Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu

 Cc phẩtgWm tà thiếu
Tác giảM: Din Hồng NhĩjN Xích
Chương 84: Dit khẩau

Nguồn dịiVch: Nhóm dịptrch: minhnguyet123
Sưu tầBNHm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấptrt tùy thân mang theo, đfVang quên.

    Nhìn Viên mp mạmp ly khai, TrầOn Thanh Đế thu hồi ánh mắtt, lông mày nhíu lạWEi, nhìn Lâm TĩjNnh Nhu nói ra:

    - Không có vic gì, ta đdIji trước.

    VứWEt bỏ một câu, TrầVn Thanh Đế lin xoay ngườVIi ly khai. V phầUrn s tình bùa hộ mnh, TrầIn Thanh Đế không có giảai thích quá nhiu, hắoUQn cũng lườQYLi giảgWi thích. GiảYi thích nhiu hơn, Lâm Tĩmnh Nhu sẽ coi hắOn thành thầfVan côn.

    - Cái này...

    Lâm đFKCSmi tiểjNu thư nhìn hai tấBBvm phù trin trong tay, vẻ mt ngạFOc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểFKC làm đrZhược cái gì, chỉtđYồ vt gạQYLt ngườcNci mà thôi.

    Chỉhu là làm cho Lâm TĩNnh Nhu rấfVat khó hiểZiu chính là, vì cái gì Viên CầBBvu đFKCối với hai tấdIjm ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạvQdp đGtột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảTim?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm TĩTimnh Nhu nghĩooM đNVến mục đaích tìm TrầUrn Thanh Đế, va mở ming, lạTimi phát hin đvQdã không có bóng dáng của TrầSmn đasIfoi thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đNii là đFKCi, có đHaWE ta vào mắhut hay không, tht s là tứOITc chết ta rồi.
    Lâm TĩPYnh Nhu sắBNHc mt nghiêm túc, thầNFBm nghĩooM:

    - Không đhuược... s tình LữNFB BấNt Phàm ưa thích Mã Tình Tình, TrầOn Thanh Đế không biết. Mà Lữi BấNFBt Phàm này, tht s là rấNit đjNáng sợ, cho dù TrầoUQn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấoUQt đOITInh không phảrZhi là đSmối thủ của hắfVan. Ta phảti nói hắGtn đNi phòng LữLM BấBNHt Phàm, bằVIng không thì sẽ ăn thit thòi.

    NghĩQYL vy, Lâm TĩOnh Nhu không h dng lạOi, rấtgWt nghiêm túc chọn la một phương hướn đPYuổi tới.

    Hơn 10 phút sau, TrầPYn Thanh Đế đFOi tới hồ sen lúc trước hắiVn “nhảoUQy sông t vn”. TrầjNn đWESmi thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạtgWi tr cùng Lâm TĩvQdnh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắBNHn đMang nhớ thương linh mạptrch.

    Ca vào Linh mạmch ngay tạYi đmháy nước hồ sen, Trầmhn Thanh Đế điương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấNVt quá, hắIfon nhìn chung quanh, bấFKCt đUrmhc dĩNFB lắMOpc đCGNhuu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườLMi, tốp năm tốp ba khắFKCp nơi đfVau thấOITy, TrầHan đCGNNi thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đvQdộng nữOITa.

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đHaộng.

    NghĩFKC vy, TrầvQdn Thanh Đế chỉooM là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đtó rờvQdi khỏi trườrZhng học.

    Chân trước của TrầQpn Thanh Đế va đWEi, Lâm TĩInh Nhu lin đgWi tới hồ sen, đcNci đQYLến khoa văn ngh. Lâm TĩfVanh Nhu đBBvương nhiên biết rõ TrầNin đaKSFi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm TrầHan đPYYi thiếu, bấNFBt quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạMi bit th, TrầNn Thanh Đế chảdIji vuốt thân thểfVa TiểjNu HắCGNc một chút, sau đió bắtgWt đZiau nấau thuốc, bổ huyết cho TiểBBvu HắMOpc. Ming vết thương của TiểjNu HắVc, ở dưới TrầOn Thanh Đế chảNFBi vuốt đdIjã đmhóng vảjNy. Nếu như không phảti sợ quá mứLMc kinh thế hãi tục, TiểHau HắtgWc ngay cảfVa vết sẹo cũng không lưu lạYi.

    Dù vy, TrầBNHn Hương Hương cũng không có đNến trườIIng học, một mc chiếu cố TiểNiu HắBBvc cũng bịSm chấtgWn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đasóng vảVy như thế, đNFBây quảmh thc là khó có thểPY tưởng tượng.

    - Đến, TiểcNcu HắFOc uống thuốc.

    TrầoUQn Thanh Đế bưng na bát thuốc, đmt ở trước mt TiểiVu HắoUQc, va dùng linh khí chảIi vuốt TiểTimu Hắtc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạNii đrZhược TrầjNn Thanh Đế chảmi vuốt, hơn 10 phút sau, TiểWEu HắIfoc nằjNm rạGtp trên mt đptrVIt ngủ rồi.

    - ĐCGNi ca, đmến bây giờKSF TrầiVn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắNFBn đasi đNiâu?

    Thu hồi ánh mắrZht t trên ngườIIi TiểGtu HắZic, TrầdIjn Hương Hương hỏi.

    TrầcNcn Thanh Đế khẽ chau mày, thảNin nhiên nói:

    - TiểIfou muội, em còn nhớ đNược hay không, trước kia Viên mp mạSmp đNVã tng nói qua, mấVy ngườPYi kia chỉfVa sợ sống không quá đFKCêm nay ?

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    Trầmhn Hương Hương nhịjNn không đGtược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểQYL tin nói:

    - Chng lẽ TrầFKCn Phong Nhiên hắptrn... hắCGNn điVi giết ngườBNHi dit khẩFOu rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấGty ngườIIi kia đfVau bịoUQ giam vào cảtnh cục mà.

    - CảtgWnh cục?

    Lông mày TrầLMn Thanh Đế nhíu lạvQdi, mt mũi tràn đYhuy khinh thườNFBng nói:

    - Em cho rằNFBng, chỉi là một cái cảrZhnh cục, có thểIfogWnh hưởng đSmến TrầjNn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của TrầUrn Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảptrnh cục sao?

    - ĐQpi ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờO?

    TrầgWn Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầmhn hỏi. TrờNFBi không còn sớm, em tranh thủ thờQYLi gian ngủ đTimi, sau đGtó ngày mai đai học, hiểMOpu chưa?

    TrầIfon Thanh Đế ôm Tiểtu HắdIjc, giao đFOến trong tay TrầSmn Hương Hương.

    - DạVI.

    TrầFOn Hương Hương lên tiếng, ôm TiểCGNu HắWEc đmhi ra khỏi phòng Trầasn Thanh Đế.

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạic bộ tư cao cấMp. Lữptr Hu Tích cùng LữHa BạrZhc Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấptrt là câu n nhìn thanh niên nam t gầOn ba mươi tuổi ở đCGNối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đZi hắtgWn, tấmt cảa đLMu là mồ hôi, cũng không dám đVộng thủ lau đoUQi.

    - Các ngươi nhấtgWt đicNcnh phảptri cho Trung ĐIfoo thiếu gia chúng ta một cái công đFOto, vì cái gì em vợ hắOITn chết trong đmua xe.

    Thanh niên khoảptrng 30 đrZhối din, dùng tiếng phổ thông đOông cứMOpng nói ra.

    - Tỉinh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấCGNt kỳ quan h gì, là TrầFKCn Thanh Đế làm.

    Lão NhịPY LữGt BạNic Phát hít sâu một hơi, thảmhn nhiên nói:

    - TrầFKCn gia TrầOITn Thanh Đế, vốn đVIã thắTimng, nhưng hắptrn vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểO thao mấQYLt đNii khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấat kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là TrầCGNn Thanh Đế cố ý, hết thảMy đNu là TrầtgWn Thanh Đế gây nên.

    Lão ĐPYi LữHa Hu Tích lông mày nhíu lạmhi, đHaFOng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảV thù, thì đgWi tìm TrầYn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịMOp phi, đfVaem hết thảMy đNổ lên trên đTimrZhu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung Đio BắNic Can, LữNFB gia chúng ta tấLMt nhiên sẽ phụng bồi đooMến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứptrc gin, ta đUrương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng LữfVa gia các ngươi không có bấZit kỳ quan h gì.

    Chứmhng kiến hai huynh đmh LữOIT gia mạIInh mẽ như thế, trên mt TỉHanh Thượng Tàn Câu treo đgWVy dáng tươi cườQpi, nói ra:

    - Trầhun Thanh Đế chúng ta nhấUrt đBNHNinh sẽ không bỏ qua, bấMOpt quá, dù sao chúng ta đYối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng BạoUQc Phát thiếu gia có thểt cung cấvQdp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấCGNt tin ra mt, bấMOpt quá, một ít tin tứMOpc có quan h tới TrầYn Thanh Đế, chúng ta vn là rấNVt vui lòng nói cho các ngươi.

    LữcNc Hu Tích thảfVan nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, BạcNcc Phát thiếu gia, như vy ta cảTimm ơn trước rồi.

    Tỉasnh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạin ly.

    - Tốt, cạCGNn ly.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D