[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.




Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảdk: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịIVzch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn




Theo như cách nói của Dương ThầpEn, một SắtDc Vi giàu cảVm xúc vô cùng đbGồng tình, nhíu mày nói:
- CảbGm giác của em hin giờzq, là có thểKC thi triểhln một ít k xảepDo thầUbln kỳ, nhưng đBáng tiếc không có năng lượng đwIVz chống đETỡ s thi triểVn của em, có thểbG là do vic tu luyn và cảSsnh giới của em không hợp nhau.

Dương ThầmVn cườpEi nói:
- Anh rấxt mong đcược thấKVQy, SắpEc Vi yêu dấKVQu của anh đZbhã lĩltnnh ngộ đmVược gì, đbGợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đYpUột phá ra.

SắUblc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạDgDi đQji nữIVza sao? Hình như là rấYYSt gấclzp?

Dương Thầzqn bấclzt lc:
- Còn không phảBi là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đFBó sao, anh ta kết hôn với tiểGwu thư họ Đườltnng không đYpUược mấpEy hôm, anh phảnSi đhlến đxó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
SắGwc Vi bỡn cợt cườVi hỏi.

Dương Thầhln ngượng ngùng cườmVi nói:
- Đng nhắlc nữGwa, chỉQj cầDdGn không mang theo con gái là ơn trờUbli đnxUzt rồi.

- Con gái à?
Sắcc Vi thấzYZt thanh kinh ngạETc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườRsei phụ nữnx.

Dương ThầYpUn gấgxEp rút kểq v vic nhn nuôi Lam Lam, lạZbhi giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho Sắnxc Vi hiểSsu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườbGi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩnxa là con của tấFBt cảUbl chúng ta.

- Sao lạsKIi nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầzYZn biết là ai đYpUã sinh ra, tấsKIt cảIVz nhữlng ngườRRci còn lạYpUi đVcu phảQji coi như con đGwẻ của mình!
Dương ThầETn giảRRc vờGw hờkn gin nói.

- Suy nghĩET xa vờsKIi quá.

Sắxc Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờltn, em thấwy là nhn nuôi thì đzYZáng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đYYSDgDa, đhlến lúc đVló sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạbGy con cái.

Dương ThầepDn cườepDi to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữja à, con yêu tinh ngày thườUzng dữUz dằQjn như thế, mà khi thấRRcy Nhược Khê như chuột thấltny mèo toát cảltn mồ hôi lạQRQnh đGwTy.

Sắjc Vi bĩUblu môi:
- Có gì đQRQáng sợ chứbLK, không phảdki anh đIVzã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờji hạpmFn một năm này…cũng sắBp đQjến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắkp đVlến kỳ hạhln rồi, dù gì thì bây giờB cũng đVã tháng 9.
Dương ThầGwn thở dài:
- Thờwi gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩRse đzYZến lúc đQjó, Nhược Khê chắsKIc sẽ không làm gì quá đnxáng đmVâu, dù gì thì cảlUY hai cũng đKVQu đjã thay đqổi.

Sắltnc Vi gt gt đKVQQju, cườbLKi nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắpEp tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đnSUbly.

Dương ThầlUYn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứzYZc cảkm thấSsy đpmFau đepDTu, nhưng khi nghĩk đdkến chịj em nhà họ Thái, cũng là bên đIVzó thoảGwi mái hơn, cũng không sao.

Mang theo Sắzqc Vi trở v, chắbGc sẽ chịZbhu một chút ảlUYnh hưởng, khi v đVlến khu bit th phía Tây Trung HảVli, thì trờDdGi đdkã tối.

Biết rằltnng Dương ThầETn và Sắwc Vi cùng trở v, Mạxc Thin Ny đKCc bit căn dn mẹ mình trên đzYZườYYSng v mua thêm một ít thc phẩnSm tươi, hai mẹ con hin giờc đxang lủi thủi trong bếp.

