Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảRhC: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạai ĐoLra CầBIu

Nguồn dịMCch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    Chỉhnj là tên tiểbIyu t kia có một cây trườQvng thương khủng bổ như vy, vì sao lầFIn trước hắyn không lấly ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườoLrng thương kia còn có cảElw khí tứlc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắoLrn đnOã tìm đhnjược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy Hữuu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắQCBc Kim. Nếu như y biết chắlWc y sẽ phát đfYiên lên. Pháp bảQvo NhấSpbt T Tháp của y, nếu có thểQv gắVotn thêm Cc Lam HắQCBc Kim thì sẽ đElwột phá thêm một tầElwng, thành NhịoLr T Tháp.
    - Lp tứFIc phát ra lnh đihnuổi bắVdVt tên tu sĩya có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữLREu Nha lạSpbnh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩsBMđIElwng sau, nghe mnh lnh lin rờcMi đli.

    - Chú ý tên ngườElwi này có thểihn không phảli là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉcM là cái tên mà hắlWn dùng khi đvSăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảSi kèm theo cảCF tướng mạfYo của hắbPvn nữIa. HắfYn đnOã bịvS trọng thương, tr phi hắQCBn chạpfcy ra ngoài Úy Tinh, bằvSng không ta không tin là không bắCYt đBIượchắElwn.
    Ngụy HữcMu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữBIu Nha tht không ngờM Lâm Vân đihnúng là không muốn lưu lạKli Úy Tinh. Hn đtQsCYnh trở nhanh chóng trở v ĐrFQa CầIu đVdVBI dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấfYy thân ảwwVnh, Lâm Vân đMCã bay ra Úy Tinh. Lầihnn này hắlWn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịdSi của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đfYộ của cây chùy này quảbu tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắoLrn. Trong nháy mắQvt mà Tinh Hà Trùy đnOã bay ngang qua hành tinh gầpfcn Úy Tinh nhấQvt rồi.

    Lâm Vân thầbPvm nghĩFI. Hin tạdSii tu vịsBM của hắQvn còn thấihnp, đBIợi khi tu vịSpb của hắoLrn đnOã cao, nói không chng tốc đsBMộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắcMn thc s nghiêm trọng. Tu sĩCY ĐVoti Tha đQvúng là cườMCng hãn.

    Cũng may mình cướp đuược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứu này, bịl thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờMCi đbui là không có khảu năng. Tuy nhiên lầCYn bịdSi thương này không phảFIi là không có chỗ tốt. Có lẽ bịLRE thương có thểsBM cho hắTKbn tĩQvnh tâm an dưỡng lạtQsi.

    ĐBIo tâm lẽ nào chỉS có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. HắSn vn cho rằhXng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữsBM “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữkng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịI.

    Tâm cảYnh là cái gì? Dù đOôi khi Lâm Vân có thểk cảhnjm giác đQvược tâm cảjynh của mình tăng lên. Nhưng hắSn lạpfci không có cách nào biết rõ tâm cảhXnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầRhCm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đFIúng là thit thòi.

    Trên ngườSi có rấkt nhiu chỗ xương bịnbT gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đnbTan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đFIó. Cùng với lục phủ ngũ tạSpbng bịFIBInh hưởng.

    LầBIn này may mắlWn mà luyn hóa đRhCược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắnbTn đElwã bịbu giết rồi. Lão già này quảhX nhiên ác đvSộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảjyi của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảElwi báo. ĐwCi Tha Kỳ thì sao chứBI? Lâm Vân có linh cảOm, thm chí hắyan không cầnOn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. ChỉnbT cầsBMn bốn viên là hắFIn có thểsBM tới đLREòi nợ. truyn copy t tunghoanh.com

    Điu vượt ngoài ý đMyanh của Lâm Vân đuó là hắQvn chỉFI mấYt có một tuầCYn là trở v Đua CầElwu. Lúc đMCi qua sao Hỏa, dù rấMt muốn lên trên đfYó kiểSm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đnbTó còn có tu sĩRhC, mà hin tạyi hắpfcn bịTKb thương không thểPk đBIộng thủ đihnược.

    T sao Hỏa v Đka CầElwu chỉoLr trong nháy mắYt mà thôi. Lâm Vân đVdVã đIỗ xuống đrFQpfcnh núi Cu Hoa. HắMCn muốn hủy truyn tống trn ở đtQsây.

    HắKln không tin mình làm như vy mà tên ĐrFQi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đoLriu tra ra truyn tống trn ẩMn dấVotu ở đihnáy biểFIn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạLREo hiểihnm. Với thc lc của một tu sĩnO Đbui Tha, đlđBIhnj hủy dit một hành tinh nhỏ như ĐfYa CầYu.

    Dù hắFIn có thểbu bỏ chạPky, nhưng đkây không phảBIi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đTKbến, lạQCBi vỗ mông rờCYi đwCi, thì tính là hạTKbng ngườpfci gì?

    Lâm Vân nghĩQv không sai. Hin tạnbTi cảCY Úy Tinh đyau đlWang truy nã hắihnn. Thm chí ngay cảnbT một dân chúng bình thườKlng cũng biết có một tu sĩvS hung hãn tên là Lâm Vân bịI truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đVotã trở thành cái tên mà ngườui dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắyan chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩVot ĐQvi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đbPvế rấElwt nhiu lầKln.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. HắIn lin lp tứsBMc gọi đVotin thoạBIi trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, TĩCYnh Như và Luyn Hư đuang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằFIng Vũ Tích chuẩsBMn bịRhC tạnbTo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đbuã rờFIi đYi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đElwlu vào tu luyn.

    NgườTKbi nhàn rỗi duy nhấVdVt chỉpfc có Nhược Sương. Hin tạki Nhược Sương một bên chiếu cố gia đYình, một bên quảSn lý công ty. Tu vịnbT của nàng sắtQsp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấVdVy vy thì yên tâm, không vội trở v quấnOy rầjyy mọi ngườihni.

    Chính bảYn thân hắMCn cũng phảrFQi tĩFInh dưỡng. Cho nên hắQvn nói với Nhược Sương là sẽ một thờKli gian nữFIa mới quay trở v. Lạyai gọi đYin thoạbPvi cho lão gia t. Hin tạyai Lâm Lộ Trọng đVotã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đY nhấyat của Hoa Quốc. Tâm tình thoảFIi mái, cộng thêm đpfcan dược mà Lâm Vân cho, nên sứPkc khỏe của lão gia t rấat tốt.

    Nhn đQvược cuộc đSpbin thoạui của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấkt vui mng. Đồng thờSi nói tới vic mấbuy vịMC thủ trưởng muối hắcMn trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đfYành phảbIyi nói có vic, một thờCYi gian ngắLREn nữhnja mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đbuu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạbIyi vic quan trọng nhấcMt là tăng cườoLrng thc lc. ĐY trở v đdSiSpbi lục Thiên Hồng và đsBMối phó với tu sĩjy Đyai Tha kia. Ngoài ra còn phảYi thăm dò xem trong căn cứrFQ của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắwCn luôn không có thờai gian đVdVsBM đSi, lầhnjn này thì có thểbu rồi.

    NhữKlng năm gầLREn đBIây mình chạpfcy tới chạBIy lui, tu vịbPv không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểQvu cách nào đPkbu tu dưỡng đihnnOo tâm. Nếu đfYao tâm không thểnbT phát triểan thì bàn tới tu vịO làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v PhầBIn Giang. Nơi đElwó là nơi mà hắIn đyaã sống lạVoti. Quay trở v nơi đMCó có lẽ sẽ tìm đbPvược đcMiu mà hắjyn muốn.

    Đây là lầFIn thứBI hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đSông lắSpbm. Ngồi đfYối din Lâm Vân là một ngườMi trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đYBIo sĩlW ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đlbIyo sĩKl này có vẻ tiên phong đyyao cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườoLri này chỉl tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườVdVi không có linh lc ba đBIộng nào cảFI.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi