Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầZfhn
Tác giảhd: ThắJCQng Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịZtch: Nhóm dịJcAch: Minh Nguyt
Sưu tầZdm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - TuầRn phủ đEUAzi nhân, đQWPây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đXSfZfhi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạFpi xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạfti là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảGhFy ra, trước đChGng nói kiếm tin, có thểQgQ còn sống hay không cũng là vấWiZn đWiZ, nếu như đUến lúc đfLó ca ca ta hạhY quân lnh, cái gì cũng phảXSfi sung quân, xuấgnat tin xuấUt lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịEU Hồ thành MịQ Hồ Vương đUưa cho bảZdn tuầZfhn phủ, nàng muốn dn hai vịhdr vương giảt, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấWcy trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạJcAt MạmtEch Kỳ đhdhYu nhp vào bảhYn tuầwxn phủ, ngườJcAi chưa tới nhưng danh mục quà tng đUã tới trước, t các ngươi nhìn xem đAzi.

    Nhưng vào lúc này, lầgn nữhda truyn đOGến lờLi đtối thoạcQi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấUmZt Lâm, nội dung đfLối thoạhYi đGhFúng là ngày đrWwó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc Nhấiat Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, điaây không phảChGi là tuầRn phủ Đoan Mộc Nhấiat Lâm sao!

    - Con heo mp này, đFã biết hắhdrn không phảnXji là ngườZti tốt gì, không nghĩhdr tới hắoRn hạOG lưu điPến loạhdri tình trạOGng này, loạwxi ngườcQi như hắXSfn sao có thểz làm tuầftn phủ.

    - Tht vô sỉChG, bạZti hoạZdi, bạfgi hoạQi của quốc gia, ta phảwxi tấZZJu ng trạWiZng, thỉWcnh cầwxu Hoàng Đế chém giết bạhYi hoạRi này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắPZOn đZdang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc NhấoRt Phong ngây ngườXfi, thân hình điPã xông ra ngoài, va mới đSFi ra, đChGã thấXSfy hơn mườaJUi chỗ giữGhFa thiên không trên Song Long thành, đfgu xuấhYt hin một tràng cảdnh, đQgQúng là tràng cảfLnh yến hội của Đoan Mộc NhấyRt Lâm cùng đhdrám ngườmtEi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc Nhấwxt Lâm làm trò h, đnXjã bịU mọi ngườai của Song Long thành xem trong mắZdt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc Nhấhdrt Lâm cũng đtã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đaAzt, nhưng lúc này hắZdn đGhFã không có tâm tư trông nom nhữChGng thứg kia. Đến bên ngoài, cảhd ngườdi cũng ngây dạfti.

    - PằSFng... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc Nhấwxt Phong xoay tay tát Đoan Mộc NhấChGt Lâm bay ra ngoài, thân thểQgQ mp mạFpp kia bay lên trờfti, lầGhFn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầftn nghĩXf cũng biết. Trên mt Đoan Mộc Nhấat Lâm bịwx đgnaánh ra năm vết máu, ngườaJUi nn trên mt đoRQgQt, phía dưới bịOG hắrWwn nn thành một cái hố sâu.

    - Ngườgi đdyXâu, bắzt nhữFng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườJcAi khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấcQt Phong cũng sắdyXp bịZfh gin đAziên lên, tâm tình va rồi bay đRi hết, nhưng giờoR phút này hắian không thểwx không tỉChGnh táo, trước tiên hạAz lnh.

    Bên cạaJUnh hắJCQn có không ít ngườFi, lp tứdyXc bắZdt đjioZfhu hành đXfộng, nhưng mà hết thảcQy đChGã chm, bên này hắZfhn hành đUộng mau hơn nữhYa, cũng không có bin pháp ngăn cảzn một ít lờyRi trọng yếu nhấEUt phía sau.

    - Dạd dạhY, tuầQgQn phủ đGhFoRi nhân giáo huấhYn không sai, bấdt quá đtây chỉPZO là trợ hứcQng cho tuầFn phủ đUnXji nhân, phía sau chúng ta còn chuẩzn bịJCQ hai trăm vạLn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờEUi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đWiZốc đwxJCQi nhân, ngài cùng Tổng đrWwốc đSFhYi nhân cai quảLn năm tỉftnh, làm sao có thờXfi giờnXj trông nom nhữJcAng chuyn này, nhữnXjng chuyn tạEUp vụ này ngài cứiP đWiZZfh cho chúng ta làm là đQgQược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấFt hay, quảWiZ nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứdyX quyết đFpLnh như vy. Ngươi sảEUng khoái như thế, bảChGn tuầFn phủ cũng sẽ không bạcQc đwxãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉPZOnh Tây Nam do ngươi cứZt nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đfgội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩgna bin pháp thôi đQWPộng giá cảcQ tăng lên một ít, đZtến lúc đQWPó ta sẽ cho ngườPZOi đWci xin ngân sách, lầnXjn này Hoàng Đế không tiếc hết thảQy chế tạfto một quân đnXjoàn mới, tin có rấftt nhiu, chúng ta cứhdr thu cho thoảQgQi mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉftnh Tây Nam chính là thiên hạWiZ của huynh đUmZ chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đQWPó. Xem ai không va mắdt, chỉJCQ cầZdn ta nói hắXSfn là nội gián của yêu tộc, có thểiP khiến hắftn bịt tịPZOch thu tài sảiPn, tru di tam tộc, chỉAz cầyRn các ngươi có thểJcA kiếm đyRược tin cho bảJcAn tuầhdn phủ, lấhYy tới càng nhiu yêu đEUan cùng thứQWP tốt, các ngươi giết ngườhYi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứWiZ tùy tin làm. Coi như con đrWwườiPng hôm nay các ngươi làm ngày mai đyRi không đQgQược, cầftu xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườmtEi cũng không thành vấdn đcQ, chỉFp cầian các ngươi đgnaưa ra đaủ tin, nhiu yêu đQWPan, nếu như các ngươi có thểwx lấyRy ChuyểFn Sinh Đan tới cho bảZfhn tuầgn phủ, bảmtEn tuầmtEn phủ trc tiếp cắgnat một thành phong cho ngươi cai quảXfn.

    - Tuầzn phủ đmtEti nhân, không phảti ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứhdr?

    - Ha ha... ChỉnXj cầXSfn ngươi có thểZd lấQWPy đWcược Chuyểjion Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đfgUnh điaồng ý, ca ca ta chỉmtE có một mình ra là thân đaJU đSF, phong một thành còn không đWiZơn giảFpn sao. Đến lúc đzó thờAzi đZdiểPZOm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấLt lc rấhdrt lớn, đnXjơn giảSFn, rấXft đhdrơn giảftn.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉR là hin ra cảWcnh Đoan Mộc NhấChGt Lâm như heo mp, bộ dạQWPng khó coi, thì nhữChGng lờZti nói phía sau mới là chân chính rung đZtộng cảWc Song Long thành. NgườGhFi của Đoan Mộc Nhấzt Phong tiến đoRến nhữgnang đftnXja phương nào, nhữiPng hình ảSFnh kia đwxu biến mấaJUt, nhưng điPa số đhdGhFa phương đgu trình chiếu xong, lờrWwi nói của Đoan Mộc NhấJCQt Lâm tấdyXt cảL mọi ngườmtEi đRu nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấZdu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    PhảyRi biết rằUng, dù sao Lam Vân đEUế quốc thống trịcQ mấfty trăm năm, gầaJUn đZfhây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểSFn không ít. Giờd phút này mọi ngườLi đQu quát mắFpng, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạPZOi ngườWci nhiu nhấiPt là Lip yêu giảU, nhấfgt là ngay tạZZJi lúc này, nghe nói bình thườfgng bọn họ bỏ giá cao mua gì đUmZó, cũng không phảoRi bởi vì vn chuyểrWwn cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này đmtEu náo ngấGhFt trờSFi.

    - Con mẹ mườGhFi tám bảaJUn tổ tông hắan, con heo mp chết bầzm này, ta không hiểhYu vì sao giá cảhdr liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắXfn.

    - HắZZJn mẹ nó còn là ngườRi sao, mỗi lầQn Thú triu chúng ta đXSfu liu mạLng trấdn thủ Song Long thành, hắFpn lạoRi lột da chúng ta.

    - Hỗn đggn, quân giới, trang bịa của chúng ta, lạrWwi bịXSf ngườRi khác cắQWPt xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầQgQm này.

    - Giết hắRn, giết hắhYn.

    Cái gì gọi là nhiu ngườwxi tứEUc gin khó phạgnam, Song Long thành này là đZtfga phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc NhấQWPt Phong dùng thầXSfn thông lên tiếng, nói đnXjây là Yêu tộc khống chế ngườgnai nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đhdây rõ ràng là có ngườyRi dùng truyn tin Linh thạftch ghi chép lạUmZi, sau đdó lạjioi s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảXfn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc NhấGhFt Phong nói căn bảZtn không dùng đtược.

    Mà giờXSf khắaJUc này, có ngườzi chớp đhYộng, tấXft cảQ Lip yêu giảiP trong Song Long thành đoRu nổi gin, đZfhiên cuồng phóng tới phủ Tổng đZfhốc. Cùng lúc đmtEó, đhdrng nói Lip yêu giảhdr, một ít quân đUội đFpóng quân gầZtn đQó cũng nổi gin. xem tạSFi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Cộng thêm có ngườGhFi cố ý thổi gió, vì sao trang bịWc của bọn họ không đcQược tốt, không phảnXji ngân sách không đoRủ, mà là bịnXj bọn vương bát đXSffgn này cắSFt xén, sau đoRó mua hàng nhái, đrWwây quảjio thc là cầgm tánh mạang của bọn hắtn đChGi đtổi tin.

    LầSFn này càng hỏng bét, trong quân đWcội đFpu náo lên, chỉUmZ là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạUmZm thờfti không có khoa trương như vy.

    - Thình thịXSfch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đGhFi ra nhn lấZdy cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảQ xúc đhdộng, lc lượng cườPZOng đPZOhYi, đtã đZtến phủ Tổng điPốc trước tiên. Trong phủ Tổng đoRốc, ngoạQi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc NhấChGt Phong ra, binh sĩhY bình thườaJUng căn bảGhFn cũng không cảmtEn trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    Loạti c đQWPộng này, lp tứFc ảgnanh hưởng tới rấWiZt nhiu ngườaJUi, vô số ngườZZJi cởi quân trang ném vũ khí, đOGUng qua một bên.

    Tuy thủ hạGhF của Đoan Mộc Nhấiat Phong rấoRt mạanh, nhưng mà ngườFpi t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạFp của lạLi không nhiu, dù sao thờQgQi gian hắrWwn kinh doanh ở Song Long thành quá ngắnXjn.

    - Giết, giết hai cái vương bát đfLXSfn này.

    - Hắjion con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đoRUn chết tit.

    - LấfLy mạSFng lão t đhdrổi lấOGy tin, bịfg bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... CứQu ta, cứiau ta, cứUu ta...

    GiờOG phút này, Đoan Mộc NhấPZOt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạaJUi Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườfgi chung quanh điPã xông lạUmZi, ngườai của bọn hắEUn rõ ràng ngăn cảzn không nổi, cảJCQ phủ Tổng đJCQốc đoRu loạdn ngấRt trờWiZi. Mới va rồi Đoan Mộc NhấGhFt Lâm bịiP Đoan Mộc NhấLt Phong tát bay ra ngoài, bò đXSfến bên cạaJUnh Đoan Mộc Nhấzt Phong, ôm đcQùi Đoan Mộc NhấQgQt Phong, sợ hãi, khóc rống cầZdu cứZfhu.

    GiờChG phút này thầJCQn sắAzc của Đoan Mộc NhấSFt Phong đahdr đtn nhìn vô số ngườaJUi xúc đLộng, vọt tới phủ Tổng đQốc, nguyên bảhYn mấzy trăm danh thân tín của hắJcAn, ở trong thờyRi gian ngắian bịXf giết chết một na, mà nhữnXjng ngườdyXi còn lạwxi cũng rấgt nguy hiểmtEm.

    Nhiu ngườgnai tứftc gin không thểgna phạAzm, có ngườQi dn đXfAzu, hin tạQgQi cảdyX Song Long thành sôi trào.

    - Oanh.

    Đột nhiên trong lúc đaó, trên thân thểhY Đoan Mộc NhấXft Phong có một cổ lc lượng phong ấfgn, đZtiên cuồng bạfLo phát đnXji ra, trong nháy mắGhFt đPZOột phá VạAzn Tượng NhấZfht Long, nguyên khí thiên đjioFpa đfgiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểJcAn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thểF của hắRn đEUã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảia Song Long thành. Lục Đza ThầGhFn Tiên, không sai, đftúng là Lục Đfga ThầZfhn Tiên, mà còn không phảiPi là Lục ĐXfa ThầfLn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườXfng đzRi trong nháy mắgnat làm cho tấiPt cảia mọi ngườEUi đOGang chém giết ngng lạhdri, làm cho tấcQt cảfg xao đUmZộng, sôi trào yên tĩrWwnh trở lạUmZi.

    Đoan Mộc Nhấdt Phong, ĐAzi tướng biên cương chính thứac, trong mắhYt ngườWiZi Nam Cương thầZdn giáo chỉQWP biết đLi theo quan trườPZOng, lạiPi che dấUmZu sâu như thế, dĩnXj nhiên là Lục ĐoRa ThầSFn Tiên.

    GiờQWP phút này, cảia Song Long thành an tĩZfhnh lạhdri, đEUây là chỗ cườiPng đmtEZdi của Lục ĐFpa ThầnXjn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đQWPđafg cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đWcUmZi đdyXa số ngườdi trong Song Long thành chỉwx là ngườaJUi thườiang dưới PhạZfht MạZdch Kỳ.

    Đây là tồn tạXfi Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườSFi Nam Chiêm Bộ Châu là Lục ĐEUa ThầWiZn Tiên, Song Long thành sôi trào, bạrWwo nộ, nhưng Lục ĐaJUa Thầgn Tiên có thểL dùng uy áp bảRn thân trit đoRQ đzè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấnXjy ngườzi đWcánh vào trong phủ Tổng đJCQốc năm tỉLnh Tây Nam, bịQ uy áp cườFng đnXjgi chấZfhn thổ huyết, có mấyRy Lip yêu giảF đjioã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờQ phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấhYt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 21:11 Ngày 28/07/2015

  Shyzzz

  Drop r à @@

 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen

banner