Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đyGeốc xinh đuaOẹp của tôi
Tác giảIEi: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịJch: Nhóm dịfIch Friendship
Sưu tầSfVm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    ĐGfo Sicily, thành Palermo.

    ĐQli hội Caesar nghênh đOrón ngày thi đYfIu thứY hai, t ngày đQlGiu loạVIEi đEOgEZu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữHFkng cuộc đVYọ sứZmc chân chính giữWqha các đDDHoàn lính đKTHánh thuê.

    Dương ThầVYn quay trở lạgFi mang theo tin tứFVyc Jane đqã đWqhược cứXqu và quay trở v xứXq Wales, khiến cho mọi ngườWqhi cùng cấqp dưới đbnpu cảdm thấSfVy vô cùng phấaCn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạDDHc đHFki không ít, bấuaOt quá sáng sớm ngày thứq hai cùng với Dương ThầAGen đEOgi xem trườqng đSfVpKu thú, vn phảKTHi lộ ra bộ dáng tươi cườHkTi.

    Nhưng Dương thầgFn cũng không có đKFVy cho bọn họ dng đZmiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứefc nào đOrGing sau bày ra kế hoạpch bắTbst cóc Jane, âm thầeNm chế tạeNo FURY, Dương thầJn cầHkTn phảKTHi nắOAm đfIược tấJt cảpK.

    ChắFVyc chắVYn là có BắXqc Phù Dư tham gia, đIEiây là một đimDDHu mối không thểiq nghi ngờkuZ, Dương thầqn cũng đIq cho đmám ngườHFki Macedonia dùng hết khảsiQ năng âm thầKm theo dõi tìm đpược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắKTHt gọn.

    Theo Dương ThầYn thấfIy, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đlến ngườHFki phụ nữOA của mình, căn bảGfn không có con đfIườpKng sống.

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữSfVa các đpKoàn lính đIEiánh thuê mới bắqt đuaOefu, trong khi đhpó Dương ThầIEin cùng Thái Ngưng, SắOrc Vi đTbsã ngồi trên khán đlài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườWqhi Christine cùng SắOAc Vi suốt đVIEêm ở bên ngoài đuJi chơi, Dương ThầgFn phảkuZi bội phục năng lc mua sắXqm của ngườOri phụ nữnd, sáng sớm quay v khách sạimn, trong tay túi lớn túi nhỏ, điqđgFgF chứyGea đgFOry thùng xe.

    ThấSfVy đhpội viên HảQli Ưng vn chưa xuấAGet chiến, Dương ThầAGen không khỏi tò mò hỏi ngườimi phụ nữAGe vn còn vẻ mt hồng hào, vn đZmang chìm đZKZbnpm trong hưng phấqn khi đhpi mua sắhpm vào buổi tối hôm qua.
    - SắpKc Vi bảpo bối, em tối hôm qua mua mấHkTy thứqđimó?

    SắGic Vi có chút xấIu hổ mở ming, ánh mắZKZt né tránh.
    - Thì… Mua một ít đuaOc sảZmn trong vùng.

    - Đc sảIEin?
    Dương ThầVYn nháy mắndt, nói:
    - Em đEOgối với nhữuaOng thứSfV đló cảuaOm thấbnpy hứKTHng thú?


    - SắYc Vi đTbsbnp lấfIy lòng anh đmã mua rấVIEt nhiu nội y sexy, còn có kiểJu dáng ô lưới đaCc bit táo bạhpo nữaCa đTbsó!


    Không đIEiợi SắfIc Vi nói gì, một bên "Bạndn xấJu" Christine đuJã không che giấIEiu mồm ming mà bắFVyt đKyGeu tiến hành yêu sách.

    - Christine!

    Sắpc Vi tứKTHc gin đOAến lúm đqồng tin đndẹp đqỏ bng, vội vươn tay che lạVIEi ming rộng của ngườsiQi phụ nữOA này!

    May đkuZây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạGii cũng chỉiq có huynh muội Stern, đqu tính là ngườhpi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữFVyng ngườhpi khác, SắHkTc Vi sợ sẽ đVYiên lên mấdt.

    Christine lạefi ý thứuaOc đYược bảDDHn thân đAGeã lỡ mồm, trước lúc trở v đZmã đhpáp ứiqng SắKTHc Vi là không đpKược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạGii là ánh mắFVyt có chút ý tứeN nhìn Sắbnpc Vi, khóe ming mang theo ý cườEZi, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩim SắXqc Vi cố ý làm gì mình, chỉEZ đIơn thuầaCn cảVIEm thấWqhy thú vịGi.

    Trên mt Dương ThầTbsn hin lên nụ cườaCi, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạmi của SắyGec Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đWqhó thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảZmi mua rấAGet nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉkuZ nói như vy thôi mà.
    Dương ThầuJn tiếu ý càng ngày càng đpKm, tiến đXqến bên tai ngườhpi phụ nữZm, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầpKn đaCi chơi tới mc cho anh xem có đhpược hay không?

    SắfIc Vi cảdm thấQly cổ mình càng lúc càng nóng như la đGfốt, ngườpi trong phòng này có ai mà không nghe đpược anh đGiang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    ChỉQl cảIEim thấsiQy cảsiQ ngườli đWqhu tê tê dạgFi dạAGei, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườndi phụ nữm lạGii nhẹ nhàng gt đHkTeNu.

    - Tht ngoan, đVYến lúc đbnpó anh sẽ đgFánh giá mt hàng kĩFVy càng.
    Dương ThầsiQn lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạEOgnh Alys đuaOang ta ở trên vai Stern, nhìn biểpKu tình vô sỉuaO kia của Dương ThầkuZn, nhịFVyn không đpược cườkAui khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảHFki, din mạWqho ngươi xấmu xa như vy, ngườFVyi phụ nữim của ngươi sao lạVIEi thích ngươi nhỉhp.


    Dương Thầdn không đqOA ý, mt không đFVyỏ tim không nhảYy, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườfIng xuyên chơi trò mp mờp, căn bảiqn không thểp hiểAGeu tình cảGim hồn nhiên của chúng ta.


    Mấiqy ngườGii nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đXqài, cuối cùng cũng điqến phiên HảAGei Ưng thi đsiQkAuu.

    Đối thủ của trn đHkTAGeu loạimi lầkAun này, là lính đqánh thuê Odin đpến t BắOAc Âu, quanh năm hoạQlt đlộng tạefi nhữEOgng vùng xung quanh cc BắkAuc, thành viên phầkAun lớn là bộ đWqhội tinh nhu cùng các chiến sĩgF xuấZKZt ngũ của Báo Biểqn, cũng có lẽ là dịyGe năng giảuJ BắKc Âu.

    Bởi vì quan h tới thờOri gian, tạIEii mườhpi sáu trn trước đZKZây đIEiu là một hồi đmZmnh thắGing bạOAi.

    Lính đKTHánh thuê Odin phái lên đKài một gã ngườqi da trắGfng trông vô cùng cườeNng tráng, cầefm theo một món vũ khí kim loạGfi giống như súng vy, d dàng nhảIEiy lên lôi đIEiài, tốc đqộ nhanh kinh ngườyGei.

    Mà đyGeội viên Hảndi Ưng đeNược phái lên, lạdi là một ngườOAi có màu da tiểuJu mạimch, vóc ngườJi nhìn rấqt nhỏ nhắpn, tóc đYen mm mạgFi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạimo bình thườsiQng, mc một thân áo da màu đuJen, trên tay cầpm theo hai thanh đeNoảIn đdao sắuJc bén cùng mấFVyy món ám khí.

    Thi đKTHuJu trong đOAsiQi hội Caesar, cũng không phảli không đOAược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầgFu như không có ngườbnpi nào muốn s dụng, thứXq nhấXqt, vũ khí nóng sẽ ảaCnh hưởng đXqến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảJi s dụng bin pháp phòng hộ đqc thù.

    ThứOA hai, đdối với nhữuaOng cấmp bc giao đhpYu ở đVYây, đGic bit đyGea số tuyểZmn thủ có dịHFk năng đeNc thù cùng tuyt k thờYi gian, đHFkWqhn kì thc rấndt khó có đGfược tác dụng, mà tng binh sĩgF tác chiến, là lính đSfVánh thuê tối thườyGeng cầeNn muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạkuZnh càng thểsiQ hin đkAuược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đHkTài đWqhối chiến, là lính đGiánh thuê Wies của Odin, đuJánh với, lính đaCánh thuê Lâm của HảFVyi Ưng!

    Theo lờgFi giới thiu thành viên của ban tổ chứsiQc, tràng din lạIEii bắZmt đGidu náo nhit lên, toàn trườWqhng vang lên khắAGep các tiếng gọi ầqm ĩfI giống như biểXqn đFVyộng vy.    Thành viên nữXq tên Lâm này, thc ra đOAến t tổ chứfIc sát thủ ZERO, nhưng lấSfVy tư cách của tổ chứlc sát thủ, ZERO không đdược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉfI có thểEZ tạVYm thờqi lấJy thân phn đimội viên của HảKTHi Ưng đuaOOA tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đTWSối chiến bắlt đdYu!

    Lâm đVYánh đmòn phủ đsiQIEiu, bấmt đkAuộng thanh sắyGec mà lấly tốc đJộ cc nhanh, giống như rắln mà di đqộng tới gầpKn Wies, hai thanh song đgFao như là cánh chim quét qua hai đqefo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đOAã gở xuống, trong giới lính đeNánh thuê, các loạimi binh khí hình thù kì quái đsiQu rấZKZt bình thườZmng, chỉef cầTbsn mình yêu thích là đGiược.

    Súng trong tay tạpo ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểWqhn đndộng lùi lạGfi, sau khi tránh khỏi phạgFm vi tác đZKZộng của súng, thân thểSfV cc nhanh mà hạJ thấTbsp xuống, như là một bóng ma t trên mt đbnpVIEt xẹt qua, tốc đyGeộ lạdi nhanh hơn rấyGet nhiu, trong nháy mắWqht đOri tới trước mt Wies!

    Thân ảWqhnh Lâm hin ra trong nháy mắSfVt, tay phảpKi của Wies cũng rấimt nhanh cầaCm lấIEiy chuôi súng kéo một phát, đkuZột nhiên lấGiy ra một cái xing xích màu bạndc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạKc t phía dưới tấqn công lên, va lúc bịq xing xích màu bạgFc ngăn trở!

    Lâm không nghĩEOg tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảKTHnh ngay tứSfVc khắVIEc tránh đTWSi!

    Trong nháy mắkuZt nàng tránh đWqhi, cái súng kia cũng đndúng lúc nương theo phảyGen lc đQli vòng vèo tới, thiếu chút nữnda thì bắpKn trúng thân thểJ nàng!

    Chỉl là một cái che mắpKt, tốc đOrộ cũng nhanh đEZến mứKc làm cho khán giảFVy kích đbnpộng mà hô to lên, rấdt nhiu ngườZKZi không nhìn pha quay chm, căn bảOrn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầpKm lấOAy dây xích, đuJem khẩkuZu súng có thểGf co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đkAumo với của roi càng thêm khó lườHkTng trước, ta như vô số đHFkườYng cong màu bạXqc nhảQly múa cuồng loạVIEn trên mt đqOAt.

    Lâm xem ra khó có thểGi tới gầuJn đqkAuch thủ, trong mắmt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảuaOnh bỗng nhiên biến mấZKZt trên lôi đHkTài!

    Toàn trườZKZng tiếng hô ầdm ĩHkT hơi dng trong một chút, mọi ngườgFi còn đHFkang tưởng là mình hoa mắiqt, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    Tạbnpi trên lôi đyGeài đFVyột nhiên nhiu thêm bảimy tám thân ảWqhnh, t trên mt đkuZhpt lấGiy phương thứKTHc bao vây điqối thủ, hướng tới gầpKn Wies đOAang giữJa lôi đKài!

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đVIEài Dương ThầkAun cũng là sữlng sờGf một chút.

    Ở chỗ mấndy ngườEZi hiểgFn nhiên đKTHu có thểnd thấqy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đEOgộ, không khỏi nói:
    - ChỉGf dùng thân pháp đyGec thù, cùng thut ám sát cc nhanh đGfã hình thành nên tình cảQlnh đndó!

    - Đúng vy, mấGiy năm trước anh tng tạyGei ZERO nhìn thấTbsy qua một đFVyiqi sư ám sát s dụng qua, thi triểKn đqến mứiqc cc hạuaOn, thân ảEOgnh tht giống như che trờOAi phủ đKTHaCt, xem ra đOAó là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểaC phát huy đVIEược bao nhiêu phầaCn.
    Dương ThầTbsn khen ngợi gt đndFVyu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảiqnh của Lâm đZmã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắuaOt lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đaCã che lạYi vịY trí đgFộng mạIch trên cổ.

    Wies xoay ngườkAui lạgFi đGiã không còn kịIp, nhưng ngoài d đeNoán của mọi ngườiqi là trên tay dây xích run lên, khẩHFku súng t bên trên vuông góc hạHkT xuống!

    ChỉZKZ cầfIn Lâm da theo qu đSfVeNo công kích như cũ, cho dù lúc đeNó đWqhao có đuJt ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉpK lưỡng bạqi câu thương, bởi vì đeNối thủ bên kia cũng trốn không đsiQược một chiêu này.

    ThấuaOy thế, Lâm mt không chút thay đTbsổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạgFnh!

    Một tiếng kim loạli vang lên, khẩgFu súng kia bịhp dao găm đgFánh bay!

    Cùng lúc đaCó, tay phảbnpi đqang cầOAm dao găm của Lâm cũng đVIEfIng vữhpng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩI tới kết cục lạZmi có thểOr như vy, chính mình vn đQlánh giá sai tác dụng kì diu của song đTWSao, thấSfVy thắFVyng thua đOAã đVYInh, rấZmt có phong đHkTộ thân sĩkuZ mà cúi đyGeaCu chịGfu thua.

    Toàn trườhpng bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắAGeng hạm thấefp mình mà thu dao găm lạZKZi, đGfi xuống lôi đEOgài.


    MắHkTt thấmy Hảmi Ưng lạQli tiếp tục thun lợi thăng cấWqhp, cũng đbnpến thờKi gian nghỉY trưa, Dương Thầndn vốn cũng không có nhiu hứkAung thú lắGfm khi xem nhữJng trn đuJAGeu, đmối với hắpKn mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườDDHi dy vỗ vỗ cái mông chuẩEOgn bịFVy rờYi đfIi.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉVYđIến xem tình huống của tộc ngườFVyi khổng lồ, giờAGe cũng không có gì đuJq nhìn, t nhiên cũng đsiQgFnh rờJi khỏi.

    MấVYy ngườyGei đpang muốn đXqi ra ngoài ăn một bữuJa cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đTWSi điqến mấpKy ngườeNi, khiến cho SắgFc Vi cùng Christine đndu ngng lạTbsi.

    Chỉef thấndy đfIược, một ngườOri mc tây trang đIeo cà- vạeNt, đSfVc bit thân thểTbs có chút ục ịlch của ngườJi châu Á, đuaOang đgFi theo mấbnpy ngườVYi đVIEàn ông da trắlng, nói chuyn với nhau v cái gì đYó, mà mấeNy ngườqi bọn hắpn rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vSfV bảbnpo v.

    NgườYi đWqhàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườVYi tối hôm qua đHFkụng chạKm tạTWSi ca hàng nội y, còn bịq Christine đimánh ngã, mà ngay cảiq vVY phía sau hắGin, cũng vn là hai ngườkAui tối qua.

    ThờOAi đhpiểSfVm đsiQám ngườefi đQló điqi qua, ngườkuZi đGfàn ông Nht BảGfn vn còn có chút hứeNng thú mà nhìn trên ngườuJi SắZmc Vi một chút, nhưng rấZKZt nhanh sảSfVi bước mà đAGei.

    - Sao vy, các em biết hắTWSn?

    Dương ThầaCn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắQlm.

    Christine cùng SắEOgc Vi cũng đmu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảfI hai đfIu cảIEim thấFVyy có chút gì đeNó không đTWSúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    SắAGec Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườpi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add