Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảdL: Hỏa Thụ
    Chương 2: Hưng phấIvNn. (1)


    Nhóm dịDwch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấkkn. (1)

    - Cũng chỉkk ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểDw sinh ra tuyt sắQdkc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầlJln Phàm không khỏi thở dài, lp tứZqc hắgn rấQSt nhanh phục hồi tinh thầJWLn lạvi, đcJb tránh phát hin ra sơ hở gì, hắkkn dứdt khoát ngồi dy, âm thầgm t mình chẩlJln đZDAoán bnh một chút sau đNGZó thì thào nói:

    - Ta dườjJMng như đPIPã không vic gì rồi...

    TầZqn Phàm vốn là đfv t Đan Môn ẩSn thế, bảIvNn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắnlNn đDối với tình huống thân thểQS mình hin giờAb vn tương đZDAối hiểQdku rõ, chỉJWL là có chút suy yếu thôi, nghỉnlN ngơi một chút sẽ không sao nữvMja.

    Tuy rằhng trông thấNRy TầCBn Phàm đnlNã tỉDnh lạJSi, thoạGxHt nhìn cũng không có gì trở ngạQdki, nhưng TầXJcn Li vn gọi đhoi phu kiểLNZm tra một phen, mà kết quảKI cũng giống như TầNRn Phàm t mình chẩjgn đvoán, lúc này mới yên tâm lạhi.

    Tin đHojgi phu đZqi, TầQSn Li hỏi thăm một hồi nữbda, đDybợi sau khi xác đQSxDnh TầGxHn Phàm tht s không có trở ngạvi thì khuôn mt nàng lạJhi đQdkột nhiên dầGxHn dầfvn trở nên lạddnnh, thầdLn sắNQXc lạdnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm TầjJMn Phàm dườgng như là hai ngườBCi khác xa nhau, sau đGxHó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầjJMn Phàm:

    - TiểLNZu Phàm, lầvMjn này đBCến tột cùng là ai muốn đAjAQdky ngươi vào chỗ chết? Ta nhấJht đcJlJlnh sẽ không bỏ qua cho hắbdn đMgâu!

    TầHon Phàm nghe thấXJcy nàng thay điyổi cách xưng hô cũng t thấgy bi ai cho bảjJMn thân mình, không chỉjJM thái đSộ biến chuyểnlNn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. BảBCn thân TầlJln Phàm cũng muốn biết đMfQáp án này, nhưng không biết sao dù hắQSn cố gắong suy nghĩJWL thế nào cũng không nghĩy đKIược gì, chỉjg đxDành cườKIi khổ lắAbc đJWLbu nói:

    - Khi đdó ta va v đvMjến ca, chỉkk thấJSy có một bóng đHoen lóe lên vụt qua, ta không kịCBp phảMgn kháng đdã hôn mê bấAbt tỉZDAnh, chỉxD biết là ngườZDAi này nhấjgt đdLMgnh tu vịjg cao hơn ta rấDt nhiu, v phầMfQn là ngườMfQi nào thì ta lạoi không biết.

    - Vy ngươi nghỉkk ngơi trước một chút đlJli, sau đoó ta sẽ làm chút ít đAbồ ăn đhưa đlJlến cho ngươi...

    TầdLn Li nghe thấfvy TầdLn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết Tầdn Phàm va mới t trong hôn mê tỉMfQnh lạvi nên không tin hỏi nhiu, chỉNQX dn dò một chút, rồi rờxDi khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đZDAẹp của TầDn Li rờvi đJhi, Tầgn Phàm không khỏi lạjgi âm thầxDm tán thưởng, tht s rấnlNt đKIẹp! LạJSi nghĩv tới trước khi hắQdkn chưa hoàn toàn thanh tỉgnh đAjAã nghe Tầgn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đbddy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đKIộng.

    "Tỷ tỷ" này của TầAjAn Phàm, không chỉLNZ có dung mạgo xuấgt chúng, hơn nữJSa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấDwn thầAbm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà Tầgn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữSa hai ngườKIi bịWKD giảcJi tr hắGxHn cũng âm thầNRm thương tâm một thờQdki gian rấot dài.

    Hôm nay nếu có thểMg khôi phục hôn ước, tin tưởng TầZqn Phàm trước kia trên trờdi có linh thiêng cũng có thểd cảgm thấvMjy an ủi.

    BấZDAt quá nghĩkk đdến mọi thứJWL trên Võ Thiên đdQSi lục, Tầgn Phàm lp tứlCBc không khỏi cườnlNi khổ lắXJcc đyKIu. Võ Thiên đAbgi lục, danh như ý nghĩDyba, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đvMjoan của đJhda vịNQX.

    Trong trí nhớ của Tầdn Phàm trước kia, hắBCn là Võ Đồ tam cấgp, mà cảHonh giới võ đlJlQdko của Võ Thiên đIvNPIPi lục phân thành Võ Đồ, Võ GiảlJl, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đcJột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạcJi cảPIPnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằGxHng nhữCBng thứg trong trí nhớ cũng chỉy là phân cấvp cảlJlnh giới võ đIvNIvNo, nhưng lấxDy suy đSoán của TầJWLn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đnlNây thc s quá mứKIc nồng đfvm! Nếu như như vy vn không thểCB sinh ra Tu tiên giảb thì không còn gì đcJS nói nữQdka rồi.

    Bấot quá, vô lun như thế nào thì TầMfQn Phàm bây giờbd quá yếu!

    Dù cho TầLNZn Li tht s nguyn ý gảh cho hắZDAn, hắIvNn cũng không xứkkng!

    Theo hắvn biết, TầZDAn Li chỉdL lớn hơn TầjJMn Phàm na năm, nhưng đLNZã đDybyt tới cảdnh giới Võ Giảg cu cấNRp, cái này khiến Tầyn Phàm cảQSm thấQSy xấfvu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đLNZây dồi dào, chỉdL cầJhn chịIvNu khó cố gắhng, phối hợp với đIvNan dược của Đan Môn, cũng không phảJSi là không có hi vọng trở nên mạvMjnh mẽ!

    Tầiyn Phàm không h có nhữZqng suy nghĩMfQ nảQSn chí. Sau khi đHoiu chỉjJMnh trạNRng thái tâm tình của mình, hắXJcn nhanh nhẹn xuống giườQdkng, trc tiếp đQdki ra ngoài ca. Hin giờAjA Tầgn Phàm muốn đbi chứfvng thc một thứcJ!

    Trong trí nhớ của TầAbn Phàm trước kia, Võ Thiên đJWLAbi lục, tài nguyên Linh Dược thp phầjJMn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữQSu thm chí tuyt chủng trên Đda Cầfvu, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểo thấNGZy đZDAược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườDybi ta hưng phấDn rồi.

    TầIvNn Phàm cảXJcm giác thấbdy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đb t của Đan Môn, Tầkkn Phàm đJWLối với vic luyn đjgan luôn có nhữxDng suy nghĩg đCBiên cuồng và chấAbp nhấNRt.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ GiảXJc đNRddnng canh, trông thấSy TầJSn Phàm đQdki ra, đhu khom ngườWKDi nói:

    - Thiếu gia!

    TầCBn Phàm nhàn nhạDwt gt gt đlCBbdu nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đDwng đoi cùng.

    - Thiếu gia, ngườnlNi mới va khôi phục, không nên đLNZi lạgi khắgp nơi như thế...

    Một vịNR hạNGZ nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảWKDo các ngươi đddnng đLNZi theo, có chuyn gì t ta chịLNZu trách nhim.

    Tầiyn Phàm nôn nóng đnlNi chứLNZng thc một thứb, hin giờo lạiyi bịS ngăn cảBCn, lờkki nói không khỏi có phầjJMn bc tứbdc.

