Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đIMốc xinh đbẹp của tôiTác giảtd: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấrWIt đEViu gì.

Nhóm dịYuZch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com


- Dương ThầUn, số tin hôm qua bảTto anh chuẩGBn bịbb đrWIã chuẩGmgn bịIM chưa? MấJWy anh em đYuZang chờgVf sớm lấVXy tin đxHi ăn uống nhu nhẹt đEceuTBy.
Trầon Phong xoay xoay chiếc vòng bạuTBc trên tay, cườXYOi quái dịMU hỏi.
xem tạCmi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lão Lý nóng nảtdy, chắrWIn trước ngườOgEi Dương ThầOJn kêu lên:
- TrầYon Phong, các ngươi đGBng ứYuZc hiếp ngườUi quá đoOUáng, cứuTB coi như bố ngươi TrầXYOn lão đbbOgEi là Lão đBDrWIi của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảTbo kê? TrầIMn lão đcoMtdi đYuZã nói rồi, không mở ca hàng không phảEcei đbóng tin bảbbo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảEce?

Bố của TrầBn Phong, TrầGBn ĐDc HảXYOi là một trong nhữOJng thủ lĩbbnh xã hội đGBen cảxH khu phía Tây đbbu biết, bằEVng không TrầXYOn Phong đbã không kiêng nểOJđgGxi thu phí bảbbo kê khắTtp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắUit Trầmgrn Phong có một tia lạHnh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằDng nhắYoc đoến bố ta thì ta sợ chắgGxc? Đó là bố ta, không phảUi con cháu ngươi, ta thu tin bảDo kê là nểppG mt các ngườBi rồi, rượu mờbbi không uống lạqli muốn uống rượu phạCmt hảMU?

- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữVXa là đcoMgroc tội với Trầln lão đWPOJi, dù sao ngườGfi ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đfGViu này nuốt không trôi, lão đoang đJWuTBnh nói giúp vài câu thì lạUii bịmgr Dương ThầoOUn phía sau kéo lạgGxi.

Dương ThầUin cau mày, sờfGV sờGB trán vẻ đgGxau đlGmgu, kéo lão Lý lạli, thảmgrn nhiên nói với TrầEcen Phong:
- Anh tên là TrầuTBn Phong đZbCúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đGBng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấDy hôm nữuTBa sẽ đbbưa anh, anh cứij v trước đJWi.

Một tên lâu la cườfGVi ha hảJW:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểtdu t này tưởng hắrJin là Lão đIMMUi chắqlc? BảgVfo chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

MấVXy tên côn đBDồ khác cũng cườOJi ha hảetq theo, thm chí còn đetqòi “đoem tên tiểxHu t này đli dạBy cho một bài học”.

TrầVXn Phong cũng dườlng như xem đrWIược vở kịEVch hài nhấGft thế gian, nhưng trong lòng lạKXKi tứoc gin lờVETi nói của Dương ThầBn, bèn cườiji nham hiểTtm nói:
- Dương ThầOgEn, có giỏi thì nói lạetqi lầbn nữTba, ngươi có tin ta sẽ cắqlt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắVETn đqlã lộ ra ý tàn nhn.

Vẻ mấijt kiên nhn trên mt Dương ThầppGn trở nên có chút lạMUnh, ánh mắDt phứmc tạoOUp nhìn TrầYuZn Phong nói:
- Anh biết con ngườuTBi tôi ghét nhấfGVt cái gì không?

- Cái …

Không đJWợi TrầUn Phong hỏi xong, Trầon Phong đYoã đmột nhiên cảfGVm thấoOUy cơ thểTb mình bay lên không trung ngay lp tứoOUc, đIMồng thờTti là một cơn đbau ở vùng bụng, “bịYuZch” một cái, cơ thểGf hắbn bay vào đKXKống rác ven đBDườEceng, rau quảij, lá cây, thịbt cá tha dính đetqgroy ngườIMi, quầZbCn áo dính đrJiTty nước thiu thối.

- Con ngườgGxi tôi ghét nhấgGxt là bịOgE uy hiếp…

Như thểb là thun tay đEVDy một cái, Dương ThầVXn đGmgijng ở chỗ TrầHn Phong đgVfUing lúc nãy, thu hồi lạJWi bàn tay va vươn ra.

TrầJWn Phong bịrWI đoby một phát thấVXt đVXiên bát đZbCrJio, trong mũi, ming đqlJWy mùi máu tươi, lạfGVi thêm mùi rác hôi thối khiến hắmn nôn khan.

- TiểJWu t thối, dám đGBánh anh Phong, không muốn sống nữTta à?

- Đánh chết nó đGmgi!

Mấmgry tên du côn còn chưa hiểBDu gì, chỉrWI thấIMy đmUi ca bịql đYoánh lin ỷ đbông hiếp ít, không nghĩYuZ nhiu là Dương ThầTbn đetqánh thế nào, xông lên đOJZbCm đCmá loạetqn xạl như ong vỡ tổ.

Dương ThầOgEn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đMUu chỉWP dùng tay tiếp chưởng đUWPy ra ven đdườTtng.

Bọn côn đbồ chỉrJi cảbm thấGmgy tay chân mình bịJW một lc cc mạGBnh hấYuZt ra sau, cơ thểgVf bịrWI hấHt bay lên ra ngoài, rồi đetqụng vào mt đetqfGVt xi măng cứHng, đYoau đTbến mứtdc kêu rên ầdm ĩTt.

CảEce bọn nhìn Dương ThầGfn đYoến na sợi tóc cũng không bịppG tổn hạxHi, rốt cuộc cũng biết là đuTBánh không lạBDi, đtdến tên Trầmn Phong va bò lên t đrWIống rác cũng toát mồ hôi lạBnh, hắcoMn đEVã tng thấGmgy thủ đijoạXYOn của mấMUy tên đEVc chủng binh đHã giảVXi ngũ của bố hắmgrn, mấoy ngườmi họ đWPu là “kim bài” của bố hắIMn, đgroánh nhau lấmgry một chấOJp mườVETi vn rấot nhẹ nhàng cũng là mấby ngườTti đló, nhưng cũng chưa nhìn thấOgEy ai mạOJnh đCmến vy, nhanh như vy, nháy mắZbCt đGBã quăng năm, sáu ngườbbi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấdy tên côn đIMồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đGBến lớn ngày nào cũng đqlánh nhau, ngườbbi bình thườijng làm sao có thểWP đKXKánh lạmgri đbược?

- Đi!
TrầEcen Phong tuy tứJWc đWPến ngứoOUa răng, nhưng không thểmgr giữbrWI din nữYoa,lúc này nhìn thầGfn sắTbc bình tĩGfnh trên mt Dương ThầZbCn, hắYon sợ như thấoOUy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạEVy mấWPt dạYuZng.

Lão Lý và vài ngườUi vây quanh xem thấgGxy thân thủ của Dương ThầCmn đGfu khoái chí hô to, mấHy tên côn đEVồ mọi ngày quen thói ngang ngạKXKnh, nhữijng ngườcoMi bán hàng rong đmgru sợ chúng, hôm nay Dương ThầEcen cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương ThầGmgn, họ không sợ TrầMUn Phong, nhưng sợ bố của hắUn TrầuTBn ĐBc HảYoi đqlến hỏi tội Dương ThầfGVn, họ lo sẽ bịGf liên lụy.

Lão Lý vô cùng kích đHộng:
- TiểUu Dương, tôi không nghĩb cu thân thủ lợi hạqli như vy, trước kia cu có phảYoi tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương ThầgVfn cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì TrầGmgn Phong hiếp ngườrJii quá đfGVáng, chạUim vào đTbiu tối kịgro của hắcoMn thì đVETánh chết hắUn cũng không muốn đijộng thủ ở nơi phố xá sầppGm uấEVt này, thế nhưng hắbbn đppGã nói với Trầon Phong, hắHn có nguyên tắlc của hắxHn, ghét nhấBDt là bịU uy hiếp. Cái nguyên tắoOUc kì lạppG này, cho dù hắetqn muốn cuộc sống khiêm nhườHng đXYOến đqlâu cũng không thay đmổi đGBược, bởi vì hắrJin có s tôn nghiêm của một nam nhi mạetqnh mẽ.

Lão Lý thấGBy Dương ThầOgEn không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữla, bắVXt đijdu lo lắYong nói:
- TiểZbCu Dương à, giờl cu xem, TrầHn Phong bịbb đuTBánh v sẽ gọi bố hắppGn Trầdn ĐTtc Hảoi đKXKến, cu phảmgri làm sao bây giờrJi? TrầWPn Đmc HảGfi là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảTt khu này không ai dám gây hấEcen với hắtdn đgVfâu.

Hội Tây Minh ư… Dương Thầqln lơ đbnh cườetqi cườmi, đUiột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không? nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Lão Lý nhìn bộ dạxHng lơ đetqnh của Dương ThầIMn cũng chỉgGx biết lo lắmng, nghe hắIMn hỏi thuốc, bấgrot giác cườbbi khổ hỏi:
- Tiểqlu t, không phảdi cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữetqa, đTbánh ngườXYOi xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương ThầVXn trong lòng im lng thở dài, không ngờTt Trầbn ĐIMc Hảoi là ngườGBi của hội Tây Minh, vốn không đYuZWPnh liên quan gì đHến nhữKXKng ngườmi này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với SắVETc Vi, không ngờgro bảrWIn thân lạqli chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đrJiốt cho Dương Thầmn một đGBiếu.
- Ngườbi nghèo hút thuốc cũng mua loạbi rẻ nhấBDt, thuốc này mạTbnh, cu hút tạOgEm vy.

Dương Thầetqn hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườtdi nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạXYOi mạWPnh.

- NgườYuZi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạUii cho sứlc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườiji khuyên hắUn.

Dương ThầZbCn khẽ cườTbi, trong lòng lạVETi t nhủ: hút thuốc nếu có hạOJi vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi.

Sau khi hai ngườli nghỉH ngơi một lát lạCmi bắBDt đYuZqlu bn bịlu vic buôn bán. Dương ThầBn cũng đuTBem thịEcet dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữIMa sáng. Tuy công vic này sẽ bẩYon hết ngườZbCi, nhưng làm đOJược xiên thịlt ngon, thi thoảtdng hắijn lạbi cườdi cườMUi với nhữBDng ngườiji bán hàng rong xung quanh.

Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảbbnh sát đmi đMUến. Một vịmgr cảOgEnh quan mc sơ mi trắHng và hai cảGBnh sát nhảBy xuống, mt nghiêm túc đbi đVXến cạVETnh Dương ThầHn.

VịgVf cảTtnh quan lạijnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương ThầrJin?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add