Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 09: Chiến thuật tâm lý
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảQcI: Luyến Nguyt Nhi

QuyểltEn 1: TiểYu ma nữMvl bước đMhcEu trưởng thành
Chương 109: Chiến thut tâm lý

Converter: Hàng Băng Long
DịvuOch: T Long ThầFn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlauNgườImi nhiu vic vui tinh thầlun thích!

đEQbược s đWjzáp lạUwhi tình yêu của Lãnh Loan Loan, quảyzl thc khiến tâm tình Hiên Viên DạEQb đzjMt đhWMến đltEiểgLm cao nhấzvIt. Con ngườaYi luôn luôn thô bạtCMo bấaYt thườiying như hắlun nay lạzvIi ngày ngày có một nụ cườFi ấImm áp ngọt ngào trên khóe ming. Gương mt tuấEQbn m vô trù càng tuấMhn tú đltEến câu hồn ngườcyi, trong đluôi mắmt thâm thúy lóe ra ánh sáng, giống như có vô số đQYjốm sao rơi vào đluó, khiến các phi tầtn, cung nữSt nhìn hắbVwn không mà thiếu chút nữIISa chảbVwy nước miếng. Lãnh Loan Loan tứCzc gin lườhWMm nam nhân, trc tiếp đluưa ra hai chữcE: Yêu Nghit.

Hiên Viên DạiZc nhíu mày kiếm, càng phát ra đWjzSjc ý. Yêu Nghit và TiểiZcu Yêu nữcy va vn xứvKng đyzlôi, không phảuti sao?

Lãnh Loan Loan không nói gì, nam t này càng ngày càng vô sỉIIS! Nam nhân tng cảVSg ngườQYji tảpn ra khí thế thô bạzo, duy ngã đcEộc tôn rốt cuộc đzvIã bịcy giấWjzu đbVwến đcEâu rồi?

Ng Thư Phòng, một lớn một nhỏ trng mắgLt nhìn nhau. Hiên Viên DạiZc t nhiên là ánh mắtt mỉyzlm cườzRi, hn không thểtCM nói cho toàn bộ ngườlui trong thiên hạY biết tâm trạOung hạjMnh phúc của hắlun giờzvI phút này. Mà Lãnh Loan Loan trng mắtt, càng trng, trng, trng!!!. Nam nhân này, hình như mỗi giây mỗi phút hắvuOn đSju nhìn chằgLm chằwFm nàng? Tuy rằpng hắQVQn sủng ái, dung túng là rấFt thoảti mái, nhưng nàng cũng muốn đcEi chơi, mà không phảhi lúc nào cũng theo hắbVwn kểm cảEQb lúc hắzn đwFi làm công chuyn. Ở Ng Thư Phòng vài ngày, sắup mốc meo rồi, nếu hin tạhWMi gã nam nhân không hay ho kia dám nhiu lờWjzi, nàng xác đtltEnh sẽ cho hắutn đYẹp mt!

“Hoàng thượng…”

Đang nghĩQcI tới điZcâu, giọng nói lanh lảyzlnh của HứiZca Mu truyn đMvlến. Xé rách bầMhu không khí như ngâm nước này, cũng vì thế chọc tới phin toái.

“Kêu la cái gì?” Hiên Viên Dạt mấIISt kiên nhn nói, “Có chuyn gì?” Hin tạzi chuyn gì cũng không bằjMng chuyn hắMhn cùng tiểiZcu Hoàng hu tiếp tục bồi dưỡng tình cảvKm. Nếu Hứjta Mu dám lấtCMy một ít vic nhỏ đaYến làm phin hắIISn, phảti đVpánh ông ta mấFy chục đVpcEi bảpn.

Cơn gió mùa hè tràn vào t ngoài ca sổ, mt trờhWMi tháng năm đcyã rc rỡ đutến chói mắiyit.

Hứyzla Mu nghe thấwQiy giọng nói mấUwht kiên nhn của Hiên Viên Dạm, do d điyiWjzng ở ngoài ca. Tâm trạVpng nhiu ngày nay của Hoàng thượng không phảzvIi rấMvlt tốt sao? Sao mà hin tạwFi lạbVwi có đVSgim báo núi la bùng nổ thế này, hắVSgn có nên đvuOi vào làm ngườti hết gin hay không?

Lãnh Loan Loan liếc nhìn Hiên Viên DạWjz một cái, nàng còn muốn tìm vic giảQYji buồn. Đưa mắwQit nhìn ra ngoài ca, lạznh lùng nói: “Vào đhWMi.”

Nghe thấcEy giọng nói Lãnh Loan Loan, Hứza Mu đuti vào.

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

“Nói đEQbi, có chuyn gì?” Hiên Viên Dạh đZdưa mắyzlt sâu kín nhìn hắjtn, HứwFa Mu kìm lòng không đluược đtánh cái rùng mình. Kỳ quái, rõ ràng thờti tiết đYang rấiZct nóng, sao trong phòng lạbVwi lạvKnh thế này?

“Khởi bẩtm b hạIY, nương nương, va rồi Lâm thống lĩcynh hồi báo đbVwám sát thủ bịVSg giam trong thiên lao, bấwQit lun dùng hình tra tấyzln như thế nào cũng không mở ming khai.” S tình liên quan đIYến BắIYc Bang, DạcE Liêu, vic này không thểIm khinh thườhng.

“Một đltEám phế vt.” Hiên Viên Dạjt lạpnh lùng nói, ngay cảEQb vài tên sát thủ cũng không tra đuược, còn dùng nhữEQbng ngườlui này làm gì?

“Khoan đjMã… “

Lãnh Loan Loan chn giọng Hiên Viên Dạm, đMvlôi mắzt hắEQbc bạgLch phân minh sáng lên. A, sao mà mình lạjti quên đFám HắzRc y nhân kia đtược nhỉMvl? Dám làm loạtn ở đVpZda bàn của nàng, còn dám làm tướng quân lão cha của nàng bịu thương, sao nàng có thểut tha cho bọn chúng đWjzược chứEQb.

“BảCzn cung có cách khiến chúng khai, hơn nữma tuyt không tra tấZdn.”

“A, Hoàng hu có cách gì?” Hiên Viên Dạut nghiêng ngườUwhi nhìn Lãnh Loan Loan, cảyzlm thấPPUy hứlung thú.

“Nhìn rồi chng phảWjzi sẽ biết sao.” Lãnh Loan Loan nói, đSji ra ngoài.

“Trm muốn đuti.”

Hiên Viên DạcE thấImy nàng rờzvIi điyii, cũng nhanh chóng đwFwQing dy, nói với HứMvla Mu, “Còn không mau bãi giá.”

HứPPUa Mu va nghe, chạvuOy ra ngoài ca gọi thái giám nâng kiu rồng. xem chương mới tạuti tunghoanh(.)com

Hiên Viên DạltE cùng Lãnh Loan Loan cùng ngồi trong kiu rồng, hướng đMvlến thiên lao. Ánh dương sáng bạImc rơi trên hoa và cây cảzRnh, giống như khủ lên chúng một lớp áo lấiZcp lánh.

Thiên lao

RấvKt nhiu thịz v gác, âm lãnh không có một tia nhân khí.

“Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hu giá lâm.”

Giọng nói lanh lảZdnh vang lên ở nơi âm trầVSgm này, thịt v cảIY kinh, quỳ xuống:

“Tham kiến Hoàng thượng, nương nương.”

Cỗ kiu dng trước ca Thiên lao, Hiên Viên DạhWM nắMhm Lãnh Loan Loan bước xuống. Bọn thái giám đCzu cúi đStjMu, chờyzl đaYợi phân phó.

“Các ngươi lưu lạCzi đSti.”

Lãnh Loan Loan phấjMt tay với thái giám, tổng quảEQbn Thiên lao dn hai ngườaYi vào Thiên lao.

Thiên lao, nhữzvIng gian tù nối tiếp nhau, bởi vì bịtt kín, nên dù bốn vách tườtng bên trong đSju treo đaYèn, nhưng ngọn đMhèn u ám, càng tăng thêm mấyzly phầjMn âm trầCzm.

Hiên Viên DạMvl, Lãnh Loan Loan đzvIược tổng quảvKn dn điyiến một gian phòng tn cùng bên trong. ĐbVwy ra cánh ca va lớn va nng, ‘két’ một tiếng, trong Thiên lao yên lng vang lên một âm thanh chói tai. MườVpi HắMhc y nhân đIISu bịQVQ cột vào nhữImng chiếc cọc gỗ, nhữSjng sợi xích sắjMt lớn trói cht ngườVpi, y phục đMvlã có vết máu loang lổ, mái tóc hỗn đzộn buông thõng, che khuấZdt khuôn mt.

Nghe thấwQiy đYộng tĩStnh, mấEQby ngườQYji đEQbu ngẩhng điyizvIu, ánh mắlut dng ở Hiên Viên Dạu một thân hoàng bào và Lãnh Loan Loan nhỏ nhắun. Sợi tóc tùy ý buông thảtCM, cách khom ngườWjzi khiến nàng trở nên lạFnh như băng. Đáy mắZdt hn ý không chút nào che giấStu, nếu không phảlui bịY trói, tin rằiying đMvlám Hắjtc y nhân này sẽ xông lên xé rách họ. Là vì tiểQVQu nữwF oa này bắQcIt đhWMược thủ lĩaYnh của bọn họ, lạMvli đQcIưa tới một đzám HắImc y nhân khác bao vây, nếu không, tin rằFng vào giờz phút này, kết cục của chúng sẽ không phảPPUi ở trong nhà lao lạWjznh như băng lao này.

Hiên Viên DạhWM nhíu mày, trng mắCzt nhìn. Một đaYám ngườZdi đhWMáng chết, cư nhiên dám ngông cuồng nhìn chằOum chằzm Loan Loan như thế, quảcy thc không biết sống chết.

Lãnh Loan Loan nga đSjzvIu, ánh mắImt bình tĩQYjnh như nước, đYi đtCMến trước mt một HắUwhc y nhân, nhìn chăm chú vào ming vết thương còn chảaYy máu trên ngườpi hắjMn. LấUwhy qua một chiếc roi một bên, vung tay đUwhánh không ngng.

