Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đbXốc xinh đZRZẹp của tôiTác giải: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịvBvch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảvwonh sát va xuấRht hin, dân chúng xung quanh đZFã vây lạNLi xem, châu đaMtNu ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầZin có gp xui xẻo hay không.

- Phảsui, là tôi…
Dương ThầNgmn nghi hoc ngẩBng đUXFrru lên, không hiểMu vì sao cảBnh sát lạwai tới tìm mình, chng lẽ lãnh đNLUZUo trong nước đqã phát hin ra mình? Không phảhi chứZwj, nếu đlJúng vy thì bọn ngườmNPi đvwoược phái tới phảgqli là quân đZwjc chủng cơ mt, và phảRUvi đRhột kích ban đtJêm mới đUZUúng, không thểsu là ba tên dân cảPFnh nhỏ bé đtZNược.

Cảmqnh sát đkkgưa thẻ ra xác minh, lạFnh lùng cao ngạgqlo nói:
- Tôi là cảZwjnh sát đNuồn khu phía Tây, đgqlNLi đgqlội trưởng Phùng Bưu, có ngườai tố cáo anh ẩOZeu đerIlJ, mưu sát đOZeám thanh niên, giờZwj mờai anh lp tứsuc theo tôi v đZRZồn cảerInh sát đmNPwO đOZeiu tra.

Thì ra là vy… Dương ThầUCn git mình, xem ra cái tên TrầZin Phong kia bịvwo đvBvánh bỏ chạOZey đAMURUvu óc lch lạIBc rồi, xã hội đtZNen lạhi tìm cảgRAnh sát đAMUến làm vic.

Lão Lý đlJsung bên cạNgmnh nóng nảsuy bước lên giảXbsi thích:
- Đồng chí cảZFnh sát, các anh bắtJt nhầRhm ngườrri rồi, là do TrầgRAn Phong và bọn côn đsuđMtNến đqòi tin bảZRZo kê, Dương ThầZwjn chỉtZN t v thôi.

- H, có bắNut nhầNLm hay không chúng tôi sẽ khắcsc đvwoiu tra rõ. Chỉgql biết con trai của ông chủ TrầbXn bịJ đoLánh hộc máu, vy mà cu lạPFi không bịlJ xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đBOterI ý lão Lý, phấIBt tay ra hiu cho hai cảunh sát kia tiến lên khống chế Dương Thầhn.

Dương ThầFn cũng không chống c, sau khi bịNu còng tay cũng chỉlJ khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắNung, tôi không làm gì sai, sạZFp thịat dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờjMi tối tôi chưa v thì đUCZiy v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờrri, đvwoi mau.
Phùng Bưu lạZwjnh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đZió nhưng biết là không thểr giúp đRUvược, chỉXbs biết thở dài nhìn Dương ThầMn bịvBv cảJnh sát dn đRUvi.

Đợi đtZNám ngườlJi Phùng Bưu đrrưa Dương ThầZwjn đMi rồi, đaám ngườBOti bán hàng rong mới bắcst đuNuu chi ầrrm lên, chng qua là cảZFnh sát và đJám thủ lĩZFnh xã hội đwOen cấZwju kết với nhau làm vic xấUXFu, quan phỉMtN một nhà mà thôi, nhưng nhữNung lờNui này cũng không dám nói trước mt cảbXnh sát.

Bịsu đNuưa thng đjMến đRhồn cảmNPnh sát, Dương Thầwan lp tứic bịmq kéo vào thẩMtNm vấZFn trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắZwjn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờerI hắRUvn không ít lầgRAn vào đwOồn cảIBnh sát, nhưng với thân phn của phạim nhân thì đgRAây là lầBn đrrBu.

Phùng Bưu bảoLo hai gã cảrnh sát cao to đZRZi vào nhà sau, h mũi cườjMi lạUCnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉtZN, còn có thờRhi gian rảBnh nhìn xung quanh, đPFợi lát nữgqla ta quay lạBi xem ngươi còn như vy đZwjược không.
Nói xong hắsun đtJóng ca sắFt “rầlJm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương Thầmqn lơ đoLnh ngồi xuống, bình tĩMtNnh, hoà nhã nhìn hai tên cảzqnh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Một tên cảNLnh sát râu rm bắMtNt đuqu đMtNt câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương Thầwan

- Giới tính?

- Nam…
Dương ThầtJn phối hợp trảAMU lờlJi, trên mt ẩwan nụ cườsui.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảiiSau một loạgRAt các câu hỏi đkkgơn giảwan nhưng phin phứtJc, Dương Thầvwon vn ung dung bình thảqn, trảBOt lờZwji không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữXbsa cũng vui vẻ trảwa lờUZUi. Ngược lạmNPi, hai tên cảMnh sát bắNut đrgRAu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạJy cho Dương Thầrn bài học, nhưng Dương ThầvBvn lạUCi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đNuUZU kiếm cớ cho hắtZNn nếm mùi đaau khổ đwaây?

Rốt cục, một tên cảjMnh sát khác da ngăm ngăm đwOen nghĩUXF ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đPFã đFánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảIBi tôi ẩqu đUZUgRA với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảRUvo kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương ThầJn trảAMU lờwOi.

- Bọn họ có thu tin bảro kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đhúng không?
Tên cảgRAnh sát râu rm nhe răng cườsui đaộc ác hỏi.

Dương ThầUXFn khẽ gt đOZequ:
- Phảri… Nhưng tôi cho rằMng tôi không có lỗi, cùng lắhm thì tôi có thểM theo họ ra tòa.

Tên cảmNPnh sát mt đtZNen khinh thườJng lẩFm bẩtZNm vài tiếng, chìa ra một biên bảUCn chỉFzc vào phầMtNn ký tên nói:
- Còn ra toà nữlJa… chỉFzc là tên bán thịFt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườRhng cho ngườii bịmNP hạPFi.

Dương ThầAMUn nhìn lướt qua, đrrúng là một tờOZe biên bảAMUn nhn tội đXbsã đJược chuẩNLn bịF sẵmNPn, các tội danh đgRAược thêm vào đsuđZRZwO hắcsn ngồi tù na đjMBOti. Dương ThầbXn vẽ mt nghin ngm, cườRUvi nhạNLt nói:
- Anh cảZwjnh sát, tờgRA biên bảmqn này tôi nghĩoL cũng là bấjMt hợp pháp, còn chưa kểXbs sao đRhột nhiên lạlJi thêm vào nhiu tội danh đsuến thế?

Tên cảvBvnh sát mt đUZUen đUXFp mạNLnh bàn:
- Ngươi nghi ngờbX ư, cho rằNung chúng ta muốn hãm hạNui ngươi? Ngươi không biết ngươi đZwjang ở đIBâu ư?

- Tôi chỉZwj nói tht.
Dương ThầNgmn lòng hiểrru rõ hai ngườIBi này quyết tâm vu cho mình phạJm tội, bấlJt giác trong mắAMUt xuấqt hin vài tia lạgRAnh lẽo.

Hai tên cảcsnh sát đvBvương nhiên biết Dương Thầrrn sẽ không kí biên bảan này, là ngườai bình thườang chỉerI cầZin biết chữsu sẽ không vô duyên vô cớ t đwaưa mình vào tù na đOZeqi, lí do dùng biên bảIBn này chỉAMU có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầtZNn. Bọn chúng đUCã làm đmNPược.

- TiểAMUu t, ngươi không phối hợp đqiu tra, có biết hu quảjM là gì không?
Tên râu rm đBtZNng dy, chm rãi đRUvi đOZeến sau lưng Dương ThầUXFn, hai nắNLm tay vn vào nhau kêu răng rắRUvc.

Dương ThầIBn đRUvưa mắwOt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đRUvây. ChỉAMU có mình chống đaối cảlJnh sát, mà s tình sau đoLó ngườri ngoài sẽ không biết đUZUược, cứUZU cho là biết thì s vic trong đOZeồn cảunh sát không d dàng truyn ra đtJược.

Xem ra trên thế giới này đerIâu đaâu cũng có loạNui cảPFnh sát phẩtJm chấIBt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảNgm gì, nhưng còn hai anh, chắlJc chắan cũng không tưởng tượng đzqược hu quảZi
Dương ThầRhn nhìn như không thèm đMtNmNP ý, quay đvwouu nhe răng cườOZei với tên cảtZNnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảu?
đZiọc truyn mới nhấmNPt tạsui tung hoanh . com
Thấzqy Dương ThầerIn cuối cùng đmqã buông ra lờgqli mạgqlo phạNgmm đmNPến cảtJnh sát, tên râu rm giơ tay đUXFNgmnh nắkkgm lấXbsy cổ áo Dương ThầNgmn, tay kia nắsum lạoLi chuẩlJn bịBOt nn xuống.

Nhưng chỉOZe trong khoảNgmnh khắFc đOZeó, tay tên râu rm đZwjNLm vào khoảung không, chỉNgm thấRhy Dương ThầPFn t chỗ ngồi đUXFã đjMBng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương Thầqn cườrri gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

Chỉwa thấmqy tên râu rm toàn thân co lạNLi, cuộn mình ngã xuống mt đBUZUt co git.

Tên cảJnh sát mt đhen gin giữNgm đNLNLng lên:
- Ngươi dám đZiánh cảtZNnh sát?
Nói xong lin rút khẩwau súng lục bên hông ra, nhắgRAm ngay Dương ThầZwjn.

Dương ThầNun không đBbX ý đmqến cái họng súng đaen sì kia, chạzqy điến nhanh như chớp, nháy mắUZUt đaã đOZeến sau lưng tên mt đtJen, ngón tay nhẹ nhàng đPFiểFzcm vào cánh tay hắIBn, cánh tay đZió lp tứuc như bịi đvBvin git, run mạUCnh, khẩZFu súng lục trên tay rơi xuống đtJJt.

Tên cảgRAnh sát mt đhen chưa kịlJp phảwan ứZFng lin cảPFm thấZwjy sau cổ run lên một hồi, sau đNgmó lin ngấNgmt đtJi.

Dương Thầhn nht tờwO biên bảhn phi pháp trên bàn, cườBi khẩFy nói:
- Xem ra thủ đRUvoạgqln này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịcs tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đtJây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add