMun cc nhỏ, đIơn giảIn là vì trước kia Tầtn Phàm tu vi thấnap, hơn nữta tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườQi khác xem thườnMung, cộng thêm TầinVn Uy này vốn chính là loạQi ngườjPi lấMcn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d TầPCjn Phàm đQgN làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấNPp vốn sẽ khiến ngườIi khác khinh thườung, đaCã thế tính cách còn nhu nhược nữbeHa, sao có thểFn khiến ngườVtZi khác không ăn hiếp đXIXây?

Đã biết nguyên nhân, TầIMcn Phàm cũng hiểinVu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đVygi tìm TầVygn Li hỏi chuyn dược đtVHtnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉJFS nhàn nhạeut nói:

- Tránh ra.

- HắyPpc hắIc, nguyên lai chỉG là Võ Đồ tam cấusp mà thôi, vy nhấyPpt đPCjtnh không phảXNui ngườGJxi TầyPpn gia ta rồi! TầfQn gia ta đNPườGJxng đMXVườYng Chân Võ thế gia cu phẩaCm, tuổi như ngươi sao có thểcby có tu vịcby thấtDnp như vy chứY?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.