Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩMPMm tà thiếu
Tác giảzg: Din Hồng Nhĩc Xích
Chương 73: VạYtch trầIcn

Nguồn dịach: Nhóm dịhQTch: minhnguyet123
Sưu tầpsm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầUSn Phong Nhiên thông tri cho Lâm TĩunWnh Nhu. TrầQtn Phong Nhiên không phảti thc muốn tìm ngườKi... chỉps là muốn giá họa cho TrầMn đBRQti thiếu, cho nên...

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm TĩPBXnh Nhu mới có thểa trùng hợp xuấPBXt hin như vy.

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão NhịqVK cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấBRt cảKKF s tình hãm hạEjri Trầpsn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm TrầrISn Thanh Đế rấEjrt là muốn giết ngườRi.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịx hãm hạzgi giá họa mườjhAi chín lầqVKn, nhưng TrầrISn đXuQpsi thiếu kia lạti không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườqVKi này ngu xuẩMPMn đtBYến tình trạsng gì a.

    - Con mẹ nó, mườYXpi chín lầzgcn, còn tht là hung ác, tht là đVMộc ác.

    Trầan Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía Trầmjn Hương Hương nói:

    - TiểTfu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầrISn tên khốn… khục khục… ta bịVM giá họa hãm hạXvi, đPBXu là thờnKi đgiểxm quan h giữKa anh và em có chỗ cảzgci thin.

    - Ân.

    TrầtBYn Hương Hương có chút nghĩs nghĩK, tht đcúng là có chuyn như vy, mỗi lầnKn đMu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấYXpt ngờSU xảty ra, lúc này Trầmjn Phong Nhiên tìm ngườrISi bắct cóc em, tấGQt nhiên là vì, ta thay Tiểau HắXAc trịQzq liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắEjrn mới không thểmj chờFEn đrISợi đRược như thế, ngày đMSUu tiên khai giảhQTng lin đUSộng thủ.

    TrầFEnn Thanh Đế dn dắBRt, làm cho TrầEjrn Hương Hương minh bạEjrch cảzgc s tình t đzgcxu đUSến cuối.

    TrầUXmn Thanh Đế đSUương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạBRi đYtUS cho ngườFEni trong cuộc như TrầRn Hương Hương không rõ ràng.

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảOXGi làm sao bây giờIc?

    Vẻ mt TrầOXGn Hương Hương áy náy nhìn TrầAQUn Thanh Đế, hin tạKi nàng mới phát hin, TrầhQTn đtMPMi thiếu một mc xem thườXAng nàng, khắzgcp nơi cùng nàng đnKối nghịoch, mới là ngườai quan tâm nàng nhấmjt.

    Tánh mạtBYng TiểAQUu HắQzqc hấYXpp hối, tấWxt cảIc bác s thú y đYXpu thúc thủ vô sách, là TrầKn đBRWxi thiếu trịR tốt. TạunWi thờrISi khắSUc nguy cấop nhấGQt, là Tiểau Hắgc liu mạFEnng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đnKến khi Trầmjn Thanh Đế đOXGến, mới đjhAzg cho TrầAQUn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểps vãn hồi.

    Trầcn Hương Hương không phảXvi ngườzgci ngu, nàng đoương nhiên biết rõ, TiểjhAu HắFEnc trước kia quyết không có lợi hạBYti như vy. T khi bịEjr Trầmjn Thanh Đế trịK liu tốt, mới có thểjhA trở nên lợi hạMi như thế.

    Hơn nữUXma, mới va đzgến Trung Y học vin, thờtBYi đciểmjm TrầQtn Thanh Đế giao TiểBYtu HắVMc cho TrầBYtn Hương Hương, còn mnh lnh TiểQzqu HắXuQc, bảmjo nó bảQto v tốt TrầFEnn Hương Hương.

    Ở một khắMc này, Trầtn đzgrISi thiếu tht giống như ý liu đKến cái gì.

    TrầMPMn Hương Hương đOXGối với Trầtn Thanh Đế oán hn chấXvt chứWxa quá sâu, cũng không phảqVKi ngườnKi ngu, chỉhQT là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩKKFnh đpsối đKãi TrầQAn đBYtUXmi thiếu mà thôi. Bây giờrIS nghĩQzq lạmji, TrầTfn đQtnKi thiếu làm hết thảty đXAu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày Trầcan Thanh Đế nhíu lạUSi, tùy theo, trong tay của hắKon nhiu ra ba cây ngân châm, rấgt nhanh đVMánh ra, lão Nhịca, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấXAt cảzg đmju bịQA đjhAâm trúng, hôn mê bấjhAt tỉMPMnh.

    - Anh...

    Trầzgn Hương Hương trng lớn hai mắYXpt, vẻ mt nghi hoc nhìn Trầcan Thanh Đế, không biết tạjhAi sao TrầXcn đgTfi thiếu phảYti đjhAánh ngấBYtt bọn ngườEjri Lưu Na đRi.

    - Bọn hắQtn chướng mắMt, giao TiểrISu HắMPMc cho anh.

    TrầEjrn Thanh Đế thò tay, nhn lấMPMy TiểIcu HắIcc, âm thầXuQm đKưa linh khí vào trong cơ thểTf Tiểau HắIcc.

    Thờzgci đqVKiểnKm TrầQtn Thanh Đế cầUXmm máu thay TiểXuQu Hắgc, lin kiểKom tra thương thế của TiểhQTu HắQtc, biết không có vấunWn đps, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườgi lão ĐVMi cùng lão NhịXv.

    - TiểjhAu HắrISc không có đpsAQUi s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểXv chạnOUy nhảKoy tung tăng rồi.

    TrầnKn Thanh Đế một bên âm thầMPMm đTfưa linh khí vào trong cơ thểYXp TiểXcu HắKKFc, một bên cườpsi nói.

    Thương thế của TiểunWu HắnOUc, không có nguy hiểWxm đBRến tánh mạcng, dùng tu vi của TrầQzqn Thanh Đế, chỉmj cầBYtn nguyn ý, có thểR đzgcơn giảQzqn làm cho ming vết thương của Tiểsu HắKKFc khép lạMPMi, ngay cảjhA vết sẹo cũng không lưu lạoi.

    BấQzqt quá, TiểYXpu HắrISc mấct máu quảUS thc không ít, cầQtn phảnKi bồi bổ trở lạjhAi.

    - GiảrISi thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩQzq em có lẽ xem rấOXGt rõ ràng. Còn nữPBXa, em tìm một cơ hội hỏi Lâm TĩRnh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đcến cùng là bởi vì sao, sẽ kịPBXp thờmji xuấmjt hin cứYXpu em như thế.

    Lông mày TrầXcn Thanh Đế nhíu lạFEni, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấRt ngờPBX xảBRy ra, hn là TrầSUn Phong Nhiên gọi đrISin thoạXuQi cho Lâm Tĩzgcnh Nhu.

    - DạFEn.

    TrầQzqn Hương Hương lên tiếng, sắGQc mt ảYtm đUSzgm. Không cầOXGn TrầRn Thanh Đế nói, nàng vì chứtBYng minh là đunWúng, cũng sẽ đhQTi tìm Lâm TĩMnh Nhu hỏi thăm minh bạunWch.

    Cho tới bây giờzgc, TrầXAn Hương Hương y nguyên không thểQzq tin đQzqược, TrầKon Phong Nhiên dĩx nhiên là một ngườoi như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịBR, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữpsng ngườnKi này là anh tìm đWxến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảzgci hiểKou lầXcm, đBYtồng thờci, còn giá họa cho Trầxn Phong Nhiên.

    TrầUSn Thanh Đế nhìn Trầcan Hương Hương nói, hắzgcn đtương nhiên biết rõ ý nghĩzg trong lòng TrầtBYn Hương Hương.

    Đổi lạQti là TrầXuQn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đrISi phán đrISoán vic này.

    TrầVMn Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểs phủ nhn, TrầEjrn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, TrầGQn Phong Nhiên biểBRu hin không chê vào đzgcâu đFEnược, tht không ngờM âm ám ngoan đTfộc, tht s là làm cho ngườBRi khó có thểIc tiếp nhn.

    Trái lạTfi TrầTfn Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    NgườXuQi nào không biết, TrầYXpn Thanh Đế là một đUXm nhấrISt đcaKi hoàn khố lấMPMn nam bá nữqVK, cc phẩom phá gia chi t, cn bã... ngoạhQTi tr chuyn tốt, chuyn xấXuQu làm tuyt?

    Một ngườUXmi như vy, làm ra s tình thương thiên hạYti lí, phát rồ gì đnOUó, tht s là rấMPMt d dàng đcKo cho ngườai khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, Trầzgcn đYXpVMi thiếu làm chút chuyn tốt, đgXc cho ngườUSi khác biết, ngườjhAi khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảVMnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, Trầxn Thanh Đế mới không có âm thầFEnm giết TrầIcn Phong Nhiên, với hắMPMn mà nói, giếtTrầon Phong Nhiên rấAQUt d, cũng không có vướng mắYtc trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo TrầnOUn Hương Hương, vạnKch trầunWn TrầFEnn Phong Nhiên, lạnKi đxo cho TrầKn Phong Nhiên thân bạQAi danh lit, sau đmjó lạti giết chết hắcn.

    Làm như vy không chỉrIS có thểOXG giảGQi hn, còn có thểXc chính danh.

    Vốn thanh danh của TrầTfn đMzgci thiếu quá nát, Trầxn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đWxeo.

    - Vy là tốt rồi.

    TrầXcn Thanh Đế nhẹ gt đKoYXpu, nói ra:

    - Không có gì bấIct ngờUS xảSUy ra, TrầhQTn Phong Nhiên rấjhAt nhanh sẽ đMPMến, đcaến lúc đXcó, hắsn nhấcat đGQQzqnh sẽ phảUSn bác. Hơn nữKoa dùng tâm kế của Trầsn Phong Nhiên, nhấTft đFEnQAnh sẽ nói, nhữgng ngườWxi này giá họa, vu oan hắhQTn. Dù sao, tr nhữhQTng ngườhQTi này, chúng ta không có bấAQUt kỳ chứVMng cứYt nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 11:42 Ngày 25/11/2015

  huynhdanh102

  Ad xem lại giùm cái thanh qua truyện. chắc nó bị lỗi hay sao đọc đt củng hk qua đc h cả PC

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái