Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảpw: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: ĐzqLi Nht Như La

Nhóm dịUEch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờro mịwt, sắgbc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầiCCn na đLêm, chiếc trc thăng màu đEVNen bạkogc không tiếng đDDjộng t trong rng bay lên, mấDay cây số ngoài kia đUEã rờSli khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắKDzt thườiCCng đEVNã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảDTBi Khiếu, ở chỗ ngườhi lái phụ là liên lạDLc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.

Lúc này Dip T đmã thay bộ quầMJn áo thôn nữTi bằmng bộ quầxiDn áo khoác màu đDDjỏ, mc một bộ quầDDjn áo đxiDi đNKEêm màu đben, trở lạLi trạgbng thái thườgbng ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểDLu mĩb, thầMJn sắiCCc nghiêm túc của đTic công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương ThầTin da vào một cái ghế, bên cạDDjnh là ĐoạqIUn Nhn t lúc trc thăng bắEVNt đKDzrou bay cứiCC thao thao bấgbt tuyt v nhim vụ lầron này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đOu đUEang nhắlbm mắgbt nghỉkog ngơi, chỉb có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đDDjang ngáy, một ngườoi không sợ trờUEi không sợ đObOt, Thiên Vương lão t cũng đLng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe ĐoạzqLn Nhn giảEong giảIii xong, tuy rấTNrt rườIim rà, ngườkyi này thỉEonh thoảKYng còn xen thêm vào một chút trí thứqIUc nhân văn, cố ý đhro Dương ThầDan cảVpTm thấyy anh ta rấOt có văn hóa, nhưng Dương ThầJmbn vn hiểmu đTiyi khái đmược mục đVpTích của Long tổ mờuxEi mình lầon này.

Nhim vụ lầron này, chủ yếu là ngăn chn một ngườDLi, với ý đOđmmem bí kíp Pht giáo là ĐKYi Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa HạbO.. đlbọc truyn mới nhấbt tạNKEi tung hoanh . com

Da theo giáo nghịo tàng truyn của Pht giáo. ĐLi Nht Như Lai có đEVNCma vịm trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉDađChrSMnh Kim Cương của Đii Nht Như Lai tha kế lạlbi, mới đbược khng đVpTjynh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờyi cổ đyLDki thì giáo đyồ của Tây Tạgbng cũng không thểm khng đroynh đkogTia vịmm thống trịDC của kẻ thống trịpw Tây Tạyng .

Ở khu mà ngườpwi ta cuồng nhit tôn giáo này lạwi thiếu mấrSMt bí kíp căn bảDLn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảKY khu vc lâm vào tình trạhng nguy hiểrSMm thm chí dn đDLến sụp đmmổ.

TầmmKm quan trọng của lãnh thổ, không cầbOn nói cũng hai năm rõ mườIuIi!

Tuy nhiên tính huống lầEVNn này cc kì đDac thù, kẻ có ý đkyồ trộm ĐSli Nht Như Lai không phảNKEi ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằJmbng.

B trên Đan TằUEng không phảyi là điđb Pht pháp bình thườDTBng, mà còn đkogược coi là pht sống của Tây TạNKEng, ông tha hưởng rấlbt nhiu Pháp môn và võ học kì lạCh của các bí kíp Tây TạTing, bảmn thân chính là ngườUEi tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉKY là b trên Đan TằrSMng, thì cũng chỉmm thế thôi, cùng lắNKEm là phái Long tổ tiến hành bao vây đyánh chn, kiểgbu gì cũng đKYánh thắjyng gã đDaoạEot lạmmi bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)

Nhưng, lầjyn làm phảNKEn này, còn có TứDL vương Đoi BảVpTo, ĐLDki Tha, Đgbi Trí, ĐChi T trước giờzqL vn có quan h khá tốt với b trên Đan TằEVNng, ai nấVpTy đEou tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạDTBnh b trên Đan TằuxEng

Năm vịCm cao tăng như thế, có kế hoạmmch muốn trộm bí kíp xuấEVNt cảinh, nếu không phảlbi là Long tổ vn đlbu đChn theo dõi, phát hin dấKYu vết đDTBrSM lạDLi, đLDkúng là không thểw ngăn cảMJn kịCmp!

Tuy rằpwng nói năm vịzqL đbOó có mạChnh, nhưng cũng không thểxiD mạLDknh bằIuIng vũ khí hin đwIuIi ngày nay, đxiDTin dược hạDLng nng, nhưng họ mang theo bên ngườqIUi ĐxiDi Nht Như Lai, không thểh có một chút mảDay may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đmộng quân đVpTội, là có khảky năng trở thành s vic tầSlm cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉIuI có tiểuxEu đTiội đbOột kích tác chiến, đTioạVpTt lạpwi bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương ThầTin nghe xong Đoạwn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đOám rỗi hơi này, cảb ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩKY đkyến vic cướp đkogoạLt bí kíp xuấgbt ngoạrSMi chứDa?

ĐoạKDzn Nhn h một tiếng nói: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Khu vc Tây Tạgbng vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa Hại, lũ phảKYn bội rờjyi kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảVpT, cũng không phảTNri một hai ngày mới xuấot hin bọn chúng đbơn giảOn là muốn Tây Tạkogng thoát ly, d nắgbm đMJộc quyn, nên làm ra nhữOng hành đSlộng này, cũng chng có gì đjyáng ngạOc nhiên.

- Thế bây giờm bọn chúng ở đuxEâu?

- Đã bịqIU quân ta bao vây tạDDji Đan Giang, tạEom thờMJi trú tạDDji một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đMJó chúng tôi có giao đLhu qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạMJm thờEoi không thểi rờqIUi khỏi. nhưng bộ điội biên phòng không phảChi là bộ đKDzội đMJc chủng, chủ yếu do đNkJ t của Vân MiểNkJu Sư Thái và đCh t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đxiDkya thế hiểim yếu, chúng vn chưa vn chuyểDLn đgbược thiết bịO, tạmmKm thờDDji không có vấpwn đpw gì, nhưng tuyt đDTBối không đxiDược bao lâu.
Đoạmmn Nhn nói.

Nghe tới "Vân MiểIuIu sư thái", Dương ThầChn cảBlDm thấuxEy có chút gì đlbó quen tai, ngm nghĩDC một chút, hỏi:
- Là Vân MiểIiu sư thái già nhấDat trong Bát Bộ?

- Đúng vy, xem ra các hạw rấDat hiểNKEu v tình trạbOng của Viêm Hoàng Thiết LữVpT.
ĐoạDCn Nhn đTNrMJc ý cườpwi.

Dương Thầlbn nhíu mày:
-Tính cảky Vân MiểIiu sư thái, các ngườBlDi tổng cộng có chín ngườCmi, chẵmng lẽ vn sợ năm con la ngốc đzqLó sao?

- Kẻ thù không chỉiCC dng lạChi ở con số năm.
ĐLi Cước bên cạDTBnh nhắKYm mắwt nói xen vào một câu.

Đoạbn Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườMJi có biết họ lầrSMn này ý đKYồ mang bí kíp đTNri đEoâu không?

- Đi đLDkâu?

- Nước M.

Dương ThầOn git mình, có chút đEoau đCmiu, nắSlm lấLDky tóc:
- Ngươi không phảDCi muốn nói cho ta biết, ngườBlDi của Blue Storm cũng tới chứTi.

- Căn cứBlD theo thông tin đkyáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đmã phái đTii hơn ba đJmbc công đTNrến tiếp ứrSMng trước đCmó, trước mắxiDt vn chưa có tin tứroc họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đjyã đDCến, có thểKDz chúng ta không thểmm kịop thờSli phát hin, Minh Vương hn là rấxiDt rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đoó, da vào thc lc điCCc công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườEoi chủ chốt, nhưng Dip T, HảLi Khiếu là ngườNKEi không thông thuộc chiến đqIUrSMu, khảrSM năng chúng ta thắIing thc s cc kì thấChp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
LờUEi nói của Đoạbn Nhn trở nên trầEom trọng.

- Long tổ các ngườUEi không phảmi tng có hơn trăm ngườmi sao? Làm gì mà không gọi đTNrông ngườxiDi đJmbến?
Dương ThầDCn cườjyi hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầmmm ầkym nói:
- Long tổ chúng ta chỉJmb có hơn trăm ngườDCi, phảBlDi đjyJmbm bảoo an toàn cho cảro nước mấroy trăm vạCmn km vuông, vn chưa tính số đbược phái đNkJi nước ngoài, làm sao có thểDC đmiu đyộng một lúc nhiu ngườuxEi như thế !?

DạVpT Lang mt đEoen trầChm giọng nói:
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắLm! Không phảLDki bịuxE chúng ta la cho một vố đgbến biến sắUEc sao!? Tht không hiểDDju nổi tổ chứmc sao lạpwi cầIin ngườpwi này giúp đChỡ, không bằkyng gọi một đVpTội đkogc công, ít nhấTNrt đmánh vài phát đxiDLn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườqIUng nói.

- Hỏa Pháo, não ngườTii nổ tung rồi phảBlDi không, Blue Storm với ngườii dịjy năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườkyng, ngươi phái bộ đUEội đwc chủng dùng đIuIxiDn dược, chng phảTii là đyem đDTBiểDTBm tâm dâng cho ngườpwi ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói.

- Chúng là một đChám ngườroi đIuIyu đTNrườlbng xó chợ, nghĩUE vic đbem mình biến thành ngườkogi không ra ngườNKEi quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườyi dịUE năng, đmu là hàng biến đChổi gen giảNKE mạDDjo, sợ gì bọn chúng, nói đIuIến bắyn súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườjyi Long tổ nhắTic đUEến ai mạDanh ai yếu, thế là tranh lun ầrom lên, Dương Thầkogn cảhm thấrSMy chng có ý nghĩDDja gì, quay đxiDDTBu hỏi ĐoạIin Nhn:
- Tổ trưởng Đoạgbn, ngươi tìm mọi cách kéo ta đgbến, chỉNkJ vì muốn ta giúp các ngườjyi đKYối phó ngườbi của Blue Storm?

Đoạjyn Nhn nói đUEến kế hoạDLch, lạIuIi đJmbược thểDa đNKEDTBc ý:
- Xin Minh Vương đbng trách cứDL, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứjyc, mới thiết kế một loạuxEt các phương án.

- ChờIi s vic kết thúc, sẽ đmưa ta thuốc giảIii chứy? Vợ và mẹ vợ ta cứIuI nằuxEm trên giườjyng như vy, ta sợ lâu rồi cảDTBm lạmnh.
Dương ThầOn buồn bc nói.

Trước khi rờlbi khỏi, Dương Thầgbn bế Mã Quế Phương và MạUEc Thin Ny lên lầiu, nhét vào trong chăn ấTim, ca cũng khóa rồi, mới đrSMi cùng ngườUEi của Long tổ.

Đoạin Nhn gt đmmKMJu:
- Đương nhiên rồi, chờBlD vic kết thúc, tuyt đzqLối không đmKY ngườCmi nhà của Minh Vương gp phin phứzqLc.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạpw cánh xuống một con sông cạSlnh khe núi sâu.

đMJây, bốn cái doanh trạgbi màu xanh đIuIm đjyã đKYược xây, mườKYi mấVpTy ngườqIUi vũ trang hạNKEng nng, súng ống trong tay đMJmng nhìn bốn phương tám hướng cảKDznh giới xung quanh .

Dương ThầCmn cùng với ngườroi của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đuxEi vào một quân trang lớn nhấwt, nhit đCmộ bên trong có ấDDjm hơn chút ít, ánh sáng trắDang của đTNrèn chiếu minh xua tan đmi s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấhy trên mt đyrot phía đBlDối din , đKYt hai cái đKYm, phía trên đym, có hai ngườwi đNkJTio gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái.

Ni cô ngồi chính din tầEom hơn bốn mươi tuổi, khóe mắBlDt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảSlm, mt mũi xinh đLẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắSlng môi hồng, thầEVNn thái phong đJmbộ, mang đlbpwy vẻ điẹp cổ đmmKiểDan của mĩjy nhân Đông phương.

Ở bên cạlbnh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắbng giữqIUa mùa xuân, va giống như một đIuIóa bạmmch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảwn trẻ hóa của vịo lão ni bên cạLnh.

VịKY ni cô lớn tuổi đmmKong dy, phủi phủi bộ đTNrlbo bào vốn sạSlch sẽ, hai con mắCmt kinh hồng đOCmo qua một lượt nhóm ngườKDzi va vào, sau đTió dng lạbi ở mt Dương Thầwn :
- VịIuI này là Minh Vương?

TiểTNru ni cô phủi phủi áo bào đEVNpwng dy, xem ra cũng chỉiCC hai mươi, lạwi có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấyy sư phụ trịiCCnh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương Thầmn .

Dương ThầDCn âm thầmm tán thưởng, mấzqLy vịIi ni cô này chảqIU giống ngườIuIi xuấjyt gia gì cảkog, một ngườiCCi bán lão, một ngườzqLi trẻ đDLẹp, hai ngườhi phụ nữuxE đbu dung mạKYo như tranh vẽ, áo cà sa quấJmbn quanh ngườOi, càng lộ ra dáng ngườDCi thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấyy Dương ThầEVNn chằTim chằkogm nhìn họ, không đDTBáp, mt hin rõ vẻ tứhc gin:
- Minh Vương, ngươi đpwang nhìn cái gì?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add