Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảFTC: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịToch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn
Theo như cách nói của Dương ThầmZtn, một SắmZtc Vi giàu cảFim xúc vô cùng đtPồng tình, nhíu mày nói:
- CảmOMm giác của em hin giờC, là có thểtFl thi triểCn một ít k xảEKo thầtFln kỳ, nhưng đckNáng tiếc không có năng lượng đujHftU chống đLfLỡ s thi triểjmn của em, có thểFmE là do vic tu luyn và cảFTCnh giới của em không hợp nhau.

Dương ThầNwn cườHdi nói:
- Anh rấHjt mong đUFBược thấtFly, SắUHic Vi yêu dấYeu của anh đCHã lĩwCnh ngộ điWược gì, đEKợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đtPột phá ra.

Sắjmc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạZMi đMi nữZMa sao? Hình như là rấLfLt gấMp?

Dương ThầNwn bấiWt lc:
- Còn không phảftUi là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đió sao, anh ta kết hôn với tiểCHu thư họ ĐườHxng không đBumược mấmZty hôm, anh phảXYai đwCến đkTó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
SắMc Vi bỡn cợt cườHdi hỏi.

Dương ThầFin ngượng ngùng cườuiri nói:
- Đng nhắXYac nữrha, chỉmOM cầXYan không mang theo con gái là ơn trờuiri đtFlot rồi.

- Con gái à?
SắZMc Vi thấjcXt thanh kinh ngạxc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườPi phụ nữtP.

Dương ThầmYn gấip rút kểwC v vic nhn nuôi Lam Lam, lạtFli giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho SắHjc Vi hiểCu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườkTi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩjcXa là con của tấUHit cải chúng ta.

- Sao lạCHi nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầjmn biết là ai đlHpã sinh ra, tấNwt cảNw nhữHjng ngườtPi còn lạiWi đHdu phảpOi coi như con đOẻ của mình!
Dương ThầtFln giảM vờHj hờTon gin nói.

- Suy nghĩEK xa vờMFUi quá.

SắXYac Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờHj, em thấHdy là nhn nuôi thì đxáng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đUFBFia, đPến lúc đOó sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạMFUy con cái.

Dương Thầrhn cườUFBi to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữkTa à, con yêu tinh ngày thườMng dữTo dằCn như thế, mà khi thấMFUy Nhược Khê như chuột thấckNy mèo toát cảBum mồ hôi lạMFUnh đCHHxy.

SắEKc Vi bĩFwiu môi:
- Có gì đMáng sợ chứP, không phảoi anh đaUã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờHxi hạCn một năm này…cũng sắmYp đHjến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắmOMp đWến kỳ hạFTCn rồi, dù gì thì bây giờTo cũng đrhã tháng 9.
Dương ThầEKn thở dài:
- ThờXYai gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩmOM đmZtến lúc đMFUó, Nhược Khê chắHc sẽ không làm gì quá đGGmáng đHâu, dù gì thì cảTo hai cũng đHdu điã thay đUHiổi.

SắFwic Vi gt gt đNwCHu, cườjcXi nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắMFUp tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đFiWy.

Dương ThầiWn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứlHpc cảFTCm thấftUy đftUau đOjuftUu, nhưng khi nghĩckN đftUến chịFmE em nhà họ Thái, cũng là bên đEKó thoảckNi mái hơn, cũng không sao.

Mang theo SắtFlc Vi trở v, chắwCc sẽ chịHdu một chút ảckNnh hưởng, khi v đMFUến khu bit th phía Tây Trung HảFwii, thì trờpOi đBumã tối.

Biết rằMFUng Dương Thầjmn và SắFwic Vi cùng trở v, MạftUc Thin Ny đHjc bit căn dn mẹ mình trên đCHườmZtng v mua thêm một ít thc phẩFwim tươi, hai mẹ con hin giờtP đBumang lủi thủi trong bếp.

Đợi SắwCc Vi va vào ca, MạmOMc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạNwp d, lao vào ôm lấUHiy SắFTCc Vi.
- Cô đwCã v rồi, có phảHi đLfLã gp rắCHc rối gì không?

Có thểHd thấaUy rằWng, hai ngườtPi phụ nữNw này khi sống chung với nhau, tình cảxm điã thân thiết như ngườujHi một nhà.

SắUFBc Vi gt đOhu:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểTo cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đWâu.

ĐmZtu kia Dương ThầTon lp tứToc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểXYa có cái hôn l nào, khiến cho ngườHxi làm mẹ như Mã Quế Phương không đHdược bình tĩUHinh.

Dương ThầNwn cung kính cúi đftUZMu:
- Mẹ nói đHxúng, con đNwã không đwCược chu đaUáo, đkTã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạUHii, dù gì thì mọi chuyn cũng đFTCã đFTCến nước này, bà cũng chấmZtp nhn rồi, quay lạHdi mờckNi Dương ThầPn ngồi, rồi rót trà cho hắLfLn.

Hiếm khi đPược yên tĩxnh đUFBW cho hai ngườmZti phụ nữkT thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạMnh còn có một bà mẹ vợ, bữaUa cơm đMó Dương ThầHjn cảmYm thấCy ngon hơn nữrha chính là srhm áp.

Mã Quế Phương tuy sắXYac mt không mấNwy thân thin, nhưng bà thuộc loạOjui ngườOjui đuiriểckNn hình thương chàng rểrh, lâu lâu lạOi gắftUp thứkTc cho Dương ThầujHn, lạNwi còn đHjc bit hấHdp cho Dương ThầUHin hai nồi cơm, bà đlHpã xem Dương ThầwCn như heo rồi.

Cũng may khảHx năng ăn uống của Dương Thầrhn cũng khá, một bàn lớn thứpOc ăn đlHpã vơi đNwược gầckNn hết.

ChỉwC là, Mã Quế Phương rấigt tứFTCc gin đYeối với Dương ThầNwn, t đHdLfLu tới cuối không cườHdi lấCHy một cái, đmOMc bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đoã nhn nuôi một đxHja con, tâm trạOng còn xấEKu đBumi.

- Dương ThầkTn, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấtPt đujHrhnh không đrhược đUHix con của Tổng giám đigốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắftUt đhPu lo lắjcXng cho tương lai đmOMZMa cháu sau này.

Dương ThầOn sắHdc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt MạFTCc Thin Ny ng đMỏ cảh lên.
truyn copy t tunghoanh.com
- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắOm!
NgườFmEi phụ nữTo đjcXã xấFiu hổ lắhm.

Dương ThầHxn cườpOi ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đBumng lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảtFl con, không cầFin biết là con của ai, cô ấmZty cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám đxốc Lâm t nhỏ đYeã theo ba mình đLfLi làm công ích, còn đHdến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đFwiáng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạXYai đaUi dây dưa với con đmOMược chứjcX.
Mã Quế Phương lắftUc điWMu thở dài.Dương ThầlHpn khổ sở, sao lạxi nói như mình là con cóc đwCòi ăn thịckNt thiên nga chứHj?

MạFic Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạHji nói v con rểrh mình như thế?

Mã Quế Phương quay đujHigu đUHiũa gõ gõ lên đoou con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảOjui một đPôi với Tổng giám đkTốc Lâm, thì đaUám cưới này sẽ không có con sao?

MạNwc Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em SắtPc Vi mà, cô ấToy quen với Dương ThầYen trước con mà.

- Có chuyn này nữHa sao?
Mã Quế Phương nhìn SắEKc Vi đToang im lng.

SắToc Vi hé ming cườigi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương Thầrhn đlHpâu, tôi không hợp.

Dương Thầin tht không đMFUược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữUHing lờjmi này, tht ra cũng chỉuir là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữEKa, bà ta đEKã thành công, mình đuirã không còn mt mũi đMối din với các cô ấjcXy nữToa.

Suy nghĩNw k lạFTCi, nếu không phảlHpi trờGGmi xui đHdHxt khiến làm mình phảpOi lấrhy Nhược Khê, trở thành bạtPn gái chính thứHdc của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì MạpOc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đmZtftUi không có nếu như.

Mình cũng chỉftU còn cách chai mt, làm hết khảpO năng có thểH mà chiu chuộng họ, còn đNwối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉNwm cườUFBi, thôn Kim Sơn gầUHin đHjjcXnh núi, đFTCã bịlHp cháy rụi một mảong rng lớn mưa khói khắtFlp nơi.

Hình bóng một nam một nữTo, đCã xuấiWt hin t trong không trung xuống đmZtHxt.

NgườaUi phụ nữkT này, mc bộ điồ dài, xinh đMFUẹp tuyt trầhn, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đhen nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườkTi đhàn ông, gương mt góc cạYenh có phầZMn giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đMFUồ dài đYeen, nét mt kiêu căng.

- Tht đlHpáng chết! Họ đPã đUFBi rồi, chúng ta đhã đpOến tr!
Sư thái Yên Vũ tứFwic tối dm chân.

NgườToi đWàn ông trầZMm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đOã nhìn thấPy ngườujHi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắYem là vẽ lạHi hình ảwCnh ngườFii đFmEó, sau đCHó phái nhữHng ngườUHii của giới hoàng đCHi đOiu tra là đEKược rồi. NgườXYai đLfLàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảTonh Hoa HạFmE cũng không nhiu đtPâu, chắUFBc chắCHn sẽ có manh mối.

Ánh mắuirt Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đxaUi ca suy nghĩYe chu đWáo, lát nữYea em sẽ vẽ ra, tên tiểHju t đrháng ghét, đPã dám hủy hoạFii vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịjcXu s sỉEK nhục này bao giờkT.

- Đợi khi em tìm thấUHiy hắCn, anh sẽ đmYi cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đxối không phảFwii chịFmEu smOMc hiếp nào, nhưng em hãy cảinh giác đYeng đjcXBum quá nhiu ngườkTi biết, nếu đXYaến tai cha, ông ấrhy rấFit xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấtFlt đPxnh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấUHiy, cảh anh và em sẽ không tránh khỏi bịpO trách phạmOMt đYeâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đHjến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm điWến em điWâu.
Yến Phi Vũ khinh thườLfLng nói.

- Nhịuir muội, không đmYược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờx ông ấoy không nhớ nhung em và tam muội đHdâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườOjui xấFTCu đFwii nữMFUa, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịUHiu quên đmOMi sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì đmOMã không bỏ mc bọn em ngầTon ấmYy năm! Càng không thèm đaUi tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảjcXo em đuiri xin lỗi cha mà cũng khó vy sao?

Yến Phi Vũ lạFmEnh lùng nói:
- Đii ca, em muốn anh giúp em, chứh không phảFwii đHdW nghe nhữOjung lờUFBi này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đHxi xin lỗi cha à, em không đFmEi! Em điâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Thôi điược, nếu đLfLã như thế, em cứmZt đFmEi tìm đtFli, nếu tìm điược, hãy nói anh nghe, anh v đlHppOo Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườWi đMFUàn ông thoắFmEt một cái mấujHt hút trên đMFUkTnh núi.

ChỉZM đpOFi lạEKi Yến Phi Vũ im lng điLfLng ở bên mép tườUFBng đMã nát, nhìn nhữiWng ngôi sao trên bầZMu trờii đZMen nhánh, như là đHjang nhớ lạHi đPiu gì đCó.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add