Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩFklm tà thiếu
Tác giảSZv: Din Hồng NhĩlzB Xích
Chương 73: Vạuch trầDjn

Nguồn dịBpch: Nhóm dịsuch: minhnguyet123
Sưu tầDm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com xem tạWdi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầaQbn Phong Nhiên thông tri cho Lâm TĩMIynh Nhu. TrầHkn Phong Nhiên không phảui thc muốn tìm ngườti... chỉu là muốn giá họa cho TrầXIn đPDfi thiếu, cho nên...

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm TĩBFnh Nhu mới có thểyh trùng hợp xuấMIyt hin như vy.

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão NhịSZv cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấcCt cảBp s tình hãm hạAiMi TrầlzBn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm TrầKAFn Thanh Đế rấtt là muốn giết ngườsui.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịX hãm hạIri giá họa mườcCi chín lầFMdn, nhưng TrầcCn đMwPkDBi thiếu kia lạEWci không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườOFEi này ngu xuẩsun đDjến tình trạIrng gì a.

    - Con mẹ nó, mườOFEi chín lầkDBn, còn tht là hung ác, tht là đNtộc ác.

    Trầtn Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía TrầcCn Hương Hương nói:

    - TiểKAFu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầKAFn tên khốn… khục khục… ta bịBON giá họa hãm hạbsHi, đWdu là thờZwi đskiểPDm quan h giữNta anh và em có chỗ cảcCi thin.

    - Ân.

    TrầSZvn Hương Hương có chút nghĩBF nghĩPD, tht đhúng là có chuyn như vy, mỗi lầOn đBFu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấlzBt ngờMwP xảcCy ra, lúc này Trầun Phong Nhiên tìm ngườri bắkDBt cóc em, tấcCt nhiên là vì, ta thay TiểIru Hắfc trịvX liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắlyn mới không thểf chờu đAiMợi đQJXược như thế, ngày đXBpu tiên khai giảwfng lin đsuộng thủ.

    TrầMIyn Thanh Đế dn dắDjt, làm cho TrầBFn Hương Hương minh bạych cảO s tình t đDjfu đPDến cuối.

    TrầdBSn Thanh Đế đskương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạvXi đWdFMd cho ngườui trong cuộc như TrầMwPn Hương Hương không rõ ràng.

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảti làm sao bây giờvX?

    Vẻ mt TrầsOn Hương Hương áy náy nhìn TrầWdn Thanh Đế, hin tạui nàng mới phát hin, TrầlzBn đvXFMdi thiếu một mc xem thườkDBng nàng, khắfp nơi cùng nàng đfối nghịMIych, mới là ngườBFi quan tâm nàng nhấBFt.

    Tánh mạKAFng TiểNtu Hắlyc hấkDBp hối, tấkDBt cảsO bác s thú y đsuu thúc thủ vô sách, là Trầilsn đJllzBi thiếu trịNt tốt. TạbsHi thờcCi khắFklc nguy cấvXp nhấKAFt, là TiểXIu HắWdc liu mạMwPng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đaQbến khi TrầJln Thanh Đế đzsến, mới đaQbaQb cho TrầFMdn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểkDB vãn hồi.

    Trầwn Hương Hương không phảbsHi ngườri ngu, nàng đzsương nhiên biết rõ, TiểdBSu Hắwfc trước kia quyết không có lợi hạZwi như vy. T khi bịt Trầilsn Thanh Đế trịt liu tốt, mới có thểlzB trở nên lợi hạFMdi như thế.

    Hơn nữOa, mới va đMIyến Trung Y học vin, thờhi đLKLiểdBSm TrầOFEn Thanh Đế giao TiểMwPu Hắzsc cho Trầrn Hương Hương, còn mnh lnh TiểXu HắHkc, bảbsHo nó bảKAFo v tốt TrầDjn Hương Hương.

    Ở một khắsuc này, TrầDn đAiMHki thiếu tht giống như ý liu đskến cái gì.

    TrầSZvn Hương Hương đXối với TrầNtn Thanh Đế oán hn chấbsHt chứXIa quá sâu, cũng không phảlyi ngườBFi ngu, chỉNNZ là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩlzBnh đilsối đPDãi TrầEWcn đNNZsui thiếu mà thôi. Bây giờlzB nghĩh lạNti, TrầLKLn đPDEWci thiếu làm hết thảyy đfu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày Trầwn Thanh Đế nhíu lạBpi, tùy theo, trong tay của hắXn nhiu ra ba cây ngân châm, rấMwPt nhanh đaQbánh ra, lão Nhịsk, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấwt cảD đNNZu bịzs đXIâm trúng, hôn mê bấOt tỉhnh.

    - Anh...

    TrầBONn Hương Hương trng lớn hai mắrt, vẻ mt nghi hoc nhìn TrầPDn Thanh Đế, không biết tạWdi sao TrầOn đkDBOi thiếu phảHki đDjánh ngấyht bọn ngườDji Lưu Na đski.

    - Bọn hắZwn chướng mắBFt, giao Tiểyhu HắPDc cho anh.

    TrầDjn Thanh Đế thò tay, nhn lấyy Tiểsku HắEWcc, âm thầZOam đskưa linh khí vào trong cơ thểX Tiểuu HắdBSc.

    ThờBFi đNNZiểyhm TrầkDBn Thanh Đế cầum máu thay Tiểwu HắkDBc, lin kiểKAFm tra thương thế của TiểXIu HắWdc, biết không có vấBONn đHk, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườlzBi lão Đti cùng lão Nhịly.

    - TiểIru Hắwfc không có đKAFPDi s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểcC chạPDy nhảcCy tung tăng rồi.

    TrầFMdn Thanh Đế một bên âm thầfm đWdưa linh khí vào trong cơ thểAiM Tiểuu HắaQbc, một bên cườwfi nói.

    Thương thế của TiểZwu Hắyhc, không có nguy hiểPDm đOFEến tánh mạXng, dùng tu vi của TrầKAFn Thanh Đế, chỉMwP cầMwPn nguyn ý, có thểMwP đQJXơn giảSZvn làm cho ming vết thương của TiểXu HắWdc khép lạOi, ngay cảAiM vết sẹo cũng không lưu lạJli.

    Bấlyt quá, TiểBFu HắdBSc mấKAFt máu quảBF thc không ít, cầsun phảhi bồi bổ trở lạMwPi.

    - GiảXi thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩFkl em có lẽ xem rấZOat rõ ràng. Còn nữOa, em tìm một cơ hội hỏi Lâm TĩNtnh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đbsHến cùng là bởi vì sao, sẽ kịlyp thờDi xuấOt hin cứSZvu em như thế.

    Lông mày TrầMwPn Thanh Đế nhíu lạNti, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấXt ngờu xảyy ra, hn là TrầOn Phong Nhiên gọi đBONin thoạri cho Lâm Tĩsunh Nhu.

    - DạlzB.

    TrầvXn Hương Hương lên tiếng, sắilsc mt ảsum đMwPLKLm. Không cầlyn TrầBpn Thanh Đế nói, nàng vì chứWdng minh là đQJXúng, cũng sẽ đsOi tìm Lâm Tĩwnh Nhu hỏi thăm minh bạzsch.

    Cho tới bây giờLKL, TrầNNZn Hương Hương y nguyên không thểzs tin đkDBược, TrầbsHn Phong Nhiên dĩwf nhiên là một ngườcCi như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịD, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữlyng ngườIri này là anh tìm đvXến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảBpi hiểZOau lầbsHm, đilsồng thờlyi, còn giá họa cho TrầXIn Phong Nhiên.

    TrầXIn Thanh Đế nhìn TrầbsHn Hương Hương nói, hắsOn đlyương nhiên biết rõ ý nghĩBp trong lòng Trầhn Hương Hương.

    Đổi lạLKLi là TrầkDBn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đXIi phán đcCoán vic này.

    TrầFkln Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểkDB phủ nhn, TrầDjn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, TrầSZvn Phong Nhiên biểsOu hin không chê vào đAiMâu đilsược, tht không ngờZOa âm ám ngoan đNtộc, tht s là làm cho ngườOi khó có thểWd tiếp nhn.

    Trái lạBFi TrầZOan Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    NgườsOi nào không biết, TrầNNZn Thanh Đế là một đQJX nhấlzBt đMIyNti hoàn khố lấBONn nam bá nữPD, cc phẩNtm phá gia chi t, cn bã... ngoạri tr chuyn tốt, chuyn xấkDBu làm tuyt?

    Một ngườbsHi như vy, làm ra s tình thương thiên hạKAFi lí, phát rồ gì đAiMó, tht s là rấtt d dàng đKAFlzB cho ngườMIyi khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, TrầBFn đyhlzBi thiếu làm chút chuyn tốt, đEWct cho ngườXi khác biết, ngườyi khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảFklnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, TrầZwn Thanh Đế mới không có âm thầAiMm giết TrầFMdn Phong Nhiên, với hắkDBn mà nói, giếtTrầtn Phong Nhiên rấHkt d, cũng không có vướng mắkDBc trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo TrầBONn Hương Hương, vạBpch trầBFn TrầsOn Phong Nhiên, lạaQbi đvXAiM cho TrầSZvn Phong Nhiên thân bạIri danh lit, sau đBONó lạDi giết chết hắtn.

    Làm như vy không chỉX có thểw giảbsHi hn, còn có thểBON chính danh.

    Vốn thanh danh của TrầMIyn đbsHXIi thiếu quá nát, TrầBFn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đreo.

    - Vy là tốt rồi. nguồn tunghoanh.com

    TrầOn Thanh Đế nhẹ gt đtKAFu, nói ra:

    - Không có gì bấlzBt ngờsk xảSZvy ra, TrầHkn Phong Nhiên rấkDBt nhanh sẽ đtến, đdBSến lúc đXIó, hắAiMn nhấOt đyrnh sẽ phảEWcn bác. Hơn nữHka dùng tâm kế của TrầJln Phong Nhiên, nhấaQbt đilsOFEnh sẽ nói, nhữvXng ngườWdi này giá họa, vu oan hắkDBn. Dù sao, tr nhữbsHng ngườbsHi này, chúng ta không có bấWdt kỳ chứBpng cứD nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D