Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đfsốc xinh đkhẹp của tôi
Tác giảb: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịZch: Nhóm dịxVTch Friendship
Sưu tầuWnm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    ĐyAho Sicily, thành Palermo.

    ĐSiqi hội Caesar nghênh đWWCón ngày thi đCyusu thứJy hai, t ngày đGxGbfu loạbi đqduWnu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữGxGng cuộc đnXyọ sứSiqc chân chính giữxza các đEQoàn lính đptánh thuê.

    Dương ThầKsBn quay trở lạWpsi mang theo tin tứhzc Jane đhzã đSQược cứEiHu và quay trở v xứs Wales, khiến cho mọi ngườibi cùng cấhzp dưới đsNu cảKsBm thấpty vô cùng phấbfn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạuWnc đbDOi không ít, bấuWnt quá sáng sớm ngày thứbf hai cùng với Dương ThầyAhn đWpsi xem trườyng đWSmu thú, vn phảbfi lộ ra bộ dáng tươi cườVEri.

    Nhưng Dương thầWpsn cũng không có đGxGl cho bọn họ dng đbDOiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứxVTc nào đxVTkJxng sau bày ra kế hoạsNch bắptt cóc Jane, âm thầSQm chế tạfso FURY, Dương thầyn cầQn phảASNi nắHZm đeược tấSQt cảxVT.

    ChắuWnc chắmn là có BắTkMc Phù Dư tham gia, đbfây là một đOmOmu mối không thểy nghi ngờfs, Dương thầhbhn cũng đnXysN cho đOmám ngườsi Macedonia dùng hết khảWps năng âm thầEiHm theo dõi tìm đptược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắSQt gọn.

    Theo Dương ThầASNn thấVEry, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đqdến ngườyi phụ nữfs của mình, căn bảyAhn không có con đhbhườSiqng sống.

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữEiHa các đOmoàn lính đrSkánh thuê mới bắibt đZMKbu, trong khi đrSkó Dương Thầmn cùng Thái Ngưng, Sắsc Vi đkhã ngồi trên khán đsNài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườNWEi Christine cùng SắJyc Vi suốt đZêm ở bên ngoài đzi chơi, Dương ThầSiqn phảsNi bội phục năng lc mua sắWpsm của ngườbi phụ nữKsB, sáng sớm quay v khách sạWSn, trong tay túi lớn túi nhỏ, đuWnđyl chứqda đZyAhy thùng xe.

    ThấkJxy đGxGội viên HảSQi Ưng vn chưa xuấGxGt chiến, Dương ThầWWCn không khỏi tò mò hỏi ngườkJxi phụ nữfs vn còn vẻ mt hồng hào, vn đASNang chìm đKsByZm trong hưng phấhbhn khi đkJxi mua sắTkMm vào buổi tối hôm qua.
    - SắrSkc Vi bảibo bối, em tối hôm qua mua mấWSy thứSiqđSiqó?

    SắOmc Vi có chút xấWSu hổ mở ming, ánh mắWpst né tránh.
    - Thì… Mua một ít đWpsc sảWpsn trong vùng.

    - Đc sảbfn?
    Dương Thầptn nháy mắbDOt, nói:
    - Em đQối với nhữWpsng thứsN đuWnó cảkhm thấDey hứNWEng thú?


    - Sắqdc Vi đNWECyu lấWpsy lòng anh đnXyã mua rấDet nhiu nội y sexy, còn có kiểibu dáng ô lưới đptc bit táo bạyo nữSQa đWSó!


    Không đzợi SắWWCc Vi nói gì, một bên "Bạen xấBlu" Christine đmã không che giấkJxu mồm ming mà bắet đDeSQu tiến hành yêu sách.

    - Christine!

    SắKsBc Vi tứlc gin đWpsến lúm đJyồng tin đVErẹp đDeỏ bng, vội vươn tay che lạOmi ming rộng của ngườbfi phụ nữBl này!

    May đWpsây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạsi cũng chỉbf có huynh muội Stern, đTkMu tính là ngườhzi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữrSkng ngườli khác, Sắhc Vi sợ sẽ đSiqiên lên mấNWEt.

    Christine lạibi ý thứEQc đQược bảBln thân đbã lỡ mồm, trước lúc trở v đKsBã điBáp ứASNng Sắqdc Vi là không đCyuược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạuWni là ánh mắuWnt có chút ý tứiB nhìn SắuWnc Vi, khóe ming mang theo ý cườSQi, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩbf SắBlc Vi cố ý làm gì mình, chỉEiH đJyơn thuầVErn cảsNm thấyy thú vịkJx.

    Trên mt Dương ThầEiHn hin lên nụ cườqdi, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạXai của SắBlc Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đzó thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảASNi mua rấiBt nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉhz nói như vy thôi mà.
    Dương ThầyZn tiếu ý càng ngày càng đWpsm, tiến đBlến bên tai ngườOmi phụ nữyZ, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầZn đbfi chơi tới mc cho anh xem có đuWnược hay không?

    SắDec Vi cảem thấsNy cổ mình càng lúc càng nóng như la đhbhốt, ngườbDOi trong phòng này có ai mà không nghe đyược anh đhbhang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    ChỉKsB cảsm thấpty cảOm ngườhbhi đptu tê tê dạbfi dạsi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườSiqi phụ nữVEr lạkJxi nhẹ nhàng gt đmNWEu.

    - Tht ngoan, đWpsến lúc đOmó anh sẽ đyAhánh giá mt hàng kĩz càng.
    Dương Thầxzn lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạxznh Alys đptang ta ở trên vai Stern, nhìn biểyAhu tình vô sỉDe kia của Dương ThầASNn, nhịMKbn không đfsược cườzi khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảibi, din mạCyuo ngươi xấOmu xa như vy, ngườxVTi phụ nữhz của ngươi sao lạkJxi thích ngươi nhỉZ.


    Dương ThầkJxn không đxVTSQ ý, mt không đhzỏ tim không nhảOmy, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườQng xuyên chơi trò mp mờQ, căn bảVErn không thểyZ hiểMKbu tình cảGxGm hồn nhiên của chúng ta.


    Mấsy ngườZi nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đDeài, cuối cùng cũng đHZến phiên HảyAhi Ưng thi đqdyu.

    Đối thủ của trn đsnXyu loạli lầhbhn này, là lính đxzánh thuê Odin điBến t BắVErc Âu, quanh năm hoạzt đyZộng tạbi nhữBlng vùng xung quanh cc BắuWnc, thành viên phầbDOn lớn là bộ đptội tinh nhu cùng các chiến sĩm xuấht ngũ của Báo Biểibn, cũng có lẽ là dịpt năng giảs BắDec Âu.

    Bởi vì quan h tới thờGxGi gian, tạZi mườHZi sáu trn trước đyAhây đJyu là một hồi đASNmnh thắEQng bạHZi.

    Lính đmánh thuê Odin phái lên đlài một gã ngườCyui da trắuWnng trông vô cùng cườBlng tráng, cầiBm theo một món vũ khí kim loạSQi giống như súng vy, d dàng nhảhbhy lên lôi đEiHài, tốc đVErộ nhanh kinh ngườkhi.

    Mà đuWnội viên Hảsi Ưng đibược phái lên, lạbDOi là một ngườEiHi có màu da tiểGxGu mạmch, vóc ngườbDOi nhìn rấiBt nhỏ nhắSiqn, tóc đJyen mm mạkJxi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạxVTo bình thườMKbng, mc một thân áo da màu đSQen, trên tay cầSQm theo hai thanh đkhoảWWCn đSiqao sắSQc bén cùng mấsy món ám khí.

    Thi đNWEiBu trong đOmuWni hội Caesar, cũng không phảuWni không điBược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầbfu như không có ngườJyi nào muốn s dụng, thứBl nhấqdt, vũ khí nóng sẽ ảXanh hưởng đuWnến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảyi s dụng bin pháp phòng hộ đxzc thù.

    ThứbDO hai, đOmối với nhữnXyng cấyp bc giao đASNTkMu ở đkJxây, đrSkc bit đrSka số tuyểxVTn thủ có dịkh năng đsNc thù cùng tuyt k thờVEri gian, đhzrSkn kì thc rấst khó có đmược tác dụng, mà tng binh sĩNWE tác chiến, là lính đXaánh thuê tối thườuWnng cầxzn muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạhnh càng thểQ hin đhược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đKsBài đVErối chiến, là lính đmánh thuê Wies của Odin, đDeánh với, lính đsNánh thuê Lâm của HảWWCi Ưng!

    Theo lờZi giới thiu thành viên của ban tổ chứGxGc, tràng din lạkJxi bắst đASNkhu náo nhit lên, toàn trườmng vang lên khắSiqp các tiếng gọi ầyZm ĩpt giống như biểqdn đWSộng vy.    Thành viên nữy tên Lâm này, thc ra đnXyến t tổ chứhc sát thủ ZERO, nhưng lấEiHy tư cách của tổ chứyc sát thủ, ZERO không đEQược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉDe có thểJy tạNWEm thờEQi lấSQy thân phn đXaội viên của HảVEri Ưng đibVEr tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đsNối chiến bắGxGt đKsBxVTu!

    Lâm đsánh đptòn phủ đibSQu, bấASNt đyZộng thanh sắJyc mà lấyAhy tốc đWWCộ cc nhanh, giống như rắBln mà di điBộng tới gầxVTn Wies, hai thanh song đWWCao như là cánh chim quét qua hai đQyo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đkJxã gở xuống, trong giới lính đzánh thuê, các loạsi binh khí hình thù kì quái đqdu rấnXyt bình thườDeng, chỉiB cầCyun mình yêu thích là đkJxược.

    Súng trong tay tạHZo ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểCyun đWpsộng lùi lạyi, sau khi tránh khỏi phạEQm vi tác đWpsộng của súng, thân thểGxG cc nhanh mà hạuWn thấiBp xuống, như là một bóng ma t trên mt đqdZt xẹt qua, tốc đJyộ lạhi nhanh hơn rấOmt nhiu, trong nháy mắHZt đEiHi tới trước mt Wies!

    Thân ảWSnh Lâm hin ra trong nháy mắGxGt, tay phảli của Wies cũng rấDet nhanh cầptm lấbfy chuôi súng kéo một phát, đbột nhiên lấbfy ra một cái xing xích màu bạNWEc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạCyuc t phía dưới tấrSkn công lên, va lúc bịEiH xing xích màu bạyZc ngăn trở!

    Lâm không nghĩTkM tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảDenh ngay tứlc khắfsc tránh đfsi!

    Trong nháy mắVErt nàng tránh đnXyi, cái súng kia cũng đhzúng lúc nương theo phảibn lc đBli vòng vèo tới, thiếu chút nữsa thì bắfsn trúng thân thểEiH nàng!

    ChỉTkM là một cái che mắXat, tốc đSiqộ cũng nhanh đlến mứbc làm cho khán giảCyu kích đTkMộng mà hô to lên, rấhzt nhiu ngườibi không nhìn pha quay chm, căn bảCyun không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầWSm lấTkMy dây xích, đXaem khẩrSku súng có thểXa co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đfszo với của roi càng thêm khó lườKsBng trước, ta như vô số đGxGườyAhng cong màu bạSiqc nhảpty múa cuồng loạMKbn trên mt đyOmt.

    Lâm xem ra khó có thểWS tới gầEiHn đxVTbfch thủ, trong mắsNt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảnXynh bỗng nhiên biến mấASNt trên lôi đTkMài!

    Toàn trườmng tiếng hô ầASNm ĩe hơi dng trong một chút, mọi ngườXai còn đrSkang tưởng là mình hoa mắCyut, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    TạGxGi trên lôi đbDOài đsNột nhiên nhiu thêm bảhzy tám thân ảWSnh, t trên mt đJyptt lấiBy phương thứsNc bao vây đEiHối thủ, hướng tới gầyAhn Wies đyZang giữba lôi đTkMài!

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đrSkài Dương Thầfsn cũng là sữuWnng sờSiq một chút.

    Ở chỗ mấGxGy ngườnXyi hiểGxGn nhiên đJyu có thểiB thấKsBy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đZộ, không khỏi nói:
    - ChỉSiq dùng thân pháp đkhc thù, cùng thut ám sát cc nhanh đKsBã hình thành nên tình cảQnh đnXyó!

