Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 11 08: Tuần trăng mật
Cô vợ Tổng giám đHZốc xinh đPaZẹp của tôi
Tác giảyA: Mai Can Thái Thiêu Bính

Chương 1108: Tuầhetn trăng mt

Nhóm dịlyzch: Friendship
Nguồn: Mê TruynDương Thầsqn lng lng tắjut đgèn, nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mt xinh đyAẹp của ngườpnii phụ nữYAB này, khẽ mỉjm cườheti trong bóng đxgPêm.

Bỗng nhiên phát hin ra, cho dù không làm gì thì vợ của mình nói chuyn cùng mình hồi lâu, vn ngủ ngon lành trên giườmYHng, đYpNó cũng là một vic hạHZnh phúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi có tiếng ngườYpNi hầlyzu gọi ca thì hai ngườmYHi mới thứtcc dy, ra mt rồi xuống nhà dùng bữala sáng.

Mc dù Dương ThầaWJn phảgaWi chú ý xem có ai làm gì bấCayt lợi cho Trinh Tú hay không, nhưng cùng với Lâm Nhược Khê ở Seoul chơi hai tuầeon cũng là mục đuích chủ yếu khi ở đBLây, ngủ nướng chút cũng không có gì to tát.

Ăn xong bữala sáng lin ra ngoài chơi. Lâm Nhược Khê còn đkc bit đZUeo một chiếc kính râm, đni một đaFôi giày lườRxRi, mc một chiếc váy lông dê màu hồng nhạFt và đYABi một đnôi tấeot giấnuKy, làm lộ ra nhữaWJng đYpNườCayng cong hoàn m.

Dương ThầmYHn đziã nhìn quen cách ăn mc của ngườgaWi phụ nữgaW nho nhã này, không khỏi sáng mắYABt lên. Lâm Nhược Khê ăn mc như vy phù hợp một cách khác thườalng với đoộ tuổi hơn hai mươi của cô.

Bên cạyAnh bàn ăn, Trinh Tú và Lý Tinh Tinh đjang dùng bữka.

Lý Tinh Tinh thấZUy Dương ThầWnn và Lâm Nhược Khê đWgi xuống, min cưỡng cườiHyi gt đaFlyzu một cái, nhưng vin mắNZSt của ngườRxRi phụ nữYpN có chút quầyAng thâm.

Còn Trinh Tú thì sầZnCu não nói:
- Chịnsu Nhược Khê, ông ngoạtci không cho em cùng với hai ngườli ra ngoài chơi, thc s là phin chết đyli điHyược.


- Sau này em có thờli gian ở Hàn Quốc mà. Bây giờg là giai đHZoạnn quan trọng đZUyl em học cách quảyln lý công ty. Đương nhiên không thểYpN thư giãn đZnCược rồi.
Lâm Nhược Khê nhéo nhẹ vào má Trinh Tú.

Vẻ mt Trinh Tú không vui, nói:
- Còn không bằNZSng ở lạyli Trung Hảni, trở v Seoul tht chng thú vịJk gì cảZU, ngay cảYpN bạpnin bè cũng không có.


- Muốn bạaln bè gì chứtc, tìm anh nào đzió kết hôn là có chồng rồi.
Dương Thầlyzn trêu đAcùa.

Trinh Tú giảlyz mt quỷ trước mt hắHYln, h một cái, không đlWn ý đgến hắyln nữAca.

Trên bàn ăn, Lý Tinh Tinh ngồi im lng ăn, không nói tiếng nào.

Mc dù Dương Thầhetn và Lâm Nhược Khê biết tạui sao, nhưng cũng chỉKj có thểNZS nén vết thương trong lòng lạghgi, giảZnC bộ như không thấsqy gì. ChỉiHy có như vy mới có thểpni cắWgt đnuKalt đeoược nhữtcng hoài nim trong đJkxgPu của Lý Tinh Tinh.

BữYpNa sáng của ngườli Hàn Quốc rấaWJt quan trọng, cũng giống như một gia đNZSình giàu có như nhà họ Park, đnsuương nhiên bữla sáng có đnghgy đKjủ mọi thứo.

ThứyA không thểzi thiếu đKjược chính là một bát canh ngao to, bên trong còn bỏ kim chi-một món ăn hàng ngày của ngườiHyi dân Hàn Quốc.

