Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đEhốc xinh đSLrẹp của tôiTác giảlpR: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấybt đPiu gì.

Nhóm dịeaoch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com


- Dương Thầdbn, số tin hôm qua bảprSo anh chuẩybn bịNP đNPã chuẩIRn bịwy chưa? Mấppmy anh em đrMang chờoEV sớm lấIRy tin đbESi ăn uống nhu nhẹt đRNEhy.
TrầrMn Phong xoay xoay chiếc vòng bạRNc trên tay, cườoPi quái dịFSs hỏi.

Lão Lý nóng nảjy, chắoPn trước ngườGji Dương ThầDlen kêu lên:
- Trầwyn Phong, các ngươi đPng ứlpRc hiếp ngườSJi quá đjáng, cứEjr coi như bố ngươi TrầRNn lão đEhrMi là Lão đrDuQi của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảjo kê? TrầlpRn lão đSLrDDDi đMã nói rồi, không mở ca hàng không phảmldi đjóng tin bảRwuo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảmld?

Bố của Trầmldn Phong, TrầrDn Đfc HảEhi là một trong nhữuQng thủ lĩaNNnh xã hội đlBen cảmSF khu phía Tây đRwuu biết, bằlpRng không TrầoEVn Phong đSJã không kiêng nểppmđDlei thu phí bảppmo kê khắQp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắLKt TrầRNn Phong có một tia lạlpRnh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằiung nhắmSFc đmldến bố ta thì ta sợ chắEhc? Đó là bố ta, không phảoEVi con cháu ngươi, ta thu tin bảEho kê là nểiu mt các ngườsoii rồi, rượu mờaNNi không uống lạNPi muốn uống rượu phạoct hảSLr?

- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữaNNa là đrarDc tội với TrầlBn lão đYNbRwui, dù sao ngườprSi ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đjiu này nuốt không trôi, lão đSLrang đSJNfnh nói giúp vài câu thì lạybi bịoEV Dương ThầbESn phía sau kéo lạSYmi.

Dương Thầybn cau mày, sờuQ sờoc trán vẻ đlBau đFSsprSu, kéo lão Lý lạwyi, thảsoin nhiên nói với TrầVIon Phong:
- Anh tên là TrầYNbn Phong đGjúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đSYmng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấbESy hôm nữRwua sẽ đlBưa anh, anh cứrD v trước đRi.

Một tên lâu la cườPi ha hảyb:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểDDDu t này tưởng hắLKn là Lão đFSsbESi chắrac? BảLKo chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

MấlpRy tên côn đSBồ khác cũng cườVIoi ha hảmld theo, thm chí còn đGjòi “đmSFem tên tiểybu t này đdbi dạDley cho một bài học”.

Trầybn Phong cũng dườDDDng như xem đSBược vở kịjch hài nhấEht thế gian, nhưng trong lòng lạNyRi tứprSc gin lờPi nói của Dương ThầVIon, bèn cườEhi nham hiểIRm nói:
- Dương Thầdbn, có giỏi thì nói lạji lầNyRn nữprSa, ngươi có tin ta sẽ cắPt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắEjrn đdbã lộ ra ý tàn nhn.

Vẻ mấVIot kiên nhn trên mt Dương ThầRwun trở nên có chút lạRNnh, ánh mắmldt phứEhc tạNfp nhìn TrầNPn Phong nói:
- Anh biết con ngườMi tôi ghét nhấjt cái gì không?

- Cái …

Không đocợi Trầybn Phong hỏi xong, Trầsoin Phong đwyã đmSFột nhiên cảRNm thấQy cơ thểSYm mình bay lên không trung ngay lp tứprSc, đwyồng thờlBi là một cơn đeaoau ở vùng bụng, “bịrMch” một cái, cơ thểR hắPn bay vào đdbống rác ven đdbườPng, rau quảP, lá cây, thịmldt cá tha dính đuQMy ngườji, quầiun áo dính đMaNNy nước thiu thối.

- Con ngườdbi tôi ghét nhấlBt là bịoEV uy hiếp…

Như thểoEV là thun tay đNPfy một cái, Dương ThầmSFn đrDEjrng ở chỗ TrầEjrn Phong đEhuQng lúc nãy, thu hồi lạVIoi bàn tay va vươn ra.

TrầRNn Phong bịEh đppmBy một phát thấft đyiên bát đEjrdbo, trong mũi, ming đoPEjry mùi máu tươi, lạwyi thêm mùi rác hôi thối khiến hắPn nôn khan.

- TiểPu t thối, dám đNfánh anh Phong, không muốn sống nữSYma à?

- Đánh chết nó đRi!

Mấray tên du côn còn chưa hiểSYmu gì, chỉYNb thấRy đsoimldi ca bịaNN đRwuánh lin ỷ đRNông hiếp ít, không nghĩLK nhiu là Dương ThầrDn đEjránh thế nào, xông lên đsoiRNm đYNbá loạran xạwy như ong vỡ tổ.

Dương ThầEjrn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đybu chỉSJ dùng tay tiếp chưởng đGjoPy ra ven đRwuườjng.

Bọn côn đjồ chỉVIo cảMm thấDley tay chân mình bịj một lc cc mạaNNnh hấYNbt ra sau, cơ thểj bịlB hấNPt bay lên ra ngoài, rồi đPụng vào mt đlpRDDDt xi măng cứNPng, đsoiau đSLrến mứmldc kêu rên ầlpRm ĩEjr.

CảIR bọn nhìn Dương ThầBn đFSsến na sợi tóc cũng không bịy tổn hạIRi, rốt cuộc cũng biết là đprSánh không lạEhi, đyến tên Trầocn Phong va bò lên t đrMống rác cũng toát mồ hôi lạLKnh, hắLKn đNPã tng thấMy thủ đaNNoạbESn của mấiuy tên đyc chủng binh đBã giảaNNi ngũ của bố hắRNn, mấDley ngườoci họ đLKu là “kim bài” của bố hắfn, đYNbánh nhau lấaNNy một chấPp mườNyRi vn rấFSst nhẹ nhàng cũng là mấPy ngườDlei đfó, nhưng cũng chưa nhìn thấwyy ai mạlpRnh đRNến vy, nhanh như vy, nháy mắmldt đNyRã quăng năm, sáu ngườlBi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấNyRy tên côn đDDDồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đLKến lớn ngày nào cũng đNPánh nhau, ngườsoii bình thườSLrng làm sao có thểrM đsoiánh lạRNi đMược?

- Đi!
Trầwyn Phong tuy tứDDDc đDleến ngứrDa răng, nhưng không thểYNb giữGjoEV din nữaa,lúc này nhìn thầwyn sắoPc bình tĩEjrnh trên mt Dương ThầNyRn, hắmldn sợ như thấFSsy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạRNy mấft dạrDng.

Lão Lý và vài ngườdbi vây quanh xem thấGjy thân thủ của Dương Thầran đMu khoái chí hô to, mấyby tên côn đBồ mọi ngày quen thói ngang ngạSBnh, nhữeaong ngườRi bán hàng rong đDleu sợ chúng, hôm nay Dương Thầsoin cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương Thầmldn, họ không sợ TrầoEVn Phong, nhưng sợ bố của hắjn TrầprSn ĐYNbc HảmSFi đRến hỏi tội Dương ThầQn, họ lo sẽ bịFSs liên lụy.

Lão Lý vô cùng kích đVIoộng:
- TiểrDu Dương, tôi không nghĩeao cu thân thủ lợi hạoEVi như vy, trước kia cu có phảNyRi tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương Thầjn cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì TrầDlen Phong hiếp ngườoEVi quá đBáng, chạybm vào đSYmiu tối kịmld của hắRNn thì đSBánh chết hắIRn cũng không muốn đIRộng thủ ở nơi phố xá sầlBm uấBt này, thế nhưng hắlpRn đMã nói với TrầrMn Phong, hắoEVn có nguyên tắprSc của hắlpRn, ghét nhấGjt là bịyb uy hiếp. Cái nguyên tắuQc kì lạNf này, cho dù hắmldn muốn cuộc sống khiêm nhườIRng đVIoến đmldâu cũng không thay đrDổi đjược, bởi vì hắSBn có s tôn nghiêm của một nam nhi mạPnh mẽ.

Lão Lý thấlBy Dương ThầMn không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữrMa, bắmSFt đoPSLru lo lắMng nói:
- Tiểeaou Dương à, giờyb cu xem, Trầybn Phong bịbES đybánh v sẽ gọi bố hắLKn Trầwyn ĐSBc HảLKi đSBến, cu phảlpRi làm sao bây giờsoi? TrầbESn ĐDlec Hảoci là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảNP khu này không ai dám gây hấSLrn với hắVIon đlBâu.

Hội Tây Minh ư… Dương ThầNfn lơ đmSFnh cườji cườFSsi, đLKột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?

Lão Lý nhìn bộ dạDDDng lơ điunh của Dương ThầSBn cũng chỉEh biết lo lắMng, nghe hắBn hỏi thuốc, bấat giác cườRNi khổ hỏi:
- TiểaNNu t, không phảNyRi cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữNPa, đmSFánh ngườji xong không có thuốc, tôi không quen. xem chương mới tạYNbi tunghoanh(.)com
Dương ThầSLrn trong lòng im lng thở dài, không ngờprS TrầBn ĐoPc HảuQi là ngườiui của hội Tây Minh, vốn không đybocnh liên quan gì đEjrến nhữNPng ngườNyRi này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với SắrDc Vi, không ngờLK bảoPn thân lạNPi chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đLKốt cho Dương Thầocn một đRiếu.
- NgườNyRi nghèo hút thuốc cũng mua loạRNi rẻ nhấRNt, thuốc này mạuQnh, cu hút tạprSm vy.

Dương Thầwyn hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườSJi nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạppmi mạoEVnh.

- NgườDDDi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạGji cho sứRc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườBi khuyên hắRwun.

Dương Thầmldn khẽ cườSBi, trong lòng lạBi t nhủ: hút thuốc nếu có hạSYmi vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi.

Sau khi hai ngườEhi nghỉy ngơi một lát lạPi bắVIot đaSBu bn bịmldu vic buôn bán. Dương ThầPn cũng đSYmem thịQt dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữRNa sáng. Tuy công vic này sẽ bẩdbn hết ngườPi, nhưng làm đaược xiên thịmSFt ngon, thi thoảNPng hắEjrn lạji cườSLri cườIRi với nhữlBng ngườSBi bán hàng rong xung quanh.
xem tạfi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảrMnh sát đDlei đNfến. Một vịsoi cảwynh quan mc sơ mi trắGjng và hai cảrMnh sát nhảppmy xuống, mt nghiêm túc đYNbi đRNến cạSYmnh Dương Thầsoin.

Vịwy cảrDnh quan lạYNbnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương ThầDlen?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add

banner