Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảk: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: ĐjCi Nht Như La

Nhóm dịuVVch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờZji mịVXt, sắMGMc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầszen na đVDbêm, chiếc trc thăng màu đUuen bạDUc không tiếng đzfUộng t trong rng bay lên, mấwy cây số ngoài kia đbsSã rờZjii khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắePvt thườZing đZjiã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảVDbi Khiếu, ở chỗ ngườEXi lái phụ là liên lạUuc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.

Lúc này Dip T điDVã thay bộ quầMn áo thôn nữDgP bằung bộ quầUun áo khoác màu đgLỏ, mc một bộ quầRRn áo đfDRi đMêm màu đken, trở lạDCEi trạzfUng thái thườVXng ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểGsQu mĩR, thầMGMn sắUuc nghiêm túc của đszec công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương ThầDgPn da vào một cái ghế, bên cạUunh là ĐoạQZn Nhn t lúc trc thăng bắvkt đCszeu bay cứQZ thao thao bấZjit tuyt v nhim vụ lầwn này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đQfdu đCang nhắPgQm mắVDbt nghỉfeJ ngơi, chỉZji có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đDCEang ngáy, một ngườvwi không sợ trờKi không sợ đVXvwt, Thiên Vương lão t cũng đWeng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe ĐoạZin Nhn giảUng giảZii xong, tuy rấUut rườQZm rà, ngườfeJi này thỉQZnh thoảfeJng còn xen thêm vào một chút trí thứgPuc nhân văn, cố ý đMGMPZv Dương ThầQZn cảem thấUy anh ta rấint có văn hóa, nhưng Dương ThầVGn vn hiểJwu đMGMei khái đVDbược mục đvkích của Long tổ mờMGMi mình lầUun này.

Nhim vụ lầinn này, chủ yếu là ngăn chn một ngườPKi, với ý đQfdđnem bí kíp Pht giáo là Đini Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa HạDgP..

Da theo giáo nghịR tàng truyn của Pht giáo. ĐgLi Nht Như Lai có đVXUua vịfeJ trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉVGđjCiDVnh Kim Cương của ĐQZi Nht Như Lai tha kế lạiDVi, mới đbsSược khng đVGfDRnh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờszei cổ đfMjCi thì giáo đUồ của Tây Tạinng cũng không thểPZv khng đfMVGnh đEXePva vịVX thống trịZi của kẻ thống trịPgQ Tây TạVGng .

Ở khu mà ngườSpi ta cuồng nhit tôn giáo này lạVXi thiếu mấiDVt bí kíp căn bảGsQn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảEX khu vc lâm vào tình trạfeJng nguy hiểsjm thm chí dn đuến sụp đVDbổ.

TầDCEm quan trọng của lãnh thổ, không cầDgPn nói cũng hai năm rõ mườUi!

Tuy nhiên tính huống lầszen này cc kì đUc thù, kẻ có ý đRRồ trộm ĐUi Nht Như Lai không phảgPui ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằCIng.

B trên Đan TằRRng không phảPKi là đePvđsj Pht pháp bình thườUng, mà còn đZiược coi là pht sống của Tây TạMGMng, ông tha hưởng rấsjt nhiu Pháp môn và võ học kì lạWe của các bí kíp Tây TạQfdng, bảSpn thân chính là ngườGsQi tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉgL là b trên Đan Tằnng, thì cũng chỉCI thế thôi, cùng lắPgQm là phái Long tổ tiến hành bao vây đeánh chn, kiểSpu gì cũng đfeJánh thắUng gã đVGoạet lạwi bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)

Nhưng, lầRRn làm phảKn này, còn có TứfDR vương ĐPgQi BảDUo, ĐJwi Tha, ĐVGi Trí, ĐjCi T trước giờK vn có quan h khá tốt với b trên Đan TằQZng, ai nấJwy đJwu tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạiDVnh b trên Đan TằJwng

Năm vịK cao tăng như thế, có kế hoạVDbch muốn trộm bí kíp xuấUt cảinnh, nếu không phảMGMi là Long tổ vn đSpu đjCn theo dõi, phát hin dấMGMu vết đfDRzfU lạvki, đQfdúng là không thểZji ngăn cảGsQn kịbsSp!

Tuy rằuVVng nói năm vịK đnó có mạinnh, nhưng cũng không thểGsQ mạiDVnh bằJwng vũ khí hin đkdfZi ngày nay, đGsQZjin dược hạKng nng, nhưng họ mang theo bên ngườDUi ĐPZvi Nht Như Lai, không thển có một chút mảCy may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đwộng quân đDCEội, là có khảe năng trở thành s vic tầDUm cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉsze có tiểKu đPZvội đPZvột kích tác chiến, đUuoạZit lạuVVi bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương ThầfeJn nghe xong ĐoạePvn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đSpám rỗi hơi này, cảU ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩK đZiến vic cướp đPZvoạvkt bí kíp xuấsjt ngoạRi chứWe?

ĐoạiDVn Nhn h một tiếng nói:
- Khu vc Tây TạPgQng vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa HạCI, lũ phảiDVn bội rờRRi kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảjC, cũng không phảRi một hai ngày mới xuấnt hin bọn chúng đGsQơn giảszen là muốn Tây TạGsQng thoát ly, d nắMGMm đszeộc quyn, nên làm ra nhữDUng hành đVDbộng này, cũng chng có gì đináng ngạCc nhiên.

- Thế bây giờC bọn chúng ở đPZvâu?

- Đã bịgPu quân ta bao vây tạsji Đan Giang, tạum thờMGMi trú tạVGi một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đinó chúng tôi có giao đinku qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạEXm thờMi không thểPK rờRi khỏi. nhưng bộ đDUội biên phòng không phảvwi là bộ đbsSội đDgPc chủng, chủ yếu do đR t của Vân MiểDCEu Sư Thái và đin t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đUUua thế hiểDgPm yếu, chúng vn chưa vn chuyểRn đuVVược thiết bịk, tạGsQm thờQfdi không có vấDCEn đDCE gì, nhưng tuyt đUuối không đPZvược bao lâu.
ĐoạbsSn Nhn nói.

Nghe tới "Vân MiểCIu sư thái", Dương ThầPZvn cảdfZm thấiDVy có chút gì đsjó quen tai, ngm nghĩM một chút, hỏi:
- Là Vân MiểUuu sư thái già nhấUt trong Bát Bộ?

- Đúng vy, xem ra các hạQfd rấPgQt hiểfeJu v tình trạCng của Viêm Hoàng Thiết LữSp.
ĐoạVGn Nhn đDgPCc ý cườCi.

Dương ThầzfUn nhíu mày:
-Tính cảSp Vân MiểVXu sư thái, các ngườfDRi tổng cộng có chín ngườCi, chẵCIng lẽ vn sợ năm con la ngốc đDgPó sao?

- Kẻ thù không chỉw dng lạPgQi ở con số năm.
Đui Cước bên cạfDRnh nhắQZm mắszet nói xen vào một câu.

Đoạszen Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườQZi có biết họ lầQfdn này ý đVDbồ mang bí kíp đdfZi đZiâu không?

- Đi đPKâu?

- Nước M.

Dương Thầvkn git mình, có chút đwau đgPufMu, nắfDRm lấZiy tóc:
- Ngươi không phảRRi muốn nói cho ta biết, ngườdfZi của Blue Storm cũng tới chứWe.

- Căn cứK theo thông tin đUáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đuVVã phái đEXi hơn ba đEXc công đinến tiếp ứiDVng trước đbsSó, trước mắdfZt vn chưa có tin tứZic họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đZiã đDUến, có thểGsQ chúng ta không thểvw kịdfZp thờfeJi phát hin, Minh Vương hn là rấUt rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đfeJó, da vào thc lc đbsSc công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườUui chủ chốt, nhưng Dip T, HảzfUi Khiếu là ngườQfdi không thông thuộc chiến đPgQSpu, khảDgP năng chúng ta thắfeJng thc s cc kì thấep.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
LờCi nói của ĐoạfDRn Nhn trở nên trầem trọng.
nguồn tunghoanh.com
- Long tổ các ngườVDbi không phảQfdi tng có hơn trăm ngườVDbi sao? Làm gì mà không gọi đdfZông ngườRRi đsjến?
Dương ThầVXn cườMi hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầfMm ầZim nói:
- Long tổ chúng ta chỉePv có hơn trăm ngườEXi, phảPZvi đDCEzfUm bảVXo an toàn cho cảVVi nước mấJwy trăm vạbsSn km vuông, vn chưa tính số đUược phái đsji nước ngoài, làm sao có thểVDb đuVViu đCộng một lúc nhiu ngườwi như thế !?

DạK Lang mt đPgQen trầjCm giọng nói:
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắszem! Không phảKi bịZji chúng ta la cho một vố đVGến biến sắvkc sao!? Tht không hiểCu nổi tổ chứUc sao lạSpi cầkn ngườuVVi này giúp đZjiỡ, không bằDgPng gọi một đuVVội đKc công, ít nhấdfZt đwánh vài phát đUuDUn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườGsQng nói.

- Hỏa Pháo, não ngườwi nổ tung rồi phảzfUi không, Blue Storm với ngườwi dịjC năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườCIng, ngươi phái bộ đdfZội đPKc chủng dùng đsjsjn dược, chng phảui là đfeJem đkiểPKm tâm dâng cho ngườni ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói.

- Chúng là một đMám ngườCi đVXeu đEXườVDbng xó chợ, nghĩk vic đRRem mình biến thành ngườGsQi không ra ngườvki quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườKi dịPgQ năng, đinu là hàng biến đuổi gen giảin mạfDRo, sợ gì bọn chúng, nói đfDRến bắzfUn súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườRRi Long tổ nhắfDRc đZjiến ai mạUnh ai yếu, thế là tranh lun ầgLm lên, Dương ThầjCn cảDCEm thấuy chng có ý nghĩVVia gì, quay đuVVvwu hỏi ĐoạVGn Nhn:
- Tổ trưởng ĐoạJwn, ngươi tìm mọi cách kéo ta đUuến, chỉDgP vì muốn ta giúp các ngườUi đDgPối phó ngườwi của Blue Storm?

ĐoạgLn Nhn nói đfeJến kế hoạGsQch, lạui đUuược thểZi đvwGsQc ý:
- Xin Minh Vương đszeng trách cứuVV, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứVGc, mới thiết kế một loạKt các phương án.

- ChờUu s vic kết thúc, sẽ đzfUưa ta thuốc giảCIi chứjC? Vợ và mẹ vợ ta cứEX nằMm trên giườPKng như vy, ta sợ lâu rồi cảZjim lạQZnh.
Dương ThầZin buồn bc nói.

Trước khi rờRi khỏi, Dương ThầVXn bế Mã Quế Phương và Mạnc Thin Ny lên lầJwu, nhét vào trong chăn ấjCm, ca cũng khóa rồi, mới đQZi cùng ngườzfUi của Long tổ.

ĐoạfDRn Nhn gt đPZvRu:
- Đương nhiên rồi, chờsj vic kết thúc, tuyt đUuối không đzfUGsQ ngườWei nhà của Minh Vương gp phin phứinc.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạfDR cánh xuống một con sông cạiDVnh khe núi sâu.

đMây, bốn cái doanh trạVVii màu xanh đinm đGsQã đQZược xây, mườei mấRRy ngườEXi vũ trang hạinng nng, súng ống trong tay đsjZjing nhìn bốn phương tám hướng cảPKnh giới xung quanh . nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Dương Thầnn cùng với ngườRRi của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đDgPi vào một quân trang lớn nhấVGt, nhit đPgQộ bên trong có ấVDbm hơn chút ít, ánh sáng trắung của đbsSèn chiếu minh xua tan đfeJi s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấuVVy trên mt đuVVDCEt phía đCIối din , đuVVt hai cái đDCEm, phía trên đRRm, có hai ngườfDRi đPgQZjio gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái.

Ni cô ngồi chính din tầum hơn bốn mươi tuổi, khóe mắdfZt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảDgPm, mt mũi xinh đQfdẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắeng môi hồng, thầCn thái phong đzfUộ, mang đMGMsjy vẻ đuVVẹp cổ đCiểsjn của mĩePv nhân Đông phương.

Ở bên cạEXnh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắRRng giữePva mùa xuân, va giống như một đvwóa bạUch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảZin trẻ hóa của vịC lão ni bên cạwnh.

VịMGM ni cô lớn tuổi đPgQnng dy, phủi phủi bộ đRdfZo bào vốn sạSpch sẽ, hai con mắjCt kinh hồng đfDRno qua một lượt nhóm ngườei va vào, sau đEXó dng lạszei ở mt Dương ThầDUn :
- VịU này là Minh Vương?

TiểfMu ni cô phủi phủi áo bào đEXfDRng dy, xem ra cũng chỉPgQ hai mươi, lạJwi có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấZjiy sư phụ trịPKnh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương ThầEXn .

Dương ThầWen âm thầgLm tán thưởng, mấvky vịGsQ ni cô này chảMGM giống ngườbsSi xuấsjt gia gì cảMGM, một ngườui bán lão, một ngườCi trẻ đwẹp, hai ngườRi phụ nữgL đgLu dung mạvwo như tranh vẽ, áo cà sa quấen quanh ngườiDVi, càng lộ ra dáng ngườini thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấSpy Dương ThầQfdn chằMGMm chằJwm nhìn họ, không đwáp, mt hin rõ vẻ tứinc gin:
- Minh Vương, ngươi đPgQang nhìn cái gì?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add