Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 010: Vũ Vân.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảGB: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1010: Vũ Vân.

Nhóm dịwVgch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn
Theo như cách nói của Dương ThầHn, một SắhGc Vi giàu cảmm xúc vô cùng đnồng tình, nhíu mày nói:
- Cảnm giác của em hin giờg, là có thểfSC thi triểjbWn một ít k xảuwHo thầjown kỳ, nhưng đJFGáng tiếc không có năng lượng đWsHHU chống đWsHỡ s thi triểCbn của em, có thểsy là do vic tu luyn và cảCenh giới của em không hợp nhau.

Dương ThầgZn cườWsHi nói:
- Anh rấHQt mong đgược thấHQy, SắPRsc Vi yêu dấCeu của anh đHQã lĩiBonh ngộ đTJược gì, đbAhợi v rồi anh sẽ …, tranh thủ trong hai ngày nay đToTột phá ra.

Sắgc Vi tò mò nói:
- Ông xã, anh lạSmi đwYwi nữRna sao? Hình như là rấTJt gấSmp?

Dương ThầGBn bấCbt lc:
- Còn không phảDpi là chuyn Lý Độn của Lý gia ở Yến Kinh đAuó sao, anh ta kết hôn với tiểrCgu thư họ ĐườDpng không đvmược mấrCgy hôm, anh phảoPi đGBến đrCgó một phen, xong vic sẽ v.

- Mang theo chính cung nương nương à?
SắJFGc Vi bỡn cợt cườvfPi hỏi.

Dương ThầUn ngượng ngùng cườni nói:
- Đng nhắmc nữHa, chỉm cầFzn không mang theo con gái là ơn trờYvdi đToTmt rồi.

- Con gái à?
SắFzc Vi thấDpt thanh kinh ngạomDc.
- Ông xã, bọn anh có con khi nào thế?

Đây mới chính là mối quan tâm của ngườTJi phụ nữH.

Dương Thầdujn gấgZp rút kểToT v vic nhn nuôi Lam Lam, lạduji giới thiu một chút v Lam Lam, mới khiến cho SắwHc Vi hiểoPu ra mọi chuyn.

Không khỏi khanh khách cườhGi nói:
- Đợi khi v em cũng muốn gp nó một chút, nếu như là con nuôi, thì có nghĩFza là con của tấToTt cảAu chúng ta.

- Sao lạDpi nói như thế! Cho dù là con ruột, không cầFzn biết là ai đDpã sinh ra, tấHQt cảe nhữeng ngườRni còn lạoTri đJFGu phảgZi coi như con đbAhẻ của mình!
Dương Thầgn giảrCg vờBjJ hờRnn gin nói.

- Suy nghĩe xa vờBjJi quá.

SắHQc Vi chu môi:
- Nhưng mà theo tình hình hin giờbAh, em thấrCgy là nhn nuôi thì đbAháng tin cy hơn, em cũng muốn nhn nuôi một đPRsgZa, đeến lúc đvmó sẽ giao lưu vớiem Lâm v cách nuôi dạBjJy con cái.

Dương ThầwVgn cườvmi to:
- Ha ha, em không sợ Nhược Khê nữTJa à, con yêu tinh ngày thườgZng dữm dằmn như thế, mà khi thấey Nhược Khê như chuột thấCey mèo toát cảH mồ hôi lạvmnh đmiBoy.

SắPRsc Vi bĩDpu môi:
- Có gì đmáng sợ chứU, không phảsyi anh đoTrã nói, có một cái hẹn một năm với chính cung nương nương sao?

- Nói là như thế, nhưng thờHQi hạmn một năm này…cũng sắmp điBoến rồi, tháng 3 năm sau, cũng sắhGp đDpến kỳ hạjown rồi, dù gì thì bây giờrCg cũng đToTã tháng 9. xem chương mới tạVgi tunghoanh(.)com
Dương Thầyn thở dài:
- ThờwVgi gian trôi qua nhanh tht, nhưng anh nghĩrCg đCeến lúc đjbWó, Nhược Khê chắVgc sẽ không làm gì quá đgáng đgâu, dù gì thì cảiBo hai cũng đsgu đggã thay đYvdổi.

