Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầQn
Tác giảXAs: Thắxng Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịrsach: Nhóm dịnUKch: Minh Nguyt
Sưu tầwm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Tuầskn phủ đuzUsKi nhân, đqdây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đrxqzGi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạzZi xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạywqi là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảyHy ra, trước đuzUng nói kiếm tin, có thểtyT còn sống hay không cũng là vấyLyn đsK, nếu như đCMJến lúc đXAsó ca ca ta hạGfG quân lnh, cái gì cũng phảtyTi sung quân, xuấqzGt tin xuấyHt lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịJMX Hồ thành MịyH Hồ Vương đCMJưa cho bảMbTn tuầBon phủ, nàng muốn dn hai vịx vương giảMxB, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấqzGy trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạXAst Mạfach Kỳ đbsKu nhp vào bảKwn tuầMxBn phủ, ngườsPi chưa tới nhưng danh mục quà tng đMbTã tới trước, t các ngươi nhìn xem đbi.

    Nhưng vào lúc này, lầPn nữuzUa truyn đBoến lờwDi đUGối thoạvqCi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấXAst Lâm, nội dung đXAsối thoạqzGi đKwúng là ngày đxó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc NhấPt Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, đuzUây không phảAWi là tuầsKn phủ Đoan Mộc NhấRsAt Lâm sao!

    - Con heo mp này, đCMJã biết hắLBCn không phảani là ngườwi tốt gì, không nghĩUG tới hắztun hạUQ lưu đvqCến loạJMXi tình trạuzUng này, loạfai ngườvqCi như hắqdn sao có thểo làm tuầqzGn phủ.

    - Tht vô sỉn, bạqzGi hoạqdi, bạxi hoạAWi của quốc gia, ta phảGYi tấKwu ng trạGng, thỉMbTnh cầQu Hoàng Đế chém giết bạqzGi hoạrxi này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắSSvn đLBCang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc NhấqzGt Phong ngây ngườoi, thân hình đywqã xông ra ngoài, va mới đoi ra, đGYã thấPy hơn mườuzUi chỗ giữana thiên không trên Song Long thành, đanu xuấxt hin một tràng cảbGnh, đskúng là tràng cảrxnh yến hội của Đoan Mộc NhấUGt Lâm cùng đfaám ngườKwi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc Nhấant Lâm làm trò h, đLBCã bịsk mọi ngườztui của Song Long thành xem trong mắMbTt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc NhấtyTt Lâm cũng đMxBã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đCMJbGt, nhưng lúc này hắqdn đGã không có tâm tư trông nom nhữXAsng thứfa kia. Đến bên ngoài, cảAW ngườbi cũng ngây dạsKi.

    - Pằqdng... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc NhấvqCt Phong xoay tay tát Đoan Mộc NhấbGt Lâm bay ra ngoài, thân thểbG mp mạCMJp kia bay lên trờvqCi, lầTBn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầCRyn nghĩAb cũng biết. Trên mt Đoan Mộc NhấqzGt Lâm bịyLy đTBánh ra năm vết máu, ngườUGi nn trên mt đMbTyLyt, phía dưới bịyH hắGYn nn thành một cái hố sâu.

    - NgườsPi đnâu, bắLBCt nhữuzUng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườCMJi khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấCRyt Phong cũng sắGYp bịsP gin đzZiên lên, tâm tình va rồi bay đMbTi hết, nhưng giờo phút này hắGYn không thểrx không tỉywqnh táo, trước tiên hạqzG lnh.

    Bên cạUGnh hắxn có không ít ngườxi, lp tứsPc bắwt đbrsau hành đTxộng, nhưng mà hết thảsPy đyHã chm, bên này hắCMJn hành đoộng mau hơn nữMxBa, cũng không có bin pháp ngăn cảAWn một ít lờski trọng yếu nhấJMXt phía sau.

    - DạXAs dạtyT, tuầrsan phủ đyHni nhân giáo huấTBn không sai, bấtyTt quá đTxây chỉGY là trợ hứrsang cho tuầtyTn phủ đAWUGi nhân, phía sau chúng ta còn chuẩMxBn bịztu hai trăm vạnUKn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờGfGi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đUQốc đfaLBCi nhân, ngài cùng Tổng đBoốc đtyTski nhân cai quảxn năm tỉwDnh, làm sao có thờski giờJMX trông nom nhữxng chuyn này, nhữBnrng chuyn tạGp vụ này ngài cứrx đfaBnr cho chúng ta làm là đqzGược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấskt hay, quảCMJ nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứnUK quyết đvqCwDnh như vy. Ngươi sảKng khoái như thế, bảyHn tuầXAsn phủ cũng sẽ không bạRsAc đUQãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉTBnh Tây Nam do ngươi cứan nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đztuội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩKw bin pháp thôi đwDộng giá cảsk tăng lên một ít, đKwến lúc đRsAó ta sẽ cho ngườqzGi đwDi xin ngân sách, lầBnrn này Hoàng Đế không tiếc hết thảUGy chế tạKwo một quân đwoàn mới, tin có rấywqt nhiu, chúng ta cứzZ thu cho thoảfai mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉAbnh Tây Nam chính là thiên hạyLy của huynh đG chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đyHó. Xem ai không va mắyHt, chỉan cầUQn ta nói hắGn là nội gián của yêu tộc, có thểAW khiến hắzZn bịyLy tịUQch thu tài sảUQn, tru di tam tộc, chỉtyT cầxn các ngươi có thểvqC kiếm đCRyược tin cho bảbGn tuầtyTn phủ, lấLBCy tới càng nhiu yêu đzZan cùng thứP tốt, các ngươi giết ngườsKi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứLBC tùy tin làm. Coi như con đbGườTxng hôm nay các ngươi làm ngày mai đyHi không đskược, cầBnru xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườqzGi cũng không thành vấLBCn đBnr, chỉb cầGYn các ngươi đBoưa ra đyHủ tin, nhiu yêu đLBCan, nếu như các ngươi có thểUG lấMbTy ChuyểwDn Sinh Đan tới cho bảxn tuầywqn phủ, bảann tuầPn phủ trc tiếp cắqdt một thành phong cho ngươi cai quảfan.

    - TuầtyTn phủ đLBCqzGi nhân, không phảywqi ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứrsa?

    - Ha ha... ChỉQ cầxn ngươi có thểTB lấMbTy đsPược ChuyểKn Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đRsAsKnh đLBCồng ý, ca ca ta chỉsK có một mình ra là thân đqd đbG, phong một thành còn không đTxơn giảRsAn sao. Đến lúc đskó thờAWi đsKiểqzGm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấtyTt lc rấUQt lớn, đQơn giảyLyn, rấyHt đvqCơn giảbGn.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉBnr là hin ra cảqzGnh Đoan Mộc Nhấrsat Lâm như heo mp, bộ dạAbng khó coi, thì nhữwDng lờqzGi nói phía sau mới là chân chính rung đJMXộng cảnUK Song Long thành. NgườsPi của Đoan Mộc Nhấxt Phong tiến đqdến nhữbGng đxnUKa phương nào, nhữRsAng hình ảRsAnh kia đfau biến mấrxt, nhưng đtyTa số đKwrxa phương đAbu trình chiếu xong, lờani nói của Đoan Mộc NhấCMJt Lâm tấnUKt cảqzG mọi ngườMbTi đrsau nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấbu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    PhảKwi biết rằqdng, dù sao Lam Vân đanế quốc thống trịvqC mấMxBy trăm năm, gầxn đAWây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểyLyn không ít. GiờGY phút này mọi ngườRsAi đuzUu quát mắztung, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạtyTi ngườXAsi nhiu nhấrxt là Lip yêu giảJMX, nhấztut là ngay tạQi lúc này, nghe nói bình thườanng bọn họ bỏ giá cao mua gì đrxó, cũng không phảCMJi bởi vì vn chuyểsKn cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này đrsau náo ngấJMXt trờxi.

    - Con mẹ mườTBi tám bảGfGn tổ tông hắskn, con heo mp chết bầztum này, ta không hiểQu vì sao giá cảBo liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắSSvn.

    - HắSSvn mẹ nó còn là ngườKi sao, mỗi lầLBCn Thú triu chúng ta đGfGu liu mạCMJng trấwn thủ Song Long thành, hắLBCn lạCMJi lột da chúng ta.

    - Hỗn đxon, quân giới, trang bịuzU của chúng ta, lạBnri bịKw ngườUGi khác cắBot xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầUGm này.

    - Giết hắGfGn, giết hắfan.

    Cái gì gọi là nhiu ngườCRyi tứGc gin khó phạAWm, Song Long thành này là đTBMbTa phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc NhấzZt Phong dùng thầMxBn thông lên tiếng, nói đTBây là Yêu tộc khống chế ngườTxi nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đPây rõ ràng là có ngườCRyi dùng truyn tin Linh thạBnrch ghi chép lạMxBi, sau đQó lạwi s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảnn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc Nhấant Phong nói căn bảQn không dùng đskược.

    Mà giờywq khắzZc này, có ngườRsAi chớp đnộng, tấLBCt cảLBC Lip yêu giảtyT trong Song Long thành đqdu nổi gin, đCMJiên cuồng phóng tới phủ Tổng đuzUốc. Cùng lúc đnó, đGYng nói Lip yêu giảx, một ít quân đsKội đLBCóng quân gầLBCn đvqCó cũng nổi gin.

    Cộng thêm có ngườRsAi cố ý thổi gió, vì sao trang bịx của bọn họ không đKược tốt, không phảTBi ngân sách không đywqủ, mà là bịUG bọn vương bát đKnUKn này cắLBCt xén, sau đsKó mua hàng nhái, đzZây quảx thc là cầLBCm tánh mạqdng của bọn hắnn đqdi đMxBổi tin.

    LầwDn này càng hỏng bét, trong quân đBnrội đnUKu náo lên, chỉQ là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạKwm thờAWi không có khoa trương như vy. truyn copy t tunghoanh.com

    - Thình thịbch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đTBi ra nhn lấBnry cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảUG xúc đRsAộng, lc lượng cườwng đAWRsAi, đGã đbến phủ Tổng đzZốc trước tiên. Trong phủ Tổng đyLyốc, ngoạywqi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc NhấnUKt Phong ra, binh sĩx bình thườwng căn bảBnrn cũng không cảRsAn trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    Loạrxi c đuzUộng này, lp tứxc ảBonh hưởng tới rấuzUt nhiu ngườtyTi, vô số ngườSSvi cởi quân trang ném vũ khí, đPQng qua một bên.

    Tuy thủ hạywq của Đoan Mộc Nhấwt Phong rấMbTt mạBonh, nhưng mà ngườtyTi t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạBo của lạKi không nhiu, dù sao thờsPi gian hắztun kinh doanh ở Song Long thành quá ngắwn.

    - Giết, giết hai cái vương bát đXAsTxn này.

    - Hắrsan con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đsPfan chết tit.

    - LấnUKy mạXAsng lão t đfaổi lấwy tin, bịCMJ bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... CứPu ta, cứGfGu ta, cứBnru ta...

    GiờbG phút này, Đoan Mộc Nhấxt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạCMJi Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườywqi chung quanh đTxã xông lạbGi, ngườoi của bọn hắJMXn rõ ràng ngăn cảnUKn không nổi, cảqd phủ Tổng đGốc đywqu loạKn ngấXAst trờwi. Mới va rồi Đoan Mộc NhấTBt Lâm bịUQ Đoan Mộc NhấBot Phong tát bay ra ngoài, bò đLBCến bên cạTBnh Đoan Mộc NhấMxBt Phong, ôm đBoùi Đoan Mộc NhấsKt Phong, sợ hãi, khóc rống cầztuu cứyHu.

    GiờyLy phút này thầrxn sắMbTc của Đoan Mộc Nhấxt Phong đJMXx đnn nhìn vô số ngườni xúc đXAsộng, vọt tới phủ Tổng đTxốc, nguyên bảAWn mấyHy trăm danh thân tín của hắLBCn, ở trong thờqzGi gian ngắJMXn bịUG giết chết một na, mà nhữxng ngườUGi còn lạUQi cũng rấMxBt nguy hiểuzUm.

    Nhiu ngườGi tứBnrc gin không thểMxB phạskm, có ngườKwi dn đyLyMxBu, hin tạBnri cảwD Song Long thành sôi trào.

    - Oanh.

    Đột nhiên trong lúc đnó, trên thân thểo Đoan Mộc NhấsPt Phong có một cổ lc lượng phong ấnUKn, đtyTiên cuồng bạwDo phát đKi ra, trong nháy mắxt đsPột phá VạUQn Tượng NhấAbt Long, nguyên khí thiên đRsAxa đUQiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểGYn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thểb của hắfan đKwã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảzZ Song Long thành. Lục Đxa Thầxn Tiên, không sai, đvqCúng là Lục ĐAba ThầCMJn Tiên, mà còn không phảqdi là Lục ĐPa ThầyLyn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườJMXng đAWXAsi trong nháy mắrxt làm cho tấGYt cảbG mọi ngườTBi đywqang chém giết ngng lạTxi, làm cho tấRsAt cảb xao đBoộng, sôi trào yên tĩsKnh trở lạKwi.

    Đoan Mộc Nhấant Phong, Đni tướng biên cương chính thứnc, trong mắTBt ngườyLyi Nam Cương thầann giáo chỉvqC biết đAbi theo quan trườAWng, lạJMXi che dấanu sâu như thế, dĩwD nhiên là Lục Đoa ThầSSvn Tiên.

    Giờfa phút này, cảKw Song Long thành an tĩbGnh lạCMJi, đoây là chỗ cườAbng đAbztui của Lục ĐsKa ThầCMJn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đfađBnrUQ cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đGsPi đqzGa số ngườni trong Song Long thành chỉx là ngườrsai thườCRyng dưới Phạxt Mạztuch Kỳ.

    Đây là tồn tạbGi Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườsPi Nam Chiêm Bộ Châu là Lục Đna ThầUQn Tiên, Song Long thành sôi trào, bạMxBo nộ, nhưng Lục ĐAWa Thầann Tiên có thểrx dùng uy áp bảwDn thân trit đBoo đqdè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấrxy ngườani đbánh vào trong phủ Tổng đbGốc năm tỉzZnh Tây Nam, bịqd uy áp cườvqCng đrxwDi chấMxBn thổ huyết, có mấyHy Lip yêu giảAb đCRyã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờMxB phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấGfGt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 21:11 Ngày 28/07/2015

  Shyzzz

  Drop r à @@

 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen