Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảva: Luyến Nguyt Nhi

Quyểkn 1: Tiểjplu ma nữva bước đEtrRu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý

Converter: Hàng Băng Long
DịIWZch: T Long Thầpbn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlauNgườoi nhiu vic vui tinh thầvan thích!

đrRược s đLáp lạpari tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảlao thc khiến tâm tình Hiên Viên DạwJv đjXDt đXDến đSlSiểakm cao nhấllEt. Con ngườwJvi luôn luôn thô bạRlvo bấpart thườong như hắRon nay lạji ngày ngày có một nụ cườPMi ấPMm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấvTn m vô trù càng tuấIWZn tú đCjến câu hồn ngườhSi, trong đYcôi mắWft thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đZKốm sao rơi vào đrQCó, khiến các phi tầojHn, cung nữrCE nhìn hắakn không mà thiếu chút nữDTXa chảSy nước miếng. Lãnh Loan Loan tứllEc gin lườRlvm nam nhân, trc tiếp đkưa ra hai chữapD: Yêu Nghit.

Hiên Viên DạvDq nhíu mày kiếm, càng phát ra đwJvIWZc ý. Yêu Nghit và Tiểjplu Yêu nữRo va vn xứjng đXDôi, không phảQi sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉS! Nam nhân tng cảpb ngườYci tảrRn ra khí thế thô bạWfo, duy ngã đDRPộc tôn rốt cuộc đoã bịT giấvau đTxến đCjâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắYct nhìn nhau. Hiên Viên Dạk t nhiên là ánh mắrCEt mỉlaom cườXDi, hn không thểlrI nói cho toàn bộ ngườPMi trong thiên hạak biết tâm trạHrwng hạRnh phúc của hắHrwn giờMQ phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắjt, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắqivn đXDu nhìn chằMm chằom nàng? Tuy rằhSng hắjn sủng ái, dung túng là rấQt thoảEti mái, nhưng nàng cũng muốn đDTXi chơi, mà không phảYci lúc nào cũng theo hắpbn kểYc cảpb lúc hắiwn đojHi làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắparp mốc meo rồi, nếu hin tạCIi gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờojHi, nàng xác đpbvDqnh sẽ cho hắHrwn đJLẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩrQC tới đllEâu, giọng nói lanh lảknh của Hứpba Mu truyn đSến. Xé rách bầhSu không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên DạT mấCIt kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạbi chuyn gì cũng không bằrRng chuyn hắRon cùng tiểJLu Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảojHm. Nếu HứRoa Mu dám lấky một ít vic nhỏ đvTến làm phin hắRlvn, phảlaoi đqivánh ông ta mấMQy chục đparRlvi bảTn.

Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờEhYi tháng năm đakã rc rỡ đlSến chói mắrCEt.

Hứiwa Mu nghe thấRlvy giọng nói mấpbt kiên nhn của Hiên Viên Dạva, do d đkSng ở ngoài ca. Tâm trạparng nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảSlSi rấSlSt tốt sao? Sao mà hin tạrQCi lạMi có điwim báo núi la bùng nổ thế này, hắLn có nên đTxi vào làm ngườIWZi hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạMQ một cái, nàng còn muốn tìm vic giảki buồn. Đưa mắAARt nhìn ra ngoài ca, lạDRPnh lùng nói: “Vào đpbi.” truyn đYcược lấrQCy t website tung hoanh

Nghe thấQy giọng nói Lãnh Loan Loan, HứlSa Mu đpbi vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đPMi, có chuyn gì?” Hiên Viên DạrCE đRưa mắJLt sâu kín nhìn hắllEn, HứvTa Mu kìm lòng không đhSược đAARánh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờMQi tiết đHrwang rấPMt nóng, sao trong phòng lạHrwi lạrRnh thế này?

“Khởi bẩJLm b hạM, nương nương, va rồi Lâm thống lĩknh hồi báo đjplám sát thủ bịlS giam trong thiên lao, bấllEt lun dùng hình tra tấjn như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đHrwến Bắiwc Bang, DạS Liêu, vic này không thểva khinh thườhSng.

“Một đMám phế vt.” Hiên Viên Dạo lạYcnh lùng nói, ngay cảTx vài tên sát thủ cũng không tra đIWZược, còn dùng nhữLng ngườAARi này làm gì?

“Khoan đjã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên DạYc, đSôi mắMQt hắEtc bạRch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạwJvi quên đEtám Hắjplc y nhân kia đvDqược nhỉpar? Dám làm loạrCEn ở đIWZPMa bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịRlv thương, sao nàng có thểk tha cho bọn chúng đAARược chứvDq.

“BảWfn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữrCEa tuyt không tra tấCIn.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên DạHrw nghiêng ngườSi nhìn Lãnh Loan Loan, cảbm thấAARy hứlrIng thú.

“Nhìn rồi chng phảRi sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đki ra ngoài.

“Trm muốn đZKi.”

Hiên Viên DạIWZ thấrCEy nàng rờji đWfi, cũng nhanh chóng đlaolaong dy, nói với HứapDa Mu, “Còn không mau bãi giá.”

Hứiwa Mu va nghe, chạEhYy ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng.

Hiên Viên DạMQ cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đlrIến thiên lao. Ánh dương sáng bạRc rơi trên hoa và cây cảDTXnh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấCIp lánh.

Thiên lao

Rấlaot nhiu thịwJv v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảSlSnh vang lên ở nơi âm trầapDm này, thịEt v cảS kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên Dạiw nắllEm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đQu cúi đllElrIu, chờRlv đCIợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạoi đlrIi.”

Lãnh Loan Loan phấIWZt tay với thái giám, tổng quảqivn Thiên lao dn hai ngườDTXi vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữvDqng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịCjt kín, nên dù bốn vách tườRlvng bên trong đHrwu treo đojHèn, nhưng ngọn đvaèn u ám, càng tăng thêm mấaky phầCIn âm trầLm.

Hiên Viên Dạk, Lãnh Loan Loan đEhYược tổng quảvDqn dn điwến một gian phòng tn cùng bên trong. ĐMQy ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. MườlrIi HắojHc y nhân đrRu bịb cột vào nhữpbng chiếc cọc gỗ, nhữCIng sợi xích sắwJvt lớn trói cht ngườRlvi, y phục đMã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đTxộn buông thõng, che khuấCjt khuôn mt.

Nghe thấrQCy đPMộng tĩjplnh, mấiwy ngườlrIi đojHu ngẩwJvng đLparu, ánh mắvDqt dng ở Hiên Viên Dạlao một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắCIn. Sợi tóc tùy ý buông thảhS, cách khom ngườIWZi khiến nàng trở nên lạaknh như băng. Đáy mắvTt hn ý không chút nào che giấXDu, nếu không phảoi bịR trói, tin rằapDng điwám HắSlSc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểvau nữM oa này bắWft đjplược thủ lĩMnh của bọn họ, lạXDi đXDưa tới một đPMám HắQc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằkng vào giờlS phút này, kết cục của chúng sẽ không phảji ở trong nhà lao lạrCEnh như băng lao này.

Hiên Viên DạRlv nhíu mày, trng mắMt nhìn. Một đDTXám ngườXDi đlrIáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằojHm chằLm Loan Loan như thế, quảlrI thc không biết sống chết.

Lãnh Loan Loan nga đQrCEu, ánh mắlSt bình tĩCInh như nước, đaki đapDến trước mt một Hắpbc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảky máu trên ngườQi hắTxn. LấRlvy qua một chiếc roi một bên, vung tay đkánh không ngng.

Hắakc y nhân trng mắRot nhìn nàng, thân thểlrI không kìm lòng đwJvược co rúm lạlSi. Chớp mắQt, làn roi vung ra, đAARau đTớn lan tràn. NữRo oa này quảAAR thc là ma quỷ, Hắiwc y nhân đDTXu không quên khoảPMnh khắIWZc nàng ở giữwJva đrQCin, mt không điwổi sắvDqc chọc mù mắllEt lão đQlSi, cht tay hắQn.

Hiên Viên Dạva đapDược tổng quảSlSn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đapDMy hứrQCng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảDTXi Loan Loan đlSã nói không cầQn tra tấJLn sao? Hin tạojHi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịrQC rút dầJLn đlSi, Lãnh Loan Loan không nói một lờXDi, chỉCj có cây roi lúc ẩIWZn lúc hin. ThờrRi gian tng chút một đRlvi qua, dầDRPn dầiwn, trong mắQt Hắbc y nhân đqivã bắjt đEhYou toát ra thầrRn sắJLc khủng hoảJLng. Gã nhìn chằTm chằRlvm nàng, ngay cảSlS hô hấparp cũng tht cạjn kit.

NữSlS oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đrQCoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩiw mình sắapDp không thểb hít thở, khủng hoảYcng mà chết, Lãnh Loan Loan lạlrIi quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đrCEỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịYc thiêu đrRốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đJLi v bên ngườCIi Hiên Viên DạwJv, vy tay với quảapDn ngục một bên.

Quảiwn ngục liếc nhìn Hiên Viên DạL, đrRược s cho phép của Hoàng đlrIế, lin cẩrQCn thn cúi ngườrQCi, nghe s thì thầMm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đrCEi.

“Két…”

QuảSlSn ngục rờpbi đEti, sau một lúc mang v mườllEi mấlSy tên thịRo v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườvai mấjy tên thịllE v đRlvi đSến trước mt mườqivi tên HắQc y nhân. Một đJLối một, bắLt đvaIWZu hỏi bối cảPMnh của chúng, là ai sai họ ám sát đPMoàn sứXD đpbến Thiên Diu.

Hiên Viên DạrCE một trn kinh ngạllEc, đTxây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầakn dùng hình? HắvTn căn bảqivn không thấlrIy có cái gì đWfc bit? Nhưng rấCjt nhanh, hắQn đYcã hiểTxu đakược. MườPMi mấRoy tên thịiw v hỏi đrQCi hỏi lạQi HắDTXc y nhân nhữSng vấMQn đo giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờWf sau, một canh giờWf sau, lạlaoi thêm na canh giờIWZ, hai canh giờYc giờllE, vn không ngng hỏi đCIi hỏi lạpbi như cũ.

Hắakc y nhân đrRbu tiên thì kiên trì cắpbn răng không đjpláp, nhưng tinh thầkn chúng giống như bịqiv cào xé t t đvTến vô tn, vẻ mt bắDRPt đJLju hoảHrwng hốt, tòa thànhvữDRPng vàng rốt cục đEhYã có vết nứEhYt.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạvang theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên Dạva rờvai đLi. Nhưng lạrQCi phân phó nếu thịCj v hết nước miếng, thay ngườvai khác tới hỏi.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Đến bữba tối, t thiên lao truyn đDTXến tin tứllEc. Toàn bộ HắwJvc y nhân đJLã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đwJvến, mục đvTích là muốn ám sát sứHrw thầSlSn BắapDc Bang, DạM Liêu, khơi mào chiến tranh giữojHa ba nước.

Hiên Viên DạRlv bng tỉXDnh đrQCvTi ngộ, thì ra đrCEojHu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho HắojHc y nhân cảCjm thấLy không nắZKm đrCEược tình huống mà sinh khủng hoảYcng, lạrCEi lúc chúng khủng hoảPMng thì oanh tạlaoc, khiến tinh thầrRn chúng không thểS tp trung, rốt cục đCIã hoảMng hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.