Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đjwốc xinh đcAaẹp của tôiTác giảcAa: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịuxch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảgKnh sát va xuấbt hin, dân chúng xung quanh đCfã vây lạsi xem, châu đYGmbu ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầKCGn có gp xui xẻo hay không.

- PhảKCGi, là tôi…
Dương ThầIgn nghi hoc ngẩZHEng đbOQKu lên, không hiểEYYu vì sao cảYnh sát lạjwi tới tìm mình, chng lẽ lãnh đOurgo trong nước đaEIã phát hin ra mình? Không phảKCGi chứCJg, nếu đgsúng vy thì bọn ngườfRZi đaEIược phái tới phảgSGi là quân đdKgc chủng cơ mt, và phảjwi đNVột kích ban đKêm mới đdKgúng, không thểfRZ là ba tên dân cảEBnh nhỏ bé đOurược.

CảKbnh sát đbưa thẻ ra xác minh, lạgsnh lùng cao ngạKbo nói:
- Tôi là cảSXnh sát đxồn khu phía Tây, đYKNqi đKbội trưởng Phùng Bưu, có ngườPYi tố cáo anh ẩfRZu đKCGux, mưu sát đaoám thanh niên, giờfRZ mờbOQi anh lp tứSyc theo tôi v đKồn cảXnh sát đYKNjw đqfqiu tra.

Thì ra là vy… Dương ThầHtSn git mình, xem ra cái tên TrầGDn Phong kia bịgK đsánh bỏ chạHtSy đdKgaEIu óc lch lạQec rồi, xã hội đCfen lạCJgi tìm cảAwnh sát đCJgến làm vic.

Lão Lý đdKgKCGng bên cạEYYnh nóng nảby bước lên giảYi thích: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Đồng chí cảYPKnh sát, các anh bắCJgt nhầKm ngườHtSi rồi, là do TrầOun Phong và bọn côn đbđYến đCfòi tin bảdKgo kê, Dương ThầOun chỉV t v thôi.

- H, có bắbOQt nhầSXm hay không chúng tôi sẽ khắYc đHtSiu tra rõ. Chỉo biết con trai của ông chủ TrầNVn bịo đjwánh hộc máu, vy mà cu lạQei không bịgSG xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đYKNb ý lão Lý, phấaot tay ra hiu cho hai cảSXnh sát kia tiến lên khống chế Dương Thầqn.

Dương ThầGDn cũng không chống c, sau khi bịOu còng tay cũng chỉrg khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắKqng, tôi không làm gì sai, sạKp thịQet dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờYKNi tối tôi chưa v thì đQeIgy v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờgi, đaoi mau.
Phùng Bưu lạRdOnh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đOuó nhưng biết là không thểOu giúp đYKNược, chỉgSG biết thở dài nhìn Dương ThầKn bịPY cảNVnh sát dn đgsi.

Đợi đGDám ngườsi Phùng Bưu đfRZưa Dương ThầOun đJcai rồi, đuxám ngườOuri bán hàng rong mới bắGDt đRdOgKu chi ầrgm lên, chng qua là cảEBnh sát và đGmbám thủ lĩIgnh xã hội đxen cấKbu kết với nhau làm vic xấZHEu, quan phỉNV một nhà mà thôi, nhưng nhữNVng lờgsi này cũng không dám nói trước mt cảYnh sát.

BịaEI đRdOưa thng đEBến đgồn cảqnh sát, Dương ThầcAan lp tứXc bịJca kéo vào thẩcAam vấYn trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắgSGn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờjw hắKn không ít lầfRZn vào đCfồn cảJcanh sát, nhưng với thân phn của phạGmbm nhân thì đKqây là lầPYn đKqmCju.

Phùng Bưu bảKqo hai gã cảCJgnh sát cao to đRdOi vào nhà sau, h mũi cườdKgi lạCJgnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉs, còn có thờNVi gian rảRdOnh nhìn xung quanh, đKợi lát nữZHEa ta quay lạJcai xem ngươi còn như vy đSyược không.
Nói xong hắYPKn đZHEóng ca sắbOQt “rầZHEm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương Thầqn lơ đGmbnh ngồi xuống, bình tĩuxnh, hoà nhã nhìn hai tên cảEBnh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảKCGnh sát râu rm bắYKNt đXYPKu đst câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương ThầHtSn

- Giới tính?

- Nam…
Dương ThầYKNn phối hợp trảq lờVi, trên mt ẩuxn nụ cườsi.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảYPKi

xem tạKbi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sau một loạot các câu hỏi đqơn giảSyn nhưng phin phứVc, Dương ThầCfn vn ung dung bình thảsn, trảmCj lờOuri không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữsa cũng vui vẻ trảao lờgi. Ngược lạdKgi, hai tên cảjwnh sát bắYPKt đAwmCju bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạOury cho Dương Thầsn bài học, nhưng Dương ThầRdOn lạZHEi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đYKNs kiếm cớ cho hắRdOn nếm mùi đEYYau khổ đKCGây?

Rốt cục, một tên cảEBnh sát khác da ngăm ngăm đQeen nghĩKb ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đqã đEYYánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảGmbi tôi ẩGmbu đgKs với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảfRZo kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương ThầYKNn trảg lờSyi.

- Bọn họ có thu tin bảGDo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đSXúng không?
Tên cảCJgnh sát râu rm nhe răng cườaEIi đSXộc ác hỏi.

Dương ThầRdOn khẽ gt đqNVu:
- Phảgi… Nhưng tôi cho rằgSGng tôi không có lỗi, cùng lắGDm thì tôi có thểao theo họ ra tòa.

Tên cảqfqnh sát mt đgSGen khinh thườgng lẩJcam bẩom vài tiếng, chìa ra một biên bảPYn chỉOur vào phầgsn ký tên nói:
- Còn ra toà nữYKNa… chỉcAa là tên bán thịYKNt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườHtSng cho ngườgKi bịV hạgi.

Dương ThầYn nhìn lướt qua, đXúng là một tờAw biên bảon nhn tội đPYã đsược chuẩEYYn bịgSG sẵgSGn, các tội danh đOuược thêm vào đxđOurmCj hắbOQn ngồi tù na đtosi. Dương ThầRdOn vẽ mt nghin ngm, cườSyi nhạZHEt nói:
- Anh cảRdOnh sát, tờmCj biên bảmCjn này tôi nghĩao cũng là bấYt hợp pháp, còn chưa kểmCj sao đRdOột nhiên lạKbi thêm vào nhiu tội danh đKCGến thế?

Tên cảxnh sát mt đxen đYp mạVnh bàn:
- Ngươi nghi ngờIg ư, cho rằaEIng chúng ta muốn hãm hạuxi ngươi? Ngươi không biết ngươi đxang ở đKâu ư?

- Tôi chỉYPK nói tht.
Dương Thầqn lòng hiểHtSu rõ hai ngườoi này quyết tâm vu cho mình phạNVm tội, bấVt giác trong mắgKt xuấgst hin vài tia lạmCjnh lẽo.

Hai tên cảtonh sát đCJgương nhiên biết Dương Thầaon sẽ không kí biên bảEYYn này, là ngườgi bình thườuxng chỉto cầEBn biết chữgs sẽ không vô duyên vô cớ t đRdOưa mình vào tù na đXNVi, lí do dùng biên bảSyn này chỉKCG có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầYPKn. Bọn chúng đXã làm đmCjược.

- Tiểsu t, ngươi không phối hợp đxiu tra, có biết hu quảfRZ là gì không?
Tên râu rm đxgng dy, chm rãi đXi đqfqến sau lưng Dương ThầVn, hai nắgKm tay vn vào nhau kêu răng rắHtSc.

Dương Thầton đAwưa mắxxKt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đJcaây. ChỉRdO có mình chống đEYYối cảaEInh sát, mà s tình sau đQeó ngườoi ngoài sẽ không biết đKCGược, cứo cho là biết thì s vic trong đXồn cảSXnh sát không d dàng truyn ra đtoược.

Xem ra trên thế giới này đGDâu đgKâu cũng có loạgi cảZHEnh sát phẩYKNm chấrgt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảmCj gì, nhưng còn hai anh, chắVc chắYPKn cũng không tưởng tượng đEBược hu quảCf
Dương ThầPYn nhìn như không thèm đIggSG ý, quay đKAwu nhe răng cườrgi với tên cảIgnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảxxK?

ThấbOQy Dương ThầZHEn cuối cùng đOurã buông ra lờNVi mạuxo phạEYYm đbOQến cảYnh sát, tên râu rm giơ tay đYKNSynh nắbOQm lấGmby cổ áo Dương ThầKbn, tay kia nắaom lạxi chuẩJcan bịRdO nn xuống.

Nhưng chỉPY trong khoảQenh khắmCjc đcAaó, tay tên râu rm đYCJgm vào khoảmCjng không, chỉV thấoy Dương ThầmCjn t chỗ ngồi đgsã đGmbxng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầKqn cườEYYi gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

ChỉdKg thấYKNy tên râu rm toàn thân co lạaEIi, cuộn mình ngã xuống mt đOurxt co git.

Tên cảgnh sát mt đgKen gin giữgK đOuYng lên:
- Ngươi dám đIgánh cảGDnh sát?
Nói xong lin rút khẩuxu súng lục bên hông ra, nhắJcam ngay Dương ThầKn.

Dương ThầHtSn không đVgK ý đEYYến cái họng súng đGmben sì kia, chạcAay đcAaến nhanh như chớp, nháy mắuxt đsã đqfqến sau lưng tên mt đsen, ngón tay nhẹ nhàng đKqiểVm vào cánh tay hắfRZn, cánh tay đKqó lp tứGmbc như bịPY đSXin git, run mạaonh, khẩAwu súng lục trên tay rơi xuống đbOQXt.

Tên cảKnh sát mt đZHEen chưa kịPYp phảCJgn ứaEIng lin cảSXm thấEYYy sau cổ run lên một hồi, sau đSXó lin ngấNVt đaoi.

Dương ThầKqn nht tờYKN biên bảfRZn phi pháp trên bàn, cườgSGi khẩVy nói:
- Xem ra thủ đJcaoạgKn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịEYY tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đbOQây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add