Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đTofốc xinh đxNnẹp của tôiTác giảpd: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịnQch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảGVJnh sát va xuấwiit hin, dân chúng xung quanh đbSbã vây lạnpYi xem, châu đoRou ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầNvn có gp xui xẻo hay không.

- PhảDi, là tôi…
Dương ThầqVOn nghi hoc ngẩCMWng đDwiu lên, không hiểoRu vì sao cảMmsnh sát lạlTvi tới tìm mình, chng lẽ lãnh đYDVZvo trong nước điã phát hin ra mình? Không phảbSbi chứSG, nếu đXZNúng vy thì bọn ngườFSbi đVZvược phái tới phảWpi là quân đwiic chủng cơ mt, và phảfPi đVột kích ban đPêm mới đZFúng, không thểNp là ba tên dân cảGVJnh nhỏ bé đwiược.

CảOGnnh sát đirưa thẻ ra xác minh, lạiFnh lùng cao ngạDo nói:
- Tôi là cảbInh sát đnpYồn khu phía Tây, đNpNpi đZEội trưởng Phùng Bưu, có ngườFSbi tố cáo anh ẩSGu đsEoNp, mưu sát đnpYám thanh niên, giờF mờbSbi anh lp tứiFc theo tôi v đxNnồn cảsEonh sát đCVYD đNviu tra.

Thì ra là vy… Dương ThầTofn git mình, xem ra cái tên Trầqn Phong kia bịSG đbSbánh bỏ chạpy đHYDu óc lch lạoc rồi, xã hội đoen lạWFwi tìm cảFnh sát đqến làm vic.

Lão Lý đooCVng bên cạbSbnh nóng nảWFwy bước lên giảGVJi thích:
- Đồng chí cảwinh sát, các anh bắVZvt nhầSlqm ngườiri rồi, là do TrầZFn Phong và bọn côn đVZvđiến đvWwòi tin bảbIo kê, Dương Thầirn chỉD t v thôi.

- H, có bắirt nhầEnm hay không chúng tôi sẽ khắVc đbIiu tra rõ. ChỉSG biết con trai của ông chủ TrầHn bịnpY đNvánh hộc máu, vy mà cu lạSGi không bịir xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đNvV ý lão Lý, phấOGnt tay ra hiu cho hai cảTofnh sát kia tiến lên khống chế Dương Thầoon.

Dương ThầqVOn cũng không chống c, sau khi bịfP còng tay cũng chỉvWw khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắTofng, tôi không làm gì sai, sạdp thịwit dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờTofi tối tôi chưa v thì đVVZvy v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờWpi, đooi mau.
Phùng Bưu lạEnnh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đJqó nhưng biết là không thểTof giúp đNvược, chỉbSb biết thở dài nhìn Dương Thầqn bịV cảinh sát dn điFi.

Đợi đNvám ngườdi Phùng Bưu đxNnưa Dương ThầSGn đFi rồi, đpám ngườlTvi bán hàng rong mới bắOGnt đbSbbIu chi ầom lên, chng qua là cảZFnh sát và đWFwám thủ lĩqVOnh xã hội đbIen cấFSbu kết với nhau làm vic xấqVOu, quan phỉpd một nhà mà thôi, nhưng nhữWFwng lờZFi này cũng không dám nói trước mt cảvHnh sát.

BịD đFưa thng đxNnến đnpYồn cảHnh sát, Dương ThầiFn lp tứpdc bịF kéo vào thẩPm vấnpYn trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắvHn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờF hắZEn không ít lầnpYn vào đooồn cảWFwnh sát, nhưng với thân phn của phạsEom nhân thì đlTvây là lầHn đWpPu.

Phùng Bưu bảSlqo hai gã cảpnh sát cao to đooi vào nhà sau, h mũi cườSGi lạCVnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉiF, còn có thờqVOi gian rảsEonh nhìn xung quanh, đxNnợi lát nữnpYa ta quay lạDi xem ngươi còn như vy đOGnược không.
Nói xong hắDn đvWwóng ca sắFt “rầMmsm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương ThầDn lơ đEnnh ngồi xuống, bình tĩdnh, hoà nhã nhìn hai tên cảvWwnh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảinh sát râu rm bắDt đCMWSGu đZEt câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương ThầYDn

- Giới tính?

- Nam…
Dương Thầon phối hợp trảXZN lờwii, trên mt ẩTofn nụ cườiFi.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảsEoiSau một loạmXxt các câu hỏi đEnơn giảvWwn nhưng phin phứpc, Dương ThầoRn vn ung dung bình thảon, trảmXx lờVi không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữiFa cũng vui vẻ trảwii lờVi. Ngược lạfPi, hai tên cảFnh sát bắot đGVJbSbu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạHy cho Dương ThầEnn bài học, nhưng Dương ThầWFwn lạwii ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đDVZv kiếm cớ cho hắSlqn nếm mùi đIICau khổ đXZNây?

Rốt cục, một tên cảinh sát khác da ngăm ngăm đZFen nghĩir ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đFSbã đNvánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảbIi tôi ẩSlqu đZECV với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảSGo kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương ThầWpn trảnpY lờEni.

- Bọn họ có thu tin bảbIo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đmXxúng không?
Tên cảlTvnh sát râu rm nhe răng cườoRi đHộc ác hỏi.

Dương ThầPn khẽ gt đVZvmXxu:
- PhảFi… Nhưng tôi cho rằNvng tôi không có lỗi, cùng lắHm thì tôi có thểP theo họ ra tòa.

Tên cảirnh sát mt đmXxen khinh thườbIng lẩHm bẩHm vài tiếng, chìa ra một biên bảbIn chỉnQ vào phầwiin ký tên nói:
- Còn ra toà nữpda… chỉZF là tên bán thịJqt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườfPng cho ngườlTvi bịoo hạqVOi.

Dương ThầbSbn nhìn lướt qua, đIICúng là một tờNp biên bảNvn nhn tội đZFã đoược chuẩiFn bịGVJ sẵWFwn, các tội danh đwiược thêm vào đCVđiFJq hắWFwn ngồi tù na đmXxFSbi. Dương ThầJqn vẽ mt nghin ngm, cườooi nhạSlqt nói:
- Anh cảnQnh sát, tờsEo biên bảbIn này tôi nghĩCMW cũng là bấWpt hợp pháp, còn chưa kểvH sao đOGnột nhiên lạDi thêm vào nhiu tội danh đvHến thế?

Tên cảCMWnh sát mt đMmsen đWpp mạmXxnh bàn:
- Ngươi nghi ngờqVO ư, cho rằnQng chúng ta muốn hãm hạMmsi ngươi? Ngươi không biết ngươi đSGang ở đTofâu ư?

- Tôi chỉP nói tht.
Dương ThầPn lòng hiểvHu rõ hai ngườnQi này quyết tâm vu cho mình phạVZvm tội, bấEnt giác trong mắoRt xuấmXxt hin vài tia lạvHnh lẽo.

Hai tên cảoonh sát đSGương nhiên biết Dương Thầwiin sẽ không kí biên bảNvn này, là ngườii bình thườlTvng chỉZF cầWFwn biết chữpd sẽ không vô duyên vô cớ t đbSbưa mình vào tù na đqVObSbi, lí do dùng biên bảZFn này chỉbI có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầHn. Bọn chúng đwiiã làm đqVOược.

- TiểmXxu t, ngươi không phối hợp đnQiu tra, có biết hu quảGVJ là gì không?
Tên râu rm đGVJiFng dy, chm rãi đFi đlTvến sau lưng Dương ThầnpYn, hai nắJqm tay vn vào nhau kêu răng rắwic.

Dương ThầnpYn đpưa mắwiit nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở điây. ChỉvWw có mình chống đFSbối cảVZvnh sát, mà s tình sau đVó ngườooi ngoài sẽ không biết đPược, cứNv cho là biết thì s vic trong đOGnồn cảDnh sát không d dàng truyn ra đnQược.

Xem ra trên thế giới này đwiâu đwiiâu cũng có loạxNni cảiFnh sát phẩSGm chấIICt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảfP gì, nhưng còn hai anh, chắVZvc chắfPn cũng không tưởng tượng đSGược hu quảmXx
Dương ThầCVn nhìn như không thèm đsEoSG ý, quay đYDbSbu nhe răng cườVZvi với tên cảnpYnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảqVO?

ThấOGny Dương ThầTofn cuối cùng đoRã buông ra lờnQi mạbIo phạVm đXZNến cảonh sát, tên râu rm giơ tay đXZNNvnh nắoRm lấNpy cổ áo Dương Thầdn, tay kia nắWpm lạZEi chuẩmXxn bịZF nn xuống.

Nhưng chỉwii trong khoảinh khắnpYc đqó, tay tên râu rm đNvOGnm vào khoảdng không, chỉOGn thấZFy Dương ThầxNnn t chỗ ngồi điã đoXZNng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầPn cườPi gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

ChỉD thấiFy tên râu rm toàn thân co lạsEoi, cuộn mình ngã xuống mt đpdEnt co git.

Tên cảVnh sát mt đwiien gin giữWFw đpdPng lên:
- Ngươi dám đNpánh cảFSbnh sát?
Nói xong lin rút khẩnQu súng lục bên hông ra, nhắlTvm ngay Dương ThầvWwn.

Dương ThầiFn không đnpYwii ý đirến cái họng súng đWpen sì kia, chạvHy đoRến nhanh như chớp, nháy mắZFt đnpYã đvWwến sau lưng tên mt đnQen, ngón tay nhẹ nhàng đooiểqVOm vào cánh tay hắDn, cánh tay đSlqó lp tứPc như bịJq đZFin git, run mạoonh, khẩSGu súng lục trên tay rơi xuống đNvFSbt. xem chương mới tạNvi tunghoanh(.)com

Tên cảpnh sát mt đVen chưa kịHp phảvHn ứqng lin cảPm thấvHy sau cổ run lên một hồi, sau đbSbó lin ngấYDt đoi.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Dương Thầpdn nht tờoo biên bảZFn phi pháp trên bàn, cườWpi khẩNpy nói:
- Xem ra thủ đVZvoạFn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịSG tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đnpYây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add