Chú Rể Của Ác Ma

Chương 8
Chương 8

Màn đqPêm buông xuống,không khí nóng bứcuc ban ngày biến mấut,gió đQstêm đAciưa tới nhè nhẹ thấtm lạUUQnh.

Khách sạQstn hôm nay đPnược trang trí hoa l hơn,đsbèn sáng long lánh,thính đXPNườBcSng,đQUQược chấnt đbTXPNy hoa tươi cùng quà cáp.Mọi ngườBcSi quầUUQn áo hoa l đaSi lạhUTi nhộn nhịtFGp ai cũng cườii nói rấSsjt vui vẻ .

Chng qua là bọn họ cườBcSi đTTến tht vui vẻ,nhưng trong lòng mỗi ngườli lạUyHi càng không thoảtFGi mái.

Trên tầQstng cao nhấbt của khách sạhUTn,xuấvtt hin một thân ảAcinh mảcunh khảcunh đQsti trong bóng tối.Trên khuôn mt đebẹp mày liu nhíu cht,sắPnc mt ngưng trọng.Nàng điiộng tác nhanh nhẹn,tránh qua mấjHy trạBcSm gác hướng phía mục tiêu đUyHi tới.

Trong lúc vô tình nghe lén đUược câu nói kia của Thượng Quan L,nàng như bng tỉbTnh,quyết tâm t bịLZv đGộng thành chủ đsZWộng,không đuược làm ủy khuấUUQt đXcua bé đYGáng thương trong bụng đqPược.Nói cũng phảUi chỉUl mới gp một chút khó khăn,nàng nói gì cũng không thểeb tạni lúc này dng tay.

Trọng yếu hơn là nàng căn bảQstn không muốn nhn thua.

Muốn kết hôn với nữt nhân khác?! H ,mơ tưởng!

Bọn ta tốn nhiu thờlPi gian như vy,làm sao có thểWea d dàng t bỏ ý đGồ?!

LầcFu cao nhấFgHt của khách sạsbn,cảii tầtFGng lầUu rộng rãi,chỉyXL có một gian phòng, không nghi ngờeb chút nào nhân vt quan trọng của buổi l đebang đGclợi ở trong căn phòng này.

Tha dịLZvp thủ v không chú ý,nàng làm đQUQộng tác xoay tròn một vòng dưới đSsjcGbt,đXPNộng tác lưu loát,t Thầebn Thâu nàng học điiược thủ pháp tuyt hảZhso này,không tiếng đTộng đsqjHTy ca ra,thân thểjH xinh xắQUQn nhanh đlPi vào bên trong phòng.

Bên trong phòng bày bin vô số hoa tươi,T Dược Nhi một mình ngồi ở phía trước ca sổ,uống ly trà thảPno dược,mt nghiêng trầlPm tĩunh yên ổn.Nàng vn chưa thay váy cưới,vn mc bình thườjXng,tóc dài đjXược cột cao bằQUQng sợi cột tóc san hô đHABỏ.

“Thượng Quan tiểFgHu thư,buổi tối tốt lành,tới đbây tìm ngườLZvi sao?”

T Dược Nhi khẽ cườti một tiếng,nâng chén thăm hỏi.

Mày liu nhíu lạZli,ánh mắLZvt nhíu cht,ngoài bịXPN ăn dấiim chua,cộng thêm vic Thượng Quan Mịb chưa quên,lúc trước chỉGcl vì mấcGby câu nói của T Dược Nhi,làm hạPni nàng bịcF ăn đGclánh không nương tay,đHTau chng mấebt mấUyHy ngày.

T Dược Nhi mỉum cườAcii,chm chạlp đnHTng dy

“Ngươi biết ta là ai sao?”nàng mở ming hỏi thăm,tay trái đlột nhiên kéo sợi dây cột tóc sân hô đQstỏ xuống,làm tóc bay tán loạjXn.

Thượng Quan Mịsqj vẻ mt rùng mình,trc giác cảiim thấuy nguy hiểtm.Nàng phảbTn ứFgHng nhanh chóng,rút bạXc trâm cài tóc ra,lấQsty bạHTc tiên đsbối phó với đXPNQUQch.

BạsZWc tiên cùng dây san hô đguỏ quấNUn cht lấcGby nhau,hai ngườFgHi không nói một lờWeai,cân nhắFgHc đhUTánh gía đsbối phương.

“Ấn tượng đuguu tiên của ta không có sai,ngươi không phảiii là nữsqj nhân tầqPm thườWeang” T Dược Nhi nhàn nhạUyHt nói,duy trì mỉGclm cườebi,tay ngọc nhẹ vỗ v phầUyHn đXuôi dây buộc tóc san hô đZl

Làm ngườXPNi ta kinh ngạAcic hơn là,t dây buộc tóc san hô đcuđHABột nhiên có một con rắsZWn nhỏ màu đaSỏ nhạZlt trườXPNn tới,ngóc đcuFgHu lên thở khè khè.

Thượng Quan Mịgu nhanh chóng rút bạnc tiên lạPni,không dám dùng bin pháp cứsZWng rắTTn nữgua.Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng,kia căn bảFgHn không phảUi là dây buộc tóc,mà là một con rắln nhỏ sắhUTc san hô.LoạZhsi xà sắAcic san hô này vô cùng hiếm,đUyHộc tính rấyXLt mạHTnhchỉXPN cầNUn bịjH cắlPn trúng,khng đvtlnh mấjHt mạlng.

Ấn tượng đFgHSsju tiên?Nói vy,ngay t cái ngước đjXBcSu nhìn,T Dược Nhi đSsjã nhìn ra nàng cũng không phảtFGi là bảFgHn tính hin lương?

“Ngươi đUyHã sớm nhìn ra?” Thượng Quan MịUl quay đcuguu hỏi.

“Ngươi che dấjHu rấUt khá,nhưng là,ta không phảNUi là nam nhân,ánh mắjXt cũng không bịu vẻ đlẹp của ngươi mê hoc.” nàng nhìn t trên xuống dưới Thượng Quan MịQUQ,lộ ra vẻ cườLZvi

“Nếu như ngươi chỉHAB là m nhân tầum thườvtng,như vy ta sẽ giết ngươi.Bởi vì ngươi không phảTi kẻ tầim thườGng,cho nên ta tha cho ngươi một mạung.”

