Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảY: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạOi ĐgIla CầPoDu

Nguồn dịhwch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉyeL là tên tiểJu t kia có một cây trườhwng thương khủng bổ như vy, vì sao lầqEn trước hắlRn không lấlRy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườDqCng thương kia còn có cảzXz khí tứRc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắCvwn đKJã tìm đJược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy Hữcuu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắFc Kim. Nếu như y biết chắQFc y sẽ phát đIiên lên. Pháp bảlRo NhấVjrt T Tháp của y, nếu có thểXFT gắIn thêm Cc Lam HắVZc Kim thì sẽ đVVDột phá thêm một tầqchng, thành NhịlR T Tháp.
    - Lp tứOc phát ra lnh đesuổi bắTPgt tên tu sĩO có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữVZu Nha lạEnh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩrhlđjyVRng sau, nghe mnh lnh lin rờDji đllqi.

    - Chú ý tên ngườjyVi này có thểF không phảIi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉlR là cái tên mà hắOn dùng khi đIJQăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảVVDi kèm theo cảNO tướng mạIJQo của hắrhln nữKJa. HắIn đJã bịppf trọng thương, tr phi hắlRn chạNOy ra ngoài Úy Tinh, bằgIlng không ta không tin là không bắIJQt đesượchắoIn.
    Ngụy HữlRu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữiYu Nha tht không ngờhu Lâm Vân đyeiúng là không muốn lưu lạNi Úy Tinh. Hn đNOFJynh trở nhanh chóng trở v ĐyeLa Cầwpu đvHIJQ dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấqEy thân ảJFnh, Lâm Vân đOã bay ra Úy Tinh. Lầhwn này hắQFn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịzXz của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đesộ của cây chùy này quảR tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắllqn. Trong nháy mắVZt mà Tinh Hà Trùy đqEã bay ngang qua hành tinh gầllqn Úy Tinh nhấfVDt rồi.

    Lâm Vân thầRm nghĩiY. Hin tạTPgi tu vịwp của hắlRn còn thấEp, đgIlợi khi tu vịcu của hắJNJn đfVDã cao, nói không chng tốc đIộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắIJQn thc s nghiêm trọng. Tu sĩJNJ ĐPoDi Tha đqchúng là cườIng hãn.

    Cũng may mình cướp đVVDược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứXFT này, bịjyV thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờVjri đhwi là không có khảE năng. Tuy nhiên lầfVDn bịQF thương này không phảDqCi là không có chỗ tốt. Có lẽ bịiY thương có thểFJy cho hắFn tĩXFTnh tâm an dưỡng lạYi.

    Đrhlo tâm lẽ nào chỉJF có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. Hắhun vn cho rằvHng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữgIl “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữeIng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịN.

    Tâm cảvHnh là cái gì? Dù đVjrôi khi Lâm Vân có thểPoD cảrhlm giác đNược tâm cảPoDnh của mình tăng lên. Nhưng hắvHn lạesi không có cách nào biết rõ tâm cảqchnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầcum than một tiếng, không có s phụ hướng dn đEúng là thit thòi.

    Trên ngườOi có rấcut nhiu chỗ xương bịR gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đgIlan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đLeó. Cùng với lục phủ ngũ tạhung bịIyeinh hưởng.

    LầzXzn này may mắoIn mà luyn hóa đgIlược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắJNJn đyeLã bịLe giết rồi. Lão già này quảDN nhiên ác đFộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảIJQi của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảjyVi báo. ĐYi Tha Kỳ thì sao chứppf? Lâm Vân có linh cảOm, thm chí hắgIln không cầFJyn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. ChỉF cầNn bốn viên là hắqchn có thểY tới đjyVòi nợ.

    Điu vượt ngoài ý đCvwRnh của Lâm Vân đrhló là hắDNn chỉlR mấFt có một tuầyeLn là trở v Đrhla CầqEu. Lúc đeIi qua sao Hỏa, dù rấCvwt muốn lên trên đgIló kiểfVDm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đhuó còn có tu sĩI, mà hin tạqEi hắqEn bịqch thương không thểE đIJQộng thủ đjyVược. truyn đJược lấhwy t website tung hoanh

    T sao Hỏa v ĐzXza CầJu chỉFJy trong nháy mắwpt mà thôi. Lâm Vân đzXzã đlRỗ xuống đFoInh núi Cu Hoa. HắfVDn muốn hủy truyn tống trn ở đKJây.

    HắOn không tin mình làm như vy mà tên ĐlRi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đVVDiu tra ra truyn tống trn ẩFn dấfVDu ở đFJyáy biểcun.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạeso hiểFm. Với thc lc của một tu sĩVVD Đhwi Tha, đOđvHTPg hủy dit một hành tinh nhỏ như ĐEa CầVjru.

    Dù hắNOn có thểR bỏ chạVjry, nhưng đvHây không phảFi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đVjrến, lạEi vỗ mông rờyeii đEi, thì tính là hạqchng ngườqchi gì?

    Lâm Vân nghĩF không sai. Hin tạJNJi cảhu Úy Tinh đDju đfVDang truy nã hắNOn. Thm chí ngay cảJNJ một dân chúng bình thườVZng cũng biết có một tu sĩJNJ hung hãn tên là Lâm Vân bịvH truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đfVDã trở thành cái tên mà ngườvHi dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắDjn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩVjr ĐKJi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đVjrế rấTPgt nhiu lầjyVn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. HắlRn lin lp tứYc gọi đCvwin thoạJFi trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, Tĩllqnh Như và Luyn Hư đIang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằNOng Vũ Tích chuẩFJyn bịR tạNo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đllqã rờIi đfVDi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đlRJu vào tu luyn.

    Ngườhwi nhàn rỗi duy nhấyeit chỉQF có Nhược Sương. Hin tạVjri Nhược Sương một bên chiếu cố gia đJNJình, một bên quảJn lý công ty. Tu vịDqC của nàng sắlRp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấlRy vy thì yên tâm, không vội trở v quấhwy rầLey mọi ngườKJi.

    Chính bảLen thân hắrhln cũng phảyeLi tĩqEnh dưỡng. Cho nên hắIn nói với Nhược Sương là sẽ một thờqchi gian nữNa mới quay trở v. LạqEi gọi đCvwin thoạVjri cho lão gia t. Hin tạPoDi Lâm Lộ Trọng đqchã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đO nhấvHt của Hoa Quốc. Tâm tình thoảKJi mái, cộng thêm đwpan dược mà Lâm Vân cho, nên sứrhlc khỏe của lão gia t rấyeit tốt.

    Nhn đFJyược cuộc đwpin thoạOi của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấJNJt vui mng. Đồng thờlRi nói tới vic mấyeiy vịJ thủ trưởng muối hắYn trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đesành phảppfi nói có vic, một thờlRi gian ngắNOn nữLea mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đlRu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạlRi vic quan trọng nhấDjt là tăng cườlRng thc lc. ĐyeL trở v đTPgesi lục Thiên Hồng và đyeLối phó với tu sĩVVD ĐTPgi Tha kia. Ngoài ra còn phảlRi thăm dò xem trong căn cứqE của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắDjn luôn không có thờQFi gian đEF đDji, lầlRn này thì có thểCvw rồi.

    NhữXFTng năm gầvHn đeIây mình chạJNJy tới chạIy lui, tu vịJ không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểwpu cách nào đNFJy tu dưỡng đVjrCvwo tâm. Nếu đYNOo tâm không thểvH phát triểDNn thì bàn tới tu vịJ làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v PhầTPgn Giang. Nơi đqEó là nơi mà hắCvwn đDjã sống lạJNJi. Quay trở v nơi đJFó có lẽ sẽ tìm đzXzược đyeiiu mà hắCvwn muốn.

    Đây là lầoIn thứhu hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đqEông lắTPgm. Ngồi đJFối din Lâm Vân là một ngườLei trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đyeLYo sĩNO ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đyeLNOo sĩDj này có vẻ tiên phong đvHVZo cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườPoDi này chỉVZ tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườeIi không có linh lc ba đoIộng nào cảJ.

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi

 • Gửi lúc 9:35 Ngày 16/08/2013

  hongsonspk8

  thật là mệt !