Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

ThầwUsn tượng trong lòng phái nữTz


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắDXc đKDi nhắSic lạNiAi ba chữDX này đuHYã đuHYược tám trăm năm mươi sáu lầshn. Không phảkyi nàng nhàn rỗi, mà là do đlám cung nữpn khi đpPmưa nàng đvdến trước tòa cung đpnin này đpPmã đnồng loạuHYt cáo lui, lạiwi chng có ngườkyi đBEến tiếp nhn. Vốn đnang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắPpjn không thểiq vào Hu cung nên đnã trở v Đông cung trước, lưu lạzi Phó Du Nhiên đNiAflng yên ngơ ngác tạvdi chỗ —— không dám chạiwy loạUn vì sợ lạBuSc đlườshng.

    Mãi cho đshến khi nàng đlếm đKDến một nghìn ba trăm lầqn, t trong cung mới đBuSi ra hai cung nữjt trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờDXn dỗi nói: "Đin hạYpY trở v sao lạpuBi không điwi vào? Phảni đqợi chúng ta đvdến mờuyi ư, nương nương đtang chờz ngài đDYJzy." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắnt đuyưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đNiAó nàng lin hiểoQou ra.

    Nhấizt đizpPmnh là vịvU Thái t đqáng yêu của chúng ta thườnng ngày luôn tùy tin đpKwùa bỡn với các cung nữD, cho nên mới đoQoược hai tỷ tỷ này thích như vy. HắPpjc, nhìn hắmn ngày thườpnng làm bộ đITfàng hoàng, hóa ra cũng chng phảBIpi hạwUsng tốt đmwNẹp gì.

    Được hai cô cung nữzpD dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảmwNm nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờpKw đYiiã vào giữjta hè, mà ở đzpDây còn có thển hưởng thụ s mát lạBIpnh như vy, đOúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên điwang mảBEi ngắiwm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạPpjnh mẽ chụp lấizy bảmwN vai của nàng.

    ...Phó Du Nhiên vốn không đBE phòng đDXã bịvd đpfiểiwm huyt trên vai, trong lòng thầmwNm mắjtng bảiqn thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịJskp suy nghĩYpY, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đBuSối phương, thân thểiw bay lên không trung tạvUo thành một đpnộ cong hoàn hảBEo, đHvBồng thờshi tay trái chế trụ cổ tay điqối phương, tay phảni ngầTzm đjtizy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đlối phương...

    Khụ! Trên đDXây chính là giấBuSc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầoQon trở thành trạiqi chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảpPmnh thc tế là, đtOi sơn vương bịpn vỗ bảt vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảpPmo v t đffYộng bắHvBt đYiiQBpu khởi đNiAộng, mc k là ai cũng quay lạuHYi đuypuBm một cú...

    Ngườni phía sau lắpuBc mình một cái, thoảYpYi mái tránh né: "Thái t..."

    Giọng nói ấshm áp mà tao nhã, mang theo vài phầYpYn cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảYJzo cảmm, ngẩffYng đPpjwnu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt.

    NgườuHYi nọ tầBIpm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấizm màu trắYiing, giày thêu vân mây chỉSi vàng, hông đOeo chuỗi ngọc ngũ sắJskc đpPmính tua, điwwUsu đvUội mũ bạYiich ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đshen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấHvBt vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạwni chính là... Vô cùng đAOẹp trai.

    "Ta... đflã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểOn như vy, chỉiw là ngườshi nọ ta như đAOã quen biết t lâu, khiến nàng bấDXt giác thốt ra.

    Ngườwni nọ mỉtm cườTzi: "Thái t lạNiAi nói đzpDùa, va trở v sao còn chưa vấAOn an mu hu?"

    Mu hu? Nàng đshang tới gp Hoàng hu, hắQBpn cũng kêu mu hu? Nói như vy... VịNiA soái ca này là huynh đDX của “mình”?

    Đánh trống lảzpDng, sợ đmm lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờpni, theo sau soái ca vào trong đvUin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữBE đuyang đBIpim tĩnnh da vào, dung nhan cao quý xinh đpfẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấBEy Phó Du Nhiên lp tứBEc sắtc mt hin vẻ vui mng, nhưng đYpYối với soái ca đwnang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườNiAi quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca điwflng lên, đvUã vội vàng bước xuống đmwNi đpfến cạoQonh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đAOoán vịvd này chắuHYc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạiqp xuống đntt: "Tham kiến mu hu." nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    "Dic nhi mau đshtng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạAOc, na tháng không gp, sao hắOn đuyối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữpuB nhi còn xấBuSu hơn cảiw hắYJzn, ngay cảPpj mình còn không muốn nhìn, huống chi là đBENiAa con t nhỏ đBuSã điwược m nhân vây quanh.

    Nghĩsm vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầQBpy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứYiing phó hai câu, tâm tư sớm đHvBã đDt bịYpY chiếc chu ngọc bích đPpjt ở góc phòng hấSip dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấYpYp lánh, hn không phảAOi là vt phàm, trong đuHYó đnng ngay ngắpKwn một khối băng, hóa ra đYiiây chính là chỗ tỏa ra cảjtm giác mát lạshnh khi nãy. Chỉt là không biết xung quanh đffYwni đDXin này bày bao nhiêu chu băng mới đwnược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảSim thấYJzy T Dic BắTzc đflưa ra "Điu kin" quá thấnp, một cái chu ngọc thế này, đpuBã đoQoáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic Bắjtc chỉO cho nàng có nghìn lượng, chng phảSii là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảYiing hốt mới nhớ ra thc tạYJzi, Hoàng hu lo lắPpjng hỏi: "Không phảITfi mấHvBy ngày nay con đuHYi đnườPpjng vấnt vảBuS quá chứpuB?"

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứBEc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đKDau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấmy con gái của Tướng quân nữsma ."

    "HảNiA" Phó Du Nhiên căn bảQBpn không biết nàng đzpDang nói gì, mà cũng không hiểkyu Hoàng hu bảSio gì, cứSi phảQBpi giảky vờTz giảz vịpuBt, nàng phát đDXiên mấYJzt, phảni nhanh chóng nghĩmwN ra bin pháp tìm đTzược T Dic BắBuSc.

    Hoàng hu đkyã nhiu ngày không gp đoQoược con mình, tấAOt nhiên có rấAOt nhiu thển mình đvdiu muốn tâm s. Quay đPpjnu lạpfi, nét cườPpji đpnã giảsmm đshi nhiu:

    "Hoài vương đqnng lên đni, không có chuyn gì, ngươi cứYpY v trước đpnã."

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắflt, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? ThểYii nào nhìn hắpfn vô cùng quen thuộc, đqối với Hoài vương đYpYin hạPpj, Phó Du Nhiên rấBIpt chuyên tâm nghiên cứITfu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đpKwu là "Nam phấNiAn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đHvBin hạoQo, đHvBương nhiên cũng bao gồm cảPpj các bứJskc vẽ chân dung.

    Bình thườmwNng vn có tin đnồn tình cảnm giữiwa hắYJzn và Thái t đnin hạq không đmwNược tốt lắHvBm, sinh hoạzpDt cá nhân của Hoài vương rấITft đwniu đpPmộ, xuấDt hin trên báo chí đOu là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắQBpt đTzược đTziwi tham quan, giảPpji cứkyu nữoQo t đOáng thương bịYJz lạOc loạAOn trong chiến tranh, có thển mc giáp ra trn giết đtzpDch. Nghe nói bây giờt còn làm ngườOi phát ngôn min phí vì danh d của đITfám thương gia, cổ đnộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạYiii một câu, nhân phẩITfm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảYJz triu khen ngợi, ngay cảsh Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầiqn. Có câu nói mọi ngườNiAi không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đDu nghĩAO tới, Hoài vương đvUin hạpPm chỉpuB vì xuấPpjt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắpuBn là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịpf Thái t đshương triu, cũng không rơi vào tay ngườpKwi suốt ngày chỉt biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờITfi mẹ ... Ha ha, không thểITf nói ra, chỉDX cầDXn hiểflu rõ trong lòng là đpuBược.

    Đây là s so sánh giữKDa ngườmi với ngườuHYi, hàng với hàng, so với vịU Thái t tầBIpm thườkyng nhạjtt nhẽo kia, Hoài vương ngoạYpYi tr tấoQot cảuHY các ưu điqiểpKwm trên ngườBEi, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạAO đizu phát cuồng —— hắYpYn không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữYii: Ba giấkyc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắvdn cũng không phảITfi vì vợ mình mấizt mà nổi tiếng.Hoài vương đpPmin hạBIp có một gia đUình hạAOnh phúc, không h phong thêm trắzpDc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đYpYây trong lúc sinh khó đuHYã qua đYJzzpDi, ngôi vịuHY Vương phi ấshy vn đQBpwn trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểnu thư khuê các chủ đBEộng tiến đUến hưởng ứzpDng lnh triu tp nhưng điwu ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảm công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứm này, nhưng Hoài vương vn luôn thờoQo ơ lạqnh lùng. Tục ngữD nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đzược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩpuBa như vy, nữpKw t trong thiên hạl sao có thển không yêu thích.

    Mà nay, bạDXch mã vương t trong lòng của các nữiz nhân lạBEi còn xuấITft hin trước mt nàng, là ngườni tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đUiên.

banner