Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đzqốc xinh đuNJẹp của tôi
Tác giảHx: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịxch: Nhóm dịPwch Friendship
Sưu tầxzUm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    Đao Sicily, thành Palermo.

    ĐGi hội Caesar nghênh đGón ngày thi đGmQxu thứcaC hai, t ngày đaVYu loạzqi đvXiZcGu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữXZOng cuộc đvXiọ sứjc chân chính giữNZNa các đaAoàn lính đVYánh thuê.

    Dương ThầjGn quay trở lạxi mang theo tin tứYc Jane đjã đdIược cứVYu và quay trở v xứsY Wales, khiến cho mọi ngườai cùng cấPwp dưới đGu cảChm thấNZNy vô cùng phấxzUn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạmVBc đOlPi không ít, bấYt quá sáng sớm ngày thứY hai cùng với Dương ThầxzUn đNsi xem trườjwng đvjXjGu thú, vn phảBHi lộ ra bộ dáng tươi cườSi.

    Nhưng Dương thầYjjn cũng không có đYsY cho bọn họ dng đNsiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứxc nào đAusZcGng sau bày ra kế hoạPwch bắJrt cóc Jane, âm thầGmQm chế tạvXio FURY, Dương thầlmn cầOlPn phảvjXi nắxzUm đnUdược tấmVBt cảw.

    ChắmHBc chắXjn là có BắHc Phù Dư tham gia, đQvAây là một đBHSu mối không thểsY nghi ngờBH, Dương thầHn cũng điucYjj cho đjwám ngườcmYi Macedonia dùng hết khảuj năng âm thầBam theo dõi tìm đAusược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắjGt gọn.

    Theo Dương ThầjGn thấay, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đdIến ngườXZOi phụ nữcaC của mình, căn bảXjn không có con đmHBườNsng sống.

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữuNJa các đGoàn lính đjánh thuê mới bắJrt đzqcmYu, trong khi đHxó Dương ThầOlPn cùng Thái Ngưng, SắAusc Vi đZcGã ngồi trên khán đZcGài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườai Christine cùng SắcmYc Vi suốt đSêm ở bên ngoài đuSi chơi, Dương ThầGn phảdIi bội phục năng lc mua sắHxm của ngườmHBi phụ nữuNJ, sáng sớm quay v khách sạmHBn, trong tay túi lớn túi nhỏ, đHđdIaA chứdIa đxzUNZNy thùng xe.

    ThấcaCy đXjội viên HảChi Ưng vn chưa xuấQvAt chiến, Dương ThầXjn không khỏi tò mò hỏi ngườvjXi phụ nữxzU vn còn vẻ mt hồng hào, vn đUdang chìm đNsnUdm trong hưng phấAusn khi đzqi mua sắGmQm vào buổi tối hôm qua.
    - SắnUdc Vi bảPwo bối, em tối hôm qua mua mấwy thứjđPwó?

    Sắlmc Vi có chút xấvjXu hổ mở ming, ánh mắiuct né tránh.
    - Thì… Mua một ít đac sảVYn trong vùng.

    - Đc sảjn?
    Dương ThầHn nháy mắvjXt, nói:
    - Em đNZNối với nhữujng thứdI đChó cảChm thấxy hứuNJng thú?


    - SắXZOc Vi đZxnUY lấcaCy lòng anh đBHã mua rấaAt nhiu nội y sexy, còn có kiểuju dáng ô lưới đVYc bit táo bạYo nữmVBa đZxnó!


    Không đXjợi SắBHc Vi nói gì, một bên "BạYn xấUYu" Christine đmVBã không che giấxu mồm ming mà bắQvAt đsYQvAu tiến hành yêu sách.

    - Christine!

    Sắujc Vi tứxc gin đBaến lúm đnUdồng tin đjẹp đYỏ bng, vội vươn tay che lạxi ming rộng của ngườsYi phụ nữG này!

    May đaAây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạaAi cũng chỉw có huynh muội Stern, đSu tính là ngườaAi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữdIng ngườHxi khác, SắChc Vi sợ sẽ đNZNiên lên mấaAt.

    Christine lạnUdi ý thứlmc đZcGược bảcmYn thân đHã lỡ mồm, trước lúc trở v đuSã đHxáp ứVYng Sắlmc Vi là không đSược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạBHi là ánh mắvjXt có chút ý tứjw nhìn SắvXic Vi, khóe ming mang theo ý cườSi, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩG Sắjc Vi cố ý làm gì mình, chỉlm đHơn thuầSn cảNsm thấHy thú vịxzU.

    Trên mt Dương ThầXZOn hin lên nụ cườjwi, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạChi của Sắzqc Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đzqó thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảxi mua rấHxt nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉGmQ nói như vy thôi mà.
    Dương Thầujn tiếu ý càng ngày càng đaAm, tiến đwến bên tai ngườZcGi phụ nữzq, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầNZNn đlmi chơi tới mc cho anh xem có đnUdược hay không?

    SắNZNc Vi cảRRvm thấYy cổ mình càng lúc càng nóng như la đPwốt, ngườChi trong phòng này có ai mà không nghe đRRvược anh đHang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    Chỉj cảVYm thấOlPy cảCh ngườXji đnUdu tê tê dạVYi dạiuci, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườHi phụ nữRRv lạZcGi nhẹ nhàng gt đJrlmu. nguồn tunghoanh.com

    - Tht ngoan, đZxnến lúc đNZNó anh sẽ đuNJánh giá mt hàng kĩHx càng.
    Dương ThầQvAn lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạjnh Alys đBHang ta ở trên vai Stern, nhìn biểNsu tình vô sỉUY kia của Dương ThầvXin, nhịmHBn không đJrược cườZxni khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảXZOi, din mạQvAo ngươi xấjGu xa như vy, ngườYi phụ nữUY của ngươi sao lạNZNi thích ngươi nhỉmVB.


    Dương Thầiucn không đmHBG ý, mt không đnUdỏ tim không nhảNZNy, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườujng xuyên chơi trò mp mờZcG, căn bảdIn không thểx hiểuju tình cảZcGm hồn nhiên của chúng ta.


    MấjGy ngườmVBi nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đOlPài, cuối cùng cũng đlmến phiên HảOlPi Ưng thi đzqYu.

    Đối thủ của trn đXjOlPu loạzqi lầmHBn này, là lính đjánh thuê Odin đUdến t BắZcGc Âu, quanh năm hoạOlPt đlmộng tạai nhữUdng vùng xung quanh cc BắuNJc, thành viên phầRRvn lớn là bộ đvXiội tinh nhu cùng các chiến sĩiuc xuấNZNt ngũ của Báo BiểnUdn, cũng có lẽ là dịjw năng giảvXi BắcaCc Âu.

    Bởi vì quan h tới thờUYi gian, tạPwi mườGmQi sáu trn trước đJrây đjGu là một hồi đHNZNnh thắxng bạdIi.

    Lính đdIánh thuê Odin phái lên đXjài một gã ngườYi da trắChng trông vô cùng cườzqng tráng, cầQvAm theo một món vũ khí kim loạuji giống như súng vy, d dàng nhảxzUy lên lôi đHxài, tốc đJrộ nhanh kinh ngườmVBi.

    Mà đjội viên HảdIi Ưng đuNJược phái lên, lạwi là một ngườSi có màu da tiểVYu mạZxnch, vóc ngườji nhìn rấlmt nhỏ nhắChn, tóc đaen mm mạGi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạXjo bình thườuSng, mc một thân áo da màu đjen, trên tay cầaAm theo hai thanh đaoảYn đYao sắcaCc bén cùng mấay món ám khí.

    Thi đHiucu trong đAusxzUi hội Caesar, cũng không phảUYi không đcaCược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầQvAu như không có ngườji nào muốn s dụng, thứzq nhấjt, vũ khí nóng sẽ ảGmQnh hưởng đuSến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảxzUi s dụng bin pháp phòng hộ điucc thù.

    Thứiuc hai, đAusối với nhữmVBng cấuSp bc giao đjNZNu ở đuNJây, đxzUc bit đxzUa số tuyểYjjn thủ có dịG năng đvXic thù cùng tuyt k thờaAi gian, đsYdIn kì thc rấRRvt khó có đXZOược tác dụng, mà tng binh sĩa tác chiến, là lính đYánh thuê tối thườxzUng cầUdn muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạHxnh càng thểj hin đYược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đaAài đmHBối chiến, là lính đQvAánh thuê Wies của Odin, đNsánh với, lính đZcGánh thuê Lâm của HảOlPi Ưng!

    Theo lờaAi giới thiu thành viên của ban tổ chứjc, tràng din lạjwi bắBHt đGmQZcGu náo nhit lên, toàn trườuSng vang lên khắJrp các tiếng gọi ầQvAm ĩUd giống như biểGn đBaộng vy.    Thành viên nữY tên Lâm này, thc ra đjến t tổ chứxc sát thủ ZERO, nhưng lấcmYy tư cách của tổ chứdIc sát thủ, ZERO không đvXiược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉY có thểHx tạUdm thờcmYi lấdIy thân phn đcmYội viên của HảOlPi Ưng đzqmVB tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đaối chiến bắxt đChYu!

    Lâm đjánh đAusòn phủ điucHu, bấjt đNsộng thanh sắxzUc mà lấQvAy tốc đlmộ cc nhanh, giống như rắYn mà di đmVBộng tới gầlmn Wies, hai thanh song đBHao như là cánh chim quét qua hai đjGRRvo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đlmã gở xuống, trong giới lính đmVBánh thuê, các loạaAi binh khí hình thù kì quái đnUdu rấPwt bình thườSng, chỉY cầSn mình yêu thích là đHược.

    Súng trong tay tạZxno ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểVYn đujộng lùi lạnUdi, sau khi tránh khỏi phạam vi tác đYộng của súng, thân thểGmQ cc nhanh mà hạvXi thấUYp xuống, như là một bóng ma t trên mt đuNJQvAt xẹt qua, tốc đAusộ lạxzUi nhanh hơn rấxzUt nhiu, trong nháy mắCht đvjXi tới trước mt Wies!

    Thân ảuNJnh Lâm hin ra trong nháy mắXjt, tay phảNsi của Wies cũng rấYjjt nhanh cầmHBm lấYjjy chuôi súng kéo một phát, đUdột nhiên lấxy ra một cái xing xích màu bạjGc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạQvAc t phía dưới tấYn công lên, va lúc bịcaC xing xích màu bạwc ngăn trở!

    Lâm không nghĩJr tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảBHnh ngay tứPwc khắjGc tránh đPwi!

    Trong nháy mắsYt nàng tránh đYi, cái súng kia cũng đdIúng lúc nương theo phảHn lc đjGi vòng vèo tới, thiếu chút nữGa thì bắzqn trúng thân thểjG nàng!

    ChỉCh là một cái che mắcaCt, tốc đXjộ cũng nhanh đzqến mứYc làm cho khán giảBH kích đmHBộng mà hô to lên, rấjwt nhiu ngườuSi không nhìn pha quay chm, căn bảUdn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầRRvm lấOlPy dây xích, đYjjem khẩNsu súng có thểdI co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đHXZOo với của roi càng thêm khó lườvjXng trước, ta như vô số điucườOlPng cong màu bạsYc nhảUYy múa cuồng loạBan trên mt đxmVBt.

    Lâm xem ra khó có thểuNJ tới gầXjn đGJrch thủ, trong mắQvAt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảanh bỗng nhiên biến mấjwt trên lôi đYài!

    Toàn trườuSng tiếng hô ầXZOm ĩBa hơi dng trong một chút, mọi ngườvXii còn đuNJang tưởng là mình hoa mắUdt, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    Tạji trên lôi đujài đXZOột nhiên nhiu thêm bảJry tám thân ảwnh, t trên mt đJrUdt lấUdy phương thứBac bao vây đxzUối thủ, hướng tới gầcmYn Wies đjGang giữcmYa lôi đjài!

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đmVBài Dương ThầChn cũng là sữNsng sờQvA một chút.

    Ở chỗ mấXjy ngườcaCi hiểJrn nhiên đaAu có thểx thấlmy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đwộ, không khỏi nói:
    - ChỉmVB dùng thân pháp đnUdc thù, cùng thut ám sát cc nhanh đjwã hình thành nên tình cảjGnh đjGó!

    - Đúng vy, mấPwy năm trước anh tng tạxzUi ZERO nhìn thấlmy qua một đGuNJi sư ám sát s dụng qua, thi triểjn đmVBến mứlmc cc hạSn, thân ảvjXnh tht giống như che trờBHi phủ đxHt, xem ra đSó là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểPw phát huy đmVBược bao nhiêu phầjn.
    Dương ThầOlPn khen ngợi gt đYjjwu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảxnh của Lâm đuNJã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắVYt lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đxã che lạPwi vịNs trí đBHộng mạXZOch trên cổ.

    Wies xoay ngườjwi lạChi đYã không còn kịXZOp, nhưng ngoài d đNZNoán của mọi ngườXZOi là trên tay dây xích run lên, khẩzqu súng t bên trên vuông góc hạS xuống!

    ChỉJr cầYn Lâm da theo qu đvjXXZOo công kích như cũ, cho dù lúc đNZNó đJrao có đcaCt ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉUd lưỡng bạji câu thương, bởi vì đBHối thủ bên kia cũng trốn không đChược một chiêu này.

    ThấUdy thế, Lâm mt không chút thay đQvAổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạXjnh!

    Một tiếng kim loạYi vang lên, khẩmVBu súng kia bịUY dao găm đujánh bay!

    Cùng lúc đYó, tay phảsYi đBaang cầJrm dao găm của Lâm cũng đjGdIng vữnUdng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩiuc tới kết cục lạuNJi có thểZxn như vy, chính mình vn đUdánh giá sai tác dụng kì diu của song đYao, thấRRvy thắVYng thua đXZOã đjGBanh, rấcaCt có phong đXZOộ thân sĩuj mà cúi đnUdHu chịAusu thua.

    Toàn trườYng bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắnUdng hạlm thấYp mình mà thu dao găm lạwi, đuji xuống lôi đlmài.


    MắHt thấcmYy Hảlmi Ưng lạai tiếp tục thun lợi thăng cấHp, cũng đHến thờsYi gian nghỉj trưa, Dương ThầaAn vốn cũng không có nhiu hứiucng thú lắZcGm khi xem nhữYjjng trn đZxnxu, đHxối với hắZxnn mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườxzUi dy vỗ vỗ cái mông chuẩjn bịBa rờnUdi điuci.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉHđPwến xem tình huống của tộc ngườji khổng lồ, giờUd cũng không có gì đlmiuc nhìn, t nhiên cũng đBHZxnnh rờaAi khỏi.

    Mấjy ngườaAi đUYang muốn đnUdi ra ngoài ăn một bữGa cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đzqi đVYến mấOlPy ngườiuci, khiến cho SắGmQc Vi cùng Christine đGu ngng lạVYi.

    ChỉCh thấxzUy đuNJược, một ngườcaCi mc tây trang đmHBeo cà- vạmVBt, đmVBc bit thân thểCh có chút ục ịZcGch của ngườRRvi châu Á, đuSang đuNJi theo mấujy ngườwi đSàn ông da trắNsng, nói chuyn với nhau v cái gì đGmQó, mà mấYjjy ngườSi bọn hắzqn rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vZcG bảAuso v.

    Ngườzqi đuSàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườaAi tối hôm qua đYjjụng chạOlPm tạxzUi ca hàng nội y, còn bịH Christine đNsánh ngã, mà ngay cảa viuc phía sau hắGn, cũng vn là hai ngườOlPi tối qua.

    ThờNZNi đUdiểam đlmám ngườXji đaAó đOlPi qua, ngườNZNi đxàn ông Nht Bảjwn vn còn có chút hứuSng thú mà nhìn trên ngườaAi SắYjjc Vi một chút, nhưng rấYt nhanh sảNZNi bước mà đUYi.

    - Sao vy, các em biết hắnUdn?

    Dương Thầzqn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắChm.

    Christine cùng Sắiucc Vi cũng đHxu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảNs hai đUdu cảVYm thấaAy có chút gì đmVBó không đuSúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    SắuSc Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườxzUi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add

banner