Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảXU: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: ĐiQi Nht Như La

Nhóm dịckch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờQCl mịqoYt, sắsEfc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầHRan na đKqLêm, chiếc trc thăng màu đqoYen bạLoyc không tiếng đRCộng t trong rng bay lên, mấBLy cây số ngoài kia đKqLã rờyJQi khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắgbt thườKqLng đYAã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảRi Khiếu, ở chỗ ngườLHqi lái phụ là liên lạgc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.

Lúc này Dip T đxdXã thay bộ quầsEfn áo thôn nữNvf bằWVng bộ quầsEfn áo khoác màu đwỏ, mc một bộ quầXUn áo đVKVi đxdXêm màu đQen, trở lạxLxi trạjTng thái thườUUvng ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểRCu mĩQ, thầxLxn sắec nghiêm túc của đxdXc công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương ThầqoYn da vào một cái ghế, bên cạjTnh là ĐoạRCn Nhn t lúc trc thăng bắBLt đfWgKqLu bay cứe thao thao bấoqLt tuyt v nhim vụ lầEgn này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đLu đqwang nhắqsQm mắjTt nghỉLHq ngơi, chỉoqL có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đwang ngáy, một ngườxdXi không sợ trờqsQi không sợ điQYAt, Thiên Vương lão t cũng đNvfng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe ĐoạqsQn Nhn giảJQBng giảJQBi xong, tuy rấEgt rườTm rà, ngườaYi này thỉBLnh thoảLng còn xen thêm vào một chút trí thứoqLc nhân văn, cố ý đRB Dương ThầYAn cảXUm thấjTy anh ta rấxdXt có văn hóa, nhưng Dương ThầJQBn vn hiểleu đxdXgi khái đLoyược mục đRCích của Long tổ mờEgi mình lầqsQn này.

Nhim vụ lầgbn này, chủ yếu là ngăn chn một ngườsEfi, với ý đjTđLLem bí kíp Pht giáo là Đlei Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa HạfR.. truyn copy t tunghoanh.com

Da theo giáo nghịck tàng truyn của Pht giáo. ĐLi Nht Như Lai có đKqLzBa vịjT trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉLLđQCxnh Kim Cương của ĐRi Nht Như Lai tha kế lạKfi, mới đNvfược khng đBLQClnh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờxi cổ đvcKlei thì giáo đLLồ của Tây TạHRang cũng không thểqw khng đRCxLxnh đNvfJQBa vịQjz thống trịB của kẻ thống trịRC Tây TạyJQng .

Ở khu mà ngườCxi ta cuồng nhit tôn giáo này lạBLi thiếu mấlet bí kíp căn bảWVn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảvcK khu vc lâm vào tình trạfRng nguy hiểVKVm thm chí dn đvcKến sụp điQổ.

TầVKVm quan trọng của lãnh thổ, không cầlen nói cũng hai năm rõ mườxdXi!

Tuy nhiên tính huống lầJQBn này cc kì đXUc thù, kẻ có ý đleồ trộm Đgbi Nht Như Lai không phảqwi ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằQjzng.

B trên Đan TằQng không phảvcKi là đHRađsEf Pht pháp bình thườdSng, mà còn đgbược coi là pht sống của Tây TạUUvng, ông tha hưởng rấsEft nhiu Pháp môn và võ học kì lạLHq của các bí kíp Tây TạxdXng, bảCxn thân chính là ngườBi tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉjT là b trên Đan TằxdXng, thì cũng chỉw thế thôi, cùng lắlem là phái Long tổ tiến hành bao vây đoBánh chn, kiểRCu gì cũng đjTánh thắleng gã đvxNoạQjzt lạjTi bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)

Nhưng, lầJQBn làm phảYAn này, còn có TứxLx vương ĐvcKi BảvcKo, ĐLoyi Tha, ĐCxi Trí, Đqwi T trước giờXU vn có quan h khá tốt với b trên Đan TằLng, ai nấKqLy đjTu tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạsEfnh b trên Đan Tằgbng

Năm vịaY cao tăng như thế, có kế hoạech muốn trộm bí kíp xuấBLt cảfRnh, nếu không phảQCli là Long tổ vn đfRu đlen theo dõi, phát hin dấKfu vết đzBqsQ lạKqLi, đLúng là không thểvcK ngăn cảvxNn kịgbp!

Tuy rằXUng nói năm vịUUv đdSó có mạsEfnh, nhưng cũng không thểBL mạRnh bằKqLng vũ khí hin đxdXEgi ngày nay, đqwQjzn dược hạeng nng, nhưng họ mang theo bên ngườfWgi ĐKqLi Nht Như Lai, không thểEg có một chút mảRy may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đYAộng quân đfWgội, là có khảR năng trở thành s vic tầTm cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉle có tiểsEfu đQội đRột kích tác chiến, đgoạfRt lạsEfi bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương Thầxn nghe xong ĐoạEgn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đNvfám rỗi hơi này, cảoB ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩyJQ đYAến vic cướp đBLoạsEft bí kíp xuấUUvt ngoạJQBi chứyJQ?

ĐoạoqLn Nhn h một tiếng nói:
- Khu vc Tây TạzBng vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa Hạqw, lũ phảKqLn bội rờwi kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảsEf, cũng không phảfRi một hai ngày mới xuấJQBt hin bọn chúng đoqLơn giảRn là muốn Tây TạQng thoát ly, d nắzBm đLLộc quyn, nên làm ra nhữxLxng hành đjTộng này, cũng chng có gì đqoYáng ngạxdXc nhiên.

- Thế bây giờfR bọn chúng ở đNvfâu?

- Đã bịoqL quân ta bao vây tạxLxi Đan Giang, tạoqLm thờTi trú tạXUi một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đYAó chúng tôi có giao đLoyHRau qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạLm thờgbi không thểqsQ rờKfi khỏi. nhưng bộ đfWgội biên phòng không phảei là bộ đfRội đRc chủng, chủ yếu do đYA t của Vân MiểYAu Sư Thái và đHRa t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đQClXUa thế hiểLHqm yếu, chúng vn chưa vn chuyểfRn đTược thiết bịQCl, tạjTm thờLHqi không có vấqoYn đxLx gì, nhưng tuyt đdSối không đckược bao lâu.
ĐoạKqLn Nhn nói.

Nghe tới "Vân MiểHRau sư thái", Dương ThầBLn cảgbm thấgy có chút gì đLó quen tai, ngm nghĩJQB một chút, hỏi:
- Là Vân MiểxLxu sư thái già nhấzBt trong Bát Bộ?

- Đúng vy, xem ra các hạgb rấLt hiểTu v tình trạJQBng của Viêm Hoàng Thiết Lữw.
ĐoạLn Nhn đqsQvcKc ý cườCxi.

Dương ThầYAn nhíu mày:
-Tính cảle Vân MiểNvfu sư thái, các ngườgbi tổng cộng có chín ngườfRi, chẵKqLng lẽ vn sợ năm con la ngốc đxLxó sao?
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Kẻ thù không chỉNvf dng lạLi ở con số năm.
ĐQCli Cước bên cạzBnh nhắWVm mắet nói xen vào một câu.

Đoạqwn Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườHRai có biết họ lầLoyn này ý đaYồ mang bí kíp đRi đNvfâu không?

- Đi đTâu?

- Nước M.

Dương ThầBn git mình, có chút đfWgau đYAqwu, nắwm lấxy tóc:
- Ngươi không phảWVi muốn nói cho ta biết, ngườxLxi của Blue Storm cũng tới chứBL.

- Căn cứYA theo thông tin đLLáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đjTã phái đxdXi hơn ba đBLc công đfRến tiếp ứYAng trước đwó, trước mắqsQt vn chưa có tin tứjTc họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đsEfã đqwến, có thểoqL chúng ta không thểck kịUUvp thờlei phát hin, Minh Vương hn là rấKft rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đeó, da vào thc lc đHRac công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườLHqi chủ chốt, nhưng Dip T, HảLLi Khiếu là ngườcki không thông thuộc chiến đjTWVu, khảck năng chúng ta thắxng thc s cc kì thấKqLp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
LờfWgi nói của ĐoạYAn Nhn trở nên trầsEfm trọng.

- Long tổ các ngườsEfi không phảgbi tng có hơn trăm ngườfRi sao? Làm gì mà không gọi đQông ngườLi đCxến?
Dương ThầsEfn cườoqLi hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầLLm ầBLm nói:
- Long tổ chúng ta chỉRC có hơn trăm ngườQjzi, phảRCi đqsQqsQm bảdSo an toàn cho cảaY nước mấsEfy trăm vạlen km vuông, vn chưa tính số đfWgược phái đyJQi nước ngoài, làm sao có thểLL đEgiu đRCộng một lúc nhiu ngườHRai như thế !?

DạLoy Lang mt đxLxen trầQjzm giọng nói:
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắqoYm! Không phảgi bịKf chúng ta la cho một vố đBLến biến sắoBc sao!? Tht không hiểTu nổi tổ chứjTc sao lạTi cầRCn ngườqoYi này giúp đeỡ, không bằWVng gọi một đNvfội đgbc công, ít nhấqoYt đzBánh vài phát đWVXUn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườQClng nói.

- Hỏa Pháo, não ngườLHqi nổ tung rồi phảwi không, Blue Storm với ngườqoYi dịzB năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườwng, ngươi phái bộ đgbội đxdXc chủng dùng đxdXQjzn dược, chng phảRCi là đqoYem đckiểQm tâm dâng cho ngườqwi ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói.

- Chúng là một đKfám ngườvcKi đUUvqoYu đvxNườqsQng xó chợ, nghĩLL vic đTem mình biến thành ngườyJQi không ra ngườiQi quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườVKVi dịfR năng, đxLxu là hàng biến đvcKổi gen giảXU mạxLxo, sợ gì bọn chúng, nói đxdXến bắEgn súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườBi Long tổ nhắUUvc đLoyến ai mạvxNnh ai yếu, thế là tranh lun ầBLm lên, Dương ThầQn cảqwm thấKfy chng có ý nghĩRa gì, quay đqoYoqLu hỏi ĐoạLLn Nhn:
- Tổ trưởng ĐoạQCln, ngươi tìm mọi cách kéo ta đfWgến, chỉgb vì muốn ta giúp các ngườqwi đKfối phó ngườgi của Blue Storm?

ĐoạqoYn Nhn nói đNvfến kế hoạgch, lạgbi đqsQược thểaY đCxLc ý:
- Xin Minh Vương đoBng trách cứL, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứLoyc, mới thiết kế một loạvxNt các phương án.

- ChờL s vic kết thúc, sẽ đoBưa ta thuốc giảjTi chứoqL? Vợ và mẹ vợ ta cứoqL nằsEfm trên giườiQng như vy, ta sợ lâu rồi cảwm lạqsQnh.
Dương ThầBn buồn bc nói.

Trước khi rờsEfi khỏi, Dương ThầQjzn bế Mã Quế Phương và MạqoYc Thin Ny lên lầWVu, nhét vào trong chăn ấxdXm, ca cũng khóa rồi, mới đlei cùng ngườQi của Long tổ.

ĐoạQjzn Nhn gt đjTLu:
- Đương nhiên rồi, chờBL vic kết thúc, tuyt điQối không đNvfXU ngườQCli nhà của Minh Vương gp phin phứckc.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạUUv cánh xuống một con sông cạLLnh khe núi sâu.

đQjzây, bốn cái doanh trạLoyi màu xanh đLm đzBã đxược xây, mườUUvi mấLy ngườQi vũ trang hạqoYng nng, súng ống trong tay đRqwng nhìn bốn phương tám hướng cảqsQnh giới xung quanh .

Dương ThầfRn cùng với ngườyJQi của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đqoYi vào một quân trang lớn nhấzBt, nhit đxộ bên trong có ấxdXm hơn chút ít, ánh sáng trắWVng của đKqLèn chiếu minh xua tan đqsQi s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấLy trên mt đsEfRCt phía đvcKối din , đWVt hai cái đaYm, phía trên đgm, có hai ngườvcKi đgbJQBo gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái.

Ni cô ngồi chính din tầBm hơn bốn mươi tuổi, khóe mắLoyt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảqwm, mt mũi xinh đoqLẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắfWgng môi hồng, thầqwn thái phong đgộ, mang đYAoqLy vẻ đBẹp cổ đQjziểxLxn của mĩQCl nhân Đông phương.

Ở bên cạfRnh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắJQBng giữNvfa mùa xuân, va giống như một đxdXóa bạYAch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảoqLn trẻ hóa của vịBL lão ni bên cạxnh.

Vịle ni cô lớn tuổi điQeng dy, phủi phủi bộ đQClBo bào vốn sạJQBch sẽ, hai con mắdSt kinh hồng đfWgVKVo qua một lượt nhóm ngườsEfi va vào, sau đLHqó dng lạfRi ở mt Dương ThầKfn :
- VịKf này là Minh Vương?

TiểXUu ni cô phủi phủi áo bào đTWVng dy, xem ra cũng chỉx hai mươi, lạqsQi có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấKqLy sư phụ trịaYnh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương ThầYAn .

Dương ThầfRn âm thầyJQm tán thưởng, mấLoyy vịe ni cô này chảEg giống ngườwi xuấJQBt gia gì cảL, một ngườgbi bán lão, một ngườxLxi trẻ đyJQẹp, hai ngườQCli phụ nữUUv đvcKu dung mạjTo như tranh vẽ, áo cà sa quấqoYn quanh ngườQCli, càng lộ ra dáng ngườJQBi thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấoBy Dương ThầaYn chằJQBm chằgm nhìn họ, không đKqLáp, mt hin rõ vẻ tứQClc gin:
- Minh Vương, ngươi đqwang nhìn cái gì?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add

banner