Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảAF: Hỏa Thụ
    Chương 2: Hưng phấfaAn. (1)


    Nhóm dịPAXch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấYSn. (1)

    - Cũng chỉXS ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểgDB sinh ra tuyt sắtMGc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầtMGn Phàm không khỏi thở dài, lp tứgDBc hắAKn rấMCt nhanh phục hồi tinh thầgDBn lạDi, đpDS tránh phát hin ra sơ hở gì, hắYSn dứfaAt khoát ngồi dy, âm thầewem t mình chẩFn đioán bnh một chút sau đFó thì thào nói:

    - Ta dườXSng như đMlã không vic gì rồi...

    TầpDn Phàm vốn là đa t Đan Môn ẩDjWn thế, bảvn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắXSn đwqFối với tình huống thân thểPAX mình hin giờay vn tương đAFối hiểvu rõ, chỉtMG là có chút suy yếu thôi, nghỉAK ngơi một chút sẽ không sao nữjAa.

    Tuy rằjAng trông thấfaAy TầvGfn Phàm đzaã tỉgDBnh lạWDvi, thoạqfPt nhìn cũng không có gì trở ngạDi, nhưng TầvGfn Li vn gọi đPAXfKi phu kiểHWgm tra một phen, mà kết quảAK cũng giống như TầFn Phàm t mình chẩvGfn đMCoán, lúc này mới yên tâm lạPAXi.

    Tin đytMGi phu đewei, TầDn Li hỏi thăm một hồi nữia, đDtXợi sau khi xác đjAMfnh TầgDBn Phàm tht s không có trở ngạwvi thì khuôn mt nàng lạfaAi đWDvột nhiên dầgDBn dầtMGn trở nên lạfaAnh, thầAFn sắic lạdvpnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm TầqfPn Phàm dườWang như là hai ngườpDi khác xa nhau, sau đPAXó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi TầAFn Phàm:

    - TiểEiu Phàm, lầDn này đwvến tột cùng là ai muốn đFSDFSDy ngươi vào chỗ chết? Ta nhấHWgt đCvSnh sẽ không bỏ qua cho hắAFn đMqâu!

    TầMln Phàm nghe thấAAHy nàng thay đyổi cách xưng hô cũng t thấDdEy bi ai cho bảDjWn thân mình, không chỉfaA thái đpDộ biến chuyểtMGn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. BảGgn thân TầfKn Phàm cũng muốn biết đSáp án này, nhưng không biết sao dù hắin cố gắGCng suy nghĩtMG thế nào cũng không nghĩF đAKược gì, chỉD đzaành cườMqi khổ lắAFc đFSDMDu nói:

    - Khi đMqó ta va v đSMEến ca, chỉFSD thấSy có một bóng đtMGen lóe lên vụt qua, ta không kịFp phảwqFn kháng đqfPã hôn mê bấit tỉWanh, chỉF biết là ngườzai này nhấit đtMGBMMnh tu vịXS cao hơn ta rấit nhiu, v phầwvn là ngườHWgi nào thì ta lạwqFi không biết.

    - Vy ngươi nghỉwv ngơi trước một chút đMli, sau đjAó ta sẽ làm chút ít đGgồ ăn đfKưa đKến cho ngươi...

    TầAAHn Li nghe thấWDvy TầDjWn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết TầgDBn Phàm va mới t trong hôn mê tỉwvnh lạzai nên không tin hỏi nhiu, chỉEzY dn dò một chút, rồi rờHWgi khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đwqFẹp của TầpDn Li rờPAXi đSMEi, TầMqn Phàm không khỏi lạjAi âm thầSm tán thưởng, tht s rấat đSẹp! Lạvi nghĩqfP tới trước khi hắWDvn chưa hoàn toàn thanh tỉwvnh đDtXã nghe TầXMwn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đCvFy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đSộng.

    "Tỷ tỷ" này của Tầzan Phàm, không chỉK có dung mạGgo xuấvGft chúng, hơn nữwqFa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấDn thầDtXm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà TầAKn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữBMMa hai ngườFi bịi giảDjWi tr hắDn cũng âm thầpDm thương tâm một thờMli gian rấEzYt dài.

    Hôm nay nếu có thểHWg khôi phục hôn ước, tin tưởng Tầwvn Phàm trước kia trên trờyi có linh thiêng cũng có thểK cảYSm thấMDy an ủi.

    BấSt quá nghĩjA đHWgến mọi thứtMG trên Võ Thiên đEzYqfPi lục, TầXSn Phàm lp tứDjWc không khỏi cườFi khổ lắDc đSGgu. Võ Thiên đeweMDi lục, danh như ý nghĩSMEa, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đDoan của đGCFa vịa.

    Trong trí nhớ của TầDn Phàm trước kia, hắMDn là Võ Đồ tam cấWap, mà cảewenh giới võ đBMMDtXo của Võ Thiên đwvGCi lục phân thành Võ Đồ, Võ GiảDjW, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đFột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạSi cảBMMnh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằjAng nhữwqFng thứAF trong trí nhớ cũng chỉBMM là phân cấDjWp cảMfnh giới võ đfKDtXo, nhưng lấDy suy đFoán của TầMqn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đGCây thc s quá mứEic nồng đewem! Nếu như như vy vn không thểwv sinh ra Tu tiên giảdvp thì không còn gì đHWgpD nói nữzaa rồi.

    BấXSt quá, vô lun như thế nào thì TầMDn Phàm bây giờewe quá yếu!

    Dù cho TầDjWn Li tht s nguyn ý gải cho hắan, hắAKn cũng không xứXSng!

    Theo hắMln biết, TầwqFn Li chỉv lớn hơn TầAKn Phàm na năm, nhưng đFã đDtXEzYt tới cảfaAnh giới Võ GiảDdE cu cấMqp, cái này khiến TầMDn Phàm cảewem thấCvy xấdvpu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đyây dồi dào, chỉPAX cầWan chịEzYu khó cố gắMDng, phối hợp với đFSDan dược của Đan Môn, cũng không phảFi là không có hi vọng trở nên mạMqnh mẽ!

    TầYSn Phàm không h có nhữjAng suy nghĩza nảYSn chí. Sau khi đFiu chỉDdEnh trạvGfng thái tâm tình của mình, hắHWgn nhanh nhẹn xuống giườXSng, trc tiếp đKi ra ngoài ca. Hin giờS TầSn Phàm muốn đii chứHWgng thc một thứMq!

    Trong trí nhớ của TầWDvn Phàm trước kia, Võ Thiên đjADjWi lục, tài nguyên Linh Dược thp phầMqn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữMfu thm chí tuyt chủng trên ĐHWga CầEiu, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểvGf thấGCy đDược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườyi ta hưng phấvGfn rồi.

    TầfKn Phàm cảXMwm giác thấayy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đBMM t của Đan Môn, Tầewen Phàm đXSối với vic luyn đXMwan luôn có nhữXSng suy nghĩMf đAFiên cuồng và chấewep nhấAAHt.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ GiảtMG đqfPfaAng canh, trông thấqfPy Tầwvn Phàm đPAXi ra, đjAu khom ngườtMGi nói:

    - Thiếu gia!

    TầSn Phàm nhàn nhạFt gt gt đMCEiu nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đMlng đjAi cùng.

    - Thiếu gia, ngườHWgi mới va khôi phục, không nên đwvi lạayi khắXSp nơi như thế...

    Một vịtMG hạK nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảdvpo các ngươi đDtXng đqfPi theo, có chuyn gì t ta chịgDBu trách nhim.

    TầGgn Phàm nôn nóng đpDi chứang thc một thứay, hin giờjA lạai bịgDB ngăn cảHWgn, lờSMEi nói không khỏi có phầan bc tứMlc.

    Nhn thấDtXy thái đAKộ bc tứPAXc của TầjAn Phàm, hai vịGC Võ GiảMC kia cũng lộ ra vài phầMfn kinh ngạGCc. Trong nội tâm mơ hồ cảMDm thấfKy vịAAH Thiếu gia Tầewen Phàm trước mắFSDt này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắan dù sao chỉy là hạCv nhân. Trong Chân Võ thế gia như TầMln gia, còn không đfKến phiên bọn hắCvn lỗ mãng, đYSành phảjAi thối lui sang một bên, đDtXy TầtMGn Phàm đDtXi một mình đFSDến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐtMGi Kin quốc là một mảSMEnh đMlEzYt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầDtXn dầXSn phát triểHWgn trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐAFi Kin quốc. Mà Nam Phong TầDn gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩewem, ở vào phía đSMEông Nam Phong thành, đKSt phong 800 mu, trong gia tộc đMCình đWaài lầAFu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đFGCy đtMGủ mọi thứCv.

    Theo con đFườDtXng lát đSMEá xanh đMqi vòng vèo một lúc, đMqi ước chng hơn mườSMEi phút đGgồng hồ, Tầwvn Phàm rốt cục da vào trí nhớ đSi đDjWến trước một tiểPAXu vin lịXMwch s tao nhã. Chưa đCvi vào ca, đBMMã nghe đtMGược mùi thơm dược liu nồng đaym bay vào mũi khiến hắGgn cảDm thấSy sảgDBng khoái tinh thầayn, tâm tình cũng theo đPAXó kích đvGfộng vài phầDn.

    TầMCn Phàm ngẩqfPng đStMGu, trông thấvy trên đDjWyi môn có một biểSn hiu, trên đXMwó ghi mấPAXy chữMl "Linh Dược viên đEzY tam", hắin biết rõ đSMEây chính là nơi hắfKn cầGCn tìm rồi. T cái tên cũng biết đSược, Linh Dược viên như vy ở TầSn gia cũng không chỉwqF có một, đFây chỉYS là cái cách chỗ TầMln Phàm gầMCn nhấCvt thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấwvy một mảgDBng lớn Linh Dược mà kiếp trước đMCau khổ tìm kiếm xuấFSDt hin ngay trước mắpDt, loạtMGi cảMqm giác hạBMMnh phúc này khiến hắqfPn quảXS thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấMln. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảXSo, Hòa Lan, ThấMDt sắFc liên...

Tầzan Phàm trong ming thì thào đDọc lấMqy các loạfKi dược liu trước mắDt, nhữMqng dược liu này có rấat nhiu thứv trên ĐHWga CầAKu cc kỳ hiếm thấEiy, có cái thm chí đwvã tuyt chủng chỉv có thểMl nhìn thấPAXy trong sách, ở chỗ này lạCvi có thể gieo trồng đDwqFi lượng!

Đây chỉS là một dược viên bình thườMfng của TầDn gia thôi!

EzY nhiên đDtXã có đDjWược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữXSng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đqfPây?

Mc dù có chút không thểSME tin đGgược, nhưng TầMqn Phàm đyã khng đWDvSnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườwqFi ta hưng phấPAXn.

TầMCn Phàm đMfi xuyên qua Dược Viên, khi thì phấFn khởi thấDp giọng hô, khi thì cúi đAKAAHu vuốt ve thưởng thứXSc, trạwvng thái như đgDBiên như cuồng!

BấFSDt quá cũng không trách đMDược hắgDBn lạFi thấFt thố như thế, với tư cách là đBMM t Đan Môn, t nhỏ hắMDn đMlã có suy nghĩYS chấewep nhấfKt với luyn đqfPan. Không chỉEi đXSã đaọc qua một lượt toàn bộ đKan thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữEzYa ở xã hội hin đMqzai Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩBMM cách đwqFfaA luyn đDjWan! Mà một lầAKn cuối cùng luyn đAFan, cũng chính vì hắAFn không tìm đfKược các dược liu đWaồng đAAHu cầGgn thiết, lạGCi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đvan nổ tung, có thểjA thấayy đvGfược hắXSn chấGCp nhấDtXt đzaối với luyn đDjWan thế nào.

Hôm nay đFột nhiên trông thấXMwy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểfK thống khoái luyn đtMGan, cái này sao có thểMD khiến hắin không kích đCvộng vạMDn phầMfn đjAây.

Lúc này, thấwvy chung quanh không có ngườMCi, TầXMwn Phàm có chút khẩgDBn trương duỗi tay phảMfi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểi dưới s khống chế của hắDdEn vn chuyểXSn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắEing nhạayt lin hin lên trên lòng bảyn tay hắewen.

- Võ Khí này quảXS tht cũng giống như ta nghĩWa, chỉMf cầFSDn vn dụng pháp môn đXSc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểa sinh ra đEzYan hỏa.

TầHWgn Phàm thấWay vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắvn biết rõ, nếu như không thểCv luyn đDtXan, vy thì hắfaAn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườMqi khác cảewe.

Ngay sau đió, Tầzan Phàm tìm một nơi sạAFch sẽ ngồi xuống, th âm thầMlm đwviu tứXSc, tiến hành lầfaAn tu luyn đgDBPAXu tiên của hắewen ở thế giới này.

Lúc ở trên ĐFa CầSu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảK thc khó như lên trờdvpi! Cộng thêm sau một đSMfi biến cố mà Đan Môn chỉWDv còn lạdvpi mình hắgDBn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườEzYi mấBMMy năm, TầCvn Phàm vn không có đFSDược thành quảXMw gì lớn.

TầtMGn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên ĐwqFa CầMfu không thểMD nào đMlAKt đGCược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên TầgDBn Phàm cũng không có đMqi tu luyn công pháp làm gì, chỉAF chuyên chú ở luyn đewean. Dù sao hắtMGn cũng không biết mình cuối cùng lạvi xuyên vit đKến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấEzYy đBMMan dược là căn cở đvHWg lp phái, đGCối với cái này ngược lạwvi bảGCo tồn rấXSt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đMfan mấDdEy ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của TầXMwn Phàm khi còn ở trên ĐSa Cầwvu không đXSược cao minh, cho nên hắayn dứMqt khoát tu luyn theo công pháp của TầDdEn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầMqn hợp nhấMft. Tầewen Phàm chm rãi thu nạAKp Linh Khí nén lạWai, sau đBMMó khống chế chúng xuống Khí HảAKi dưới bụng.

Khí HảEii lạSi đAFược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứvGfa đDjWng "Võ Khí", Linh Khí hấDdEp thu vào cơ thểAF sau khi vn hành quanh thân, lạpDi qua quá trình chuyểjAn hóa sơ bộ rồi đCvến Võ Đin, lạMCi chuyểDdEn hóa lầyn hai và chứva đEzYng lạDi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầayn tu luyn chuyểXSn hóa t nhiên nhiều, chứewea đfaAng đDược cũng nhiu, cái đqfPó cũng giống như công pháp trước kia TầMDn Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đDdEyi biểCvu một cấEzYp tu vi. Tu vi TầXSn Phàm hin giờtMG là Võ Đồ tam cấFSDp, trong Võ Đin của hắayn cũng chỉMD có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắHWgn hin giờMD là màu trắgDBng nhạfaAt, cũng đpDai biểBMMu cho cảWDvnh giới Võ Đồ hin giờfaA của hắwvn. CảYSnh giới tăng lên, màu sắKc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắwvm, nhưng cảfaAm giác của TầDn Phàm lạMDi rấDjWt tốt, dù sao ở chỗ này có rấqfPt nhiu Linh Khí, trên ĐMfa CầMCu hắDn nào tu luyn đEzYược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đayây phong phú, nhưng tiếc là hin giờS không có dược đewefKnh, nếu không ta có thểK lp tứtMGc luyn chế một ít đGCan dược chữia thương rồi!

Sau khi chứAKng thc bảin thân mình còn có thểvGf s dụng đvan hỏa, cũng có thểK tu luyn, trước mắDt còn có nhiu Linh Dược như vy. TầMln Phàm cảwvm giác ngứpDa tay, bảPAXn thân rấWDvt muốn luyn đBMMan mà không có lô đAKYSnh.

- Đúng rồi, TầDdEn gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấBMMt đAKynh sẽ có dược đAKSMEnh! Ta đqfPi tìm xem!

TầwqFn Phàm nghĩpD tới đDdEây lạdvpi trở nên hưng phấPAXn, bấEit quá TầMqn Phàm trước kia đfaAối với phương din này không có một đtMGiểpDm hứang thú, t nhiên không biết thứWa này đMqFSDđDâu, cho nên Tầewen Phàm đpDaynh đFSDi tìm "Tỷ tỷ" TầjAn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với TầYSn Li, chng biết tạqfPi sao, TầMqn Phàm lạXSi có một loạKi hảDo cảMlm không hiểSu, nguyn ý đXSi tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắgDBn suy yếu nhấwvt, TầGCn Li là ngườXSi đMDCvu tiên hắAAHn nhìn thấwvy ở thế giới này, còn có ảWDvnh hưởng t một ít trí nhớ của TầvGfn Phàm trước kia nữAFa. xem chương mới tạSi tunghoanh(.)com

Mà khi TầHWgn Phàm va đwqFdvpnh rờvi đDdEi, nhưng lạEii va vn thấayy ở ca đMfang đKHWgng một ngườFi, ngườtMGi nọ trông thấjAy Tầayn Phàm vốn là sữYSng sờXS, sau đYSó trên mt lin hin lên một tia trêu tứDtXc, lớn tiếng quát với TầDjWn Phàm:

- Ngươi là ngườKi phương nào, lạjAi dám xông vào Dược Viên Tầwvn gia ta!

TầDjWn Phàm nghe thấDy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườEzYi này hắjAn nhn ra, chính là con của ĐEzYi trưởng lão, tên là TầWDvn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầGgn Phàm. Bởi vì trước đdvpó vài ngày hắWan gây chuyn bên ngoài nên bịv phạqfPt đGCến trông giữwv Dược Viên. Va rồi vì mới đSMEi ra nên khi TầWDvn Phàm đzai vào cũng không trông thấgDBy hắdvpn.

TầXSn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đSMEương đwvDjWi, ở TầAKn gia ngườzai không nhn ra hắewen cc nhỏ, đaơn giảFn là vì trước kia TầqfPn Phàm tu vi thấfKp, hơn nữewea tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườSi khác xem thườGgng, cộng thêm Tầdvpn Uy này vốn chính là loạfKi ngườSi lấWan thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d TầFSDn Phàm đpDBMM làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấzap vốn sẽ khiến ngườewei khác khinh thườMlng, đwqFã thế tính cách còn nhu nhược nữBMMa, sao có thểMD khiến ngườGCi khác không ăn hiếp đDtXây?

Đã biết nguyên nhân, TầDtXn Phàm cũng hiểMqu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đYSi tìm TầFSDn Li hỏi chuyn dược đHWggDBnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉGC nhàn nhạKt nói:

- Tránh ra.

- HắpDc hắCvc, nguyên lai chỉMl là Võ Đồ tam cấSp mà thôi, vy nhấit đaaynh không phảMqi ngườMqi TầDjWn gia ta rồi! TầAAHn gia ta đjAườpDng đDườGgng Chân Võ thế gia cu phẩGgm, tuổi như ngươi sao có thểv có tu vịEi thấMCp như vy chứv?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.