Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảXd: Hỏa Thụ
    Chương 2: Hưng phấBGBn. (1)


    Nhóm dịdch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấVwxn. (1)

    - Cũng chỉDd ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểa sinh ra tuyt sắxBxc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầmFn Phàm không khỏi thở dài, lp tứic hắdn rấBpUt nhanh phục hồi tinh thầBGBn lạmFi, đVOr tránh phát hin ra sơ hở gì, hắOn dứurt khoát ngồi dy, âm thầXdm t mình chẩVOn đkoán bnh một chút sau đaCó thì thào nói:

    - Ta dườGugng như đbWaã không vic gì rồi...

    Tầkn Phàm vốn là đTk t Đan Môn ẩjjHn thế, bảjjHn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắCCRn đkối với tình huống thân thểo mình hin giờm vn tương đgVFối hiểdu rõ, chỉur là có chút suy yếu thôi, nghỉi ngơi một chút sẽ không sao nữioXa.

    Tuy rằGugng trông thấjBy TầRSqn Phàm đCaã tỉAjXnh lạdi, thoạftt nhìn cũng không có gì trở ngạioXi, nhưng TầaCn Li vn gọi đwdCCRi phu kiểmm tra một phen, mà kết quảXd cũng giống như TầHbn Phàm t mình chẩVOn đaCoán, lúc này mới yên tâm lạuTki.

    Tin đmFuTki phu đxBxi, Tầkn Li hỏi thăm một hồi nữCaa, đOợi sau khi xác điWGugnh TầaCn Phàm tht s không có trở ngạTki thì khuôn mt nàng lạCai đgiột nhiên dầgVFn dầon trở nên lạknh, thầjjHn sắFoc lạdnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm Tầin Phàm dườkng như là hai ngườfti khác xa nhau, sau đmFó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầVwxn Phàm:

    - TiểioXu Phàm, lầkn này đftến tột cùng là ai muốn đrfty ngươi vào chỗ chết? Ta nhấdt đBpUXmynh sẽ không bỏ qua cho hắAjXn đwdâu!

    Tầin Phàm nghe thấay nàng thay đjjHổi cách xưng hô cũng t thấiy bi ai cho bảmn thân mình, không chỉDd thái đAjXộ biến chuyểgin mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. Bảkn thân TầaCn Phàm cũng muốn biết đZugáp án này, nhưng không biết sao dù hắftn cố gắCng suy nghĩft thế nào cũng không nghĩCCR đFoược gì, chỉyN đOành cườioXi khổ lắioXc đCgVFu nói:

    - Khi đOó ta va v đurến ca, chỉaC thấwdy có một bóng đXden lóe lên vụt qua, ta không kịkmp phảDdn kháng đrã hôn mê bấyNt tỉDdnh, chỉoY biết là ngườpCDi này nhấxnt đgiWnh tu vịBGB cao hơn ta rấpCDt nhiu, v phầpCDn là ngườRSqi nào thì ta lạBGBi không biết.

    - Vy ngươi nghỉXd ngơi trước một chút đjBi, sau đgVFó ta sẽ làm chút ít đioXồ ăn đyNưa đoến cho ngươi...

    TầSAin Li nghe thấZugy TầyNn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết TầTkn Phàm va mới t trong hôn mê tỉftnh lạri nên không tin hỏi nhiu, chỉLX dn dò một chút, rồi rờFoi khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt điẹp của TầBpUn Li rờyNi đuri, TầXmyn Phàm không khỏi lạAjXi âm thầuTkm tán thưởng, tht s rấdt đqVHẹp! LạLXi nghĩVwx tới trước khi hắuTkn chưa hoàn toàn thanh tỉBpUnh đjjHã nghe TầjBn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đBpUXdy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đWộng.

    "Tỷ tỷ" này của TầAjXn Phàm, không chỉyN có dung mạuro xuấAjXt chúng, hơn nữaCa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấTkn thầmFm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà TầUbZn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữWa hai ngườRSqi bịo giảjBi tr hắrn cũng âm thầuTkm thương tâm một thờii gian rấTkt dài.

    Hôm nay nếu có thểioX khôi phục hôn ước, tin tưởng TầLXn Phàm trước kia trên trờgii có linh thiêng cũng có thểm cảjBm thấxny an ủi.

    BấioXt quá nghĩioX đCến mọi thứqVH trên Võ Thiên đgiioXi lục, Tầon Phàm lp tứSAic không khỏi cườpCDi khổ lắpCDc đHbZugu. Võ Thiên đVwxaCi lục, danh như ý nghĩgVFa, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đWoan của điRSqa vịFo.

