Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 2 02: Đại Nhật Như La
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
Tác giảwSi: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 202: ĐThi Nht Như La

Nhóm dịxFch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn


Hơi nước mờrwr mịrnt, sắThc núi như mc.

Na tiếng sau, tới gầXn na đhxêm, chiếc trc thăng màu đijTen bạThc không tiếng đBcoộng t trong rng bay lên, mấQiDy cây số ngoài kia đcxã rờGvi khỏi làng Côn Sơn, trc thăng xoay tròn, hướng v phía Tây Nam tối om bay, nhoáng một cái , mắxt thườkang đwSiã khó phân bit.

Lái trc thăng là phó tổ trưởng tổ Rồng một, HảNi Khiếu, ở chỗ ngườzyxi lái phụ là liên lạjc viên, cũng là một cô gái tổ một, tên Dip T.
truyn cp nht nhanh nhấXt tạrmi tung hoanh chấThm com
Lúc này Dip T đSjã thay bộ quầzkTn áo thôn nữX bằvXng bộ quầgTn áo khoác màu đijTỏ, mc một bộ quầjn áo đXi đXêm màu đFven, trở lạcxi trạNng thái thườkang ngày, t một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểxXu mĩN, thầizQn sắOZlc nghiêm túc của đjc công Long tổ.

Ở chỗ ngồi phía sau khoang, Dương ThầkBzn da vào một cái ghế, bên cạzkTnh là Đoạcxn Nhn t lúc trc thăng bắXGrt đKnrXu bay cứlr thao thao bấjt tuyt v nhim vụ lầMmXn này.

Mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long tổ đyXu đjang nhắOZlm mắXt nghỉBco ngơi, chỉmFg có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đhang ngáy, một ngườThi không sợ trờkBzi không sợ đNSOQt, Thiên Vương lão t cũng đzyxng có làm phin anh ta ngủ.

Nghe Đoạkan Nhn giảkang giảzkTi xong, tuy rấSjt rườKnrm rà, ngườji này thỉmFgnh thoảxFng còn xen thêm vào một chút trí thứyXc nhân văn, cố ý đvXizQ Dương ThầSjn cảam thấhxy anh ta rấlrt có văn hóa, nhưng Dương ThầSOQn vn hiểXu đjOZli khái đxXược mục đOZlích của Long tổ mờskKi mình lầnTn này.

Nhim vụ lầgTn này, chủ yếu là ngăn chn một ngườhi, với ý đcxđwSiem bí kíp Pht giáo là ĐkBzi Nht Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa HạTj..

Da theo giáo nghịQxS tàng truyn của Pht giáo. ĐXi Nht Như Lai có đxXijTa vịTh trọng yếu của tín ngưỡng giáo lí, chỉjđijTZNnh Kim Cương của ĐOZli Nht Như Lai tha kế lạai, mới đoJược khng đlrskKnh là chính thống. Nếu không có vic hút máu của vô số pht t của pháp lc pht sống t thờxFi cổ đGvji thì giáo đwSiồ của Tây TạgTng cũng không thểcj khng đKnrDvhnh đrmkBza vịcj thống trịzkT của kẻ thống trịFv Tây TạkBzng .

Ở khu mà ngườhxi ta cuồng nhit tôn giáo này lạEsMi thiếu mấrnt bí kíp căn bảxn của tín ngưỡng, vy không khác làm cho cảEsM khu vc lâm vào tình trạjng nguy hiểvXm thm chí dn đjến sụp đcxổ.

Tầcxm quan trọng của lãnh thổ, không cầmFgn nói cũng hai năm rõ mườkBzi!

Tuy nhiên tính huống lầkBzn này cc kì đTjc thù, kẻ có ý đQxSồ trộm ĐvXi Nht Như Lai không phảEsMi ai khác mà chính là Trưởng lão Pháp môn, b trên Đan TằskKng.

B trên Đan Tằzyxng không phảQiDi là đNđgT Pht pháp bình thườDvhng, mà còn đoJược coi là pht sống của Tây TạGvng, ông tha hưởng rấZNt nhiu Pháp môn và võ học kì lạcj của các bí kíp Tây TạkBzng, bảcxn thân chính là ngườzyxi tu luyn cao thâm pht môn võ tăng.

Nếu chỉzyx là b trên Đan TằAAEng, thì cũng chỉh thế thôi, cùng lắjm là phái Long tổ tiến hành bao vây đZNánh chn, kiểcxu gì cũng đlránh thắXGrng gã đTjoạmFgt lạSji bí kíp.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)

Nhưng, lầzkTn làm phảKnrn này, còn có TứX vương ĐxXi BảZNo, ĐvXi Tha, ĐGvi Trí, Đhxi T trước giờrwr vn có quan h khá tốt với b trên Đan TằKnrng, ai nấAAEy đju tinh thông Pht pháp, tu luyn tinh thâm, không h kém cạTjnh b trên Đan TằijTng

Năm vịr cao tăng như thế, có kế hoạrch muốn trộm bí kíp xuấKnrt cảrmnh, nếu không phảXi là Long tổ vn đXu đcxn theo dõi, phát hin dấEsMu vết đDvhTh lạBcoi, đXGrúng là không thểj ngăn cảSjn kịxXp!

Tuy rằQxSng nói năm vịlr đSOQó có mạijTnh, nhưng cũng không thểx mạskKnh bằBcong vũ khí hin đKnrMmXi ngày nay, đhzyxn dược hạKnrng nng, nhưng họ mang theo bên ngườrni Đhxi Nht Như Lai, không thểx có một chút mảGvy may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát đmFgộng quân đjội, là có khảijT năng trở thành s vic tầmFgm cỡ Quốc tế.

Cho nên, chỉx có tiểzyxu đBcoội đQiDột kích tác chiến, đyXoạSjt lạMmXi bí kíp, không còn cách nào khác.

Dương ThầyXn nghe xong ĐoạnTn Nhn nói, nghi hoc hỏi:
- Cái đizQám rỗi hơi này, cảOZl ngày ăn không ngồi rồi, sao vn nghĩBco đThến vic cướp đXoạSOQt bí kíp xuấnTt ngoạji chứrwr?

Đoạxn Nhn h một tiếng nói:
- Khu vc Tây Tạkang vn luôn là nỗi buồn phin lớn của Hoa Hạj, lũ phảjn bội rờji kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo pht gì cảhx, cũng không phảgTi một hai ngày mới xuấxt hin bọn chúng đxFơn giảQiDn là muốn Tây Tạcxng thoát ly, d nắjm đzkTộc quyn, nên làm ra nhữrng hành đZNộng này, cũng chng có gì đTjáng ngạjc nhiên.

- Thế bây giờEsM bọn chúng ở đrâu?

- Đã bịmFg quân ta bao vây tạzkTi Đan Giang, tạEsMm thờji trú tạhi một tháp cổ pht môn nhỏ, trước đyXó chúng tôi có giao đThlru qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạam thờgTi không thểwSi rờMmXi khỏi. nhưng bộ đKnrội biên phòng không phảFvi là bộ đjội đTjc chủng, chủ yếu do đskK t của Vân MiểmFgu Sư Thái và đX t trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế Không Thành. Nhưng do đNja thế hiểThm yếu, chúng vn chưa vn chuyểxXn đwSiược thiết bịxF, tạxFm thờzyxi không có vấnTn đgT gì, nhưng tuyt đskKối không đThược bao lâu.
ĐoạSOQn Nhn nói.

Nghe tới "Vân MiểQxSu sư thái", Dương ThầThn cảrmm thấjy có chút gì đrmó quen tai, ngm nghĩAAE một chút, hỏi:
- Là Vân Miểlru sư thái già nhấht trong Bát Bộ? xem tạijTi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Đúng vy, xem ra các hạSj rấGvt hiểrmu v tình trạijTng của Viêm Hoàng Thiết LữXGr.
Đoạxn Nhn đNSOQc ý cườzyxi.

Dương ThầBcon nhíu mày:
-Tính cảxX Vân Miểxu sư thái, các ngườnTi tổng cộng có chín ngườAAEi, chẵyXng lẽ vn sợ năm con la ngốc đjó sao?

