Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La




Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảIq: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: Đojsi Nht Như La

Nhóm dịUJhch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờRLO mịFaot, sắRnc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầjLn na đxtRêm, chiếc trc thăng màu đfen bạCZc không tiếng đaộng t trong rng bay lên, mấhhRy cây số ngoài kia đjã rờVi khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắvqt thườjng đjã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảXAi Khiếu, ở chỗ ngườJthi lái phụ là liên lạaqrc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.

Lúc này Dip T đtQã thay bộ quầqivn áo thôn nữIq bằRLOng bộ quầUJhn áo khoác màu đVỏ, mc một bộ quầmFCn áo đrVi đhjêm màu đOmxen, trở lạji trạUJhng thái thườFMng ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểvZu mĩa, thầilhn sắRc nghiêm túc của đRnc công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương ThầOmxn da vào một cái ghế, bên cạojsnh là ĐoạLn Nhn t lúc trc thăng bắut đuVu bay cứsa thao thao bấqivt tuyt v nhim vụ lầFMn này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đUJhu đLang nhắojsm mắIqt nghỉmFC ngơi, chỉmFC có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đfang ngáy, một ngườVi không sợ trờiei không sợ đmFCojst, Thiên Vương lão t cũng đRng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe ĐoạCZn Nhn giảtXUng giảsai xong, tuy rấAt rườblm rà, ngườBBi này thỉjnh thoảang còn xen thêm vào một chút trí thứblc nhân văn, cố ý đRIq Dương Thầbln cảgam thấqivy anh ta rấjt có văn hóa, nhưng Dương ThầxtRn vn hiểqivu đIjxtRi khái đaqrược mục đBBích của Long tổ mờUJhi mình lầbln này.

Nhim vụ lầRnn này, chủ yếu là ngăn chn một ngườjLi, với ý đfđblem bí kíp Pht giáo là ĐCbIi Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa HạrV..

Da theo giáo nghịJth tàng truyn của Pht giáo. ĐUJhi Nht Như Lai có đwqCaqra vịie trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉIqđaqrfnh Kim Cương của Đhji Nht Như Lai tha kế lạai, mới đmFCược khng đilhRnnh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờmFCi cổ đojshji thì giáo đgaồ của Tây TạhiFng cũng không thểhIB khng đvZanh đgaXAa vịrV thống trịBB của kẻ thống trịbl Tây Tạlfng .

Ở khu mà ngườCZi ta cuồng nhit tôn giáo này lạiei thiếu mấilht bí kíp căn bảCZn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảtQ khu vc lâm vào tình trạgang nguy hiểgam thm chí dn đCZến sụp đRnổ.

Tầvqm quan trọng của lãnh thổ, không cầLwhn nói cũng hai năm rõ mườtXUi!

Tuy nhiên tính huống lầLn này cc kì đKuc thù, kẻ có ý đwqCồ trộm ĐhiFi Nht Như Lai không phảsai ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằIjng.

B trên Đan Tằfng không phảbli là đIqđA Pht pháp bình thườsang, mà còn đxtRược coi là pht sống của Tây TạUJhng, ông tha hưởng rấIqt nhiu Pháp môn và võ học kì lạLwh của các bí kíp Tây Tạilhng, bảLwhn thân chính là ngườqivi tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉie là b trên Đan TằtQng, thì cũng chỉxtR thế thôi, cùng lắRnm là phái Long tổ tiến hành bao vây đaánh chn, kiểLu gì cũng đLwhánh thắLng gã đVoạIjt lạmFCi bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)

Nhưng, lầien làm phảrVn này, còn có TứXA vương ĐhKgi Bảao, ĐIqi Tha, Đqivi Trí, ĐKui T trước giờBB vn có quan h khá tốt với b trên Đan TằFMng, ai nấhiFy đhju tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạvqnh b trên Đan TằXAng

Năm vịtXU cao tăng như thế, có kế hoạLch muốn trộm bí kíp xuấjt cảanh, nếu không phảvZi là Long tổ vn đrVu đaqrn theo dõi, phát hin dấKuu vết đilhf lạfi, đhKgúng là không thểwqC ngăn cảCbIn kịiep!

Tuy rằLng nói năm vịvZ đaUaó có mạtQnh, nhưng cũng không thểhiF mạsanh bằIjng vũ khí hin đlfui ngày nay, đIqrVn dược hạieng nng, nhưng họ mang theo bên ngườqi ĐhhRi Nht Như Lai, không thểq có một chút mảay may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đvZộng quân đwqCội, là có khảga năng trở thành s vic tầam cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉLwh có tiểJthu đieội đBBột kích tác chiến, đbloạat lạhiFi bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương ThầLwhn nghe xong Đoạaqrn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đOmxám rỗi hơi này, cảjL ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩIj đwqCến vic cướp đilhoạgat bí kíp xuấmFCt ngoạhKgi chứCZ?

ĐoạhiFn Nhn h một tiếng nói:
- Khu vc Tây TạLng vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa HạCZ, lũ phảURn bội rờai kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảL, cũng không phảqi một hai ngày mới xuấrVt hin bọn chúng đjLơn giảFaon là muốn Tây Tạqng thoát ly, d nắOmxm đqivộc quyn, nên làm ra nhữhKgng hành đwqCộng này, cũng chng có gì đaáng ngạKuc nhiên.

- Thế bây giờmFC bọn chúng ở đsaâu?

- Đã bịhiF quân ta bao vây tạKui Đan Giang, tạaqrm thờaqri trú tạgai một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đhIBó chúng tôi có giao đBBau qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạmFCm thờlfi không thểKu rờFMi khỏi. nhưng bộ đjội biên phòng không phảvZi là bộ đLwhội đxtRc chủng, chủ yếu do đj t của Vân Miểau Sư Thái và đf t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đJthqa thế hiểrVm yếu, chúng vn chưa vn chuyểUJhn đOmxược thiết bịRn, tạqm thờmFCi không có vấFMn đga gì, nhưng tuyt đaối không đvqược bao lâu.
Đoạien Nhn nói.

Nghe tới "Vân MiểKuu sư thái", Dương ThầRLOn cảIjm thấRy có chút gì đhiFó quen tai, ngm nghĩf một chút, hỏi:
- Là Vân MiểtQu sư thái già nhấgat trong Bát Bộ?

- Đúng vy, xem ra các hạaqr rấaUat hiểrVu v tình trạhjng của Viêm Hoàng Thiết LữOmx.
ĐoạtXUn Nhn đieCbIc ý cườojsi.

Dương Thầjn nhíu mày:
-Tính cảhiF Vân MiểUJhu sư thái, các ngườURi tổng cộng có chín ngườbli, chẵRLOng lẽ vn sợ năm con la ngốc đwqCó sao?

- Kẻ thù không chỉV dng lạai ở con số năm.
ĐhIBi Cước bên cạVnh nhắOmxm mắiet nói xen vào một câu.

ĐoạKun Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườRni có biết họ lầRnn này ý đIjồ mang bí kíp đxtRi đieâu không?

- Đi đURâu?

- Nước M.

Dương ThầVn git mình, có chút đuau đJthIju, nắJthm lấCZy tóc:
- Ngươi không phảjLi muốn nói cho ta biết, ngườIqi của Blue Storm cũng tới chứilh. xem chương mới tạxtRi tunghoanh(.)com

- Căn cứIq theo thông tin đIqáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đaqrã phái đojsi hơn ba đmFCc công đtXUến tiếp ứhhRng trước đaUaó, trước mắUJht vn chưa có tin tứOmxc họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đtQã đCbIến, có thểsa chúng ta không thểu kịgap thờVi phát hin, Minh Vương hn là rấrVt rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đIqó, da vào thc lc đmFCc công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườai chủ chốt, nhưng Dip T, Hảlfi Khiếu là ngườlfi không thông thuộc chiến đaUaFMu, khảtXU năng chúng ta thắFMng thc s cc kì thấjp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
LờURi nói của Đoạvqn Nhn trở nên trầUJhm trọng.

- Long tổ các ngườRLOi không phảIqi tng có hơn trăm ngườUJhi sao? Làm gì mà không gọi đjông ngườqi đKuến?
Dương ThầRLOn cườtXUi hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầmFCm ầiem nói:
- Long tổ chúng ta chỉga có hơn trăm ngườFMi, phảXAi đlfXAm bảAo an toàn cho cảf nước mấxtRy trăm vạbln km vuông, vn chưa tính số đIjược phái đFMi nước ngoài, làm sao có thểBB đRLOiu đUJhộng một lúc nhiu ngườhIBi như thế !?

DạKu Lang mt đsaen trầlfm giọng nói:
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắiem! Không phảwqCi bịV chúng ta la cho một vố đtXUến biến sắxtRc sao!? Tht không hiểLu nổi tổ chứJthc sao lạCbIi cầwqCn ngườxtRi này giúp đfỡ, không bằFMng gọi một đvZội đJthc công, ít nhấXAt đJthánh vài phát đhIBCbIn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườKung nói.

- Hỏa Pháo, não ngườui nổ tung rồi phảRni không, Blue Storm với ngườhji dịhKg năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườlfng, ngươi phái bộ đaUaội đuc chủng dùng đIjhjn dược, chng phảfi là đjLem đRLOiểIjm tâm dâng cho ngườJthi ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói. truyn đBBược lấRy t website tung hoanh

- Chúng là một đilhám ngườCbIi đsaaqru đxtRườhjng xó chợ, nghĩbl vic đJthem mình biến thành ngườsai không ra ngườlfi quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườhhRi dịKu năng, đhKgu là hàng biến đieổi gen giảvq mạilho, sợ gì bọn chúng, nói đRLOến bắRLOn súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườaUai Long tổ nhắgac đhjến ai mạRnh ai yếu, thế là tranh lun ầrVm lên, Dương Thầojsn cảIqm thấIqy chng có ý nghĩOmxa gì, quay đURaqru hỏi ĐoạjLn Nhn:
- Tổ trưởng Đoạan, ngươi tìm mọi cách kéo ta đblến, chỉa vì muốn ta giúp các ngườai đfối phó ngườaUai của Blue Storm?

Đoạqn Nhn nói đieến kế hoạlfch, lạLwhi đtQược thểxtR đCZLc ý:
- Xin Minh Vương đhIBng trách cứhj, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứjLc, mới thiết kế một loạvZt các phương án.

- ChờOmx s vic kết thúc, sẽ đaqrưa ta thuốc giảrVi chứjL? Vợ và mẹ vợ ta cứf nằJthm trên giườqivng như vy, ta sợ lâu rồi cảsam lạXAnh.
Dương ThầhhRn buồn bc nói.

Trước khi rờURi khỏi, Dương ThầRnn bế Mã Quế Phương và MạVc Thin Ny lên lầLwhu, nhét vào trong chăn ấjLm, ca cũng khóa rồi, mới đFaoi cùng ngườojsi của Long tổ.

Đoạun Nhn gt đvZaUau:
- Đương nhiên rồi, chờRn vic kết thúc, tuyt đLối không đsaRn ngườai nhà của Minh Vương gp phin phứhKgc.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạCZ cánh xuống một con sông cạAnh khe núi sâu.

đojsây, bốn cái doanh trạai màu xanh đOmxm đBBã đKuược xây, mườaqri mấrVy ngườxtRi vũ trang hạRLOng nng, súng ống trong tay đhIBIqng nhìn bốn phương tám hướng cảRnh giới xung quanh .

Dương Thầan cùng với ngườwqCi của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đRLOi vào một quân trang lớn nhấVt, nhit đaộ bên trong có ấKum hơn chút ít, ánh sáng trắRng của đhjèn chiếu minh xua tan đrVi s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấuy trên mt đCZrVt phía đieối din , đOmxt hai cái đUJhm, phía trên đJthm, có hai ngườLwhi đfRo gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái.

Ni cô ngồi chính din tầwqCm hơn bốn mươi tuổi, khóe mắCZt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảxtRm, mt mũi xinh đVẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắIqng môi hồng, thầhKgn thái phong đURộ, mang đCZURy vẻ đilhẹp cổ đjLiểilhn của mĩXA nhân Đông phương.

Ở bên cạrVnh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắCbIng giữjLa mùa xuân, va giống như một đXAóa bạFMch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảmFCn trẻ hóa của vịbl lão ni bên cạRnh.

VịLwh ni cô lớn tuổi đLmFCng dy, phủi phủi bộ đhjRo bào vốn sạFMch sẽ, hai con mắlft kinh hồng đqhhRo qua một lượt nhóm ngườvqi va vào, sau đtXUó dng lạqi ở mt Dương ThầVn :
- VịA này là Minh Vương?

TiểmFCu ni cô phủi phủi áo bào đaqrXAng dy, xem ra cũng chỉmFC hai mươi, lạlfi có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấxtRy sư phụ trịilhnh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương ThầJthn .

Dương Thầfn âm thầrVm tán thưởng, mấFaoy vịhKg ni cô này chảV giống ngườqivi xuấhIBt gia gì cảq, một ngườaqri bán lão, một ngườsai trẻ đgaẹp, hai ngườfi phụ nữL đKuu dung mạBBo như tranh vẽ, áo cà sa quấJthn quanh ngườlfi, càng lộ ra dáng ngườmFCi thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấmFCy Dương ThầIjn chằKum chằhhRm nhìn họ, không đhhRáp, mt hin rõ vẻ tứvZc gin:
- Minh Vương, ngươi đJthang nhìn cái gì?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add