Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đfmốc xinh đIMWẹp của tôi
Tác giảRfN: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: TuầCzJn trăng mt

Nhóm dịqch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương ThầZnn lng lng tắnt đUCèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đoKẹp của ngườEki phụ nữgg này, khẽ mỉfmm cườki trong bóng đeJIêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườJZOng, đCó cũng là một vic hạtonh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườki hầYnu gọi ca thì hai ngườsai mới thứMgoc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữfma sáng.

Mc dù Dương Thầiqn phảniEi chú ý xem có ai làm gì bấoKt lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầiqn cũng là mục đSích chủ yếu khi ở đgây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữEka sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đoKc bit đAKmeo một chiếc kính râm, đJZOi một đAeAôi giày lườoKi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạaaBt và đkHi một đJZOôi tấhCVt giấAKmy, làm lộ ra nhữmEng đzadườiqng cong hoàn m.

Dương Thầawn đoKã nhìn quen cách ăn mc của ngườPSi phụ nữPS nho nhã này, không khỏi sáng mắiqt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườHng với đkộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạzadnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đEHang dùng bữawa.

Lý Tinh Tinh thấoKy Dương ThầSn và Lâm Nhược Khê đBwi xuống, min cưỡng cườCi gt đAKmKu một cái, nhưng vin mắzadt của ngườhCVi phụ nữBS có chút quầPSng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầdtku não nói:
- ChịJZO Nhược Khê, ông ngoạisBi không cho em cùng với hai ngườAeAi ra ngoài chơi, thc s là phin chết đSi đisBược.


- Sau này em có thờhCVi gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờniE là giai đHPUoạBwn quan trọng đJnHiq em học cách quảdtkn lý công ty. Đương nhiên không thểhCV thư giãn đZnược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằHng ở lạHPUi Trung HảIMWi, trở v Seoul tht chng thú vịgg gì cảdtk, ngay cảsa bạSn bè cũng không có.


- Muốn bạYnn bè gì chứBS, tìm anh nào đawó kết hôn là có chồng rồi.
Dương ThầaaBn trêu đEkùa.

Trinh Tú giảCzJ mt quỷ trước mt hắeJIn, h một cái, không đWABMgo ý đAKmến hắiqn nữawa.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương ThầWABn và Lâm Nhược Khê biết tạPSi sao, nhưng cũng chỉBS có thểJnH nén vết thương trong lòng lạki, giảHPU bộ như không thấisBy gì. Chỉaw có như vy mới có thểC cắggt đPSggt đggược nhữBYEng hoài nim trong đIMWRfNu của Lý Tinh Tinh.

BữPSa sáng của ngườawi Hàn Quốc rấsat quan trọng, cũng giống như một gia đfmình giàu có như nhà họ Park, đzadương nhiên bữBYEa sáng có đYnRfNy đtoủ mọi thứIMW.

ThứEH không thểIMW thiếu đIMWược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườki dân Hàn Quốc.

ĐIMWt nước của kim chi, đBwúng là danh bấzadt hư truyn. Có rấEt nhiu gia đVRiình Hàn Quốc bình thườBSng trên thc tế có hai chiếc tủ lạoKnh, một cái dùng đOwIMW đtong nhữfmng đHPUồ ăn thông thườJZOng, một cái chuyên dùng đzadNK đggng kim chi.

Ăn bữsaa sáng xong, Dương Thầggn cảIMWm thấBwy bụng mình như toàn mùi vịUC của kim chi.

ChờE cho bữKa sáng kết thúc, Dương Thầiqn bèn đUCưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạNKo chơi, t chối vic lão gia Park Chuan đawã sắJZOp xếp cho hai ngườkHi tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương ThầOwn lạeJIi muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩiq đgến vic sẽ dùng gì đtoOw đoKi ư?Dương Thầdtkn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịWABu khổ bao giờk, ngay cảkH ngồi tàu đqin ngầisBm cũng không biết sao?


- Tàu đAKmin ngầEkm?
Lâm Nhược Khê nháy mắfmt vài cái. Cô ấJZOy thc s không muốn đAKmi.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đBSin ngầHPUm rấkHt thun tin, giống như tàu đCin ngầEm ở Seoul, cầzadn khoảEkng 1000 Won, da vào quãng đOwườaaBng đki dài hay ngắsan đtoEk thu phí.


Da vào tỉzad giá hối đBwoái thì 1000 Won tương đIMWương với 5 nhân dân t, va nhanh lạKi va thoảfmi mái, lạisBi còn có thểMgo tiết kim thờisBi gian.
Dương ThầcKn nói.

- Sao ngay cảCzJ mấCy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương ThầkHn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấniEy anh là ông xã của em à…


- Chết đJnHi!

Trong tiếng cườeJIi mắgng, Dương ThầcKn dn ngườEi phụ nữcK này đtoến ga tàu đgin ngầBYEm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đawin ngầhCVm, Dương ThầNKn còn không quên nhữBYEng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắKp thế giới…

- Bà xã, em biết không? NgườOwi Nht BảMgon khi đtoi tàu đdtkin ngầdtkm, toàn bộ đaaBu xem di đCzJộng. NgườSi Hồng Kông khi đPSi tàu đawin ngầIMWm, đEHu xem báo. NgườAeAi ở Đài Loan khi đniEi tàu điqin ngầgm thì nói liên tục. NgườBYEi Hàn Quốc đcKi tàu đMgoin ngầAeAm là ngay thng nhấMgot. Em nhìn bọn họ đOwi, mỗi ngườPSi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đHám ngườtoi xung quanh đNKang dùng ánh mắgt kỳ lạC nhìn chằawm chằYnm hai ngườJZOi, sau đzadó cô ý thứkHc đnược lạUCi rụt ngườJnHi vào.

TrạKm thứWAB nhấBYEt mà hai ngườJZOi đJZOến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đdtki.

T trạniEm tàu đIMWin ngầmEm, hai ngườfmi đZni bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đoKin ảZnnh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đBwối với ngườUCi Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đggương với vic nó có ý nghĩKa lịeJIch s riêng.

Ở xung quanh đcKu là chữniE Hán cổ, ở thờKi cổ Hàn Quốc ngườYni ta dùng chữCzJ Hán đJnHS viết.

Các ngôi nhà cổ, t nhữYnng ngườKi dân bình thườHng đKến hoàng thân quốc thích đEu là nhữNKng thứkH cầiqn phảkHi có.

Do nhữzadng đqoàn làm phim và bầJZOu sô ở đZnây tương đkHối nhiu, thm chí có hai bầUCu sô ăn mc khá chấzadt, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đUCi theo con đUCườYnng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảggm thấqy rấzadt kỳ lạIMW. Mc dù hoàn toàn không có khảoK năng đgBw đawáp ứoKng họ.

Nơi đHây chủ yếu là nhữhCVng nơi chụp ảkHnh của các đNKoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đoKương nhiên sẽ đBSến đBSHPU nhìn tn mắWABt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữEng bờJZO tườhCVng trong cung thờqi cổ. NhữWABng bờJZO tườHPUng này đddhc bit cao.

Dương ThầOwn cườNKi git git Lâm Nhược Khê:
- TiểmEu thư Lâm, em có thểeJI trèo th lên bứawc tườddhng này xem. Nếu như có thểZn trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đkHã thành công rồi.


Nói nhữZnng lờAeAi này xong đeJIương nhiên không tránh đUCược vic bịH Lâm Nhược Khê hung hăng đoKBYEm cho vài phát.

Khi nhìn thấBwy nhữEng trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạJnHi tỏ vẻ thích thú vô cùng, đsac bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đOwơn giảEHn, chính là ném nhữniEng chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạUCi làm khổ Dương ThầBwn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đaaBã tu luyn đcKược một thờPSi gian, nhưng v đhCVộ chính xác và thiên phú hoạzadt đHPUộng chỉhCV coi làm tạawm đMgoược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấkHy Lâm Nhược Khê đWABã nóng vội muốn v nhà, Dương Thầawn đniEã phảBYEi lng lng dùng tu vi của mình đJnHPS di chuyểawn vịJZO trí của nhữzadng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đKược mườOwi mấZny cái, dù sao thì cũng đJnHã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữddha.

Đến tầniEm trưa, hai ngườawi ngồi ăn nhữJnHng món cung đcKình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầMgon đOwó. Nhữiqng ngườWABi bình thườZnng thc s không có đkHủ tin đawk tiêu pha như vy, nên hai ngườsai cũng ăn chưa đVRiến một cái bàn lớn.

Dạq dày Dương Thầkn cc lớn nên nhữJZOng nhân viên phục vụ phảCi tròn mắaaBt ra nhìn.

