Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu

 Cc phẩLilm tà thiếu
Tác giảiI: Din Hồng NhĩbV Xích
Chương 84: Dit khẩezu

Nguồn dịsvKch: Nhóm dịXrch: minhnguyet123
Sưu tầMbbm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấbwt tùy thân mang theo, đdVfng quên.

    Nhìn Viên mp mạKLnp ly khai, TrầkXIn Thanh Đế thu hồi ánh mắsvKt, lông mày nhíu lạOji, nhìn Lâm TĩHhnh Nhu nói ra:

    - Không có vic gì, ta điIi trước.

    VứYYct bỏ một câu, TrầxSn Thanh Đế lin xoay ngườiIi ly khai. V phầpgn s tình bùa hộ mnh, TrầdVfn Thanh Đế không có giảnTsi thích quá nhiu, hắTUn cũng lườii giảxSi thích. Giảuti thích nhiu hơn, Lâm TĩNHpnh Nhu sẽ coi hắutn thành thầLTxn côn.

    - Cái này...

    Lâm đWLTxi tiểju thư nhìn hai tấNsNm phù trin trong tay, vẻ mt ngạWc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểNsN làm đbwược cái gì, chỉjđnOaồ vt gạIit ngườKLni mà thôi.

    Chỉb là làm cho Lâm Tĩutnh Nhu rấqt khó hiểhadu chính là, vì cái gì Viên CầNHpu đIối với hai tấhadm ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạaeup đOjột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảaeu?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm TĩLTxnh Nhu nghĩNHp đTến mục đqích tìm TrầOjn Thanh Đế, va mở ming, lạqi phát hin đpgã không có bóng dáng của TrầYWn đLTxji thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đVRi là đfii, có đIiLTx ta vào mắOjt hay không, tht s là tứlbc chết ta rồi.
    Lâm Tĩaeunh Nhu sắvkSc mt nghiêm túc, thầxSm nghĩsz:

    - Không đnOaược... s tình LữYW Bấlbt Phàm ưa thích Mã Tình Tình, TrầXrn Thanh Đế không biết. Mà LữI BấCTt Phàm này, tht s là rấAKMt đOjáng sợ, cho dù TrầNsNn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấrt đxSaqnh không phảIii là đnTsối thủ của hắTn. Ta phảNsNi nói hắTn đpg phòng LữSxY BấKnNt Phàm, bằTUng không thì sẽ ăn thit thòi.

    NghĩYW vy, Lâm Tĩsznh Nhu không h dng lạii, rấaqt nghiêm túc chọn la một phương hướn đsvKuổi tới.

    Hơn 10 phút sau, TrầWn Thanh Đế đezi tới hồ sen lúc trước hắSxYn “nhảxSy sông t vn”. TrầNHpn đqnOai thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạji tr cùng Lâm TĩInh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắKnNn đaqang nhớ thương linh mạTch.

    Ca vào Linh mạbVch ngay tạbVi đIiáy nước hồ sen, Trầezn Thanh Đế đLTxương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấKnNt quá, hắYYcn nhìn chung quanh, bấSxYt đSLilc dĩfi lắTUc đjSu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườezi, tốp năm tốp ba khắVRp nơi đszu thấqy, TrầxSn đqlbi thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đNHpộng nữCTa.

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đOjộng.

    Nghĩlb vy, Trầjn Thanh Đế chỉaq là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đutó rờSxYi khỏi trườMbbng học.

    Chân trước của Trầrn Thanh Đế va đWi, Lâm Tĩqnh Nhu lin đcAhi tới hồ sen, đHhi đMbbến khoa văn ngh. Lâm Tĩaeunh Nhu đIương nhiên biết rõ Trầezn đcAhNHpi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm Trầszn đSxYSxYi thiếu, bấfit quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạvkSi bit th, TrầAKMn Thanh Đế chảszi vuốt thân thểT TiểkXIu HắnLnc một chút, sau đpgó bắXrt đOjaeuu nấcAhu thuốc, bổ huyết cho TiểiIu HắVRc. Ming vết thương của TiểTu HắIic, ở dưới TrầVRn Thanh Đế chảnOai vuốt đaeuã đKnNóng vảNsNy. Nếu như không phảKLni sợ quá mứIic kinh thế hãi tục, Tiểezu HắiIc ngay cảxS vết sẹo cũng không lưu lạMbbi.

    Dù vy, TrầSxYn Hương Hương cũng không có đWến trườxSng học, một mc chiếu cố TiểAKMu HắiIc cũng bịAKM chấcAhn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đKnNóng vảKLny như thế, đNsNây quảNsN thc là khó có thểnLn tưởng tượng.

    - Đến, TiểKLnu Hắpgc uống thuốc. nguồn tunghoanh.com

    TrầsvKn Thanh Đế bưng na bát thuốc, đKLnt ở trước mt Tiểszu HắSc, va dùng linh khí chảTi vuốt Tiểlbu HắkXIc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạYWi đnTsược TrầYYcn Thanh Đế chảHhi vuốt, hơn 10 phút sau, Tiểfiu HắTUc nằXrm rạqp trên mt đqaqt ngủ rồi.

    - ĐKnNi ca, đxSến bây giờnTs Trầszn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắSxYn đsvKi đAKMâu?

    Thu hồi ánh mắxSt t trên ngườbwi TiểxSu Hắrc, TrầWn Hương Hương hỏi.

    Trầszn Thanh Đế khẽ chau mày, thảWn nhiên nói:

    - TiểNHpu muội, em còn nhớ đXrược hay không, trước kia Viên mp mạpgp đSã tng nói qua, mấSxYy ngườTUi kia chỉSxY sợ sống không quá đsvKêm nay ? đqọc truyn mới nhấiIt tạXri tung hoanh . com

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    Trầlbn Hương Hương nhịLTxn không đYWược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểS tin nói:

    - Chng lẽ TrầKLnn Phong Nhiên hắNHpn... hắutn đqi giết ngườTi dit khẩutu rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấAKMy ngườXri kia đYWu bịIi giam vào cảaqnh cục mà.

    - Cảutnh cục?

    Lông mày TrầcAhn Thanh Đế nhíu lạnOai, mt mũi tràn đqIiy khinh thườqng nói:

    - Em cho rằKLnng, chỉq là một cái cảiInh cục, có thểINsNnh hưởng đNsNến Trầbn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của Trầbn Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảInh cục sao?

    - ĐsvKi ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờNsN?

    Trầlbn Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầpgn hỏi. Trờri không còn sớm, em tranh thủ thờqi gian ngủ đnOai, sau đWó ngày mai đLTxi học, hiểnTsu chưa?

    TrầnOan Thanh Đế ôm Tiểbu HắKnNc, giao đutến trong tay Trầbwn Hương Hương.

    - DạS.

    TrầiIn Hương Hương lên tiếng, ôm TiểOju HắTUc đii ra khỏi phòng Trầfin Thanh Đế.

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạic bộ tư cao cấVRp. LữI Hu Tích cùng Lữbw Bạic Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấbwt là câu n nhìn thanh niên nam t gầnLnn ba mươi tuổi ở đVRối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đq hắbVn, tấkXIt cảaq đaeuu là mồ hôi, cũng không dám đpgộng thủ lau đxSi.

    - Các ngươi nhấdVft đCTLTxnh phảLili cho Trung Đaqo thiếu gia chúng ta một cái công đSKnNo, vì cái gì em vợ hắlbn chết trong đfiua xe.

    Thanh niên khoảnLnng 30 đXrối din, dùng tiếng phổ thông đrông cứNHpng nói ra.

    - Tỉbwnh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấnOat kỳ quan h gì, là Trầpgn Thanh Đế làm.

    Lão NhịAKM LữVR BạkXIc Phát hít sâu một hơi, thảOjn nhiên nói:

    - Trầfin gia TrầcAhn Thanh Đế, vốn đYWã thắaqng, nhưng hắpgn vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểlb thao mấszt đbi khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấCTt kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là Trầpgn Thanh Đế cố ý, hết thảLTxy đju là Trầqn Thanh Đế gây nên.

    Lão ĐcAhi LữiI Hu Tích lông mày nhíu lạxSi, đLTxvkSng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảxS thù, thì đhadi tìm Trầqn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịYYc phi, đkXIem hết thảSxYy đbwổ lên trên đxSdVfu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung ĐCTo BắTUc Can, LữbV gia chúng ta tấHht nhiên sẽ phụng bồi đcAhến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứbVc gin, ta đqương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng LữSxY gia các ngươi không có bấaqt kỳ quan h gì.

    Chứutng kiến hai huynh đSxY LữsvK gia mạeznh mẽ như thế, trên mt TỉOjnh Thượng Tàn Câu treo đxSpgy dáng tươi cườszi, nói ra:

    - TrầNHpn Thanh Đế chúng ta nhấaeut đnOaaqnh sẽ không bỏ qua, bấjt quá, dù sao chúng ta đCTối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng BạTUc Phát thiếu gia có thểhad cung cấbwp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấsvKt tin ra mt, bấaqt quá, một ít tin tứdVfc có quan h tới TrầHhn Thanh Đế, chúng ta vn là rấSxYt vui lòng nói cho các ngươi.

    LữxS Hu Tích thảNsNn nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, Bạszc Phát thiếu gia, như vy ta cảNsNm ơn trước rồi.

    TỉnTsnh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạLTxn ly.

    - Tốt, cạiIn ly.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D