Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đNốc xinh đhẹp của tôiTác giảdme: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấaDt đOziu gì.

Nhóm dịzRch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com


- Dương ThầwaOn, số tin hôm qua bảHo anh chuẩjn bịJl đZOFã chuẩDNn bịj chưa? MấOny anh em đdeang chờde sớm lấtdYy tin đFpti ăn uống nhu nhẹt đthxay.
TrầssZn Phong xoay xoay chiếc vòng bạFptc trên tay, cườbOti quái dịDo hỏi.

Lão Lý nóng nảaDy, chắpon trước ngườji Dương ThầbOtn kêu lên:
- TrầaDn Phong, các ngươi đOzng ứfxEc hiếp ngườoi quá đNáng, cứFpt coi như bố ngươi TrầDNn lão đQYRi là Lão đdebOci của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảYRo kê? TrầOnn lão đEDqxvzi đYRã nói rồi, không mở ca hàng không phảcboi đYRóng tin bảOno kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảcu?

Bố của Trầthn Phong, Trầzn Đoc Hảxvzi là một trong nhữNng thủ lĩOjnh xã hội đpxJen cảbOc khu phía Tây đxau biết, bằUncng không TrầbOtn Phong đdeã không kiêng nểođrUri thu phí bảDNo kê khắvHp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắOzt TrầbOtn Phong có một tia lạqunh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằodNng nhắzc đcboến bố ta thì ta sợ chắQc? Đó là bố ta, không phảOni con cháu ngươi, ta thu tin bảbOco kê là nểOn mt các ngườcboi rồi, rượu mờZOFi không uống lạiQi muốn uống rượu phạJlt hảUnc?

- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữOja là đdequc tội với Trầmn lão đoZOFi, dù sao ngườdmei ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đhiu này nuốt không trôi, lão đOnang đOzFptnh nói giúp vài câu thì lạzRi bịtdY Dương ThầeNn phía sau kéo lạEDqi.

Dương Thầxan cau mày, sờfxE sờxa trán vẻ đdeau đwaOdeu, kéo lão Lý lạodNi, thảlmn nhiên nói với TrầzRn Phong:
- Anh tên là TrầzDvn Phong đmúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đnzbng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấcboy hôm nữoa sẽ đtdYưa anh, anh cứeN v trước đxvzi.

Một tên lâu la cườxvzi ha hảeN:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểNu t này tưởng hắzRn là Lão đxahi chắNc? BảHo chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

MấwaOy tên côn đhồ khác cũng cườNi ha hảvH theo, thm chí còn đquòi “đHem tên tiểaDu t này đxai dạaDy cho một bài học”.

Trầxan Phong cũng dườDong như xem đJlược vở kịquch hài nhấiQt thế gian, nhưng trong lòng lạdei tứaDc gin lờlmi nói của Dương ThầpxJn, bèn cườbOti nham hiểOfwm nói:
- Dương Thầjn, có giỏi thì nói lạpoi lầxvzn nữfxEa, ngươi có tin ta sẽ cắut lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắhn đtdYã lộ ra ý tàn nhn.

Vẻ mấNt kiên nhn trên mt Dương Thầjn trở nên có chút lạtdYnh, ánh mắOfwt phứOjc tạcup nhìn TrầEDqn Phong nói:
- Anh biết con ngườbOci tôi ghét nhấssZt cái gì không?

- Cái …

Không đpoợi Trầon Phong hỏi xong, TrầtdYn Phong đOjã đxaột nhiên cảOfwm thấodNy cơ thểZOF mình bay lên không trung ngay lp tứDoc, đDNồng thờzDvi là một cơn đpxJau ở vùng bụng, “bịQch” một cái, cơ thểpxJ hắon bay vào đNống rác ven đHườong, rau quảth, lá cây, thịwaOt cá tha dính đqunzby ngườqui, quầpon áo dính đcboNy nước thiu thối.

- Con ngườmi tôi ghét nhấbOtt là bịFpt uy hiếp…

Như thểxvz là thun tay đquaDy một cái, Dương ThầNn đNDong ở chỗ Trầqun Phong đpxJnzbng lúc nãy, thu hồi lạNipi bàn tay va vươn ra.

TrầNipn Phong bịth đNdmey một phát thấYRt đcboiên bát đjEDqo, trong mũi, ming đNipOny mùi máu tươi, lạZOFi thêm mùi rác hôi thối khiến hắDon nôn khan.

- TiểEDqu t thối, dám đmánh anh Phong, không muốn sống nữodNa à?

- Đánh chết nó đzi!

MấpxJy tên du côn còn chưa hiểEDqu gì, chỉeN thấOjy đthxai ca bịZOF đdmeánh lin ỷ đmông hiếp ít, không nghĩrUr nhiu là Dương ThầYRn đOjánh thế nào, xông lên đvaFptm đodNá loạcun xạQ như ong vỡ tổ.

Dương ThầiQn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đzDvu chỉQ dùng tay tiếp chưởng đUncNipy ra ven đwaOườOfwng.

Bọn côn đxvzồ chỉwaO cảnzbm thấNipy tay chân mình bịo một lc cc mạEDqnh hấOfwt ra sau, cơ thểNip bịqu hấtht bay lên ra ngoài, rồi đoụng vào mt đzRJlt xi măng cứxang, đFptau đQến mứZOFc kêu rên ầUncm ĩaD.

CảbOt bọn nhìn Dương ThầOjn đwaOến na sợi tóc cũng không bịQ tổn hạeNi, rốt cuộc cũng biết là đtdYánh không lạNi, đfxEến tên TrầDNn Phong va bò lên t đUncống rác cũng toát mồ hôi lạeNnh, hắbOcn đquã tng thấssZy thủ đssZoạNn của mấeNy tên đxac chủng binh đZOFã giảFpti ngũ của bố hắDNn, mấcuy ngườmi họ đOju là “kim bài” của bố hắeNn, đoánh nhau lấFpty một chấDNp mườmi vn rấNt nhẹ nhàng cũng là mấNy ngườqui đJló, nhưng cũng chưa nhìn thấZOFy ai mạvanh đhến vy, nhanh như vy, nháy mắOjt đZOFã quăng năm, sáu ngườvHi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấYRy tên côn đpoồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đlmến lớn ngày nào cũng đbOtánh nhau, ngườtdYi bình thườDNng làm sao có thểo đOnánh lạbOti đDNược?

- Đi!
Trầnzbn Phong tuy tứDNc đQến ngứlma răng, nhưng không thểva giữzRlm din nữOja,lúc này nhìn thầeNn sắrUrc bình tĩiQnh trên mt Dương ThầiQn, hắfxEn sợ như thấzy quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạxvzy mấqut dạbOtng.

Lão Lý và vài ngườOni vây quanh xem thấdmey thân thủ của Dương ThầpxJn đeNu khoái chí hô to, mấvHy tên côn đvHồ mọi ngày quen thói ngang ngạthnh, nhữtdYng ngườFpti bán hàng rong đwaOu sợ chúng, hôm nay Dương Thầcun cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương Thầlmn, họ không sợ Trầnzbn Phong, nhưng sợ bố của hắdmen Trầpon Đuc Hảcui đtdYến hỏi tội Dương Thầvan, họ lo sẽ bịqu liên lụy. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Lão Lý vô cùng kích đFptộng:
- Tiểdeu Dương, tôi không nghĩcu cu thân thủ lợi hạdmei như vy, trước kia cu có phảaDi tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương Thầvan cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì Trầjn Phong hiếp ngườwaOi quá đHáng, chạDNm vào đfxEiu tối kịDN của hắjn thì đOfwánh chết hắFptn cũng không muốn đthộng thủ ở nơi phố xá sầlmm uấvHt này, thế nhưng hắvHn đtdYã nói với TrầodNn Phong, hắNn có nguyên tắbOcc của hắaDn, ghét nhấbOct là bịz uy hiếp. Cái nguyên tắbOcc kì lạOz này, cho dù hắbOcn muốn cuộc sống khiêm nhườjng đJlến đfxEâu cũng không thay đzổi đzược, bởi vì hắzn có s tôn nghiêm của một nam nhi mạNnh mẽ.

Lão Lý thấDoy Dương Thầpon không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữDoa, bắxvzt đcuvHu lo lắvHng nói:
- TiểssZu Dương à, giờwaO cu xem, TrầOnn Phong bịYR đpxJánh v sẽ gọi bố hắpon Trầcun ĐvHc HảssZi đNến, cu phảhi làm sao bây giờpxJ? Trầzn ĐEDqc Hảhi là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảOfw khu này không ai dám gây hấYRn với hắpon đNâu.

Hội Tây Minh ư… Dương ThầQn lơ đzDvnh cườOzi cườlmi, đOzột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?

Lão Lý nhìn bộ dạmng lơ đfxEnh của Dương ThầDNn cũng chỉcu biết lo lắbOcng, nghe hắYRn hỏi thuốc, bấrUrt giác cườiQi khổ hỏi:
- TiểzDvu t, không phảUnci cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữcua, đNipánh ngườFpti xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương Thầjn trong lòng im lng thở dài, không ngờFpt Trầlmn ĐodNc HảOji là ngườji của hội Tây Minh, vốn không đwaOQnh liên quan gì đzến nhữung ngườoi này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với Sắuc Vi, không ngờeN bảodNn thân lạoi chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đdmeốt cho Dương ThầwaOn một đHiếu.
- Ngườdei nghèo hút thuốc cũng mua loạtdYi rẻ nhấssZt, thuốc này mạaDnh, cu hút tạpom vy.
xem tạqui t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dương ThầeNn hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườrUri nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạodNi mạcbonh.

- Ngườpoi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạssZi cho sứwaOc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườtdYi khuyên hắNn.

Dương ThầfxEn khẽ cườNi, trong lòng lạYRi t nhủ: hút thuốc nếu có hạwaOi vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi.

Sau khi hai ngườeNi nghỉEDq ngơi một lát lạxai bắdet đhDou bn bịmu vic buôn bán. Dương ThầodNn cũng đZOFem thịaDt dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữNa sáng. Tuy công vic này sẽ bẩlmn hết ngườvHi, nhưng làm điQược xiên thịFptt ngon, thi thoảZOFng hắaDn lạaDi cườQi cườmi với nhữpxJng ngườbOti bán hàng rong xung quanh.

Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảtdYnh sát đwaOi đrUrến. Một vịj cảnzbnh quan mc sơ mi trắzRng và hai cảOjnh sát nhảzRy xuống, mt nghiêm túc đxvzi đdeến cạthnh Dương ThầtdYn.

VịpxJ cảNnh quan lạNnh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương ThầJln?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add