Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảf: Luyến Nguyt Nhi

QuyểDimn 1: TiểojYu ma nữUN bước đDimouu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý

Converter: Hàng Băng Long
DịwEbch: T Long ThầbTn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlauNgườPPi nhiu vic vui tinh thầln thích!

đojYược s đPPáp lạUNi tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảB thc khiến tâm tình Hiên Viên DạEf đlkYt đqjUến đIsEiểpkPm cao nhấysgt. Con ngườippi luôn luôn thô bạsWo bấYft thườRyong như hắEfn nay lạBi ngày ngày có một nụ cườNi ấzrWm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấPBn m vô trù càng tuấwEbn tú đRến câu hồn ngườwEbi, trong đsWôi mắqt thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đRyoốm sao rơi vào đjoaó, khiến các phi tầysgn, cung nữou nhìn hắjoan không mà thiếu chút nữzsa chảwEby nước miếng. Lãnh Loan Loan tứkYc gin lườWCm nam nhân, trc tiếp đjoaưa ra hai chữpkP: Yêu Nghit.
truyn đplược lấbTy t website tung hoanh
Hiên Viên DạIsE nhíu mày kiếm, càng phát ra đrVPPc ý. Yêu Nghit và Tiểjoau Yêu nữPP va vn xứYfng đjdôi, không phảPPi sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉf! Nam nhân tng cảjq ngườpzIi tảBn ra khí thế thô bạjqo, duy ngã đxZộc tôn rốt cuộc đplã bịEf giấMqMu đRến đrPDâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắttDt nhìn nhau. Hiên Viên DạwEb t nhiên là ánh mắDSt mỉWCm cườopji, hn không thểaow nói cho toàn bộ ngườBi trong thiên hạmwJ biết tâm trạbTng hạPBnh phúc của hắSn giờmwJ phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắRyot, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắsWn đBu nhìn chằUrRm chằpkPm nàng? Tuy rằzrWng hắzrWn sủng ái, dung túng là rấst thoảMqMi mái, nhưng nàng cũng muốn đEfi chơi, mà không phảjdi lúc nào cũng theo hắwEbn kểopj cảwR lúc hắfn đNi làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắpzIp mốc meo rồi, nếu hin tạzsi gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờbTi, nàng xác đgNPBnh sẽ cho hắxZn đWCẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩpkP tới đUrRâu, giọng nói lanh lảUrRnh của HứJUxa Mu truyn đRyoến. Xé rách bầdu không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên Dạipp mấDimt kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạgNi chuyn gì cũng không bằfng chuyn hắMqMn cùng tiểqjUu Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảjdm. Nếu Hứla Mu dám lấply một ít vic nhỏ đwRến làm phin hắojYn, phảMqMi đouánh ông ta mấuy chục đzrWIsEi bảqn.

Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờPPi tháng năm đzrWã rc rỡ đEfến chói mắrVt.

Hứippa Mu nghe thấDSy giọng nói mấout kiên nhn của Hiên Viên Dạzs, do d đkYSng ở ngoài ca. Tâm trạung nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảEfi rấut tốt sao? Sao mà hin tạoui lạui có đaowim báo núi la bùng nổ thế này, hắsn có nên đli vào làm ngườrVi hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạkY một cái, nàng còn muốn tìm vic giảsi buồn. Đưa mắst nhìn ra ngoài ca, lạPPnh lùng nói: “Vào đJUxi.”

Nghe thấgNy giọng nói Lãnh Loan Loan, Hứopja Mu đkYi vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đttDi, có chuyn gì?” Hiên Viên DạDim đkYưa mắIsEt sâu kín nhìn hắPBn, HứbTa Mu kìm lòng không đxZược đpzIánh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờWCi tiết đRyoang rấut nóng, sao trong phòng lạfi lạIsEnh thế này?

“Khởi bẩysgm b hạIsE, nương nương, va rồi Lâm thống lĩmwJnh hồi báo đjoaám sát thủ bịEf giam trong thiên lao, bấgNt lun dùng hình tra tấpln như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đPBến Bắysgc Bang, DạB Liêu, vic này không thểrPD khinh thườlng.

“Một đRám phế vt.” Hiên Viên Dạzs lạPBnh lùng nói, ngay cảzrW vài tên sát thủ cũng không tra đIsEược, còn dùng nhữWCng ngườopji này làm gì?

“Khoan đUrRã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên DạN, đaowôi mắqjUt hắojYc bạpkPch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạSi quên đWCám HắsWc y nhân kia đRyoược nhỉUN? Dám làm loạoun ở đRyoda bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịojY thương, sao nàng có thểmwJ tha cho bọn chúng đpzIược chứRyo.

“BảEfn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữwRa tuyt không tra tấippn.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên DạRyo nghiêng ngườRyoi nhìn Lãnh Loan Loan, cảfm thấDimy hứSng thú.

“Nhìn rồi chng phảttDi sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đYfi ra ngoài.

“Trm muốn đkYi.”

Hiên Viên Dạysg thấfy nàng rờEfi đNi, cũng nhanh chóng đdwEbng dy, nói với HứsWa Mu, “Còn không mau bãi giá.”

Hứua Mu va nghe, chạippy ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng.

Hiên Viên Dạd cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đbTến thiên lao. Ánh dương sáng bạzsc rơi trên hoa và cây cảxZnh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấpkPp lánh. đsọc truyn mới nhấplt tạpzIi tung hoanh . com

Thiên lao

RấbTt nhiu thịkY v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảWCnh vang lên ở nơi âm trầEfm này, thịpkP v cảwR kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên DạojY nắsm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đYfu cúi đaowDimu, chờaow đSợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạMqMi đbTi.”

Lãnh Loan Loan phấJUxt tay với thái giám, tổng quảopjn Thiên lao dn hai ngườRi vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữwEbng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịrPDt kín, nên dù bốn vách tườrVng bên trong đUNu treo đDSèn, nhưng ngọn đwRèn u ám, càng tăng thêm mấippy phầjqn âm trầrPDm.

Hiên Viên Dạipp, Lãnh Loan Loan đRược tổng quảUrRn dn đrPDến một gian phòng tn cùng bên trong. Đippy ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. Mườui HắIsEc y nhân đkYu bịEf cột vào nhữzrWng chiếc cọc gỗ, nhữEfng sợi xích sắEft lớn trói cht ngườzrWi, y phục đrVã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đfộn buông thõng, che khuấRt khuôn mt.

Nghe thấWCy đgNộng tĩDimnh, mấysgy ngườgNi đMqMu ngẩxZng đIsEzsu, ánh mắplt dng ở Hiên Viên DạgN một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắSn. Sợi tóc tùy ý buông thảl, cách khom ngườEfi khiến nàng trở nên lạojYnh như băng. Đáy mắrPDt hn ý không chút nào che giấgNu, nếu không phảpkPi bịEf trói, tin rằRng đgNám HắpzIc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểysgu nữUN oa này bắmwJt đBược thủ lĩzsnh của bọn họ, lạRi đWCưa tới một đRyoám HắwRc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằNng vào giờzs phút này, kết cục của chúng sẽ không phảwRi ở trong nhà lao lạDSnh như băng lao này.

Hiên Viên DạJUx nhíu mày, trng mắMqMt nhìn. Một đrVám ngườmwJi đIsEáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằYfm chằpzIm Loan Loan như thế, quảPP thc không biết sống chết.

Lãnh Loan Loan nga đqxZu, ánh mắzrWt bình tĩunh như nước, đJUxi đuến trước mt một Hắouc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảqy máu trên ngườqjUi hắRyon. LấrPDy qua một chiếc roi một bên, vung tay đMqMánh không ngng.

Hắaowc y nhân trng mắWCt nhìn nàng, thân thểDim không kìm lòng đpkPược co rúm lạWCi. Chớp mắbTt, làn roi vung ra, đgNau đlớn lan tràn. Nữou oa này quảq thc là ma quỷ, Hắippc y nhân đRyou không quên khoảunh khắRc nàng ở giữmwJa đdin, mt không đPBổi sắjdc chọc mù mắpzIt lão đrVaowi, cht tay hắYfn.

Hiên Viên Dạzs đwRược tổng quảjqn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đUrRaowy hứRng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảaowi Loan Loan đplã nói không cầxZn tra tấWCn sao? Hin tạBi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịipp rút dầNn đBi, Lãnh Loan Loan không nói một lờpkPi, chỉjq có cây roi lúc ẩsWn lúc hin. ThờEfi gian tng chút một đaowi qua, dầPBn dầzrWn, trong mắippt Hắysgc y nhân đgNã bắplt đbTWCu toát ra thầWCn sắDSc khủng hoảsng. Gã nhìn chằWCm chằwRm nàng, ngay cảUN hô hấUrRp cũng tht cạDSn kit.

NữMqM oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đwRoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩpkP mình sắbTp không thểysg hít thở, khủng hoảEfng mà chết, Lãnh Loan Loan lạBi quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đxZỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịxZ thiêu đRốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đDimi v bên ngườRi Hiên Viên DạrPD, vy tay với quảwRn ngục một bên.

Quảjqn ngục liếc nhìn Hiên Viên Dạjoa, đrPDược s cho phép của Hoàng đwRế, lin cẩRn thn cúi ngườDSi, nghe s thì thầbTm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đdi.

“Két…”

QuảwRn ngục rờNi đpzIi, sau một lúc mang v mườwEbi mấippy tên thịpzI v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườJUxi mấjoay tên thịysg v đrPDi đIsEến trước mt mườsi tên HắgNc y nhân. Một đYfối một, bắplt đkYaowu hỏi bối cảaownh của chúng, là ai sai họ ám sát đbToàn sứRyo đYfến Thiên Diu.

Hiên Viên DạwR một trn kinh ngạEfc, đippây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầsWn dùng hình? HắJUxn căn bảpzIn không thấfy có cái gì đuc bit? Nhưng rấWCt nhanh, hắIsEn đmwJã hiểbTu đlược. MườIsEi mấJUxy tên thịjd v hỏi đzsi hỏi lạRyoi HắMqMc y nhân nhữbTng vấMqMn đMqM giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờJUx sau, một canh giờB sau, lạDSi thêm na canh giờzrW, hai canh giờopj giờwEb, vn không ngng hỏi đui hỏi lạli như cũ.

HắmwJc y nhân đIsEjqu tiên thì kiên trì cắjdn răng không đJUxáp, nhưng tinh thầEfn chúng giống như bịmwJ cào xé t t đojYến vô tn, vẻ mt bắzst đaowpkPu hoảjoang hốt, tòa thànhvữung vàng rốt cục đqjUã có vết nứNt.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạopjng theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên DạUrR rờBi đippi. Nhưng lạopji phân phó nếu thịIsE v hết nước miếng, thay ngườui khác tới hỏi.

Đến bữrVa tối, t thiên lao truyn đIsEến tin tứjdc. Toàn bộ HắbTc y nhân đttDã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đEfến, mục đmwJích là muốn ám sát sứMqM thầjoan BắsWc Bang, DạDS Liêu, khơi mào chiến tranh giữDima ba nước.

Hiên Viên DạPB bng tỉojYnh đjoaippi ngộ, thì ra đJUxMqMu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho HắSc y nhân cảpkPm thấJUxy không nắxZm đrVược tình huống mà sinh khủng hoảMqMng, lạMqMi lúc chúng khủng hoảUrRng thì oanh tạSc, khiến tinh thầttDn chúng không thểB tp trung, rốt cục đrVã hoảxZng hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.

banner