Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đidSốc xinh đmẹp của tôiTác giảcS: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấft đdbiu gì.

Nhóm dịsmch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com


- Dương ThầcSn, số tin hôm qua bảOo anh chuẩFdcn bịFK đSã chuẩUJNn bịdf chưa? MấacAy anh em đhhaang chờb sớm lấfy tin đacAi ăn uống nhu nhẹt đPfiAzy.
TrầdOn Phong xoay xoay chiếc vòng bạidSc trên tay, cườdbi quái dịwX hỏi.

Lão Lý nóng nảdhRy, chắdhRn trước ngườUJNi Dương ThầLHn kêu lên:
- Trầpsn Phong, các ngươi đFKng ứacAc hiếp ngườAzi quá đXusáng, cứFdc coi như bố ngươi TrầSn lão đSJpxi là Lão đWitacAi của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảpso kê? TrầdOn lão đXdhRi đPfiã nói rồi, không mở ca hàng không phảXmmi đbóng tin bảPfio kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảPfi?

Bố của Trầbn Phong, TrầtXPn ĐcSc HảiXFi là một trong nhữhLZng thủ lĩtXPnh xã hội đAzen cảS khu phía Tây đxSu biết, bằmVng không TrầiXFn Phong đFdcã không kiêng nểdbđiXFi thu phí bảwXo kê khắbp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắUJNt Trầdfn Phong có một tia lạPfinh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằfxwng nhắmfc đmVến bố ta thì ta sợ chắLHc? Đó là bố ta, không phảbi con cháu ngươi, ta thu tin bảUJNo kê là nểAz mt các ngườfxwi rồi, rượu mờmi không uống lạpxi muốn uống rượu phạpxt hảidS?

- Ngươi… nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữhhaa là đacAXc tội với Trầvn lão đuwDWDi, dù sao ngườmi ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đSviu này nuốt không trôi, lão đDWDang đLHRnh nói giúp vài câu thì lạUJNi bịXus Dương ThầcWn phía sau kéo lạwXi.

Dương Thầdbn cau mày, sờdhR sờSv trán vẻ đmVau đXtXPu, kéo lão Lý lạxi, thảRn nhiên nói với TrầPfin Phong:
- Anh tên là TrầtXPn Phong đYoúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đdfng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấRYFy hôm nữSa sẽ đvưa anh, anh cứv v trước đdbi.

Một tên lâu la cườFKi ha hảdhR:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểcWu t này tưởng hắAzn là Lão đXusYoi chắNduc? BảcWo chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

MấqdUy tên côn đqdUồ khác cũng cườsmi ha hảf theo, thm chí còn đpxòi “đXusem tên tiểVu t này đLHi dạWity cho một bài học”.

Trầpxn Phong cũng dườdbng như xem đmược vở kịRch hài nhấvt thế gian, nhưng trong lòng lạNdui tứPfic gin lờdbi nói của Dương ThầdhRn, bèn cườWiti nham hiểAzm nói:
- Dương ThầwXn, có giỏi thì nói lạdhRi lầLHn nữAza, ngươi có tin ta sẽ cắfxwt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắmfn đWitã lộ ra ý tàn nhn.

Vẻ mấVt kiên nhn trên mt Dương Thầhhan trở nên có chút lạfxwnh, ánh mắtXPt phứfc tạXusp nhìn TrầqdUn Phong nói:
- Anh biết con ngườUJNi tôi ghét nhấfxwt cái gì không?

- Cái …

Không đYoợi Trầhhan Phong hỏi xong, Trầdbn Phong đWitã đcSột nhiên cảOm thấpxy cơ thểUJN mình bay lên không trung ngay lp tứLHc, đpsồng thờhhai là một cơn đJpxau ở vùng bụng, “bịZcch” một cái, cơ thểcW hắmn bay vào đwXống rác ven đsmườmfng, rau quảdf, lá cây, thịSt cá tha dính đsmhhay ngườiXFi, quầhhan áo dính đmmy nước thiu thối.

- Con ngườAzi tôi ghét nhấFdct là bịf uy hiếp…

Như thểuw là thun tay đqdUhLZy một cái, Dương Thầdfn đXmmfng ở chỗ TrầOn Phong đNduFKng lúc nãy, thu hồi lạmfi bàn tay va vươn ra.

Trầpxn Phong bịm đDWDhLZy một phát thấXust đAziên bát đtXPfo, trong mũi, ming đpsXusy mùi máu tươi, lạXmmi thêm mùi rác hôi thối khiến hắXusn nôn khan.

- TiểtXPu t thối, dám đqdUánh anh Phong, không muốn sống nữdhRa à?

- Đánh chết nó đbi!

MấuRy tên du côn còn chưa hiểdbu gì, chỉXus thấsmy đpxPfii ca bịacA đhLZánh lin ỷ đhhaông hiếp ít, không nghĩZc nhiu là Dương ThầFdcn đYoánh thế nào, xông lên đdfacAm đcWá loạuwn xạqdU như ong vỡ tổ.

Dương ThầcSn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đmVu chỉS dùng tay tiếp chưởng đsmfy ra ven đbườbng.

Bọn côn đcWồ chỉZc cảNdum thấfxwy tay chân mình bịXmm một lc cc mạXusnh hấJpxt ra sau, cơ thểqdU bịPfi hấxt bay lên ra ngoài, rồi đAzụng vào mt đssqWitt xi măng cứbng, đsmau đpsến mứidSc kêu rên ầUJNm ĩx.

CảqdU bọn nhìn Dương ThầxSn đuwến na sợi tóc cũng không bịmf tổn hạcWi, rốt cuộc cũng biết là đPfiánh không lạtXPi, đFKến tên Trầdbn Phong va bò lên t đdhRống rác cũng toát mồ hôi lạOnh, hắdfn đfxwã tng thấfy thủ đxSoạxSn của mấxy tên đuwc chủng binh đdbã giảfi ngũ của bố hắFKn, mấtXPy ngườssqi họ đLHu là “kim bài” của bố hắFKn, đcSánh nhau lấmy một chấxSp mườYoi vn rấSt nhẹ nhàng cũng là mấRYFy ngườvi đVó, nhưng cũng chưa nhìn thấdby ai mạvnh đJpxến vy, nhanh như vy, nháy mắpxt đidSã quăng năm, sáu ngườYoi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấqdUy tên côn đqdUồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đPfiến lớn ngày nào cũng đZcánh nhau, ngườidSi bình thườLHng làm sao có thểFK đRánh lạWiti đmược?

- Đi!
TrầdhRn Phong tuy tứbc đvến ngứdOa răng, nhưng không thểmf giữVFK din nữRYFa,lúc này nhìn thầhhan sắvc bình tĩvnh trên mt Dương ThầqdUn, hắdOn sợ như thấFdcy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạxSy mấRt dạcWng.

Lão Lý và vài ngườLHi vây quanh xem thấhhay thân thủ của Dương ThầwXn đhLZu khoái chí hô to, mấuRy tên côn đdfồ mọi ngày quen thói ngang ngạFdcnh, nhữLHng ngườiXFi bán hàng rong đcSu sợ chúng, hôm nay Dương Thầdbn cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương ThầVn, họ không sợ Trầhhan Phong, nhưng sợ bố của hắAzn TrầZcn ĐmVc HảidSi đpxến hỏi tội Dương ThầmVn, họ lo sẽ bịiXF liên lụy.

Lão Lý vô cùng kích đxộng:
- TiểXu Dương, tôi không nghĩtXP cu thân thủ lợi hạFKi như vy, trước kia cu có phảVi tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút. truyn đdbược lấpsy t website tung hoanh
Dương Thầhhan cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì TrầFdcn Phong hiếp ngườuwi quá đFdcáng, chạWitm vào đuwiu tối kịJpx của hắwXn thì đUJNánh chết hắidSn cũng không muốn đSvộng thủ ở nơi phố xá sầacAm uấuwt này, thế nhưng hắVn đvã nói với TrầAzn Phong, hắbn có nguyên tắXusc của hắdhRn, ghét nhấmft là bịtXP uy hiếp. Cái nguyên tắbc kì lạSv này, cho dù hắdfn muốn cuộc sống khiêm nhườcSng đfến đYoâu cũng không thay đssqổi đWitược, bởi vì hắcWn có s tôn nghiêm của một nam nhi mạXnh mẽ.

Lão Lý thấdOy Dương ThầXn không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữhLZa, bắmt đqdUuwu lo lắfxwng nói:
- TiểUJNu Dương à, giờV cu xem, TrầRYFn Phong bịAz đJpxánh v sẽ gọi bố hắDWDn TrầXmmn ĐUJNc Hảpsi đPfiến, cu phảmi làm sao bây giờidS? Trầbn ĐWitc HảJpxi là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảS khu này không ai dám gây hấZcn với hắVn đJpxâu.

Hội Tây Minh ư… Dương ThầXmmn lơ đYonh cườvi cườxSi, đbột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?

Lão Lý nhìn bộ dạuRng lơ đAznh của Dương ThầdhRn cũng chỉhLZ biết lo lắSvng, nghe hắXmmn hỏi thuốc, bấtXPt giác cườbi khổ hỏi:
- TiểAzu t, không phảxi cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữpxa, đdOánh ngườmVi xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương ThầSvn trong lòng im lng thở dài, không ngờFdc TrầxSn ĐOc Hảfxwi là ngườhLZi của hội Tây Minh, vốn không đdOVnh liên quan gì đssqến nhữhLZng ngườmfi này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với SắidSc Vi, không ngờDWD bảXmmn thân lạFdci chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đSốt cho Dương ThầdOn một đRiếu.
- NgườhLZi nghèo hút thuốc cũng mua loạdfi rẻ nhấXust, thuốc này mạwXnh, cu hút tạfm vy.

Dương ThầLHn hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườtXPi nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạxi mạJpxnh.

- NgườUJNi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạacAi cho sứxc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườuRi khuyên hắLHn.

Dương Thầmfn khẽ cườxSi, trong lòng lạWiti t nhủ: hút thuốc nếu có hạpsi vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi.

Sau khi hai ngườwXi nghỉxS ngơi một lát lạqdUi bắYot đacAmVu bn bịacAu vic buôn bán. Dương ThầFdcn cũng đdbem thịcSt dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữba sáng. Tuy công vic này sẽ bẩidSn hết ngườhLZi, nhưng làm đdbược xiên thịmVt ngon, thi thoảXusng hắFKn lạbi cườZci cườdbi với nhữqdUng ngườmi bán hàng rong xung quanh.

Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảAznh sát đmi đidSến. Một vịmV cảhLZnh quan mc sơ mi trắdOng và hai cảJpxnh sát nhảFdcy xuống, mt nghiêm túc đcSi đsmến cạuRnh Dương ThầwXn.

Vịdb cảmfnh quan lạVnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương ThầtXPn?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add