Chú Rể Của Ác Ma

Chương 8
Chương 8

Màn đbDêm buông xuống,không khí nóng bứpjc ban ngày biến mấdYt,gió đtJdêm đUHưa tới nhè nhẹ thấdYm lạjnh.

Khách sạZXn hôm nay đJTược trang trí hoa l hơn,đMBYèn sáng long lánh,thính đkUkườHYKng,đDHược chấTNct điKpYDy hoa tươi cùng quà cáp.Mọi ngườpji quầtJdn áo hoa l đmqi lạuZi nhộn nhịxDUp ai cũng cườTubi nói rấmqt vui vẻ .

Chng qua là bọn họ cườMBYi đVến tht vui vẻ,nhưng trong lòng mỗi ngườbxi lạji càng không thoảBBi mái.

Trên tầUHng cao nhấft của khách sạFirn,xuấJTt hin một thân ảBnh mảmqnh khảDHnh đXXFi trong bóng tối.Trên khuôn mt đeZJẹp mày liu nhíu cht,sắFirc mt ngưng trọng.Nàng đmqộng tác nhanh nhẹn,tránh qua mấGby trạXmYm gác hướng phía mục tiêu đXmYi tới.

Trong lúc vô tình nghe lén đtJdược câu nói kia của Thượng Quan L,nàng như bng tỉXXFnh,quyết tâm t bịGb đbxộng thành chủ đbxộng,không đUDXược làm ủy khuấbDt đmqja bé đMbGáng thương trong bụng đVược.Nói cũng phảFiri chỉHYK mới gp một chút khó khăn,nàng nói gì cũng không thểuZ tạbxi lúc này dng tay.

Trọng yếu hơn là nàng căn bảeZJn không muốn nhn thua.

Muốn kết hôn với nữmq nhân khác?! H ,mơ tưởng!

Bọn ta tốn nhiu thờiKpi gian như vy,làm sao có thểdY d dàng t bỏ ý đuZồ?! nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

LầDTeu cao nhấjt của khách sạUKn,cảJT tầGbng lầXXFu rộng rãi,chỉYY có một gian phòng, không nghi ngờDTe chút nào nhân vt quan trọng của buổi l đYTxang đuZợi ở trong căn phòng này.

Tha dịBp thủ v không chú ý,nàng làm đfộng tác xoay tròn một vòng dưới đGMHxDUt,đGMHộng tác lưu loát,t ThầBGtn Thâu nàng học đfược thủ pháp tuyt hảqo này,không tiếng đmqộng đjMbGy ca ra,thân thểV xinh xắUDXn nhanh đDTei vào bên trong phòng.

Bên trong phòng bày bin vô số hoa tươi,T Dược Nhi một mình ngồi ở phía trước ca sổ,uống ly trà thảXmYo dược,mt nghiêng trầDm tĩbDnh yên ổn.Nàng vn chưa thay váy cưới,vn mc bình thườmqng,tóc dài đpjược cột cao bằdYng sợi cột tóc san hô đeZJỏ.

“Thượng Quan tiểXmYu thư,buổi tối tốt lành,tới đGbây tìm ngườUDXi sao?”

T Dược Nhi khẽ cườtJdi một tiếng,nâng chén thăm hỏi.

Mày liu nhíu lạci,ánh mắcct nhíu cht,ngoài bịYTx ăn dấUDXm chua,cộng thêm vic Thượng Quan MịV chưa quên,lúc trước chỉc vì mấXmYy câu nói của T Dược Nhi,làm hạtJdi nàng bịs ăn đBBánh không nương tay,đXau chng mấBBt mấtJdy ngày.

T Dược Nhi mỉDm cườKi,chm chạmqp đYYtJdng dy

“Ngươi biết ta là ai sao?”nàng mở ming hỏi thăm,tay trái đJTột nhiên kéo sợi dây cột tóc sân hô đcỏ xuống,làm tóc bay tán loạccn.

Thượng Quan MịTub vẻ mt rùng mình,trc giác cảeZJm thấmqy nguy hiểtJdm.Nàng phảKn ứGMHng nhanh chóng,rút bạssMc trâm cài tóc ra,lấccy bạYTxc tiên đXXFối phó với đVZXch.

BạMbGc tiên cùng dây san hô đMbGỏ quấrBdn cht lấGby nhau,hai ngườYTxi không nói một lờDi,cân nhắmqc đfánh gía đrBdối phương.

“Ấn tượng đMBYxDUu tiên của ta không có sai,ngươi không phảXmYi là nữYTx nhân tầpjm thườYDng” T Dược Nhi nhàn nhạFirt nói,duy trì mỉMbGm cườFiri,tay ngọc nhẹ vỗ v phầxDUn đccuôi dây buộc tóc san hô đJT

Làm ngườcci ta kinh ngạtJdc hơn là,t dây buộc tóc san hô đGbđFirột nhiên có một con rắjn nhỏ màu điKpỏ nhạFirt trườMbGn tới,ngóc đXXFGMHu lên thở khè khè.

Thượng Quan MịFir nhanh chóng rút bạdsc tiên lạDHi,không dám dùng bin pháp cứGbng rắFirn nữKqa.Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng,kia căn bảmqn không phảDHi là dây buộc tóc,mà là một con rắBn nhỏ sắYTxc san hô.LoạssMi xà sắYDc san hô này vô cùng hiếm,đNfộc tính rấFirt mạYDnhchỉtJd cầcn bịBGt cắTNcn trúng,khng đZXbxnh mấBGtt mạUKng.

Ấn tượng đTubXXFu tiên?Nói vy,ngay t cái ngước đBGtGbu nhìn,T Dược Nhi đBBã nhìn ra nàng cũng không phảkUki là bảsn tính hin lương?

“Ngươi đYTxã sớm nhìn ra?” Thượng Quan MịtJd quay đXxDUu hỏi.

“Ngươi che dấbDu rấBt khá,nhưng là,ta không phảDi là nam nhân,ánh mắbDt cũng không bịK vẻ đGbẹp của ngươi mê hoc.” nàng nhìn t trên xuống dưới Thượng Quan MịTub,lộ ra vẻ cườmqi

“Nếu như ngươi chỉiKp là m nhân tầYYm thườqng,như vy ta sẽ giết ngươi.Bởi vì ngươi không phảJVi kẻ tầKm thườUDXng,cho nên ta tha cho ngươi một mạNfng.”

“Ta không cầVn ngươi thi ân” Thượng Quan MịuZ cườpji lạqnh.

T Dược Nhi không gin mà ngược lạJVi cườYDi: “Ta đZXây không thểK giết ngươi,Chủ Thượng thích nữrBd nhân bấHYKt phàm,hơn nữJTa còn thích nữrBd nhân kiêu ngạjo”nàng thu hồi san hô đdsỏ con rắZXn nhỏ,con rắDTen kia như có linh tính,ngoan ngoãn thuầdsn phục quấUDXn lên tay nàng.

“Chủ Thượng của ngươi,ngườTubi đsssMng đHYKxDUu tp đdsoàn TầZXn?”

Đng nóng lòng,các ngươi cuối cùng cũng có một ngày gp mt” T Dược Nhi hờTNci hợt nói,ngồi trở lạDTei trên ghế.

“Ta nghĩkUk,ngươi tối nay hn là có nhữXXFng truyn khác muốn làm?” nàng nhẹ nhàng hỏi,đXmYưa tay chỉD v hướng một cái hành lang

“T nơi này đYTxi v phía trước,đGMHi đTubến cuối phòng,ở đxDUó có ngườUDXi ngươi muốn tìm”

“Ngươi không muốn ngăn cảBGtn ta?”Nàng hồ nghi hỏi,tầrBdm mắft cũng đbxã liếc v gian phòng phía kia.

“Ta không ngăn cảGMHn đVược ngươi” T Dược Nhi mỉtJdm cườbDi,nàng tính cách trầeZJm ổn như nước,không màng danh lợi,cùng tính nóng như la của Thượng Quan MịkUk bấst đGMHồng,nhưng không thích mọi chuyn tranh chấbDp.

Thượng Quan MịkUk cắXXFn đXmYôi môi đUHỏ mọng, khẽ gt đxDUFiru,lắBc mình hướng cuối hành lang chạXXFy đji.

Cuối hành lang một mảdYng lờMBY mờV,không biết tạeZJi sao đccèn hai bên đVu tắmqt hết đsi,càng đBến gầsn gian phòng kia,bốn phía càng âm u.

Ca t t mở ra,cảUK phòng tối om.Bên trong phòng không có một na đjiểZXm ánh sáng,bên trong lờbx mờq,Thượng Quan Mịpj ngồi xuống sờcc soạGbng lò mò đNfi vào,mắDHt nhìn bốn phía,tai nghe tám hướng.

Đóng ca lạeZJi “ Giọng nói trầsm thấMbGp ra lnh t bên trong bóng tối truyn đkUkến.

Di ,tình cảZXnh này có chút quen thuộc,trong đGMHGbu bỗng nhớ lạkUki làm cho mt của nàng trở nên điKpỏ bng.Nàng chm chạBGtp đNfXmYng dy,trong bóng tối mắMBYt tìm kiếm,chỉV thấkUky trong bóng tối có một đFirôi mắxDUt màu xanh lam sắNfc bén đKang lng lng nhìn nàng.

“Ngươi tới đFirây làm cái gì?”

“Tới tìm ngươi” nàng khua lên dũng khí nói.

TrầBm mc

Một hồi lâu sau,cho đmqến khi tim của nàng vì khẩpjn trương đbDp mạbxnh ,đKqã lấBBy lạiKpi nhịqp thở bình thườqng ,Hắbxc Kit KhắKc mới mở ming

“Ta nói rồi,không muốn gp lạUHi ngươi nữsa”

“Vy thì đdYã sao?Ta muốn gp ngươi” nàng tùy hứZXng nói,c tuyt tha nhn thấcct bạci.

“Thượng Quan tiểxDUu thư,ngươi cũng nên t trọng” Thanh âm của hắJVn quá lạXmYnh lùng.

Đây không phảtJdi là trò chơi !” nàng khàn giọng cãi lạVi,cố gắKqng nghĩtJd giảtJdi thích.

Nước mắVt nong nóng đtJdrBdo quanh hốc mắXmYt,t t lăn xuống má phấBBn. Nàng không muốn ra vẻ yếu đTubuối,nhưng không có cách nào khác ngăn nước mắTubt đXng rơi.Trong lòng của nàng ê ẩrBdm,đXau quá ,tht khó chịcu,tht khó chịUDXu.

“Ta một mc chờZX ngươi,chờxDU tht lâu ,chờD tht lâu,bịbD Thượng Quan gia nhn nuôi,ta khóc vài đUKêm,sợ sau khi ngươi trở lạsi có tìm đbxược ta không”

Nước mắXt rơi xuống mt đcDt,một giọt lạBGti một giọt,nàng giống như là nghe thấGby tim của mình cũng vỡ ra rồi khi thấUKy hắBBn vn lạfnh lùng.

“Ngươi chỉtJd đuZổ tha ta thích trò đBùa dai,trách ta quỷ kế đsa đYTxoan.tạsi sao ngươi không suy nghĩbx,ta đGbã nghĩmq ngợi rấqt nhiu,nghĩYD đHYKến mụ đUHkUku óc?”

Nước mắtJdt rơi xuống tht gấTubp,nàng kiêu ngạtJdo ngẩdsng đMbGXmYu,nhưng nước mắkUkt vn không ngng lăn xuống.

“Ngươi tạkUki sao không đBến?”nàng lẩbDm bẩMbGm nói nhỏ,lầTNcn đUKYYu trước mt ngườpji khác nàng cảBGtm thấjy yếu đeZJuối,khóc đeZJến sướt mướt.

Nàng đUDXã yêu hắmqn 20 năm,hắuZn tạMBYi sao còn không hiểDTeu?

Nàng chỉs có yêu hắGMHn,cho nên không hiểKqu đbxược tình yêu nên là bộ dáng gì.NgườJTi khác xem các phương pháp yêu của nàng rấUDXt là hoang đbxườZXng,nhưng tấDt cảHYK đdYu là muốn cho hắJVn chú ý đpjến nàng.

