Trang chủ / / Đan Vũ Càn Khôn / Chương 2 : Hưng phấn. (1)

Đan Vũ Càn Khôn

Chương 2 : Hưng phấn. (1)


    Đan Vũ Càn Khôn
    Tác GiảWuL: Hỏa Thụ đFoWọc truyn mới nhấOnbt tạXCi tung hoanh . com
    Chương 2: Hưng phấiNn. (1)


    Nhóm dịWVXch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Chương 2: Hưng phấcpn. (1)

    - Cũng chỉiN ở thế giới có Linh Khí dồi dào như vy mới có thểCZ sinh ra tuyt sắgQc giai nhân thế này a!

    Trong nội tâm TầCn Phàm không khỏi thở dài, lp tứoDic hắBn rấcBt nhanh phục hồi tinh thầkKyn lạQi, đOnboDi tránh phát hin ra sơ hở gì, hắUn dứnkt khoát ngồi dy, âm thầGkGm t mình chẩFoWn đvAoán bnh một chút sau đcBó thì thào nói:

    - Ta dườYvbng như đnkã không vic gì rồi...

    TầSSon Phàm vốn là đVU t Đan Môn ẩbbn thế, bảLUn thân cũng tinh thông y thut, cho nên hắbbn đcBối với tình huống thân thểg mình hin giờVg vn tương đoGối hiểKSdu rõ, chỉAz là có chút suy yếu thôi, nghỉB ngơi một chút sẽ không sao nữOnba.

    Tuy rằFOvng trông thấQcoy TầKSdn Phàm đWVXã tỉkKynh lạStFi, thoạOt nhìn cũng không có gì trở ngạBi, nhưng TầYvbn Li vn gọi đvAYvbi phu kiểOnbm tra một phen, mà kết quảYvb cũng giống như TầDn Phàm t mình chẩNn đXCoán, lúc này mới yên tâm lạQi.

    Tin đzLUi phu đnki, TầcBn Li hỏi thăm một hồi nữVga, điiSợi sau khi xác đsVcYvbnh TầCn Phàm tht s không có trở ngạLUi thì khuôn mt nàng lạFoWi đNột nhiên dầdAgn dầDn trở nên lạgnh, thầNn sắvCcc lạctnh như băng cùng với bộ dáng tình thâm lúc nãy khi quan tâm Tầgn Phàm dườYvbng như là hai ngườYvbi khác xa nhau, sau đFOvó lin nghe nàng nghiêm mt hỏi Tầgn Phàm:

    - TiểAzu Phàm, lầkKyn này đWuLến tột cùng là ai muốn đSOdDy ngươi vào chỗ chết? Ta nhấQt đUurnh sẽ không bỏ qua cho hắAzn đhâu!

    Tầbzn Phàm nghe thấCy nàng thay đdDổi cách xưng hô cũng t thấgQy bi ai cho bảGkGn thân mình, không chỉur thái đDộ biến chuyểbbn mà cách xưng hô cũng trở nên xa cách. BảSOn thân TầSOn Phàm cũng muốn biết đbbáp án này, nhưng không biết sao dù hắSOn cố gắFoWng suy nghĩSO thế nào cũng không nghĩz đzược gì, chỉGkG đvCcành cườUi khổ lắFOvc đvAStFu nói:

    - Khi đcBó ta va v đCZến ca, chỉct thấgQy có một bóng đYvben lóe lên vụt qua, ta không kịWVXp phảiNn kháng đXCã hôn mê bấgQt tỉgQnh, chỉur biết là ngườQi này nhấdDt đysFLUnh tu vịFoW cao hơn ta rấQt nhiu, v phầsWQn là ngườWuLi nào thì ta lạKSdi không biết.

    - Vy ngươi nghỉC ngơi trước một chút đBi, sau đnkó ta sẽ làm chút ít đYvbồ ăn đvAưa đAzến cho ngươi...

    TầoGn Li nghe thấbby TầoGn Phàm nói như vy, không khỏi có chút nhíu mày. Nàng biết TầysFn Phàm va mới t trong hôn mê tỉgnh lạFOvi nên không tin hỏi nhiu, chỉiN dn dò một chút, rồi rờAzi khỏi phòng.

    Nhìn bóng lưng tuyt đsWQẹp của TầsWQn Li rờSSoi đuri, TầBn Phàm không khỏi lạdDi âm thầFOvm tán thưởng, tht s rấSOt đcBẹp! LạQcoi nghĩKSd tới trước khi hắvCcn chưa hoàn toàn thanh tỉsWQnh đctã nghe TầvCcn Li tng nói qua "Khôi phục hôn ước" gì đdDohy, trong nội tâm cũng không khỏi hơi xúc đCZộng.

    "Tỷ tỷ" này của TầdDn Phàm, không chỉiN có dung mạbzo xuấoGt chúng, hơn nữDa thiên tư trác tuyt. Ở Nam Phong thành, thanh niên tài tuấUn thầbzm mến nàng không biết có bao nhiêu, mà TầStFn Phàm trước kia cũng mang tâm tư như vy. Khi biết hôn ước giữBa hai ngườvCci bịnk giảUi tr hắVgn cũng âm thầDm thương tâm một thờOnbi gian rấkKyt dài.

    Hôm nay nếu có thểvCc khôi phục hôn ước, tin tưởng TầUn Phàm trước kia trên trờdDi có linh thiêng cũng có thểAz cảNm thấWVXy an ủi. truyn copy t tunghoanh.com

    BấDt quá nghĩC đKSdến mọi thứoDi trên Võ Thiên đOnbYvbi lục, TầVUn Phàm lp tứkKyc không khỏi cườCi khổ lắtsYc đvAKSdu. Võ Thiên đFOvuri lục, danh như ý nghĩcBa, chính là thế giới dùng võ vi thiên, ở chỗ này vũ lc mới là chỗ cam đdDoan của đXCDa vịg.

    Trong trí nhớ của Tầhn Phàm trước kia, hắurn là Võ Đồ tam cấdAgp, mà cảsVcnh giới võ đgFOvo của Võ Thiên đAzXCi lục phân thành Võ Đồ, Võ Giảur, Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư... Sau khi đgột phá Tiên Thiên Võ Sư nghe nói còn có các loạAzi cảznh giới như Linh Võ Sư, Võ Tôn, Võ Thánh...

    Tuy rằNng nhữgQng thứU trong trí nhớ cũng chỉD là phân cấQp cảcBnh giới võ đvAbbo, nhưng lấiNy suy đCZoán của Tầnkn Phàm, thế giới này có lẽ là tiên võ thế giới. Dù sao Linh Khí trong không khí ở đXCây thc s quá mứDc nồng đcBm! Nếu như như vy vn không thểGkG sinh ra Tu tiên giảO thì không còn gì đtsYKSd nói nữUa rồi.

    BấCt quá, vô lun như thế nào thì TầtsYn Phàm bây giờysF quá yếu!

    Dù cho TầVUn Li tht s nguyn ý gảysF cho hắKSdn, hắUn cũng không xứvCcng!

    Theo hắVgn biết, TầBn Li chỉbz lớn hơn TầOnbn Phàm na năm, nhưng đoGã đgiNt tới cảDnh giới Võ GiảkKy cu cấDp, cái này khiến TầAzn Phàm cảOm thấkKyy xấcpu hổ?

    - Tuy nội tình kém một chút, nhưng Linh Khí ở đbbây dồi dào, chỉg cầgQn chịvCcu khó cố gắcpng, phối hợp với đctan dược của Đan Môn, cũng không phảOnbi là không có hi vọng trở nên mạcpnh mẽ!

    TầCn Phàm không h có nhữiiSng suy nghĩcp nảhn chí. Sau khi đVgiu chỉUnh trạUng thái tâm tình của mình, hắVgn nhanh nhẹn xuống giườWVXng, trc tiếp đoGi ra ngoài ca. Hin giờCZ TầysFn Phàm muốn đSSoi chứXCng thc một thứFoW!

    Trong trí nhớ của Tầzn Phàm trước kia, Võ Thiên đoDigi lục, tài nguyên Linh Dược thp phầdAgn phong phú!

    Một ít Linh Dược hi hữLUu thm chí tuyt chủng trên Đoha CầStFu, ở chỗ này thm chí tùy ý có thểur thấOnby đcBược! Nếu như chuyn này là tht, vy thì cũng quá khiến ngườsWQi ta hưng phấdAgn rồi.

    TầLUn Phàm cảvCcm giác thấSOy máu của mình như sôi trào lên. Với tư cách là đkKy t của Đan Môn, TầOn Phàm đbzối với vic luyn đbzan luôn có nhữysFng suy nghĩvA đQcoiên cuồng và chấOnbp nhấSOt.

    Ra khỏi phòng, ca ra vào có hai Võ GiảvCc đLUohng canh, trông thấoDiy TầStFn Phàm đbbi ra, đctu khom ngườDi nói:

    - Thiếu gia!

    Tầgn Phàm nhàn nhạht gt gt điNQu nói:

    - Ta muốn ra hu vin một chút, các ngươi đVUng đuri cùng.

    - Thiếu gia, ngườGkGi mới va khôi phục, không nên đysFi lạhi khắCp nơi như thế...

    Một vịur hạcB nhân lớn tuổi cung kính nói.

    - Ta bảho các ngươi đcBng đvCci theo, có chuyn gì t ta chịdDu trách nhim.

    TầgQn Phàm nôn nóng đQcoi chứkKyng thc một thứGkG, hin giờWuL lạBi bịLU ngăn cảiNn, lờkKyi nói không khỏi có phầvAn bc tứWuLc.

    Nhn thấLUy thái đoDiộ bc tứStFc của TầCZn Phàm, hai vịFoW Võ GiảcB kia cũng lộ ra vài phầQcon kinh ngạvAc. Trong nội tâm mơ hồ cảNm thấVUy vịU Thiếu gia TầKSdn Phàm trước mắKSdt này có chút khác với mọi khi.

    - Vâng, thiếu gia.

    Nhưng bọn hắOn dù sao chỉC là hạC nhân. Trong Chân Võ thế gia như TầvAn gia, còn không đdDến phiên bọn hắbzn lỗ mãng, đKSdành phảWVXi thối lui sang một bên, đFoWKSd TầUn Phàm đcpi một mình đvCcến hu vin.

    Nam Phong thành ở phía nam ĐSOi Kin quốc là một mảcBnh đNgQt màu mỡ, quanh năm mưa thun gió hoà, dầGkGn dầCZn phát triểWuLn trở thành một thành trì lớn ở vùng phía nam ĐdAgi Kin quốc. Mà Nam Phong TầKSdn gia, với tư cách là Chân Võ thế gia cu phẩStFm, ở vào phía đWuLông Nam Phong thành, đsWQht phong 800 mu, trong gia tộc đysFình đtsYài lầStFu các vô số, thư lâu, dược các, võ tràng đCLUy đvCcủ mọi thứAz.

    Theo con đGkGườcpng lát đKSdá xanh đVUi vòng vèo một lúc, đbzi ước chng hơn mườsVci phút đOồng hồ, TầoDin Phàm rốt cục da vào trí nhớ đVgi đvAến trước một tiểStFu vin lịOnbch s tao nhã. Chưa đFoWi vào ca, đWVXã nghe đCược mùi thơm dược liu nồng đgQm bay vào mũi khiến hắsWQn cảoGm thấQcoy sảAzng khoái tinh thầvCcn, tâm tình cũng theo đbzó kích đNộng vài phầcpn.

    TầUn Phàm ngẩzng đysFkKyu, trông thấDy trên đctcti môn có một biểOnbn hiu, trên đoDió ghi mấWVXy chữD "Linh Dược viên đSSo tam", hắnkn biết rõ đcBây chính là nơi hắvAn cầFOvn tìm rồi. T cái tên cũng biết đsWQược, Linh Dược viên như vy ở TầQn gia cũng không chỉgQ có một, đnkây chỉLU là cái cách chỗ TầgQn Phàm gầnkn nhấoht thôi.

    Mà bước vào sân của hu vin, lin trông thấFOvy một mảCng lớn Linh Dược mà kiếp trước đBau khổ tìm kiếm xuấOt hin ngay trước mắFoWt, loạFoWi cảXCm giác hạWVXnh phúc này khiến hắOn quảFOv thc muốn kêu to lên vài tiếng.


Chương 2: Hưng phấhn. (2)

- Thiên Tư T, Ngũ Hoa thảiiSo, Hòa Lan, ThấUt sắvAc liên...

Tầzn Phàm trong ming thì thào điNọc lấStFy các loạOnbi dược liu trước mắkKyt, nhữOnbng dược liu này có rấQcot nhiu thứXC trên ĐKSda Cầzu cc kỳ hiếm thấiiSy, có cái thm chí đsVcã tuyt chủng chỉWuL có thểGkG nhìn thấLUy trong sách, ở chỗ này lạCi có thể gieo trồng đXCWuLi lượng!

Đây chỉYvb là một dược viên bình thườBng của TầFoWn gia thôi!

Qco nhiên đXCã có đurược nhiu dược liu trân quý như vy!

Vy còn nhữsVcng Dược Viên chuyên môn gieo trồng dược liu quý hiếm thì sao đnkây?

Mc dù có chút không thểStF tin đWuLược, nhưng TầVgn Phàm đYvbã khng đBVgnh thế giới này tht s có tài nguyên Linh Dược cc kỳ phong phú!

Linh Khí dồi dào! Linh Dược phong phú! Thế giới như vy tht khiến ngườcBi ta hưng phấQcon.

TầAzn Phàm đQcoi xuyên qua Dược Viên, khi thì phấSOn khởi thấStFp giọng hô, khi thì cúi đcpSOu vuốt ve thưởng thứzc, trạbbng thái như đohiên như cuồng!

BấsWQt quá cũng không trách đNược hắStFn lạcti thấFoWt thố như thế, với tư cách là điN t Đan Môn, t nhỏ hắiNn đsWQã có suy nghĩdAg chấgp nhấgQt với luyn đgQan. Không chỉVg đgã đYvbọc qua một lượt toàn bộ đuran thư dược kinh của Đan Môn, hơn nữWVXa ở xã hội hin đysFgQi Linh Dược tàn lụi còn muốn nghĩWVX cách đtsYcB luyn đkKyan! Mà một lầYvbn cuối cùng luyn điiSan, cũng chính vì hắbzn không tìm đBược các dược liu đSOồng đhu cầsVcn thiết, lạsWQi th dùng các dược liu khác thay thế nên mới khiến lò đCZan nổ tung, có thểcB thấLUy đFOvược hắurn chấcBp nhấvAt đSSoối với luyn đvAan thế nào.

Hôm nay đohột nhiên trông thấoGy nhiu Linh Dược như vy, có cơ hội có thểWuL thống khoái luyn đsWQan, cái này sao có thểsVc khiến hắkKyn không kích đcpộng vạnkn phầCn đSSoây.

Lúc này, thấXCy chung quanh không có ngườSSoi, TầNn Phàm có chút khẩCZn trương duỗi tay phảWuLi mình ra, "Võ Khí" trong cơ thểWVX dưới s khống chế của hắYvbn vn chuyểOnbn xuống bàn tay, tiếp theo một vòng hỏa dim màu trắUng nhạtsYt lin hin lên trên lòng bảctn tay hắcBn.

- Võ Khí này quảLU tht cũng giống như ta nghĩur, chỉh cầysFn vn dụng pháp môn đbbc bit của Đan Môn chúng ta thì cũng có thểD sinh ra đoGan hỏa.

TầsVcn Phàm thấgy vy, trong nội tâm mới không khỏi thở dài một hơi, hắdDn biết rõ, nếu như không thểKSd luyn đoDian, vy thì hắNn ở thế giới này cũng không có ưu thế gì so với ngườVgi khác cảdD.

Ngay sau đWVXó, Tầnkn Phàm tìm một nơi sạbbch sẽ ngồi xuống, th âm thầDm đAziu tứAzc, tiến hành lầOnbn tu luyn đVUFoWu tiên của hắQn ở thế giới này.

Lúc ở trên ĐCZa CầWVXu, Linh Khí tàn lụi, muốn tu luyn quảsWQ thc khó như lên trờohi! Cộng thêm sau một đoDidAgi biến cố mà Đan Môn chỉur còn lạgi mình hắohn. Công pháp tu luyn thiếu thốn, dù cho tu luyn mườQcoi mấsWQy năm, Tầctn Phàm vn không có đcpược thành quảoG gì lớn.

TầKSdn Phàm biết với lượng Linh Khí ít ỏi ở trên Đga CầCZu không thểU nào đvAsVct đcBược thành tu cao ở phương din tu vi. Cho nên TầYvbn Phàm cũng không có đQi tu luyn công pháp làm gì, chỉur chuyên chú ở luyn đUan. Dù sao hắSSon cũng không biết mình cuối cùng lạVgi xuyên vit đctến thế giới như thế này.

May thay, Đan Môn lấKSdy đctan dược là căn cở đtsYkKy lp phái, đhối với cái này ngược lạoGi bảUo tồn rấDt tốt! Đan phương, kinh nghim luyn đNan mấLUy ngàn năm cũng không ít.

Chính vì công pháp tu luyn của TầQn Phàm khi còn ở trên ĐXCa CầtsYu không đoGược cao minh, cho nên hắctn dứGkGt khoát tu luyn theo công pháp của TầkKyn gia.

Tng tia Linh Khí tràn vào huyt khiếu quanh thân, tâm thầcBn hợp nhấbbt. TầStFn Phàm chm rãi thu nạXCp Linh Khí nén lạoGi, sau đuró khống chế chúng xuống Khí Hảhi dưới bụng.

Khí HảStFi lạvCci đhược xưng là "Võ Đin", cũng chính là nơi chứysFa đQng "Võ Khí", Linh Khí hấysFp thu vào cơ thểKSd sau khi vn hành quanh thân, lạStFi qua quá trình chuyểCn hóa sơ bộ rồi đBến Võ Đin, lạvCci chuyểoGn hóa lầGkGn hai và chứcBa đgQng lạbbi. Thiên phú tốt, Võ Khí mỗi lầAzn tu luyn chuyểVgn hóa t nhiên nhiều, chứoDia đUng đVUược cũng nhiu, cái đvAó cũng giống như công pháp trước kia TầsWQn Phàm tu luyn vy.

Đin tổng cộng chia làm chín khối nhỏ, phân bố Cu Cung, mỗi một cung đGkGzi biểWuLu một cấkKyp tu vi. Tu vi TầSOn Phàm hin giờoh là Võ Đồ tam cấvAp, trong Võ Đin của hắSOn cũng chỉXC có ba cung Võ Khí, mà Võ Khí của hắohn hin giờnk là màu trắFOvng nhạsVct, cũng đvANi biểOu cho cảWuLnh giới Võ Đồ hin giờC của hắQcon. Cảurnh giới tăng lên, màu sắWuLc của Võ Khí cũng sẽ phát sinh biến hóa.

Vn hành một chu thiên, Võ Khí gia tăng không nhiu lắctm, nhưng cảFoWm giác của TầWVXn Phàm lạXCi rấQt tốt, dù sao ở chỗ này có rấiNt nhiu Linh Khí, trên ĐOnba CầUu hắcpn nào tu luyn đSSoược như thế này.

- Ta va mới trọng thương khỏi hn, Linh Dược ở đCZây phong phú, nhưng tiếc là hin giờoh không có dược đFoWohnh, nếu không ta có thểSSo lp tứVgc luyn chế một ít điiSan dược chữsWQa thương rồi!

Sau khi chứbbng thc bảdAgn thân mình còn có thểdAg s dụng đgan hỏa, cũng có thểD tu luyn, trước mắiiSt còn có nhiu Linh Dược như vy. TầsVcn Phàm cảkKym giác ngứcpa tay, bảgn thân rấdDt muốn luyn đbzan mà không có lô đGkGBnh.

- Đúng rồi, TầQn gia là một thế gia kinh doanh sinh ý luyn dược, nhấzt điiSYvbnh sẽ có dược đCgQnh! Ta đbbi tìm xem!

TầXCn Phàm nghĩXC tới đXCây lạvAi trở nên hưng phấbbn, bấNt quá Tầctn Phàm trước kia đctối với phương din này không có một đStFiểctm hứbzng thú, t nhiên không biết thứysF này đAzUđQcoâu, cho nên TầoGn Phàm đGkGCZnh đOnbi tìm "Tỷ tỷ" TầiiSn Li của mình hỏi thăm một chút.

Đối với TầtsYn Li, chng biết tạoGi sao, TầkKyn Phàm lạiiSi có một loạcti hảLUo cảoDim không hiểgu, nguyn ý đoDii tin tưởng nàng. Có lẽ vào lúc hắFoWn suy yếu nhấFoWt, TầLUn Li là ngườysFi đgQvCcu tiên hắQcon nhìn thấnky ở thế giới này, còn có ảVUnh hưởng t một ít trí nhớ của TầStFn Phàm trước kia nữLUa.

Mà khi TầQn Phàm va đvAStFnh rờvAi đVgi, nhưng lạUi va vn thấLUy ở ca đzang đCurng một ngườbzi, ngườQcoi nọ trông thấtsYy TầVgn Phàm vốn là sữVgng sờiN, sau đOnbó trên mt lin hin lên một tia trêu tứgc, lớn tiếng quát với TầysFn Phàm:

- Ngươi là ngườtsYi phương nào, lạoDii dám xông vào Dược Viên TầOnbn gia ta!

TầsWQn Phàm nghe thấohy thanh âm này, không khỏi nhướng mày, ngườFoWi này hắAzn nhn ra, chính là con của ĐdAgi trưởng lão, tên là Tầgn Uy, niên kỷ cũng tương t với TầBn Phàm. Bởi vì trước đhó vài ngày hắQcon gây chuyn bên ngoài nên bịsWQ phạcpt đOnbến trông giữQ Dược Viên. Va rồi vì mới đsVci ra nên khi TầDn Phàm đhi vào cũng không trông thấiNy hắUn.

TầdDn Phàm với tư cách là con trai tộc trưởng đsWQương đWVXcBi, ở TầOnbn gia ngườOi không nhn ra hắOn cc nhỏ, đohơn giảoDin là vì trước kia TầStFn Phàm tu vi thấUp, hơn nữcta tính tình nhu nhược, vốn khiến ngườuri khác xem thườDng, cộng thêm TầysFn Uy này vốn chính là loạbzi ngườvAi lấctn thin sợ ác, cho nên mới cố ý làm khó d TầysFn Phàm đsVcO làm vui thôi.

- Ở thế giới chú trọng thc lc này, thc lc thấzp vốn sẽ khiến ngườKSdi khác khinh thườbzng, đQcoã thế tính cách còn nhu nhược nữCa, sao có thểSO khiến ngườFOvi khác không ăn hiếp đXCây?

Đã biết nguyên nhân, TầUn Phàm cũng hiểysFu rõ trong lòng, nhưng vì vội vã đbzi tìm TầGkGn Li hỏi chuyn dược đtsYDnh, cho nên cũng không muốn dây dưa nhiu, chỉcB nhàn nhạBt nói:

- Tránh ra.

- HắvAc hắcBc, nguyên lai chỉcp là Võ Đồ tam cấFOvp mà thôi, vy nhấzt đdAgvAnh không phảiNi ngườAzi TầWVXn gia ta rồi! TầgQn gia ta đSOườSSong đbzườWuLng Chân Võ thế gia cu phẩVUm, tuổi như ngươi sao có thểbz có tu vịcp thấhp như vy chứct?

 • Gửi lúc 22:11 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Hic. Chua co j luon. Ra vao 20 lan luon roi... Huhu

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  ....

 • Gửi lúc 16:34 Ngày 16/07/2014

  thao04

  Lan thu q

 • Gửi lúc 20:51 Ngày 15/07/2014

  thao04

  Nhom Dungnhi oi....

 • Gửi lúc 22:35 Ngày 14/07/2014

  thao04

  Ngon ngon. Doc lien mot hoi qua da. Thanks nhom dich.