- Kẻ thù không chỉijT dng lạBcoi ở con số năm.
Đzyxi Cước bên cạNnh nhắizQm mắizQt nói xen vào một câu.

Đoạjn Nhn nói tiếp:
- Minh Vương, ngườFvi có biết họ lầcxn này ý đaồ mang bí kíp đji đgTâu không?

- Đi đxXâu?

- Nước M.

Dương Thầrmn git mình, có chút đkaau đXGrcxu, nắxXm lấMmXy tóc:
- Ngươi không phảri muốn nói cho ta biết, ngườkai của Blue Storm cũng tới chứEsM.

- Căn cứh theo thông tin đgTáng tin cy của tổng bộ thông tin, Blue Storm của M đSjã phái đri hơn ba đKnrc công đZNến tiếp ứrmng trước đrmó, trước mắlrt vn chưa có tin tứxc họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thc s đjã đrmến, có thểFv chúng ta không thểijT kịOZlp thờQiDi phát hin, Minh Vương hn là rấXt rõ, lun v thc lc khoa học, Blue Storm là số một thế giới. Đến lúc đkBzó, da vào thc lc đrc công của Blue Storm, chúng ta mc dù có chín ngườFvi chủ chốt, nhưng Dip T, HảXi Khiếu là ngườZNi không thông thuộc chiến đrEsMu, khảhx năng chúng ta thắvXng thc s cc kì thấwSip.(Share by Jiuzhaigou - MangaClub.Biz)
LờnTi nói của Đoạjn Nhn trở nên trầgTm trọng.

- Long tổ các ngườXi không phảnTi tng có hơn trăm ngườgTi sao? Làm gì mà không gọi đQiDông ngườai đxXến?
Dương ThầoJn cườOZli hỏi.

- Ngươi thì biết cái gì!
Hỏa Pháo râu rm ầxm ầXGrm nói:
- Long tổ chúng ta chỉcj có hơn trăm ngườXi, phảwSii đNOZlm bảrmo an toàn cho cảTj nước mấXGry trăm vạyXn km vuông, vn chưa tính số đgTược phái đrni nước ngoài, làm sao có thểTj đTjiu đkaộng một lúc nhiu ngườji như thế !?

DạkBz Lang mt đBcoen trầXGrm giọng nói:
- Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút.

- Tôn trọng cái rắSOQm! Không phảlri bịj chúng ta la cho một vố đThến biến sắac sao!? Tht không hiểzyxu nổi tổ chứjc sao lạGvi cầijTn ngườZNi này giúp đXGrỡ, không bằjng gọi một đrmội đizQc công, ít nhấOZlt đhxánh vài phát đOZlxn phá giáp vn còn hơn.
Hỏa Pháo khinh thườjng nói.

- Hỏa Pháo, não ngườgTi nổ tung rồi phảcxi không, Blue Storm với ngườwSii dịGv năng nổi danh phối hợp các công ngh hỏa lc cao cườvXng, ngươi phái bộ đzyxội đSjc chủng dùng đlrXn dược, chng phảzkTi là đhem đkBziểhxm tâm dâng cho ngườoJi ta?
Cuồng Phong nhếch mép nói.

- Chúng là một đQxSám ngườkBzi đThgTu đxườcxng xó chợ, nghĩZN vic đnTem mình biến thành ngườzyxi không ra ngườThi quỷ không ra quỷ rồi gọi là ngườXi dịr năng, đQxSu là hàng biến đMmXổi gen giảx mạvXo, sợ gì bọn chúng, nói đQiDến bắrnn súng, Hỏa Pháo ta chng sợ ai!

- Đám ngườzyxi Long tổ nhắGvc đTjến ai mạXnh ai yếu, thế là tranh lun ầrmm lên, Dương Thầhxn cảkBzm thấry chng có ý nghĩQxSa gì, quay đkaxXu hỏi ĐoạEsMn Nhn:
- Tổ trưởng Đoạjn, ngươi tìm mọi cách kéo ta đaến, chỉijT vì muốn ta giúp các ngườkBzi đhxối phó ngườwSii của Blue Storm?

ĐoạKnrn Nhn nói đFvến kế hoạFvch, lạrmi đEsMược thểgT đZNxc ý:
- Xin Minh Vương đkBzng trách cứSj, tôi cũng chng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chứrmc, mới thiết kế một loạxXt các phương án.

- ChờQxS s vic kết thúc, sẽ đKnrưa ta thuốc giảzkTi chứrn? Vợ và mẹ vợ ta cứrwr nằhm trên giườmFgng như vy, ta sợ lâu rồi cảrwrm lạvXnh.
Dương Thầrwrn buồn bc nói.

Trước khi rờKnri khỏi, Dương ThầyXn bế Mã Quế Phương và Mạcxc Thin Ny lên lầOZlu, nhét vào trong chăn ấgTm, ca cũng khóa rồi, mới đQiDi cùng ngườSji của Long tổ.

ĐoạSjn Nhn gt đSOQgTu:
- Đương nhiên rồi, chờN vic kết thúc, tuyt đGvối không đkaTj ngườyXi nhà của Minh Vương gp phin phứwSic.

Máy bay trc thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạizQ cánh xuống một con sông cạXnh khe núi sâu.

đhây, bốn cái doanh trạvXi màu xanh đmFgm đDvhã đxXược xây, mườSOQi mấskKy ngườSji vũ trang hạXGrng nng, súng ống trong tay đhxXng nhìn bốn phương tám hướng cảijTnh giới xung quanh .

Dương ThầijTn cùng với ngườrni của Long tổ xuống khỏi trc thăng, đrmi vào một quân trang lớn nhấjt, nhit đizQộ bên trong có ấhm hơn chút ít, ánh sáng trắxXng của đcjèn chiếu minh xua tan đri s âm u của buổi sáng sớm.

Va vào trong, lin nhìn thấrwry trên mt đDvhzkTt phía đrối din , đat hai cái đhm, phía trên đcxm, có hai ngườyXi đGvvXo gia ni cô mc áo tím thanh bào như con gái.

Ni cô ngồi chính din tầFvm hơn bốn mươi tuổi, khóe mắSjt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không h giảSOQm, mt mũi xinh đzyxẹp, lông mày như núi phía xa, mt trắEsMng môi hồng, thầjn thái phong đrwrộ, mang đSjXGry vẻ đxXẹp cổ đTjiểEsMn của mĩizQ nhân Đông phương.

Ở bên cạmFgnh bà, hai tay hướng lên trên, một ni cô giống như hoa lan, ni cô mang mũ, khuôn mt như bông tuyết trắkBzng giữzyxa mùa xuân, va giống như một đyXóa bạzkTch liên trong hồ sen kia vy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bảhxn trẻ hóa của vịQiD lão ni bên cạizQnh.

VịGv ni cô lớn tuổi đXnTng dy, phủi phủi bộ đwSiwSio bào vốn sạrwrch sẽ, hai con mắrmt kinh hồng đMmXEsMo qua một lượt nhóm ngườQxSi va vào, sau đwSió dng lạvXi ở mt Dương ThầvXn :
- Vịcj này là Minh Vương?

TiểxFu ni cô phủi phủi áo bào đwSiEsMng dy, xem ra cũng chỉGv hai mươi, lạXGri có vẻ tò mò với s có mt của nhân vt mới, thấSOQy sư phụ trịoJnh trọng hỏi, cũng nhìn xét Dương ThầnTn .

Dương ThầTjn âm thầam tán thưởng, mấEsMy vịKnr ni cô này chảoJ giống ngườFvi xuấBcot gia gì cảN, một ngườhxi bán lão, một ngườFvi trẻ đXẹp, hai ngườizQi phụ nữkBz đDvhu dung mạcjo như tranh vẽ, áo cà sa quấXn quanh ngườZNi, càng lộ ra dáng ngườFvi thướt tha, mê hoc.

Lão Ni cô thấizQy Dương ThầQxSn chằXm chằrmm nhìn họ, không đrwráp, mt hin rõ vẻ tứThc gin:
- Minh Vương, ngươi đXang nhìn cái gì?

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add