Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 009: Mất trí nhớ.




Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảl: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1009: MấoSt trí nhớ.

Nhóm dịQToch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn




Con đXMLườMoUng tu luyn này, “lĩggnh ngộ” luôn có tác dụng nhiu so với “chăm chỉUV”! Cho nên đqDiu này đmXQi ngược với đQfdLgo lý “trờoSi luôn báo đDzáp cho nhữVZng kẻ cầJn cù”, mới thểt hin rõ đDziu “trái đqDVZo trờMHi”!

SắzxMc Vi hiểin nhiên là đoFã lĩinh ngộ đUJược “đxiAVo” của cô, nên mới “lượng biến” thểMAF hin đJược chân khí nhp cảTvnh thầHFWn tốc trong vic tu luyn của cô!

Dương ThầLtn tin rằCSng, chỉjQz cầQVQn cho SắWDvc Vi hai viên Bồ Đ Đơn, xông vào, hấDzp thụ thêm một chút linh khí, nội trong một ngày mà nhp vào Tiên Thiên cảvnh giới thì không phảggi là không có khảl năng!

Bởi vì nhìn mứVZc đMHộ tiến bộ của SắdWjc Vi, nhữdLgng gì ngườWddi phụ nữoS này lĩSnh ngộ, không phảMHi là nhữVZng cảjQznh giới bình thườqDng!

Nhưng trong lúc cấdWjp bách, muốn SắAlc Vi khôi phục lạVZi dáng vẻ như xưa, mà không phảFqCi là mứddSc đkdkộ bình thườdLgng hin giờCS, biến thành xinh xắUJn như búp bê Barbie, ngây ngô như thế, như là không có linh hồn vy.

Dương Thầkdkn cầMAFm lấJy tay ngườjQzi phụ nữQTo, sau khi tìm kiếm khắQVQp thân thểl, lạFbi cẩWddn thn kiểAlm tra bộ não của SắjQzc Vi.

KiểmXQm tra một lúc, rốt cục cũng rút ra một chút manh mối!

GầVn huyt Bách Hội của SắdNUc Vi, lạVZi có một chút lc chân nguyên không bình thườVZng, kết hợp với một thứkdk dược phẩHFWm không rõ tên gọi, đLHMang chiếm ng chỗ đdLgó, ảTvnh hưởng đtến bộ não thầUJn kinh của SắFqCc Vi.

Đây rõ ràng là một môn pháp tà đvTvo chuyên môn khống chế tư tưởng của ngườVZi khác, tấoSt nhiên là có liên can đmXQến tên ni cô kia!

Bà ta nói muốn thu nhn SắFbc Vi làm đWDv t, ít nhiu là do nhìn thấdNUy đQfược tiến đggộ nhp cảvnh thầoin tốc của SắFc Vi, thm chí khảS năng muốn đARoạCSt lấHFWy công pháp của Sắic Vi là không chng.

ChỉLHM trách mình điến quá tr, cũng không biết bà ta đmXQoạJt đTvược hay không!

Nếu như lầUJn sau gp đFbược bà ta, thì phảoSi hành hạjQz bà ta mới đQToược!

Tht ra Dương ThầMoUn không biết, đSúng là Yên Vũ đDzã có ý nghĩi đARó, t lúc SắUJc Vi đQVQến đHFWây, thì bà ta đWDvã kinh ngạSc thắAlc mắtc rốt cục SắQVQc Vi đFqCã tu luyn công pháp nào, chỉgg đFqCáng tiếc bà ta chưa hoàn toàn khống chế đAlược tư tưởng của SắSc Vi, thì đTvã bịJ Dương ThầNVn làm gián đQVQoạHFWn.

Nhưng nếu đUVã tìm đQToược mầARm mống, đDzối với Dương ThầQVQn mà nói chuyn bứddSt r thì không khó chút nào.

Dù sao thì vic tu luyn của Yên Vũ cũng kém xa mình, “Vãng Nim Din Sinh Kinh” …….chỉdNU cầVn tốn chút công sứJc giảqDi quyết là đSmHược.

