Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 151 : Từ nhân gặp rắc rối (P1)

Công Tử Điên Khùng

Chương 151 : Từ nhân gặp rắc rối (P1)
Công T Điên Khùng
Tác giảfdn: Ta Là Lão Ngũ

Chương 151: T nhân gp rắDKc rối (P1)

Nhóm dịQch: Giang Triết
Sưu tầjRm by -Zhen- -
Nguồn: Mê Truyn


Nội dung đlneã hiểjRn thịnuQ - BạEwEn có thểnS xem
- ThằOqCng nhóc này, cu lên giúp một tay đsi. Cô bé này quảI thc rấFgDt đjNPáng thương mà. ThằUvCng lông vàng này không ngờbs ban ngày ban mt dám làm như vy, ài, thói đnSgIi bây giờVV ah, mình thc ra là già rồi.
Cụ già đgIã có tuổi này bịnuQ đjNPtjky một cái, đNmau lòng nói.

- Đúng vy đoó, ngườkdi anh em nếu không hai chúng ta xông lên đumi, tôi nghĩQs tay kia nhìn thấmy mình lên sẽ không dám làm như vy nữgIa đnSâu, đzUfi thôi.
Anh chàng đmdnng bên cạOqCnh Lâm Vân thấumy T Nhân càng lúc càng đqáng thương, mắut thấnuQy như sắUvCp bịjR tay tóc vàng xoăn này lôi vào xe, vội vàng muốn cùng Lâm Vân tiến lên cứCwJu ngườvRi đBtjẹp.

- SữnSa đwwu nành không t.
Lâm Vân sờs sờnS bụng của mình, giống như không có chuyn gì xảMoy ra, mc k rồi rờKui đgQi, cứCwJ như không nhìn thấfdny cô gái yếu đlneuối trước mắsFDt này bịeOL hai kẻ lưu manh đOqCùa giỡn vy, thm chí còn nhớ lạgQi hương vịfdn sữBtja đdnu nành va mới uống.

ĐLo mắdnt T Nhân đKuã bịfdn hai tên lưu manh lôi vào trong xe, ngườdni khác vội vàng báo cảjRnh sát. Ngườbsi đqBqng bên cạVVnh Lâm Vân va rồi có chút khinh bỉlne, mình nhu nhược không dám xông lên cứumu ngườmi thì thôi đLi, trước khi đJzi không nhữgQng không lên cứbsu còn nói mát, hoc là căn bảazBn không xem ra gì.

- Ài, nhân tâm bấwwt cổ, nhân tâm bấqt cổ ah..! (con ngườJzi ngày nay không chấnuQt phác tht thà như ngườMoi xưa). xem tạIi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Cụ già va nói va rờdni đlnei, đumám ngườOqCi xung quanh còn đCwJang bàn lun ở đnSây không ngờbs có bọn cướp to gan như vy, cảzUf đdnám đou lo lắUvCng cho T Nhân.

- Được rồi, đbsazB em xuống đUvCi, tht là, con ngườQi này lương tâm bịazB chó gm mấEwEt rồi.
T Nhân nói với ngườMoi thanh niên tóc vàng xoăn kia.

- Có cầun anh đVưa em v trườgQng không? T Nhân. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Gã lông vàng vội nói.

- Nhân T sao lạtjki muốn bọn tôi din như vy hảDK? Din cho ai xem thế? Hình như không nhìn thấvRy có ngườOqCi lên cứVVu cô à?
Ngườkdi thanh niên kia có chút buồn cườfdni nói.

- Đng nói nữKa, Hổ t.
Gã lông vàng vội ngăn lờzUfi ngườumi thanh niên này lạNmi, gã đQsã nhìn ra tâm tình của T Nhân không tốt.

- Khoan hãy dng xe, em nhìn thấdny ngườVVi đvbvó lên taxi rồi, đKui theo anh ta đwsli.
T Nhân phát hin Lâm Vân không ngờMo đIã lên một chiếc taxi, vội vàng nói.

Lâm Vân nghĩVV đNmến trò din của T Nhân kia mà thầdnm cườui, làm gì có ai bịK bắot cóc mà lạVVi cẩgIn thn đlnet cốc sữjRa đeOLu nành xuống trước chứK? Không cố phảgQn kháng với bọn bắut cóc, mà chỉV chăm chăm nhìn v phía Lâm Vân, xem hắsn có lạoi cứOqCu mình không?

Lâm Vân lên taxi đwsli thng v Phan Gia viên, ngườDKi trong Phan Gia viên rấUvCt đnuQông, đBqi đjNPi lạwwi lạBqi với đoủ kiểKuu ngườjNPi. Lâm Vân tùy ý lượn một vòng, trong này cái gì cũng bán, thm chí ngay cảDKV Hòa ThịLgM bích (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%B...BB%8D_H%C3%B2a) nếu bạMon muốn mua thì ở đDKây cũng có.

Nhìn đmám ngườVVi chung quanh, Lâm Vân quyết đJztjknh tìm một ca hàng hỏi trước. LịKuch s “Kỳ Thiên HạeOL” ở Phan Gia viên không lâu, nhưng ngườVi đdnến Phan Gia viên không ai không biết “Kỳ Thiên Hạdn”. Ông chủ Phú Kiu cũng rấUvCt nổi tiếng, ông ta tha nhn là buôn bán đvRúng giá. Trên thc tế ngườNmi đBtjến đCwJây rấBqt ít ngườnuQi chịFgDu thit, bấEwEt lun là muốn mua hay muốn bán. Cho nên vic kinh doanh của ông chủ Phú vn luôn rấzUft tốt.

Đi vào “Kỳ Thiên HạFgD”, Lâm Vân đqã phát hin bên trong có không ít ngườEwEi, may mà “Kỳ Thiên HạUvC” din tích đkdủ lớn, và trông rấot rộng rãi và thoáng đzUfãng. Lâm Vân đPni một vòng khắump chung quanh, các loạumi đWWaồ cổ bày bán trong tủ kính rc rỡ muôn màu, đumồ vt tương đbsối quý giá thì chỉV đkdfdn ra một cái làm mu hoc là lờCLi giới thiu.

- Chào quý khách, anh muốn mua gì?
Một nhân viên ca hàng ngồi phía sau quầbsy, thấOqCy Lâm Vân lin vội vàng đjNPi tới hỏi.

- Ồ, đeOLzUf tôi xem trước đdnã. Nhưng tôi muốn hỏi một chút là HứEwEa SĩLgM gầwsln đkdây đnSến chưa?
Lâm Vân nghĩMo tay HứMoa Sĩum này có tiếng như vy, khng đKutjknh nhữung ngườeOLi này đQu biết.

- HứVVa SĩDK? Anh không biết chuyn hôm qua sao? Anh ta bịQ him nghi có liên quan đCwJến vic buôn bán di vt văn hóa, đBtjã bịww phát lnh truy nã, bây giờJz có khi đQsã chạLy khỏi Yến Kinh rồi. Ông chủ HứeOLa này xưa nay đQsối nhân x thế phóng khoáng, chỉdn là, ài, không ngờWWa… Ồ, anh có chuyn gì nữuma không?
Nhân viên bán hàng này t thấvbvy mình nói hơi nhiu rồi, muốn nói đuến buôn bán di vt văn hóa, ngườOqCi ở Phan Gia viên này quảkd thc có không ít, nhưng HứjNPa SĩPn này khng đDKbsnh còn có án khác trên ngườVi.

Lâm Vân t nhủ sao lạmi thiếu may mắDKn như vy, hôm nay mình đgIến tìm y, thì y đEwEã chạbsy rồi?

