Chú Rể Của Ác Ma

Chương 8
Chương 8

Màn đOOpêm buông xuống,không khí nóng bứRLc ban ngày biến mấqqt,gió đlaêm đvmưa tới nhè nhẹ thấVVm lạlanh.

Khách sạIbn hôm nay đtyHược trang trí hoa l hơn,đRxèn sáng long lánh,thính đIIvườrSng,đpHfược chấteFt đIIvVoy hoa tươi cùng quà cáp.Mọi ngườBvi quầan áo hoa l đdRi lạoi nhộn nhịeOlp ai cũng cườIbi nói rấqqt vui vẻ .

Chng qua là bọn họ cườpSoi đSến tht vui vẻ,nhưng trong lòng mỗi ngườoui lạKtKi càng không thoảteFi mái.

Trên tầRLng cao nhấvjt của khách sạeOln,xuấRLt hin một thân ảtVRnh mảRxnh khảRnh đYLi trong bóng tối.Trên khuôn mt đYLẹp mày liu nhíu cht,sắtyHc mt ngưng trọng.Nàng đdRộng tác nhanh nhẹn,tránh qua mấRLy trạtVRm gác hướng phía mục tiêu đftIi tới.

Trong lúc vô tình nghe lén đLVqược câu nói kia của Thượng Quan L,nàng như bng tỉQRdnh,quyết tâm t bịS đqqộng thành chủ đIIvộng,không đqqược làm ủy khuấpHft đjgYLa bé đKptáng thương trong bụng đEược.Nói cũng phảRi chỉFQK mới gp một chút khó khăn,nàng nói gì cũng không thểYL tạYLi lúc này dng tay.

Trọng yếu hơn là nàng căn bảun không muốn nhn thua.

Muốn kết hôn với nữede nhân khác?! H ,mơ tưởng!

Bọn ta tốn nhiu thờKpti gian như vy,làm sao có thểdR d dàng t bỏ ý đouồ?!

Lầouu cao nhấtEt của khách sạLn,cảvj tầVong lầSu rộng rãi,chỉS có một gian phòng, không nghi ngờou chút nào nhân vt quan trọng của buổi l đtEang đoợi ở trong căn phòng này.

Tha dịoup thủ v không chú ý,nàng làm đLộng tác xoay tròn một vòng dưới đRxot,đVVộng tác lưu loát,t ThầRxn Thâu nàng học đVVược thủ pháp tuyt hảVoo này,không tiếng đLVqộng đteFSy ca ra,thân thểfBj xinh xắQRdn nhanh đftIi vào bên trong phòng.

Bên trong phòng bày bin vô số hoa tươi,T Dược Nhi một mình ngồi ở phía trước ca sổ,uống ly trà thảoo dược,mt nghiêng trầftIm tĩBvnh yên ổn.Nàng vn chưa thay váy cưới,vn mc bình thườEYng,tóc dài đdRược cột cao bằRng sợi cột tóc san hô đjỏ.

“Thượng Quan tiểRxu thư,buổi tối tốt lành,tới đpEYây tìm ngườoi sao?”

T Dược Nhi khẽ cườRxi một tiếng,nâng chén thăm hỏi.

Mày liu nhíu lạvji,ánh mắyTt nhíu cht,ngoài bịOc ăn dấfBjm chua,cộng thêm vic Thượng Quan Mịo chưa quên,lúc trước chỉtyH vì mấftIy câu nói của T Dược Nhi,làm hạOci nàng bịj ăn đpEYánh không nương tay,đpSoau chng mấtyHt mấjgy ngày.

T Dược Nhi mỉeOlm cườqqi,chm chạYLp đvmedeng dy

“Ngươi biết ta là ai sao?”nàng mở ming hỏi thăm,tay trái đBvột nhiên kéo sợi dây cột tóc sân hô đEỏ xuống,làm tóc bay tán loạeden.

Thượng Quan Mịede vẻ mt rùng mình,trc giác cảdRm thấBvy nguy hiểOOpm.Nàng phảIbn ứcng nhanh chóng,rút bạLVqc trâm cài tóc ra,lấpEYy bạjc tiên đQRdối phó với đlaKptch.

BạRLc tiên cùng dây san hô đFQKỏ quấdvtn cht lấedey nhau,hai ngườqi không nói một lờOci,cân nhắYLc đeOlánh gía đvmối phương.

“Ấn tượng đQRdau tiên của ta không có sai,ngươi không phảRxi là nữKpL nhân tầrSm thườQRdng” T Dược Nhi nhàn nhạdvtt nói,duy trì mỉyTm cườKpti,tay ngọc nhẹ vỗ v phầEYn đQRduôi dây buộc tóc san hô đtVR

Làm ngườji ta kinh ngạYLc hơn là,t dây buộc tóc san hô đKptđdvtột nhiên có một con rắLn nhỏ màu đEỏ nhạYLt trườqn tới,ngóc đtyHvmu lên thở khè khè.

Thượng Quan MịtVR nhanh chóng rút bạpHfc tiên lạrSi,không dám dùng bin pháp cứrSng rắrSn nữeOla.Lúc này nàng mới nhìn rõ ràng,kia căn bảpEYn không phảpHfi là dây buộc tóc,mà là một con rắjn nhỏ sắBvc san hô.Loạvji xà sắouc san hô này vô cùng hiếm,đedeộc tính rấHdt mạonhchỉede cầpSon bịRx cắIbn trúng,khng đftIVonh mấeOlt mạqng.

Ấn tượng đolau tiên?Nói vy,ngay t cái ngước đvmQRdu nhìn,T Dược Nhi đSã nhìn ra nàng cũng không phảOOpi là bảcn tính hin lương?

“Ngươi đEã sớm nhìn ra?” Thượng Quan MịHKf quay đBvYLu hỏi.

“Ngươi che dấOcu rấOOpt khá,nhưng là,ta không phảBvi là nam nhân,ánh mắKpLt cũng không bịeOl vẻ đIbẹp của ngươi mê hoc.” nàng nhìn t trên xuống dưới Thượng Quan MịFQK,lộ ra vẻ cườLi

“Nếu như ngươi chỉIb là m nhân tầftIm thườKpLng,như vy ta sẽ giết ngươi.Bởi vì ngươi không phảEYi kẻ tầIbm thườHdng,cho nên ta tha cho ngươi một mạftIng.”

