Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu

 Cc phẩPWm tà thiếu
Tác giảGnn: Din Hồng NhĩQSQ Xích
Chương 84: Dit khẩqRu

Nguồn dịRch: Nhóm dịnCch: minhnguyet123
Sưu tầYHum: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấpt tùy thân mang theo, đVRng quên.

    Nhìn Viên mp mạMpp ly khai, TrầYHun Thanh Đế thu hồi ánh mắPVYt, lông mày nhíu lạPnRi, nhìn Lâm Tĩlnh Nhu nói ra:

    - Không có vic gì, ta đQBi trước.

    VứEPQt bỏ một câu, TrầSSn Thanh Đế lin xoay ngườMyqi ly khai. V phầVRn s tình bùa hộ mnh, TrầMpn Thanh Đế không có giảVi thích quá nhiu, hắGnnn cũng lườqWi giảki thích. GiảYEGi thích nhiu hơn, Lâm TĩWnh Nhu sẽ coi hắVn thành thầPnRn côn. xem chương mới tạMpi tunghoanh(.)com

    - Cái này...

    Lâm đPVYRi tiểYEGu thư nhìn hai tấklm phù trin trong tay, vẻ mt ngạyc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểlek làm đRBược cái gì, chỉpđKEồ vt gạQBt ngườyi mà thôi.

    ChỉPnR là làm cho Lâm TĩVRnh Nhu rấQSQt khó hiểqWu chính là, vì cái gì Viên CầVu đpPqối với hai tấklm ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạMpp đHAMột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảzy?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm Tĩhzbnh Nhu nghĩSS đyến mục đklích tìm Trầaopn Thanh Đế, va mở ming, lạEPQi phát hin đoqKã không có bóng dáng của TrầqLVn đLVPVYi thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đyi là đPWi, có đnCE ta vào mắKEt hay không, tht s là tứGnnc chết ta rồi.
    Lâm TĩLVnh Nhu sắSSc mt nghiêm túc, thầQSQm nghĩrPr:

    - Không đqLVược... s tình LữnF BấMpt Phàm ưa thích Mã Tình Tình, Trầhzbn Thanh Đế không biết. Mà LữoqK BấrPrt Phàm này, tht s là rấLVt đEPQáng sợ, cho dù Trầqsn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấpPqt đQSQqRnh không phảMpi là đhzbối thủ của hắrPrn. Ta phảQSQi nói hắqLVn đEPQ phòng LữW Bấpptt Phàm, bằKEng không thì sẽ ăn thit thòi.

    NghĩVR vy, Lâm TĩrPrnh Nhu không h dng lạMpi, rấQSQt nghiêm túc chọn la một phương hướn đbguổi tới.

    Hơn 10 phút sau, TrầuMln Thanh Đế đaopi tới hồ sen lúc trước hắln “nhảRy sông t vn”. TrầYEGn đtYaVRi thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạyi tr cùng Lâm TĩRnh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắqsn đbgang nhớ thương linh mạQSQch.

    Ca vào Linh mạoqKch ngay tạGnni đRáy nước hồ sen, TrầGnnn Thanh Đế đWương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấRt quá, hắQBn nhìn chung quanh, bấyt đQBPWc dĩAE lắqLVc đekAEu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườEPQi, tốp năm tốp ba khắrPrp nơi đEu thấnCy, TrầVn đpPqMpi thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đyộng nữVRa.

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đlekộng.

    NghĩoqK vy, TrầYHun Thanh Đế chỉVqh là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đQBó rờRBi khỏi trườhzbng học.

    Chân trước của TrầqWn Thanh Đế va đEPQi, Lâm TĩWnh Nhu lin đSSi tới hồ sen, đVRi đPVYến khoa văn ngh. Lâm TĩpPqnh Nhu đPVYương nhiên biết rõ TrầQSQn đrPrMyqi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm Trầyn đaopPWi thiếu, bấQSQt quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạQBi bit th, TrầPnRn Thanh Đế chảPWi vuốt thân thểAE TiểEPQu Hắyc một chút, sau đtYaó bắyt đWoqKu nấqLVu thuốc, bổ huyết cho TiểEPQu HắQSQc. Ming vết thương của TiểMyqu Hắyc, ở dưới TrầQSQn Thanh Đế chảkli vuốt đGnnã đRóng vảqLVy. Nếu như không phảqsi sợ quá mứlekc kinh thế hãi tục, Tiểaopu Hắklc ngay cảek vết sẹo cũng không lưu lạpi.

    Dù vy, TrầHAMn Hương Hương cũng không có đLVến trườqsng học, một mc chiếu cố TiểMyqu HắEc cũng bịAE chấPnRn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đekóng vảLVy như thế, đEây quảl thc là khó có thểAE tưởng tượng.

    - Đến, Tiểhzbu Hắbgc uống thuốc.

    TrầMpn Thanh Đế bưng na bát thuốc, đMpt ở trước mt Tiểku HắnFc, va dùng linh khí chảPWi vuốt TiểnNu HắMpc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạWi đoqKược Trầlekn Thanh Đế chảeki vuốt, hơn 10 phút sau, TiểLVu HắqWc nằPnRm rạlekp trên mt đPWrPrt ngủ rồi.

    - ĐMpi ca, đPVYến bây giờoqK TrầGnnn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắVRn đPnRi đGnnâu?

    Thu hồi ánh mắkt t trên ngườMpi TiểnNu HắKEc, TrầPWn Hương Hương hỏi.

    TrầqRn Thanh Đế khẽ chau mày, thảpPqn nhiên nói:

    - TiểqWu muội, em còn nhớ đrPrược hay không, trước kia Viên mp mạPVYp đrPrã tng nói qua, mấMpy ngườMpi kia chỉhzb sợ sống không quá đnCêm nay ?

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    Trầaopn Hương Hương nhịrPrn không đyược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểMp tin nói:

    - Chng lẽ TrầqWn Phong Nhiên hắkln... hắqWn đSSi giết ngườHAMi dit khẩMyqu rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấqWy ngườrPri kia đVu bịVR giam vào cảRBnh cục mà.

    - CảLVnh cục?

    Lông mày TrầqRn Thanh Đế nhíu lạMyqi, mt mũi tràn đEoqKy khinh thườlekng nói:

    - Em cho rằPnRng, chỉnF là một cái cảbgnh cục, có thểlekqLVnh hưởng đpến Trầpn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của TrầKEn Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảpptnh cục sao?

    - Đhzbi ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờaop?

    Trầpptn Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầYEGn hỏi. Trờaopi không còn sớm, em tranh thủ thờPnRi gian ngủ đPnRi, sau đPWó ngày mai đPVYi học, hiểqRu chưa?

    TrầWn Thanh Đế ôm TiểZyu HắVRc, giao đqRến trong tay TrầVqhn Hương Hương.

    - DạnC.

    TrầQSQn Hương Hương lên tiếng, ôm TiểZyu Hắkc đYEGi ra khỏi phòng TrầKEn Thanh Đế. truyn copy t tunghoanh.com

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạAEc bộ tư cao cấVRp. LữPnR Hu Tích cùng Lữqs BạRc Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấVRt là câu n nhìn thanh niên nam t gầMyqn ba mươi tuổi ở đVqhối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đZy hắVRn, tấoqKt cảVqh đuMlu là mồ hôi, cũng không dám đqRộng thủ lau đleki.

    - Các ngươi nhấVt đEYEGnh phảQSQi cho Trung Đleko thiếu gia chúng ta một cái công đVRPWo, vì cái gì em vợ hắHAMn chết trong đekua xe.

    Thanh niên khoảqWng 30 đQBối din, dùng tiếng phổ thông đRông cứWng nói ra.

    - TỉHAMnh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấEPQt kỳ quan h gì, là Trầyn Thanh Đế làm.

    Lão NhịVqh LữEPQ BạEc Phát hít sâu một hơi, thảkln nhiên nói:

    - TrầnFn gia TrầrPrn Thanh Đế, vốn đYEGã thắhzbng, nhưng hắqRn vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểnC thao mấhzbt đqRi khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấYHut kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là TrầMpn Thanh Đế cố ý, hết thảnFy đleku là TrầVn Thanh Đế gây nên.

    Lão Đleki Lữg Hu Tích lông mày nhíu lạnNi, đVVRng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảqW thù, thì đnFi tìm TrầSSn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịqs phi, đlekem hết thảWy đyổ lên trên đnCQSQu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung ĐPWo BắQSQc Can, Lữhzb gia chúng ta tấPVYt nhiên sẽ phụng bồi đlekến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứKEc gin, ta đPVYương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng LữuMl gia các ngươi không có bấuMlt kỳ quan h gì.

    Chứyng kiến hai huynh đW Lữp gia mạPVYnh mẽ như thế, trên mt Tỉleknh Thượng Tàn Câu treo đPVYYHuy dáng tươi cườqsi, nói ra:

    - TrầYEGn Thanh Đế chúng ta nhấrPrt đHAMMyqnh sẽ không bỏ qua, bấrPrt quá, dù sao chúng ta đRối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng BạPVYc Phát thiếu gia có thểGnn cung cấhzbp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấPnRt tin ra mt, bấEPQt quá, một ít tin tứVc có quan h tới TrầHAMn Thanh Đế, chúng ta vn là rấklt vui lòng nói cho các ngươi.

    LữPW Hu Tích thảqsn nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, BạPWc Phát thiếu gia, như vy ta cảbgm ơn trước rồi.

    TỉPVYnh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạyn ly.

    - Tốt, cạSSn ly.

 • Gửi lúc 11:42 Ngày 25/11/2015

  huynhdanh102

  Ad xem lại giùm cái thanh qua truyện. chắc nó bị lỗi hay sao đọc đt củng hk qua đc h cả PC

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái