Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đxJốc xinh đJẹp của tôi
Tác giảkwY: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: TuầQn trăng mt

Nhóm dịLch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương ThầOlOn lng lng tắZt đJèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đQMẹp của ngườNgxi phụ nữB này, khẽ mỉQMm cườyuni trong bóng đYcêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườXfng, đLó cũng là một vic hạSPlnh phúc. truyn đZược lấPQy t website tung hoanh

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườZi hầqzNu gọi ca thì hai ngườSMli mới thứrc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữzZa sáng.

Mc dù Dương Thầkykn phảzZi chú ý xem có ai làm gì bấWOt lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầJn cũng là mục đHbWích chủ yếu khi ở đxJây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữWOa sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đqzNc bit đxJeo một chiếc kính râm, đOlOi một đwnôi giày lườcbi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạHbWt và đMDEi một đlcXôi tấSMlt giấry, làm lộ ra nhữapng đLTHườyunng cong hoàn m.

Dương ThầMn đOã nhìn quen cách ăn mc của ngườskSi phụ nữYc nho nhã này, không khỏi sáng mắlcXt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườZng với đzZộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạPQnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đXfang dùng bữBa.

Lý Tinh Tinh thấlLgy Dương ThầtWn và Lâm Nhược Khê đSMli xuống, min cưỡng cườLTHi gt đlJwnu một cái, nhưng vin mắJt của ngườqzNi phụ nữQM có chút quầMng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầcxu não nói:
- ChịM Nhược Khê, ông ngoạri không cho em cùng với hai ngườxJi ra ngoài chơi, thc s là phin chết đOlOi đskSược.


- Sau này em có thờMDEi gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờHbW là giai đapoạSPln quan trọng đSPlbM em học cách quảskSn lý công ty. Đương nhiên không thểO thư giãn đLược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằLng ở lạtWi Trung HảJi, trở v Seoul tht chng thú vịAL gì cảkyk, ngay cảzLP bạapn bè cũng không có.


- Muốn bạMn bè gì chứMDE, tìm anh nào đPQó kết hôn là có chồng rồi.
Dương ThầgSqn trêu đBùa.

Trinh Tú giảM mt quỷ trước mt hắbMn, h một cái, không đDSM ý đMDEến hắapn nữucta.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương ThầBn và Lâm Nhược Khê biết tạkwYi sao, nhưng cũng chỉLTH có thểSMl nén vết thương trong lòng lạSMli, giảyun bộ như không thấQy gì. ChỉZ có như vy mới có thểap cắTQzt đskSWOt đTQzược nhữcbng hoài nim trong đuctuctu của Lý Tinh Tinh.

BữSPla sáng của ngườWOi Hàn Quốc rấDSt quan trọng, cũng giống như một gia đnPaình giàu có như nhà họ Park, đBương nhiên bữqzNa sáng có đOJy đlLgủ mọi thứxJ.

Thứkyk không thểO thiếu đMDEược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườzZi dân Hàn Quốc.

ĐXft nước của kim chi, đWOúng là danh bấQMt hư truyn. Có rấgrt nhiu gia đTQzình Hàn Quốc bình thườnPang trên thc tế có hai chiếc tủ lạgSqnh, một cái dùng đOO đXfng nhữuctng đEoồ ăn thông thườbMng, một cái chuyên dùng đDSlcX đOng kim chi.

Ăn bữJa sáng xong, Dương ThầTQzn cảPCm thấJy bụng mình như toàn mùi vịgr của kim chi.

ChờYc cho bữSPla sáng kết thúc, Dương ThầSMln bèn đlcXưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạnPao chơi, t chối vic lão gia Park Chuan đzLPã sắzZp xếp cho hai ngườMDEi tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương ThầMn lạTQzi muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩEo đNgxến vic sẽ dùng gì đZxJ đkyki ư?Dương ThầLTHn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịru khổ bao giờap, ngay cảskS ngồi tàu đYcin ngầTQzm cũng không biết sao?


- Tàu đPCin ngầSMlm?
Lâm Nhược Khê nháy mắZt vài cái. Cô ấry thc s không muốn đyuni.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đMin ngầcbm rấNgxt thun tin, giống như tàu đDSin ngầLTHm ở Seoul, cầNgxn khoảMng 1000 Won, da vào quãng đALườJng đSMli dài hay ngắXfn đOskS thu phí.


Da vào tỉkwY giá hối đwnoái thì 1000 Won tương đzLPương với 5 nhân dân t, va nhanh lạLi va thoảMDEi mái, lạzZi còn có thểuct tiết kim thờHbWi gian.
Dương ThầMn nói.

- Sao ngay cảJ mấMy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương Thầcbn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấYcy anh là ông xã của em à…


- Chết đQMi!

Trong tiếng cườkwYi mắMDEng, Dương ThầPCn dn ngườMDEi phụ nữwn này đPCến ga tàu đOin ngầJm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đapin ngầwnm, Dương Thầcbn còn không quên nhữSMlng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắkykp thế giới…

- Bà xã, em biết không? NgườMDEi Nht BảMDEn khi đnPai tàu đrin ngầtWm, toàn bộ đYcu xem di đnPaộng. NgườkwYi Hồng Kông khi đQi tàu đxJin ngầapm, đALu xem báo. Ngườyuni ở Đài Loan khi đkyki tàu đnPain ngầQm thì nói liên tục. NgườALi Hàn Quốc đlcXi tàu đgrin ngầwnm là ngay thng nhấZt. Em nhìn bọn họ đgSqi, mỗi ngườLTHi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đHbWám ngườXfi xung quanh đOlOang dùng ánh mắSPlt kỳ lạwn nhìn chằXfm chằxJm hai ngườlJi, sau đHbWó cô ý thứDSc đMược lạYci rụt ngườSMli vào.

TrạOm thứap nhấZt mà hai ngườqzNi đQến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đBi.

T trạOlOm tàu đgrin ngầzZm, hai ngườgSqi đPCi bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đOin ảgrnh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đHbWối với ngườXfi Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đzLPương với vic nó có ý nghĩXfa lịHbWch s riêng.

Ở xung quanh đPBu là chữO Hán cổ, ở thờMDEi cổ Hàn Quốc ngườLi ta dùng chữlLg Hán đyunQ viết.

Các ngôi nhà cổ, t nhữccsng ngườxJi dân bình thườDSng đnPaến hoàng thân quốc thích đJu là nhữcbng thứO cầkykn phảbMi có.

Do nhữMDEng đPCoàn làm phim và bầQMu sô ở đHbWây tương đJối nhiu, thm chí có hai bầgSqu sô ăn mc khá chấcxt, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đri theo con đEoườcxng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảOlOm thấWOy rấkwYt kỳ lạXf. Mc dù hoàn toàn không có khảtW năng đOlOM đTQzáp ứALng họ.

Nơi đzZây chủ yếu là nhữtWng nơi chụp ảWOnh của các đlJoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đNgxương nhiên sẽ đALến đWOgSq nhìn tn mắSPlt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữWOng bờLTH tườnPang trong cung thờtWi cổ. NhữPCng bờuct tườYcng này đDSc bit cao.

Dương Thầrn cườgri git git Lâm Nhược Khê:
- TiểskSu thư Lâm, em có thểSMl trèo th lên bứBc tườPBng này xem. Nếu như có thểSPl trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đYcã thành công rồi.


Nói nhữgrng lờucti này xong đPCương nhiên không tránh đcxược vic bịyun Lâm Nhược Khê hung hăng đapSPlm cho vài phát.

Khi nhìn thấxJy nhữEong trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạcxi tỏ vẻ thích thú vô cùng, đHbWc bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đqzNơn giảTQzn, chính là ném nhữJng chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạlLgi làm khổ Dương Thầyunn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đBã tu luyn đgSqược một thờHbWi gian, nhưng v đMộ chính xác và thiên phú hoạcbt đPBộng chỉr coi làm tạSPlm đZược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấDSy Lâm Nhược Khê đqzNã nóng vội muốn v nhà, Dương ThầzLPn đkykã phảzLPi lng lng dùng tu vi của mình đPBSMl di chuyểlLgn vịHbW trí của nhữapng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đzLPược mườcxi mấnPay cái, dù sao thì cũng đzLPã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữHbWa.

Đến tầBm trưa, hai ngườLi ngồi ăn nhữPCng món cung đLình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầTQzn đlJó. NhữLTHng ngườOlOi bình thườskSng thc s không có đcbủ tin đcxNgx tiêu pha như vy, nên hai ngườTQzi cũng ăn chưa đlcXến một cái bàn lớn.

Dạuct dày Dương ThầWOn cc lớn nên nhữOlOng nhân viên phục vụ phảQi tròn mắPQt ra nhìn.

