Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đlốc xinh đHẹp của tôiTác giảty: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấIwGt đtHiu gì.

Nhóm dịwMgch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com


- Dương ThầujUn, số tin hôm qua bảfo anh chuẩUbJn bịVW đboqã chuẩyn bịVN chưa? Mấzkjy anh em đkNang chờVW sớm lấIwGy tin đdfi ăn uống nhu nhẹt đfVWy.
Trầzkjn Phong xoay xoay chiếc vòng bạYc trên tay, cườyVVi quái dịLo hỏi.

Lão Lý nóng nảgGy, chắwMgn trước ngườgGi Dương ThầIwGn kêu lên:
- Trầjykn Phong, các ngươi đnong ứoc hiếp ngườCli quá đnoáng, cứtH coi như bố ngươi TrầyVVn lão đHXKLoi là Lão đYwMgi của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảgGo kê? TrầVWn lão đkuOyHvi đkNã nói rồi, không mở ca hàng không phảzkji đlóng tin bảJTo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảtH?

Bố của TrầJTn Phong, Trầqbn ĐClc Hảfi là một trong nhữvtdng thủ lĩClnh xã hội đlen cảy khu phía Tây đUbJu biết, bằVWng không TrầVNn Phong đbã không kiêng nểbđHXKi thu phí bảdtko kê khắryIp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắirit TrầMvn Phong có một tia lạbxnh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằUbJng nhắwMgc đjykến bố ta thì ta sợ chắVWc? Đó là bố ta, không phảboqi con cháu ngươi, ta thu tin bảdtko kê là nểwnC mt các ngườbxi rồi, rượu mờkuOi không uống lạyi muốn uống rượu phạVWt hảyHv?

- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữgGa là đzkjUIc tội với TrầVWn lão đqbdfi, dù sao ngườdfi ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đwMgiu này nuốt không trôi, lão đboqang đyVVwMgnh nói giúp vài câu thì lạjyki bịkkk Dương ThầkuOn phía sau kéo lạoi.

Dương ThầtHn cau mày, sờqb sờdtk trán vẻ đkuOau đujUou, kéo lão Lý lạli, thảln nhiên nói với Trầyn Phong: truyn đkNược lấkNy t website tung hoanh
- Anh tên là TrầOzwn Phong đfúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đXyng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấUIy hôm nữzkja sẽ đoưa anh, anh cứY v trước đdtki.

Một tên lâu la cườryIi ha hảjyk:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểvtdu t này tưởng hắIwGn là Lão đMvLEi chắyc? BảClo chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

MấwMgy tên côn đkkkồ khác cũng cườIwGi ha hảJT theo, thm chí còn đkLUòi “đdtkem tên tiểboqu t này đyVVi dạKYy cho một bài học”.

TrầJTn Phong cũng dườHng như xem đryIược vở kịLoch hài nhấjIt thế gian, nhưng trong lòng lạoi tứdfc gin lờUIi nói của Dương Thầtyn, bèn cườryIi nham hiểHm nói:
- Dương ThầXyn, có giỏi thì nói lạfi lầln nữnoa, ngươi có tin ta sẽ cắtyt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắUIn điriã lộ ra ý tàn nhn.

Vẻ mấkft kiên nhn trên mt Dương Thầln trở nên có chút lạUbJnh, ánh mắnot phứdfc tạboqp nhìn TrầGbdn Phong nói:
- Anh biết con ngườnoi tôi ghét nhấVNt cái gì không?

- Cái …

Không đUIợi Trầtyn Phong hỏi xong, TrầVNn Phong đXyã đnoột nhiên cảtHm thấzkjy cơ thểyVV mình bay lên không trung ngay lp tứGbdc, đryIồng thờfi là một cơn đUbJau ở vùng bụng, “bịyHvch” một cái, cơ thểo hắVWn bay vào đdtkống rác ven điriườYng, rau quảy, lá cây, thịYt cá tha dính đkLUiriy ngườbi, quầdfn áo dính đkLUKYy nước thiu thối.

- Con ngườtyi tôi ghét nhấkLUt là bịwMg uy hiếp…

Như thểXy là thun tay đkuOCly một cái, Dương ThầVNn đryIGbdng ở chỗ TrầUIn Phong đjykOzwng lúc nãy, thu hồi lạyi bàn tay va vươn ra.

TrầgGn Phong bịH đwnCGbdy một phát thấzkjt điriiên bát đtHUbJo, trong mũi, ming điriCly mùi máu tươi, lạgGi thêm mùi rác hôi thối khiến hắkNn nôn khan.

- TiểLEu t thối, dám đryIánh anh Phong, không muốn sống nữHa à?

- Đánh chết nó đdtki!

MấkuOy tên du côn còn chưa hiểyu gì, chỉjI thấzkjy đnoLEi ca bịjI đUIánh lin ỷ đwnCông hiếp ít, không nghĩkuO nhiu là Dương ThầXyn đkuOánh thế nào, xông lên đkLUHm đHXKá loạbxn xạb như ong vỡ tổ.

Dương Thầfn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đryIu chỉy dùng tay tiếp chưởng đokNy ra ven đwMgườvtdng.

Bọn côn đyồ chỉgG cảKYm thấJTy tay chân mình bịY một lc cc mạkNnh hấLEt ra sau, cơ thểgG bịryI hấqbt bay lên ra ngoài, rồi đUIụng vào mt đClVWt xi măng cứkNng, đHXKau đyHvến mứYc kêu rên ầbm ĩLE.

Cảdtk bọn nhìn Dương ThầGbdn đkuOến na sợi tóc cũng không bịkuO tổn hạirii, rốt cuộc cũng biết là đMvánh không lạgGi, đMvến tên TrầjIn Phong va bò lên t đkuOống rác cũng toát mồ hôi lạKYnh, hắnon đqbã tng thấLEy thủ đfoạOzwn của mấryIy tên đyc chủng binh đyVVã giảyi ngũ của bố hắJTn, mấLoy ngườboqi họ đdfu là “kim bài” của bố hắUIn, đoánh nhau lấkuOy một chấvtdp mườyVVi vn rấXyt nhẹ nhàng cũng là mấJTy ngườLEi đJTó, nhưng cũng chưa nhìn thấbxy ai mạvtdnh đoến vy, nhanh như vy, nháy mắMvt đzkjã quăng năm, sáu ngườyVVi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấCly tên côn đnoồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đMvến lớn ngày nào cũng đwMgánh nhau, ngườyi bình thườvtdng làm sao có thểMv đHXKánh lạoi đryIược?

- Đi!
TrầLon Phong tuy tứbc đtHến ngứIwGa răng, nhưng không thểVN giữkuOy din nữUIa,lúc này nhìn thầYn sắHc bình tĩgGnh trên mt Dương Thầfn, hắtyn sợ như thấHXKy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạzkjy mấUbJt dạJTng.

Lão Lý và vài ngườHXKi vây quanh xem thấHy thân thủ của Dương Thầfn đjyku khoái chí hô to, mấwMgy tên côn đUIồ mọi ngày quen thói ngang ngạdfnh, nhữXyng ngườGbdi bán hàng rong đou sợ chúng, hôm nay Dương ThầwnCn cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương ThầLEn, họ không sợ Trầirin Phong, nhưng sợ bố của hắbxn Trầdfn ĐryIc Hảboqi đMvến hỏi tội Dương ThầjIn, họ lo sẽ bịyVV liên lụy.

Lão Lý vô cùng kích đkNộng:
- TiểkLUu Dương, tôi không nghĩGbd cu thân thủ lợi hạLoi như vy, trước kia cu có phảjIi tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương Thầfn cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì TrầkNn Phong hiếp ngườyi quá đLoáng, chạom vào đkuOiu tối kịy của hắujUn thì đlánh chết hắkfn cũng không muốn đdtkộng thủ ở nơi phố xá sầyVVm uấot này, thế nhưng hắbn đujUã nói với TrầgGn Phong, hắfn có nguyên tắyHvc của hắon, ghét nhấUbJt là bịUbJ uy hiếp. Cái nguyên tắiric kì lạno này, cho dù hắkLUn muốn cuộc sống khiêm nhườfng đqbến đfâu cũng không thay đnoổi đyược, bởi vì hắCln có s tôn nghiêm của một nam nhi mạynh mẽ.

Lão Lý thấUbJy Dương ThầjIn không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữCla, bắyt đLEyu lo lắzkjng nói:
- TiểHXKu Dương à, giờzkj cu xem, Trầfn Phong bịIwG đwnCánh v sẽ gọi bố hắvtdn Trầboqn ĐUIc Hảdtki đkNến, cu phảkNi làm sao bây giờzkj? Trầnon ĐIwGc Hảkfi là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảUI khu này không ai dám gây hấwnCn với hắyn đyHvâu.

Hội Tây Minh ư… Dương ThầVNn lơ đOzwnh cườKYi cườGbdi, đlột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?

Lão Lý nhìn bộ dạXyng lơ đYnh của Dương ThầXyn cũng chỉVN biết lo lắLong, nghe hắwnCn hỏi thuốc, bấdft giác cườwMgi khổ hỏi: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Tiểboqu t, không phảLEi cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữba, đzkjánh ngườdtki xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương Thầfn trong lòng im lng thở dài, không ngờGbd Trầzkjn ĐClc HảGbdi là ngườbi của hội Tây Minh, vốn không đkLUynh liên quan gì đvtdến nhữUIng ngườjIi này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với SắyHvc Vi, không ngờyHv bảHn thân lạyHvi chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đbxốt cho Dương ThầVNn một đMviếu.
- NgườOzwi nghèo hút thuốc cũng mua loạoi rẻ nhấgGt, thuốc này mạGbdnh, cu hút tạjIm vy.

Dương ThầOzwn hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườdfi nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạyi mạjInh.

- Ngườdfi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạirii cho sứGbdc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườMvi khuyên hắdtkn.

Dương ThầryIn khẽ cườgGi, trong lòng lạLEi t nhủ: hút thuốc nếu có hạfi vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi.

Sau khi hai ngườUbJi nghỉo ngơi một lát lạLoi bắKYt đHdfu bn bịjyku vic buôn bán. Dương Thầbxn cũng đbem thịqbt dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữgGa sáng. Tuy công vic này sẽ bẩtHn hết ngườkNi, nhưng làm đqbược xiên thịjIt ngon, thi thoảtyng hắjykn lạUIi cườboqi cườnoi với nhữClng ngườvtdi bán hàng rong xung quanh.

Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảqbnh sát đkuOi đHXKến. Một vịMv cảClnh quan mc sơ mi trắfng và hai cảryInh sát nhảLoy xuống, mt nghiêm túc đjyki đjykến cạkNnh Dương ThầKYn.

Vịo cảClnh quan lạOzwnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương Thầbn?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add