Trang chủ / Đô Thị / Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi / Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1243 : Chưa gặp qua chúng em.

 Cô vợ Tổng giám đMKyốc xinh đRhFẹp của tôi
Tác giảKe: Mai Can Thái Thiêu Bính
Chương 1243: Chưa gp qua chúng em.

Nguồn dịHch: Nhóm dịfSch Friendship
Sưu tầSm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyn: kenwen.com    ĐkWo Sicily, thành Palermo.

    ĐwTVi hội Caesar nghênh đJón ngày thi đHpu thứyA hai, t ngày đVVMLiu loạpi đtaZfUu tiên kết thúc, vài ngày kế tiếp sẽ là nhữdSng cuộc đfSọ sứhrwc chân chính giữxa các đlRloàn lính đdSánh thuê.

    Dương ThầLSbn quay trở lạDNMi mang theo tin tứZcc Jane đxã đrkuược cứiHu và quay trở v xứeJi Wales, khiến cho mọi ngườyAi cùng cấBBtp dưới đLSbu cảSMBm thấIkZy vô cùng phấVVn khởi.


    Solon hai ngày qua tóc bạhJc đhJi không ít, bấHt quá sáng sớm ngày thứeJi hai cùng với Dương ThầJn đIkZi xem trườWzdng đxMKyu thú, vn phảZfUi lộ ra bộ dáng tươi cườtai.

    Nhưng Dương thầlxn cũng không có đnBBt cho bọn họ dng đTxiu tra s kin này, rốt cuộc là tổ chứwTVc nào đseWfSng sau bày ra kế hoạlRlch bắHt cóc Jane, âm thầZcm chế tạilso FURY, Dương thầvvDn cầBBtn phảZci nắhrwm đHược tấKet cảrku.

    Chắtac chắJn là có BắSMBc Phù Dư tham gia, đpây là một đIkZilsu mối không thểDNM nghi ngờFZs, Dương thầVVn cũng đKehJ cho đVVám ngườkxi Macedonia dùng hết khảeJi năng âm thầhrwm theo dõi tìm đseWược càng nhiu thế lc liên quan càng tốt, một mẻ bắIkZt gọn.

    Theo Dương Thầzpn thấxy, phàm là thế lc nào dám uy hiếp đKeến ngườszi phụ nữun của mình, căn bảNSIn không có con đWườRhFng sống.

    Tới tn buổi trưa cuộc chiến giữKea các đRhFoàn lính đlxánh thuê mới bắBBtt đhJWzdu, trong khi đseWó Dương ThầiHn cùng Thái Ngưng, SắeJic Vi điHã ngồi trên khán đboài trong phòng khách quý t lâu rồi.

    Đối với hai ngườLSbi Christine cùng SắBzc Vi suốt đVVêm ở bên ngoài đBBti chơi, Dương ThầseWn phảzpi bội phục năng lc mua sắpm của ngườboi phụ nữsz, sáng sớm quay v khách sạvvDn, trong tay túi lớn túi nhỏ, đkxđWSw chứsza đszseWy thùng xe.

    Thấxy đvvDội viên Hảxi Ưng vn chưa xuấNSIt chiến, Dương ThầSwn không khỏi tò mò hỏi ngườxi phụ nữUx vn còn vẻ mt hồng hào, vn điHang chìm đSkWm trong hưng phấlRln khi đrkui mua sắyAm vào buổi tối hôm qua.
    - SắVc Vi bảNSIo bối, em tối hôm qua mua mấIkZy thứSwđHó?

    SắyAc Vi có chút xấSu hổ mở ming, ánh mắVVt né tránh.
    - Thì… Mua một ít đyAc sảMLin trong vùng.

    - Đc sảBzn?
    Dương ThầWzdn nháy mắilst, nói:
    - Em đRhFối với nhữBzng thứMLi đyAó cảUxm thấfSy hứUxng thú?


    - Sắilsc Vi đKeWzd lấVVy lòng anh đTxã mua rấWzdt nhiu nội y sexy, còn có kiểkxu dáng ô lưới đunc bit táo bạseWo nữseWa đSMBó!


    Không đeJiợi Sắunc Vi nói gì, một bên "BạSMBn xấIkZu" Christine đDNMã không che giấunu mồm ming mà bắVt đilsWzdu tiến hành yêu sách.

    - Christine!

    SắyAc Vi tứzpc gin đdSến lúm đVồng tin đwTVẹp đBBtỏ bng, vội vươn tay che lạWi ming rộng của ngườUxi phụ nữZc này!

    May đeJiây cũng là phòng dành cho khách quý, hin tạSi cũng chỉZfU có huynh muội Stern, đVVu tính là ngườhrwi quen, nếu là Ron, Solon hay nhữDNMng ngườuni khác, SắRhFc Vi sợ sẽ đNSIiên lên mấxt.

    Christine lạSwi ý thứlRlc đunược bảTxn thân đhJã lỡ mồm, trước lúc trở v đhJã đhJáp ứyAng SắWzdc Vi là không đJược nói, không khỏi lè lưỡi, im lng rút lui.

    Thái Ngưng lạlRli là ánh mắDNMt có chút ý tứseW nhìn SắlRlc Vi, khóe ming mang theo ý cườFZsi, nhưng nàng cũng sẽ không nghĩta SắdSc Vi cố ý làm gì mình, chỉhrw đUxơn thuầRhFn cảpm thấMKyy thú vịS.

    Trên mt Dương ThầMKyn hin lên nụ cườtai, bàn tay vuốt vuốt cái eo mm mạilsi của SắHc Vi.
    - Hóa ra là như vy, cái đunó thì nên mua, càng nhiu càng tốt.

    - Em… em cũng không phảZci mua rấZct nhiu…

    - Anh biết, anh cũng chỉsz nói như vy thôi mà.
    Dương ThầKen tiếu ý càng ngày càng đkxm, tiến đrkuến bên tai ngườSMBi phụ nữrku, nhỏ giọng nói:
    - Đợi lầeJin đuni chơi tới mc cho anh xem có đHược hay không?

    SắLSbc Vi cảWzdm thấkxy cổ mình càng lúc càng nóng như la đSốt, ngườUxi trong phòng này có ai mà không nghe đhrwược anh đilsang nói cái gì, còn cố ý nói nhỏ như vy làm gì.

    ChỉvvD cảSm thấkWy cảVV ngườkxi đLSbu tê tê dạWi dạKei, ma xui quỷ khiến thế nào mà ngườHi phụ nữZc lạzpi nhẹ nhàng gt đKehrwu.

    - Tht ngoan, đdSến lúc đhrwó anh sẽ đTxánh giá mt hàng kĩKe càng.
    Dương ThầFZsn lúc này mới vẻ mt thỏa mãn.

    Ngồi bên cạVnh Alys đwTVang ta ở trên vai Stern, nhìn biểWzdu tình vô sỉZc kia của Dương Thầxn, nhịpn không đSwược cườilsi khanh khách nói:
    - Hades, ta thc s vô pháp lý giảwTVi, din mạvvDo ngươi xấTxu xa như vy, ngườMKyi phụ nữBz của ngươi sao lạxi thích ngươi nhỉUx.


    Dương ThầdSn không đMKyBz ý, mt không đlRlỏ tim không nhảSy, hướng phía nàng lung lay ngón tay.
    - Giống như anh em ruột các ngươi vy, thườBzng xuyên chơi trò mp mờV, căn bảVn không thểJ hiểhrwu tình cảSm hồn nhiên của chúng ta.


    MấZfUy ngườlxi nói chuyn tào lao một lúc, trong sân trên lôi đyAài, cuối cùng cũng đJến phiên HảJi Ưng thi đfSbou.

    Đối thủ của trn đwTVzpu loạfSi lầSn này, là lính đunánh thuê Odin đBzến t BắvvDc Âu, quanh năm hoạMKyt đkWộng tạSi nhữnng vùng xung quanh cc BắNSIc, thành viên phầszn lớn là bộ đLSbội tinh nhu cùng các chiến sĩwTV xuấdSt ngũ của Báo Biểunn, cũng có lẽ là dịDNM năng giảseW Bắhrwc Âu.

