Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảKFQ: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạAi Đga Cầfhu xem tạOAi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Nguồn dịtRLch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉtRL là tên tiểQEu t kia có một cây trườHTng thương khủng bổ như vy, vì sao lầQtn trước hắaFn không lấfy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườcwrng thương kia còn có cảt khí tứzc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắFn đfdã tìm đGpược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy HữKFQu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắJGic Kim. Nếu như y biết chắKFQc y sẽ phát đTOiên lên. Pháp bảIgo NhấsJlt T Tháp của y, nếu có thểIb gắiyn thêm Cc Lam HắaGc Kim thì sẽ đfhột phá thêm một tầGpng, thành NhịCss T Tháp.
    - Lp tứIbc phát ra lnh đfhuổi bắet tên tu sĩE có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy Hữtwtu Nha lạEJnh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩnnCđGOIaGng sau, nghe mnh lnh lin rờOi đEJi.

    - Chú ý tên ngườSxi này có thểRHI không phảIgi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉwVr là cái tên mà hắrctn dùng khi đfhăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảLTgi kèm theo cảz tướng mạQto của hắAn nữlifa. HắOn đfdã bịA trọng thương, tr phi hắtn chạtwty ra ngoài Úy Tinh, bằGOIng không ta không tin là không bắcwrt đfượchắtn.
    Ngụy HữQEu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữOu Nha tht không ngờgf Lâm Vân đaFúng là không muốn lưu lạGOIi Úy Tinh. Hn đwzwVrnh trở nhanh chóng trở v ĐdfEa Cầfu đlifcwr dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấwVry thân ảwznh, Lâm Vân đEJã bay ra Úy Tinh. Lầen này hắCssn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịcwr của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đdfEộ của cây chùy này quảrct tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắGOIn. Trong nháy mắOAt mà Tinh Hà Trùy đfhã bay ngang qua hành tinh gầaFn Úy Tinh nhấOAt rồi.

    Lâm Vân thầOAm nghĩwz. Hin tạrei tu vịF của hắJGin còn thấLSCp, đzợi khi tu vịgf của hắlifn đdfEã cao, nói không chng tốc đKFQộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắdfEn thc s nghiêm trọng. Tu sĩO ĐSxi Tha đHTúng là cườCaQng hãn.

    Cũng may mình cướp đnnCược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứre này, bịlif thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờCii đei là không có khảE năng. Tuy nhiên lầrctn bịwz thương này không phảCii là không có chỗ tốt. Có lẽ bịRHI thương có thểOA cho hắfn tĩSxnh tâm an dưỡng lạstdi.

    Đstdo tâm lẽ nào chỉg có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. Hắfdn vn cho rằVLCng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữQE “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữstdng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịGp.

    Tâm cảgfnh là cái gì? Dù đEôi khi Lâm Vân có thểdfE cảRHIm giác đfdược tâm cảIgnh của mình tăng lên. Nhưng hắOAn lạQti không có cách nào biết rõ tâm cảGpnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầQtm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đCaQúng là thit thòi.

    Trên ngườiyi có rấtRLt nhiu chỗ xương bịCi gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đHTan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đCaQó. Cùng với lục phủ ngũ tạFng bịCssznh hưởng.

    LầFn này may mắfn mà luyn hóa đIbược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắen đGã bịz giết rồi. Lão già này quảcwr nhiên ác đgfộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảgfi của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảCii báo. ĐIgi Tha Kỳ thì sao chứfd? Lâm Vân có linh cảIbm, thm chí hắfhn không cầaGn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. ChỉKFQ cầtKGn bốn viên là hắzn có thểsJl tới đFòi nợ.

    Điu vượt ngoài ý đLSCRHInh của Lâm Vân đfhó là hắCaQn chỉre mấCsst có một tuầiyn là trở v ĐIga Cầeu. Lúc đSxi qua sao Hỏa, dù rấGOIt muốn lên trên đGpó kiểcwrm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đdfEó còn có tu sĩrct, mà hin tạLTgi hắtn bịVLC thương không thểTO đfhộng thủ điyược.

    T sao Hỏa v ĐEa Cầrctu chỉQt trong nháy mắrctt mà thôi. Lâm Vân đgfã đTOỗ xuống đLSCIgnh núi Cu Hoa. Hắlifn muốn hủy truyn tống trn ở đLTgây.

    HắEn không tin mình làm như vy mà tên ĐLTgi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đgiu tra ra truyn tống trn ẩLTgn dấKFQu ở đTOáy biểRHIn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạFo hiểFm. Với thc lc của một tu sĩG ĐOi Tha, đJGiđfhiy hủy dit một hành tinh nhỏ như ĐTOa CầnnCu.

    Dù hắfhn có thểsJl bỏ chạlify, nhưng đHTây không phảCssi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đsJlến, lạgi vỗ mông rờTOi đLTgi, thì tính là hạiyng ngườJGii gì?

    Lâm Vân nghĩaF không sai. Hin tạFi cảwVr Úy Tinh đsJlu đfhang truy nã hắOAn. Thm chí ngay cảIg một dân chúng bình thườIbng cũng biết có một tu sĩA hung hãn tên là Lâm Vân bịLSC truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đCaQã trở thành cái tên mà ngườrcti dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắCaQn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩG ĐdfEi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đgfế rấOt nhiu lầQtn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. HắOn lin lp tứwzc gọi đAin thoạSxi trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, TĩAnh Như và Luyn Hư đwVrang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằOAng Vũ Tích chuẩLSCn bịfd tạGo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đOAã rờRHIi đaGi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đwzSxu vào tu luyn.

    NgườGOIi nhàn rỗi duy nhấet chỉA có Nhược Sương. Hin tạzi Nhược Sương một bên chiếu cố gia đzình, một bên quảIgn lý công ty. Tu vịHT của nàng sắSxp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấnnCy vy thì yên tâm, không vội trở v quấfdy rầRHIy mọi ngườAi.

    Chính bảLSCn thân hắRHIn cũng phảdfEi tĩrenh dưỡng. Cho nên hắJGin nói với Nhược Sương là sẽ một thờVLCi gian nữLSCa mới quay trở v. LạCii gọi đIbin thoạOAi cho lão gia t. Hin tạHTi Lâm Lộ Trọng đHTã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đCi nhấSxt của Hoa Quốc. Tâm tình thoảfi mái, cộng thêm đfan dược mà Lâm Vân cho, nên sứQtc khỏe của lão gia t rấlift tốt. xem chương mới tạtKGi tunghoanh(.)com

    Nhn đIgược cuộc đrctin thoạei của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấGt vui mng. Đồng thờtRLi nói tới vic mấIby vịHT thủ trưởng muối hắCin trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đfdành phảaFi nói có vic, một thờGOIi gian ngắfdn nữfha mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đtKGu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạOi vic quan trọng nhấTOt là tăng cườtRLng thc lc. ĐTO trở v đKFQJGii lục Thiên Hồng và đTOối phó với tu sĩdfE Đfdi Tha kia. Ngoài ra còn phảQti thăm dò xem trong căn cứRHI của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. Hắiyn luôn không có thờQti gian đresJl đOAi, lầen này thì có thểCss rồi.

    Nhữeng năm gầGOIn đJGiây mình chạOy tới chạLTgy lui, tu vịSx không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểEu cách nào đdfEwVr tu dưỡng đdfEAo tâm. Nếu đrctstdo tâm không thểaF phát triểQtn thì bàn tới tu vịsJl làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v Phầtn Giang. Nơi đOAó là nơi mà hắgfn đLSCã sống lạHTi. Quay trở v nơi đfdó có lẽ sẽ tìm đnnCược đQEiu mà hắAn muốn.

    Đây là lầwzn thứGp hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đOAông lắgfm. Ngồi đcwrối din Lâm Vân là một ngườAi trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đAtKGo sĩcwr ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đeOAo sĩCaQ này có vẻ tiên phong đwVraFo cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườGpi này chỉRHI tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườKFQi không có linh lc ba đfộng nào cảsJl.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi