Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đrốc xinh đNCXẹp của tôi
Tác giảJX: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: Tuầin trăng mt

Nhóm dịkGjch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương Thầvn lng lng tắXt đXcèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đvẹp của ngườXi phụ nữDlB này, khẽ mỉXcm cườjISi trong bóng đcêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườBRng, đvSaó cũng là một vic hạIFnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườMzEi hầjISu gọi ca thì hai ngườEYsi mới thứEkjc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữlKa sáng.

Mc dù Dương ThầmXn phảii chú ý xem có ai làm gì bấGzEt lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầDlBn cũng là mục đCxích chủ yếu khi ở đMzEây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữaXa sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đXcc bit đkgfeo một chiếc kính râm, đNCXi một đfvôi giày lườIIGi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạSt và đGzEi một đjISôi tấuSut giấzlUy, làm lộ ra nhữBvrng đNCXườNCXng cong hoàn m.

Dương ThầlKn đzlUã nhìn quen cách ăn mc của ngườjmzi phụ nữGkb nho nhã này, không khỏi sáng mắzlUt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườjmzng với đEYsộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạrBJnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đXang dùng bữBRa.

Lý Tinh Tinh thấBvry Dương ThầYYn và Lâm Nhược Khê đlKi xuống, min cưỡng cườvSai gt đjmzSiu một cái, nhưng vin mắESt của ngườii phụ nữlK có chút quầzoEng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầRu não nói:
- ChịlK Nhược Khê, ông ngoạMzEi không cho em cùng với hai ngườXi ra ngoài chơi, thc s là phin chết đXci đzoEược. truyn đMzEược lấaXy t website tung hoanh


- Sau này em có thờsOi gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờfv là giai đEYsoạXn quan trọng đBcr em học cách quảRn lý công ty. Đương nhiên không thểv thư giãn đlKược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằNCXng ở lạfvi Trung Hảjmzi, trở v Seoul tht chng thú vịBc gì cảrBJ, ngay cảNCX bạSn bè cũng không có.


- Muốn bạmXn bè gì chứr, tìm anh nào đNCXó kết hôn là có chồng rồi.
Dương Thầngn trêu đCxùa.

Trinh Tú giảlK mt quỷ trước mt hắkGjn, h một cái, không đig ý đbNDến hắGzEn nữYYa.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương Thầzcn và Lâm Nhược Khê biết tạMzEi sao, nhưng cũng chỉr có thểzc nén vết thương trong lòng lạYYi, giảBc bộ như không thấYYy gì. Chỉv có như vy mới có thểDlB cắmXt đnguSut đzcược nhữzoEng hoài nim trong đXcSau của Lý Tinh Tinh.

BữMzEa sáng của ngườDlBi Hàn Quốc rấaXt quan trọng, cũng giống như một gia đsOình giàu có như nhà họ Park, đIFương nhiên bữXa sáng có đSSay đGkbủ mọi thứuSu.

ThứJX không thểbND thiếu đzlUược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườngi dân Hàn Quốc.

Đct nước của kim chi, đSBMúng là danh bấGkbt hư truyn. Có rấvSat nhiu gia đXình Hàn Quốc bình thườDlBng trên thc tế có hai chiếc tủ lạcnh, một cái dùng đlGUT đjmzng nhữUTng đJXồ ăn thông thườaXng, một cái chuyên dùng đgv đJXng kim chi.

Ăn bữmXa sáng xong, Dương ThầGzEn cảmXm thấiy bụng mình như toàn mùi vịX của kim chi.

Chờjmz cho bữRa sáng kết thúc, Dương ThầlGn bèn đngưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạmXo chơi, t chối vic lão gia Park Chuan điã sắJXp xếp cho hai ngườBvri tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương ThầEkjn lạXi muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩjIS đrến vic sẽ dùng gì đvSaX đBvri ư?Dương ThầMzEn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịiu khổ bao giờv, ngay cảES ngồi tàu đSain ngầYYm cũng không biết sao?


- Tàu đJXin ngầIFm?
Lâm Nhược Khê nháy mắuSut vài cái. Cô ấMzEy thc s không muốn đSai.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đngin ngầlGm rấCxt thun tin, giống như tàu đRin ngầzoEm ở Seoul, cầzcn khoảXng 1000 Won, da vào quãng điườUTng đCxi dài hay ngắBcn đEYsor thu phí.


Da vào tỉBvr giá hối đBRoái thì 1000 Won tương đaXương với 5 nhân dân t, va nhanh lạori va thoảGzEi mái, lạBRi còn có thểSBM tiết kim thờEYsi gian.
Dương ThầXn nói.

- Sao ngay cảzoE mấuSuy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương ThầlGn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấSBMy anh là ông xã của em à…


- Chết đJXi!

Trong tiếng cườGkbi mắing, Dương ThầzlUn dn ngườmXi phụ nữg này đESến ga tàu đkgfin ngầzoEm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đIFin ngầBRm, Dương ThầGkbn còn không quên nhữcng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắlKp thế giới…

- Bà xã, em biết không? NgườUTi Nht BảGkbn khi đSai tàu đRin ngầXcm, toàn bộ đEYsu xem di đSiộng. NgườCxi Hồng Kông khi đSi tàu đDlBin ngầUTm, đEYsu xem báo. NgườlKi ở Đài Loan khi đSBMi tàu đCxin ngầNCXm thì nói liên tục. NgườaXi Hàn Quốc đDlBi tàu đbNDin ngầSBMm là ngay thng nhấct. Em nhìn bọn họ đii, mỗi ngườESi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đSBMám ngườYYi xung quanh đkgfang dùng ánh mắsOt kỳ lạfv nhìn chằGkbm chằfvm hai ngườfvi, sau đkgfó cô ý thứzcc đngược lạsOi rụt ngườmXi vào.

TrạuSum thứCx nhấDlBt mà hai ngườBci đXến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đEkji.

T trạXm tàu đngin ngầzlUm, hai ngườESi đlKi bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đCxin ảXnh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đJXối với ngườlGi Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đmXương với vic nó có ý nghĩnga lịrch s riêng.

Ở xung quanh đaXu là chữIF Hán cổ, ở thờkgfi cổ Hàn Quốc ngườRi ta dùng chữaX Hán đjmzuSu viết.

Các ngôi nhà cổ, t nhữzoEng ngườBvri dân bình thườvSang đuSuến hoàng thân quốc thích đXu là nhữBRng thứEYs cầzlUn phảuSui có.

Do nhữfvng đXoàn làm phim và bầCxu sô ở đEYsây tương đBcối nhiu, thm chí có hai bầbNDu sô ăn mc khá chấYYt, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đgi theo con đvSaườkGjng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảorm thấcy rấGzEt kỳ lạSBM. Mc dù hoàn toàn không có khảlK năng đlKES đBRáp ứbNDng họ.

Nơi đBRây chủ yếu là nhữcng nơi chụp ảzcnh của các đbNDoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đUTương nhiên sẽ đkGjến đvBc nhìn tn mắzoEt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữIFng bờkgf tườGzEng trong cung thờUTi cổ. Nhữngng bờsO tườing này đBvrc bit cao.

Dương Thầngn cườlGi git git Lâm Nhược Khê:
- TiểzoEu thư Lâm, em có thểsO trèo th lên bứfvc tườgng này xem. Nếu như có thểjmz trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đfvã thành công rồi.


Nói nhữSang lờCxi này xong đfvương nhiên không tránh đXược vic bịlK Lâm Nhược Khê hung hăng đBvrSBMm cho vài phát.

Khi nhìn thấory nhữDlBng trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạfvi tỏ vẻ thích thú vô cùng, đic bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đlKơn giảDlBn, chính là ném nhữYYng chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạXci làm khổ Dương ThầYYn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đorã tu luyn đXược một thờYYi gian, nhưng v đSBMộ chính xác và thiên phú hoạUTt đEYsộng chỉaX coi làm tạIFm đGzEược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấaXy Lâm Nhược Khê đGzEã nóng vội muốn v nhà, Dương ThầMzEn đDlBã phảvi lng lng dùng tu vi của mình đorJX di chuyểBRn vịjmz trí của nhữNCXng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đBvrược mườlGi mấJXy cái, dù sao thì cũng đfvã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữCxa.

Đến tầGzEm trưa, hai ngườJXi ngồi ăn nhữvSang món cung đzcình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầzlUn đYYó. Nhữgng ngườSBMi bình thườXng thc s không có đjmzủ tin đGkbX tiêu pha như vy, nên hai ngườngi cũng ăn chưa đRến một cái bàn lớn.

DạYY dày Dương Thầorn cc lớn nên nhữmXng nhân viên phục vụ phảIFi tròn mắSBMt ra nhìn.

Tới chiu, Dương ThầsOn lạvi theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đEkji đcến trườcng đsOXi học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườjISng đmXngi học nữrBJ cổ nhấkgft Hàn Quốc, cũng là trườYYng mà rấDlBt nhiu nhữkgfng phu nhân nổi tiếng đIFã tốt nghip.

Bên ngoài trườcng đSDlBi học Ewha Womans là một chợ nữzoE sinh lớn. Ở đjmzây là thiên đCxườlGng của con gái, có rấngt ít nam sinh đvSai qua đkgfây.

S tồn tạlGi của Dương ThầIIGn ở đvây như một kẻ mt dày, do vy hắESn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đGzEi đrBJến nhữGkbng ca hàng của con gái.

đNCXây, có thểBc nhìn thấgy rấYYt nhiu nhữNCXng sảorn phảzcm trang đIFiểIFm mới lạg, cũng có thểmX ăn nhữXng chiếc bánh ngọt có nhân thịit, nhữNCXng chiếc bánh ngọt này là nhữlKng đSiồ ăn vt đCxc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đfvến trước kiểkgfm tra nguyên liu, đgc bit chạNCXy đDlBến một ca hàng văn phòng phẩCxm ở chợ nữGzE sinh.

NhữUTng quyểkgfn sổ ghi chép Hàn Quốc tht đSiáng yêu, đBRủ các kiểGkbu dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảESn thân không cầrBJn đYYến nhưng cũng mua một quyểJXn loạgi to.

May mà Dương ThầYYn còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữXng quà tng ở trong túi to này vào trong đSó mới có thểCx giảEYsi phóng hết đBvrược chúng.

Tối đNCXến Dương ThầmXn theo kinh nghim của bảJXn thân dn Lâm Nhược Khê đlKến chợ hảBci sảvn Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảbNDi sảcn này, đcSai đNCXa số ngườkGji qua đYYườgng đYYu không ghé vào, mà nhữSBMng đXcoàn khách du lịorch cũng không dn khách qua.

NhữDlBng hảzoEi sảvn ở đlKây cung cấSBMp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểjmz nhìn thấCxy nó lớn cỡ nào.

Đi dạsOo trong chợ hảXci sảcn này, mua bán hảRi sảXn với ba ca hàng, đUTối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịsO.

Thỉjmznh thoảXng cũng bắkGjt đEkjược nhữing con cua cc lớn, nhữcng con tôm hùm to, hảkGji tràng, cá muối, tấUTt cảsO đEkju khiến ngườXi phụ nữzoE này thích thú. DườuSung như tấDlBt cảkGj mọi ngườSii đJXu cố bán nhữvSang thứSBM mới lạlK này cho cô, còn Dương Thầgn thì đMzEMzEng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đESống hảBci sảlGn này là có thểi đMzEi đGkbến ca hàng chế biến thc phẩjISm ở lầYYu hai, có thểMzE đJXược ăn hảri sảSin trc tiếp nữlGa.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đzlUũa cuộn chiếc râu bạESch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đEkjối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờGzEi.

CứCx như vy, ngày đorEYsu tiên của tuầjISn trăng mt đNCXã qua như vy.

Đến nhữXng ngày tiếp theo, hai ngườmXi đmXi th nghim cảESm giác đgược đkGji tắfvm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạsOi, một là Hoàng Thổ MạjISc ở 75 đaXộ, một loạuSui là HắNCXc Thán Mạorc ở 65 đESộ, Diêm Ba MạlGc ở 45 đMzEộ, có thểX khiến cho bạzoEn đMzEổ rấBRt nhiu mồ hôi. Các loạXi khác nhau sẽ có nhữSang công năng khác nhau. Ví dụ như loạzci HắGkbc Thán MạEkjc chính là làm thanh tịSnh tâm trí, giảMzEi tr say rượu, còn loạEkji Diên Ba thì có thểYY tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đvSaồ trang sứvSac ở trên đBcườjmzng. Trên du thuyn Hán Giang, đRược thưởng thứSic nhữNCXng đràn chim bay, di trú vào ban đCxêm. Còn trên đRườgng thì đBRược ăn đSaồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờUTi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờzoE đXến cũng đvSaã nhanh chóng qua đSBMi.

Sau một tuầrn hai ngườMzEi chơi bờXi không biết chán, căn bảjISn là lão gia Park Chuan không muốn quấkgfy rối hai ngườRi, cuối cùng thì cũng phái ngườaXi liên lạSBMc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add