Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đcqbốc xinh đwẹp của tôi
Tác giảqJg: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịhJgch: Nhóm dịrgch Friendship
Sưu tầcwm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    Đalo Sicily, thành Palermo.

    ĐwLi hội Caesar nghênh đAón ngày thi đZREZCu thứZci hai, t ngày đEZCoAu loạJYBi đcwhthu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữyng cuộc đicọ sứicc chân chính giữZua các đhJgoàn lính đFánh thuê.

    Dương ThầJYBn quay trở lạGi mang theo tin tứvErc Jane đicã đujược cứNTu và quay trở v xứhth Wales, khiến cho mọi ngườiSi cùng cấcwp dưới đwu cảhm thấhthy vô cùng phấyyn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạBFc đXyci không ít, bấmgt quá sáng sớm ngày thứXyc hai cùng với Dương Thầrgn đhi xem trườEhng đBFhthu thú, vn phảgiZi lộ ra bộ dáng tươi cườFi.

    Nhưng Dương thầgn cũng không có đyyL cho bọn họ dng đZciiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứgc nào đtwhmgng sau bày ra kế hoạYcEch bắist cóc Jane, âm thầwXvm chế tạiso FURY, Dương thầcJn cầaln phảoAi nắZRm đYcEược tấJNZt cảwXv.

    ChắNgoc chắwLn là có BắFc Phù Dư tham gia, đhJgây là một đrKwqJgu mối không thểXyc nghi ngờA, Dương thầcwn cũng đhthG cho đujám ngườici Macedonia dùng hết khảZd năng âm thầXycm theo dõi tìm đZdược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắZcit gọn.

    Theo Dương Thầujn thấIy, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đLến ngườhthi phụ nữyy của mình, căn bảgn không có con đLườYGng sống.

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữvEra các đwLoàn lính đCuaánh thuê mới bắEZCt đEhEZCu, trong khi đKIó Dương Thầrgn cùng Thái Ngưng, SắbZic Vi đNTã ngồi trên khán đJYBài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườEhi Christine cùng SắEhc Vi suốt đisêm ở bên ngoài đAi chơi, Dương ThầEhn phảJYBi bội phục năng lc mua sắEZCm của ngườJYBi phụ nữCua, sáng sớm quay v khách sạBFn, trong tay túi lớn túi nhỏ, đNTđyA chứwXva đwLrKwy thùng xe.

    ThấgiZy đAội viên HảYGi Ưng vn chưa xuấwt chiến, Dương ThầZun không khỏi tò mò hỏi ngườgi phụ nữNT vn còn vẻ mt hồng hào, vn đvErang chìm đicgm trong hưng phấEhn khi đgNri mua sắrKwm vào buổi tối hôm qua.
    - SắwLc Vi bảJYBo bối, em tối hôm qua mua mấgiZy thứqJgđZuó?

    Sắcwc Vi có chút xấgu hổ mở ming, ánh mắist né tránh.
    - Thì… Mua một ít đwLc sảgNrn trong vùng.

    - Đc sảZdn?
    Dương ThầBBYn nháy mắoAt, nói:
    - Em đhối với nhữIng thứZci đrgó cảwLm thấEhy hứhthng thú?


    - SắgiZc Vi đyCua lấYGy lòng anh đqJgã mua rấhJgt nhiu nội y sexy, còn có kiểYGu dáng ô lưới đcwc bit táo bạqJgo nữwLa đcqbó!


    Không đrgợi SắJNZc Vi nói gì, một bên "BạvErn xấFu" Christine đwLã không che giấNTu mồm ming mà bắAt đqJgFu tiến hành yêu sách.

    - Christine!

    SắEhc Vi tứZdc gin đXycến lúm đcwồng tin đgiZẹp đisỏ bng, vội vươn tay che lạEZCi ming rộng của ngườgiZi phụ nữh này!

    May đCuaây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạici cũng chỉiS có huynh muội Stern, đgu tính là ngườYcEi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữAng ngườtwhi khác, SắEZCc Vi sợ sẽ đgiên lên mấFt.

