Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩZIEm tà thiếu
Tác giảTx: Din Hồng NhĩZIE Xích
Chương 73: VạLwch trầPrn

Nguồn dịKAYch: Nhóm dịxFch: minhnguyet123
Sưu tầOwm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầMiBn Phong Nhiên thông tri cho Lâm TĩSQSnh Nhu. TrầPrn Phong Nhiên không phảLwi thc muốn tìm ngườvi... chỉM là muốn giá họa cho Trầvn đrZKAYi thiếu, cho nên...

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm TĩZnh Nhu mới có thểSQS trùng hợp xuấLUt hin như vy.

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão NhịMFw cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấpMt cảKAY s tình hãm hạNWSi TrầZn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm TrầMFwn Thanh Đế rấAit là muốn giết ngườmdi.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịil hãm hạrZi giá họa mườIPOi chín lầZn, nhưng TrầpMn đMKAYi thiếu kia lạLwi không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườpMi này ngu xuẩHMWn điPến tình trạhimng gì a.

    - Con mẹ nó, mườvi chín lầTxn, còn tht là hung ác, tht là đZộc ác.

    TrầrZn Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía TrầWhMn Hương Hương nói:

    - TiểKAYu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầIPOn tên khốn… khục khục… ta bịQHZ giá họa hãm hạvi, đGLTu là thờIPOi đLMiểZIEm quan h giữGa anh và em có chỗ cảmdi thin.

    - Ân.

    TrầGLTn Hương Hương có chút nghĩhim nghĩG, tht đLwúng là có chuyn như vy, mỗi lầFnn đwu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấLwt ngờxF xảIPOy ra, lúc này TrầZn Phong Nhiên tìm ngườElHi bắMt cóc em, tấKAYt nhiên là vì, ta thay TiểLwu HắWpoc trịM liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắWpon mới không thểAi chờZ đwợi đrZược như thế, ngày đhimmdu tiên khai giảoZng lin đGLTộng thủ.

    Trầwn Thanh Đế dn dắvt, làm cho TrầYwn Hương Hương minh bạYwch cảLw s tình t đZZNhGMu đWpoến cuối.

    TrầNWSn Thanh Đế đLMương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạMi đwBI cho ngườhimi trong cuộc như TrầLwn Hương Hương không rõ ràng.

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảMiBi làm sao bây giờhGM?

    Vẻ mt TrầYwn Hương Hương áy náy nhìn TrầMLLn Thanh Đế, hin tạLMi nàng mới phát hin, Trầiln đAimdi thiếu một mc xem thườFng nàng, khắAip nơi cùng nàng đZối nghịZch, mới là ngườQHZi quan tâm nàng nhấWpot.

    Tánh mạLMng TiểMLLu HắLUc hấGp hối, tấwt cảM bác s thú y đoZu thúc thủ vô sách, là TrầMiBn đWpoMi thiếu trịWpo tốt. TạMi thờMiBi khắZIEc nguy cấhimp nhấLUt, là TiểMu HắFc liu mạwmng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đBIến khi TrầMLLn Thanh Đế đwến, mới đYwPr cho TrầxFn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểhim vãn hồi.

    TrầMLLn Hương Hương không phảZIEi ngườFni ngu, nàng đMương nhiên biết rõ, TiểFu Hắhimc trước kia quyết không có lợi hạrZi như vy. T khi bịr TrầLMn Thanh Đế trịpM liu tốt, mới có thểAi trở nên lợi hạAii như thế.

    Hơn nữMLLa, mới va đFnến Trung Y học vin, thờZIEi đxFiểMiBm TrầOwn Thanh Đế giao TiểrZu HắpMc cho TrầAin Hương Hương, còn mnh lnh Tiểru HắZZNc, bảFo nó bảNWSo v tốt TrầSQSn Hương Hương.

    Ở một khắMiBc này, TrầMn đSQSNWSi thiếu tht giống như ý liu đKAYến cái gì.

    TrầSKhn Hương Hương đHMWối với TrầMn Thanh Đế oán hn chấTxt chứra quá sâu, cũng không phảLUi ngườKAYi ngu, chỉwm là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩwnh đKGối đrZãi Trầwn đlGSTxi thiếu mà thôi. Bây giờTx nghĩSv lạWpoi, TrầMFwn đKAYSQSi thiếu làm hết thảQHZy đSvu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày TrầGn Thanh Đế nhíu lạLwi, tùy theo, trong tay của hắpMn nhiu ra ba cây ngân châm, rấiPt nhanh đMFwánh ra, lão NhịMFw, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấiPt cảSKh đmdu bịOw đhimâm trúng, hôn mê bấMiBt tỉKGnh.

    - Anh...

    Trầvn Hương Hương trng lớn hai mắIPOt, vẻ mt nghi hoc nhìn TrầpMn Thanh Đế, không biết tạMi sao TrầMLLn đFmdi thiếu phảWhMi đElHánh ngấMFwt bọn ngườili Lưu Na đElHi.

    - Bọn hắSKhn chướng mắiPt, giao Tiểmdu HắFnc cho anh.

    Trầhimn Thanh Đế thò tay, nhn lấSKhy TiểZu HắFc, âm thầWhMm đwưa linh khí vào trong cơ thểw TiểBIu HắMc.

    ThờFni đSKhiểLwm TrầLUn Thanh Đế cầoZm máu thay TiểFu HắGLTc, lin kiểhGMm tra thương thế của Tiểhimu HắHxrc, biết không có vấBIn đhim, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườili lão ĐYwi cùng lão NhịYw.

    - TiểlGSu HắiPc không có đFGLTi s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểBI chạxFy nhảZIEy tung tăng rồi.

    TrầAin Thanh Đế một bên âm thầZm đNWSưa linh khí vào trong cơ thểF TiểKGu HắGc, một bên cườNWSi nói.

    Thương thế của Tiểmdu HắKGc, không có nguy hiểMFwm đGLTến tánh mạMFwng, dùng tu vi của Trầiln Thanh Đế, chỉMiB cầYwn nguyn ý, có thểLU đNWSơn giảElHn làm cho ming vết thương của TiểTxu HắSvc khép lạoZi, ngay cảFn vết sẹo cũng không lưu lạNWSi.

    BấMFwt quá, TiểLUu Hắrc mấZIEt máu quảM thc không ít, cầWpon phảZi bồi bổ trở lạHMWi.

    - GiảZi thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩWpo em có lẽ xem rấYwt rõ ràng. Còn nữKAYa, em tìm một cơ hội hỏi Lâm TĩLUnh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đIPOến cùng là bởi vì sao, sẽ kịpMp thờhGMi xuấiPt hin cứpMu em như thế.

    Lông mày TrầQHZn Thanh Đế nhíu lạLUi, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấMLLt ngờSQS xảwmy ra, hn là TrầKGn Phong Nhiên gọi đGin thoạrZi cho Lâm Tĩwnh Nhu.

    - DạBI.

    TrầHxrn Hương Hương lên tiếng, sắrZc mt ảBIm đpMElHm. Không cầiln TrầLMn Thanh Đế nói, nàng vì chứilng minh là đMLLúng, cũng sẽ đHxri tìm Lâm TĩlGSnh Nhu hỏi thăm minh bạFch.

    Cho tới bây giờLU, TrầiPn Hương Hương y nguyên không thểFn tin đGLTược, TrầFnn Phong Nhiên dĩM nhiên là một ngườKGi như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịZ, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữHMWng ngườri này là anh tìm đxFến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảhimi hiểwu lầIPOm, đFnồng thờHMWi, còn giá họa cho TrầhGMn Phong Nhiên.

    TrầMFwn Thanh Đế nhìn TrầSvn Hương Hương nói, hắmdn đKGương nhiên biết rõ ý nghĩLw trong lòng TrầHMWn Hương Hương.

    Đổi lạhimi là TrầMn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đSQSi phán đZIEoán vic này.

    Trầwn Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểElH phủ nhn, TrầLUn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, TrầWhMn Phong Nhiên biểSvu hin không chê vào đSKhâu đMFwược, tht không ngờHxr âm ám ngoan đZZNộc, tht s là làm cho ngườGLTi khó có thểMFw tiếp nhn.

    Trái lạElHi TrầQHZn Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    Ngườwi nào không biết, Trầwn Thanh Đế là một đElH nhấilt đLMYwi hoàn khố lấGn nam bá nữiP, cc phẩYwm phá gia chi t, cn bã... ngoạNWSi tr chuyn tốt, chuyn xấoZu làm tuyt?

    Một ngườKGi như vy, làm ra s tình thương thiên hạwi lí, phát rồ gì đOwó, tht s là rấOwt d dàng đSQSZZN cho ngườlGSi khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, TrầQHZn đIPONWSi thiếu làm chút chuyn tốt, đZIEYw cho ngườYwi khác biết, ngườSKhi khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảLMnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, TrầFnn Thanh Đế mới không có âm thầWhMm giết TrầKAYn Phong Nhiên, với hắTxn mà nói, giếtTrầZZNn Phong Nhiên rấlGSt d, cũng không có vướng mắFnc trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo Trầiln Hương Hương, vạZZNch trầWhMn TrầSvn Phong Nhiên, lạBIi đSvWpo cho TrầpMn Phong Nhiên thân bạMiBi danh lit, sau đLUó lạGi giết chết hắLMn.

    Làm như vy không chỉHxr có thểlGS giảFi hn, còn có thểOw chính danh.

    Vốn thanh danh của TrầxFn đSvLMi thiếu quá nát, TrầLwn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đMiBeo.

    - Vy là tốt rồi.

    TrầFn Thanh Đế nhẹ gt đwmSQSu, nói ra:

    - Không có gì bấElHt ngờlGS xảZIEy ra, TrầBIn Phong Nhiên rấFt nhanh sẽ đZến, đwến lúc đOwó, hắAin nhấQHZt đZIEKAYnh sẽ phảFn bác. Hơn nữmda dùng tâm kế của TrầOwn Phong Nhiên, nhấKAYt đMiBTxnh sẽ nói, nhữIPOng ngườlGSi này giá họa, vu oan hắNWSn. Dù sao, tr nhữmdng ngườwi này, chúng ta không có bấrZt kỳ chứZIEng cứMFw nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D