Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảTnc: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịXpAch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn
Theo như cách nói của Dương ThầBn, một SắIBc Vi giàu cảPIvm xúc vô cùng đQồng tình, nhíu mày nói:
- CảizCm giác của em hin giờCX, là có thểM thi triểdJdn một ít k xảOVo thầPLn kỳ, nhưng đpZáng tiếc không có năng lượng đNfJRo chống đdLiỡ s thi triểEn của em, có thểax là do vic tu luyn và cảDdMnh giới của em không hợp nhau.

Dương ThầPLn cườMi nói:
- Anh rấRDht mong đllTược thấhvNy, Sắxc Vi yêu dấpnu của anh đaxã lĩpZnh ngộ đcXPược gì, đBợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đXpAột phá ra.

SắXpAc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạAbi đSVi nữXa sao? Hình như là rấkPmt gấEp?

Dương ThầMkzn bấdEt lc:
- Còn không phảaxi là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đSVó sao, anh ta kết hôn với tiểclSu thư họ ĐườdEng không đkPmược mấPLy hôm, anh phảCXi đMPến đpZó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
SắizCc Vi bỡn cợt cườIci hỏi.

Dương ThầdLin ngượng ngùng cườIci nói:
- Đng nhắaxc nữJRoa, chỉIH cầizCn không mang theo con gái là ơn trờpZi đMhvNt rồi.

- Con gái à?
SắPc Vi thấJRot thanh kinh ngạdJdc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườfi phụ nữNf.

Dương ThầDdMn gấIcp rút kểvS v vic nhn nuôi Lam Lam, lạXpAi giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho SắizCc Vi hiểaxu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườJRoi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩcXPa là con của tấRDht cảclS chúng ta.

- Sao lạnMci nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầMkzn biết là ai đvSã sinh ra, tấnMct cảPL nhữLcang ngườoPdi còn lạPIpi đBu phảvMi coi như con đPẻ của mình!
Dương ThầEn giảfc vờAb hờMn gin nói.

- Suy nghĩPL xa vờdJdi quá.

SắPIvc Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờMP, em thấSVy là nhn nuôi thì đpnáng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đzQlRa, đNfến lúc đizCó sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạOVy con cái.

Dương ThầNfn cườzQi to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữxa à, con yêu tinh ngày thườTncng dữclS dằxn như thế, mà khi thấlRy Nhược Khê như chuột thấkPmy mèo toát cảAb mồ hôi lạvSnh đcXPdEy.

SắMc Vi bĩRDhu môi:
- Có gì đLcaáng sợ chứOV, không phảci anh đaxã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờBi hạAbn một năm này…cũng sắIHp đPIpến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắTncp đPIpến kỳ hạTncn rồi, dù gì thì bây giờIB cũng đNfã tháng 9.
Dương ThầdEn thở dài:
- ThờQi gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩAb đIcến lúc đzIOó, Nhược Khê chắdEc sẽ không làm gì quá đdEáng đpZâu, dù gì thì cảOV hai cũng đzIOu đCXã thay đPIvổi.

SắdEc Vi gt gt đcoPdu, cườzIOi nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắQp tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đnMcMy.

Dương ThầIcn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứSVc cảNfm thấXpAy đlRau đTncXu, nhưng khi nghĩvM đpnến chịax em nhà họ Thái, cũng là bên đcó thoảdLii mái hơn, cũng không sao.

Mang theo Sắpnc Vi trở v, chắxc sẽ chịIHu một chút ảfnh hưởng, khi v đAbến khu bit th phía Tây Trung HảLcai, thì trờcXPi đPLã tối.

Biết rằBng Dương ThầpZn và SắIHc Vi cùng trở v, MạCXc Thin Ny đPIpc bit căn dn mẹ mình trên đJRoườhvNng v mua thêm một ít thc phẩkPmm tươi, hai mẹ con hin giờdJd đEang lủi thủi trong bếp.

Đợi SắNfc Vi va vào ca, MạPIvc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạSVp d, lao vào ôm lấcy SắclSc Vi.
- Cô đhvNã v rồi, có phảPLi đnMcã gp rắmpc rối gì không?

Có thểNf thấSVy rằxng, hai ngườJRoi phụ nữJRo này khi sống chung với nhau, tình cảPIvm đBã thân thiết như ngườDdMi một nhà.

SắdJdc Vi gt đdEIcu:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểE cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đPIvâu.

Đfcu kia Dương ThầMkzn lp tứCXc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểIB có cái hôn l nào, khiến cho ngườIHi làm mẹ như Mã Quế Phương không đIHược bình tĩQnh.

Dương ThầEn cung kính cúi đdJdIBu:
- Mẹ nói đPLúng, con đZã không đPIvược chu đIBáo, đLcaã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạRDhi, dù gì thì mọi chuyn cũng đdJdã đhvNến nước này, bà cũng chấzIOp nhn rồi, quay lạdLii mờzQi Dương ThầclSn ngồi, rồi rót trà cho hắEn.

Hiếm khi đpZược yên tĩvMnh đdLiDdM cho hai ngườIHi phụ nữvS thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạkPmnh còn có một bà mẹ vợ, bữkPma cơm đzIOó Dương Thầmpn cảkPmm thấMPy ngon hơn nữdJda chính là sZm áp.

Mã Quế Phương tuy sắXpAc mt không mấIBy thân thin, nhưng bà thuộc loạpni ngườTnci đDdMiểPIpn hình thương chàng rểclS, lâu lâu lạPi gắMPp thứRDhc cho Dương ThầdJdn, lạmpi còn đOVc bit hấIcp cho Dương ThầlRn hai nồi cơm, bà đOVã xem Dương ThầclSn như heo rồi.

Cũng may khảvM năng ăn uống của Dương ThầzQn cũng khá, một bàn lớn thứZc ăn đAbã vơi đMPược gầfn hết.
truyn đXpAược lấpny t website tung hoanh
ChỉclS là, Mã Quế Phương rấCXt tứZc gin đfcối với Dương Thầaxn, t đclSXpAu tới cuối không cườlRi lấLcay một cái, đnMcc bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đaxã nhn nuôi một đPIvRDha con, tâm trạkPmng còn xấxu đmpi.

- Dương ThầdEn, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấMt đcpnnh không đXpAược đCXPL con của Tổng giám đLcaốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắOVt đmpcu lo lắcXPng cho tương lai đPLlRa cháu sau này.

Dương ThầRDhn sắIHc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt MạkPmc Thin Ny ng đCXỏ cảXpA lên.

- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắllTm!
NgườCXi phụ nữPIp đEã xấclSu hổ lắRDhm.

Dương ThầhvNn cườBi ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đLcang lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảkPm con, không cầlRn biết là con của ai, cô ấdLiy cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám đizCốc Lâm t nhỏ đcXPã theo ba mình đci làm công ích, còn đIcến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đnMcáng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạEi đXi dây dưa với con đPIpược chứhvN.
Mã Quế Phương lắzQc đnMcLcau thở dài.Dương ThầDdMn khổ sở, sao lạCXi nói như mình là con cóc đdLiòi ăn thịAbt thiên nga chứizC?

MạlRc Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạoPdi nói v con rểB mình như thế?

Mã Quế Phương quay đLcaJRou đOVũa gõ gõ lên đPIpoPdu con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảOVi một đmpôi với Tổng giám đQốc Lâm, thì đlRám cưới này sẽ không có con sao?

MạPIpc Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em SắIBc Vi mà, cô ấNfy quen với Dương ThầllTn trước con mà.

- Có chuyn này nữvSa sao?
Mã Quế Phương nhìn Sắpnc Vi đmpang im lng.

SắzIOc Vi hé ming cườQi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương ThầSVn đJRoâu, tôi không hợp.

Dương ThầMkzn tht không đMược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữzIOng lờdJdi này, tht ra cũng chỉax là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữAba, bà ta đPIpã thành công, mình đPIvã không còn mt mũi đhvNối din với các cô ấvSy nữvSa.

Suy nghĩX k lạSVi, nếu không phảmpi trờxi xui đJRocXPt khiến làm mình phảLcai lấlRy Nhược Khê, trở thành bạpZn gái chính thứaxc của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì MạQc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đIHdLii không có nếu như.

Mình cũng chỉM còn cách chai mt, làm hết khảzQ năng có thểJRo mà chiu chuộng họ, còn đCXối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉxm cườvSi, thôn Kim Sơn gầAbn đDdMMnh núi, đdLiã bịZ cháy rụi một mảQng rng lớn mưa khói khắvMp nơi.
xem chương mới tạMPi tunghoanh(.)com
Hình bóng một nam một nữvM, đizCã xuấdJdt hin t trong không trung xuống đJRoIBt.

NgườPi phụ nữIB này, mc bộ đDdMồ dài, xinh đpnẹp tuyt trầoPdn, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đnMcen nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườclSi đSVàn ông, gương mt góc cạxnh có phầzQn giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đlRồ dài đSVen, nét mt kiêu căng.

- Tht đfcáng chết! Họ đSVã đhvNi rồi, chúng ta đNfã đzQến tr!
Sư thái Yên Vũ tứTncc tối dm chân.

NgườkPmi đpnàn ông trầXm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đTncã nhìn thấmpy ngườXpAi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắXm là vẽ lạMi hình ảLcanh ngườmpi đDdMó, sau đoPdó phái nhữnMcng ngườaxi của giới hoàng đxi đMPiu tra là đSVược rồi. NgườclSi đLcaàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảlRnh Hoa HạPIv cũng không nhiu đBâu, chắBc chắDdMn sẽ có manh mối.

Ánh mắLcat Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đTncMPi ca suy nghĩE chu đJRoáo, lát nữcXPa em sẽ vẽ ra, tên tiểzIOu t đIHáng ghét, đoPdã dám hủy hoạTnci vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịzIOu s sỉJRo nhục này bao giờZ.

- Đợi khi em tìm thấMPy hắdJdn, anh sẽ đzQi cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đdLiối không phảpni chịdJdu saxc hiếp nào, nhưng em hãy cảRDhnh giác đXng đPLX quá nhiu ngườnMci biết, nếu đpnến tai cha, ông ấpny rấpnt xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấzIOt đPIpEnh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấaxy, cảQ anh và em sẽ không tránh khỏi bịJRo trách phạXpAt đPâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đDdMến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đclSến em đMkzâu.
Yến Phi Vũ khinh thườPLng nói.

- NhịzIO muội, không đXpAược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờvM ông ấPIvy không nhớ nhung em và tam muội đPLâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườpni xấzQu đfci nữZa, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịAbu quên đfci sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì đLcaã không bỏ mc bọn em ngầIBn ấRDhy năm! Càng không thèm đIci tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảJRoo em đclSi xin lỗi cha mà cũng khó vy sao?

Yến Phi Vũ lạdLinh lùng nói:
- ĐZi ca, em muốn anh giúp em, chứB không phảcXPi đPIpnMc nghe nhữMPng lờTnci này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đizCi xin lỗi cha à, em không đvMi! Em đzQâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n:
- Thôi đnMcược, nếu đdEã như thế, em cứPIv đIci tìm đPi, nếu tìm đclSược, hãy nói anh nghe, anh v đzIOPIvo Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườPLi đhvNàn ông thoắPIpt một cái mấDdMt hút trên đECXnh núi.

ChỉdJd đIczQ lạkPmi Yến Phi Vũ im lng đzQLcang ở bên mép tườvSng đIBã nát, nhìn nhữDdMng ngôi sao trên bầOVu trờBi đdEen nhánh, như là đfang nhớ lạfci đvMiu gì đIHó.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add