Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Chương 1 009: Mất trí nhớ.
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Tác giảlTl: Mai Can Thái Thiếu Bính

Chương 1009: MấiVJt trí nhớ.

Nhóm dịCCtch: Friendship
Nguồn: Mê Truyn
Con đpườdJmng tu luyn này, “lĩdJmnh ngộ” luôn có tác dụng nhiu so với “chăm chỉJoH”! Cho nên đCsiu này đJFRi ngược với đJKFCno lý “trờjki luôn báo đVpáp cho nhữGung kẻ cầVhn cù”, mới thểr hin rõ đHMCiu “trái đJXIHo trờCCti”!

SắCFic Vi hiểPn nhiên là đrã lĩCCtnh ngộ đoược “đmpYno” của cô, nên mới “lượng biến” thểu hin đQmdược chân khí nhp cảjknh thầJXn tốc trong vic tu luyn của cô!

Dương Thầmnn tin rằTJhng, chỉn cầtVn cho SắRvZc Vi hai viên Bồ Đ Đơn, xông vào, hấiVJp thụ thêm một chút linh khí, nội trong một ngày mà nhp vào Tiên Thiên cảPnh giới thì không phảIHi là không có khảJX năng!

Bởi vì nhìn mứhgQc đCFiộ tiến bộ của SắFGrc Vi, nhữCFing gì ngườni phụ nữJFR này lĩknh ngộ, không phảFGri là nhữXeng cảtVnh giới bình thườCCtng!

Nhưng trong lúc cấHMCp bách, muốn SắJKc Vi khôi phục lạTJhi dáng vẻ như xưa, mà không phảoCci là mứGuc đTJhộ bình thườJoHng hin giờjk, biến thành xinh xắmnn như búp bê Barbie, ngây ngô như thế, như là không có linh hồn vy.

Dương ThầlTln cầrPm lấrPy tay ngườJoi phụ nữjk, sau khi tìm kiếm khắJFRp thân thểXe, lạJoi cẩXn thn kiểtVm tra bộ não của SắXec Vi.

Kiểjkm tra một lúc, rốt cục cũng rút ra một chút manh mối!

GầVhn huyt Bách Hội của SắMIvc Vi, lạnxi có một chút lc chân nguyên không bình thườXng, kết hợp với một thứJoH dược phẩzm không rõ tên gọi, đzang chiếm ng chỗ đCFió, ảJFRnh hưởng đvzến bộ não thầYun kinh của Sắzc Vi.

Đây rõ ràng là một môn pháp tà đuJFRo chuyên môn khống chế tư tưởng của ngườdJmi khác, tấoCct nhiên là có liên can đoCcến tên ni cô kia!

Bà ta nói muốn thu nhn Sắnc Vi làm đJo t, ít nhiu là do nhìn thấRvZy đnược tiến đHMCộ nhp cảdJmnh thầMIvn tốc của Sắuc Vi, thm chí khảp năng muốn đHMCoạtVt lấry công pháp của SắhgQc Vi là không chng.

ChỉhgQ trách mình đgjJến quá tr, cũng không biết bà ta đFGroạHMCt đkược hay không!

Nếu như lầnn sau gp đvzược bà ta, thì phảhgQi hành hạp bà ta mới đMIvược!

Tht ra Dương Thầnn không biết, đzúng là Yên Vũ đpã có ý nghĩmpY đYuó, t lúc Sắkc Vi đCCtến đpây, thì bà ta đTJhã kinh ngạFGrc thắNZc mắNZc rốt cục SắJoHc Vi đrã tu luyn công pháp nào, chỉtV đYuáng tiếc bà ta chưa hoàn toàn khống chế đCkược tư tưởng của SắNZc Vi, thì đCkã bịjk Dương Thầzn làm gián đHMCoạJKn.

Nhưng nếu đFCnã tìm đnxược mầum mống, đuối với Dương ThầVpn mà nói chuyn bứnxt r thì không khó chút nào.

Dù sao thì vic tu luyn của Yên Vũ cũng kém xa mình, “Vãng Nim Din Sinh Kinh” …….chỉCFi cầcNXn tốn chút công sứPc giảoi quyết là đdJmược.

- SắVpc Vi yêu dấZru, em hãy cố chịNZu đhgQng, hãy ngủ một chút đki.

Bởi vì SắCFic Vi hin giờCk không đuược tỉXnh táo cho lắNZm, mình nói gì chưa chắMIvc cô ấhgQy đFCnã nghe, cho nên, vì đcNXFGr cho SắYuc Vi không vn dụng chân khí lung tung, Dương ThầQmdn không thểCFi không đNZiểdJmm huyt vào cổ, đCCtvF cho cô ấJoy hôn mê.

Sau đTJhó ôm vào lòng, yên tâm tr đTJhi chân nguyên và dược phẩJoHm đvFang chiếm ng gầrPn huyt Bách Hội của cô.

Không biết Yên Vũ đTJhã s dụng công pháp gì, xem ra không tầCkm thườpng, lc chân nguyên lưu lạZri trên huyt đVhXeo của Sắzc Vi, lạMIvnh tn xương tủy, hiểpn thịcNX lc công pháp vô cùng thâm hu.

ChỉVp tiếc là tính lĩhgQnh ngộ của cô có phầYun thua kém, nếu không thì không chỉVh phảhgQi đlTlộ qua kiếp Tam Dương Chân Hỏa.

Tốn hơn na tiếng đYuồng hồ, hết sứMIvc tp trung tinh thầdJmn, rốt cục thì Dương ThầgjJn cũng loạQmdi bỏ đFCnược đYuộc tố và chân nguyên tà đcNXJXo ra khỏi cơ thểFCn của SắFCnc Vi.

Đồng thờCFii lúc đGuó, sợi lông mi thon dài của ngườQmdi phụ nữCCt mơ màng mở ra, mang dáng vẻ e ấIHp nhìn vào Dương ThầNZn đJoang ở gầzn trong gang tấCkc.

Dương Thầrn thấFCny Sắnc Vi đJXã lấXey lạVhi đJFRược trạCsng thái ban đJoHFGru, mới thở phào, vẻ mt xinh đFGrẹp của SắCsc Vi thoáng qua một tia nghĩcNX ngợi, hình như mơ hồ nghĩu ngợi rốt cục đjkã xảoy ra chuyn gì.

- Giống như em…đFCnang mơ.
Cô thì thào.

- Tht sao, xem ra vn còn nhớ chút ít, em mơ thấZry gì nào.

- Rõ ràng em thấiVJy anh đJFRang ở trước mt, em gọi anh, muốn ôm lấmny anh, nhưng hình như em đtVã mấTJht đki thân hình, chỉGu có thểz nghĩdJm như thế mà thôi, không làm đYuược gì cảX

Dương ThầFGrn ôm cht cô, giữmpY yên trong lòng, hướng vào gương mt cô hôn một cái.

- Ai bảPo em rảRvZnh rỗi mà chạvFy tới cái nơi rng sâu cốc thm này, nếu như anh đFGrến tr, thì không biết sẽ như thế nào.
Dương ThầXn đgjJôi phầVhn trách cứjk.

SắHMCc Vi cườCFii mếu máo:
- Em cũng không nghĩoCc đoCcến, lên mạcNXng xem qua, nói rằXeng nơi đGuây tương đCkối yên tĩtVnh, ngườQmdi cũng ít, thì đpến thôi, đFGrến chân núi hỏi thăm một chút, dân đvFcNXa phương đeeJu nói vịdJm sư thái nơi này đXjkc cao vọng trọng, em đnxến ở nhờhgQ một thờoi gian ngắCCtn, ai ngờmn bà ta lạXi đlTlộng thủ với em…

- LầJFRn sau không đtVược lỗ mãng như vy nữoCca, bây giờJoH em không còn là ngườPi bình thườoCcng nữJFRa, nhữTJhng kẻ tu luyn mà nhìn thấVpy em, phầVhn lớn sẽ đJoHoCc ý em, cho nên hãy luôn cẩJXn thn.

- Biết rồi mà, nhưng…nhìn thấTJhy anh đJoHối với em như vy, em rấjkt vui đXuy.

Dương ThầJon vuốt vuốt mũi cô:
- Anh chỉMIv là, lúc nhìn thấhgQy em làm như không quen biết anh, anh sắPp đJKiên lên đXemny!

- Tht sao?

- Một câu hỏi vô nghĩra, nếu có một ngày anh bịJFR mấrt trí, không còn nhớ em nữdJma, em có thểrP chịCCtu đgjJng đIHược không?
Dương ThầNZn hỏi với vẻ mt đdJmau khổ.

SắZrc Vi đgjJột nhiên cong môi:
- Lúc đZró em sẽ sướng đhgQiên lên mấut.

- Cái gì?
Dương ThầtVn ngạvFc nhiên.

NgườIHi phụ nữPa cắgjJn nhẹ đoôi môi căng mọng:
- Nếu như anh bịCk mấut trí, thì em sẽ có cơ hội cùng anh bỏ trốn, như thế thì nhữung ngườCCti phụ nữoCc khác sẽ không tranh giành đCFiược với em.
xem tạGui t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Dương ThầXen dở khóc dở cườmni, cái ý nghĩrP này đHMCúng là quá đZráng. Nhưng như thế lạJKi khiến hắJoHn cảum thấiVJy áy náy và bấut lc, vuốt ve mt của Sắmnc Vi, nói dịnxu dàng, nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
- Hãy hứFCna với anh, sau này có chuyn gì hãy bàn bạvFc với anh nhiu hơn.

Đng suy nghĩoCc nhiu, đVhng sợ anh bn, và đZrang ở với ai, cho dù là muốn anh cùng ăn sáng với em, đJXi dạno phố với em, thm chí là trò chuyn với em, anh cũng sẽ cố gắcNXng đhgQáp ứzng cho em.

Đng ép uổng mình quá, hãy cho anh biết em nghĩu gì và muốn làm gì, đjkng bn tâm cho anh nhiu quá, hãy vì s an toàn của em trước.

- Sao anh lạni đRvZột nhiên nói nhữrng chuyn này, làm như em rấvFt tội nghip vy, chỉcNX là em muốn đCFii ra ngoài một mình thôi.
SắTJhc Vi phì cườtVi nói.

- Anh không nói đJKùa đCkâu, anh nói tht đdJmJXy.

Dương Thầun nghiêm túc nói.

SắFCnc Vi ngây ra nhìn hắNZn một lúc, mới gt nhẹ đGudJmu, sau đró da vào ngc Dương ThầYun, hỏi:
- Hôn l của anh xong cảIH rồi chứtV, chng nào anh v Trung HảcNXi?

Dương ThầcNXn lắVhc lắCFic điVJVpu, cườeeJi đJoHau khổ nói:
- Chúng ta xuống núi, trước đCsã, sau đvzó đCCti thong thảFGr một đnxoạon, nhữVhng ngày nay phát sinh nhiu chuyn phứJFRc tạvFp, anh cũng có một số tình huống mới cầFGrn nói, vic tu luyn của bọn em…xem ra nên tăng tốc hơn…

Sắnc Vi sng sốt, hiểnn nhiên là không hiểrPu, nhưng lạJFRi cảCCtm thấoCcy đVpây không phảeeJi là tình trạoCcng bình thườnng, cô ngoan ngoãn ngồi dy, khoác tay Dương ThầCFin, trờHMCi giữjka tháng 9 đuêm xuống nhanh hơn, khí trờzi tà tà chiu, hai ngườTJhi va đjki, Dương ThầlTln va nói nhữMIvng vic đPã xảlTly ra gầNZn đhgQây.

Lúc Sắvzc Vi nghe đoến chuyn Dương Thầun sẽ đVhối nghịcNXch với Hồng Mông và gia tộc Ẩn Thế, thm chí là đMIvã giết hai gã đVpc sứMIv, không kim điVJược mở to đgjJôi môi đpỏ, mở to hai mắVht, đZrJK lộ không ít vẻ mt đCCtáng yêu.

Dương ThầJKn hỏi có chút không yên:
- SắJFRc Vi yêu dấXu, có phảcNXi em cảrPm thấCky anh quá tàn nhn không?


SắtVc Vi lắCCtc lắQmdc đQmdeeJu:
- Không đoCcâu, anh làm như thế là vì muốn bảrPo v chúng em, đrPhgQ cho chúng em có thểp giống như anh, trở nên mạmpYnh mẽ, sống tht là lâu, em hiểpu mà.

- Nhưng anh…còn phảYui giết thêm vô số ngườui nữJKa, mà nhữpng kẻ đlTló có thểmpY là không thù không oán với anh.
Dương ThầVpn thở dài.

SắtVc Vi vui vẻ mỉjkm cườJoi nói:
- Không sao, cùng lắtVm là đJKợi sau khi em trở nên lợi hạmni, em sẽ giúp anh giết họ, hoc là anh điVJem nhữtVng kẻ muốn giết đnến trước mt em, em sẽ giúp anh lấhgQy mạjkng của họ.

Dương ThầQmdn vui mng:
- Đây chính là đCsiểMIvm anh yêu thích ở em, nhưng chỉjk là giết ngườCCti, ỷ mạunh hiếp yếu, sẽ không hợp với anh đJFRâu, nếu tấXet cảo đGuu phảtVi chết, thì chỉCk trách họ cảFCnn đtVườgjJng của chúng ta. Anh sẽ không nương tay, em không cầmpYn lo nghĩp nữJoHa.

- Ưm, em tin anh.
SắGuc Vi cườhgQi dịHMCu dàng.

Dương ThầFGrn nhìn k ánh mắgjJt của SắFGrc Vi, trong con ngươi sáng lấrp lánh, so với trước kia, tình cảTJhm hơn nhiu, nhưng hình như thêm một chút lãnh đXGum và kỳ lạJK.

- SắCCtc Vi yếu dấJKu, cảTJhnh giới của em, gầXen như đnã đcNXến đgjJược lĩJKnh vc hoàn toàn mới, lầJKn này v, anh sẽ cho em vài viên bồ đHMC đlTlan mà anh đhgQã lấoy đuược, nếu như biết cách vn dụng, thì chuyn vào Tiên Thiên là d như trở bàn tay.

Nói đcNXến chuyn này, sắtVc Vi khó mà che dấYuu nim vui:
- Ông xã, em đJKã hiểru lầon trước lúc trên núi rốt cục đdJmã nghĩHMC gì rồi! Trn mưa lôi đzó đIHã khiến em hiểlTlu ra rấkt nhiu chuyn, nhưng mà…nhưng mà…

- Nhưng không thểtV nói ra có đHMCúng không?
Dương ThầdJmn mỉJoHm cườoi.


Sắnxc Vi buồn rầzu gt đJKCFiu:
- Chính là nói không nên lờHMCi, rõ ràng là em biết rấcNXt nhiu, nhưng lạoCci không biết din tảhgQ thế nào.

- Đúng rồi đuoCcy, sợ lĩJXnh ngộ v đJKQmdo của mỗi ngườRvZi không giống nhau, vồn dĩu không thểu dùng lờlTli đTJhZr din tảmn.
Dương ThầJKn cảVhm khái nói:
- Anh nói cho em biết, Yến Bà Bà của Dương gia Yến Kinh, lúc đzCku bà ấVhy điVJã dùng một chút hình ý tàn bạlTlo min cưỡng chỉNZ đmniểTJhm cho anh đHMCột phá tiến vào bí quyết ThầPn hóa, nhưng cũng phảhgQi xem vn mnh của anh.


Theo như hin giờjk mà nói, sunh ngộ v đdJmJoo của anh mạeeJnh hơn bà ấJoy, nhưng là do bà ấCCty đVhã chỉmn đGuVho cho anh, cho nên v nhữJKng chuyn này, chỉiVJ có thểCCt cảCFim nhn, mà không thểX din đhgQCCtt.

 • Gửi lúc 8:57 Ngày 06/01/2015

  mrjris

  Chap 69: Sao nhắc đến vn, đm còn làm nv phụ não tàn :v đù má trn kiểu éo gì thế -_-

 • Gửi lúc 19:51 Ngày 03/10/2014

  tutin

  Dm truyen kieu l j the . Thang duong than gap gai hoi ty la len giuong. Nghe nhiru ma ngán.

 • Gửi lúc 13:57 Ngày 17/05/2014

  bicayqn10

  tới chương 1664 mới trọn bộ mà AD ơi sao mới chương 1662 đã trọn bộ rồi

 • Gửi lúc 23:10 Ngày 13/05/2014

  vietson.phung.9@fb

  Sao ngày hn chẳng tyaaya đăng cháp nào vậy àd

 • Gửi lúc 13:38 Ngày 13/05/2014

  ngoc.tan.925602@fb

  Het chua vay add