Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảDQ: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạHwi ĐdFa CầWbu

Nguồn dịPPch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉiS là tên tiểAjou t kia có một cây trườPPng thương khủng bổ như vy, vì sao lầOn trước hắniDn không lấcWPy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườQng thương kia còn có cảg khí tứBPc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắBnn đPPã tìm đcWPược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy Hữplu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam Hắopdc Kim. Nếu như y biết chắbEkc y sẽ phát đfkbiên lên. Pháp bảvmo Nhấopdt T Tháp của y, nếu có thểkY gắMcnn thêm Cc Lam HắPhxc Kim thì sẽ đNột phá thêm một tầeBBng, thành NhịRll T Tháp.
    - Lp tứWbc phát ra lnh đrgruổi bắOt tên tu sĩE có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữRllu Nha lạlNnh lùng nói.

    - Vâng. truyn cp nht nhanh nhấcWPt tạkiei tung hoanh chấgMPm com
    Vài tên tu sĩbđBPdFng sau, nghe mnh lnh lin rờPPi đPPi.

    - Chú ý tên ngườNAi này có thểO không phảixi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉQfA là cái tên mà hắbEkn dùng khi đEmăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảjBvi kèm theo cảBn tướng mạEno của hắLgMn nữEna. Hắopdn đRllã bịpl trọng thương, tr phi hắLgMn chạHwy ra ngoài Úy Tinh, bằNng không ta không tin là không bắkYt đAjoượchắiHEn.
    Ngụy HữcWPu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy Hữopdu Nha tht không ngờb Lâm Vân đPhxúng là không muốn lưu lạHwi Úy Tinh. Hn đdFgMPnh trở nhanh chóng trở v ĐQfAa CầkYu đniDkY dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấQy thân ảcWPnh, Lâm Vân đeBBã bay ra Úy Tinh. LầlNn này hắPhxn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịWWQ của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đplộ của cây chùy này quảLgM tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắPn. Trong nháy mắOt mà Tinh Hà Trùy đPã bay ngang qua hành tinh gầbn Úy Tinh nhấBnt rồi.

    Lâm Vân thầBnm nghĩMcn. Hin tạLgMi tu vịQ của hắMEn còn thấiHEp, đDQợi khi tu vịix của hắopdn đSã cao, nói không chng tốc đopdộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắMcnn thc s nghiêm trọng. Tu sĩxLR ĐhNii Tha đbEkúng là cườlNng hãn.

    Cũng may mình cướp đbEkược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứix này, bịlO thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờiSi đEni là không có khảAjo năng. Tuy nhiên lầAjon bịopd thương này không phảlNi là không có chỗ tốt. Có lẽ bịpl thương có thểxLR cho hắkYn tĩSnh tâm an dưỡng lạBCi.

    ĐWWQo tâm lẽ nào chỉA có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. HắHwn vn cho rằjBvng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữRll “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữiHEng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịcWP.

    Tâm cảAjonh là cái gì? Dù đniDôi khi Lâm Vân có thểO cảopdm giác đRllược tâm cảEmnh của mình tăng lên. Nhưng hắPhxn lạBni không có cách nào biết rõ tâm cảWbnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầxLRm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đNúng là thit thòi.

    Trên ngườkiei có rấLgMt nhiu chỗ xương bịlN gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đrgran dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đhNió. Cùng với lục phủ ngũ tạQfAng bịQiHEnh hưởng.

    LầjBvn này may mắQn mà luyn hóa đkYược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắkYn đjBvã bịgMP giết rồi. Lão già này quảgMP nhiên ác đHwộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảjBvi của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảcWPi báo. Đrgri Tha Kỳ thì sao chứx? Lâm Vân có linh cảjBvm, thm chí hắQn không cầMcnn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. ChỉbEk cầOn bốn viên là hắhNin có thểpl tới đOòi nợ.

    Điu vượt ngoài ý đvmiHEnh của Lâm Vân đrgró là hắgMPn chỉBC mấAjot có một tuầlNn là trở v ĐgMPa CầiHEu. Lúc đcWPi qua sao Hỏa, dù rấlOt muốn lên trên đRlló kiểgMPm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đSó còn có tu sĩiS, mà hin tạniDi hắxn bịrgr thương không thểME đdFộng thủ đLgMược.

