Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 4 : Thật tốt, hôm nay có cơm ăn

Công Tử Điên Khùng

Chương 4 : Thật tốt, hôm nay có cơm ăn
Công T Điên Khùng
Tác giảWs:Ta Là Lão Ngũ

Chương 4: Tht tốt, hôm nay có cơm ăn

Nhóm dịPch: Giang Triết
Nguồn: Mê Truyn


Lâm Vân ăn no quảwD Minh Yên nhưng không có trc tiếp v nhà, mà là mang trảMP lạvwMi cho chủ quán cái chu rồi đsi tới cái công viên kia. Đi thng vài trăm mét, thì tới sâu bên trong công viên. Tuy công viên này rấst lớn, nhưng hin tạDi là buổi trưa, có rấoht ít ngườhni tới công viên đigwi dạZXo.

Lâm Vân tìm tới một chỗ yên tĩDKwnh, bắjHjt đutohu tu luyn Tinh Nguyên của mình. Xế chiu hôm nay ăn nhiu quảIbI Minh Yên như vy, hắzcn cũng không muốn lãng phí chúng. Thân thểzc này tuy kém cỏi, nhưng Lâm Vân tuyt đMLối sẽ không buông tha. Linh lc bên trong quảbbT Minh Yên rấjHjt lớn, lớn hơn cảQhU linh khí mỏng manh bên ngoài, hơn nữvwMa càng d dàng hấhnp thu.

ThờMPi gian dầbCn trôi, Tinh Nguyên mỏng manh bên trong cơ thểwD của Lâm Vân cũng bắbbTt đCxjuWu ngưng tụ. Tuy nhiên, bởi vì thân thển quá yếu đutuổi, Lâm Vân chỉZX có thểNLA hấhnp thu hai ba phầBn linh lc bên trong đsó. Nhưng Lâm Vân cảDKwm thấBy đUjã rấZXt hài lòng. Tinh Nguyên của mình dầBn dầDKwn ngưng tụ. Chỉwvj cầgNzn mình lợi dùng số Tinh Nguyên mỏng manh này ngưng tụ thành Tinh Vân. Vy thì đsã cách viên Tinh Hồn thứvwM nhấtdt không xa.

Một vòng, hai vòng…
Thoáng cái đtã trôi qua buổi trưa.

Lúc Lâm Vân đostdng dy đTQjã là lúc ăn cơm tối. HắKtn cũng không cảwCm thấny đBói bụng cho lắwCm. Bởi vì dinh dưỡng bên trong quảIbI Minh Yên nhiu hơn rấMLt nhiu so với hoa quảUq bình thườUjng. Ăn no có thểjHj chống đikođwCược cảwD ngày.
Nhìn thấhny sắjc trờCxi dầjHjn dầjton tối, Lâm Vân trc tiếp đPvi v hướng Tương Hồ Sơn Trang. Dù sao buổi tối vn phảTQji ngủ ở đosó. xem tạzzZi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

V phầikon ngày mai ăn cái gì, thì ngày mai tính. Lâm Vân hoàn toàn không nghĩML tới rằQhUng hắbCn có thểt tới tìm mẹ của hắsn, bởi vì dù sao hắwCn đZXã không còn là Lâm Vân lúc trước.

Lúc Hàn Vũ Tích trở v, quảwvj nhiên không nhìn thấikoy Lâm Vân. Trong lòng nàng có chút lo lắUqng. Biết rằDng đhiu mình đigwoán đCxã thành s tht. Muộn như vy đwvji đigwâu tìm hắwDn bây giờbbT? Gọi đHPjin thoạNLAi cho ngườNLAi nhà của hắjn, có ngườbiDi tiếp hay không còn không biết. Chng nhẽ chính mình phảDi đuti tìm? CảUq thành phố Phầhn Giang to như vy, đosi tìm một ngườDi chảbiD khác gì mò kim đwCáy bểut.

Đột nhiên nghĩt tới chính mình khi nào thì đgNzã bắzct đjHjKtu vì một thiếu niên hoàn khố hư hỏng, đIbIosu óc có vấjHjn đbbT như vy mà sốt ruột rồi? Chẵtdng nhẽ vì mình sợ có trách nhim gì? Vn là vì ở giữjtoa trưa nhìn thấUjy hắDKwn ăn quảzzZ dạwCi mà cảTQjm thấikoy đtáng thương? Ở bên ngoài qua một đMPêm hn là không có vấjHjn đgNz gì a? Có nhiu ngườhi ở bên ngoài lang thang như vy, còn chưa thấohy có kẻ nào chết ở ngoài đPó.

Chính đKtang miên man suy nghĩUq, ngẩUjng đQhUUju lạohi thấigwy Lâm Vân đHPjang chm rì rì đMLi tới. Không biết vì sao, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra.

Trông thấkhy Hàn Vũ Tích rõ ràng ngồi ở ghế sa lon cũ trong phòng khách chờjuW mình, trong lòng Lâm Vân cảzzZm thấMPy cảt kinh. HắAbCn t nhủ, chng nhẽ còn có trò tra tấAbCn nào đDó. Hình như hôm nay mình không có đosiu gì đhnzcc tội nàng ta a. Bấjt quá giống như cho tới bây giờUq, nàng ta còn chưa nói chuyn với mình một câu. Chỉkh cầZXn ta không mở ming làm cho nàng ta tìm cớ, hn là không có vấzzZn đML.

Lâm Vân biết rõ hin tạjtoi hình tượng của mình trong mắMLt nàng ta chng khác gì một con kiến gầuty yếu nhược trí, muốn vê như thế nào thì vê. Tuy nhiên bây giờn còn không xác đnutnh nàng ta có phảWsi là muốn tìm mình phin toái hay không, nhưng trong trí nhớ cũ của Lâm Vn vn có mấohy lầgNzn Hàn Vũ Tích ra sứiiic đMLánh hắBn. Mc dù là bởi vì Lâm Vân cưỡng bứUqc nàng ta mới gp chống trảTQj. Nhưng cuối cùng vài lầtn đbbTu khắWsc sâu trong trí nhớ của thân thểoh này. Hình như là bịbC đQhUánh đNLAến co rút toàn thân.

Hin tạjuWi Lâm Vân còn chưa tu luyn tới Tinh Vân. Một khi Tinh Vân hình thành, như vy nhữMPng trí nhớ lúc trước sẽ không còn ảPnh hưởng tới chính hắsn. HắwDn sẽ hoàn toàn dung hợp với thân thểbbT này. Cho nên bây giờML vô lun thế nào, hắUjn cũng không thểAbC đwvjUq nàng ta đbbTánh. Tinh Nguyên của hắPvn va mới ngưng tụ, nếu đCxánh tan, muốn ngưng tụ lầAbCn nữjuWa, quảh thc gian nan gấKtp trăm lầiiin. Ngược lạMLi, nếu hắohn còn chưa ngưng tụ thành Tinh Nguyên, đPPv cho nàng ta đCxánh một trn cũng không sao cảiko.

Mang theo nụ cườUqi nịzzZnh nọt, nhưng ánh mắtdt không dám nhìn Hàn Vũ Tích, hắsn cẩwDn thầhnn đti vòng qua ghế sô pha, cúi đzcjtou vội vã lên tầbiDng vào phòng của mình.

Hàn Vũ Tích vốn muốn đjợi Lâm Vân hỏi cái ăn. Nhưng ngườzci này rõ ràng lạCxi bỏ chạjuWy lên tầPng trên.

Một tiếng ‘Cạwvjch’ vang lên, tiếng ca phòng đwDóng lạjuWi giống như một cái thiết chùy đKtp vào lòng của Hàn Vũ Tích. Khiến nàng git mình suýt nữtda đMLKtng lên. Phục hồi lạti tinh thầjton, mới phát hin là do mình quá nhp tâm.

NghĩQhU tới va rồi Lâm Vân sợ hãi cúi đUjZXu, không dám nhìn mình, còn cườni nịIbInh nọt, Hàn Vũ Tích đnột nhiên cảjHjm thấZXy có chút chua xót. Mấosy năm trước, hắjHjn, Lâm Ngũ thiếu gia, bc nào uy phong, khi d nhỏ yếu, không vic ác gì không làm, hoành hành Phầohn Giang. Nhưng hin tạKti, lạDKwi như một cái cây khô lung lay trong mưa gió.

Làm sao bây giờLUP, chng nhẽ mình phảuti gọi hắHPjn xuống ăn cơm? Không đbbTược, vạDKwn nhấQhUt hắigwn hiểwvju lầHPjm thì không tốt. Đã đLUPPu óc của hắLUPn có vấhn đWs, vn là mình đMLun nóng thứPc ăn rồi đthn lạwvji cho hắjBn. Lúc tan vic Hàn Vũ Tích đCxã mua hai cp lồng cơm.

Đã muốn đhos dành thứZXc ăn, thì đBành phảjuWi bỏ vào tủ cho không bịs hỏng. Hàn Vũ Tích mở ca tủ lạzcnh, thì không thấbiDy một na cây củ cảLUPi lúc trước. Cây củ cảUji này là mình mua t tuầPvn trước, cùng với mấZXy quảWs lê, dùng đtdt nấhu súp, uống đCxoh giảUjm ho. Còn lạUji một na, chuẩhn bịMP hôm nay vứjHjt đAbCi. Không nghĩh tới rõ ràng bịWs mấDKwt. Va nghĩbbT lin rõ, nhấtdt đUjHPjnh là Lâm Vân đDã ăn hết.

Nàng thở dài. Trong lòng t nhủ, chng lẽ đZXây là báo ứIbIng? Nhưng mấIbIy anh trai của hắbCn làm vic ác còn nhiu hơn hắjHjn. Thm chí mỗi ngườHPji còn làm ra mấzcy vụ án mạgNzng, nhưng không thấDKwy gp báo ứwvjng gì. Cái này Lâm Vân, tuy nói là thích ăn uống, chơi gái, đikoánh bạUqc, thườDKwng xuyên khi d nhỏ yếu, nhưng chưa tng giết qua một ai. Bấost quá, có ngườLUPi nào chết trên tay của hắzcn hay không, chính mình có thểt không biết.

Hàn Vũ Tích xào lạtdi hai món ăn, cố ý bỏ thêm chút dầigwu ăn đtP mùi thơm bay lên tầAbCng. Nhưng dù vy vn không thấCxy Lâm Vân xuống tầkhng ăn cơm. Rơi vào đhườiiing cùng, Hàn Vũ Tích đWsành phảhni ăn một mình. Sau khi ăn xong thì bỏ vào nồi cơm đbbTin hâm nóng. Tốt nhấBt là mình ăn của mình, đzzZjuW lạbiDi đutồ ăn cho hắIbIn, khi nào hắhn đMLói thì t xuống mà ăn. BảBo mình chủ đhộng gọi hắnn xuống ăn cơm là vic không thểUq nào.

Lâm Vân cũng ngi thấDKwy mùi thơm t thứDKwc ăn. Nhưng bởi vì hắBn không cảUjm thấMLy quá đosói, với lạkhi, ở thờwCi khắWsc mấohu chốt như vy, chng may chọc gin Hàn Vũ Tích, vy thì rấht đhnen đMPủi.

Cảjto đgNzêm nay, Lâm Vân điiiu dùng thờLUPi gian đwvjMP ngưng tụ hoàn toàn Tinh Nguyên. Khi hắtn đjtovwMng lên nhìn đigwồng hồ, đtã là mườwCi giờos sáng ngày hôm sau. CảNLAm giác va đtdói, lạosi va mt. Bây giờs còn chưa phảWsi là lúc ngưng tụ Tinh Nguyên, không có cách nào tu luyn, cho nên không ngủ cảbiD đDêm, khiến cơ thểzc hắtn rấgNzt mt mỏi. BấbCt quá một khi Tinh Nguyên ngưng tụ thành Tinh Vân, vy thì v sau tu luyn chỉs biết càng ngày càng tinh thầDn. Tuyt đTQjối sẽ không xuấQhUt hin tình huống mt mỏi do tu luyn.

Sau khi ra mt xong, nhìn xung quanh, có lẽ Hàn Vũ Tích đtã đwCi làm. BấCxt quá, kỳ quái chính là, hôm nay ca phòng của nàng ta không có đwvjóng. Hắigwn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm qua, lúc nàng ta đbbTi làm có khóa ca phòng lạUji. Mà trước kia hn là đvwMu khóa lạAbCi. Chng lẽ hôm nay là quên khóa? Tuy nhiên, cho dù là quên khóa, Lâm Vân đgNzu không có hứAbCng thú đvwMi vào phòng của nàng ta ngó nghiêng.

Lâm Vân sầUju mi khổ kiểwvjm đti xuống tầbbTng. Trong lòng t nhủ không biết hôm nay nên đohi nơi nào kiếm ăn? Còn có sáu quảh Minh yên, nhưng Lâm Vân không cam lòng ăn hết, mà cẩbiDn thn cấht ở bên trong phòng.

Không biết ngày hôm qua nàng ta ăn cơm có đvwMPv lạwDi chút thứwvjc ăn nào không. Vn là đtdi vào phòng bếp nhìn nhìn một cái.
Nhìn thấDy nồi cơm đLUPin vn còn cắbCm, Lâm Vân cc kỳ hưng phấtn. Nhanh chóng đhi tới phía trước mở nồi cơm đQhUin. Bên trong quảwC nhiên có đtồ ăn.

Không chút do d ăn hết số đsồ ăn còn lạtdi, rõ ràng còn có chút không thỏa mãn. Lâm Vân biết mình hin tạAbCi đLUPang ngưng tụ Tinh Nguyên, cầWsn phảIbIi nạKtp nhiu thứhnc ăn. BấbbTt quá, đZXối với vic Hàn Vũ Tích đjHjbbT dành cho hắjuWn một ít thứjtoc ăn, hắWsn vn vô cùng cảhnm kích.
Nếu như hin tạosi Hàn Vũ Tích nói muốn ly hôn, bảjuWo mình buông tha cho nàng ta, mình nhấutt đjBQhUnh sẽ thành toàn cho nàng ta.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi