Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầVNn
Tác giảtp: ThắDIQng Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịuPch: Nhóm dịjqch: Minh Nguyt
Sưu tầqqDm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - TuầGvn phủ đdiNDi nhân, đDocây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đeQaHi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạcGti xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạNi là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảjqy ra, trước đGng nói kiếm tin, có thểidi còn sống hay không cũng là vấyn đDIQ, nếu như đeến lúc đyó ca ca ta hạNrB quân lnh, cái gì cũng phảJJi sung quân, xuấpt tin xuấBUat lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịuP Hồ thành MịDIQ Hồ Vương đIDkưa cho bảyn tuầtQn phủ, nàng muốn dn hai vịOm vương giản, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấVNy trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạNgTt MạIYch Kỳ đNqqDu nhp vào bảcGtn tuầnn phủ, ngườpi chưa tới nhưng danh mục quà tng đdiNã tới trước, t các ngươi nhìn xem đdiNi.

    Nhưng vào lúc này, lầjDn nữZea truyn đaJdến lờOmi đVnối thoạdiNi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấcGtt Lâm, nội dung đdPối thoạVzi đaJdúng là ngày đuPó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc NhấrFtt Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, đtQây không phảIDki là tuầyn phủ Đoan Mộc NhấcGtt Lâm sao!

    - Con heo mp này, đUnjã biết hắBUan không phảVNi là ngườNi tốt gì, không nghĩy tới hắVnn hạFL lưu đyến loạjDi tình trạiding này, loạLi ngườpi như hắVNn sao có thểidi làm tuầIDkn phủ.

    - Tht vô sỉJJ, bạDIQi hoạRVni, bạJJi hoạni của quốc gia, ta phảjDi tấNu ng trạGvng, thỉoOjnh cầdiNu Hoàng Đế chém giết bạaZMi hoạDIQi này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắZen đVNang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc NhấOmt Phong ngây ngườki, thân hình đOmã xông ra ngoài, va mới đTyi ra, đDIQã thấOmy hơn mườUnji chỗ giữea thiên không trên Song Long thành, đBUau xuấiNRt hin một tràng cảdiNnh, đTúng là tràng cảnGnh yến hội của Đoan Mộc NhấZet Lâm cùng đJJám ngườiNRi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc Nhấgkt Lâm làm trò h, đTyã bịDIQ mọi ngườUnji của Song Long thành xem trong mắVnt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc NhấrFtt Lâm cũng đNgTã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đGvJJt, nhưng lúc này hắHTn đVzã không có tâm tư trông nom nhữnGng thứDIQ kia. Đến bên ngoài, cảnG ngườIDki cũng ngây dạkHIi.

    - PằrFtng... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc NhấBUat Phong xoay tay tát Đoan Mộc NhấjDt Lâm bay ra ngoài, thân thểT mp mạdiNp kia bay lên trờaZMi, lầLn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầjqn nghĩUnj cũng biết. Trên mt Đoan Mộc NhấGvt Lâm bịe đoOjánh ra năm vết máu, ngườMTi nn trên mt đTNgTt, phía dưới bịuP hắgkn nn thành một cái hố sâu.

    - NgườcGti đRVnâu, bắGt nhữVnng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườaZMi khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấJJt Phong cũng sắHuVp bịT gin đIDkiên lên, tâm tình va rồi bay đtpi hết, nhưng giờtp phút này hắiNRn không thểp không tỉpnh táo, trước tiên hạdiN lnh.

    Bên cạLnh hắnGn có không ít ngườDIQi, lp tứDIQc bắFLt đTypu hành đBUaộng, nhưng mà hết thảdPy đoOjã chm, bên này hắQaHn hành đkộng mau hơn nữtQa, cũng không có bin pháp ngăn cảkn một ít lờTyi trọng yếu nhấLt phía sau.

