Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩRWm tà thiếu
Tác giảRW: Din Hồng NhĩF Xích
Chương 73: VạXch trầCjbn

Nguồn dịjcAch: Nhóm dịerch: minhnguyet123
Sưu tầQJpm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầBwn Phong Nhiên thông tri cho Lâm TĩbRHnh Nhu. TrầQJpn Phong Nhiên không phảzQi thc muốn tìm ngườuXi... chỉCjb là muốn giá họa cho TrầTxn đRlki thiếu, cho nên...

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm TĩRWnh Nhu mới có thểcVk trùng hợp xuấrVt hin như vy.

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão Nhịer cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấRWt cảrV s tình hãm hạoWi Trầwn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm TrầpXn Thanh Đế rấrt là muốn giết ngườVBi.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịbbM hãm hạXi giá họa mườvbCi chín lầCjbn, nhưng TrầbbMn đFoWi thiếu kia lạCjbi không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườGi này ngu xuẩRln đpXến tình trạQJpng gì a.

    - Con mẹ nó, mườsCsi chín lầrVn, còn tht là hung ác, tht là đCxeộc ác.

    TrầvbCn Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía TrầzFBn Hương Hương nói:

    - TiểFu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầhn tên khốn… khục khục… ta bịr giá họa hãm hạQJpi, đAduu là thờpXi đMVSiểjcAm quan h giữGa anh và em có chỗ cảrVi thin.

    - Ân.

    TrầRln Hương Hương có chút nghĩVB nghĩbRH, tht đkkfúng là có chuyn như vy, mỗi lầdGn đJhu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấVBt ngờX xảSQy ra, lúc này TrầbYQn Phong Nhiên tìm ngườCodi bắCxet cóc em, tấFt nhiên là vì, ta thay Tiểau HắVkc trịzo liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắvFn mới không thểbRH chờdu đcVkợi đoWược như thế, ngày đzFBau tiên khai giảjcAng lin đhộng thủ.

    TrầsCsn Thanh Đế dn dắdut, làm cho TrầGn Hương Hương minh bạoWch cảzFB s tình t đVBfvCu đbRHến cuối.

    TrầVBn Thanh Đế đRWương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạRWi đRWQzQ cho ngườYeTi trong cuộc như TrầVBn Hương Hương không rõ ràng.

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảXi làm sao bây giờQzQ?

    Vẻ mt TrầcVkn Hương Hương áy náy nhìn TrầpXn Thanh Đế, hin tạai nàng mới phát hin, TrầXn đCjbBwi thiếu một mc xem thườkng nàng, khắpXp nơi cùng nàng đerối nghịkkfch, mới là ngườBwi quan tâm nàng nhấjcAt.

    Tánh mạcVkng TiểCxeu HắCjbc hấJhp hối, tấdut cảVB bác s thú y đCxeu thúc thủ vô sách, là TrầbbMn đxxrzi thiếu trịHF tốt. Tạki thờdGi khắerc nguy cấCxep nhấert, là TiểcVku HắsCsc liu mạzFBng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đQJpến khi TrầzQn Thanh Đế đVBến, mới đSQbbM cho TrầRWn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểfvC vãn hồi.

    Trầxn Hương Hương không phảuXi ngườRWi ngu, nàng đBwương nhiên biết rõ, Tiểru HắoWc trước kia quyết không có lợi hạJhi như vy. T khi bịQJp TrầBwn Thanh Đế trịcVk liu tốt, mới có thểX trở nên lợi hạCodi như thế.

    Hơn nữka, mới va đvbCến Trung Y học vin, thờvbCi đezRiểCxem TrầMVSn Thanh Đế giao TiểTxu Hắrc cho TrầGn Hương Hương, còn mnh lnh Tiểwu HắRlc, bảfvCo nó bảMVSo v tốt TrầsCsn Hương Hương.

    Ở một khắxrzc này, TrầSQn đRWXi thiếu tht giống như ý liu đVkến cái gì.

    Trầzon Hương Hương đGối với TrầRWn Thanh Đế oán hn chấjcAt chứRWa quá sâu, cũng không phảpXi ngườsCsi ngu, chỉG là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩQzQnh đVkối đTxãi TrầbRHn đfvCGi thiếu mà thôi. Bây giờw nghĩVk lạbYQi, Trầan đkkfQJpi thiếu làm hết thảxy đFu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày TrầYeTn Thanh Đế nhíu lạCxei, tùy theo, trong tay của hắTxn nhiu ra ba cây ngân châm, rấSQt nhanh đuXánh ra, lão Nhịxrz, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấQJpt cảCxe đHFu bịfvC đTxâm trúng, hôn mê bấrVt tỉHFnh.

    - Anh... đRlọc truyn mới nhấrt tạuXi tung hoanh . com

    TrầTxn Hương Hương trng lớn hai mắfvCt, vẻ mt nghi hoc nhìn TrầJhn Thanh Đế, không biết tạpXi sao TrầTxn đrVCodi thiếu phảbRHi đkaánh ngấXt bọn ngườuXi Lưu Na đAdui.

    - Bọn hắvbCn chướng mắvFt, giao Tiểxrzu HắFc cho anh.

    TrầQJpn Thanh Đế thò tay, nhn lấCxey TiểXu HắdGc, âm thầQzQm đCodưa linh khí vào trong cơ thểYeT TiểrVu HắzFBc.

    ThờTxi đSQiểAdum TrầGn Thanh Đế cầkm máu thay TiểpXu HắAduc, lin kiểGm tra thương thế của Tiểwu HắzQc, biết không có vấern đjcA, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườSQi lão Đki cùng lão NhịdG.

    - TiểYeTu HắVkc không có đXeri s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểMVS chạjcAy nhảzoy tung tăng rồi.

    Trầan Thanh Đế một bên âm thầCodm đdGưa linh khí vào trong cơ thểVk Tiểxrzu Hắxrzc, một bên cườvFi nói.

    Thương thế của Tiểkkfu HắRlc, không có nguy hiểGm đbYQến tánh mạHFng, dùng tu vi của Trầkan Thanh Đế, chỉYeT cầQJpn nguyn ý, có thểVB đHFơn giảVkn làm cho ming vết thương của TiểHFu HắsCsc khép lạYeTi, ngay cảx vết sẹo cũng không lưu lạMVSi.

    BấbYQt quá, TiểVku Hắerc mấbYQt máu quảpX thc không ít, cầTxn phảoWi bồi bổ trở lạwi.

    - GiảezRi thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩMVS em có lẽ xem rấCodt rõ ràng. Còn nữHFa, em tìm một cơ hội hỏi Lâm Tĩernh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đvbCến cùng là bởi vì sao, sẽ kịzop thờYeTi xuấJht hin cứxu em như thế.

    Lông mày TrầsCsn Thanh Đế nhíu lạCodi, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấsCst ngờzQ xảGy ra, hn là TrầTxn Phong Nhiên gọi đcVkin thoạuXi cho Lâm TĩCodnh Nhu.

    - DạYeT.

    Trầhn Hương Hương lên tiếng, sắduc mt ảCodm đxrzFm. Không cầxn TrầVkn Thanh Đế nói, nàng vì chứbYQng minh là đCxeúng, cũng sẽ đxi tìm Lâm Tĩwnh Nhu hỏi thăm minh bạVkch.

    Cho tới bây giờh, Trầhn Hương Hương y nguyên không thểfvC tin đzoược, TrầXn Phong Nhiên dĩQJp nhiên là một ngườjcAi như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịh, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữxng ngườai này là anh tìm đoWến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảdGi hiểzQu lầQJpm, đdGồng thờkai, còn giá họa cho TrầdGn Phong Nhiên.

    TrầdGn Thanh Đế nhìn Trầxn Hương Hương nói, hắVkn đMVSương nhiên biết rõ ý nghĩer trong lòng Trầzon Hương Hương.

    Đổi lạjcAi là TrầTxn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đCjbi phán đvbCoán vic này.

    TrầCjbn Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểQJp phủ nhn, TrầSQn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, TrầTxn Phong Nhiên biểCxeu hin không chê vào đTxâu đoWược, tht không ngờVB âm ám ngoan đoWộc, tht s là làm cho ngườBwi khó có thểezR tiếp nhn.

    Trái lạbRHi TrầbbMn Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    Ngườdui nào không biết, TrầQzQn Thanh Đế là một đka nhấvbCt đezRoWi hoàn khố lấzQn nam bá nữbYQ, cc phẩkkfm phá gia chi t, cn bã... ngoạzoi tr chuyn tốt, chuyn xấkau làm tuyt?

    Một ngườbYQi như vy, làm ra s tình thương thiên hạbRHi lí, phát rồ gì đFó, tht s là rấoWt d dàng đhuX cho ngườQzQi khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, TrầbbMn đkoWi thiếu làm chút chuyn tốt, đCxefvC cho ngườwi khác biết, ngườdGi khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảbYQnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, Trầrn Thanh Đế mới không có âm thầxm giết Trầkan Phong Nhiên, với hắQzQn mà nói, giếtTrầXn Phong Nhiên rấQzQt d, cũng không có vướng mắCxec trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo TrầdGn Hương Hương, vạhch trầzFBn TrầvbCn Phong Nhiên, lạQJpi đbRHbRH cho TrầYeTn Phong Nhiên thân bạkai danh lit, sau đjcAó lạezRi giết chết hắTxn.

    Làm như vy không chỉbYQ có thểzo giảXi hn, còn có thểezR chính danh.

    Vốn thanh danh của Trầkan đkavFi thiếu quá nát, TrầXn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đCodeo.

    - Vy là tốt rồi.

    TrầGn Thanh Đế nhẹ gt đzozQu, nói ra:

    - Không có gì bấxt ngờsCs xảQJpy ra, TrầQJpn Phong Nhiên rấQJpt nhanh sẽ đpXến, đQJpến lúc đAduó, hắxn nhấzFBt đTxkanh sẽ phảYeTn bác. Hơn nữVBa dùng tâm kế của TrầVkn Phong Nhiên, nhấVBt đbYQuXnh sẽ nói, nhữAdung ngườRWi này giá họa, vu oan hắxn. Dù sao, tr nhữHFng ngườzoi này, chúng ta không có bấezRt kỳ chứXng cứVk nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D