Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầjJn
Tác giảVm: Thắgxng Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịcnnch: Nhóm dịgch: Minh Nguyt
Sưu tầexm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - TuầWTn phủ đvCETBi nhân, đngây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đJuWZi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạAi xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạlZi là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảjuy ra, trước đBvng nói kiếm tin, có thểgx còn sống hay không cũng là vấNCn đVm, nếu như đJến lúc đJó ca ca ta hạQCx quân lnh, cái gì cũng phảTi sung quân, xuấfljt tin xuấfljt lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịJ Hồ thành MịjJ Hồ Vương đZưa cho bảjun tuầmn phủ, nàng muốn dn hai vịlZ vương giảT, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấvCy trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạWjCt MạnCch Kỳ đrwgxcUu nhp vào bảnCn tuầZEMn phủ, ngườMvWi chưa tới nhưng danh mục quà tng đJã tới trước, t các ngươi nhìn xem đWTi.

    Nhưng vào lúc này, lầvCn nữnTa truyn đCfgến lờnRi đNCối thoạBvi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấgnNt Lâm, nội dung đjuối thoạCi đJúng là ngày đUtVó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc NhấnRt Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, đxcUây không phảmHZi là tuầWTn phủ Đoan Mộc NhấCfgt Lâm sao!

    - Con heo mp này, đmHZã biết hắJn không phảzii là ngườBvi tốt gì, không nghĩuWZ tới hắfljn hạJ lưu đVmến loạmQmi tình trạCng này, loạvCi ngườngi như hắTrn sao có thểHur làm tuầrwgn phủ.

    - Tht vô sỉWT, bạtAEi hoạWTi, bạflji hoạVmi của quốc gia, ta phảZEMi tấZu ng trạZzeng, thỉRnh cầWjCu Hoàng Đế chém giết bạmHZi hoạMvWi này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắwUn đmHZang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc NhấnRt Phong ngây ngườNCi, thân hình đTrã xông ra ngoài, va mới đJi ra, đUtVã thấjuy hơn mườBvi chỗ giữVVna thiên không trên Song Long thành, đrwgu xuấRt hin một tràng cảuWZnh, đMvWúng là tràng cảngnh yến hội của Đoan Mộc NhấQCxt Lâm cùng đRám ngườCPi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc NhấwUt Lâm làm trò h, đnRã bịnC mọi ngườmHZi của Song Long thành xem trong mắTt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc NhấMvWt Lâm cũng đtAEã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đZzeTt, nhưng lúc này hắBvn đtAEã không có tâm tư trông nom nhữwAng thứnT kia. Đến bên ngoài, cảCfg ngườuWZi cũng ngây dạVmi.

    - PằHurng... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc NhấHurt Phong xoay tay tát Đoan Mộc Nhấjut Lâm bay ra ngoài, thân thểuWZ mp mạJp kia bay lên trờETBi, lầnRn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầuWZn nghĩWT cũng biết. Trên mt Đoan Mộc Nhấngt Lâm bịZEM đjuánh ra năm vết máu, ngườgnNi nn trên mt đngZzet, phía dưới bịmQm hắuWZn nn thành một cái hố sâu.

    - NgườZi đwAâu, bắgxt nhữwAng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườBvi khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấnTt Phong cũng sắCp bịgnN gin đCiên lên, tâm tình va rồi bay đRi hết, nhưng giờWT phút này hắZzen không thểzi không tỉgxnh táo, trước tiên hạMvW lnh.

    Bên cạqqmnh hắTn có không ít ngườnTi, lp tứexc bắMvWt đziziu hành đNCộng, nhưng mà hết thảBvy đnCã chm, bên này hắEsn hành đnRộng mau hơn nữCa, cũng không có bin pháp ngăn cảgxn một ít lờrwgi trọng yếu nhấmHZt phía sau.

    - DạmHZ dạNC, tuầsn phủ đjuVVni nhân giáo huấwUn không sai, bấWTt quá đBvây chỉUtV là trợ hứVmng cho tuầvCn phủ đCPlZi nhân, phía sau chúng ta còn chuẩrwgn bịMvW hai trăm vạmQmn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờwUi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đTrốc đRWjCi nhân, ngài cùng Tổng đmQmốc đnRAi nhân cai quảMvWn năm tỉlZnh, làm sao có thờjJi giờjJ trông nom nhữZng chuyn này, nhữwUng chuyn tạZzep vụ này ngài cứVm đexBv cho chúng ta làm là đvCược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấfljt hay, quảjJ nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứmQm quyết đTCnh như vy. Ngươi sảexng khoái như thế, bảWTn tuầnCn phủ cũng sẽ không bạCfgc đBvãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉUtVnh Tây Nam do ngươi cứnC nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đZzeội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩnC bin pháp thôi đTộng giá cảlZ tăng lên một ít, đZEMến lúc đCfgó ta sẽ cho ngườETBi đjui xin ngân sách, lầmHZn này Hoàng Đế không tiếc hết thảTry chế tạTro một quân đxcUoàn mới, tin có rấmHZt nhiu, chúng ta cứwU thu cho thoảgi mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉvCnh Tây Nam chính là thiên hạjJ của huynh đjJ chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đngó. Xem ai không va mắjJt, chỉZ cầZEMn ta nói hắHurn là nội gián của yêu tộc, có thểETB khiến hắlZn bịvC tịHurch thu tài sảtAEn, tru di tam tộc, chỉnC cầjJn các ngươi có thểju kiếm đZzeược tin cho bảmHZn tuầtAEn phủ, lấnTy tới càng nhiu yêu đfljan cùng thứT tốt, các ngươi giết ngườxcUi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứCfg tùy tin làm. Coi như con đjuườVmng hôm nay các ngươi làm ngày mai đzii không đjuược, cầWjCu xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườlZi cũng không thành vấQCxn đlZ, chỉnC cầNCn các ngươi đHurưa ra đngủ tin, nhiu yêu đBvan, nếu như các ngươi có thểmHZ lấQCxy Chuyểgn Sinh Đan tới cho bảZzen tuầzin phủ, bảgn tuầvCn phủ trc tiếp cắZt một thành phong cho ngươi cai quảgnNn.

    - TuầnTn phủ đZEMjJi nhân, không phảcnni ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứgnN?

    - Ha ha... ChỉA cầnCn ngươi có thểHur lấnCy đNCược ChuyểETBn Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đNCUtVnh đziồng ý, ca ca ta chỉnR có một mình ra là thân đZze đng, phong một thành còn không đETBơn giảwAn sao. Đến lúc đWTó thờgnNi đcnniểQCxm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấmHZt lc rấJt lớn, đcnnơn giảcnnn, rấrwgt đuWZơn giảexn.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉjJ là hin ra cảBvnh Đoan Mộc NhấCfgt Lâm như heo mp, bộ dạTng khó coi, thì nhữWTng lờnRi nói phía sau mới là chân chính rung đvCộng cảMvW Song Long thành. NgườwAi của Đoan Mộc Nhấrwgt Phong tiến đqqmến nhữgng đQCxnTa phương nào, nhữxcUng hình ảVVnnh kia đUtVu biến mấBvt, nhưng đgnNa số đmvCa phương đCu trình chiếu xong, lờJi nói của Đoan Mộc NhấZt Lâm tấgxt cảT mọi ngườzii đVVnu nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấZzeu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    PhảnCi biết rằVVnng, dù sao Lam Vân đvCế quốc thống trịHur mấgy trăm năm, gầexn đrwgây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểjun không ít. GiờNC phút này mọi ngườwAi đtAEu quát mắuWZng, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạZi ngườnRi nhiu nhấCt là Lip yêu giảm, nhấCPt là ngay tạgi lúc này, nghe nói bình thườUtVng bọn họ bỏ giá cao mua gì đmó, cũng không phảUtVi bởi vì vn chuyểcnnn cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này đcnnu náo ngấTt trờnCi.

    - Con mẹ mườnCi tám bảuWZn tổ tông hắgnNn, con heo mp chết bầcnnm này, ta không hiểCPu vì sao giá cảmHZ liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắwUn.

    - HắBvn mẹ nó còn là ngườmQmi sao, mỗi lầBvn Thú triu chúng ta đWTu liu mạmng trấmQmn thủ Song Long thành, hắfljn lạVVni lột da chúng ta.

    - Hỗn đBvBvn, quân giới, trang bịCfg của chúng ta, lạCfgi bịxcU ngườZEMi khác cắTrt xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầCPm này.

    - Giết hắWjCn, giết hắgxn.

    Cái gì gọi là nhiu ngườNCi tứmHZc gin khó phạsm, Song Long thành này là đNCTra phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc NhấEst Phong dùng thầsn thông lên tiếng, nói đTây là Yêu tộc khống chế ngườexi nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đZây rõ ràng là có ngườQCxi dùng truyn tin Linh thạVmch ghi chép lạrwgi, sau đcnnó lạrwgi s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảnRn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc NhấRt Phong nói căn bảTn không dùng đNCược.

    Mà giờuWZ khắtAEc này, có ngườgnNi chớp đUtVộng, tấrwgt cảZEM Lip yêu giảju trong Song Long thành đRu nổi gin, đETBiên cuồng phóng tới phủ Tổng đNCốc. Cùng lúc đsó, đlZng nói Lip yêu giảng, một ít quân đRội đNCóng quân gầCn đnCó cũng nổi gin.

    Cộng thêm có ngườnCi cố ý thổi gió, vì sao trang bịuWZ của bọn họ không đjuược tốt, không phảETBi ngân sách không đUtVủ, mà là bịwU bọn vương bát đTUtVn này cắwUt xén, sau đTró mua hàng nhái, đgnNây quảQCx thc là cầCPm tánh mạcnnng của bọn hắjun đETBi đUtVổi tin.

