Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảDYQ: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạyUGi ĐOFa Cầsdu

Nguồn dịFMRch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉYJl là tên tiểQsGu t kia có một cây trườEgvng thương khủng bổ như vy, vì sao lầARn trước hắqsn không lấkfy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườqsng thương kia còn có cảKv khí tứKyc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắdn đDYQã tìm đRcyược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy HữuRqu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắUmc Kim. Nếu như y biết chắzMc y sẽ phát đRcyiên lên. Pháp bảxYo NhấgFYt T Tháp của y, nếu có thểA gắJxkn thêm Cc Lam Hắqsc Kim thì sẽ đYJlột phá thêm một tầgFYng, thành NhịR T Tháp.
    - Lp tứkfc phát ra lnh đUAuổi bắFMRt tên tu sĩnR có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữAu Nha lạaERnh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩAxđdAng sau, nghe mnh lnh lin rờUZi đUmi.

    - Chú ý tên ngườYJli này có thển không phảlfOi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉaER là cái tên mà hắlfOn dùng khi đAăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảYJUi kèm theo cảnR tướng mạsdo của hắEgvn nữQsGa. HắYJUn đfnã bịR trọng thương, tr phi hắyDyn chạFMRy ra ngoài Úy Tinh, bằOUsng không ta không tin là không bắRot đYJlượchắAxn.
    Ngụy HữAu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữRu Nha tht không ngờcaA Lâm Vân đfúng là không muốn lưu lạFMRi Úy Tinh. Hn đRocaAnh trở nhanh chóng trở v ĐKya CầMPu đAxA dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấlfOy thân ảqsnh, Lâm Vân đFMRã bay ra Úy Tinh. LầQsGn này hắyDyn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịd của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đyDyộ của cây chùy này quảFMR tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắdn. Trong nháy mắuRqt mà Tinh Hà Trùy đYJlã bay ngang qua hành tinh gầyUGn Úy Tinh nhấnt rồi.

    Lâm Vân thầlfOm nghĩAR. Hin tạJUi tu vịsd của hắGuOn còn thấzMp, đzMợi khi tu vịcaA của hắEgvn đsKAã cao, nói không chng tốc đnộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắAn thc s nghiêm trọng. Tu sĩgFY ĐARi Tha đEgvúng là cườARng hãn.

    Cũng may mình cướp đJUược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứxY này, bịOF thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờKvi đxYi là không có khảY năng. Tuy nhiên lầQsGn bịy thương này không phảJxki là không có chỗ tốt. Có lẽ bịR thương có thểGuO cho hắKvn tĩRnh tâm an dưỡng lạfi.

    ĐMPo tâm lẽ nào chỉRo có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. HắRn vn cho rằRng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữMP “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữyUGng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịxY.

    Tâm cảYnh là cái gì? Dù đzMôi khi Lâm Vân có thểAR cảAm giác đKvược tâm cảnnh của mình tăng lên. Nhưng hắsdn lạJxki không có cách nào biết rõ tâm cảJUnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầJUm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đGuOúng là thit thòi.

    Trên ngườcaAi có rấst nhiu chỗ xương bịqs gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đaNan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đFMRó. Cùng với lục phủ ngũ tạvzKng bịAvzKnh hưởng.

    LầUAn này may mắlfOn mà luyn hóa đRược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắyn đvzKã bịaN giết rồi. Lão già này quảYJl nhiên ác đYJlộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảGRi của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảRi báo. ĐRcyi Tha Kỳ thì sao chứFMR? Lâm Vân có linh cảqsm, thm chí hắAxn không cầARn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. ChỉRo cầuRqn bốn viên là hắyn có thểOF tới đUmòi nợ.

    Điu vượt ngoài ý đFsnh của Lâm Vân đqsó là hắdn chỉsKA mấsKAt có một tuầMPn là trở v ĐRa Cầyu. Lúc đqsi qua sao Hỏa, dù rấRot muốn lên trên đaNó kiểARm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đYJUó còn có tu sĩlfO, mà hin tạqsi hắUmn bịFMR thương không thểYJU đyộng thủ đDYQược.

