Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩxmxm tà thiếu
Tác giảP: Din Hồng Nhĩot Xích
Chương 73: Vạotch trầLPn

Nguồn dịLWch: Nhóm dịqYuch: minhnguyet123
Sưu tầotm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầOGFn Phong Nhiên thông tri cho Lâm TĩVcnh Nhu. TrầrIsn Phong Nhiên không phảLTi thc muốn tìm ngườAi... chỉBAr là muốn giá họa cho TrầNyXn đkQQi thiếu, cho nên...

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm TĩmSnh Nhu mới có thểxmx trùng hợp xuấXkt hin như vy.

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão NhịqkV cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấMLt cảf s tình hãm hạAi TrầwTn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm TrầLTn Thanh Đế rấLPt là muốn giết ngườIMoi.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịEZ hãm hạAxwi giá họa mườkDi chín lầqCn, nhưng TrầLTn đqCRORi thiếu kia lạNyXi không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườwTi này ngu xuẩSn đPến tình trạkng gì a.

    - Con mẹ nó, mườEZi chín lầLTn, còn tht là hung ác, tht là đqpxộc ác.

    TrầpAkn Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía TrầqYun Hương Hương nói:

    - Tiểfu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầln tên khốn… khục khục… ta bịot giá họa hãm hạBAri, đhu là thờXki đXkiểqYum quan h giữrIsa anh và em có chỗ cảyhi thin.

    - Ân.

    TrầsLLn Hương Hương có chút nghĩEZ nghĩot, tht đAúng là có chuyn như vy, mỗi lầqYun đMLu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấrIst ngờS xảmSy ra, lúc này TrầsLLn Phong Nhiên tìm ngườxmxi bắSt cóc em, tấqQt nhiên là vì, ta thay TiểPu Hắxmxc trịkQ liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắLPn mới không thểrIs chờqC đQợi đPược như thế, ngày đufLPu tiên khai giảqpxng lin đVcộng thủ.

    Trầhn Thanh Đế dn dắLTt, làm cho TrầLTn Hương Hương minh bạPch cảh s tình t đlZqwu đqkVến cuối.

    TrầqYun Thanh Đế đqCương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạufi đlYl cho ngườLTi trong cuộc như TrầkDn Hương Hương không rõ ràng.

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảqQi làm sao bây giờk?

    Vẻ mt TrầIMon Hương Hương áy náy nhìn TrầOGFn Thanh Đế, hin tạVci nàng mới phát hin, TrầwqEn đsLqRORi thiếu một mc xem thườZqwng nàng, khắqpxp nơi cùng nàng đxZqối nghịxmxch, mới là ngườsLLi quan tâm nàng nhấqCt.

    Tánh mạxPng Tiểku Hắkc hấqQp hối, tấmSt cảoA bác s thú y đqMu thúc thủ vô sách, là TrầZqwn đIMoPi thiếu trịoA tốt. TạNyXi thờXki khắPc nguy cấkDp nhấxmxt, là Tiểxmxu Hắlc liu mạqpxng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đxPến khi TrầkQn Thanh Đế đkến, mới đLTZqw cho TrầqCn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểFNq vãn hồi.

    TrầqkVn Hương Hương không phảSi ngườMLi ngu, nàng đGsqương nhiên biết rõ, TiểkDu HắsLqc trước kia quyết không có lợi hạAi như vy. T khi bịqQ Trầotn Thanh Đế trịZqw liu tốt, mới có thểLP trở nên lợi hạOGFi như thế.

    Hơn nữEZa, mới va đAxwến Trung Y học vin, thờfi đkDiểsLqm TrầwqEn Thanh Đế giao TiểqYuu Hắkc cho TrầsLLn Hương Hương, còn mnh lnh TiểLWu HắPc, bảufo nó bảrIso v tốt TrầqQn Hương Hương.

    Ở một khắxZqc này, TrầpAkn đkQZqwi thiếu tht giống như ý liu đkDến cái gì.

    Trầfn Hương Hương đmSối với Trầqpxn Thanh Đế oán hn chấWt chứAa quá sâu, cũng không phảkQi ngườpAki ngu, chỉGsq là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩZqwnh đkDối đwqEãi TrầxZqn đqkVkDi thiếu mà thôi. Bây giờEZ nghĩk lạEZi, TrầVcn đqpxMLi thiếu làm hết thảoty đqMu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày TrầqQn Thanh Đế nhíu lạRORi, tùy theo, trong tay của hắqpxn nhiu ra ba cây ngân châm, rấSt nhanh đLPánh ra, lão NhịOGF, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấqYut cảl đxmxu bịEZ đrIsâm trúng, hôn mê bấLPt tỉNyXnh.

    - Anh...

    TrầZqwn Hương Hương trng lớn hai mắsLLt, vẻ mt nghi hoc nhìn TrầqCn Thanh Đế, không biết tạGsqi sao TrầGsqn đPqYui thiếu phảki đqMánh ngấqkVt bọn ngườRORi Lưu Na đqMi.

    - Bọn hắFNqn chướng mắEZt, giao TiểYlu HắOGFc cho anh.

    TrầwTn Thanh Đế thò tay, nhn lấqkVy TiểqYuu HắMLc, âm thầGsqm đqkVưa linh khí vào trong cơ thểLT TiểqYuu Hắufc.

    ThờqQi đBAriểMLm TrầNyXn Thanh Đế cầxmxm máu thay TiểmSu HắPc, lin kiểkm tra thương thế của Tiểlu HắqCc, biết không có vấxZqn đS, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườGsqi lão ĐMLi cùng lão Nhịqpx.

    - TiểEZu HắoAc không có đLPwTi s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểLW chạxmxy nhảXky tung tăng rồi.

    TrầqkVn Thanh Đế một bên âm thầpAkm đNyXưa linh khí vào trong cơ thểQ TiểxPu HắxPc, một bên cườEZi nói.

    Thương thế của TiểkQu HắqCc, không có nguy hiểSm đLWến tánh mạbbBng, dùng tu vi của TrầqCn Thanh Đế, chỉqpx cầAn nguyn ý, có thểqpx đSơn giảVcn làm cho ming vết thương của TiểYlu HắXkc khép lạqYui, ngay cảh vết sẹo cũng không lưu lạkQi.

    BấrIst quá, Tiểyhu HắAc mấQt máu quảl thc không ít, cầQn phảAxwi bồi bổ trở lạAxwi.

    - Giảoti thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩML em có lẽ xem rấqQt rõ ràng. Còn nữrIsa, em tìm một cơ hội hỏi Lâm TĩAxwnh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đwqEến cùng là bởi vì sao, sẽ kịAxwp thờGsqi xuấsLqt hin cứLPu em như thế. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Lông mày TrầbbBn Thanh Đế nhíu lạpAki, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấWt ngờBAr xảGsqy ra, hn là TrầMLn Phong Nhiên gọi đxPin thoạLPi cho Lâm TĩwqEnh Nhu.

    - DạsLq.

    TrầFNqn Hương Hương lên tiếng, sắAxwc mt ảxPm đNyXFNqm. Không cầotn TrầoAn Thanh Đế nói, nàng vì chứYlng minh là đqpxúng, cũng sẽ đqCi tìm Lâm Tĩxmxnh Nhu hỏi thăm minh bạqCch.

    Cho tới bây giờZqw, TrầxZqn Hương Hương y nguyên không thểh tin đxmxược, TrầxZqn Phong Nhiên dĩROR nhiên là một ngườoAi như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịrIs, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữqpxng ngườFNqi này là anh tìm đYlến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảSi hiểlu lầwqEm, đEZồng thờSi, còn giá họa cho TrầLPn Phong Nhiên.

    Trầln Thanh Đế nhìn TrầrIsn Hương Hương nói, hắIMon đYlương nhiên biết rõ ý nghĩf trong lòng Trầfn Hương Hương.

    Đổi lạOGFi là Trầhn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đpAki phán đqQoán vic này.

    TrầVcn Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểqQ phủ nhn, TrầbbBn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, Trầotn Phong Nhiên biểIMou hin không chê vào đAxwâu đIMoược, tht không ngờkD âm ám ngoan đqQộc, tht s là làm cho ngườqkVi khó có thểxP tiếp nhn.

    Trái lạkDi TrầxPn Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    NgườPi nào không biết, TrầxZqn Thanh Đế là một đoA nhấAxwt đGsqYli hoàn khố lấwTn nam bá nữqkV, cc phẩxmxm phá gia chi t, cn bã... ngoạhi tr chuyn tốt, chuyn xấxmxu làm tuyt?

    Một ngườZqwi như vy, làm ra s tình thương thiên hạXki lí, phát rồ gì đFNqó, tht s là rấqMt d dàng đRORML cho ngườEZi khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, TrầPn đoAQi thiếu làm chút chuyn tốt, đWl cho ngườsLLi khác biết, ngườVci khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảYlnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, TrầMLn Thanh Đế mới không có âm thầLPm giết Trầufn Phong Nhiên, với hắsLqn mà nói, giếtTrầPn Phong Nhiên rấRORt d, cũng không có vướng mắxmxc trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo TrầpAkn Hương Hương, vạoAch trầkDn TrầLWn Phong Nhiên, lạAi đZqwqYu cho TrầFNqn Phong Nhiên thân bạFNqi danh lit, sau đLWó lạqYui giết chết hắqpxn.

    Làm như vy không chỉqkV có thểot giảfi hn, còn có thểqQ chính danh.

    Vốn thanh danh của TrầrIsn đGsqLTi thiếu quá nát, Trầxmxn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đLPeo.

    - Vy là tốt rồi.

    TrầwTn Thanh Đế nhẹ gt đkDbbBu, nói ra:

    - Không có gì bấSt ngờXk xảkQy ra, TrầqYun Phong Nhiên rấWt nhanh sẽ đWến, đqQến lúc đqCó, hắSn nhấxPt đLTqCnh sẽ phảGsqn bác. Hơn nữIMoa dùng tâm kế của TrầPn Phong Nhiên, nhấRORt đqQotnh sẽ nói, nhữqMng ngườsLqi này giá họa, vu oan hắWn. Dù sao, tr nhữPng ngườqQi này, chúng ta không có bấNyXt kỳ chứPng cứLP nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D