Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đSiuốc xinh đBtẹp của tôiTác giảRQt: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấQjt đSiuiu gì.

Nhóm dịtzch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com


- Dương Thầun, số tin hôm qua bảUo anh chuẩRpn bịQ đIrã chuẩavSn bịU chưa? MấRSby anh em đZang chờhr sớm lấry tin đQGi ăn uống nhu nhẹt đicCycy.
TrầyWln Phong xoay xoay chiếc vòng bạmZc trên tay, cườSui quái dịRSw hỏi.

Lão Lý nóng nảlmIy, chắQGn trước ngườnaRi Dương ThầRSwn kêu lên:
- TrầWDRn Phong, các ngươi đIrng ứtFc hiếp ngườSUi quá đunáng, cứNNO coi như bố ngươi TrầSZEn lão đmZSui là Lão đRQtECEi của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảico kê? TrầvhKn lão đcTOOnRi đvhKã nói rồi, không mở ca hàng không phảSiui đnaRóng tin bảRSbo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảwAB?

Bố của TrầAFn Phong, Trầlzn Đtzc HảnaRi là một trong nhữQGng thủ lĩtznh xã hội đcTOen cảavS khu phía Tây đunu biết, bằEsng không TrầGn Phong đKmã không kiêng nểSuđZCi thu phí bảyWlo kê khắOyRp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắIrt Trầunn Phong có một tia lạRpnh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằtFng nhắZCc đIrến bố ta thì ta sợ chắBtc? Đó là bố ta, không phảwABi con cháu ngươi, ta thu tin bảEso kê là nểCyc mt các ngườbi rồi, rượu mờSui không uống lạvhKi muốn uống rượu phạZt hảOyR?

- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữBta là đECEbc tội với TrầUn lão đznaRi, dù sao ngườcTOi ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đSZEiu này nuốt không trôi, lão đSZEang đhrQnh nói giúp vài câu thì lạECEi bịIr Dương ThầtFn phía sau kéo lạQi.

Dương ThầCycn cau mày, sờun sờwAB trán vẻ đuau đCycbbu, kéo lão Lý lạIri, thảavSn nhiên nói với Trầbn Phong:
- Anh tên là TrầECEn Phong đuúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đwABng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấRSby hôm nữIra sẽ đavSưa anh, anh cứWDR v trước đyWli.

Một tên lâu la cườQi ha hảOnR:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểBtu t này tưởng hắpn là Lão đlzOnRi chắnaRc? Bảuo chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

MấECEy tên côn đECEồ khác cũng cườOyRi ha hảEs theo, thm chí còn đQGòi “đRpem tên tiểSuu t này đici dạavSy cho một bài học”.

Trầicn Phong cũng dườSUng như xem đcTOược vở kịrch hài nhấbbt thế gian, nhưng trong lòng lạavSi tứGc gin lờtzi nói của Dương ThầQn, bèn cườtFi nham hiểDQm nói:
- Dương ThầECEn, có giỏi thì nói lạbi lầBtn nữpa, ngươi có tin ta sẽ cắZt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắpn đSZEã lộ ra ý tàn nhn.

Vẻ mấlmIt kiên nhn trên mt Dương Thầzn trở nên có chút lạQGnh, ánh mắOyRt phứRSbc tạzp nhìn Trầtzn Phong nói:
- Anh biết con ngườcTOi tôi ghét nhấQjt cái gì không?

- Cái …

Không đzợi TrầIrn Phong hỏi xong, TrầSZEn Phong đZã đQột nhiên cảRSwm thấcTOy cơ thểun mình bay lên không trung ngay lp tứKmc, đbồng thờSZEi là một cơn đECEau ở vùng bụng, “bịSiuch” một cái, cơ thểbb hắtzn bay vào đlmIống rác ven đvhKườBtng, rau quảU, lá cây, thịEst cá tha dính đGzy ngườcTOi, quầECEn áo dính đhrcTOy nước thiu thối.

- Con ngườTtli tôi ghét nhấUt là bịQG uy hiếp…
xem tạmZi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Như thểr là thun tay đcTOicy một cái, Dương ThầRpn đNNOZCng ở chỗ TrầSZEn Phong đUrng lúc nãy, thu hồi lạnaRi bàn tay va vươn ra.

TrầAFn Phong bịmZ đZbby một phát thấRSwt đRQtiên bát đSUEso, trong mũi, ming đuntFy mùi máu tươi, lạQji thêm mùi rác hôi thối khiến hắZCn nôn khan.

- TiểRSbu t thối, dám đKmánh anh Phong, không muốn sống nữKma à?

- Đánh chết nó đnaRi!

MấQjy tên du côn còn chưa hiểlmIu gì, chỉG thấKmy đicGi ca bịIr đQjánh lin ỷ đQGông hiếp ít, không nghĩRp nhiu là Dương ThầZn đSZEánh thế nào, xông lên đQjtzm đECEá loạSZEn xạnaR như ong vỡ tổ.

Dương Thầtzn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đOnRu chỉSiu dùng tay tiếp chưởng đECETtly ra ven đzườQng.

Bọn côn đRpồ chỉIr cảRSbm thấSUy tay chân mình bịcTO một lc cc mạRSbnh hấlmIt ra sau, cơ thểun bịAF hấQjt bay lên ra ngoài, rồi đRQtụng vào mt đpict xi măng cứSiung, đyUQau đIrến mứZc kêu rên ầlmIm ĩp.

CảcTO bọn nhìn Dương ThầnaRn đCycến na sợi tóc cũng không bịlz tổn hạbbi, rốt cuộc cũng biết là đRSwánh không lạQi, đEsến tên TrầAFn Phong va bò lên t đunống rác cũng toát mồ hôi lạtznh, hắECEn đBtã tng thấyWly thủ đboạzn của mấKmy tên đSiuc chủng binh đRQtã giảUi ngũ của bố hắwABn, mấDQy ngườSui họ đlzu là “kim bài” của bố hắBtn, đRpánh nhau lấSZEy một chấCycp mườTtli vn rấWDRt nhẹ nhàng cũng là mấavSy ngườSUi đlzó, nhưng cũng chưa nhìn thấzy ai mạSiunh đRpến vy, nhanh như vy, nháy mắmZt đcTOã quăng năm, sáu ngườUi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấby tên côn đKmồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đvhKến lớn ngày nào cũng đQánh nhau, ngườSui bình thườDQng làm sao có thểZ đicánh lạzi đRQtược?

- Đi!
Trầicn Phong tuy tứDQc đrến ngứOyRa răng, nhưng không thểDQ giữOyRSZE din nữyUQa,lúc này nhìn thầbbn sắnaRc bình tĩBtnh trên mt Dương ThầSiun, hắECEn sợ như thấtzy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạpy mấCyct dạSung.

Lão Lý và vài ngườyWli vây quanh xem thấZy thân thủ của Dương ThầcTOn đhru khoái chí hô to, mấWDRy tên côn đRSbồ mọi ngày quen thói ngang ngạOnRnh, nhữyUQng ngườbi bán hàng rong đWDRu sợ chúng, hôm nay Dương ThầnaRn cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương ThầBtn, họ không sợ TrầlmIn Phong, nhưng sợ bố của hắmZn TrầmZn ĐZCc HảGi đicến hỏi tội Dương Thầtzn, họ lo sẽ bịnaR liên lụy.

Lão Lý vô cùng kích đZộng:
- TiểECEu Dương, tôi không nghĩG cu thân thủ lợi hạEsi như vy, trước kia cu có phảyUQi tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương ThầAFn cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì TrầnaRn Phong hiếp ngườEsi quá đSiuáng, chạOnRm vào đhriu tối kịU của hắicn thì đSuánh chết hắRSwn cũng không muốn đOyRộng thủ ở nơi phố xá sầavSm uấwABt này, thế nhưng hắQjn đavSã nói với TrầEsn Phong, hắtFn có nguyên tắCycc của hắunn, ghét nhấnaRt là bịQj uy hiếp. Cái nguyên tắQGc kì lạz này, cho dù hắtFn muốn cuộc sống khiêm nhườnaRng đSUến đIrâu cũng không thay đzổi đOyRược, bởi vì hắyWln có s tôn nghiêm của một nam nhi mạUnh mẽ.

Lão Lý thấIry Dương Thầtzn không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữZCa, bắOnRt đyWlicu lo lắbng nói:
- TiểZu Dương à, giờEs cu xem, TrầSun Phong bịlmI đOyRánh v sẽ gọi bố hắSiun TrầavSn Đzc HảUi đbến, cu phảWDRi làm sao bây giờEs? TrầQjn ĐBtc HảcTOi là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảlz khu này không ai dám gây hấtzn với hắOnRn đRSbâu.

Hội Tây Minh ư… Dương ThầOnRn lơ đRpnh cườQji cườpi, đtzột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?

Lão Lý nhìn bộ dạnaRng lơ đtFnh của Dương Thầhrn cũng chỉwAB biết lo lắRQtng, nghe hắrn hỏi thuốc, bấDQt giác cườBti khổ hỏi:
- TiểWDRu t, không phảRQti cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữRSwa, đOnRánh ngườIri xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương Thầrn trong lòng im lng thở dài, không ngờtF TrầSun ĐUc HảIri là ngườzi của hội Tây Minh, vốn không đDQOnRnh liên quan gì đzến nhữOnRng ngườzi này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với Sắzc Vi, không ngờTtl bảicn thân lạbi chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đBtốt cho Dương Thầbn một đRSbiếu.
- NgườwABi nghèo hút thuốc cũng mua loạpi rẻ nhấOyRt, thuốc này mạrnh, cu hút tạKmm vy.

Dương ThầGn hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườavSi nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạNNOi mạRSbnh.

- NgườOyRi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạmZi cho sứyWlc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườzi khuyên hắBtn.

Dương Thầbbn khẽ cườECEi, trong lòng lạQGi t nhủ: hút thuốc nếu có hạri vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi. truyn đzược lấGy t website tung hoanh

Sau khi hai ngườQGi nghỉSZE ngơi một lát lạGi bắRSbt đSuhru bn bịNNOu vic buôn bán. Dương ThầDQn cũng đlmIem thịict dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữKma sáng. Tuy công vic này sẽ bẩRSbn hết ngườECEi, nhưng làm đzược xiên thịZt ngon, thi thoảIrng hắQn lạyUQi cườvhKi cườSui với nhữTtlng ngườri bán hàng rong xung quanh.

Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảRSwnh sát đSZEi đUến. Một vịz cảtznh quan mc sơ mi trắTtlng và hai cảOnRnh sát nhảhry xuống, mt nghiêm túc đZi đmZến cạlznh Dương ThầECEn.

Vịlz cảznh quan lạAFnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương ThầWDRn?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add