Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảCW: Luyến Nguyt Nhi

QuyểWwn 1: Tiểlzu ma nữlz bước đwplfu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý

Converter: Hàng Băng Long
DịWch: T Long ThầBGMn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlauNgườLsJi nhiu vic vui tinh thầsn thích!

đwược s đsáp lạBi tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảplf thc khiến tâm tình Hiên Viên DạPLS đWsSntt đRrRến đrpyiểrpym cao nhấMPmt. Con ngườGBli luôn luôn thô bạflOo bấYt thườhng như hắwn nay lạWi ngày ngày có một nụ cườSnti ấplfm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấplfn m vô trù càng tuấhyJn tú đyfPến câu hồn ngườXmi, trong đnQôi mắwt thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đSLốm sao rơi vào đSntó, khiến các phi tầOYn, cung nữPg nhìn hắwn không mà thiếu chút nữJBa chảyfPy nước miếng. Lãnh Loan Loan tứXmc gin lườOYm nam nhân, trc tiếp đBưa ra hai chữhyJ: Yêu Nghit.

Hiên Viên DạMPm nhíu mày kiếm, càng phát ra đPgHZac ý. Yêu Nghit và TiểhyJu Yêu nữfMW va vn xứMPmng đfMWôi, không phảnQi sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉz! Nam nhân tng cảw ngườtpi tảOYn ra khí thế thô bạpo, duy ngã đhyJộc tôn rốt cuộc đflOã bịyfP giấhyJu đfMWến đybâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắht nhìn nhau. Hiên Viên DạPg t nhiên là ánh mắmt mỉpm cườTHi, hn không thểWw nói cho toàn bộ ngườWsi trong thiên hạZS biết tâm trạplfng hạTHnh phúc của hắrpyn giờB phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắplft, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắlzn đGHhu nhìn chằDTCm chằQm nàng? Tuy rằSntng hắRrRn sủng ái, dung túng là rấmkt thoảLsJi mái, nhưng nàng cũng muốn đWsi chơi, mà không phảGBli lúc nào cũng theo hắOYn kểHZa cảB lúc hắzn đXmi làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắLsJp mốc meo rồi, nếu hin tạBGMi gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờlDli, nàng xác đaoflOnh sẽ cho hắsn đJBẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩWw tới đSLâu, giọng nói lanh lảWsnh của HứTHa Mu truyn đsến. Xé rách bầPgu không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên DạHh mấBGMt kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạmki chuyn gì cũng không bằEhng chuyn hắlEXn cùng tiểRrRu Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảmm. Nếu Hứwa Mu dám lấWsy một ít vic nhỏ đrpyến làm phin hắGBln, phảBi đaoánh ông ta mấhyJy chục đJplzi bảZSn.

Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờYYGi tháng năm đhã rc rỡ đQến chói mắzt.

HứGBla Mu nghe thấmky giọng nói mấPLSt kiên nhn của Hiên Viên Dạtp, do d đPLSCWng ở ngoài ca. Tâm trạRrRng nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảhyJi rấGBlt tốt sao? Sao mà hin tạyfPi lạHZai có đtpim báo núi la bùng nổ thế này, hắmn có nên đhi vào làm ngườnQi hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạMPm một cái, nàng còn muốn tìm vic giảrpyi buồn. Đưa mắCWt nhìn ra ngoài ca, lạmknh lùng nói: “Vào đpi.”

Nghe thấlzy giọng nói Lãnh Loan Loan, HứOYa Mu đLsJi vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đplfi, có chuyn gì?” Hiên Viên DạZS đWsưa mắwt sâu kín nhìn hắlzn, HứXma Mu kìm lòng không đTHược đsánh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờlEXi tiết đhyJang rấfMWt nóng, sao trong phòng lạQi lạaonh thế này?

“Khởi bẩJBm b hạPLS, nương nương, va rồi Lâm thống lĩaonh hồi báo đGHhám sát thủ bịSL giam trong thiên lao, bấOYt lun dùng hình tra tấGHhn như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đtpến Bắtpc Bang, DạnQ Liêu, vic này không thểflO khinh thườtpng.

“Một đlDlám phế vt.” Hiên Viên DạBGM lạlDlnh lùng nói, ngay cảGBl vài tên sát thủ cũng không tra đXmược, còn dùng nhữSLng ngườYYGi này làm gì?
truyn copy t tunghoanh.com
“Khoan đhyJã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên Dạm, đRrRôi mắPLSt hắWsc bạybch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạhyJi quên đJpám HắTHc y nhân kia đPLSược nhỉfMW? Dám làm loạGBln ở đfMWhyJa bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịnQ thương, sao nàng có thểlDl tha cho bọn chúng đSLược chứlDl.

“BảDTCn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữCWa tuyt không tra tấaon.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên DạHZa nghiêng ngườWi nhìn Lãnh Loan Loan, cảZSm thấSLy hứCWng thú.

“Nhìn rồi chng phảlzi sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đWi ra ngoài.

“Trm muốn đDTCi.”

Hiên Viên DạGHh thấwy nàng rờMWi đTHi, cũng nhanh chóng đyfPmng dy, nói với Hứha Mu, “Còn không mau bãi giá.”

HứOYa Mu va nghe, chạJBy ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng.

Hiên Viên DạEh cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đLsJến thiên lao. Ánh dương sáng bạHZac rơi trên hoa và cây cảflOnh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấhp lánh.

Thiên lao

RấZSt nhiu thịSnt v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảHhnh vang lên ở nơi âm trầtpm này, thịJB v cảRrR kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên DạfMW nắlDlm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đMWu cúi đhyJwu, chờZS đhợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạHZai đHZai.”

Lãnh Loan Loan phấnQt tay với thái giám, tổng quảLsJn Thiên lao dn hai ngườLsJi vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữzng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịBGMt kín, nên dù bốn vách tườyfPng bên trong đMPmu treo đfMWèn, nhưng ngọn đPLSèn u ám, càng tăng thêm mấlHSy phầBGMn âm trầHZam.

Hiên Viên Dạmk, Lãnh Loan Loan đlHSược tổng quảBn dn đaoến một gian phòng tn cùng bên trong. ĐDTCy ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. MườPLSi Hắaoc y nhân đmu bịZS cột vào nhữwng chiếc cọc gỗ, nhữLsJng sợi xích sắrpyt lớn trói cht ngườwi, y phục đOYã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đlEXộn buông thõng, che khuấmkt khuôn mt.

Nghe thấwy đOYộng tĩmknh, mấhyJy ngườXmi đBu ngẩCWng đwWsu, ánh mắXmt dng ở Hiên Viên DạOY một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắWsn. Sợi tóc tùy ý buông thảMPm, cách khom ngườybi khiến nàng trở nên lạRrRnh như băng. Đáy mắMPmt hn ý không chút nào che giấhu, nếu không phảzi bịLsJ trói, tin rằMPmng đJpám HắDTCc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểGHhu nữMW oa này bắXmt đWsược thủ lĩpnh của bọn họ, lạlHSi đSntưa tới một đXmám Hắwc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằBng vào giờPg phút này, kết cục của chúng sẽ không phảGBli ở trong nhà lao lạLsJnh như băng lao này.

Hiên Viên DạMPm nhíu mày, trng mắHZat nhìn. Một đYYGám ngườGHhi đWwáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằnQm chằYm Loan Loan như thế, quảSnt thc không biết sống chết.

Lãnh Loan Loan nga đmkLsJu, ánh mắlDlt bình tĩznh như nước, đZSi đwến trước mt một HắBGMc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảEhy máu trên ngườhyJi hắDTCn. LấOYy qua một chiếc roi một bên, vung tay đHZaánh không ngng.

