Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu

 Cc phẩsUam tà thiếu
Tác giảP: Din Hồng NhĩzgZ Xích
Chương 84: Dit khẩIpu

Nguồn dịJKch: Nhóm dịPch: minhnguyet123
Sưu tầbGGm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấwvt tùy thân mang theo, đsUang quên.

    Nhìn Viên mp mạAdp ly khai, TrầsUan Thanh Đế thu hồi ánh mắrt, lông mày nhíu lạZUi, nhìn Lâm TĩGknh Nhu nói ra:

    - Không có vic gì, ta đZUi trước.

    VứQt bỏ một câu, TrầATWn Thanh Đế lin xoay ngườKQi ly khai. V phầwvn s tình bùa hộ mnh, TrầIPn Thanh Đế không có giảAdi thích quá nhiu, hắKhn cũng lườDZi giảGki thích. GiảzgZi thích nhiu hơn, Lâm TĩVnh Nhu sẽ coi hắOsxn thành thầAODn côn.

    - Cái này...

    Lâm đOpsUai tiểxIsu thư nhìn hai tấIPm phù trin trong tay, vẻ mt ngạTASc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểAd làm đeeiược cái gì, chỉATWđxIsồ vt gạVt ngườRti mà thôi.

    ChỉZAK là làm cho Lâm TĩAVnh Nhu rấkt khó hiểiKIu chính là, vì cái gì Viên CầZUu đAVối với hai tấNIkm ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạWXJp đOsxột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảr?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm TĩZUnh Nhu nghĩP đwvến mục đAVích tìm TrầWXJn Thanh Đế, va mở ming, lạQi phát hin điAOã không có bóng dáng của TrầQn đakZAKi thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đIri là đXai, có đZUIP ta vào mắAVt hay không, tht s là tứGHc chết ta rồi.
    Lâm Tĩeeinh Nhu sắakc mt nghiêm túc, thầzAzm nghĩKh:

    - Không điAOược... s tình LữTAS Bấeeit Phàm ưa thích Mã Tình Tình, TrầsVn Thanh Đế không biết. Mà LữKh BấsUat Phàm này, tht s là rấJKt đGHáng sợ, cho dù TrầTASn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấVt đNIkTASnh không phảti là đRtối thủ của hắgRAn. Ta phảSwvi nói hắksn đd phòng LữQ BấUt Phàm, bằIrng không thì sẽ ăn thit thòi.

    NghĩKQ vy, Lâm TĩOpnh Nhu không h dng lạxIsi, rấWXJt nghiêm túc chọn la một phương hướn đsVuổi tới.

    Hơn 10 phút sau, TrầAODn Thanh Đế đbGGi tới hồ sen lúc trước hắOsxn “nhảAODy sông t vn”. TrầAVn đIrTASi thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạAdi tr cùng Lâm TĩKhnh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắsVn đwvang nhớ thương linh mạKQch.

    Ca vào Linh mạwvch ngay tạsVi đKháy nước hồ sen, TrầKhn Thanh Đế đGkương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấATWt quá, hắXan nhìn chung quanh, bấiKIt đGHrc dĩAV lắiKIc đAdzgZu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườVi, tốp năm tốp ba khắvmp nơi đIPu thấiAOy, Trầhn đAzSaki thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đOpộng nữwva.

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đKQộng.

    NghĩIr vy, TrầgRAn Thanh Đế chỉh là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đvmó rờIri khỏi trườOpng học.

    Chân trước của TrầgRAn Thanh Đế va đKhi, Lâm TĩTASnh Nhu lin đgRAi tới hồ sen, đAODi đRtến khoa văn ngh. Lâm Tĩaknh Nhu đbGGương nhiên biết rõ TrầiAOn đRtIpi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm TrầOpn đQAVi thiếu, bấiKIt quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạRti bit th, TrầATWn Thanh Đế chảvmi vuốt thân thểSiO TiểPu HắGkc một chút, sau đTASó bắkst đTASIpu nấsUau thuốc, bổ huyết cho TiểNIku HắTASc. Ming vết thương của TiểDZu HắOsxc, ở dưới TrầObNn Thanh Đế chảzAzi vuốt đhã đzgZóng vảAODy. Nếu như không phảXai sợ quá mứdc kinh thế hãi tục, TiểZAKu Hắakc ngay cảAV vết sẹo cũng không lưu lạki.

    Dù vy, TrầTASn Hương Hương cũng không có đXaến trườvmng học, một mc chiếu cố TiểKhu HắAdc cũng bịNIk chấAzSn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đGkóng vảSiOy như thế, đAdây quảzgZ thc là khó có thểKQ tưởng tượng.

    - Đến, TiểTASu HắZAKc uống thuốc.

    TrầVn Thanh Đế bưng na bát thuốc, đUt ở trước mt TiểRtu HắDZc, va dùng linh khí chảki vuốt TiểVu HắGHc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạxIsi đVược TrầTASn Thanh Đế chảGki vuốt, hơn 10 phút sau, TiểIpu HắiKIc nằATWm rạOpp trên mt đIPxIst ngủ rồi.

    - ĐxIsi ca, đGHến bây giờRt TrầxIsn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắOpn đri đKhâu?

    Thu hồi ánh mắvmt t trên ngườSwvi Tiểdu HắIrc, TrầGHn Hương Hương hỏi.

    Trầtn Thanh Đế khẽ chau mày, thảUn nhiên nói:

    - TiểZUu muội, em còn nhớ đGkược hay không, trước kia Viên mp mạOpp đZAKã tng nói qua, mấxIsy ngườSiOi kia chỉsUa sợ sống không quá đIPêm nay ?

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    Trầkn Hương Hương nhịAzSn không đQược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểKQ tin nói:

    - Chng lẽ Trầksn Phong Nhiên hắATWn... hắKQn đJKi giết ngườAVi dit khẩvmu rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấiKIy ngườVi kia đDZu bịIp giam vào cảUnh cục mà.

    - CảKQnh cục?

    Lông mày TrầzgZn Thanh Đế nhíu lạAzSi, mt mũi tràn đAzSSwvy khinh thườNIkng nói:

    - Em cho rằzAzng, chỉvm là một cái cảiKInh cục, có thểZUAzSnh hưởng đJKến TrầZUn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của TrầATWn Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảhnh cục sao?

    - ĐOpi ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờzgZ?

    TrầAdn Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầATWn hỏi. Trờki không còn sớm, em tranh thủ thờIPi gian ngủ đti, sau đAVó ngày mai đUi học, hiểhu chưa?

    TrầAVn Thanh Đế ôm TiểObNu HắiAOc, giao đwvến trong tay TrầVn Hương Hương.

    - DạIp.

    TrầAVn Hương Hương lên tiếng, ôm TiểAVu HắgRAc đksi ra khỏi phòng TrầKQn Thanh Đế.

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạWXJc bộ tư cao cấUp. LữiKI Hu Tích cùng LữWXJ BạATWc Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấNIkt là câu n nhìn thanh niên nam t gầsVn ba mươi tuổi ở đzAzối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đSiO hắAzSn, tấIpt cảZAK đSiOu là mồ hôi, cũng không dám đkộng thủ lau đQi.

    - Các ngươi nhấObNt đSwvGknh phảPi cho Trung ĐJKo thiếu gia chúng ta một cái công đViAOo, vì cái gì em vợ hắAVn chết trong đRtua xe.

    Thanh niên khoảiKIng 30 đVối din, dùng tiếng phổ thông đkông cứNIkng nói ra.

    - TỉbGGnh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấUt kỳ quan h gì, là TrầGHn Thanh Đế làm.

    Lão NhịWXJ LữzgZ BạJKc Phát hít sâu một hơi, thảOpn nhiên nói:

    - TrầOpn gia Trầeein Thanh Đế, vốn đPã thắwvng, nhưng hắZUn vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểRt thao mấOsxt điAOi khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấSwvt kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là TrầAdn Thanh Đế cố ý, hết thảzAzy đvmu là TrầQn Thanh Đế gây nên.

    Lão ĐxIsi LữzAz Hu Tích lông mày nhíu lạQi, điAOZUng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảAzS thù, thì đRti tìm TrầgRAn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịeei phi, đakem hết thảiKIy đIpổ lên trên đZAKbGGu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung ĐAODo BắVc Can, LữAOD gia chúng ta tấOpt nhiên sẽ phụng bồi đVến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứIrc gin, ta đGkương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng LữZAK gia các ngươi không có bấSwvt kỳ quan h gì.

    Chứdng kiến hai huynh đP LữzgZ gia mạGknh mẽ như thế, trên mt TỉUnh Thượng Tàn Câu treo đObNIry dáng tươi cườsVi, nói ra:

    - TrầJKn Thanh Đế chúng ta nhấOsxt đIrzgZnh sẽ không bỏ qua, bấObNt quá, dù sao chúng ta điAOối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng BạiKIc Phát thiếu gia có thểGk cung cấIpp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấrt tin ra mt, bấATWt quá, một ít tin tứKQc có quan h tới Trầksn Thanh Đế, chúng ta vn là rấVt vui lòng nói cho các ngươi.

    LữRt Hu Tích thảQn nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, BạAVc Phát thiếu gia, như vy ta cảhm ơn trước rồi.

    TỉAODnh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạOpn ly.

    - Tốt, cạwvn ly.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D