Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

 Công T Điên Khùng
Tác giảO: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạcvsi ĐsGua CầZqu

Nguồn dịich: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉVi là tên tiểVvYu t kia có một cây trườtnng thương khủng bổ như vy, vì sao lầGyCn trước hắsnVn không lấuPcy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườtnng thương kia còn có cảsnV khí tứNLtc của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắyRVn đtnã tìm đXpược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy HữMaru Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắsnVc Kim. Nếu như y biết chắyRVc y sẽ phát đHiên lên. Pháp bảtpo NhấaSt T Tháp của y, nếu có thểA gắoLn thêm Cc Lam HắVic Kim thì sẽ đvRtột phá thêm một tầFMNng, thành Nhịn T Tháp.
    - Lp tứVic phát ra lnh đBAuổi bắit tên tu sĩYH có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữBAu Nha lạHnh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩCVođtsoLng sau, nghe mnh lnh lin rờLi đAi.

    - Chú ý tên ngườtsi này có thểRn không phảVAi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉyRV là cái tên mà hắnn dùng khi đVvYăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảcvsi kèm theo cản tướng mạAo của hắsnVn nữvHBa. HắXpn đanã bịWb trọng thương, tr phi hắNLtn chạBAy ra ngoài Úy Tinh, bằrnng không ta không tin là không bắBAt đtsượchắin.
    Ngụy Hữtnu Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữnFsu Nha tht không ngờL Lâm Vân đLnúng là không muốn lưu lạBmi Úy Tinh. Hn đvRtGyCnh trở nhanh chóng trở v Đdsda CầnFsu đcvsnFs dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấViy thân ảvRtnh, Lâm Vân đYtZã bay ra Úy Tinh. LầRln này hắrnn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịWb của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đuPcộ của cây chùy này quảLn tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắBmn. Trong nháy mắsnVt mà Tinh Hà Trùy đNLtã bay ngang qua hành tinh gầZqn Úy Tinh nhấBmt rồi.

    Lâm Vân thầCVom nghĩXp. Hin tạHi tu vịZq của hắHn còn thấrnp, đoLợi khi tu vịRl của hắtsn đVAã cao, nói không chng tốc đViộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắin thc s nghiêm trọng. Tu sĩrn ĐnFsi Tha điúng là cườWbng hãn.

    Cũng may mình cướp đNLtược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứMar này, bịA thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờWbi đdsdi là không có khảoL năng. Tuy nhiên lầvHBn bịBm thương này không phảaSi là không có chỗ tốt. Có lẽ bịts thương có thểtn cho hắmn tĩuPcnh tâm an dưỡng lạBAi.

    Đtpo tâm lẽ nào chỉO có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. HắVvYn vn cho rằtsng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữGyC “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữBmng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịm.

    Tâm cảsGunh là cái gì? Dù đyRVôi khi Lâm Vân có thểtO cảsGum giác đnược tâm cảtnnh của mình tăng lên. Nhưng hắBmn lạOi không có cách nào biết rõ tâm cảSnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầaSm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đSSsúng là thit thòi.

    Trên ngườuPci có rấvHBt nhiu chỗ xương bịtn gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đZqan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đYtZó. Cùng với lục phủ ngũ tạtpng bịitOnh hưởng.

    Lầin này may mắXpn mà luyn hóa đuPcược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắBAn đtnã bịRl giết rồi. Lão già này quảBA nhiên ác đtOộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảtni của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảXpi báo. Đtni Tha Kỳ thì sao chứWb? Lâm Vân có linh cảAm, thm chí hắNLtn không cầWbn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. Chỉts cầann bốn viên là hắXpn có thểRn tới đAòi nợ. truyn copy t tunghoanh.com

    Điu vượt ngoài ý đdsdOnh của Lâm Vân đSSsó là hắsGun chỉMar mấpt có một tuầBmn là trở v ĐVia Cầtpu. Lúc đRni qua sao Hỏa, dù rấMart muốn lên trên đtpó kiểRlm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đmó còn có tu sĩO, mà hin tạAi hắdsdn bịn thương không thểXp đyRVộng thủ đVAược.

    T sao Hỏa v Đna CầsGuu chỉLn trong nháy mắYHt mà thôi. Lâm Vân đnã đAỗ xuống đYtZYHnh núi Cu Hoa. HắLn muốn hủy truyn tống trn ở đSSsây.

    HắPBXn không tin mình làm như vy mà tên ĐVvYi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đWbiu tra ra truyn tống trn ẩWbn dấOu ở đtsáy biểvRtn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạmo hiểnm. Với thc lc của một tu sĩZq ĐBAi Tha, đuPcđdsdMar hủy dit một hành tinh nhỏ như Đna Cầtnu.

    Dù hắPBXn có thểGyC bỏ chạtsy, nhưng đcvsây không phảPBXi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đtpến, lạtni vỗ mông rờsati đAi, thì tính là hạvHBng ngườii gì?

    Lâm Vân nghĩts không sai. Hin tạsati cảsat Úy Tinh đcvsu đtpang truy nã hắsnVn. Thm chí ngay cảtO một dân chúng bình thườCVong cũng biết có một tu sĩyRV hung hãn tên là Lâm Vân bịPBX truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đVvYã trở thành cái tên mà ngườrni dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắBmn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩrn ĐHi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đVAế rấsnVt nhiu lầWbn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. HắVAn lin lp tứsatc gọi đvRtin thoạRli trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, TĩRnnh Như và Luyn Hư đYtZang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằAng Vũ Tích chuẩstWn bịS tạGyCo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đLã rờtsi đWbi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đsnVRlu vào tu luyn.

    NgườHi nhàn rỗi duy nhấuPct chỉtO có Nhược Sương. Hin tạBAi Nhược Sương một bên chiếu cố gia đyRVình, một bên quảaSn lý công ty. Tu vịaS của nàng sắip Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấtny vy thì yên tâm, không vội trở v quấFMNy rầRny mọi ngườuPci.

    Chính bảpn thân hắVin cũng phảYHi tĩAnh dưỡng. Cho nên hắLnn nói với Nhược Sương là sẽ một thờLi gian nữtOa mới quay trở v. Lạpi gọi đmin thoạrni cho lão gia t. Hin tạMari Lâm Lộ Trọng đOã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đYH nhấvRtt của Hoa Quốc. Tâm tình thoảcvsi mái, cộng thêm đsatan dược mà Lâm Vân cho, nên sứFMNc khỏe của lão gia t rấGyCt tốt.

    Nhn đsnVược cuộc đdsdin thoạcvsi của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấYHt vui mng. Đồng thờmi nói tới vic mấHy vịA thủ trưởng muối hắLnn trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đoLành phảani nói có vic, một thờsGui gian ngắRnn nữPBXa mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà điu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạBAi vic quan trọng nhấpt là tăng cườvRtng thc lc. ĐA trở v đaSsati lục Thiên Hồng và đsGuối phó với tu sĩO ĐnFsi Tha kia. Ngoài ra còn phảGyCi thăm dò xem trong căn cứRl của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắYHn luôn không có thờBAi gian đBmtn đmi, lầtnn này thì có thểL rồi.

    NhữZqng năm gầGyCn đViây mình chạiy tới chạNLty lui, tu vịVi không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểViu cách nào đPBXYH tu dưỡng đdsdSSso tâm. Nếu đptso tâm không thểuPc phát triểBmn thì bàn tới tu vịVi làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v PhầXpn Giang. Nơi đtnó là nơi mà hắrnn đYtZã sống lạaSi. Quay trở v nơi đMaró có lẽ sẽ tìm đOược đuPciu mà hắRnn muốn.

    Đây là lầdsdn thứYtZ hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đGyCông lắdsdm. Ngồi đBAối din Lâm Vân là một ngườRli trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đMarGyCo sĩoL ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đtsAo sĩPBX này có vẻ tiên phong đuPcvRto cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườsnVi này chỉsat tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườtni không có linh lc ba đVvYộng nào cảtO.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi

banner