Đot nước của kim chi, đHYlúng là danh bấhett hư truyn. Có rấRxRt nhiu gia đYpNình Hàn Quốc bình thườlyzng trên thc tế có hai chiếc tủ lạFnh, một cái dùng đpnigaW đJkng nhữxgPng đCayồ ăn thông thườsqng, một cái chuyên dùng đoRxR đzing kim chi.

Ăn bữtca sáng xong, Dương Thầnsun cảZUm thấaly bụng mình như toàn mùi vịtc của kim chi.

Chờal cho bữjua sáng kết thúc, Dương Thầhetn bèn đKjưa Lâm Nhược Khê ra ngoài dạFo chơi, t chối vic lão gia Park Chuan đBLã sắBLp xếp cho hai ngườoi tài xế và xe riêng.

Lâm Nhược Khê buồn bc sao Dương ThầMMmn lạJki muốn ra ngoài:
- Anh không nghĩl đJkến vic sẽ dùng gì đeoaF đki ư?Dương Thầhetn thở dài nói:
- Em t nhỏ vn chưa chịHZu khổ bao giờyA, ngay cảhet ngồi tàu đlin ngầYABm cũng không biết sao?


- Tàu đghgin ngầlyzm?
Lâm Nhược Khê nháy mắhett vài cái. Cô ấly thc s không muốn đNZSi.

- Một thành phố lớn của thế giới, tàu đuin ngầYpNm rấSOt thun tin, giống như tàu đgaWin ngầsqm ở Seoul, cầcn khoảgaWng 1000 Won, da vào quãng đAcườMMmng đMMmi dài hay ngắyln đzinsu thu phí.


Da vào tỉud giá hối đNZSoái thì 1000 Won tương điHyương với 5 nhân dân t, va nhanh lạYpNi va thoảnsui mái, lạheti còn có thểYAB tiết kim thờpnii gian.
Dương Thầyln nói.

- Sao ngay cảBL mấeoy cái này mà anh cũng biết?
Lâm Nhược Khê hiếu kỳ nói.

Dương ThầnuKn vỗ vỗ ngc:
- Em không thấRxRy anh là ông xã của em à…


- Chết đyAi!

Trong tiếng cườtci mắnng, Dương ThầHZn dn ngườyAi phụ nữghg này đcến ga tàu đlin ngầsqm, rồi bước lên tàu.

Ngồi trên tàu đlin ngầkm, Dương Thầjun còn không quên nhữFng kinh nghim tuyt diu của mình khi chu du khắZnCp thế giới…

- Bà xã, em biết không? Ngườci Nht BảSOn khi đsqi tàu đgin ngầzim, toàn bộ đaWJu xem di đnộng. NgườYpNi Hồng Kông khi đci tàu đyuin ngầaWJm, đgaWu xem báo. NgườAci ở Đài Loan khi đki tàu đnsuin ngầhetm thì nói liên tục. Ngườeoi Hàn Quốc đaFi tàu đSOin ngầnm là ngay thng nhấHZt. Em nhìn bọn họ đeoi, mỗi ngườgaWi một khuôn mt, na câu cũng không nói.


Lâm Nhược Khê nhìn đlám ngườPaZi xung quanh đyAang dùng ánh mắnsut kỳ lạyl nhìn chằaWJm chằnsum hai ngườtci, sau đyló cô ý thứkc đNZSược lạMMmi rụt ngườaFi vào.

Trạnsum thứmYH nhấKjt mà hai ngườHZi đghgến là làng cổ Hanok của Nam Sơn mà Lâm Nhược Khê muốn đli.

T trạlyzm tàu đoin ngầKjm, hai ngườudi đali bộ vào trong làng cổ Hanok.

Nơi này là thành phố văn hóa đaFin ảNZSnh. Mc dù nói là cổ tích trăm năm, nhưng đYpNối với ngườudi Hàn Quốc mà nói thì cũng tương đlương với vic nó có ý nghĩCaya lịWgch s riêng.

Ở xung quanh đyAu là chữJk Hán cổ, ở thờSOi cổ Hàn Quốc ngườghgi ta dùng chữu Hán đyAu viết.

Các ngôi nhà cổ, t nhữkng ngườsqi dân bình thườalng đoến hoàng thân quốc thích đSOu là nhữjng thứRxR cầln phảghgi có.

Do nhữpning đYpNoàn làm phim và bầsqu sô ở đlây tương đmYHối nhiu, thm chí có hai bầCayu sô ăn mc khá chấiHyt, tiến lên trên hỏi Lâm Nhược Khê có muốn đheti theo con đYpNườYpNng ngh thut hay không.

Điu này làm cho Lâm Nhược Khê cảPaZm thấxgPy rấzit kỳ lạl. Mc dù hoàn toàn không có khảBL năng đJkhet đjáp ứWgng họ.

Nơi đpniây chủ yếu là nhữtcng nơi chụp ảAcnh của các đZUoàn làm phim Hàn Quốc. Được coi là fan của phim Hàn, Lâm Nhược Khê đMMmương nhiên sẽ đYABến đZnCZnC nhìn tn mắiHyt.

Ở bốn phía của một số tòa nhà cổ này là nhữylng bờKj tườung trong cung thờni cổ. NhữYABng bờg tườHZng này đmYHc bit cao.

Dương Thầyln cườMMmi git git Lâm Nhược Khê:
- Tiểcu thư Lâm, em có thểnsu trèo th lên bứudc tườjng này xem. Nếu như có thểWg trèo qua, thì Thérèse Raquin như em đjuã thành công rồi.


Nói nhữnng lờYpNi này xong đlương nhiên không tránh đZUược vic bịc Lâm Nhược Khê hung hăng đMMmKjm cho vài phát.

Khi nhìn thấBLy nhữAcng trò chơi cổ, Lâm Nhược Khê lạgi tỏ vẻ thích thú vô cùng, đBLc bit là trò “Ném thẻ vào bình rượu”.

Trò chơi này cũng đZnCơn giảsqn, chính là ném nhữjng chiếc que dài giống như mũi tên và trong một số cái bình.

Trò này và trò chơi với búp bê trước kia của Lâm Nhược Khê giống nhau.

Nhưng vic này lạji làm khổ Dương ThầCayn. Mc dù nói là Lâm Nhược Khê đWnã tu luyn đjược một thờmYHi gian, nhưng v đYpNộ chính xác và thiên phú hoạsqt đtcộng chỉBL coi làm tạSOm đnsuược.

Ném bốn năm mươi cái mới vào một cái.

Nhìn thấhety Lâm Nhược Khê đalã nóng vội muốn v nhà, Dương ThầPaZn đpniã phảpnii lng lng dùng tu vi của mình đRxRSO di chuyểCayn vịPaZ trí của nhữSOng cái bình kia.

Do vy mà Lâm Nhược Khê mới vào đpniược mườAci mấuy cái, dù sao thì cũng đoã thỏa mãn nên không chơi tiếp nữSOa.

Đến tầeom trưa, hai ngườSOi ngồi ăn nhữxgPng món cung đZUình Hàn Quốc nổi tiếng trong một nhà hàng gầyun đHZó. NhữaWJng ngườlyzi bình thườlyzng thc s không có đRxRủ tin đgaWBL tiêu pha như vy, nên hai ngườgaWi cũng ăn chưa đziến một cái bàn lớn.

Dạyl dày Dương Thầgn cc lớn nên nhữZnCng nhân viên phục vụ phảyAi tròn mắut ra nhìn.

Tới chiu, Dương ThầBLn lạpnii theo ý của Lâm Nhược Khê, cùng đli đZUến trườlng đuudi học Ewha Womans nổi tiếng trên thế giới.

Đây chính là trườlng đnuKki học nữRxR cổ nhấhett Hàn Quốc, cũng là trườPaZng mà rấalt nhiu nhữJkng phu nhân nổi tiếng đylã tốt nghip.

Bên ngoài trườtcng đpnijui học Ewha Womans là một chợ nữWn sinh lớn. Ở đBLây là thiên đHYlườeong của con gái, có rấHYlt ít nam sinh đZnCi qua đHZây.

S tồn tạnuKi của Dương Thầcn ở đziây như một kẻ mt dày, do vy hắyAn mới ngang nhiên cùng Lâm Nhược Khê đyui đoến nhữiHyng ca hàng của con gái.

đziây, có thểBL nhìn thấhety rấCayt nhiu nhữJkng sảln phảHYlm trang đjiểnm mới lạnuK, cũng có thểyu ăn nhữWgng chiếc bánh ngọt có nhân thịct, nhữnuKng chiếc bánh ngọt này là nhữtcng đWnồ ăn vt đyuc thù ở Hàn Quốc.

Lâm Nhược Khê đyAến trước kiểPaZm tra nguyên liu, đzic bit chạtcy đFến một ca hàng văn phòng phẩzim ở chợ nữl sinh.

NhữRxRng quyểSOn sổ ghi chép Hàn Quốc tht đWgáng yêu, đylủ các kiểju dáng, khiến cho Lâm Nhược Khê không muốn buông tay, rõ ràng là bảxgPn thân không cầjun đtcến nhưng cũng mua một quyểgn loạtci to.

May mà Dương Thầzin còn mang theo Giới T Tu Di Giới, lén tìm một chỗ, bỏ nhữkng quà tng ở trong túi to này vào trong đló mới có thểWn giảRxRi phóng hết đyAược chúng.

Tối đsqến Dương ThầJkn theo kinh nghim của bảKjn thân dn Lâm Nhược Khê đxgPến chợ hảheti sảjun Noryangjin ở Seoul.

Ở chợ hảghgi sảyAn này, đPaZxgPi đxgPa số ngườghgi qua đlườlng đcu không ghé vào, mà nhữWgng đsqoàn khách du lịjch cũng không dn khách qua.

Nhữeong hảAci sảWgn ở đKjây cung cấYABp cho toàn bộ thành phố Seoul, có thểzi nhìn thấPaZy nó lớn cỡ nào.

Đi dạsqo trong chợ hảlyzi sảFn này, mua bán hảFi sảNZSn với ba ca hàng, đZUối với Lâm Nhược Khê mà nói cũng cc kỳ thú vịyu.

ThỉaWJnh thoảjung cũng bắRxRt đnsuược nhữyung con cua cc lớn, nhữaFng con tôm hùm to, hảJki tràng, cá muối, tấHYlt cảhet đFu khiến ngườWni phụ nữhet này thích thú. DườiHyng như tấtct cảl mọi ngườKji đRxRu cố bán nhữnuKng thứk mới lạpni này cho cô, còn Dương Thầkn thì đjnng ngây một chỗ nhìn.

Mua xong một đkống hảHZi sảaWJn này là có thểyA đtci đFến ca hàng chế biến thc phẩyAm ở lầCayu hai, có thểl đgaWược ăn hảZUi sảjn trc tiếp nữRxRa.

Rót một ít tương ớt vào, dùng chiếc đHZũa cuộn chiếc râu bạNZSch tuộc còn tươi kia vào ăn, tuyt đmYHối là một cách hưởng thụ khó nói thành lờyAi.

Cứju như vy, ngày đKjou tiên của tuầln trăng mt đNZSã qua như vy.

Đến nhữyAng ngày tiếp theo, hai ngườgi đtci th nghim cảZUm giác đalược đji tắYpNm xông hơi nổi tiếng ở Hàn Quốc, phân bit thành ba loạYpNi, một là Hoàng Thổ Mạlyzc ở 75 đtcộ, một loạali là HắRxRc Thán Mạkc ở 65 đudộ, Diêm Ba MạHZc ở 45 đHZộ, có thểsq khiến cho bạPaZn đZnCổ rấghgt nhiu mồ hôi. Các loạyAi khác nhau sẽ có nhữMMmng công năng khác nhau. Ví dụ như loạSOi HắWgc Thán MạZnCc chính là làm thanh tịYpNnh tâm trí, giảeoi tr say rượu, còn loạjui Diên Ba thì có thểKj tu dưỡng dung nhan.

Nhân tin mua vài đeoồ trang sứlyzc ở trên đHZườPaZng. Trên du thuyn Hán Giang, đziược thưởng thứtcc nhữFng đYpNàn chim bay, di trú vào ban đylêm. Còn trên đyuườWgng thì đjuược ăn đZnCồ nước và uống rượu Soju…

Quãng thờnuKi gian vui chơi mà Lâm Nhược Khê không ngờZU đYpNến cũng đgã nhanh chóng qua đtci.

Sau một tuầSOn hai ngườYABi chơi bờZnCi không biết chán, căn bảKjn là lão gia Park Chuan không muốn quấFy rối hai ngườiHyi, cuối cùng thì cũng phái ngườoi liên lạghgc.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add