Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đbVDốc xinh đwẹp của tôiTác giảXbT: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịGich Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảTpnh sát va xuấXbTt hin, dân chúng xung quanh đTpã vây lạYOki xem, châu đfqNYu ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầeGFn có gp xui xẻo hay không.
nguồn tunghoanh.com
- Phảioui, là tôi…
Dương ThầbHn nghi hoc ngẩgvXng đTgbVvvu lên, không hiểCwu vì sao cảveUnh sát lạbVDi tới tìm mình, chng lẽ lãnh điouNjio trong nước đvgã phát hin ra mình? Không phảXbTi chứe, nếu đNjiúng vy thì bọn ngườioui đXbTược phái tới phảveUi là quân đUTnc chủng cơ mt, và phảbHi đoAột kích ban đVvvêm mới đbHúng, không thểbH là ba tên dân cảkMinh nhỏ bé đYOkược.

CảRnh sát đjCLưa thẻ ra xác minh, lạXbTnh lùng cao ngạiouo nói:
- Tôi là cảrnh sát đzUồn khu phía Tây, đOKibVDi đqqTội trưởng Phùng Bưu, có ngườCwi tố cáo anh ẩCwu đvgw, mưu sát đLfám thanh niên, giờTgb mờOKii anh lp tứveUc theo tôi v đrồn cảvKnh sát đvgXbT đUTniu tra.

Thì ra là vy… Dương Thầidun git mình, xem ra cái tên TrầBn Phong kia bịNji đbánh bỏ chạYOky đVvvDzYu óc lch lạNjic rồi, xã hội đvKen lạeGFi tìm cảTgbnh sát đGiến làm vic.

Lão Lý điPzUng bên cạXbTnh nóng nảOKiy bước lên giảFHi thích:
- Đồng chí cảfnh sát, các anh bắkMit nhầBqBm ngườwi rồi, là do TrầoAn Phong và bọn côn đTpđDzYến đveUòi tin bảbVDo kê, Dương ThầiPn chỉXbT t v thôi.

- H, có bắBt nhầTum hay không chúng tôi sẽ khắRc đvKiu tra rõ. ChỉFH biết con trai của ông chủ TrầTgbn bịnu đnuánh hộc máu, vy mà cu lạLfi không bịgvX xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đKALf ý lão Lý, phấeGFt tay ra hiu cho hai cảkMinh sát kia tiến lên khống chế Dương ThầNjin.

Dương ThầeGFn cũng không chống c, sau khi bịTp còng tay cũng chỉbH khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắbHng, tôi không làm gì sai, sạzUp thịLft dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờBqBi tối tôi chưa v thì đMbDvgy v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờnui, đveUi mau.
Phùng Bưu lạYOknh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đwó nhưng biết là không thểTgb giúp đbHược, chỉeGF biết thở dài nhìn Dương ThầbVDn bịveU cảoAnh sát dn đYVi.

Đợi đzUám ngườri Phùng Bưu đwưa Dương Thầfn đjCLi rồi, đFHám ngườbVDi bán hàng rong mới bắvgt đOKiveUu chi ầjCLm lên, chng qua là cảTpnh sát và đUTnám thủ lĩKAnh xã hội đuren cấjCLu kết với nhau làm vic xấKAu, quan phỉidu một nhà mà thôi, nhưng nhữYOkng lờkMii này cũng không dám nói trước mt cảvbnh sát.

BịveU đNjiưa thng đfến đRồn cảBnh sát, Dương ThầLfn lp tứTgbc bịUTn kéo vào thẩvgm vấkMin trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắAn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờLf hắCwn không ít lầwn vào đXbTồn cảMbDnh sát, nhưng với thân phn của phạUTnm nhân thì đYOkây là lầYOkn đRbu.

Phùng Bưu bảiduo hai gã cảRnh sát cao to đAi vào nhà sau, h mũi cườOKii lạgvXnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉB, còn có thờdei gian rảXbTnh nhìn xung quanh, đfợi lát nữBa ta quay lạVvvi xem ngươi còn như vy đNjiược không.
Nói xong hắveUn đDzYóng ca sắKAt “rầYOkm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương Thầidun lơ đFHnh ngồi xuống, bình tĩVvvnh, hoà nhã nhìn hai tên cảoAnh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảwnh sát râu rm bắTpt đkMiYOku đdet câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương ThầgvXn

- Giới tính?

- Nam…
Dương ThầAn phối hợp trảDR lờDzYi, trên mt ẩMbDn nụ cườTgbi.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảriSau một loạUTnt các câu hỏi đBơn giảRn nhưng phin phứOKic, Dương Thầurn vn ung dung bình thảTpn, trảTp lờqNYi không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữvga cũng vui vẻ trảVvv lờBqBi. Ngược lạKAi, hai tên cảAnh sát bắft đdezUu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạBqBy cho Dương Thầvbn bài học, nhưng Dương ThầjCLn lạvbi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đOKiUTn kiếm cớ cho hắUTnn nếm mùi đNjiau khổ điPây?

Rốt cục, một tên cảbnh sát khác da ngăm ngăm đBqBen nghĩiP ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đDRã đwánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảbi tôi ẩvbu đeTu với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảUTno kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương ThầNjin trảTu lờri.

- Bọn họ có thu tin bảTuo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đDzYúng không?
Tên cảYOknh sát râu rm nhe răng cườqNYi đjCLộc ác hỏi.

Dương ThầKAn khẽ gt đAjCLu:
- PhảbVDi… Nhưng tôi cho rằYVng tôi không có lỗi, cùng lắCwm thì tôi có thểTgb theo họ ra tòa.

Tên cảdenh sát mt đYVen khinh thườDzYng lẩvgm bẩrm vài tiếng, chìa ra một biên bảgvXn chỉBqB vào phầXbTn ký tên nói:
- Còn ra toà nữzUa… chỉDzY là tên bán thịBt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườDRng cho ngườuBi bịb hạzUi.

Dương Thầfn nhìn lướt qua, đdeúng là một tờiP biên bảzUn nhn tội đTgbã đPược chuẩbHn bịbH sẵAn, các tội danh đveUược thêm vào đVvvđqNYB hắTpn ngồi tù na đjCLVvvi. Dương ThầzUn vẽ mt nghin ngm, cườeGFi nhạYOkt nói:
- Anh cảzUnh sát, tờBqB biên bảqqTn này tôi nghĩr cũng là bấGit hợp pháp, còn chưa kểKA sao đOKiột nhiên lạuBi thêm vào nhiu tội danh đbVDến thế?

Tên cảNjinh sát mt đbHen đbp mạCwnh bàn:
- Ngươi nghi ngờiou ư, cho rằzUng chúng ta muốn hãm hạqNYi ngươi? Ngươi không biết ngươi đFHang ở đRâu ư?

- Tôi chỉnu nói tht.
Dương Thầurn lòng hiểBqBu rõ hai ngườLfi này quyết tâm vu cho mình phạKAm tội, bấzUt giác trong mắbt xuấiPt hin vài tia lạvgnh lẽo.

Hai tên cảTunh sát đPương nhiên biết Dương Thầvgn sẽ không kí biên bảVvvn này, là ngườNjii bình thườnung chỉb cầTpn biết chữbH sẽ không vô duyên vô cớ t đkMiưa mình vào tù na đUTnBqBi, lí do dùng biên bảkMin này chỉKA có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầkMin. Bọn chúng đbVDã làm đbVDược.

- TiểgvXu t, ngươi không phối hợp đeGFiu tra, có biết hu quảe là gì không?
Tên râu rm đbHoAng dy, chm rãi đCwi đLfến sau lưng Dương ThầGin, hai nắTgbm tay vn vào nhau kêu răng rắOKic.

Dương Thầidun đDzYưa mắrt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đVvvây. Chỉde có mình chống đkMiối cảXbTnh sát, mà s tình sau đAó ngườTgbi ngoài sẽ không biết đeGFược, cứbH cho là biết thì s vic trong đLfồn cảiPnh sát không d dàng truyn ra đbVDược.

Xem ra trên thế giới này đqqTâu đYOkâu cũng có loạveUi cảjCLnh sát phẩzUm chấoAt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảXbT gì, nhưng còn hai anh, chắbc chắDzYn cũng không tưởng tượng đYVược hu quảYOk
Dương ThầgvXn nhìn như không thèm đbur ý, quay đbiPu nhe răng cườwi với tên cảTpnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảzU?

ThấbHy Dương ThầXbTn cuối cùng đLfã buông ra lờdei mạkMio phạvbm đnuến cảAnh sát, tên râu rm giơ tay đvgvKnh nắAm lấveUy cổ áo Dương ThầDRn, tay kia nắPm lạUTni chuẩfn bịde nn xuống. đTuọc truyn mới nhấidut tạbi tung hoanh . com

Nhưng chỉYV trong khoảrnh khắvbc đvbó, tay tên râu rm đCwBm vào khoảqNYng không, chỉCw thấCwy Dương ThầjCLn t chỗ ngồi đUTnã đXbToAng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầiPn cườei gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

ChỉLf thấBy tên râu rm toàn thân co lạiPi, cuộn mình ngã xuống mt đTukMit co git.

Tên cảFHnh sát mt đUTnen gin giữvg đbHAng lên:
- Ngươi dám đTpánh cảveUnh sát?
Nói xong lin rút khẩiouu súng lục bên hông ra, nhắBm ngay Dương ThầMbDn.

Dương ThầiPn không đKATgb ý đYVến cái họng súng đben sì kia, chạAy đfến nhanh như chớp, nháy mắnut đnuã đYVến sau lưng tên mt đRen, ngón tay nhẹ nhàng đYOkiểurm vào cánh tay hắidun, cánh tay điouó lp tứLfc như bịur đBqBin git, run mạnunh, khẩPu súng lục trên tay rơi xuống đdebt.

Tên cảMbDnh sát mt đuBen chưa kịnup phảBn ứUTnng lin cảFHm thấUTny sau cổ run lên một hồi, sau đFHó lin ngấbVDt đkMii.

Dương ThầTpn nht tờUTn biên bảUTnn phi pháp trên bàn, cườvKi khẩTuy nói:
- Xem ra thủ đqqToạidun này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịYOk tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đBây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add