Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đmhvốc xinh đSẹp của tôi
Tác giảpA: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: TuầUmrn trăng mt

Nhóm dịrkRch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương ThầQhn lng lng tắIRt đgEèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đSRẹp của ngườmhvi phụ nữBg này, khẽ mỉkWRm cườKEi trong bóng đWêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườxng, đWgó cũng là một vic hạmhvnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườxi hầWgu gọi ca thì hai ngườQpi mới thứxc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữga sáng.

Mc dù Dương ThầRXn phảIQQi chú ý xem có ai làm gì bấgt lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầuaun cũng là mục đQpích chủ yếu khi ở đgây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữEa sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đWgc bit đEeo một chiếc kính râm, đzi một đxôi giày lườBgi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạQht và đEpQi một đSôi tấhRIt giấgy, làm lộ ra nhữpAng đQhườQtWng cong hoàn m.

Dương ThầWn đWzã nhìn quen cách ăn mc của ngườLSi phụ nữvpg nho nhã này, không khỏi sáng mắoWt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườpqong với đQpộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạoWnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đpAang dùng bữWa.

Lý Tinh Tinh thấvpQy Dương Thầgn và Lâm Nhược Khê đvpgi xuống, min cưỡng cườEpQi gt đxgu một cái, nhưng vin mắAt của ngườEpQi phụ nữQp có chút quầpAng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầvpgu não nói:
- ChịWz Nhược Khê, ông ngoạQIi không cho em cùng với hai ngườWi ra ngoài chơi, thc s là phin chết đEi đnCược.


- Sau này em có thờRxi gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờLS là giai đkWRoạSn quan trọng đQhUmr em học cách quảvpgn lý công ty. Đương nhiên không thểnBL thư giãn đpAược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằQpng ở lạWgi Trung HảmvPi, trở v Seoul tht chng thú vịpA gì cảQp, ngay cảkWR bạpFn bè cũng không có.


- Muốn bạAn bè gì chứx, tìm anh nào đPtnó kết hôn là có chồng rồi.
Dương ThầQhn trêu đqxùa.

Trinh Tú giảRx mt quỷ trước mt hắQIn, h một cái, không đQpmvP ý đQIến hắBgn nữrkRa.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương ThầvpQn và Lâm Nhược Khê biết tạrkRi sao, nhưng cũng chỉtRS có thểrkR nén vết thương trong lòng lạSi, giảUmr bộ như không thấQhy gì. ChỉWz có như vy mới có thểBg cắmhvt đgERt đpFược nhữLSng hoài nim trong đEpQQtWu của Lý Tinh Tinh.

BữEpQa sáng của ngườuaui Hàn Quốc rấpAt quan trọng, cũng giống như một gia đRxình giàu có như nhà họ Park, đSRương nhiên bữvpQa sáng có đRkWRy đqxủ mọi thứRX.

ThứWg không thểRx thiếu đuauược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườBgi dân Hàn Quốc.

ĐRXt nước của kim chi, đvpQúng là danh bấzt hư truyn. Có rấoWt nhiu gia đWzình Hàn Quốc bình thườxng trên thc tế có hai chiếc tủ lạKEnh, một cái dùng đRKnWg đSRng nhữWng đRRQồ ăn thông thườWng, một cái chuyên dùng đRKngE đQhng kim chi.

Ăn bữRxa sáng xong, Dương ThầQpn cảvpQm thấnBLy bụng mình như toàn mùi vịS của kim chi.

Chờtg cho bữgEa sáng kết thúc, Dương ThầpAn bèn đIQQưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạPtno chơi, t chối vic lão gia Park Chuan đRKnã sắRXp xếp cho hai ngườgi tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương ThầSRn lạQtWi muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩg đUmrến vic sẽ dùng gì đRRQaEm đRi ư?Dương ThầRXn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịQhu khổ bao giờRx, ngay cảmhv ngồi tàu đRKnin ngầVVUm cũng không biết sao?


- Tàu đrkRin ngầmhvm?
Lâm Nhược Khê nháy mắIRt vài cái. Cô ấhRIy thc s không muốn đRXi.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đRxin ngầnCm rấQht thun tin, giống như tàu đaEmin ngầUmrm ở Seoul, cầRn khoảWng 1000 Won, da vào quãng đgườgng đkWRi dài hay ngắEpQn đzBg thu phí.


Da vào tỉg giá hối đWgoái thì 1000 Won tương đkWRương với 5 nhân dân t, va nhanh lạIQQi va thoảmhvi mái, lạIQQi còn có thểQp tiết kim thờaEmi gian.
Dương Thầpqon nói.

- Sao ngay cảRX mấWy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương ThầaEmn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấqxy anh là ông xã của em à…


- Chết đWzi!

Trong tiếng cườIRi mắxng, Dương ThầrkRn dn ngườzi phụ nữtg này đIRến ga tàu đQhin ngầvpQm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đnBLin ngầmhvm, Dương Thầzn còn không quên nhữpFng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắIRp thế giới…

- Bà xã, em biết không? NgườtRSi Nht BảKEn khi đRi tàu đtgin ngầRxm, toàn bộ đrkRu xem di đRxộng. NgườgEi Hồng Kông khi đIQQi tàu đQtWin ngầnCm, đAu xem báo. NgườPtni ở Đài Loan khi đqxi tàu đaEmin ngầtRSm thì nói liên tục. NgườhRIi Hàn Quốc đrkRi tàu đLSin ngầIRm là ngay thng nhấWgt. Em nhìn bọn họ đgEi, mỗi ngườIQQi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đpqoám ngườQhi xung quanh đWang dùng ánh mắhRIt kỳ lạR nhìn chằuaum chằRKnm hai ngườRRQi, sau đrkRó cô ý thứhRIc đuauược lạKEi rụt ngườRKni vào.

TrạtRSm thứnC nhấRt mà hai ngườRRQi đWzến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đWi.

T trạgEm tàu đEpQin ngầQtWm, hai ngườqxi đKEi bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đmvPin ảrkRnh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đKEối với ngườQhi Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đQpương với vic nó có ý nghĩAa lịQhch s riêng.

Ở xung quanh đKEu là chữnC Hán cổ, ở thờQtWi cổ Hàn Quốc ngườgEi ta dùng chữE Hán đLSW viết.

Các ngôi nhà cổ, t nhữQpng ngườRKni dân bình thườQtWng đSến hoàng thân quốc thích đSRu là nhữtRSng thứR cầmhvn phảVVUi có.

Do nhữQtWng đKEoàn làm phim và bầRKnu sô ở đkWRây tương đRxối nhiu, thm chí có hai bầoWu sô ăn mc khá chấEpQt, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đmhvi theo con đRườSRng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảoWm thấQpy rấgt kỳ lạKE. Mc dù hoàn toàn không có khảQI năng đRRQQh đRRQáp ứWng họ.

Nơi đkWRây chủ yếu là nhữqxng nơi chụp ảgEnh của các đRRQoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đRXương nhiên sẽ đWzến đtgIR nhìn tn mắAt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữRKnng bờIR tườAng trong cung thờRxi cổ. NhữaEmng bờRRQ tườQIng này đmhvc bit cao.

Dương Thầqxn cườPtni git git Lâm Nhược Khê:
- TiểSRu thư Lâm, em có thểBg trèo th lên bứnCc tườpqong này xem. Nếu như có thểaEm trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đvpQã thành công rồi.


Nói nhữmhvng lờRi này xong đqxương nhiên không tránh đRKnược vic bịtg Lâm Nhược Khê hung hăng đQtWuaum cho vài phát.

Khi nhìn thấtRSy nhữEng trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạIQQi tỏ vẻ thích thú vô cùng, đqxc bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đpqoơn giảUmrn, chính là ném nhữWzng chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạzi làm khổ Dương ThầWn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đLSã tu luyn đvpgược một thờBgi gian, nhưng v đQpộ chính xác và thiên phú hoạIQQt đQhộng chỉuau coi làm tạRRQm đvpQược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấSy Lâm Nhược Khê đIRã nóng vội muốn v nhà, Dương ThầRxn đUmrã phảSRi lng lng dùng tu vi của mình đhRIE di chuyểRn vịQh trí của nhữmvPng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đSược mườgi mấIRy cái, dù sao thì cũng đQIã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữQha.

Đến tầpqom trưa, hai ngườqxi ngồi ăn nhữIRng món cung đnBLình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầSRn đRRQó. NhữKEng ngườSi bình thườuaung thc s không có đSủ tin đpqoKE tiêu pha như vy, nên hai ngườpAi cũng ăn chưa đQtWến một cái bàn lớn.

DạRKn dày Dương ThầEn cc lớn nên nhữRKnng nhân viên phục vụ phảgEi tròn mắvpQt ra nhìn.

Tới chiu, Dương ThầQhn lạzi theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đWgi đvpQến trườRRQng đSRRXi học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườVVUng đBgEpQi học nữpqo cổ nhấLSt Hàn Quốc, cũng là trườnBLng mà rấPtnt nhiu nhữRxng phu nhân nổi tiếng đoWã tốt nghip.

Bên ngoài trườoWng đEpQBgi học Ewha Womans là một chợ nữqx sinh lớn. Ở đrkRây là thiên đRRQườRRQng của con gái, có rấpqot ít nam sinh đpAi qua đQhây.

S tồn tạRRQi của Dương ThầQtWn ở đaEmây như một kẻ mt dày, do vy hắAn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đzi đQpến nhữRng ca hàng của con gái.

đhRIây, có thểIQQ nhìn thấaEmy rấWgt nhiu nhữUmrng sảRxn phảtRSm trang đRKniểrkRm mới lạEpQ, cũng có thểpqo ăn nhữRng chiếc bánh ngọt có nhân thịrkRt, nhữzng chiếc bánh ngọt này là nhữmvPng đPtnồ ăn vt đpqoc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đgến trước kiểIRm tra nguyên liu, đpqoc bit chạEy đWến một ca hàng văn phòng phẩzm ở chợ nữg sinh.

NhữAng quyểzn sổ ghi chép Hàn Quốc tht đAáng yêu, đRủ các kiểpqou dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảIRn thân không cầWn đvpgến nhưng cũng mua một quyểnCn loạSRi to.

May mà Dương ThầEn còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữRng quà tng ở trong túi to này vào trong đQtWó mới có thểRRQ giảEpQi phóng hết đEpQược chúng.

Tối đWến Dương ThầRn theo kinh nghim của bảnCn thân dn Lâm Nhược Khê đRKnến chợ hảmhvi sảWgn Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảKEi sảKEn này, đvpQRXi đRXa số ngườpAi qua đRRQườnCng đEu không ghé vào, mà nhữIRng đRxoàn khách du lịQhch cũng không dn khách qua.

NhữhRIng hảSi sảaEmn ở đkWRây cung cấvpgp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểQI nhìn thấSRy nó lớn cỡ nào. truyn copy t tunghoanh.com

Đi dạtRSo trong chợ hảtRSi sảoWn này, mua bán hảEi sảmvPn với ba ca hàng, đEối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịtRS.

Thỉgnh thoảQtWng cũng bắnCt đPtnược nhữkWRng con cua cc lớn, nhữLSng con tôm hùm to, hảtRSi tràng, cá muối, tấnBLt cảS đRRQu khiến ngườgEi phụ nữaEm này thích thú. Dườpqong như tấkWRt cảBg mọi ngườtRSi đvpQu cố bán nhữQIng thứnC mới lạuau này cho cô, còn Dương ThầrkRn thì đtgtRSng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đRống hảLSi sảKEn này là có thểQtW đPtni đQpến ca hàng chế biến thc phẩrkRm ở lầrkRu hai, có thểhRI đVVUược ăn hảqxi sảrkRn trc tiếp nữVVUa.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đpFũa cuộn chiếc râu bạRXch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đmhvối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờkWRi.

CứQI như vy, ngày đLSuauu tiên của tuầzn trăng mt đQtWã qua như vy.

Đến nhữpFng ngày tiếp theo, hai ngườnCi đRKni th nghim cảpFm giác đvpgược đQhi tắRRQm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạpFi, một là Hoàng Thổ MạnBLc ở 75 đhRIộ, một loạRi là HắgEc Thán MạhRIc ở 65 đqxộ, Diêm Ba MạWgc ở 45 đtRSộ, có thểnBL khiến cho bạWzn đrkRổ rấSt nhiu mồ hôi. Các loạUmri khác nhau sẽ có nhữRRQng công năng khác nhau. Ví dụ như loạtRSi Hắpqoc Thán Mạuauc chính là làm thanh tịWnh tâm trí, giảnBLi tr say rượu, còn loạRXi Diên Ba thì có thểSR tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đtRSồ trang sứgc ở trên đRKnườQhng. Trên du thuyn Hán Giang, đVVUược thưởng thứqxc nhữtgng đRàn chim bay, di trú vào ban đIQQêm. Còn trên đWườRng thì đQhược ăn đBgồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờvpgi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờQh đWến cũng đRxã nhanh chóng qua đSRi.

Sau một tuầpFn hai ngườRXi chơi bờQhi không biết chán, căn bảUmrn là lão gia Park Chuan không muốn quấpFy rối hai ngườvpgi, cuối cùng thì cũng phái ngườpAi liên lạkWRc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add

banner