    - DạjD dạnG, tuầtpn phủ đkHINgTi nhân giáo huấIYn không sai, bấkHIt quá đZeây chỉN là trợ hứnGng cho tuầoOjn phủ đBUaDi nhân, phía sau chúng ta còn chuẩNn bịkHI hai trăm vạyn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờTi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đQaHốc đOmDoci nhân, ngài cùng Tổng đDốc đIYuPi nhân cai quảtpn năm tỉGnh, làm sao có thờtQi giờHuV trông nom nhữyng chuyn này, nhữBUang chuyn tạkHIp vụ này ngài cứG đVzHT cho chúng ta làm là đcGtược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấIDkt hay, quản nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứIDk quyết đRVnUnjnh như vy. Ngươi sảcGtng khoái như thế, bảBUan tuầDIQn phủ cũng sẽ không bạBUac đdiNãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉpnh Tây Nam do ngươi cứL nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đqqDội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩoOj bin pháp thôi đQaHộng giá cảnG tăng lên một ít, đNrBến lúc đLó ta sẽ cho ngườHuVi đidii xin ngân sách, lầkHIn này Hoàng Đế không tiếc hết thảVzy chế tạpo một quân đcGtoàn mới, tin có rấkt nhiu, chúng ta cứZe thu cho thoảVzi mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉtQnh Tây Nam chính là thiên hạDIQ của huynh đjq chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đDocó. Xem ai không va mắidit, chỉVn cầDIQn ta nói hắkn là nội gián của yêu tộc, có thểkHI khiến hắoOjn bịOm tịTych thu tài sảHuVn, tru di tam tộc, chỉMT cầkn các ngươi có thểcGt kiếm đNược tin cho bảVNn tuầJJn phủ, lấRVny tới càng nhiu yêu đnGan cùng thứjq tốt, các ngươi giết ngườyi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứN tùy tin làm. Coi như con đuPườIDkng hôm nay các ngươi làm ngày mai đjDi không điNRược, cầVNu xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườJJi cũng không thành vấJJn đaJd, chỉMT cầBUan các ngươi đjqưa ra đJJủ tin, nhiu yêu đdPan, nếu như các ngươi có thểTy lấqqDy ChuyểUnjn Sinh Đan tới cho bảBUan tuầtpn phủ, bảjDn tuầOmn phủ trc tiếp cắet một thành phong cho ngươi cai quảkn.

    - TuầDIQn phủ đtpkHIi nhân, không phảVzi ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứNrB?

    - Ha ha... Chỉp cầHuVn ngươi có thểidi lấnGy đHTược Chuyểjqn Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đHTDnh đVnồng ý, ca ca ta chỉy có một mình ra là thân đZe đHT, phong một thành còn không đyơn giảJJn sao. Đến lúc đgkó thờVni đtpiểNrBm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấUnjt lc rấkHIt lớn, đdPơn giảkn, rấDoct đFLơn giảJJn.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉFL là hin ra cảTynh Đoan Mộc NhấdiNt Lâm như heo mp, bộ dạVNng khó coi, thì nhữaJdng lờjDi nói phía sau mới là chân chính rung đdPộng cảG Song Long thành. NgườkHIi của Đoan Mộc NhấNt Phong tiến đnGến nhữDIQng đaJdtpa phương nào, nhữGvng hình ảaJdnh kia đqqDu biến mấTt, nhưng đNgTa số đpQaHa phương điNRu trình chiếu xong, lờQaHi nói của Đoan Mộc NhấkHIt Lâm tấidit cảqqD mọi ngườoOji đZeu nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấBUau xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    Phảgki biết rằiding, dù sao Lam Vân đFLế quốc thống trịjD mấBUay trăm năm, gầNn đLây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểRVnn không ít. GiờaZM phút này mọi ngườZei đeu quát mắiding, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạNgTi ngườDi nhiu nhấnt là Lip yêu giảtQ, nhấdiNt là ngay tạidii lúc này, nghe nói bình thườUnjng bọn họ bỏ giá cao mua gì đUnjó, cũng không phảGvi bởi vì vn chuyểuPn cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này đtQu náo ngấIDkt trờtQi.

    - Con mẹ mườtpi tám bảVzn tổ tông hắaJdn, con heo mp chết bầnm này, ta không hiểqqDu vì sao giá cảVN liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắiNRn.

    - Hắnn mẹ nó còn là ngườIYi sao, mỗi lầcGtn Thú triu chúng ta đIDku liu mạnng trấoOjn thủ Song Long thành, hắgkn lạaZMi lột da chúng ta.

    - Hỗn đDIQBUan, quân giới, trang bịNgT của chúng ta, lạkHIi bịDoc ngườidii khác cắdiNt xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầuPm này.

    - Giết hắDIQn, giết hắHuVn.

    Cái gì gọi là nhiu ngườjqi tứuPc gin khó phạidim, Song Long thành này là đOmVza phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc Nhấjqt Phong dùng thầgkn thông lên tiếng, nói đLây là Yêu tộc khống chế ngườDi nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đHuVây rõ ràng là có ngườoOji dùng truyn tin Linh thạkch ghi chép lạidii, sau đZeó lạHTi s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảGn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc Nhấjqt Phong nói căn bảnGn không dùng đVNược.

    Mà giờBUa khắVnc này, có ngườZei chớp đQaHộng, tấqqDt cảT Lip yêu giảUnj trong Song Long thành đVNu nổi gin, đBUaiên cuồng phóng tới phủ Tổng đHuVốc. Cùng lúc đVNó, điNRng nói Lip yêu giảVn, một ít quân đeội đNóng quân gầaZMn điNRó cũng nổi gin.

    Cộng thêm có ngườIDki cố ý thổi gió, vì sao trang bịRVn của bọn họ không điNRược tốt, không phảIDki ngân sách không đRVnủ, mà là bịNgT bọn vương bát đRVnFLn này cắLt xén, sau đGó mua hàng nhái, đyây quảNgT thc là cầnGm tánh mạRVnng của bọn hắOmn đgki đGổi tin.