HắnQc y nhân trng mắybt nhìn nàng, thân thểm không kìm lòng đMPmược co rúm lạpi. Chớp mắMWt, làn roi vung ra, đWwau đQớn lan tràn. NữOY oa này quảW thc là ma quỷ, Hắpc y nhân đtpu không quên khoảWsnh khắGHhc nàng ở giữOYa đybin, mt không đWổi sắpc chọc mù mắDTCt lão đyfPMWi, cht tay hắBn.

Hiên Viên Dạlz đGHhược tổng quảPLSn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đOYDTCy hứYng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảaoi Loan Loan đEhã nói không cầlHSn tra tấJBn sao? Hin tạHhi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịMW rút dầSntn đJpi, Lãnh Loan Loan không nói một lờMWi, chỉQ có cây roi lúc ẩhyJn lúc hin. ThờTHi gian tng chút một đZSi qua, dầPgn dầGBln, trong mắlHSt HắyfPc y nhân đOYã bắybt đlDlCWu toát ra thầmn sắZSc khủng hoảLsJng. Gã nhìn chằSntm chằhyJm nàng, ngay cảz hô hấXmp cũng tht cạlzn kit.

NữY oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đplfoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩZS mình sắHhp không thểSnt hít thở, khủng hoảGHhng mà chết, Lãnh Loan Loan lạwi quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đWỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịnQ thiêu đSLốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đaoi v bên ngườmki Hiên Viên Dạmk, vy tay với quảsn ngục một bên.

QuảlEXn ngục liếc nhìn Hiên Viên DạflO, đybược s cho phép của Hoàng đWế, lin cẩHhn thn cúi ngườBGMi, nghe s thì thầmkm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đLsJi.

“Két…”

QuảDTCn ngục rờMWi đOYi, sau một lúc mang v mườSLi mấQy tên thịm v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườCWi mấEhy tên thịGBl v đEhi đWwến trước mt mườaoi tên Hắsc y nhân. Một đhối một, bắwt đMWGHhu hỏi bối cảHZanh của chúng, là ai sai họ ám sát đGHhoàn sứw đwến Thiên Diu.

Hiên Viên DạDTC một trn kinh ngạQc, đWwây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầlzn dùng hình? HắWn căn bảlEXn không thấJBy có cái gì đnQc bit? Nhưng rấBt nhanh, hắJpn đwã hiểhyJu đmược. MườYYGi mấBGMy tên thịMW v hỏi đmki hỏi lạHhi Hắplfc y nhân nhữJpng vấSntn đnQ giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờRrR sau, một canh giờRrR sau, lạYi thêm na canh giờSnt, hai canh giờflO giờJB, vn không ngng hỏi đMPmi hỏi lạSLi như cũ.

HắHZac y nhân đsWwu tiên thì kiên trì cắlHSn răng không đaoáp, nhưng tinh thầflOn chúng giống như bịrpy cào xé t t đSntến vô tn, vẻ mt bắwt đBJBu hoảPLSng hốt, tòa thànhvữflOng vàng rốt cục đmkã có vết nứpt.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạhyJng theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên DạJp rờXmi đlzi. Nhưng lạlzi phân phó nếu thịHh v hết nước miếng, thay ngườPgi khác tới hỏi.

Đến bữsa tối, t thiên lao truyn đHhến tin tứaoc. Toàn bộ Hắmkc y nhân đMWã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đOYến, mục đWích là muốn ám sát sứWs thầtpn BắTHc Bang, Dạh Liêu, khơi mào chiến tranh giữCWa ba nước.

Hiên Viên DạlEX bng tỉrpynh đOYRrRi ngộ, thì ra đyfPLsJu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho Hắplfc y nhân cảLsJm thấDTCy không nắSntm đWược tình huống mà sinh khủng hoảJpng, lạlDli lúc chúng khủng hoảBGMng thì oanh tạlDlc, khiến tinh thầzn chúng không thểYYG tp trung, rốt cục đMWã hoảTHng hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.

xem chương mới tạGBli tunghoanh(.)com