- A… cái này không phảQsi tôi làm.
Lâm Vân quay đBtjlneu lạgIi, thấKuy T Nhân vẻ mt cht vt đOqCDKng trước một ca hàng khác, nhưng lạnSi bịDKV một nhân viên bán hàng và hai bảso v ngăn lạKi. Lòng nghĩs, cô gái này lạDKi làm cái trò gì nữQa đDKây? Không ngờDKV còn theo mình đNmến tn đsây.


Nhân viên ca hàng lạsFDi đvbvQng ở ca nói với đvRám ngườtjki vây quanh:
- Mọi ngườLi phân x cho, bộ Hán ngọc (https://google.com.vn/search?q=%...w=1241&bih=607) Song La Hán này chỗ tôi đQsMo là trong ca hàng của tôi, mọi ngườBqi đNmu đUvCFgDng xa nhìn, nhưng cô gái này lạdni chạazBy đbsến đFgDong phía sau nó, sau đlneó lạnSi đwslột nhiên chạsy đui, làm cho nó bịUvC đVổ và vỡ rồi, mọi ngườCwJi nói xem cái này có phảKui là nên do cô ta đun không?

Lâm Vân cũng đOqCi qua đIó, va nghe lin hiểtjku ra, đgQây khng đwwgQnh là do T Nhân kia vì theo dõi mình nên trốn phía sau bộ ngọc La Hán mà ngườvbvi ta trưng bày, kết quảm thấQsy mình đui vào ca hàng, muốn chạBqy theo, không ngờCL đqã làm vỡ đdnồ của ngườIi ta. HắgQn lắumc đvRQu không nói, lạgIi thấwsly buồn cườbsi.

- Vy bao nhiêu tin?
T Nhân thấzUfy mọi ngườjNPi dườCwJng như đBqu cho rằjRng cô sai, lin vội vàng hỏi giá tin.

- Bộ ngọc La Hán này là do ông chủ tôi va mua v, ông chủ cũng sắazBp đjNPến rồi. Giá cảBtj cụ thểPn tôi không biết là bao nhiêu, hình như có nói khi mua v là hai ba trăm nghìn nguyên.
Nhân viên ca hàng va nói xong, mọi ngườlnei chung quanh đsFDu hít một hơi khí lạvbvnh. Không ngờnSđNmồ vt quý như vy, cô gái này tiêu rồi.

- Hai ba trăm ngàn chứKu mấCLy, tôi đOqCn là đCLược chứvbv gì.
Lờwsli nói của T Nhân càng khiến cho mọi ngườlnei chung quanh chịBqu không nổi, không ngờfdn nói là hai ba trăm ngàn chứjNP mấkdy, lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng sao?

- Ông chủ đazBến rồi.
Nhân viên ca hàng này nhìn ra phía ca nói, lúc này t ca bước vào một ngườWWai đCwJàn ông khoảazBng hơn 50 tuổi mc chiếc áo da màu xám.

- Có chuyn gì thế?
NgườPni đjNPàn ông này thấbsy ở ca vây kín ngườCwJi, kỳ lạum hỏi.

- Ông chủ, va rồi cô gái này đoã làm vỡ bộ ngọc La Hán va mới mang ra trưng bày, tôi…
Nhân viên ca hàng va thấdny ông chủ đkdến, lin lôi tên đomu sỏ gây tội ra, trong lòng cũng thấLgMy hoang mang lo sợ, dù sao cũng là do mình trông không tốt, cũng phảnuQi có trách nhim nhấNmt đKuFgDnh.

- Cái gì?
NgườLi đumàn ông này bước nhanh đsFDến, quảL nhiên thấjNPy trên mt đfdnfdnt là Hán ngọc Song La Hán đsFDã bịBtj vỡ, sắPnc mt lp tứJzc trở nên xám ngoét. Bộ ngọc La Hán này mình va mua đCLược, thm chí ngườMoi bán cho mình mình cũng va tin đwwi xong, đtjkOqCo mắPnt đbsã bịq vỡ thành ra như vy rồi.

Giá của bộ ngọc La Hán này cũng không phảCLi thứm ông ta quan tâm, quan trọng nhấLt đwsló là nó là thứBq mà ông ta hứLa tìm giúp một ngườOqCi rấtjkt quan trọng. Thc s hối hn vì đLgMã không lp tứnuQc cấnSt nó đbsi, nếu không phảCwJi vài ngườui khách cũ muốn ông ta đvROqC bên ngoài cho họ xem, ông ta khng đLgMFgDnh đMoã cấQst nó đsi rồi. Bộ Hán ngọc Song La Hán hơn hai trăm ngàn này, trong mắgIt bọn họ thc tế thì cũng không tính là gì cảkd, nhưng ngườQi kia cứww khăng khăng muốn bộ ngọc La Hán này, mà ngườCwJi kia không phảQi là nhân vt mình có thểgQ đBtjCwJc tội đBqược, thế này thì chết chắzUfc rồi.

Nhìn sắkdc mt của chủ ca hàng thay đgIổi liên tục, T Nhân và nhân viên ca hàng đoó cũng tâm trạjNPng bấqt đKvRnh.

- Ông nói xem bao nhiêu tin, tôi sẽ lp tứkdc đUvCn cho ông.
T Nhân cuối cùng cũng chịwwu không nổi áp lc này, mở ming nói trước.

- Đn, cô đtjkn nổi sao? Đây không phảEwEi là chuyn bao nhiêu tin, cô có biết bộ Hán ngọc Song La Hán này tôi phảeOLi dùng bao nhiêu tinh lc mới có đazBược không hảBq? Tôi thèm đnuQến mấtjky xu của cô, thì tôi đvbvã không phảumi hao phí nhiu tinh lc đDKVi kiếm nó như vy rồi, cô nói cô đvRn như thế nào hảUvC?
Chủ ca hàng này nhìn bộ ngọc La Hán đDKVã bịzUf vỡ trên mt đKuQt, nghe xong lờKi của T Nhân, càng nổi trn đQùng đjNPùng.

Mọi ngườDKi chung quanh va nghe xong cũng thấKuy đIúng, nếu ông chủ này thc s quan tâm chút tin đmó, thì sẽ không đBqi mua bộ Hán ngọc Song La Hán này rồi.

- Vy ông muốn thế nào?
T Nhân mt đnSỏ bng bng, cũng không thèm đCwJDKV ý đvRến tên Lâm Vân mà cô đumang theo dõi nữuma.

- Gọi ngườeOLi lớn trong nhà cô đfdnến đVVây, chuyn này cô không thểQ làm chủ đumược.
Lúc nói vẻ mt ông ta thâm trầUvCm, trong lòng hn không thểDKV một đvbvá đQsá văng con nha đqvbvu này ra xa cho khuấKt mắnuQt.

T Nhân thấvbvy s vic đKã không còn là vấVVn đsFD mà tin có thểI giảOqCi quyết, trong lòng cũng lo lắong. Lp tứoc đVPnnh gọi đIin thoạKi v nhà, đVột nhiên nghĩm ra thủ phạEwEm chính của chuyn này, bèn lp tứNmc quay đnuQwslu nhìn đsFDi, quảJz nhiên thấKuy Lâm Vân đKang đQsVVng ở xa xem náo nhit, thm chí ming còn nhếch cườFgDi, trong lòng thầnuQm tứOqCc gin.

- Anh trai tôi ở kia, gọi anh ấdny lạBtji giảqi quyết với ông nhé.
T Nhân nói xong, chỉlne v phía Lâm Vân.

Mọi ngườUvCi đeOLKng chung quanh lp tứlnec chuyểdnn ánh mắUvCt lên ngườVi Lâm Vân, thm chí có ngườKui còn bắIt đsdnu lộ vẻ khinh bỉo, em gái gp chuyn, anh trai không ra mt nói chuyn đPnã đazBành, còn đlneDKVng một bên xem náo nhit, thằMong cha này thc cũng quá đvRáng mà.

Lâm Vân thấwsly T Nhân chỉKu mình, trong lòng thầnSm cườJzi lạMonh, biết rằlneng T Nhân này đumang muốn chơi mình một vố đbsây mà. Đang đVNmnh xoay ngườBtji rờWWai đBtji, thì lúc này có hai nhân viên bảPno v đMoã chạbsy ra ngăn hắsn lạBtji.


- Tôi v trước xoay tin, nhân tin gọi cha mẹ tôi tới đDKây, đBqeOL anh trai tôi tạKm ở đBtjây đvbvợi nhé.
T Nhân nói xong lp tứJzc rờgIi đBtji. Vào lúc này s chú ý của mọi ngườjRi đkdu dồn hết lên ngườBtji Lâm Vân, cũng không thèm đPnu ý gì. Mà có đzUfgI ý, thì đQsã có anh trai ở đgQây rồi, em gái quay v xoay tin thì cũng đuúng thôi mà.

T Nhân đBqi đKuược không lâu, ông chủ ca hàng mới git mình phảPnn ứumng lạvbvi, làm gì có kiểou anh em như vy chứjR? Em gái gp họa, anh trai không ngờfdn một câu cũng không nói, còn đVOqCng một bên xem náo nhit? Cô gái này thoạKut nhìn cũng mi thanh mục tú, hóa ra là kẻ la đQnSo? Nhưng trong Phan Gia Viên kẻ đQến ngườJzi đmi, T Nhân đKeOLo mắdnt đfdnã không còn thấkdy tăm hơi đCwJâu nữQsa.


Ông chủ kia trong biết bây giờNmđnSi tìm cô cũng không tìm thấCLy, chỉgQ đvRành tiếp tục ngăn Lâm Vân lạdni. Trong lòng vô cùng tứFgDc gin với hai tay bảVo v này, quyết đeOLdnnh hết tháng này sẽ thay ngườqi. Bảvbvn thân ngm quảMo bồ hòn còn không thểK nói ra, chỉvR đDKành x trí với anh chàng bịBq ngườnSi ta vu oan này mà thôi.

- Em gái cu đkdã đDKi rồi, cu cùng tôi vào trong đEwEợi đgIi.
Ông chủ thấazBy Lâm Vân đwwã bịFgD ngăn lạsi, vội vàng đFgDánh mắKt ra hiu với hai tên bảvRo v và nói.

Lâm Vân nhìn, T Nhân sớm đDKã biến mấdnt dạjNPng rồi, thầfdnm t khâm phục s tinh ranh của cô nàng này. Mình bây giờo muốn đlnei, phỏng chng sẽ có đPnvRi chiến, khng đuunh sẽ náo loạKn không nhỏ đlneâu. Nhìn ánh mắmt của ông chủ này, có lẽ đWWaã biết mình bịbs đdnổ oan rồi, tuy nhiên vn ngăn mình lạDKVi, khng đazBtjknh là muốn mình trở thành kẻ coi tin như rác đjRây mà.

Nghĩs rằQng mình muốn đdni khi nào chng đEwEược, cũng không quan tâm bây giờDK phảvRi đBtji ngay. NghĩEwE đmến đLvbvy hắon cũng không nói gì, trc tiếp đKui vào trong ca hàng cùng với hai ông bảkdo v.

Ông chủ ca hàng khoác áo da màu xám này thấwsly Lâm Vân thc s đLã đqi vào, cũng không khỏi kinh ngạnuQc nhìn ngườazBi thanh niên này. Chí ít cũng phảoi nói mấzUfy câu rằmng mình không phảJzi là anh trai của cô gái va nãy, không ngờs không nói gì cứww thếđLgMi vào.

Lẽ nào mình đumoán sai rồi? NgườDKVi này thc s chính là anh trai của cô gái va rồi sao? Nếu như vy thì tốt rồi.

Hai gã bảWWao v thấkdy Lâm Vân cũng không phảfdnn kháng, lin trc tiếp đsFDi vào trong ca hàng, nên cũng không đWWai theo vào nữkda mà đLDKVng ngăn ở ca. NhữKung ngườPni xem náo nhit ở chung quanh thấBtjy s vic đJzã có phương án giảMoi quyết sơ bộ, tuy vn chưa biết kết quảOqC, nhưng bây giờJz không còn gì đBqáng xem cảMo, nên lầgIn lượt giảLi tán.

- Chúng ta lên lầEwEu nói chuyn.
Ông chủ này thấwwy Lâm Vân không nói gì lng lẽ đui vào, khóe ming mấDKp máy cườCwJi lạumnh. Cho dù cu là bịs oan, nhưng nếu đvbvã bước vào rồi thì sẽ không đOqCnS cu vô duyên vô cớ mà rờCLi đsi đWWaược.

Lâm Vân cũng không nói chuyn, ánh mắzUft va rồi của ông chủ kia hắzUfn nhìn ra đkdược, biết rằdnng ông ta không chỉu biết mình bịEwE oan, còn tiếp tục gài by mình. Còn một đnSiu nữVVa đfdnó là bộ Hán ngọc Song La Hán này theo lờzUfi nhân viên ca hàng nói chỉI có hai ba trăm ngàn, ông chủ một ca hàng đUvCồ cổ lớn như vy, tuyt đVối sẽ không vì vài trăm ngàn, mà sắVVc mt không ngng biến đnSổi đDKến vô số lầDKn đwslược, thm chí s kích đCwJộng trong lòng dù ở khoảEwEng cách rấEwEt xa Lâm Vân cũng cảwwm nhn đQsược.

Cho nên hắazBn cũng rấBtjt muốn biết, bộ ngọc La Hán này rốt cuộc có ý nghĩQa quan trọng gì, nếu đUvCã muốn đLgMánh một cào lên ngườgIi mình, thì mình cũng sẽ trảjNP lạjRi một cào như thế.

- Ngồi đwsli, giới thiu một chút, tôi là Hồ Dư Trùng, là chủ của “BạJzch BảnSo Trai”. Em gái cu đjNPi lấdny tin rồi, tôi nghĩnuQ rấKut nhanh sẽ quay lạWWai, cu cũng đjRng lo lắung quá.
Ông Hồ dn Lâm Vân lên lầjRu, t ngồi xuống ghế sô pha, sau đumó chỉzUf chiếc ghế bên cạOqCnh bàn trà bằDKVng kính rồi nói với Lâm Vân.

Lâm Vân ngồi xuống, rấLt có ý vịfdn nhìn ông chủ ca hàng kia một cái:
- Ông khôn khéo như vy, hn là biết cô gái kia căn bảMon không phảwsli là em gái tôi…

Lâm Vân còn chưa nói xong, chủ ca hàng sắuc mt lin biến đIổi, lp tứBtjc đvbvVnh nói chuyn, nhưng lờvRi còn chưa nói ra thì đfdnã bịsFD Lâm Vân chn ngang.
- Ông Hồ, tôi lên đsây không phảvRi là vì bộ Hán ngọc Song La Hán của ông, tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩVVn bịEwE cho ai vy? Đng nói chuyn phiếm với tôi, tôi không có tính kiên nhn đFgDâu.
Lâm Vân lạunh lùng nói xong, lp tứfdnc nhìn ông Hồ.

Ông Hồ Dư Trùng này sắoc mt lạjNPi thay đLgMổi, đKuang đCLwslnh phát cáu, thì bỗng nhiên thầQn sắwwc khng lạdni, giống như nhìn thấoy quỷ vy. Vẻ mt hoảEwEng sợ nhìn chằum chằsm vào bàn tay của Lâm Vân, tay của Lâm Vân đBtjã t t năm lấLy một mảCLnh kính trên chiếc bàn trà bằwwng kính, rồi đNmlne cho tay còn lạKi dùng lc nắDKm, mảVVnh kính này đbsã bịCL Lâm Vân dùng tay bóp nát bấgQy.

- Cu?
Hồ Dư Trùng dụi dụi mắMot, đtjkBq xác thc là mình không có nhìn nhầvbvm.

- Ông cảJzm thấumy xương của ông và mảUvCnh kính này thì cái nào cứvbvng hơn hảs? Đng đDKVCwJ tôi phảlnei nổi gin, cho ông thờeOLi gian ba phút, nếu không nói, tôi sẽ phảdni xin lỗi ông rồi.
Giọng nói của Lâm Vân lạDKVnh buốt như muốn xuyên thng vào xương tủy của Hồ Dư Trùng.

Nhìn ánh mắlnet của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng mới hối hn vô cùng vì đzUfã gọi Lâm Vân lên đuây. Biết ngườsFDi trước mt này muốn đCwJối phó với mình quảvbv thc quá đQsơn giảdnn rồi, buồn cườwwi là mình còn nghĩq ngườMoi này bịum ngườnuQi khác vu oan, mà lạwsli không nói một lờVi nào. Ai biết đDKược ngườVi này căn bảlnen chính là có mưu đvRồ khác.

- Đng, tôi sẽ nói với cu, đQây là của một ngườmi tên HứBtja SĩL bảbso với tôi, anh ta cầdnn bộ Hán ngọc Song La Hán này. Nhưng anh ta không tin ra mt đmvR đwslt mua, cố ý sắOqCp xếp đdnkd tôi và chủ bán tiếp xúc rồi mua vt này v.
Hồ Dư Trùng vội vàng nói.

Ánh mắgQt của Lâm Vân co rút lạMoi, không ngờo lạMoi là tên Hứwwa Sĩum này, hắBtjn tiếp tục nhìn chằeOLm chằlnem Hồ Dư Trùng nói:
- HứLgMa Sĩvbv này không phảsFDi đQang bịnuQ truy nã rồi sao? TạQi sao còn ở đBtjây?
HắEwEn lạMoi vỗ một cái xuống bàn, nguyên cảL cái bàn trà bằDKVng kính bịQ đCwJp nát tươm.


Hồ Dư Trùng thấazBy thế rét run trong lòng, không dám giấwslu diếm, vội vàng nói:
- Hứdna SĩDK không có đqi, hắCLn chỉnuQ là nấup trong một ngôi chùa ở vùng ngoạsi thành, rồi hóa trang thành một hòa thượng.

- Tay HứBtja SĩgQ này vì sao muốn ông thu mua bộ Hán ngọc Song La Hán này? Tôi không thích ngườui khác nói láo trước mt tôi, hi vọng ông sẽ không chọc tôi mấazBt hứDKng, h.
Lâm Vân nhìn chằeOLm chằKum Hồ Dư Trùng rồi h lạsFDnh một tiếng.

- Cái này tôi thc s không biết, chỉVV biết HứgQa SĩDK này muốn tôi mua nó, còn dùng đwslWWa làm gì quảm thc tôi không biết, tôi cũng dám hỏi anh ta.
Hồ Dư Trùng trảBtj lờVi có chút kinh hồn táng đvbvEwEm, nói xong còn dùng tay qut trán, trong lòng biết ngườQi thanh niên trước mt này rấgIt có thểgI là dân liu mạsng.

Lâm Vân nghe xong lờUvCi mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉUvC là trong lòng đVang nghĩq, HứLa SĩnuQ này đjRang mua linh thạCLch, lạvRi cầLn đjRến Hán ngọc, ngườlnei này rốt cuộc muốn dùng nó đKuJz làm gì? Đúng là linh thạVVch có thểnS tu luyn, nhưng Hán ngọc này dùng đtjkazB làm gì chứkd? HứLa SĩnuQ chính là đCwJđww của LữWWa Cung Phụng, vy Lữfdn Cung Phụng này lạgIi muốn làm cái gì đLgMây?

- Bây giờDKV đzUfưa tôi đwslến chỗ Hứma SĩDK đmó, đPnng có nghĩeOL cái gì khác. Ông biết tôi căn bảBtjn không quan tâm cái mạFgDng già của ông đwslâu.
Lâm Vân lạnuQnh lùng nói xong rồi đDKVkdng dy.

Hồ Dư Trùng đFgDâu còn dám do d, vội vàng cung kính dn Lâm Vân xuống lầDKu. Ông ta biết loạUvCi ngườJzi như Lâm Vân rấFgDt có khảDKV năng là dân liu mạVng, cho dù mình có báo cảDKVnh sát, thì rấWWat có khảWWa năng hắMon sẽ giết mình trước khi cảmnh sát đsến, càng đIng nói đDKến hai gã bảdno v bịQ cỏ trong ca hàng của mình nữqa.

- Hãy gói k chỗ Hán ngọc Song La Hán kia lịBtja rồi mang đCwJi.
Lờoi của Lâm Vân Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi ngườVVi giúp vic đvbvến gói đazBồ lạbsi, cùng Lâm Vân đwwi ra ngoài.

Ngườmi giúp vic thấtjky ông chủ đVVi ra, còn tưởng rằUvCng cùng ngườui này đtjki lấWWay tin, không khỏi thở phào một cái.
T Nhân chạKuy ra khỏi Phan Gia viên, trong lòng vn đtjkang thầDKVm thấMoy sung sướng, lầzUfn này xem như đdnã trảwsl thù đumược tay Lâm Vân này rồi, xem hắIn làm thế nào? Phỏng chng với cách ăn mc của hắjNPn, muốn trảK ba trăm ngàn là đLiu không thểsFD. Đợi đVến khi anh ta vạmn bấlnet đJzjNPc dĩo, mình sẽ mang tin đDKi cứazBu anh ta, đJzq xem anh ta còn dùng bộ mt đsó đEwEQ nói chuyn với mình nữzUfa hay không. CứgI như vy cô đsã quên mấQt ngườBtji gây ra chuyn này là ai rồi.

T Nhân đsFDang lúc vui sướng, đPnin thoạumi vang lên, cô vội vàng nhn đVVin thoạjNPi:
- Con bé này, ngày mai chính là đvbvbsi thọ bảKy mươi của ông nội con, sao con không ở trườkdng hảvbv? Bây giờu còn chưa v, còn không nhanh quay v đLgMi…
Đumu bên kia đmin thoạBqi truyn đVến giọng nói của mẹ cô.

T Nhân lúc này mới nghĩum ra ngày mai là l mng đvROqCi thọ bảazBy mươi của ông nội, trong lòng cảazB kinh. Mình hôm nay không ngờPn quên béng mấgIt chuyn này rồi, vốn còn chuẩlnen bịL buổi trưa v nhà. ThấFgDy bây giờsFD đmã thờjNPi gian cơm trưa, cô vội vàng đjNPến bên đlneườsng đVVón một chiếc xe, nhanh chóng chạKuy v nhà.

Chiếc xe chạnuQy gầeOLn một tiếng đCLồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đvRưa Lâm Vân đBqến một ngôi chùa nhỏ. Ở đvRây quảfdn nhiên rấvRt xa thành phố, mấwsly chữu trên cổng chùa nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thểo nhìn thấJzy một chữKu “Chùa”. Đlne xe dng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dn Lâm Vân vào trong.
Ngôi chùa này rấQst nhỏ, trước sau cộng lạPni chỉsFD khoảfdnng mườfdni mấDKVy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đDKây chính là pho đKJzi thầEwEn kia. MườMoi mấOqCy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cảvR ngôi chùa lạjRi không có một bóng ngườVVi.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi