Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảX: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịwEXch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn
Theo như cách nói của Dương Thầlrln, một Sắrlic Vi giàu cảFEm xúc vô cùng đpBồng tình, nhíu mày nói:
- CảmLwm giác của em hin giờsv, là có thểFE thi triểOHn một ít k xảFEo thầan kỳ, nhưng đvYjáng tiếc không có năng lượng đimuL chống đDFỡ s thi triểFEn của em, có thểV là do vic tu luyn và cảimunh giới của em không hợp nhau.

Dương ThầKOqn cườYli nói:
- Anh rấwEXt mong đKLVược thấHy, SắDFc Vi yêu dấFEu của anh đsvã lĩPfvnh ngộ đOHược gì, đFợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đOHột phá ra.

SắKLVc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạFEi đii nữqja sao? Hình như là rấLt gấzKp?

Dương ThầeXn bấjZt lc:
- Còn không phảai là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đfwEó sao, anh ta kết hôn với tiểjLu thư họ ĐườEzsng không đimuược mấHiy hôm, anh phảVFQi đElến đQfó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
Sắjc Vi bỡn cợt cườqai hỏi.

Dương ThầmPKn ngượng ngùng cườOHi nói:
- Đng nhắEzsc nữiKia, chỉOH cầQfn không mang theo con gái là ơn trờsvi đamPKt rồi.

- Con gái à?
SắKOqc Vi thấqjt thanh kinh ngạKOqc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườXi phụ nữPfv.

Dương ThầXpn gấap rút kểOH v vic nhn nuôi Lam Lam, lạmLwi giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho SắpBc Vi hiểlrlu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườYqi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩVFQa là con của tấmPKt cải chúng ta.

- Sao lạjqi nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầVn biết là ai đLppã sinh ra, tấiKit cảsv nhữang ngườwEXi còn lạqi đrliu phảcjYi coi như con đaẻ của mình!
Dương ThầmPKn giảKLV vờRRm hờHn gin nói.

- Suy nghĩpB xa vờzDHi quá.

SắYqc Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờKLV, em thấcjYy là nhn nuôi thì đzDHáng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đFEPfva, đOHến lúc đvYjó sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạsvy con cái.

Dương Thầrlin cườFi to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữmLwa à, con yêu tinh ngày thườVFQng dữqa dằlczn như thế, mà khi thấqjy Nhược Khê như chuột thấYly mèo toát cảq mồ hôi lạFnh đXpLy.

Sắac Vi bĩElu môi:
- Có gì đppáng sợ chứimu, không phảqji anh đHã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờXpi hạqn một năm này…cũng sắDFp đjZến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắHp đimuến kỳ hạwVn rồi, dù gì thì bây giờq cũng đzKã tháng 9.
Dương ThầXpn thở dài:
- ThờXi gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩlrl đppến lúc đEló, Nhược Khê chắrlic sẽ không làm gì quá đOHáng đjZâu, dù gì thì cảmLw hai cũng đsvu đppã thay đlczổi.

SắwEXc Vi gt gt đPfvqau, cườLi nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắQfp tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đOHmPKy.

Dương ThầLn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứzDHc cảqjm thấzKy đjau đfwElrlu, nhưng khi nghĩjq đlrlến chịuqe em nhà họ Thái, cũng là bên đmPKó thoảQfi mái hơn, cũng không sao.

Mang theo Sắimuc Vi trở v, chắzKc sẽ chịeXu một chút ảzKnh hưởng, khi v đjqến khu bit th phía Tây Trung HảLppi, thì trờqi đjLã tối.

Biết rằjZng Dương Thầjn và Sắjc Vi cùng trở v, MạXpc Thin Ny đimuc bit căn dn mẹ mình trên đFEườwEXng v mua thêm một ít thc phẩEzsm tươi, hai mẹ con hin giờcjY đqjang lủi thủi trong bếp.

Đợi SắcjYc Vi va vào ca, Mạppc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạip d, lao vào ôm lấjqy Sắjqc Vi.
- Cô đqã v rồi, có phảjqi đmLwã gp rắwVc rối gì không?

Có thểa thấmLwy rằing, hai ngườmPKi phụ nữmPK này khi sống chung với nhau, tình cảOHm đPfvã thân thiết như ngườHi một nhà.

SắLc Vi gt đjZqju:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểlrl cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đLâu.

ĐQfu kia Dương Thầin lp tứjLc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểeX có cái hôn l nào, khiến cho ngườiKii làm mẹ như Mã Quế Phương không đlrlược bình tĩLppnh.

Dương ThầLppn cung kính cúi đlrllczu:
- Mẹ nói đimuúng, con đpBã không đKLVược chu đVFQáo, đjZã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạjZi, dù gì thì mọi chuyn cũng đuqeã đXpến nước này, bà cũng chấvYjp nhn rồi, quay lạeXi mờvYji Dương Thầsvn ngồi, rồi rót trà cho hắjn.

Hiếm khi đYqược yên tĩzKnh đDFimu cho hai ngườVi phụ nữOH thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạqanh còn có một bà mẹ vợ, bữzDHa cơm đqaó Dương ThầFEn cảHm thấlrly ngon hơn nữVFQa chính là sRRmm áp.

Mã Quế Phương tuy sắOHc mt không mấlrly thân thin, nhưng bà thuộc loạfwEi ngườHi đKOqiểcjYn hình thương chàng rểPfv, lâu lâu lạVi gắHip thứfwEc cho Dương ThầFn, lạlczi còn đQfc bit hấDFp cho Dương Thầppn hai nồi cơm, bà đuqeã xem Dương ThầwVn như heo rồi.

Cũng may khảzDH năng ăn uống của Dương ThầwEXn cũng khá, một bàn lớn thứqc ăn đsvã vơi đYqược gầXpn hết.

ChỉX là, Mã Quế Phương rấYqt tứHc gin đVối với Dương Thầan, t đPfvzKu tới cuối không cườXpi lấiy một cái, đHic bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đqjã nhn nuôi một đElzDHa con, tâm trạFng còn xấLppu đqai.

- Dương ThầHin, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấimut đjZqnh không đlrlược đwVVFQ con của Tổng giám đElốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắat đYqjZu lo lắjng cho tương lai đwEXzKa cháu sau này. xem chương mới tạYli tunghoanh(.)com

Dương ThầzDHn sắYlc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt MạXpc Thin Ny ng điỏ cảVFQ lên.

- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắwVm!
NgườRRmi phụ nữeX đjZã xấFu hổ lắmLwm.

Dương ThầzDHn cườvYji ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đQfng lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảpp con, không cầwEXn biết là con của ai, cô ấuqey cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám điKiốc Lâm t nhỏ đFã theo ba mình đDFi làm công ích, còn đLppến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đFáng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạmPKi đzKi dây dưa với con đQfược chứiKi.
Mã Quế Phương lắjZc đqawEXu thở dài.Dương Thầjqn khổ sở, sao lạKLVi nói như mình là con cóc đcjYòi ăn thịlczt thiên nga chứV?

Mạlczc Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạHii nói v con rểjq mình như thế? xem tạqi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Mã Quế Phương quay đmPKppu điũa gõ gõ lên đjwVu con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảYqi một đRRmôi với Tổng giám đqốc Lâm, thì đXám cưới này sẽ không có con sao?

Mạac Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em Sắsvc Vi mà, cô ấQfy quen với Dương ThầEzsn trước con mà.

- Có chuyn này nữia sao?
Mã Quế Phương nhìn SắzDHc Vi đDFang im lng.

SắHic Vi hé ming cườKOqi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương Thầan đFâu, tôi không hợp.

Dương Thầrlin tht không đYlược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữQfng lờvYji này, tht ra cũng chỉuqe là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữppa, bà ta đwEXã thành công, mình đppã không còn mt mũi đsvối din với các cô ấiKiy nữiKia.

Suy nghĩYl k lạlczi, nếu không phảiKii trờimui xui đvYjzKt khiến làm mình phảji lấVFQy Nhược Khê, trở thành bạDFn gái chính thứQfc của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì Mạsvc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đElppi không có nếu như.

Mình cũng chỉFE còn cách chai mt, làm hết khảq năng có thểYq mà chiu chuộng họ, còn đElối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉRRmm cườjqi, thôn Kim Sơn gầjZn đuqeYqnh núi, đKLVã bịFE cháy rụi một mảVng rng lớn mưa khói khắFp nơi.

Hình bóng một nam một nữq, đVFQã xuấzDHt hin t trong không trung xuống đDFuqet.

NgườHi phụ nữiKi này, mc bộ đKOqồ dài, xinh đPfvẹp tuyt trầlrln, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đfwEen nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườmPKi đeXàn ông, gương mt góc cạFnh có phầKLVn giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đHồ dài đzKen, nét mt kiêu căng.

- Tht đPfváng chết! Họ đDFã đzDHi rồi, chúng ta đHiã đFEến tr!
Sư thái Yên Vũ tứic tối dm chân.

Ngườqi đYqàn ông trầKOqm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đEzsã nhìn thấFy ngườwEXi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắjqm là vẽ lạHii hình ảimunh ngườVFQi đLó, sau đuqeó phái nhữeXng ngườjqi của giới hoàng đEli đmPKiu tra là đjqược rồi. NgườmLwi đVàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảjZnh Hoa HạwEX cũng không nhiu đppâu, chắimuc chắqn sẽ có manh mối.

Ánh mắLt Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đqmLwi ca suy nghĩH chu đXpáo, lát nữHa em sẽ vẽ ra, tên tiểOHu t điáng ghét, đmLwã dám hủy hoạzKi vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịjLu s sỉeX nhục này bao giờuqe.

- Đợi khi em tìm thấYqy hắPfvn, anh sẽ đwVi cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đQfối không phảFi chịHiu sLc hiếp nào, nhưng em hãy cảmPKnh giác đOHng đfwEjZ quá nhiu ngườVi biết, nếu đppến tai cha, ông ấHiy rấEzst xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấqt đElLppnh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấeXy, cảj anh và em sẽ không tránh khỏi bịfwE trách phạDFt đPfvâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đzKến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đmLwến em đElâu.
Yến Phi Vũ khinh thườKOqng nói.

- NhịVFQ muội, không đmPKược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờuqe ông ấlczy không nhớ nhung em và tam muội đLppâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườmPKi xấKOqu đFi nữpBa, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịlrlu quên đsvi sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì điã không bỏ mc bọn em ngầzKn ấppy năm! Càng không thèm đLppi tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảfwEo em đcjYi xin lỗi cha mà cũng khó vy sao?

Yến Phi Vũ lạVnh lùng nói:
- Đqji ca, em muốn anh giúp em, chứX không phảXi đsvq nghe nhữKOqng lờKOqi này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đrlii xin lỗi cha à, em không đmLwi! Em đlrlâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n:
- Thôi đEzsược, nếu đLppã như thế, em cứFE đzKi tìm đii, nếu tìm đFược, hãy nói anh nghe, anh v đvYjYlo Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườlrli đOHàn ông thoắHit một cái mấat hút trên đLpprlinh núi.

ChỉwEX đjzDH lạOHi Yến Phi Vũ im lng đazDHng ở bên mép tườXng đjZã nát, nhìn nhữlczng ngôi sao trên bầQfu trờKLVi đppen nhánh, như là đYqang nhớ lạqai đwViu gì đHió.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add