Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảyRo: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: Đgi Nht Như La

Nhóm dịlIch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờnfh mịJIt, sắZHEc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầIgn na đIgêm, chiếc trc thăng màu đFhben bạlIc không tiếng đyRoộng t trong rng bay lên, mấyRoy cây số ngoài kia đXZã rờyRoi khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắEPt thườRCcng đMkZã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảFgi Khiếu, ở chỗ ngườZHEi lái phụ là liên lạogc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.

Lúc này Dip T đnZmã thay bộ quầnfhn áo thôn nữkgF bằhQng bộ quầHXn áo khoác màu đFgỏ, mc một bộ quầcFn áo đhQi đWIêm màu đIen, trở lạFi trạEFlng thái thườTDng ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểZjyu mĩog, thầXXSn sắlJIc nghiêm túc của đTDc công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương ThầbBn da vào một cái ghế, bên cạRCcnh là ĐoạMkZn Nhn t lúc trc thăng bắnfht đFRCcu bay cứt thao thao bấnZmt tuyt v nhim vụ lầRCcn này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đEPu đXXSang nhắbBm mắZHEt nghỉEFl ngơi, chỉMkZ có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đMkZang ngáy, một ngườnfhi không sợ trờTDi không sợ đogJIt, Thiên Vương lão t cũng đZjyng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe ĐoạjlFn Nhn giảogng giảSYni xong, tuy rấhQt rườcFm rà, ngườBi này thỉgmnh thoảQng còn xen thêm vào một chút trí thứnfhc nhân văn, cố ý đaGJI Dương Thầvn cảEFlm thấJIy anh ta rấMWpt có văn hóa, nhưng Dương ThầnZmn vn hiểFu đogjlFi khái đZHEược mục đkgFích của Long tổ mờjlFi mình lầkgFn này.

Nhim vụ lầlJIn này, chủ yếu là ngăn chn một ngườFti, với ý đFhbđFem bí kíp Pht giáo là ĐEFli Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa Hạnfh..

Da theo giáo nghịcF tàng truyn của Pht giáo. ĐcFi Nht Như Lai có đaGlIa vịZjy trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉIđmvFhbnh Kim Cương của ĐIi Nht Như Lai tha kế lạogi, mới đvược khng đJIInh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờbBi cổ đSYnXXSi thì giáo đpJồ của Tây TạkgFng cũng không thểlJI khng đcFCtnh đYMMjlFa vịFg thống trịjlF của kẻ thống trịhoV Tây TạWIng .

Ở khu mà ngườFhbi ta cuồng nhit tôn giáo này lạFgi thiếu mấEPt bí kíp căn bảgn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảSYn khu vc lâm vào tình trạIng nguy hiểCtm thm chí dn đVkến sụp đFtổ.

TầFgm quan trọng của lãnh thổ, không cầXZn nói cũng hai năm rõ mườQi!

Tuy nhiên tính huống lầFhbn này cc kì đonEc thù, kẻ có ý đpJồ trộm Đgi Nht Như Lai không phảti ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằWIng.

B trên Đan TằonEng không phảlIi là đyRođog Pht pháp bình thườtng, mà còn đIược coi là pht sống của Tây TạFgng, ông tha hưởng rấMkZt nhiu Pháp môn và võ học kì lạkgF của các bí kíp Tây TạZng, bảvn thân chính là ngườnfhi tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉSYn là b trên Đan TằHXng, thì cũng chỉlI thế thôi, cùng lắFgm là phái Long tổ tiến hành bao vây đMWpánh chn, kiểogu gì cũng đJIánh thắaGng gã đgoạbBt lạFi bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)

Nhưng, lầaGn làm phảogn này, còn có TứfTa vương Đgi BảTDo, ĐXZi Tha, ĐFgi Trí, ĐVki T trước giờv vn có quan h khá tốt với b trên Đan TằFtng, ai nấonEy đIgu tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạVknh b trên Đan Tằnfhng

Năm vịEP cao tăng như thế, có kế hoạQch muốn trộm bí kíp xuấbBt cảonEnh, nếu không phảJIi là Long tổ vn đZHEu đMkZn theo dõi, phát hin dấWIu vết đIghQ lạFgi, đogúng là không thểyRo ngăn cảaGn kịWIp!

Tuy rằbBng nói năm vịTD đJIó có mạFtnh, nhưng cũng không thểg mạFtnh bằfTang vũ khí hin đjlFEPi ngày nay, đkgFgmn dược hạXXSng nng, nhưng họ mang theo bên ngườlIi ĐyRoi Nht Như Lai, không thểXZ có một chút mảTDy may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đaGộng quân đonEội, là có khảFt năng trở thành s vic tầZHEm cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉRCc có tiểYMMu đZội đonEột kích tác chiến, đFgoạCtt lạbBi bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương Thầtn nghe xong ĐoạZn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đyRoám rỗi hơi này, cảg ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩWI đnZmến vic cướp đcFoạJIt bí kíp xuấEPt ngoạFti chứnfh?

Đoạgmn Nhn h một tiếng nói:
- Khu vc Tây Tạtng vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa HạZ, lũ phảpJn bội rờZHEi kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảZjy, cũng không phảfTai một hai ngày mới xuấXZt hin bọn chúng đFgơn giảZHEn là muốn Tây TạcFng thoát ly, d nắmvm đEPộc quyn, nên làm ra nhữSYnng hành đEFlộng này, cũng chng có gì đváng ngạcFc nhiên.

- Thế bây giờhQ bọn chúng ở đgâu?

- Đã bịIg quân ta bao vây tạZjyi Đan Giang, tạRCcm thờRCci trú tạaZai một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đkgFó chúng tôi có giao đaGIu qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạnfhm thờjlFi không thểZ rờaGi khỏi. nhưng bộ đHXội biên phòng không phảFi là bộ đXXSội đpJc chủng, chủ yếu do đnZm t của Vân MiểonEu Sư Thái và đhoV t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đXZRCca thế hiểgmm yếu, chúng vn chưa vn chuyểJIn đZược thiết bịF, tạMkZm thờEFli không có vấJIn đXZ gì, nhưng tuyt đYMMối không đRCcược bao lâu.
ĐoạJIn Nhn nói.

Nghe tới "Vân MiểQu sư thái", Dương ThầMkZn cảQm thấyRoy có chút gì đhoVó quen tai, ngm nghĩFt một chút, hỏi:
- Là Vân MiểXZu sư thái già nhấHXt trong Bát Bộ?

- Đúng vy, xem ra các hạg rấgt hiểIu v tình trạWIng của Viêm Hoàng Thiết LữYMM.
ĐoạEFln Nhn đlJIgc ý cườVki.

Dương ThầIn nhíu mày:
-Tính cảSYn Vân MiểIgu sư thái, các ngườfTai tổng cộng có chín ngườTDi, chẵFng lẽ vn sợ năm con la ngốc đJIó sao?

- Kẻ thù không chỉXZ dng lạMWpi ở con số năm.
ĐkgFi Cước bên cạZjynh nhắWIm mắonEt nói xen vào một câu.

ĐoạFtn Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườbBi có biết họ lầRCcn này ý đXZồ mang bí kíp đCti đcFâu không?

- Đi đbBâu?

- Nước M.

Dương ThầZjyn git mình, có chút đhQau đQhQu, nắtm lấgy tóc:
- Ngươi không phảlIi muốn nói cho ta biết, ngườnZmi của Blue Storm cũng tới chứmv.

- Căn cứkgF theo thông tin đQáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đlJIã phái đBi hơn ba đZc công đpJến tiếp ứVkng trước đSYnó, trước mắjlFt vn chưa có tin tứtc họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đTDã đZHEến, có thểyRo chúng ta không thểZjy kịkgFp thờaZai phát hin, Minh Vương hn là rấYMMt rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đaGó, da vào thc lc đjlFc công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườogi chủ chốt, nhưng Dip T, Hảti Khiếu là ngườpJi không thông thuộc chiến đHXXZu, khảTD năng chúng ta thắnfhng thc s cc kì thấpJp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
Lờgmi nói của Đoạogn Nhn trở nên trầlJIm trọng.

- Long tổ các ngườYMMi không phảvi tng có hơn trăm ngườVki sao? Làm gì mà không gọi đEFlông ngườyRoi đlJIến?
Dương ThầZn cườZi hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầMkZm ầFm nói:
- Long tổ chúng ta chỉVk có hơn trăm ngườMWpi, phảCti đgmFgm bảMkZo an toàn cho cảFt nước mấTDy trăm vạlJIn km vuông, vn chưa tính số đWIược phái đFhbi nước ngoài, làm sao có thểJI đnZmiu đTDộng một lúc nhiu ngườvi như thế !?

DạB Lang mt đIen trầYMMm giọng nói: truyn copy t tunghoanh.com
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắpJm! Không phảIi bịJI chúng ta la cho một vố đonEến biến sắlIc sao!? Tht không hiểonEu nổi tổ chứIc sao lạRCci cầHXn ngườFhbi này giúp đMWpỡ, không bằgng gọi một đyRoội đgc công, ít nhấZHEt đfTaánh vài phát đSYnRCcn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườCtng nói.

- Hỏa Pháo, não ngườHXi nổ tung rồi phảbBi không, Blue Storm với ngườonEi dịv năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườCtng, ngươi phái bộ đVkội đaGc chủng dùng đYMMhoVn dược, chng phảonEi là đTDem đfTaiểfTam tâm dâng cho ngườmvi ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói.

- Chúng là một đJIám ngườmvi đFcFu đCtườgng xó chợ, nghĩSYn vic đIem mình biến thành ngườyRoi không ra ngườgi quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườMkZi dịHX năng, đVku là hàng biến đFhbổi gen giảt mạBo, sợ gì bọn chúng, nói đyRoến bắWIn súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườgmi Long tổ nhắlJIc đpJến ai mạhQnh ai yếu, thế là tranh lun ầZm lên, Dương ThầIn cảIm thấgmy chng có ý nghĩTDa gì, quay đZHEnfhu hỏi ĐoạcFn Nhn:
- Tổ trưởng ĐoạpJn, ngươi tìm mọi cách kéo ta đXXSến, chỉZ vì muốn ta giúp các ngườti đIối phó ngườti của Blue Storm?

ĐoạFn Nhn nói đlJIến kế hoạIch, lạFgi đgmược thểQ đBFtc ý:
- Xin Minh Vương đWIng trách cứIg, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứMWpc, mới thiết kế một loạgt các phương án.

- ChờTD s vic kết thúc, sẽ đonEưa ta thuốc giảEPi chứTD? Vợ và mẹ vợ ta cứonE nằMWpm trên giườZHEng như vy, ta sợ lâu rồi cảpJm lạFhbnh.
Dương ThầEPn buồn bc nói.

Trước khi rờIi khỏi, Dương ThầQn bế Mã Quế Phương và MạJIc Thin Ny lên lầRCcu, nhét vào trong chăn ấIgm, ca cũng khóa rồi, mới đMkZi cùng ngườFhbi của Long tổ.

ĐoạlIn Nhn gt đIgVku:
- Đương nhiên rồi, chờgm vic kết thúc, tuyt đEPối không đFhbZHE ngườonEi nhà của Minh Vương gp phin phứFgc.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạI cánh xuống một con sông cạFhbnh khe núi sâu.

đgmây, bốn cái doanh trạFhbi màu xanh đjlFm đSYnã đgược xây, mườQi mấSYny ngườhQi vũ trang hạbBng nng, súng ống trong tay đgFng nhìn bốn phương tám hướng cảhQnh giới xung quanh .

Dương Thầgmn cùng với ngườogi của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đEFli vào một quân trang lớn nhấSYnt, nhit đgộ bên trong có ấZHEm hơn chút ít, ánh sáng trắFgng của đYMMèn chiếu minh xua tan đjlFi s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấCty trên mt đBcFt phía đgối din , đIt hai cái đtm, phía trên đaGm, có hai ngườSYni đEFlnfho gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái. truyn cp nht nhanh nhấyRot tạMWpi tung hoanh chấlJIm com

Ni cô ngồi chính din tầHXm hơn bốn mươi tuổi, khóe mắnZmt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảFtm, mt mũi xinh đEPẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắyRong môi hồng, thầZHEn thái phong đmvộ, mang đZHEFy vẻ đlIẹp cổ đaZaiểnfhn của mĩB nhân Đông phương.

Ở bên cạvnh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắVkng giữMWpa mùa xuân, va giống như một đtóa bạaGch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảHXn trẻ hóa của vịhQ lão ni bên cạQnh.

VịyRo ni cô lớn tuổi đkgFonEng dy, phủi phủi bộ đaZanZmo bào vốn sạZjych sẽ, hai con mắCtt kinh hồng đcFZjyo qua một lượt nhóm ngườnfhi va vào, sau đIgó dng lạyRoi ở mt Dương Thầnfhn :
- Vịg này là Minh Vương?

TiểFhbu ni cô phủi phủi áo bào đZHEXZng dy, xem ra cũng chỉg hai mươi, lạMWpi có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấkgFy sư phụ trịSYnnh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương ThầlIn .

Dương ThầaGn âm thầVkm tán thưởng, mấEPy vịyRo ni cô này chảCt giống ngườgi xuấIt gia gì cảhoV, một ngườIi bán lão, một ngườQi trẻ đlIẹp, hai ngườbBi phụ nữFt đyRou dung mạjlFo như tranh vẽ, áo cà sa quấZHEn quanh ngườJIi, càng lộ ra dáng ngườgi thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấkgFy Dương ThầjlFn chằIm chằZHEm nhìn họ, không đlIáp, mt hin rõ vẻ tứogc gin:
- Minh Vương, ngươi đCtang nhìn cái gì?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add