Trang chủ / Đô Thị / Công Tử Điên Khùng / Chương 151 : Từ nhân gặp rắc rối (P1)

Công Tử Điên Khùng

Chương 151 : Từ nhân gặp rắc rối (P1)
Công T Điên Khùng
Tác giảpKg: Ta Là Lão Ngũ

Chương 151: T nhân gp rắjnsc rối (P1)

Nhóm dịUgDch: Giang Triết
Sưu tầlm by -Zhen- -
Nguồn: Mê Truyn


Nội dung đyjã hiểZann thịIa - BạScn có thểlL xem
- ThằPzng nhóc này, cu lên giúp một tay đai. Cô bé này quảgyz thc rấQt đJQáng thương mà. ThằWng lông vàng này không ngờgA ban ngày ban mt dám làm như vy, ài, thói đWnwi bây giờUgD ah, mình thc ra là già rồi.
Cụ già đnwã có tuổi này bịPz đDDy một cái, đNau lòng nói.

- Đúng vy đJjNó, ngườQQCi anh em nếu không hai chúng ta xông lên đCDi, tôi nghĩa tay kia nhìn thấDgy mình lên sẽ không dám làm như vy nữJQa đKvZâu, đaWi thôi.
Anh chàng đUgDjnsng bên cạJQnh Lâm Vân thấjnsy T Nhân càng lúc càng đONáng thương, mắbpVt thấjnsy như sắaWp bịaZ tay tóc vàng xoăn này lôi vào xe, vội vàng muốn cùng Lâm Vân tiến lên cứbpVu ngườjJji đFẹp.

- SữHMa đDu nành không t.
Lâm Vân sờCZ sờl bụng của mình, giống như không có chuyn gì xảIay ra, mc k rồi rờIai đzi, cứl như không nhìn thấJjNy cô gái yếu đHMuối trước mắQQCt này bịbpV hai kẻ lưu manh đFùa giỡn vy, thm chí còn nhớ lạpKgi hương vịCD sữgyza đZu nành va mới uống.

Đco mắHMt T Nhân đnwã bịJQ hai tên lưu manh lôi vào trong xe, ngườgAi khác vội vàng báo cảjnsnh sát. NgườFi đQQCjlong bên cạjlonh Lâm Vân va rồi có chút khinh bỉaZ, mình nhu nhược không dám xông lên cứjnsu ngườNBOi thì thôi đci, trước khi đKvZi không nhữIang không lên cứaWu còn nói mát, hoc là căn bảJjNn không xem ra gì.

- Ài, nhân tâm bấDt cổ, nhân tâm bấzt cổ ah..! (con ngườlLi ngày nay không chấFt phác tht thà như ngườEcai xưa).
Cụ già va nói va rờCDi đjloi, đScám ngườONi xung quanh còn đKvZang bàn lun ở đEcaây không ngờKvZ có bọn cướp to gan như vy, cảz đcFám đbpVu lo lắzng cho T Nhân.

- Được rồi, đclL em xuống đcFi, tht là, con ngườJjNi này lương tâm bịCZ chó gm mấEcat rồi.
T Nhân nói với ngườPzi thanh niên tóc vàng xoăn kia.

- Có cầjlon anh đJjNưa em v trườbpVng không? T Nhân.
Gã lông vàng vội nói.

- Nhân T sao lạZi muốn bọn tôi din như vy hảCZ? Din cho ai xem thế? Hình như không nhìn thấcFy có ngườJjNi lên cứbpVu cô à?
NgườjJji thanh niên kia có chút buồn cườzTi nói.

- Đng nói nữOQEa, Hổ t.
Gã lông vàng vội ngăn lờgAi ngườjnsi thanh niên này lạIai, gã đaWã nhìn ra tâm tình của T Nhân không tốt.

- Khoan hãy dng xe, em nhìn thấaWy ngườMMbi đaó lên taxi rồi, đli theo anh ta đnwi.
T Nhân phát hin Lâm Vân không ngờjlo đaWã lên một chiếc taxi, vội vàng nói.

Lâm Vân nghĩoT đaWến trò din của T Nhân kia mà thầDm cườpKgi, làm gì có ai bịOT bắjlot cóc mà lạSci cẩJjNn thn đBCOt cốc sữvHOa đpKgu nành xuống trước chứgyz? Không cố phảHMn kháng với bọn bắnwt cóc, mà chỉF chăm chăm nhìn v phía Lâm Vân, xem hắFn có lạVjUi cứcu mình không?

Lâm Vân lên taxi đKvZi thng v Phan Gia viên, ngườzi trong Phan Gia viên rấIat đyjông, đONi đai lạgyzi lạci với đoTủ kiểFu ngườjnsi. Lâm Vân tùy ý lượn một vòng, trong này cái gì cũng bán, thm chí ngay cảCZ Hòa Thịa bích (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%B...BB%8D_H%C3%B2a) nếu bạZn muốn mua thì ở đlLây cũng có.

Nhìn đOQEám ngườQi chung quanh, Lâm Vân quyết đzQQCnh tìm một ca hàng hỏi trước. LịDch s “Kỳ Thiên HạD” ở Phan Gia viên không lâu, nhưng ngườQi đOTến Phan Gia viên không ai không biết “Kỳ Thiên HạZ”. Ông chủ Phú Kiu cũng rấCDt nổi tiếng, ông ta tha nhn là buôn bán đlLúng giá. Trên thc tế ngườZi đyjến đONây rấUgDt ít ngườvHOi chịONu thit, bấUgDt lun là muốn mua hay muốn bán. Cho nên vic kinh doanh của ông chủ Phú vn luôn rấSct tốt.

Đi vào “Kỳ Thiên HạaW”, Lâm Vân đONã phát hin bên trong có không ít ngườai, may mà “Kỳ Thiên HạOT” din tích đlủ lớn, và trông rấONt rộng rãi và thoáng đZãng. Lâm Vân đFi một vòng khắvHOp chung quanh, các loạbpVi đgyzồ cổ bày bán trong tủ kính rc rỡ muôn màu, đgAồ vt tương đZanối quý giá thì chỉHM đScHl ra một cái làm mu hoc là lờJQi giới thiu.

- Chào quý khách, anh muốn mua gì?
Một nhân viên ca hàng ngồi phía sau quầQQCy, thấONy Lâm Vân lin vội vàng đzi tới hỏi.

- Ồ, đjJjW tôi xem trước đnPHã. Nhưng tôi muốn hỏi một chút là HứBCOa SĩQ gầHMn đgyzây đjJjến chưa?
Lâm Vân nghĩJjN tay HứJjNa SĩON này có tiếng như vy, khng đPzanh nhữaWng ngườCDi này đgAu biết.

- HứpKga Sĩc? Anh không biết chuyn hôm qua sao? Anh ta bịzT him nghi có liên quan đScến vic buôn bán di vt văn hóa, đDgã bịnPH phát lnh truy nã, bây giờzT có khi đONã chạcy khỏi Yến Kinh rồi. Ông chủ HứNBOa này xưa nay đZối nhân x thế phóng khoáng, chỉQQC là, ài, không ngờa… Ồ, anh có chuyn gì nữJjNa không?
Nhân viên bán hàng này t thấBCOy mình nói hơi nhiu rồi, muốn nói đJQến buôn bán di vt văn hóa, ngườEcai ở Phan Gia viên này quảyj thc có không ít, nhưng HứsISa SĩUgD này khng đOTWnh còn có án khác trên ngườZani.

Lâm Vân t nhủ sao lạjJji thiếu may mắcFn như vy, hôm nay mình đCZến tìm y, thì y đyjã chạlLy rồi?

- A… cái này không phảHMi tôi làm.
Lâm Vân quay đJjNKvZu lạnPHi, thấUgDy T Nhân vẻ mt cht vt đVjUnPHng trước một ca hàng khác, nhưng lạFi bịc một nhân viên bán hàng và hai bảHlo v ngăn lạJjNi. Lòng nghĩaW, cô gái này lạBCOi làm cái trò gì nữDga đVjUây? Không ngờvHO còn theo mình đDgến tn đEcaây.


Nhân viên ca hàng lạNi đHMZanng ở ca nói với đZám ngườjnsi vây quanh:
- Mọi ngườjloi phân x cho, bộ Hán ngọc (https://google.com.vn/search?q=%...w=1241&bih=607) Song La Hán này chỗ tôi đKvZW là trong ca hàng của tôi, mọi ngườQi đZanu đQlng xa nhìn, nhưng cô gái này lạci chạUgDy đKvZến đbpVJQng phía sau nó, sau đIaó lạIai đzTột nhiên chạaZy đcFi, làm cho nó bịzT đzổ và vỡ rồi, mọi ngườPzi nói xem cái này có phảBCOi là nên do cô ta đCDn không?

Lâm Vân cũng đbpVi qua đNó, va nghe lin hiểCDu ra, đjnsây khng đDHMnh là do T Nhân kia vì theo dõi mình nên trốn phía sau bộ ngọc La Hán mà ngườONi ta trưng bày, kết quảHM thấpKgy mình đbpVi vào ca hàng, muốn chạJQy theo, không ngờa đIaã làm vỡ đEcaồ của ngườMMbi ta. Hắzn lắScc đFnPHu không nói, lạcFi thấEcay buồn cườjJji.

- Vy bao nhiêu tin?
T Nhân thấQy mọi ngườOTi dườzng như đJjNu cho rằJQng cô sai, lin vội vàng hỏi giá tin.

- Bộ ngọc La Hán này là do ông chủ tôi va mua v, ông chủ cũng sắnPHp đaZến rồi. Giá cảW cụ thểPz tôi không biết là bao nhiêu, hình như có nói khi mua v là hai ba trăm nghìn nguyên.
Nhân viên ca hàng va nói xong, mọi ngườaWi chung quanh đJQu hít một hơi khí lạVjUnh. Không ngờWđaồ vt quý như vy, cô gái này tiêu rồi.

- Hai ba trăm ngàn chứOQE mấEcay, tôi đzn là đyjược chứjlo gì.
LờlLi nói của T Nhân càng khiến cho mọi ngườONi chung quanh chịBCOu không nổi, không ngờKvZ nói là hai ba trăm ngàn chứON mấCDy, lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng sao?

- Ông chủ đjJjến rồi.
Nhân viên ca hàng này nhìn ra phía ca nói, lúc này t ca bước vào một ngườci đoTàn ông khoảZanng hơn 50 tuổi mc chiếc áo da màu xám.

- Có chuyn gì thế?
NgườHMi đJjNàn ông này thấyjy ở ca vây kín ngườnPHi, kỳ lạZan hỏi.

- Ông chủ, va rồi cô gái này đONã làm vỡ bộ ngọc La Hán va mới mang ra trưng bày, tôi…
Nhân viên ca hàng va thấzTy ông chủ đaWến, lin lôi tên đZanIau sỏ gây tội ra, trong lòng cũng thấVjUy hoang mang lo sợ, dù sao cũng là do mình trông không tốt, cũng phảnPHi có trách nhim nhấgyzt đjloHlnh.

- Cái gì?
NgườSci đjloàn ông này bước nhanh đJQến, quảZ nhiên thấJQy trên mt đZgAt là Hán ngọc Song La Hán đKvZã bịJjN vỡ, sắJjNc mt lp tứJQc trở nên xám ngoét. Bộ ngọc La Hán này mình va mua đKvZược, thm chí ngườOQEi bán cho mình mình cũng va tin đJQi xong, đHMsISo mắpKgt đNBOã bịQQC vỡ thành ra như vy rồi.

Giá của bộ ngọc La Hán này cũng không phảKvZi thứBCO ông ta quan tâm, quan trọng nhấFt đHló là nó là thứF mà ông ta hứVjUa tìm giúp một ngườHMi rấvHOt quan trọng. Thc s hối hn vì đnwã không lp tứQc cấBCOt nó đUgDi, nếu không phảjnsi vài ngườVjUi khách cũ muốn ông ta đsISyj bên ngoài cho họ xem, ông ta khng đaZcnh đlã cấDt nó đbpVi rồi. Bộ Hán ngọc Song La Hán hơn hai trăm ngàn này, trong mắat bọn họ thc tế thì cũng không tính là gì cảaZ, nhưng ngườaZi kia cứHl khăng khăng muốn bộ ngọc La Hán này, mà ngườzi kia không phảcFi là nhân vt mình có thểW đcFaZc tội đUgDược, thế này thì chết chắOTc rồi.

Nhìn sắNBOc mt của chủ ca hàng thay đaWổi liên tục, T Nhân và nhân viên ca hàng đló cũng tâm trạQng bấat đvHObpVnh.

- Ông nói xem bao nhiêu tin, tôi sẽ lp tứjloc đgyzn cho ông.
T Nhân cuối cùng cũng chịIau không nổi áp lc này, mở ming nói trước.

- Đn, cô đln nổi sao? Đây không phảli là chuyn bao nhiêu tin, cô có biết bộ Hán ngọc Song La Hán này tôi phảZani dùng bao nhiêu tinh lc mới có đnPHược không hảsIS? Tôi thèm đaZến mấPzy xu của cô, thì tôi đQã không phảsISi hao phí nhiu tinh lc đjJji kiếm nó như vy rồi, cô nói cô đBCOn như thế nào hảEca?
Chủ ca hàng này nhìn bộ ngọc La Hán đlã bịNBO vỡ trên mt đJjNCDt, nghe xong lờDgi của T Nhân, càng nổi trn đCDùng đQQCùng.

Mọi ngườONi chung quanh va nghe xong cũng thấay đjloúng, nếu ông chủ này thc s quan tâm chút tin đOTó, thì sẽ không đWi mua bộ Hán ngọc Song La Hán này rồi.

- Vy ông muốn thế nào?
T Nhân mt đnwỏ bng bng, cũng không thèm đCDUgD ý đbpVến tên Lâm Vân mà cô đnPHang theo dõi nữcFa.

- Gọi ngườai lớn trong nhà cô đNBOến đVjUây, chuyn này cô không thểJjN làm chủ đaWược.
Lúc nói vẻ mt ông ta thâm trầQQCm, trong lòng hn không thểvHO một đjloá đNBOá văng con nha đasISu này ra xa cho khuấHMt mắZant.

T Nhân thấcy s vic đZã không còn là vấsISn đaZ mà tin có thểsIS giảpKgi quyết, trong lòng cũng lo lắgyzng. Lp tứnPHc đDgUgDnh gọi đgAin thoạci v nhà, đUgDột nhiên nghĩUgD ra thủ phạgyzm chính của chuyn này, bèn lp tứcFc quay đvHOgyzu nhìn đKvZi, quảOQE nhiên thấoTy Lâm Vân đVjUang đFJQng ở xa xem náo nhit, thm chí ming còn nhếch cườCDi, trong lòng thầyjm tứWc gin.

- Anh trai tôi ở kia, gọi anh ấEcay lạai giảlLi quyết với ông nhé.
T Nhân nói xong, chỉD v phía Lâm Vân.

Mọi ngườaWi đjJjFng chung quanh lp tứPzc chuyểDn ánh mắONt lên ngườFi Lâm Vân, thm chí có ngườSci còn bắnPHt đZHlu lộ vẻ khinh bỉbpV, em gái gp chuyn, anh trai không ra mt nói chuyn đNBOã đaZành, còn đVjUKvZng một bên xem náo nhit, thằcFng cha này thc cũng quá đJQáng mà.

Lâm Vân thấnwy T Nhân chỉJjN mình, trong lòng thầjnsm cườzTi lạVjUnh, biết rằFng T Nhân này đDang muốn chơi mình một vố đzây mà. Đang đHlZannh xoay ngườzi rờQi đjnsi, thì lúc này có hai nhân viên bảNo v đEcaã chạcFy ra ngăn hắCZn lạsISi.


- Tôi v trước xoay tin, nhân tin gọi cha mẹ tôi tới đPzây, đaZD anh trai tôi tạCZm ở đpKgây đaợi nhé.
T Nhân nói xong lp tứpKgc rờzi đDi. Vào lúc này s chú ý của mọi ngườVjUi đlu dồn hết lên ngườaWi Lâm Vân, cũng không thèm đcVjU ý gì. Mà có đlLcF ý, thì đaZã có anh trai ở đlLây rồi, em gái quay v xoay tin thì cũng đgAúng thôi mà.

T Nhân đjloi đaược không lâu, ông chủ ca hàng mới git mình phảOQEn ứvHOng lạDi, làm gì có kiểcu anh em như vy chứaW? Em gái gp họa, anh trai không ngờJjN một câu cũng không nói, còn đnwaZng một bên xem náo nhit? Cô gái này thoạDgt nhìn cũng mi thanh mục tú, hóa ra là kẻ la đIaVjUo? Nhưng trong Phan Gia Viên kẻ đnwến ngườEcai đjnsi, T Nhân đFJjNo mắbpVt đnwã không còn thấzTy tăm hơi đzâu nữDa.


Ông chủ kia trong biết bây giờvHOđUgDi tìm cô cũng không tìm thấzy, chỉyj đDành tiếp tục ngăn Lâm Vân lạHli. Trong lòng vô cùng tứONc gin với hai tay bảNo v này, quyết đJjNCZnh hết tháng này sẽ thay ngườSci. Bảln thân ngm quảnw bồ hòn còn không thểDg nói ra, chỉNBO đaành x trí với anh chàng bịaW ngườnwi ta vu oan này mà thôi.

- Em gái cu đgAã đOQEi rồi, cu cùng tôi vào trong đDgợi đSci.
Ông chủ thấVjUy Lâm Vân đzTã bịON ngăn lạWi, vội vàng đOTánh mắNt ra hiu với hai tên bảZo v và nói.

Lâm Vân nhìn, T Nhân sớm đnPHã biến mấjlot dạHlng rồi, thầlLm t khâm phục s tinh ranh của cô nàng này. Mình bây giờc muốn đjloi, phỏng chng sẽ có đFDi chiến, khng đNBOVjUnh sẽ náo loạNn không nhỏ đzTâu. Nhìn ánh mắSct của ông chủ này, có lẽ đoTã biết mình bịQ đbpVổ oan rồi, tuy nhiên vn ngăn mình lạBCOi, khng đCDScnh là muốn mình trở thành kẻ coi tin như rác đgyzây mà.

NghĩOT rằOTng mình muốn đDi khi nào chng đDược, cũng không quan tâm bây giờSc phảIai đaZi ngay. NghĩVjU đvHOến đaWbpVy hắjnsn cũng không nói gì, trc tiếp đZani vào trong ca hàng cùng với hai ông bảSco v.

Ông chủ ca hàng khoác áo da màu xám này thấoTy Lâm Vân thc s đjloã đWi vào, cũng không khỏi kinh ngạCDc nhìn ngườOQEi thanh niên này. Chí ít cũng phảKvZi nói mấOTy câu rằVjUng mình không phảgyzi là anh trai của cô gái va nãy, không ngờOT không nói gì cứgA thếđli vào.

Lẽ nào mình đloán sai rồi? NgườQQCi này thc s chính là anh trai của cô gái va rồi sao? Nếu như vy thì tốt rồi.

Hai gã bảDo v thấzTy Lâm Vân cũng không phảZn kháng, lin trc tiếp đDi vào trong ca hàng, nên cũng không đIai theo vào nữnwa mà đDgnwng ngăn ở ca. NhữZanng ngườONi xem náo nhit ở chung quanh thấcFy s vic đvHOã có phương án giảNi quyết sơ bộ, tuy vn chưa biết kết quảZ, nhưng bây giờaZ không còn gì đgAáng xem cảoT, nên lầONn lượt giảQi tán.

- Chúng ta lên lầjnsu nói chuyn.
Ông chủ này thấIay Lâm Vân không nói gì lng lẽ đZi vào, khóe ming mấap máy cườoTi lạVjUnh. Cho dù cu là bịVjU oan, nhưng nếu đZanã bước vào rồi thì sẽ không đFVjU cu vô duyên vô cớ mà rờHMi đUgDi đaZược.

Lâm Vân cũng không nói chuyn, ánh mắzTt va rồi của ông chủ kia hắgyzn nhìn ra đnPHược, biết rằNBOng ông ta không chỉZ biết mình bịaW oan, còn tiếp tục gài by mình. Còn một đCDiu nữza đVjUó là bộ Hán ngọc Song La Hán này theo lờQQCi nhân viên ca hàng nói chỉsIS có hai ba trăm ngàn, ông chủ một ca hàng đFồ cổ lớn như vy, tuyt đvHOối sẽ không vì vài trăm ngàn, mà sắPzc mt không ngng biến đnPHổi đgyzến vô số lầvHOn đPzược, thm chí s kích đQQCộng trong lòng dù ở khoảMMbng cách rấFt xa Lâm Vân cũng cảOTm nhn đOTược.

Cho nên hắQQCn cũng rấZt muốn biết, bộ ngọc La Hán này rốt cuộc có ý nghĩZana quan trọng gì, nếu đWã muốn đZánh một cào lên ngườsISi mình, thì mình cũng sẽ trảDg lạbpVi một cào như thế.

- Ngồi đUgDi, giới thiu một chút, tôi là Hồ Dư Trùng, là chủ của “Bạcch Bảco Trai”. Em gái cu đgyzi lấCDy tin rồi, tôi nghĩEca rấCDt nhanh sẽ quay lạzi, cu cũng đBCOng lo lắDng quá.
Ông Hồ dn Lâm Vân lên lầDu, t ngồi xuống ghế sô pha, sau đaZó chỉc chiếc ghế bên cạcnh bàn trà bằFng kính rồi nói với Lâm Vân.

Lâm Vân ngồi xuống, rấVjUt có ý vịBCO nhìn ông chủ ca hàng kia một cái:
- Ông khôn khéo như vy, hn là biết cô gái kia căn bảCDn không phảJQi là em gái tôi…

Lâm Vân còn chưa nói xong, chủ ca hàng sắDgc mt lin biến đyjổi, lp tứUgDc đbpVQnh nói chuyn, nhưng lờjJji còn chưa nói ra thì đDgã bịVjU Lâm Vân chn ngang.
- Ông Hồ, tôi lên đNây không phảHli là vì bộ Hán ngọc Song La Hán của ông, tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩKvZn bịjlo cho ai vy? Đng nói chuyn phiếm với tôi, tôi không có tính kiên nhn đyjâu.
Lâm Vân lạDgnh lùng nói xong, lp tứbpVc nhìn ông Hồ.

Ông Hồ Dư Trùng này sắJjNc mt lạBCOi thay đnwổi, đgAang đQQCVjUnh phát cáu, thì bỗng nhiên thầDn sắCDc khng lạONi, giống như nhìn thấZany quỷ vy. Vẻ mt hoảcFng sợ nhìn chằyjm chằScm vào bàn tay của Lâm Vân, tay của Lâm Vân đaWã t t năm lấcFy một mảQnh kính trên chiếc bàn trà bằQng kính, rồi đIaHl cho tay còn lạbpVi dùng lc nắVjUm, mảHlnh kính này đJQã bịlL Lâm Vân dùng tay bóp nát bấjnsy.

- Cu?
Hồ Dư Trùng dụi dụi mắPzt, đvHOOT xác thc là mình không có nhìn nhầVjUm.

- Ông cảzm thấcFy xương của ông và mảHMnh kính này thì cái nào cứDng hơn hảjns? Đng đUgDl tôi phảgAi nổi gin, cho ông thờPzi gian ba phút, nếu không nói, tôi sẽ phảZi xin lỗi ông rồi.
Giọng nói của Lâm Vân lạOQEnh buốt như muốn xuyên thng vào xương tủy của Hồ Dư Trùng.

Nhìn ánh mắyjt của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng mới hối hn vô cùng vì đaZã gọi Lâm Vân lên đpKgây. Biết ngườlLi trước mt này muốn đWối phó với mình quảgyz thc quá đzơn giảOTn rồi, buồn cườJQi là mình còn nghĩOT ngườoTi này bịZan ngườpKgi khác vu oan, mà lạEcai không nói một lờyji nào. Ai biết đDgược ngườONi này căn bảan chính là có mưu đjloồ khác.

- Đng, tôi sẽ nói với cu, đJQây là của một ngườvHOi tên HứQQCa SĩJjN bảOQEo với tôi, anh ta cầcn bộ Hán ngọc Song La Hán này. Nhưng anh ta không tin ra mt đbpVHl đjJjt mua, cố ý sắUgDp xếp đzN tôi và chủ bán tiếp xúc rồi mua vt này v.
Hồ Dư Trùng vội vàng nói.

Ánh mắDgt của Lâm Vân co rút lạbpVi, không ngờaW lạnPHi là tên Hứnwa SĩCZ này, hắQQCn tiếp tục nhìn chằoTm chằbpVm Hồ Dư Trùng nói:
- Hứyja SĩDg này không phảDgi đvHOang bịc truy nã rồi sao? TạoTi sao còn ở đUgDây?
HắlLn lạpKgi vỗ một cái xuống bàn, nguyên cảnw cái bàn trà bằCDng kính bịOQE đap nát tươm.


Hồ Dư Trùng thấcFy thế rét run trong lòng, không dám giấZu diếm, vội vàng nói:
- HứZana SĩVjU không có đSci, hắDn chỉIa là nấpKgp trong một ngôi chùa ở vùng ngoạli thành, rồi hóa trang thành một hòa thượng.

- Tay Hứaa SĩbpV này vì sao muốn ông thu mua bộ Hán ngọc Song La Hán này? Tôi không thích ngườOQEi khác nói láo trước mt tôi, hi vọng ông sẽ không chọc tôi mấPzt hứaZng, h.
Lâm Vân nhìn chằvHOm chằONm Hồ Dư Trùng rồi h lạCDnh một tiếng.

- Cái này tôi thc s không biết, chỉcF biết HứaZa SĩCD này muốn tôi mua nó, còn dùng đcON làm gì quảbpV thc tôi không biết, tôi cũng dám hỏi anh ta.
Hồ Dư Trùng trảpKg lờsISi có chút kinh hồn táng đCZMMbm, nói xong còn dùng tay qut trán, trong lòng biết ngườOTi thanh niên trước mt này rấzt có thểCZ là dân liu mạCDng.

Lâm Vân nghe xong lờnPHi mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉOT là trong lòng đOQEang nghĩcF, Hứaa SĩHM này đCDang mua linh thạpKgch, lạli cầOTn đgyzến Hán ngọc, ngườai này rốt cuộc muốn dùng nó đWcF làm gì? Đúng là linh thạQch có thểpKg tu luyn, nhưng Hán ngọc này dùng đNBOc làm gì chứW? HứOTa SĩZan chính là đjlođZan của LữvHO Cung Phụng, vy LữN Cung Phụng này lạQi muốn làm cái gì đaây?

- Bây giờCZ đDgưa tôi đbpVến chỗ HứcFa Sĩz đjnsó, đVjUng có nghĩDg cái gì khác. Ông biết tôi căn bảHln không quan tâm cái mạZng già của ông đPzâu.
Lâm Vân lạcnh lùng nói xong rồi đEcaVjUng dy.

Hồ Dư Trùng đgAâu còn dám do d, vội vàng cung kính dn Lâm Vân xuống lầlLu. Ông ta biết loạKvZi ngườKvZi như Lâm Vân rấUgDt có khảjlo năng là dân liu mạbpVng, cho dù mình có báo cảOQEnh sát, thì rấpKgt có khảBCO năng hắKvZn sẽ giết mình trước khi cảJQnh sát đEcaến, càng đaZng nói đjnsến hai gã bảcFo v bịl cỏ trong ca hàng của mình nữQQCa.

- Hãy gói k chỗ Hán ngọc Song La Hán kia lịNBOa rồi mang đnwi.
LờcFi của Lâm Vân Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi ngườHli giúp vic đFến gói đOTồ lạsISi, cùng Lâm Vân đQQCi ra ngoài.

NgườnPHi giúp vic thấzTy ông chủ đMMbi ra, còn tưởng rằnPHng cùng ngườPzi này đNBOi lấlLy tin, không khỏi thở phào một cái.
T Nhân chạcy ra khỏi Phan Gia viên, trong lòng vn đUgDang thầOQEm thấjloy sung sướng, lầvHOn này xem như đBCOã trảpKg thù đNược tay Lâm Vân này rồi, xem hắaZn làm thế nào? Phỏng chng với cách ăn mc của hắKvZn, muốn trảKvZ ba trăm ngàn là đZaniu không thểSc. Đợi đJjNến khi anh ta vạCZn bấMMbt đZzc dĩSc, mình sẽ mang tin đJQi cứjlou anh ta, đZanoT xem anh ta còn dùng bộ mt đNó đIaQQC nói chuyn với mình nữbpVa hay không. CứZan như vy cô đDgã quên mấNBOt ngườbpVi gây ra chuyn này là ai rồi.

T Nhân đzTang lúc vui sướng, đQQCin thoạgAi vang lên, cô vội vàng nhn đaWin thoạoTi:
- Con bé này, ngày mai chính là đvHOZani thọ bảpKgy mươi của ông nội con, sao con không ở trườJjNng hảQ? Bây giờCZ còn chưa v, còn không nhanh quay v đpKgi…
ĐNBOu bên kia đIain thoạQQCi truyn đjloến giọng nói của mẹ cô.

T Nhân lúc này mới nghĩZan ra ngày mai là l mng đDjloi thọ bảjnsy mươi của ông nội, trong lòng cảDg kinh. Mình hôm nay không ngờjlo quên béng mấat chuyn này rồi, vốn còn chuẩCDn bịjns buổi trưa v nhà. ThấCZy bây giờCD đUgDã thờoTi gian cơm trưa, cô vội vàng đQQCến bên đlườScng đbpVón một chiếc xe, nhanh chóng chạCZy v nhà.

Chiếc xe chạONy gầjJjn một tiếng đCZồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đZanưa Lâm Vân đPzến một ngôi chùa nhỏ. Ở đQây quảDg nhiên rấNBOt xa thành phố, mấZy chữQQC trên cổng chùa nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thểzT nhìn thấScy một chữJjN “Chùa”. ĐaZ xe dng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dn Lâm Vân vào trong.
Ngôi chùa này rấjnst nhỏ, trước sau cộng lạFi chỉIa khoảNBOng mườMMbi mấJjNy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đJjNây chính là pho đNcFi thầHln kia. MườZi mấOTy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cảjJj ngôi chùa lạEcai không có một bóng ngườCDi.

 • Gửi lúc 8:15 Ngày 12/06/2015

  mrjris

  đọc lại 400 chap thôi, đoạn sau tác giả viết k hay lắm nên nghỉ :))

 • Gửi lúc 20:54 Ngày 18/03/2014

  trungrow9999

  :D doc 2` that.. thanks ad!

 • Gửi lúc 19:50 Ngày 27/09/2013

  nguyenvan.cuong.9822924@fb

  ngày ra 8 chương luôn qá đã

 • Gửi lúc 17:40 Ngày 11/09/2013

  hongsonspk8

  chán quá. chậm quá đi.

 • Gửi lúc 22:32 Ngày 20/08/2013

  p0c1912

  Thanks admin thanks cac ban dong gop ! No boom thoi