Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảs: Luyến Nguyt Nhi

QuyểUAn 1: TiểAu ma nữvUT bước đprqu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý
truyn copy t tunghoanh.com
Converter: Hàng Băng Long
DịqSpch: T Long ThầUAn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlauNgườCZxi nhiu vic vui tinh thầfVn thích!

đAZược s đLbáp lạprei tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảbQ thc khiến tâm tình Hiên Viên Dạhp đqSppt đWgvến đmciểpm cao nhấBWt. Con ngườRi luôn luôn thô bạqWTo bấmct thườPtng như hắSOun nay lạSOui ngày ngày có một nụ cườTRi ấIIqm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấLbn m vô trù càng tuấbQn tú đoAWến câu hồn ngườZei, trong đpôi mắLZnt thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đurmốm sao rơi vào đoAWó, khiến các phi tầqSpn, cung nữhp nhìn hắLbn không mà thiếu chút nữprea chảTLCy nước miếng. Lãnh Loan Loan tứbQc gin lườRm nam nhân, trc tiếp đHbBưa ra hai chữZe: Yêu Nghit.

Hiên Viên Dạhb nhíu mày kiếm, càng phát ra đgZpc ý. Yêu Nghit và TiểRu Yêu nữOHo va vn xứqSpng đqWTôi, không phảpOi sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉThP! Nam nhân tng cảUA ngườqSpi tảpOn ra khí thế thô bạCZxo, duy ngã đBxộc tôn rốt cuộc đXã bịpre giấtu đTLCến đmcâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắTRt nhìn nhau. Hiên Viên DạUA t nhiên là ánh mắoAWt mỉprem cườhpi, hn không thểrq nói cho toàn bộ ngườHbBi trong thiên hạbQ biết tâm trạhbng hạCZxnh phúc của hắLZnn giờThP phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắqWTt, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắbQn đxsu nhìn chằpm chằTLCm nàng? Tuy rằOHong hắIIqn sủng ái, dung túng là rấThPt thoảqSpi mái, nhưng nàng cũng muốn đBxi chơi, mà không phảfVi lúc nào cũng theo hắhqhn kểLZn cảZ lúc hắrLhn đmci làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắOp mốc meo rồi, nếu hin tạvUTi gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờgpVi, nàng xác đspnh sẽ cho hắpren đCZxẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩqSp tới đTRâu, giọng nói lanh lảWDnh của HứvUTa Mu truyn đpến. Xé rách bầqSpu không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên DạrLh mấBWt kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạpi chuyn gì cũng không bằnNng chuyn hắtn cùng tiểOHou Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảUAm. Nếu HứVXa Mu dám lấrLhy một ít vic nhỏ đefBến làm phin hắThPn, phảWgvi đXánh ông ta mấoAWy chục đtefBi bảTTTn.

Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờhpi tháng năm đCZxã rc rỡ đefBến chói mắWgvt.

HứBWa Mu nghe thấxsy giọng nói mấBWt kiên nhn của Hiên Viên Dạp, do d đsVXng ở ngoài ca. Tâm trạmcng nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảAi rấpt tốt sao? Sao mà hin tạOi lạAZi có đVXim báo núi la bùng nổ thế này, hắgpVn có nên đUAi vào làm ngườhbi hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạTTT một cái, nàng còn muốn tìm vic giảgpVi buồn. Đưa mắOHot nhìn ra ngoài ca, lạPtnh lùng nói: “Vào đThPi.”

Nghe thấThPy giọng nói Lãnh Loan Loan, HứfVa Mu đLbi vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đurmi, có chuyn gì?” Hiên Viên DạoAW đVXưa mắbQt sâu kín nhìn hắpOn, HứWgva Mu kìm lòng không đhbược đThPánh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờUAi tiết đZang rấnNt nóng, sao trong phòng lạAi lạurmnh thế này?

“Khởi bẩhqhm b hạoAW, nương nương, va rồi Lâm thống lĩWgvnh hồi báo đOám sát thủ bịN giam trong thiên lao, bấPtt lun dùng hình tra tấqSpn như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đXến BắXc Bang, DạoAW Liêu, vic này không thểLZn khinh thườAng.

“Một đRám phế vt.” Hiên Viên Dạhqh lạXnh lùng nói, ngay cảt vài tên sát thủ cũng không tra đOược, còn dùng nhữgZng ngườTTTi này làm gì?

“Khoan đurmã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên DạAZ, đCZxôi mắHbBt hắgpVc bạvUTch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạLbi quên đbQám HắVXc y nhân kia đBxược nhỉX? Dám làm loạPtn ở đeHbBa bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịxs thương, sao nàng có thểhb tha cho bọn chúng đmcược chứs.

“BảRn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữOa tuyt không tra tấNn.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên Dạs nghiêng ngườAi nhìn Lãnh Loan Loan, cảxsm thấgZy hứTTTng thú.

“Nhìn rồi chng phảbQi sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đWDi ra ngoài.

“Trm muốn đgZi.”

Hiên Viên DạX thấhby nàng rờfVi đpi, cũng nhanh chóng đprefVng dy, nói với Hứpa Mu, “Còn không mau bãi giá.”

HứWDa Mu va nghe, chạCZxy ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng.

Hiên Viên DạZ cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đqSpến thiên lao. Ánh dương sáng bạHbBc rơi trên hoa và cây cảOnh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấLbp lánh.

Thiên lao

RấAZt nhiu thịUA v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảpnh vang lên ở nơi âm trầfVm này, thịZ v cảTR kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên DạoAW nắXm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đpOu cúi đTLCTLCu, chờhp đoAWợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạbQi đZei.”

Lãnh Loan Loan phấst tay với thái giám, tổng quảHbBn Thiên lao dn hai ngườsi vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữLbng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịhpt kín, nên dù bốn vách tườoAWng bên trong đAu treo đefBèn, nhưng ngọn đPtèn u ám, càng tăng thêm mấThPy phầqSpn âm trầvUTm.

Hiên Viên DạBx, Lãnh Loan Loan đoAWược tổng quảAn dn đLZnến một gian phòng tn cùng bên trong. ĐLZny ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. MườTTTi Hắrqc y nhân đCZxu bịpre cột vào nhữvUTng chiếc cọc gỗ, nhữhpng sợi xích sắet lớn trói cht ngườAZi, y phục đWgvã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đZộn buông thõng, che khuấTRt khuôn mt.

Nghe thấpOy đeộng tĩSOunh, mấAy ngườAi đLbu ngẩRng đTRVXu, ánh mắpOt dng ở Hiên Viên DạTR một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắmcn. Sợi tóc tùy ý buông thảrq, cách khom ngườAi khiến nàng trở nên lạhbnh như băng. Đáy mắThPt hn ý không chút nào che giấRu, nếu không phảWDi bịurm trói, tin rằXng đurmám HắnNc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểTRu nữTLC oa này bắgpVt đxsược thủ lĩsnh của bọn họ, lạUAi đTLCưa tới một đhbám HắgpVc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằRng vào giờgpV phút này, kết cục của chúng sẽ không phảLbi ở trong nhà lao lạmcnh như băng lao này.

Hiên Viên DạpO nhíu mày, trng mắBxt nhìn. Một đTLCám ngườThPi đefBáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằoAWm chằHbBm Loan Loan như thế, quảOHo thc không biết sống chết.

Lãnh Loan Loan nga đrLhOu, ánh mắXt bình tĩvUTnh như nước, đZei đgZến trước mt một HắTTTc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảqWTy máu trên ngườprei hắqSpn. LấZey qua một chiếc roi một bên, vung tay đefBánh không ngng.

HắpOc y nhân trng mắOt nhìn nàng, thân thểSOu không kìm lòng đTRược co rúm lạhpi. Chớp mắRt, làn roi vung ra, đNau đUAớn lan tràn. NữBW oa này quảVX thc là ma quỷ, HắWDc y nhân đfVu không quên khoảxsnh khắHbBc nàng ở giữprea đein, mt không đRổi sắOHoc chọc mù mắfVt lão đurmrqi, cht tay hắhbn.

Hiên Viên DạSOu đgZược tổng quảfVn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đUANy hứpOng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảIIqi Loan Loan đUAã nói không cầgZn tra tấrqn sao? Hin tạvUTi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịBx rút dầsn đurmi, Lãnh Loan Loan không nói một lờsi, chỉCZx có cây roi lúc ẩTRn lúc hin. ThờIIqi gian tng chút một đgpVi qua, dầbQn dầSOun, trong mắAt HắAc y nhân đgpVã bắurmt đThPsu toát ra thầAn sắbQc khủng hoảCZxng. Gã nhìn chằefBm chằpm nàng, ngay cảIIq hô hấbQp cũng tht cạoAWn kit.

NữA oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đnNoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩe mình sắprep không thểoAW hít thở, khủng hoảTRng mà chết, Lãnh Loan Loan lạAi quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đVXỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịe thiêu đgZốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đNi v bên ngườOHoi Hiên Viên DạWgv, vy tay với quảsn ngục một bên.

Quảhbn ngục liếc nhìn Hiên Viên DạgpV, đPtược s cho phép của Hoàng đBxế, lin cẩnNn thn cúi ngườZi, nghe s thì thầmcm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đrqi.

“Két…”

QuảBWn ngục rờqSpi đhbi, sau một lúc mang v mườurmi mấgpVy tên thịrq v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườhpi mấOy tên thịBx v đAZi đtến trước mt mườXi tên HắbQc y nhân. Một đqSpối một, bắVXt đhqhoAWu hỏi bối cảmcnh của chúng, là ai sai họ ám sát đrqoàn sứPt đNến Thiên Diu.
đpOọc truyn mới nhấnNt tạLZni tung hoanh . com
Hiên Viên DạO một trn kinh ngạrLhc, đhqhây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầWgvn dùng hình? Hắhqhn căn bảVXn không thấZey có cái gì đoAWc bit? Nhưng rấst nhanh, hắefBn đoAWã hiểqWTu đrqược. MườTLCi mấZey tên thịA v hỏi đfVi hỏi lạTTTi HắOc y nhân nhữVXng vấBWn đmc giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờefB sau, một canh giờLZn sau, lạhqhi thêm na canh giờfV, hai canh giờfV giờt, vn không ngng hỏi đCZxi hỏi lạNi như cũ.

HắZc y nhân đvUTZu tiên thì kiên trì cắpn răng không đbQáp, nhưng tinh thầhpn chúng giống như bịThP cào xé t t đbQến vô tn, vẻ mt bắxst đfVhbu hoảNng hốt, tòa thànhvữNng vàng rốt cục đvUTã có vết nứfVt.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạWgvng theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên Dạhqh rờfVi đprei. Nhưng lạbQi phân phó nếu thịCZx v hết nước miếng, thay ngườNi khác tới hỏi.

Đến bữrqa tối, t thiên lao truyn đBxến tin tứoAWc. Toàn bộ HắOHoc y nhân đBWã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đHbBến, mục đAích là muốn ám sát sứThP thầbQn BắCZxc Bang, DạN Liêu, khơi mào chiến tranh giữZa ba nước.

Hiên Viên DạN bng tỉxsnh đxsgZi ngộ, thì ra đXZeu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho HắOc y nhân cảAZm thấHbBy không nắvUTm đefBược tình huống mà sinh khủng hoảOng, lạvUTi lúc chúng khủng hoảHbBng thì oanh tạrqc, khiến tinh thầRn chúng không thểqWT tp trung, rốt cục đPtã hoảpreng hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.