Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu

 Cc phẩdhcm tà thiếu
Tác giảxK: Din Hồng NhĩIL Xích
Chương 84: Dit khẩpQu

Nguồn dịwrch: Nhóm dịnCnch: minhnguyet123
Sưu tầnCnm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấYt tùy thân mang theo, đtng quên.

    Nhìn Viên mp mạFp ly khai, Trầcben Thanh Đế thu hồi ánh mắarrt, lông mày nhíu lạAti, nhìn Lâm TĩUnxnh Nhu nói ra:

    - Không có vic gì, ta đcii trước.

    Vứdhct bỏ một câu, TrầETn Thanh Đế lin xoay ngườexei ly khai. V phầrn s tình bùa hộ mnh, Trầrzsn Thanh Đế không có giảTJi thích quá nhiu, hắJn cũng lườETi giảztTi thích. GiảETi thích nhiu hơn, Lâm TĩAtnh Nhu sẽ coi hắTn thành thầJn côn.

    - Cái này...

    Lâm đYcbei tiểpQu thư nhìn hai tấtm phù trin trong tay, vẻ mt ngạtc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểET làm đbcYược cái gì, chỉUnxđbcYồ vt gạETt ngườQi mà thôi.

    ChỉkgU là làm cho Lâm Tĩnknh Nhu rấCEt khó hiểarru chính là, vì cái gì Viên Cầarru đJối với hai tấFm ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạCEp đKkaột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảwr?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm TĩTnh Nhu nghĩef đKến mục đdhcích tìm TrầJn Thanh Đế, va mở ming, lạpTi phát hin đcbeã không có bóng dáng của TrầKn đztTUnxi thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đFIoi là đJi, có đngY ta vào mắkt hay không, tht s là tứwrc chết ta rồi.
    Lâm Tĩarrnh Nhu sắpTc mt nghiêm túc, thầefm nghĩr:

    - Không đztTược... s tình LữQ Bấgpwt Phàm ưa thích Mã Tình Tình, TrầpTn Thanh Đế không biết. Mà LữNL Bấrzst Phàm này, tht s là rấTt đztTáng sợ, cho dù TrầETn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấJt đarrngnh không phảYJi là đKkaối thủ của hắJn. Ta phảILi nói hắCEn đef phòng LữFIo BấpTt Phàm, bằztTng không thì sẽ ăn thit thòi.

    Nghĩgpw vy, Lâm Tĩefnh Nhu không h dng lạcbei, rấOFt nghiêm túc chọn la một phương hướn đMaNuổi tới.

    Hơn 10 phút sau, Trầexen Thanh Đế đnCni tới hồ sen lúc trước hắCEn “nhảarry sông t vn”. Trầefn đkgUki thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạrOEi tr cùng Lâm TĩhzFnh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắTn đarrang nhớ thương linh mạxWch.

    Ca vào Linh mạUnxch ngay tạgpwi đYáy nước hồ sen, Trầcin Thanh Đế đztTương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấznMt quá, hắcben nhìn chung quanh, bấxWt đxWKc dĩT lắhzFc đhzFoPu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườYJi, tốp năm tốp ba khắFp nơi đrOEu thấry, TrầTJn đYMaNi thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đYộng nữILa.

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đFIoộng.

    Nghĩef vy, Trầcben Thanh Đế chỉMaN là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đnCnó rờxKi khỏi trườxKxng học.

    Chân trước của TrầILn Thanh Đế va đTi, Lâm TĩQnh Nhu lin đFi tới hồ sen, đaoi đKến khoa văn ngh. Lâm TĩhzFnh Nhu đNLương nhiên biết rõ Trầrzsn đFkgUi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm TrầpYn đUnxhzFi thiếu, bấCEt quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạpYi bit th, TrầMaNn Thanh Đế chảaoi vuốt thân thểdhc Tiểku Hắrzsc một chút, sau đexeó bắpQt đwrQu nấgpwu thuốc, bổ huyết cho TiểJu Hắcic. Ming vết thương của TiểCEu Hắrc, ở dưới TrầxKxn Thanh Đế chảcii vuốt đQã đarróng vảexey. Nếu như không phảMaNi sợ quá mứrzsc kinh thế hãi tục, Tiểwru HắOFc ngay cảET vết sẹo cũng không lưu lạefi.

    Dù vy, Trầefn Hương Hương cũng không có đztTến trườFIong học, một mc chiếu cố TiểkgUu HắQc cũng bịao chấoPn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đsppóng vảznMy như thế, đciây quảMaN thc là khó có thểMaN tưởng tượng.

    - Đến, Tiểgpwu HắMaNc uống thuốc.

    Trầexen Thanh Đế bưng na bát thuốc, đeft ở trước mt Tiểku Hắtc, va dùng linh khí chảTJi vuốt TiểCEu HắCEc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạJi đNLược Trầexen Thanh Đế chảxWi vuốt, hơn 10 phút sau, TiểoPu HắkgUc nằcim rạhzFp trên mt đJTt ngủ rồi.

    - ĐxKxi ca, đFIoến bây giờgpw Trầngn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắpTn đrzsi đrâu? truyn đngược lấKkay t website tung hoanh

    Thu hồi ánh mắOFt t trên ngườrzsi TiểxKxu HắETc, TrầCEn Hương Hương hỏi.

    TrầFIon Thanh Đế khẽ chau mày, thảznMn nhiên nói:

    - TiểILu muội, em còn nhớ đkgUược hay không, trước kia Viên mp mạkgUp đpQã tng nói qua, mấxKy ngườti kia chỉT sợ sống không quá đQêm nay ?

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    TrầbcYn Hương Hương nhịMaNn không đTJược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểoP tin nói:

    - Chng lẽ Trầdhcn Phong Nhiên hắarrn... hắFIon đarri giết ngườYJi dit khẩwru rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấNLy ngườpTi kia đKu bịYJ giam vào cảETnh cục mà.

    - Cảtnh cục?

    Lông mày Trầefn Thanh Đế nhíu lạpYi, mt mũi tràn đxKxngy khinh thườxKng nói:

    - Em cho rằxKxng, chỉFIo là một cái cảnCnnh cục, có thểpYKnh hưởng đrến TrầxKxn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của TrầAtn Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảrOEnh cục sao?

    - Đexei ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờNL?

    TrầhzFn Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầKkan hỏi. Trờrzsi không còn sớm, em tranh thủ thờpQi gian ngủ đTJi, sau đAtó ngày mai đJi học, hiểOFu chưa?

    TrầMaNn Thanh Đế ôm TiểNLu HắkgUc, giao đxWến trong tay TrầAtn Hương Hương.

    - DạK.

    TrầbcYn Hương Hương lên tiếng, ôm Tiểaou HắFc đpYi ra khỏi phòng Trầcin Thanh Đế.

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạarrc bộ tư cao cấrzsp. Lữdhc Hu Tích cùng LữnCn BạAtc Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấgpwt là câu n nhìn thanh niên nam t gầcben ba mươi tuổi ở đztTối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đarr hắnkn, tấYt cảoP đku là mồ hôi, cũng không dám đFộng thủ lau đnki.

    - Các ngươi nhấpQt đCEYJnh phảKkai cho Trung ĐpYo thiếu gia chúng ta một cái công đrzsaoo, vì cái gì em vợ hắYJn chết trong đETua xe.

    Thanh niên khoảaong 30 đrOEối din, dùng tiếng phổ thông đIIdông cứQng nói ra.

    - TỉAtnh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấsppt kỳ quan h gì, là TrầxWn Thanh Đế làm.

    Lão NhịQ LữoP Bạcbec Phát hít sâu một hơi, thảIIdn nhiên nói:

    - Trầngn gia TrầTJn Thanh Đế, vốn đztTã thắdhcng, nhưng hắcin vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểFIo thao mấsppt đNLi khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấxKt kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là Trầgpwn Thanh Đế cố ý, hết thảILy đnku là TrầQn Thanh Đế gây nên.

    Lão Đri LữAt Hu Tích lông mày nhíu lạbcYi, đTdhcng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảAt thù, thì đti tìm TrầpYn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịET phi, đOFem hết thảngy đMaNổ lên trên đtILu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung ĐJo Bắsppc Can, LữoP gia chúng ta tấcbet nhiên sẽ phụng bồi đrzsến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứETc gin, ta đztTương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng Lữspp gia các ngươi không có bấpQt kỳ quan h gì.

    ChứnCnng kiến hai huynh đIId LữKka gia mạKnh mẽ như thế, trên mt TỉFIonh Thượng Tàn Câu treo đngETy dáng tươi cườNLi, nói ra:

    - TrầhzFn Thanh Đế chúng ta nhấpTt đTKnh sẽ không bỏ qua, bấxKxt quá, dù sao chúng ta đQối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng Bạtc Phát thiếu gia có thểexe cung cấhzFp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấwrt tin ra mt, bấcit quá, một ít tin tứpQc có quan h tới Trầarrn Thanh Đế, chúng ta vn là rấnCnt vui lòng nói cho các ngươi.

    LữQ Hu Tích thảTn nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, Bạexec Phát thiếu gia, như vy ta cảngm ơn trước rồi.

    TỉnCnnh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạKkan ly.

    - Tốt, cạKkan ly.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D