Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảSvS: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịDaSch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn
Theo như cách nói của Dương ThầZn, một SắSvSc Vi giàu cảksKm xúc vô cùng đksKồng tình, nhíu mày nói:
- CảYm giác của em hin giờSZ, là có thểdYV thi triểln một ít k xảHho thầQPn kỳ, nhưng đSZáng tiếc không có năng lượng đdYVPVt chống đGnỡ s thi triểymkn của em, có thểxDQ là do vic tu luyn và cảSLnh giới của em không hợp nhau.

Dương Thầvxyn cườPi nói:
- Anh rấsPBt mong đfiQược thấdYVy, Sắxoc Vi yêu dấsPBu của anh đwPã lĩksKnh ngộ đxDQược gì, đLợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đzTột phá ra.

Sắapc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạSvSi đKGxi nữPa sao? Hình như là rấiAt gấfiQp?

Dương ThầYn bấPVtt lc:
- Còn không phảLi là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đPó sao, anh ta kết hôn với tiểPu thư họ ĐườSvSng không đVvzược mấQlSy hôm, anh phảPi đSvSến đVvzó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
SắfiQc Vi bỡn cợt cườQki hỏi.

Dương Thầvxyn ngượng ngùng cườzTi nói:
- Đng nhắxoc nữdYVa, chỉlY cầSLn không mang theo con gái là ơn trờSLi đHfLt rồi.

- Con gái à?
SắQPc Vi thấtQt thanh kinh ngạlc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườQPi phụ nữlY.

Dương ThầVYn gấMfPp rút kểMfP v vic nhn nuôi Lam Lam, lạtQi giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho SắBZc Vi hiểZu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườMfPi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩVFa là con của tấmoQt cảVF chúng ta.

- Sao lạDaSi nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầGnn biết là ai đlã sinh ra, tấGnt cảSZ nhữong ngườQki còn lạoli đymku phảwPi coi như con đGnẻ của mình!
Dương ThầZn giảDaS vờZ hờfiQn gin nói.

- Suy nghĩymk xa vờwPi quá.

SắQkc Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờZ, em thấlYy là nhn nuôi thì đQPáng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đolZa, đZến lúc đyMtó sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạdYVy con cái.

Dương ThầfiQn cườYgi to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữMfPa à, con yêu tinh ngày thườtHHng dữymk dằiAn như thế, mà khi thấksKy Nhược Khê như chuột thấoy mèo toát cảY mồ hôi lạolnh đtQVvzy.

SắmoQc Vi bĩksKu môi:
- Có gì đGnáng sợ chứdYV, không phảoli anh đNdVã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờoli hạYgn một năm này…cũng sắymkp đvxyến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắksKp đLến kỳ hạBZn rồi, dù gì thì bây giờY cũng đQkã tháng 9.
Dương ThầsPBn thở dài:
- ThờYgi gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩY đxoến lúc đwwxó, Nhược Khê chắYc sẽ không làm gì quá đKGxáng đksKâu, dù gì thì cảl hai cũng đlYu đtQã thay đHhổi.

SắQkc Vi gt gt đtHHHhu, cườksKi nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắNdVp tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đollYy.

Dương ThầGnn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứSZc cảnm thấdYVy điAau đmoQolu, nhưng khi nghĩdYV đpến chịymk em nhà họ Thái, cũng là bên đymkó thoảQki mái hơn, cũng không sao.

Mang theo SắSLc Vi trở v, chắoc sẽ chịnu một chút ảksKnh hưởng, khi v đtHHến khu bit th phía Tây Trung HảLi, thì trờtQi đymkã tối.

Biết rằxong Dương ThầtQn và SắNdVc Vi cùng trở v, MạHfc Thin Ny đnc bit căn dn mẹ mình trên đapườymkng v mua thêm một ít thc phẩLm tươi, hai mẹ con hin giờKGx đxDQang lủi thủi trong bếp.

Đợi SắQkc Vi va vào ca, MạfiQc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạksKp d, lao vào ôm lấdYVy SắVvzc Vi.
- Cô đlã v rồi, có phảSvSi đxDQã gp rắSZc rối gì không?

Có thểPVt thấyMty rằSLng, hai ngườyMti phụ nữKGx này khi sống chung với nhau, tình cảYm đPã thân thiết như ngườYgi một nhà. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

SắtHHc Vi gt đmoQSLu:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểzT cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đnâu.

ĐMfPu kia Dương ThầYn lp tứzTc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểmoQ có cái hôn l nào, khiến cho ngườVFi làm mẹ như Mã Quế Phương không đnược bình tĩYnh.

Dương ThầMfPn cung kính cúi đLvxyu:
- Mẹ nói đVFúng, con đapã không đPược chu đláo, đtQã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạwPi, dù gì thì mọi chuyn cũng đPã đZến nước này, bà cũng chấvNp nhn rồi, quay lạdYVi mờtHHi Dương Thầln ngồi, rồi rót trà cho hắwwxn.

Hiếm khi đapược yên tĩvxynh đPVtKGx cho hai ngườdYVi phụ nữzT thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạNdVnh còn có một bà mẹ vợ, bữiAa cơm đksKó Dương ThầMfPn cảHhm thấxoy ngon hơn nữBZa chính là sxyNm áp.

Mã Quế Phương tuy sắSvSc mt không mấzTy thân thin, nhưng bà thuộc loạNdVi ngườHfi đwPiểPn hình thương chàng rểvxy, lâu lâu lạVYi gắvNp thứymkc cho Dương Thầoln, lạMfPi còn đsPBc bit hấtHHp cho Dương ThầdYVn hai nồi cơm, bà đGnã xem Dương ThầNdVn như heo rồi.

Cũng may khảxo năng ăn uống của Dương ThầSLn cũng khá, một bàn lớn thứZc ăn điAã vơi đNdVược gầksKn hết.

Chỉap là, Mã Quế Phương rấSLt tứKGxc gin đYối với Dương Thầoln, t đwPyMtu tới cuối không cườVFi lấYgy một cái, đLc bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đsPBã nhn nuôi một điAHfa con, tâm trạymkng còn xấBZu đksKi.

- Dương Thầoln, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấmoQt đtHHxonh không đlược đZtQ con của Tổng giám đvNốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắnt đGnZu lo lắvxyng cho tương lai đLYa cháu sau này.

Dương ThầtQn sắlc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt Mạolc Thin Ny ng đHfỏ cảHh lên.

- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắsPBm!
NgườVvzi phụ nữxo đVvzã xấxDQu hổ lắZm.

Dương ThầYgn cườiAi ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đZng lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảSvS con, không cầvNn biết là con của ai, cô ấLy cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám đGnốc Lâm t nhỏ đmoQã theo ba mình đwwxi làm công ích, còn đymkến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đSvSáng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạni đvxyi dây dưa với con đoược chứwP.
Mã Quế Phương lắPc đHhwPu thở dài.Dương ThầfiQn khổ sở, sao lạNdVi nói như mình là con cóc đymkòi ăn thịvNt thiên nga chứo?

MạtQc Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạxyNi nói v con rểZ mình như thế? nguồn tunghoanh.com

Mã Quế Phương quay đLapu đQPũa gõ gõ lên đxyNpu con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảxDQi một đPVtôi với Tổng giám đdYVốc Lâm, thì đfiQám cưới này sẽ không có con sao?

MạvNc Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em SắMfPc Vi mà, cô ấtQy quen với Dương ThầzTn trước con mà.

- Có chuyn này nữiAa sao?
Mã Quế Phương nhìn SắfiQc Vi đvNang im lng.

SắHfc Vi hé ming cườPi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương ThầHfn đBZâu, tôi không hợp.

Dương ThầYgn tht không đZược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữiAng lờxyNi này, tht ra cũng chỉP là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữtHHa, bà ta đoã thành công, mình đKGxã không còn mt mũi đvxyối din với các cô ấiAy nữvxya.

Suy nghĩQP k lạPi, nếu không phảpi trờYgi xui đdYVxyNt khiến làm mình phảMfPi lấGny Nhược Khê, trở thành bạfiQn gái chính thứPc của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì Mạoc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đmoQpi không có nếu như.

Mình cũng chỉPVt còn cách chai mt, làm hết khảmoQ năng có thểP mà chiu chuộng họ, còn đLối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉZm cườSLi, thôn Kim Sơn gầxDQn đdYVPnh núi, đdYVã bịmoQ cháy rụi một mảolng rng lớn mưa khói khắiAp nơi.

Hình bóng một nam một nữn, đBZã xuấyMtt hin t trong không trung xuống đMfPlYt.

Ngườpi phụ nữHf này, mc bộ đwPồ dài, xinh đVFẹp tuyt trầNdVn, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đxyNen nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườoi đapàn ông, gương mt góc cạVYnh có phầapn giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đxDQồ dài đNdVen, nét mt kiêu căng.

- Tht đHháng chết! Họ đvNã đpi rồi, chúng ta đZã đNdVến tr!
Sư thái Yên Vũ tứzTc tối dm chân.

NgườxyNi đdYVàn ông trầolm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đxyNã nhìn thấvxyy ngườsPBi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắNdVm là vẽ lạPi hình ảYnh ngườKGxi đNdVó, sau đZó phái nhữksKng ngườtHHi của giới hoàng đKGxi đtQiu tra là đVYược rồi. NgườQPi đtHHàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảxyNnh Hoa HạiA cũng không nhiu đwwxâu, chắHhc chắYn sẽ có manh mối.

Ánh mắvNt Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đVvzfiQi ca suy nghĩKGx chu đLáo, lát nữZa em sẽ vẽ ra, tên tiểdYVu t đBZáng ghét, đHhã dám hủy hoạKGxi vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịolu s sỉlY nhục này bao giờKGx.

- Đợi khi em tìm thấny hắvxyn, anh sẽ đxyNi cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đPối không phảSLi chịvxyu sHfc hiếp nào, nhưng em hãy cảvxynh giác đnng đdYVHh quá nhiu ngườwPi biết, nếu điAến tai cha, ông ấvNy rấLt xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấmoQt đHhnnh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấzTy, cảDaS anh và em sẽ không tránh khỏi bịdYV trách phạHht đMfPâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đVFến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đMfPến em đxoâu.
Yến Phi Vũ khinh thườQPng nói.

- NhịVF muội, không đksKược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờzT ông ấBZy không nhớ nhung em và tam muội đVvzâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườYgi xấzTu đlYi nữna, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịLu quên đQPi sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì đtHHã không bỏ mc bọn em ngầksKn ấPy năm! Càng không thèm đQPi tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảsPBo em đSLi xin lỗi cha mà cũng khó vy sao?

Yến Phi Vũ lạwPnh lùng nói:
- ĐPi ca, em muốn anh giúp em, chứksK không phảDaSi đwPQk nghe nhữHhng lờyMti này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đZi xin lỗi cha à, em không đksKi! Em đlYâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n:
- Thôi đwPược, nếu đnã như thế, em cứtHH đZi tìm đQPi, nếu tìm đYược, hãy nói anh nghe, anh v đzTBZo Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườYi đmoQàn ông thoắksKt một cái mấtQt hút trên đowPnh núi.

ChỉsPB đyMtHh lạSLi Yến Phi Vũ im lng đQPVFng ở bên mép tườNdVng đVFã nát, nhìn nhữVYng ngôi sao trên bầKGxu trờpi đxDQen nhánh, như là đdYVang nhớ lạksKi đliu gì đYgó.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add