“Ta không cầFgHn ngươi thi ân” Thượng Quan Mịb cườcFi lạWeanh.

T Dược Nhi không gin mà ngược lạGcli cườQsti: “Ta đNUây không thểcu giết ngươi,Chủ Thượng thích nữjX nhân bấTTt phàm,hơn nữua còn thích nữTT nhân kiêu ngạHABo”nàng thu hồi san hô đTTỏ con rắbTn nhỏ,con rắsqjn kia như có linh tính,ngoan ngoãn thuầtFGn phục quấln lên tay nàng.

“Chủ Thượng của ngươi,ngườUi đjXFgHng đUyHiiu tp đUyHoàn Tầin?”

Đng nóng lòng,các ngươi cuối cùng cũng có một ngày gp mt” T Dược Nhi hờWeai hợt nói,ngồi trở lạsZWi trên ghế.

“Ta nghĩX,ngươi tối nay hn là có nhữiing truyn khác muốn làm?” nàng nhẹ nhàng hỏi,đUUQưa tay chỉb v hướng một cái hành lang

“T nơi này đUyHi v phía trước,đjXi điến cuối phòng,ở đvtó có ngườYGi ngươi muốn tìm”

“Ngươi không muốn ngăn cảQUQn ta?”Nàng hồ nghi hỏi,tầgum mắTt cũng đbã liếc v gian phòng phía kia.

“Ta không ngăn cảgun đUyHược ngươi” T Dược Nhi mỉUm cườaSi,nàng tính cách trầebm ổn như nước,không màng danh lợi,cùng tính nóng như la của Thượng Quan MịyXL bấsqjt đsqjồng,nhưng không thích mọi chuyn tranh chấnp.

Thượng Quan MịG cắSsjn đguôi môi đUUQỏ mọng, khẽ gt điuu,lắTc mình hướng cuối hành lang chạWeay đlPi.

Cuối hành lang một mảUlng lờHT mờsqj,không biết tạTi sao đHTèn hai bên đYGu tắFgHt hết đhUTi,càng đsqjến gầlPn gian phòng kia,bốn phía càng âm u.

Ca t t mở ra,cảjX phòng tối om.Bên trong phòng không có một na đUyHiểSsjm ánh sáng,bên trong lờUyH mờZl,Thượng Quan Mịb ngồi xuống sờhUT soạLZvng lò mò đUUQi vào,mắbTt nhìn bốn phía,tai nghe tám hướng.

Đóng ca lạWeai “ Giọng nói trầTm thấlPp ra lnh t bên trong bóng tối truyn đHABến.

Di ,tình cảtnh này có chút quen thuộc,trong đsblu bỗng nhớ lạUi làm cho mt của nàng trở nên điỏ bng.Nàng chm chạip đlPung dy,trong bóng tối mắFgHt tìm kiếm,chỉFgH thấXy trong bóng tối có một đSsjôi mắtt màu xanh lam sắhUTc bén đUyHang lng lng nhìn nàng.

“Ngươi tới đUUQây làm cái gì?”

“Tới tìm ngươi” nàng khua lên dũng khí nói.

Trầvtm mc

Một hồi lâu sau,cho đlPến khi tim của nàng vì khẩQUQn trương đUlp mạlPnh ,đtFGã lấUUQy lạbi nhịgup thở bình thườqPng ,HắAcic Kit KhắZhsc mới mở ming

“Ta nói rồi,không muốn gp lạUi ngươi nữtFGa”

“Vy thì đbTã sao?Ta muốn gp ngươi” nàng tùy hứTng nói,c tuyt tha nhn thấGt bạXPNi.

“Thượng Quan tiểSsju thư,ngươi cũng nên t trọng” Thanh âm của hắUn quá lạtFGnh lùng.

Đây không phảWeai là trò chơi !” nàng khàn giọng cãi lạHTi,cố gắtFGng nghĩTT giảhUTi thích.

Nước mắsqjt nong nóng đaSXPNo quanh hốc mắiit,t t lăn xuống má phấUln. Nàng không muốn ra vẻ yếu đsbuối,nhưng không có cách nào khác ngăn nước mắut đPnng rơi.Trong lòng của nàng ê ẩBcSm,đQstau quá ,tht khó chịHTu,tht khó chịZhsu.

“Ta một mc chờQUQ ngươi,chờZl tht lâu ,chờjH tht lâu,bịsb Thượng Quan gia nhn nuôi,ta khóc vài đLZvêm,sợ sau khi ngươi trở lạUi có tìm đhUTược ta không”

Nước mắQstt rơi xuống mt đUsZWt,một giọt lạFgHi một giọt,nàng giống như là nghe thấPny tim của mình cũng vỡ ra rồi khi thấQsty hắgun vn lạFgHnh lùng.

“Ngươi chỉii đQUQổ tha ta thích trò đguùa dai,trách ta quỷ kế đaSa đTToan.tạQUQi sao ngươi không suy nghĩii,ta đuã nghĩT ngợi rấYGt nhiu,nghĩPn đXPNến mụ đPnebu óc?”

Nước mắaSt rơi xuống tht gấgup,nàng kiêu ngạXo ngẩung đUWeau,nhưng nước mắjXt vn không ngng lăn xuống.

“Ngươi tạti sao không đlến?”nàng lẩsZWm bẩiim nói nhỏ,lầQUQn đbZhsu trước mt ngườUli khác nàng cảHTm thấHTy yếu đsZWuối,khóc đBcSến sướt mướt.

Nàng đtFGã yêu hắBcSn 20 năm,hắebn tạUyHi sao còn không hiểBcSu?

Nàng chỉt có yêu hắtFGn,cho nên không hiểsqju đguược tình yêu nên là bộ dáng gì.NgườXPNi khác xem các phương pháp yêu của nàng rấNUt là hoang đLZvườbng,nhưng tấcGbt cảPn đZlu là muốn cho hắqPn chú ý đbến nàng.

“Trò đguùa dai của ngươi tht là quá đUláng,thứGcl cho ta không có tâm lc đsZWHAB cùng ngươi hồ nháo nữyXLa”

Có phảFgHi hay không nàng nghe lầiim?Trong lờsbi nói lạsbnh như băng có một chút tâm tình lay đlPộng.

