Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảTVH: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạJNpi ĐVa Cầhu

Nguồn dịCch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉKE là tên tiểNVu t kia có một cây trườQPng thương khủng bổ như vy, vì sao lầDn trước hắXAn không lấpDy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườlhng thương kia còn có cảiOJ khí tứNVc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắCn đCã tìm điược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy HữRu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắVkVc Kim. Nếu như y biết chắOBRc y sẽ phát đDiên lên. Pháp bảRo NhấVCt T Tháp của y, nếu có thểi gắDn thêm Cc Lam HắkQc Kim thì sẽ đNVột phá thêm một tầpZng, thành NhịpD T Tháp.
    - Lp tứVIKc phát ra lnh đbuổi bắpZt tên tu sĩOix có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữaYlu Nha lạDnh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩCđYVQoBng sau, nghe mnh lnh lin rờVi đhOi. truyn cp nht nhanh nhấbObt tạZhQi tung hoanh chấkbm com

    - Chú ý tên ngườDi này có thểOBR không phảhOi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉVC là cái tên mà hắVn dùng khi đKEăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảii kèm theo cảVIK tướng mạpZo của hắlAZn nữha. HắYVQn đQlXã bịoB trọng thương, tr phi hắVn chạpDy ra ngoài Úy Tinh, bằhng không ta không tin là không bắVIKt đpDượchắVn.
    Ngụy HữlAZu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữIDu Nha tht không ngờD Lâm Vân đJNpúng là không muốn lưu lạDi Úy Tinh. Hn đRVCnh trở nhanh chóng trở v ĐlAZa CầqTVu đQPYVQ dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấVIKy thân ảpDnh, Lâm Vân đQlXã bay ra Úy Tinh. LầGebn này hắbhn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịTVH của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đbhộ của cây chùy này quảZhQ tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắhOn. Trong nháy mắht mà Tinh Hà Trùy đxGqã bay ngang qua hành tinh gầAkpn Úy Tinh nhấQPt rồi.

    Lâm Vân thầXAm nghĩVkV. Hin tạAkpi tu vịBV của hắLn còn thấRRp, đbợi khi tu vịVIK của hắBLn đaYlã cao, nói không chng tốc đxGqộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắpZn thc s nghiêm trọng. Tu sĩTVH Đkbi Tha đhúng là cườxong hãn.

    Cũng may mình cướp đhược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứVIK này, bịbOb thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờbObi đeii là không có khảID năng. Tuy nhiên lầHDn bịID thương này không phảii là không có chỗ tốt. Có lẽ bịL thương có thểlh cho hắRn tĩiOJnh tâm an dưỡng lạXAi.

    ĐiOJo tâm lẽ nào chỉV có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. HắOBRn vn cho rằKEng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữXA “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữpZng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịHD.

    Tâm cảDnh là cái gì? Dù đbObôi khi Lâm Vân có thểHD cảRRm giác đaYlược tâm cảLnh của mình tăng lên. Nhưng hắVCn lạRi không có cách nào biết rõ tâm cảVIKnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầYYwm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đVkVúng là thit thòi.

    Trên ngườVCi có rấVCt nhiu chỗ xương bịR gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đBVan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đKEó. Cùng với lục phủ ngũ tạCng bịwoxkbnh hưởng.

    LầbObn này may mắlhn mà luyn hóa đxGqược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắwoxn đoBã bịVkV giết rồi. Lão già này quảkb nhiên ác đhộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảQPi của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảxoi báo. Đkbi Tha Kỳ thì sao chứJNp? Lâm Vân có linh cảaYlm, thm chí hắpDn không cầLn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. ChỉZhQ cầVkVn bốn viên là hắLn có thểOix tới đVòi nợ.

    Điu vượt ngoài ý đKERnh của Lâm Vân đxoó là hắQlXn chỉYVQ mấwoxt có một tuầqTVn là trở v ĐpZa CầYYwu. Lúc đkQi qua sao Hỏa, dù rấYYwt muốn lên trên đió kiểYYwm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đOBRó còn có tu sĩRR, mà hin tạkQi hắxon bịXA thương không thểV đLộng thủ đGebược.

    T sao Hỏa v Đha CầCu chỉei trong nháy mắoBt mà thôi. Lâm Vân đeiã đlhỗ xuống đVkVpDnh núi Cu Hoa. HắxGqn muốn hủy truyn tống trn ở đBVây.

    HắBVn không tin mình làm như vy mà tên ĐJNpi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đVCiu tra ra truyn tống trn ẩVCn dấYYwu ở đJNpáy biểZhQn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạwoxo hiểOixm. Với thc lc của một tu sĩoB ĐBLi Tha, đoBđNVlh hủy dit một hành tinh nhỏ như Đkba Cầwoxu.

    Dù hắYVQn có thểkb bỏ chạOixy, nhưng đkQây không phảRi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa điOJến, lạlAZi vỗ mông rờJNpi đGebi, thì tính là hạVkVng ngườpZi gì?

    Lâm Vân nghĩV không sai. Hin tạhi cảRR Úy Tinh đpDu đhang truy nã hắVn. Thm chí ngay cảGeb một dân chúng bình thườqTVng cũng biết có một tu sĩC hung hãn tên là Lâm Vân bịxGq truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đqTVã trở thành cái tên mà ngườOBRi dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắoBn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩOBR ĐNVi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đTVHế rấRRt nhiu lầRn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. HắOixn lin lp tứxoc gọi đwoxin thoạaYli trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, Tĩxonh Như và Luyn Hư đhOang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằbObng Vũ Tích chuẩwoxn bịb tạVCo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đLã rờDi đDi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đDOBRu vào tu luyn.

    Ngườhi nhàn rỗi duy nhấeit chỉLLa có Nhược Sương. Hin tạpDi Nhược Sương một bên chiếu cố gia đpDình, một bên quảOixn lý công ty. Tu vịxo của nàng sắOixp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấVy vy thì yên tâm, không vội trở v quấlAZy rầIDy mọi ngườhi.

    Chính bảYVQn thân hắJNpn cũng phảpZi tĩBVnh dưỡng. Cho nên hắoBn nói với Nhược Sương là sẽ một thờYVQi gian nữXAa mới quay trở v. LạxGqi gọi đKEin thoạbi cho lão gia t. Hin tạxoi Lâm Lộ Trọng đeiã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đBL nhấVIKt của Hoa Quốc. Tâm tình thoảbhi mái, cộng thêm đOBRan dược mà Lâm Vân cho, nên sứRRc khỏe của lão gia t rấYVQt tốt.

    Nhn điược cuộc đoBin thoạwoxi của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấXAt vui mng. Đồng thờHDi nói tới vic mấYYwy vịqTV thủ trưởng muối hắJNpn trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đOixành phảkQi nói có vic, một thờCi gian ngắVn nữba mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đxGqu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạaYli vic quan trọng nhấxot là tăng cườYVQng thc lc. ĐV trở v đHDqTVi lục Thiên Hồng và đVIKối phó với tu sĩxo ĐVi Tha kia. Ngoài ra còn phảbObi thăm dò xem trong căn cứh của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắIDn luôn không có thờlhi gian đHDJNp đZhQi, lầVIKn này thì có thểbh rồi.

    NhữiOJng năm gầein đZhQây mình chạlhy tới chạZhQy lui, tu vịHD không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểBLu cách nào đhZhQ tu dưỡng điOixo tâm. Nếu điio tâm không thểXA phát triểxon thì bàn tới tu vịpZ làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v PhầVCn Giang. Nơi đoBó là nơi mà hắhn đpZã sống lạiOJi. Quay trở v nơi đpZó có lẽ sẽ tìm đNVược đGebiu mà hắhn muốn.

    Đây là lầAkpn thứpZ hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đVkVông lắBLm. Ngồi đGebối din Lâm Vân là một ngườaYli trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đZhQQPo sĩpD ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đwoxVkVo sĩOix này có vẻ tiên phong đwoxQlXo cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườGebi này chỉkb tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườYYwi không có linh lc ba đhộng nào cảRR.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi