Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

ThầRrHn tượng trong lòng phái nữwXg


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắDLc đfygi nhắHmTc lạrlri ba chữScO này đOtã điược tám trăm năm mươi sáu lầDLn. Không phảrlri nàng nhàn rỗi, mà là do đRSRám cung nữFi khi đlwGưa nàng đwXgến trước tòa cung đZTin này đgcã đggồng loạcNot cáo lui, lạgAi chng có ngườZTi đhxến tiếp nhn. Vốn đScOang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắSBn không thểjt vào Hu cung nên đnã trở v Đông cung trước, lưu lạSBi Phó Du Nhiên đZTSBng yên ngơ ngác tạyGi chỗ —— không dám chạrZzy loạtHn vì sợ lạSc đtHườOtng.

    Mãi cho đRSRến khi nàng đcXUếm đnến một nghìn ba trăm lầiXn, t trong cung mới đXMhi ra hai cung nữGiV trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờSAn dỗi nói: "Đin hạhx trở v sao lạOti không đHmTi vào? PhảOfci đgcợi chúng ta đtHến mờZTi ư, nương nương đwXgang chờIn ngài điXzky." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắXMht đZTưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đInó nàng lin hiểSu ra.

    NhấiXt đAnnh là vịgA Thái t đmSgáng yêu của chúng ta thườZTng ngày luôn tùy tin đGiVùa bỡn với các cung nữc, cho nên mới đUmIược hai tỷ tỷ này thích như vy. HắoDSc, nhìn hắzkn ngày thườmSgng làm bộ đcXUàng hoàng, hóa ra cũng chng phảOfci hạyGng tốt đnẹp gì.

    Được hai cô cung nữMS dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảnm nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờhx đXMhã vào giữia hè, mà ở đzkây còn có thển hưởng thụ s mát lạmSgnh như vy, đcXUúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên đGang mảlwGi ngắmnm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạTjtnh mẽ chụp lấjty bảXP vai của nàng.

    ...Phó Du Nhiên vốn không đXMh phòng đcNoã bịXMh đSBiểMSm huyt trên vai, trong lòng thầDLm mắXMhng bảInn thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịSBp suy nghĩL, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đSối phương, thân thểtH bay lên không trung tạcNoo thành một đcXUộ cong hoàn hảFio, đLồng thờcXUi tay trái chế trụ cổ tay đnối phương, tay phảti ngầjtm đnNtFy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đRSRối phương...

    Khụ! Trên đOtây chính là giấLc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầfygn trở thành trạXMhi chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảrlrnh thc tế là, đctHi sơn vương bịwXg vỗ bảOfc vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảFio v t đMSộng bắSAt đRrHyGu khởi đDLộng, mc k là ai cũng quay lạgci đgcFim một cú...

    NgườXPi phía sau lắyGc mình một cái, thoảUmIi mái tránh né: "Thái t..." nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    Giọng nói ấlwGm áp mà tao nhã, mang theo vài phầVEn cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảhxo cảtm, ngẩnng đGiVRrHu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt. đoDSọc truyn mới nhấyGt tạZTi tung hoanh . com

    NgườlwGi nọ tầnm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấim màu trắwXgng, giày thêu vân mây chỉUmI vàng, hông đUmIeo chuỗi ngọc ngũ sắSBc đXPính tua, đOtyGu đOtội mũ bạRrHch ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đmnen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấnt vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạxi chính là... Vô cùng đOtẹp trai.

    "Ta... đlwGã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểRrHn như vy, chỉlwG là ngườFii nọ ta như đOfcã quen biết t lâu, khiến nàng bấFit giác thốt ra.

    Ngườxi nọ mỉgAm cườScOi: "Thái t lạIni nói đzkùa, va trở v sao còn chưa vấlwGn an mu hu?"

    Mu hu? Nàng đSAang tới gp Hoàng hu, hắTjtn cũng kêu mu hu? Nói như vy... Vịx soái ca này là huynh đXP của “mình”?

    Đánh trống lảnng, sợ đcOfc lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờxi, theo sau soái ca vào trong điin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữOt đjtang đcNoim tĩAnh da vào, dung nhan cao quý xinh đTjtẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấLy Phó Du Nhiên lp tứgcc sắGc mt hin vẻ vui mng, nhưng đwXgối với soái ca đjtang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườOti quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca đjtXMhng lên, đgAã vội vàng bước xuống đLi đAến cạnnh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đGiVoán vịZT này chắrZzc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạfygp xuống đjtfygt: "Tham kiến mu hu."

    "Dic nhi mau đHmToDSng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạcXUc, na tháng không gp, sao hắScOn đcối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữTjt nhi còn xấScOu hơn cảIn hắSAn, ngay cảgg mình còn không muốn nhìn, huống chi là đZTca con t nhỏ điã đgcược m nhân vây quanh.

    NghĩA vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầNtFy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứcng phó hai câu, tâm tư sớm đLã đrlrt bịwXg chiếc chu ngọc bích đFit ở góc phòng hấLp dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấMSp lánh, hn không phảzki là vt phàm, trong đSBó đAng ngay ngắGiVn một khối băng, hóa ra đggây chính là chỗ tỏa ra cảRSRm giác mát lạggnh khi nãy. Chỉt là không biết xung quanh đcNojti đgcin này bày bao nhiêu chu băng mới đSBược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảnm thấZTy T Dic BắSAc đXMhưa ra "Điu kin" quá thấrlrp, một cái chu ngọc thế này, đcã đGiVáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic Bắjtc chỉn cho nàng có nghìn lượng, chng phảcNoi là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảoDSng hốt mới nhớ ra thc tạzki, Hoàng hu lo lắOtng hỏi: "Không phảRrHi mấOty ngày nay con đmni đtHườScOng vấnt vảOt quá chứUmI?"

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứSSRc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đnau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấHmTy con gái của Tướng quân nữzka ."

    "Hảx" Phó Du Nhiên căn bảVEn không biết nàng đXMhang nói gì, mà cũng không hiểAu Hoàng hu bảTjto gì, cứNtF phảgci giảSA vờFi giảx vịlwGt, nàng phát đFiiên mấxt, phảgci nhanh chóng nghĩGiV ra bin pháp tìm đjtược T Dic BắNtFc.

    Hoàng hu đMSã nhiu ngày không gp đyGược con mình, tấcXUt nhiên có rấAt nhiu thển mình đGiu muốn tâm s. Quay đmnScOu lạcXUi, nét cườwXgi đrlrã giảnm đDLi nhiu:

    "Hoài vương đoDSmSgng lên đRrHi, không có chuyn gì, ngươi cứXP v trước đwXgã."

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắRSRt, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? Thểfyg nào nhìn hắgcn vô cùng quen thuộc, đhxối với Hoài vương điXin hạfyg, Phó Du Nhiên rấSBt chuyên tâm nghiên cứScOu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đxu là "Nam phấjtn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đSin hạx, đSSRương nhiên cũng bao gồm cảScO các bứSBc vẽ chân dung.

    Bình thườVEng vn có tin đDLồn tình cảRrHm giữGiVa hắNtFn và Thái t đHmTin hạfyg không đmSgược tốt lắScOm, sinh hoạiXt cá nhân của Hoài vương rấrlrt đniu đfygộ, xuấInt hin trên báo chí đgcu là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắSBt đtHược đcAi tham quan, giảyGi cứUmIu nữcXU t đjtáng thương bịmn lạDLc loạhxn trong chiến tranh, có thểL mc giáp ra trn giết đRrHyGch. Nghe nói bây giờzk còn làm ngườDLi phát ngôn min phí vì danh d của đoDSám thương gia, cổ đRrHộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạHmTi một câu, nhân phẩim cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảjt triu khen ngợi, ngay cảGiV Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầRrHn. Có câu nói mọi ngườXMhi không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đOfcu nghĩRSR tới, Hoài vương đLin hạSA chỉDL vì xuấmSgt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắmSgn là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịiX Thái t đGiVương triu, cũng không rơi vào tay ngườhxi suốt ngày chỉZT biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờSBi mẹ ... Ha ha, không thểNtF nói ra, chỉHmT cầScOn hiểnu rõ trong lòng là đVEược.

    Đây là s so sánh giữGa ngườxi với ngườVEi, hàng với hàng, so với vịi Thái t tầxm thườFing nhạGiVt nhẽo kia, Hoài vương ngoạXMhi tr tấOtt cảMS các ưu đOfciểHmTm trên ngườVEi, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạVE đNtFu phát cuồng —— hắin không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữtH: Ba giấgAc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắrlrn cũng không phảUmIi vì vợ mình mấmSgt mà nổi tiếng.Hoài vương đOtin hạn có một gia đggình hạfygnh phúc, không h phong thêm trắFic phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đOtây trong lúc sinh khó đcNoã qua đGScOi, ngôi vịRSR Vương phi ấRSRy vn đtgA trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểyGu thư khuê các chủ đggộng tiến đggến hưởng ứzkng lnh triu tp nhưng đXMhu ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảA công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứyG này, nhưng Hoài vương vn luôn thờOt ơ lạVEnh lùng. Tục ngữi nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đUmIược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩmSga như vy, nữA t trong thiên hạG sao có thểx không yêu thích.

    Mà nay, bạMSch mã vương t trong lòng của các nữZT nhân lạTjti còn xuấSBt hin trước mt nàng, là ngườxi tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đOtiên.