[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đHJFốc xinh đJOẹp của tôiTác giảv: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịjRch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảHJFnh sát va xuấwjt hin, dân chúng xung quanh đOã vây lạddHi xem, châu đShtJrHu ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầJrHn có gp xui xẻo hay không.

- PhảpqTi, là tôi…
Dương ThầHgJn nghi hoc ngẩfSng đIFFSPu lên, không hiểsIu vì sao cảGjhnh sát lạIFi tới tìm mình, chng lẽ lãnh đfSPPdo trong nước đofrã phát hin ra mình? Không phảJOi chứPPd, nếu đfSúng vy thì bọn ngườJrHi đFược phái tới phảSi là quân đFc chủng cơ mt, và phảhri đeFột kích ban đJOêm mới đwjúng, không thểiN là ba tên dân cảiSinh nhỏ bé đIFược.

CảRnh sát đIưa thẻ ra xác minh, lạEnh lùng cao ngạPCo nói:
- Tôi là cảOvnh sát đeFồn khu phía Tây, đFHgJi đTHvội trưởng Phùng Bưu, có ngườJOi tố cáo anh ẩFSPu đjRfS, mưu sát đhrám thanh niên, giờHJF mờHgJi anh lp tứHoc theo tôi v đddHồn cảrVnh sát đrVFSP đddHiu tra.

Thì ra là vy… Dương ThầIFn git mình, xem ra cái tên TrầShtn Phong kia bịsI đOvánh bỏ chạHIMy đFSPSu óc lch lạdcc rồi, xã hội đHoen lạShti tìm cảHonh sát đHIMến làm vic.

Lão Lý đPPdRng bên cạTiwnh nóng nảPCy bước lên giảOHoi thích:
- Đồng chí cảqFsnh sát, các anh bắHIMt nhầwjm ngườvi rồi, là do TrầHIMn Phong và bọn côn đHgJđHgJến đuQOòi tin bảhqo kê, Dương ThầTiwn chỉj t v thôi.

- H, có bắRt nhầOm hay không chúng tôi sẽ khắFSPc đEiu tra rõ. ChỉTHv biết con trai của ông chủ TrầiNn bịTHv đpqTánh hộc máu, vy mà cu lạGjhi không bịrV xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đhrS ý lão Lý, phấTHvt tay ra hiu cho hai cảHgJnh sát kia tiến lên khống chế Dương ThầQEn.

Dương ThầQEn cũng không chống c, sau khi bịrV còng tay cũng chỉhr khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắrTGng, tôi không làm gì sai, sạVp thịwjt dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờSOmi tối tôi chưa v thì điSiShty v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờRi, đrTGi mau.
Phùng Bưu lạOHonh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đofró nhưng biết là không thểGjh giúp đJOược, chỉTHv biết thở dài nhìn Dương ThầiNn bịhq cảeFnh sát dn đddHi.

Đợi đhqám ngườFSPi Phùng Bưu đjRưa Dương ThầSOmn đTHvi rồi, đOHoám ngườjRi bán hàng rong mới bắVt đpqTofru chi ầOHom lên, chng qua là cảHJFnh sát và đEám thủ lĩhrnh xã hội đofren cấVu kết với nhau làm vic xấqFsu, quan phỉO một nhà mà thôi, nhưng nhữTHvng lờofri này cũng không dám nói trước mt cảgRnh sát.

BịHgJ đShtưa thng đGjhến đeFồn cảTHvnh sát, Dương ThầSn lp tứwjc bịHgJ kéo vào thẩMqm vấHon trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắPPdn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờgR hắTHvn không ít lầPCn vào đNồn cảIFnh sát, nhưng với thân phn của phạNm nhân thì đOvây là lầPCn đSOmsIu.

Phùng Bưu bảShto hai gã cảiNnh sát cao to đsIi vào nhà sau, h mũi cườFi lạrTGnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉwj, còn có thờQEi gian rảofrnh nhìn xung quanh, đHJFợi lát nữQEa ta quay lạMqi xem ngươi còn như vy đfSược không.
Nói xong hắTHvn đOvóng ca sắHIMt “rầofrm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương ThầPPdn lơ đrVnh ngồi xuống, bình tĩSOmnh, hoà nhã nhìn hai tên cảOHonh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảSOmnh sát râu rm bắOHot đhqIu đPCt câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương ThầrVn

- Giới tính?

- Nam…
Dương Thầwjn phối hợp trảTiw lờQEi, trên mt ẩTHvn nụ cườqFsi.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảHIMiSau một loạHgJt các câu hỏi đMqơn giảOvn nhưng phin phứhqc, Dương ThầQEn vn ung dung bình thảSOmn, trảmup lờFSPi không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữtxa cũng vui vẻ trảrTG lờHIMi. Ngược lạqFsi, hai tên cảiNnh sát bắSt đTiwFSPu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạPPdy cho Dương ThầrTGn bài học, nhưng Dương ThầvEn lạSi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đJrHV kiếm cớ cho hắQEn nếm mùi đfSau khổ đEây?

Rốt cục, một tên cảFSPnh sát khác da ngăm ngăm đOen nghĩTHv ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đeFã đpqTánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảFSPi tôi ẩuQOu đvuQO với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảjRo kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương Thầmupn trảMq lờSi.

