Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

ThầgpPn tượng trong lòng phái nữUgD


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắpoc đpoi nhắMMac lạLi ba chữEPz này đyoã đKmược tám trăm năm mươi sáu lầnn. Không phảaqAi nàng nhàn rỗi, mà là do đnám cung nữpLK khi đlRwưa nàng đMuến trước tòa cung đlRwin này đShã đKRồng loạUgDt cáo lui, lạaqAi chng có ngườKmi đfxến tiếp nhn. Vốn đPLang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắTEn không thểvpl vào Hu cung nên đxgã trở v Đông cung trước, lưu lạmXi Phó Du Nhiên đPWAjvng yên ngơ ngác tạRxi chỗ —— không dám chạRxy loạLcn vì sợ lạPLc đyoườmXng.

    Mãi cho đqUgến khi nàng đmXếm đRxến một nghìn ba trăm lầpon, t trong cung mới đTmi ra hai cung nữb trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờrgn dỗi nói: "Đin hạR trở v sao lạRi không đMMai vào? PhảQni đtQIợi chúng ta đSMmến mờLi ư, nương nương đnang chờSMm ngài đjTLSMmy." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắfxt đPLưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đuó nàng lin hiểDyTu ra.

    NhấPWt đMujTLnh là vịQn Thái t đlRwáng yêu của chúng ta thườwbng ngày luôn tùy tin đUgDùa bỡn với các cung nữnEn, cho nên mới đXược hai tỷ tỷ này thích như vy. Hắbc, nhìn hắTmn ngày thườRng làm bộ đgKfàng hoàng, hóa ra cũng chng phảSMmi hạmXng tốt đbẹp gì.

    Được hai cô cung nữLc dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảRm nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờtQI đwbã vào giữLca hè, mà ở đgpPây còn có thểTm hưởng thụ s mát lạmXnh như vy, đwbúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên đpoang mảvSAi ngắpLKm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạKmnh mẽ chụp lấxgy bảPSt vai của nàng.

    ...Phó Du Nhiên vốn không đMMa phòng đxgã bịTm đTEiểnm huyt trên vai, trong lòng thầlRwm mắUgDng bảACn thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịShp suy nghĩRx, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đgối phương, thân thểztv bay lên không trung tạEPzo thành một đLcộ cong hoàn hảIro, đUgDồng thờgi tay trái chế trụ cổ tay đKRối phương, tay phảPSti ngầyom đvplPLy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đbối phương...

    Khụ! Trên đyoây chính là giấtQIc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầIrn trở thành trạAjvi chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảMunh thc tế là, đxTmi sơn vương bịSh vỗ bảg vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảjTLo v t đKmộng bắrt đLvSAu khởi đShộng, mc k là ai cũng quay lạIri đTmnEnm một cú...

    NgườDyTi phía sau lắEPzc mình một cái, thoảPWi mái tránh né: "Thái t..."

    Giọng nói ấnm áp mà tao nhã, mang theo vài phầXn cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảtQIo cảKmm, ngẩPWng đpLKvplu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt.

    NgườMui nọ tầRxm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấfxm màu trắgng, giày thêu vân mây chỉqUg vàng, hông đvpleo chuỗi ngọc ngũ sắrc đnính tua, đztvaqAu đqUgội mũ bạTmch ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đfxen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấPStt vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạgi chính là... Vô cùng đIrẹp trai.

    "Ta... đqUgã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểvpln như vy, chỉwb là ngườvpli nọ ta như đqUgã quen biết t lâu, khiến nàng bấSMmt giác thốt ra.

    Ngườyoi nọ mỉxgm cườUgDi: "Thái t lạni nói đqUgùa, va trở v sao còn chưa vấztvn an mu hu?"

    Mu hu? Nàng đztvang tới gp Hoàng hu, hắvSAn cũng kêu mu hu? Nói như vy... VịnEn soái ca này là huynh đL của “mình”?

    Đánh trống lảpong, sợ đxgb lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờwbi, theo sau soái ca vào trong đuin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữAC đRxang đtrxim tĩbnh da vào, dung nhan cao quý xinh đAjvẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấny Phó Du Nhiên lp tứTmc sắKmc mt hin vẻ vui mng, nhưng đqUgối với soái ca đrang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườXi quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca đgfxng lên, đnã vội vàng bước xuống đgi đUgDến cạponh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đACoán vịu này chắKRc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạqUgp xuống đMMaMut: "Tham kiến mu hu."

    "Dic nhi mau đDyTjTLng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạRxc, na tháng không gp, sao hắXn đUgDối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữmX nhi còn xấgKfu hơn cảgpP hắAjvn, ngay cảaqA mình còn không muốn nhìn, huống chi là đglRwa con t nhỏ đAjvã đPStược m nhân vây quanh.

    NghĩSMm vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầaqAy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứbng phó hai câu, tâm tư sớm đaqAã đpLKt bịpLK chiếc chu ngọc bích đnt ở góc phòng hấACp dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấSMmp lánh, hn không phảjTLi là vt phàm, trong đRxó đtrxng ngay ngắgKfn một khối băng, hóa ra đnây chính là chỗ tỏa ra cảXm giác mát lạvplnh khi nãy. ChỉlRw là không biết xung quanh đMMaqUgi đlRwin này bày bao nhiêu chu băng mới đgKfược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảPWm thấgKfy T Dic BắMuc đgưa ra "Điu kin" quá thấEPzp, một cái chu ngọc thế này, đPLã đLáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic Bắpoc chỉaqA cho nàng có nghìn lượng, chng phảtrxi là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảPStng hốt mới nhớ ra thc tạgi, Hoàng hu lo lắnEnng hỏi: "Không phảSMmi mấaqAy ngày nay con đEPzi đPStườLcng vấLt vảrg quá chứg?"

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứMuc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đrau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấKRy con gái của Tướng quân nữEPza ."

    "Hảpo" Phó Du Nhiên căn bảgn không biết nàng đQnang nói gì, mà cũng không hiểACu Hoàng hu bảjTLo gì, cứPL phảtQIi giảyo vờaqA giảlRw vịpLKt, nàng phát đgiên mấtQIt, phảShi nhanh chóng nghĩtQI ra bin pháp tìm đvSAược T Dic Bắxgc.

    Hoàng hu đxgã nhiu ngày không gp đrgược con mình, tấQnt nhiên có rấKRt nhiu thểrg mình đwbiu muốn tâm s. Quay đqUgXu lạTmi, nét cườztvi đvplã giảgpPm đbi nhiu:

    "Hoài vương đpLKRxng lên đSMmi, không có chuyn gì, ngươi cứMu v trước đLã."

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắgt, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? ThểL nào nhìn hắun vô cùng quen thuộc, đaqAối với Hoài vương đztvin hạlRw, Phó Du Nhiên rấSht chuyên tâm nghiên cứRu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đxu là "Nam phấLn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đRxin hạxg, đbương nhiên cũng bao gồm cảb các bứgpPc vẽ chân dung.

    Bình thườmXng vn có tin đyoồn tình cảjTLm giữgpPa hắIrn và Thái t đRxin hạgpP không đjTLược tốt lắrgm, sinh hoạPWt cá nhân của Hoài vương rấPWt đQniu đRxộ, xuấwbt hin trên báo chí đPWu là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắACt đuược đKRUgDi tham quan, giảAjvi cứKRu nữMu t đwbáng thương bịmX lạrc loạUgDn trong chiến tranh, có thểlRw mc giáp ra trn giết đyoEPzch. Nghe nói bây giờLc còn làm ngườPSti phát ngôn min phí vì danh d của đaqAám thương gia, cổ đgKfộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạjTLi một câu, nhân phẩqUgm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảgKf triu khen ngợi, ngay cảg Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầEPzn. Có câu nói mọi ngườqUgi không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đpLKu nghĩPSt tới, Hoài vương đwbin hạEPz chỉyo vì xuấgpPt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắTEn là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịEPz Thái t đbương triu, cũng không rơi vào tay ngườEPzi suốt ngày chỉQn biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờaqAi mẹ ... Ha ha, không thểMu nói ra, chỉPW cầxn hiểAjvu rõ trong lòng là đACược. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    Đây là s so sánh giữnEna ngườvpli với ngườrgi, hàng với hàng, so với vịR Thái t tầjTLm thườvSAng nhạEPzt nhẽo kia, Hoài vương ngoạxi tr tấaqAt cảqUg các ưu đmXiểvplm trên ngườwbi, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạrg đaqAu phát cuồng —— hắSMmn không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữpLK: Ba giấQnc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắMMan cũng không phảPLi vì vợ mình mấLct mà nổi tiếng.Hoài vương đyoin hạn có một gia đRxình hạXnh phúc, không h phong thêm trắrc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đnEnây trong lúc sinh khó đDyTã qua đwbKmi, ngôi vịn Vương phi ấny vn đyoPW trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểPStu thư khuê các chủ đvplộng tiến đPWến hưởng ứACng lnh triu tp nhưng đpou ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảztv công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứn này, nhưng Hoài vương vn luôn thờvSA ơ lạztvnh lùng. Tục ngữg nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đgKfược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩtrxa như vy, nữpLK t trong thiên hạAC sao có thểgKf không yêu thích.

    Mà nay, bạqUgch mã vương t trong lòng của các nữL nhân lạDyTi còn xuấvSAt hin trước mt nàng, là ngườRi tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đShiên.