Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đYNốc xinh đDHẹp của tôi
Tác giảH: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: TuầNn trăng mt

Nhóm dịuuOch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương Thầzn lng lng tắKcbt đaèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đFzẹp của ngườuii phụ nữa này, khẽ mỉzm cườJGi trong bóng đaêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườcIng, đsQó cũng là một vic hạXaqnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườNi hầYNu gọi ca thì hai ngườUi mới thứUc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữXaqa sáng.

Mc dù Dương ThầBdn phảQi chú ý xem có ai làm gì bấFzt lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầBdn cũng là mục đKcbích chủ yếu khi ở đBdây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữGAa sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đGAc bit đUeo một chiếc kính râm, đGAi một đpqwôi giày lườBhBi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạfqt và đBdi một đcIôi tấUt giấJGy, làm lộ ra nhữang đcIườTUng cong hoàn m.

Dương Thầan đfqã nhìn quen cách ăn mc của ngườBIBi phụ nữcI nho nhã này, không khỏi sáng mắExt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườDHng với đkfuộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạExnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đaFGang dùng bữOfUa.

Lý Tinh Tinh thấay Dương ThầcIn và Lâm Nhược Khê đExi xuống, min cưỡng cườaMi gt đOfUIehu một cái, nhưng vin mắKcbt của ngườQi phụ nữzX có chút quầUKBng thâm. truyn copy t tunghoanh.com

Còn Trinh Tú thì sầAu não nói:
- ChịXWs Nhược Khê, ông ngoạBhBi không cho em cùng với hai ngườhXpi ra ngoài chơi, thc s là phin chết đYNi đMược.


- Sau này em có thờaFGi gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờBhB là giai đewaoạan quan trọng đKcbQ em học cách quảsQn lý công ty. Đương nhiên không thểFz thư giãn đmUược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằUng ở lạzi Trung Hảewai, trở v Seoul tht chng thú vịKcb gì cảewa, ngay cảui bạqNsn bè cũng không có.


- Muốn bạwTDn bè gì chứz, tìm anh nào đBIBó kết hôn là có chồng rồi.
Dương ThầqPn trêu đIehùa.

Trinh Tú giảqP mt quỷ trước mt hắzXn, h một cái, không đOfUIeh ý đWEcến hắwTDn nữza.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương ThầDHn và Lâm Nhược Khê biết tạXWsi sao, nhưng cũng chỉqNs có thểOfU nén vết thương trong lòng lạUKBi, giảa bộ như không thấBhBy gì. Chỉa có như vy mới có thểBhB cắTUt đbNGAt đhXpược nhữzXng hoài nim trong đwnmGAu của Lý Tinh Tinh.

Bữnaa sáng của ngườfqi Hàn Quốc rấewat quan trọng, cũng giống như một gia đJGình giàu có như nhà họ Park, đqPương nhiên bữwnma sáng có đPUy đUủ mọi thứQ.

ThứzX không thểIeh thiếu đqPược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườuuOi dân Hàn Quốc.

ĐYNt nước của kim chi, đXaqúng là danh bấGAt hư truyn. Có rấwTDt nhiu gia đFzình Hàn Quốc bình thườewang trên thc tế có hai chiếc tủ lạaMnh, một cái dùng đcIz đuuOng nhữXaqng đUồ ăn thông thườXWsng, một cái chuyên dùng đaMGA đYNng kim chi.

Ăn bữzXa sáng xong, Dương ThầBIBn cảUKBm thấsJzy bụng mình như toàn mùi vịFz của kim chi.

ChờN cho bữHa sáng kết thúc, Dương Thầhbn bèn đaFGưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạfqo chơi, t chối vic lão gia Park Chuan đUã sắTUp xếp cho hai ngườhbi tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương ThầcIn lạuuOi muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩcI đGAến vic sẽ dùng gì đwnmBd đUi ư?Dương ThầfXkn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịMu khổ bao giờewa, ngay cảFz ngồi tàu đBhBin ngầFzm cũng không biết sao?


- Tàu đNin ngầhXpm?
Lâm Nhược Khê nháy mắbNt vài cái. Cô ấPy thc s không muốn đGAi.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đGAin ngầwnmm rấhbt thun tin, giống như tàu đBdin ngầzXm ở Seoul, cầbNn khoảcIng 1000 Won, da vào quãng đAườHng đcIi dài hay ngắBdn đhbmU thu phí.


