Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

ThầYXyn tượng trong lòng phái nữz


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắzkic đUNi nhắYzec lạxYNi ba chữjaC này đuUã đWRFược tám trăm năm mươi sáu lầSdn. Không phảYzei nàng nhàn rỗi, mà là do đCWCám cung nữFI khi đWRFưa nàng đPZến trước tòa cung đylyin này đuUã đYXyồng loạxYNt cáo lui, lạylyi chng có ngườCWCi đYXyến tiếp nhn. Vốn đylyang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắPZn không thểSSU vào Hu cung nên đWRFã trở v Đông cung trước, lưu lạazi Phó Du Nhiên đddang yên ngơ ngác tạwSWi chỗ —— không dám chạIy loạzrn vì sợ lạSdc đkườwSWng.

    Mãi cho đYXyến khi nàng đymếm đUNến một nghìn ba trăm lầylyn, t trong cung mới đUNi ra hai cung nữWwh trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờan dỗi nói: "Đin hạQK trở v sao lạai không đhi vào? Phảylyi đcuzợi chúng ta đazến mờLi ư, nương nương đazang chờo ngài đdYXyy." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắWRFt đNwOưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đYXyó nàng lin hiểSdu ra.

    NhấNwOt đugzrnh là vịwSW Thái t đIáng yêu của chúng ta thườkng ngày luôn tùy tin đkSùa bỡn với các cung nữz, cho nên mới đbxXược hai tỷ tỷ này thích như vy. HắLc, nhìn hắzkin ngày thườjaCng làm bộ đllàng hoàng, hóa ra cũng chng phảzkii hạykng tốt đaẹp gì.

    Được hai cô cung nữFI dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảdm nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờa đhjYã vào giữzra hè, mà ở đhjYây còn có thểda hưởng thụ s mát lạQKnh như vy, đLúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên đNwOang mảNwOi ngắNwOm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạanh mẽ chụp lấay bảz vai của nàng. xem chương mới tạNwOi tunghoanh(.)com

    ...Phó Du Nhiên vốn không đjaC phòng đLã bịzr đPZiểzrm huyt trên vai, trong lòng thầiLm mắoobng bảjaCn thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịop suy nghĩFI, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đNwOối phương, thân thểYze bay lên không trung tạNwOo thành một đhjYộ cong hoàn hảzro, đxkgồng thờzri tay trái chế trụ cổ tay đoối phương, tay phảlli ngầhm đQKWRFy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đXxcối phương...

    Khụ! Trên đChây chính là giấQKc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầylyn trở thành trạki chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảgInh thc tế là, đxkgSSUi sơn vương bịbxX vỗ bảxkg vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảzkio v t đYXyộng bắQKt đYXyllu khởi đRoộng, mc k là ai cũng quay lạgIi đbxXzkim một cú...

    NgườSSUi phía sau lắoc mình một cái, thoảxkgi mái tránh né: "Thái t..."

    Giọng nói ấChm áp mà tao nhã, mang theo vài phầylyn cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảWRFo cảhjYm, ngẩIng đgIoobu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt.

    Ngườdi nọ tầiLm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấCWCm màu trắSSUng, giày thêu vân mây chỉSSU vàng, hông đlleo chuỗi ngọc ngũ sắcuzc đFIính tua, đozru đymội mũ bạSSUch ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đChen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấykt vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạcuzi chính là... Vô cùng đChẹp trai.

    "Ta... đllã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểxkgn như vy, chỉjaC là ngườWwhi nọ ta như đNwOã quen biết t lâu, khiến nàng bấxYNt giác thốt ra.

    NgườXPui nọ mỉKm cườzkii: "Thái t lạki nói đPZùa, va trở v sao còn chưa vấYzen an mu hu?"

    Mu hu? Nàng đChang tới gp Hoàng hu, hắjaCn cũng kêu mu hu? Nói như vy... Vịo soái ca này là huynh đFI của “mình”?

    Đánh trống lảwGng, sợ đkuU lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờxYNi, theo sau soái ca vào trong điLin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữxkg đIang đdim tĩymnh da vào, dung nhan cao quý xinh đRoẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấjaCy Phó Du Nhiên lp tứUNc sắylyc mt hin vẻ vui mng, nhưng đymối với soái ca đxkgang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườYzei quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca đNwONng lên, đLã vội vàng bước xuống đazi đWRFến cạFInh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đugoán vịYze này chắykc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạFIp xuống đadat: "Tham kiến mu hu." truyn cp nht nhanh nhấuUt tạLi tung hoanh chấkm com

    "Dic nhi mau đymYzeng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạazc, na tháng không gp, sao hắObn đNwOối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữjaC nhi còn xấwSWu hơn cảSSU hắazn, ngay cảNwO mình còn không muốn nhìn, huống chi là đugaa con t nhỏ đzã đuUược m nhân vây quanh.

    Nghĩcuz vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầxYNy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứzrng phó hai câu, tâm tư sớm đSSUã đllt bịhjY chiếc chu ngọc bích đzt ở góc phòng hấedQp dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấzrp lánh, hn không phảbxXi là vt phàm, trong đYXyó đzng ngay ngắcuzn một khối băng, hóa ra đzrây chính là chỗ tỏa ra cảylym giác mát lạYXynh khi nãy. ChỉI là không biết xung quanh đgIdi đedQin này bày bao nhiêu chu băng mới đSdược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảUNm thấRoy T Dic BắNc đedQưa ra "Điu kin" quá thấYzep, một cái chu ngọc thế này, đbxXã đFIáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic BắSdc chỉOb cho nàng có nghìn lượng, chng phảCWCi là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảNng hốt mới nhớ ra thc tạhi, Hoàng hu lo lắRong hỏi: "Không phảugi mấzkiy ngày nay con đwGi đFIườcuzng vấXPut vảyly quá chứyk?"

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứLc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đSSUau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấhy con gái của Tướng quân nữyma ."

    "HảbxX" Phó Du Nhiên căn bảbxXn không biết nàng đxkgang nói gì, mà cũng không hiểymu Hoàng hu bảjaCo gì, cứedQ phảYXyi giảXPu vờaz giảOb vịhjYt, nàng phát đugiên mấQKt, phảazi nhanh chóng nghĩuU ra bin pháp tìm đNwOược T Dic BắNc.

    Hoàng hu đYXyã nhiu ngày không gp đgIược con mình, tấIt nhiên có rấNt nhiu thểiL mình đSdiu muốn tâm s. Quay đXxcdu lạNi, nét cườKi đwSWã giảwSWm đRoi nhiu:

    "Hoài vương đylyxkgng lên đazi, không có chuyn gì, ngươi cứd v trước đIã."

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắgIt, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? ThểXPu nào nhìn hắXPun vô cùng quen thuộc, đIối với Hoài vương đxYNin hạug, Phó Du Nhiên rấat chuyên tâm nghiên cứwSWu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đYzeu là "Nam phấkSn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đymin hạll, đcuzương nhiên cũng bao gồm cảNwO các bứdac vẽ chân dung.

    Bình thườSdng vn có tin đuUồn tình cảXPum giữxkga hắan và Thái t đjaCin hạUN không đhjYược tốt lắkm, sinh hoạIt cá nhân của Hoài vương rấylyt đCWCiu đdộ, xuấedQt hin trên báo chí đou là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắzt đSdược đYzeIi tham quan, giảNi cứllu nữo t đhjYáng thương bịOb lạWRFc loạSSUn trong chiến tranh, có thểda mc giáp ra trn giết đohch. Nghe nói bây giờXPu còn làm ngườugi phát ngôn min phí vì danh d của đWwhám thương gia, cổ đPZộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạazi một câu, nhân phẩxYNm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảd triu khen ngợi, ngay cảNwO Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầhjYn. Có câu nói mọi ngườSdi không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đRou nghĩOb tới, Hoài vương đedQin hạbxX chỉbxX vì xuấcuzt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắLn là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịXxc Thái t điLương triu, cũng không rơi vào tay ngườzi suốt ngày chỉzr biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờYzei mẹ ... Ha ha, không thểFI nói ra, chỉI cầan hiểYzeu rõ trong lòng là đykược.

    Đây là s so sánh giữYzea ngườlli với ngườzi, hàng với hàng, so với vịjaC Thái t tầedQm thườxYNng nhạQKt nhẽo kia, Hoài vương ngoạxYNi tr tấYzet cảzr các ưu đziểugm trên ngườylyi, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạjaC đjaCu phát cuồng —— hắbxXn không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữuU: Ba giấwSWc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắon cũng không phảxYNi vì vợ mình mấQKt mà nổi tiếng.Hoài vương đPZin hạuU có một gia đxkgình hạWRFnh phúc, không h phong thêm trắxkgc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đObây trong lúc sinh khó đylyã qua đSdai, ngôi vịll Vương phi ấUNy vn đxYNwSW trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểjaCu thư khuê các chủ đLộng tiến đCWCến hưởng ứYzeng lnh triu tp nhưng đSdu ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảzki công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứk này, nhưng Hoài vương vn luôn thờN ơ lạRonh lùng. Tục ngữwG nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đNược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩlla như vy, nữuU t trong thiên hạym sao có thểzr không yêu thích.

    Mà nay, bạoch mã vương t trong lòng của các nữWRF nhân lạFIi còn xuấoobt hin trước mt nàng, là ngườoi tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đRoiên.