    Nhn thấcJy thái đKIộ bc tứkkc của TầLNZn Phàm, hai vịLNZ Võ GiảAjA kia cũng lộ ra vài phầDybn kinh ngạbdc. Trong nội tâm mơ hồ cảAjAm thấZqy vịjJM Thiếu gia TầCBn Phàm trước mắyt này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắDwn dù sao chỉCB là hạPIP nhân. Trong Chân Võ thế gia như TầCBn gia, còn không đSến phiên bọn hắSn lỗ mãng, đvMjành phảBCi thối lui sang một bên, đSWKD Tầddnn Phàm đNRi một mình đBCến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam Đgi Kin quốc là một mảlJlnh đGxHbdt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầbdn dầgn phát triểlJln trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐDwi Kin quốc. Mà Nam Phong TầdLn gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩNQXm, ở vào phía đvông Nam Phong thành, đAjAlCBt phong 800 mu, trong gia tộc đQSình đbài lầNQXu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đKIlCBy đPIPủ mọi thứy.

    Theo con đbdườPIPng lát đlCBá xanh đQdki vòng vèo một lúc, đddni ước chng hơn mườJhi phút đAjAồng hồ, TầBCn Phàm rốt cục da vào trí nhớ đHoi đcJến trước một tiểAbu vin lịJWLch s tao nhã. Chưa đZqi vào ca, đNRã nghe đJSược mùi thơm dược liu nồng đJSm bay vào mũi khiến hắDybn cảlCBm thấKIy sảdng khoái tinh thầnlNn, tâm tình cũng theo đxDó kích đcJộng vài phầbn.

    TầHon Phàm ngẩHong đAbNGZu, trông thấdy trên đyNRi môn có một biểhn hiu, trên đNRó ghi mấQdky chữNR "Linh Dược viên đJWL tam", hắlJln biết rõ đZDAây chính là nơi hắGxHn cầjgn tìm rồi. T cái tên cũng biết đJWLược, Linh Dược viên như vy ở TầcJn gia cũng không chỉJWL có một, đNQXây chỉlJl là cái cách chỗ TầWKDn Phàm gầAjAn nhấLNZt thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấDy một mảJWLng lớn Linh Dược mà kiếp trước đNGZau khổ tìm kiếm xuấCBt hin ngay trước mắCBt, loạQdki cảAjAm giác hạiynh phúc này khiến hắjJMn quảHo thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấjJMn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảNGZo, Hòa Lan, ThấDt sắJhc liên...

TầdLn Phàm trong ming thì thào đAjAọc lấDyby các loạSi dược liu trước mắKIt, nhữddnng dược liu này có rấHot nhiu thứKI trên ĐJSa CầDybu cc kỳ hiếm thấfvy, có cái thm chí đAjAã tuyt chủng chỉkk có thểAjA nhìn thấnlNy trong sách, ở chỗ này lạJWLi có thể gieo trồng đLNZZqi lượng!

Đây chỉLNZ là một dược viên bình thườDybng của TầQdkn gia thôi!

Zq nhiên đdã có đlCBược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữQdkng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đAbây?

Mc dù có chút không thểHo tin đjgược, nhưng Tầyn Phàm đNQXã khng đlJlNGZnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườgi ta hưng phấNGZn.

TầJSn Phàm đIvNi xuyên qua Dược Viên, khi thì phấAbn khởi thấbdp giọng hô, khi thì cúi đvMjMgu vuốt ve thưởng thứAjAc, trạAjAng thái như đJSiên như cuồng!

BấPIPt quá cũng không trách đQSược hắfvn lạddni thấxDt thố như thế, với tư cách là đIvN t Đan Môn, t nhỏ hắCBn đMfQã có suy nghĩkk chấSp nhấJht với luyn đNRan. Không chỉQdk đgã đDybọc qua một lượt toàn bộ đNQXan thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữiya ở xã hội hin đyhi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩDw cách đBCh luyn đMgan! Mà một lầMfQn cuối cùng luyn đSan, cũng chính vì hắGxHn không tìm đHoược các dược liu đMfQồng đPIPu cầnlNn thiết, lạWKDi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đJSan nổ tung, có thểjg thấPIPy đZqược hắdn chấWKDp nhấJSt đyối với luyn đfvan thế nào.

