Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đcjốc xinh đtvrẹp của tôi
Tác giảsSs: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịCech: Nhóm dịyYch Friendship
Sưu tầEem: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    ĐrPo Sicily, thành Palermo.

    ĐrPi hội Caesar nghênh đUSón ngày thi đvIouu thứnUA hai, t ngày đLRNnvu loạmkyi đRCLmu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữImng cuộc đCeọ sứImc chân chính giữlyra các đuoàn lính đCzánh thuê.

    Dương ThầWcbn quay trở lạLRi mang theo tin tứbqc Jane đrlã đrTược cứbqu và quay trở v xứWcb Wales, khiến cho mọi ngườyEi cùng cấclLp dưới đsSsu cảEem thấCey vô cùng phấUSn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạuc đPi không ít, bấout quá sáng sớm ngày thứLs hai cùng với Dương ThầLn đbqi xem trườpng đyEWcbu thú, vn phảRi lộ ra bộ dáng tươi cườRi.

    Nhưng Dương thầRn cũng không có đPj cho bọn họ dng đbqiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứLc nào đLlng sau bày ra kế hoạRlWch bắNnvt cóc Jane, âm thầjm chế tạtvro FURY, Dương thầyEn cầcjn phảUSi nắNnvm đUSược tấkPt cảS.

    ChắvIoc chắImn là có Bắtvrc Phù Dư tham gia, đlây là một đuulImu mối không thểRlW nghi ngờLR, Dương thầclLn cũng đrPbTR cho đRCLám ngườmi Macedonia dùng hết khảY năng âm thầCem theo dõi tìm đLRược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắImt gọn.

    Theo Dương ThầvWn thấSNRy, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đyEến ngườNnvi phụ nữlyr của mình, căn bảun không có con đrPườcjng sống. truyn cp nht nhanh nhấCzt tạLsi tung hoanh chấrPm com

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữLRa các đmoàn lính đALánh thuê mới bắout đbocEeu, trong khi đYó Dương ThầkPn cùng Thái Ngưng, SắbTRc Vi đaZmã ngồi trên khán đUSài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườlyri Christine cùng Sắjc Vi suốt đSNRêm ở bên ngoài đui chơi, Dương ThầLRn phảwbCi bội phục năng lc mua sắSm của ngườSNRi phụ nữvW, sáng sớm quay v khách sạbqn, trong tay túi lớn túi nhỏ, đnUAđlL chứboca đNnvuay thùng xe.

    ThấrPy đmkyội viên HảSi Ưng vn chưa xuấNnvt chiến, Dương Thầcjn không khỏi tò mò hỏi ngườLsi phụ nữbTR vn còn vẻ mt hồng hào, vn đvWang chìm đsSstvrm trong hưng phấlban khi đpi mua sắuam vào buổi tối hôm qua.
    - SắwbCc Vi bảbqo bối, em tối hôm qua mua mấcjy thứSNRđALó?

    SắZEuc Vi có chút xấLu hổ mở ming, ánh mắclLt né tránh.
    - Thì… Mua một ít đALc sảLRn trong vùng.

    - Đc sảvIon?
    Dương ThầbTRn nháy mắALt, nói:
    - Em đouối với nhữlng thứEe đLsó cảtvrm thấtvry hứcjng thú?


    - SắbTRc Vi đLRbq lấwbCy lòng anh đnUAã mua rấrPt nhiu nội y sexy, còn có kiểbqu dáng ô lưới đmc bit táo bạyYo nữPa đnUAó!


    Không đWcbợi SắrPc Vi nói gì, một bên "BạYn xấlyru" Christine đvWã không che giấrTu mồm ming mà bắclLt đlbasSsu tiến hành yêu sách.

    - Christine!

    Sắlyrc Vi tứNnvc gin đnUAến lúm đyEồng tin đPẹp đRCLỏ bng, vội vươn tay che lạsSsi ming rộng của ngườImi phụ nữm này!

    May đUSây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạkPi cũng chỉRlW có huynh muội Stern, đSu tính là ngườLRi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữlbang ngườCzi khác, SắSNRc Vi sợ sẽ đtvriên lên mấrPt.

    Christine lạSNRi ý thứLc đUSược bảtvrn thân đCzã lỡ mồm, trước lúc trở v đaZmã đlbaáp ứaZmng Sắbocc Vi là không đbocược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạRCLi là ánh mắout có chút ý tứboc nhìn SắYc Vi, khóe ming mang theo ý cườli, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩaZm SắnUAc Vi cố ý làm gì mình, chỉp đSNRơn thuầRlWn cảclLm thấbqy thú vịbTR.

    Trên mt Dương ThầImn hin lên nụ cườZEui, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạRi của Sắmkyc Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đtvró thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảLi mua rấUSt nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉu nói như vy thôi mà.
    Dương ThầRCLn tiếu ý càng ngày càng đrTm, tiến đWcbến bên tai ngườcji phụ nữj, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầCzn đYi chơi tới mc cho anh xem có đkPược hay không? nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    Sắopc Vi cảcjm thấLsy cổ mình càng lúc càng nóng như la đRlWốt, ngườYi trong phòng này có ai mà không nghe đrlược anh đPang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    ChỉsSs cảkPm thấtvry cảY ngườALi đbqu tê tê dạbqi dạtvri, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườuai phụ nữou lạpi nhẹ nhàng gt đlbarTu.

    - Tht ngoan, đuaến lúc đCzó anh sẽ đSánh giá mt hàng kĩyE càng.
    Dương Thầuuln lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạwbCnh Alys đEeang ta ở trên vai Stern, nhìn biểju tình vô sỉTwt kia của Dương Thầlyrn, nhịLsn không đlyrược cườImi khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảEei, din mạvWo ngươi xấkPu xa như vy, ngườEei phụ nữCz của ngươi sao lạui thích ngươi nhỉbTR.


    Dương ThầRlWn không đbqZEu ý, mt không đclLỏ tim không nhảbocy, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườjng xuyên chơi trò mp mờm, căn bảaZmn không thểEe hiểyYu tình cảSm hồn nhiên của chúng ta.


    Mấuay ngườNnvi nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đYài, cuối cùng cũng đSến phiên HảvIoi Ưng thi đbqvWu.

    Đối thủ của trn đkPZEuu loạbqi lầkPn này, là lính đLsánh thuê Odin đvIoến t BắTwtc Âu, quanh năm hoạEet đjộng tạvWi nhữbTRng vùng xung quanh cc Bắrlc, thành viên phầLsn lớn là bộ đrlội tinh nhu cùng các chiến sĩZEu xuấrlt ngũ của Báo BiểRn, cũng có lẽ là dịrl năng giảZEu BắTwtc Âu.

    Bởi vì quan h tới thờUSi gian, tạZEui mườImi sáu trn trước đuây đNnvu là một hồi đnUAuulnh thắLng bạWcbi.

    Lính đbqánh thuê Odin phái lên đLài một gã ngườSi da trắrPng trông vô cùng cườSng tráng, cầZEum theo một món vũ khí kim loạkPi giống như súng vy, d dàng nhảuay lên lôi đrPài, tốc đNnvộ nhanh kinh ngườLRi.

    Mà đSội viên HảEei Ưng đALược phái lên, lạpi là một ngườCei có màu da tiểlbau mạLRch, vóc ngườLRi nhìn rấNnvt nhỏ nhắTwtn, tóc đmen mm mạRlWi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạkPo bình thườsSsng, mc một thân áo da màu đpen, trên tay cầpm theo hai thanh đCeoảvWn đYao sắNnvc bén cùng mấmkyy món ám khí.

    Thi đrTYu trong đopNnvi hội Caesar, cũng không phảmi không đLược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầrPu như không có ngườmkyi nào muốn s dụng, thứEe nhấPt, vũ khí nóng sẽ ảwbCnh hưởng đWcbến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảWcbi s dụng bin pháp phòng hộ đuac thù.

    ThứNnv hai, đnUAối với nhữsSsng cấEep bc giao đrPrlu ở đEeây, đkPc bit đbqa số tuyểlyrn thủ có dịEe năng đEec thù cùng tuyt k thờmi gian, đaZmvIon kì thc rấNnvt khó có đbocược tác dụng, mà tng binh sĩR tác chiến, là lính đImánh thuê tối thườkPng cầwbCn muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạALnh càng thểboc hin đLược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đLRài đSNRối chiến, là lính đcjánh thuê Wies của Odin, đmkyánh với, lính đALánh thuê Lâm của HảvIoi Ưng!

    Theo lờrPi giới thiu thành viên của ban tổ chứsSsc, tràng din lạtvri bắbTRt đmkyrTu náo nhit lên, toàn trườZEung vang lên khắUSp các tiếng gọi ầlyrm ĩCz giống như biểWcbn đImộng vy.    Thành viên nữkP tên Lâm này, thc ra đRCLến t tổ chứALc sát thủ ZERO, nhưng lấbqy tư cách của tổ chứclLc sát thủ, ZERO không đvIoược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉLs có thểp tạYm thờvIoi lấUSy thân phn đvIoội viên của Hảtvri Ưng đPcj tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đrlối chiến bắRlWt đyEtvru!

    Lâm đNnvánh đbqòn phủ đWcbCeu, bấEet đYộng thanh sắbqc mà lấclLy tốc đPộ cc nhanh, giống như rắopn mà di đCzộng tới gầkPn Wies, hai thanh song đmkyao như là cánh chim quét qua hai đuulNnvo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đCeã gở xuống, trong giới lính đvWánh thuê, các loạyEi binh khí hình thù kì quái đuu rấpt bình thườLng, chỉY cầRn mình yêu thích là đrlược.

    Súng trong tay tạTwto ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểyEn đrPộng lùi lạcji, sau khi tránh khỏi phạwbCm vi tác đSNRộng của súng, thân thểuul cc nhanh mà hạcj thấPp xuống, như là một bóng ma t trên mt đopopt xẹt qua, tốc đlộ lạTwti nhanh hơn rấEet nhiu, trong nháy mắmkyt đSi tới trước mt Wies!

    Thân ảtvrnh Lâm hin ra trong nháy mắvIot, tay phảSNRi của Wies cũng rấCet nhanh cầlbam lấuuly chuôi súng kéo một phát, đImột nhiên lấrTy ra một cái xing xích màu bạaZmc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạRCLc t phía dưới tấrTn công lên, va lúc bịwbC xing xích màu bạbocc ngăn trở!

    Lâm không nghĩcj tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảRCLnh ngay tứlbac khắclLc tránh đnUAi!

    Trong nháy mắwbCt nàng tránh đEei, cái súng kia cũng đuaúng lúc nương theo phảmn lc đmkyi vòng vèo tới, thiếu chút nữEea thì bắpn trúng thân thểR nàng!

    ChỉkP là một cái che mắrlt, tốc đSộ cũng nhanh đwbCến mứmkyc làm cho khán giảboc kích đtvrộng mà hô to lên, rấsSst nhiu ngườbqi không nhìn pha quay chm, căn bảaZmn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầALm lấyYy dây xích, đRem khẩCeu súng có thểlba co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đjTwto với của roi càng thêm khó lườlbang trước, ta như vô số đLườTwtng cong màu bạRlWc nhảUSy múa cuồng loạpn trên mt đEerTt.

    Lâm xem ra khó có thểnUA tới gầsSsn đubTRch thủ, trong mắlbat hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảlnh bỗng nhiên biến mấRt trên lôi đrPài!

    Toàn trườTwtng tiếng hô ầbTRm ĩlyr hơi dng trong một chút, mọi ngườcji còn đpang tưởng là mình hoa mắmkyt, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    TạCzi trên lôi đbocài đrlột nhiên nhiu thêm bảbocy tám thân ảrPnh, t trên mt đopout lấSNRy phương thứImc bao vây đsSsối thủ, hướng tới gầvWn Wies đRang giữcja lôi đbqài!

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đvIoài Dương Thầmkyn cũng là sữclLng sờlyr một chút.

    Ở chỗ mấLy ngườuuli hiểRn nhiên đbqu có thểboc thấRy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đlbaộ, không khỏi nói:
    - ChỉTwt dùng thân pháp đRc thù, cùng thut ám sát cc nhanh đRã hình thành nên tình cảRnh đrPó!

    - Đúng vy, mấrTy năm trước anh tng tạALi ZERO nhìn thấopy qua một đRlWmkyi sư ám sát s dụng qua, thi triểRn đpến mứpc cc hạvIon, thân ảnUAnh tht giống như che trờyYi phủ đRRt, xem ra đopó là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểwbC phát huy đZEuược bao nhiêu phầlban.
    Dương Thầpn khen ngợi gt đbqwbCu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảALnh của Lâm đouã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắImt lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đbTRã che lạZEui vịua trí đuulộng mạSch trên cổ.

    Wies xoay ngườbTRi lạImi đtvrã không còn kịmkyp, nhưng ngoài d đImoán của mọi ngườWcbi là trên tay dây xích run lên, khẩALu súng t bên trên vuông góc hạsSs xuống!

    ChỉAL cầkPn Lâm da theo qu đyEWcbo công kích như cũ, cho dù lúc đZEuó đRlWao có đEet ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉtvr lưỡng bạALi câu thương, bởi vì đLRối thủ bên kia cũng trốn không đPược một chiêu này.

    Thấmy thế, Lâm mt không chút thay đaZmổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạNnvnh!

    Một tiếng kim loạSNRi vang lên, khẩuau súng kia bịEe dao găm đPánh bay!

    Cùng lúc đSó, tay phảboci đSang cầbTRm dao găm của Lâm cũng đmkyyYng vữrlng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩvIo tới kết cục lạRCLi có thểlba như vy, chính mình vn đTwtánh giá sai tác dụng kì diu của song đsSsao, thấEey thắyYng thua đjã đvIobqnh, rấWcbt có phong đpộ thân sĩP mà cúi đLRtvru chịnUAu thua.

    Toàn trườvWng bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắclLng hạaZm thấuulp mình mà thu dao găm lạyEi, đLi xuống lôi đvIoài.


    MắRCLt thấrPy HảvWi Ưng lạsSsi tiếp tục thun lợi thăng cấCzp, cũng đbTRến thờvWi gian nghỉrl trưa, Dương ThầsSsn vốn cũng không có nhiu hứlbang thú lắCzm khi xem nhữmng trn đyYRCLu, đwbCối với hắlyrn mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườvIoi dy vỗ vỗ cái mông chuẩyEn bịRlW rờlyri đrPi.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉWcbđSến xem tình huống của tộc ngườSNRi khổng lồ, giờRlW cũng không có gì đcjCe nhìn, t nhiên cũng đImpnh rờmi khỏi.

    MấLsy ngườRCLi đZEuang muốn đopi ra ngoài ăn một bữNnva cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đtvri đYến mấyEy ngườwbCi, khiến cho SắNnvc Vi cùng Christine đSu ngng lạboci.

    ChỉCz thấaZmy đvIoược, một ngườaZmi mc tây trang đpeo cà- vạLt, đuc bit thân thểRlW có chút ục ịrTch của ngườboci châu Á, đtvrang đCei theo mấRCLy ngườboci đNnvàn ông da trắcjng, nói chuyn với nhau v cái gì đmó, mà mấEey ngườtvri bọn hắyEn rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vUS bảlbao v.

    NgườvIoi đbTRàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườoui tối hôm qua đtvrụng chạtvrm tạYi ca hàng nội y, còn bịcj Christine đopánh ngã, mà ngay cảUS vR phía sau hắnUAn, cũng vn là hai ngườlbai tối qua.

    ThờaZmi đCeiểpm đRám ngườImi đlbaó đtvri qua, ngườLRi đRCLàn ông Nht BảSn vn còn có chút hứCzng thú mà nhìn trên ngườLi SắRCLc Vi một chút, nhưng rấALt nhanh sảUSi bước mà đlbai.

    - Sao vy, các em biết hắln?

    Dương ThầPn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắSNRm.

    Christine cùng Sắmc Vi cũng đbqu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảZEu hai đsSsu cảLRm thấuy có chút gì đbocó không đbTRúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    SắImc Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườrTi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add