    Bởi vì quan h tới thờLSbi gian, tạyAi mườilsi sáu trn trước đIkZây đyAu là một hồi đrkueJinh thắMKyng bạlRli.

    Lính đyAánh thuê Odin phái lên đHài một gã ngườKei da trắHng trông vô cùng cườfSng tráng, cầRhFm theo một món vũ khí kim loạVi giống như súng vy, d dàng nhảJy lên lôi đKeài, tốc đVộ nhanh kinh ngườrkui.

    Mà đBzội viên HảSi Ưng đnược phái lên, lạBzi là một ngườSi có màu da tiểnu mạxch, vóc ngườeJii nhìn rấnt nhỏ nhắKen, tóc đSwen mm mạboi giống như con gái Đông Nam Á, tướng mạZfUo bình thườxng, mc một thân áo da màu đWzden, trên tay cầTxm theo hai thanh đkWoảfSn đUxao sắZcc bén cùng mấtay món ám khí.

    Thi đMLiUxu trong đhJrkui hội Caesar, cũng không phảWzdi không đBBtược s dụng vũ khí nóng, nhưng hầWu như không có ngườxi nào muốn s dụng, thứkx nhấilst, vũ khí nóng sẽ ảbonh hưởng đSến tình hình quan sát của nhân viên bên sân, phảboi s dụng bin pháp phòng hộ đSc thù.

    Thứlx hai, điHối với nhữIkZng cấiHp bc giao đWzdIkZu ở đKeây, đWc bit đUxa số tuyểilsn thủ có dịTx năng đxc thù cùng tuyt k thờuni gian, đSwVn kì thc rấkWt khó có đWzdược tác dụng, mà tng binh sĩSw tác chiến, là lính đWánh thuê tối thườhJng cầNSIn muốn tiến hành, cho nên vũ khí lạxnh càng thểlRl hin đVVược thc lc chân thc của bọn họ.

    - Trên đMLiài đJối chiến, là lính đSwánh thuê Wies của Odin, đtaánh với, lính đseWánh thuê Lâm của HảMKyi Ưng!

    Theo lờilsi giới thiu thành viên của ban tổ chứWc, tràng din lạSMBi bắSt đRhFBzu náo nhit lên, toàn trườtang vang lên khắNSIp các tiếng gọi ầhJm ĩBBt giống như biểSwn đVVộng vy.    Thành viên nữS tên Lâm này, thc ra đdSến t tổ chứTxc sát thủ ZERO, nhưng lấxy tư cách của tổ chứVc sát thủ, ZERO không đseWược phép tham d, cho nên Lâm cũng chỉVV có thểils tạwTVm thờJi lấZfUy thân phn đunội viên của HảWzdi Ưng đWzdhJ tham gia.

    Một tiếng chuông vang lên, đSwối chiến bắSt đDNMVu!

    Lâm đunánh đyAòn phủ đUxeJiu, bấbot đMLiộng thanh sắboc mà lấWy tốc đnộ cc nhanh, giống như rắnn mà di đwTVộng tới gầszn Wies, hai thanh song đTxao như là cánh chim quét qua hai đvvDiHo khí vô hình.

    Cây súng phía sau Wies chng biết lúc nào đlRlã gở xuống, trong giới lính đMLiánh thuê, các loạTxi binh khí hình thù kì quái điHu rấiHt bình thườfSng, chỉS cầeJin mình yêu thích là đkxược.

    Súng trong tay tạKeo ra một vòng tròn hoa la, Lâm bỗng nhiên chuyểilsn đSMBộng lùi lạIkZi, sau khi tránh khỏi phạnm vi tác đLSbộng của súng, thân thểlx cc nhanh mà hạWzd thấDNMp xuống, như là một bóng ma t trên mt đBzdSt xẹt qua, tốc đHộ lạJi nhanh hơn rấkWt nhiu, trong nháy mắseWt đSi tới trước mt Wies!

    Thân ảTxnh Lâm hin ra trong nháy mắSt, tay phảxi của Wies cũng rấSt nhanh cầtam lấSMBy chuôi súng kéo một phát, đUxột nhiên lấwTVy ra một cái xing xích màu bạFZsc!


    Leng keng...!

    Hai thanh dao lưỡi màu bạWzdc t phía dưới tấkxn công lên, va lúc bịbo xing xích màu bạilsc ngăn trở!

    Lâm không nghĩDNM tới cái súng này còn có cơ quan khác, thân ảlxnh ngay tứHc khắVc tránh đszi!

    Trong nháy mắbot nàng tránh đDNMi, cái súng kia cũng đkxúng lúc nương theo phảpn lc đtai vòng vèo tới, thiếu chút nữSa thì bắeJin trúng thân thểWzd nàng!

    Chỉsz là một cái che mắkxt, tốc đkxộ cũng nhanh đlxến mứDNMc làm cho khán giảseW kích đvvDộng mà hô to lên, rấMLit nhiu ngườlxi không nhìn pha quay chm, căn bảDNMn không biết rốt cuộc phát sinh cái gì.

    Wies hét lớn một tiếng, cầSm lấBzy dây xích, đkWem khẩtau súng có thểhrw co duỗi giống như roi dài, nhưng so v qu đWzdlRlo với của roi càng thêm khó lườTxng trước, ta như vô số đilsườvvDng cong màu bạSc nhảuny múa cuồng loạVVn trên mt đZfUdSt. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Lâm xem ra khó có thểlx tới gầeJin đZfUseWch thủ, trong mắszt hàn quang lóe ra, sau khi xông lên, thân ảnnh bỗng nhiên biến mấwTVt trên lôi đfSài!

    Toàn trườpng tiếng hô ầVVm ĩKe hơi dng trong một chút, mọi ngườni còn đZfUang tưởng là mình hoa mắBzt, cũng không ít cao thủ kinh nghim phong phú, cũng phát hin có chỗ cổ quái!

    TạMLii trên lôi đMKyài đszột nhiên nhiu thêm bảFZsy tám thân ảZcnh, t trên mt đZcFZst lấJy phương thứtac bao vây đFZsối thủ, hướng tới gầVn Wies đJang giữeJia lôi đkxài!

    - Ảnh thut?
    Ngồi trên khán đboài Dương ThầwTVn cũng là sữdSng sờSw một chút.

    Ở chỗ mấHy ngườMLii hiểHn nhiên đRhFu có thển thấSy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì, Thái Ngưng vốn là thiên phú v tốc đWzdộ, không khỏi nói:
    - ChỉDNM dùng thân pháp đBzc thù, cùng thut ám sát cc nhanh đkxã hình thành nên tình cảWzdnh đeJió!

    - Đúng vy, mấRhFy năm trước anh tng tạeJii ZERO nhìn thấyAy qua một đszWzdi sư ám sát s dụng qua, thi triểnn đseWến mứSwc cc hạZfUn, thân ảUxnh tht giống như che trờuni phủ đVSwt, xem ra đUxó là sư phụ của cô ta, nhưng Lâm còn trẻ như vy không biết có thểS phát huy đhJược bao nhiêu phầunn.
    Dương ThầSwn khen ngợi gt đVUxu.

    Đang lúc nói chuyn, thân ảeJinh của Lâm đseWã t phía sau Wies tp kích lên, dao hai lưỡi mang theo một vết cắxt lớn, chém xéo t dưới lên trên mà Wies lúc này cũng đFZsã che lạBBti vịZc trí đrkuộng mạRhFch trên cổ.

    Wies xoay ngườIkZi lạMKyi đDNMã không còn kịMKyp, nhưng ngoài d đyAoán của mọi ngườJi là trên tay dây xích run lên, khẩpu súng t bên trên vuông góc hạNSI xuống!

    ChỉvvD cầxn Lâm da theo qu đZfUxo công kích như cũ, cho dù lúc đSwó đIkZao có đfSt ở trên cổ Wies thì hai bên cũng chỉZc lưỡng bạSi câu thương, bởi vì đkWối thủ bên kia cũng trốn không đkWược một chiêu này.

    ThấWzdy thế, Lâm mt không chút thay đkWổi tay trái giơ lên một con dao găm khác, trở tay chém mạUxnh!

    Một tiếng kim loạdSi vang lên, khẩVu súng kia bịseW dao găm đtaánh bay!

    Cùng lúc đxó, tay phảni đWzdang cầilsm dao găm của Lâm cũng đShrwng vữkWng trên cổ Wies.

    Wies không nghĩkx tới kết cục lạyAi có thểsz như vy, chính mình vn điHánh giá sai tác dụng kì diu của song đseWao, thấUxy thắSwng thua đszã đxsznh, rấZfUt có phong đVVộ thân sĩhJ mà cúi đWzdZfUu chịxu thua.

    Toàn trườvvDng bộc phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi, Lâm cố gắrkung hạIkZ thấMKyp mình mà thu dao găm lạseWi, đIkZi xuống lôi đWài.


    MắIkZt thấyAy HảUxi Ưng lạyAi tiếp tục thun lợi thăng cấdSp, cũng đDNMến thờWi gian nghỉhrw trưa, Dương ThầVVn vốn cũng không có nhiu hứHng thú lắJm khi xem nhữKeng trn đxpu, đMLiối với hắxn mà nói cũng không có gì kích thích, cho nên bt ngườeJii dy vỗ vỗ cái mông chuẩJn bịlx rờDNMi đBBti.

    Huynh muội Stern cùng Christine cũng chỉSMBđBzến xem tình huống của tộc ngườHi khổng lồ, giờSw cũng không có gì đrkubo nhìn, t nhiên cũng đkWdSnh rờwTVi khỏi.

    Mấxy ngườwTVi đSang muốn điHi ra ngoài ăn một bữyAa cơm, nhưng va ra khỏi phòng khách quý thì t ca hàng lang trước mt đfSi đdSến mấfSy ngườxi, khiến cho SắSc Vi cùng Christine đDNMu ngng lạBBti.

    Chỉlx thấNSIy đhrwược, một ngườKei mc tây trang đfSeo cà- vạDNMt, đrkuc bit thân thểx có chút ục ịBzch của ngườMKyi châu Á, đTxang đszi theo mấfSy ngườUxi đyAàn ông da trắxng, nói chuyn với nhau v cái gì đNSIó, mà mấxy ngườBzi bọn hắtan rõ ràng là nhân vt quan viên có tai tiếng vì theo sau có một lượng lớn vSMB bảUxo v.

    NgườNSIi đilsàn ông trung niên này, rõ ràng là ngườZfUi tối hôm qua đIkZụng chạkWm tạMKyi ca hàng nội y, còn bịWzd Christine đWzdánh ngã, mà ngay cảZc vlx phía sau hắwTVn, cũng vn là hai ngườWi tối qua.

    Thờrkui đTxiểVm đNSIám ngườNSIi đpó đZci qua, ngườwTVi đVàn ông Nht BảSwn vn còn có chút hứBBtng thú mà nhìn trên ngườRhFi SắdSc Vi một chút, nhưng rấSt nhanh sảfSi bước mà đSwi.

    - Sao vy, các em biết hắnn? nguồn tunghoanh.com

    Dương ThầWn buồn bc mà hỏi, Thái Ngưng, huynh muội Stern cũng không rõ ràng cho lắVm.

    Christine cùng Sắpc Vi cũng đJu nhíu mày, rơi vào nghi hoc, cảTx hai đlxu cảunm thấzpy có chút gì đrkuó không đlxúng!

    - Cũng có gọi là biết.
    SắWzdc Vi do d mà nói:
    - Thế nhưng… ngườZfUi kia, sao giống như chưa tng gp qua chúng em vy…

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add