Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảUyU: Luyến Nguyt Nhi

Quyểfvrn 1: TiểkBu ma nữYhr bước đnFu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý

Converter: Hàng Băng Long
DịsrWch: T Long Thầfvrn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlau
đjọc truyn mới nhấaht tạxZi tung hoanh . com


NgườSLIi nhiu vic vui tinh thầZNan thích!

đYbsược s đZdáp lạahi tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảhAZ thc khiến tâm tình Hiên Viên Dạah đWSYrYZt đdwến đZdiểUyUm cao nhấnt. Con ngườIci luôn luôn thô bạFo bấxZt thườKng như hắSLIn nay lạxZi ngày ngày có một nụ cườdwi ấYhrm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấhAZn m vô trù càng tuấZdn tú đIến câu hồn ngườAKLi, trong đyAQôi mắYbst thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đbốm sao rơi vào đLló, khiến các phi tầdwn, cung nữrIx nhìn hắrIxn không mà thiếu chút nữrYZa chảbKy nước miếng. Lãnh Loan Loan tứBc gin lườdwm nam nhân, trc tiếp đAYưa ra hai chữsrW: Yêu Nghit.

Hiên Viên DạQxA nhíu mày kiếm, càng phát ra đrIxvjc ý. Yêu Nghit và TiểKu Yêu nữSLI va vn xứxhwng đsQôi, không phảHHsi sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉAY! Nam nhân tng cảxZ ngườhai tảMavn ra khí thế thô bạMavo, duy ngã đLlộc tôn rốt cuộc đbã bịrYZ giấwu đrYZến đZNaâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắNVt nhìn nhau. Hiên Viên DạUyU t nhiên là ánh mắaQt mỉQxAm cườAMfi, hn không thểbK nói cho toàn bộ ngườji trong thiên hạbK biết tâm trạMavng hạfvrnh phúc của hắxhwn giờj phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắAYt, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắwFn đAMfu nhìn chằLlm chằnm nàng? Tuy rằhng hắxZn sủng ái, dung túng là rấQxAt thoảYni mái, nhưng nàng cũng muốn đvji chơi, mà không phảwi lúc nào cũng theo hắLln kểSLI cảLl lúc hắwIn đfvri làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắyAQp mốc meo rồi, nếu hin tạsQi gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờhAZi, nàng xác đharIxnh sẽ cho hắvbn đIẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩvb tới đBâu, giọng nói lanh lảhAZnh của Hứvja Mu truyn đIcến. Xé rách bầIwu không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên DạAKL mấBt kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạNVi chuyn gì cũng không bằrYZng chuyn hắYbsn cùng tiểkBu Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảAKLm. Nếu Hứja Mu dám lấrYZy một ít vic nhỏ đhAZến làm phin hắUyUn, phảkBi đsrWánh ông ta mấxZy chục đYnZNai bảxZn.
truyn cp nht nhanh nhấnt tạvji tung hoanh chấwm com
Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờBi tháng năm đAKLã rc rỡ đIcến chói mắBt.

HứrYZa Mu nghe thấyAQy giọng nói mấWSYt kiên nhn của Hiên Viên Dạn, do d đbKMavng ở ngoài ca. Tâm trạbKng nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảvbi rấxZt tốt sao? Sao mà hin tạZdi lạhi có đKndim báo núi la bùng nổ thế này, hắZNan có nên đLkwi vào làm ngườrYZi hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạLl một cái, nàng còn muốn tìm vic giảhai buồn. Đưa mắIct nhìn ra ngoài ca, lạKnh lùng nói: “Vào đhai.”

Nghe thấAKLy giọng nói Lãnh Loan Loan, HứAKLa Mu đrIxi vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đKndi, có chuyn gì?” Hiên Viên DạZd đNVưa mắQxAt sâu kín nhìn hắKndn, HứwFa Mu kìm lòng không đFược đfvránh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờBi tiết đvjang rấKt nóng, sao trong phòng lạSLIi lạYhrnh thế này?

“Khởi bẩFm b hạa, nương nương, va rồi Lâm thống lĩIwnh hồi báo đxhwám sát thủ bịIc giam trong thiên lao, bấrKt lun dùng hình tra tấQxAn như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đdwến Bắahc Bang, Dạa Liêu, vic này không thểAKL khinh thườAYng.

“Một đvjám phế vt.” Hiên Viên Dạah lạIwnh lùng nói, ngay cảAKL vài tên sát thủ cũng không tra đbược, còn dùng nhữwFng ngườbKi này làm gì?

“Khoan đFã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên DạZd, đyAQôi mắht hắFc bạQxAch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạKi quên đdwám HắKc y nhân kia đNVược nhỉK? Dám làm loạMavn ở đsQaha bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịF thương, sao nàng có thểK tha cho bọn chúng đAYược chứrK.

“BảkBn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữAYa tuyt không tra tấKn.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên DạZNa nghiêng ngườfvri nhìn Lãnh Loan Loan, cảyAQm thấxhwy hứbKng thú.

“Nhìn rồi chng phảhai sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đIwi ra ngoài.

“Trm muốn đsQi.”

Hiên Viên DạYn thấahy nàng rờbi đrYZi, cũng nhanh chóng đbKZdng dy, nói với HứLkwa Mu, “Còn không mau bãi giá.”

HứyAQa Mu va nghe, chạZNay ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng.

Hiên Viên DạIc cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đFến thiên lao. Ánh dương sáng bạFc rơi trên hoa và cây cảZNanh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấZdp lánh.

Thiên lao

RấrYZt nhiu thịSLI v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảvjnh vang lên ở nơi âm trầIm này, thịrK v cảa kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên Dạfvr nắwm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đIcu cúi đdwIwu, chờNV đYbsợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạrIxi đAMfi.”

Lãnh Loan Loan phấBt tay với thái giám, tổng quảUyUn Thiên lao dn hai ngườHHsi vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữAYng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịrKt kín, nên dù bốn vách tườNVng bên trong đbKu treo đbèn, nhưng ngọn đrYZèn u ám, càng tăng thêm mấFy phầnn âm trầBm.

Hiên Viên DạrIx, Lãnh Loan Loan đxhwược tổng quảIcn dn đnến một gian phòng tn cùng bên trong. ĐIy ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. MườyAQi HắFc y nhân đyAQu bịSLI cột vào nhữrYZng chiếc cọc gỗ, nhữfvrng sợi xích sắQxAt lớn trói cht ngườdwi, y phục đIcã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đUyUộn buông thõng, che khuấwIt khuôn mt.

Nghe thấhy đaộng tĩrYZnh, mấBy ngườrIxi đau ngẩMavng đUyUQxAu, ánh mắbKt dng ở Hiên Viên DạIc một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắKndn. Sợi tóc tùy ý buông thảrK, cách khom ngườQxAi khiến nàng trở nên lạxhwnh như băng. Đáy mắnt hn ý không chút nào che giấLlu, nếu không phảwIi bịh trói, tin rằjng đYhrám HắKndc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểrYZu nữa oa này bắIt đxZược thủ lĩUyUnh của bọn họ, lạhAZi đYhrưa tới một đBám Hắvjc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằIcng vào giờIc phút này, kết cục của chúng sẽ không phảkBi ở trong nhà lao lạwInh như băng lao này.

Hiên Viên DạAKL nhíu mày, trng mắUyUt nhìn. Một đsrWám ngườkBi đAKLáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằAMfm chằKm Loan Loan như thế, quảK thc không biết sống chết.

Lãnh Loan Loan nga đfvrwIu, ánh mắMavt bình tĩrKnh như nước, đwi đZdến trước mt một HắwFc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảsQy máu trên ngườwi hắhAZn. LấAMfy qua một chiếc roi một bên, vung tay đLkwánh không ngng.

HắBc y nhân trng mắbKt nhìn nàng, thân thểah không kìm lòng đKndược co rúm lạhAZi. Chớp mắsrWt, làn roi vung ra, đrIxau đxZớn lan tràn. NữMav oa này quảrK thc là ma quỷ, HắLlc y nhân đUyUu không quên khoảInh khắIcc nàng ở giữYna đwIin, mt không đaổi sắMavc chọc mù mắYbst lão đYhrsQi, cht tay hắIn.

Hiên Viên DạZNa đQxAược tổng quảahn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đsrWYhry hứyAQng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảAMfi Loan Loan đYnã nói không cầahn tra tấZdn sao? Hin tạWSYi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịWSY rút dầwn đKndi, Lãnh Loan Loan không nói một lờKi, chỉYhr có cây roi lúc ẩrKn lúc hin. ThờIi gian tng chút một đWSYi qua, dầMavn dầNVn, trong mắrIxt HắIwc y nhân đLkwã bắrYZt đILkwu toát ra thầFn sắrKc khủng hoảNVng. Gã nhìn chằrIxm chằrYZm nàng, ngay cảha hô hấLkwp cũng tht cạsrWn kit.

NữZd oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đAKLoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩIc mình sắrIxp không thểIw hít thở, khủng hoảZdng mà chết, Lãnh Loan Loan lạkBi quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đrIxỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịdw thiêu đZdốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đAYi v bên ngườSLIi Hiên Viên DạsQ, vy tay với quảwn ngục một bên.

Quảhan ngục liếc nhìn Hiên Viên Dạa, đAKLược s cho phép của Hoàng đrYZế, lin cẩjn thn cúi ngườni, nghe s thì thầwm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đhi.

“Két…”

QuảbKn ngục rờvji đAKLi, sau một lúc mang v mườIi mấQxAy tên thịSLI v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườsrWi mấYhry tên thịF v đsrWi đaQến trước mt mườxhwi tên HắkBc y nhân. Một đNVối một, bắKt đKwu hỏi bối cảahnh của chúng, là ai sai họ ám sát đLloàn sứI đwFến Thiên Diu.

Hiên Viên DạAKL một trn kinh ngạhc, đLlây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầLkwn dùng hình? HắxZn căn bảYbsn không thấxZy có cái gì đbc bit? Nhưng rấkBt nhanh, hắan đIã hiểrYZu đMavược. Mườahi mấBy tên thịfvr v hỏi đaQi hỏi lạvji Hắhac y nhân nhữxZng vấxhwn đha giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờUyU sau, một canh giờZd sau, lạLkwi thêm na canh giờw, hai canh giờMav giờsrW, vn không ngng hỏi đwFi hỏi lạYni như cũ.

HắWSYc y nhân đLkwxZu tiên thì kiên trì cắMavn răng không đUyUáp, nhưng tinh thầrKn chúng giống như bịZNa cào xé t t đIcến vô tn, vẻ mt bắLlt đdwLlu hoảAYng hốt, tòa thànhvữvjng vàng rốt cục đhAZã có vết nứvjt.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạnng theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên DạbK rờAYi đrKi. Nhưng lạai phân phó nếu thịa v hết nước miếng, thay ngườsQi khác tới hỏi.

Đến bữKnda tối, t thiên lao truyn đIwến tin tứyAQc. Toàn bộ HắKndc y nhân đYbsã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đwến, mục đvbích là muốn ám sát sứYbs thầAKLn BắFc Bang, DạSLI Liêu, khơi mào chiến tranh giữvja ba nước.

Hiên Viên DạrIx bng tỉhanh đxhwYhri ngộ, thì ra đrKxhwu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho HắAKLc y nhân cảLkwm thấwIy không nắZdm đbKược tình huống mà sinh khủng hoảhang, lạrYZi lúc chúng khủng hoảAMfng thì oanh tạfvrc, khiến tinh thầkBn chúng không thểvj tp trung, rốt cục đnã hoảyAQng hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.