Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầTpNn
Tác giảy: Thắyng Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịRhch: Nhóm dịYch: Minh Nguyt
Sưu tầCm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - TuầWFbn phủ đLfwTi nhân, đhây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đFWxi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạCmLi xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạsTi là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảWAwy ra, trước đESng nói kiếm tin, có thểNeW còn sống hay không cũng là vấFn đyy, nếu như đeqEến lúc đIYó ca ca ta hạIY quân lnh, cái gì cũng phảnxi sung quân, xuấbmHt tin xuấWFbt lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịPvz Hồ thành MịTpN Hồ Vương đmtưa cho bảTn tuầbmHn phủ, nàng muốn dn hai vịsT vương giảmt, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấWFby trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạCt Mạuwuch Kỳ đuwuwTu nhp vào bảvJn tuầNeWn phủ, ngườbesi chưa tới nhưng danh mục quà tng đwTã tới trước, t các ngươi nhìn xem đeqEi.

    Nhưng vào lúc này, lầyn nữJTJa truyn đuwuến lờFFwi đLfối thoạsTi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấESt Lâm, nội dung đPvzối thoạVbWi đOeúng là ngày đbmHó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc NhấAeIt Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, đAeIây không phảuFi là tuầSGn phủ Đoan Mộc NhấTpNt Lâm sao!

    - Con heo mp này, đyã biết hắTn không phảSGi là ngườvJi tốt gì, không nghĩES tới hắPvzn hạnx lưu đyyến loạCmLi tình trạTng này, loạJTJi ngườOei như hắmtn sao có thểbB làm tuầxn phủ.

    - Tht vô sỉOe, bạwTi hoạOei, bạmCPi hoạVbWi của quốc gia, ta phảmCPi tấIYu ng trạvJng, thỉVbWnh cầyu Hoàng Đế chém giết bạmti hoạSi này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắNeWn đwyRang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc NhấeQt Phong ngây ngườWAwi, thân hình đIYã xông ra ngoài, va mới đxi ra, đbesã thấLfy hơn mườyyi chỗ giữWAwa thiên không trên Song Long thành, đsTu xuấHbSt hin một tràng cảqCnh, đeúng là tràng cảwTnh yến hội của Đoan Mộc NhấAeIt Lâm cùng đyyám ngườLfi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc NhấLft Lâm làm trò h, đuwuã bịPvz mọi ngườAeIi của Song Long thành xem trong mắIYt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc Nhấkt Lâm cũng đwuã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đsTeqEt, nhưng lúc này hắYn đbBã không có tâm tư trông nom nhữyyng thứmCP kia. Đến bên ngoài, cảpuW ngườbBi cũng ngây dạbBi.

    - PằSng... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc NhấLft Phong xoay tay tát Đoan Mộc NhấFWt Lâm bay ra ngoài, thân thểSG mp mạWJnp kia bay lên trờzki, lầTn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầLfn nghĩLf cũng biết. Trên mt Đoan Mộc NhấWAwt Lâm bịF đuwuánh ra năm vết máu, ngườSi nn trên mt đCet, phía dưới bịNeW hắvJn nn thành một cái hố sâu. xem chương mới tạei tunghoanh(.)com

    - NgườRhi đkâu, bắWAwt nhữqCng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườsTi khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấeQt Phong cũng sắTp bịFW gin đTpNiên lên, tâm tình va rồi bay đRhi hết, nhưng giờWAw phút này hắuwun không thểuwu không tỉFnh táo, trước tiên hạTpN lnh.

    Bên cạhnh hắyn có không ít ngườhi, lp tứqCc bắESt đuFpuWu hành đRhộng, nhưng mà hết thảeQy đhã chm, bên này hắVbWn hành đSGộng mau hơn nữFFwa, cũng không có bin pháp ngăn cảnnVn một ít lờJTJi trọng yếu nhấJkt phía sau.

    - DạeqE dạWJn, tuầwyRn phủ đYJki nhân giáo huấnxn không sai, bấOet quá đOeây chỉHbS là trợ hứpuWng cho tuầYn phủ đJTJJki nhân, phía sau chúng ta còn chuẩeqEn bịT hai trăm vạqCn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờWFbi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đeốc đCPvzi nhân, ngài cùng Tổng đWAwốc đvJxi nhân cai quảFWn năm tỉHbSnh, làm sao có thờvJi giờzk trông nom nhữTpNng chuyn này, nhữbmHng chuyn tạJkp vụ này ngài cứVbW đbmHES cho chúng ta làm là đeqEược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấLft hay, quảVbW nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứuF quyết đLfVbWnh như vy. Ngươi sảWFbng khoái như thế, bảVbWn tuầsTn phủ cũng sẽ không bạCmLc đFFwãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉSnh Tây Nam do ngươi cứe nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đwuội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩHbS bin pháp thôi đESộng giá cảWAw tăng lên một ít, đzkến lúc đkó ta sẽ cho ngườNeWi đAeIi xin ngân sách, lầIYn này Hoàng Đế không tiếc hết thảqCy chế tạnxo một quân đkoàn mới, tin có rấkt nhiu, chúng ta cứF thu cho thoảwTi mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉJknh Tây Nam chính là thiên hạwyR của huynh đy chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đCó. Xem ai không va mắPvzt, chỉVbW cầJTJn ta nói hắFWn là nội gián của yêu tộc, có thểY khiến hắCn bịY tịbBch thu tài sảESn, tru di tam tộc, chỉnx cầWJnn các ngươi có thểC kiếm đvJược tin cho bảVbWn tuầxn phủ, lấWAwy tới càng nhiu yêu đzkan cùng thứY tốt, các ngươi giết ngườwyRi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứmCP tùy tin làm. Coi như con đbesườVbWng hôm nay các ngươi làm ngày mai đOei không đJTJược, cầFu xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườVbWi cũng không thành vấyyn đPvz, chỉRh cầxn các ngươi đPvzưa ra đTpNủ tin, nhiu yêu đeQan, nếu như các ngươi có thểuF lấJky ChuyểSGn Sinh Đan tới cho bảESn tuầLfn phủ, bảOen tuầbBn phủ trc tiếp cắTt một thành phong cho ngươi cai quảSn.

    - TuầCn phủ đwyRvJi nhân, không phảhi ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứx?

    - Ha ha... ChỉSG cầVbWn ngươi có thểwyR lấJky đNeWược ChuyểeqEn Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đFWSnh đSGồng ý, ca ca ta chỉwu có một mình ra là thân đS đT, phong một thành còn không đbBơn giảwTn sao. Đến lúc đkó thờCmLi đFiểVbWm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấNeWt lc rấuwut lớn, đTpNơn giảCn, rấqCt đzkơn giảbesn.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉOe là hin ra cảESnh Đoan Mộc Nhấnxt Lâm như heo mp, bộ dạHbSng khó coi, thì nhữHbSng lờvJi nói phía sau mới là chân chính rung đWFbộng cảwu Song Long thành. Ngườyyi của Đoan Mộc NhấLft Phong tiến đwuến nhữVbWng đwubmHa phương nào, nhữyng hình ảYnh kia đYu biến mấYt, nhưng đOea số đNeWNeWa phương đeu trình chiếu xong, lờFi nói của Đoan Mộc NhấJkt Lâm tấSt cảRh mọi ngườbesi đmtu nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấRhu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    PhảYi biết rằHbSng, dù sao Lam Vân đRhế quốc thống trịLf mấFy trăm năm, gầen đbmHây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểhn không ít. GiờIY phút này mọi ngườFi đwTu quát mắsTng, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạki ngườeQi nhiu nhấSt là Lip yêu giảTpN, nhấxt là ngay tạTpNi lúc này, nghe nói bình thườRhng bọn họ bỏ giá cao mua gì đJkó, cũng không phảmCPi bởi vì vn chuyểCmLn cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này đCmLu náo ngấAeIt trờki.

    - Con mẹ mườIYi tám bảnxn tổ tông hắuwun, con heo mp chết bầvJm này, ta không hiểNeWu vì sao giá cảT liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắVbWn.

    - HắWJnn mẹ nó còn là ngườPvzi sao, mỗi lầmCPn Thú triu chúng ta đHbSu liu mạsTng trấLfn thủ Song Long thành, hắxn lạSi lột da chúng ta.

    - Hỗn đFFwTn, quân giới, trang bịAeI của chúng ta, lạbmHi bịh ngườJki khác cắWJnt xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầJkm này.

    - Giết hắWJnn, giết hắTn.

    Cái gì gọi là nhiu ngườESi tứeqEc gin khó phạSm, Song Long thành này là đSTpNa phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc NhấESt Phong dùng thầNeWn thông lên tiếng, nói đJkây là Yêu tộc khống chế ngườWAwi nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đmCPây rõ ràng là có ngườWFbi dùng truyn tin Linh thạech ghi chép lạLfi, sau đYó lạhi s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảeQn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc NhấYt Phong nói căn bảwTn không dùng đWFbược.

    Mà giờWJn khắSc này, có ngườTi chớp đNeWộng, tấFt cảAeI Lip yêu giảmt trong Song Long thành đeqEu nổi gin, đSiên cuồng phóng tới phủ Tổng đCốc. Cùng lúc đvJó, đHbSng nói Lip yêu giảFFw, một ít quân đyyội đbmHóng quân gầmtn đwuó cũng nổi gin.

    Cộng thêm có ngườzki cố ý thổi gió, vì sao trang bịLf của bọn họ không đnxược tốt, không phảuFi ngân sách không đwTủ, mà là bịuF bọn vương bát đSwTn này cắbmHt xén, sau đWFbó mua hàng nhái, đqCây quảS thc là cầwTm tánh mạRhng của bọn hắSn đei đzkổi tin.

    LầeQn này càng hỏng bét, trong quân đIYội đTpNu náo lên, chỉwyR là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạnnVm thờmCPi không có khoa trương như vy.

    - Thình thịSch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đTpNi ra nhn lấTpNy cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảY xúc đuFộng, lc lượng cườAeIng đAeITpNi, đuFã đuwuến phủ Tổng đAeIốc trước tiên. Trong phủ Tổng đxốc, ngoạFWi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc NhấFFwt Phong ra, binh sĩk bình thườFWng căn bảRhn cũng không cảJTJn trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    Loạuwui c đpuWộng này, lp tứxc ảSnh hưởng tới rấnxt nhiu ngườCi, vô số ngườbesi cởi quân trang ném vũ khí, đyymtng qua một bên.

    Tuy thủ hạh của Đoan Mộc NhấeqEt Phong rấwTt mạWAwnh, nhưng mà ngườJki t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạAeI của lạJki không nhiu, dù sao thờYi gian hắnxn kinh doanh ở Song Long thành quá ngắTn.

    - Giết, giết hai cái vương bát đJTJWJnn này.

    - Hắuwun con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đeqERhn chết tit.

    - LấWAwy mạzkng lão t đAeIổi lấLfy tin, bịJTJ bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... CứHbSu ta, cứFWu ta, cứyyu ta...

    GiờF phút này, Đoan Mộc NhấESt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạyyi Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườFWi chung quanh đeqEã xông lạhi, ngườpuWi của bọn hắxn rõ ràng ngăn cảwyRn không nổi, cảwu phủ Tổng đRhốc đFFwu loạen ngấbmHt trờuwui. Mới va rồi Đoan Mộc Nhấyt Lâm bịLf Đoan Mộc NhấWFbt Phong tát bay ra ngoài, bò đFWến bên cạJTJnh Đoan Mộc NhấHbSt Phong, ôm đyyùi Đoan Mộc NhấFt Phong, sợ hãi, khóc rống cầTu cứmCPu.

    GiờvJ phút này thầbBn sắNeWc của Đoan Mộc NhấCmLt Phong đnxWJn đeqEn nhìn vô số ngườHbSi xúc đyộng, vọt tới phủ Tổng đnxốc, nguyên bảnxn mấFy trăm danh thân tín của hắFWn, ở trong thờFFwi gian ngắJTJn bịPvz giết chết một na, mà nhữCng ngườJki còn lạyi cũng rấIYt nguy hiểnnVm.

    Nhiu ngườhi tứuwuc gin không thểpuW phạWFbm, có ngườbBi dn đmCPmtu, hin tạYi cảh Song Long thành sôi trào.

    - Oanh. truyn copy t tunghoanh.com

    Đột nhiên trong lúc đwTó, trên thân thểuF Đoan Mộc Nhấbest Phong có một cổ lc lượng phong ấkn, đCmLiên cuồng bạwyRo phát đPvzi ra, trong nháy mắFWt đLfột phá VạYn Tượng NhấTt Long, nguyên khí thiên đhLfa đHbSiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểNeWn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thểy của hắJTJn đFã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảe Song Long thành. Lục ĐOea ThầVbWn Tiên, không sai, đqCúng là Lục ĐFWa ThầSGn Tiên, mà còn không phảwTi là Lục ĐbBa Thầzkn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườeqEng đRhPvzi trong nháy mắnxt làm cho tấbmHt cảVbW mọi ngườqCi đwuang chém giết ngng lạIYi, làm cho tấwut cảe xao đOeộng, sôi trào yên tĩPvznh trở lạsTi.

    Đoan Mộc NhấeQt Phong, Đuwui tướng biên cương chính thứFWc, trong mắbest ngườwui Nam Cương thầFn giáo chỉsT biết đAeIi theo quan trườkng, lạki che dấWAwu sâu như thế, dĩES nhiên là Lục ĐFWa Thầzkn Tiên.

    GiờpuW phút này, cảeQ Song Long thành an tĩwunh lạIYi, đeây là chỗ cườeqEng đWAwbBi của Lục ĐpuWa ThầSGn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đmCPđkbmH cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đFFwSGi đzka số ngườYi trong Song Long thành chỉT là ngườsTi thườYng dưới Phạet MạCmLch Kỳ.

    Đây là tồn tạCi Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườhi Nam Chiêm Bộ Châu là Lục Đha ThầTpNn Tiên, Song Long thành sôi trào, bạbmHo nộ, nhưng Lục ĐNeWa ThầWFbn Tiên có thểLf dùng uy áp bảnxn thân trit đzkVbW đJTJè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấNeWy ngườNeWi đVbWánh vào trong phủ Tổng đVbWốc năm tỉqCnh Tây Nam, bịJTJ uy áp cườIYng đpuWCmLi chấsTn thổ huyết, có mấIYy Lip yêu giảzk đmtã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờIY phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấJTJt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen

 • Gửi lúc 1:46 Ngày 01/06/2014

  ngocthanhsmile88

  truyen ko ra tiep nua ah?