Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

Thầxmn tượng trong lòng phái nữa


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắpKSc đQi nhắac lạCdi ba chữmy này đbHã đxmược tám trăm năm mươi sáu lầOinn. Không phảyi nàng nhàn rỗi, mà là do đhFtám cung nữFYS khi đQPhưa nàng đjQến trước tòa cung đjQin này đtmYã đxmồng loạyt cáo lui, lạyi chng có ngườxmi đUBTến tiếp nhn. Vốn đFYSang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắTyn không thểmy vào Hu cung nên đmyã trở v Đông cung trước, lưu lạOini Phó Du Nhiên đTkTmng yên ngơ ngác tạji chỗ —— không dám chạmgy loạan vì sợ lạjQc đpKSườUBTng.

    Mãi cho đRxlến khi nàng đBgếm đKZOến một nghìn ba trăm lầKZOn, t trong cung mới đYi ra hai cung nữOin trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờKZOn dỗi nói: "Đin hạhFt trở v sao lạtpQi không đSyi vào? PhảZYi đPxQợi chúng ta đTến mờhFti ư, nương nương đtmYang chờQ ngài đQPhbHy." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắSbCt đyưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đaó nàng lin hiểOu ra.

    Nhấjt đmtmYnh là vịSy Thái t đTyáng yêu của chúng ta thườjVng ngày luôn tùy tin đQTùa bỡn với các cung nữYO, cho nên mới đtpQược hai tỷ tỷ này thích như vy. Hắyc, nhìn hắxjn ngày thườVCjng làm bộ đCdàng hoàng, hóa ra cũng chng phảCdi hạOinng tốt đtpQẹp gì.

    Được hai cô cung nữtpQ dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảym nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờZY đxjmã vào giữlia hè, mà ở đLLtây còn có thểFYS hưởng thụ s mát lạTkTnh như vy, đtpQúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên đxmang mảBgi ngắjm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạmgnh mẽ chụp lấQTy bảxj vai của nàng.

    ...Phó Du Nhiên vốn không đQ phòng đhFtã bịBRV đhFtiểBgm huyt trên vai, trong lòng thầpKSm mắyng bảan thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịYOp suy nghĩQPh, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đitối phương, thân thểY bay lên không trung tạCao thành một đOinộ cong hoàn hảhFto, đZYồng thờiti tay trái chế trụ cổ tay đxjối phương, tay phảxji ngầtpQm đVCjCdy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đOối phương...

    Khụ! Trên đyây chính là giấjVc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầkBQn trở thành trạSbCi chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảjnh thc tế là, đjQmyi sơn vương bịQPh vỗ bảy vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảLLto v t đtpQộng bắxmt đaSyu khởi điộng, mc k là ai cũng quay lạTyi đmmm một cú...

    NgườOini phía sau lắVCjc mình một cái, thoảTkTi mái tránh né: "Thái t..."

    Giọng nói ấOm áp mà tao nhã, mang theo vài phầCan cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảQo cảRxlm, ngẩTkTng đknBgu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt.

    Ngườai nọ tầmgm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấBgm màu trắBgng, giày thêu vân mây chỉZY vàng, hông đjQeo chuỗi ngọc ngũ sắRvc đnuính tua, đQTCau đjVội mũ bạtmYch ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đtpQen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấjt vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạRvi chính là... Vô cùng đxjẹp trai.

    "Ta... đYã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểmgn như vy, chỉmy là ngườBgi nọ ta như đQxUã quen biết t lâu, khiến nàng bấPxQt giác thốt ra.

    NgườZkRi nọ mỉTkTm cườnui: "Thái t lạjQi nói đyùa, va trở v sao còn chưa vấPxQn an mu hu?"

    Mu hu? Nàng đUBTang tới gp Hoàng hu, hắtpQn cũng kêu mu hu? Nói như vy... VịjV soái ca này là huynh đVCj của “mình”?

    Đánh trống lảmyng, sợ đYOYO lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờmyi, theo sau soái ca vào trong đjQin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữOin đSbCang đmim tĩxjnh da vào, dung nhan cao quý xinh đUBTẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấTyy Phó Du Nhiên lp tứTkTc sắTc mt hin vẻ vui mng, nhưng đyối với soái ca đtmYang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườQi quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca đyPxQng lên, đZYã vội vàng bước xuống đkBQi đYến cạSynh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đRxloán vịmg này chắSbCc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạTp xuống đliLLtt: "Tham kiến mu hu."

    "Dic nhi mau đbHxmng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạjQc, na tháng không gp, sao hắjQn đyối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữKZO nhi còn xấSyu hơn cảtpQ hắmyn, ngay cảli mình còn không muốn nhìn, huống chi là đyjVa con t nhỏ đZYã đOược m nhân vây quanh.

    NghĩVCj vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầQPhy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứkBQng phó hai câu, tâm tư sớm đTkTã đYt bịQPh chiếc chu ngọc bích đFYSt ở góc phòng hấRxlp dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấpKSp lánh, hn không phảYi là vt phàm, trong đYOó đSyng ngay ngắTkTn một khối băng, hóa ra đBgây chính là chỗ tỏa ra cảSbCm giác mát lạnunh khi nãy. ChỉSy là không biết xung quanh đLLtVCji đjin này bày bao nhiêu chu băng mới đyược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảYm thấtpQy T Dic BắYOc đbHưa ra "Điu kin" quá thấYp, một cái chu ngọc thế này, đxmã đZYáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic BắOinc chỉmg cho nàng có nghìn lượng, chng phảtmYi là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảCang hốt mới nhớ ra thc tạmi, Hoàng hu lo lắVCjng hỏi: "Không phảQTi mấmyy ngày nay con đPxQi đknườZkRng vấmt vảUBT quá chứy?"

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứtmYc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đVCjau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấOiny con gái của Tướng quân nữya ."

    "HảRv" Phó Du Nhiên căn bảQPhn không biết nàng đKZOang nói gì, mà cũng không hiểnuu Hoàng hu bảmgo gì, cứnu phảQi giảpKS vời giảli vịQt, nàng phát đitiên mấRxlt, phảBRVi nhanh chóng nghĩZY ra bin pháp tìm đLLtược T Dic BắVCjc.

    Hoàng hu đOinã nhiu ngày không gp đUBTược con mình, tấKZOt nhiên có rấBRVt nhiu thểTkT mình đTyiu muốn tâm s. Quay đxjtmYu lạTyi, nét cườZYi đQTã giảCam đSyi nhiu:

    "Hoài vương đPxQZYng lên đCdi, không có chuyn gì, ngươi cứxm v trước đCaã." nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắCdt, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? ThểBRV nào nhìn hắFYSn vô cùng quen thuộc, đtpQối với Hoài vương đYOin hạPxQ, Phó Du Nhiên rấBRVt chuyên tâm nghiên cứRvu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đjVu là "Nam phấmyn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đxmin hạRv, đPxQương nhiên cũng bao gồm cảnu các bứitc vẽ chân dung.

    Bình thườkBQng vn có tin đyồn tình cảjm giữja hắnun và Thái t đOin hạSbC không đbHược tốt lắZYm, sinh hoạZYt cá nhân của Hoài vương rấUBTt đjiu đYộ, xuấRxlt hin trên báo chí đxju là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắYOt đtpQược đkBQkBQi tham quan, giảiti cứOu nữTkT t đkBQáng thương bịhFt lạSyc loạTn trong chiến tranh, có thểm mc giáp ra trn giết đxjmCdch. Nghe nói bây giờVCj còn làm ngườQi phát ngôn min phí vì danh d của điám thương gia, cổ đTyộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạQPhi một câu, nhân phẩxmm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảa triu khen ngợi, ngay cảnu Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầCan. Có câu nói mọi ngườQPhi không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đTyu nghĩFYS tới, Hoài vương đLLtin hạVCj chỉVCj vì xuấTkTt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắin là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịit Thái t đCdương triu, cũng không rơi vào tay ngườBgi suốt ngày chỉBRV biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờji mẹ ... Ha ha, không thểFYS nói ra, chỉmy cầknn hiểZYu rõ trong lòng là đBRVược.

    Đây là s so sánh giữia ngườhFti với ngườTkTi, hàng với hàng, so với vịnu Thái t tầPxQm thườQxUng nhạmyt nhẽo kia, Hoài vương ngoạYi tr tấtmYt cảLLt các ưu đyiểtpQm trên ngườZkRi, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạQT đLLtu phát cuồng —— hắSyn không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữm: Ba giấtpQc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắBRVn cũng không phảQTi vì vợ mình mấTt mà nổi tiếng.Hoài vương đRvin hạZY có một gia đknình hạknnh phúc, không h phong thêm trắQxUc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đRxlây trong lúc sinh khó đBgã qua đmybHi, ngôi vịy Vương phi ấRxly vn đZkRpKS trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểSyu thư khuê các chủ đSyộng tiến đmến hưởng ứjng lnh triu tp nhưng đUBTu ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảOin công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứi này, nhưng Hoài vương vn luôn thờBg ơ lạBRVnh lùng. Tục ngữUBT nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đyược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩjVa như vy, nữtmY t trong thiên hạSbC sao có thểjV không yêu thích.

    Mà nay, bạknch mã vương t trong lòng của các nữQ nhân lạBRVi còn xuấpKSt hin trước mt nàng, là ngườLLti tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đUBTiên.