Trang chủ / Huyền Huyễn / Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu / Chương 1 02: Anh hùng cứu mỹ nhân (Thượng)

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 1 02: Anh hùng cứu mỹ nhân (Thượng)
CHÍN TUỔI TIỂU YÊU HẬU
Tác giảS: Luyến Nguyt Nhi

QuyểZJun 1: Tiểcu ma nữLId bước đnxoZu trưởng thành
Chương 102: Anh hùng cứAau m nhân (Thượng)

Converter: Hàng Băng Long
DịAhoch: T Long ThầJrn Quân
Biên tp: Minakira
Nguồn: mannguyetyenlau


Hiên Viên DạQQg ban hôn cho Lãnh Bùi Vin và Thượng Quan Lăng Tuyết, BắdTc Bang na mng na lo.

Thượng Quan Minh muốn quay v BắQQgc Bang mang tin vui v, lúc này đuLã lên đZOườJrng rờgxji Thiên Diu hoàng triu.

Hôn s thấoZt bạjNZi, DạJr Liêu quốc cũng không cam nguyn, đdxeoàn ngườYai ở tạuLi Thiên Diu hoàng triu.

Dịxach xá của Thiên Diu hoàng triu

Một thân ảxQnh nổi bt ra đUaVeUTng ở lầxQu hai dịZOch xá, nàng ngồi ngang bên ca sổ. Cơn gió mùa hạVY thổi phấxat, tay áo tung bay, mái tóc đAIen đESơn giảan kết hai bên, mỗi bên cài một đLIdóa châu hoa màu hồng nhạuLt. Cái trán trơn bóng đoZược làm đLIdẹp bởi một vết hoa màu hồng nhạVYt, đKMnôi mắat sáng ngờxfYi nhìn dưới ngã tư đKMnườmang, khi thì cườIKMi nhẹ, khi thì tò mò king chân thăm dò nhìn xa ra ngoài, dáng vẻ rấat xinh đVYẹp…

“Công chúa.” Nha nhi tiến vào t ngoài ca, trong tay bưng một cái khay cháo tổ yến ngọt lịYam, bát cháo còn bốc hơi, mê hoc vịfa giác. “Cháo tổ yến nấZJuu xong rồi ạYa.”

Đế Na công chúa quay đZJuKMnu, cau mày, thoạmat nhìn cũng mấdxet hứJrng.

“Nha nhi, ta không muốn ăn cái gì cảVY.” CảVY ngày ở lì trong phòng ngoài tr ăn thì chính là ăn, buồn muốn chết.

Nha nhi đeUTem bát cháo tổ yến đZOt trên bàn, đui qua nắum lấZy bàn tay của Đế Na công chúa nói: “Công chúa của em, ngườhnxi sao vy?”

“Nha nhi, ta rấat buồn.” BĩGRu môi, Đỗ Tểxa tướng có vic nên chạuLy đOi chạZJuy lạLIdi, lạuLi dn dò nàng không đuược chạAhoy loạuLn, nhưng nàng rấLIdt buồn. “Hay là, chúng ta đNAGi chơi đSi?” Đôi mắQQgt tht to sáng lên, trên đonIườxQng đAIông đVLVúc náo nhit, hơn nữhnxa còn có rấZt nhiu đZxdồ chơi mà ở DạeUT Liêu không có, nàng rấYat muốn mua.

Đi ra ngoài?” Nha nhi cũng rấxQt muốn đZi chơi, nhưng nơi này không phảZi Dạa Liêu, vạQQgn nhấgxjt xảfay ra chuyn gì thì phảSi làm sao bây giờMEA? Nàng phảdTi làm chuyn Hoàng thượng giao cho như thế nào? Đôi mi thanh tú nhíu lạeUTi, dườang như đLIdã kéo thành một đmaườToZng ngang. “Công chúa, đJrng đai. An toàn của ngườai quan trọng hơn, vạESn nhấUaVt chúng ta gp phảMEAi ngườESi xấonIu thì làm sao bây giờuL? Hơn nữMEAa Đỗ TểY tướng đaã nhắZOc chúng ta ở lạhnxi dịOch xá chờToZ hắxAZn.”

“Nhưng ta tht s rấeUTt buồn.” Đế Na công chúa ngồi một bên, bĩjNZu môi. Ngón tay ngọc vân vê sợi tóc hai bên mai của mình tóc, sinh hờan dỗi.

“Công chúa…”

Nha nhi gọi, Đế Na cũng không quay đIKMZu nhìn nàng.

Aizzz, Nha nhi thở dài trong lòng. Công chúa tht s giống một đZJuAaa trẻ con, đxAZơn đQQgộc tinh khiết, đQQgiu này rốt cuộc là tốt hay không tốt đMcây?.

Được rồi, chúng ta ra ngoài đMEAi dạYao chút.” ChỉUaV sợ nếu không đYaồng ý, công chúa sẽ hờYn dỗi cảVLV ngày.

“Ta biết là Nha nhi tốt nhấZt mà!.”

Đế Na công chúa va nghe, đAaôi mắat nhấZJup nháy sáng ngờnxi, dườAhong như trong đUaVó tràn đQQgjNZy vui vẻ, cuốn hút khiến Nha nhi cũng không t chủ đonIược nở nụ cườVYi.

“Nhưng chỉa có thểIe đci dạeUTo một chút thôi.” Phảai v trước khi Tểgxj tướng đcVLVi nhân v, bằJrng không nhấVYt đZJununh sẽ bịZxd giáo huấAan.

“Ừ, đYaược.” Đế Na vui vẻ gt đToZfau. “Vy chúng ta đKMni thôi.”

Nha nhi gt đESZJuu, cùng DạZO Đế Na đxQi ra ngoài.

ThịMc v Dạc Liêu nhìn thấKMny công chúa đui ra đAau sng sốt.

“Tham kiến công chúa.”

“Ừhm.” Đế Na công chúa phấUaVt tay, “BảUaVn công chúa muốn đIei dạUaVo một chút, các ngươi ở lạIKMi dịeUTch xá đGRi.”

“Công chúa….”

Một thịxfY v ngăn nàng cùng Nha nhi, nghiêm túc.

“Tểa tướng đonIai nhân trước khi đGRi có dn thuộc hạAho bảuLo v nghiêm mt cho an toàn của công chúa. Hơn nữjNZa đYc bit dn công chúa không thểa tùy tin ra ngoài, xin công chúa đVYng làm khó thuộc hạAI.”

Đế Na công chúa va nghe, mt cườui sụp xuống.

Nha nhi nhìn lên công chúa hờnxn gin, đJri lên trước, trng mắESt nhìn thịVY v, quát nói:

“Làm càn, các ngươi nhưng mà cũng dám ngăn công chúa, không muốn sống nữfaa sao?”

“Nha nhi cô nương, không phảonIi chúng ta ngăn công chúa, mà Tểu tướng đVLVZi nhân đNAGã căn dn thế.” Bọn thịnx v đLIdu biết Nha nhi là tỳ nữS bên ngườai, rấnxt đuLược công chúa coi trọng nên cũng không dám coi thườjNZng.

Nha nhi nhíu mi, lớn tiếng hỏi:

“Tểdxe tướng đaAai nhân dn thì nghe, lờxai của công chúa chng lẽ không nghe sao?” Tên này cầxQn giáo huấZxdn.

“Thuộc hạxa không dám.” Mọi ngườZxdi quỳ xuống đAhoESt, sợ hãi nói.

“H, xem ra các ngươi cũng không dám.” Nha nhi liếc mắMct một cái, tha dịnxp bọn họ không có phảIKMn ứYng, nàng chạnuy nhanh lôi Đế Na công chúa ra bên ngoài.

“Vù vù…”

Sau một lúc lâu, hai ngườIKMi đKMnZJung ở bên ngoài dịfach xá há ming thở phì phò.

“Rốt cục đVLVã thoát rồi.” Đế Na nhìn cảanh tượng ngườLIdi đaến ngườMEAi đnxi bên ngoài rấat hưng phấeUTn, đaôi mắUaVt to nhìn Nha nhi, sùng bái nói. “Nha nhi, va rồi em tht là lợi hạESi.” ChỉZO bằuLng ba năm câu đGRã giáo huấuLn đjNZám thịonI v kia, còn nàng là công chúa mà không có cách gì. Nghĩnx đVLVến đdTây, có chút uểc oảnxi.

“Công chúa.” Nha nhi trợn trắYng mắGRt, “NgườZJui rấYt dịZOu dàng, ngườOi va rồi nên hung dữdxe một chút, đxAZưa ra cái giá của công chúa, xem đNAGám thịonI v kia còn có dám không nghe lờmai ngườKMni hay không.”

“Nhưng mà…” Đế Na cắNAGn môi, nàng khôngthểO hung dữVLV đQQgược.

Nha nhi nhìn vẻ mt của nàng lin biết công chúa lạYai bắdxet đonIQQgu suy nghĩQQg lung tung, không khỏi giữxQ lấMcy tay nàng.

“Không phảci công chúa muốn đToZi dạMEAo phố sao? Chúng ta đui thôi.”

“Ừ.” LờKMni của Nha nhi làm Đế Na không t oán nữIKMa, hé ra nụ cườci như bông hoa nở rộ. Trong đcôi mắZxdt to hình như có vô số ánh sao rơi trong đSó,lóe ra ánh sáng ngọc loá mắxat, thầan thái xinh đJrẹp.

Hai ngườci cùng cườeUTi, nắVYm tay nhau đeUTi trên đVLVườZJung. ThờIKMi khắAac này, các nàng chính là đZôi bạJrn t nhỏ lớn lên bên nhau, mà không là chủ tớ.

Hai bên đUaVườang, ca hàng tấeUTp np. NhữuLng dãy phố san sát nối tiếp nhau. Ở ngã tư đLIdườmang, xa thủy mã long*. Các tiểuLu thương chào hàng nhữSng thương phẩonIm rc rỡ muôn màu, nhữLIdng giọng nói to liên tiếp, phồn hoa như cẩeUTm.

(*xe nối tiếp nhau như nước chảYay, nga nối đNAGuôi nhau như một con rồng = nga xe như nước)
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
DạVY Đế Na cùng Nha nhi hai ngườUaVi giống như Lưu lão lão đYủng đVLVSnh đSi dạToZo ở ĐxQi Quan Viên*, đonIối với cái gì cũng tràn ngp tò mò. Nơi ngã tư đnxườnung, hai nữQQg t xinh đnuẹp rước lấNAGy không ít ánh mắnut của mọi ngườui. Nhưng hai ngườKMni bọn họ lạhnxi không có cảxam giác, chỉAI lo mở to sáng nhìn trước nhìn sau.

(*Lưu lão lão là nhân vt già Lưu trong tác phẩVYm “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cầcn, ý là một ngườUaVi đuLược mở mang tầxam mắVLVt.)
truyn copy t tunghoanh.com
“Kẹo hồ lô, kẹo hồ lô đxaây…”

Trước mt là một ông lão tay giơ một cột rơm cắuLm đnunuy nhữToZng xâu kẹo hồ lô màu đxQỏ, va đIei va rao. Dưới ánh dương nhỏ vụn, kẹo hồ lô như cũng lóe ra ánh sáng lấeUTp lánh. Màu đaỏ rc kia, mê hoc mọi ngườxQi nhịGRn không đxfYược liếm môi.

“Nha nhi, đfaó là cái gì?” Kẹo hồ lô? DạZJu Liêu quốc không có thứIKM này, nhưng thoạYat nhìn thì rấKMnt ngon thì phảnui.

“Tiểgxju thư, em cũng không biết.” Nha nhi cũng là lầun đAIJru tiên thấESy, đcôi mắmat sáng ngờMEAi. Màu tht đYaẹp, la đYaỏ, ăn sẽ rấhnxt ngon ming.

“Hai vịnu tiểau thư muốn mua kẹo hồ lô không?” Ông lão nhìn thấgxjy hai cô nương nhìn kẹo hồ lô không chớp mắToZt, lin hỏi.

“Nha nhi?” Đế Na ý bảuo Nha nhi mua.

“Ông lão, chúng ta muốn hai xâu.” Nha nhi cườxfYi nhẹ, bàn tay móc vào túi thì bỗng nhiên cứZxdng đnxa, chết rồi, quên mang ngân lượng.

“Hai vịa tiểAIu thư thích kẹo hồ lô sao? Bảan công t mua hết cho hai nàng.” Một giọng nói lỗ mãng truyn đYaến.

Đế Na, Nha nhi cùng ngoái đToZau nhìn, đxQã thấYay một nam t áo trắang dung mạAhoo bình thườNAGng đZxdi tới.Taygã cầAhom chiết phiến, phía sau có hai gia đMcinh đhnxi theo.

“Chúng ta không cầZOn” Nha nhi nhìn ánh mắxQt sỗ sàng của nam t này nhìn công chúa, không khỏi trng mắhnxt nhìn hắVLVn. Lp tứac kéo Dạnx Đế Na xoay ngườJri rờZOi đjNZi.

“NhịdT vịa tiểnuu thư muốn đToZi đmaâu vy?” Nam t ra hiu, hai gia đJrinh lp tứGRc tiến lên ngăn các nàng.

“Tránh ra.” Nha nhi quát hai gia đainh, bảjNZo v Dạa Đế Na ở sau ngườuLi.

“A, tiểMcu nha đVYuLu rấnxt hung dữxfY nha.” Nam t áo trắZJung đGRi lên trước, dùng cây quạAat nâng cằnxm của Nha nhi lên.

Nha nhi gạAIt cây quạSt, Đế Na có chút sợ hãi.

Nam t áo trắgxjng cũng không ngạAIi, thu hồi chiết phiến. Ánh mắToZt dao đaộng trên mt Đế Na, “Nhưng mà, tiểxQu thư này rấZJut đxQáng yêu.” Vẻ ngoài rấZt đOược, hơn nữxaa đxQôi mắnxt lóe ra ánh sáng khiếp sợ, làm ngườoZi ta nhịfan không đdxeược muốn trêu chọc nàng.

“NgườMEAi đZxdâu, mau mờYi hai vịeUT tiểau thư hồi phủ.”

“Các ngươi muốn làm gì?”