SắFzc Vi gt gt đHeu, cườei nói:
- Chúng ta mau v thôi, Thin Ny sắsyp tan ca, mẹ vợ anh cũng v rồi đUbAhy.

Dương ThầHn va nghe nói Mã Quế Phương thì lp tứomDc cảwHm thấsyy đdujau đwHSmu, nhưng khi nghĩn đHến chịgZ em nhà họ Thái, cũng là bên đvfPó thoảomDi mái hơn, cũng không sao.

Mang theo Sắsyc Vi trở v, chắHQc sẽ chịgu một chút ảCbnh hưởng, khi v đsgến khu bit th phía Tây Trung HảCbi, thì trờiBoi đgZã tối.

Biết rằToTng Dương ThầFzn và SắTJc Vi cùng trở v, MạJFGc Thin Ny đgc bit căn dn mẹ mình trên đhGườpng v mua thêm một ít thc phẩsym tươi, hai mẹ con hin giờJFG đDpang lủi thủi trong bếp.

Đợi Sắgc Vi va vào ca, MạwHc Thin Ny vui mng tiến lên trước, chùi chùi tay vào chiếc tạFzp d, lao vào ôm lấgy SắoPc Vi.
- Cô đyã v rồi, có phảGBi đSmã gp rắjowc rối gì không?

Có thểYvd thấggy rằwYwng, hai ngườbAhi phụ nữFz này khi sống chung với nhau, tình cảvfPm đmã thân thiết như ngườmi một nhà.

SắvfPc Vi gt đHQjowu:
- Đợi khi ăn cơm tôi sẽ kểjbW cho cô nghe, tôi không có chuyn gì đyâu.

Đnu kia Dương ThầToTn lp tứdujc vã mồ hôi, xem ra chuyn con gái mình sẽ không thểrCg có cái hôn l nào, khiến cho ngườHUi làm mẹ như Mã Quế Phương không đYvdược bình tĩgZnh.

Dương Thầmn cung kính cúi đfSCWsHu:
- Mẹ nói đmúng, con đbAhã không đomDược chu đbAháo, đbAhã quên không gọi v nhà.

Mã Quế Phương hơi dng lạsyi, dù gì thì mọi chuyn cũng đUã đpến nước này, bà cũng chấsyp nhn rồi, quay lạoTri mờHQi Dương ThầCen ngồi, rồi rót trà cho hắuwHn.

Hiếm khi đRnược yên tĩsgnh đFzRn cho hai ngườwVgi phụ nữBjJ thân yêu ngồi ăn cơm với nhau, bên cạFznh còn có một bà mẹ vợ, bữrCga cơm đBjJó Dương ThầomDn cảgm thấpy ngon hơn nữoPa chính là smm áp.

Mã Quế Phương tuy sắWsHc mt không mấjowy thân thin, nhưng bà thuộc loạhGi ngườSmi đCbiểwVgn hình thương chàng rểbAh, lâu lâu lạHUi gắGBp thứbAhc cho Dương ThầYvdn, lạPPii còn đUc bit hấwVgp cho Dương ThầSmn hai nồi cơm, bà đwHã xem Dương ThầToTn như heo rồi.

Cũng may khảy năng ăn uống của Dương ThầWsHn cũng khá, một bàn lớn thứWsHc ăn đmã vơi đTJược gầjbWn hết.

Chỉe là, Mã Quế Phương rấgt tứHQc gin đPRsối với Dương ThầrCgn, t đJFGDpu tới cuối không cườAui lấSmy một cái, đVgc bit là khi nghe nói Lâm Nhược Khê đRnã nhn nuôi một đjowhGa con, tâm trạeng còn xấjowu đjbWi.

- Dương Thầggn, sau này khi con có con với con gái ta, thì nhấoTrt đBjJjownh không đPRsược đoPn con của Tổng giám đgZốc Lâm ăn hiếp nó.
Mã Quế Phương bắrCgt đmCeu lo lắwVgng cho tương lai đhGCea cháu sau này.

Dương ThầrCgn sắVgc mt cc kỳ lúng túng, và gương mt MạwHc Thin Ny ng đpỏ cảhG lên. nguồn tunghoanh.com

- Mẹ! Mẹ nói gì thế! Chuyn còn xa lắpm!
NgườgZi phụ nữWsH đyã xấUu hổ lắbAhm.

Dương Thầnn cườomDi ngốc nghếch nói:
- Mẹ, mẹ đSmng lo quá, Nhược Khê yêu con nít còn hơn cảGB con, không cầGBn biết là con của ai, cô ấhGy cũng yêu thương hết.

- Vy thì mẹ yên tâm, nghe Thin Ny nói Tổng giám đRnốc Lâm t nhỏ đwVgã theo ba mình đwYwi làm công ích, còn đToTến cô nhi vic làm tình nguyn, tht đCbáng tiếc, một cô gái tốt như vy, sao lạni đwVgi dây dưa với con đhGược chứg.
Mã Quế Phương lắFzc đGBmu thở dài.Dương ThầHUn khổ sở, sao lạoPi nói như mình là con cóc đPPiòi ăn thịsyt thiên nga chứomD?

Mạpc Thin Ny chu mỏ nói:
- Mẹ, mẹ nói gì thế, có ai lạggi nói v con rểe mình như thế?

Mã Quế Phương quay đggduju đyũa gõ gõ lên đAuToTu con gái:
- Con gái ngốc, nếu như nó không phảvmi một đuwHôi với Tổng giám đgốc Lâm, thì đyám cưới này sẽ không có con sao?

Mạsyc Thin Ny lè lưỡi:
- Nếu không có Nhược Khê thì cũng còn em SắVgc Vi mà, cô ấwHy quen với Dương Thầsyn trước con mà.

- Có chuyn này nữSma sao?
Mã Quế Phương nhìn SắVgc Vi đUang im lng.

SắjbWc Vi hé ming cườmi nói:
- Tôi sẽ không kết hôn với Dương ThầfSCn đuwHâu, tôi không hợp.

Dương Thầsgn tht không đjbWược t nhiên, Mã Quế Phương nói nhữPRsng lờJFGi này, tht ra cũng chỉGB là muốn khơi gợi s áy náy của mình thôi, không bàn cãi nữUa, bà ta đuwHã thành công, mình đmã không còn mt mũi đwHối din với các cô ấdujy nữDpa.

Suy nghĩfSC k lạsyi, nếu không phảpi trờPRsi xui đbAhgt khiến làm mình phảgi lấAuy Nhược Khê, trở thành bạmn gái chính thứnc của mình, hoc nếu quen biết sớm hơn, thì Mạmc Thin Ny cũng khá hợp với mình.

Nhưng s đvfPiBoi không có nếu như.

Mình cũng chỉfSC còn cách chai mt, làm hết khảgZ năng có thểwVg mà chiu chuộng họ, còn đCeối với s oán hn của Mã Quế Phương, mỉrCgm cườToTi, thôn Kim Sơn gầiBon đoTrPPinh núi, đWsHã bịjow cháy rụi một mảomDng rng lớn mưa khói khắiBop nơi.

Hình bóng một nam một nữn, đomDã xuấwHt hin t trong không trung xuống đsgoTrt.

Ngườmi phụ nữm này, mc bộ đuwHồ dài, xinh đvmẹp tuyt trầyn, cở bỏ chiếc mũ ni cô, mái tóc xõa dài đvfPen nhánh chính là sư thái Yên Vũ.

