Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩmm tà thiếu
Tác giảbF: Din Hồng NhĩF Xích
Chương 73: VạJpvch trầpDbn

Nguồn dịgifch: Nhóm dịkJch: minhnguyet123
Sưu tầNYm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầuHWn Phong Nhiên thông tri cho Lâm TĩFcInh Nhu. Trầapn Phong Nhiên không phảYDi thc muốn tìm ngườkJi... chỉWEp là muốn giá họa cho TrầPYdn đsADNi thiếu, cho nên... xem chương mới tạvvQi tunghoanh(.)com

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm TĩPYdnh Nhu mới có thểm trùng hợp xuấqYat hin như vy.

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão NhịpDb cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấNt cảqYa s tình hãm hạNYi Trầdbn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm Trầdbn Thanh Đế rấFt là muốn giết ngườbsii.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịdb hãm hạJi giá họa mườKNi chín lầJpvn, nhưng TrầpHqn đpDbiQi thiếu kia lạuHWi không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườqYai này ngu xuẩkJn đqYaến tình trạDNng gì a.

    - Con mẹ nó, mườYDi chín lầFn, còn tht là hung ác, tht là điQộc ác.

    TrầNn Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía Trầpmn Hương Hương nói:

    - Tiểapu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầctn tên khốn… khục khục… ta bịfp giá họa hãm hạPYdi, đJpvu là thờYi điQiểvYm quan h giữIta anh và em có chỗ cảqYai thin.

    - Ân.

    TrầiQn Hương Hương có chút nghĩKN nghĩpm, tht đKNúng là có chuyn như vy, mỗi lầPYdn đPYdu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấItt ngờJpv xảUDBy ra, lúc này TrầHNgn Phong Nhiên tìm ngườByi bắgct cóc em, tấHNgt nhiên là vì, ta thay TiểgNKu HắpDbc trịQpM liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắWEpn mới không thểgNK chờkJ đqYaợi đDFUược như thế, ngày đYDYu tiên khai giảKNng lin đbFộng thủ.

    TrầHgJn Thanh Đế dn dắFt, làm cho TrầWEpn Hương Hương minh bạuHWch cảpm s tình t điYUDBu đWEpến cuối.

    Trầfpn Thanh Đế đHNgương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạapi đItct cho ngườFi trong cuộc như TrầByn Hương Hương không rõ ràng.

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảkuki làm sao bây giờBy?

    Vẻ mt TrầQpMn Hương Hương áy náy nhìn TrầByn Thanh Đế, hin tạPYdi nàng mới phát hin, Trầgcn đapqYai thiếu một mc xem thườpDbng nàng, khắNp nơi cùng nàng đpDbối nghịItch, mới là ngườNi quan tâm nàng nhấNt.

    Tánh mạsAng Tiểdbu HắHNgc hấHNgp hối, tấpDbt cảKN bác s thú y đmu thúc thủ vô sách, là TrầWEpn đQpMYi thiếu trịgNK tốt. TạpDbi thờpi khắDNc nguy cấvYp nhấuHWt, là Tiểctu HắHNgc liu mạDFUng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đapến khi TrầvYn Thanh Đế đcến, mới đYvY cho TrầPYdn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểWEp vãn hồi.

    TrầiQn Hương Hương không phảgci ngườFi ngu, nàng đctương nhiên biết rõ, TiểJu HắNc trước kia quyết không có lợi hạQpMi như vy. T khi bịbsi TrầbFn Thanh Đế trịIt liu tốt, mới có thểDFU trở nên lợi hạmi như thế.

    Hơn nữsAa, mới va đQpMến Trung Y học vin, thờiYi đpDbiểJm TrầDFUn Thanh Đế giao Tiểpmu Hắgifc cho TrầHgJn Hương Hương, còn mnh lnh TiểQpMu HắWEpc, bảqYao nó bảNo v tốt TrầYnn Hương Hương.

    Ở một khắHgJc này, Trầcn đctNYi thiếu tht giống như ý liu đgNKến cái gì.

    TrầWEpn Hương Hương đDNối với TrầpHqn Thanh Đế oán hn chấiQt chứbFa quá sâu, cũng không phảQpMi ngườcti ngu, chỉDFU là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩcnh đFcIối điQãi TrầWEpn đUDBFi thiếu mà thôi. Bây giờPYd nghĩY lạNi, Trầgcn đYJpvi thiếu làm hết thảDy đcu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày Trầdbn Thanh Đế nhíu lạFi, tùy theo, trong tay của hắsAn nhiu ra ba cây ngân châm, rấmt nhanh đctánh ra, lão NhịWEp, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấiQt cảpDb đItu bịPYd đpHqâm trúng, hôn mê bấpt tỉgifnh.

    - Anh...

    TrầiYn Hương Hương trng lớn hai mắYt, vẻ mt nghi hoc nhìn TrầJn Thanh Đế, không biết tạBNi sao TrầYDn đgifFi thiếu phảgNKi đbsiánh ngấJt bọn ngườUDBi Lưu Na đNi.

    - Bọn hắfpn chướng mắbsit, giao TiểvYu Hắbsic cho anh.

    TrầiQn Thanh Đế thò tay, nhn lấfpy TiểEkbu HắpDbc, âm thầcm đdbưa linh khí vào trong cơ thểNY TiểFcIu HắHNgc.

    ThờJpvi đgNKiểDm Trầmn Thanh Đế cầbFm máu thay TiểQpMu Hắmc, lin kiểkJm tra thương thế của TiểJu HắDc, biết không có vấpn đQpM, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườUDBi lão ĐFi cùng lão NhịY.

    - TiểkJu HắiYc không có đUDBNi s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểJpv chạiYy nhảJpvy tung tăng rồi.

    TrầNn Thanh Đế một bên âm thầDNm điQưa linh khí vào trong cơ thểBy TiểqYau HắiQc, một bên cườvYi nói.

    Thương thế của TiểHgJu HắJc, không có nguy hiểPYdm đEkbến tánh mạNng, dùng tu vi của TrầiYn Thanh Đế, chỉBy cầdbn nguyn ý, có thểN đqYaơn giảByn làm cho ming vết thương của TiểNu HắJpvc khép lạJi, ngay cảFcI vết sẹo cũng không lưu lạfpi.

    BấFcIt quá, TiểFcIu HắpDbc mấJpvt máu quảpDb thc không ít, cầWEpn phảJi bồi bổ trở lạpDbi.

    - Giảapi thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩDFU em có lẽ xem rấJpvt rõ ràng. Còn nữUDBa, em tìm một cơ hội hỏi Lâm TĩFnh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đByến cùng là bởi vì sao, sẽ kịNp thờWEpi xuấNt hin cứQpMu em như thế.

    Lông mày TrầgNKn Thanh Đế nhíu lạgci, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấYDt ngờm xảHgJy ra, hn là TrầNn Phong Nhiên gọi đWEpin thoạYni cho Lâm Tĩapnh Nhu.

    - DạJ.

    Trầkukn Hương Hương lên tiếng, sắItc mt ảBNm đfpgifm. Không cầNn TrầNn Thanh Đế nói, nàng vì chứvYng minh là đdbúng, cũng sẽ đBNi tìm Lâm Tĩgifnh Nhu hỏi thăm minh bạJch.

    Cho tới bây giờY, TrầFn Hương Hương y nguyên không thểct tin đpmược, Trầfpn Phong Nhiên dĩQpM nhiên là một ngườdbi như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịQpM, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữkJng ngườkuki này là anh tìm đMgPến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảFcIi hiểMgPu lầapm, đDồng thờapi, còn giá họa cho TrầHNgn Phong Nhiên.

    Trầpn Thanh Đế nhìn TrầNYn Hương Hương nói, hắYn đdbương nhiên biết rõ ý nghĩpDb trong lòng TrầpHqn Hương Hương.

    Đổi lạqYai là TrầUDBn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đYni phán đHgJoán vic này.

    Trầgifn Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểgNK phủ nhn, TrầByn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, Trầmn Phong Nhiên biểvYu hin không chê vào đWEpâu đPYdược, tht không ngờPYd âm ám ngoan đvvQộc, tht s là làm cho ngườvYi khó có thểkuk tiếp nhn.

    Trái lạYni TrầByn Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    NgườMgPi nào không biết, TrầDNn Thanh Đế là một đN nhấct đKNbsii hoàn khố lấBNn nam bá nữsA, cc phẩfpm phá gia chi t, cn bã... ngoạDNi tr chuyn tốt, chuyn xấByu làm tuyt?

    Một ngườNi như vy, làm ra s tình thương thiên hạci lí, phát rồ gì đsAó, tht s là rấqYat d dàng đJkJ cho ngườUDBi khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, TrầvvQn đpDbuHWi thiếu làm chút chuyn tốt, đcNY cho ngườEkbi khác biết, ngườYDi khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảKNnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, Trầdbn Thanh Đế mới không có âm thầItm giết TrầKNn Phong Nhiên, với hắByn mà nói, giếtTrầEkbn Phong Nhiên rấYt d, cũng không có vướng mắUDBc trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo TrầHNgn Hương Hương, vạJpvch trầYn TrầpHqn Phong Nhiên, lạYi đByc cho TrầFn Phong Nhiên thân bạkuki danh lit, sau đMgPó lạkJi giết chết hắuHWn.

    Làm như vy không chỉYn có thểc giảvYi hn, còn có thểBy chính danh.

    Vốn thanh danh của TrầKNn điYfpi thiếu quá nát, TrầFcIn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đpeo.

    - Vy là tốt rồi.

    TrầuHWn Thanh Đế nhẹ gt đdbpu, nói ra:

    - Không có gì bấYnt ngờDN xảqYay ra, TrầYn Phong Nhiên rấFcIt nhanh sẽ đByến, đHNgến lúc đbFó, hắqYan nhấFt đNEkbnh sẽ phảNn bác. Hơn nữdba dùng tâm kế của TrầqYan Phong Nhiên, nhấNt đapMgPnh sẽ nói, nhữYDng ngườYDi này giá họa, vu oan hắYn. Dù sao, tr nhữuHWng ngườsAi này, chúng ta không có bấEkbt kỳ chứcng cứYD nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 11:42 Ngày 25/11/2015

  huynhdanh102

  Ad xem lại giùm cái thanh qua truyện. chắc nó bị lỗi hay sao đọc đt củng hk qua đc h cả PC

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

banner