Trang chủ / Tiên Hiệp / Đan Thần / Chương 398 : Ẩn tàng thực lực

Đan Thần

Chương 398 : Ẩn tàng thực lực


 Đan ThầtPn
Tác giảUgt: Thắsung Kỷ
Chương 398: Ẩn tàng thc lc

Nguồn dịaach: Nhóm dịkkoch: Minh Nguyt
Sưu tầHm: tunghoanh.com


Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - TuầtPn phủ đkkoPi nhân, đjXbây là một chút tâm ý của chúng ta, xin ngài vui lòng nhn cho.

    - Song Long thành Đổng gia ở Nam Chiêm Bộ Châu coi như là đbbavEi gia tộc kéo dài trăm năm, hin tạjXbi xem ra cũng...

    - Các ngươi nhìn xem hin tạXPXi là lúc nào, nếu như trăm năm Thú triu xảXny ra, trước đEbng nói kiếm tin, có thểWPb còn sống hay không cũng là vấBHn đw, nếu như đqPến lúc đWPbó ca ca ta hạEHU quân lnh, cái gì cũng phảwi sung quân, xuấut tin xuấSht lc vì chống c yêu thú. Nhìn xem, cái này là l vt MịWPb Hồ thành MịHwX Hồ Vương đVvfưa cho bảkwn tuầPZn phủ, nàng muốn dn hai vịSh vương giảPPa, hơn năm mươi Thoát Tục Kỳ, còn có mấjXby trăm tên Siêu Phàm Kỳ cùng hơn ba nghìn PhạtPt MạfREch Kỳ đgHJDRu nhp vào bảVPn tuầXPXn phủ, ngườui chưa tới nhưng danh mục quà tng đPZã tới trước, t các ngươi nhìn xem đPPai.

    Nhưng vào lúc này, lầShn nữRaSa truyn đUến lờVvfi đkwối thoạEbi của Đổng Hin Minh cùng Đoan Mộc NhấVXt Lâm, nội dung đWPbối thoạEHUi đaaúng là ngày đgHó Đổng Hin Minh thiết yến, Đoan Mộc NhấJDRt Lâm cùng Đổng Hin Minh nói chuyn.

    - Mau nhìn a, đwây không phảSqsi là tuầHwXn phủ Đoan Mộc NhấXkt Lâm sao!

    - Con heo mp này, đWPbã biết hắRQn không phảXi là ngườEHUi tốt gì, không nghĩH tới hắVvfn hạtb lưu đPKSến loạHi tình trạjXbng này, loạwi ngườPUi như hắLHn sao có thểb làm tuầXnn phủ.

    - Tht vô sỉEHU, bạoJVi hoạUgti, bạbbi hoạSqsi của quốc gia, ta phảEHUi tấoJVu ng trạBHng, thỉavEnh cầWPbu Hoàng Đế chém giết bạoJVi hoạkwi này.

    - Quá khoa trương, ngươi xem hắVvfn đXPXang làm cái gì.

    - A ...

    Bên ngoài giống như nước sôi, sau khi Đoan Mộc NhấVvft Phong ngây ngườXi, thân hình đHã xông ra ngoài, va mới đavEi ra, đHwXã thấEby hơn mườPZi chỗ giữPZa thiên không trên Song Long thành, đShu xuấVvft hin một tràng cảaanh, đBHúng là tràng cảqPnh yến hội của Đoan Mộc NhấVPt Lâm cùng đaaám ngườPZi Đổng Hin Minh kia.

    Đoan Mộc NhấEHUt Lâm làm trò h, đHã bịRQ mọi ngườoJVi của Song Long thành xem trong mắgHt.

    - Bùm... Ầm… cái này…cái này...

    Lúc này, Đoan Mộc NhấPZt Lâm cũng đEHUã vọt ra, bởi vì vội vàng nên té ngã trên mt đgHavEt, nhưng lúc này hắjXbn đLHã không có tâm tư trông nom nhữnng thứavE kia. Đến bên ngoài, cảEb ngườui cũng ngây dạHi.

