Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảZoj: Luyến Nguyt Nhi

QuyểyRn 1: TiểjJu ma nữo bước đGWBCCu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý

Converter: Hàng Băng Long
DịVwch: T Long ThầaSMn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlauNgườYJYi nhiu vic vui tinh thầJCQn thích!

đuCược s đGWáp lạzPi tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảvyY thc khiến tâm tình Hiên Viên Dạo đPot đHKYến đUviểHKYm cao nhấuCt. Con ngườYUOi luôn luôn thô bạCuo bấyFVt thườMPTng như hắen nay lạHKYi ngày ngày có một nụ cườSii ấGWm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấYJYn m vô trù càng tuấQavn tú đIyến câu hồn ngườooi, trong đvôi mắvyYt thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đZHBốm sao rơi vào đfVó, khiến các phi tầuCn, cung nữaSM nhìn hắIyn không mà thiếu chút nữQava chảGWy nước miếng. Lãnh Loan Loan tứYIuc gin lườCZZm nam nhân, trc tiếp đvyYưa ra hai chữTGy: Yêu Nghit.
nguồn tunghoanh.com
Hiên Viên DạJ nhíu mày kiếm, càng phát ra đwwc ý. Yêu Nghit và TiểZzbu Yêu nữF va vn xứKfSng đYUOôi, không phảCui sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉUv! Nam nhân tng cảFZM ngườOCi tảyKn ra khí thế thô bạFZMo, duy ngã đQavộc tôn rốt cuộc đQavã bịGW giấeu đZojến đJCQâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắot nhìn nhau. Hiên Viên DạQav t nhiên là ánh mắvyYt mỉSxm cườGqi, hn không thểKfS nói cho toàn bộ ngườMPTi trong thiên hạoo biết tâm trạKfSng hạQavnh phúc của hắuCn giờSi phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắyFVt, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắMen đQavu nhìn chằZojm chằGqm nàng? Tuy rằPng hắvyYn sủng ái, dung túng là rấwt thoảFZMi mái, nhưng nàng cũng muốn đMPTi chơi, mà không phảCZZi lúc nào cũng theo hắzPn kểYJY cảyR lúc hắCkn đHKYi làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắuCp mốc meo rồi, nếu hin tạZoji gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờZHBi, nàng xác đZHBVwnh sẽ cho hắCkn đfVẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩGq tới đCuâu, giọng nói lanh lảPyGnh của HứZZFa Mu truyn đoến. Xé rách bầZoju không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên Dạoo mấet kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạaSMi chuyn gì cũng không bằSing chuyn hắzPn cùng tiểYJYu Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảpm. Nếu HứGWa Mu dám lấCZZy một ít vic nhỏ đSxến làm phin hắPn, phảvyYi đuCánh ông ta mấYIuy chục đeFQavi bảyFVn.

Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờJCQi tháng năm đMeã rc rỡ đyRến chói mắbpt.

HứKfSa Mu nghe thấKfSy giọng nói mấVwt kiên nhn của Hiên Viên DạZHB, do d đzPVwng ở ngoài ca. Tâm trạaSMng nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảwi rấfVt tốt sao? Sao mà hin tạYJYi lạCZZi có đxim báo núi la bùng nổ thế này, hắyKn có nên đHKYi vào làm ngườei hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạeF một cái, nàng còn muốn tìm vic giảZZFi buồn. Đưa mắVwt nhìn ra ngoài ca, lạMPTnh lùng nói: “Vào đaSMi.”

Nghe thấpy giọng nói Lãnh Loan Loan, HứIya Mu đYIui vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đPi, có chuyn gì?” Hiên Viên DạIy đZHBưa mắZHBt sâu kín nhìn hắVwn, Hứxa Mu kìm lòng không đIyược đSiánh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờZZFi tiết đZHBang rấyRt nóng, sao trong phòng lạVwi lạjJnh thế này?

“Khởi bẩeFm b hạYUO, nương nương, va rồi Lâm thống lĩbpnh hồi báo đYIuám sát thủ bịMe giam trong thiên lao, bấZHBt lun dùng hình tra tấPyGn như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đKfSến BắGWc Bang, DạuC Liêu, vic này không thểFZM khinh thườTGyng.

“Một đeám phế vt.” Hiên Viên DạYUO lạGqnh lùng nói, ngay cảC vài tên sát thủ cũng không tra đCkược, còn dùng nhữZHBng ngườTGyi này làm gì?

“Khoan đUvã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên DạKfS, đZHBôi mắFt hắMec bạvch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạOCi quên đHKYám HắGWc y nhân kia đQavược nhỉGW? Dám làm loạCn ở đvyYHKYa bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịPyG thương, sao nàng có thểZzb tha cho bọn chúng đyKược chứyFV.

“BảGWn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữzPa tuyt không tra tấCun.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên DạBCC nghiêng ngườMPTi nhìn Lãnh Loan Loan, cảbpm thấYUOy hứSing thú.

“Nhìn rồi chng phảjJi sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đMei ra ngoài.

“Trm muốn đYJYi.”

Hiên Viên Dạp thấbpy nàng rờBCCi đMei, cũng nhanh chóng đCZZMPTng dy, nói với HứVwa Mu, “Còn không mau bãi giá.”

HứMPTa Mu va nghe, chạPyGy ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng.

Hiên Viên DạP cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đFZMến thiên lao. Ánh dương sáng bạVwc rơi trên hoa và cây cảJCQnh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấPp lánh.

Thiên lao

Rấwt nhiu thịyK v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảKfSnh vang lên ở nơi âm trầyRm này, thịx v cảGq kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên DạBCC nắaSMm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đYUOu cúi đvTGyu, chờZzb đbpợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạQavi đjJi.”

Lãnh Loan Loan phấeFt tay với thái giám, tổng quảoon Thiên lao dn hai ngườYIui vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữOCng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịCut kín, nên dù bốn vách tườxng bên trong đVwu treo đoèn, nhưng ngọn đZzbèn u ám, càng tăng thêm mấIyy phầvyYn âm trầyKm.

Hiên Viên DạYJY, Lãnh Loan Loan đooược tổng quảIyn dn đyKến một gian phòng tn cùng bên trong. ĐCy ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. MườZHBi Hắxc y nhân đCku bịZzb cột vào nhữHKYng chiếc cọc gỗ, nhữFZMng sợi xích sắCut lớn trói cht ngườwi, y phục đIyã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đGqộn buông thõng, che khuấMPTt khuôn mt.

Nghe thấfVy đbpộng tĩbpnh, mấCZZy ngườIyi đTGyu ngẩvng đOCaSMu, ánh mắBCCt dng ở Hiên Viên DạzP một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắCun. Sợi tóc tùy ý buông thảUv, cách khom ngườZzbi khiến nàng trở nên lạYIunh như băng. Đáy mắPyGt hn ý không chút nào che giấZoju, nếu không phảYIui bịp trói, tin rằCng đUvám HắKfSc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểYJYu nữbp oa này bắuCt đKfSược thủ lĩyRnh của bọn họ, lạvi đPyGưa tới một đGqám HắYJYc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằpng vào giờP phút này, kết cục của chúng sẽ không phảoi ở trong nhà lao lạCZZnh như băng lao này.

Hiên Viên DạjJ nhíu mày, trng mắMPTt nhìn. Một đeám ngườeFi đbpáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằeFm chằxm Loan Loan như thế, quảw thc không biết sống chết. xem tạCi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Lãnh Loan Loan nga đTGyFu, ánh mắGqt bình tĩZojnh như nước, đyFVi đYIuến trước mt một HắBCCc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảIyy máu trên ngườJi hắxn. LấzPy qua một chiếc roi một bên, vung tay đCZZánh không ngng.

HắHKYc y nhân trng mắCt nhìn nàng, thân thểSi không kìm lòng đCược co rúm lạSii. Chớp mắbpt, làn roi vung ra, đUvau đCZZớn lan tràn. NữMe oa này quảyFV thc là ma quỷ, HắPyGc y nhân đQavu không quên khoảCnh khắbpc nàng ở giữuCa đvin, mt không đzPổi sắxc chọc mù mắyFVt lão đPyGfVi, cht tay hắIyn.

Hiên Viên DạCZZ đGqược tổng quảPn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đJCuy hứjJng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảoi Loan Loan đzPã nói không cầHKYn tra tấCun sao? Hin tạZzbi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịVw rút dầeFn đooi, Lãnh Loan Loan không nói một lờBCCi, chỉHKY có cây roi lúc ẩJCQn lúc hin. ThờGWi gian tng chút một đUvi qua, dầMPTn dầPyGn, trong mắJt HắPyGc y nhân đUvã bắUvt đjJuCu toát ra thầTGyn sắBCCc khủng hoảCung. Gã nhìn chằwm chằvm nàng, ngay cảJ hô hấyFVp cũng tht cạCZZn kit.

NữKfS oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đYUOoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩyR mình sắPp không thểSi hít thở, khủng hoảCung mà chết, Lãnh Loan Loan lạYJYi quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đMeỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịfV thiêu đJCQốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đYIui v bên ngườfVi Hiên Viên Dạp, vy tay với quảbpn ngục một bên.

QuảPyGn ngục liếc nhìn Hiên Viên DạCu, đMeược s cho phép của Hoàng đYIuế, lin cẩCun thn cúi ngườGqi, nghe s thì thầSxm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đSii.

“Két…”

QuảMPTn ngục rờaSMi đjJi, sau một lúc mang v mườQavi mấKfSy tên thịC v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườPyGi mấCZZy tên thịaSM v đFi đuCến trước mt mườMei tên Hắbpc y nhân. Một đfVối một, bắGWt đxQavu hỏi bối cảCZZnh của chúng, là ai sai họ ám sát đeoàn sứF đZHBến Thiên Diu.

Hiên Viên DạOC một trn kinh ngạZzbc, đuCây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầvyYn dùng hình? HắFn căn bảYUOn không thấvy có cái gì đCc bit? Nhưng rấCut nhanh, hắZzbn đfVã hiểvu đFZMược. MườQavi mấUvy tên thịKfS v hỏi đfVi hỏi lạei Hắoc y nhân nhữYUOng vấYIun đP giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờyFV sau, một canh giờC sau, lạIyi thêm na canh giờMPT, hai canh giờGq giờyFV, vn không ngng hỏi đvi hỏi lạwi như cũ.

HắGWc y nhân đooGqu tiên thì kiên trì cắaSMn răng không đZZFáp, nhưng tinh thầFZMn chúng giống như bịuC cào xé t t đGqến vô tn, vẻ mt bắJCQt đfVCuu hoảZzbng hốt, tòa thànhvữJCQng vàng rốt cục đFã có vết nứbpt.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạIyng theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên Dạx rờMei đCi. Nhưng lạFZMi phân phó nếu thịUv v hết nước miếng, thay ngườKfSi khác tới hỏi.

Đến bữVwa tối, t thiên lao truyn đHKYến tin tứCuc. Toàn bộ HắZojc y nhân đQavã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đyFVến, mục đjJích là muốn ám sát sứOC thầxn BắfVc Bang, DạUv Liêu, khơi mào chiến tranh giữSxa ba nước.

Hiên Viên Dạo bng tỉvnh đPyRi ngộ, thì ra đuCPu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho HắjJc y nhân cảem thấPyGy không nắyRm đUvược tình huống mà sinh khủng hoảKfSng, lạGWi lúc chúng khủng hoảZzbng thì oanh tạaSMc, khiến tinh thầJn chúng không thểYIu tp trung, rốt cục đYIuã hoảZojng hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.