Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

ThầPlvn tượng trong lòng phái nữE


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắoqoc đMi nhắvc lạMwvi ba chữMi này đPlvã đbsOược tám trăm năm mươi sáu lầoQn. Không phảEi nàng nhàn rỗi, mà là do đvám cung nữOi khi đaưa nàng đmtLến trước tòa cung đIMin này đNUgã đdMVồng loạat cáo lui, lạQi chng có ngườtMi đUJến tiếp nhn. Vốn đdMVang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắDDn không thểqQN vào Hu cung nên đKaã trở v Đông cung trước, lưu lạwui Phó Du Nhiên đtMlKIng yên ngơ ngác tạNUgi chỗ —— không dám chạvRy loạgRn vì sợ lạDDc đLXNườMing.

    Mãi cho đaến khi nàng đsNếm đNUgến một nghìn ba trăm lầbsOn, t trong cung mới đvi ra hai cung nữu trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờfbn dỗi nói: "Đin hạR trở v sao lạMi không đtMi vào? PhảsNi đwuợi chúng ta đCuOến mờxXi ư, nương nương đlKIang chờtM ngài đMMy." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắoqot đSSmưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đmtLó nàng lin hiểvRu ra.

    NhấtMt đPlvmtLnh là vịtFb Thái t đvRáng yêu của chúng ta thườEng ngày luôn tùy tin đgRùa bỡn với các cung nữP, cho nên mới đVPược hai tỷ tỷ này thích như vy. HắUJc, nhìn hắVVtn ngày thườlKIng làm bộ đmtLàng hoàng, hóa ra cũng chng phảLXNi hạafxng tốt đMwvẹp gì.

    Được hai cô cung nữuE dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảPm nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờgR đsNã vào giữdMVa hè, mà ở đMwvây còn có thểsN hưởng thụ s mát lạVPnh như vy, đgRúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên đFaCang mảOii ngắLXNm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạPlvnh mẽ chụp lấVVty bảPlv vai của nàng.

    ...Phó Du Nhiên vốn không đMi phòng đVã bịVP đPlviểzVm huyt trên vai, trong lòng thầlKIm mắafxng bảXDMn thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịMp suy nghĩLXN, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đgRối phương, thân thểvR bay lên không trung tạIEo thành một đoQộ cong hoàn hảUJo, đOiồng thờmtLi tay trái chế trụ cổ tay đsNối phương, tay phảQi ngầdMVm đPlvuIzy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đVối phương...

    Khụ! Trên đPlvây chính là giấuEc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầsNn trở thành trạgRi chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảEnh thc tế là, đMMwvi sơn vương bịFaC vỗ bảP vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảXDMo v t đvộng bắNUgt đNvPlvu khởi đgRộng, mc k là ai cũng quay lạvRi đMPm một cú...

    NgườEi phía sau lắafxc mình một cái, thoảqdPi mái tránh né: "Thái t..." xem tạtFbi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Giọng nói ấNvm áp mà tao nhã, mang theo vài phầfbn cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảRo cảafxm, ngẩzVng đOiVu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt.

    NgườNUgi nọ tầtMm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấKam màu trắCuOng, giày thêu vân mây chỉOi vàng, hông đoqoeo chuỗi ngọc ngũ sắOuc đVPính tua, đqQNLXNu đXDMội mũ bạQch ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đXDMen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấKat vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạwui chính là... Vô cùng đuEẹp trai.

    "Ta... đwuã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểqQNn như vy, chỉa là ngườtFbi nọ ta như đIEã quen biết t lâu, khiến nàng bấzVt giác thốt ra.

    NgườOui nọ mỉzVm cườOii: "Thái t lạMwvi nói đRùa, va trở v sao còn chưa vấuIzn an mu hu?"

    Mu hu? Nàng đOiang tới gp Hoàng hu, hắsNn cũng kêu mu hu? Nói như vy... VịIM soái ca này là huynh đfb của “mình”?

    Đánh trống lảtMng, sợ đtFbKa lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờoqoi, theo sau soái ca vào trong đMin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữv đwuang đEim tĩIEnh da vào, dung nhan cao quý xinh đuEẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấuEy Phó Du Nhiên lp tứKac sắvquc mt hin vẻ vui mng, nhưng đPlvối với soái ca đtFbang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườai quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca đuIzsNng lên, đgRã vội vàng bước xuống đIEi đvến cạNvnh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đEoán vịvR này chắuc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạup xuống đsNVVtt: "Tham kiến mu hu."

    "Dic nhi mau đsNCuOng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạqdPc, na tháng không gp, sao hắoqon đOiối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữv nhi còn xấMu hơn cảV hắtMn, ngay cảKa mình còn không muốn nhìn, huống chi là đtMMa con t nhỏ đbsOã đoQược m nhân vây quanh.

    NghĩOu vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầOiy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứvRng phó hai câu, tâm tư sớm đEã đPt bịLXN chiếc chu ngọc bích đMt ở góc phòng hấUJp dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấMip lánh, hn không phảdMVi là vt phàm, trong đOió đMng ngay ngắxXn một khối băng, hóa ra đVây chính là chỗ tỏa ra cảRm giác mát lạqdPnh khi nãy. ChỉqQN là không biết xung quanh đMbsOi đEin này bày bao nhiêu chu băng mới đxXược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảoqom thấafxy T Dic BắOic đVPưa ra "Điu kin" quá thấsNp, một cái chu ngọc thế này, đzVã đLXNáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic BắNUgc chỉIM cho nàng có nghìn lượng, chng phảxXi là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảVVtng hốt mới nhớ ra thc tạIEi, Hoàng hu lo lắXDMng hỏi: "Không phảSSmi mấvy ngày nay con đRi đMiườMng vấNvt vảR quá chứzV?"

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứFaCc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đIMau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấOiy con gái của Tướng quân nữDDa ."

    "Hảu" Phó Du Nhiên căn bảKan không biết nàng đIEang nói gì, mà cũng không hiểvRu Hoàng hu bảgRo gì, cứvR phảVi giảOu vờNv giảM vịQt, nàng phát đaiên mấfbt, phảtMi nhanh chóng nghĩM ra bin pháp tìm đFaCược T Dic BắDDc.

    Hoàng hu đQã nhiu ngày không gp đtMược con mình, tấXDMt nhiên có rấxXt nhiu thểM mình đMiu muốn tâm s. Quay đoQVPu lạqQNi, nét cườSSmi đMwvã giảXDMm đtMi nhiu:

    "Hoài vương đuIztMng lên đPi, không có chuyn gì, ngươi cứtFb v trước đXDMã."

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắOut, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? ThểuE nào nhìn hắMn vô cùng quen thuộc, đIEối với Hoài vương đIEin hạtM, Phó Du Nhiên rấQt chuyên tâm nghiên cứVVtu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đtMu là "Nam phấdMVn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đIMin hạUJ, đtMương nhiên cũng bao gồm cảIE các bứNvc vẽ chân dung.

    Bình thườMng vn có tin đtFbồn tình cảOim giữsNa hắan và Thái t đDDin hạOu không đNvược tốt lắqQNm, sinh hoạvt cá nhân của Hoài vương rấqdPt đqQNiu đMiộ, xuấVPt hin trên báo chí đzVu là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắafxt đMược đKaNUgi tham quan, giảVi cứzVu nữbsO t đdMVáng thương bịR lạVc loạVn trong chiến tranh, có thểtFb mc giáp ra trn giết đqdPMich. Nghe nói bây giờNv còn làm ngườNUgi phát ngôn min phí vì danh d của đvám thương gia, cổ đzVộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạuIzi một câu, nhân phẩuIzm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảuIz triu khen ngợi, ngay cảu Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầEn. Có câu nói mọi ngườOui không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đRu nghĩqdP tới, Hoài vương đqQNin hạtM chỉM vì xuấzVt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắVPn là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịV Thái t đzVương triu, cũng không rơi vào tay ngườOui suốt ngày chỉu biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờzVi mẹ ... Ha ha, không thểV nói ra, chỉqdP cầVn hiểRu rõ trong lòng là đtFbược.

    Đây là s so sánh giữVPa ngườvRi với ngườMi, hàng với hàng, so với vịNUg Thái t tầDDm thườNUgng nhạIEt nhẽo kia, Hoài vương ngoạqQNi tr tấlKIt cảqQN các ưu đNviểVm trên ngườXDMi, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạoqo đgRu phát cuồng —— hắNvn không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữa: Ba giấMc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắvn cũng không phảMwvi vì vợ mình mấSSmt mà nổi tiếng.Hoài vương đCuOin hạMwv có một gia đoqoình hạIMnh phúc, không h phong thêm trắvquc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đafxây trong lúc sinh khó đNvã qua đFaCEi, ngôi vịqQN Vương phi ấvy vn đlKIoQ trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểLXNu thư khuê các chủ đVộng tiến đVVtến hưởng ứtMng lnh triu tp nhưng đMwvu ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảCuO công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứIE này, nhưng Hoài vương vn luôn thờuIz ơ lạafxnh lùng. Tục ngữR nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đvquược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩtFba như vy, nữmtL t trong thiên hạuE sao có thểP không yêu thích.

    Mà nay, bạqQNch mã vương t trong lòng của các nữXDM nhân lạPlvi còn xuấOut hin trước mt nàng, là ngườqdPi tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đMiên.