    LầnGn này càng hỏng bét, trong quân đkội đrFtu náo lên, chỉIDk là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạDIQm thờaJdi không có khoa trương như vy.

    - Thình thịrFtch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đcGti ra nhn lấGvy cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảdiN xúc đaJdộng, lc lượng cườJJng đGjDi, đVzã đVnến phủ Tổng đBUaốc trước tiên. Trong phủ Tổng đjDốc, ngoạNgTi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc NhấNgTt Phong ra, binh sĩFL bình thườaJdng căn bảNn cũng không cảgkn trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    LoạrFti c đDIQộng này, lp tứJJc ảknh hưởng tới rấnGt nhiu ngườpi, vô số ngườdPi cởi quân trang ném vũ khí, đGDIQng qua một bên.

    Tuy thủ hạidi của Đoan Mộc NhấFLt Phong rấdPt mạJJnh, nhưng mà ngườpi t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạGv của lạaZMi không nhiu, dù sao thờGi gian hắidin kinh doanh ở Song Long thành quá ngắuPn. truyn cp nht nhanh nhấrFtt tạpi tung hoanh chấnGm com

    - Giết, giết hai cái vương bát đdiNHuVn này.

    - HắGn con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đqqDOmn chết tit.

    - Lấgky mạeng lão t đuPổi lấFLy tin, bịcGt bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... Cứku ta, cứRVnu ta, cứtQu ta...

    Giờjq phút này, Đoan Mộc NhấTt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạNrBi Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườVni chung quanh đBUaã xông lạiNRi, ngườpi của bọn hắZen rõ ràng ngăn cảVNn không nổi, cản phủ Tổng đLốc đkHIu loạuPn ngấVzt trờni. Mới va rồi Đoan Mộc NhấVNt Lâm bịe Đoan Mộc NhấiNRt Phong tát bay ra ngoài, bò đVnến bên cạBUanh Đoan Mộc NhấDoct Phong, ôm đnùi Đoan Mộc NhấDIQt Phong, sợ hãi, khóc rống cầOmu cứFLu.

    GiờIDk phút này thầjDn sắcGtc của Đoan Mộc Nhấtpt Phong đuPjq đTn nhìn vô số ngườTi xúc đBUaộng, vọt tới phủ Tổng đaZMốc, nguyên bảrFtn mấMTy trăm danh thân tín của hắdiNn, ở trong thờDi gian ngắuPn bịNgT giết chết một na, mà nhữjqng ngườGvi còn lạRVni cũng rấJJt nguy hiểJJm.

    Nhiu ngườidii tứqqDc gin không thểrFt phạTm, có ngườiNRi dn đNrBBUau, hin tạaJdi cảaJd Song Long thành sôi trào.

    - Oanh.

    Đột nhiên trong lúc đgkó, trên thân thểkHI Đoan Mộc NhấjDt Phong có một cổ lc lượng phong ấJJn, đjqiên cuồng bạoOjo phát đGvi ra, trong nháy mắLt đVNột phá VạIDkn Tượng NhấTyt Long, nguyên khí thiên đIYUnja đTiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểpn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thển của hắTyn đnGã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảT Song Long thành. Lục ĐoOja ThầBUan Tiên, không sai, đyúng là Lục ĐFLa ThầVNn Tiên, mà còn không phảLi là Lục ĐFLa ThầcGtn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườkng đnGjDi trong nháy mắHTt làm cho tấaJdt cảDoc mọi ngườHTi đkHIang chém giết ngng lạyi, làm cho tấqqDt cảIY xao đVnộng, sôi trào yên tĩtQnh trở lạHTi.

    Đoan Mộc NhấHTt Phong, ĐuPi tướng biên cương chính thứgkc, trong mắMTt ngườgki Nam Cương thầHuVn giáo chỉjD biết đGvi theo quan trườNgTng, lạuPi che dấZeu sâu như thế, dĩMT nhiên là Lục ĐiNRa ThầDn Tiên.

    GiờBUa phút này, cảOm Song Long thành an tĩoOjnh lạRVni, đLây là chỗ cườeng đaZMDi của Lục ĐNgTa ThầGvn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đVnđkHIN cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đcGtidii đFLa số ngườgki trong Song Long thành chỉL là ngườuPi thườGng dưới PhạFLt MạiNRch Kỳ.

    Đây là tồn tạgki Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườQaHi Nam Chiêm Bộ Châu là Lục ĐHTa ThầGn Tiên, Song Long thành sôi trào, bạdiNo nộ, nhưng Lục ĐFLa ThầHuVn Tiên có thểgk dùng uy áp bảnGn thân trit đtpaJd đBUaè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấRVny ngườDi đZeánh vào trong phủ Tổng đVnốc năm tỉkHInh Tây Nam, bịJJ uy áp cườOmng đtQjqi chấtpn thổ huyết, có mấNy Lip yêu giảDoc đyã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờk phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấVzt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 21:11 Ngày 28/07/2015

  Shyzzz

  Drop r à @@

 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen