Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 5 : Tôi ghét nhất điều gì.
Cô vợ tổng giám đsYQốc xinh đWNẹp của tôiTác giảHAU: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 5: Tôi ghét nhấYit đsYQiu gì.

Nhóm dịDggch Friendship
Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com xem chương mới tạbi tunghoanh(.)com


- Dương ThầgPn, số tin hôm qua bảQgo anh chuẩWNn bịaT đHbtã chuẩjran bịWKV chưa? MấgPy anh em đgang chờqFx sớm lấby tin đgBi ăn uống nhu nhẹt đrtcMqy.
TrầVFn Phong xoay xoay chiếc vòng bạfPBc trên tay, cườrti quái dịaT hỏi.

Lão Lý nóng nảHWmy, chắbbn trước ngườsYQi Dương ThầaTn kêu lên:
- TrầqFxn Phong, các ngươi đTng ứHAUc hiếp ngườIni quá đHWmáng, cứIWD coi như bố ngươi TrầgPn lão đuucWNi là Lão đrtWNi của khu này, nhưng ngươi có tư cách gì thu tin bảYio kê? TrầaTn lão đrHrtti đxfIã nói rồi, không mở ca hàng không phảYii đMIHóng tin bảeo kê, ngươi tưởng bọn ta không biết hảKu?

Bố của Trầrtn Phong, TrầQhn ĐgBc Hảti là một trong nhữbng thủ lĩChnh xã hội đcMqen cảb khu phía Tây đmRu biết, bằInng không TrầMIHn Phong đtã không kiêng nểtđei thu phí bảho kê khắWKVp nơi như thế. Lúc nghe lão Lý mang bố mình ra dọa, mắrtt TrầPn Phong có một tia lạTnh lùng:
- Lão già, lão là cái thá gì? Lão cho rằrHrng nhắKuc đhến bố ta thì ta sợ chắGc? Đó là bố ta, không phảKui con cháu ngươi, ta thu tin bảgPo kê là nểfN mt các ngườrEi rồi, rượu mờChi không uống lạHbti muốn uống rượu phạCht hảqFx?

- Ngươi…
Lão Lý nói xong cũng mới biết mình thiếu chút nữta là đTjrac tội với Trầgpn lão đaTtti, dù sao ngườMIHi ta cũng là cha con, mình là cái thá gì? Thế nhưng giọng đHAUiu này nuốt không trôi, lão đaTang đxzQgpnh nói giúp vài câu thì lạHWmi bịqFx Dương ThầBGn phía sau kéo lạmRi.

Dương ThầqFxn cau mày, sờg sờrHr trán vẻ đrHrau đqFxTu, kéo lão Lý lạChi, thảlfjn nhiên nói với Trầgpn Phong:
- Anh tên là TrầChn Phong đHWmúng không, tôi gọi anh một tiếng anh Phong, anh đtng chuyn bé xé ra to, tôi cũng không muốn phin toái, nhưng hôm nay không có tin, mấqFxy hôm nữYia sẽ đzeưa anh, anh cứAsx v trước đgpi.

Một tên lâu la cườgBi ha hảg:
- Ai da… Anh Phong, tên tiểeu t này tưởng hắttn là Lão đgPHAUi chắTc? BảCho chúng ta quay v là chúng ta quay v sao?

MấcMqy tên côn đgBồ khác cũng cườrHri ha hảxfI theo, thm chí còn đAsxòi “đlfjem tên tiểfPBu t này đlfji dạxfIy cho một bài học”.

TrầKun Phong cũng dườtng như xem đsYQược vở kịVFch hài nhấTt thế gian, nhưng trong lòng lạAsxi tứaTc gin lờmRi nói của Dương Thầuucn, bèn cườmRi nham hiểQgm nói:
- Dương Thầen, có giỏi thì nói lạsYQi lầzen nữTa, ngươi có tin ta sẽ cắBGt lưỡi ngươi không?
Nói cho cùng hắKun đQhã lộ ra ý tàn nhn.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Vẻ mấmRt kiên nhn trên mt Dương ThầrEn trở nên có chút lạfNnh, ánh mắit phứgBc tạGp nhìn TrầfNn Phong nói:
- Anh biết con ngườChi tôi ghét nhấxzQt cái gì không?

- Cái …

Không đYiợi TrầYin Phong hỏi xong, Trầtn Phong đQhã đHbtột nhiên cảDggm thấtty cơ thểh mình bay lên không trung ngay lp tứKuc, đtồng thờQgi là một cơn đtau ở vùng bụng, “bịrHrch” một cái, cơ thểxfI hắYin bay vào đfNống rác ven đlfjườHbtng, rau quảcMq, lá cây, thịfPBt cá tha dính đAsxqFxy ngườei, quầInn áo dính đQgty nước thiu thối.

- Con ngườYii tôi ghét nhấttt là bịBG uy hiếp…

Như thểFCr là thun tay đTrEy một cái, Dương Thầtn đxzQsYQng ở chỗ Trầhn Phong đtInng lúc nãy, thu hồi lạti bàn tay va vươn ra.

TrầfPBn Phong bịYi đFCrqFxy một phát thấQgt đjraiên bát đPQgo, trong mũi, ming đAsxbby mùi máu tươi, lạaTi thêm mùi rác hôi thối khiến hắVFn nôn khan.

- TiểQgu t thối, dám đtánh anh Phong, không muốn sống nữMIHa à?

- Đánh chết nó đQgi!

Mấiy tên du côn còn chưa hiểhu gì, chỉgP thấPy đisYQi ca bịgB đfPBánh lin ỷ đqFxông hiếp ít, không nghĩgB nhiu là Dương ThầIWDn đInánh thế nào, xông lên đxzQBGm đDggá loạhn xạb như ong vỡ tổ.

Dương ThầQgn chng buồn nhìn, mc k quyn cước của bọn chúng ra sao, đBGu chỉze dùng tay tiếp chưởng đInsYQy ra ven đAsxườxfIng.

Bọn côn đAsxồ chỉG cảMIHm thấfPBy tay chân mình bịKu một lc cc mạfNnh hấttt ra sau, cơ thểWKV bịT hấcMqt bay lên ra ngoài, rồi đPụng vào mt đrtCht xi măng cứIWDng, đeau đAsxến mứttc kêu rên ầtm ĩIWD.

CảrHr bọn nhìn Dương Thầbbn đqFxến na sợi tóc cũng không bịgB tổn hạIni, rốt cuộc cũng biết là đKuánh không lạVFi, đWNến tên Trầin Phong va bò lên t đMIHống rác cũng toát mồ hôi lạQhnh, hắbn đHAUã tng thấsYQy thủ đhoạgBn của mấWNy tên đzec chủng binh đYiã giảPi ngũ của bố hắgBn, mấrEy ngườgBi họ đrEu là “kim bài” của bố hắin, đrHránh nhau lấty một chấDggp mườlfji vn rấDggt nhẹ nhàng cũng là mấQhy ngườrHri đHbtó, nhưng cũng chưa nhìn thấTy ai mạGnh đTến vy, nhanh như vy, nháy mắgPt đrEã quăng năm, sáu ngườHWmi lên giống như quăng chó quăng mèo, mấWNy tên côn đPồ này tuy chưa luyn qua võ công, nhưng cũng là t nhỏ đqFxến lớn ngày nào cũng đlfjánh nhau, ngườgi bình thườGng làm sao có thểBG đuucánh lạAsxi đeược?

- Đi!
TrầInn Phong tuy tứHWmc đrEến ngứgPa răng, nhưng không thểt giữYiKu din nữIWDa,lúc này nhìn thầChn sắBGc bình tĩVFnh trên mt Dương ThầsYQn, hắbbn sợ như thấrHry quỷ, cuống quýt gọi bọn tay chân chạtty mấfNt dạeng.

Lão Lý và vài ngườHWmi vây quanh xem thấgPy thân thủ của Dương ThầrHrn đQgu khoái chí hô to, mấAsxy tên côn đIWDồ mọi ngày quen thói ngang ngạbbnh, nhữqFxng ngườti bán hàng rong đMIHu sợ chúng, hôm nay Dương ThầKun cho bọn chúng một bài học nhưng họ cũng không dám quá thân thiết với Dương Thầuucn, họ không sợ Trầhn Phong, nhưng sợ bố của hắrtn TrầIWDn ĐaTc HảmRi đKuến hỏi tội Dương ThầWKVn, họ lo sẽ bịt liên lụy.

Lão Lý vô cùng kích đaTộng:
- Tiểlfju Dương, tôi không nghĩYi cu thân thủ lợi hạti như vy, trước kia cu có phảei tng học võ không?

- Vâng, cũng học qua một chút.
Dương ThầqFxn cũng không muốn nói nhiu, thc ra nếu không vì Trầgpn Phong hiếp ngườfPBi quá đHbtáng, chạTm vào đWKViu tối kịHWm của hắbn thì đVFánh chết hắFCrn cũng không muốn đMIHộng thủ ở nơi phố xá sầlfjm uấrtt này, thế nhưng hắgn đVFã nói với TrầUHln Phong, hắBGn có nguyên tắgc của hắInn, ghét nhấrHrt là bịtt uy hiếp. Cái nguyên tắbc kì lạMIH này, cho dù hắfPBn muốn cuộc sống khiêm nhườtng điến đzeâu cũng không thay đsYQổi đfPBược, bởi vì hắxzQn có s tôn nghiêm của một nam nhi mạHAUnh mẽ.

Lão Lý thấjray Dương ThầfPBn không nói nhiu cũng không hỏi thêm nữsYQa, bắWKVt đHAUrEu lo lắtng nói:
- TiểVFu Dương à, giờG cu xem, TrầMIHn Phong bịWKV đbánh v sẽ gọi bố hắQhn TrầrHrn ĐcMqc HảQgi đttến, cu phảMIHi làm sao bây giờAsx? Trầtn ĐrEc HảfPBi là một trong hai bang lớn ở khu phía Tây, là nhân vt quan trọng trong hội Tây Minh, cảlfj khu này không ai dám gây hấgpn với hắChn đWNâu.

Hội Tây Minh ư… Dương ThầxfIn lơ đfPBnh cườWNi cườxfIi, đrHrột nhiên nhìn lão Lý hỏi:
- Có thuốc lá không?

Lão Lý nhìn bộ dạGng lơ đfPBnh của Dương ThầrHrn cũng chỉqFx biết lo lắHWmng, nghe hắqFxn hỏi thuốc, bấQht giác cườjrai khổ hỏi:
- Tiểlfju t, không phảfNi cu nói là cai thuốc sao?

- Thôi, không bỏ nữHWma, đWNánh ngườgBi xong không có thuốc, tôi không quen.
Dương Thầhn trong lòng im lng thở dài, không ngờh Trầbn Đttc HảGi là ngườFCri của hội Tây Minh, vốn không đmRaTnh liên quan gì đhến nhữtng ngườMIHi này, vn không muốn tiếp xúc nhiu hơn với Sắzec Vi, không ngờtt bảgPn thân lạHAUi chui vào lò la rồi.

Lão Lý rút trong túi ra một bao Hoa Lan 1 t rưỡi, đaTốt cho Dương ThầAsxn một đGiếu.
- NgườQgi nghèo hút thuốc cũng mua loạbbi rẻ nhấFCrt, thuốc này mạFCrnh, cu hút tạWNm vy.

Dương ThầMIHn hút một hơi, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, nhếch ming cườfPBi nói:
- Chà… không tồi, tôi thích loạrEi mạtnh.

- NgườaTi trẻ tuổi vn nên hút ít thôi, có hạYii cho sứDggc khỏe
Lão Lý tốt bụng cườYii khuyên hắInn.

Dương ThầInn khẽ cườii, trong lòng lạrHri t nhủ: hút thuốc nếu có hạrEi vy, tôi luyn võ công bao năm nay là phí hoài rồi.

Sau khi hai ngườii nghỉG ngơi một lát lạHbti bắtt đcMqUHlu bn bịtu vic buôn bán. Dương ThầVFn cũng đfNem thịHWmt dê xiên nướng ra nướng, ming còn ngm một xiên, coi như là bữgPa sáng. Tuy công vic này sẽ bẩen hết ngườrti, nhưng làm đbược xiên thịuuct ngon, thi thoảeng hắttn lạChi cườHWmi cườgi với nhữHbtng ngườfPBi bán hàng rong xung quanh.

Một lúc sau, t xa một chiếc xe cảsYQnh sát đGi đgến. Một vịjra cảbbnh quan mc sơ mi trắMIHng và hai cảAsxnh sát nhảIWDy xuống, mt nghiêm túc đzei đPến cạQhnh Dương ThầPn.

VịsYQ cảtnh quan lạenh lùng hỏi:
- Ngươi là Dương ThầxzQn?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add