Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảfW: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: ĐTGFi Nht Như La

Nhóm dịJzch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờNV mịTft, sắGXc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầCn na đTGFêm, chiếc trc thăng màu đLken bạxYyc không tiếng đxPộng t trong rng bay lên, mấry cây số ngoài kia đkfNã rờfi khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắOert thườFXng đygã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảxPi Khiếu, ở chỗ ngườmsi lái phụ là liên lạTtOc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.

Lúc này Dip T đZaã thay bộ quầaan áo thôn nữM bằrng bộ quầsn áo khoác màu đcỏ, mc một bộ quầCn áo đWkfi đfWêm màu đATRen, trở lạpqQi trạerng thái thườang ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểcJZu mĩer, thầcAcn sắkxc nghiêm túc của đTGFc công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương ThầFXn da vào một cái ghế, bên cạxYynh là Đoạkxn Nhn t lúc trc thăng bắfWt đZWOeru bay cứrM thao thao bấat tuyt v nhim vụ lầTGFn này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đtmau đdcang nhắFXm mắQKxt nghỉNV ngơi, chỉxYy có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đEZLang ngáy, một ngườTGFi không sợ trờmsi không sợ đMATRt, Thiên Vương lão t cũng đdcng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe ĐoạVn Nhn giảerng giảdci xong, tuy rấcJZt rườpqQm rà, ngườbkci này thỉuWxnh thoảkxng còn xen thêm vào một chút trí thứuWxc nhân văn, cố ý đaATR Dương ThầrMn cảaam thấygy anh ta rấZCt có văn hóa, nhưng Dương ThầYDn vn hiểTfu đxPcAci khái đRUbược mục đTtOích của Long tổ mờcAci mình lầqTEn này.

Nhim vụ lầan này, chủ yếu là ngăn chn một ngườsi, với ý đYDđaem bí kíp Pht giáo là ĐuWxi Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa HạpqQ..

Da theo giáo nghịATR tàng truyn của Pht giáo. ĐcJZi Nht Như Lai có đbkcca vịs trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉWkfđxPKTnh Kim Cương của Đtmai Nht Như Lai tha kế lạZCi, mới đZWược khng đFXrMnh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờci cổ đWkfUdZi thì giáo đYDồ của Tây Tạaang cũng không thểZC khng đtmaernh đkfNOera vịYD thống trịM của kẻ thống trịfW Tây Tạbkcng .

Ở khu mà ngườEZLi ta cuồng nhit tôn giáo này lạFXi thiếu mấFXt bí kíp căn bảkfNn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảV khu vc lâm vào tình trạQKxng nguy hiểOerm thm chí dn đrMến sụp đVổ.

TầxYym quan trọng của lãnh thổ, không cầYDn nói cũng hai năm rõ mườLki!

Tuy nhiên tính huống lầZan này cc kì đuWxc thù, kẻ có ý đEZLồ trộm ĐEZLi Nht Như Lai không phảfi ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằrMng.

B trên Đan TằFXng không phảZWi là đqTEđFX Pht pháp bình thườOerng, mà còn đMược coi là pht sống của Tây TạTGFng, ông tha hưởng rấJzt nhiu Pháp môn và võ học kì lạYD của các bí kíp Tây TạJzng, bảrMn thân chính là ngườdci tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉJz là b trên Đan Tằbkcng, thì cũng chỉkfN thế thôi, cùng lắCm là phái Long tổ tiến hành bao vây đcánh chn, kiểMu gì cũng đTGFánh thắygng gã đEZLoạOert lạkfNi bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)

Nhưng, lầQKxn làm phảan này, còn có TứrM vương Đri Bảfo, Đygi Tha, ĐCi Trí, Đai T trước giờOer vn có quan h khá tốt với b trên Đan Tằaang, ai nấQKxy đMu tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạWkfnh b trên Đan Tằtmang

Năm vịa cao tăng như thế, có kế hoạbpuch muốn trộm bí kíp xuấTft cảYDnh, nếu không phảci là Long tổ vn đcAcu đqTEn theo dõi, phát hin dấau vết đTtOpqQ lạxYyi, đbpuúng là không thểTtO ngăn cảEZLn kịxPp!

Tuy rằQKxng nói năm vịRUb đFXó có mạxPnh, nhưng cũng không thểLk mạsnh bằxYyng vũ khí hin đbkcbkci ngày nay, đTGFTtOn dược hạEZLng nng, nhưng họ mang theo bên ngườKTi ĐZai Nht Như Lai, không thểC có một chút mảGXy may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đTfộng quân đZCội, là có khảLk năng trở thành s vic tầzm cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉpqQ có tiểfWu đxPội đATRột kích tác chiến, đsoạNVt lạLki bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương ThầJzn nghe xong ĐoạpqQn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đzám rỗi hơi này, cảuWx ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩc đcến vic cướp đzoạbput bí kíp xuấbput ngoạUdZi chứpqQ?

ĐoạUdZn Nhn h một tiếng nói:
- Khu vc Tây Tạjjbng vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa Hạbkc, lũ phảcn bội rờkfNi kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảZW, cũng không phảrMi một hai ngày mới xuấTtOt hin bọn chúng đaơn giảsn là muốn Tây Tạbpung thoát ly, d nắTGFm đRUbộc quyn, nên làm ra nhữFXng hành đkfNộng này, cũng chng có gì đVáng ngạkxc nhiên.

- Thế bây giờFX bọn chúng ở đtmaâu?

- Đã bịWkf quân ta bao vây tạFXi Đan Giang, tạmsm thờZai trú tạaai một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đTGFó chúng tôi có giao đUdZaau qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạRUbm thờkxi không thểaa rờxYyi khỏi. nhưng bộ đygội biên phòng không phảfWi là bộ đTtOội đqTEc chủng, chủ yếu do đQKx t của Vân Miểeru Sư Thái và đdc t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đtmafa thế hiểEZLm yếu, chúng vn chưa vn chuyểxPn đcAcược thiết bịms, tạVm thờkfNi không có vấJzn đM gì, nhưng tuyt đaối không đRUbược bao lâu.
Đoạrn Nhn nói.

Nghe tới "Vân Miểkxu sư thái", Dương ThầOern cảkxm thấATRy có chút gì đzó quen tai, ngm nghĩUdZ một chút, hỏi:
- Là Vân MiểZCu sư thái già nhấkfNt trong Bát Bộ?

- Đúng vy, xem ra các hạkx rấTft hiểqTEu v tình trạuWxng của Viêm Hoàng Thiết LữWkf.
ĐoạZCn Nhn đTfaac ý cườQKxi.

Dương ThầMn nhíu mày:
-Tính cảATR Vân MiểYDu sư thái, các ngườTfi tổng cộng có chín ngườeri, chẵQKxng lẽ vn sợ năm con la ngốc đMó sao?

- Kẻ thù không chỉRUb dng lạLki ở con số năm.
Đsi Cước bên cạWkfnh nhắsm mắtmat nói xen vào một câu.

ĐoạZCn Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườai có biết họ lầWkfn này ý đdcồ mang bí kíp đai đEZLâu không?

- Đi đfWâu?

- Nước M.

Dương ThầxYyn git mình, có chút đGXau đxPpqQu, nắOerm lấZWy tóc:
- Ngươi không phảMi muốn nói cho ta biết, ngườuWxi của Blue Storm cũng tới chứTtO.

- Căn cứC theo thông tin đkxáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đsã phái đWkfi hơn ba đsc công đfến tiếp ứcAcng trước đfWó, trước mắmst vn chưa có tin tứac họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đbpuã đbkcến, có thểz chúng ta không thểZC kịerp thờTGFi phát hin, Minh Vương hn là rấOert rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đygó, da vào thc lc đbpuc công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườsi chủ chốt, nhưng Dip T, HảWkfi Khiếu là ngườLki không thông thuộc chiến đTGFkfNu, khảATR năng chúng ta thắVng thc s cc kì thấRUbp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
LờOeri nói của Đoạtman Nhn trở nên trầLkm trọng.

- Long tổ các ngườLki không phảQKxi tng có hơn trăm ngườOeri sao? Làm gì mà không gọi đerông ngườdci đEZLến?
Dương Thầcn cườZCi hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầNVm ầtmam nói:
- Long tổ chúng ta chỉZa có hơn trăm ngườRUbi, phảxYyi đUdZcJZm bảmso an toàn cho cảfW nước mấTtOy trăm vạRUbn km vuông, vn chưa tính số đGXược phái đQKxi nước ngoài, làm sao có thểOer đkfNiu đcAcộng một lúc nhiu ngườkfNi như thế !?

Dạtma Lang mt đygen trầzm giọng nói:
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắerm! Không phảdci bịc chúng ta la cho một vố đZCến biến sắQKxc sao!? Tht không hiểkfNu nổi tổ chứQKxc sao lạCi cầaan ngườxYyi này giúp đTtOỡ, không bằmsng gọi một đsội đLkc công, ít nhấFXt đuWxánh vài phát đbpukfNn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườfWng nói.

- Hỏa Pháo, não ngườci nổ tung rồi phảATRi không, Blue Storm với ngườai dịxP năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườMng, ngươi phái bộ đfội đTtOc chủng dùng đRUbCn dược, chng phảJzi là đzem đNViểkxm tâm dâng cho ngườai ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói.

- Chúng là một đZCám ngườGXi đcJZuWxu đZWườKTng xó chợ, nghĩRUb vic đVem mình biến thành ngườZCi không ra ngườZai quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườpqQi dịfW năng, đJzu là hàng biến đdcổi gen giảxYy mạao, sợ gì bọn chúng, nói đbkcến bắCn súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườri Long tổ nhắMc đGXến ai mạOernh ai yếu, thế là tranh lun ầCm lên, Dương ThầqTEn cảQKxm thấLky chng có ý nghĩca gì, quay đerOeru hỏi ĐoạRUbn Nhn:
- Tổ trưởng ĐoạWkfn, ngươi tìm mọi cách kéo ta đkxến, chỉV vì muốn ta giúp các ngườxYyi đuWxối phó ngườEZLi của Blue Storm?

ĐoạOern Nhn nói đCến kế hoạerch, lạZCi đpqQược thểNV đsuWxc ý:
- Xin Minh Vương đcng trách cứjjb, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứcJZc, mới thiết kế một loạfWt các phương án.

- ChờcJZ s vic kết thúc, sẽ đATRưa ta thuốc giảJzi chứOer? Vợ và mẹ vợ ta cứJz nằTGFm trên giườRUbng như vy, ta sợ lâu rồi cảEZLm lạGXnh.
Dương Thầbkcn buồn bc nói.

Trước khi rờbkci khỏi, Dương ThầTtOn bế Mã Quế Phương và MạATRc Thin Ny lên lầsu, nhét vào trong chăn ấcJZm, ca cũng khóa rồi, mới đKTi cùng ngườTGFi của Long tổ.

ĐoạKTn Nhn gt đWkfZWu:
- Đương nhiên rồi, chờKT vic kết thúc, tuyt đRUbối không đKTV ngườWkfi nhà của Minh Vương gp phin phứUdZc.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạcJZ cánh xuống một con sông cạWkfnh khe núi sâu.

đbpuây, bốn cái doanh trạfWi màu xanh đQKxm đcã đrMược xây, mườfi mấqTEy ngườfWi vũ trang hạTfng nng, súng ống trong tay đZabkcng nhìn bốn phương tám hướng cảcnh giới xung quanh .
truyn copy t tunghoanh.com
Dương ThầTfn cùng với ngườRUbi của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đMi vào một quân trang lớn nhấTft, nhit đaộ bên trong có ấATRm hơn chút ít, ánh sáng trắrMng của đcJZèn chiếu minh xua tan đZai s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấqTEy trên mt đtmatmat phía đxPối din , đMt hai cái đkfNm, phía trên đZam, có hai ngườcJZi đqTEfWo gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái.

Ni cô ngồi chính din tầFXm hơn bốn mươi tuổi, khóe mắTGFt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảsm, mt mũi xinh đTGFẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắaang môi hồng, thầZan thái phong đaaộ, mang đsQKxy vẻ đTtOẹp cổ đeriểygn của mĩuWx nhân Đông phương.

Ở bên cạZanh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắang giữGXa mùa xuân, va giống như một đtmaóa bạVch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảUdZn trẻ hóa của vịcJZ lão ni bên cạEZLnh.

VịuWx ni cô lớn tuổi đkfNerng dy, phủi phủi bộ đygao bào vốn sạZCch sẽ, hai con mắTft kinh hồng đVqTEo qua một lượt nhóm ngườVi va vào, sau đxPó dng lạkfNi ở mt Dương ThầxYyn :
- VịC này là Minh Vương?

Tiểbkcu ni cô phủi phủi áo bào đRUbcAcng dy, xem ra cũng chỉer hai mươi, lạCi có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấGXy sư phụ trịJznh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương Thầbpun .

Dương Thầtman âm thầmsm tán thưởng, mấrMy vịbkc ni cô này chảTtO giống ngườxYyi xuấdct gia gì cảGX, một ngườcAci bán lão, một ngườNVi trẻ đFXẹp, hai ngườFXi phụ nữM đNVu dung mạuWxo như tranh vẽ, áo cà sa quấZWn quanh ngườkfNi, càng lộ ra dáng ngườfi thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấpqQy Dương ThầUdZn chằaam chằxPm nhìn họ, không đxYyáp, mt hin rõ vẻ tứATRc gin:
- Minh Vương, ngươi đkfNang nhìn cái gì?


 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add