    T sao Hỏa v ĐGRa CầYu chỉOF trong nháy mắKvt mà thôi. Lâm Vân đYJlã đAxỗ xuống đyqsnh núi Cu Hoa. HắOUsn muốn hủy truyn tống trn ở đsdây.

    Hắkfn không tin mình làm như vy mà tên ĐMPi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đRiu tra ra truyn tống trn ẩsKAn dấnu ở đOFáy biểuRqn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạyo hiểAxm. Với thc lc của một tu sĩlfO ĐDYQi Tha, đGRđcaAYJU hủy dit một hành tinh nhỏ như ĐaERa CầvzKu. xem chương mới tạgFYi tunghoanh(.)com

    Dù hắyn có thểFMR bỏ chạRoy, nhưng đUmây không phảRi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đKvến, lạxYi vỗ mông rờuRqi đkfi, thì tính là hạdng ngườDYQi gì?

    Lâm Vân nghĩKv không sai. Hin tạni cảkf Úy Tinh đdu đgFYang truy nã hắDYQn. Thm chí ngay cảKv một dân chúng bình thườnRng cũng biết có một tu sĩf hung hãn tên là Lâm Vân bịUm truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đUAã trở thành cái tên mà ngườfi dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắDYQn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩQsG ĐYi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đUAế rấRt nhiu lầGRn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. HắQsGn lin lp tứOFc gọi đRoin thoạUmi trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, TĩAnh Như và Luyn Hư đsang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằRng Vũ Tích chuẩYn bịGuO tạnRo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đJxkã rờUZi đyDyi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đGRsKAu vào tu luyn.

    NgườKvi nhàn rỗi duy nhấOFt chỉs có Nhược Sương. Hin tạOUsi Nhược Sương một bên chiếu cố gia đsdình, một bên quảzMn lý công ty. Tu vịA của nàng sắRp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấOUsy vy thì yên tâm, không vội trở v quấKvy rầAy mọi ngườvzKi.

    Chính bảxYn thân hắsn cũng phảxYi tĩEgvnh dưỡng. Cho nên hắRn nói với Nhược Sương là sẽ một thờni gian nữkfa mới quay trở v. LạRoi gọi đYin thoạGRi cho lão gia t. Hin tạzMi Lâm Lộ Trọng đxYã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đfn nhấKyt của Hoa Quốc. Tâm tình thoảcaAi mái, cộng thêm đFan dược mà Lâm Vân cho, nên sứzMc khỏe của lão gia t rấaERt tốt. xem tạRi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Nhn đAxược cuộc đJUin thoạFi của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấMPt vui mng. Đồng thờfi nói tới vic mấqsy vịFMR thủ trưởng muối hắuRqn trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đAxành phảzMi nói có vic, một thờDYQi gian ngắnRn nữaNa mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đKvu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạYJli vic quan trọng nhấAt là tăng cườOFng thc lc. ĐMP trở v đFARi lục Thiên Hồng và đkfối phó với tu sĩcca Đyi Tha kia. Ngoài ra còn phảlfOi thăm dò xem trong căn cứKy của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắcaAn luôn không có thờyi gian đFMRlfO đfni, lầuRqn này thì có thểJU rồi.

    NhữRng năm gầsdn đcaAây mình chạYy tới chạRcyy lui, tu vịEgv không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểAxu cách nào đsKAcaA tu dưỡng đEgvRcyo tâm. Nếu đnDYQo tâm không thểYJl phát triểRon thì bàn tới tu vịOUs làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v PhầyDyn Giang. Nơi đARó là nơi mà hắdn đGuOã sống lạAi. Quay trở v nơi đGuOó có lẽ sẽ tìm đyược đYJUiu mà hắqsn muốn.

    Đây là lầdn thứn hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đFông lắkfm. Ngồi đaNối din Lâm Vân là một ngườdi trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đUAfno sĩd ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đsKAJUo sĩUm này có vẻ tiên phong đUAARo cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườKyi này chỉRcy tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườMPi không có linh lc ba đfộng nào cảvzK.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi