Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đNốc xinh đovẹp của tôiTác giảKb: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịtch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảfnh sát va xuấQJVt hin, dân chúng xung quanh đCtã vây lạovi xem, châu đuNVfu ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầHQHn có gp xui xẻo hay không.

- PhảWhui, là tôi…
Dương ThầqYn nghi hoc ngẩRSng đWKbu lên, không hiểoOhu vì sao cảfnh sát lạti tới tìm mình, chng lẽ lãnh đtHoRSo trong nước đIhã phát hin ra mình? Không phảhti chứEl, nếu đItEúng vy thì bọn ngườWhui đQJVược phái tới phảMKi là quân đtc chủng cơ mt, và phảCti đBTột kích ban đtêm mới đUúng, không thểIh là ba tên dân cảBTnh nhỏ bé đoMMược.

CảoMMnh sát đZCKưa thẻ ra xác minh, lạZCKnh lùng cao ngạQto nói:
- Tôi là cảCtnh sát đVgQồn khu phía Tây, đhRoOhi đgofội trưởng Phùng Bưu, có ngườoOhi tố cáo anh ẩTKWu đhtW, mưu sát đOQám thanh niên, giờl mờgofi anh lp tứRSc theo tôi v đoOhồn cảoMMnh sát đTKWov đWiu tra.
đKWọc truyn mới nhấKWt tạgofi tung hoanh . com
Thì ra là vy… Dương ThầqYn git mình, xem ra cái tên TrầJWZn Phong kia bịv đItEánh bỏ chạhUy đbbyoOhu óc lch lạJWZc rồi, xã hội đWQen lạNi tìm cảElnh sát đtHoến làm vic.

Lão Lý đoOhItEng bên cạJWZnh nóng nảvIQy bước lên giảWhui thích:
- Đồng chí cảuNnh sát, các anh bắtt nhầQJVm ngườKbi rồi, là do TrầNn Phong và bọn côn đElđWhuến đgofòi tin bảuNo kê, Dương ThầytKn chỉZCK t v thôi.

- H, có bắBTt nhầJWZm hay không chúng tôi sẽ khắfc đOBqiu tra rõ. ChỉKvO biết con trai của ông chủ Trầfn bịht đWhuánh hộc máu, vy mà cu lạRSi không bịS xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đIhgof ý lão Lý, phấCtt tay ra hiu cho hai cảWnh sát kia tiến lên khống chế Dương ThầKvOn.

Dương ThầQJVn cũng không chống c, sau khi bịl còng tay cũng chỉqY khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắElng, tôi không làm gì sai, sạvp thịuNt dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờKbi tối tôi chưa v thì đElJWZy v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờUi, đhUi mau.
Phùng Bưu lạMKnh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đMPó nhưng biết là không thểWhu giúp đtược, chỉMP biết thở dài nhìn Dương ThầWhun bịgof cảlnh sát dn đIhi.

Đợi đOBqám ngườWi Phùng Bưu đvIQưa Dương ThầHQHn đqYi rồi, đlám ngườHoTi bán hàng rong mới bắItEt đTKWMPu chi ầWhum lên, chng qua là cảhUnh sát và đuNám thủ lĩoOhnh xã hội đHQHen cấvu kết với nhau làm vic xấMPu, quan phỉRS một nhà mà thôi, nhưng nhữKbng lờvi này cũng không dám nói trước mt cảHoTnh sát.

BịtHo đbbyưa thng đVfến đoOhồn cảMPnh sát, Dương ThầQIan lp tứvc bịuN kéo vào thẩRSm vấhRn trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắvIQn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờVf hắWQn không ít lầSn vào đQJVồn cảBTnh sát, nhưng với thân phn của phạfm nhân thì đKbây là lầtHon đuNUu.

Phùng Bưu bảJWZo hai gã cảvIQnh sát cao to đVgQi vào nhà sau, h mũi cườWQi lạKbnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉt, còn có thờIhi gian rảUnh nhìn xung quanh, đfvợi lát nữMKa ta quay lạhRi xem ngươi còn như vy đoMMược không.
Nói xong hắvn đlóng ca sắUt “rầElm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương Thầgofn lơ đOBqnh ngồi xuống, bình tĩSnh, hoà nhã nhìn hai tên cảBTnh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảKbnh sát râu rm bắSt đIhhtu đMKt câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương ThầMPn

- Giới tính?

- Nam…
Dương ThầIhn phối hợp trảQt lờfvi, trên mt ẩqYn nụ cườti.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảMPiSau một loạvt các câu hỏi đKbơn giảRSn nhưng phin phứQtc, Dương ThầNn vn ung dung bình thảZCKn, trảht lờRSi không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữKba cũng vui vẻ trảht lờhti. Ngược lạoMMi, hai tên cảBTnh sát bắJWZt đWBTu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạly cho Dương ThầIhn bài học, nhưng Dương ThầSn lạItEi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đhtuN kiếm cớ cho hắqYn nếm mùi đKvOau khổ đRSây?

Rốt cục, một tên cảItEnh sát khác da ngăm ngăm đMKen nghĩoMM ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đtã đvánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảBTi tôi ẩoOhu đoOhOBq với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảBTo kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương ThầQIan trảItE lờhRi.

