Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đTGJốc xinh đbẹp của tôi
Tác giảLQ: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: TuầPn trăng mt

Nhóm dịPch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương ThầFEKn lng lng tắbt đTPèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đGYlẹp của ngườsKIi phụ nữFEK này, khẽ mỉgqm cườAhi trong bóng đEPêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườMng, đfgWó cũng là một vic hạTGJnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườEPi hầGBLu gọi ca thì hai ngườAhi mới thứLQc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữAha sáng.

Mc dù Dương ThầMhLn phảMi chú ý xem có ai làm gì bấct lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầPn cũng là mục đYqích chủ yếu khi ở đKFjây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữKca sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đzXc bit đgqeo một chiếc kính râm, đfvhi một đMhLôi giày lườWKi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạGYlt và đRHzi một đHUôi tấLQt giấWKy, làm lộ ra nhữWsWng đMJfườKcng cong hoàn m.

Dương ThầTGJn đJã nhìn quen cách ăn mc của ngườlri phụ nữEP nho nhã này, không khỏi sáng mắLQt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườsKIng với đdJTộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạKMTnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đjMlang dùng bữFEKa.

Lý Tinh Tinh thấLQy Dương ThầQn và Lâm Nhược Khê đJGRi xuống, min cưỡng cườpMfi gt đFEKMJfu một cái, nhưng vin mắbt của ngườvJi phụ nữGYl có chút quầvJng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầJscu não nói:
- ChịJsc Nhược Khê, ông ngoạKFji không cho em cùng với hai ngườGBLi ra ngoài chơi, thc s là phin chết đMJfi đMhLược.


- Sau này em có thờMhLi gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờGBL là giai đcoạEPn quan trọng đhEP em học cách quảcDn lý công ty. Đương nhiên không thểpMf thư giãn đcược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằgqng ở lạIdpi Trung HảGYli, trở v Seoul tht chng thú vịlr gì cảBW, ngay cảsKI bạTGJn bè cũng không có.


- Muốn bạlBn bè gì chứJsc, tìm anh nào đPó kết hôn là có chồng rồi.
Dương ThầWKn trêu đPùa.

Trinh Tú giảJM mt quỷ trước mt hắJMn, h một cái, không đHUHU ý đQến hắMhLn nữHUa.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương ThầjMln và Lâm Nhược Khê biết tạWsWi sao, nhưng cũng chỉdJT có thểjMl nén vết thương trong lòng lạMi, giảL bộ như không thấfvhy gì. ChỉTP có như vy mới có thểlr cắLt đGBLlrt đlrược nhữYqng hoài nim trong đTPsKIu của Lý Tinh Tinh.

BữLa sáng của ngườGBLi Hàn Quốc rấMhLt quan trọng, cũng giống như một gia đcình giàu có như nhà họ Park, đgqương nhiên bữLQa sáng có đKMTfgWy đpMfủ mọi thứWK.

ThứMhL không thểLQ thiếu đlBược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườjMli dân Hàn Quốc.

ĐsTt nước của kim chi, đHUúng là danh bấdJTt hư truyn. Có rấpMft nhiu gia đKcình Hàn Quốc bình thườJGRng trên thc tế có hai chiếc tủ lạAhnh, một cái dùng đjMlJsc đrng nhữRHzng đPồ ăn thông thườRHzng, một cái chuyên dùng đgqr đKFjng kim chi.

Ăn bữWKa sáng xong, Dương ThầRHzn cảYqm thấby bụng mình như toàn mùi vịLr của kim chi.

ChờML cho bữPa sáng kết thúc, Dương ThầJMn bèn đWKưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạEPo chơi, t chối vic lão gia Park Chuan đKFjã sắzXp xếp cho hai ngườKci tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương ThầKFjn lạMhLi muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩEP đYqến vic sẽ dùng gì đlBJsc đlri ư?Dương ThầvJn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịhu khổ bao giờP, ngay cảLQ ngồi tàu đLin ngầTPm cũng không biết sao?


- Tàu đMJfin ngầMhLm?
Lâm Nhược Khê nháy mắbt vài cái. Cô ấhy thc s không muốn đWKi.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đsKIin ngầBWm rấLt thun tin, giống như tàu đGBLin ngầRHzm ở Seoul, cầWsWn khoảBWng 1000 Won, da vào quãng đzXườjMlng đsKIi dài hay ngắhn đhjMl thu phí.


Da vào tỉGYl giá hối đGBLoái thì 1000 Won tương đWKương với 5 nhân dân t, va nhanh lạfvhi va thoảpMfi mái, lạhbi còn có thểJM tiết kim thờMhLi gian.
Dương ThầGYln nói.

- Sao ngay cảLQ mấvJy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương ThầJMn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấYqy anh là ông xã của em à…


- Chết đvJi!

Trong tiếng cườsTi mắMLng, Dương ThầPn dn ngườIdpi phụ nữFEK này đvJến ga tàu đBWin ngầcDm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đHUin ngầcDm, Dương ThầWKn còn không quên nhữzXng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắHUp thế giới…

- Bà xã, em biết không? NgườvJi Nht BảJGRn khi đMi tàu đlrin ngầLrm, toàn bộ đcDu xem di đhbộng. NgườWsWi Hồng Kông khi đdJTi tàu đTGJin ngầEPm, đTGJu xem báo. NgườLi ở Đài Loan khi đri tàu đKFjin ngầJMm thì nói liên tục. NgườWKi Hàn Quốc đLQi tàu đMhLin ngầTPm là ngay thng nhấKFjt. Em nhìn bọn họ đvJi, mỗi ngườlBi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đvJám ngườLQi xung quanh đfgWang dùng ánh mắdJTt kỳ lạlB nhìn chằMLm chằgqm hai ngườhbi, sau đJMó cô ý thứlrc đLược lạTPi rụt ngườKFji vào.

TrạLm thứWK nhấYqt mà hai ngườKMTi đrến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đsTi.

T trạJMm tàu đGYlin ngầHUm, hai ngườWKi đJMi bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đMin ảLQnh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đKcối với ngườHUi Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đPương với vic nó có ý nghĩdJTa lịIdpch s riêng.

Ở xung quanh đMJfu là chữr Hán cổ, ở thờTPi cổ Hàn Quốc ngườHUi ta dùng chữgq Hán đMLLQ viết.

Các ngôi nhà cổ, t nhữlrng ngườTGJi dân bình thườYqng đGYlến hoàng thân quốc thích đKMTu là nhữJng thứML cầQn phảKMTi có.

Do nhữsTng đTPoàn làm phim và bầhu sô ở đHUây tương đgqối nhiu, thm chí có hai bầjMlu sô ăn mc khá chấLrt, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đpMfi theo con đKFjườhng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảfgWm thấlry rấPt kỳ lạfvh. Mc dù hoàn toàn không có khảP năng đgqzX đcDáp ứbng họ.

Nơi đpMfây chủ yếu là nhữfvhng nơi chụp ảrnh của các đJscoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đvJương nhiên sẽ đMLến đJscpMf nhìn tn mắJMt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữWsWng bờML tườTGJng trong cung thờpMfi cổ. NhữKFjng bờhb tườHUng này đRHzc bit cao.

Dương ThầEPn cườLi git git Lâm Nhược Khê:
- TiểLu thư Lâm, em có thểL trèo th lên bứLc tườfvhng này xem. Nếu như có thểfvh trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đvJã thành công rồi.


Nói nhữEPng lờTPi này xong đGBLương nhiên không tránh đHUược vic bịJ Lâm Nhược Khê hung hăng đRHzWKm cho vài phát.

Khi nhìn thấcDy nhữTGJng trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạBWi tỏ vẻ thích thú vô cùng, đbc bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đTGJơn giảKcn, chính là ném nhữPng chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạKMTi làm khổ Dương ThầPn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đhã tu luyn đLược một thờlBi gian, nhưng v đBWộ chính xác và thiên phú hoạQt đhbộng chỉWsW coi làm tạLQm đAhược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấsKIy Lâm Nhược Khê đPã nóng vội muốn v nhà, Dương ThầPn đhã phảlBi lng lng dùng tu vi của mình đsTLr di chuyểEPn vịMhL trí của nhữLQng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đIdpược mườLri mấby cái, dù sao thì cũng đYqã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữvJa.

Đến tầYqm trưa, hai ngườKFji ngồi ăn nhữbng món cung đEPình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầWKn đFEKó. NhữAhng ngườGBLi bình thườTGJng thc s không có đJGRủ tin đQzX tiêu pha như vy, nên hai ngườKci cũng ăn chưa đlrến một cái bàn lớn.

DạcD dày Dương ThầQn cc lớn nên nhữTGJng nhân viên phục vụ phảAhi tròn mắMJft ra nhìn.

Tới chiu, Dương ThầPn lạJi theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đci đKcến trườMhLng đhJMi học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườbng đJGRsTi học nữML cổ nhấBWt Hàn Quốc, cũng là trườPng mà rấMJft nhiu nhữMLng phu nhân nổi tiếng đTPã tốt nghip.

Bên ngoài trườhng đJscGYli học Ewha Womans là một chợ nữEP sinh lớn. Ở đQây là thiên đAhườLng của con gái, có rấMJft ít nam sinh đdJTi qua đWKây.

S tồn tạPi của Dương Thầlrn ở đrây như một kẻ mt dày, do vy hắrn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đBWi đGYlến nhữLrng ca hàng của con gái. nguồn tunghoanh.com

đlrây, có thểlB nhìn thấMLy rấGBLt nhiu nhữcng sảHUn phảGBLm trang đTPiểsTm mới lạJGR, cũng có thểYq ăn nhữIdpng chiếc bánh ngọt có nhân thịBWt, nhữsKIng chiếc bánh ngọt này là nhữKMTng đWKồ ăn vt đLQc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đlrến trước kiểFEKm tra nguyên liu, đLc bit chạPy đlBến một ca hàng văn phòng phẩGYlm ở chợ nữgq sinh.

NhữfgWng quyểTGJn sổ ghi chép Hàn Quốc tht đMLáng yêu, đLrủ các kiểdJTu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảBWn thân không cầfvhn đJến nhưng cũng mua một quyểBWn loạri to.

May mà Dương ThầTGJn còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữKcng quà tng ở trong túi to này vào trong đWKó mới có thểLr giảKMTi phóng hết đPược chúng.

Tối đsKIến Dương ThầMhLn theo kinh nghim của bảKFjn thân dn Lâm Nhược Khê đAhến chợ hảzXi sảTPn Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảjMli sảTGJn này, đsKIRHzi đjMla số ngườfgWi qua đJscườIdpng đGYlu không ghé vào, mà nhữJGRng đcDoàn khách du lịddKch cũng không dn khách qua.

NhữYqng hảfvhi sảgqn ở đKMTây cung cấYqp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểsT nhìn thấIdpy nó lớn cỡ nào.

Đi dạRHzo trong chợ hảBWi sảFEKn này, mua bán hảKFji sảPn với ba ca hàng, đRHzối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịHU.

ThỉfgWnh thoảPng cũng bắbt đIdpược nhữpMfng con cua cc lớn, nhữsKIng con tôm hùm to, hảci tràng, cá muối, tấKct cảJsc đPu khiến ngườjMli phụ nữWK này thích thú. DườJGRng như tấpMft cảMhL mọi ngườWsWi đMJfu cố bán nhữWKng thứGYl mới lạTGJ này cho cô, còn Dương ThầlBn thì đjMljMlng ngây một chỗ nhìn. truyn đzXược lấHUy t website tung hoanh

Mua xong một đbống hảbi sảYqn này là có thểMhL đvJi đKMTến ca hàng chế biến thc phẩMhLm ở lầzXu hai, có thểQ đsTược ăn hảJi sảLrn trc tiếp nữsKIa.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đMLũa cuộn chiếc râu bạMhLch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đsKIối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờBWi.

CứTP như vy, ngày đWKMLu tiên của tuầQn trăng mt đbã qua như vy.

Đến nhữWKng ngày tiếp theo, hai ngườfvhi đvJi th nghim cảEPm giác đsTược đJMi tắMJfm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạGYli, một là Hoàng Thổ MạQc ở 75 đdJTộ, một loạMJfi là HắKcc Thán MạMhLc ở 65 đMhLộ, Diêm Ba MạHUc ở 45 đMLộ, có thểL khiến cho bạMn đjMlổ rấPt nhiu mồ hôi. Các loạMJfi khác nhau sẽ có nhữfgWng công năng khác nhau. Ví dụ như loạIdpi HắMhLc Thán MạRHzc chính là làm thanh tịWsWnh tâm trí, giảci tr say rượu, còn loạfgWi Diên Ba thì có thểGYl tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đhồ trang sứfvhc ở trên đJscườcDng. Trên du thuyn Hán Giang, đBWược thưởng thứJscc nhữhbng đfgWàn chim bay, di trú vào ban đFEKêm. Còn trên đMườLQng thì đvJược ăn đfvhồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờIdpi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờKFj đJến cũng đbã nhanh chóng qua đlBi.

Sau một tuầddKn hai ngườlBi chơi bờMi không biết chán, căn bảTPn là lão gia Park Chuan không muốn quấJscy rối hai ngườHUi, cuối cùng thì cũng phái ngườvJi liên lạKcc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add