Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảL: Luyến Nguyt Nhi

QuyểNoGn 1: TiểpTu ma nữdSz bước đrBLLwLu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý

Converter: Hàng Băng Long
DịrKch: T Long Thầhpdn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlauNgườgi nhiu vic vui tinh thầVon thích!
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
đpOược s đptRáp lạKSi tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảKS thc khiến tâm tình Hiên Viên DạzTr đUhpdt đLwLến đZVliểGUpm cao nhấKt. Con ngườhpdi luôn luôn thô bạro bấBTt thườdSzng như hắGJn nay lạNoGi ngày ngày có một nụ cườKi ấtgm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấrKn m vô trù càng tuấpOn tú đKNyến câu hồn ngườori, trong đKSôi mắtRt thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đGJốm sao rơi vào đTó, khiến các phi tầgn, cung nữca nhìn hắKNyn không mà thiếu chút nữKNya chảdSzy nước miếng. Lãnh Loan Loan tứTc gin lườhpdm nam nhân, trc tiếp đVoưa ra hai chữwZd: Yêu Nghit.

Hiên Viên DạmW nhíu mày kiếm, càng phát ra đzTrsKhc ý. Yêu Nghit và TiểLwLu Yêu nữlmr va vn xứptRng đoôi, không phảVVci sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉzTr! Nam nhân tng cảrBL ngườdKki tảTgAn ra khí thế thô bạrKo, duy ngã đorộc tôn rốt cuộc đKNyã bịrK giấLmu đdKkến đLmâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắhpdt nhìn nhau. Hiên Viên DạLm t nhiên là ánh mắpTt mỉdSzm cườmi, hn không thểKNy nói cho toàn bộ ngườdKki trong thiên hạLm biết tâm trạptRng hạGUpnh phúc của hắGUpn giờkB phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắTt, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắkksn đdKku nhìn chằhpdm chằUm nàng? Tuy rằSoUng hắdKkn sủng ái, dung túng là rấhpdt thoảALi mái, nhưng nàng cũng muốn đUi chơi, mà không phảTgAi lúc nào cũng theo hắmn kểGJ cảGUp lúc hắUjn đyppi làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắgp mốc meo rồi, nếu hin tạpui gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờZVli, nàng xác đKSUnh sẽ cho hắon đNoGẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩtg tới đoGrâu, giọng nói lanh lảrnh của HứpOa Mu truyn đptRến. Xé rách bầpTu không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên DạL mấpOt kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạdKki chuyn gì cũng không bằptRng chuyn hắsKhn cùng tiểGUpu Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảdSzm. Nếu Hứra Mu dám lấkBy một ít vic nhỏ đNoGến làm phin hắrKn, phảTi đkksánh ông ta mấLwLy chục đRFRFi bảmn.

Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờUUi tháng năm đgã rc rỡ đNoGến chói mắrKt.

Hứlmra Mu nghe thấtRy giọng nói mấRFt kiên nhn của Hiên Viên DạUU, do d đlmrrng ở ngoài ca. Tâm trạKNyng nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảTgAi rấrt tốt sao? Sao mà hin tạGUpi lạwZdi có đZVlim báo núi la bùng nổ thế này, hắNoGn có nên đdKki vào làm ngườhpdi hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạdKk một cái, nàng còn muốn tìm vic giảTi buồn. Đưa mắgt nhìn ra ngoài ca, lạKNynh lùng nói: “Vào đai.”

Nghe thấtRy giọng nói Lãnh Loan Loan, HứTgAa Mu đVoi vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đlmri, có chuyn gì?” Hiên Viên DạmW đGJưa mắVVct sâu kín nhìn hắrBLn, Hứyppa Mu kìm lòng không đZVlược đWánh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờhpdi tiết đGJang rấrKt nóng, sao trong phòng lạrKi lạtRnh thế này?

“Khởi bẩkBm b hạKNy, nương nương, va rồi Lâm thống lĩLwLnh hồi báo đrám sát thủ bịT giam trong thiên lao, bấBTt lun dùng hình tra tấUjn như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đZVlến BắrKc Bang, DạsKh Liêu, vic này không thểLwL khinh thườNoGng.

“Một đkksám phế vt.” Hiên Viên DạptR lạUnh lùng nói, ngay cảmW vài tên sát thủ cũng không tra đKSược, còn dùng nhữtRng ngườtRi này làm gì?

“Khoan đdKkã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên Dạo, đkBôi mắTt hắrBLc bạpTch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạdKki quên đKNyám HắpOc y nhân kia đlmrược nhỉor? Dám làm loạkBn ở đkkspOa bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịoGr thương, sao nàng có thểkB tha cho bọn chúng đmWược chứmW.

“BảTgAn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữrBLa tuyt không tra tấdKkn.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên DạmW nghiêng ngườyppi nhìn Lãnh Loan Loan, cảlmrm thấRFy hứdKkng thú.

“Nhìn rồi chng phảrBLi sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đoGri ra ngoài.

“Trm muốn đhpdi.”

Hiên Viên Dạm thấSoUy nàng rờgi đsKhi, cũng nhanh chóng đRFALng dy, nói với HứLwLa Mu, “Còn không mau bãi giá.”

HứTa Mu va nghe, chạdKky ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng.

Hiên Viên DạoGr cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đGUpến thiên lao. Ánh dương sáng bạhpdc rơi trên hoa và cây cảVonh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấTgAp lánh.

Thiên lao

RấrBLt nhiu thịzTr v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảsKhnh vang lên ở nơi âm trầhpdm này, thịBT v cảkB kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên DạdSz nắyppm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đou cúi đyppmu, chờzTr đyppợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạrKi đcai.”

Lãnh Loan Loan phấKNyt tay với thái giám, tổng quảpTn Thiên lao dn hai ngườUUi vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữTng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịrdt kín, nên dù bốn vách tườgng bên trong đou treo đorèn, nhưng ngọn đpuèn u ám, càng tăng thêm mấyppy phầNoGn âm trầdSzm.

Hiên Viên Dạor, Lãnh Loan Loan đoược tổng quảKn dn đVoến một gian phòng tn cùng bên trong. Đrdy ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. Mườcai HắWc y nhân đTu bịm cột vào nhữKSng chiếc cọc gỗ, nhữkBng sợi xích sắpOt lớn trói cht ngườSoUi, y phục đVVcã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đSoUộn buông thõng, che khuấRFt khuôn mt.

Nghe thấpTy đWộng tĩanh, mấptRy ngườzTri đtgu ngẩhpdng đGUpcau, ánh mắoGrt dng ở Hiên Viên DạGJ một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắrKn. Sợi tóc tùy ý buông thảdKk, cách khom ngườsKhi khiến nàng trở nên lạrKnh như băng. Đáy mắzTrt hn ý không chút nào che giấlmru, nếu không phảzTri bịmW trói, tin rằtgng đrám HắVVcc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểdKku nữtR oa này bắmt đGUpược thủ lĩVonh của bọn họ, lạUi đhpdưa tới một đUjám HắLmc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằGUpng vào giờTgA phút này, kết cục của chúng sẽ không phảai ở trong nhà lao lạdSznh như băng lao này.

Hiên Viên DạkB nhíu mày, trng mắdSzt nhìn. Một đcaám ngườTi đKNyáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằtgm chằam Loan Loan như thế, quảW thc không biết sống chết.

Lãnh Loan Loan nga đKNydSzu, ánh mắTt bình tĩlmrnh như nước, đoi đUến trước mt một HắdSzc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảdSzy máu trên ngườGJi hắTn. LấdSzy qua một chiếc roi một bên, vung tay đWánh không ngng.

HắpTc y nhân trng mắdKkt nhìn nàng, thân thểL không kìm lòng đoược co rúm lạsKhi. Chớp mắdSzt, làn roi vung ra, đUUau đKSớn lan tràn. NữK oa này quảg thc là ma quỷ, HắGJc y nhân đoGru không quên khoảpOnh khắVVcc nàng ở giữoGra đrin, mt không đVoổi sắVoc chọc mù mắLt lão đpOBTi, cht tay hắTn.

Hiên Viên DạrK đSoUược tổng quảSoUn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đpTcay hứLmng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảSoUi Loan Loan đBTã nói không cầZVln tra tấBTn sao? Hin tạLmi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịdSz rút dầlmrn đwZdi, Lãnh Loan Loan không nói một lờlmri, chỉrd có cây roi lúc ẩrn lúc hin. ThờLmi gian tng chút một đoGri qua, dầLn dầoGrn, trong mắLwLt Hắrc y nhân đoGrã bắtgt đrtgu toát ra thầUjn sắLmc khủng hoảmWng. Gã nhìn chằTm chằUjm nàng, ngay cảtR hô hấUp cũng tht cạLwLn kit.

NữL oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đNoGoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩUj mình sắTgAp không thểKNy hít thở, khủng hoảSoUng mà chết, Lãnh Loan Loan lạWi quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đgỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịT thiêu đrKốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đKSi v bên ngườtRi Hiên Viên DạVo, vy tay với quảRFn ngục một bên.

QuảpOn ngục liếc nhìn Hiên Viên DạzTr, đWược s cho phép của Hoàng đpOế, lin cẩon thn cúi ngườcai, nghe s thì thầrdm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đrKi.

“Két…”

Quảan ngục rờori đmWi, sau một lúc mang v mườTgAi mấKSy tên thịLm v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườpTi mấVoy tên thịzTr v đBTi đUUến trước mt mườrdi tên HắdKkc y nhân. Một đZVlối một, bắmt đTgAWu hỏi bối cảrBLnh của chúng, là ai sai họ ám sát đwZdoàn sứmW đKNyến Thiên Diu.

Hiên Viên DạUj một trn kinh ngạrKc, đKây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầLn dùng hình? HắmWn căn bảNoGn không thấzTry có cái gì đGJc bit? Nhưng rấort nhanh, hắRFn đrBLã hiểLmu đoược. Mườpui mấsKhy tên thịypp v hỏi đLmi hỏi lạoGri HắdKkc y nhân nhữyppng vấdKkn đpu giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờZVl sau, một canh giờdKk sau, lạcai thêm na canh giờmW, hai canh giờVo giờAL, vn không ngng hỏi đSoUi hỏi lạrdi như cũ.

HắkBc y nhân đLmWu tiên thì kiên trì cắrBLn răng không đpOáp, nhưng tinh thầkksn chúng giống như bịypp cào xé t t đcaến vô tn, vẻ mt bắLmt đWZVlu hoảlmrng hốt, tòa thànhvữpTng vàng rốt cục đVoã có vết nứot.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạhpdng theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên Dạkks rờLmi đmi. Nhưng lạTgAi phân phó nếu thịRF v hết nước miếng, thay ngườpTi khác tới hỏi.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Đến bữma tối, t thiên lao truyn đVoến tin tứlmrc. Toàn bộ HắNoGc y nhân đTã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đtRến, mục đWích là muốn ám sát sứNoG thầKNyn BắtRc Bang, Dạo Liêu, khơi mào chiến tranh giữrBLa ba nước.

Hiên Viên DạVVc bng tỉornh đLwLcai ngộ, thì ra đoBTu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho HắKc y nhân cảLm thấmy không nắLmm đZVlược tình huống mà sinh khủng hoảSoUng, lạBTi lúc chúng khủng hoảpTng thì oanh tạBTc, khiến tinh thầptRn chúng không thểdSz tp trung, rốt cục đBTã hoảdSzng hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.