Trang chủ / Đô Thị / Cực Phẩm Tà Thiếu / Chương 73 : Vạch trần

Cực Phẩm Tà Thiếu

Chương 73 : Vạch trần

 Cc phẩIoIm tà thiếu
Tác giảTc: Din Hồng NhĩVN Xích
Chương 73: VạCjMch trầVpn

Nguồn dịgLjch: Nhóm dịdIch: minhnguyet123
Sưu tầvNZm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: paoshu8.com


    - Cái này chúng ta cũng không biết, hn là TrầEn Phong Nhiên thông tri cho Lâm Tĩoosnh Nhu. TrầzPQn Phong Nhiên không phảPgi thc muốn tìm ngườVpi... chỉp là muốn giá họa cho TrầTcn đsgjCjMi thiếu, cho nên...

    Lưu Na hít sâu một hơi, nói ra:

    - Cho nên, Lâm TĩLnnh Nhu mới có thểnc trùng hợp xuấVNt hin như vy.

    Kế tiếp, Lưu Na cùng lão Nhịjlb cùng với thanh niên tóc vàng, nói tấGGt cảE s tình hãm hạZoi Trầwwxn Thanh Đế, toàn bộ kéo ra. Như vy làm TrầEn Thanh Đế rấlt là muốn giết ngườQTzi.

    Trước trước sau sau, trọn vẹn bịlEs hãm hạoosi giá họa mườzPQi chín lầdIn, nhưng TrầzPQn đMxkyBi thiếu kia lạyBi không có phát giác, không có hoài nghi. Con mẹ nó, ngườTci này ngu xuẩncn đyBến tình trạCjMng gì a.

    - Con mẹ nó, mườGGi chín lầlEsn, còn tht là hung ác, tht là đPgộc ác.

    Trầxvn Thanh Đế hít sâu một hơi, nhìn v phía TrầgLjn Hương Hương nói:

    - TiểIoIu muội, em có phát hin hay không, mỗi một lầMxkn tên khốn… khục khục… ta bịwwx giá họa hãm hạdIi, đdIu là thờGi đgLjiểaVim quan h giữoa anh và em có chỗ cảnci thin.

    - Ân.

    Trầzsn Hương Hương có chút nghĩbdn nghĩIoI, tht đURúng là có chuyn như vy, mỗi lầdIn đyBu là như thế.

    - H, nếu như không có gì bấirt ngờnc xảjvcy ra, lúc này TrầIoIn Phong Nhiên tìm ngườoosi bắxCzt cóc em, tấnt nhiên là vì, ta thay TiểZou HắCjMc trịzs liu chín ngày, mà chín ngày này một mc cùng một chỗ với em. Cho nên, hắzsn mới không thểTc chờVN đGợi đTcược như thế, ngày đzsdIu tiên khai giảzPQng lin đsgjộng thủ.

    TrầaVin Thanh Đế dn dắdt, làm cho TrầxCzn Hương Hương minh bạdch cảjlb s tình t đpPyUu đURến cuối.

    Trầshn Thanh Đế đwwxương nhiên biết là nguyên nhân này, nhưng mà, cái này lạiri đEkg cho ngườkgi trong cuộc như Trầpn Hương Hương không rõ ràng.

    - Ta... chúng ta kế tiếp phảdIi làm sao bây giờMxk?

    Vẻ mt Trầjlbn Hương Hương áy náy nhìn Trầsgjn Thanh Đế, hin tạsgji nàng mới phát hin, TrầNn đshpi thiếu một mc xem thườvNZng nàng, khắVNp nơi cùng nàng đncối nghịdIch, mới là ngườtEi quan tâm nàng nhấEKt.

    Tánh mạjlng TiểEKu HắVNc hấCjMp hối, tấxCzt cảzs bác s thú y đPgu thúc thủ vô sách, là TrầvNZn đbdnkgi thiếu trịd tốt. Tạwwxi thờoaJi khắjlbc nguy cấVNp nhấEt, là TiểZou HắMxkc liu mạQTzng trọng thương, liu chết hộ chủ, chèo chống đncến khi TrầvNZn Thanh Đế đwwxến, mới đlsh cho TrầcGPn Hương Hương không có lọt vào tổn thương không thểxv vãn hồi.

    TrầQTzn Hương Hương không phảyBi ngườshi ngu, nàng đzPQương nhiên biết rõ, TiểZou HắZoc trước kia quyết không có lợi hạxvi như vy. T khi bịkg TrầtEn Thanh Đế trịMxk liu tốt, mới có thểjlb trở nên lợi hạxCzi như thế.

    Hơn nữzPQa, mới va đjlến Trung Y học vin, thờlEsi đdIiểIoIm TrầMxkn Thanh Đế giao TiểPgu Hắnc cho TrầVNn Hương Hương, còn mnh lnh Tiểsgju HắNc, bảvNZo nó bảlo v tốt TrầIoIn Hương Hương.

    Ở một khắEc này, Trầrn đIoIyBi thiếu tht giống như ý liu đTcến cái gì.

    TrầdIn Hương Hương đkgối với TrầJtBn Thanh Đế oán hn chấot chứEa quá sâu, cũng không phảkgi ngườzsi ngu, chỉo là lúc trước không cách nào dùng tâm bình tĩtEnh đLnối đzsãi Trầirn đcGPJtBi thiếu mà thôi. Bây giờEK nghĩyB lạdi, TrầcGPn đZokgi thiếu làm hết thảaViy đNu là vì tốt cho nàng, che chở nàng.

    - Đợi!

    Lông mày TrầTcn Thanh Đế nhíu lạwwxi, tùy theo, trong tay của hắshn nhiu ra ba cây ngân châm, rấyBt nhanh đsgjánh ra, lão Nhịir, thanh niên tóc vàng cùng với Lưu Na, tấnct cảVp đaViu bịtE đGâm trúng, hôn mê bấlEst tỉoaJnh.

    - Anh...

    TrầxCzn Hương Hương trng lớn hai mắJtBt, vẻ mt nghi hoc nhìn TrầEKn Thanh Đế, không biết tạni sao TrầlEsn đlIoIi thiếu phảni đNánh ngấLnt bọn ngườtEi Lưu Na đPyUi.

    - Bọn hắCjMn chướng mắirt, giao TiểGu HắBdc cho anh.

    TrầZon Thanh Đế thò tay, nhn lấGGy Tiểru HắBdc, âm thầPgm đxCzưa linh khí vào trong cơ thểPg Tiểncu HắGc.

    ThờTci đLniểom TrầQTzn Thanh Đế cầBdm máu thay TiểyBu HắGGc, lin kiểPgm tra thương thế của TiểLnu Hắsgjc, biết không có vấcGPn đp, mới tiến hành ép hỏi bọn ngườxvi lão ĐZoi cùng lão NhịPyU.

    - TiểGu Hắnc không có đjlbjli s gì, sau khi trở v, ta làm cho nó một ít thang thuốc Đông y bổ huyết, một ngày sau là có thểsh chạEy nhảvNZy tung tăng rồi.

    Trầsgjn Thanh Đế một bên âm thầom đjlbưa linh khí vào trong cơ thểzs TiểdIu Hắlc, một bên cườPgi nói.

    Thương thế của Tiểsgju Hắshc, không có nguy hiểoaJm đURến tánh mạBdng, dùng tu vi của TrầNn Thanh Đế, chỉaVi cầNn nguyn ý, có thểMxk đzPQơn giảln làm cho ming vết thương của Tiểnu HắCjMc khép lạli, ngay cản vết sẹo cũng không lưu lạTci.

    Bấoost quá, Tiểkgu HắMxkc mấLnt máu quảp thc không ít, cầbdnn phảnci bồi bổ trở lạVNi.

    - GiảPyUi thích có quan h, anh cũng không muốn nói nhiu, anh nghĩir em có lẽ xem rấGGt rõ ràng. Còn nữxCza, em tìm một cơ hội hỏi Lâm TĩCjMnh Nhu thoáng một phát, hỏi nàng lúc trước đwwxến cùng là bởi vì sao, sẽ kịTcp thờvNZi xuấZot hin cứzsu em như thế.

    Lông mày Trầoosn Thanh Đế nhíu lạoosi, nói ra:

    - Nếu như không có gì bấxvt ngờg xảsgjy ra, hn là TrầdIn Phong Nhiên gọi đshin thoạzsi cho Lâm Tĩsgjnh Nhu.

    - DạdI.

    TrầgLjn Hương Hương lên tiếng, sắoc mt ảGm đdIxCzm. Không cầTcn TrầEKn Thanh Đế nói, nàng vì chứCjMng minh là đIoIúng, cũng sẽ đdi tìm Lâm Tĩjvcnh Nhu hỏi thăm minh bạgLjch.

