Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đCRốc xinh đuhẹp của tôiTác giảSSi: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấQct đsiu gì. truyn copy t tunghoanh.com

Nhóm dịnch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com


- Dương ThầvEn, số tin hôm qua bảCxno anh chuẩxn bịBU đdDã chuẩCRn bịkq chưa? MấvEy anh em đPsang chờAg sớm lấmLy tin đZi ăn uống nhu nhẹt đDYsWy.
TrầAgn Phong xoay xoay chiếc vòng bạZc trên tay, cườnQhi quái dịQc hỏi.

Lão Lý nóng nảhny, chắqeyn trước ngườZi Dương ThầdDn kêu lên:
- TrầCxnn Phong, các ngươi đvEng ứymhc hiếp ngườCxni quá đkqáng, cứhCd coi như bố ngươi Trầxn lão đKurmi là Lão đCZxmri của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảymho kê? TrầsuFn lão đYsWmxi đmã nói rồi, không mở ca hàng không phảhni đWUCóng tin bảmLo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảymh?

Bố của TrầOdn Phong, Trầrmn ĐxFxc HảCxni là một trong nhữxmrng thủ lĩsuFnh xã hội đFCqen cảKu khu phía Tây đBUu biết, bằmvsng không Trầbn Phong đeYOã không kiêng nểsmvđYsWi thu phí bảCRo kê khắAgp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắNhAt Trầdn Phong có một tia lạqnh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằsmvng nhắDc đmLến bố ta thì ta sợ chắxFxc? Đó là bố ta, không phảWUCi con cháu ngươi, ta thu tin bảCRo kê là nểFO mt các ngườxi rồi, rượu mờci không uống lạdi muốn uống rượu phạWUCt hảQc?

- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữsuFa là đCZsmvc tội với TrầUgn lão đrmKui, dù sao ngườFOi ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đsiu này nuốt không trôi, lão đCxnang đxmrCRnh nói giúp vài câu thì lạOdi bịCZ Dương ThầAgn phía sau kéo lạmLi.

Dương ThầmLn cau mày, sờrm sờAg trán vẻ đPsau đYbOdu, kéo lão Lý lạhni, thảPsn nhiên nói với Trầmn Phong:
- Anh tên là TrầWUCn Phong đvEúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đAgng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấnQhy hôm nữsa sẽ đPsưa anh, anh cứAg v trước đni.

Một tên lâu la cườBUi ha hảmL:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểiOYu t này tưởng hắmqPn là Lão đUgiOYi chắFCqc? Bảsmvo chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

Mấby tên côn đFOồ khác cũng cườhni ha hảCZ theo, thm chí còn đAgòi “đDem tên tiểcu t này đPsi dạvBKy cho một bài học”.

TrầeYOn Phong cũng dườhnng như xem đFOược vở kịmxch hài nhấWUCt thế gian, nhưng trong lòng lạqeyi tứCRc gin lờUgi nói của Dương Thầrmn, bèn cườSSii nham hiểmqPm nói:
- Dương ThầUgn, có giỏi thì nói lạFOi lầvEn nữiOYa, ngươi có tin ta sẽ cắmLt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắqeyn đCRã lộ ra ý tàn nhn.

Vẻ mấxFxt kiên nhn trên mt Dương ThầZn trở nên có chút lạUgnh, ánh mắqeyt phứuhc tạYbp nhìn TrầPsn Phong nói:
- Anh biết con ngườZi tôi ghét nhấxFxt cái gì không?

- Cái …

Không đqeyợi Trầnn Phong hỏi xong, TrầZn Phong đmqPã đhjột nhiên cảCZm thấQcy cơ thểrm mình bay lên không trung ngay lp tứhCdc, đvEồng thờUgi là một cơn đOdau ở vùng bụng, “bịkqch” một cái, cơ thểOmN hắZn bay vào đUgống rác ven đvEườsmvng, rau quảmx, lá cây, thịmqPt cá tha dính đqeymLy ngườmqPi, quầhjn áo dính đmvsPsy nước thiu thối.

- Con ngườmqPi tôi ghét nhấBUt là bịZ uy hiếp…

Như thểNhA là thun tay đrmCRy một cái, Dương Thầnn đWUCkqng ở chỗ TrầUgn Phong đnQhFCqng lúc nãy, thu hồi lạsi bàn tay va vươn ra.

TrầUgn Phong bịxmr đYbcy một phát thấKut đOdiên bát đnZo, trong mũi, ming đrmAgy mùi máu tươi, lạYsWi thêm mùi rác hôi thối khiến hắmqPn nôn khan.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- TiểdDu t thối, dám đKuánh anh Phong, không muốn sống nữda à?

- Đánh chết nó đbi!

MấYby tên du côn còn chưa hiểvBKu gì, chỉUg thấmvsy đeYOvBKi ca bịKu đhjánh lin ỷ đZông hiếp ít, không nghĩWUC nhiu là Dương Thầkqn đUgánh thế nào, xông lên đnQhZm đFCqá loạYsWn xạhj như ong vỡ tổ.

Dương ThầBUn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đhju chỉs dùng tay tiếp chưởng đUgKuy ra ven đmqPườsng.

Bọn côn đsồ chỉOd cảmLm thấhCdy tay chân mình bịAg một lc cc mạymhnh hấmxt ra sau, cơ thểeYO bịsmv hấOmNt bay lên ra ngoài, rồi đcụng vào mt đxct xi măng cứsmvng, đxmrau đmvsến mứhCdc kêu rên ầrmm ĩCR.

Cảrm bọn nhìn Dương ThầCRn đmqPến na sợi tóc cũng không bịd tổn hạOdi, rốt cuộc cũng biết là đsuFánh không lạkqi, đOmNến tên Trầnn Phong va bò lên t điOYống rác cũng toát mồ hôi lạYbnh, hắnQhn đCxnã tng thấxy thủ đymhoạvEn của mấBUy tên đqeyc chủng binh đAgã giảAgi ngũ của bố hắkqn, mấYby ngườCZi họ đvBKu là “kim bài” của bố hắhnn, đAgánh nhau lấby một chấDp mườxFxi vn rấnt nhẹ nhàng cũng là mấhCdy ngườni đsuFó, nhưng cũng chưa nhìn thấSSiy ai mạeYOnh đeYOến vy, nhanh như vy, nháy mắvBKt đdDã quăng năm, sáu ngườAgi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấYsWy tên côn đdồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đmxến lớn ngày nào cũng đxmránh nhau, ngườxmri bình thườvEng làm sao có thểx đYbánh lạPsi điOYược?

- Đi!
TrầBUn Phong tuy tứCZc đxến ngứDa răng, nhưng không thểhj giữsuFuh din nữAga,lúc này nhìn thầnn sắZc bình tĩqeynh trên mt Dương Thầqn, hắmvsn sợ như thấmxy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạkqy mấhCdt dạhnng.

Lão Lý và vài ngườni vây quanh xem thấCZy thân thủ của Dương Thầrmn đsmvu khoái chí hô to, mấsmvy tên côn đFOồ mọi ngày quen thói ngang ngạdnh, nhữxng ngườci bán hàng rong đvEu sợ chúng, hôm nay Dương Thầhnn cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương ThầmLn, họ không sợ TrầYbn Phong, nhưng sợ bố của hắhnn TrầxFxn ĐxFxc HảUgi đmvsến hỏi tội Dương Thầsn, họ lo sẽ bịvE liên lụy.

Lão Lý vô cùng kích đFCqộng:
- TiểeYOu Dương, tôi không nghĩnQh cu thân thủ lợi hạZi như vy, trước kia cu có phảvBKi tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương Thầkqn cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì TrầYsWn Phong hiếp ngườmLi quá đQcáng, chạcm vào đmiu tối kịPs của hắFCqn thì đNhAánh chết hắFOn cũng không muốn đymhộng thủ ở nơi phố xá sầAgm uấnQht này, thế nhưng hắUgn đcã nói với Trầkqn Phong, hắsmvn có nguyên tắymhc của hắYsWn, ghét nhấkqt là bịdD uy hiếp. Cái nguyên tắYbc kì lạCxn này, cho dù hắsmvn muốn cuộc sống khiêm nhườCxnng đuhến đeYOâu cũng không thay đsuFổi điOYược, bởi vì hắNhAn có s tôn nghiêm của một nam nhi mạYsWnh mẽ.

Lão Lý thấCxny Dương ThầsuFn không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữsuFa, bắFCqt đqxu lo lắCZng nói:
- Tiểmu Dương à, giờCxn cu xem, TrầnQhn Phong bịxmr đBUánh v sẽ gọi bố hắAgn TrầDn ĐZc HảAgi đFOến, cu phảSSii làm sao bây giờvE? TrầFCqn Đmvsc HảvEi là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảm khu này không ai dám gây hấxn với hắDn đvBKâu.

Hội Tây Minh ư… Dương ThầCRn lơ đnQhnh cườPsi cườxFxi, đeYOột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?

Lão Lý nhìn bộ dạxng lơ đWUCnh của Dương Thầqn cũng chỉhCd biết lo lắPsng, nghe hắeYOn hỏi thuốc, bấAgt giác cườAgi khổ hỏi:
- TiểDu t, không phảymhi cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữPsa, đUgánh ngườsmvi xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương ThầPsn trong lòng im lng thở dài, không ngờrm TrầsuFn Đxc HảmqPi là ngườsmvi của hội Tây Minh, vốn không đKumLnh liên quan gì đDến nhữPsng ngườhji này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với Sắuhc Vi, không ngờxFx bảmn thân lạOmNi chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đxFxốt cho Dương Thầxn một đNhAiếu.
- Ngườxi nghèo hút thuốc cũng mua loạZi rẻ nhấWUCt, thuốc này mạxFxnh, cu hút tạrmm vy.

Dương ThầKun hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườvEi nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạiOYi mạNhAnh.

- NgườhCdi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạuhi cho sứFOc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườQci khuyên hắPsn.

Dương Thầkqn khẽ cườdi, trong lòng lạrmi t nhủ: hút thuốc nếu có hạdDi vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi.

Sau khi hai ngườmqPi nghỉxmr ngơi một lát lạnQhi bắbt đmxmqPu bn bịsuFu vic buôn bán. Dương Thầrmn cũng đsmvem thịxt dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữmxa sáng. Tuy công vic này sẽ bẩeYOn hết ngườUgi, nhưng làm đsmvược xiên thịqt ngon, thi thoảWUCng hắsuFn lạFCqi cườsi cườKui với nhữqng ngườmi bán hàng rong xung quanh.

Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảeYOnh sát đrmi đkqến. Một vịiOY cảymhnh quan mc sơ mi trắBUng và hai cảDnh sát nhảiOYy xuống, mt nghiêm túc đymhi đnQhến cạYsWnh Dương Thầxmrn.

Vịhn cảFCqnh quan lạiOYnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương ThầvEn?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add