    - Đúng vy, mấMKby năm trước anh tng tạxzi ZERO nhìn thấSQy qua một đVErrSki sư ám sát s dụng qua, thi triểsNn đTkMến mứkhc cc hạxzn, thân ảJynh tht giống như che trờOmi phủ đeDet, xem ra đBló là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểnXy phát huy đGxGược bao nhiêu phầbfn.
    Dương ThầEQn khen ngợi gt đMKbsNu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảsNnh của Lâm đNWEã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắlt lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đSQã che lạiBi vịHZ trí đibộng mạHZch trên cổ.

    Wies xoay ngườWSi lạQi đsNã không còn kịOmp, nhưng ngoài d đfsoán của mọi ngườfsi là trên tay dây xích run lên, khẩJyu súng t bên trên vuông góc hạEiH xuống!

    ChỉyAh cầGxGn Lâm da theo qu đJysNo công kích như cũ, cho dù lúc đZó đhzao có đxVTt ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉKsB lưỡng bạHZi câu thương, bởi vì đbDOối thủ bên kia cũng trốn không đQược một chiêu này.

    Thấby thế, Lâm mt không chút thay đhzổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạSQnh!

    Một tiếng kim loạkhi vang lên, khẩkhu súng kia bịbDO dao găm đbfánh bay! truyn đmược lấZy t website tung hoanh

    Cùng lúc đSQó, tay phảyAhi đEiHang cầSQm dao găm của Lâm cũng đJyQng vữhng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩGxG tới kết cục lạZi có thểiB như vy, chính mình vn đkJxánh giá sai tác dụng kì diu của song đbDOao, thấhy thắVErng thua đASNã đbNWEnh, rấbt có phong đTkMộ thân sĩXa mà cúi đxzKsBu chịZu thua.

    Toàn trườZng bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắBlng hạz thấWpsp mình mà thu dao găm lạHZi, đSQi xuống lôi đkhài.


    MắkJxt thấey HảNWEi Ưng lạbi tiếp tục thun lợi thăng cấWpsp, cũng đmến thờhzi gian nghỉXa trưa, Dương Thầxzn vốn cũng không có nhiu hứSQng thú lắJym khi xem nhữyAhng trn đyAhbfu, đsNối với hắQn mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườxzi dy vỗ vỗ cái mông chuẩmn bịQ rờZi đKsBi.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉuWnđkhến xem tình huống của tộc ngườkhi khổng lồ, giờxVT cũng không có gì đqdASN nhìn, t nhiên cũng đDesNnh rờyZi khỏi.

    Mấmy ngườsi đCyuang muốn đEQi ra ngoài ăn một bữbfa cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đxzi đEiHến mấkhy ngườbfi, khiến cho SắWWCc Vi cùng Christine đBlu ngng lạbDOi.

    ChỉZ thấzy đQược, một ngườEQi mc tây trang đMKbeo cà- vạEQt, đQc bit thân thểNWE có chút ục ịibch của ngườSiqi châu Á, đibang đGxGi theo mấWpsy ngườGxGi đuWnàn ông da trắJyng, nói chuyn với nhau v cái gì đrSkó, mà mấzy ngườhzi bọn hắnXyn rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vSQ bảEQo v.

    NgườTkMi đhzàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườGxGi tối hôm qua đkhụng chạQm tạbfi ca hàng nội y, còn bịJy Christine đZánh ngã, mà ngay cảWWC vhbh phía sau hắWWCn, cũng vn là hai ngườXai tối qua.

    ThờBli đZiểem đsNám ngườXai đbDOó đbi qua, ngườOmi đASNàn ông Nht Bảsn vn còn có chút hứyAhng thú mà nhìn trên ngườhzi SắbDOc Vi một chút, nhưng rấWSt nhanh sảhi bước mà điBi.

    - Sao vy, các em biết hắSQn?

    Dương Thầhbhn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắzm.

    Christine cùng SắVErc Vi cũng đWpsu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảy hai đSQu cảEiHm thấiby có chút gì đmó không đTkMúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    Sắzc Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườiBi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add