Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩcm tà thiếu
Tác giảOoD: Din Hồng NhĩLUN Xích
Chương 73: VạdOlch trầkdn

Nguồn dịAPch: Nhóm dịlpch: minhnguyet123
Sưu tầdOlm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầErn Phong Nhiên thông tri cho Lâm TĩNAnh Nhu. Trầsywn Phong Nhiên không phảAPi thc muốn tìm ngườEIUi... chỉyq là muốn giá họa cho TrầdOln đDiLUNi thiếu, cho nên...

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm Tĩaonh Nhu mới có thểtp trùng hợp xuấkdt hin như vy. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão NhịrZ cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấpt cảUs s tình hãm hạPJsi TrầIrn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm Trầin Thanh Đế rấmlt là muốn giết ngườFLEi.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịHvF hãm hạlpi giá họa mườoi chín lầErn, nhưng Trầbgkn đOZdOli thiếu kia lạrZi không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườsSmi này ngu xuẩOZn đErến tình trạvFTng gì a.

    - Con mẹ nó, mườqi chín lầfYn, còn tht là hung ác, tht là đqộc ác.

    TrầKn Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía Trầaon Hương Hương nói:

    - TiểUsu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầStEn tên khốn… khục khục… ta bịgB giá họa hãm hạStEi, đOZu là thờgBi điiểPJsm quan h giữEIUa anh và em có chỗ cảIri thin.

    - Ân.

    TrầvFTn Hương Hương có chút nghĩpc nghĩFLE, tht đtpúng là có chuyn như vy, mỗi lầDin đgBu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấgBt ngờPJs xảsSmy ra, lúc này TrầJisn Phong Nhiên tìm ngườLUNi bắot cóc em, tấlpt nhiên là vì, ta thay Tiểqu Hắspfc trịkd liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắJisn mới không thểEIU chờOoD đpKợi đOược như thế, ngày đmOsNAu tiên khai giảJisng lin đsywộng thủ.

    TrầHvFn Thanh Đế dn dắTAmt, làm cho TrầPJsn Hương Hương minh bạoPoch cảK s tình t đmlaou đoến cuối.

    TrầUqn Thanh Đế đStEương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạipri đFLEFLE cho ngườkdi trong cuộc như Trầcn Hương Hương không rõ ràng. truyn copy t tunghoanh.com

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảrZi làm sao bây giờPJs?

    Vẻ mt TrầPJsn Hương Hương áy náy nhìn TrầYn Thanh Đế, hin tạoi nàng mới phát hin, TrầAPn đFLEIri thiếu một mc xem thườiprng nàng, khắOp nơi cùng nàng đTAmối nghịyqch, mới là ngườoi quan tâm nàng nhấmlt.

    Tánh mạHvFng TiểpKu Hắsywc hấyqp hối, tấUst cảc bác s thú y đYu thúc thủ vô sách, là TrầYn đPJsPJsi thiếu trịi tốt. Tạaoi thờwOi khắHvFc nguy cấyqp nhấDit, là Tiểqu HắAPc liu mạpKng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đNAến khi TrầwOn Thanh Đế đPJsến, mới đEryq cho Trầcn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểUs vãn hồi.

    TrầIrn Hương Hương không phảEIUi ngườNAi ngu, nàng đrương nhiên biết rõ, TiểoPou HắEIUc trước kia quyết không có lợi hạipri như vy. T khi bịrZ TrầOZn Thanh Đế trịLUN liu tốt, mới có thểml trở nên lợi hạsSmi như thế.

    Hơn nữpKa, mới va đpKến Trung Y học vin, thờrZi đFLEiểwOm Trầiprn Thanh Đế giao TiểLUNu Hắoc cho TrầwOn Hương Hương, còn mnh lnh TiểwOu Hắqc, bảUso nó bảNAo v tốt Trầspfn Hương Hương.

    Ở một khắvFTc này, Trầaon đvFTKi thiếu tht giống như ý liu đEIUến cái gì.

    TrầEIUn Hương Hương đwOối với TrầLUNn Thanh Đế oán hn chấmOst chứwOa quá sâu, cũng không phảEri ngườipri ngu, chỉStE là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩNAnh đwOối đkdãi TrầoPon đmlEri thiếu mà thôi. Bây giờp nghĩkd lạUsi, TrầpKn đmlipri thiếu làm hết thảmly đsywu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày TrầJisn Thanh Đế nhíu lạpci, tùy theo, trong tay của hắaon nhiu ra ba cây ngân châm, rấpt nhanh đfYánh ra, lão NhịggH, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấOZt cảY đOZu bịStE đpcâm trúng, hôn mê bấit tỉPJsnh.

    - Anh...

    TrầIrn Hương Hương trng lớn hai mắDit, vẻ mt nghi hoc nhìn TrầPJsn Thanh Đế, không biết tạAPi sao TrầJisn đbgkTAmi thiếu phảsSmi đsSmánh ngấtpt bọn ngườNAi Lưu Na đsywi.

    - Bọn hắJisn chướng mắLUNt, giao Tiểlpu HắpKc cho anh.

    TrầYn Thanh Đế thò tay, nhn lấkdy TiểStEu Hắmlc, âm thầDim đOoDưa linh khí vào trong cơ thểStE Tiểspfu HắmOsc.

    ThờKi đFbdiểrm Trầaon Thanh Đế cầPJsm máu thay TiểFbdu HắwOc, lin kiểwOm tra thương thế của TiểfYu HắStEc, biết không có vấZn đIr, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườspfi lão ĐNAi cùng lão NhịZ.

    - TiểLUNu HắJisc không có đStELUNi s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểyq chạEry nhảbgky tung tăng rồi.

    Trầkdn Thanh Đế một bên âm thầrZm đDiưa linh khí vào trong cơ thểHvF TiểmOsu Hắyqc, một bên cườPJsi nói.

    Thương thế của Tiểpu HắwOc, không có nguy hiểfYm đNAến tánh mạHvFng, dùng tu vi của Trầspfn Thanh Đế, chỉStE cầFLEn nguyn ý, có thểZ đqơn giảmOsn làm cho ming vết thương của Tiểpu HắmOsc khép lạqi, ngay cảfY vết sẹo cũng không lưu lạaoi.

    BấDit quá, TiểfYu HắPJsc mấDit máu quảFbd thc không ít, cầsSmn phảOZi bồi bổ trở lạpi.

    - Giảri thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩi em có lẽ xem rấkdt rõ ràng. Còn nữEra, em tìm một cơ hội hỏi Lâm TĩEIUnh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đUqến cùng là bởi vì sao, sẽ kịpp thờJisi xuấrZt hin cứpu em như thế.

    Lông mày TrầfYn Thanh Đế nhíu lạyqi, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấpKt ngờY xảUqy ra, hn là TrầUqn Phong Nhiên gọi đdOlin thoạZi cho Lâm TĩrZnh Nhu.

    - Dạq.

    Trầaon Hương Hương lên tiếng, sắoc mt ảHvFm đgBpcm. Không cầYn TrầUsn Thanh Đế nói, nàng vì chứmlng minh là đTAmúng, cũng sẽ đdOli tìm Lâm TĩUsnh Nhu hỏi thăm minh bạPJsch.

    Cho tới bây giờNA, TrầLUNn Hương Hương y nguyên không thểbgk tin đUsược, TrầOoDn Phong Nhiên dĩmOs nhiên là một ngườYi như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịpc, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữqng ngườpKi này là anh tìm đpến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảDii hiểPJsu lầvFTm, đStEồng thờspfi, còn giá họa cho Trầmln Phong Nhiên.

    TrầHvFn Thanh Đế nhìn TrầoPon Hương Hương nói, hắNAn đtpương nhiên biết rõ ý nghĩOZ trong lòng TrầgBn Hương Hương.

    Đổi lạYi là TrầfYn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đtpi phán đvFToán vic này.

    TrầOoDn Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểtp phủ nhn, TrầmOsn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, Trầsywn Phong Nhiên biểcu hin không chê vào đpKâu đpcược, tht không ngờFbd âm ám ngoan đUsộc, tht s là làm cho ngườoPoi khó có thểi tiếp nhn.

    Trái lạwOi TrầOoDn Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    NgườvFTi nào không biết, TrầPJsn Thanh Đế là một đFLE nhấaot đrqi hoàn khố lấyqn nam bá nữHvF, cc phẩrm phá gia chi t, cn bã... ngoạipri tr chuyn tốt, chuyn xấipru làm tuyt?

    Một ngườFLEi như vy, làm ra s tình thương thiên hạStEi lí, phát rồ gì đYó, tht s là rấbgkt d dàng đUsY cho ngườmli khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, TrầrZn đlpfYi thiếu làm chút chuyn tốt, đIrpc cho ngườqi khác biết, ngườdOli khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảIrnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, TrầsSmn Thanh Đế mới không có âm thầErm giết Trầpn Phong Nhiên, với hắmOsn mà nói, giếtTrầZn Phong Nhiên rấit d, cũng không có vướng mắkdc trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo TrầNAn Hương Hương, vạqch trầHvFn TrầrZn Phong Nhiên, lạLUNi đPJsgB cho TrầsSmn Phong Nhiên thân bạri danh lit, sau đrZó lạTAmi giết chết hắOoDn.

    Làm như vy không chỉIr có thểIr giảDii hn, còn có thểao chính danh.

    Vốn thanh danh của TrầDin đNAgBi thiếu quá nát, TrầPJsn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đLUNeo.

    - Vy là tốt rồi.

    TrầOn Thanh Đế nhẹ gt đsywbgku, nói ra:

    - Không có gì bấUqt ngờO xảmly ra, TrầIrn Phong Nhiên rấFLEt nhanh sẽ đvFTến, đLUNến lúc đHvFó, hắTAmn nhấyqt đZrZnh sẽ phảgBn bác. Hơn nữwOa dùng tâm kế của TrầEIUn Phong Nhiên, nhấtpt đFLEvFTnh sẽ nói, nhữaong ngườipri này giá họa, vu oan hắkdn. Dù sao, tr nhữong ngườmOsi này, chúng ta không có bấStEt kỳ chứwOng cứspf nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D