    Christine lạIi ý thứrKwc đyyược bảLn thân đJYBã lỡ mồm, trước lúc trở v đmgã đrgáp ứgng SắIc Vi là không đYcEược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạFi là ánh mắoAt có chút ý tứL nhìn Sắgc Vi, khóe ming mang theo ý cườNgoi, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩoA SắKIc Vi cố ý làm gì mình, chỉA đNgoơn thuầwLn cảYGm thấmgy thú vịg.

    Trên mt Dương ThầNgon hin lên nụ cườhthi, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạtwhi của SắNTc Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đtwhó thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảrgi mua rấEht nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉG nói như vy thôi mà.
    Dương ThầZcin tiếu ý càng ngày càng đrgm, tiến đBBYến bên tai ngườwXvi phụ nữgNr, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầNgon đqJgi chơi tới mc cho anh xem có đBBYược hay không?

    SắbZic Vi cảgm thấgy cổ mình càng lúc càng nóng như la đGốt, ngườbZii trong phòng này có ai mà không nghe đujược anh đrgang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    ChỉwXv cảhm thấwy cảBF ngườNTi đqJgu tê tê dạBFi dạNgoi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườEZCi phụ nữbZi lạCuai nhẹ nhàng gt đrgrgu.

    - Tht ngoan, đhJgến lúc đEZCó anh sẽ đtwhánh giá mt hàng kĩEh càng.
    Dương ThầgNrn lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạalnh Alys đEhang ta ở trên vai Stern, nhìn biểoAu tình vô sỉCua kia của Dương Thầicn, nhịCuan không đbZiược cườZdi khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảisi, din mạvEro ngươi xấuju xa như vy, ngườcwi phụ nữuj của ngươi sao lạhi thích ngươi nhỉEh.


    Dương Thầrgn không đicqJg ý, mt không đalỏ tim không nhảEhy, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườalng xuyên chơi trò mp mờJYB, căn bảbZin không thểhth hiểFu tình cảhm hồn nhiên của chúng ta.


    Mấyyy ngườEhi nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đFài, cuối cùng cũng đcJến phiên Hảuji Ưng thi đNgovEru.

    Đối thủ của trn đYcEZuu loạcqbi lầXycn này, là lính đyánh thuê Odin đoAến t BắFc Âu, quanh năm hoạNgot đZciộng tạyi nhữmgng vùng xung quanh cc Bắwc, thành viên phầiSn lớn là bộ đwLội tinh nhu cùng các chiến sĩNgo xuấcqbt ngũ của Báo Biểhthn, cũng có lẽ là dịgiZ năng giảrKw Bắyc Âu.

    Bởi vì quan h tới thờgNri gian, tạmgi mườtwhi sáu trn trước đbZiây đZuu là một hồi đgiZJNZnh thắNgong bạrgi.

    Lính đcJánh thuê Odin phái lên đwài một gã ngườmgi da trắhthng trông vô cùng cườalng tráng, cầcwm theo một món vũ khí kim loạbZii giống như súng vy, d dàng nhảgy lên lôi đhài, tốc đBFộ nhanh kinh ngườmgi.

    Mà đLội viên HảJNZi Ưng đGược phái lên, lạYGi là một ngườJNZi có màu da tiểEhu mạwch, vóc ngườhJgi nhìn rấZRt nhỏ nhắYcEn, tóc đhen mm mạwLi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạXyco bình thườyng, mc một thân áo da màu đEhen, trên tay cầism theo hai thanh đaloảYcEn đtwhao sắZRc bén cùng mấLy món ám khí.

    Thi đZRgiZu trong đgFi hội Caesar, cũng không phảcqbi không đoAược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầEZCu như không có ngườali nào muốn s dụng, thứEZC nhấhJgt, vũ khí nóng sẽ ảYcEnh hưởng điSến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảNgoi s dụng bin pháp phòng hộ đqJgc thù.

    ThứhJg hai, đhthối với nhữGng cấoAp bc giao đujJYBu ở đyây, đAc bit đwLa số tuyểEZCn thủ có dịcJ năng đwLc thù cùng tuyt k thờZcii gian, đJNZhJgn kì thc rấLt khó có đZciược tác dụng, mà tng binh sĩNgo tác chiến, là lính đgNránh thuê tối thườiSng cầZun muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạyynh càng thểBBY hin đcqbược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đwXvài đNTối chiến, là lính đJYBánh thuê Wies của Odin, đisánh với, lính đisánh thuê Lâm của HảZRi Ưng!

    Theo lờali giới thiu thành viên của ban tổ chứJNZc, tràng din lạgi bắEZCt đwXvCuau náo nhit lên, toàn trườwLng vang lên khắBBYp các tiếng gọi ầBFm ĩmg giống như biểEhn đZuộng vy.    Thành viên nữI tên Lâm này, thc ra đalến t tổ chứyc sát thủ ZERO, nhưng lấyy tư cách của tổ chứYcEc sát thủ, ZERO không đBFược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉJNZ có thểG tạXycm thờCuai lấqJgy thân phn đZdội viên của HảYcEi Ưng đJYBcqb tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đujối chiến bắgNrt đBBYKIu!

    Lâm đLánh đhJgòn phủ đJNZicu, bấwLt đCuaộng thanh sắgiZc mà lấYGy tốc đbZiộ cc nhanh, giống như rắbZin mà di đqJgộng tới gầyn Wies, hai thanh song đwXvao như là cánh chim quét qua hai đrKwyyo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đoAã gở xuống, trong giới lính đKIánh thuê, các loạali binh khí hình thù kì quái đZciu rấZdt bình thườvErng, chỉoA cầYcEn mình yêu thích là đgNrược.

    Súng trong tay tạgo ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểmgn đEhộng lùi lạJYBi, sau khi tránh khỏi phạym vi tác đqJgộng của súng, thân thểCua cc nhanh mà hạw thấyyp xuống, như là một bóng ma t trên mt đKIXyct xẹt qua, tốc đZRộ lạrgi nhanh hơn rấvErt nhiu, trong nháy mắCuat đZui tới trước mt Wies!

    Thân ảyynh Lâm hin ra trong nháy mắBBYt, tay phảgi của Wies cũng rấZut nhanh cầFm lấhthy chuôi súng kéo một phát, đNgoột nhiên lấrgy ra một cái xing xích màu bạwLc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạBFc t phía dưới tấwXvn công lên, va lúc bịg xing xích màu bạXycc ngăn trở!

    Lâm không nghĩvEr tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảZRnh ngay tứgc khắBFc tránh đwXvi!

    Trong nháy mắZRt nàng tránh đLi, cái súng kia cũng đgúng lúc nương theo phảmgn lc đYGi vòng vèo tới, thiếu chút nữgiZa thì bắNTn trúng thân thểw nàng!

    Chỉw là một cái che mắht, tốc đwộ cũng nhanh đLến mứiSc làm cho khán giảYcE kích đhộng mà hô to lên, rấalt nhiu ngườuji không nhìn pha quay chm, căn bảgn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầbZim lấisy dây xích, đZuem khẩgu súng có thểy co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đEZCrKwo với của roi càng thêm khó lườbZing trước, ta như vô số đZdườrgng cong màu bạIc nhảisy múa cuồng loạtwhn trên mt đGoAt.

    Lâm xem ra khó có thểZR tới gầwn đYcEmgch thủ, trong mắwXvt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảrKwnh bỗng nhiên biến mấBFt trên lôi đvErài!

    Toàn trườwng tiếng hô ầGm ĩEh hơi dng trong một chút, mọi ngườisi còn đAang tưởng là mình hoa mắZcit, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    TạcJi trên lôi đEZCài đtwhột nhiên nhiu thêm bảaly tám thân ảBFnh, t trên mt đyyZRt lấcJy phương thứhthc bao vây đBBYối thủ, hướng tới gầKIn Wies đgNrang giữBBYa lôi đmgài! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đoAài Dương ThầJNZn cũng là sữAng sờEh một chút.

    Ở chỗ mấtwhy ngườIi hiểujn nhiên đNTu có thểic thấGy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đhthộ, không khỏi nói:
    - Chỉhth dùng thân pháp đyc thù, cùng thut ám sát cc nhanh đrKwã hình thành nên tình cảcJnh đhJgó!

    - Đúng vy, mấrgy năm trước anh tng tạFi ZERO nhìn thấJNZy qua một đAKIi sư ám sát s dụng qua, thi triểyn đXycến mứCuac cc hạgn, thân ảcwnh tht giống như che trờLi phủ đbZiGt, xem ra đtwhó là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểh phát huy đyyược bao nhiêu phầujn.
    Dương ThầBFn khen ngợi gt đXycIu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảrKwnh của Lâm đcqbã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắYcEt lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đAã che lạEZCi vịcJ trí đKIộng mạEhch trên cổ.

    Wies xoay ngườZRi lạoAi đEZCã không còn kịwXvp, nhưng ngoài d đoAoán của mọi ngườmgi là trên tay dây xích run lên, khẩrKwu súng t bên trên vuông góc hạKI xuống!

    ChỉvEr cầYGn Lâm da theo qu đoAiSo công kích như cũ, cho dù lúc đmgó đhao có đalt ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉcJ lưỡng bạbZii câu thương, bởi vì đmgối thủ bên kia cũng trốn không đwLược một chiêu này.

    ThấZdy thế, Lâm mt không chút thay đgổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạbZinh!

    Một tiếng kim loạCuai vang lên, khẩLu súng kia bịh dao găm đcwánh bay!

    Cùng lúc đCuaó, tay phảEZCi đgang cầJNZm dao găm của Lâm cũng đgiZwLng vữyyng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩis tới kết cục lạJNZi có thểCua như vy, chính mình vn đcwánh giá sai tác dụng kì diu của song đEhao, thấgy thắhng thua đgã đyyynh, rấyt có phong đYGộ thân sĩw mà cúi đgNrLu chịJYBu thua.

    Toàn trườiSng bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắgng hạF thấyp mình mà thu dao găm lạiSi, đgiZi xuống lôi điSài.


    MắJNZt thấZciy Hảyi Ưng lạwLi tiếp tục thun lợi thăng cấqJgp, cũng đgNrến thờXyci gian nghỉBF trưa, Dương ThầwXvn vốn cũng không có nhiu hứZdng thú lắcwm khi xem nhữqJgng trn đJNZgu, đgối với hắaln mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườgNri dy vỗ vỗ cái mông chuẩZdn bịwXv rờKIi đgi.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉqJgđicến xem tình huống của tộc ngườYcEi khổng lồ, giờZR cũng không có gì đhthJNZ nhìn, t nhiên cũng đqJgmgnh rờBBYi khỏi.

    Mấmgy ngườgNri đisang muốn đEhi ra ngoài ăn một bữqJga cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đwLi đalến mấgiZy ngườcwi, khiến cho SắNgoc Vi cùng Christine đgu ngng lạcJi.

    ChỉYG thấLy đrKwược, một ngườrgi mc tây trang đGeo cà- vạgNrt, đgc bit thân thểoA có chút ục ịhJgch của ngườZcii châu Á, đgiZang đZRi theo mấbZiy ngườYcEi đwXvàn ông da trắYcEng, nói chuyn với nhau v cái gì đZuó, mà mấJYBy ngườFi bọn hắGn rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vZci bảBFo v.

    Ngườyyi đwXvàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườZui tối hôm qua đgụng chạhJgm tạZcii ca hàng nội y, còn bịI Christine đIánh ngã, mà ngay cảic vYcE phía sau hắGn, cũng vn là hai ngườrgi tối qua.

    ThờZRi đZuiểgm đJNZám ngườYGi đwLó đgNri qua, ngườgi đbZiàn ông Nht BảhJgn vn còn có chút hứXycng thú mà nhìn trên ngườuji Sắisc Vi một chút, nhưng rấYGt nhanh sảali bước mà đhJgi.

    - Sao vy, các em biết hắyn?

    Dương ThầcJn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắYcEm.

    Christine cùng SắZdc Vi cũng đicu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảrKw hai đcqbu cảhJgm thấgy có chút gì đaló không đLúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    Sắalc Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườwLi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add