Da vào tỉXaq giá hối đKcboái thì 1000 Won tương đOfUương với 5 nhân dân t, va nhanh lạwnmi va thoảai mái, lạHi còn có thểIeh tiết kim thờDHi gian.
Dương ThầOfUn nói.

- Sao ngay cảcI mấmUy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương ThầUn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấQy anh là ông xã của em à…


- Chết đBIBi!

Trong tiếng cườhbi mắang, Dương ThầqPn dn ngườBIBi phụ nữXaq này đUến ga tàu đBhBin ngầWEcm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đsQin ngầExm, Dương Thầwnmn còn không quên nhữJGng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắbNp thế giới…

- Bà xã, em biết không? NgườBhBi Nht BảuuOn khi đMi tàu đfXkin ngầaFGm, toàn bộ đJGu xem di đDHộng. NgườuuOi Hồng Kông khi đpqwi tàu đwnmin ngầbNm, đbNu xem báo. NgườBdi ở Đài Loan khi đXWsi tàu đAin ngầXaqm thì nói liên tục. NgườhXpi Hàn Quốc đewai tàu đhXpin ngầKcbm là ngay thng nhấaMt. Em nhìn bọn họ đNi, mỗi ngườUi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đExám ngườUKBi xung quanh đhbang dùng ánh mắNt kỳ lạzX nhìn chằqPm chằewam hai ngườhbi, sau đsJzó cô ý thứHc đUược lạwTDi rụt ngườwnmi vào.

TrạPm thứDH nhấAt mà hai ngườqNsi đhXpến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đzi.

T trạpqwm tàu đuiin ngầmUm, hai ngườUi đTUi bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đQin ảuinh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đMối với ngườHi Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đuuOương với vic nó có ý nghĩUKBa lịcIch s riêng.

Ở xung quanh đUu là chữOfU Hán cổ, ở thờKcbi cổ Hàn Quốc ngườBIBi ta dùng chữYN Hán đBdmU viết.

Các ngôi nhà cổ, t nhữzng ngườHi dân bình thườBhBng đaFGến hoàng thân quốc thích đPu là nhữbNng thứGA cầnan phảqNsi có.

Do nhữqPng đkfuoàn làm phim và bầOfUu sô ở đGAây tương đBhBối nhiu, thm chí có hai bầzXu sô ăn mc khá chấUKBt, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đzi theo con đnaườBIBng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảBhBm thấaFGy rấBhBt kỳ lạwTD. Mc dù hoàn toàn không có khảBd năng đOfUOfU đFzáp ứDHng họ.

Nơi đewaây chủ yếu là nhữFzng nơi chụp ảpqwnh của các đewaoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đuuOương nhiên sẽ đTUến đhbYN nhìn tn mắfqt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữPng bờXWs tườwnmng trong cung thờnai cổ. NhữsQng bờUKB tườUng này đIehc bit cao.

Dương Thầwnmn cườGAi git git Lâm Nhược Khê:
- Tiểzu thư Lâm, em có thểXWs trèo th lên bứUc tườDHng này xem. Nếu như có thểui trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đfXkã thành công rồi.


Nói nhữqNsng lờwnmi này xong đBhBương nhiên không tránh đcIược vic bịJG Lâm Nhược Khê hung hăng đqPpqwm cho vài phát.

Khi nhìn thấfXky nhữGAng trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạsQi tỏ vẻ thích thú vô cùng, đIehc bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đzơn giảewan, chính là ném nhữbNng chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạzi làm khổ Dương ThầaFGn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đzXã tu luyn đNược một thờUKBi gian, nhưng v đBdộ chính xác và thiên phú hoạsQt đBhBộng chỉIeh coi làm tạzm đNược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấmUy Lâm Nhược Khê đDHã nóng vội muốn v nhà, Dương ThầUn đNã phảnai lng lng dùng tu vi của mình đUYN di chuyểIehn vịsJz trí của nhữUng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đExược mườYNi mấpqwy cái, dù sao thì cũng đOfUã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữqNsa.

Đến tầUm trưa, hai ngườTUi ngồi ăn nhữUng món cung đaFGình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầaMn đcIó. NhữwTDng ngườpqwi bình thườKcbng thc s không có đzXủ tin đUKBz tiêu pha như vy, nên hai ngườMi cũng ăn chưa đcIến một cái bàn lớn.

DạBIB dày Dương ThầaFGn cc lớn nên nhữsJzng nhân viên phục vụ phảkfui tròn mắcIt ra nhìn.

Tới chiu, Dương Thầewan lạMi theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đQi đaMến trườBIBng đOfUsJzi học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườkfung đOfUuuOi học nữa cổ nhấWEct Hàn Quốc, cũng là trườpqwng mà rấfXkt nhiu nhữewang phu nhân nổi tiếng đbNã tốt nghip.

Bên ngoài trườMng đQqPi học Ewha Womans là một chợ nữA sinh lớn. Ở đKcbây là thiên đsQườnang của con gái, có rấXWst ít nam sinh đaFGi qua đnaây.

S tồn tạIehi của Dương ThầFzn ở đaFGây như một kẻ mt dày, do vy hắKcbn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đJGi đwTDến nhữExng ca hàng của con gái.

đUây, có thểTU nhìn thấUy rấpqwt nhiu nhữExng sảzXn phảBdm trang đfXkiểBIBm mới lạWEc, cũng có thểQ ăn nhữIehng chiếc bánh ngọt có nhân thịat, nhữhbng chiếc bánh ngọt này là nhữwTDng đBhBồ ăn vt đAc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đuiến trước kiểkfum tra nguyên liu, đNc bit chạzXy đXaqến một ca hàng văn phòng phẩIehm ở chợ nữBhB sinh.

NhữuuOng quyểkfun sổ ghi chép Hàn Quốc tht đAáng yêu, đUủ các kiểXaqu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảmUn thân không cầwnmn đewaến nhưng cũng mua một quyểJGn loạGAi to.

May mà Dương ThầcIn còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữKcbng quà tng ở trong túi to này vào trong đcIó mới có thểcI giảUKBi phóng hết đAược chúng.

Tối đKcbến Dương ThầFzn theo kinh nghim của bảzXn thân dn Lâm Nhược Khê đaến chợ hảWEci sảHn Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảqPi sảsQn này, đXWsDHi đIeha số ngườNi qua đsJzườTUng đXaqu không ghé vào, mà nhữExng đuioàn khách du lịzch cũng không dn khách qua.

NhữqNsng hảGAi sảYNn ở đBhBây cung cấzXp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểJG nhìn thấOfUy nó lớn cỡ nào.

Đi dạWEco trong chợ hảcIi sảBIBn này, mua bán hảFzi sảXWsn với ba ca hàng, đDHối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịaM.

ThỉFznh thoảXWsng cũng bắBIBt đewaược nhữDHng con cua cc lớn, nhữBhBng con tôm hùm to, hảaMi tràng, cá muối, tấzXt cảEx đOfUu khiến ngườYNi phụ nữU này thích thú. Dườnang như tấWEct cảhb mọi ngườcIi đDHu cố bán nhữfqng thứGA mới lạpqw này cho cô, còn Dương ThầExn thì đUKBDHng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đaFGống hảYNi sảKcbn này là có thểEx đGAi đsQến ca hàng chế biến thc phẩQm ở lầwTDu hai, có thểM đwTDược ăn hảXWsi sảqPn trc tiếp nữkfua.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đqNsũa cuộn chiếc râu bạXWsch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đUối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờai.

CứDH như vy, ngày đFzPu tiên của tuầzXn trăng mt đGAã qua như vy.

Đến nhữuuOng ngày tiếp theo, hai ngườBhBi đqNsi th nghim cảGAm giác đBdược đaMi tắaFGm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạhbi, một là Hoàng Thổ MạPc ở 75 đExộ, một loạAi là HắcIc Thán Mạfqc ở 65 đsQộ, Diêm Ba MạUc ở 45 đPộ, có thểGA khiến cho bạhXpn đaFGổ rấHt nhiu mồ hôi. Các loạFzi khác nhau sẽ có nhữBdng công năng khác nhau. Ví dụ như loạuii HắYNc Thán MạFzc chính là làm thanh tịkfunh tâm trí, giảzi tr say rượu, còn loạXaqi Diên Ba thì có thểP tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đUồ trang sứJGc ở trên đwnmườewang. Trên du thuyn Hán Giang, đewaược thưởng thứXaqc nhữNng đUàn chim bay, di trú vào ban đJGêm. Còn trên đbNườQng thì đTUược ăn đbNồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờBhBi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờwTD đPến cũng đcIã nhanh chóng qua đGAi.

Sau một tuầKcbn hai ngườpqwi chơi bờKcbi không biết chán, căn bảDHn là lão gia Park Chuan không muốn quấbNy rối hai ngườNi, cuối cùng thì cũng phái ngườzi liên lạbNc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add