    - PằPPang... Đồ hỗn trướng.

    Đoan Mộc NhấPKSt Phong xoay tay tát Đoan Mộc NhấPt Lâm bay ra ngoài, thân thểoJV mp mạShp kia bay lên trờavEi, lầfREn này rớt xuống sẽ như thế nào, không cầtPn nghĩX cũng biết. Trên mt Đoan Mộc Nhấnt Lâm bịSh đPánh ra năm vết máu, ngườSqsi nn trên mt đPKSVPt, phía dưới bịX hắnn nn thành một cái hố sâu.

    - Ngườkkoi đShâu, bắRaSt nhữJDRng tên s dụng yêu pháp, tà thuyết mê hoc ngườEbi khác này, chém giết toàn bộ cho ta.

    Đoan Mộc NhấjXbt Phong cũng sắavEp bịH gin đVvfiên lên, tâm tình va rồi bay đPPai hết, nhưng giờtP phút này hắqPn không thểvVB không tỉShnh táo, trước tiên hạPPa lnh.

    Bên cạavEnh hắShn có không ít ngườPUi, lp tứRaSc bắWPbt đPZUgtu hành đjXbộng, nhưng mà hết thảPKSy đbã chm, bên này hắJDRn hành đjXbộng mau hơn nữqPa, cũng không có bin pháp ngăn cảPZn một ít lờUgti trọng yếu nhấXPXt phía sau.

    - DạKtP dạXk, tuầJDRn phủ đDjWUgti nhân giáo huấKtPn không sai, bấvLVt quá đXPXây chỉVP là trợ hứKtPng cho tuầXn phủ đkwtPi nhân, phía sau chúng ta còn chuẩDjWn bịu hai trăm vạXPXn lượng hoàng kim cho ngài. Đồng thờvLVi t nay v sau, một na lợi nhun của chúng ta sẽ giao cho ngài cùng Tổng đWPbốc đnqPi nhân, ngài cùng Tổng đXkốc đbQPKSi nhân cai quảPUn năm tỉPPanh, làm sao có thờXi giờVP trông nom nhữgHng chuyn này, nhữXng chuyn tạEbp vụ này ngài cứkko đVPX cho chúng ta làm là đDjWược.

    - Ha ha.... chủ ý này rấaat hay, quảRQ nhiên không hổ là gia chủ Đổng gia, cứaa quyết đqPnnh như vy. Ngươi sảvVBng khoái như thế, bảHwXn tuầPZn phủ cũng sẽ không bạPZc đPZãi ngươi, t nay v sau công vic mua bán của năm tỉfREnh Tây Nam do ngươi cứb nói với ta, xem ta thu thp bọn họ như thế nào. V phương din quân đLHội, tin này càng giống như tin trong túi chúng ta, ngày mai ngươi nghĩbQ bin pháp thôi đSqsộng giá cảDjW tăng lên một ít, đvLVến lúc đavEó ta sẽ cho ngườaai đPUi xin ngân sách, lầsun này Hoàng Đế không tiếc hết thảavEy chế tạBHo một quân đavEoàn mới, tin có rấPUt nhiu, chúng ta cứkw thu cho thoảgHi mái.

    - Ở Song Long thành, ở năm tỉoJVnh Tây Nam chính là thiên hạkko của huynh đH chúng ta, ta muốn làm gì thì làm cái đEbó. Xem ai không va mắVPt, chỉsu cầLHn ta nói hắKtPn là nội gián của yêu tộc, có thểHwX khiến hắwn bịPU tịVXch thu tài sảUn, tru di tam tộc, chỉvVB cầbbn các ngươi có thểEb kiếm đHược tin cho bảbbn tuầfREn phủ, lấny tới càng nhiu yêu đShan cùng thứJDR tốt, các ngươi giết ngườPi cướp của cũng tốt, cướp bóc cũng tốt, cứbb tùy tin làm. Coi như con đXườXnng hôm nay các ngươi làm ngày mai đfREi không đKtPược, cầEbu xây hôm nay ngày mai sp cũng chng sao, giết ngườUi cũng không thành vấBHn đVvf, chỉu cầkwn các ngươi đqPưa ra đjXbủ tin, nhiu yêu đPPaan, nếu như các ngươi có thểXn lấUy ChuyểWPbn Sinh Đan tới cho bảbn tuầoJVn phủ, bảaan tuầoJVn phủ trc tiếp cắkwt một thành phong cho ngươi cai quảSqsn.

    - TuầvVBn phủ đPbbi nhân, không phảUgti ngài uống nhiu quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứkko? xem tạjXbi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Ha ha... ChỉXPX cầun ngươi có thểgH lấPy đkwược ChuyểWPbn Sinh Đan cho ta, ca ca ta khng đVPnnh đHồng ý, ca ca ta chỉoJV có một mình ra là thân đw đXn, phong một thành còn không đbơn giảUn sao. Đến lúc đfREó thờPi đtPiểbbm trăm năm Thú triu, ca ca ta tùy tin biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuấavEt lc rấkkot lớn, đavEơn giảHn, rấgHt đUgtơn giảsun.

    …

    Nếu như nói phía trước chỉRQ là hin ra cảEHUnh Đoan Mộc Nhấbt Lâm như heo mp, bộ dạPng khó coi, thì nhữbbng lờBHi nói phía sau mới là chân chính rung đfREộng cảH Song Long thành. Ngườsui của Đoan Mộc NhấRQt Phong tiến đPến nhữsung đtbba phương nào, nhữVvfng hình ảHwXnh kia đvLVu biến mấVXt, nhưng đXna số đbbLHa phương đvVBu trình chiếu xong, lờPPai nói của Đoan Mộc NhấDjWt Lâm tấXkt cảDjW mọi ngườVPi đHu nghe vào tai trong, bộ mt vô cùng xấJDRu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế.

    PhảRQi biết rằkkong, dù sao Lam Vân đtPế quốc thống trịVvf mấEby trăm năm, gầjXbn đjXbây Hoàng Đế coi trọng Nho gia, nên văn khí phát triểLHn không ít. Giờkko phút này mọi ngườUgti đUu quát mắEHUng, cái này cũng chưa tính, ở Song Long thành, loạXi ngườui nhiu nhấbQt là Lip yêu giảqP, nhấavEt là ngay tạUi lúc này, nghe nói bình thườbng bọn họ bỏ giá cao mua gì đXó, cũng không phảHi bởi vì vn chuyểun cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mp kia, lúc này đXu náo ngấsut trờbQi.

    - Con mẹ mườvLVi tám bảPUn tổ tông hắXkn, con heo mp chết bầLHm này, ta không hiểqPu vì sao giá cảDjW liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắoJVn. truyn cp nht nhanh nhấRQt tạoJVi tung hoanh chấWPbm com

    - HắXPXn mẹ nó còn là ngườPi sao, mỗi lầwn Thú triu chúng ta đXnu liu mạUgtng trấvVBn thủ Song Long thành, hắShn lạVvfi lột da chúng ta.

    - Hỗn đoJVRQn, quân giới, trang bịJDR của chúng ta, lạVvfi bịbQ ngườXi khác cắaat xén như vy, tht khốn kiếp.

    - Đúng, giết chết con heo mp chết bầPKSm này.

    - Giết hắHwXn, giết hắHwXn.

    Cái gì gọi là nhiu ngườbi tứtbc gin khó phạRaSm, Song Long thành này là đwna phương nào, tuy va rồi Đoan Mộc NhấBHt Phong dùng thầbbn thông lên tiếng, nói đEbây là Yêu tộc khống chế ngườJDRi nói mê hoc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đLHây rõ ràng là có ngườni dùng truyn tin Linh thạSqsch ghi chép lạHi, sau đPUó lạXni s dụng pháp lc sao ra nhiu nhiu bảVvfn, ai cũng không ngốc, cho nên Đoan Mộc NhấPKSt Phong nói căn bảVPn không dùng đSqsược.

    Mà giờSqs khắuc này, có ngườui chớp đLHộng, tấbQt cảPU Lip yêu giảLH trong Song Long thành đbbu nổi gin, đEHUiên cuồng phóng tới phủ Tổng đHốc. Cùng lúc đUgtó, đEHUng nói Lip yêu giảtb, một ít quân đXội đPPaóng quân gầnn đgHó cũng nổi gin.

    Cộng thêm có ngườjXbi cố ý thổi gió, vì sao trang bịPPa của bọn họ không đWPbược tốt, không phảLHi ngân sách không đXkủ, mà là bịPU bọn vương bát đVPXPXn này cắqPt xén, sau đRQó mua hàng nhái, đLHây quảaa thc là cầum tánh mạDjWng của bọn hắWPbn đkkoi đjXbổi tin.

    LầRaSn này càng hỏng bét, trong quân đavEội đHu náo lên, chỉRaS là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạbm thờEbi không có khoa trương như vy.

    - Thình thịUgtch bùm...

    - Oanh...

    - Heo mp, đXki ra nhn lấvLVy cái chết.

    Đã có một ít Lip yêu giảJDR xúc đShộng, lc lượng cườXng đbPi, đVXã đqPến phủ Tổng đPUốc trước tiên. Trong phủ Tổng đVvfốc, ngoạUi tr một ít dòng chính của Đoan Mộc Nhấbbt Phong ra, binh sĩavE bình thườung căn bảPZn cũng không cảsun trở, thm chí có chút ít trc tiếp bỏ vũ khí xuống, cỡi y phục xuống ném sang một bên.

    LoạRQi c đEHUộng này, lp tứavEc ảoJVnh hưởng tới rấoJVt nhiu ngườUgti, vô số ngườgHi cởi quân trang ném vũ khí, đWPbPKSng qua một bên.

    Tuy thủ hạEb của Đoan Mộc NhấfREt Phong rấUt mạDjWnh, nhưng mà ngườEbi t bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiu, nhưng thủ hạvVB của lạShi không nhiu, dù sao thờPZi gian hắUn kinh doanh ở Song Long thành quá ngắPKSn.

    - Giết, giết hai cái vương bát đWPbVPn này.

    - HắVPn con mẹ nó, còn có nhân tính hay không, hỗn đubQn chết tit.

    - LấXky mạLHng lão t đgHổi lấjXby tin, bịX bọn họ bóc lột như vy, giết a!

    - Ca... Ca... CứfREu ta, cứgHu ta, cứvLVu ta...

    GiờtP phút này, Đoan Mộc NhấRaSt Lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tạui Thoát Tục Kỳ, bởi vì ngườvVBi chung quanh đVXã xông lạDjWi, ngườShi của bọn hắaan rõ ràng ngăn cảXn không nổi, cảH phủ Tổng đvVBốc đaau loạKtPn ngấtPt trờfREi. Mới va rồi Đoan Mộc NhấBHt Lâm bịgH Đoan Mộc NhấLHt Phong tát bay ra ngoài, bò đVPến bên cạgHnh Đoan Mộc Nhấbt Phong, ôm đXkùi Đoan Mộc NhấDjWt Phong, sợ hãi, khóc rống cầkkou cứVPu.

    GiờX phút này thầPn sắHc của Đoan Mộc NhấPZt Phong đHwXP đHwXn nhìn vô số ngườShi xúc đDjWộng, vọt tới phủ Tổng đHốc, nguyên bảPn mấoJVy trăm danh thân tín của hắPn, ở trong thờtbi gian ngắUgtn bịVP giết chết một na, mà nhữwng ngườPUi còn lạPZi cũng rấoJVt nguy hiểHm.

    Nhiu ngườsui tứoJVc gin không thểjXb phạPm, có ngườWPbi dn đPUPu, hin tạVPi cảPPa Song Long thành sôi trào.

    - Oanh.

    Đột nhiên trong lúc đRQó, trên thân thểkw Đoan Mộc Nhấut Phong có một cổ lc lượng phong ấjXbn, đwiên cuồng bạPo phát đqPi ra, trong nháy mắPPat đqPột phá VạXPXn Tượng NhấvVBt Long, nguyên khí thiên đjXbvLVa đVvfiên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyểVvfn hóa làm Anh nguyên chi khí, mà thân thểSh của hắPUn đVvfã chm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trc tiếp bao phủ cảPKS Song Long thành. Lục ĐVvfa ThầPZn Tiên, không sai, đoJVúng là Lục Đsua ThầoJVn Tiên, mà còn không phảSqsi là Lục ĐVvfa ThầavEn Tiên sơ kỳ, lc lượng cườWPbng đPZfREi trong nháy mắHt làm cho tấXPXt cảPU mọi ngườHi đkkoang chém giết ngng lạwi, làm cho tấPZt cảEHU xao đUgtộng, sôi trào yên tĩHnh trở lạtPi.

    Đoan Mộc NhấRQt Phong, Đtbi tướng biên cương chính thứHc, trong mắut ngườvVBi Nam Cương thầsun giáo chỉH biết đPi theo quan trườkwng, lạqPi che dấbQu sâu như thế, dĩXPX nhiên là Lục ĐSha Thầaan Tiên.

    Giờkko phút này, cảaa Song Long thành an tĩKtPnh lạvLVi, đPZây là chỗ cườShng đuPi của Lục ĐPa Thầbn Tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đDjWđXnXk cho Thoát Tục Kỳ sợ run, huống chi đLHUgti đbQa số ngườsui trong Song Long thành chỉqP là ngườSqsi thườRQng dưới PhạXnt MạEHUch Kỳ.

    Đây là tồn tạjXbi Nhân Anh Kỳ, trong ming ngườXni Nam Chiêm Bộ Châu là Lục ĐgHa ThầShn Tiên, Song Long thành sôi trào, bạPPao nộ, nhưng Lục Đna ThầXkn Tiên có thểWPb dùng uy áp bảnn thân trit đnavE đbè xuống.

    - Phốc...

    - Bùm...

    Thm chí có mấjXby ngườRQi đLHánh vào trong phủ Tổng đVXốc năm tỉkwnh Tây Nam, bịavE uy áp cườvLVng đXkXi chấPUn thổ huyết, có mấLHy Lip yêu giảXn đKtPã hôn mê.

    Bọn họ gin, giờBH phút này trong nội tâm Đoan Mộc NhấbQt Phong không gin sao.


 • Gửi lúc 19:48 Ngày 12/03/2015

  xauxionline

  chương 829, " đáng ghét " mà côn bằng đại đế nói nghe có vẻ ....bê đê :D

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 09/12/2014

  meliar0

  Na ná dị thế tà quân

 • Gửi lúc 21:52 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  nhưng chỉ là Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Bởi vì đạt tới nguyên khí vào xương, mới có thể chèo chống thân thể của hắn đánh bạc lâu dài, một khi đạt tới hắn không thèm tu luyện nữa, cho nên một mực dừng lại ở Hoán Cốt kỳ tầng thứ nhất. Hu huhuhu, thiên tài mà uổng phí hahaha

 • Gửi lúc 20:23 Ngày 29/11/2014

  xauxionline

  Quái nhỉ, sao dạo này đọc truyện nào cũng thấy... quen quen

 • Gửi lúc 1:46 Ngày 01/06/2014

  ngocthanhsmile88

  truyen ko ra tiep nua ah?