“Trò đYTxùa dai của ngươi tht là quá đbxáng,thứmq cho ta không có tâm lc đYYxDU cùng ngươi hồ nháo nữdsa”

Có phảGMHi hay không nàng nghe lầpjm?Trong lờDHi nói lạJVnh như băng có một chút tâm tình lay đYDộng.

“Ta không có hồ nháo!” nàng dm chân,nước mắJVt giống như nhữrBdng hạZXt trân châu tng giọt ,tng giọt rơi xuống.Nàng phát cáu với đVpju óc của hắKn “Ngu ngốc ,ta yêu ngươi a!”,nói liên tục lờKi yêu như vy mà hắYTxn vn không hiểYDu,nàng muốn mắiKpng chi ngườuZi quá.

Trong bóng tối lạGbi không một tiếng đDHộng,trầBBm mc lạBBi xuấtJdt hin.Hai tròng mắGMHt màu xanh lam ở trong bóng tối lóe lên.HắZXn đXXFang nhìn nàng sao?

“Tht xin lỗi!” xin lỗi cái gì? Xin lỗi chưa có tới đDHón nàng,tìm nàng,hay là xin lỗi không cách nào yêu nàng?

Ngay cảZX một câu c tuyt này,hắqn cũng nói tht lãnh đjTNcm.

Nàng cảGbm thấBBy lạssMnh quá,tâm tình thin lương đccau,đbxau quá.Thân thểB xinh xắDHn lảVo đJVJTo muốn ngã,cơ hồ muốn ngã xuống đUDXTNct bấJTt tỉbxnh.

Lão Thiên ! Đây là cơn ác mộng,vn là trờpji cao đUHang trng phạVt nàng quá mứkUkc cuồng vọng sao?ĐXXFi này nàng chỉNf yêu duy nhấssMt một nam nhân,nhưng hắxDUn đssMối với tình yêu của nàng chng thèm ngó tới.

“Ta muốn đuZi làm l cưới ,ngươi cứmq ở lạGMHi trong phòng này” HắTNcc Kit KhắUHc chm chạdsp nói.

“Không ,ta sẽ không cho ngươi cưới bấUKt lun kẻ nào” Thượng Quan MịiKp kêu to,hai tay nắuZm cht thành qủa đGbYDm.Nàng không cầqn hắTubn cưới ngườBi khác,nàng ,không,muốn!

Thượng Quan mịJV xoay ngườmqi hướng phòng cô dâu đNfang đeZJợi chạMBYy đxDUến ,cắYYn cht hàm răng,quyết đqbxnh hạFir quyết tâm,bấdYt lun dùng phương pháp gì,đbxu phảGMHi ngăn cảpjn hôn l này.Nói gì thì nói đcêm nay nàng tiến đeZJến đqây đHYKã có chủ đVTubnh chia rẽ hắdsn cùng T Dược Nhi.

HắUHc Kit KhắYYc là của nàng!

Là ngườYDi của nàng bấJTt lun kẻ nào cũng đHYKng hòng tranh đXoạVt với nàng!

Ca phòng bịUK đGbbDy ra,chỉf có ánh sáng nhu hòa của ngọn đUDXèn tỏa ra.Trong phòng không có một bóng ngườKi,T Dược Nhi đGbã không thấtJdy bóng dáng đuZâu,trên bàn vn còn ly trà dược thảBBo.

Không thấZXy bóng dáng của T Dược Nhi.Thượng Quan Mịf nhìn thấBGty trên đTubm làm bằeZJng nhung tơ thượng hạccng có vòng cổ kim cương màu lam sáng lóa mắuZt .Nháy mắjt thấjy vòng cổ,toàn thân nàng đHYKông lạZXnh,như bịV sét đJVánh.

Cái vòng cổ kia chủ thểiKp là màu chàm sắMBYc kim cương,bên ngoài khảBGtm mườTNci sáu viên kim cương màu trắDTeng,ở giữVa là một viên kim cương to màu xanh lam,đDược thiết kế rấUKt tinh xảdYo,làm cho nàng liếc mắXmYt một cái nhn ra ngay.

Đây là “Hi Vọng chi chui” trong truyn thuyết là một viên ngọc bích bịeZJ nguyn rủa,đDược xưng là “Ánh mắrBdt ác ma”,màu xanh lam kia cc kỳ giống ánh mắtJdt của hắBGtn khi tứUKc gin.

Nàng vài lầNfn đccã bắFirt buộc ThầYTxn Thâu đZXi trộm,nhưng hắXn lạqi nhát gan,sợ bịV lờbDi nguyn ứJTng nghim lên mình,liu chết không làm theo.( =)) )

Ta còn nhớ rấbxt rõ ánh mắMBYt của ngươi,một màu lam u hợp như là “Hi Vọng chi chui”,một đGbôi mắBGtt thầcn kỳ như mắBt của ác ma.

Nàng tng nói qua ,rấxDUt thích ánh mắTubt của hắGbn!

HắFirc Kit KhắYTxc la nàng!Nam nhân này rõ ràng là yêu nàng.

“Ngươi nói dối” nàng cầeZJm vòng cổ trên tay ,ngc bởi vì xúc đbxộng mà php phồng,nhanh chóng xoay ngườkUki lạdYi lên án nói,l lạrBdi rơi trên hai má phấDHn hồng.

HắZXc Kit KhắDHc thong thảtJd bước ra t bóng tối,trên cao nhìn xuống nàng,vẻ mt bí hiểxDUm.Phảbxi thc cẩMbGn thn chăm chú mới nhìn ra sâu trong đHYKáy mắrBdt cấbDt giấFiru một ý cườBBi.

“Có sao?” hắBGtn hỏi lạNfi,ngón cái lau nước mắNft trên khuôn mt của nàng. Động tác rấxDUt ôn nhu nhẹ nhàng,cùng thái đcộ lạNfnh lùng lúc trước tht bấct đDHồng.

“Ngươi yêu ta!”nàng nắbDm cht vòng ngọc bích trong tay,bảNfo thạbDch lạiKpnh như băng ,mà lòng của nàng nóng quá,nóng quá.Hy vọng bắGMHt đJTKqu trở v rót vào trong tim nàng.

Nếu hắUKn yêu An Kỳ nhu nhược không tồn tạHYKi,vì sao còn đxDUem lờdsi nói của Thượng Quan MịUK như vy nhớ rõ.Chỉs nghe qua nàng nhắDc tới có một lầuZn,lin nhanh chóng làm ra thứbD này.

“Da vào cái gì mà ngươi cho là như thế ?”HắYTxc Kit KhắbDc nhướn mày rm.

“Vòng cổ kim cương này chính là làm cho ta” nàng nâng vòng cổ lên nói. Cho dù là hắbxn phủ nhn,nàng cũng không tính đTubem vòng cổ trảq lạUHi.

Đây là cho cô dâu của ta” hắKqn thảqn nhiên nói,đfối với lờYTxi nói của nàng không có cho đUDXáp án khng đUHNfnh,nhưng cũng không phủ đDBGtnh.BạVc môi nhếch lên một nụ cườJVi.

Ý của hắYYn là,hắTubn thưà nhn nàng là cô dâu của hắJTn sao?

Thượng Quan MịK vui mng hô một tiếng,nhào vào lồng ngc của hắTNcn, hai tay ôm cht cổ hắmqn,hai chân thon dài ôm cht ngườXmYi hắJTn (NN:giống kiểMbGu ôm cây thế

)

Đáng gin,đUDXáng gin,đcáng gin! Ngươi căn bảeZJn la gạft ta” nàng va khóc va cườVi,thống khổ cùng đkUkau thương nháy mắbxt biến mấtJdt.ChỉBB một câu đDơn giảsn của hắVn,nàng như t đBXXFa ngục bay lên đDến thiên đpjườFirng.

Không cầeZJn biết hắMBYn có yêu nàng hay không yêu nàng,thế nhưng đYTxối nàng như vy là trọng yếu rồi.Nàng có thểbD không cầGMHn bấKt lun kẻ nào,nhưng lạJVi luôn nhung nhớ hắHYKn.

“Ngươi gạbxt ta lâu như vy,ta đdsương nhiên phảBi vãn hồi hoàn cảBBnh xấXu” hắccn nhún nhún vai cuối cùng cũng tha nhn.

Nhớ tới thầYDn sắXc khó coi lúc trước của HắxDUc Kit KhắDTec,nàng co rúm lạeZJi một chút.

“Ngươi rấBBt tứGbc gin?”Thượng Quan MịeZJ nhỏ giọng hỏi.

“Ta tứiKpc đDến phát đBGtiên lên”hắMbGn thưà nhn.

“Kia vì sao còn tung tin tứuZc giảxDU,muốn dụ ta đsến sao?” nàng mím cht đtJdôi môi đkUkỏ mọng,nghĩmq đDHến mấeZJy ngày nay nàng đKau lòng tưởng muốn chết,lin tứdYc gin muốn đTNcánh hắZXn.

Nam nhân đkUkáng gin này nhưng lạji làm cho nàng khóc mấsy ngày nay.Nếu không phảdsi thương hắBGtn thì nàng đtJdã lấKqy đXmYao đTubuổi giết hắYYn rồi!

“Ta điKpúng là trước đcây có quên lờJVi ước hẹn khi xưa,nhưng ngươi cũng như vy tht đtJdáng gin,ta chng lẽ không trng phạFirt ngươi một chút đdsược sao?” HắrBdc Kit KhắFirc nhướn mày rm,cúi đquZu nhìn nàng.Đ cp đMBYến qủy kế của nàng,mắHYKt của hắBn vn ánh lên vẻ tứtJdc gin.

Không h nghi ngờc,nàng đXmYáng gin cc kỳ,chỉbDnh ngườVi ta đdsến chóng cảGb mt,còn la gạXt tình cảTNcm của hắDHn.Chính là,nàng giảFir dối rấYTxt nhiu,nhưng hắeZJn vn không thểXXF quên đKqược nàng ngồi bên cạUDXnh nhìn bộ dáng hắccn dùng bữiKpa.

Thượng Quan MịMbG kiêu căng,bốc đDTeồng thế mà lạHYKi vì hắJVn làm canh thang,chuyên chú chờtJd đjợi một tiếng ca ngợi.Bấjt lun nàng có phảcci hay không bụng dạBGt khó lườTubng,bấrBdt lun đDồ ăn có phảxDUi hay không rấpjt khó ăn ta như có đsộc dược, đYYu làm cho lòng hắTubn tràn đKTuby cảBBm giác ấHYKm áp.

Ai,yêu thương lin yêu thương,cho dù là yêu thương ma nữeZJ cũng phảci thưà nhn s tht.TiểYTxu nữHYK nhân này đbDã khắVc sâu ở trong lòng hắcn như vy,hắDHn tưởng không tiếp nhn đYYu cũng không đGMHược. (Ngọc Nhi:điKpọc đjến đbDoạbDn này t dưng lạYTxi nghĩbD tới một câu tình yêu là thế yêu nhau chỉeZJ vì yêu nhau *mắbxt mơ màng*)

“Ngươi nói kia cũng chỉpj là một chút trng phạZXt thôi sao?” nàng cắUKn môi đGbỏ mọng,lo lắKqng mấbDy ngày nay cuối cùng cũng đBBược giảKi tr.Nhưng cứNf nghĩDTe đYYến mấeZJy ngày nay trằDTen trọc suy nghĩX liên miên,môi đUKỏ mọng lạci chu lên “Ngươi không phảji nói yêu An Kỳ sao?” khuôn mt nhỏ nhắcn có chút dỗi hờHYKn.

“Ngươi cho là,ngươi tht s hoàn toàn giấKqu diếm đYYược ta sao?” HắYTxn lộ ra nụ cườUDXi,con ngươi màu xanh lam ánh lên vẻ ôn nhu.

“Có ý tứcc gì?” Nàng khó hiểBGtu nhìn hắGbn,không biết hắrBdn đKang nói cái gì!

“Ngườbxi giấMBYu đdYi nhuyn tiên của ta là ngươi đpjúng không?Ngươi muốn trịDH đcược Thony cùng Anson,cho nên mới tìm cách dn dụ ta trở v” HắkUkn vuốt ve khuôn mt nhỏ nhắDn của nàng,nhìn hai má phấeZJn đVng “Ngươi giảGb bộ vô tội,không ngng tìm cơ hội dụ hoc ta,dùng hết sứqc lc loạVi bỏ trở ngạVi.Chng nhữUKng thu phục đjược Lý Ân,đKqánh la bọn thuộc hạbD của ta,mà ngay cảV hai đGbVu chó ngao kia cũng bịj ngươi thuầcn phục”

“Ách __Ngươi đFiru đKã biết hết?” MấTNcy tiểNfu quỷ kế của nàng đUDXã bịf hắVn vạbxch trầbDn ra hết,làm nàng có chút xấXu hổ.

“Ít nhấtJdt ta biết nht đBBược thiên sứq bịZX mấGMHt trí nhớ kỳ tht là giảBGt dối”

HắGbn sớm nhìn ra đDHeZJng sau bộ dáng mm mạssMi chính là tính cách giảmq dối.Chính là không lườJTng trước đtJdược,nàng thế nhưng lạci chính là Thượng Quan MịUH.

Ngày đFiró tứGMHc gin có hơn phân na nguyên nhân kỳ tht là gin chính mình,làm sao có thểUDX yêu thương tiểUDXu nữV nhân nguy hiểDHm như vy.

“Vy vì sao ngươi không vạtJdch trầYDn ta?”nguyên lai chân din tht của nàng không chỗ nào che giấbxu đVược dưới cp mắTNct màu xanh lam kia.

“Ta nghĩiKp muốn nhìn xem trình đDộ của ngươi sẽ làm đJVược nhữmqng gì?” Hắbxn mc không nói gì,cũng không phảcn đGMHối nàng dụ hoc lên trên giườVng của mình?Trên thc tế mà nói vn chưa biết ai chịMBYu thit hơn ai đZXâu? (NN:eo có nghĩpja là chịq bịdY anh la lạfi à *hố hố* ,vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

Đáng gin!” nàng cắBGtn môi dùng sứccc điKpánh vào ngc hắdsn.

HắxDUc Kit KhắFirc tấMBYt cảD đeZJu đpjã biết,nhưng bao nhiêu điKp tài không nói,thm trí ngay tạJTi khi s tht bịYTx vạsch trầDTen,hắXn cũng chỉs lấYYy đXmY tài v chuyn tình đTNcó đmqUDX đDHâm thương nàng,ý đKuZnh khi d nàng,làm cho nàng khổ sở.

“Không ác như thế sao xứUDXng đTubôi với ngươi” Hắfc Kit KhắbDc hỏi lạqi,môi khẽ nhếch lên,hôn hôn lên đbDôi môi đssMỏ mọng đXXFang chu lên của nàng.

CảkUkm giác bịmq la quảTub tht không tốt,nhưng là hắdsn hôn nàng,ôm nàng,lạDi làm cho nàng suy nghĩdY có nên buông tha cho hắkUkn không.Nàng đBược hắMbGn ôm trong lòng, mày cau lạBGti nhưng vn tiếp nhn nụ hôn của hắfn,còn đZXang suy nghĩGb có nên tứHYKc gin nữdYa hay không.

“A,tiểqu thư đpjến đGMHây ? Có thểGMH mc l phục đGbược rồi” Lý Ân ôm váy cưới bước vào trong phòng.ThờGMHi đmqiểKqm thấUDXy Thượng Quan Mịq,ánh mắGbt cườDi đMbGến vui sướng,bộ dáng không có na đxDUiểmqm kinh ngạxDUc.

“Ngươi biết ta sẽ đsến?” nàng hoài nghi nheo mắJVt lạdsi,hết nhìn chủ lạDTei đDHến tớ

“Tốt !Nguyên lai đNfây đUDXu là kế hoạFirch của ngươi,tốt lắBm” Bởi vì tình yêu cái đKqdYu thông minh của nàng lầXmYn này ngược lạMBYi mù quáng tht s,ngây ngốc nhảBGty vào cạbDm by của hắKn.

“NgườtJdi đDng trách chủ nhân,ngườUHi lúc trước đfem ngài ra la tht thảcm hạXi.Ngài là dạuZng nam nhân có tính t tôn rấbxt cao” Lý Ân nhỏ giọng nói,bịf thưởng cho một cái nhìn chằUKm chằjm “A,đXXFng thảGMHo lun nữdsa, ngườFiri mau tới mc l phục đJVi” Hắpjn vội vàng mở l phục ra.

“Không mc,đtJdây cũng không phảMbGi là l phục của ta” nàng mới sẽ không mc l phục may cho đMbGám cưới của ngườKi khác nha.

HắVc Kit KhắKc cũng không dư thờdsi gian đXXFUH ý tới,trc tiếp đMbGem nàng tới phòng thay đXồ,buộc nàng thay l phục.

Lý Ân mỉmqm cườXmYi,vội chạiKpy ra ngoài đsi thu xếp.Tuy rằDHng “Lạpjc NhĩHYK Tư” có không ít ngườFiri bấdst mãn chống lạFiri Thượng Quan MịX.Nhưng chủ nhân muốn kết hôn với nàng,không tới phiên bọn thuộc hạssM có ý kiến.Mọi ngườiKpi im ming,vẻ mt đMbGau khổ ,chấBBp nhn vic Thượng Quan MịDH sắJTp trở thành vợ của chủ nhân là s tht.

BấZXt qúa đMbGối với Lý Ân,hắXn na đuZiểYDm cũng không lo lắJTng.HắVn biết rõ mịkUk lc của Thượng Quan MịXmY,coi như là hắqn thông minh đsi,hắVn khng đdsUKnh đpjBi khái không cầmqn bao nhiêu thờiKpi gian,nàng có thểK làm cho nhữiKpng ngườTNci đtJdó buông thành kiến với nàng,vì nàng mà th vào sinh ra t.

Trong phòng thay quầUHn áo,hai ngườmqi tranh chấFirp không ngng.

Đây là váy thiết kế cho ngươi” HắDTec Kit KhắVc nói.

“Tht vy chăng?”nàng ôm lấrBdy váy cưới lụa trắBGtng,lòng tràn đXXmYy hoài nghi,nhưng cũng ngoan ngoãn đVi vào trong nội thấGMHt thay đYTxồ.

Tơ lụa thượng hạTNcng mm mạuZi ,kiểDu dáng đMBYược thiết kế đsơn giảDn mà lạuZi cao quý,rấYTxt va vn.Bộ l phục này đYDúng là thiết kế riêng cho nàng.

Tht khó hiểqu hắrBdn lấXXFy số đDHo của nàng ở đfâu,chng lẽ chỉYD cầUKn ôm nàng là có thểBB biết đBược sao?Nàng đdYi ra nội thấft,sa sang lạBBi làn váy,trong lòng còn có tht nhiu dấeZJu chấeZJm hỏi.

“Xoay th một vòng xem” hắqn da vào tườBBng thân hình cao ngấYYt,ánh mắtJdt nóng bỏng.

Tiếp xúc đVến tầDm mắiKpt của hắUKn làm mt của nàng trở lên đKqỏ bng.Theo lờGMHi ở tạKi chỗ xoay một vòng tròn,nàng mn cảDHm phát hin cp mắdst màu xanh lam vn nhìn chăm chú vào thân hình của nàng.Ánh mắTNct nóng bỏng của hắdYn như nhìn xuyên thấju qua bộ l phục của nàng,trắTubng trợn thưởng thứcc.

“Sao ngươi biết số đNfo của ta?” nàng vỗ vỗ hai má phấBBn hồng,vượt qua thẹn thùng nhìn v phía HắtJdc Kit KhắxDUc.

“Thượng Quan L cung cấdsp” hắUKn thảbxn nhiên tuyên bố,khóe ming lộ ý cườNfi sâu sắBGtc.

Nàng hít một ngụm khí lạDTenh
“Là hắBBn?” thanh âm hét chói tai.

T trong góc phòng đBi ra một nữMbG ,một nam,nữuZ là T Dược Nhi,nam rõ ràng là tổng tài của tp đjoàn ‘Tuyt Thế

Đúng vy ,là ta”Thượng Quan L nhàn nhạVt tha nhn.Ở một bên nhìn đTNcã lâu ,hắXmYn không thểBGt bỏ qua cơ hội muốn nhìn thái đNfộ kinh ngạXXFc của em gái mình đbDược.

TiểUKu nữbx nhân này rấGbt thông minh,giảUKo hoạdYt ,t nhỏ đYTxã đpjem ngườXXFi bên ngoài ra đYYùa bỡn làm trò vui,ngay cảmq ngườbxi thân cũng không bỏ qua. Khó nghĩmq đGbược nàng cũng có ngày này.Nếu bỏ qua trò hay này thì muốn nhìn thấDTey bộ dáng nàng vì tình mà đjau khổ,vì yêu mà rơi l,không biết phảXmYi chờtJd đTNcến năm tháng nào nữJTa a!

“Ngươi ,cái ngườJTi đfáng gin này,thế nhưng lạTubi giúp ngườTubi ngoài la gạKt ta!” nàng lên án nói,tứFirc gin đYYến mứVc dm chân,cơ hồ muốn cầZXm lấDTey bó hao ném hắDHn.

“Anh trai không dạBBy bảUDXo đGbược em gái,hin nay có ngườeZJi có thểYY dạbDy dỗ ngươi,ta t nhiên vui lòng hỗ trợ” Thượng Quan L nhướn chân mày ,đUDXxDUm mạKc tiếp nhn chỉmq trích,hoàn toàn không trốn tránh “Huống chi,ngươi cũng tng la gạVt ta? Mỗi ngườpji một lầXn,coi như hòa nhau, không ai nợ ai”

Ách .đUDXiu này cũng đYYúng,nàng chọc nghẹo ngườYTxi ta trước,tht s không có tư cách trách cứYTx Thượng Quan L.Rồi hãy nói,nàng lúc này tâm tình tht tốt,cũng không muốn truy cứju nữuZa.

“Vy hôn ước của các ngươi giờGMH làm sao?”Nàng nhìn hướng T Dược Nhi ,trong lòng vn còn tràn ngp thắsc mắGbc.

HắGbc Kit khắiKpc hờXi hợt nói: “ GỉYYdYi tr ,T Dược Nhi chng qua là giúp ta din một màn kịXXFch thôi” hắXmYn yêu tiểssMu ma nữD như vy,còn có thểDTe cưới ngườcci khác hay sao?

“Tp đUHoàn ‘TầBGtn ‘ không có dịGb nghịB gì chứBGt?”

“HắTNcc Kit Khắfc là nam nhân Chủ Thượng nhìn trúng,Chủ Thượng muốn liên kết hai tp đTuboàn ,nên đBGt nghịGb liên hôn.Mà hắfn vì tổ chứFirc nên cũng nguyn ý hôn ước này.Bây giờkUk ,ta vì ngươi giảXi tr hôn ước,tương đFirương đYDồng thờBGti hợp tác cùng với hai tp đDTeoàn ‘Tuyt Thế’ và ‘Lạfc Nhĩj Tư’.Chủ Thượng sẽ vì mục đbDích mà sẽ không có ý kiến gì”T Dược Nhi cẩpjn thn giảs thích,mườuZi ngón tay mảBnh khảUHnh vuốt tóc ở trước ngc.

Thượng Quan MịZX thở dài nhẹ nhõm,cuối cùng nở nụ cườmqi “Ta nên t mình đKqi nói lờssMi cảsm ơn mới đHYKúng”

“Yên tâm ,còn có cơ hội” T Dược Nhi gt đMBYJVu,ánh mắMbGt đTubrBdy vẻ thâm trườdsng nhìn nàng,sau đTNcó xoay ngườFiri rờdsi đssMi.

Tiếng bước chân của T Dược Nhi còn chưa đTNci xa,thì một trn bước chân dồn dp chạccy vội vang lên,kèm theo tiếng thở dốc,ta hồ rấdst khẩVn trương.

“Chủ nhân__Lầccu dưới__LầKqu dưới có ngườYDi dn quân tới” Lý Ân thở gấTubp không ngng,kinh hồn chưa ổn đZXKqnh,va phát hin ra tình huống lin chạDy tới mt báo.

“NgườJVi ở phương nào?”HắbDc Kit KhắZXc nheo hai mắBt lạNfi,thầBn thái lãnh l ,nhữdsng ngườYYi không biết sống chết,dám tới tic cưới của hắUHn giương oai?

“Ách__”Lý Ân lau một chút mồ hôi lạqnh.mắGbt nhìn Thượng Quan MịXmY “DạYTx là ngườpji của ‘Tuyt Thế’!”

TấDt cảDH ánh mắXXFt cũng rơi vào trên ngườrBdi nàng.

“Ngươi lạHYKi va hạrBd ra cái lnh gì?” HắdYc Kit KhắFirc nhíu mày.

“Ta mới không có!”nàng phủ nhn.

HắtJdc Kit KhắDc mở h thống theo dõi (camara) ,trên màn hình khổng lồ lp tứKc xuấdYt hin tình hình ở dưới đpjZXi sảfnh.Ở trong phòng khách lớn hoa l xuấct hin một đZXám đfàn ông như Qủy Sát ,nhìn rấXt hung ác,đbxDTeng đXDTeng sát khí đpjang đYTxi tới.gp phục vụ đFirMbGp phục vụ,gp quảrBdn lý đJVNfp quảNfn lý.Mỗi gương mt đsối với nàng cũng rấFirt quen thuộc,toàn bộ bởi vì tứXmYc gin mà nhìn khuôn mt trông nghiêm trọng vn vẹo.

“Mọi ngườdYi của ‘Tuyt Thế ‘xem ra cũng rấjt kích đGbộng” Lý Ân kết lun.

“Thượng Quan Mịf !” tiếng rống gin truyn khắTNcp đXXFBGti sảUHnh,ở chỗ h thgiám thịV cũng có thểDTe cảTubm nhn đGMHược thanh âm rung đtJdộng kia.

Đem nàng giao ra đcây!” một ngườkUki đcàn ông túm cổ áo của một phục vụ viên vô tội mãnh lit dao đfộng,cuồng thanh rống gin.

Hắfc Kit KhắbDc nhíu chân mày
“Là tới cứuZu ngươi sao?”

“Ách ,ta xem chưa chắsc”nàng nhìn chăm chú màn hình.nhỏ giọng trảK lờNfi.

Nhìn nhữrBdng nam nhân này sắmqc mt xanh mét,gin đUDXến bộ dáng bng bng la gin.Nàng quanh năm la gạXmYt mọi ngườbxi,dụ dỗ đJVược bọn họ vào sinh ra t,vì nàng lót đKườcng,giúp cho nàng đtJdBBt mục đbDích có đTNcược HắKqc Kit KhắiKpc,khng đxDUFirnh đcã làm bọn họ tứFirc gin không nguôi.Bọn họ bây giờf chạdYy tới đjây,không phảJTi là hoài nghi nàng rơi vào cảiKpnh hiểBBm nguy ,mà là vội vã muốn đXXFến giết nàng cho hảGb gin!

“Các ngươi hay là trước hãy rờtJdi đBi,đKV một thờuZi gian ngắqn cho bọn họ tỉKnh táo đXXFã” Thượng Quan L khách quan nói,không muốn đMbGồng thờJVi va tham gia hôn l và tang l của em gái.

“Tốt ,ta ở lầJVu chót đZXã chuẩqn bịDH phi cơ trc thăng,ta cùng HắTubc Kit Khắcc đUHi trước” vì cầdYu giữZX đtJdược mạFirng nhỏ,nàng nghĩssM vội vã muốn rờTubi chạFiry.

“TạDTei sao lạBi có phi cơ trc thăng?!”HắUDXc Kit KhắZXc hỏi.

“ChuẩKqn bịJV dùng đKqmq bắiKpt cóc ngươi” nàng thảdYn nhiên trảX lờYYi.

“Nếu như ta tht s cưới T Dược Nhi,ngươi sẽ bắpjt cóc ta?” hắTNcn nhướn mi.

“DĩUH nhiên”nàng dùng sứUHc gt đUHGMHu,căn bảmqn chỉK có tính toán làm như thế nào đYTxMBY cho hắKn không cưới ngườrBdi khác.

Ba nam nhân đpjồng thờFiri cùng cau mày,thấBy đDược mt đbxáng sợ nhấDHt của nữHYK nhân này.

“Giao cho ngươi’ Thượng Quan L thấmqm thía nói,trong lòng thầBGtm thở phào nhẹ nhõm,cảXm giác như là đGbã trút đDược gánh nng nhiu năm qua .(

)

Hắmqc Kit KhắFirc quét nhìn Thượng Quan MịUH một cái,nhàn nhạTNct gt điKpuZu,nhn lấjy nữBB nhân m l nhưng cũng nguy hiểUHm này.

“Ta biết” hắBn sớm có chuẩtJdn bịssM tâm lý,biết cưới nữKq nhân này chỉYD sợ sẽ bịXmY chúng bạJVn xa lánh,cảpj đuZrBdi cùng nàng bịV đsuổi giết.

“Không nên nói chuyn nhà nữkUka,nhữbDng ngườrBdi kia sẽ mau tấXn công đYDến thôi” Thượng Quan MịiKp dắUHt HắFirc Kit KhắdYc,vội vã muốn rờHYKi đHYKi.Nàng chưa tng nghĩYY sẽ có một ngày bịj thuộc hạtJd đGMHuổi giết.

“Anh hai ,giao lạdsi cho ngươi ,chúng ta đGbi trước” nàng vội vã nói,lôi nam nhân yêu mến chạuZy trốn trước,đjem thân anh trai vứXt qua một bên không đGbf ý.

Hai ngườpji tới tầkUkng cao nhấZXt của khách sạfn,đXmYã nghe thấBBy phía sau tiếng rống gin đsã tiến tới gầVn.Xem ra là Thượng Quan L năng lc không đZXủ,nếu không thì đBBã rấVt cố gắZXng ngăn cảjn rồi. (NN:ta nghi ngờFir anh ấJVy chạZXy trước ý chứXmY =)) )

Nói giỡn ,nàng còn chưa hưởng tuầeZJn trăng mt,vn chưa muốn chết đJTâu!

“Có lái máy bay trc thăng đBGtược không?” nàng lo lắYYng nhìn HắYDc Kit KhắTNcc.

Hắmqn nhìn nàng một cái,chm chạBGtp gt đuZYTxu.

“Vy thì tốt rồi” nàng thân thủ nhanh nhẹn,ở trong cuồng phong chạYDy vội tới cạiKpnh ca.Hướng v thằXng bé trai ngồi ở ghế lái la lên

“Uy,tiểiKpu quỷ,cha ngươi tìm ngươi”

“Cha tìm ta?” ĐĐpjnh Du quay đfju lạYYi ,vẻ mt kinh ngạfc.trong tay hắmqn còn đDTeang cầbxm bảxDUn hướng dn ,đXang cố gắjng nghiên cứfu.

Đúng a! đrBdang ở trong đDTeuZi lầNfu đbxợi ngươi!” Thượng Quan MịNf nói dối không đpjỏ mt,hơi thở không gấcp.

Tình huống khẩUDXn cấBBp,tht s không thểs mang nhiu đNfYDa bé bên ngườkUki, huống chi bọn họ là đqi hưởng tuầdYn trăng mt,vốn không nên có tiểMbGu hài t ở bên cạUHnh.

“Tìm ta làm cái gì?” ĐĐJVnh Du bò xuống phi cơ trc thăng, hướng ca thang lầMBYu đci tới,mới đUHi đVược hai bước ,hắtJdn rõ ràng phi cơ trc thăng đbxã cấGMHt cánh

“A!Làm sao___A__” ca bịUH dùng sứJTc mở ra,thân thểGMH nho nhỏ của hắGMHn bịYTx hấbDt tung ra phía sau.Mấqy đBBTNci nam nhân xông lên tầMbGng cao nhấDTet,tứqc gin tìm kiếm.Một ngườGbi thân thủ mạcnh mẽ chạbDy lạrBdi chỗ ĐĐKqnh Du ,kéo hắuZn ngồi dy.

ĐĐsnh Du thở phào nhẹ nhõm,ngẩMBYng đFirUKu nhìn vào Đỗ Ưng Dương đXXFang thâm trầVm nhìn hắrBdn “Ách ,cha,ngươi tìm ta?”hắYDn hỏi

Đỗ Ưng Dương cau mày “Ngươi tạpji sao lạVi ở chỗ này?”

“Thượng Quan Mịq muốn ta tới giúp nàng lái máy bay trc thăng”hắJVn nhìn lên trên bầbDu trờYDi nơi phi cơ trc thăng đfang cấXt cánh “BấJTt quá,xem ra nàng đbxã tìm đJVược cách lái rồi”

TầUKng cao nhấdst của khách sạHYKn,quầUDXn tụ điKpông điKprBdo nam nhân,hướng v phía phi cơ trc thăng huy vũ quảdY đBGtTNcm,mắYDng không nghỉXmY

“Hồi ! trở lạji cho ta”

“Thượng,Quan.MịbD ! Ta không phảcci là không giết đBược ngươi!”

“Ngươi không muốn chết,thì đmqng có mà quay trở lạKqi!”

“Cút! Đem nàng mang đdsi! Mang đDHi!”

Thân ảVnh mảmqnh khảccnh lộ ra ở cánh của phi cơ trc thăng,đYDối với bọn họ phấcct tay một cái,khuôn mt xinh đBBẹp nhỏ nhắBGtn cườji đdYến tht vui vẻ.

“Ta đXXFi tuầMBYn trăng mt,các ngươi đXmYng quá nhớ đjến ta” nàng hướng v phía các thủ hạDH đDHang rống gin gi một nụ hôn gió.Thổi phồng nắGMHm hoa hồng trong tay,màu hoa hồng phấdsn rơi xuống các nam nhân mt đGbang cuồng nộ.

Tiếng gầqm g không dứYDt bên tai,nương theo tiếng cườJTi duyên của nàng,phi cơ trc thăng cũng đpjã ở dưới ánh trăng cành lúc càng xa.

Đng chọc gin bọn họ nữpja,kẻ đccùa với la cuối cùng sẽ t thiêu thôi” HắFirc Kit KhắJTc vén lên mày rm ,nhắpjc nhở nữXXF nhân đssMang vênh váo đMbGFirc ý,đBGtng đtJdem mọi ngườXXFi chọc gin,tránh cho sau khi hưởng tuầHYKn trăng mt trở v ,rơi vào hoàn cảbxnh không có nhà đccUH v.

“Vì ngươi ,cho dù gp hỏa thầbDn,ta cũng nguyn ý”nàng nói nhỏ,mườJVi ngón tay mảeZJnh khảGMHnh mơn trớn trên gương mt của hắNfn,quấXmYy nhiu HắGbc Kit KhắiKpc lái.

Thân thểFir xinh xắUKn sáp đtJdến,nằDHm sấssMp trên lồng ngc rộng rãi của hắsn,dám muốn cùng hắDn chen chúc ở trên ghế lái,hài lòng thở dài một hơi.Lâu đbDài theo đUKuổi rốt cục đUHã có kết quảuZ,nàng có đYYược nam nhân yêu mến,hoàn thành lờqi hẹn ước hai mươi năm trước của bọn họ.

Nàng cong lên đcôi môi đNfỏ mọng,ma sát môi mỏng của hắXXFn,trêu trọc hắUHn

“Ngươi còn chưa có hôn tân nương” nàng nhẹ nói,giọng nũng nịDu.

“Xuống phi cơ trc thăng ta sẽ hôn” hắUKn muốn mang lc chú ý duy trì ở tay lái,mà thân thểj mm mạmqi của nàng không ngng ở trên đJTùi hắXmYn đrBdộng đDHy,làm khuấBBy đdsộng dục vọng của hắsn .

“Hôn ta”nàng bốc đDHồng yêu cầdsu,không chịYTxu buông tha,dùng phương thứTNcc hắjn dạbDy,nhẹ nhàng gm môi của hắTNcn,biết hắTubn không cách nào nhịVn đBược s trêu chọc như vy__

HắYYc Kit KhắYDc gầDm nhẹ một tiếng,buông tha cho giãy dụa,cái lưỡi linh hoạGMHt uy vào trong ming của nàng,cùng cái lưỡi non mm của nàng dây dưa,hôn đUDXến kịVch lit.

Ngoài ca sổ bóng đDHêm dịMbGu dàng,bên trong phi cơ trc thăng có hai ngườBBi ôm nhau muốn đdYi đdsến tn chân trờMbGi.

Khi hắXn cc nóng hôn xuống,môi đUDXỏ mọng vẽ thành một nụ cườDTei hài lòng.