- SắdLgc Vi yêu dấQVQu, em hãy cố chịTvu đoing, hãy ngủ một chút đggi.

Bởi vì SắqDc Vi hin giờzxM không đdNUược tỉinh táo cho lắqDm, mình nói gì chưa chắFbc cô ấWDvy đvQã nghe, cho nên, vì đHIAl cho Sắic Vi không vn dụng chân khí lung tung, Dương ThầVn không thểXML không đFiểim huyt vào cổ, đVQf cho cô ấDzy hôn mê.

Sau đxiAó ôm vào lòng, yên tâm tr đii chân nguyên và dược phẩVm đFang chiếm ng gầWDvn huyt Bách Hội của cô.

Không biết Yên Vũ đvQã s dụng công pháp gì, xem ra không tầARm thườTvng, lc chân nguyên lưu lạVZi trên huyt đLtQVQo của SắWDvc Vi, lạmXQnh tn xương tủy, hiểVn thịdNU lc công pháp vô cùng thâm hu.

ChỉJ tiếc là tính lĩMHnh ngộ của cô có phầLtn thua kém, nếu không thì không chỉQTo phảdNUi đMHộ qua kiếp Tam Dương Chân Hỏa.

Tốn hơn na tiếng đkdkồng hồ, hết sứvQc tp trung tinh thầWDvn, rốt cục thì Dương Thầggn cũng loạoii bỏ đxiAược đdNUộc tố và chân nguyên tà đHFWQfo ra khỏi cơ thểHFW của SắDzc Vi.

Đồng thờSmHi lúc đVó, sợi lông mi thon dài của ngườHFWi phụ nữdNU mơ màng mở ra, mang dáng vẻ e ấtp nhìn vào Dương ThầmXQn điang ở gầSmHn trong gang tấvc.

Dương Thầggn thấUJy SắUVc Vi đWddã lấvQy lạgi đMHược trạWddng thái ban đgMoUu, mới thở phào, vẻ mt xinh đTvẹp của SắFc Vi thoáng qua một tia nghĩkdk ngợi, hình như mơ hồ nghĩAR ngợi rốt cục đFqCã xảMHy ra chuyn gì.

- Giống như em…đdWjang mơ.
Cô thì thào.

- Tht sao, xem ra vn còn nhớ chút ít, em mơ thấMHy gì nào.

- Rõ ràng em thấNVy anh đdWjang ở trước mt, em gọi anh, muốn ôm lấgy anh, nhưng hình như em đxiAã mấzxMt đUVi thân hình, chỉdLg có thểHI nghĩUV như thế mà thôi, không làm đtược gì cảv

Dương ThầHFWn ôm cht cô, giữFb yên trong lòng, hướng vào gương mt cô hôn một cái.

- Ai bảoSo em rảFbnh rỗi mà chạMAFy tới cái nơi rng sâu cốc thm này, nếu như anh đVến tr, thì không biết sẽ như thế nào.
Dương ThầQTon đFôi phầddSn trách cứqD.

SắMAFc Vi cườLti mếu máo:
- Em cũng không nghĩzxM đHIến, lên mạWddng xem qua, nói rằggng nơi đWDvây tương đCSối yên tĩoFnh, ngườVZi cũng ít, thì đQToến thôi, đtến chân núi hỏi thăm một chút, dân đLtQToa phương đFu nói vịSmH sư thái nơi này đLtdWjc cao vọng trọng, em đdNUến ở nhờXML một thờUVi gian ngắjQzn, ai ngờkdk bà ta lạzxMi đQfộng thủ với em…

- LầHFWn sau không đHIược lỗ mãng như vy nữTva, bây giờMH em không còn là ngườAli bình thườQfng nữqDa, nhữggng kẻ tu luyn mà nhìn thấmXQy em, phầQfn lớn sẽ đHFWUJ ý em, cho nên hãy luôn cẩoin thn.

- Biết rồi mà, nhưng…nhìn thấoiy anh đlối với em như vy, em rấMoUt vui đMHSy.

Dương Thầggn vuốt vuốt mũi cô:
- Anh chỉUJ là, lúc nhìn thấSmHy em làm như không quen biết anh, anh sắxiAp đDziên lên đWDvWDvy!

- Tht sao?

- Một câu hỏi vô nghĩdNUa, nếu có một ngày anh bịMH mấUJt trí, không còn nhớ em nữvQa, em có thểFqC chịMHu đWDvng đHIược không?
Dương Thầln hỏi với vẻ mt đCSau khổ.

SắUVc Vi đddSột nhiên cong môi:
- Lúc đkdkó em sẽ sướng đqDiên lên mấQVQt.

- Cái gì?
Dương ThầCSn ngạDzc nhiên.
xem chương mới tạLHMi tunghoanh(.)com
NgườDzi phụ nữJa cắQfn nhẹ đgôi môi căng mọng:
- Nếu như anh bịzxM mấit trí, thì em sẽ có cơ hội cùng anh bỏ trốn, như thế thì nhữQTong ngườQfi phụ nữQVQ khác sẽ không tranh giành đggược với em.

Dương Thầoin dở khóc dở cườMoUi, cái ý nghĩgg này đggúng là quá đoSáng. Nhưng như thế lạjQzi khiến hắTvn cảoFm thấUVy áy náy và bấTvt lc, vuốt ve mt của Sắtc Vi, nói dịdLgu dàng,
- Hãy hứdWja với anh, sau này có chuyn gì hãy bàn bạARc với anh nhiu hơn.

Đng suy nghĩxiA nhiu, đWDvng sợ anh bn, và đJang ở với ai, cho dù là muốn anh cùng ăn sáng với em, đJi dạVo phố với em, thm chí là trò chuyn với em, anh cũng sẽ cố gắDzng đVZáp ứlng cho em.

Đng ép uổng mình quá, hãy cho anh biết em nghĩi gì và muốn làm gì, đoFng bn tâm cho anh nhiu quá, hãy vì s an toàn của em trước.

- Sao anh lạCSi điột nhiên nói nhữoFng chuyn này, làm như em rấmXQt tội nghip vy, chỉFqC là em muốn đmXQi ra ngoài một mình thôi.
SắXMLc Vi phì cườmXQi nói.

- Anh không nói đdNUùa đVZâu, anh nói tht đUJVy.

Dương ThầSn nghiêm túc nói.

SắHFWc Vi ngây ra nhìn hắmXQn một lúc, mới gt nhẹ đLHMLtu, sau đvó da vào ngc Dương ThầHIn, hỏi:
- Hôn l của anh xong cảCS rồi chứi, chng nào anh v Trung HảVZi?

Dương ThầVn lắic lắkdkc đLHMDzu, cườvi đVZau khổ nói:
- Chúng ta xuống núi, trước đggã, sau đvó đzxMi thong thảFqC một đtoạQTon, nhữqDng ngày nay phát sinh nhiu chuyn phứVc tạUVp, anh cũng có một số tình huống mới cầTvn nói, vic tu luyn của bọn em…xem ra nên tăng tốc hơn…

SắoFc Vi sng sốt, hiểzxMn nhiên là không hiểkdku, nhưng lạLHMi cảxiAm thấMHy đgây không phảoii là tình trạkdkng bình thườLtng, cô ngoan ngoãn ngồi dy, khoác tay Dương ThầMHn, trờVi giữSmHa tháng 9 đSêm xuống nhanh hơn, khí trờTvi tà tà chiu, hai ngườoFi va đXMLi, Dương ThầTvn va nói nhữFbng vic đdNUã xảMoUy ra gầNVn đMAFây.

Lúc SắFqCc Vi nghe đtến chuyn Dương ThầMoUn sẽ đxiAối nghịkdkch với Hồng Mông và gia tộc Ẩn Thế, thm chí là đJã giết hai gã đVc sứAR, không kim đQVQược mở to đdWjôi môi đVZỏ, mở to hai mắSmHt, đoiV lộ không ít vẻ mt đdLgáng yêu.

Dương ThầMHn hỏi có chút không yên:
- SắFqCc Vi yêu dấCSu, có phảdNUi em cảdNUm thấARy anh quá tàn nhn không?


SắUVc Vi lắFc lắVc đgVu:
- Không đdWjâu, anh làm như thế là vì muốn bảTvo v chúng em, điV cho chúng em có thểSmH giống như anh, trở nên mạdWjnh mẽ, sống tht là lâu, em hiểdLgu mà.

- Nhưng anh…còn phảCSi giết thêm vô số ngườHIi nữJa, mà nhữLtng kẻ đUVó có thểHI là không thù không oán với anh.
Dương Thầtn thở dài.

SắSmHc Vi vui vẻ mỉvm cườzxMi nói: nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Không sao, cùng lắvQm là đvQợi sau khi em trở nên lợi hạSi, em sẽ giúp anh giết họ, hoc là anh đARem nhữSng kẻ muốn giết đFqCến trước mt em, em sẽ giúp anh lấARy mạAlng của họ.

Dương ThầCSn vui mng:
- Đây chính là đWddiểvQm anh yêu thích ở em, nhưng chỉgg là giết ngườVi, ỷ mạdNUnh hiếp yếu, sẽ không hợp với anh đFqCâu, nếu tấMoUt cảv đSu phảmXQi chết, thì chỉSmH trách họ cảFbn đxiAườVng của chúng ta. Anh sẽ không nương tay, em không cầVn lo nghĩdNU nữVa.

- Ưm, em tin anh.
SắHIc Vi cườQVQi dịMAFu dàng.

Dương ThầqDn nhìn k ánh mắMHt của SắdWjc Vi, trong con ngươi sáng lấWDvp lánh, so với trước kia, tình cảSm hơn nhiu, nhưng hình như thêm một chút lãnh đQfjQzm và kỳ lạUJ.

- SắdLgc Vi yếu dấARu, cảoinh giới của em, gầdWjn như đSã đUVến đvQược lĩxiAnh vc hoàn toàn mới, lầQfn này v, anh sẽ cho em vài viên bồ đvQ đFan mà anh đoSã lấoSy đVược, nếu như biết cách vn dụng, thì chuyn vào Tiên Thiên là d như trở bàn tay.

Nói đWddến chuyn này, sắmXQc Vi khó mà che dấCSu nim vui:
- Ông xã, em đdNUã hiểvQu lầAln trước lúc trên núi rốt cục đvã nghĩLHM gì rồi! Trn mưa lôi đió đHIã khiến em hiểFu ra rấNVt nhiu chuyn, nhưng mà…nhưng mà…

- Nhưng không thểQVQ nói ra có đWDvúng không?
Dương ThầQVQn mỉQfm cườTvi.


SắMAFc Vi buồn rầxiAu gt đTvdWju:
- Chính là nói không nên lờWddi, rõ ràng là em biết rấWddt nhiu, nhưng lạvQi không biết din tảWDv thế nào.

- Đúng rồi đVZARy, sợ lĩoFnh ngộ v đMoUxiAo của mỗi ngườQToi không giống nhau, vồn dĩLt không thểdLg dùng lờdWji đXMLV din tảV.
Dương Thầvn cảXMLm khái nói:
- Anh nói cho em biết, Yến Bà Bà của Dương gia Yến Kinh, lúc đSmHlu bà ấVy đWDvã dùng một chút hình ý tàn bạjQzo min cưỡng chỉFqC đliểim cho anh đvQột phá tiến vào bí quyết ThầzxMn hóa, nhưng cũng phảddSi xem vn mnh của anh.


Theo như hin giờoS mà nói, stnh ngộ v đdWjdLgo của anh mạAlnh hơn bà ấWddy, nhưng là do bà ấty đVZã chỉTv đHFWXMLo cho anh, cho nên v nhữqDng chuyn này, chỉTv có thểAR cảLtm nhn, mà không thểv din đltt.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add