    LầgnNn này càng hỏng bét, trong quân đTrội đVVnu náo lên, chỉs là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạzim thờVmi không có khoa trương như vy.

    - Thình thịAch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đwUi ra nhn lấjJy cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảZ xúc đZzeộng, lc lượng cườuWZng đMvWmi, đCã đgnNến phủ Tổng đMvWốc trước tiên. Trong phủ Tổng đBvốc, ngoạCi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc Nhấrwgt Phong ra, binh sĩA bình thườCng căn bảETBn cũng không cảcnnn trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    LoạCfgi c đnCộng này, lp tứnRc ảZEMnh hưởng tới rấMvWt nhiu ngườngi, vô số ngườCPi cởi quân trang ném vũ khí, đBvmHZng qua một bên.

    Tuy thủ hạCP của Đoan Mộc Nhấext Phong rấjJt mạCPnh, nhưng mà ngườNCi t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạex của lạgi không nhiu, dù sao thờCfgi gian hắTn kinh doanh ở Song Long thành quá ngắvCn.

    - Giết, giết hai cái vương bát đnCzin này.

    - HắWTn con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đJCn chết tit.

    - LấCPy mạVmng lão t đWTổi lấjJy tin, bịTr bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... CứtAEu ta, cứnTu ta, cứgu ta...

    GiờQCx phút này, Đoan Mộc Nhấrwgt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạCPi Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườZEMi chung quanh đfljã xông lạngi, ngườnCi của bọn hắZn rõ ràng ngăn cảQCxn không nổi, cảmQm phủ Tổng đnCốc đHuru loạuWZn ngấEst trờngi. Mới va rồi Đoan Mộc Nhấqqmt Lâm bịm Đoan Mộc Nhấgt Phong tát bay ra ngoài, bò đVVnến bên cạHurnh Đoan Mộc Nhấcnnt Phong, ôm đMvWùi Đoan Mộc NhấnRt Phong, sợ hãi, khóc rống cầJu cứcnnu.

    GiờTr phút này thầQCxn sắuWZc của Đoan Mộc Nhấgxt Phong đWjCng đwUn nhìn vô số ngườEsi xúc đBvộng, vọt tới phủ Tổng đwAốc, nguyên bảnTn mấcnny trăm danh thân tín của hắuWZn, ở trong thờEsi gian ngắrwgn bịxcU giết chết một na, mà nhữETBng ngườCi còn lạWTi cũng rấwUt nguy hiểTrm.

    Nhiu ngườWjCi tứmHZc gin không thểtAE phạvCm, có ngườWTi dn đVVnCfgu, hin tạcnni cảCfg Song Long thành sôi trào.

    - Oanh.

    Đột nhiên trong lúc đTró, trên thân thểC Đoan Mộc NhấHurt Phong có một cổ lc lượng phong ấWTn, đnTiên cuồng bạHuro phát đnTi ra, trong nháy mắCt đmột phá VạCn Tượng NhấwAt Long, nguyên khí thiên đNCma đziiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểnRn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thểxcU của hắBvn đwUã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảqqm Song Long thành. Lục ĐWTa ThầRn Tiên, không sai, đmúng là Lục ĐwAa ThầMvWn Tiên, mà còn không phảmQmi là Lục ĐmHZa ThầBvn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườjJng đRjJi trong nháy mắrwgt làm cho tấmQmt cảm mọi ngườnTi đgang chém giết ngng lạETBi, làm cho tấAt cảBv xao đwUộng, sôi trào yên tĩlZnh trở lạUtVi.

    Đoan Mộc Nhấzit Phong, ĐWTi tướng biên cương chính thứCc, trong mắqqmt ngườRi Nam Cương thầexn giáo chỉg biết đzii theo quan trườRng, lạEsi che dấwUu sâu như thế, dĩzi nhiên là Lục ĐETBa ThầmQmn Tiên.

    GiờT phút này, cảxcU Song Long thành an tĩEsnh lạuWZi, đMvWây là chỗ cườmHZng đZzeJi của Lục Đflja ThầjJn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đmđcnnT cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đCWTi đZa số ngườVVni trong Song Long thành chỉgx là ngườmQmi thườZzeng dưới PhạBvt MạCch Kỳ.

    Đây là tồn tạnCi Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườjJi Nam Chiêm Bộ Châu là Lục ĐCa Thầmn Tiên, Song Long thành sôi trào, bạZEMo nộ, nhưng Lục ĐmHZa ThầTrn Tiên có thểC dùng uy áp bảzin thân trit đziETB đWTè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấEsy ngườnRi đTánh vào trong phủ Tổng đCốc năm tỉTnh Tây Nam, bịjJ uy áp cườexng đwUgxi chấBvn thổ huyết, có mấCy Lip yêu giảT đVmã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờqqm phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấVmt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen

 • Gửi lúc 1:46 Ngày 01/06/2014

  ngocthanhsmile88

  truyen ko ra tiep nua ah?