Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảuSc: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịYcch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn truyn đEAược lấETxy t website tung hoanh

xem chương mới tạzti tunghoanh(.)com


Theo như cách nói của Dương Thầin, một SắTMJc Vi giàu cảEXTm xúc vô cùng đczPồng tình, nhíu mày nói:
- Cảdm giác của em hin giờzt, là có thểD thi triểJHRn một ít k xảnEo thầXiBn kỳ, nhưng đhcOáng tiếc không có năng lượng đxIzg chống đoDỡ s thi triểiin của em, có thểEo là do vic tu luyn và cảYcnh giới của em không hợp nhau.

Dương Thầldn cườEoi nói:
- Anh rấxIt mong đRRược thấxkzy, Sắkyc Vi yêu dấou của anh điiã lĩhcOnh ngộ đYGược gì, đuScợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đPqột phá ra.

SắMExc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạiji đAi nữEoa sao? Hình như là rấXt gấYGp?

Dương ThầEAn bấdt lc:
- Còn không phảldi là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đztó sao, anh ta kết hôn với tiểdu thư họ ĐườHtng không đBAYược mấYGy hôm, anh phảSnZi đldến đPqó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
SắDc Vi bỡn cợt cườDi hỏi.

Dương Thầon ngượng ngùng cườoi nói:
- Đng nhắGc nữzta, chỉRR cầjn không mang theo con gái là ơn trờJHRi đXczPt rồi.

- Con gái à?
Sắic Vi thấxIt thanh kinh ngạuScc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườii phụ nữX.

Dương ThầnEn gấouEp rút kểXoX v vic nhn nuôi Lam Lam, lạOYHi giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho Sắoc Vi hiểPilu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườXoXi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩJHRa là con của tấXiBt cảETx chúng ta.

- Sao lạoi nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầHtn biết là ai đXã sinh ra, tấzgt cảhcO nhữcoEng ngườJHRi còn lạYGi đPqu phảkyi coi như con đTBPẻ của mình!
Dương ThầBon giảxI vờoD hờBon gin nói.

- Suy nghĩd xa vờczPi quá.

SắuScc Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờTBP, em thấldy là nhn nuôi thì đEAáng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đAPila, đEAến lúc đoDó sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạXoXy con cái.

Dương ThầXiBn cườHli to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữTBPa à, con yêu tinh ngày thườXiBng dữnE dằEAn như thế, mà khi thấcoEy Nhược Khê như chuột thấHly mèo toát cảEA mồ hôi lạkynh đouEXiBy.

SắJHRc Vi bĩAu môi:
- Có gì đCEháng sợ chứii, không phảXoXi anh đTMJã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờczPi hạBAYn một năm này…cũng sắJHRp đGến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắjp đcoEến kỳ hạhcOn rồi, dù gì thì bây giờxkz cũng đPqã tháng 9.
Dương Thầijn thở dài:
- ThờRRi gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩBo đHtến lúc đjó, Nhược Khê chắHtc sẽ không làm gì quá đEXTáng đBAYâu, dù gì thì cảEXT hai cũng đZXu đZXã thay đPilổi.

SắTMJc Vi gt gt đEsSnZu, cườEi nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắip tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đYcuScy.

Dương ThầcoEn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứcoEc cảkym thấiiy điiau đEAhcOu, nhưng khi nghĩcoE đTMJến chịcoE em nhà họ Thái, cũng là bên đXiBó thoảXiBi mái hơn, cũng không sao.

Mang theo Sắijc Vi trở v, chắCEhc sẽ chịDu một chút ảijnh hưởng, khi v đEoến khu bit th phía Tây Trung HảXoXi, thì trờOYHi đYcã tối.

Biết rằzgng Dương ThầEAn và SắAc Vi cùng trở v, MạHtc Thin Ny đTMJc bit căn dn mẹ mình trên đoườYcng v mua thêm một ít thc phẩPqm tươi, hai mẹ con hin giờYc điiang lủi thủi trong bếp.

Đợi SắoDc Vi va vào ca, MạZXc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạDp d, lao vào ôm lấTBPy SắTBPc Vi.
- Cô đczPã v rồi, có phảczPi đxIã gp rắoDc rối gì không?

Có thểCEh thấXiBy rằYGng, hai ngườZXi phụ nữJHR này khi sống chung với nhau, tình cảETxm đPilã thân thiết như ngườEi một nhà.

SắcoEc Vi gt đOYHYGu:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểPq cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đMExâu.

ĐTBPu kia Dương ThầhcOn lp tứTMJc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểczP có cái hôn l nào, khiến cho ngườiji làm mẹ như Mã Quế Phương không đPilược bình tĩPilnh.

Dương ThầczPn cung kính cúi đcoEHtu:
- Mẹ nói đEsúng, con đPqã không đHlược chu đcoEáo, đouEã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạTBPi, dù gì thì mọi chuyn cũng đMExã đSnZến nước này, bà cũng chấAp nhn rồi, quay lạji mờYGi Dương ThầXn ngồi, rồi rót trà cho hắTMJn.

Hiếm khi đXược yên tĩHtnh đDOYH cho hai ngườGi phụ nữld thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạEAnh còn có một bà mẹ vợ, bữoa cơm đijó Dương Thầkyn cảouEm thấiiy ngon hơn nữda chính là sEm áp.

Mã Quế Phương tuy sắEAc mt không mấCEhy thân thin, nhưng bà thuộc loạiii ngườBoi đoiểTBPn hình thương chàng rểOYH, lâu lâu lạcoEi gắETxp thứTBPc cho Dương Thầon, lạAi còn đijc bit hấTMJp cho Dương ThầEon hai nồi cơm, bà đkyã xem Dương Thầon như heo rồi.

Cũng may khảXiB năng ăn uống của Dương Thầiin cũng khá, một bàn lớn thứPqc ăn đjã vơi đBAYược gầETxn hết.

Chỉii là, Mã Quế Phương rấot tứXiBc gin đnEối với Dương ThầcoEn, t đPilczPu tới cuối không cườoi lấijy một cái, đdc bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đoã nhn nuôi một đYcEoa con, tâm trạYcng còn xấOYHu đEXTi.

- Dương ThầBAYn, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấEst đczPXoXnh không đGược đEXTii con của Tổng giám đbbCốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắijt đTMJBAYu lo lắRRng cho tương lai đhcOoa cháu sau này.

Dương ThầJHRn sắuScc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt MạRRc Thin Ny ng đdỏ cảBo lên.

- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắETxm!
Ngườji phụ nữij đYcã xấou hổ lắXoXm.

Dương ThầPiln cườoDi ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đkyng lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảuSc con, không cầETxn biết là con của ai, cô ấEy cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám đkyốc Lâm t nhỏ đnEã theo ba mình đXiBi làm công ích, còn đEXTến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đCEháng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạEi đZXi dây dưa với con đxIược chứzg.
Mã Quế Phương lắHlc đnERRu thở dài.Dương ThầSnZn khổ sở, sao lạRRi nói như mình là con cóc đcoEòi ăn thịMExt thiên nga chứX?

MạJHRc Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạzgi nói v con rểXoX mình như thế?

Mã Quế Phương quay đEuScu đkyũa gõ gõ lên đijETxu con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảoi một đAôi với Tổng giám đoốc Lâm, thì đBAYám cưới này sẽ không có con sao?

MạnEc Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em SắTBPc Vi mà, cô ấHly quen với Dương ThầAn trước con mà.

- Có chuyn này nữhcOa sao?
Mã Quế Phương nhìn Sắic Vi đEXTang im lng.

SắETxc Vi hé ming cườnEi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương ThầZXn đxkzâu, tôi không hợp.

Dương ThầYcn tht không đZXược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữSnZng lờZXi này, tht ra cũng chỉczP là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữETxa, bà ta đPilã thành công, mình đGã không còn mt mũi đkyối din với các cô ấouEy nữYGa.

Suy nghĩuSc k lạTBPi, nếu không phảEi trờPili xui đPqEXTt khiến làm mình phảdi lấHty Nhược Khê, trở thành bạEsn gái chính thứHtc của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì MạMExc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đEoSnZi không có nếu như.

Mình cũng chỉG còn cách chai mt, làm hết khảj năng có thểczP mà chiu chuộng họ, còn đzgối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉdm cườEAi, thôn Kim Sơn gầldn đztijnh núi, đXoXã bịBo cháy rụi một mảnEng rng lớn mưa khói khắop nơi.

Hình bóng một nam một nữSnZ, đjã xuấPqt hin t trong không trung xuống đTBPEXTt.

NgườHti phụ nữi này, mc bộ đuScồ dài, xinh đEXTẹp tuyt trầon, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đSnZen nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườEi điàn ông, gương mt góc cạjnh có phầEsn giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đZXồ dài đXoXen, nét mt kiêu căng.

- Tht đoáng chết! Họ đGã đxIi rồi, chúng ta đETxã điiến tr!
Sư thái Yên Vũ tứAc tối dm chân.

NgườXiBi đldàn ông trầZXm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đEoã nhìn thấDy ngườxIi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắnEm là vẽ lạEi hình ảSnZnh ngườPili đHtó, sau đoó phái nhữong ngườSnZi của giới hoàng đzti đEXTiu tra là đxIược rồi. NgườJHRi đYcàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảOYHnh Hoa HạMEx cũng không nhiu đcoEâu, chắYGc chắkyn sẽ có manh mối.

Ánh mắTMJt Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đnEEXTi ca suy nghĩXoX chu đhcOáo, lát nữkya em sẽ vẽ ra, tên tiểSnZu t đMExáng ghét, đEoã dám hủy hoạuSci vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịnEu s sỉoD nhục này bao giờcoE.

- Đợi khi em tìm thấXy hắiin, anh sẽ đzgi cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đSnZối không phảHli chịPqu sic hiếp nào, nhưng em hãy cảbbCnh giác đjng đuScnE quá nhiu ngườPqi biết, nếu đEAến tai cha, ông ấEXTy rấAt xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấZXt đTMJGnh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấMExy, cảG anh và em sẽ không tránh khỏi bịTMJ trách phạMExt đXiBâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đAến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đldến em đczPâu.
Yến Phi Vũ khinh thườEXTng nói.

- NhịETx muội, không đkyược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờo ông ấEsy không nhớ nhung em và tam muội đijâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườcoEi xấXiBu đldi nữEa, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịnEu quên đczPi sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì đEã không bỏ mc bọn em ngầHln ấJHRy năm! Càng không thèm đnEi tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảio em đEoi xin lỗi cha mà cũng khó vy sao?

Yến Phi Vũ lạMExnh lùng nói:
- ĐPili ca, em muốn anh giúp em, chứE không phảczPi đEky nghe nhữcoEng lờbbCi này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đHti xin lỗi cha à, em không đoi! Em đGâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n:
- Thôi đhcOược, nếu đSnZã như thế, em cứE đXoXi tìm đczPi, nếu tìm đYGược, hãy nói anh nghe, anh v đTMJCEho Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườouEi đYGàn ông thoắYGt một cái mấJHRt hút trên đHlxInh núi.

ChỉXiB đDnE lạEi Yến Phi Vũ im lng đETxnEng ở bên mép tườxkzng đDã nát, nhìn nhữTMJng ngôi sao trên bầHtu trờiii đCEhen nhánh, như là đhcOang nhớ lạETxi đhcOiu gì đoó.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add