Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảVW: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: ĐJkri Nht Như La

Nhóm dịKch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờv mịqvMt, sắWc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầvn na đVêm, chiếc trc thăng màu đNpVen bạuCc không tiếng đAộng t trong rng bay lên, mấWy cây số ngoài kia đxugã rờlQi khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắrnt thườnLng đpqvã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảuCi Khiếu, ở chỗ ngườVWi lái phụ là liên lạXVc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.

Lúc này Dip T đSã thay bộ quầrnn áo thôn nữrn bằzzxng bộ quầxJAn áo khoác màu đvlỏ, mc một bộ quầuLn áo đSi đuCêm màu đvlen, trở lạnSzi trạivng thái thườxJAng ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểnSzu mĩWSf, thầrNrn sắqvMc nghiêm túc của đWSfc công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương Thầrnn da vào một cái ghế, bên cạpSnh là ĐoạAmMn Nhn t lúc trc thăng bắSt đrAQu bay cứvuh thao thao bấhUt tuyt v nhim vụ lầAn này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đuCu đxJAang nhắrAm mắxJAt nghỉxZp ngơi, chỉZxx có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đMEang ngáy, một ngườkii không sợ trờXVi không sợ đxZppqvt, Thiên Vương lão t cũng đWSfng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe Đoạvn Nhn giảQng giảQi xong, tuy rấnLt rườWm rà, ngườxJAi này thỉMnnh thoảZxxng còn xen thêm vào một chút trí thứnc nhân văn, cố ý đuCxug Dương ThầuCn cảrNrm thấrny anh ta rấvlt có văn hóa, nhưng Dương ThầrAn vn hiểAmMu đlQfNWi khái đSKnược mục đqvMích của Long tổ mờgNi mình lầfNWn này.

Nhim vụ lầSn này, chủ yếu là ngăn chn một ngườvi, với ý đmqđEem bí kíp Pht giáo là ĐXVi Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa Hạzrs..

Da theo giáo nghịv tàng truyn của Pht giáo. Đkii Nht Như Lai có đMnJkra vịv trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉQđmqnSznh Kim Cương của ĐAi Nht Như Lai tha kế lạXVi, mới đuCược khng đkirNrnh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờKi cổ đVpSi thì giáo đtKồ của Tây TạWng cũng không thểv khng đlQvnh đMynLa vịnSz thống trịmq của kẻ thống trịNpV Tây TạuCng .

Ở khu mà ngườNpVi ta cuồng nhit tôn giáo này lạrNri thiếu mấhUt bí kíp căn bảLn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảSiX khu vc lâm vào tình trạvlng nguy hiểSm thm chí dn đSến sụp đMEổ.

Tầzzxm quan trọng của lãnh thổ, không cầlQn nói cũng hai năm rõ mườkii!

Tuy nhiên tính huống lầSn này cc kì đxugc thù, kẻ có ý đSiXồ trộm ĐhUi Nht Như Lai không phảkii ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằSKnng.

B trên Đan Tằxugng không phảpSi là đnSzđiv Pht pháp bình thườrAng, mà còn đZxxược coi là pht sống của Tây TạJkrng, ông tha hưởng rấtKt nhiu Pháp môn và võ học kì lạA của các bí kíp Tây TạWSfng, bảXVn thân chính là ngườmqi tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉpqv là b trên Đan TằfNWng, thì cũng chỉuL thế thôi, cùng lắMym là phái Long tổ tiến hành bao vây đsnánh chn, kiểfNWu gì cũng đXVánh thắpqvng gã đxZpoạlQt lạlQi bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Nhưng, lầivn làm phảrNrn này, còn có Tứki vương ĐQi BảfNWo, ĐWi Tha, ĐxZpi Trí, ĐEi T trước giờlQ vn có quan h khá tốt với b trên Đan TằtKng, ai nấvly đvlu tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạxugnh b trên Đan TằSng

Năm vịNnf cao tăng như thế, có kế hoạflMch muốn trộm bí kíp xuấNpVt cảMnnh, nếu không phảNpVi là Long tổ vn đMyu đxZpn theo dõi, phát hin dấMnu vết đkiQ lạnSzi, đzrsúng là không thểAmM ngăn cảflMn kịsnp!

Tuy rằpqvng nói năm vịflM đrAó có mạMEnh, nhưng cũng không thểmq mạvuhnh bằVng vũ khí hin đqvMSi ngày nay, đvllQn dược hạMnng nng, nhưng họ mang theo bên ngườNnfi ĐMyi Nht Như Lai, không thểVW có một chút mảflMy may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đxJAộng quân đnSzội, là có khảA năng trở thành s vic tầNpVm cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉK có tiểSiXu đQội đpSột kích tác chiến, đpSoạEt lạSiXi bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương Thầvln nghe xong ĐoạtKn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đLám rỗi hơi này, cảfNW ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩWSf đVến vic cướp đkioạnt bí kíp xuấzrst ngoạVWi chứnSz?

ĐoạSiXn Nhn h một tiếng nói:
- Khu vc Tây TạflMng vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa HạAmM, lũ phảAmMn bội rờNnfi kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảA, cũng không phảMEi một hai ngày mới xuấMnt hin bọn chúng đEơn giảSiXn là muốn Tây TạgNng thoát ly, d nắxJAm đxugộc quyn, nên làm ra nhữuCng hành đgNộng này, cũng chng có gì đvláng ngạxJAc nhiên.

- Thế bây giờqvM bọn chúng ở đMnâu?

- Đã bịsn quân ta bao vây tạSi Đan Giang, tạKm thờxZpi trú tạni một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đfNWó chúng tôi có giao đnLhUu qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạxugm thờfNWi không thểvuh rờWSfi khỏi. nhưng bộ đEội biên phòng không phảni là bộ đsnội đZxxc chủng, chủ yếu do đxJA t của Vân MiểMEu Sư Thái và đfNW t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đJkrQa thế hiểVm yếu, chúng vn chưa vn chuyểhUn đmqược thiết bịS, tạMEm thờSKni không có vấJkrn đqvM gì, nhưng tuyt đnối không đnược bao lâu.
ĐoạVn Nhn nói.

Nghe tới "Vân MiểKu sư thái", Dương Thầzrsn cảMEm thấuLy có chút gì đVó quen tai, ngm nghĩMy một chút, hỏi:
- Là Vân Miểxugu sư thái già nhấpqvt trong Bát Bộ?

- Đúng vy, xem ra các hạME rấWSft hiểtKu v tình trạnSzng của Viêm Hoàng Thiết LữrA.
ĐoạQn Nhn đzzxNnfc ý cườNnfi.

Dương ThầVn nhíu mày:
-Tính cảSiX Vân MiểqvMu sư thái, các ngườMyi tổng cộng có chín ngườxugi, chẵWSfng lẽ vn sợ năm con la ngốc đEó sao?

- Kẻ thù không chỉSiX dng lạfNWi ở con số năm.
ĐQi Cước bên cạvnh nhắrnm mắvt nói xen vào một câu.

Đoạvuhn Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườVWi có biết họ lầMyn này ý đSồ mang bí kíp đLi đMyâu không?

- Đi đEâu?

- Nước M.

Dương Thầrnn git mình, có chút đMEau đxugVWu, nắAm lấxZpy tóc:
- Ngươi không phảLi muốn nói cho ta biết, ngườVWi của Blue Storm cũng tới chứuC.

- Căn cứxZp theo thông tin đLáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đSKnã phái đkii hơn ba đqvMc công đzzxến tiếp ứxJAng trước đJkró, trước mắJkrt vn chưa có tin tứgNc họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đvlã đSến, có thểpS chúng ta không thểMy kịZxxp thờpqvi phát hin, Minh Vương hn là rấMnt rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đflMó, da vào thc lc đvuhc công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườrni chủ chốt, nhưng Dip T, Hảmqi Khiếu là ngườSKni không thông thuộc chiến đSnu, khảflM năng chúng ta thắXVng thc s cc kì thấrNrp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
LờgNi nói của Đoạzzxn Nhn trở nên trầflMm trọng.

- Long tổ các ngườni không phảfNWi tng có hơn trăm ngườpSi sao? Làm gì mà không gọi đMyông ngườMEi đfNWến?
Dương ThầWSfn cườhUi hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầvlm ầJkrm nói:
- Long tổ chúng ta chỉpqv có hơn trăm ngườLi, phảqvMi đrArnm bảVWo an toàn cho cảSKn nước mấSiXy trăm vạSn km vuông, vn chưa tính số đVWược phái đpqvi nước ngoài, làm sao có thểxZp đKiu đMyộng một lúc nhiu ngườnSzi như thế !?

DạuL Lang mt đNnfen trầuLm giọng nói:
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắrnm! Không phảvuhi bịuL chúng ta la cho một vố đnLến biến sắfNWc sao!? Tht không hiểlQu nổi tổ chứfNWc sao lạZxxi cầmqn ngườWi này giúp đgNỡ, không bằSng gọi một đpqvội đmqc công, ít nhấxZpt đZxxánh vài phát đgNWn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườSKnng nói.

- Hỏa Pháo, não ngườmqi nổ tung rồi phảuLi không, Blue Storm với ngườzrsi dịxJA năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườuLng, ngươi phái bộ đvội đzrsc chủng dùng đvlqvMn dược, chng phảxugi là đJkrem đXViểvm tâm dâng cho ngườzrsi ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói.

- Chúng là một đVám ngườivi đnSznu đpqvườqvMng xó chợ, nghĩW vic đflMem mình biến thành ngườZxxi không ra ngườMEi quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườuCi dịMn năng, đnu là hàng biến đpSổi gen giảsn mạrNro, sợ gì bọn chúng, nói đmqến bắkin súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườSKni Long tổ nhắvuhc đrNrến ai mạrnnh ai yếu, thế là tranh lun ầgNm lên, Dương ThầqvMn cảrAm thấVy chng có ý nghĩpqva gì, quay đnSzgNu hỏi ĐoạxZpn Nhn:
- Tổ trưởng ĐoạxZpn, ngươi tìm mọi cách kéo ta đKến, chỉvl vì muốn ta giúp các ngườAmMi đivối phó ngườuLi của Blue Storm?

ĐoạWSfn Nhn nói đxJAến kế hoạzzxch, lạWi đJkrược thểv đSKnxugc ý:
- Xin Minh Vương đnSzng trách cứA, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứrnc, mới thiết kế một loạVWt các phương án.

- ChờlQ s vic kết thúc, sẽ đhUưa ta thuốc giảMyi chứME? Vợ và mẹ vợ ta cứrA nằuCm trên giườnng như vy, ta sợ lâu rồi cảfNWm lạAnh.
Dương ThầWn buồn bc nói.

Trước khi rờSi khỏi, Dương Thầpqvn bế Mã Quế Phương và MạnLc Thin Ny lên lầVu, nhét vào trong chăn ấSm, ca cũng khóa rồi, mới đkii cùng ngườgNi của Long tổ.

ĐoạWSfn Nhn gt đEKu:
- Đương nhiên rồi, chờsn vic kết thúc, tuyt đkiối không đWSfVW ngườJkri nhà của Minh Vương gp phin phứpSc.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạL cánh xuống một con sông cạQnh khe núi sâu.

đSiXây, bốn cái doanh trạMni màu xanh đvlm đMEã đAược xây, mườWSfi mấrNry ngườrAi vũ trang hạivng nng, súng ống trong tay đnSzrNrng nhìn bốn phương tám hướng cảAnh giới xung quanh .

Dương ThầWn cùng với ngườsni của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đxJAi vào một quân trang lớn nhấnSzt, nhit đvuhộ bên trong có ấivm hơn chút ít, ánh sáng trắzzxng của đuCèn chiếu minh xua tan đrNri s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấXVy trên mt đSZxxt phía đVối din , đgNt hai cái đWm, phía trên đivm, có hai ngườnSzi đEqvMo gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái.

Ni cô ngồi chính din tầWm hơn bốn mươi tuổi, khóe mắSt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảnSzm, mt mũi xinh đNpVẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắzrsng môi hồng, thầvuhn thái phong đxZpộ, mang đAmMvy vẻ đnẹp cổ đXViểNpVn của mĩfNW nhân Đông phương. truyn copy t tunghoanh.com

Ở bên cạxZpnh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắflMng giữrna mùa xuân, va giống như một đEóa bạKch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảXVn trẻ hóa của vịJkr lão ni bên cạkinh.

Vịmq ni cô lớn tuổi đfNWnSzng dy, phủi phủi bộ đrAXVo bào vốn sạnch sẽ, hai con mắSKnt kinh hồng đNnfAo qua một lượt nhóm ngườrNri va vào, sau đrNró dng lạqvMi ở mt Dương Thầvn :
- VịqvM này là Minh Vương?

TiểhUu ni cô phủi phủi áo bào đNpVxugng dy, xem ra cũng chỉA hai mươi, lạnLi có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấWSfy sư phụ trịqvMnh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương ThầlQn .

Dương ThầpSn âm thầuLm tán thưởng, mấXVy vịiv ni cô này chảW giống ngườsni xuấxJAt gia gì cảzrs, một ngườqvMi bán lão, một ngườuCi trẻ đNpVẹp, hai ngườqvMi phụ nữZxx đxugu dung mạAmMo như tranh vẽ, áo cà sa quấQn quanh ngườxugi, càng lộ ra dáng ngườSi thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấvy Dương ThầSKnn chằZxxm chằNnfm nhìn họ, không đnSzáp, mt hin rõ vẻ tứuLc gin:
- Minh Vương, ngươi đSang nhìn cái gì?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add