    Trong trí nhớ của Tầkn Phàm trước kia, hắurn là Võ Đồ tam cấbWap, mà cảginh giới võ đoRSqo của Võ Thiên đSAidi lục phân thành Võ Đồ, Võ GiảTk, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đCột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạmi cảFonh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằmFng nhữmFng thứqVH trong trí nhớ cũng chỉHLf là phân cấRSqp cảuTknh giới võ đoYdo, nhưng lấVwxy suy đbWaoán của TầjjHn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đjBây thc s quá mứWc nồng đAjXm! Nếu như như vy vn không thểFo sinh ra Tu tiên giảkm thì không còn gì đFoFo nói nữra rồi.

    BấbWat quá, vô lun như thế nào thì TầCCRn Phàm bây giờSAi quá yếu!

    Dù cho TầFon Li tht s nguyn ý gảHb cho hắkn, hắoYn cũng không xứqVHng!

    Theo hắdn biết, Tầkn Li chỉZug lớn hơn TầCan Phàm na năm, nhưng đLXã đCxBxt tới cảioXnh giới Võ Giảo cu cấVOp, cái này khiến TầjBn Phàm cảXdm thấHby xấjBu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đwdây dồi dào, chỉW cầin chịmFu khó cố gắUbZng, phối hợp với đVwxan dược của Đan Môn, cũng không phảioXi là không có hi vọng trở nên mạCnh mẽ!

    TầyNn Phàm không h có nhữBpUng suy nghĩiW nảiWn chí. Sau khi đVOiu chỉanh trạXmyng thái tâm tình của mình, hắiWn nhanh nhẹn xuống giườHbng, trc tiếp đVOi ra ngoài ca. Hin giờCa TầBGBn Phàm muốn đCi chứZugng thc một thứVwx!

    Trong trí nhớ của TầCn Phàm trước kia, Võ Thiên đafti lục, tài nguyên Linh Dược thp phầjBn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữXdu thm chí tuyt chủng trên ĐCCRa CầaCu, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểXmy thấgiy đrược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườFoi ta hưng phấWn rồi.

    TầVwxn Phàm cảiWm giác thấxny máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đGug t của Đan Môn, TầCCRn Phàm đUbZối với vic luyn đAjXan luôn có nhữCang suy nghĩRSq đqVHiên cuồng và chấyNp nhấbWat.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ Giảo đVOurng canh, trông thấRSqy TầDdn Phàm đoi ra, đSAiu khom ngườioXi nói:

    - Thiếu gia!

    Tầgin Phàm nhàn nhạrt gt gt đBGBTku nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đGugng đHbi cùng.

    - Thiếu gia, ngườai mới va khôi phục, không nên đBGBi lạHLfi khắHbp nơi như thế...

    Một vịXmy hạC nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảoo các ngươi đgVFng đVOi theo, có chuyn gì t ta chịCau trách nhim.

    TầqVHn Phàm nôn nóng đjBi chứGugng thc một thứoY, hin giờqVH lạfti bịAjX ngăn cảan, lờTki nói không khỏi có phầioXn bc tứHLfc.

    Nhn thấky thái đxnộ bc tứRSqc của TầCan Phàm, hai vịgVF Võ GiảpCD kia cũng lộ ra vài phầxnn kinh ngạioXc. Trong nội tâm mơ hồ cảbWam thấjBy vịkm Thiếu gia TầyNn Phàm trước mắot này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắjBn dù sao chỉHb là hạjjH nhân. Trong Chân Võ thế gia như Tầan gia, còn không đoYến phiên bọn hắCn lỗ mãng, đioXành phảmi thối lui sang một bên, đyNUbZ TầDdn Phàm đjBi một mình đbWaến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐZugi Kin quốc là một mảDdnh đwdXdt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầmn dầSAin phát triểHbn trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐmFi Kin quốc. Mà Nam Phong TầioXn gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩLXm, ở vào phía đurông Nam Phong thành, đoXmyt phong 800 mu, trong gia tộc đkình đCaài lầGugu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đAjXqVHy đXdủ mọi thứUbZ.

    Theo con đgiườjBng lát đaá xanh đmFi vòng vèo một lúc, đuTki ước chng hơn mườGugi phút đUbZồng hồ, Tầan Phàm rốt cục da vào trí nhớ đqVHi đqVHến trước một tiểioXu vin lịkch s tao nhã. Chưa đBpUi vào ca, đSAiã nghe đTkược mùi thơm dược liu nồng đwdm bay vào mũi khiến hắCn cảoYm thấiWy sảftng khoái tinh thầHbn, tâm tình cũng theo đgió kích đjBộng vài phầgin.

    Tầurn Phàm ngẩZugng đawdu, trông thấBGBy trên đuTkbWai môn có một biểrn hiu, trên đió ghi mấHLfy chữm "Linh Dược viên đur tam", hắDdn biết rõ đVOây chính là nơi hắUbZn cầXmyn tìm rồi. T cái tên cũng biết đmFược, Linh Dược viên như vy ở TầFon gia cũng không chỉgi có một, đZugây chỉDd là cái cách chỗ TầqVHn Phàm gầan nhấFot thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấjjHy một mảbWang lớn Linh Dược mà kiếp trước đoau khổ tìm kiếm xuấmFt hin ngay trước mắBGBt, loạki cảOm giác hạkmnh phúc này khiến hắCn quảXmy thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấkmn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảro, Hòa Lan, ThấjjHt sắyNc liên...

TầuTkn Phàm trong ming thì thào đxBxọc lấCay các loạHbi dược liu trước mắxnt, nhữSAing dược liu này có rấRSqt nhiu thứd trên ĐAjXa Cầiu cc kỳ hiếm thấOy, có cái thm chí đuTkã tuyt chủng chỉC có thểAjX nhìn thấyNy trong sách, ở chỗ này lạbWai có thể gieo trồng đftOi lượng!

Đây chỉd là một dược viên bình thườjBng của TầDdn gia thôi!

AjX nhiên đoYã có đgVFược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữftng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đaây?

Mc dù có chút không thểO tin đuTkược, nhưng TầCan Phàm đaCã khng đmFwdnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườyNi ta hưng phấiWn.

TầDdn Phàm đri xuyên qua Dược Viên, khi thì phấurn khởi thấBpUp giọng hô, khi thì cúi đxBxxnu vuốt ve thưởng thứSAic, trạwdng thái như đkmiên như cuồng!

BấVOt quá cũng không trách đUbZược hắftn lạuTki thấkt thố như thế, với tư cách là đGug t Đan Môn, t nhỏ hắurn đRSqã có suy nghĩLX chấLXp nhấWt với luyn đian. Không chỉHLf đVwxã đHbọc qua một lượt toàn bộ đdan thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữwda ở xã hội hin đxndi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩioX cách đqVHVwx luyn đFoan! Mà một lầdn cuối cùng luyn đgVFan, cũng chính vì hắaCn không tìm đAjXược các dược liu đGugồng đHbu cầBpUn thiết, lạwdi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đpCDan nổ tung, có thểuTk thấCay đmFược hắXdn chấwdp nhấRSqt đoYối với luyn đian thế nào.

Hôm nay đgVFột nhiên trông thấUbZy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểRSq thống khoái luyn đuTkan, cái này sao có thểo khiến hắon không kích đyNộng vạCan phầmFn đkây.

Lúc này, thấbWay chung quanh không có ngườCCRi, TầFon Phàm có chút khẩVOn trương duỗi tay phảCi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểgi dưới s khống chế của hắCn vn chuyểDdn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắWng nhạSAit lin hin lên trên lòng bảkmn tay hắVOn.

- Võ Khí này quảioX tht cũng giống như ta nghĩZug, chỉTk cầXmyn vn dụng pháp môn đVOc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểgVF sinh ra điWan hỏa.

TầAjXn Phàm thấay vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắVOn biết rõ, nếu như không thểiW luyn đaCan, vy thì hắrn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườxBxi khác cảDd.

Ngay sau đCCRó, TầuTkn Phàm tìm một nơi sạFoch sẽ ngồi xuống, th âm thầUbZm đkmiu tứgVFc, tiến hành lầkn tu luyn điWSAiu tiên của hắCan ở thế giới này.

Lúc ở trên ĐxBxa CầioXu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảqVH thc khó như lên trờBpUi! Cộng thêm sau một đmFHbi biến cố mà Đan Môn chỉgVF còn lạwdi mình hắHLfn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườBGBi mấCy năm, TầjjHn Phàm vn không có đwdược thành quảLX gì lớn.

TầpCDn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên ĐRSqa CầWu không thểo nào đCaxBxt đTkược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên TầRSqn Phàm cũng không có đgVFi tu luyn công pháp làm gì, chỉxn chuyên chú ở luyn đran. Dù sao hắRSqn cũng không biết mình cuối cùng lạgii xuyên vit đCaến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấFoy đftan dược là căn cở đmBpU lp phái, đUbZối với cái này ngược lạmFi bảkmo tồn rấCt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đLXan mấxBxy ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của Tầftn Phàm khi còn ở trên Đda CầAjXu không đaược cao minh, cho nên hắkn dứyNt khoát tu luyn theo công pháp của TầpCDn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầkn hợp nhấRSqt. TầxBxn Phàm chm rãi thu nạpCDp Linh Khí nén lạBGBi, sau đgVFó khống chế chúng xuống Khí Hảmi dưới bụng.

Khí HảTki lạGugi đVwxược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứka đqVHng "Võ Khí", Linh Khí hấUbZp thu vào cơ thểSAi sau khi vn hành quanh thân, lạioXi qua quá trình chuyểqVHn hóa sơ bộ rồi điến Võ Đin, lạjBi chuyểOn hóa lầGugn hai và chứgia đang lạmFi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầBGBn tu luyn chuyểuTkn hóa t nhiên nhiều, chứRSqa đqVHng đjBược cũng nhiu, cái đuró cũng giống như công pháp trước kia TầOn Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đLXioXi biểjBu một cấqVHp tu vi. Tu vi TầAjXn Phàm hin giờUbZ là Võ Đồ tam cấBpUp, trong Võ Đin của hắFon cũng chỉC có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắin hin giờxn là màu trắXmyng nhạBpUt, cũng đVwxiWi biểbWau cho cảRSqnh giới Võ Đồ hin giờCCR của hắBpUn. CảHbnh giới tăng lên, màu sắRSqc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắurm, nhưng cảBGBm giác của Tầan Phàm lạmi rấjjHt tốt, dù sao ở chỗ này có rấRSqt nhiu Linh Khí, trên ĐXmya CầiWu hắUbZn nào tu luyn điWược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đVwxây phong phú, nhưng tiếc là hin giờgVF không có dược đioXOnh, nếu không ta có thểbWa lp tứTkc luyn chế một ít đGugan dược chữaa thương rồi!

Sau khi chứmFng thc bảVOn thân mình còn có thểO s dụng đdan hỏa, cũng có thểr tu luyn, trước mắVOt còn có nhiu Linh Dược như vy. TầCan Phàm cảVOm giác ngứHba tay, bảan thân rấSAit muốn luyn đAjXan mà không có lô đBGBLXnh.

- Đúng rồi, Tầftn gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấxBxt đZuganh sẽ có dược đCaBGBnh! Ta đri tìm xem!

TầAjXn Phàm nghĩXmy tới đUbZây lạCCRi trở nên hưng phấin, bấOt quá TầHbn Phàm trước kia điối với phương din này không có một đHbiểom hứyNng thú, t nhiên không biết thứmF này đOqVHđoYâu, cho nên TầHbn Phàm đVOjBnh đaCi tìm "Tỷ tỷ" TầjjHn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với TầWn Li, chng biết tạSAii sao, Tầgin Phàm lạxBxi có một loạjjHi hảpCDo cảXmym không hiểRSqu, nguyn ý đfti tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắLXn suy yếu nhấVwxt, TầXdn Li là ngườWi đjByNu tiên hắin nhìn thấCay ở thế giới này, còn có ảSAinh hưởng t một ít trí nhớ của TầGugn Phàm trước kia nữka.

Mà khi Tầwdn Phàm va đddnh rờBGBi đmi, nhưng lạUbZi va vn thấDdy ở ca đBGBang đAjXkng một ngườDdi, ngườBGBi nọ trông thấqVHy TầCCRn Phàm vốn là sữyNng sờAjX, sau đCaó trên mt lin hin lên một tia trêu tứpCDc, lớn tiếng quát với TầpCDn Phàm:

- Ngươi là ngườxni phương nào, lạfti dám xông vào Dược Viên Tầmn gia ta!

Tầrn Phàm nghe thấdy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườjjHi này hắBGBn nhn ra, chính là con của Đai trưởng lão, tên là TầBGBn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầGugn Phàm. Bởi vì trước đxBxó vài ngày hắuTkn gây chuyn bên ngoài nên bịur phạBGBt đuTkến trông giữxBx Dược Viên. Va rồi vì mới đoi ra nên khi Tầon Phàm đCi vào cũng không trông thấioXy hắgVFn.

TầXdn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đjjHương đaCBGBi, ở TầCCRn gia ngườTki không nhn ra hắoYn cc nhỏ, đxnơn giảVOn là vì trước kia TầmFn Phàm tu vi thấyNp, hơn nữuTka tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườuri khác xem thườpCDng, cộng thêm TầFon Uy này vốn chính là loạaCi ngườwdi lấAjXn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d TầpCDn Phàm đRSqr làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấxBxp vốn sẽ khiến ngườCai khác khinh thườRSqng, đgVFã thế tính cách còn nhu nhược nữXmya, sao có thểAjX khiến ngườoYi khác không ăn hiếp đdây?

Đã biết nguyên nhân, Tầgin Phàm cũng hiểGugu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đGugi tìm Tầin Li hỏi chuyn dược đBpUanh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉTk nhàn nhạoYt nói:

- Tránh ra.

- HắLXc hắdc, nguyên lai chỉgVF là Võ Đồ tam cấoYp mà thôi, vy nhấHbt đoYxBxnh không phảBGBi ngườii TầWn gia ta rồi! TầCan gia ta đgVFườuTkng đxBxườyNng Chân Võ thế gia cu phẩurm, tuổi như ngươi sao có thểDd có tu vịbWa thấiWp như vy chứaC?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.