“Ta không cầYLn ngươi thi ân” Thượng Quan Mịu cườEYi lạHKfnh.

T Dược Nhi không gin mà ngược lạyTi cườOOpi: “Ta đfBjây không thểyT giết ngươi,Chủ Thượng thích nữKpL nhân bấlat phàm,hơn nữKpta còn thích nữla nhân kiêu ngạqqo”nàng thu hồi san hô đHKfỏ con rắan nhỏ,con rắQRdn kia như có linh tính,ngoan ngoãn thuầEn phục quấpHfn lên tay nàng.

“Chủ Thượng của ngươi,ngườYLi đVVjgng đIbKtKu tp đRLoàn Tầon?”

Đng nóng lòng,các ngươi cuối cùng cũng có một ngày gp mt” T Dược Nhi hờeOli hợt nói,ngồi trở lạEYi trên ghế.

“Ta nghĩpHf,ngươi tối nay hn là có nhữqqng truyn khác muốn làm?” nàng nhẹ nhàng hỏi,đdvtưa tay chỉL v hướng một cái hành lang

“T nơi này đvmi v phía trước,đFQKi đRến cuối phòng,ở đpHfó có ngườtyHi ngươi muốn tìm”

“Ngươi không muốn ngăn cảKpLn ta?”Nàng hồ nghi hỏi,tầSm mắdvtt cũng đpEYã liếc v gian phòng phía kia.

“Ta không ngăn cảLn đeOlược ngươi” T Dược Nhi mỉpEYm cườqqi,nàng tính cách trầfBjm ổn như nước,không màng danh lợi,cùng tính nóng như la của Thượng Quan MịftI bấdvtt đqồng,nhưng không thích mọi chuyn tranh chấpSop.

Thượng Quan MịS cắvjn đdRôi môi đYLỏ mọng, khẽ gt đteFVou,lắIIvc mình hướng cuối hành lang chạHdy đfBji.

Cuối hành lang một mảpSong lờede mờdvt,không biết tạdRi sao đfBjèn hai bên đQRdu tắOct hết đlai,càng đtyHến gầRn gian phòng kia,bốn phía càng âm u.

Ca t t mở ra,cảa phòng tối om.Bên trong phòng không có một na đvjiểqm ánh sáng,bên trong lờa mờR,Thượng Quan MịL ngồi xuống sờfBj soạEng lò mò đqqi vào,mắjt nhìn bốn phía,tai nghe tám hướng.

Đóng ca lạqi “ Giọng nói trầVom thấRxp ra lnh t bên trong bóng tối truyn đuến.

Di ,tình cảpHfnh này có chút quen thuộc,trong đftIpHfu bỗng nhớ lạOci làm cho mt của nàng trở nên đvjỏ bng.Nàng chm chạtEp đdvtfBjng dy,trong bóng tối mắftIt tìm kiếm,chỉc thấQRdy trong bóng tối có một đfBjôi mắjgt màu xanh lam sắoc bén đKtKang lng lng nhìn nàng.

“Ngươi tới đtVRây làm cái gì?”

“Tới tìm ngươi” nàng khua lên dũng khí nói.

Trầjm mc

Một hồi lâu sau,cho đedeến khi tim của nàng vì khẩBvn trương đKpLp mạunh ,đdvtã lấtyHy lạoi nhịtVRp thở bình thườQRdng ,HắHKfc Kit Khắvjc mới mở ming

“Ta nói rồi,không muốn gp lạdvti ngươi nữIIva”

“Vy thì đyTã sao?Ta muốn gp ngươi” nàng tùy hứEYng nói,c tuyt tha nhn thấQRdt bạoi.

“Thượng Quan tiểvmu thư,ngươi cũng nên t trọng” Thanh âm của hắLn quá lạqqnh lùng.

Đây không phảrSi là trò chơi !” nàng khàn giọng cãi lạjgi,cố gắLng nghĩede giảvmi thích.

Nước mắOct nong nóng đSRo quanh hốc mắVot,t t lăn xuống má phấFQKn. Nàng không muốn ra vẻ yếu đdRuối,nhưng không có cách nào khác ngăn nước mắRxt đLng rơi.Trong lòng của nàng ê ẩam,đvmau quá ,tht khó chịLu,tht khó chịpHfu.

“Ta một mc chờpSo ngươi,chờQRd tht lâu ,chờou tht lâu,bịE Thượng Quan gia nhn nuôi,ta khóc vài đpHfêm,sợ sau khi ngươi trở lạRLi có tìm đBvược ta không”

Nước mắIIvt rơi xuống mt đKtKdRt,một giọt lạIbi một giọt,nàng giống như là nghe thấpEYy tim của mình cũng vỡ ra rồi khi thấIIvy hắun vn lạKtKnh lùng.

“Ngươi chỉHKf đjgổ tha ta thích trò đIbùa dai,trách ta quỷ kế đedea đRxoan.tạKpti sao ngươi không suy nghĩqq,ta đftIã nghĩKtK ngợi rấLVqt nhiu,nghĩyT đFQKến mụ đHKfEYu óc?”

Nước mắKtKt rơi xuống tht gấVVp,nàng kiêu ngạKtKo ngẩtEng đuLVqu,nhưng nước mắBvt vn không ngng lăn xuống.

“Ngươi tạpSoi sao không đvmến?”nàng lẩOcm bẩOcm nói nhỏ,lầdvtn đtEOcu trước mt ngườVoi khác nàng cảlam thấjy yếu đjguối,khóc đuến sướt mướt.

Nàng đOcã yêu hắVVn 20 năm,hắEYn tạci sao còn không hiểHKfu?

Nàng chỉVV có yêu hắeden,cho nên không hiểuu đHKfược tình yêu nên là bộ dáng gì.NgườBvi khác xem các phương pháp yêu của nàng rấRt là hoang đQRdườLVqng,nhưng tấpEYt cảrS đLu là muốn cho hắKtKn chú ý đtVRến nàng.

“Trò đtVRùa dai của ngươi tht là quá đYLáng,thứHKf cho ta không có tâm lc đdvtpHf cùng ngươi hồ nháo nữYLa”

Có phảRxi hay không nàng nghe lầVom?Trong lờHKfi nói lạKptnh như băng có một chút tâm tình lay đKtKộng.

“Ta không có hồ nháo!” nàng dm chân,nước mắRt giống như nhữYLng hạqt trân châu tng giọt ,tng giọt rơi xuống.Nàng phát cáu với đyTau óc của hắpEYn “Ngu ngốc ,ta yêu ngươi a!”,nói liên tục lờftIi yêu như vy mà hắvjn vn không hiểtVRu,nàng muốn mắpEYng chi ngườLVqi quá.

Trong bóng tối lạRLi không một tiếng đBvộng,trầom mc lạRi xuấHdt hin.Hai tròng mắKptt màu xanh lam ở trong bóng tối lóe lên.HắteFn đjgang nhìn nàng sao?

“Tht xin lỗi!” xin lỗi cái gì? Xin lỗi chưa có tới đeOlón nàng,tìm nàng,hay là xin lỗi không cách nào yêu nàng?

Ngay cảHKf một câu c tuyt này,hắdRn cũng nói tht lãnh đqqm.

Nàng cảam thấlay lạKtKnh quá,tâm tình thin lương đVVau,đQRdau quá.Thân thểKtK xinh xắjgn lảOOpo đpHfYLo muốn ngã,cơ hồ muốn ngã xuống đqtVRt bấRLt tỉtEnh.

Lão Thiên ! Đây là cơn ác mộng,vn là trờai cao đRxang trng phạteFt nàng quá mứyTc cuồng vọng sao?Đqqi này nàng chỉVo yêu duy nhấEYt một nam nhân,nhưng hắIIvn đjối với tình yêu của nàng chng thèm ngó tới.

“Ta muốn đrSi làm l cưới ,ngươi cứrS ở lạjgi trong phòng này” HắOcc Kit Khắjc chm chạftIp nói.

“Không ,ta sẽ không cho ngươi cưới bấFQKt lun kẻ nào” Thượng Quan Mịqq kêu to,hai tay nắjm cht thành qủa đoedem.Nàng không cầFQKn hắpEYn cưới ngườpHfi khác,nàng ,không,muốn!

Thượng Quan mịa xoay ngườftIi hướng phòng cô dâu đdRang đVVợi chạFQKy đHKfến ,cắLn cht hàm răng,quyết đftIvjnh hạc quyết tâm,bấdRt lun dùng phương pháp gì,đBvu phảVoi ngăn cảqn hôn l này.Nói gì thì nói đOcêm nay nàng tiến đtyHến đjgây đfBjã có chủ đjpSonh chia rẽ hắVon cùng T Dược Nhi.

HắHdc Kit Khắqc là của nàng!

Là ngườRi của nàng bấIbt lun kẻ nào cũng đSng hòng tranh đFQKoạLt với nàng!

Ca phòng bịKpt đLvmy ra,chỉvm có ánh sáng nhu hòa của ngọn đHKfèn tỏa ra.Trong phòng không có một bóng ngườlai,T Dược Nhi đvjã không thấouy bóng dáng đKpLâu,trên bàn vn còn ly trà dược thảSo.

Không thấrSy bóng dáng của T Dược Nhi.Thượng Quan Mịdvt nhìn thấuy trên đVom làm bằFQKng nhung tơ thượng hạBvng có vòng cổ kim cương màu lam sáng lóa mắtyHt .Nháy mắat thấKpty vòng cổ,toàn thân nàng đQRdông lạanh,như bịa sét đyTánh.

Cái vòng cổ kia chủ thểRL là màu chàm sắEYc kim cương,bên ngoài khảRLm mườVoi sáu viên kim cương màu trắtEng,ở giữaa là một viên kim cương to màu xanh lam,đjược thiết kế rấjt tinh xảpEYo,làm cho nàng liếc mắRt một cái nhn ra ngay.

Đây là “Hi Vọng chi chui” trong truyn thuyết là một viên ngọc bích bịHd nguyn rủa,đOOpược xưng là “Ánh mắYLt ác ma”,màu xanh lam kia cc kỳ giống ánh mắeOlt của hắSn khi tứEYc gin.

Nàng vài lầon đIIvã bắtyHt buộc Thầjgn Thâu đOci trộm,nhưng hắLn lạai nhát gan,sợ bịR lờtyHi nguyn ứRxng nghim lên mình,liu chết không làm theo.( =)) )

Ta còn nhớ rấedet rõ ánh mắLt của ngươi,một màu lam u hợp như là “Hi Vọng chi chui”,một đtEôi mắvjt thầIIvn kỳ như mắBvt của ác ma.

Nàng tng nói qua ,rấHdt thích ánh mắpEYt của hắBvn!

Hắvjc Kit KhắOOpc la nàng!Nam nhân này rõ ràng là yêu nàng.

“Ngươi nói dối” nàng cầBvm vòng cổ trên tay ,ngc bởi vì xúc đtEộng mà php phồng,nhanh chóng xoay ngườEi lạtyHi lên án nói,l lạtEi rơi trên hai má phấqqn hồng.

HắtVRc Kit Khắac thong thảQRd bước ra t bóng tối,trên cao nhìn xuống nàng,vẻ mt bí hiểqqm.PhảRxi thc cẩLn thn chăm chú mới nhìn ra sâu trong đEáy mắvjt cấdvtt giấpEYu một ý cườtyHi.

“Có sao?” hắpHfn hỏi lạRLi,ngón cái lau nước mắct trên khuôn mt của nàng. Động tác rấeOlt ôn nhu nhẹ nhàng,cùng thái đpHfộ lạBvnh lùng lúc trước tht bấpEYt đjồng.

“Ngươi yêu ta!”nàng nắcm cht vòng ngọc bích trong tay,bảpEYo thạRLch lạQRdnh như băng ,mà lòng của nàng nóng quá,nóng quá.Hy vọng bắLt đeOlteFu trở v rót vào trong tim nàng.

Nếu hắIbn yêu An Kỳ nhu nhược không tồn tạlai,vì sao còn đvmem lờedei nói của Thượng Quan MịIb như vy nhớ rõ.ChỉVo nghe qua nàng nhắHdc tới có một lầpEYn,lin nhanh chóng làm ra thứtVR này.

“Da vào cái gì mà ngươi cho là như thế ?”HắSc Kit Khắjgc nhướn mày rm.

“Vòng cổ kim cương này chính là làm cho ta” nàng nâng vòng cổ lên nói. Cho dù là hắcn phủ nhn,nàng cũng không tính đIbem vòng cổ trảtE lạpHfi.

Đây là cho cô dâu của ta” hắIIvn thảqqn nhiên nói,đuối với lờOOpi nói của nàng không có cho đjáp án khng đIbyTnh,nhưng cũng không phủ đBvyTnh.BạpSoc môi nhếch lên một nụ cườui.

Ý của hắjgn là,hắYLn thưà nhn nàng là cô dâu của hắpEYn sao?

Thượng Quan MịVo vui mng hô một tiếng,nhào vào lồng ngc của hắrSn, hai tay ôm cht cổ hắftIn,hai chân thon dài ôm cht ngườtyHi hắteFn (NN:giống kiểHdu ôm cây thế

)

Đáng gin,đteFáng gin,đBváng gin! Ngươi căn bảteFn la gạeOlt ta” nàng va khóc va cườvji,thống khổ cùng đKtKau thương nháy mắpEYt biến mấBvt.Chỉc một câu đEYơn giảteFn của hắjn,nàng như t đOOpHda ngục bay lên đKtKến thiên đpSoườpHfng.

Không cầoun biết hắlan có yêu nàng hay không yêu nàng,thế nhưng đouối nàng như vy là trọng yếu rồi.Nàng có thểo không cầan bấVVt lun kẻ nào,nhưng lạOci luôn nhung nhớ hắEn.

“Ngươi gạLVqt ta lâu như vy,ta đjgương nhiên phảFQKi vãn hồi hoàn cảvmnh xấpHfu” hắeOln nhún nhún vai cuối cùng cũng tha nhn.

Nhớ tới thầrSn sắqqc khó coi lúc trước của HắKpLc Kit Khắjgc,nàng co rúm lạRLi một chút.

“Ngươi rấVVt tứqc gin?”Thượng Quan MịtyH nhỏ giọng hỏi.

“Ta tứHdc đtyHến phát đvjiên lên”hắun thưà nhn.

“Kia vì sao còn tung tin tứdRc giảtVR,muốn dụ ta đjgến sao?” nàng mím cht đdvtôi môi đjgỏ mọng,nghĩVo đpEYến mấHdy ngày nay nàng đVoau lòng tưởng muốn chết,lin tứtVRc gin muốn đeOlánh hắYLn.

Nam nhân đEáng gin này nhưng lạSi làm cho nàng khóc mấteFy ngày nay.Nếu không phảVoi thương hắLn thì nàng đKptã lấKtKy đdvtao đeOluổi giết hắLn rồi!

“Ta đdRúng là trước đftIây có quên lờqi ước hẹn khi xưa,nhưng ngươi cũng như vy tht đRáng gin,ta chng lẽ không trng phạlat ngươi một chút đjược sao?” Hắcc Kit KhắIIvc nhướn mày rm,cúi đSEu nhìn nàng.Đ cp đrSến qủy kế của nàng,mắqt của hắRn vn ánh lên vẻ tứSc gin.

Không h nghi ngờKtK,nàng đpHfáng gin cc kỳ,chỉRLnh ngườVoi ta đpHfến chóng cảE mt,còn la gạout tình cảEm của hắHdn.Chính là,nàng giảq dối rấtVRt nhiu,nhưng hắun vn không thểRx quên đpEYược nàng ngồi bên cạqnh nhìn bộ dáng hắyTn dùng bữEYa.

Thượng Quan MịKpL kiêu căng,bốc đteFồng thế mà lạqqi vì hắtEn làm canh thang,chuyên chú chờvj đvjợi một tiếng ca ngợi.BấpSot lun nàng có phảOci hay không bụng dạFQK khó lườvmng,bấpHft lun đpEYồ ăn có phảui hay không rấat khó ăn ta như có đcộc dược, đtVRu làm cho lòng hắdRn tràn đaIby cảIIvm giác ấqm áp.

Ai,yêu thương lin yêu thương,cho dù là yêu thương ma nữfBj cũng phảteFi thưà nhn s tht.Tiểouu nữKpt nhân này đqqã khắlac sâu ở trong lòng hắEn như vy,hắeOln tưởng không tiếp nhn đju cũng không đRược. (Ngọc Nhi:đlaọc đoến đlaoạvmn này t dưng lạFQKi nghĩS tới một câu tình yêu là thế yêu nhau chỉFQK vì yêu nhau *mắjt mơ màng*)

“Ngươi nói kia cũng chỉtE là một chút trng phạVVt thôi sao?” nàng cắeOln môi đlaỏ mọng,lo lắjgng mấqqy ngày nay cuối cùng cũng đrSược giảKtKi tr.Nhưng cứq nghĩvm đRxến mấEy ngày nay trằon trọc suy nghĩR liên miên,môi đRỏ mọng lạtEi chu lên “Ngươi không phảBvi nói yêu An Kỳ sao?” khuôn mt nhỏ nhắan có chút dỗi hờOOpn.

“Ngươi cho là,ngươi tht s hoàn toàn giấcu diếm đRLược ta sao?” HắeOln lộ ra nụ cườai,con ngươi màu xanh lam ánh lên vẻ ôn nhu.

“Có ý tứtE gì?” Nàng khó hiểju nhìn hắVon,không biết hắYLn đKtKang nói cái gì!

“NgườpHfi giấHdu đjgi nhuyn tiên của ta là ngươi đLVqúng không?Ngươi muốn trịpHf đSược Thony cùng Anson,cho nên mới tìm cách dn dụ ta trở v” HắOOpn vuốt ve khuôn mt nhỏ nhắan của nàng,nhìn hai má phấFQKn đBvng “Ngươi giảftI bộ vô tội,không ngng tìm cơ hội dụ hoc ta,dùng hết sứLVqc lc loạIbi bỏ trở ngạdvti.Chng nhữvjng thu phục đouược Lý Ân,đaánh la bọn thuộc hạdvt của ta,mà ngay cảdvt hai đuRxu chó ngao kia cũng bịYL ngươi thuầRn phục”

“Ách __Ngươi đau đLã biết hết?” MấyTy tiểKtKu quỷ kế của nàng đtVRã bịOc hắRxn vạEYch trầpSon ra hết,làm nàng có chút xấtVRu hổ.

“Ít nhấvjt ta biết nht đouược thiên sứrS bịjg mấqqt trí nhớ kỳ tht là giảFQK dối”

HắBvn sớm nhìn ra đdvtKtKng sau bộ dáng mm mạtEi chính là tính cách giảRL dối.Chính là không lườLVqng trước đSược,nàng thế nhưng lạfBji chính là Thượng Quan Mịjg.

Ngày đpSoó tứpEYc gin có hơn phân na nguyên nhân kỳ tht là gin chính mình,làm sao có thểHKf yêu thương tiểcu nữHKf nhân nguy hiểLm như vy.

“Vy vì sao ngươi không vạeOlch trầlan ta?”nguyên lai chân din tht của nàng không chỗ nào che giấyTu đjgược dưới cp mắBvt màu xanh lam kia.

“Ta nghĩVo muốn nhìn xem trình đcộ của ngươi sẽ làm đVVược nhữdRng gì?” HắtyHn mc không nói gì,cũng không phảqqn đLối nàng dụ hoc lên trên giườlang của mình?Trên thc tế mà nói vn chưa biết ai chịFQKu thit hơn ai đFQKâu? (NN:eo có nghĩtyHa là chịjg bịa anh la lạpHfi à *hố hố* ,vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

Đáng gin!” nàng cắan môi dùng sứtVRc đLánh vào ngc hắvmn.

Hắlac Kit KhắLc tấvjt cảpEY đQRdu đKptã biết,nhưng bao nhiêu đc tài không nói,thm trí ngay tạHdi khi s tht bịvj vạKptch trầtyHn,hắon cũng chỉo lấSy đu tài v chuyn tình đEYó đRLtyH đRLâm thương nàng,ý đOcHKfnh khi d nàng,làm cho nàng khổ sở.

“Không ác như thế sao xứHdng đvjôi với ngươi” HắRxc Kit KhắYLc hỏi lạBvi,môi khẽ nhếch lên,hôn hôn lên đpSoôi môi đvjỏ mọng đdvtang chu lên của nàng.

CảpEYm giác bịla la quảou tht không tốt,nhưng là hắan hôn nàng,ôm nàng,lạFQKi làm cho nàng suy nghĩIb có nên buông tha cho hắdvtn không.Nàng đSược hắteFn ôm trong lòng, mày cau lạpHfi nhưng vn tiếp nhn nụ hôn của hắRLn,còn đEYang suy nghĩou có nên tứtEc gin nữVVa hay không.

“A,tiểdvtu thư đfBjến đlaây ? Có thểS mc l phục đtEược rồi” Lý Ân ôm váy cưới bước vào trong phòng.ThờEi đaiểjm thấLVqy Thượng Quan MịKpL,ánh mắvjt cườftIi đjến vui sướng,bộ dáng không có na đRxiểeOlm kinh ngạVVc.

“Ngươi biết ta sẽ đlaến?” nàng hoài nghi nheo mắIbt lạfBji,hết nhìn chủ lạyTi đvmến tớ

“Tốt !Nguyên lai đqây đrSu là kế hoạdRch của ngươi,tốt lắeOlm” Bởi vì tình yêu cái đyTfBju thông minh của nàng lầtEn này ngược lạRLi mù quáng tht s,ngây ngốc nhảqy vào cạyTm by của hắeden.

“NgườOci đEng trách chủ nhân,ngườvji lúc trước đcem ngài ra la tht thảtEm hạai.Ngài là dạqqng nam nhân có tính t tôn rấQRdt cao” Lý Ân nhỏ giọng nói,bịc thưởng cho một cái nhìn chằYLm chằoum “A,đLng thảYLo lun nữdRa, ngườFQKi mau tới mc l phục đedei” HắtEn vội vàng mở l phục ra.

“Không mc,đtyHây cũng không phảrSi là l phục của ta” nàng mới sẽ không mc l phục may cho đqqám cưới của ngườoi khác nha.

Hắvmc Kit Khắouc cũng không dư thờrSi gian đBvftI ý tới,trc tiếp đpSoem nàng tới phòng thay đqồ,buộc nàng thay l phục.

Lý Ân mỉHdm cườci,vội chạHKfy ra ngoài đrSi thu xếp.Tuy rằFQKng “Lạvmc NhĩHd Tư” có không ít ngườedei bấEYt mãn chống lạRxi Thượng Quan MịIb.Nhưng chủ nhân muốn kết hôn với nàng,không tới phiên bọn thuộc hạfBj có ý kiến.Mọi ngườOci im ming,vẻ mt đoau khổ ,chấFQKp nhn vic Thượng Quan MịpEY sắYLp trở thành vợ của chủ nhân là s tht.

BấdRt qúa đtyHối với Lý Ân,hắRLn na đIbiểVom cũng không lo lắFQKng.HắpSon biết rõ mịE lc của Thượng Quan MịVo,coi như là hắrSn thông minh đLi,hắYLn khng đteFedenh đVodRi khái không cầKtKn bao nhiêu thờRLi gian,nàng có thểFQK làm cho nhữBvng ngườOOpi đftIó buông thành kiến với nàng,vì nàng mà th vào sinh ra t.

Trong phòng thay quầun áo,hai ngườLVqi tranh chấtEp không ngng.

Đây là váy thiết kế cho ngươi” Hắoc Kit KhắtVRc nói.

“Tht vy chăng?”nàng ôm lấBvy váy cưới lụa trắung,lòng tràn đpEYpHfy hoài nghi,nhưng cũng ngoan ngoãn đyTi vào trong nội thấBvt thay đeOlồ.

Tơ lụa thượng hạfBjng mm mạLVqi ,kiểIbu dáng đIbược thiết kế đQRdơn giảvjn mà lạdvti cao quý,rấqt va vn.Bộ l phục này đftIúng là thiết kế riêng cho nàng.

Tht khó hiểpHfu hắon lấRy số đeOlo của nàng ở đIIvâu,chng lẽ chỉL cầjgn ôm nàng là có thểyT biết đEYược sao?Nàng đpSoi ra nội thấfBjt,sa sang lạqi làn váy,trong lòng còn có tht nhiu dấvmu chấom hỏi.

“Xoay th một vòng xem” hắjn da vào tườKtKng thân hình cao ngấot,ánh mắout nóng bỏng.

Tiếp xúc đRLến tầSm mắFQKt của hắLVqn làm mt của nàng trở lên đHdỏ bng.Theo lờBvi ở tạdvti chỗ xoay một vòng tròn,nàng mn cảIIvm phát hin cp mắrSt màu xanh lam vn nhìn chăm chú vào thân hình của nàng.Ánh mắedet nóng bỏng của hắIbn như nhìn xuyên thấouu qua bộ l phục của nàng,trắSng trợn thưởng thứEYc.

“Sao ngươi biết số đfBjo của ta?” nàng vỗ vỗ hai má phấoun hồng,vượt qua thẹn thùng nhìn v phía HắVoc Kit Khắedec.

“Thượng Quan L cung cấKptp” hắRn thảIIvn nhiên tuyên bố,khóe ming lộ ý cườVVi sâu sắvmc.

Nàng hít một ngụm khí lạLnh
“Là hắVVn?” thanh âm hét chói tai.

T trong góc phòng đQRdi ra một nữOc ,một nam,nữIIv là T Dược Nhi,nam rõ ràng là tổng tài của tp đqoàn ‘Tuyt Thế

Đúng vy ,là ta”Thượng Quan L nhàn nhạjgt tha nhn.Ở một bên nhìn đlaã lâu ,hắteFn không thểo bỏ qua cơ hội muốn nhìn thái đeOlộ kinh ngạOcc của em gái mình đOcược.

TiểRxu nữteF nhân này rấOct thông minh,giảpSoo hoạteFt ,t nhỏ đIbã đRxem ngườci bên ngoài ra đftIùa bỡn làm trò vui,ngay cảla ngườeOli thân cũng không bỏ qua. Khó nghĩEY đOOpược nàng cũng có ngày này.Nếu bỏ qua trò hay này thì muốn nhìn thấLVqy bộ dáng nàng vì tình mà đEau khổ,vì yêu mà rơi l,không biết phảeOli chờfBj đLến năm tháng nào nữIIva a!

“Ngươi ,cái ngườpHfi đpEYáng gin này,thế nhưng lạVoi giúp ngườpHfi ngoài la gạtVRt ta!” nàng lên án nói,tứKtKc gin đVVến mứVoc dm chân,cơ hồ muốn cầFQKm lấQRdy bó hao ném hắHKfn.

“Anh trai không dạOcy bảEo đtVRược em gái,hin nay có ngườFQKi có thểede dạqy dỗ ngươi,ta t nhiên vui lòng hỗ trợ” Thượng Quan L nhướn chân mày ,đjOcm mạpSoc tiếp nhn chỉq trích,hoàn toàn không trốn tránh “Huống chi,ngươi cũng tng la gạtyHt ta? Mỗi ngườVVi một lầBvn,coi như hòa nhau, không ai nợ ai”

Ách .đQRdiu này cũng đlaúng,nàng chọc nghẹo ngườRxi ta trước,tht s không có tư cách trách cứq Thượng Quan L.Rồi hãy nói,nàng lúc này tâm tình tht tốt,cũng không muốn truy cứtEu nữKtKa.

“Vy hôn ước của các ngươi giờtyH làm sao?”Nàng nhìn hướng T Dược Nhi ,trong lòng vn còn tràn ngp thắBvc mắqc.

HắHdc Kit khắVVc hờai hợt nói: “ GỉpHfci tr ,T Dược Nhi chng qua là giúp ta din một màn kịouch thôi” hắeOln yêu tiểpEYu ma nữS như vy,còn có thểeOl cưới ngườHKfi khác hay sao?

“Tp đdRoàn ‘Tầjgn ‘ không có dịfBj nghịpEY gì chứtyH?”

“HắtEc Kit KhắIIvc là nam nhân Chủ Thượng nhìn trúng,Chủ Thượng muốn liên kết hai tp đVVoàn ,nên đRL nghịvj liên hôn.Mà hắFQKn vì tổ chứHdc nên cũng nguyn ý hôn ước này.Bây giờvj ,ta vì ngươi giảjgi tr hôn ước,tương đHdương đLồng thờpSoi hợp tác cùng với hai tp đKpLoàn ‘Tuyt Thế’ và ‘LạRLc NhĩeOl Tư’.Chủ Thượng sẽ vì mục đRLích mà sẽ không có ý kiến gì”T Dược Nhi cẩRLn thn giảHd thích,mườai ngón tay mảVVnh khảSnh vuốt tóc ở trước ngc.

Thượng Quan MịFQK thở dài nhẹ nhõm,cuối cùng nở nụ cườqi “Ta nên t mình đIIvi nói lờHdi cảLVqm ơn mới đvjúng”

“Yên tâm ,còn có cơ hội” T Dược Nhi gt đaqqu,ánh mắqt đKpLtEy vẻ thâm trườOcng nhìn nàng,sau đftIó xoay ngườoui rờLi đpSoi.

Tiếng bước chân của T Dược Nhi còn chưa đKtKi xa,thì một trn bước chân dồn dp chạedey vội vang lên,kèm theo tiếng thở dốc,ta hồ rấtVRt khẩon trương.

“Chủ nhân__LầQRdu dưới__LầBvu dưới có ngườfBji dn quân tới” Lý Ân thở gấteFp không ngng,kinh hồn chưa ổn đIIvLVqnh,va phát hin ra tình huống lin chạHKfy tới mt báo.

“NgườdRi ở phương nào?”HắteFc Kit KhắHKfc nheo hai mắut lạrSi,thầLVqn thái lãnh l ,nhữdRng ngườVVi không biết sống chết,dám tới tic cưới của hắpEYn giương oai?

“Ách__”Lý Ân lau một chút mồ hôi lạqqnh.mắpSot nhìn Thượng Quan MịE “DạVo là ngườOci của ‘Tuyt Thế’!”

TấOOpt cảKpt ánh mắRt cũng rơi vào trên ngườqqi nàng.

“Ngươi lạpSoi va hạftI ra cái lnh gì?” HắIbc Kit Khắuc nhíu mày.

“Ta mới không có!”nàng phủ nhn.

HắpHfc Kit KhắIIvc mở h thống theo dõi (camara) ,trên màn hình khổng lồ lp tứLc xuấKpLt hin tình hình ở dưới đLVqBvi sảRLnh.Ở trong phòng khách lớn hoa l xuấRxt hin một đtEám đRLàn ông như Qủy Sát ,nhìn rấpHft hung ác,đRLrSng đpEYKptng sát khí đIbang đedei tới.gp phục vụ đteFcp phục vụ,gp quảRLn lý đyTedep quảSn lý.Mỗi gương mt đdRối với nàng cũng rấrSt quen thuộc,toàn bộ bởi vì tứRxc gin mà nhìn khuôn mt trông nghiêm trọng vn vẹo.

“Mọi ngườIIvi của ‘Tuyt Thế ‘xem ra cũng rấvjt kích đKpLộng” Lý Ân kết lun.

“Thượng Quan Mịou !” tiếng rống gin truyn khắup đtEQRdi sảFQKnh,ở chỗ h thgiám thịtE cũng có thểeOl cảRm nhn đKpLược thanh âm rung đpEYộng kia.

Đem nàng giao ra đaây!” một ngườOOpi đouàn ông túm cổ áo của một phục vụ viên vô tội mãnh lit dao đLVqộng,cuồng thanh rống gin.

Hắedec Kit KhắYLc nhíu chân mày
“Là tới cứRLu ngươi sao?”

“Ách ,ta xem chưa chắpHfc”nàng nhìn chăm chú màn hình.nhỏ giọng trảc lờVVi.

Nhìn nhữqng nam nhân này sắedec mt xanh mét,gin đFQKến bộ dáng bng bng la gin.Nàng quanh năm la gạpHft mọi ngườrSi,dụ dỗ đIbược bọn họ vào sinh ra t,vì nàng lót đEYườEng,giúp cho nàng đjgYLt mục đvmích có đqược HắdRc Kit Khắuc,khng đEounh đtVRã làm bọn họ tứRLc gin không nguôi.Bọn họ bây giờou chạQRdy tới đteFây,không phảQRdi là hoài nghi nàng rơi vào cảOcnh hiểFQKm nguy ,mà là vội vã muốn đEến giết nàng cho hảRx gin!

“Các ngươi hay là trước hãy rờai đKpti,đoqq một thờBvi gian ngắLn cho bọn họ tỉHKfnh táo đKpLã” Thượng Quan L khách quan nói,không muốn đpSoồng thờlai va tham gia hôn l và tang l của em gái.

“Tốt ,ta ở lầfBju chót đouã chuẩrSn bịo phi cơ trc thăng,ta cùng HắQRdc Kit Khắqc đLVqi trước” vì cầYLu giữVV đtEược mạFQKng nhỏ,nàng nghĩdvt vội vã muốn rờQRdi chạlay.

“TạteFi sao lạQRdi có phi cơ trc thăng?!”Hắcc Kit Khắuc hỏi.

“ChuẩIbn bịpHf dùng đapEY bắEt cóc ngươi” nàng thảfBjn nhiên trảa lờqi.

“Nếu như ta tht s cưới T Dược Nhi,ngươi sẽ bắHdt cóc ta?” hắcn nhướn mi.

“DĩpSo nhiên”nàng dùng sứyTc gt đjgouu,căn bảjgn chỉa có tính toán làm như thế nào đtVRtyH cho hắBvn không cưới ngườFQKi khác.

Ba nam nhân đSồng thờLi cùng cau mày,thấpHfy đdvtược mt đouáng sợ nhấqt của nữEY nhân này.

“Giao cho ngươi’ Thượng Quan L thấSm thía nói,trong lòng thầtEm thở phào nhẹ nhõm,cảQRdm giác như là đjgã trút đvjược gánh nng nhiu năm qua .(

)

HắRxc Kit Khắvmc quét nhìn Thượng Quan Mịede một cái,nhàn nhạtEt gt đaqqu,nhn lấqqy nữrS nhân m l nhưng cũng nguy hiểum này.

“Ta biết” hắdRn sớm có chuẩjn bịVo tâm lý,biết cưới nữj nhân này chỉKpL sợ sẽ bịpEY chúng bạoun xa lánh,cảBv đRKpLi cùng nàng bịFQK đKpLuổi giết.

“Không nên nói chuyn nhà nữOca,nhữRLng ngườyTi kia sẽ mau tấOcn công đpHfến thôi” Thượng Quan MịS dắIIvt HắtVRc Kit KhắKpLc,vội vã muốn rờtEi đFQKi.Nàng chưa tng nghĩla sẽ có một ngày bịVo thuộc hạpHf đlauổi giết.

“Anh hai ,giao lạvmi cho ngươi ,chúng ta đdRi trước” nàng vội vã nói,lôi nam nhân yêu mến chạoy trốn trước,đOOpem thân anh trai vứBvt qua một bên không đjgL ý.

Hai ngườdRi tới tầEng cao nhấvmt của khách sạvjn,đteFã nghe thấftIy phía sau tiếng rống gin đYLã tiến tới gầQRdn.Xem ra là Thượng Quan L năng lc không đRxủ,nếu không thì đaã rấpSot cố gắVong ngăn cảrSn rồi. (NN:ta nghi ngờpHf anh ấrSy chạSy trước ý chứvm =)) )

Nói giỡn ,nàng còn chưa hưởng tuầdvtn trăng mt,vn chưa muốn chết đKpLâu!

“Có lái máy bay trc thăng đSược không?” nàng lo lắtEng nhìn HắVVc Kit Khắlac.

HắftIn nhìn nàng một cái,chm chạIbp gt đaYLu.

“Vy thì tốt rồi” nàng thân thủ nhanh nhẹn,ở trong cuồng phong chạEy vội tới cạKpLnh ca.Hướng v thằcng bé trai ngồi ở ghế lái la lên

“Uy,tiểtEu quỷ,cha ngươi tìm ngươi”

“Cha tìm ta?” ĐĐVonh Du quay đEYau lạteFi ,vẻ mt kinh ngạEc.trong tay hắIIvn còn đOcang cầVVm bảeden hướng dn ,đOOpang cố gắvmng nghiên cứRxu.

Đúng a! đYLang ở trong đpHfVVi lầKpLu đrSợi ngươi!” Thượng Quan Mịj nói dối không đaỏ mt,hơi thở không gấYLp.

Tình huống khẩVVn cấftIp,tht s không thểu mang nhiu đaua bé bên ngườoui, huống chi bọn họ là đRi hưởng tuầun trăng mt,vốn không nên có tiểEu hài t ở bên cạpSonh.

“Tìm ta làm cái gì?” ĐĐIIvnh Du bò xuống phi cơ trc thăng, hướng ca thang lầRu đIIvi tới,mới đLVqi đjược hai bước ,hắHKfn rõ ràng phi cơ trc thăng đqã cấdRt cánh

“A!Làm sao___A__” ca bịYL dùng sứFQKc mở ra,thân thểKpt nho nhỏ của hắIIvn bịteF hấut tung ra phía sau.MấtVRy đfBjai nam nhân xông lên tầang cao nhấedet,tứqc gin tìm kiếm.Một ngườHKfi thân thủ mạteFnh mẽ chạjgy lạBvi chỗ ĐĐEYnh Du ,kéo hắHKfn ngồi dy.

ĐĐounh Du thở phào nhẹ nhõm,ngẩQRdng đRLuu nhìn vào Đỗ Ưng Dương đyTang thâm trầftIm nhìn hắvmn “Ách ,cha,ngươi tìm ta?”hắtEn hỏi

Đỗ Ưng Dương cau mày “Ngươi tạOOpi sao lạpSoi ở chỗ này?”

“Thượng Quan Mịjg muốn ta tới giúp nàng lái máy bay trc thăng”hắOcn nhìn lên trên bầjgu trờteFi nơi phi cơ trc thăng đKpLang cấIbt cánh “BấRt quá,xem ra nàng đRxã tìm đHKfược cách lái rồi”

TầIIvng cao nhấqqt của khách sạjgn,quầdRn tụ đLVqông đtyHjgo nam nhân,hướng v phía phi cơ trc thăng huy vũ quảKtK đyTHKfm,mắEng không nghỉvm

“Hồi ! trở lạedei cho ta”

“Thượng,Quan.MịKpt ! Ta không phảRxi là không giết đIIvược ngươi!”

“Ngươi không muốn chết,thì đEng có mà quay trở lạKpti!”

“Cút! Đem nàng mang đOci! Mang đtyHi!”

Thân ảLVqnh mảSnh khảrSnh lộ ra ở cánh của phi cơ trc thăng,đtEối với bọn họ phấRLt tay một cái,khuôn mt xinh đVoẹp nhỏ nhắyTn cườSi đoến tht vui vẻ.

“Ta đRi tuầBvn trăng mt,các ngươi đcng quá nhớ đrSến ta” nàng hướng v phía các thủ hạHKf đoang rống gin gi một nụ hôn gió.Thổi phồng nắpHfm hoa hồng trong tay,màu hoa hồng phấQRdn rơi xuống các nam nhân mt đtVRang cuồng nộ.

Tiếng gầvjm g không dứeOlt bên tai,nương theo tiếng cườqqi duyên của nàng,phi cơ trc thăng cũng đpHfã ở dưới ánh trăng cành lúc càng xa.

Đng chọc gin bọn họ nữKpta,kẻ đcùa với la cuối cùng sẽ t thiêu thôi” HắSc Kit KhắRc vén lên mày rm ,nhắoc nhở nữo nhân đHKfang vênh váo đavmc ý,đRLng đVVem mọi ngườIbi chọc gin,tránh cho sau khi hưởng tuầftIn trăng mt trở v ,rơi vào hoàn cảtEnh không có nhà đfBjKtK v.

“Vì ngươi ,cho dù gp hỏa thầeden,ta cũng nguyn ý”nàng nói nhỏ,mườai ngón tay mảdvtnh khảRnh mơn trớn trên gương mt của hắeOln,quấjgy nhiu HắdRc Kit KhắHdc lái.

Thân thểc xinh xắVVn sáp đSến,nằKpLm sấop trên lồng ngc rộng rãi của hắFQKn,dám muốn cùng hắFQKn chen chúc ở trên ghế lái,hài lòng thở dài một hơi.Lâu đSài theo đBvuổi rốt cục đoã có kết quảHd,nàng có đftIược nam nhân yêu mến,hoàn thành lờeOli hẹn ước hai mươi năm trước của bọn họ.

Nàng cong lên đKpLôi môi đLỏ mọng,ma sát môi mỏng của hắvjn,trêu trọc hắpEYn

“Ngươi còn chưa có hôn tân nương” nàng nhẹ nói,giọng nũng nịjgu.

“Xuống phi cơ trc thăng ta sẽ hôn” hắrSn muốn mang lc chú ý duy trì ở tay lái,mà thân thểftI mm mạfBji của nàng không ngng ở trên đtyHùi hắcn đdRộng đVVy,làm khuấVoy đKptộng dục vọng của hắKpLn .

“Hôn ta”nàng bốc đIbồng yêu cầVVu,không chịou buông tha,dùng phương thứpEYc hắrSn dạyTy,nhẹ nhàng gm môi của hắeOln,biết hắKpLn không cách nào nhịoun đeOlược s trêu chọc như vy__

HắtEc Kit KhắRxc gầyTm nhẹ một tiếng,buông tha cho giãy dụa,cái lưỡi linh hoạRLt uy vào trong ming của nàng,cùng cái lưỡi non mm của nàng dây dưa,hôn đKtKến kịeOlch lit.

Ngoài ca sổ bóng đRLêm dịpHfu dàng,bên trong phi cơ trc thăng có hai ngườKpLi ôm nhau muốn đqqi đLVqến tn chân trờHKfi.

Khi hắtyHn cc nóng hôn xuống,môi đpEYỏ mọng vẽ thành một nụ cườfBji hài lòng.