Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đMMjốc xinh đvsẹp của tôiTác giảVC: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịMech Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảaUnh sát va xuấwAt hin, dân chúng xung quanh đmkSã vây lạqvi xem, châu đaUdCu ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầVAqn có gp xui xẻo hay không.

- PhảkYYi, là tôi…
Dương ThầQqQn nghi hoc ngẩwAng đWpMKu lên, không hiểVAqu vì sao cảwAnh sát lạqjpi tới tìm mình, chng lẽ lãnh đAUWpo trong nước đSTã phát hin ra mình? Không phảYYAi chứFXk, nếu đmkSúng vy thì bọn ngườndi đFXkược phái tới phảnWi là quân đqjpc chủng cơ mt, và phảWi đfnwột kích ban đcSêm mới đvsúng, không thểZfr là ba tên dân cảenh nhỏ bé đsFVược.

CảdLnh sát đsFVưa thẻ ra xác minh, lạndnh lùng cao ngạdLo nói:
- Tôi là cảTnh sát đfnwồn khu phía Tây, đZfrCi đAUội trưởng Phùng Bưu, có ngườaUi tố cáo anh ẩYYAu đWBz, mưu sát đjUWám thanh niên, giờwA mờWi anh lp tứwAc theo tôi v đBzồn cảaUnh sát đFXkfnw đYkiu tra.

Thì ra là vy… Dương ThầmkSn git mình, xem ra cái tên TrầMMjn Phong kia bịfnw đrdBánh bỏ chạPy đmkSqvu óc lch lạPc rồi, xã hội đnden lạAUi tìm cảjUWnh sát đVCến làm vic.

Lão Lý đkGpMKng bên cạPnh nóng nảvsy bước lên giảtPi thích:
- Đồng chí cảSTnh sát, các anh bắYYAt nhầqjpm ngườcSi rồi, là do TrầkGn Phong và bọn côn đpMKđUatến đSTòi tin bảAsZo kê, Dương ThầwAn chỉtP t v thôi.

- H, có bắSTt nhầvsm hay không chúng tôi sẽ khắYYAc đmkSiu tra rõ. ChỉTWV biết con trai của ông chủ TrầsFVn bịWcv đFXkánh hộc máu, vy mà cu lạKTmi không bịWp xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đcSMMj ý lão Lý, phấSTt tay ra hiu cho hai cảVAqnh sát kia tiến lên khống chế Dương ThầPn.

Dương ThầUatn cũng không chống c, sau khi bịT còng tay cũng chỉP khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắmkSng, tôi không làm gì sai, sạUatp thịVCt dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờei tối tôi chưa v thì đCUaty v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờSTi, đei mau.
Phùng Bưu lạkYYnh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đQqQó nhưng biết là không thểVAq giúp đSược, chỉU biết thở dài nhìn Dương ThầTWVn bịVC cảrdBnh sát dn đMMji.

Đợi đsám ngườkYYi Phùng Bưu đPưa Dương ThầTn đjWi rồi, đkGám ngườfnwi bán hàng rong mới bắqjpt đjUWWu chi ầtPm lên, chng qua là cảWnh sát và đndám thủ lĩjWnh xã hội đsen cấTWVu kết với nhau làm vic xấTWVu, quan phỉkG một nhà mà thôi, nhưng nhữSng lờXdWi này cũng không dám nói trước mt cảwAnh sát.

BịsFV đrdBưa thng đGến đPồn cảWnh sát, Dương Thầfnwn lp tứjWc bịMe kéo vào thẩYkm vấsn trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắkGn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờtP hắQqQn không ít lầUatn vào đjUWồn cảfnwnh sát, nhưng với thân phn của phạjWm nhân thì đdLây là lầTn đTWVndu.

Phùng Bưu bảPo hai gã cảmkSnh sát cao to đjUWi vào nhà sau, h mũi cườVAqi lạkYYnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉkYY, còn có thờsFVi gian rảWnh nhìn xung quanh, đkGợi lát nữqva ta quay lạUi xem ngươi còn như vy đsược không.
Nói xong hắen đmkSóng ca sắXdWt “rầZfrm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương Thầsn lơ đrdBnh ngồi xuống, bình tĩVAqnh, hoà nhã nhìn hai tên cảqvnh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảAUnh sát râu rm bắkYYt đFXkGu đWt câu hỏi:
- Họ tên?
truyn đWcvược lấdCy t website tung hoanh
- Dương Thầvsn

- Giới tính?

- Nam…
Dương ThầkYYn phối hợp trảXdW lờtPi, trên mt ẩqjpn nụ cườGi.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?
truyn copy t tunghoanh.com
- Trung HảUiSau một loạqjpt các câu hỏi đpMKơn giảKTmn nhưng phin phứcSc, Dương Thầsn vn ung dung bình thảYkn, trảW lờdCi không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữKTma cũng vui vẻ trảT lờYki. Ngược lạkGi, hai tên cảsnh sát bắSTt đAUPu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạqvy cho Dương ThầUn bài học, nhưng Dương ThầkYYn lạtPi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đrdBdL kiếm cớ cho hắYkn nếm mùi đkGau khổ đVCây?

Rốt cục, một tên cảnWnh sát khác da ngăm ngăm đkYYen nghĩT ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đkGã đWpánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảWpi tôi ẩvsu đWsFV với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảZfro kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương ThầaUn trảkYY lờwAi.

- Bọn họ có thu tin bảWo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đTúng không?
Tên cảjUWnh sát râu rm nhe răng cườpMKi đrdBộc ác hỏi.

Dương ThầSn khẽ gt đkYYfnwu:
- PhảSi… Nhưng tôi cho rằYYAng tôi không có lỗi, cùng lắWm thì tôi có thểmkS theo họ ra tòa.

Tên cảFXknh sát mt đmkSen khinh thườeng lẩmkSm bẩdLm vài tiếng, chìa ra một biên bảcSn chỉW vào phầwAn ký tên nói:
- Còn ra toà nữGa… chỉsFV là tên bán thịYNt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườVCng cho ngườei bịsFV hạWcvi.

Dương ThầUatn nhìn lướt qua, đTWVúng là một tờS biên bảdCn nhn tội đvsã đQqQược chuẩVCn bịWp sẵAUn, các tội danh đfnwược thêm vào đnWđnWjUW hắXdWn ngồi tù na đBzGi. Dương ThầMen vẽ mt nghin ngm, cườndi nhạWcvt nói:
- Anh cảYNnh sát, tờcS biên bảcSn này tôi nghĩWp cũng là bấrdBt hợp pháp, còn chưa kểBz sao đSTột nhiên lạWi thêm vào nhiu tội danh đdLến thế?

Tên cảdCnh sát mt đTen đTp mạUnh bàn:
- Ngươi nghi ngờe ư, cho rằWng chúng ta muốn hãm hạYki ngươi? Ngươi không biết ngươi đYNang ở đSâu ư?

- Tôi chỉfnw nói tht.
Dương ThầjUWn lòng hiểsFVu rõ hai ngườkGi này quyết tâm vu cho mình phạPm tội, bấvst giác trong mắXdWt xuấpMKt hin vài tia lạkGnh lẽo.

Hai tên cảWpnh sát đjUWương nhiên biết Dương Thầvsn sẽ không kí biên bảKTmn này, là ngườVCi bình thườaUng chỉKTm cầWn biết chữqv sẽ không vô duyên vô cớ t đSTưa mình vào tù na đAsZWi, lí do dùng biên bảkYYn này chỉvs có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầdLn. Bọn chúng đsFVã làm đqjpược.

- TiểBzu t, ngươi không phối hợp đAsZiu tra, có biết hu quảqjp là gì không?
Tên râu rm đVCTWVng dy, chm rãi đZfri đkGến sau lưng Dương ThầPn, hai nắPm tay vn vào nhau kêu răng rắqjpc.

Dương ThầwAn đPưa mắUt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đCây. ChỉcS có mình chống đwAối cảaUnh sát, mà s tình sau đAUó ngườGi ngoài sẽ không biết đaUược, cứC cho là biết thì s vic trong đYkồn cảkYYnh sát không d dàng truyn ra đqjpược.

Xem ra trên thế giới này đcSâu đsâu cũng có loạwAi cảAUnh sát phẩvsm chấGt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảP gì, nhưng còn hai anh, chắWcvc chắWn cũng không tưởng tượng đBzược hu quảMe
Dương ThầPn nhìn như không thèm đdCXdW ý, quay đBzFXku nhe răng cườTWVi với tên cảrdBnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảpMK?

ThấFXky Dương ThầCn cuối cùng đsFVã buông ra lờTWVi mạnWo phạTm đfnwến cảYYAnh sát, tên râu rm giơ tay đkGCnh nắnWm lấdLy cổ áo Dương ThầWcvn, tay kia nắXdWm lạfnwi chuẩdCn bịP nn xuống.

Nhưng chỉWcv trong khoảUnh khắSTc đkYYó, tay tên râu rm đWkYYm vào khoảMeng không, chỉP thấqjpy Dương ThầTn t chỗ ngồi đGã đkGSTng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầGn cườYNi gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

Chỉqjp thấTy tên râu rm toàn thân co lạQqQi, cuộn mình ngã xuống mt đnWQqQt co git.

Tên cảfnwnh sát mt đeen gin giữjW đMMjcSng lên:
- Ngươi dám đAUánh cảTWVnh sát?
Nói xong lin rút khẩQqQu súng lục bên hông ra, nhắXdWm ngay Dương ThầMMjn.

Dương ThầtPn không đTrdB ý đTến cái họng súng đAsZen sì kia, chạrdBy đYNến nhanh như chớp, nháy mắZfrt đBzã đjUWến sau lưng tên mt đTWVen, ngón tay nhẹ nhàng đeiểmkSm vào cánh tay hắmkSn, cánh tay đrdBó lp tứfnwc như bịT đWpin git, run mạAUnh, khẩTu súng lục trên tay rơi xuống đKTmndt.

Tên cảsFVnh sát mt đjUWen chưa kịmkSp phảnWn ứsng lin cảdLm thấFXky sau cổ run lên một hồi, sau đUó lin ngấVAqt đYki.

Dương Thầen nht tờG biên bảnWn phi pháp trên bàn, cườqvi khẩUy nói:
- Xem ra thủ đcSoạVAqn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịnd tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đBzây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add