Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 417 : Trở lại Địa Cầu

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Công Tử Điên Khùng

Chương 417 : Trở lại Địa Cầu





 Công T Điên Khùng xem chương mới tạfi tunghoanh(.)com
Tác giảQi: Ta Là Lão Ngũ
Chương 417: Trở lạcai ĐUWa CầiUru

Nguồn dịpch: GiangTriet
Share by: tunghoanh.com

Nguồn truyn: piaotian.com


    ChỉN là tên tiểkLou t kia có một cây trườAMQng thương khủng bổ như vy, vì sao lầfjn trước hắoRfn không lấkHy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trườOVOng thương kia còn có cảLLl khí tứXic của Thiên Dim Tinh Kim. Lẽ nào hắiUrn đNã tìm đhược Thiên Dim Tinh Kim? Ngụy HữXu Nha còn chưa phát hin ra trong Ph Hồn Thương còn có Huyn Ngưng Hàn Thủy và Cc Lam HắRiXc Kim. Nếu như y biết chắRiXc y sẽ phát đoRfiên lên. Pháp bảXio NhấLZt T Tháp của y, nếu có thểV gắkHn thêm Cc Lam HắLbCc Kim thì sẽ đOVOột phá thêm một tầhng, thành NhịXi T Tháp.
    - Lp tứNc phát ra lnh đmnuổi bắoRft tên tu sĩRiX có tên là Mộc Vân kia.
    Ngụy HữiUru Nha lạfnh lùng nói.

    - Vâng.
    Vài tên tu sĩLZđNHANng sau, nghe mnh lnh lin rờhi đJiWi. truyn copy t tunghoanh.com

    - Chú ý tên ngườfji này có thểlHJ không phảLbCi là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉrb là cái tên mà hắfjn dùng khi đXiăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phảkHi kèm theo cảfkh tướng mạFo của hắVn nữyZa. Hắpn đbFã bịkLo trọng thương, tr phi hắhn chạyuy ra ngoài Úy Tinh, bằbFng không ta không tin là không bắEmt đbFượchắOfyn.
    Ngụy HữiUru Nha bổ sung thêm vài câu.

    Nhưng Ngụy HữOfyu Nha tht không ngờLLl Lâm Vân đbFúng là không muốn lưu lạWjyi Úy Tinh. Hn đjpoRfnh trở nhanh chóng trở v ĐhNa CầVu đXiAMQ dưỡng thương.

    Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấiUry thân ảNHAnh, Lâm Vân đoRfã bay ra Úy Tinh. LầOVOn này hắWjyn không tính toán dùng truyn tống trn trở v, mà là da theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trc tiếp bay trở v.

    Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vịrb của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc đUWộ của cây chùy này quảrb tht là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi d liu của hắkHn. Trong nháy mắUWt mà Tinh Hà Trùy đfjã bay ngang qua hành tinh gầhNn Úy Tinh nhấEmt rồi.

    Lâm Vân thầmnm nghĩRiX. Hin tạQfi tu vịOfy của hắLZn còn thấjcmp, đhNợi khi tu vịh của hắfkhn đUjOã cao, nói không chng tốc điộ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắin thc s nghiêm trọng. Tu sĩth ĐFi Tha đhúng là cườrbng hãn.

    Cũng may mình cướp đOVOược Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứf này, bịjS thương nng như vy, muốn tới truyn tống trn rờyZi đcai là không có khảfkh năng. Tuy nhiên lầHn bịUjO thương này không phảHUHi là không có chỗ tốt. Có lẽ bịUjO thương có thểUjO cho hắbFn tĩMXnh tâm an dưỡng lạiUri.

    ĐyZo tâm lẽ nào chỉrb có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. HắHjtn vn cho rằMXng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữQi “Tùy tâm sở dục”. Không làm nhữHUHng vic mà không thích. Tuy nhiên làm như vy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vn còn quá kém so với tu vịrb.

    Tâm cảfkhnh là cái gì? Dù đLLlôi khi Lâm Vân có thểp cảVm giác điược tâm cảbFnh của mình tăng lên. Nhưng hắLZn lạyZi không có cách nào biết rõ tâm cảQfnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầEmm than một tiếng, không có s phụ hướng dn đXiúng là thit thòi.

    Trên ngườNi có rấjpt nhiu chỗ xương bịH gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đoRfan dược, rồi chm rãi hồi phục số xương gãy đQfó. Cùng với lục phủ ngũ tạXing bịfOVOnh hưởng.

    Lầfkhn này may mắJiWn mà luyn hóa đjpược Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chng hắOVOn đUjOã bịfkh giết rồi. Lão già này quảHLE nhiên ác điUrộc. Mc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phảNi của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

    Thù này sớm muộn gì cũng phảfkhi báo. Đii Tha Kỳ thì sao chứOfy? Lâm Vân có linh cảkLom, thm chí hắjcmn không cầRiXn tu luyn tới năm viên Kim Tinh. Chỉth cầNn bốn viên là hắfjn có thểUW tới đyuòi nợ.

    Điu vượt ngoài ý đjcmfnh của Lâm Vân đfkhó là hắhn chỉh mấCVt có một tuầlHJn là trở v ĐUjOa Cầfkhu. Lúc đfji qua sao Hỏa, dù rấOfyt muốn lên trên đLZó kiểXm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đbFó còn có tu sĩEm, mà hin tạHjti hắHLEn bịi thương không thểjcm đyZộng thủ đJiWược.

    T sao Hỏa v ĐCVa Cầcau chỉca trong nháy mắjSt mà thôi. Lâm Vân đpã đfỗ xuống đRiXLbCnh núi Cu Hoa. HắoRfn muốn hủy truyn tống trn ở đkHây.

    HắlHJn không tin mình làm như vy mà tên ĐkLoi Tha Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vy thì nói không chng y sẽ đyuiu tra ra truyn tống trn ẩlHJn dấthu ở đmnáy biểHjtn.

    Cho nên Lâm Vân không muốn mạQio hiểUjOm. Với thc lc của một tu sĩjp ĐLLli Tha, đJiWđih hủy dit một hành tinh nhỏ như ĐEma CầlHJu.

    Dù hắpn có thểN bỏ chạiUry, nhưng đWjyây không phảHi tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đVến, lạOfyi vỗ mông rờfji đVNki, thì tính là hạcang ngườmni gì?

    Lâm Vân nghĩjp không sai. Hin tạXi cảmn Úy Tinh đJiWu đkHang truy nã hắQfn. Thm chí ngay cảbF một dân chúng bình thườOfyng cũng biết có một tu sĩQi hung hãn tên là Lâm Vân bịH truy lùng.

    Thm chí cái tên Mộc Vân đQiã trở thành cái tên mà ngườEmi dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lnh truy nã, hắhNn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩOVO ĐbFi Tha Kỳ ra lnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đOfyế rấtht nhiu lầOVOn.

    Lâm Vân dỡ bỏ xong truyn tống trn ở núi Cu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Hắhn lin lp tứHUHc gọi đEmin thoạRiXi trở v nhà. Thì biết Vũ Tích, Tĩinh Như và Luyn Hư đfkhang bế quan tu luyn. Nhược Sương nói rằJiWng Vũ Tích chuẩyun bịNHA tạHo Kim Đan. T Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đHLEã rờOfyi đVi, vì muốn trở v giết Tào Quân báo thù, càng vùi đjpVNku vào tu luyn.

    NgườQfi nhàn rỗi duy nhấRiXt chỉjcm có Nhược Sương. Hin tạfi Nhược Sương một bên chiếu cố gia đQiình, một bên quảfn lý công ty. Tu vịN của nàng sắWjyp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

    Lâm Vân nghe thấVNky vy thì yên tâm, không vội trở v quấQfy rầQfy mọi ngườQii.

    Chính bảFn thân hắWjyn cũng phảyui tĩyunh dưỡng. Cho nên hắfjn nói với Nhược Sương là sẽ một thờkHi gian nữNa mới quay trở v. LạAMQi gọi đCVin thoạhNi cho lão gia t. Hin tạOfyi Lâm Lộ Trọng đCVã v hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đHjt nhấkLot của Hoa Quốc. Tâm tình thoảHjti mái, cộng thêm đHjtan dược mà Lâm Vân cho, nên sứhc khỏe của lão gia t rấVt tốt.

    Nhn đbFược cuộc đyuin thoạMXi của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rấOfyt vui mng. Đồng thờEmi nói tới vic mấLLly vịN thủ trưởng muối hắLbCn trở v Yên Kinh có vic thương lượng. Lâm Vân đLbCành phảOVOi nói có vic, một thờHi gian ngắthn nữHjta mới quay trở v.

    Mọi vic trong nhà đUWu ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hin tạjSi vic quan trọng nhấht là tăng cườrbng thc lc. ĐLbC trở v đthEmi lục Thiên Hồng và đhNối phó với tu sĩfj ĐVi Tha kia. Ngoài ra còn phảOVOi thăm dò xem trong căn cứCV của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mt gì. HắHLEn luôn không có thờOVOi gian đNHAMX đkHi, lầyun này thì có thểRiX rồi.

    NhữQfng năm gầMXn đMXây mình chạXiy tới chạVy lui, tu vịjS không ngng tăng lên, nhưng vn không hiểkLou cách nào đyuiUr tu dưỡng đoRfcao tâm. Nếu đHVo tâm không thểNHA phát triểOfyn thì bàn tới tu vịiUr làm cái gì.

    Lâm Vân mua một vé xe la v Phầthn Giang. Nơi đJiWó là nơi mà hắOVOn đpã sống lạjpi. Quay trở v nơi đmnó có lẽ sẽ tìm đNược đfjiu mà hắMXn muốn.

    Đây là lầhNn thứH hai Lâm Vân ngồi xe la, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày l tết, cho nên xe la không đOfyông lắCVm. Ngồi đthối din Lâm Vân là một ngườkHi trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đHfkho sĩHUH ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đCVHLEo sĩfj này có vẻ tiên phong đNHAjcmo cốt.

    Tuy nhiên Lâm Vân biết hai ngườHLEi này chỉlHJ tu luyn một công phu dưỡng sinh, trên ngườHLEi không có linh lc ba đkLoộng nào cảOVO.

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi

 • Gửi lúc 9:35 Ngày 16/08/2013

  hongsonspk8

  thật là mệt !