Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu

 Cc phẩRClm tà thiếu
Tác giảUI: Din Hồng Nhĩy Xích
Chương 84: Dit khẩHPu

Nguồn dịddgch: Nhóm dịHPch: minhnguyet123
Sưu tầdpFm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấwjt tùy thân mang theo, đmpng quên.

    Nhìn Viên mp mạxBp ly khai, TrầzuCn Thanh Đế thu hồi ánh mắMJt, lông mày nhíu lạMJi, nhìn Lâm TĩOQnh Nhu nói ra:

    - Không có vic gì, ta đCNni trước.

    VứBt bỏ một câu, Trầyn Thanh Đế lin xoay ngườFQi ly khai. V phầVgn s tình bùa hộ mnh, TrầmNpn Thanh Đế không có giảPyi thích quá nhiu, hắVgn cũng lườKSi giảri thích. GiảpOUi thích nhiu hơn, Lâm TĩKSnh Nhu sẽ coi hắddgn thành thầHVKn côn.

    - Cái này...

    Lâm đHVKmpi tiểpYu thư nhìn hai tấddgm phù trin trong tay, vẻ mt ngạRClc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểqRs làm đlMFược cái gì, chỉbđuoồ vt gạxBt ngườgi mà thôi.

    ChỉMy là làm cho Lâm Tĩkrnh Nhu rấUIt khó hiểUIu chính là, vì cái gì Viên CầVgu đIối với hai tấzdzm ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạNxxp đyeột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảB?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm Tĩkrnh Nhu nghĩKS đHVKến mục đVgích tìm TrầFxkn Thanh Đế, va mở ming, lạNyHi phát hin đkrã không có bóng dáng của TrầxWn đbpYi thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đOQi là đFQi, có đddgxB ta vào mắCNnt hay không, tht s là tứMJc chết ta rồi.
    Lâm TĩpOUnh Nhu sắrc mt nghiêm túc, thầxWm nghĩHP:

    - Không đzdzược... s tình LữUI BấRClt Phàm ưa thích Mã Tình Tình, TrầszPn Thanh Đế không biết. Mà LữQ BấgHmt Phàm này, tht s là rấhxt đCláng sợ, cho dù TrầHPn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấmpt đuoqRsnh không phảzuCi là đmpối thủ của hắFxkn. Ta phảszPi nói hắMJn đdpF phòng Lữr BấlMFt Phàm, bằiiqng không thì sẽ ăn thit thòi.

    NghĩMJ vy, Lâm TĩFxknh Nhu không h dng lạVgi, rấbt nghiêm túc chọn la một phương hướn đSuổi tới.

    Hơn 10 phút sau, TrầMyn Thanh Đế đPmxi tới hồ sen lúc trước hắCNnn “nhảzdzy sông t vn”. TrầpOUn đmNpmpi thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạyei tr cùng Lâm TĩRClnh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắQn đhxang nhớ thương linh mạqRsch.

    Ca vào Linh mạCNnch ngay tạxi đOQáy nước hồ sen, TrầnPpn Thanh Đế đFQương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấxt quá, hắKSn nhìn chung quanh, bấCNnt đlMFNyHc dĩgHm lắnPpc đxyu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườszPi, tốp năm tốp ba khắpMwp nơi đzuCu thấHPy, TrầVgn đBMyi thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đbộng nữxa. truyn đqRsược lấHPy t website tung hoanh

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đMyộng.

    NghĩxW vy, TrầQn Thanh Đế chỉy là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đxBó rờri khỏi trườgng học.

    Chân trước của TrầHVKn Thanh Đế va đnPpi, Lâm TĩNxxnh Nhu lin đqRsi tới hồ sen, đQi đVgến khoa văn ngh. Lâm Tĩuonh Nhu đpOUương nhiên biết rõ TrầMJn đpYxi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm TrầUIn đBxbi thiếu, bấddgt quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạyi bit th, TrầgHmn Thanh Đế chảMyi vuốt thân thểVg TiểMyu HắxWc một chút, sau đMyó bắpYt đHVKSu nấOQu thuốc, bổ huyết cho Tiểxu HắPyc. Ming vết thương của TiểUIu HắOQc, ở dưới TrầpMwn Thanh Đế chảgHmi vuốt đKSã đPyóng vảKSy. Nếu như không phảuoi sợ quá mứPyc kinh thế hãi tục, TiểIu HắFQc ngay cảpY vết sẹo cũng không lưu lạxbi.

    Dù vy, Trầddgn Hương Hương cũng không có đkrến trườCNnng học, một mc chiếu cố Tiểddgu Hắrc cũng bịpOU chấmNpn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đIóng vảyy như thế, đzdzây quảHVK thc là khó có thểB tưởng tượng.

    - Đến, TiểCNnu HắszPc uống thuốc.

    Trầyen Thanh Đế bưng na bát thuốc, đgt ở trước mt TiểdpFu Hắbc, va dùng linh khí chảBi vuốt TiểUIu HắszPc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạHVKi đKSược TrầFQn Thanh Đế chảNxxi vuốt, hơn 10 phút sau, Tiểhxu HắxWc nằjm rạVgp trên mt đClgHmt ngủ rồi.

    - ĐRCli ca, điiqến bây giờszP Trầyn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắFQn đyei đxWâu?

    Thu hồi ánh mắxbt t trên ngườqRsi TiểOQu HắnPpc, TrầlMFn Hương Hương hỏi.

    Trầxbn Thanh Đế khẽ chau mày, thảkrn nhiên nói:

    - TiểxBu muội, em còn nhớ đPmxược hay không, trước kia Viên mp mạddgp đddgã tng nói qua, mấPyy ngườpYi kia chỉS sợ sống không quá đUIêm nay ?

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    Trầuon Hương Hương nhịxWn không đlMFược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểFxk tin nói:

    - Chng lẽ TrầFQn Phong Nhiên hắqRsn... hắFxkn điiqi giết ngườQi dit khẩPyu rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấmNpy ngườyi kia đPyu bịI giam vào cảlMFnh cục mà.

    - Cảddgnh cục?

    Lông mày Trầxn Thanh Đế nhíu lạFxki, mt mũi tràn đuoszPy khinh thườiiqng nói:

    - Em cho rằuong, chỉb là một cái cảpYnh cục, có thểhxhxnh hưởng đpOUến Trầzdzn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của TrầSn Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảnPpnh cục sao?

    - ĐzuCi ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờPy?

    TrầnPpn Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầFQn hỏi. TrờCNni không còn sớm, em tranh thủ thờqRsi gian ngủ đwji, sau đpOUó ngày mai đuoi học, hiểMJu chưa? xem chương mới tạiiqi tunghoanh(.)com

    TrầNyHn Thanh Đế ôm Tiểmpu Hắmpc, giao đgến trong tay TrầQn Hương Hương.

    - DạUI.

    Trầhxn Hương Hương lên tiếng, ôm TiểHVKu HắNyHc đszPi ra khỏi phòng TrầRCln Thanh Đế.

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạwjc bộ tư cao cấwjp. Lữwj Hu Tích cùng LữNyH Bạmpc Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấOQt là câu n nhìn thanh niên nam t gầzdzn ba mươi tuổi ở đPyối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đpOU hắCNnn, tấlMFt cảPmx đnPpu là mồ hôi, cũng không dám đyeộng thủ lau đyi.

    - Các ngươi nhấpMwt đpYHVKnh phảFxki cho Trung ĐszPo thiếu gia chúng ta một cái công đszPQo, vì cái gì em vợ hắrn chết trong đwjua xe.

    Thanh niên khoảUIng 30 đUIối din, dùng tiếng phổ thông đxWông cứHPng nói ra.

    - Tỉynh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấMJt kỳ quan h gì, là Trầxn Thanh Đế làm.

    Lão Nhịddg Lữzdz Bạxc Phát hít sâu một hơi, thảrn nhiên nói:

    - TrầFQn gia TrầNxxn Thanh Đế, vốn đQã thắpMwng, nhưng hắBn vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểS thao mấgt đpMwi khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấmNpt kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là TrầQn Thanh Đế cố ý, hết thảnPpy đzdzu là TrầpMwn Thanh Đế gây nên.

    Lão ĐIi Lữj Hu Tích lông mày nhíu lạqRsi, đxKSng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảqRs thù, thì đRCli tìm TrầgHmn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịhx phi, đHPem hết thảyy đyổ lên trên đmNpzdzu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung Đro BắHVKc Can, LữszP gia chúng ta tấlMFt nhiên sẽ phụng bồi đSến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứNxxc gin, ta đrương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng LữFxk gia các ngươi không có bấqRst kỳ quan h gì.

    ChứSng kiến hai huynh đxW LữpOU gia mạUInh mẽ như thế, trên mt Tỉxnh Thượng Tàn Câu treo đHPHVKy dáng tươi cườzdzi, nói ra:

    - TrầFQn Thanh Đế chúng ta nhấuot đxWClnh sẽ không bỏ qua, bấnPpt quá, dù sao chúng ta đPyối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng BạnPpc Phát thiếu gia có thểxB cung cấyp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấyt tin ra mt, bấwjt quá, một ít tin tứzuCc có quan h tới TrầnPpn Thanh Đế, chúng ta vn là rấHPt vui lòng nói cho các ngươi.

    LữqRs Hu Tích thảQn nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, BạFQc Phát thiếu gia, như vy ta cảPym ơn trước rồi.

    TỉNyHnh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạBn ly.

    - Tốt, cạddgn ly.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D