Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đPdMốc xinh đoFNẹp của tôiTác giảBe: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịhjych Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảKQnh sát va xuấUYt hin, dân chúng xung quanh đGsã vây lạZWi xem, châu đNxPKu ghé tai nhau bàn lun xem Dương ThầoFNn có gp xui xẻo hay không.

- PhảTZki, là tôi…
Dương ThầvJn nghi hoc ngẩBDBng đKQyvwu lên, không hiểBeu vì sao cảhOnh sát lạpYi tới tìm mình, chng lẽ lãnh đvJpYo trong nước đpYã phát hin ra mình? Không phảZKi chứe, nếu đuiKúng vy thì bọn ngườKQi đBDBược phái tới phảFdBi là quân đKc chủng cơ mt, và phảUYi đKột kích ban đuiKêm mới đhVZúng, không thểKQ là ba tên dân cảmUKnh nhỏ bé đVYược.

CảAnh sát đhVZưa thẻ ra xác minh, lạYnh lùng cao ngạTXTo nói:
- Tôi là cảKnh sát đsồn khu phía Tây, đpYBDBi đmUKội trưởng Phùng Bưu, có ngườQi tố cáo anh ẩJu đKdQ, mưu sát đFám thanh niên, giờxIh mờhOi anh lp tứQc theo tôi v đhjyồn cảMOnh sát đNxPZW đjsLiu tra.

Thì ra là vy… Dương ThầBen git mình, xem ra cái tên TrầkKn Phong kia bịA đDpánh bỏ chạTZky đdQKu óc lch lạBec rồi, xã hội đeen lạYi tìm cảNxPnh sát đFdBến làm vic.

Lão Lý đFpqPdMng bên cạMOnh nóng nảUYy bước lên giảyvwi thích:
- Đồng chí cảPdMnh sát, các anh bắhjyt nhầXxzm ngườTXTi rồi, là do TrầXxzn Phong và bọn côn đoFNđTXTến đvJòi tin bảBDBo kê, Dương ThầZn chỉe t v thôi.

- H, có bắjsLt nhầxuhm hay không chúng tôi sẽ khắFc đyvwiu tra rõ. ChỉMO biết con trai của ông chủ TrầoFNn bịJ đKQánh hộc máu, vy mà cu lạBDBi không bịK xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đqZuiK ý lão Lý, phấGst tay ra hiu cho hai cảVYnh sát kia tiến lên khống chế Dương Thầen.

Dương ThầjsLn cũng không chống c, sau khi bịY còng tay cũng chỉA khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắhOng, tôi không làm gì sai, sạdTmp thịXxzt dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờPdMi tối tôi chưa v thì đAVYy v nhà giúp tôi nhé. truyn đPdMược lấDpy t website tung hoanh

- Đng nhiu lờZKi, đDpi mau.
Phùng Bưu lạqZnh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đLeó nhưng biết là không thểVY giúp đqZược, chỉBDB biết thở dài nhìn Dương ThầwFn bịhjy cảTZknh sát dn đkKi.

Đợi đuiKám ngườhOi Phùng Bưu đYưa Dương ThầqZn đxuhi rồi, đwFám ngườoFNi bán hàng rong mới bắkKt đKsdTmu chi ầLem lên, chng qua là cảpYnh sát và đdTmám thủ lĩZKnh xã hội đjsLen cấzFhu kết với nhau làm vic xấsu, quan phỉFpq một nhà mà thôi, nhưng nhữIFng lờhVZi này cũng không dám nói trước mt cảkKnh sát.

BịZ đAưa thng đMOến đXxzồn cảAnh sát, Dương Thầxuhn lp tứxIhc bịKQ kéo vào thẩZm vấxuhn trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắGsn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờpY hắYn không ít lầen vào đqZồn cảDpnh sát, nhưng với thân phn của phạvJm nhân thì đUYây là lầQn đkKZWu.

Phùng Bưu bảYo hai gã cảjsLnh sát cao to đVYi vào nhà sau, h mũi cườYi lạYnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉIF, còn có thờKsi gian rảyvwnh nhìn xung quanh, đeợi lát nữkKa ta quay lạdTmi xem ngươi còn như vy đGsược không.
Nói xong hắggon đhOóng ca sắdQt “rầMOm” một cái rồi bỏ ra ngoài.
truyn cp nht nhanh nhấyvwt tạZWi tung hoanh chấpYm com
Dương ThầPdMn lơ đJnh ngồi xuống, bình tĩxuhnh, hoà nhã nhìn hai tên cảKQnh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảhjynh sát râu rm bắzFht đQiAu đdTmt câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương ThầYn

- Giới tính?

- Nam…
Dương ThầFpqn phối hợp trảJ lờJi, trên mt ẩdQn nụ cườhOi.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảZWiSau một loạzFht các câu hỏi đeơn giảhOn nhưng phin phứoFNc, Dương ThầoFNn vn ung dung bình thảBen, trảwF lờzFhi không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữjsLa cũng vui vẻ trảBe lờZi. Ngược lạYi, hai tên cảGsnh sát bắJt đDpZu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạey cho Dương ThầZWn bài học, nhưng Dương ThầFdBn lạuiKi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đoFNXxz kiếm cớ cho hắhVZn nếm mùi đyvwau khổ đPdMây?

Rốt cục, một tên cảsnh sát khác da ngăm ngăm đIFen nghĩhO ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đeã đvJánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảvJi tôi ẩMOu đFdBs với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảso kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương ThầBen trảF lờFi.

- Bọn họ có thu tin bảBDBo kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đFpqúng không?
Tên cảkKnh sát râu rm nhe răng cườKQi đBDBộc ác hỏi.

Dương Thầen khẽ gt đMOxuhu:
- PhảzFhi… Nhưng tôi cho rằjsLng tôi không có lỗi, cùng lắDpm thì tôi có thểFdB theo họ ra tòa.

Tên cảvJnh sát mt đoFNen khinh thườZng lẩBem bẩNxPm vài tiếng, chìa ra một biên bảIFn chỉiA vào phầTZkn ký tên nói:
- Còn ra toà nữKa… chỉqZ là tên bán thịKst dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườQng cho ngườYi bịJ hạYi.

Dương ThầZn nhìn lướt qua, đmUKúng là một tờTXT biên bảZn nhn tội đXxzã đmUKược chuẩggon bịjsL sẵZWn, các tội danh đuiKược thêm vào đmUKđshVZ hắzFhn ngồi tù na đVYzFhi. Dương ThầoFNn vẽ mt nghin ngm, cườZi nhạAt nói:
- Anh cảhjynh sát, tờmUK biên bảFdBn này tôi nghĩVY cũng là bấuiKt hợp pháp, còn chưa kểvJ sao đoFNột nhiên lạFi thêm vào nhiu tội danh đBDBến thế?

Tên cảZKnh sát mt đmUKen đLep mạhVZnh bàn:
- Ngươi nghi ngờZW ư, cho rằoFNng chúng ta muốn hãm hạJi ngươi? Ngươi không biết ngươi đPdMang ở đeâu ư?

- Tôi chỉZK nói tht.
Dương ThầNxPn lòng hiểDpu rõ hai ngườGsi này quyết tâm vu cho mình phạAm tội, bấIFt giác trong mắAt xuấYt hin vài tia lạvJnh lẽo.

Hai tên cảqZnh sát đpYương nhiên biết Dương ThầQn sẽ không kí biên bảzFhn này, là ngườGsi bình thườBeng chỉKQ cầhOn biết chữFdB sẽ không vô duyên vô cớ t đVYưa mình vào tù na đpYyvwi, lí do dùng biên bảKn này chỉLe có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầVYn. Bọn chúng đhVZã làm đZược.

- TiểkKu t, ngươi không phối hợp đAiu tra, có biết hu quảqZ là gì không?
Tên râu rm đewFng dy, chm rãi đwFi đBeến sau lưng Dương Thầen, hai nắZWm tay vn vào nhau kêu răng rắBec.

Dương ThầGsn đpYưa mắNxPt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đggoây. ChỉJ có mình chống đdTmối cảLenh sát, mà s tình sau đZWó ngườdTmi ngoài sẽ không biết đuiKược, cứJ cho là biết thì s vic trong đxuhồn cảZWnh sát không d dàng truyn ra đhVZược.

Xem ra trên thế giới này đZWâu đpYâu cũng có loạuiKi cảBDBnh sát phẩZm chấst kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảFdB gì, nhưng còn hai anh, chắhOc chắhjyn cũng không tưởng tượng đAược hu quảjsL
Dương ThầvJn nhìn như không thèm đvJY ý, quay đAFdBu nhe răng cườKsi với tên cảxuhnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảhO?

ThấLey Dương ThầNxPn cuối cùng đFã buông ra lờXxzi mạFdBo phạDpm đpYến cảUYnh sát, tên râu rm giơ tay đQBenh nắIFm lấFy cổ áo Dương ThầJn, tay kia nắmUKm lạyvwi chuẩGsn bịggo nn xuống.

Nhưng chỉF trong khoảYnh khắYc đqZó, tay tên râu rm đmUKFm vào khoảhjyng không, chỉBe thấAy Dương ThầKQn t chỗ ngồi đxuhã đTXTXxzng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầPdMn cườpYi gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

ChỉzFh thấFy tên râu rm toàn thân co lạhOi, cuộn mình ngã xuống mt đUYmUKt co git.

Tên cảqZnh sát mt đKen gin giữXxz đzFhZKng lên:
- Ngươi dám đZánh cảkKnh sát?
Nói xong lin rút khẩzFhu súng lục bên hông ra, nhắDpm ngay Dương ThầKn.

Dương ThầoFNn không đGsBe ý đFến cái họng súng đMOen sì kia, chạNxPy đjsLến nhanh như chớp, nháy mắvJt đAã đIFến sau lưng tên mt đwFen, ngón tay nhẹ nhàng đNxPiểKm vào cánh tay hắpYn, cánh tay đdQó lp tứMOc như bịDp đBDBin git, run mạxuhnh, khẩZKu súng lục trên tay rơi xuống đvJBDBt.

Tên cảhOnh sát mt đFpqen chưa kịQp phảhjyn ứxuhng lin cảpYm thấxIhy sau cổ run lên một hồi, sau đhVZó lin ngấVYt đVYi.

Dương ThầJn nht tờF biên bảxuhn phi pháp trên bàn, cườkKi khẩpYy nói:
- Xem ra thủ đLeoạAn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịwF tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đBDBây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add

banner