Hôm nay đJSột nhiên trông thấBCy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểlCB thống khoái luyn đHoan, cái này sao có thểJWL khiến hắPIPn không kích đQSộng vạdn phầDn đJWLây.

Lúc này, thấPIPy chung quanh không có ngườXJci, TầIvNn Phàm có chút khẩBCn trương duỗi tay phảbi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểcJ dưới s khống chế của hắDn vn chuyểJhn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắvMjng nhạDwt lin hin lên trên lòng bảLNZn tay hắNRn.

- Võ Khí này quảWKD tht cũng giống như ta nghĩJS, chỉXJc cầjgn vn dụng pháp môn đWKDc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểy sinh ra đlCBan hỏa.

TầQdkn Phàm thấZDAy vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắvn biết rõ, nếu như không thểJS luyn đHoan, vy thì hắJWLn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườSi khác cảKI.

Ngay sau đdó, TầDybn Phàm tìm một nơi sạkkch sẽ ngồi xuống, th âm thầjgm đSiu tứLNZc, tiến hành lầHon tu luyn đDwHou tiên của hắjgn ở thế giới này.

Lúc ở trên Đga CầBCu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảWKD thc khó như lên trờbdi! Cộng thêm sau một đkkhi biến cố mà Đan Môn chỉQdk còn lạXJci mình hắPIPn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườgi mấZqy năm, Tầdn Phàm vn không có đCBược thành quảh gì lớn.

TầKIn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên ĐSa CầQSu không thểKI nào đkkMfQt đbdược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên Tầvn Phàm cũng không có đMgi tu luyn công pháp làm gì, chỉjJM chuyên chú ở luyn đfvan. Dù sao hắdLn cũng không biết mình cuối cùng lạvi xuyên vit đMfQến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấxDy đLNZan dược là căn cở đcJDyb lp phái, đJhối với cái này ngược lạyi bảKIo tồn rấbt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đSan mấWKDy ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của TầcJn Phàm khi còn ở trên ĐSa CầCBu không đBCược cao minh, cho nên hắQdkn dứMgt khoát tu luyn theo công pháp của TầLNZn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầlJln hợp nhấgt. TầPIPn Phàm chm rãi thu nạBCp Linh Khí nén lạlJli, sau đJWLó khống chế chúng xuống Khí HảAbi dưới bụng.

Khí HảQdki lạjgi đAjAược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứba đIvNng "Võ Khí", Linh Khí hấvMjp thu vào cơ thểS sau khi vn hành quanh thân, lạQdki qua quá trình chuyểBCn hóa sơ bộ rồi đkkến Võ Đin, lạvMji chuyểbdn hóa lầon hai và chứlCBa đNGZng lạlCBi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầiyn tu luyn chuyểBCn hóa t nhiên nhiều, chứBCa đDwng đZqược cũng nhiu, cái đddnó cũng giống như công pháp trước kia Tầdn Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đoMfQi biểgu một cấJWLp tu vi. Tu vi TầZqn Phàm hin giờg là Võ Đồ tam cấKIp, trong Võ Đin của hắjgn cũng chỉD có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắxDn hin giờbd là màu trắong nhạHot, cũng đydi biểNGZu cho cảZqnh giới Võ Đồ hin giờAjA của hắhn. CảQdknh giới tăng lên, màu sắSc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắKIm, nhưng cảCBm giác của TầAjAn Phàm lạIvNi rấAjAt tốt, dù sao ở chỗ này có rấnlNt nhiu Linh Khí, trên ĐjJMa CầMfQu hắGxHn nào tu luyn đlJlược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đJWLây phong phú, nhưng tiếc là hin giờg không có dược đlJlMfQnh, nếu không ta có thểAjA lp tứAjAc luyn chế một ít đvMjan dược chữga thương rồi!

Sau khi chứXJcng thc bảvn thân mình còn có thểBC s dụng đban hỏa, cũng có thểGxH tu luyn, trước mắKIt còn có nhiu Linh Dược như vy. TầCBn Phàm cảfvm giác ngứcJa tay, bảWKDn thân rấZqt muốn luyn đQSan mà không có lô đCBJSnh.

- Đúng rồi, TầnlNn gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấcJt đAbvnh sẽ có dược đcJvMjnh! Ta đGxHi tìm xem!

Tầddnn Phàm nghĩg tới đlCBây lạJhi trở nên hưng phấdn, bấvt quá TầNQXn Phàm trước kia đKIối với phương din này không có một đMgiểGxHm hứbdng thú, t nhiên không biết thứd này đNQXIvNđMgâu, cho nên TầZDAn Phàm đSWKDnh đJWLi tìm "Tỷ tỷ" TầWKDn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với TầlJln Li, chng biết tạGxHi sao, TầQdkn Phàm lạiyi có một loạNRi hảdLo cảvm không hiểddnu, nguyn ý điyi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắvMjn suy yếu nhấKIt, TầxDn Li là ngườLNZi đbDybu tiên hắDwn nhìn thấIvNy ở thế giới này, còn có ảgnh hưởng t một ít trí nhớ của Tầfvn Phàm trước kia nữba.

Mà khi Tầddnn Phàm va đNQXNGZnh rờBCi đPIPi, nhưng lạDi va vn thấNGZy ở ca đZqang đPIPdng một ngườZDAi, ngườbi nọ trông thấgy TầZqn Phàm vốn là sữQSng sờZq, sau đQdkó trên mt lin hin lên một tia trêu tứZDAc, lớn tiếng quát với TầnlNn Phàm:

- Ngươi là ngườZDAi phương nào, lạNRi dám xông vào Dược Viên TầjJMn gia ta!

Tầdn Phàm nghe thấdy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườNGZi này hắQdkn nhn ra, chính là con của ĐMgi trưởng lão, tên là TầJSn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầMfQn Phàm. Bởi vì trước đvMjó vài ngày hắAjAn gây chuyn bên ngoài nên bịg phạKIt đMgến trông giữPIP Dược Viên. Va rồi vì mới đQSi ra nên khi TầxDn Phàm đjgi vào cũng không trông thấgy hắfvn.

Tầjgn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đJWLương đNRLNZi, ở TầQSn gia ngườoi không nhn ra hắZqn cc nhỏ, đyơn giảgn là vì trước kia TầAjAn Phàm tu vi thấPIPp, hơn nữJSa tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườDwi khác xem thườfvng, cộng thêm Tầgn Uy này vốn chính là loạZDAi ngườxDi lấgn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d TầvMjn Phàm đMfQJWL làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấkkp vốn sẽ khiến ngườgi khác khinh thườNQXng, đbã thế tính cách còn nhu nhược nữiya, sao có thểiy khiến ngườkki khác không ăn hiếp đkkây?

Đã biết nguyên nhân, TầLNZn Phàm cũng hiểjJMu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đddni tìm TầJhn Li hỏi chuyn dược đnlNjJMnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉHo nhàn nhạjgt nói:

- Tránh ra.

- HắXJcc hắgc, nguyên lai chỉg là Võ Đồ tam cấNGZp mà thôi, vy nhấlJlt đZDADwnh không phảoi ngườxDi TầNQXn gia ta rồi! TầZqn gia ta đAbườWKDng đJWLườdLng Chân Võ thế gia cu phẩZqm, tuổi như ngươi sao có thểQdk có tu vịbd thấvp như vy chứJWL?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.