Tới chiu, Dương ThầLTHn lạapi theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đJi đzLPến trườDSng đNgxWOi học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườskSng đNgxskSi học nữqzN cổ nhấMDEt Hàn Quốc, cũng là trườPBng mà rấQt nhiu nhữqzNng phu nhân nổi tiếng đnPaã tốt nghip.

Bên ngoài trườDSng đNgxwni học Ewha Womans là một chợ nữXf sinh lớn. Ở đQây là thiên đLTHườskSng của con gái, có rấLt ít nam sinh đPCi qua đzZây.

S tồn tạJi của Dương ThầQn ở đWOây như một kẻ mt dày, do vy hắJn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đzZi đSPlến nhữskSng ca hàng của con gái.

đyunây, có thểB nhìn thấkyky rấBt nhiu nhữbMng sảwnn phảQMm trang đgriểBm mới lạZ, cũng có thểqzN ăn nhữrng chiếc bánh ngọt có nhân thịBt, nhữQng chiếc bánh ngọt này là nhữkykng đzZồ ăn vt đHbWc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đuctến trước kiểZm tra nguyên liu, đtWc bit chạbMy đtWến một ca hàng văn phòng phẩqzNm ở chợ nữxJ sinh.

NhữlcXng quyểbMn sổ ghi chép Hàn Quốc tht đYcáng yêu, đSMlủ các kiểlJu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảPCn thân không cầZn đWOến nhưng cũng mua một quyểqzNn loạlJi to.

May mà Dương ThầQn còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữxJng quà tng ở trong túi to này vào trong đlcXó mới có thểPQ giảMi phóng hết đZược chúng.

Tối đlJến Dương ThầLn theo kinh nghim của bảHbWn thân dn Lâm Nhược Khê đtWến chợ hảtWi sảQn Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảMDEi sảzZn này, đnPaxJi đLa số ngườkyki qua đuctườQng đLTHu không ghé vào, mà nhữYcng đxJoàn khách du lịskSch cũng không dn khách qua.

NhữtWng hảbMi sảkykn ở đzZây cung cấlJp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểlJ nhìn thấkyky nó lớn cỡ nào.

Đi dạPQo trong chợ hảskSi sảSPln này, mua bán hảri sảyunn với ba ca hàng, đPQối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịMDE.

ThỉEonh thoảQMng cũng bắnPat đcxược nhữzLPng con cua cc lớn, nhữgrng con tôm hùm to, hảwni tràng, cá muối, tấALt cảzZ đOlOu khiến ngườMi phụ nữL này thích thú. DườMng như tấSMlt cảM mọi ngườgSqi đru cố bán nhữapng thứlcX mới lạgSq này cho cô, còn Dương ThầkwYn thì đQMOng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đqzNống hảOlOi sảHbWn này là có thểEo đzZi đEoến ca hàng chế biến thc phẩrm ở lầcbu hai, có thểskS đzZược ăn hảHbWi sảkykn trc tiếp nữHbWa.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đuctũa cuộn chiếc râu bạYcch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đbMối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờwni.

CứSPl như vy, ngày đMru tiên của tuầALn trăng mt đzZã qua như vy.

Đến nhữzZng ngày tiếp theo, hai ngườSMli đYci th nghim cảuctm giác đcbược đlLgi tắDSm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạPQi, một là Hoàng Thổ MạTQzc ở 75 đzLPộ, một loạOlOi là Hắapc Thán MạSPlc ở 65 đMộ, Diêm Ba MạzLPc ở 45 đgSqộ, có thểlLg khiến cho bạxJn đZổ rấLTHt nhiu mồ hôi. Các loạPCi khác nhau sẽ có nhữMDEng công năng khác nhau. Ví dụ như loạALi Hắuctc Thán MạzLPc chính là làm thanh tịWOnh tâm trí, giảPQi tr say rượu, còn loạMi Diên Ba thì có thểcx tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đQMồ trang sứPBc ở trên đskSườHbWng. Trên du thuyn Hán Giang, đkwYược thưởng thứwnc nhữLng đMDEàn chim bay, di trú vào ban đSPlêm. Còn trên đapườMng thì đnPaược ăn đbMồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờlLgi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờXf đyunến cũng đALã nhanh chóng qua đOi.

Sau một tuầbMn hai ngườcbi chơi bờskSi không biết chán, căn bảOlOn là lão gia Park Chuan không muốn quấapy rối hai ngườQMi, cuối cùng thì cũng phái ngườtWi liên lạMc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add