Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đrARốc xinh đoẹp của tôi
Tác giảI: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịich: Nhóm dịWDZch Friendship
Sưu tầAom: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    Đho Sicily, thành Palermo.

    ĐjCi hội Caesar nghênh đShón ngày thi đjCqrBu thứqb hai, t ngày đTsJTsJu loạtxi đriYmu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữpgng cuộc đgọ sứQFc chân chính giữWtUa các đUvoàn lính đIánh thuê.

    Dương ThầZrWn quay trở lạqrBi mang theo tin tứQFc Jane đrARã đBsTược cứwxu và quay trở v xứJIW Wales, khiến cho mọi ngườoi cùng cấBsTp dưới đQFu cảAZm thấttWy vô cùng phấfzn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạShc đqbi không ít, bấwxt quá sáng sớm ngày thứRbS hai cùng với Dương ThầYmn đki xem trườfkng đYmRbSu thú, vn phảgi lộ ra bộ dáng tươi cườShi.

    Nhưng Dương thầwxn cũng không có đZrWWDZ cho bọn họ dng đWwfiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứqrBc nào đIgAAqQng sau bày ra kế hoạrjoch bắDqAt cóc Jane, âm thầrim chế tạIgAo FURY, Dương thầfzn cầkn phảfzi nắoSm đoược tấzt cảqb.

    ChắrARc chắIn là có BắjCc Phù Dư tham gia, đRbSây là một đoriu mối không thểqb nghi ngờI, Dương thầon cũng đUvjC cho đDqAám ngườxi Macedonia dùng hết khảfz năng âm thầgm theo dõi tìm điược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắTsJt gọn.

    Theo Dương ThầWDZn thấly, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đbzến ngườii phụ nữUv của mình, căn bảfkn không có con đoSườQFng sống.

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữJIWa các đQFoàn lính đoánh thuê mới bắIt đWDZriu, trong khi đló Dương Thầkn cùng Thái Ngưng, SắRBRc Vi đoSã ngồi trên khán đAqQài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườqbi Christine cùng SắWDZc Vi suốt đsrqêm ở bên ngoài đJIWi chơi, Dương Thầkn phảqrBi bội phục năng lc mua sắShm của ngườUvi phụ nữz, sáng sớm quay v khách sạln, trong tay túi lớn túi nhỏ, đShđwxbz chứpga đwxtxy thùng xe.

    Thấwxy đRBRội viên Hảxi Ưng vn chưa xuấIgAt chiến, Dương Thầon không khỏi tò mò hỏi ngườIgAi phụ nữIgA vn còn vẻ mt hồng hào, vn đqbang chìm đUvsrqm trong hưng phấrARn khi đTsJi mua sắrjom vào buổi tối hôm qua.
    - SắRbSc Vi bảWDZo bối, em tối hôm qua mua mấBsTy thứrjođbzó?

    Sắxyoc Vi có chút xấUvu hổ mở ming, ánh mắsrqt né tránh.
    - Thì… Mua một ít đgc sảfzn trong vùng.

    - Đc sảwxn?
    Dương ThầWwfn nháy mắWwft, nói:
    - Em đBfYối với nhữylng thứS đzó cảxyom thấxyoy hứWwfng thú?


    - SắqrBc Vi đfkl lấxyoy lòng anh đShã mua rấoSt nhiu nội y sexy, còn có kiểxyou dáng ô lưới đTsJc bit táo bạUvo nữBsTa đxó!


    Không đRBRợi Sắlc Vi nói gì, một bên "BạAqQn xấiu" Christine đriã không che giấRwu mồm ming mà bắbzt đriIgAu tiến hành yêu sách.

    - Christine!

    SắRbSc Vi tứpgc gin đtxến lúm đTsJồng tin đrjoẹp đQFỏ bng, vội vươn tay che lạWtUi ming rộng của ngườqIi phụ nữoS này!

    May đrjoây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạoi cũng chỉYm có huynh muội Stern, đtxu tính là ngườSi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữbzng ngườpgi khác, Sắgc Vi sợ sẽ đsrqiên lên mấSt.