HắEQbc y nhân trng mắQVQt nhìn nàng, thân thểzvI không kìm lòng đuược co rúm lạPPUi. Chớp mắjMt, làn roi vung ra, đEQbau đOuớn lan tràn. NữIY oa này quảMvl thc là ma quỷ, HắUwhc y nhân đzvIu không quên khoảzRnh khắluc nàng ở giữbVwa đvuOin, mt không đvKổi sắaYc chọc mù mắbVwt lão điZcQcIi, cht tay hắzRn.

Hiên Viên DạvuO đIYược tổng quảbVwn bưng tới một chiếc ghế da, da lưng vào ghế tràn đOuiZcy hứStng thú nhìn Lãnh Loan Loan. Không phảtCMi Loan Loan đltEã nói không cầMvln tra tấwQin sao? Hin tạEQbi nàng như vy là muốn làm gì?

Không khí trong ngục giống như bịcE rút dầCzn đVpi, Lãnh Loan Loan không nói một lờSji, chỉOu có cây roi lúc ẩcEn lúc hin. ThờvKi gian tng chút một đuti qua, dầYn dầaYn, trong mắzvIt HắIISc y nhân đtã bắut đZdaYu toát ra thầzRn sắjtc khủng hoảlung. Gã nhìn chằtm chằjtm nàng, ngay cảt hô hấvuOp cũng tht cạhWMn kit.

Nữu oa này rốt cuộc muốn làm gì?

Bởi vì không đgLoán ra, bọn họ càng sợ hãi.

Ngay khi họ nghĩUwh mình sắQVQp không thểY hít thở, khủng hoảStng mà chết, Lãnh Loan Loan lạiZci quăng roi sang một bên, cây roi rơi vào bếp lò đUwhỏ rc. T trong lò phát ra tiếng roi bịbVw thiêu đImốt, khói toát ra.

Lãnh Loan Loan đvuOi v bên ngườzvIi Hiên Viên DạgL, vy tay với quảun ngục một bên.

QuảStn ngục liếc nhìn Hiên Viên DạvuO, đtược s cho phép của Hoàng đQcIế, lin cẩQYjn thn cúi ngườzi, nghe s thì thầutm của Lãnh Loan Loan, rồi trở đbVwi.

“Két…” truyn đcEược lấIYy t website tung hoanh

QuảltEn ngục rờMvli đcEi, sau một lúc mang v mườhi mấjMy tên thịMh v.

Lãnh Loan Loan vung tay lên, mườOui mấyzly tên thịjM v đgLi đvuOến trước mt mườImi tên HắcEc y nhân. Một đtối một, bắIISt đjtQcIu hỏi bối cảpnh của chúng, là ai sai họ ám sát điZcoàn sứh đtến Thiên Diu.

Hiên Viên DạIm một trn kinh ngạgLc, đVSgây là cái mà Loan Loan gọi là bin pháp mà không cầtn dùng hình? HắOun căn bảStn không thấzRy có cái gì đtc bit? Nhưng rấUwht nhanh, hắVSgn đtCMã hiểiyiu đvKược. MườgLi mấMhy tên thịaY v hỏi đOui hỏi lạjMi HắhWMc y nhân nhữjMng vấutn đQcI giống nhau, như vô số tiếng o o của ong mt. Na canh giờaY sau, một canh giờSt sau, lạgLi thêm na canh giờiZc, hai canh giờMvl giờt, vn không ngng hỏi đVpi hỏi lạpi như cũ.

HắiZcc y nhân đzvISju tiên thì kiên trì cắCzn răng không đImáp, nhưng tinh thầQVQn chúng giống như bịIIS cào xé t t điyiến vô tn, vẻ mt bắFt đcEYu hoảcEng hốt, tòa thànhvữPPUng vàng rốt cục đltEã có vết nứUwht.

Lãnh Loan Loan cũng không có tâm trạStng theo chân chúng tiếp tục nghe, lin kéo Hiên Viên DạvK rờVSgi đImi. Nhưng lạvKi phân phó nếu thịltE v hết nước miếng, thay ngườYi khác tới hỏi.

Đến bữQVQa tối, t thiên lao truyn điyiến tin tứSjc. Toàn bộ HắzRc y nhân đStã khai, bọn họ là sát thủ Hổ Khiếu phái đzến, mục đpích là muốn ám sát sứIIS thầwQin BắwFc Bang, DạcE Liêu, khơi mào chiến tranh giữIma ba nước.

Hiên Viên DạltE bng tỉVSgnh đStSti ngộ, thì ra đmtu tiên là Lãnh Loan Loan làm cho Hắtc y nhân cảQcIm thấgLy không nắtm đutược tình huống mà sinh khủng hoảutng, lạjMi lúc chúng khủng hoảUwhng thì oanh tạVSgc, khiến tinh thầQYjn chúng không thểltE tp trung, rốt cục đcEã hoảlung hốt khai. Mà theo nàng nói, chiêu này tên là…

Chiến thut tâm lý.