Đợi Sắxc Vi va vào ca, MạDdGc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạQjp d, lao vào ôm lấYYSy SắVcc Vi.
- Cô đUzã v rồi, có phảli đcã gp rắIVzc rối gì không?

Có thểUz thấqy rằRseng, hai ngườlUYi phụ nữV này khi sống chung với nhau, tình cảBm đZbhã thân thiết như ngườmVi một nhà.

Sắltnc Vi gt đRseIVzu:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểpmF cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đzYZâu.

ĐYYSu kia Dương Thầdkn lp tứGwc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểdk có cái hôn l nào, khiến cho ngườBi làm mẹ như Mã Quế Phương không đtDược bình tĩjnh.

Dương ThầVn cung kính cúi đltnwu:
- Mẹ nói đQjúng, con đbLKã không đDdGược chu đxáo, đGwã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạtDi, dù gì thì mọi chuyn cũng đzYZã đjến nước này, bà cũng chấqp nhn rồi, quay lạji mờUzi Dương ThầVcn ngồi, rồi rót trà cho hắlUYn.

Hiếm khi đlUYược yên tĩknh đnSlUY cho hai ngườSsi phụ nữDdG thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạepDnh còn có một bà mẹ vợ, bữpmFa cơm đgxEó Dương Thầkn cảVm thấltny ngon hơn nữLpa chính là spmFm áp.

Mã Quế Phương tuy sắmVc mt không mấGwy thân thin, nhưng bà thuộc loạzqi ngườUbli đQjiểZbhn hình thương chàng rểnx, lâu lâu lạqi gắzYZp thứdkc cho Dương ThầQjn, lạwi còn đclzc bit hấnSp cho Dương ThầUbln hai nồi cơm, bà đUzã xem Dương Thầzqn như heo rồi.

Cũng may khảVl năng ăn uống của Dương ThầpmFn cũng khá, một bàn lớn thứzqc ăn đjã vơi đwược gầsKIn hết.

ChỉSs là, Mã Quế Phương rấbLKt tứVcc gin đIVzối với Dương ThầVln, t đkFBu tới cuối không cườdki lấlUYy một cái, đltnc bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đQRQã nhn nuôi một đTUbla con, tâm trạlUYng còn xấYpUu đji.

- Dương Thầhln, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấRRct đSsLpnh không đYYSược đRsezq con của Tổng giám đbLKốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắbLKt đgxEKVQu lo lắDdGng cho tương lai đxclza cháu sau này.

Dương ThầKCn sắUblc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt MạgxEc Thin Ny ng đQjỏ cảKC lên.

- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắbGm!
NgườLpi phụ nữsKI đtDã xấYRu hổ lắFBm.

Dương ThầQjn cườGwi ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đSsng lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảVl con, không cầcn biết là con của ai, cô ấYYSy cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám đETốc Lâm t nhỏ đYpUã theo ba mình đdki làm công ích, còn đzqến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đqáng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạGwi đUbli dây dưa với con đYpUược chứKVQ.
Mã Quế Phương lắlc đDgDzYZu thở dài.



Dương ThầpEn khổ sở, sao lạtDi nói như mình là con cóc đIVzòi ăn thịwt thiên nga chứzYZ?

MạTc Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạSsi nói v con rểZbh mình như thế?

Mã Quế Phương quay đcnxu đZbhũa gõ gõ lên đKCVlu con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảzYZi một đSsôi với Tổng giám đzqốc Lâm, thì đtDám cưới này sẽ không có con sao?

MạQRQc Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em Sắqc Vi mà, cô ấepDy quen với Dương Thầkn trước con mà.

- Có chuyn này nữYpUa sao?
Mã Quế Phương nhìn SắYRc Vi đbGang im lng.

Sắhlc Vi hé ming cườBi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương Thầcn đSsâu, tôi không hợp.

Dương Thầcn tht không đjược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữZbhng lờhli này, tht ra cũng chỉFB là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữIVza, bà ta đxã thành công, mình đYRã không còn mt mũi đwối din với các cô ấltny nữVa.

Suy nghĩj k lạYRi, nếu không phảji trờzYZi xui đmVjt khiến làm mình phảKCi lấbLKy Nhược Khê, trở thành bạkn gái chính thứjc của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì MạKVQc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đcYRi không có nếu như.

Mình cũng chỉSs còn cách chai mt, làm hết khảbLK năng có thểepD mà chiu chuộng họ, còn đpmFối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉhlm cườSsi, thôn Kim Sơn gầtDn đzYZVnh núi, đQRQã bịKC cháy rụi một mảnSng rng lớn mưa khói khắDdGp nơi.

Hình bóng một nam một nữRse, đDdGã xuấgxEt hin t trong không trung xuống đBlUYt.

NgườBi phụ nữYR này, mc bộ đDgDồ dài, xinh đxẹp tuyt trầIVzn, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đdken nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườETi đBàn ông, gương mt góc cạYRnh có phầFBn giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đQRQồ dài đUblen, nét mt kiêu căng.

- Tht đDdGáng chết! Họ đYpUã đqi rồi, chúng ta đLpã đsKIến tr!
Sư thái Yên Vũ tứYYSc tối dm chân.

NgườnSi đbLKàn ông trầGwm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đlã nhìn thấRRcy ngườmVi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắBm là vẽ lạmVi hình ảTnh ngườki đsKIó, sau đpEó phái nhữbGng ngườIVzi của giới hoàng đLpi đBiu tra là đnxược rồi. NgườQRQi đDdGàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảdknh Hoa HạDgD cũng không nhiu đTâu, chắLpc chắYpUn sẽ có manh mối.

Ánh mắzYZt Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đUzji ca suy nghĩT chu đtDáo, lát nữETa em sẽ vẽ ra, tên tiểQRQu t đxáng ghét, đlã dám hủy hoạdki vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịDdGu s sỉc nhục này bao giờKVQ.

- Đợi khi em tìm thấzqy hắRsen, anh sẽ đYpUi cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đzqối không phảxi chịzqu snxc hiếp nào, nhưng em hãy cảQjnh giác đwng đwB quá nhiu ngườLpi biết, nếu đepDến tai cha, ông ấsKIy rấQjt xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấmVt đdkbGnh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấzqy, cảpE anh và em sẽ không tránh khỏi bịRRc trách phạVlt đTâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đYYSến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đlến em đKVQâu.
Yến Phi Vũ khinh thườYRng nói.

- NhịYYS muội, không đhlược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờB ông ấbLKy không nhớ nhung em và tam muội đkâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườltni xấRseu đxi nữQja, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịcu quên đwi sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì đepDã không bỏ mc bọn em ngầmVn ấpmFy năm! Càng không thèm đki tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảQRQo em đFBi xin lỗi cha mà cũng khó vy sao? nguồn tunghoanh.com

Yến Phi Vũ lạTnh lùng nói: truyn đzYZược lấZbhy t website tung hoanh
- Đwi ca, em muốn anh giúp em, chứj không phảZbhi đlq nghe nhữDgDng lờpmFi này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đxi xin lỗi cha à, em không đKVQi! Em đTâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n:
- Thôi đepDược, nếu đbGã như thế, em cứQj đltni tìm đepDi, nếu tìm đhlược, hãy nói anh nghe, anh v đgxELpo Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườGwi đzqàn ông thoắepDt một cái mấgxEt hút trên đDdGRsenh núi.

ChỉKVQ đsKIlUY lạLpi Yến Phi Vũ im lng đKVQUblng ở bên mép tườhlng đZbhã nát, nhìn nhữkng ngôi sao trên bầRseu trờDgDi đpEen nhánh, như là đFBang nhớ lạsKIi đpmFiu gì đclzó.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add