Tới chiu, Dương Thầfmn lạeJIi theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đki đdtkến trườgng đHAeAi học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườdtkng đIMWAKmi học nữdtk cổ nhấMgot Hàn Quốc, cũng là trườddhng mà rấMgot nhiu nhữoKng phu nhân nổi tiếng đCã tốt nghip.

Bên ngoài trườMgong đkHzadi học Ewha Womans là một chợ nữRfN sinh lớn. Ở đOwây là thiên đeJIườnng của con gái, có rấeJIt ít nam sinh đUCi qua đHPUây.

S tồn tạJnHi của Dương Thầsan ở đWABây như một kẻ mt dày, do vy hắkHn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đfmi đJnHến nhữBSng ca hàng của con gái.

đisBây, có thểJZO nhìn thấAeAy rấniEt nhiu nhữoKng sảkHn phảWABm trang đhCViểIMWm mới lạZn, cũng có thểOw ăn nhữCzJng chiếc bánh ngọt có nhân thịHPUt, nhữfmng chiếc bánh ngọt này là nhữniEng đZnồ ăn vt đNKc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đAeAến trước kiểKm tra nguyên liu, đkHc bit chạBYEy đSến một ca hàng văn phòng phẩEm ở chợ nữmE sinh.

NhữHng quyểCzJn sổ ghi chép Hàn Quốc tht đVRiáng yêu, đaaBủ các kiểeJIu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảisBn thân không cầAeAn đVRiến nhưng cũng mua một quyểPSn loạCi to.

May mà Dương ThầkHn còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữOwng quà tng ở trong túi to này vào trong đSó mới có thểK giảCzJi phóng hết đHPUược chúng.

Tối đKến Dương ThầBSn theo kinh nghim của bảKn thân dn Lâm Nhược Khê đfmến chợ hảVRii sảfmn Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảhCVi sảNKn này, đqIMWi đfma số ngườni qua đmEườawng đKu không ghé vào, mà nhữfmng đniEoàn khách du lịKch cũng không dn khách qua.

Nhữgng hảEHi sảKn ở đVRiây cung cấqp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểRfN nhìn thấHy nó lớn cỡ nào.

Đi dạJZOo trong chợ hảqi sảUCn này, mua bán hảCi sảZnn với ba ca hàng, đKối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịgg.

ThỉBYEnh thoảmEng cũng bắOwt đCược nhữhCVng con cua cc lớn, nhữUCng con tôm hùm to, hảAKmi tràng, cá muối, tấkHt cảMgo đEku khiến ngườhCVi phụ nữgg này thích thú. DườIMWng như tấniEt cảZn mọi ngườzadi đKu cố bán nhữNKng thứEk mới lạIMW này cho cô, còn Dương ThầBSn thì đEBwng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đSống hảKi sảhCVn này là có thểC đMgoi đHPUến ca hàng chế biến thc phẩWABm ở lầAeAu hai, có thểHPU đWABược ăn hảki sảaaBn trc tiếp nữfma.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đMgoũa cuộn chiếc râu bạeJIch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đgối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờBwi.

CứS như vy, ngày đAKmVRiu tiên của tuầEHn trăng mt đEkã qua như vy.

Đến nhữSng ngày tiếp theo, hai ngườUCi đUCi th nghim cảgm giác đAeAược đKi tắHm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạOwi, một là Hoàng Thổ MạCc ở 75 đNKộ, một loạisBi là HắAeAc Thán Mạfmc ở 65 đaaBộ, Diêm Ba MạJnHc ở 45 đRfNộ, có thểIMW khiến cho bạPSn đqổ rấggt nhiu mồ hôi. Các loạKi khác nhau sẽ có nhữqng công năng khác nhau. Ví dụ như loạVRii HắoKc Thán MạhCVc chính là làm thanh tịiqnh tâm trí, giảki tr say rượu, còn loạHPUi Diên Ba thì có thểHPU tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đUCồ trang sứoKc ở trên đcKườEng. Trên du thuyn Hán Giang, điqược thưởng thứCzJc nhữEHng đeJIàn chim bay, di trú vào ban đKêm. Còn trên đRfNườqng thì đisBược ăn đZnồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờawi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờg đYnến cũng đsaã nhanh chóng qua đEi.

Sau một tuầkn hai ngườNKi chơi bờqi không biết chán, căn bảIMWn là lão gia Park Chuan không muốn quấniEy rối hai ngườggi, cuối cùng thì cũng phái ngườoKi liên lạBYEc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add