Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảqg: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạUri Đcra CầcFu

Nguồn dịEroch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉGEz là tên tiểGIau t kia có một cây trườsng thương khủng bổ như vy, vì sao lầcrn trước hắLwn không lấHJhy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườsryng thương kia còn có cảyq khí tứASc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắQQOn đyqã tìm đrược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy Hữsu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắUpMc Kim. Nếu như y biết chắOamc y sẽ phát đUriên lên. Pháp bảAo NhấsSt T Tháp của y, nếu có thểLBL gắmqAn thêm Cc Lam HắGIac Kim thì sẽ đoJột phá thêm một tầoJng, thành NhịIsX T Tháp.
    - Lp tứhKc phát ra lnh đMSuổi bắJet tên tu sĩLw có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữGIau Nha lạEronh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩGEzđMSrng sau, nghe mnh lnh lin rờyqi đBsi.

    - Chú ý tên ngườpi này có thểMuM không phảmqAi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉs là cái tên mà hắUcrn dùng khi đVpăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảSi kèm theo cảq tướng mạcFo của hắcFn nữaVPa. HắQQOn đoJã bịLw trọng thương, tr phi hắsryn chạrAy ra ngoài Úy Tinh, bằUrng không ta không tin là không bắASt đqgượchắRjn.
    Ngụy HữHJhu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữMuMu Nha tht không ngờOam Lâm Vân đGEzúng là không muốn lưu lạmqAi Úy Tinh. Hn đyqAnh trở nhanh chóng trở v ĐaVPa CầJu đHJhHJh dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấqRqy thân ảOamnh, Lâm Vân đhKã bay ra Úy Tinh. LầUpMn này hắBsn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịyq của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đVpộ của cây chùy này quảqRq tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắXVn. Trong nháy mắput mà Tinh Hà Trùy đJeã bay ngang qua hành tinh gầSn Úy Tinh nhấcFt rồi.

    Lâm Vân thầsrym nghĩaVP. Hin tạri tu vịs của hắVn còn thấwp, đaVPợi khi tu vịA của hắmqAn đqgã cao, nói không chng tốc đMuMộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắUrn thc s nghiêm trọng. Tu sĩrA ĐVpi Tha đSúng là cườcrng hãn.

    Cũng may mình cướp đyqược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứBs này, bịAAU thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờBsi đwi là không có khảMuM năng. Tuy nhiên lầGIan bịsry thương này không phảri là không có chỗ tốt. Có lẽ bịV thương có thểrw cho hắoJn tĩRjnh tâm an dưỡng lạUpMi.

    ĐGEzo tâm lẽ nào chỉV có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. HắsSn vn cho rằVpng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữyq “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữrAng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịp.

    Tâm cảpnh là cái gì? Dù đamHôi khi Lâm Vân có thểMS cảuGGm giác đaVPược tâm cảVpnh của mình tăng lên. Nhưng hắpun lạcri không có cách nào biết rõ tâm cảSnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầVpm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đqúng là thit thòi.

    Trên ngườLwi có rấmqAt nhiu chỗ xương bịXV gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đPMan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đrAó. Cùng với lục phủ ngũ tạyqng bịqRqJenh hưởng.

    LầamHn này may mắPMn mà luyn hóa đEroược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắmqAn đrwã bịA giết rồi. Lão già này quảAS nhiên ác đpuộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảGIai của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảuGGi báo. ĐAAUi Tha Kỳ thì sao chứzsL? Lâm Vân có linh cảsrym, thm chí hắMn không cầRjn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. ChỉzsL cầAAUn bốn viên là hắPMn có thểUr tới đRjòi nợ.

    Điu vượt ngoài ý đJIsXnh của Lâm Vân đLwó là hắyqn chỉqg mấXVt có một tuầQQOn là trở v ĐrAa CầMu. Lúc đGIai qua sao Hỏa, dù rấyqt muốn lên trên đrwó kiểGIam tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đBsó còn có tu sĩLBL, mà hin tạUcri hắUpMn bịsry thương không thểyq đJeộng thủ đVược.

    T sao Hỏa v ĐOama CầASu chỉA trong nháy mắSt mà thôi. Lâm Vân đqRqã đXVỗ xuống đXVcrnh núi Cu Hoa. HắJen muốn hủy truyn tống trn ở đwây.

    HắsSn không tin mình làm như vy mà tên ĐMSi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đMSiu tra ra truyn tống trn ẩJen dấuGGu ở đJáy biểqRqn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạMSo hiểSm. Với thc lc của một tu sĩGIa ĐASi Tha, đmqAđUpMp hủy dit một hành tinh nhỏ như ĐXVa CầLwu.

    Dù hắLBLn có thểaVP bỏ chạcry, nhưng đMây không phảcFi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đqRqến, lạAAUi vỗ mông rờXVi đASi, thì tính là hạErong ngườqgi gì?

    Lâm Vân nghĩqg không sai. Hin tạLwi cảAS Úy Tinh đyqu đBsang truy nã hắLwn. Thm chí ngay cảAS một dân chúng bình thườASng cũng biết có một tu sĩcF hung hãn tên là Lâm Vân bịUcr truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đUrã trở thành cái tên mà ngườSi dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắzsLn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩGEz ĐEroi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đmUUế rấoJt nhiu lầJn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Hắsryn lin lp tứhKc gọi đGIain thoạmqAi trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, TĩRjnh Như và Luyn Hư đMSang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằaVPng Vũ Tích chuẩLBLn bịr tạQQOo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đQQOã rờsSi đsryi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đXVRju vào tu luyn.

    NgườrAi nhàn rỗi duy nhấJet chỉyq có Nhược Sương. Hin tạRji Nhược Sương một bên chiếu cố gia đJình, một bên quảsryn lý công ty. Tu vịqg của nàng sắXVp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấamHy vy thì yên tâm, không vội trở v quấMuMy rầcFy mọi ngườVi.

    Chính bảcrn thân hắUrn cũng phảwi tĩMuMnh dưỡng. Cho nên hắGEzn nói với Nhược Sương là sẽ một thờaVPi gian nữmUUa mới quay trở v. LạQQOi gọi đqin thoạLBLi cho lão gia t. Hin tạrAi Lâm Lộ Trọng đsã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đq nhấput của Hoa Quốc. Tâm tình thoảmqAi mái, cộng thêm đqgan dược mà Lâm Vân cho, nên sứsSc khỏe của lão gia t rấwt tốt.

    Nhn đJeược cuộc đrAin thoạASi của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấsSt vui mng. Đồng thờLwi nói tới vic mấJy vịqg thủ trưởng muối hắIsXn trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đHJhành phảVi nói có vic, một thờqgi gian ngắASn nữpua mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đaVPu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạIsXi vic quan trọng nhấJet là tăng cườVng thc lc. ĐAS trở v đmUUJi lục Thiên Hồng và đhKối phó với tu sĩyq ĐmUUi Tha kia. Ngoài ra còn phảXVi thăm dò xem trong căn cứw của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắGEzn luôn không có thờAAUi gian đmqALw đqi, lầcrn này thì có thểsS rồi.

    NhữVpng năm gầPMn đVây mình chạMy tới chạAy lui, tu vịGEz không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểyqu cách nào đzsLhK tu dưỡng đVzsLo tâm. Nếu đqgPMo tâm không thểmqA phát triểVpn thì bàn tới tu vịaVP làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v PhầzsLn Giang. Nơi đrAó là nơi mà hắOamn đcFã sống lạuGGi. Quay trở v nơi đVó có lẽ sẽ tìm đJeược đmUUiu mà hắMSn muốn.

    Đây là lầsryn thứMuM hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đamHông lắQQOm. Ngồi đpuối din Lâm Vân là một ngườAAUi trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đJeUro sĩsS ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đJeEroo sĩBs này có vẻ tiên phong đOamIsXo cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườHJhi này chỉGIa tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườoJi không có linh lc ba đrộng nào cảXV.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi