Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đCEuốc xinh đrlyẹp của tôi
Tác giảSd: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: TuầbbWn trăng mt

Nhóm dịJch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương ThầOvOn lng lng tắNct đLFèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đvSẹp của ngườBli phụ nữHw này, khẽ mỉgqm cườWqhi trong bóng đuvBêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườEmHng, đTó cũng là một vic hạHgwnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườvSi hầgWu gọi ca thì hai ngườuvBi mới thứtcc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữNa sáng.

Mc dù Dương ThầHgwn phảOJi chú ý xem có ai làm gì bấEmHt lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầtn cũng là mục đNTích chủ yếu khi ở đrlyây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữHoa sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đMc bit đmbeo một chiếc kính râm, đOvOi một đwôi giày lườuvBi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạfkt và đOvOi một đSdôi tấHot giấBkAy, làm lộ ra nhữEmHng đhLgườOvOng cong hoàn m.

Dương ThầqCUn đrlyã nhìn quen cách ăn mc của ngườXNi phụ nữULf nho nhã này, không khỏi sáng mắHgwt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườqCUng với đXNộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạqnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đjtang dùng bữytga.

Lý Tinh Tinh thấLFy Dương ThầAiHn và Lâm Nhược Khê đqCUi xuống, min cưỡng cườmbi gt đbbWSdu một cái, nhưng vin mắqt của ngườTi phụ nữOvO có chút quầBlng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầytgu não nói:
- ChịLSt Nhược Khê, ông ngoạci không cho em cùng với hai ngườAiHi ra ngoài chơi, thc s là phin chết đXNi đkNOược.


- Sau này em có thờhLgi gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờgq là giai đULfoạTn quan trọng đOvOOJ em học cách quảmbn lý công ty. Đương nhiên không thểiwj thư giãn đJược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằuvBng ở lạgqi Trung HảvrBi, trở v Seoul tht chng thú vịHo gì cảHw, ngay cảWm bạrlyn bè cũng không có.


- Muốn bạULfn bè gì chứw, tìm anh nào đrlyó kết hôn là có chồng rồi.
Dương ThầBln trêu đOvOùa.

Trinh Tú giảw mt quỷ trước mt hắNn, h một cái, không đWmmb ý đddến hắEmHn nữiwja.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương ThầNn và Lâm Nhược Khê biết tạHoi sao, nhưng cũng chỉOvO có thểXN nén vết thương trong lòng lạwHi, giảtc bộ như không thấrlyy gì. ChỉvS có như vy mới có thểc cắmbt đLFCEut đLStược nhữrlyng hoài nim trong đBlmbu của Lý Tinh Tinh.

BữWqha sáng của ngườJi Hàn Quốc rấULft quan trọng, cũng giống như một gia đLStình giàu có như nhà họ Park, đfkương nhiên bữXNa sáng có đLStytgy đLStủ mọi thứLSt.

ThứAiH không thểc thiếu đLFược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườmbi dân Hàn Quốc.

ĐvrBt nước của kim chi, đCEuúng là danh bấJt hư truyn. Có rấBlt nhiu gia đNình Hàn Quốc bình thườXNng trên thc tế có hai chiếc tủ lạqCUnh, một cái dùng đSdw đwng nhữSdng đWqhồ ăn thông thườgdWng, một cái chuyên dùng đWmmb đcng kim chi.

Ăn bữCEua sáng xong, Dương ThầOJn cảjtm thấHwy bụng mình như toàn mùi vịXN của kim chi.

ChờEmH cho bữAiHa sáng kết thúc, Dương Thầytgn bèn đEmHưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạHo chơi, t chối vic lão gia Park Chuan đULfã sắjtp xếp cho hai ngườBkAi tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương Thầrlyn lạOJi muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩNc đrlyến vic sẽ dùng gì đkNOOJ đJi ư?Dương ThầAiHn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịddu khổ bao giờJ, ngay cảN ngồi tàu đddin ngầtcm cũng không biết sao?


- Tàu đfkin ngầtMm?
Lâm Nhược Khê nháy mắwHt vài cái. Cô ấNTy thc s không muốn đlNXi.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đLStin ngầWmm rấLFt thun tin, giống như tàu đlNXin ngầWmm ở Seoul, cầEmHn khoảlNXng 1000 Won, da vào quãng đvSườNTng đMi dài hay ngắEmHn đytgM thu phí.


Da vào tỉhLg giá hối đvSoái thì 1000 Won tương đOJương với 5 nhân dân t, va nhanh lạLFi va thoảci mái, lạJi còn có thểqCU tiết kim thờHoi gian.
Dương ThầCEun nói.

- Sao ngay cảytg mấgqy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương ThầJn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấNTy anh là ông xã của em à…


- Chết đBli!

Trong tiếng cườrlyi mắNng, Dương Thầcn dn ngườtci phụ nữAiH này đwến ga tàu đTin ngầcm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đqCUin ngầTm, Dương ThầtMn còn không quên nhữTng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắddp thế giới…

- Bà xã, em biết không? NgườlNXi Nht BảuvBn khi đytgi tàu đHwin ngầLFm, toàn bộ đvrBu xem di đvrBộng. NgườJi Hồng Kông khi đULfi tàu đULfin ngầULfm, đSdu xem báo. NgườLFi ở Đài Loan khi đULfi tàu đAiHin ngầLFm thì nói liên tục. NgườSdi Hàn Quốc đEmHi tàu đNcin ngầgdWm là ngay thng nhấLFt. Em nhìn bọn họ đLFi, mỗi ngườrlyi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đWám ngườXNi xung quanh đgqang dùng ánh mắvSt kỳ lạWqh nhìn chằkNOm chằkNOm hai ngườti, sau đtó cô ý thứHc đAiHược lạOJi rụt ngườNi vào.

Trạiwjm thứLF nhấvrBt mà hai ngườti đWến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đmbi.

T trạqCUm tàu đqin ngầkNOm, hai ngườNi đJi bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đNcin ảhLgnh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng điwjối với ngườfki Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đWqhương với vic nó có ý nghĩdda lịrlych s riêng.

Ở xung quanh đAiHu là chữgW Hán cổ, ở thờiwji cổ Hàn Quốc ngườMi ta dùng chữlNX Hán đbbWhLg viết. nguồn tunghoanh.com

Các ngôi nhà cổ, t nhữhLgng ngườmbi dân bình thườbbWng điwjến hoàng thân quốc thích đkNOu là nhữWng thứt cầwn phảci có.

Do nhữNcng đMoàn làm phim và bầSdu sô ở đXNây tương đHối nhiu, thm chí có hai bầNu sô ăn mc khá chấHot, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đci theo con đqườBlng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảHgwm thấNcy rấgWt kỳ lạt. Mc dù hoàn toàn không có khảT năng đvSWm đOvOáp ứkNOng họ.

Nơi đjtây chủ yếu là nhữqng nơi chụp ảjtnh của các đgdWoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đLFương nhiên sẽ đgdWến đtcgdW nhìn tn mắLStt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữEmHng bờqCU tườbbWng trong cung thờWi cổ. NhữULfng bờdd tườytgng này đwHc bit cao.

Dương ThầWmn cườOJi git git Lâm Nhược Khê:
- TiểHu thư Lâm, em có thểJ trèo th lên bứTc tườULfng này xem. Nếu như có thểfk trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đvSã thành công rồi.


Nói nhữBkAng lờgdWi này xong điwjương nhiên không tránh đWược vic bịBkA Lâm Nhược Khê hung hăng đULfBkAm cho vài phát.

Khi nhìn thấMy nhữwng trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạci tỏ vẻ thích thú vô cùng, điwjc bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đwơn giảMn, chính là ném nhữCEung chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạAiHi làm khổ Dương ThầHgwn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đTã tu luyn đHwược một thờOJi gian, nhưng v đHộ chính xác và thiên phú hoạEmHt đlNXộng chỉCEu coi làm tạBlm đwược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấBly Lâm Nhược Khê đOJã nóng vội muốn v nhà, Dương ThầvSn đqCUã phảHwi lng lng dùng tu vi của mình đqCUXN di chuyểwHn vịWqh trí của nhữMng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đHwược mườWmi mấqCUy cái, dù sao thì cũng đCEuã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữAiHa.

Đến tầWmm trưa, hai ngườNi ngồi ăn nhữHng món cung đvrBình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầqn đNTó. NhữWqhng ngườHoi bình thườlNXng thc s không có đgdWủ tin đXNJ tiêu pha như vy, nên hai ngườjti cũng ăn chưa đOvOến một cái bàn lớn.

DạtM dày Dương Thầytgn cc lớn nên nhữULfng nhân viên phục vụ phảvSi tròn mắEmHt ra nhìn.

Tới chiu, Dương Thầddn lạti theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đci đLStến trườLFng đJNci học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườHgwng đvSHgwi học nữmb cổ nhấHgwt Hàn Quốc, cũng là trườMng mà rấct nhiu nhữEmHng phu nhân nổi tiếng đtã tốt nghip.

Bên ngoài trườEmHng đfkgdWi học Ewha Womans là một chợ nữBl sinh lớn. Ở điwjây là thiên đcườCEung của con gái, có rấMt ít nam sinh đwi qua đHây.

S tồn tạvrBi của Dương ThầuvBn ở đvSây như một kẻ mt dày, do vy hắWqhn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đWqhi đWmến nhữHwng ca hàng của con gái.

đcây, có thểhLg nhìn thấkNOy rấNct nhiu nhữLStng sảfkn phảtcm trang đEmHiểHm mới lạfk, cũng có thểc ăn nhữWng chiếc bánh ngọt có nhân thịHgwt, nhữWqhng chiếc bánh ngọt này là nhữgqng đNồ ăn vt đgqc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đWqhến trước kiểfkm tra nguyên liu, đBkAc bit chạkNOy đhLgến một ca hàng văn phòng phẩiwjm ở chợ nữfk sinh.

NhữWng quyểCEun sổ ghi chép Hàn Quốc tht đBláng yêu, đBkAủ các kiểcu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảkNOn thân không cầfkn đOvOến nhưng cũng mua một quyểtn loạqi to.

May mà Dương ThầHwn còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữHng quà tng ở trong túi to này vào trong đOJó mới có thểw giảNTi phóng hết đEmHược chúng.

Tối đLFến Dương Thầgqn theo kinh nghim của bảAiHn thân dn Lâm Nhược Khê đtcến chợ hảmbi sảhLgn Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảqCUi sảuvBn này, đjtrlyi đOJa số ngườOJi qua đAiHườBkAng đAiHu không ghé vào, mà nhữqng đSdoàn khách du lịddch cũng không dn khách qua.

Nhữiwjng hảgqi sảCEun ở đEmHây cung cấwHp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểN nhìn thấNcy nó lớn cỡ nào.

Đi dạWqho trong chợ hảuvBi sảOJn này, mua bán hảULfi sảjtn với ba ca hàng, đWối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịlNX.

ThỉWqhnh thoảqCUng cũng bắhLgt đNược nhữiwjng con cua cc lớn, nhữULfng con tôm hùm to, hảMi tràng, cá muối, tấgqt cảNc đtcu khiến ngườtMi phụ nữgdW này thích thú. DườbbWng như tấvrBt cảHw mọi ngườmbi đLFu cố bán nhữcng thứW mới lạvS này cho cô, còn Dương Thầytgn thì đtvrBng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đcống hảOvOi sảfkn này là có thểLSt đqi đgdWến ca hàng chế biến thc phẩOvOm ở lầSdu hai, có thểJ đHược ăn hảvSi sảjtn trc tiếp nữTa.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đddũa cuộn chiếc râu bạBkAch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đNối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờHwi.

CứOJ như vy, ngày đHotMu tiên của tuầqCUn trăng mt đmbã qua như vy.

Đến nhữNng ngày tiếp theo, hai ngườNci đvrBi th nghim cảvrBm giác đHgwược đddi tắddm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạBkAi, một là Hoàng Thổ MạhLgc ở 75 đNcộ, một loạLFi là Hắwc Thán MạTc ở 65 đAiHộ, Diêm Ba MạhLgc ở 45 đOvOộ, có thểgdW khiến cho bạMn đBlổ rấHt nhiu mồ hôi. Các loạddi khác nhau sẽ có nhữhLgng công năng khác nhau. Ví dụ như loạrlyi Hắtc Thán MạLStc chính là làm thanh tịmbnh tâm trí, giảtMi tr say rượu, còn loạqCUi Diên Ba thì có thểhLg tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đjtồ trang sứjtc ở trên đjtườHgwng. Trên du thuyn Hán Giang, đvrBược thưởng thứHwc nhữBlng đtàn chim bay, di trú vào ban đSdêm. Còn trên đHườtng thì đlNXược ăn đULfồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờHoi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờwH đXNến cũng đWqhã nhanh chóng qua đWmi.

Sau một tuầLFn hai ngườTi chơi bờddi không biết chán, căn bảmbn là lão gia Park Chuan không muốn quấrlyy rối hai ngườqCUi, cuối cùng thì cũng phái ngườJi liên lạtc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add