    Christine lạDqAi ý thứBfYc đRwược bảrjon thân đIgAã lỡ mồm, trước lúc trở v đWtUã đSáp ứkng SắUvc Vi là không đsxRược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạzi là ánh mắDqAt có chút ý tứTsJ nhìn SắjCc Vi, khóe ming mang theo ý cườii, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩTsJ Sắfkc Vi cố ý làm gì mình, chỉl đfzơn thuầyln cảrim thấRBRy thú vịUv.

    Trên mt Dương Thầpgn hin lên nụ cườBsTi, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạii của SắrARc Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đfzó thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảki mua rấkt nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉUv nói như vy thôi mà.
    Dương Thầtxn tiếu ý càng ngày càng đDqAm, tiến đBsTến bên tai ngườfki phụ nữWDZ, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầSn đUvi chơi tới mc cho anh xem có đzược hay không?

    SắYmc Vi cảtxm thấJIWy cổ mình càng lúc càng nóng như la đRbSốt, ngườZrWi trong phòng này có ai mà không nghe đAoược anh đAqQang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    ChỉRbS cảYmm thấQFy cảrAR ngườYmi đqIu tê tê dạqrBi dạShi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườtxi phụ nữxyo lạrii nhẹ nhàng gt điYmu.

    - Tht ngoan, đrjoến lúc đrjoó anh sẽ đtxánh giá mt hàng kĩg càng.
    Dương ThầIn lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạylnh Alys đgang ta ở trên vai Stern, nhìn biểWDZu tình vô sỉBsT kia của Dương ThầrARn, nhịsrqn không đSược cườrARi khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảSi, din mạwxo ngươi xấsrqu xa như vy, ngườBsTi phụ nữTsJ của ngươi sao lạrjoi thích ngươi nhỉqI.


    Dương Thầxn không đjCJIW ý, mt không đgỏ tim không nhảyly, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườWDZng xuyên chơi trò mp mờqI, căn bảln không thểfk hiểTsJu tình cảTsJm hồn nhiên của chúng ta.


    MấAoy ngườli nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đpgài, cuối cùng cũng đRbSến phiên Hảrjoi Ưng thi đrirARu.

    Đối thủ của trn điou loạTsJi lầWtUn này, là lính đBsTánh thuê Odin đUvến t Bắlc Âu, quanh năm hoạzt đpgộng tạwxi nhữWwfng vùng xung quanh cc BắttWc, thành viên phầtxn lớn là bộ đWtUội tinh nhu cùng các chiến sĩsxR xuấIgAt ngũ của Báo Biểxn, cũng có lẽ là dịo năng giảqI Bắkc Âu.

    Bởi vì quan h tới thờAoi gian, tạrARi mườfzi sáu trn trước đAoây đAZu là một hồi đRbSrinh thắbzng bạDqAi.

    Lính đWDZánh thuê Odin phái lên đAZài một gã ngườSi da trắoSng trông vô cùng cườAZng tráng, cầShm theo một món vũ khí kim loạIgAi giống như súng vy, d dàng nhảhy lên lôi đDqAài, tốc đpgộ nhanh kinh ngườtxi.

    Mà đsrqội viên HảoWi Ưng đtxược phái lên, lạDqAi là một ngườtxi có màu da tiểAou mạtxch, vóc ngườBfYi nhìn rấzt nhỏ nhắzn, tóc đYmen mm mạbzi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạUvo bình thườWDZng, mc một thân áo da màu đSen, trên tay cầAqQm theo hai thanh đZrWoảIn đzao sắhc bén cùng mấxy món ám khí.

    Thi đRwDqAu trong đBsTWwfi hội Caesar, cũng không phảAqQi không đAZược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầbzu như không có ngườAZi nào muốn s dụng, thứx nhấpgt, vũ khí nóng sẽ ảfknh hưởng đShến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảYmi s dụng bin pháp phòng hộ đbzc thù.

    Thứbz hai, đoWối với nhữoSng cấttWp bc giao đkxyou ở đfzây, đqbc bit đoSa số tuyểAon thủ có dịBsT năng đxc thù cùng tuyt k thờwxi gian, điWDZn kì thc rấsrqt khó có đqrBược tác dụng, mà tng binh sĩqb tác chiến, là lính đoWánh thuê tối thườqrBng cầYmn muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạInh càng thểYm hin đWDZược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đylài đRbSối chiến, là lính đRBRánh thuê Wies của Odin, đoánh với, lính đqbánh thuê Lâm của HảJIWi Ưng!

    Theo lờUvi giới thiu thành viên của ban tổ chứoWc, tràng din lạWwfi bắrit đttWoWu náo nhit lên, toàn trườqIng vang lên khắWwfp các tiếng gọi ầlm ĩbz giống như biểpgn đriộng vy.    Thành viên nữRbS tên Lâm này, thc ra đIgAến t tổ chứRbSc sát thủ ZERO, nhưng lấIgAy tư cách của tổ chứRbSc sát thủ, ZERO không đoWược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉfz có thểWDZ tạWDZm thờShi lấbzy thân phn đDqAội viên của Hảxyoi Ưng đylz tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đZrWối chiến bắDqAt đAqQku!

    Lâm đlánh đbzòn phủ đhTsJu, bấoWt đttWộng thanh sắkc mà lấAqQy tốc đfzộ cc nhanh, giống như rắAqQn mà di đBsTộng tới gầfzn Wies, hai thanh song đzao như là cánh chim quét qua hai đjCWtUo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đRbSã gở xuống, trong giới lính đtxánh thuê, các loạki binh khí hình thù kì quái đou rấxt bình thườqIng, chỉqrB cầQFn mình yêu thích là đRbSược.

    Súng trong tay tạoo ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểJIWn đIộng lùi lạIgAi, sau khi tránh khỏi phạTsJm vi tác đUvộng của súng, thân thểi cc nhanh mà hạAZ thấQFp xuống, như là một bóng ma t trên mt đIWwft xẹt qua, tốc đIgAộ lạBfYi nhanh hơn rấjCt nhiu, trong nháy mắUvt đsrqi tới trước mt Wies!

    Thân ảZrWnh Lâm hin ra trong nháy mắrARt, tay phảii của Wies cũng rấSt nhanh cầQFm lấAqQy chuôi súng kéo một phát, đtxột nhiên lấoy ra một cái xing xích màu bạWtUc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạxyoc t phía dưới tấAZn công lên, va lúc bịWtU xing xích màu bạfkc ngăn trở!

    Lâm không nghĩYm tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảWtUnh ngay tứbzc khắpgc tránh đqbi!

    Trong nháy mắDqAt nàng tránh đTsJi, cái súng kia cũng đJIWúng lúc nương theo phảrin lc đWDZi vòng vèo tới, thiếu chút nữJIWa thì bắIn trúng thân thểRbS nàng!

    ChỉBfY là một cái che mắZrWt, tốc đIộ cũng nhanh đqrBến mứsxRc làm cho khán giảwx kích đoSộng mà hô to lên, rấWDZt nhiu ngườAZi không nhìn pha quay chm, căn bảsrqn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầSm lấAqQy dây xích, đkem khẩhu súng có thểRw co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đqrBpgo với của roi càng thêm khó lườjCng trước, ta như vô số đriườqIng cong màu bạIgAc nhảAZy múa cuồng loạYmn trên mt đRBRZrWt.

    Lâm xem ra khó có thểfk tới gầBsTn đylSch thủ, trong mắbzt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảRwnh bỗng nhiên biến mấSt trên lôi đgài!

    Toàn trườxyong tiếng hô ầkm ĩWwf hơi dng trong một chút, mọi ngườqbi còn đkang tưởng là mình hoa mắfkt, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    Tạpgi trên lôi đxài đsrqột nhiên nhiu thêm bảxyoy tám thân ảfknh, t trên mt đRwSht lấYmy phương thứWDZc bao vây đgối thủ, hướng tới gầQFn Wies đxyoang giữZrWa lôi đWDZài!

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đjCài Dương ThầJIWn cũng là sữRbSng sờSh một chút.

    Ở chỗ mấQFy ngườli hiểqIn nhiên đWtUu có thểBsT thấAZy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đrjoộ, không khỏi nói: nguồn tunghoanh.com
    - ChỉUv dùng thân pháp đBfYc thù, cùng thut ám sát cc nhanh đrjoã hình thành nên tình cảqInh đfkó!

    - Đúng vy, mấfzy năm trước anh tng tạShi ZERO nhìn thấfky qua một đgrii sư ám sát s dụng qua, thi triểxn đbzến mứBfYc cc hạqrBn, thân ảpgnh tht giống như che trờki phủ đsxRDqAt, xem ra đsrqó là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểtx phát huy đfkược bao nhiêu phầqrBn.
    Dương ThầUvn khen ngợi gt đgJIWu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảqrBnh của Lâm đDqAã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắot lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đqbã che lạqrBi vịDqA trí đhộng mạwxch trên cổ.

    Wies xoay ngườAqQi lạzi đSã không còn kịRBRp, nhưng ngoài d đrioán của mọi ngườRBRi là trên tay dây xích run lên, khẩwxu súng t bên trên vuông góc hại xuống!

    Chỉg cầqIn Lâm da theo qu đrARZrWo công kích như cũ, cho dù lúc đqbó đtxao có đzt ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉAZ lưỡng bạqrBi câu thương, bởi vì đjCối thủ bên kia cũng trốn không đwxược một chiêu này.

    ThấQFy thế, Lâm mt không chút thay đQFổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạBfYnh!

    Một tiếng kim loạQFi vang lên, khẩylu súng kia bịrAR dao găm đkánh bay!

    Cùng lúc đoó, tay phảqrBi đsxRang cầIgAm dao găm của Lâm cũng đRBRIgAng vữtxng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩAZ tới kết cục lạhi có thểAZ như vy, chính mình vn đfkánh giá sai tác dụng kì diu của song đjCao, thấxyoy thắhng thua đoã đbzqInh, rấYmt có phong đkộ thân sĩsxR mà cúi đbzAqQu chịpgu thua.

    Toàn trườrjong bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắDqAng hạRBR thấWDZp mình mà thu dao găm lạShi, đpgi xuống lôi đShài.


    Mắsrqt thấly HảqIi Ưng lạoWi tiếp tục thun lợi thăng cấRwp, cũng đRwến thờoWi gian nghỉl trưa, Dương ThầYmn vốn cũng không có nhiu hứsrqng thú lắAom khi xem nhữqIng trn đloWu, đIgAối với hắon mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườii dy vỗ vỗ cái mông chuẩsxRn bịh rờSi đtxi.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉrARđzến xem tình huống của tộc ngườZrWi khổng lồ, giờfk cũng không có gì đqrBI nhìn, t nhiên cũng đShonh rờhi khỏi.

    MấUvy ngườqbi đfkang muốn đsrqi ra ngoài ăn một bữSa cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đtxi đwxến mấWDZy ngườShi, khiến cho SắAoc Vi cùng Christine đhu ngng lạpgi.

    ChỉoW thấsxRy đzược, một ngườAqQi mc tây trang đZrWeo cà- vạylt, đDqAc bit thân thểri có chút ục ịwxch của ngườIgAi châu Á, đYmang đRwi theo mấQFy ngườjCi đoàn ông da trắAong, nói chuyn với nhau v cái gì đWtUó, mà mấQFy ngườWDZi bọn hắoWn rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vSh bảWtUo v. truyn đqIược lấSy t website tung hoanh

    Ngườfki đSàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườBsTi tối hôm qua đfkụng chạYmm tạpgi ca hàng nội y, còn bịjC Christine đDqAánh ngã, mà ngay cảttW voW phía sau hắoWn, cũng vn là hai ngườRbSi tối qua.

    Thờki đAqQiểsrqm đAZám ngườAqQi đAZó đWDZi qua, ngườbzi đgàn ông Nht BảYmn vn còn có chút hứsxRng thú mà nhìn trên ngườAoi SắIc Vi một chút, nhưng rấTsJt nhanh sảhi bước mà đqbi.

    - Sao vy, các em biết hắbzn?

    Dương ThầZrWn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắpgm.

    Christine cùng Sắtxc Vi cũng đWDZu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảsxR hai đhu cảpgm thấky có chút gì đZrWó không đIúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    SắWtUc Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườZrWi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add