Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đmkAốc xinh đnTẹp của tôi
Tác giảXME: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịNcfch: Nhóm dịUbUch Friendship
Sưu tầvFm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    ĐAmo Sicily, thành Palermo.

    ĐUbUi hội Caesar nghênh đAmón ngày thi đEdspBu thứGd hai, t ngày đXLZkMu loạdi đcXtQwu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữNcfng cuộc đXLZọ sứBwc chân chính giữLLka các đAmoàn lính đtQwánh thuê.

    Dương ThầmkAn quay trở lạvFi mang theo tin tứpTRc Jane đMã đEdược cứfbu và quay trở v xứBRB Wales, khiến cho mọi ngườBRBi cùng cấLLkp dưới đRdu cảVom thấcXy vô cùng phấdn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạootc đdi không ít, bấEct quá sáng sớm ngày thứEc hai cùng với Dương ThầcXn đBwi xem trườXLZng đRhAmu thú, vn phảVoi lộ ra bộ dáng tươi cườXLZi.

    Nhưng Dương thầjnVn cũng không có đVmhvF cho bọn họ dng đrfGiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứcc nào đVmhLLkng sau bày ra kế hoạTnch bắUbUt cóc Jane, âm thầwm chế tạpTRo FURY, Dương thầcXn cầdn phảZrXi nắpTRm đYpược tấXLZt cảZrX.

    ChắTnc chắQVjn là có Bắpjc Phù Dư tham gia, đdây là một đMWu mối không thểwkN nghi ngờW, Dương thầWn cũng đjnVVo cho đpjám ngườni Macedonia dùng hết khảw năng âm thầbsXm theo dõi tìm đhvEược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắVmht gọn.

    Theo Dương ThầNcfn thấYpy, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đEcến ngườXMEi phụ nữc của mình, căn bảVon không có con đWườBRBng sống.

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữRha các đcXoàn lính đmkAánh thuê mới bắAmt đnjnVu, trong khi đNcfó Dương ThầtQwn cùng Thái Ngưng, SắvFc Vi đAmã ngồi trên khán đmkAài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườBRBi Christine cùng SắrfGc Vi suốt đUbUêm ở bên ngoài đfi chơi, Dương ThầjnVn phảwi bội phục năng lc mua sắBRBm của ngườcXi phụ nữtQw, sáng sớm quay v khách sạhvEn, trong tay túi lớn túi nhỏ, đhđWNcf chứrfGa đZrXGdy thùng xe.

    ThấMwy đhội viên HảkMi Ưng vn chưa xuấpjt chiến, Dương ThầhvEn không khỏi tò mò hỏi ngườkMi phụ nữVmh vn còn vẻ mt hồng hào, vn đXMEang chìm đTnLWm trong hưng phấpTRn khi đbsXi mua sắUbUm vào buổi tối hôm qua.
    - Sắpjc Vi bảwo bối, em tối hôm qua mua mấMwy thứRdđVoó?

    SắXLZc Vi có chút xấYpu hổ mở ming, ánh mắRht né tránh.
    - Thì… Mua một ít đwc sảkMn trong vùng.

    - Đc sảYpn?
    Dương Thầfn nháy mắct, nói:
    - Em đmkAối với nhữwng thứXME đEdó cảXLZm thấfy hứmkAng thú?


    - SắwkNc Vi đVfw lấGdy lòng anh đdã mua rấVot nhiu nội y sexy, còn có kiểpTRu dáng ô lưới đkMc bit táo bạVmho nữBRBa đXLZó!


    Không đdợi SắVfc Vi nói gì, một bên "Bạwn xấXMEu" Christine đVfã không che giấVfu mồm ming mà bắwkNt đLWwu tiến hành yêu sách.

    - Christine! nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

    Sắdc Vi tứMc gin đtQwến lúm đZrXồng tin đRdẹp đkpYỏ bng, vội vươn tay che lạkIi ming rộng của ngườci phụ nữNcf này!

    May đcây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạRhi cũng chỉXLZ có huynh muội Stern, đEcu tính là ngườBwi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữBwng ngườUbUi khác, SắmkAc Vi sợ sẽ đLWiên lên mấwt.

    Christine lạZrXi ý thứVoc đMwược bảnn thân đwã lỡ mồm, trước lúc trở v đcXã đLLkáp ứYpng SắwkNc Vi là không đRdược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạkpYi là ánh mắEct có chút ý tứEd nhìn SắRdc Vi, khóe ming mang theo ý cườpTRi, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩEc SắbsXc Vi cố ý làm gì mình, chỉXLZ đwkNơn thuầBwn cảQVjm thấvFy thú vịbsX.

    Trên mt Dương ThầRhn hin lên nụ cườEdi, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạZrXi của SắYpc Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đLWó thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảrfGi mua rấkpYt nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉpTR nói như vy thôi mà.
    Dương ThầNcfn tiếu ý càng ngày càng đQVjm, tiến đYpến bên tai ngườkMi phụ nữtQw, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầwn đdi chơi tới mc cho anh xem có đTnược hay không?

    SắLLkc Vi cảXLZm thấMwy cổ mình càng lúc càng nóng như la đnốt, ngườBwi trong phòng này có ai mà không nghe đRhược anh đBwang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    ChỉspB cảwm thấVmhy cảkpY ngườwi đdu tê tê dạwkNi dạkIi, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườnTi phụ nữM lạTni nhẹ nhàng gt đspBXMEu.

    - Tht ngoan, đUbUến lúc đcXó anh sẽ đwánh giá mt hàng kĩkM càng.
    Dương ThầUbUn lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạUbUnh Alys đWang ta ở trên vai Stern, nhìn biểkIu tình vô sỉpTR kia của Dương ThầkMn, nhịnTn không đAmược cườhvEi khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảnTi, din mạfbo ngươi xấkpYu xa như vy, ngườbsXi phụ nữVo của ngươi sao lạbsXi thích ngươi nhỉspB.


    Dương ThầWn không đpTRTn ý, mt không đMwỏ tim không nhảkIy, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườYpng xuyên chơi trò mp mờpTR, căn bảRdn không thểtQw hiểLLku tình cảdm hồn nhiên của chúng ta.


    MấAmy ngườEci nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đZrXài, cuối cùng cũng đspBến phiên HảQVji Ưng thi đkMbsXu.

    Đối thủ của trn đRhpTRu loạjnVi lầnn này, là lính đpjánh thuê Odin đRhến t BắAmc Âu, quanh năm hoạQVjt đEdộng tạNcfi nhữnng vùng xung quanh cc BắLWc, thành viên phầhvEn lớn là bộ đpTRội tinh nhu cùng các chiến sĩW xuấMwt ngũ của Báo Biểfbn, cũng có lẽ là dịTn năng giảspB BắspBc Âu.

    Bởi vì quan h tới thờRhi gian, tạhvEi mườVfi sáu trn trước đZrXây đRhu là một hồi đGdhnh thắVmhng bạspBi.

    Lính đtQwánh thuê Odin phái lên đbsXài một gã ngườLLki da trắMwng trông vô cùng cườrfGng tráng, cầnTm theo một món vũ khí kim loạBwi giống như súng vy, d dàng nhảkMy lên lôi đwài, tốc đBRBộ nhanh kinh ngườGdi.

    Mà đpTRội viên HảLLki Ưng đEcược phái lên, lạni là một ngườni có màu da tiểMu mạhvEch, vóc ngườBwi nhìn rấZrXt nhỏ nhắcn, tóc đhvEen mm mạwi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạNcfo bình thườhvEng, mc một thân áo da màu đWen, trên tay cầkMm theo hai thanh đhvEoảRhn đrfGao sắMc bén cùng mấRhy món ám khí.

    Thi đtQwhvEu trong đjnVMwi hội Caesar, cũng không phảVmhi không đpjược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầhu như không có ngườMwi nào muốn s dụng, thứEd nhấLWt, vũ khí nóng sẽ ảbsXnh hưởng đkMến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảkMi s dụng bin pháp phòng hộ đXLZc thù.

    ThứmkA hai, đVmhối với nhữLWng cấXMEp bc giao đAmwu ở đfây, đmkAc bit đspBa số tuyểbsXn thủ có dịfb năng đdc thù cùng tuyt k thờRhi gian, đVftQwn kì thc rấnt khó có đnược tác dụng, mà tng binh sĩXLZ tác chiến, là lính đAmánh thuê tối thườXLZng cầrfGn muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạrfGnh càng thển hin đtQwược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đVfài đfối chiến, là lính đEcánh thuê Wies của Odin, đUbUánh với, lính đvFánh thuê Lâm của HảVfi Ưng!

    Theo lờLLki giới thiu thành viên của ban tổ chứNcfc, tràng din lạGdi bắnt đbsXLWu náo nhit lên, toàn trườpTRng vang lên khắspBp các tiếng gọi ầGdm ĩkI giống như biểTnn đjnVộng vy.    Thành viên nữw tên Lâm này, thc ra đootến t tổ chứEcc sát thủ ZERO, nhưng lấEcy tư cách của tổ chứVoc sát thủ, ZERO không đGdược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉd có thểjnV tạnm thờcXi lấMy thân phn đnTội viên của HảkpYi Ưng đBRBNcf tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đcXối chiến bắrfGt đXMENcfu!

    Lâm đLWánh đRdòn phủ đZrXZrXu, bấdt đkIộng thanh sắrfGc mà lấjnVy tốc đspBộ cc nhanh, giống như rắnTn mà di đMwộng tới gầBwn Wies, hai thanh song đQVjao như là cánh chim quét qua hai đEcpTRo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đkIã gở xuống, trong giới lính đAmánh thuê, các loạwi binh khí hình thù kì quái đbsXu rấVot bình thườbsXng, chỉkI cầcXn mình yêu thích là đwược.

    Súng trong tay tạooto ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểBRBn đnTộng lùi lạXMEi, sau khi tránh khỏi phạwm vi tác đNcfộng của súng, thân thểEd cc nhanh mà hạnT thấXLZp xuống, như là một bóng ma t trên mt đdwkNt xẹt qua, tốc đkpYộ lạLLki nhanh hơn rấWt nhiu, trong nháy mắdt đhi tới trước mt Wies!

    Thân ảnTnh Lâm hin ra trong nháy mắkMt, tay phảhi của Wies cũng rấwt nhanh cầUbUm lấpjy chuôi súng kéo một phát, đnột nhiên lấdy ra một cái xing xích màu bạnTc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạkpYc t phía dưới tấnn công lên, va lúc bịEc xing xích màu bạBRBc ngăn trở!

    Lâm không nghĩVo tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảkInh ngay tứUbUc khắTnc tránh đUbUi!

    Trong nháy mắYpt nàng tránh đdi, cái súng kia cũng đWúng lúc nương theo phảUbUn lc đGdi vòng vèo tới, thiếu chút nữWa thì bắWn trúng thân thểd nàng!

    ChỉAm là một cái che mắRht, tốc đrfGộ cũng nhanh đwến mứspBc làm cho khán giảw kích đjnVộng mà hô to lên, rấct nhiu ngườXMEi không nhìn pha quay chm, căn bảspBn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầwkNm lấny dây xích, đhvEem khẩEdu súng có thểUbU co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đRddo với của roi càng thêm khó lườNcfng trước, ta như vô số đVmhườNcfng cong màu bạbsXc nhảGdy múa cuồng loạAmn trên mt đRhht.

    Lâm xem ra khó có thểbsX tới gầpTRn đhvEnch thủ, trong mắjnVt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảZrXnh bỗng nhiên biến mấRht trên lôi đwkNài!

    Toàn trườcXng tiếng hô ầspBm ĩw hơi dng trong một chút, mọi ngườtQwi còn đcang tưởng là mình hoa mắkMt, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    Tạfi trên lôi đYpài đBwột nhiên nhiu thêm bảnTy tám thân ảVmhnh, t trên mt đAmRht lấrfGy phương thứpjc bao vây đMối thủ, hướng tới gầLLkn Wies đGdang giữLLka lôi đRdài!

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đmkAài Dương ThầRdn cũng là sữwng sờLW một chút.

    Ở chỗ mấhy ngườAmi hiểQVjn nhiên đrfGu có thểnT thấwy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đRdộ, không khỏi nói:
    - Chỉh dùng thân pháp đXMEc thù, cùng thut ám sát cc nhanh đQVjã hình thành nên tình cảWnh đXLZó!

    - Đúng vy, mấVfy năm trước anh tng tạZrXi ZERO nhìn thấTny qua một đwpTRi sư ám sát s dụng qua, thi triểnn đEcến mứEdc cc hạXMEn, thân ảspBnh tht giống như che trờwi phủ đfkpYt, xem ra đfó là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểvF phát huy đMwược bao nhiêu phầVfn.
    Dương ThầBRBn khen ngợi gt đmkAhvEu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảnTnh của Lâm đwã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắwt lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đnTã che lạQVji vịw trí đkMộng mạXMEch trên cổ.

    Wies xoay ngườfi lạLLki đBwã không còn kịkpYp, nhưng ngoài d đkIoán của mọi ngườVmhi là trên tay dây xích run lên, khẩVmhu súng t bên trên vuông góc hạNcf xuống!

    ChỉspB cầLWn Lâm da theo qu đVmhQVjo công kích như cũ, cho dù lúc đXMEó đhvEao có đVft ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉw lưỡng bạcXi câu thương, bởi vì đkIối thủ bên kia cũng trốn không đbsXược một chiêu này.

    ThấkIy thế, Lâm mt không chút thay đjnVổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạAmnh!

    Một tiếng kim loạMi vang lên, khẩdu súng kia bịkpY dao găm đRhánh bay!

    Cùng lúc đXLZó, tay phảkIi đkMang cầpTRm dao găm của Lâm cũng đcXTnng vữpjng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩW tới kết cục lạWi có thểwkN như vy, chính mình vn đwkNánh giá sai tác dụng kì diu của song đQVjao, thấRdy thắRhng thua đnTã đcXpjnh, rấMwt có phong đMộ thân sĩrfG mà cúi đXLZMwu chịfu thua.

    Toàn trườBRBng bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắspBng hạnT thấvFp mình mà thu dao găm lạwi, đpji xuống lôi đNcfài.


    MắhvEt thấEcy HảTni Ưng lạdi tiếp tục thun lợi thăng cấkMp, cũng đwến thờEdi gian nghỉrfG trưa, Dương ThầrfGn vốn cũng không có nhiu hứVfng thú lắmkAm khi xem nhữnng trn đWAmu, đLLkối với hắRdn mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườVoi dy vỗ vỗ cái mông chuẩAmn bịvF rờUbUi đpTRi.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉEcđAmến xem tình huống của tộc ngườhi khổng lồ, giờGd cũng không có gì đAmLW nhìn, t nhiên cũng đBRBVonh rờkpYi khỏi.

    MấcXy ngườRdi đpTRang muốn đrfGi ra ngoài ăn một bữLWa cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đGdi đspBến mấjnVy ngườRdi, khiến cho SắYpc Vi cùng Christine đwu ngng lạBRBi.

    ChỉRd thấGdy đrfGược, một ngườLLki mc tây trang đpTReo cà- vạYpt, đVfc bit thân thểNcf có chút ục ịBwch của ngườjnVi châu Á, đkpYang đUbUi theo mấMwy ngườjnVi đkpYàn ông da trắpjng, nói chuyn với nhau v cái gì đkpYó, mà mấkMy ngườVmhi bọn hắYpn rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vpj bảRho v.

    NgườmkAi đnàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườBwi tối hôm qua đrfGụng chạhm tạVfi ca hàng nội y, còn bịhvE Christine đkMánh ngã, mà ngay cảoot voot phía sau hắnTn, cũng vn là hai ngườbsXi tối qua.

    ThờtQwi đfbiểRdm đcXám ngườwkNi đkpYó đUbUi qua, ngườci đrfGàn ông Nht BảMn vn còn có chút hứBwng thú mà nhìn trên ngườnTi Sắdc Vi một chút, nhưng rấEct nhanh sảvFi bước mà đkIi.

    - Sao vy, các em biết hắjnVn?

    Dương ThầpTRn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắwm.

    Christine cùng SắkIc Vi cũng đNcfu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảVo hai đwkNu cảRhm thấMy có chút gì đspBó không đdúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    Sắfc Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườkMi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add