Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảsas: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịkxch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn
Theo như cách nói của Dương ThầwvTn, một Sắdxdc Vi giàu cảMNXm xúc vô cùng đRZồng tình, nhíu mày nói:
- CảBhm giác của em hin giờkx, là có thểaB thi triểRZn một ít k xảaBo thầDWn kỳ, nhưng đeMváng tiếc không có năng lượng đbvRh chống đPsỡ s thi triểdqn của em, có thểXb là do vic tu luyn và cảdqnh giới của em không hợp nhau.

Dương ThầRZn cườXbi nói:
- Anh rấdqt mong đeMvược thấxUpy, SắCc Vi yêu dấQdku của anh đBã lĩxDWnh ngộ đvnược gì, đZợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đNột phá ra.

Sắxsjc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạDWi đZi nữmaa sao? Hình như là rấjwet gấwvTp?

Dương Thầbn bấBht lc:
- Còn không phảeMvi là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đnó sao, anh ta kết hôn với tiểdcmu thư họ ĐườxDWng không đhược mấDzy hôm, anh phảNi đWmến đthó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
SắhQc Vi bỡn cợt cườHyi hỏi.

Dương Thầsn ngượng ngùng cườmai nói:
- Đng nhắaBc nữpQra, chỉb cầjwen không mang theo con gái là ơn trờTTxi đQdkxsjt rồi.

- Con gái à?
SắCc Vi thấyt thanh kinh ngạZc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườldbi phụ nữsas.

Dương ThầTCn gấTCp rút kểvRh v vic nhn nuôi Lam Lam, lạrDbi giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho Sắhc Vi hiểsu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườdcmi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩQdka là con của tấhQt cảB chúng ta.

- Sao lạBhi nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầDWn biết là ai đTCã sinh ra, tấbYt cảXb nhữhng ngườaBi còn lạDzi đldbu phảni coi như con đmNẻ của mình!
Dương ThầHyn giảUlx vờbBB hờDzn gin nói.

- Suy nghĩb xa vờTTxi quá.

SắDzc Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờxsj, em thấdqy là nhn nuôi thì đbáng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đxDWcya, đyến lúc đxsjó sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạbBBy con cái.

Dương Thầdqn cườUlxi to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữTCa à, con yêu tinh ngày thườQng dữXb dằwvTn như thế, mà khi thấeMvy Nhược Khê như chuột thấPsy mèo toát cảma mồ hôi lạHynh đcysy.

Sắdqc Vi bĩeMvu môi:
- Có gì đTCáng sợ chứWm, không phảQdki anh đmaã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờhQi hạxsjn một năm này…cũng sắdcmp đbến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắUlxp đRZến kỳ hạRZn rồi, dù gì thì bây giờn cũng đByã tháng 9.
Dương ThầbYn thở dài:
- Thờbi gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩDz đbYến lúc đCó, Nhược Khê chắWmc sẽ không làm gì quá đvnáng đdqâu, dù gì thì cảsas hai cũng đXbu đxUpã thay đDWổi.

SắHyc Vi gt gt đQkxu, cườQdki nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắjwep tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đByxsjy.

Dương ThầWmn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứeMvc cảnm thấTTxy đBhau đldbTTxu, nhưng khi nghĩBh đaaHến chịDW em nhà họ Thái, cũng là bên đhó thoảdcmi mái hơn, cũng không sao.
truyn copy t tunghoanh.com
Mang theo Sắsasc Vi trở v, chắsPtc sẽ chịQu một chút ảkxnh hưởng, khi v đkxến khu bit th phía Tây Trung HảhQi, thì trờldbi đRZã tối.

Biết rằaBng Dương Thầyn và SắpQrc Vi cùng trở v, Mạdxdc Thin Ny đthc bit căn dn mẹ mình trên đjweườhng v mua thêm một ít thc phẩTTxm tươi, hai mẹ con hin giờth đsPtang lủi thủi trong bếp.

Đợi SắeMvc Vi va vào ca, MạsPtc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạnp d, lao vào ôm lấDWy Sắyc Vi.
- Cô đxsjã v rồi, có phảNi đHyã gp rắQc rối gì không?

Có thểQdk thấldby rằBhng, hai ngườxDWi phụ nữxUp này khi sống chung với nhau, tình cảsPtm đeMvã thân thiết như ngườRZi một nhà.
xem tạQdki t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
SắaaHc Vi gt đbYxDWu:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểaaH cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đhQâu.

Đnu kia Dương Thầdcmn lp tứbYc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểMNX có cái hôn l nào, khiến cho ngườvni làm mẹ như Mã Quế Phương không đkxược bình tĩbnh.

Dương ThầNn cung kính cúi đCTCu:
- Mẹ nói đWmúng, con đTCã không đaBược chu đsáo, đRZã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạDWi, dù gì thì mọi chuyn cũng đpQrã đHyến nước này, bà cũng chấHyp nhn rồi, quay lạHyi mờcyi Dương ThầvRhn ngồi, rồi rót trà cho hắQdkn.

Hiếm khi đbược yên tĩjwenh đRZsPt cho hai ngườhi phụ nữZ thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạdxdnh còn có một bà mẹ vợ, bữjwea cơm đUlxó Dương Thầjwen cảvRhm thấsasy ngon hơn nữCa chính là scym áp.

Mã Quế Phương tuy sắsc mt không mấmay thân thin, nhưng bà thuộc loạdcmi ngườDzi đpQriểjwen hình thương chàng rểBy, lâu lâu lạmai gắthp thứbBBc cho Dương Thầsasn, lạdcmi còn đHyc bit hấsp cho Dương ThầvRhn hai nồi cơm, bà đBhã xem Dương Thầdqn như heo rồi.

Cũng may khảxDW năng ăn uống của Dương ThầByn cũng khá, một bàn lớn thứxUpc ăn đxsjã vơi đbBBược gầmNn hết.

Chỉma là, Mã Quế Phương rấCt tứsPtc gin đbối với Dương Thầbn, t đsPtldbu tới cuối không cườsPti lấQdky một cái, đaBc bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đcyã nhn nuôi một đdxdna con, tâm trạcyng còn xấmau đxsji.

- Dương ThầeMvn, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấPst đbBnh không đMNXược đPsTC con của Tổng giám đDzốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắQdkt đdxdvRhu lo lắpQrng cho tương lai đPsdcma cháu sau này.

Dương ThầDzn sắvnc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt Mạdqc Thin Ny ng đpQrỏ cảldb lên.

- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắXbm!
NgườWmi phụ nữxDW đbYã xấmau hổ lắjwem.

Dương ThầQdkn cườvni ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đxsjng lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảPs con, không cầZn biết là con của ai, cô ấBhy cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám đnốc Lâm t nhỏ đpQrã theo ba mình đni làm công ích, còn đsến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đsáng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạCi đdcmi dây dưa với con đvnược chứbY.
Mã Quế Phương lắhQc đsbBBu thở dài.Dương ThầmNn khổ sở, sao lạdcmi nói như mình là con cóc đNòi ăn thịPst thiên nga chứRZ?

MạBc Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạkxi nói v con rểQ mình như thế?

Mã Quế Phương quay đWmwvTu đhũa gõ gõ lên đBymau con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảwvTi một đaBôi với Tổng giám đvnốc Lâm, thì đDzám cưới này sẽ không có con sao?

MạpQrc Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em SắaBc Vi mà, cô ấvRhy quen với Dương ThầUlxn trước con mà.

- Có chuyn này nữxDWa sao?
Mã Quế Phương nhìn Sắsc Vi đvnang im lng.

Sắdcmc Vi hé ming cườDzi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương Thầdqn đjweâu, tôi không hợp.

Dương ThầxDWn tht không đpQrược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữxsjng lờBhi này, tht ra cũng chỉWm là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữaBa, bà ta đByã thành công, mình đUlxã không còn mt mũi đRZối din với các cô ấny nữXba.

Suy nghĩth k lạkxi, nếu không phảbBBi trờmai xui đmaPst khiến làm mình phảXbi lấkxy Nhược Khê, trở thành bạXbn gái chính thứmac của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì MạbYc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đxUpdqi không có nếu như.

Mình cũng chỉaB còn cách chai mt, làm hết khảjwe năng có thểbY mà chiu chuộng họ, còn đyối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉDzm cườxDWi, thôn Kim Sơn gầthn đhldbnh núi, đBhã bịdcm cháy rụi một mảrDbng rng lớn mưa khói khắQdkp nơi.

Hình bóng một nam một nữB, đQdkã xuấDWt hin t trong không trung xuống đDzbBBt.

Ngườyi phụ nữN này, mc bộ đQồ dài, xinh đsasẹp tuyt trầdxdn, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đkxen nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườkxi đvRhàn ông, gương mt góc cạaaHnh có phầkxn giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đsasồ dài đvnen, nét mt kiêu căng.

- Tht đDzáng chết! Họ đsã đkxi rồi, chúng ta đnã đByến tr!
Sư thái Yên Vũ tứUlxc tối dm chân.

Ngườdxdi đDzàn ông trầxUpm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đxsjã nhìn thấWmy ngườMNXi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắDzm là vẽ lạdqi hình ảmNnh ngườni đNó, sau đxsjó phái nhữpQrng ngườTCi của giới hoàng đxsji đQdkiu tra là đcyược rồi. NgườxUpi đCàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảUlxnh Hoa Hạdxd cũng không nhiu đQdkâu, chắWmc chắdcmn sẽ có manh mối.

Ánh mắbBBt Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đMNXwvTi ca suy nghĩh chu đaBáo, lát nữQdka em sẽ vẽ ra, tên tiểkxu t đxUpáng ghét, đthã dám hủy hoạpQri vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịyu s sỉs nhục này bao giờeMv.

- Đợi khi em tìm thấdqy hắDzn, anh sẽ đQdki cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đsasối không phảMNXi chịHyu ssc hiếp nào, nhưng em hãy cảrDbnh giác đmang đeMvpQr quá nhiu ngườvni biết, nếu đPsến tai cha, ông ấrDby rấbBBt xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấcyt đyQdknh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấthy, cảdxd anh và em sẽ không tránh khỏi bịQdk trách phạkxt đRZâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đBến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đjweến em đhQâu.
Yến Phi Vũ khinh thườnng nói.

- NhịvRh muội, không đvRhược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờBh ông ấrDby không nhớ nhung em và tam muội đxsjâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườyi xấxsju đQi nữmaa, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịByu quên đsPti sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì đpQrã không bỏ mc bọn em ngầsPtn ấdcmy năm! Càng không thèm đZi tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảMNXo em đsPti xin lỗi cha mà cũng khó vy sao?

Yến Phi Vũ lạsasnh lùng nói:
- ĐBhi ca, em muốn anh giúp em, chứjwe không phảxsji đvRhZ nghe nhữDzng lờaBi này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đsasi xin lỗi cha à, em không đXbi! Em đTCâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n:
- Thôi đbBBược, nếu đPsã như thế, em cứvn đdcmi tìm đsPti, nếu tìm đMNXược, hãy nói anh nghe, anh v đBydcmo Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườaBi đZàn ông thoắkxt một cái mấhQt hút trên đQdxdnh núi.

Chỉs đUlxdxd lạPsi Yến Phi Vũ im lng đUlxUlxng ở bên mép tườmang đxDWã nát, nhìn nhữBhng ngôi sao trên bầTTxu trờPsi đeMven nhánh, như là đCang nhớ lạPsi đQdkiu gì đwvTó.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add

banner