- Bọn họ có thu tin bảHoo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đjúng không?
Tên cảSOmnh sát râu rm nhe răng cườeFi đeFộc ác hỏi.

Dương Thầjn khẽ gt đJrHofru:
- PhảQEi… Nhưng tôi cho rằvEng tôi không có lỗi, cùng lắVm thì tôi có thểSOm theo họ ra tòa.

Tên cảvnh sát mt đHoen khinh thườgRng lẩiSim bẩPPdm vài tiếng, chìa ra một biên bảOn chỉSht vào phầHJFn ký tên nói:
- Còn ra toà nữja… chỉS là tên bán thịTiwt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườTiwng cho ngườtxi bịV hạiSii.

Dương ThầRn nhìn lướt qua, điNúng là một tờmup biên bảrTGn nhn tội đvEã đvEược chuẩgRn bịOHo sẵPCn, các tội danh đOược thêm vào đjđFSPF hắofrn ngồi tù na đrVGjhi. Dương Thầhrn vẽ mt nghin ngm, cườTHvi nhạTiwt nói:
- Anh cảEnh sát, tờV biên bảvn này tôi nghĩpqT cũng là bấFSPt hợp pháp, còn chưa kểV sao đGjhột nhiên lạofri thêm vào nhiu tội danh đHIMến thế?

Tên cảrTGnh sát mt đrTGen đVp mạNnh bàn:
- Ngươi nghi ngờPPd ư, cho rằVng chúng ta muốn hãm hạsIi ngươi? Ngươi không biết ngươi đgRang ở đOvâu ư?

- Tôi chỉFSP nói tht.
Dương ThầuQOn lòng hiểVu rõ hai ngườqFsi này quyết tâm vu cho mình phạuQOm tội, bấjRt giác trong mắJOt xuấvEt hin vài tia lạmupnh lẽo.

Hai tên cảTHvnh sát đjương nhiên biết Dương ThầOHon sẽ không kí biên bảOHon này, là ngườrTGi bình thườIng chỉrTG cầrVn biết chữqFs sẽ không vô duyên vô cớ t đHgJưa mình vào tù na đShttxi, lí do dùng biên bảSn này chỉiSi có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầddHn. Bọn chúng đTiwã làm đJrHược.

- TiểrVu t, ngươi không phối hợp đviu tra, có biết hu quảTHv là gì không?
Tên râu rm đofreFng dy, chm rãi đHgJi đHoến sau lưng Dương ThầiNn, hai nắNm tay vn vào nhau kêu răng rắmupc. truyn cp nht nhanh nhấMqt tạNi tung hoanh chấVm com

Dương ThầddHn đTiwưa mắsIt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đvây. ChỉHJF có mình chống đuQOối cảhrnh sát, mà s tình sau đeFó ngườPPdi ngoài sẽ không biết đHoược, cứvE cho là biết thì s vic trong đsIồn cảddHnh sát không d dàng truyn ra đTHvược.

Xem ra trên thế giới này đmupâu đNâu cũng có loạOvi cảpqTnh sát phẩHgJm chấMqt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảGjh gì, nhưng còn hai anh, chắqFsc chắRn cũng không tưởng tượng đofrược hu quảO
Dương ThầGjhn nhìn như không thèm đTiwqFs ý, quay điSiOvu nhe răng cườgRi với tên cảiSinh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảgR?

Thấhry Dương ThầJrHn cuối cùng đEã buông ra lờiSii mạSOmo phạhqm đFSPến cảwjnh sát, tên râu rm giơ tay đpqTqFsnh nắwjm lấIy cổ áo Dương Thầhqn, tay kia nắdcm lạJrHi chuẩHgJn bịIF nn xuống.

Nhưng chỉhq trong khoảhrnh khắIc đOHoó, tay tên râu rm đOHoRm vào khoảMqng không, chỉF thấwjy Dương ThầrVn t chỗ ngồi đOvã đgRhrng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầeFn cườtxi gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

Chỉj thấSy tên râu rm toàn thân co lạwji, cuộn mình ngã xuống mt đPCpqTt co git.

Tên cảSOmnh sát mt đGjhen gin giữIF đgRFng lên:
- Ngươi dám đSOmánh cảvEnh sát? truyn copy t tunghoanh.com
Nói xong lin rút khẩvEu súng lục bên hông ra, nhắiNm ngay Dương ThầgRn.

Dương Thầmupn không đtxeF ý đjến cái họng súng đfSen sì kia, chạGjhy đHgJến nhanh như chớp, nháy mắHIMt đRã đeFến sau lưng tên mt đGjhen, ngón tay nhẹ nhàng đOHoiểVm vào cánh tay hắVn, cánh tay đqFsó lp tứeFc như bịTHv đeFin git, run mạIFnh, khẩOvu súng lục trên tay rơi xuống đeFjt.

Tên cảTHvnh sát mt đjRen chưa kịrTGp phảhqn ứJOng lin cảVm thấShty sau cổ run lên một hồi, sau đOvó lin ngấfSt đPCi.

Dương ThầOvn nht tờgR biên bảiNn phi pháp trên bàn, cườIi khẩmupy nói:
- Xem ra thủ điNoạRn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịrV tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đhqây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add