    Cho tới bây giờlEs, TrầPgn Hương Hương y nguyên không thểg tin đTcược, TrầzPQn Phong Nhiên dĩsh nhiên là một ngườsgji như vy.

    - Anh biết rõ, trong lòng em còn có chút nghi kịg, có hoài nghi của mình. Hoài nghi nhữoaJng ngườEi này là anh tìm đGGến, ở trước mt em din một hồi khổ nhục kế, hóa giảGi hiểoosu lầGm, đVNồng thờMxki, còn giá họa cho TrầMxkn Phong Nhiên.

    TrầQTzn Thanh Đế nhìn TrầBdn Hương Hương nói, hắMxkn đoương nhiên biết rõ ý nghĩCjM trong lòng TrầPgn Hương Hương.

    Đổi lạjli là Trầnn Thanh Đế, cũng sẽ hoài nghi như thế.

    - Ân, em sẽ công bình đURi phán đxCzoán vic này.

    TrầGn Hương Hương hít sâu một hơi, nói ra.

    Không thểd phủ nhn, Trầkgn Hương Hương hoàn toàn có hoài nghi như vy. Dù sao, Trầkgn Phong Nhiên biểdu hin không chê vào đMxkâu đBdược, tht không ngờvNZ âm ám ngoan đEKộc, tht s là làm cho ngườcGPi khó có thểBd tiếp nhn.

    Trái lạTci TrầdIn Thanh Đế, vy thì không giống với lúc trước.

    Ngườni nào không biết, TrầdIn Thanh Đế là một đoos nhấTct đjljvci hoàn khố lấPgn nam bá nữPg, cc phẩZom phá gia chi t, cn bã... ngoạPgi tr chuyn tốt, chuyn xấEu làm tuyt?

    Một ngườyBi như vy, làm ra s tình thương thiên hạjlbi lí, phát rồ gì đNó, tht s là rấMxkt d dàng đbdnPg cho ngườPgi khác tiếp nhn, tin tưởng. Dù là có một ngày, TrầLnn đirURi thiếu làm chút chuyn tốt, đozPQ cho ngườBdi khác biết, ngườIoIi khác cũng sẽ không tin tưởng.

    Danh d, cái kia là ảNnh hưởng cc kỳ lớn.

    Cũng chính bởi vì như thế, Trầrn Thanh Đế mới không có âm thầaVim giết TrầMxkn Phong Nhiên, với hắgLjn mà nói, giếtTrầQTzn Phong Nhiên rấoaJt d, cũng không có vướng mắcGPc trong lòng gì, mà là la chọn lôi kéo Trầkgn Hương Hương, vạEch trầdn TrầzPQn Phong Nhiên, lạnci đbdnZo cho TrầVNn Phong Nhiên thân bạkgi danh lit, sau đró lạxvi giết chết hắZon.

    Làm như vy không chỉjvc có thển giảcGPi hn, còn có thểl chính danh.

    Vốn thanh danh của Trầncn đMxksgji thiếu quá nát, TrầURn Thanh Đế tht s là không muốn lưng đireo.

    - Vy là tốt rồi.

    Trầirn Thanh Đế nhẹ gt đjvcgu, nói ra:

    - Không có gì bấrt ngờxv xảaViy ra, TrầoaJn Phong Nhiên rấURt nhanh sẽ đoến, đGến lúc đdIó, hắgn nhấrt đURkgnh sẽ phảCjMn bác. Hơn nữzPQa dùng tâm kế của TrầURn Phong Nhiên, nhấdt đGGPyUnh sẽ nói, nhữbdnng ngườjlbi này giá họa, vu oan hắirn. Dù sao, tr nhữVNng ngườli này, chúng ta không có bấlEst kỳ chứURng cứd nào khác.

    - Em biết rõ.

 • Gửi lúc 15:08 Ngày 28/07/2014

  vandoc

  sao drop roai`

 • Gửi lúc 22:09 Ngày 20/04/2014

  quenvotam

  giồng thỳ giống thiệt ,nhưng riêng mình cho rằng truyện vui vui hài hài là ngon ,so sánh làm chi !!!

 • Gửi lúc 23:48 Ngày 19/04/2014

  wanderingwind.ray@fb

  'dị thế tà quân' vs pộ ney pố cục y chaq nhau??

 • Gửi lúc 18:53 Ngày 08/04/2014

  vandoc

  bác nào rảnh k dịch bộ truyện thuan kích hộ em cái

 • Gửi lúc 13:36 Ngày 26/10/2013

  livilutou_yugi

  ad post nhanh chut di dang hay ma` :D