“Ta không có hồ nháo!” nàng dm chân,nước mắPnt giống như nhữTTng hạAcit trân châu tng giọt ,tng giọt rơi xuống.Nàng phát cáu với đlUu óc của hắGn “Ngu ngốc ,ta yêu ngươi a!”,nói liên tục lờZhsi yêu như vy mà hắbTn vn không hiểTu,nàng muốn mắbng chi ngườebi quá.

Trong bóng tối lạaSi không một tiếng đUyHộng,trầHABm mc lạHTi xuấnt hin.Hai tròng mắUyHt màu xanh lam ở trong bóng tối lóe lên.HắcFn đaSang nhìn nàng sao?

“Tht xin lỗi!” xin lỗi cái gì? Xin lỗi chưa có tới đYGón nàng,tìm nàng,hay là xin lỗi không cách nào yêu nàng?

Ngay cảXPN một câu c tuyt này,hắNUn cũng nói tht lãnh đsqjvtm.

Nàng cảHTm thấWeay lạNUnh quá,tâm tình thin lương đcGbau,đuau quá.Thân thểlP xinh xắbTn lảGclo đZlaSo muốn ngã,cơ hồ muốn ngã xuống đqPhUTt bấcGbt tỉhUTnh.

Lão Thiên ! Đây là cơn ác mộng,vn là trờGcli cao đHTang trng phạGclt nàng quá mứsqjc cuồng vọng sao?Đvti này nàng chỉbT yêu duy nhấsZWt một nam nhân,nhưng hắgun đlối với tình yêu của nàng chng thèm ngó tới.

“Ta muốn đti làm l cưới ,ngươi cứNU ở lạSsji trong phòng này” HắHTc Kit Khắcuc chm chạUyHp nói.

“Không ,ta sẽ không cho ngươi cưới bấgut lun kẻ nào” Thượng Quan MịjH kêu to,hai tay nắFgHm cht thành qủa đQstTTm.Nàng không cầun hắZhsn cưới ngườaSi khác,nàng ,không,muốn!

Thượng Quan mịsqj xoay ngườNUi hướng phòng cô dâu đebang đAciợi chạUly đtến ,cắTTn cht hàm răng,quyết đQUQSsjnh hạTT quyết tâm,bấjXt lun dùng phương pháp gì,đXu phảsbi ngăn cảln hôn l này.Nói gì thì nói đWeaêm nay nàng tiến đGclến đAciây đSsjã có chủ đlUyHnh chia rẽ hắcFn cùng T Dược Nhi.

HắHABc Kit Khắuc là của nàng!

Là ngườXi của nàng bấlt lun kẻ nào cũng đlng hòng tranh điioạUt với nàng!

Ca phòng bịUyH đWeajHy ra,chỉSsj có ánh sáng nhu hòa của ngọn đuèn tỏa ra.Trong phòng không có một bóng ngườaSi,T Dược Nhi đyXLã không thấXy bóng dáng đnâu,trên bàn vn còn ly trà dược thảhUTo.

Không thấsby bóng dáng của T Dược Nhi.Thượng Quan MịjX nhìn thấaSy trên đHABm làm bằcGbng nhung tơ thượng hạlPng có vòng cổ kim cương màu lam sáng lóa mắFgHt .Nháy mắit thấqPy vòng cổ,toàn thân nàng đcuông lạsbnh,như bịUl sét đNUánh.

Cái vòng cổ kia chủ thểqP là màu chàm sắebc kim cương,bên ngoài khảUUQm mườHABi sáu viên kim cương màu trắSsjng,ở giữUyHa là một viên kim cương to màu xanh lam,đuược thiết kế rấtt tinh xảguo,làm cho nàng liếc mắLZvt một cái nhn ra ngay.

Đây là “Hi Vọng chi chui” trong truyn thuyết là một viên ngọc bích bịNU nguyn rủa,đTTược xưng là “Ánh mắZhst ác ma”,màu xanh lam kia cc kỳ giống ánh mắUt của hắXn khi tứYGc gin.

Nàng vài lầUln đUUQã bắiit buộc ThầUln Thâu đGcli trộm,nhưng hắnn lạjXi nhát gan,sợ bịtFG lờQsti nguyn ứsqjng nghim lên mình,liu chết không làm theo.( =)) )

Ta còn nhớ rấXt rõ ánh mắZlt của ngươi,một màu lam u hợp như là “Hi Vọng chi chui”,một đsbôi mắsZWt thầFgHn kỳ như mắgut của ác ma.

Nàng tng nói qua ,rấGt thích ánh mắUt của hắUln!

Hắvtc Kit KhắZhsc la nàng!Nam nhân này rõ ràng là yêu nàng.

“Ngươi nói dối” nàng cầGm vòng cổ trên tay ,ngc bởi vì xúc đAciộng mà php phồng,nhanh chóng xoay ngườni lạZli lên án nói,l lạsZWi rơi trên hai má phấqPn hồng.

HắZlc Kit Khắsbc thong thảUyH bước ra t bóng tối,trên cao nhìn xuống nàng,vẻ mt bí hiểebm.PhảUi thc cẩFgHn thn chăm chú mới nhìn ra sâu trong đcGbáy mắTt cấvtt giấLZvu một ý cườUi.

“Có sao?” hắHABn hỏi lạhUTi,ngón cái lau nước mắhUTt trên khuôn mt của nàng. Động tác rấtFGt ôn nhu nhẹ nhàng,cùng thái đNUộ lạAcinh lùng lúc trước tht bấLZvt đZlồng.

“Ngươi yêu ta!”nàng nắGm cht vòng ngọc bích trong tay,bảuo thạFgHch lạtFGnh như băng ,mà lòng của nàng nóng quá,nóng quá.Hy vọng bắcFt đWeacuu trở v rót vào trong tim nàng.

Nếu hắnn yêu An Kỳ nhu nhược không tồn tạbTi,vì sao còn đebem lờZhsi nói của Thượng Quan MịHAB như vy nhớ rõ.ChỉyXL nghe qua nàng nhắjXc tới có một lầUn,lin nhanh chóng làm ra thứZhs này.

“Da vào cái gì mà ngươi cho là như thế ?”Hắguc Kit KhắjHc nhướn mày rm.

“Vòng cổ kim cương này chính là làm cho ta” nàng nâng vòng cổ lên nói. Cho dù là hắWean phủ nhn,nàng cũng không tính đXem vòng cổ trảUyH lạiii.

Đây là cho cô dâu của ta” hắnn thảUln nhiên nói,đvtối với lờXi nói của nàng không có cho đZláp án khng đlbnh,nhưng cũng không phủ đguFgHnh.BạXPNc môi nhếch lên một nụ cườsZWi.

Ý của hắGcln là,hắgun thưà nhn nàng là cô dâu của hắcGbn sao?

Thượng Quan Mịt vui mng hô một tiếng,nhào vào lồng ngc của hắSsjn, hai tay ôm cht cổ hắUln,hai chân thon dài ôm cht ngườQUQi hắBcSn (NN:giống kiểXPNu ôm cây thế

)

Đáng gin,đHTáng gin,đZhsáng gin! Ngươi căn bảsZWn la gạyXLt ta” nàng va khóc va cườebi,thống khổ cùng đAciau thương nháy mắBcSt biến mấZhst.ChỉcF một câu đTơn giảjXn của hắebn,nàng như t đXna ngục bay lên đnến thiên đsqjườbTng.

Không cầTTn biết hắBcSn có yêu nàng hay không yêu nàng,thế nhưng đyXLối nàng như vy là trọng yếu rồi.Nàng có thểjH không cầHTn bấFgHt lun kẻ nào,nhưng lạGcli luôn nhung nhớ hắln.

“Ngươi gạcGbt ta lâu như vy,ta đFgHương nhiên phảsZWi vãn hồi hoàn cảZlnh xấBcSu” hắXn nhún nhún vai cuối cùng cũng tha nhn.

Nhớ tới thầGn sắLZvc khó coi lúc trước của HắZlc Kit KhắBcSc,nàng co rúm lạni một chút.

“Ngươi rấXt tứTc gin?”Thượng Quan Mịn nhỏ giọng hỏi.

“Ta tứic đBcSến phát đTiên lên”hắZhsn thưà nhn.

“Kia vì sao còn tung tin tứyXLc giảjH,muốn dụ ta đyXLến sao?” nàng mím cht đTôi môi đUỏ mọng,nghĩaS đcGbến mấuy ngày nay nàng đHTau lòng tưởng muốn chết,lin tứFgHc gin muốn điánh hắHABn.

Nam nhân đGáng gin này nhưng lạgui làm cho nàng khóc mấcuy ngày nay.Nếu không phảaSi thương hắUln thì nàng đsqjã lấjHy đWeaao đGcluổi giết hắsZWn rồi!

“Ta đuúng là trước đlPây có quên lờlPi ước hẹn khi xưa,nhưng ngươi cũng như vy tht đQstáng gin,ta chng lẽ không trng phạcFt ngươi một chút đlược sao?” HắBcSc Kit KhắHABc nhướn mày rm,cúi đBcSHTu nhìn nàng.Đ cp đnến qủy kế của nàng,mắTt của hắyXLn vn ánh lên vẻ tứWeac gin.

Không h nghi ngờU,nàng đNUáng gin cc kỳ,chỉTTnh ngườZli ta đtến chóng cảUyH mt,còn la gạlPt tình cảqPm của hắcun.Chính là,nàng giảQst dối rấSsjt nhiu,nhưng hắcFn vn không thểsqj quên đjHược nàng ngồi bên cạhUTnh nhìn bộ dáng hắZhsn dùng bữXa.

Thượng Quan MịYG kiêu căng,bốc đNUồng thế mà lạvti vì hắsZWn làm canh thang,chuyên chú chờPn đjHợi một tiếng ca ngợi.Bấsbt lun nàng có phảbTi hay không bụng dạt khó lườQUQng,bấHABt lun đZlồ ăn có phảli hay không rấcGbt khó ăn ta như có đTộc dược, đguu làm cho lòng hắsbn tràn đUyHly cảZlm giác ấcum áp.

Ai,yêu thương lin yêu thương,cho dù là yêu thương ma nữbT cũng phảHABi thưà nhn s tht.TiểlPu nữtFG nhân này đbTã khắHABc sâu ở trong lòng hắQUQn như vy,hắUyHn tưởng không tiếp nhn đTu cũng không đNUược. (Ngọc Nhi:đqPọc đSsjến đlPoạsqjn này t dưng lạgui nghĩUUQ tới một câu tình yêu là thế yêu nhau chỉT vì yêu nhau *mắHABt mơ màng*)

“Ngươi nói kia cũng chỉqP là một chút trng phạlPt thôi sao?” nàng cắGcln môi đaSỏ mọng,lo lắXng mấyXLy ngày nay cuối cùng cũng đPnược giảcFi tr.Nhưng cứqP nghĩZhs đsZWến mấhUTy ngày nay trằHABn trọc suy nghĩb liên miên,môi điỏ mọng lạHTi chu lên “Ngươi không phảebi nói yêu An Kỳ sao?” khuôn mt nhỏ nhắbn có chút dỗi hờln.

“Ngươi cho là,ngươi tht s hoàn toàn giấAciu diếm đbTược ta sao?” HắAcin lộ ra nụ cườUi,con ngươi màu xanh lam ánh lên vẻ ôn nhu.

“Có ý tứTT gì?” Nàng khó hiểvtu nhìn hắin,không biết hắGcln đPnang nói cái gì!

“NgườaSi giấNUu đcGbi nhuyn tiên của ta là ngươi đLZvúng không?Ngươi muốn trịQst đFgHược Thony cùng Anson,cho nên mới tìm cách dn dụ ta trở v” HắXn vuốt ve khuôn mt nhỏ nhắvtn của nàng,nhìn hai má phấlPn đbng “Ngươi giảsZW bộ vô tội,không ngng tìm cơ hội dụ hoc ta,dùng hết sứGc lc loạaSi bỏ trở ngạaSi.Chng nhữlng thu phục đsqjược Lý Ân,đGánh la bọn thuộc hạYG của ta,mà ngay cảcGb hai đGnu chó ngao kia cũng bịBcS ngươi thuầyXLn phục”

“Ách __Ngươi đZlu đWeaã biết hết?” MấcGby tiểuu quỷ kế của nàng đhUTã bịSsj hắPnn vạlPch trầhUTn ra hết,làm nàng có chút xấlu hổ.

“Ít nhấQstt ta biết nht đnược thiên sứFgH bịXPN mấqPt trí nhớ kỳ tht là giảlP dối”

HắQstn sớm nhìn ra đZlcGbng sau bộ dáng mm mạbi chính là tính cách giảcGb dối.Chính là không lườLZvng trước đLZvược,nàng thế nhưng lạebi chính là Thượng Quan Mịvt.

Ngày đTó tứcGbc gin có hơn phân na nguyên nhân kỳ tht là gin chính mình,làm sao có thểeb yêu thương tiểYGu nữUl nhân nguy hiểsqjm như vy.

“Vy vì sao ngươi không vạsqjch trầbTn ta?”nguyên lai chân din tht của nàng không chỗ nào che giấZhsu đTTược dưới cp mắjXt màu xanh lam kia.

“Ta nghĩUyH muốn nhìn xem trình đtộ của ngươi sẽ làm đSsjược nhữlng gì?” HắHABn mc không nói gì,cũng không phảgun đlPối nàng dụ hoc lên trên giườFgHng của mình?Trên thc tế mà nói vn chưa biết ai chịFgHu thit hơn ai đXâu? (NN:eo có nghĩUa là chịGcl bịLZv anh la lạhUTi à *hố hố* ,vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

Đáng gin!” nàng cắbn môi dùng sứTTc đHTánh vào ngc hắyXLn.

Hắebc Kit KhắsZWc tấXt cảLZv đsqju đbã biết,nhưng bao nhiêu đTT tài không nói,thm trí ngay tạgui khi s tht bịUyH vạcFch trầsZWn,hắTn cũng chỉSsj lấXy đGcl tài v chuyn tình đtó đgutFG đUyHâm thương nàng,ý đsqjsqjnh khi d nàng,làm cho nàng khổ sở.

“Không ác như thế sao xứNUng đbôi với ngươi” Hắiic Kit KhắBcSc hỏi lạcFi,môi khẽ nhếch lên,hôn hôn lên đSsjôi môi đUyHỏ mọng đsZWang chu lên của nàng.

CảZlm giác bịPn la quảlP tht không tốt,nhưng là hắjHn hôn nàng,ôm nàng,lạli làm cho nàng suy nghĩYG có nên buông tha cho hắXPNn không.Nàng đcGbược hắaSn ôm trong lòng, mày cau lạTTi nhưng vn tiếp nhn nụ hôn của hắUyHn,còn đyXLang suy nghĩHAB có nên tứZlc gin nữUla hay không.

“A,tiểiu thư đcuến đsqjây ? Có thểX mc l phục đsbược rồi” Lý Ân ôm váy cưới bước vào trong phòng.ThờZhsi đPniểlPm thấQUQy Thượng Quan Mịeb,ánh mắyXLt cườZhsi đtFGến vui sướng,bộ dáng không có na đQstiểqPm kinh ngạUyHc.

“Ngươi biết ta sẽ đYGến?” nàng hoài nghi nheo mắQUQt lạGcli,hết nhìn chủ lạni đlPến tớ

“Tốt !Nguyên lai đNUây đHABu là kế hoạjHch của ngươi,tốt lắAcim” Bởi vì tình yêu cái đuWeau thông minh của nàng lầin này ngược lạGi mù quáng tht s,ngây ngốc nhảFgHy vào cạGclm by của hắXPNn.

“Ngườgui đGclng trách chủ nhân,ngườZhsi lúc trước đebem ngài ra la tht thảAcim hạcFi.Ngài là dạaSng nam nhân có tính t tôn rấlPt cao” Lý Ân nhỏ giọng nói,bịAci thưởng cho một cái nhìn chằbTm chằWeam “A,đTTng thảLZvo lun nữWeaa, ngườjXi mau tới mc l phục đli” HắSsjn vội vàng mở l phục ra.

“Không mc,đZlây cũng không phảZli là l phục của ta” nàng mới sẽ không mc l phục may cho đPnám cưới của ngườTTi khác nha.

HắyXLc Kit KhắUc cũng không dư thờQsti gian đgueb ý tới,trc tiếp đyXLem nàng tới phòng thay đPnồ,buộc nàng thay l phục.

Lý Ân mỉvtm cườbi,vội chạcFy ra ngoài đsbi thu xếp.Tuy rằlng “LạNUc NhĩLZv Tư” có không ít ngườTi bấiit mãn chống lạQUQi Thượng Quan MịTT.Nhưng chủ nhân muốn kết hôn với nàng,không tới phiên bọn thuộc hạQUQ có ý kiến.Mọi ngườaSi im ming,vẻ mt đYGau khổ ,chấXp nhn vic Thượng Quan MịqP sắWeap trở thành vợ của chủ nhân là s tht.

BấSsjt qúa đbTối với Lý Ân,hắqPn na đYGiểSsjm cũng không lo lắcGbng.Hắiin biết rõ mịBcS lc của Thượng Quan MịcGb,coi như là hắsZWn thông minh đyXLi,hắcun khng đBcSQstnh đUyHPni khái không cầiin bao nhiêu thờXi gian,nàng có thểcF làm cho nhữHTng ngườjHi đZhsó buông thành kiến với nàng,vì nàng mà th vào sinh ra t.

Trong phòng thay quầBcSn áo,hai ngườHTi tranh chấcup không ngng.

Đây là váy thiết kế cho ngươi” HắXc Kit KhắWeac nói.

“Tht vy chăng?”nàng ôm lấBcSy váy cưới lụa trắung,lòng tràn đQstyXLy hoài nghi,nhưng cũng ngoan ngoãn đUli vào trong nội thấGclt thay đZhsồ.

Tơ lụa thượng hạHABng mm mạqPi ,kiểGu dáng đuược thiết kế đaSơn giảsZWn mà lạHTi cao quý,rấZhst va vn.Bộ l phục này đSsjúng là thiết kế riêng cho nàng.

Tht khó hiểbTu hắtn lấTTy số đqPo của nàng ở đBcSâu,chng lẽ chỉt cầln ôm nàng là có thểsqj biết đUược sao?Nàng đbTi ra nội thấYGt,sa sang lạQsti làn váy,trong lòng còn có tht nhiu dấcGbu chấGclm hỏi.

“Xoay th một vòng xem” hắBcSn da vào tườaSng thân hình cao ngấtFGt,ánh mắSsjt nóng bỏng.

Tiếp xúc đQstến tầbm mắsbt của hắZhsn làm mt của nàng trở lên đXỏ bng.Theo lờYGi ở tạbTi chỗ xoay một vòng tròn,nàng mn cảhUTm phát hin cp mắgut màu xanh lam vn nhìn chăm chú vào thân hình của nàng.Ánh mắHABt nóng bỏng của hắhUTn như nhìn xuyên thấjXu qua bộ l phục của nàng,trắUng trợn thưởng thứGclc.

“Sao ngươi biết số đsbo của ta?” nàng vỗ vỗ hai má phấgun hồng,vượt qua thẹn thùng nhìn v phía Hắguc Kit KhắZlc.

“Thượng Quan L cung cấGp” hắjXn thảZln nhiên tuyên bố,khóe ming lộ ý cườjHi sâu sắLZvc.

Nàng hít một ngụm khí lạlnh
“Là hắbTn?” thanh âm hét chói tai.

T trong góc phòng đii ra một nữcF ,một nam,nữSsj là T Dược Nhi,nam rõ ràng là tổng tài của tp đnoàn ‘Tuyt Thế

Đúng vy ,là ta”Thượng Quan L nhàn nhạcut tha nhn.Ở một bên nhìn đQUQã lâu ,hắqPn không thểFgH bỏ qua cơ hội muốn nhìn thái đBcSộ kinh ngạZhsc của em gái mình đaSược.

Tiểtu nữX nhân này rấnt thông minh,giảUo hoạZhst ,t nhỏ đFgHã đYGem ngườTi bên ngoài ra đhUTùa bỡn làm trò vui,ngay cảjH ngườsqji thân cũng không bỏ qua. Khó nghĩi đAciược nàng cũng có ngày này.Nếu bỏ qua trò hay này thì muốn nhìn thấUly bộ dáng nàng vì tình mà đebau khổ,vì yêu mà rơi l,không biết phảui chờb đbTến năm tháng nào nữsba a!

“Ngươi ,cái ngườZli đaSáng gin này,thế nhưng lạcFi giúp ngườcFi ngoài la gạYGt ta!” nàng lên án nói,tứWeac gin điiến mứWeac dm chân,cơ hồ muốn cầUyHm lấZhsy bó hao ném hắNUn.

“Anh trai không dạXy bảXPNo đcGbược em gái,hin nay có ngườui có thểgu dạGy dỗ ngươi,ta t nhiên vui lòng hỗ trợ” Thượng Quan L nhướn chân mày ,đYGXm mạqPc tiếp nhn chỉb trích,hoàn toàn không trốn tránh “Huống chi,ngươi cũng tng la gạWeat ta? Mỗi ngườBcSi một lầZln,coi như hòa nhau, không ai nợ ai”

Ách .đhUTiu này cũng đYGúng,nàng chọc nghẹo ngườUyHi ta trước,tht s không có tư cách trách cứX Thượng Quan L.Rồi hãy nói,nàng lúc này tâm tình tht tốt,cũng không muốn truy cứlPu nữXa.

“Vy hôn ước của các ngươi giờhUT làm sao?”Nàng nhìn hướng T Dược Nhi ,trong lòng vn còn tràn ngp thắguc mắXPNc.

HắGclc Kit khắlPc hờyXLi hợt nói: “ GỉQUQti tr ,T Dược Nhi chng qua là giúp ta din một màn kịsbch thôi” hắUyHn yêu tiểWeau ma nữsZW như vy,còn có thển cưới ngườAcii khác hay sao?

“Tp đioàn ‘Tầun ‘ không có dịqP nghịtFG gì chứjX?”

“HắWeac Kit KhắYGc là nam nhân Chủ Thượng nhìn trúng,Chủ Thượng muốn liên kết hai tp đyXLoàn ,nên đyXL nghịX liên hôn.Mà hắjXn vì tổ chứPnc nên cũng nguyn ý hôn ước này.Bây giờXPN ,ta vì ngươi giảbTi tr hôn ước,tương đbương đhUTồng thờQUQi hợp tác cùng với hai tp đnoàn ‘Tuyt Thế’ và ‘LạQstc NhĩX Tư’.Chủ Thượng sẽ vì mục đcGbích mà sẽ không có ý kiến gì”T Dược Nhi cẩBcSn thn giảaS thích,mườPni ngón tay mảcFnh khảvtnh vuốt tóc ở trước ngc.

Thượng Quan MịWea thở dài nhẹ nhõm,cuối cùng nở nụ cườYGi “Ta nên t mình đlPi nói lờHABi cảtm ơn mới đsbúng”

“Yên tâm ,còn có cơ hội” T Dược Nhi gt đPnbTu,ánh mắsqjt đGtFGy vẻ thâm trườHTng nhìn nàng,sau đZló xoay ngườjHi rờli đgui.

Tiếng bước chân của T Dược Nhi còn chưa đGcli xa,thì một trn bước chân dồn dp chạlPy vội vang lên,kèm theo tiếng thở dốc,ta hồ rấFgHt khẩcun trương.

“Chủ nhân__LầAciu dưới__LầQUQu dưới có ngườLZvi dn quân tới” Lý Ân thở gấbp không ngng,kinh hồn chưa ổn đXUUQnh,va phát hin ra tình huống lin chạny tới mt báo.

“NgườWeai ở phương nào?”HắtFGc Kit Khắsqjc nheo hai mắsZWt lạsqji,thầcun thái lãnh l ,nhữYGng ngườebi không biết sống chết,dám tới tic cưới của hắLZvn giương oai?

“Ách__”Lý Ân lau một chút mồ hôi lạAcinh.mắaSt nhìn Thượng Quan MịjH “DạT là ngườNUi của ‘Tuyt Thế’!”

TấcGbt cảTT ánh mắcFt cũng rơi vào trên ngườiii nàng.

“Ngươi lạTi va hạZhs ra cái lnh gì?” HắcFc Kit Khắtc nhíu mày.

“Ta mới không có!”nàng phủ nhn.

Hắebc Kit KhắcFc mở h thống theo dõi (camara) ,trên màn hình khổng lồ lp tứsZWc xuấaSt hin tình hình ở dưới đTTebi sảXPNnh.Ở trong phòng khách lớn hoa l xuấnt hin một đHABám đcGbàn ông như Qủy Sát ,nhìn rấtt hung ác,đTTjHng đlSsjng sát khí đcGbang đgui tới.gp phục vụ đgusbp phục vụ,gp quảFgHn lý đhUTQUQp quảXPNn lý.Mỗi gương mt đPnối với nàng cũng rấAcit quen thuộc,toàn bộ bởi vì tứUUQc gin mà nhìn khuôn mt trông nghiêm trọng vn vẹo.

“Mọi ngườbTi của ‘Tuyt Thế ‘xem ra cũng rấPnt kích đHABộng” Lý Ân kết lun.

“Thượng Quan MịZhs !” tiếng rống gin truyn khắXPNp đXHTi sảAcinh,ở chỗ h thgiám thịii cũng có thểeb cảGm nhn đNUược thanh âm rung đaSộng kia.

Đem nàng giao ra đHABây!” một ngườcui đsbàn ông túm cổ áo của một phục vụ viên vô tội mãnh lit dao điiộng,cuồng thanh rống gin.

HắHTc Kit KhắBcSc nhíu chân mày
“Là tới cứZhsu ngươi sao?”

“Ách ,ta xem chưa chắhUTc”nàng nhìn chăm chú màn hình.nhỏ giọng trải lờGi.

Nhìn nhữing nam nhân này sắbTc mt xanh mét,gin đGclến bộ dáng bng bng la gin.Nàng quanh năm la gạZlt mọi ngườNUi,dụ dỗ đqPược bọn họ vào sinh ra t,vì nàng lót đbườgung,giúp cho nàng đHTUUQt mục đZhsích có đXPNược Hắsbc Kit KhắUyHc,khng đvtNUnh đuã làm bọn họ tứyXLc gin không nguôi.Bọn họ bây giờAci chạHABy tới điây,không phảgui là hoài nghi nàng rơi vào cảWeanh hiểYGm nguy ,mà là vội vã muốn đBcSến giết nàng cho hảWea gin!

“Các ngươi hay là trước hãy rờLZvi đcFi,đQUQbT một thờGi gian ngắWean cho bọn họ tỉTTnh táo đtFGã” Thượng Quan L khách quan nói,không muốn điồng thờbTi va tham gia hôn l và tang l của em gái.

“Tốt ,ta ở lầAciu chót đLZvã chuẩXPNn bịBcS phi cơ trc thăng,ta cùng HắGclc Kit KhắyXLc đni trước” vì cầTTu giữNU đAciược mạQstng nhỏ,nàng nghĩcF vội vã muốn rờui chạny.

“TạsZWi sao lạcGbi có phi cơ trc thăng?!”HắYGc Kit KhắcFc hỏi.

“ChuẩjXn bịi dùng đGcleb bắvtt cóc ngươi” nàng thảUyHn nhiên trảsb lờNUi.

“Nếu như ta tht s cưới T Dược Nhi,ngươi sẽ bắHABt cóc ta?” hắFgHn nhướn mi.

“Dĩi nhiên”nàng dùng sứaSc gt đTTWeau,căn bảhUTn chỉqP có tính toán làm như thế nào đQstZl cho hắyXLn không cưới ngườyXLi khác.

Ba nam nhân đnồng thờsZWi cùng cau mày,thấXy đZhsược mt đUáng sợ nhấsbt của nữlP nhân này.

“Giao cho ngươi’ Thượng Quan L thấBcSm thía nói,trong lòng thầum thở phào nhẹ nhõm,cảUlm giác như là đlPã trút đUUQược gánh nng nhiu năm qua .(

)

HắZhsc Kit KhắZlc quét nhìn Thượng Quan Mịt một cái,nhàn nhạQstt gt đsZWguu,nhn lấly nữBcS nhân m l nhưng cũng nguy hiểUUQm này.

“Ta biết” hắZln sớm có chuẩUln bịcGb tâm lý,biết cưới nữBcS nhân này chỉhUT sợ sẽ bịQst chúng bạPnn xa lánh,cảYG đUsbi cùng nàng bịjX điuổi giết.

“Không nên nói chuyn nhà nữZla,nhữLZvng ngườYGi kia sẽ mau tấnn công đsbến thôi” Thượng Quan MịPn dắNUt HắHTc Kit KhắUlc,vội vã muốn rờLZvi đTi.Nàng chưa tng nghĩGcl sẽ có một ngày bịjH thuộc hạXPN đguuổi giết.

“Anh hai ,giao lạGi cho ngươi ,chúng ta đXi trước” nàng vội vã nói,lôi nam nhân yêu mến chạhUTy trốn trước,đvtem thân anh trai vứAcit qua một bên không đXPNGcl ý.

Hai ngườcui tới tầing cao nhấUt của khách sạNUn,đXã nghe thấjXy phía sau tiếng rống gin đqPã tiến tới gầUn.Xem ra là Thượng Quan L năng lc không đguủ,nếu không thì đBcSã rấbTt cố gắNUng ngăn cảQstn rồi. (NN:ta nghi ngời anh ấly chạcuy trước ý chứZhs =)) )

Nói giỡn ,nàng còn chưa hưởng tuầPnn trăng mt,vn chưa muốn chết điâu!

“Có lái máy bay trc thăng đTược không?” nàng lo lắbng nhìn Hắlc Kit KhắbTc.

HắUyHn nhìn nàng một cái,chm chạBcSp gt đuuu.

“Vy thì tốt rồi” nàng thân thủ nhanh nhẹn,ở trong cuồng phong chạguy vội tới cạbTnh ca.Hướng v thằLZvng bé trai ngồi ở ghế lái la lên

“Uy,tiểbu quỷ,cha ngươi tìm ngươi”

“Cha tìm ta?” ĐĐWeanh Du quay đUZlu lạFgHi ,vẻ mt kinh ngạuc.trong tay hắcGbn còn điang cầGm bảLZvn hướng dn ,đsqjang cố gắlPng nghiên cứiiu.

Đúng a! đlPang ở trong đqPSsji lầqPu đLZvợi ngươi!” Thượng Quan MịPn nói dối không đZhsỏ mt,hơi thở không gấQUQp.

Tình huống khẩZln cấqPp,tht s không thểYG mang nhiu đNUHABa bé bên ngườXPNi, huống chi bọn họ là đAcii hưởng tuầiin trăng mt,vốn không nên có tiểWeau hài t ở bên cạinh.

“Tìm ta làm cái gì?” ĐĐUlnh Du bò xuống phi cơ trc thăng, hướng ca thang lầZlu đyXLi tới,mới đTi đvtược hai bước ,hắjHn rõ ràng phi cơ trc thăng đguã cấHABt cánh

“A!Làm sao___A__” ca bịvt dùng sứguc mở ra,thân thểQUQ nho nhỏ của hắcFn bịZhs hấLZvt tung ra phía sau.Mấeby đPnsZWi nam nhân xông lên tầQstng cao nhấHTt,tứGc gin tìm kiếm.Một ngườBcSi thân thủ mạZlnh mẽ chạXPNy lạti chỗ ĐĐHTnh Du ,kéo hắUn ngồi dy.

ĐĐNUnh Du thở phào nhẹ nhõm,ngẩBcSng đHTnu nhìn vào Đỗ Ưng Dương đqPang thâm trầHTm nhìn hắWean “Ách ,cha,ngươi tìm ta?”hắcun hỏi

Đỗ Ưng Dương cau mày “Ngươi tạXi sao lạgui ở chỗ này?”

“Thượng Quan MịT muốn ta tới giúp nàng lái máy bay trc thăng”hắAcin nhìn lên trên bầYGu trờsZWi nơi phi cơ trc thăng đPnang cấXPNt cánh “BấPnt quá,xem ra nàng đTTã tìm đcGbược cách lái rồi”

TầGclng cao nhấqPt của khách sạqPn,quầNUn tụ đTông đTUyHo nam nhân,hướng v phía phi cơ trc thăng huy vũ quảlP đnAcim,mắtng không nghỉWea

“Hồi ! trở lạUyHi cho ta”

“Thượng,Quan.MịaS ! Ta không phảYGi là không giết điiược ngươi!”

“Ngươi không muốn chết,thì đPnng có mà quay trở lạUi!”

“Cút! Đem nàng mang đUli! Mang đPni!”

Thân ảWeanh mảXnh khảQstnh lộ ra ở cánh của phi cơ trc thăng,đUối với bọn họ phấgut tay một cái,khuôn mt xinh đcGbẹp nhỏ nhắin cườqPi đUlến tht vui vẻ.

“Ta đvti tuầUyHn trăng mt,các ngươi đung quá nhớ đsZWến ta” nàng hướng v phía các thủ hạLZv đBcSang rống gin gi một nụ hôn gió.Thổi phồng nắXPNm hoa hồng trong tay,màu hoa hồng phấqPn rơi xuống các nam nhân mt đsbang cuồng nộ.

Tiếng gầvtm g không dứut bên tai,nương theo tiếng cườZhsi duyên của nàng,phi cơ trc thăng cũng điiã ở dưới ánh trăng cành lúc càng xa.

Đng chọc gin bọn họ nữba,kẻ đNUùa với la cuối cùng sẽ t thiêu thôi” Hắtc Kit Khắiic vén lên mày rm ,nhắHTc nhở nữsZW nhân đuang vênh váo đGclUyHc ý,đQstng đGclem mọi ngườTi chọc gin,tránh cho sau khi hưởng tuầebn trăng mt trở v ,rơi vào hoàn cảFgHnh không có nhà đqPUl v.

“Vì ngươi ,cho dù gp hỏa thầsZWn,ta cũng nguyn ý”nàng nói nhỏ,mườNUi ngón tay mảQstnh khảZlnh mơn trớn trên gương mt của hắsZWn,quấuy nhiu HắZlc Kit Khắtc lái.

Thân thểyXL xinh xắTTn sáp đuến,nằcum sấqPp trên lồng ngc rộng rãi của hắcFn,dám muốn cùng hắcFn chen chúc ở trên ghế lái,hài lòng thở dài một hơi.Lâu đcuài theo đuuổi rốt cục đnã có kết quảWea,nàng có đPnược nam nhân yêu mến,hoàn thành lờiii hẹn ước hai mươi năm trước của bọn họ.

Nàng cong lên đtôi môi đTỏ mọng,ma sát môi mỏng của hắSsjn,trêu trọc hắebn

“Ngươi còn chưa có hôn tân nương” nàng nhẹ nói,giọng nũng nịiiu.

“Xuống phi cơ trc thăng ta sẽ hôn” hắGn muốn mang lc chú ý duy trì ở tay lái,mà thân thểQst mm mạtFGi của nàng không ngng ở trên đGùi hắhUTn đjHộng đPny,làm khuấjXy đcGbộng dục vọng của hắFgHn .

“Hôn ta”nàng bốc đyXLồng yêu cầUyHu,không chịsZWu buông tha,dùng phương thứlc hắsqjn dạtFGy,nhẹ nhàng gm môi của hắbn,biết hắQstn không cách nào nhịXn đsqjược s trêu chọc như vy__

HắsZWc Kit KhắLZvc gầGm nhẹ một tiếng,buông tha cho giãy dụa,cái lưỡi linh hoạHTt uy vào trong ming của nàng,cùng cái lưỡi non mm của nàng dây dưa,hôn đZlến kịYGch lit.

Ngoài ca sổ bóng đsZWêm dịguu dàng,bên trong phi cơ trc thăng có hai ngườaSi ôm nhau muốn đhUTi đTến tn chân trờLZvi.

Khi hắqPn cc nóng hôn xuống,môi đHABỏ mọng vẽ thành một nụ cườLZvi hài lòng.