    T sao Hỏa v ĐNAa Cầvmu chỉb trong nháy mắLgMt mà thôi. Lâm Vân đPhxã đAỗ xuống đNWbnh núi Cu Hoa. HắBCn muốn hủy truyn tống trn ở đixây.

    Hắopdn không tin mình làm như vy mà tên ĐEi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đbiu tra ra truyn tống trn ẩSgn dấxu ở đNáy biểopdn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạAjoo hiểQfAm. Với thc lc của một tu sĩdF ĐAjoi Tha, đAđNDQ hủy dit một hành tinh nhỏ như ĐPhxa CầiSu.

    Dù hắiHEn có thểb bỏ chạbEky, nhưng đQfAây không phảgi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đDQến, lạkYi vỗ mông rờniDi đBni, thì tính là hạSgng ngườniDi gì?

    Lâm Vân nghĩrgr không sai. Hin tạNi cảiS Úy Tinh đhNiu đMcnang truy nã hắEnn. Thm chí ngay cảEn một dân chúng bình thườRllng cũng biết có một tu sĩEn hung hãn tên là Lâm Vân bịO truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đgMPã trở thành cái tên mà ngườixi dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắMEn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩPP ĐlNi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đNAế rấkiet nhiu lầfkbn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. HắNn lin lp tứbc gọi đgin thoạiSi trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, Tĩxnh Như và Luyn Hư đeBBang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằWbng Vũ Tích chuẩrgrn bịx tạkieo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đeBBã rờbi đLgMi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đeBBLgMu vào tu luyn.

    NgườxLRi nhàn rỗi duy nhấeBBt chỉQfA có Nhược Sương. Hin tạBPi Nhược Sương một bên chiếu cố gia đdFình, một bên quảjBvn lý công ty. Tu vịBP của nàng sắWbp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấby vy thì yên tâm, không vội trở v quấMcny rầcWPy mọi ngườrgri.

    Chính bảNn thân hắPn cũng phảNAi tĩPhxnh dưỡng. Cho nên hắfkbn nói với Nhược Sương là sẽ một thờpli gian nữWWQa mới quay trở v. LạSi gọi đdFin thoạfkbi cho lão gia t. Hin tạiSi Lâm Lộ Trọng đeBBã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia điHE nhấxt của Hoa Quốc. Tâm tình thoảopdi mái, cộng thêm đPhxan dược mà Lâm Vân cho, nên sứWbc khỏe của lão gia t rấSgt tốt.

    Nhn đhNiược cuộc đplin thoạcWPi của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấkYt vui mng. Đồng thờDQi nói tới vic mấxy vịMcn thủ trưởng muối hắRlln trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đWbành phảjBvi nói có vic, một thờgMPi gian ngắbEkn nữEa mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đkieu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạopdi vic quan trọng nhấBCt là tăng cườlNng thc lc. ĐeBB trở v đPEmi lục Thiên Hồng và đQối phó với tu sĩxLR ĐBni Tha kia. Ngoài ra còn phảHwi thăm dò xem trong căn cứix của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắPhxn luôn không có thờlOi gian đgpl đxLRi, lầiSn này thì có thểBC rồi.

    NhữkYng năm gầOn đjBvây mình chạjBvy tới chạopdy lui, tu vịME không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểWbu cách nào đQfAfkb tu dưỡng đbkYo tâm. Nếu đMcnOo tâm không thểg phát triểniDn thì bàn tới tu vịPhx làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v PhầPPn Giang. Nơi đfkbó là nơi mà hắvmn đWbã sống lạkYi. Quay trở v nơi đAó có lẽ sẽ tìm đQược đopdiu mà hắMcnn muốn.

    Đây là lầHwn thứx hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đRllông lắiSm. Ngồi đkieối din Lâm Vân là một ngườiSi trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đhNijBvo sĩA ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đkYhNio sĩkie này có vẻ tiên phong đniDQo cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườbi này chỉlN tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườlOi không có linh lc ba đBnộng nào cảME.

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi

 • Gửi lúc 9:35 Ngày 16/08/2013

  hongsonspk8

  thật là mệt !