Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu

 Cc phẩWtm tà thiếu
Tác giảpo: Din Hồng Nhĩttq Xích
Chương 84: Dit khẩsjEu

Nguồn dịich: Nhóm dịjch: minhnguyet123
Sưu tầqkm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấit tùy thân mang theo, đLZpng quên.

    Nhìn Viên mp mạttyp ly khai, TrầLZpn Thanh Đế thu hồi ánh mắLqt, lông mày nhíu lạDLGi, nhìn Lâm TĩRLDnh Nhu nói ra: nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    - Không có vic gì, ta đVAEi trước.

    Vứgt bỏ một câu, TrầftDn Thanh Đế lin xoay ngườLZpi ly khai. V phầin s tình bùa hộ mnh, Trầjn Thanh Đế không có giảSZi thích quá nhiu, hắjfNn cũng lườWIi giảttqi thích. Giảiwi thích nhiu hơn, Lâm TĩZnh Nhu sẽ coi hắLZpn thành thầykn côn.

    - Cái này...

    Lâm đDjLqi tiểSZu thư nhìn hai tấjm phù trin trong tay, vẻ mt ngạtWc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểAWO làm đLZpược cái gì, chỉVLGđSaiồ vt gạtgt ngườayi mà thôi.

    Chỉpo là làm cho Lâm TĩWnh Nhu rấit khó hiểqcu chính là, vì cái gì Viên CầftDu đayối với hai tấDLGm ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạGWyp đkột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảIsI?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm TĩEtVnh Nhu nghĩIsI đayến mục đLXBích tìm TrầSZn Thanh Đế, va mở ming, lạEtVi phát hin đEjqã không có bóng dáng của Trầykn đaygi thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đGWyi là đyGRi, có đtWt ta vào mắayt hay không, tht s là tứttqc chết ta rồi.
    Lâm TĩtWnh Nhu sắtgc mt nghiêm túc, thầOJm nghĩWt:

    - Không đOJược... s tình LữW Bấgt Phàm ưa thích Mã Tình Tình, Trầttyn Thanh Đế không biết. Mà LữWt Bấct Phàm này, tht s là rấLZpt đDLGáng sợ, cho dù TrầGWyn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấLXBt đLXBIsInh không phảWi là đyGRối thủ của hắDLGn. Ta phảWi nói hắVLGn đDLG phòng LữVAE BấtWt Phàm, bằLZpng không thì sẽ ăn thit thòi.

    Nghĩwi vy, Lâm TĩLZpnh Nhu không h dng lạftDi, rấXtt nghiêm túc chọn la một phương hướn đZuổi tới.

    Hơn 10 phút sau, TrầGWyn Thanh Đế đsjEi tới hồ sen lúc trước hắiwn “nhảqiy sông t vn”. Trầqin đEjqEjqi thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạii tr cùng Lâm Tĩponh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắZn điwang nhớ thương linh mạSZch.

    Ca vào Linh mạWIch ngay tạGWyi đDjáy nước hồ sen, Trầqcn Thanh Đế đWIương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấtgt quá, hắyGRn nhìn chung quanh, bấEjqt đkVLGc dĩEtV lắLZpc đayqiu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườGWyi, tốp năm tốp ba khắtp nơi đWIu thấLZpy, TrầWtn đDjLqi thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đVAEộng nữWIa.

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đGVSộng.

    NghĩGWy vy, TrầZn Thanh Đế chỉIsI là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đSaió rờSaii khỏi trườLZpng học.

    Chân trước của TrầEtVn Thanh Đế va đpoi, Lâm TĩSainh Nhu lin đDLGi tới hồ sen, đVLGi đVLGến khoa văn ngh. Lâm TĩLqnh Nhu đjfNương nhiên biết rõ TrầGWyn đSaiWi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm TrầRLDn đykyGRi thiếu, bấOJt quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạyki bit th, TrầOJn Thanh Đế chảti vuốt thân thểGVS Tiểqiu Hắayc một chút, sau đqcó bắXtt đDjDju nấiwu thuốc, bổ huyết cho Tiểtgu HắLXBc. Ming vết thương của TiểDju HắWc, ở dưới Trầkn Thanh Đế chảqki vuốt đWtã đjióng vảEjqy. Nếu như không phảVAEi sợ quá mứDjc kinh thế hãi tục, TiểjfNu HắGWyc ngay cảttq vết sẹo cũng không lưu lạWi.

    Dù vy, TrầWtn Hương Hương cũng không có đttqến trườtWng học, một mc chiếu cố TiểLXBu Hắjc cũng bịOJ chấGRn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đBXóng vảWIy như thế, đwiây quảNwq thc là khó có thểqk tưởng tượng.

    - Đến, Tiểgu Hắoc uống thuốc.

    TrầyGRn Thanh Đế bưng na bát thuốc, đEjqt ở trước mt TiểGRu HắLXBc, va dùng linh khí chảoi vuốt Tiểju HắLZpc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạLZpi đwiược Trầkn Thanh Đế chảGRi vuốt, hơn 10 phút sau, TiểLZpu HắWtc nằLqm rạNwqp trên mt đEtVSZt ngủ rồi.

    - ĐWi ca, đXtến bây giờjfN Trầtgn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắjin đqci đttqâu?

    Thu hồi ánh mắyGRt t trên ngườXti TiểXtu HắSaic, TrầVLGn Hương Hương hỏi.

    Trầgn Thanh Đế khẽ chau mày, thảkn nhiên nói:

    - TiểGVSu muội, em còn nhớ điược hay không, trước kia Viên mp mạyGRp đXtã tng nói qua, mấGVSy ngườGWyi kia chỉjfN sợ sống không quá đWêm nay ?

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    Trầin Hương Hương nhịykn không đjược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểBX tin nói:

    - Chng lẽ TrầRLDn Phong Nhiên hắBXn... hắAWOn đyki giết ngườDji dit khẩku rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấBXy ngườXti kia đWtu bịftD giam vào cảftDnh cục mà.

    - Cảwinh cục?

    Lông mày TrầSain Thanh Đế nhíu lạLXBi, mt mũi tràn đittqy khinh thườAWOng nói:

    - Em cho rằqing, chỉc là một cái cảWInh cục, có thểjiqinh hưởng đDLGến TrầEtVn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của TrầIsIn Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảyknh cục sao?

    - Đji ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờk?

    Trầon Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầwin hỏi. Trờjii không còn sớm, em tranh thủ thờftDi gian ngủ đayi, sau đoó ngày mai đAWOi học, hiểiwu chưa?

    TrầEtVn Thanh Đế ôm Tiểpou Hắqic, giao đLXBến trong tay Trầjn Hương Hương.

    - DạXt.

    TrầNwqn Hương Hương lên tiếng, ôm Tiểwiu HắGVSc đtgi ra khỏi phòng Trầin Thanh Đế.

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạqic bộ tư cao cấBXp. LữLXB Hu Tích cùng Lữpo BạVAEc Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấWt là câu n nhìn thanh niên nam t gầayn ba mươi tuổi ở đwiối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đay hắsjEn, tấDjt cảpo đou là mồ hôi, cũng không dám đtộng thủ lau đNwqi.

    - Các ngươi nhấqkt đWIGRnh phảNwqi cho Trung ĐSaio thiếu gia chúng ta một cái công đttyZo, vì cái gì em vợ hắkn chết trong đykua xe.

    Thanh niên khoảEjqng 30 đVLGối din, dùng tiếng phổ thông đGWyông cứSZng nói ra.

    - Tỉjinh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấqit kỳ quan h gì, là TrầtWn Thanh Đế làm.

    Lão NhịNwq LữEjq BạSZc Phát hít sâu một hơi, thảBXn nhiên nói:

    - Trầtgn gia TrầyGRn Thanh Đế, vốn đNwqã thắkng, nhưng hắEjqn vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểXt thao mấot đIsIi khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấNwqt kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là TrầGRn Thanh Đế cố ý, hết thảOJy đwiu là Trầjin Thanh Đế gây nên.

    Lão Đci LữSZ Hu Tích lông mày nhíu lạEtVi, đqcSZng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảay thù, thì đqii tìm Trầqcn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịc phi, đtWem hết thảoy đSaiổ lên trên đOJLXBu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung Đko BắAWOc Can, LữLq gia chúng ta tấqit nhiên sẽ phụng bồi đEjqến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứVAEc gin, ta đWương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng LữjfN gia các ngươi không có bấDjt kỳ quan h gì.

    ChứftDng kiến hai huynh điw Lữj gia mạZnh mẽ như thế, trên mt Tỉqknh Thượng Tàn Câu treo đqcIsIy dáng tươi cườyki, nói ra:

    - TrầOJn Thanh Đế chúng ta nhấIsIt đZDLGnh sẽ không bỏ qua, bấit quá, dù sao chúng ta đEjqối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng Bạgc Phát thiếu gia có thểiw cung cấWtp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấEjqt tin ra mt, bấSait quá, một ít tin tứyGRc có quan h tới TrầVAEn Thanh Đế, chúng ta vn là rấttqt vui lòng nói cho các ngươi.

    Lữwi Hu Tích thảWn nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, BạXtc Phát thiếu gia, như vy ta cảftDm ơn trước rồi.

    Tỉaynh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạRLDn ly.

    - Tốt, cạwin ly.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D