- Bọn họ có thu tin bảvIQo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đfvúng không?
Tên cảqYnh sát râu rm nhe răng cườhUi đlộc ác hỏi.
truyn copy t tunghoanh.com
Dương ThầEln khẽ gt đKvOWQu:
- PhảQti… Nhưng tôi cho rằKvOng tôi không có lỗi, cùng lắQtm thì tôi có thểHQH theo họ ra tòa.

Tên cảMKnh sát mt đHQHen khinh thườOQng lẩNm bẩMPm vài tiếng, chìa ra một biên bảCtn chỉuN vào phầMKn ký tên nói:
- Còn ra toà nữTKWa… chỉv là tên bán thịytKt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườlng cho ngườTKWi bịU hạVgQi.

Dương ThầUn nhìn lướt qua, đWúng là một tờWhu biên bảIhn nhn tội đOBqã đhUược chuẩvn bịN sẵHoTn, các tội danh đtHoược thêm vào đJWZđovCt hắQJVn ngồi tù na đaRVRSi. Dương ThầJWZn vẽ mt nghin ngm, cườKbi nhạvIQt nói:
- Anh cảKWnh sát, tờQt biên bảvIQn này tôi nghĩhU cũng là bấHQHt hợp pháp, còn chưa kểRS sao đSột nhiên lạMKi thêm vào nhiu tội danh đqYến thế?

Tên cảvnh sát mt đJWZen đRSp mạaRVnh bàn:
- Ngươi nghi ngờQIa ư, cho rằvng chúng ta muốn hãm hạKbi ngươi? Ngươi không biết ngươi đUang ở đtHoâu ư?

- Tôi chỉW nói tht.
Dương ThầWhun lòng hiểytKu rõ hai ngườvi này quyết tâm vu cho mình phạIhm tội, bấKvOt giác trong mắoOht xuấoMMt hin vài tia lạovnh lẽo.

Hai tên cảTKWnh sát đSương nhiên biết Dương Thầln sẽ không kí biên bảhRn này, là ngườWi bình thườVgQng chỉKb cầWhun biết chữOQ sẽ không vô duyên vô cớ t đKbưa mình vào tù na đVfSi, lí do dùng biên bảovn này chỉhU có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầVfn. Bọn chúng đhtã làm đKWược.

- TiểoMMu t, ngươi không phối hợp đviu tra, có biết hu quảU là gì không?
Tên râu rm đuNhUng dy, chm rãi đQti đMKến sau lưng Dương ThầNn, hai nắovm tay vn vào nhau kêu răng rắIhc.

Dương ThầOBqn đZCKưa mắIht nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đovây. ChỉMP có mình chống đbbyối cảWhunh sát, mà s tình sau đQJVó ngườSi ngoài sẽ không biết đVfược, cứov cho là biết thì s vic trong đhUồn cảoMMnh sát không d dàng truyn ra đHoTược.

Xem ra trên thế giới này đBTâu đaRVâu cũng có loạKbi cảovnh sát phẩvm chấoMMt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảMK gì, nhưng còn hai anh, chắElc chắHoTn cũng không tưởng tượng đQIaược hu quảHoT
Dương Thầtn nhìn như không thèm đoMMKW ý, quay đZCKIhu nhe răng cườCti với tên cảvnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảoOh?

Thấbbyy Dương ThầVfn cuối cùng đtã buông ra lờaRVi mạQto phạRSm đUến cảOBqnh sát, tên râu rm giơ tay đNQIanh nắOQm lấoMMy cổ áo Dương ThầQtn, tay kia nắHQHm lạtHoi chuẩRSn bịuN nn xuống.

Nhưng chỉt trong khoảCtnh khắMPc đhUó, tay tên râu rm đMKWhum vào khoảQtng không, chỉOQ thấTKWy Dương Thầhtn t chỗ ngồi đJWZã đvIQvng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầHQHn cườQJVi gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

ChỉS thấhUy tên râu rm toàn thân co lạvIQi, cuộn mình ngã xuống mt đNHoTt co git.

Tên cảtnh sát mt đhRen gin giữhU đMKoOhng lên:
- Ngươi dám đItEánh cảHQHnh sát?
Nói xong lin rút khẩhRu súng lục bên hông ra, nhắQIam ngay Dương ThầTKWn.

Dương ThầOBqn không đCtht ý đKWến cái họng súng đElen sì kia, chạItEy đoMMến nhanh như chớp, nháy mắWt đtHoã đMKến sau lưng tên mt đQten, ngón tay nhẹ nhàng đWhuiểuNm vào cánh tay hắgofn, cánh tay đhUó lp tứRSc như bịhU đKvOin git, run mạQtnh, khẩElu súng lục trên tay rơi xuống đlovt.

Tên cảvnh sát mt đWen chưa kịQJVp phảoOhn ứElng lin cảQtm thấoMMy sau cổ run lên một hồi, sau đfvó lin ngấMPt đvIQi.

Dương ThầHoTn nht tờt biên bảfvn phi pháp trên bàn, cườBTi khẩytKy nói:
- Xem ra thủ đVfoạoOhn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịHQH tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đfây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add