Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầvZmn
Tác giảI: ThắEGzng Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịZch: Nhóm dịCch: Minh Nguyt
Sưu tầIpm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Tuầxbn phủ đRiQllIi nhân, đmcây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đKHIpi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạGKki xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạkPii là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảKy ra, trước đIng nói kiếm tin, có thểb còn sống hay không cũng là vấiIn đSZ, nếu như đsEsến lúc đZó ca ca ta hạPK quân lnh, cái gì cũng phảUUi sung quân, xuấKvbt tin xuấkPt lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịRC Hồ thành MịC Hồ Vương đQmKưa cho bảWZln tuầWZln phủ, nàng muốn dn hai vịQv vương giảC, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấKy trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạiIt MạzWKch Kỳ đQvPKu nhp vào bảKn tuầhqn phủ, ngườWZli chưa tới nhưng danh mục quà tng đzWKã tới trước, t các ngươi nhìn xem đpi.

    Nhưng vào lúc này, lầxCmn nữba truyn đSZến lờGKki đbRIối thoạPKi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấbRIt Lâm, nội dung đKhxối thoạCGi đGKkúng là ngày đQmKó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc Nhấqt Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, đSZây không phảsmxi là tuầCGn phủ Đoan Mộc NhấRiQt Lâm sao!

    - Con heo mp này, đxbã biết hắIn không phảCGi là ngườxCmi tốt gì, không nghĩiUQ tới hắmUGn hạkPi lưu đkPiến loạhqi tình trạskng này, loạbRIi ngườiIi như hắUUn sao có thểb làm tuầqn phủ.

    - Tht vô sỉb, bạKHi hoạzWKi, bạski hoạRCi của quốc gia, ta phảSZi tấUKku ng trạRCng, thỉhqnh cầsEsu Hoàng Đế chém giết bạZHi hoạGKki này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắCn đZang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc NhấIt Phong ngây ngườGli, thân hình đmcã xông ra ngoài, va mới đKi ra, đxCmã thấkPiy hơn mườPKi chỗ giữQsQa thiên không trên Song Long thành, đCu xuấzWKt hin một tràng cảRCnh, đSZúng là tràng cảQvnh yến hội của Đoan Mộc NhấCt Lâm cùng đsmxám ngườRiQi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc NhấKSt Lâm làm trò h, đbã bịq mọi ngườkPi của Song Long thành xem trong mắHt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc NhấQsQt Lâm cũng đmbã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đQmKQsQt, nhưng lúc này hắZn đWZlã không có tâm tư trông nom nhữIng thứbRI kia. Đến bên ngoài, cảQmK ngườbi cũng ngây dạxbi.

    - Pằskng... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc NhấIpt Phong xoay tay tát Đoan Mộc NhấEGzt Lâm bay ra ngoài, thân thểIp mp mạGKkp kia bay lên trờKHi, lầKHn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầkPn nghĩp cũng biết. Trên mt Đoan Mộc Nhấqt Lâm bịsk đqánh ra năm vết máu, ngườGli nn trên mt đZHvt, phía dưới bịK hắUKkn nn thành một cái hố sâu.

    - NgườKSi đmcâu, bắlvt nhữvng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườski khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấsEst Phong cũng sắUUp bịEGz gin đQmKiên lên, tâm tình va rồi bay đxCmi hết, nhưng giờhq phút này hắWZln không thểb không tỉbnh táo, trước tiên hạPK lnh.

    Bên cạxbnh hắkPin có không ít ngườkPii, lp tứxCmc bắIt đRCkPu hành đGlộng, nhưng mà hết thảZy đKHã chm, bên này hắRiQn hành đvộng mau hơn nữIa, cũng không có bin pháp ngăn cảkPn một ít lờGKki trọng yếu nhấUKkt phía sau.

    - Dạsk dạEGz, tuầlvn phủ đkPSZi nhân giáo huấskn không sai, bấxbt quá đRiQây chỉmUG là trợ hứvZmng cho tuầHn phủ đGKkxbi nhân, phía sau chúng ta còn chuẩbn bịq hai trăm vạKn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờlvi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đmbốc đmUGbi nhân, ngài cùng Tổng đbRIốc đZHWZli nhân cai quảvn năm tỉmUGnh, làm sao có thờmci giờiI trông nom nhữsEsng chuyn này, nhữIng chuyn tạSZp vụ này ngài cứKhx đsksk cho chúng ta làm là đmbược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấEGzt hay, quảIp nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứC quyết đKhxmbnh như vy. Ngươi sảZng khoái như thế, bảkPn tuầHn phủ cũng sẽ không bạEGzc đPKãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉkPinh Tây Nam do ngươi cứv nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đmbội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩIRs bin pháp thôi điUQộng giá cảK tăng lên một ít, đbến lúc đQvó ta sẽ cho ngườQvi đSZi xin ngân sách, lầGKkn này Hoàng Đế không tiếc hết thảRCy chế tạvZmo một quân đvZmoàn mới, tin có rấHt nhiu, chúng ta cứPK thu cho thoảKvbi mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉRiQnh Tây Nam chính là thiên hạlv của huynh đQv chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đmbó. Xem ai không va mắUUt, chỉUKk cầQvn ta nói hắKHn là nội gián của yêu tộc, có thểWZl khiến hắmUGn bịIRs tịIRsch thu tài sảQmKn, tru di tam tộc, chỉRC cầzWKn các ngươi có thểI kiếm đUUược tin cho bảxbn tuầEGzn phủ, lấGKky tới càng nhiu yêu đban cùng thứkPi tốt, các ngươi giết ngườKhxi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứUKk tùy tin làm. Coi như con đpườQvng hôm nay các ngươi làm ngày mai đPKi không đmcược, cầmcu xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườbi cũng không thành vấWZln đPK, chỉH cầIpn các ngươi đUKkưa ra đRiQủ tin, nhiu yêu đQsQan, nếu như các ngươi có thểPK lấKSy Chuyểlvn Sinh Đan tới cho bảKn tuầEGzn phủ, bảUUn tuầbn phủ trc tiếp cắIRst một thành phong cho ngươi cai quảxCmn.

    - TuầUUn phủ đzWKGKki nhân, không phảQsQi ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứQmK?

    - Ha ha... ChỉzWK cầbRIn ngươi có thểkP lấGKky đCược ChuyểZn Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đhqbnh đQmKồng ý, ca ca ta chỉC có một mình ra là thân đIp đGl, phong một thành còn không điIơn giảUKkn sao. Đến lúc đGló thờhqi đUUiểxbm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấiIt lc rấqt lớn, đkPiơn giảmbn, rấZt đPKơn giảqn.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉH là hin ra cảkPnh Đoan Mộc NhấZt Lâm như heo mp, bộ dạUUng khó coi, thì nhữKSng lờpi nói phía sau mới là chân chính rung đIộng cảUKk Song Long thành. Ngườmci của Đoan Mộc NhấUUt Phong tiến đWZlến nhữxCmng đUUKhxa phương nào, nhữWZlng hình ảKhxnh kia đCGu biến mấkPt, nhưng đxba số đIGKka phương đIRsu trình chiếu xong, lờCGi nói của Đoan Mộc NhấCt Lâm tấZHt cảllI mọi ngườmbi đRiQu nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấmUGu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    PhảkPi biết rằRiQng, dù sao Lam Vân đPKế quốc thống trịq mấiIy trăm năm, gầIpn đvZmây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểhqn không ít. GiờPK phút này mọi ngườvZmi đCGu quát mắbng, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạbi ngườski nhiu nhấWZlt là Lip yêu giảRC, nhấEGzt là ngay tạGli lúc này, nghe nói bình thườIRsng bọn họ bỏ giá cao mua gì đIpó, cũng không phảPKi bởi vì vn chuyểvZmn cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này đCGu náo ngấUKkt trờxbi.

    - Con mẹ mườUUi tám bảIn tổ tông hắbn, con heo mp chết bầQmKm này, ta không hiểUUu vì sao giá cảmb liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắHn.

    - HắKvbn mẹ nó còn là ngườllIi sao, mỗi lầpn Thú triu chúng ta đpu liu mạmcng trấCGn thủ Song Long thành, hắUKkn lạsEsi lột da chúng ta.

    - Hỗn đGlmbn, quân giới, trang bịI của chúng ta, lạqi bịv ngườKi khác cắxCmt xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầmUGm này.

    - Giết hắmUGn, giết hắmcn.

    Cái gì gọi là nhiu ngườIi tứIc gin khó phạvZmm, Song Long thành này là đvZmiIa phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc Nhấmbt Phong dùng thầCn thông lên tiếng, nói đlvây là Yêu tộc khống chế ngườUKki nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đRCây rõ ràng là có ngườsEsi dùng truyn tin Linh thạQsQch ghi chép lạmbi, sau đCGó lạvZmi s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảUUn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc NhấkPit Phong nói căn bảPKn không dùng đIpược.

    Mà giờGKk khắIRsc này, có ngườiIi chớp đQmKộng, tấmbt cảiI Lip yêu giảZ trong Song Long thành đQvu nổi gin, đmUGiên cuồng phóng tới phủ Tổng điIốc. Cùng lúc đIó, đskng nói Lip yêu giảGl, một ít quân đKSội đGKkóng quân gầxCmn đxCmó cũng nổi gin.

    Cộng thêm có ngườUUi cố ý thổi gió, vì sao trang bịGl của bọn họ không đKhxược tốt, không phảKSi ngân sách không đGlủ, mà là bịlv bọn vương bát đHhqn này cắKHt xén, sau đEGzó mua hàng nhái, đUUây quảZ thc là cầiIm tánh mạKhxng của bọn hắKvbn đllIi đsmxổi tin.

    Lầvn này càng hỏng bét, trong quân đPKội điUQu náo lên, chỉb là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạQmKm thờHi không có khoa trương như vy.

    - Thình thịHch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đIRsi ra nhn lấGly cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảRiQ xúc đmUGộng, lc lượng cườRiQng đUKkGli, đqã đxCmến phủ Tổng đpốc trước tiên. Trong phủ Tổng đskốc, ngoạIRsi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc NhấHt Phong ra, binh sĩsEs bình thườbng căn bảkPin cũng không cảiIn trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    LoạGli c đRiQộng này, lp tứbc ảhqnh hưởng tới rấQmKt nhiu ngườlvi, vô số ngườmUGi cởi quân trang ném vũ khí, đIRsUKkng qua một bên.

    Tuy thủ hạSZ của Đoan Mộc Nhấpt Phong rấkPit mạGKknh, nhưng mà ngườGKki t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạC của lạQmKi không nhiu, dù sao thờhqi gian hắKvbn kinh doanh ở Song Long thành quá ngắvn.

    - Giết, giết hai cái vương bát điUQkPn này.

    - Hắskn con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đWZlhqn chết tit.

    - LấQsQy mạZng lão t đIRsổi lấSZy tin, bịUU bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... CứHu ta, cứbu ta, cứqu ta...

    Giờb phút này, Đoan Mộc NhấRiQt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạmbi Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườZi chung quanh đQvã xông lạbi, ngườKhxi của bọn hắCGn rõ ràng ngăn cảHn không nổi, cảKhx phủ Tổng đPKốc đZu loạqn ngấIRst trờKvbi. Mới va rồi Đoan Mộc NhấbRIt Lâm bịKhx Đoan Mộc Nhấbt Phong tát bay ra ngoài, bò đmbến bên cạWZlnh Đoan Mộc NhấSZt Phong, ôm đZùi Đoan Mộc Nhấqt Phong, sợ hãi, khóc rống cầIRsu cứHu.

    Giờv phút này thầKHn sắvc của Đoan Mộc NhấKSt Phong đhqsk đCn nhìn vô số ngườpi xúc đKộng, vọt tới phủ Tổng đQsQốc, nguyên bảSZn mấUKky trăm danh thân tín của hắzWKn, ở trong thờKi gian ngắCGn bịq giết chết một na, mà nhữEGzng ngườIpi còn lạRiQi cũng rấZHt nguy hiểRCm.

    Nhiu ngườmUGi tứqc gin không thểzWK phạqm, có ngườkPii dn đbRIpu, hin tạGli cảSZ Song Long thành sôi trào.

    - Oanh.

    Đột nhiên trong lúc đIRsó, trên thân thểGKk Đoan Mộc NhấZHt Phong có một cổ lc lượng phong ấqn, đSZiên cuồng bạKhxo phát đmci ra, trong nháy mắKHt đSZột phá VạHn Tượng NhấQsQt Long, nguyên khí thiên đkPmca đRCiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểUUn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thểsk của hắbn đbRIã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảb Song Long thành. Lục ĐPKa ThầmUGn Tiên, không sai, đqúng là Lục ĐGla ThầIRsn Tiên, mà còn không phảWZli là Lục Đlva ThầmUGn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườbng đSZQvi trong nháy mắskt làm cho tấzWKt cảp mọi ngườWZli đZHang chém giết ngng lạUKki, làm cho tấCt cảKS xao đRiQộng, sôi trào yên tĩkPinh trở lạQsQi.

    Đoan Mộc NhấKt Phong, ĐGKki tướng biên cương chính thứzWKc, trong mắpt ngườpi Nam Cương thầKSn giáo chỉbRI biết đzWKi theo quan trườxCmng, lạKHi che dấHu sâu như thế, dĩxb nhiên là Lục ĐEGza ThầCGn Tiên.

    GiờPK phút này, cảRiQ Song Long thành an tĩSZnh lạIRsi, đmbây là chỗ cườxCmng đIpxbi của Lục Đska Thầhqn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đKhxđsmxzWK cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đbbRIi đmba số ngườIpi trong Song Long thành chỉWZl là ngườUKki thườZng dưới PhạZt MạHch Kỳ.

    Đây là tồn tạSZi Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườRiQi Nam Chiêm Bộ Châu là Lục ĐRCa ThầGln Tiên, Song Long thành sôi trào, bạpo nộ, nhưng Lục ĐzWKa ThầIRsn Tiên có thểRiQ dùng uy áp bảvZmn thân trit đUUsEs đkPè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấiIy ngườKi đKSánh vào trong phủ Tổng đCốc năm tỉKSnh Tây Nam, bịPK uy áp cườskng đIRsKHi chấIRsn thổ huyết, có mấsEsy Lip yêu giảkPi đsmxã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờPK phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấCGt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 21:11 Ngày 28/07/2015

  Shyzzz

  Drop r à @@

 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen