Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 84 : Diệt khẩu

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 84 : Diệt khẩu
xem chương mới tạoi tunghoanh(.)com
 Cc phẩfZAm tà thiếu
Tác giảKB: Din Hồng NhĩXdf Xích
Chương 84: Dit khẩqYYu

Nguồn dịqYYch: Nhóm dịWmch: minhnguyet123
Sưu tầmm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com

    - Hai lá bùa hộ mnh này, ngươi tốt nhấwSt tùy thân mang theo, điong quên.

    Nhìn Viên mp mạCp ly khai, TrầCuRn Thanh Đế thu hồi ánh mắpt, lông mày nhíu lạCuRi, nhìn Lâm Tĩionh Nhu nói ra:

    - Không có vic gì, ta đdZoi trước.

    VứCuRt bỏ một câu, TrầZcn Thanh Đế lin xoay ngườhi ly khai. V phầmn s tình bùa hộ mnh, Trầwqwn Thanh Đế không có giảvi thích quá nhiu, hắzeJn cũng lườwSi giảRMni thích. GiảuwRi thích nhiu hơn, Lâm Tĩlonh Nhu sẽ coi hắHOin thành thầCn côn.

    - Cái này...

    Lâm đWmai tiểwqwu thư nhìn hai tấzeJm phù trin trong tay, vẻ mt ngạqYYc nhiên. Nàng không tin cái gọi là bùa hộ mnh này có thểio làm đWmược cái gì, chỉYKOđwIồ vt gạvt ngườnGWi mà thôi.

    ChỉGp là làm cho Lâm TĩXdfnh Nhu rấot khó hiểupu chính là, vì cái gì Viên CầeCu đWmối với hai tấiom ba này coi trọng như vy. Chng lẽ... chng lẽ Viên mp mạTilp điZột nhiên ăn chay, tin tưởng cái này rồi hảo?

    - Ai, ta còn có vic tìm... tìm ngươi...

    Khi Lâm TĩKqXnh Nhu nghĩzeJ đYKOến mục đAhích tìm TrầHOin Thanh Đế, va mở ming, lạwIi phát hin đqnã không có bóng dáng của TrầTiln đKBYKOi thiếu rồi.

    - Như thế nào nói đwIi là đOCi, có đfZAp ta vào mắCt hay không, tht s là tứeCc chết ta rồi.
    Lâm TĩYKOnh Nhu sắloc mt nghiêm túc, thầdZom nghĩXdf:

    - Không đCuRược... s tình LữqYY BấXdft Phàm ưa thích Mã Tình Tình, TrầAhn Thanh Đế không biết. Mà LữOC Bấqnt Phàm này, tht s là rấpt đSáng sợ, cho dù TrầCn Thanh Đế thông suốt, cũng nhấKBt đqnRhnh không phảKqXi là đioối thủ của hắOCn. Ta phảioi nói hắeCn đwS phòng LữhhK BấJYt Phàm, bằXdfng không thì sẽ ăn thit thòi.

    NghĩKB vy, Lâm Tĩcanh Nhu không h dng lạjHzi, rấwSt nghiêm túc chọn la một phương hướn đHOiuổi tới.

    Hơn 10 phút sau, TrầIuIn Thanh Đế đwIi tới hồ sen lúc trước hắhhKn “nhảioy sông t vn”. TrầCn đhMaui thiếu vội vã ly khai như vy, ngoạKqXi tr cùng Lâm TĩTilnh Nhu không có gì nói ra, trọng yếu hơn là, trong lòng của hắhn đwqwang nhớ thương linh mạwIch.

    Ca vào Linh mạloch ngay tạqni đHOiáy nước hồ sen, TrầGpn Thanh Đế đZyương nhiên muốn tới hồ sen rồi, bấIuIt quá, hắion nhìn chung quanh, bấujCt đwSGpc dĩwI lắRhc đRMnpu. Phụ cn hồ sen quá nhiu ngườiZi, tốp năm tốp ba khắiop nơi đOvu thấqYYy, TrầGpn đOvOvi thiếu cũng không muốn tái khởi oanh đKBộng nữha.

    - Hôm nay là không có bin pháp tu luyn rồi, v nhà, buổi tối hành đvộng.

    NghĩYwT vy, TrầYwTn Thanh Đế chỉGp là liếc nhìn khoa văn ngh, sau đAhó rờSi khỏi trườwSng học.

    Chân trước của TrầAhn Thanh Đế va đRMni, Lâm TĩRhnh Nhu lin đIuIi tới hồ sen, đYwTi đcaến khoa văn ngh. Lâm TĩRhnh Nhu đmương nhiên biết rõ TrầAhn đhujCi thiếu la chọn khoa văn ngh, cho nên mới tới tìm TrầWmn đXdfMaui thiếu, bấTilt quá, nàng vn là tới chm một bước.

    Sau khi trở lạwIi bit th, TrầiZn Thanh Đế chảeCi vuốt thân thểYKO TiểhhKu HắOCc một chút, sau đCó bắTilt đjHzJYu nấTilu thuốc, bổ huyết cho Tiểwqwu HắCuRc. Ming vết thương của TiểuwRu HắKBc, ở dưới TrầTiln Thanh Đế chảvi vuốt đloã đYKOóng vảZyy. Nếu như không phảoi sợ quá mứwqwc kinh thế hãi tục, TiểGpu HắuwRc ngay cảh vết sẹo cũng không lưu lạiZi.

    Dù vy, Trầcan Hương Hương cũng không có đKqXến trườXdfng học, một mc chiếu cố TiểRMnu Hắcac cũng bịKB chấOCn kinh rồi. Ming vết thương sâu như vy, vy mà nhanh đGpóng vảAhy như thế, đupây quảwqw thc là khó có thểeC tưởng tượng.

    - Đến, TiểqYYu HắYKOc uống thuốc.

    TrầRhn Thanh Đế bưng na bát thuốc, đupt ở trước mt TiểMauu HắwIc, va dùng linh khí chảJYi vuốt TiểGpu HắiZc, va nói.

    Uống xong thuốc, lạfZAi đloược TrầYn Thanh Đế chảpi vuốt, hơn 10 phút sau, TiểAhu HắJYc nằCuRm rạoRp trên mt đvujCt ngủ rồi.

    - Đwqwi ca, đnGWến bây giờoR Trầpn Phong Nhiên cũng chưa có v nhà, anh nói... anh nói hắJYn đqni đYâu?

    Thu hồi ánh mắKBt t trên ngườai TiểIuIu Hắcac, TrầZyn Hương Hương hỏi.

    TrầOCn Thanh Đế khẽ chau mày, thảcan nhiên nói:

    - TiểCuRu muội, em còn nhớ đoRược hay không, trước kia Viên mp mạqYYp đwSã tng nói qua, mấCy ngườuwRi kia chỉlo sợ sống không quá đloêm nay ?

    - Nhớ rõ, chng lẽ...

    TrầYKOn Hương Hương nhịZcn không đKBược phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó có thểm tin nói:

    - Chng lẽ TrầYKOn Phong Nhiên hắqYYn... hắKBn đmi giết ngườjHzi dit khẩjHzu rồi? Thế nhưng mà... thế nhưng mà mấOvy ngườCuRi kia đwIu bịWm giam vào cảXdfnh cục mà.

    - CảfZAnh cục?

    Lông mày TrầZcn Thanh Đế nhíu lạCi, mt mũi tràn đCXdfy khinh thườSng nói:

    - Em cho rằpng, chỉqYY là một cái cảKqXnh cục, có thểeCqnnh hưởng đYwTến TrầzeJn Phong Nhiên sao? Dùng thân phn của TrầdZon Phong Nhiên, há sẽ quan tâm một cái cảwqwnh cục sao?

    - ĐGpi ca, vy chúng ta nên làm gì bây giờHOi?

    Trầpn Hương Hương không biết làm sao hỏi.

    - Cái gì cũng mc k, cái gì cũng không cầwqwn hỏi. TrờjHzi không còn sớm, em tranh thủ thờKqXi gian ngủ đJYi, sau đzeJó ngày mai đOvi học, hiểwIu chưa?

    TrầwIn Thanh Đế ôm Tiểcau HắSc, giao đGpến trong tay TrầiZn Hương Hương.

    - DạOv.

    TrầRhn Hương Hương lên tiếng, ôm TiểjHzu HắCuRc đai ra khỏi phòng TrầGpn Thanh Đế.

    ...

    Đêm khuya, ở bên trong phòng VIP của một câu lạoRc bộ tư cao cấYp. LữWm Hu Tích cùng LữYKO BạZyc Phát hai cái anh không ra anh, em không ra em này, trong nội tâm nơm nớp lo sợ, rấeCt là câu n nhìn thanh niên nam t gầTiln ba mươi tuổi ở đpối din.

    Lúc này, trên trán hai huynh đKqX hắpn, tấSt cảAh đqnu là mồ hôi, cũng không dám đdZoộng thủ lau đZci.

    - Các ngươi nhấujCt đaSnh phảnGWi cho Trung ĐYo thiếu gia chúng ta một cái công đqniZo, vì cái gì em vợ hắKBn chết trong đZyua xe.

    Thanh niên khoảRMnng 30 đmối din, dùng tiếng phổ thông đwSông cứujCng nói ra.

    - TỉoRnh Thượng Tàn Câu tiên sinh, Cương Mộc Đao Phách chết, cùng chúng ta không có bấKBt kỳ quan h gì, là TrầWmn Thanh Đế làm.

    Lão NhịC Lữca BạRhc Phát hít sâu một hơi, thảnGWn nhiên nói:

    - TrầjHzn gia TrầMaun Thanh Đế, vốn đKBã thắcang, nhưng hắpn vn cố ý làm lủng bình xăng, khiến cho Cương Mộc Đao Phách vào chỗ cua, xe thểlo thao mấAht đOvi khống chế, cho nên mới ngã xuống núi, cái này cùng chúng ta không có bấKBt kỳ quan h gì.

    - Cương Mộc Đao Phách chết, là TrầzeJn Thanh Đế cố ý, hết thảjHzy đOCu là TrầCn Thanh Đế gây nên.

    Lão ĐiZi LữZy Hu Tích lông mày nhíu lạZci, đfZARMnng dy nói ra:

    - Nếu như các ngươi muốn trảYKO thù, thì đJYi tìm TrầuwRn Thanh Đế. Nếu các ngươi không phân thịv phi, đpem hết thảqny đHOiổ lên trên điopu của chúng ta. H, ngươi trở v nói cho thiếu gia nhà các ngươi Trung ĐWmo BắXdfc Can, Lữup gia chúng ta tấZyt nhiên sẽ phụng bồi đYKOến cùng.

    - Ha ha, Hu Tích thiếu gia không nên tứKBc gin, ta đMauương nhiên biết rõ Cương Mộc chết, cùng LữC gia các ngươi không có bấat kỳ quan h gì.

    ChứnGWng kiến hai huynh đRMn LữTil gia mạIuInh mẽ như thế, trên mt TỉJYnh Thượng Tàn Câu treo đzeJpy dáng tươi cườhi, nói ra:

    - Trầmn Thanh Đế chúng ta nhấvt đwSmnh sẽ không bỏ qua, bấYwTt quá, dù sao chúng ta đSối với nơi này chưa quen thuộc, còn hi vọng Hu Tích cùng BạOvc Phát thiếu gia có thểnGW cung cấnGWp một ít trợ giúp cho chúng ta.

    - Có một số vic chúng ta bấGpt tin ra mt, bấzeJt quá, một ít tin tứupc có quan h tới Trầpn Thanh Đế, chúng ta vn là rấCuRt vui lòng nói cho các ngươi.

    LữJY Hu Tích thảujCn nhiên nói.

    - Hu Tích thiếu gia, BạIuIc Phát thiếu gia, như vy ta cảCuRm ơn trước rồi.

    TỉYwTnh Thượng Tàn Câu bưng một chén rượu lên, nói ra:

    - Chúng ta cạKqXn ly.

    - Tốt, cạfZAn ly.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D