Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 24 :
Chương 24:

ThầKWn tượng trong lòng phái nữcbj


    T Hòe cung, Phó Du Nhiên nhắWqc đxSi nhắVSlc lạWqi ba chữF này đSã đssQược tám trăm năm mươi sáu lầAfxn. Không phảfi nàng nhàn rỗi, mà là do đFám cung nữiE khi đsFưa nàng đVcến trước tòa cung đSNin này đoqã đVSlồng loạsFt cáo lui, lạPOoi chng có ngườmwGi đFến tiếp nhn. Vốn đlDang cùng ở một chỗ với T An, nhưng hắwAKn không thểPOo vào Hu cung nên đQã trở v Đông cung trước, lưu lạcbji Phó Du Nhiên đAfKWng yên ngơ ngác tạHAHi chỗ —— không dám chạSNy loạWqn vì sợ lạQqZc đmwGườWng.

    Mãi cho đWến khi nàng đcbjếm đSNến một nghìn ba trăm lầcbjn, t trong cung mới đfi ra hai cung nữOR trẻ tuổi, sau khi hành l với Phó Du Nhiên, có chút hờPOon dỗi nói: "Đin hạAfx trở v sao lạQYmi không đkxAi vào? PhảQYmi điEợi chúng ta đPOoến mờci ư, nương nương đVwang chờSN ngài đYFcHAHy." Trong lúc nói chuyn còn liếc mắAft đoasưa tình, khiến cho Phó Du Nhiên sng sốt, sau đxSó nàng lin hiểPOou ra.

    Nhấwt đVcyFnh là vịVSl Thái t đssQáng yêu của chúng ta thườbEng ngày luôn tùy tin đVwùa bỡn với các cung nữSN, cho nên mới đoasược hai tỷ tỷ này thích như vy. HắHAHc, nhìn hắcn ngày thườORng làm bộ đGFiàng hoàng, hóa ra cũng chng phảxKfi hạQYmng tốt đFẹp gì.

    Được hai cô cung nữKW dn vào bên trong T Hòe cung, Phó Du Nhiên cảqm nhn rõ một luồng khí mát mẻ. Bây giờlD đoqã vào giữoqa hè, mà ở đZQây còn có thểyF hưởng thụ s mát lạqnh như vy, đfúng là hoàng cung a!

    Đúng lúc Phó Du Nhiên đfang mảiEi ngắYFcm nhìn chung quanh, tìm bộ phn làm mát thì bỗng một bàn tay to t phía sau, mạAfnh mẽ chụp lấcbjy bảfJk vai của nàng.

    ...Phó Du Nhiên vốn không đfQo phòng đmwGã bịlD đQqZiểkxAm huyt trên vai, trong lòng thầJVym mắkng bảmwGn thân mình vì sao sơ ý như thế. Không kịfQop suy nghĩAf, nàng khom lưng thoát khỏi khống chế của đORối phương, thân thểKW bay lên không trung tạoqo thành một đoqộ cong hoàn hảfJko, điEồng thờQqZi tay trái chế trụ cổ tay đWối phương, tay phảFi ngầHAHm đKKViEy nội lc, vô cùng duyên dáng tung một chưởng v ngc đVcối phương...

    Khụ! Trên đKWây chính là giấYFcc mộng t sướng hơn chín mươi chín lầmwGn trở thành trạZQi chủ cao thủ võ lâm của nàng. Tình cảqnh thc tế là, đjrZQi sơn vương bịGFi vỗ bảxKf vai git mình hét lên một tiếng, cơ chế bảYFco v t đoasộng bắWqt đSwAKu khởi đVSlộng, mc k là ai cũng quay lạWi đcVSlm một cú...

    Ngườfi phía sau lắkxAc mình một cái, thoảVci mái tránh né: "Thái t..."

    Giọng nói ấqm áp mà tao nhã, mang theo vài phầSn cao quý làm cho Phó Du Nhiên sinh hảQqZo cảSNm, ngẩKWng đFYFcu nhìn lên, ha ha ha, mt hàng tốt.

    NgườYFci nọ tầKKVm hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, thân khoác áo bào gấKWm màu trắAfng, giày thêu vân mây chỉssQ vàng, hông đjreo chuỗi ngọc ngũ sắFac đKTính tua, đwSNu đoqội mũ bạGFich ngọc. Khuôn mt sáng sủa, mày kiếm đFen dài, con ngươi sâu thăm thm như nước hồ... Khí chấAft vô cùng hiên ngang.

    Tóm lạZQi chính là... Vô cùng đcbjẹp trai.

    "Ta... đKKVã gp ngươi rồi."

    Phó Du Nhiên th nàng không cố ý nói câu chào thô thiểWqn như vy, chỉak là ngườKWi nọ ta như đkxAã quen biết t lâu, khiến nàng bấVwt giác thốt ra.

    NgườQYmi nọ mỉwAKm cườjri: "Thái t lạVwi nói đwAKùa, va trở v sao còn chưa vấkxAn an mu hu?"

    Mu hu? Nàng đVSlang tới gp Hoàng hu, hắjrn cũng kêu mu hu? Nói như vy... VịAfx soái ca này là huynh đFa của “mình”?

    Đánh trống lảWqng, sợ đQqZKT lộ nội tình nên Phó Du Nhiên không dám nhiu lờjri, theo sau soái ca vào trong đKKVin, trên nhuyn tháp bên trong có một phụ nữxS đPOoang đKWim tĩFPVnh da vào, dung nhan cao quý xinh đxKfẹp, không ngng nhìn ra ngoài, thấAfy Phó Du Nhiên lp tứoasc sắFc mt hin vẻ vui mng, nhưng đPOoối với soái ca đKKVang tới hơi lộ ra ý chán ghét.

    "Tham kiến mu hu." Soái ca cúi ngườki quỳ xuống.

    Phụ nhân kia thm chí không thèm kêu soái ca đQVcng lên, đWqã vội vàng bước xuống đPOoi đxSến cạxKfnh Phó Du Nhiên.

    Phó Du Nhiên đAfoán vịak này chắHAHc là Hoàng hu, cũng học theo, quỳ rạyFp xuống đVwVwt: "Tham kiến mu hu."

    "Dic nhi mau đVSloqng lên."

    Hoàng hu vội vàng kéo Phó Du Nhiên, trong lòng có chút kinh ngạFc, na tháng không gp, sao hắQYmn đFối với mình khác xưa nhiu thế? Chng lẽ vn là vì chuyn lp phi ư? Đu do tên Hộ quốc tướng quân kém cỏi kia, sinh ra nữk nhi còn xấGFiu hơn cảAf hắkn, ngay cảxS mình còn không muốn nhìn, huống chi là đxSSa con t nhỏ đVwã đfJkược m nhân vây quanh.

    NghĩAf vy, Hoàng hu nhẹ nhàng xoa mt Phó Du Nhiên, áy náy nói: "Dic nhi, con gầFy quá."

    Phó Du Nhiên tùy tin ứfJkng phó hai câu, tâm tư sớm đQã đmwGt bịVSl chiếc chu ngọc bích đAft ở góc phòng hấjrp dn s chú ý. Chiếc chu ngọc bích màu xanh biếc sáng lấcp lánh, hn không phảFi là vt phàm, trong đcbjó đAfxng ngay ngắcbjn một khối băng, hóa ra điEây chính là chỗ tỏa ra cảfQom giác mát lạaknh khi nãy. ChỉOR là không biết xung quanh đQYmxSi đSNin này bày bao nhiêu chu băng mới đxKfược như vy. Phó Du Nhiên lúc này hối hn muốn chết, nàng cảAfxm thấoasy T Dic BắxKfc đKTưa ra "Điu kin" quá thấKTp, một cái chu ngọc thế này, đKKVã đkáng giá vài trăm lượng vàng, mà T Dic BắAfc chỉKT cho nàng có nghìn lượng, chng phảJVyi là quá ít hay sao?

    "Dic nhi."

    "A?" Phó Du Nhiên hoảWqng hốt mới nhớ ra thc tạSNi, Hoàng hu lo lắcbjng hỏi: "Không phảwi mấmwGy ngày nay con đQi đfJkườqng vấVwt vảHAH quá chứKT?"

    "Ách... Đúng vy."

    "V sau không cho phép tứbEc gin với mu hu như vy." Hoàng hu đqau lòng nói: "Yên tâm, mu hu sẽ không ép con lấwy con gái của Tướng quân nữca ."

    "Hảoas" Phó Du Nhiên căn bảVcn không biết nàng đkang nói gì, mà cũng không hiểxSu Hoàng hu bảjro gì, cứS phảKWi giảQYm vờlD giảVw vịkxAt, nàng phát đVSliên mấakt, phảfQoi nhanh chóng nghĩYFc ra bin pháp tìm đORược T Dic BắAfxc.

    Hoàng hu đfQoã nhiu ngày không gp đVwược con mình, tấAfxt nhiên có rấmwGt nhiu thểVw mình đciu muốn tâm s. Quay điEQqZu lạaki, nét cườbEi điEã giảfJkm đWi nhiu:

    "Hoài vương đmwGQqZng lên đkxAi, không có chuyn gì, ngươi cứKKV v trước đxKfã."

    Hoài vương? Phó Du Nhiên trng mắVwt, soái ca trước mt nàng chính là Hoài vương T Thụy Nam cc nổi tiếng ở trong dân gian ư? ThểF nào nhìn hắHAHn vô cùng quen thuộc, đakối với Hoài vương đfJkin hạsF, Phó Du Nhiên rấFt chuyên tâm nghiên cứAfu, nàng cùng Lâm Hi Nguyt đHAHu là "Nam phấZQn" (hám zai), thu thp không ít tư liu v Hoài vương đYFcin hạq, đKTương nhiên cũng bao gồm cảFa các bứQc vẽ chân dung.

    Bình thườAfng vn có tin đSồn tình cảwAKm giữFa hắAfn và Thái t đcbjin hạKKV không đQYmược tốt lắVwm, sinh hoạGFit cá nhân của Hoài vương rấqt đSiu điEộ, xuấxKft hin trên báo chí đVSlu là "Chính s". Gì mà x án trộm trâu, bắAfxt đssQược đoqxKfi tham quan, giảqi cứYFcu nữAfx t đWqáng thương bịjr lạfQoc loạfQon trong chiến tranh, có thểbE mc giáp ra trn giết đcbjWch. Nghe nói bây giờF còn làm ngườPOoi phát ngôn min phí vì danh d của đFám thương gia, cổ đwAKộng vic nộp thuế hợp pháp, tóm lạqi một câu, nhân phẩwm cao thượng, văn võ song toàn, dân chúng kính yêu, cảbE triu khen ngợi, ngay cảc Hoàng Thượng cũng coi trọng Hoài vương vài phầAfn. Có câu nói mọi ngườPOoi không dám nói ra, nhưng ở trong lòng đsFu nghĩw tới, Hoài vương đSin hạak chỉssQ vì xuấWqt thân kém cỏi mà thôi, nếu hắfQon là nhi t của Hoàng hu hoc Hoàng hu không có con, như vy ngôi vịFPV Thái t đYFcương triu, cũng không rơi vào tay ngườJVyi suốt ngày chỉsF biết tới chuyn phong hoa tuyết nguyt, mọi vic luôn nghe theo lờGFii mẹ ... Ha ha, không thểmwG nói ra, chỉxS cầPOon hiểAfu rõ trong lòng là đGFiược.

    Đây là s so sánh giữbEa ngườHAHi với ngườxSi, hàng với hàng, so với vịVSl Thái t tầfQom thườakng nhạwAKt nhẽo kia, Hoài vương ngoạAfi tr tấSt cảQYm các ưu đlDiểkm trên ngườci, còn có một lý do khiến cho các cô nương trong thiên hạKT đfJku phát cuồng —— hắakn không có vợ!

    Ách... Mc dù có câu tục ngữfJk: Ba giấlDc mộng lớn của Nam nhân chính là: thăng quan, phát tài, sống vui với vợ, nhưng hắWn cũng không phảAfi vì vợ mình mấFt mà nổi tiếng.Hoài vương đKWin hạW có một gia đmwGình hạcbjnh phúc, không h phong thêm trắfQoc phi, Hoài vương Vương phi ba năm trước đfJkây trong lúc sinh khó đFPVã qua đckxAi, ngôi vịf Vương phi ấJVyy vn đQoas trống ba năm nay. Đã có bao nhiêu tiểAfu thư khuê các chủ đfJkộng tiến đQến hưởng ứPOong lnh triu tp nhưng đjru ôm hn trở v. Nghe nói ngay cảVw công chúa Ngụy quốc cũng có ý tứq này, nhưng Hoài vương vn luôn thờGFi ơ lạZQnh lùng. Tục ngữbE nói không sai, dù nhiu châu báu, cũng khó có đQược tình lang tht lòng. Nam t trọng tình trọng nghĩFa như vy, nữJVy t trong thiên hạcbj sao có thểsF không yêu thích.

    Mà nay, bạFch mã vương t trong lòng của các nữVSl nhân lạQYmi còn xuấcbjt hin trước mt nàng, là ngườki tht! Điu này khiến Phó Du Nhiên mng rỡ phát đKTiên.