Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầZn
Tác giảf: Thắxbng Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịtrDch: Nhóm dịzzch: Minh Nguyt
Sưu tầxbm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - TuầNrn phủ đKfzDOPi nhân, đjFjây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đyibLi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạjQi xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạyi là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảjy ra, trước đkMng nói kiếm tin, có thểjFj còn sống hay không cũng là vấbyn đwZ, nếu như đdNến lúc đHó ca ca ta hạJ quân lnh, cái gì cũng phảfi sung quân, xuấFt tin xuấrYYt lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịjqA Hồ thành MịTc Hồ Vương đxbưa cho bảCfn tuầKfzn phủ, nàng muốn dn hai vịTc vương giảVY, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấJy trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạVYt MạtrDch Kỳ đJbyu nhp vào bảDOPn tuầXijn phủ, ngườfi chưa tới nhưng danh mục quà tng đTcã tới trước, t các ngươi nhìn xem đzi.

    Nhưng vào lúc này, lầLln nữwZa truyn điXrến lờiXri đfối thoạHi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấYKjt Lâm, nội dung đqjối thoạXiji đTcúng là ngày đzó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc NhấtrDt Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, đjây không phảtrDi là tuầqjn phủ Đoan Mộc NhấkMt Lâm sao!

    - Con heo mp này, đNrã biết hắDOPn không phảYwqi là ngườFi tốt gì, không nghĩNr tới hắONkn hạl lưu đzến loạdidi tình trạFJng này, loạkMi ngườCfi như hắarn sao có thểkM làm tuầtrDn phủ.

    - Tht vô sỉCf, bạjqAi hoạji, bạtrDi hoạPKi của quốc gia, ta phảdNi tấjqAu ng trạfng, thỉZnh cầrYYu Hoàng Đế chém giết bạKfzi hoạwZi này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắzzn đONkang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc Nhấmelt Phong ngây ngườDOPi, thân hình đjQã xông ra ngoài, va mới đFi ra, đqjã thấyy hơn mườrYYi chỗ giữPKa thiên không trên Song Long thành, đAHu xuấqjt hin một tràng cảONknh, đfúng là tràng cảzznh yến hội của Đoan Mộc NhấONkt Lâm cùng đzám ngườCfi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc NhấdNt Lâm làm trò h, đZã bịrVa mọi ngườxbi của Song Long thành xem trong mắmelt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc NhấjqAt Lâm cũng đAtOã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đzzKfzt, nhưng lúc này hắONkn đPKã không có tâm tư trông nom nhữtrDng thứYKj kia. Đến bên ngoài, cảf ngườiXri cũng ngây dạkMi.

    - Pằyng... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc NhấexTt Phong xoay tay tát Đoan Mộc NhấZt Lâm bay ra ngoài, thân thểdN mp mạxbp kia bay lên trờari, lầdidn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầYwqn nghĩjqA cũng biết. Trên mt Đoan Mộc NhấldCt Lâm bịYKj đqjánh ra năm vết máu, ngườfi nn trên mt đPKAtOt, phía dưới bịj hắhAmn nn thành một cái hố sâu.

    - NgườexTi đjQâu, bắtrDt nhữzzng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườyi khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấAHt Phong cũng sắOXp bịPK gin đjiên lên, tâm tình va rồi bay đxbi hết, nhưng giờrVa phút này hắDOPn không thểNr không tỉhAmnh táo, trước tiên hạOX lnh.

    Bên cạldCnh hắarn có không ít ngườYKji, lp tứxbc bắJt đldChAmu hành đexTộng, nhưng mà hết thảzzy đPKã chm, bên này hắqFn hành đqjộng mau hơn nữldCa, cũng không có bin pháp ngăn cảbyn một ít lờkMi trọng yếu nhấAHt phía sau.

    - DạH dạl, tuầfn phủ đmelKfzi nhân giáo huấDOPn không sai, bấjt quá đhAmây chỉF là trợ hứjFjng cho tuầQn phủ đrYYJi nhân, phía sau chúng ta còn chuẩbyn bịjQ hai trăm vạOXn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờbyi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đrVaốc đlYKji nhân, ngài cùng Tổng đhAmốc đVfVYi nhân cai quảkMn năm tỉQnh, làm sao có thờXiji giờVf trông nom nhữlng chuyn này, nhữexTng chuyn tạTcp vụ này ngài cứkM đONkmel cho chúng ta làm là đYwqược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấFt hay, quảby nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứZ quyết đbbhmelnh như vy. Ngươi sảFJng khoái như thế, bảONkn tuầarn phủ cũng sẽ không bạqjc đxbãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉHnh Tây Nam do ngươi cứar nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đrVaội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩF bin pháp thôi đFộng giá cảexT tăng lên một ít, đVfến lúc đZó ta sẽ cho ngườiXri đqji xin ngân sách, lầHn này Hoàng Đế không tiếc hết thảyy chế tạtrDo một quân đKfzoàn mới, tin có rấlt nhiu, chúng ta cứH thu cho thoảldCi mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉONknh Tây Nam chính là thiên hạOX của huynh đjFj chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đtrDó. Xem ai không va mắyt, chỉYwq cầqFn ta nói hắmeln là nội gián của yêu tộc, có thểmel khiến hắwZn bịrVa tịAHch thu tài sảyn, tru di tam tộc, chỉdid cầOXn các ngươi có thểxb kiếm đzzược tin cho bảPKn tuầjn phủ, lấONky tới càng nhiu yêu đFJan cùng thứkM tốt, các ngươi giết ngườVfi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứhAm tùy tin làm. Coi như con đibLườZng hôm nay các ngươi làm ngày mai đFi không đjqAược, cầLlu xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườFJi cũng không thành vấKfzn đXij, chỉXij cầjqAn các ngươi đjFjưa ra đLlủ tin, nhiu yêu đqFan, nếu như các ngươi có thểYwq lấiXry ChuyểwZn Sinh Đan tới cho bảZn tuầDOPn phủ, bảzzn tuầldCn phủ trc tiếp cắjFjt một thành phong cho ngươi cai quảyn.

    - TuầqFn phủ đdidkMi nhân, không phảAtOi ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứF?

    - Ha ha... Chỉy cầVfn ngươi có thểTc lấJy đwZược ChuyểPKn Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đjFjwZnh đldCồng ý, ca ca ta chỉNr có một mình ra là thân điXr đkM, phong một thành còn không đDOPơn giảJn sao. Đến lúc đVYó thờibLi đNriểCfm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấbyt lc rấVYt lớn, đOXơn giảqjn, rấiXrt đNrơn giảjqAn.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉbbh là hin ra cảKfznh Đoan Mộc Nhấxbt Lâm như heo mp, bộ dạjqAng khó coi, thì nhữVfng lờzzi nói phía sau mới là chân chính rung đqjộng cảQ Song Long thành. NgườldCi của Đoan Mộc NhấNrt Phong tiến đhAmến nhữAHng đTcjqAa phương nào, nhữOXng hình ảiXrnh kia đwZu biến mấwZt, nhưng đldCa số đYKjjFja phương đdidu trình chiếu xong, lờVfi nói của Đoan Mộc NhấPKt Lâm tấjQt cảXij mọi ngườYwqi đyu nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấhAmu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    PhảKfzi biết rằjng, dù sao Lam Vân đKfzế quốc thống trịDOP mấrVay trăm năm, gầQn đzzây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểjqAn không ít. Giờf phút này mọi ngườari đldCu quát mắexTng, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạzi ngườTci nhiu nhấzt là Lip yêu giảjqA, nhấkMt là ngay tạrVai lúc này, nghe nói bình thườlng bọn họ bỏ giá cao mua gì đbyó, cũng không phảtrDi bởi vì vn chuyểrYYn cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này điXru náo ngấVYt trờFi.

    - Con mẹ mườYKji tám bảVYn tổ tông hắOXn, con heo mp chết bầzm này, ta không hiểVfu vì sao giá cảLl liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắQn.

    - Hắxbn mẹ nó còn là ngườLli sao, mỗi lầjQn Thú triu chúng ta đKfzu liu mạKfzng trấLln thủ Song Long thành, hắVYn lạjQi lột da chúng ta.

    - Hỗn đztrDn, quân giới, trang bịjFj của chúng ta, lạari bịFJ ngườVYi khác cắart xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầdNm này.

    - Giết hắzzn, giết hắOXn.

    Cái gì gọi là nhiu ngườPKi tứexTc gin khó phạHm, Song Long thành này là đrYYjQa phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc NhấKfzt Phong dùng thầzzn thông lên tiếng, nói đzây là Yêu tộc khống chế ngườTci nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đfây rõ ràng là có ngườJi dùng truyn tin Linh thạOXch ghi chép lạibLi, sau đjqAó lạAtOi s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảqjn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc NhấjFjt Phong nói căn bảrYYn không dùng đYwqược.

    Mà giờrVa khắDOPc này, có ngườjQi chớp đKfzộng, tấHt cảj Lip yêu giảAH trong Song Long thành đYKju nổi gin, đxbiên cuồng phóng tới phủ Tổng đjQốc. Cùng lúc đJó, đVYng nói Lip yêu giảVY, một ít quân đYwqội đJóng quân gầtrDn đyó cũng nổi gin.

    Cộng thêm có ngườtrDi cố ý thổi gió, vì sao trang bịtrD của bọn họ không đdidược tốt, không phảldCi ngân sách không đKfzủ, mà là bịhAm bọn vương bát đwZAtOn này cắAHt xén, sau đZó mua hàng nhái, đarây quảby thc là cầQm tánh mạhAmng của bọn hắldCn đVfi đAHổi tin.

    LầiXrn này càng hỏng bét, trong quân đibLội đZu náo lên, chỉVf là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạbym thờari không có khoa trương như vy.

    - Thình thịPKch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đVfi ra nhn lấYKjy cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảPK xúc điXrộng, lc lượng cườexTng đzjFji, đdNã đldCến phủ Tổng đtrDốc trước tiên. Trong phủ Tổng đmelốc, ngoạzi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc Nhấxbt Phong ra, binh sĩF bình thườarng căn bảNrn cũng không cảqjn trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    LoạibLi c đjqAộng này, lp tứjc ảDOPnh hưởng tới rấrVat nhiu ngườOXi, vô số ngườJi cởi quân trang ném vũ khí, đVfhAmng qua một bên.

    Tuy thủ hạl của Đoan Mộc NhấrVat Phong rấLlt mạtrDnh, nhưng mà ngườLli t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạqj của lạdNi không nhiu, dù sao thờzzi gian hắjFjn kinh doanh ở Song Long thành quá ngắrYYn.

    - Giết, giết hai cái vương bát đOXarn này.

    - HắPKn con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đrVaNrn chết tit.

    - Lấbyy mạzzng lão t đrVaổi lấVYy tin, bịl bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... Cứaru ta, cứLlu ta, cứONku ta...

    GiờjqA phút này, Đoan Mộc NhấldCt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạQi Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườiXri chung quanh đrYYã xông lạexTi, ngườiXri của bọn hắHn rõ ràng ngăn cảCfn không nổi, cảmel phủ Tổng đYKjốc đhAmu loạbyn ngấldCt trờfi. Mới va rồi Đoan Mộc NhấOXt Lâm bịDOP Đoan Mộc NhấYKjt Phong tát bay ra ngoài, bò đwZến bên cạexTnh Đoan Mộc Nhấdidt Phong, ôm đexTùi Đoan Mộc NhấVft Phong, sợ hãi, khóc rống cầKfzu cứYwqu.

    GiờtrD phút này thầmeln sắVYc của Đoan Mộc NhấwZt Phong đibLQ đDOPn nhìn vô số ngườqji xúc đPKộng, vọt tới phủ Tổng đZốc, nguyên bảVYn mấFJy trăm danh thân tín của hắAtOn, ở trong thờzzi gian ngắTcn bịNr giết chết một na, mà nhữrVang ngườiXri còn lạYwqi cũng rấrVat nguy hiểzm.

    Nhiu ngườwZi tứibLc gin không thểdN phạbym, có ngườjQi dn điXrrVau, hin tạPKi cảdid Song Long thành sôi trào.

    - Oanh.

    Đột nhiên trong lúc đAHó, trên thân thểz Đoan Mộc Nhấqjt Phong có một cổ lc lượng phong ấldCn, đNriên cuồng bạibLo phát đldCi ra, trong nháy mắJt đhAmột phá Vạfn Tượng Nhấlt Long, nguyên khí thiên đdidQa đexTiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểdNn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thểjFj của hắVfn đexTã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảby Song Long thành. Lục ĐibLa ThầrYYn Tiên, không sai, đYKjúng là Lục ĐexTa ThầVYn Tiên, mà còn không phảjQi là Lục ĐkMa ThầkMn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườldCng đbyJi trong nháy mắtrDt làm cho tấNrt cảLl mọi ngườqji đjang chém giết ngng lạji, làm cho tấLlt cảbbh xao đAtOộng, sôi trào yên tĩdNnh trở lạAtOi.

    Đoan Mộc NhấYwqt Phong, ĐTci tướng biên cương chính thứibLc, trong mắVft ngườxbi Nam Cương thầjqAn giáo chỉXij biết đjqAi theo quan trườXijng, lạXiji che dấjQu sâu như thế, dĩKfz nhiên là Lục ĐiXra ThầOXn Tiên.

    GiờVf phút này, cảDOP Song Long thành an tĩdidnh lạVYi, đzây là chỗ cườNrng điXrYKji của Lục ĐFJa Thầxbn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đrYYđldCQ cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đTcyi đLla số ngườjqAi trong Song Long thành chỉtrD là ngườdNi thườjFjng dưới PhạjQt MạjQch Kỳ.

    Đây là tồn tạYwqi Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườOXi Nam Chiêm Bộ Châu là Lục ĐDOPa ThầONkn Tiên, Song Long thành sôi trào, bạYwqo nộ, nhưng Lục ĐOXa ThầkMn Tiên có thểH dùng uy áp bảln thân trit đPKJ đibLè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấhAmy ngườNri đYKjánh vào trong phủ Tổng đjốc năm tỉHnh Tây Nam, bịzz uy áp cườexTng đZKfzi chấjFjn thổ huyết, có mấJy Lip yêu giảKfz đOXã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờPK phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấOXt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 21:11 Ngày 28/07/2015

  Shyzzz

  Drop r à @@

 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen