Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 6 : Chọc giận
Cô vợ tổng giám đlXYốc xinh đwyẹp của tôiTác giảCkk: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 6: Chọc gin

Nhóm dịiQch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com

Khi cảHAnh sát va xuấVPt hin, dân chúng xung quanh đVPã vây lạVi xem, châu đaxESFu ghé tai nhau bàn lun xem Dương Thầtsjn có gp xui xẻo hay không.
truyn cp nht nhanh nhấQvt tạsFi tung hoanh chấUm com
- PhảmXi, là tôi…
Dương ThầJyn nghi hoc ngẩNXwng đtsjCkku lên, không hiểTUu vì sao cảWNznh sát lạsi tới tìm mình, chng lẽ lãnh đmXUo trong nước đUã phát hin ra mình? Không phảBJli chứy, nếu đTUúng vy thì bọn ngườqi đkaPược phái tới phảyVi là quân đzkic chủng cơ mt, và phảVPi đmXột kích ban đaxEêm mới đaxEúng, không thểjuQ là ba tên dân cảynh nhỏ bé đqược.

CảiQnh sát đQvưa thẻ ra xác minh, lạzkinh lùng cao ngạXo nói:
- Tôi là cảVnh sát đfYfồn khu phía Tây, điQqsi đOHyội trưởng Phùng Bưu, có ngườJqTi tố cáo anh ẩqu đlXYxt, mưu sát đyVám thanh niên, giờv mờQi anh lp tứNXwc theo tôi v đBJlồn cảEnh sát đtsjkaP đsiu tra.

Thì ra là vy… Dương ThầJqTn git mình, xem ra cái tên Trầjqn Phong kia bịsF đtsjánh bỏ chạXy đBJlWOWu óc lch lạujc rồi, xã hội đtsjen lạWNzi tìm cảVPnh sát đJyến làm vic.

Lão Lý đThlXYng bên cạsnh nóng nảAy bước lên giảjqi thích:
- Đồng chí cảqsnh sát, các anh bắujt nhầVPm ngườCkki rồi, là do TrầQvn Phong và bọn côn đwyđJqTến đvòi tin bảYBWo kê, Dương ThầNXwn chỉqs t v thôi.

- H, có bắsFt nhầQm hay không chúng tôi sẽ khắbCtc đWNziu tra rõ. ChỉYE biết con trai của ông chủ TrầYEn bịs đsFánh hộc máu, vy mà cu lạjqi không bịyV xây xát tí nào.
Phùng Bưu nói xong, không thèm đNXwTh ý lão Lý, phấJyt tay ra hiu cho hai cảaxEnh sát kia tiến lên khống chế Dương ThầSFn.

Dương ThầsSsn cũng không chống c, sau khi bịyV còng tay cũng chỉX khẽ thở dài, nói với lão Lý:
- Đng lo lắXng, tôi không làm gì sai, sạEp thịBJlt dê này ông trông giúp tôi một lát, nếu trờQi tối tôi chưa v thì đYElXYy v nhà giúp tôi nhé.

- Đng nhiu lờxti, đOHyi mau.
Phùng Bưu lạQnh lùng nói.

Lão Lý còn muốn nói gì đkaPó nhưng biết là không thểsSs giúp đjqược, chỉzki biết thở dài nhìn Dương ThầiQn bịiQ cảHAnh sát dn đwyi.

Đợi đTUám ngườXvi Phùng Bưu đSFưa Dương ThầkaPn đbCti rồi, đyVám ngườXi bán hàng rong mới bắzkit đkqXu chi ầmXm lên, chng qua là cảEnh sát và đThám thủ lĩiQnh xã hội đxten cấsu kết với nhau làm vic xấCkku, quan phỉQv một nhà mà thôi, nhưng nhữUng lờjqi này cũng không dám nói trước mt cảJynh sát.

BịA đPJVưa thng đjuQến đVPồn cảqsnh sát, Dương ThầfYfn lp tứOHyc bịiQ kéo vào thẩThm vấJqTn trong một căn phòng cc kì nghiêm túc. HắsSsn tò mò nhìn quanh, tht tình, trước giờTh hắwyn không ít lầAn vào đzkiồn cảiQnh sát, nhưng với thân phn của phạOHym nhân thì đsFây là lầPJVn đQCkku.

Phùng Bưu bảWNzo hai gã cảsFnh sát cao to đkjTi vào nhà sau, h mũi cườThi lạmXnh vài tiếng:
- Xem ra ngươi còn nhàn nhã nhỉWOW, còn có thờCkki gian rảfYfnh nhìn xung quanh, đNXwợi lát nữOHya ta quay lạjuQi xem ngươi còn như vy điQược không.
Nói xong hắzkin đaxEóng ca sắJyt “rầkaPm” một cái rồi bỏ ra ngoài.

Dương Thầzkin lơ đsnh ngồi xuống, bình tĩTUnh, hoà nhã nhìn hai tên cảOHynh sát ngồi xuống trước mt mình, bọn họ giống như hổ rình mồi vy.

Một tên cảPJVnh sát râu rm bắtsjt đyVbCtu đkqt câu hỏi:
- Họ tên?

- Dương ThầQvn

- Giới tính?

- Nam…
Dương ThầThn phối hợp trảmX lờyVi, trên mt ẩJqTn nụ cườvi.

- Tuổi?

- 24

- Quê quán?

- Trung HảQiSau một loạbCtt các câu hỏi đqơn giảvn nhưng phin phứsSsc, Dương ThầYBWn vn ung dung bình thảQn, trảy lờsi không nhanh không chm, dù là câu hỏi ngu ngốc nữTUa cũng vui vẻ trảWNz lờXvi. Ngược lạxti, hai tên cảxtnh sát bắujt đAXvu bc bội, dù sao bọn họ cũng nhn lnh Phùng Bưu tìm lý do dạEiy cho Dương ThầkjTn bài học, nhưng Dương Thầqn lạlXYi ngoan ngoãn phối hợp vy, làm sao đlXYs kiếm cớ cho hắzkin nếm mùi đaxEau khổ đqsây?

Rốt cục, một tên cảQnh sát khác da ngăm ngăm đqsen nghĩy ra một cách, hỏi:
- Hôm nay ở chợ ngươi đQã đqánh sáu thanh niên khác, có chuyn này không?

- Không phảEii tôi ẩYEu đXHA với bọn họ, là bọn họ muốn thu tin bảJyo kê, là do họ gây s trước, tôi có quyn t v.
Dương Thầwyn trảjq lờXvi.

- Bọn họ có thu tin bảso kê hay không không biết, nhưng là ngươi ra tay trước đkaPúng không?
Tên cảaxEnh sát râu rm nhe răng cườPJVi đaxEộc ác hỏi.

Dương ThầVn khẽ gt đEsu:
- Phảzkii… Nhưng tôi cho rằjuQng tôi không có lỗi, cùng lắfYfm thì tôi có thểQ theo họ ra tòa.

Tên cảJqTnh sát mt đmXen khinh thườCkkng lẩYBWm bẩHAm vài tiếng, chìa ra một biên bảPJVn chỉOHy vào phầVn ký tên nói:
- Còn ra toà nữAa… chỉWOW là tên bán thịVt dê xiên nướng… Viết tên ngươi vào trong này, nhn tội và bồi thườOHyng cho ngườThi bịsF hạJqTi.

Dương ThầOHyn nhìn lướt qua, điQúng là một tờBJl biên bảQvn nhn tội đwyã đwyược chuẩBJln bịEi sẵvn, các tội danh đbCtược thêm vào đzkiđzkiNXw hắfYfn ngồi tù na đWNzJqTi. Dương ThầiQn vẽ mt nghin ngm, cườWOWi nhạTht nói:
- Anh cảbCtnh sát, tờQv biên bảfYfn này tôi nghĩA cũng là bấJqTt hợp pháp, còn chưa kểQ sao đyVột nhiên lạVPi thêm vào nhiu tội danh đEến thế?

Tên cảxtnh sát mt đJqTen đOHyp mạWNznh bàn:
- Ngươi nghi ngờkq ư, cho rằYEng chúng ta muốn hãm hạyi ngươi? Ngươi không biết ngươi đqang ở đqâu ư?

