Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

ThầOWn tượng trong lòng phái nữonO


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắNGc đfZZi nhắFclc lạEOEi ba chữonO này đMã đJược tám trăm năm mươi sáu lầIEn. Không phảZIJi nàng nhàn rỗi, mà là do đnAám cung nữaki khi đsEsưa nàng đKCUến trước tòa cung đYMin này đakiã đsCồng loạZIJt cáo lui, lạUIi chng có ngườJi đQến tiếp nhn. Vốn đonOang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắqafn không thểW vào Hu cung nên đcCã trở v Đông cung trước, lưu lạJUi Phó Du Nhiên đsEswsng yên ngơ ngác tạNGi chỗ —— không dám chạzy loạqJn vì sợ lạAYNc đzườbbng.

    Mãi cho đAYNến khi nàng đAYNếm đfZZến một nghìn ba trăm lầQn, t trong cung mới đmwi ra hai cung nữW trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờakin dỗi nói: "Đin hạNG trở v sao lạkKFi không đXi vào? Phảimwi đKCUợi chúng ta đonOến mờqafi ư, nương nương đItang chờEOE ngài đQgqry." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắVut đAưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đGó nàng lin hiểbbu ra.

    NhấcCt đZIbOIonh là vịaki Thái t đCHáng yêu của chúng ta thườCng ngày luôn tùy tin đgqrùa bỡn với các cung nữFcl, cho nên mới đnAược hai tỷ tỷ này thích như vy. Hắwsc, nhìn hắCn ngày thườIqsng làm bộ đItàng hoàng, hóa ra cũng chng phảVui hạOWng tốt đEOEẹp gì.

    Được hai cô cung nữaki dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảUIm nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờqz đZIbã vào giữza hè, mà ở đNlAây còn có thểonO hưởng thụ s mát lạwsnh như vy, đonOúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên đItang mảIti ngắmwm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạEOEnh mẽ chụp lấakiy bảG vai của nàng.

    ...Phó Du Nhiên vốn không đCH phòng đAã bịfZZ đCHiểbbm huyt trên vai, trong lòng thầGm mắbbng bảrQn thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịVup suy nghĩonO, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đqzối phương, thân thểM bay lên không trung tạGo thành một đCCqộ cong hoàn hảCo, đrQồng thờCHi tay trái chế trụ cổ tay đrQối phương, tay phảwsi ngầIEm đqJXy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đsCối phương...

    Khụ! Trên đItây chính là giấIEc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầnAn trở thành trạluNi chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảNGnh thc tế là, đubbi sơn vương bịG vỗ bảJ vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảZIJo v t đqafộng bắrQt đIqsIEu khởi đnAộng, mc k là ai cũng quay lạWi đEgNYMm một cú...

    NgườGi phía sau lắUIc mình một cái, thoảIqsi mái tránh né: "Thái t..."

    Giọng nói ấOWm áp mà tao nhã, mang theo vài phầIqsn cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảcCo cảGm, ngẩsEsng đItnAu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt.

    Ngườakii nọ tầIqsm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấrQm màu trắVung, giày thêu vân mây chỉZIb vàng, hông đqzeo chuỗi ngọc ngũ sắOWc đQính tua, đIqskKFu đIqsội mũ bạqafch ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đJUen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấsCt vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạNlAi chính là... Vô cùng đFclẹp trai.

    "Ta... đNlAã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểVun như vy, chỉYM là ngườJi nọ ta như đfZZã quen biết t lâu, khiến nàng bấWt giác thốt ra.

    NgườCHi nọ mỉum cườIqsi: "Thái t lạbbi nói đNXùa, va trở v sao còn chưa vấKCUn an mu hu?" nguồn tunghoanh.com

    Mu hu? Nàng đCCqang tới gp Hoàng hu, hắqJn cũng kêu mu hu? Nói như vy... VịkKF soái ca này là huynh đlY của “mình”?

    Đánh trống lảimwng, sợ đcCW lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờwsi, theo sau soái ca vào trong đOIoin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữfZZ đnAang đnAim tĩqafnh da vào, dung nhan cao quý xinh đXẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấWy Phó Du Nhiên lp tứkKFc sắrQc mt hin vẻ vui mng, nhưng đAối với soái ca đakiang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườZIJi quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca đWmwng lên, đXã vội vàng bước xuống đEgNi đGến cạNXnh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đQoán vịqaf này chắVuc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạCp xuống đGZIJt: "Tham kiến mu hu."

    "Dic nhi mau đXnAng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạEgNc, na tháng không gp, sao hắOIon đKCUối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữqz nhi còn xấItu hơn cảsC hắIEn, ngay cảQ mình còn không muốn nhìn, huống chi là đCHAYNa con t nhỏ đAã đAược m nhân vây quanh.

    Nghĩgqr vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầonOy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứqzng phó hai câu, tâm tư sớm đakiã đYMt bịNX chiếc chu ngọc bích đsEst ở góc phòng hấzp dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấFclp lánh, hn không phảYMi là vt phàm, trong đNlAó đbbng ngay ngắonOn một khối băng, hóa ra đkKFây chính là chỗ tỏa ra cảsCm giác mát lạqJnh khi nãy. ChỉCH là không biết xung quanh đIEKCUi đIqsin này bày bao nhiêu chu băng mới đZIJược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảqzm thấFcly T Dic BắJUc đItưa ra "Điu kin" quá thấqzp, một cái chu ngọc thế này, đJUã đNXáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic BắItc chỉAYN cho nàng có nghìn lượng, chng phảAi là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảXng hốt mới nhớ ra thc tạNlAi, Hoàng hu lo lắWng hỏi: "Không phảfZZi mấKCUy ngày nay con đnAi đCHườCng vấFclt vảmw quá chứbb?" xem tạQi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứIqsc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đonOau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấuy con gái của Tướng quân nữJUa ."

    "Hảaki" Phó Du Nhiên căn bảIqsn không biết nàng đwsang nói gì, mà cũng không hiểWu Hoàng hu bảOIoo gì, cứW phảui giảqJ vờEgN giảCCq vịnAt, nàng phát đnAiên mấCt, phảsCi nhanh chóng nghĩnA ra bin pháp tìm đcCược T Dic BắsCc.

    Hoàng hu đsCã nhiu ngày không gp đgqrược con mình, tấKCUt nhiên có rấonOt nhiu thểZIb mình đEgNiu muốn tâm s. Quay đonOFclu lạOIoi, nét cườmwi đkKFã giảZIbm đZIJi nhiu:

    "Hoài vương đimwEOEng lên đAi, không có chuyn gì, ngươi cứFcl v trước đluNã."

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắJUt, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? ThểIqs nào nhìn hắZIJn vô cùng quen thuộc, đNGối với Hoài vương đCin hạgqr, Phó Du Nhiên rấqJt chuyên tâm nghiên cứkKFu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đJUu là "Nam phấimwn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đgqrin hạmw, đEgNương nhiên cũng bao gồm cảKCU các bứEgNc vẽ chân dung.

    Bình thườNGng vn có tin đAồn tình cảIEm giữCCqa hắAYNn và Thái t đFclin hạNlA không đuược tốt lắCm, sinh hoạWt cá nhân của Hoài vương rấAYNt đKCUiu đbbộ, xuấJt hin trên báo chí đuu là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắrQt đuược đcCJi tham quan, giảNlAi cứMu nữQ t đNGáng thương bịJU lạQc loạun trong chiến tranh, có thểbb mc giáp ra trn giết đFclFclch. Nghe nói bây giờG còn làm ngườEgNi phát ngôn min phí vì danh d của đGám thương gia, cổ đUIộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạIti một câu, nhân phẩJUm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảOIo triu khen ngợi, ngay cảimw Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầNlAn. Có câu nói mọi ngườMi không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đZIbu nghĩimw tới, Hoài vương đnAin hạimw chỉOIo vì xuấrQt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắimwn là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịOW Thái t đzương triu, cũng không rơi vào tay ngườOWi suốt ngày chỉJ biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờcCi mẹ ... Ha ha, không thểqJ nói ra, chỉkKF cầzn hiểIqsu rõ trong lòng là đJược.

    Đây là s so sánh giữrQa ngườXi với ngườzi, hàng với hàng, so với vịbb Thái t tầqJm thườrQng nhạNGt nhẽo kia, Hoài vương ngoạZIJi tr tấut cảz các ưu đbbiểIEm trên ngườsCi, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạu đXu phát cuồng —— hắMn không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữC: Ba giấVuc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắnAn cũng không phảqJi vì vợ mình mấYMt mà nổi tiếng.Hoài vương đVuin hạZIb có một gia đAình hạZIJnh phúc, không h phong thêm trắcCc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đIqsây trong lúc sinh khó đbbã qua đZIJnAi, ngôi vịlY Vương phi ấNlAy vn đlYbb trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểJu thư khuê các chủ đuộng tiến đmwến hưởng ứfZZng lnh triu tp nhưng đItu ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảQ công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứZIb này, nhưng Hoài vương vn luôn thờcC ơ lạOWnh lùng. Tục ngữsC nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đAược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩnAa như vy, nữC t trong thiên hạNlA sao có thểNG không yêu thích.

    Mà nay, bạmwch mã vương t trong lòng của các nữM nhân lạCCqi còn xuấsEst hin trước mt nàng, là ngườIEi tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đEOEiên.