Còn ngườPRsi đFzàn ông, gương mt góc cạomDnh có phầCen giống với Yên Vũ, nhưng thân hình cao lớn, mc một bộ đvfPồ dài đFzen, nét mt kiêu căng.

- Tht đVgáng chết! Họ đgã đjowi rồi, chúng ta đToTã đomDến tr!
Sư thái Yên Vũ tứsyc tối dm chân.

Ngườei đeàn ông trầoTrm ngay nét mt:
- Hãy yên tâm, Phi Vũ, nếu đnã nhìn thấYvdy ngườYvdi tht, với trí nhớ và tài ngh vẽ siêu phàm của em, cùng lắwHm là vẽ lạoPi hình ảuwHnh ngườhGi đGBó, sau đCbó phái nhữbAhng ngườHQi của giới hoàng đHi đrCgiu tra là đpược rồi. NgườomDi đyàn ông trẻ tuổi có tu luyn, toàn cảvfPnh Hoa Hạm cũng không nhiu đmâu, chắrCgc chắDpn sẽ có manh mối.

Ánh mắDpt Yên Vũ sư thái tỏa sáng:
- Cũng là đToTvfPi ca suy nghĩvfP chu đToTáo, lát nữAua em sẽ vẽ ra, tên tiểToTu t đbAháng ghét, đomDã dám hủy hoạBjJi vic tu luyn của em, Yến Phi Vũ chúng ta chưa tng chịRnu s sỉy nhục này bao giờp.

- Đợi khi em tìm thấSmy hắiBon, anh sẽ đduji cùng với em, em của Yến Phi Vân này tuyt đRnối không phảDpi chịHQu sHc hiếp nào, nhưng em hãy cảuwHnh giác đHUng đHUvfP quá nhiu ngườiBoi biết, nếu đjowến tai cha, ông ấjowy rấoPt xem trọng mt mũi, chuyn của em nhấvfPt đToTjbWnh sẽ bôi nhọ mt mũi của ông ấpy, cảvm anh và em sẽ không tránh khỏi bịe trách phạet đRnâu.

- H, em là em, ông ta là ông ta, liên quan gì đTJến nhau? Huống hồ, ông ta sẽ không quan tâm đjowến em đjowâu.
Yến Phi Vũ khinh thườjowng nói.

- Nhịjow muội, không đCbược nói v cha như thế! Bao nhiêu năm qua có bao giờsy ông ấmy không nhớ nhung em và tam muội đwVgâu? Em không nên làm cho quan h hai ngườhGi xấvmu đWsHi nữVga, vì chuyn năm xưa em vn chưa chịeu quên đgi sao?
Yến Phi Vân nhíu mày nói.

- Nếu ông ta nhớ bọn em tht, thì đUã không bỏ mc bọn em ngầen ấvmy năm! Càng không thèm đjowi tìm tam muội!

- Em…chng lẽ bảggo em đjbWi xin lỗi cha mà cũng khó vy sao?

Yến Phi Vũ lạuwHnh lùng nói:
- ĐGBi ca, em muốn anh giúp em, chứsy không phảmi đPRsGB nghe nhữCbng lờVgi này của anh, nếu anh không muốn, em sẽ t tìm cách, muốn em đjbWi xin lỗi cha à, em không đTJi! Em đpâu có gì sai!

Yến Phi Vân thở dài nng n:
- Thôi đSmược, nếu đAuã như thế, em cứm đGBi tìm đWsHi, nếu tìm đVgược, hãy nói anh nghe, anh v đTJFzo Chư Thiên trước.

Nói xong, bóng dáng ngườAui đjowàn ông thoắiBot một cái mấgZt hút trên đHQDpnh núi.

ChỉAu đjowvfP lạHUi Yến Phi Vũ im lng đjowsyng ở bên mép tườHng đomDã nát, nhìn nhữiBong ngôi sao trên bầomDu trờomDi đwYwen nhánh, như là đoTrang nhớ lạAui đTJiu gì đjowó.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add