- Tôi chỉyV nói tht.
Dương ThầbCtn lòng hiểQvu rõ hai ngườQvi này quyết tâm vu cho mình phạujm tội, bấjqt giác trong mắyVt xuấbCtt hin vài tia lạJynh lẽo.

Hai tên cảEinh sát đzkiương nhiên biết Dương Thầjqn sẽ không kí biên bảzkin này, là ngườxti bình thườxtng chỉXv cầVn biết chữq sẽ không vô duyên vô cớ t đOHyưa mình vào tù na đOHyJqTi, lí do dùng biên bảVn này chỉX có một, rõ ràng muốn chọc gin Dương ThầEn. Bọn chúng đfYfã làm đSFược.

- TiểiQu t, ngươi không phối hợp đQviu tra, có biết hu quảVP là gì không?
Tên râu rm đQmXng dy, chm rãi đBJli đEến sau lưng Dương ThầkaPn, hai nắzkim tay vn vào nhau kêu răng rắXvc.

Dương ThầNXwn đaxEưa mắTUt nhìn Camera trong phòng, xem xét màn hình ở đzkiây. ChỉYBW có mình chống đThối cảynh sát, mà s tình sau đlXYó ngườzkii ngoài sẽ không biết đjqược, cứQv cho là biết thì s vic trong đyồn cảWNznh sát không d dàng truyn ra đEiược.

Xem ra trên thế giới này đjqâu đSFâu cũng có loạYEi cảTUnh sát phẩtsjm chấOHyt kém vy.

- Tôi không biết tôi sẽ có hu quảA gì, nhưng còn hai anh, chắThc chắjqn cũng không tưởng tượng đkqược hu quảtsj
Dương ThầXn nhìn như không thèm đYBWqs ý, quay đYExtu nhe răng cườQvi với tên cảYEnh sát rm râu.

- Ngươi muốn chết hảbCt?

Thấqsy Dương Thầxtn cuối cùng đJqTã buông ra lờVi mạXo phạvm đujến cảPJVnh sát, tên râu rm giơ tay đTUzkinh nắvm lấyy cổ áo Dương ThầVn, tay kia nắJqTm lạsFi chuẩEin bịy nn xuống.

Nhưng chỉtsj trong khoảkqnh khắAc đqsó, tay tên râu rm đmXsm vào khoảCkkng không, chỉaxE thấPJVy Dương ThầXvn t chỗ ngồi đujã đtsjQvng lên, giơ tay tóm cổ áo tên râu rm.

- Anh muốn làm như vy?
Dương ThầkaPn cườEii gian, nn một quyn vào bụng tên râu rm.

ChỉTU thấqsy tên râu rm toàn thân co lạbCti, cuộn mình ngã xuống mt đWOWTht co git.

Tên cảtsjnh sát mt đTUen gin giữq đkqThng lên:
- Ngươi dám đzkiánh cảTUnh sát?
Nói xong lin rút khẩyVu súng lục bên hông ra, nhắym ngay Dương ThầfYfn.

Dương ThầYEn không đCkkwy ý đfYfến cái họng súng đEien sì kia, chạEy đThến nhanh như chớp, nháy mắEit đAã đThến sau lưng tên mt đsFen, ngón tay nhẹ nhàng đPJViểQm vào cánh tay hắTUn, cánh tay đXvó lp tứyc như bịTU đkjTin git, run mạSFnh, khẩNXwu súng lục trên tay rơi xuống đJyEt.

Tên cảUnh sát mt đJyen chưa kịXp phảXn ứYEng lin cảPJVm thấWOWy sau cổ run lên một hồi, sau đHAó lin ngấujt đyVi. đwyọc truyn mới nhấjqt tạJyi tung hoanh . com

Dương ThầlXYn nht tờzki biên bảwyn phi pháp trên bàn, cườwyi khẩsFy nói:
- Xem ra thủ đqoạWOWn này các ngươi cũng hay dùng, không biết là bịyV tiết lộ ra ngoài thì sẽ ra sao đsFây.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add