Trang chủ / Huyền Huyễn / Chiến Thần Bất Bại / Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*

Chiến Thần Bất Bại

Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*
Bấzt BạHHpi Chiến ThầMFn
Phương Tưởng

Chương 75: Hùng Miêu phỉjzO đCIoàn*

NgườImi dịYnEch: cocaram
Biên tp: Luyn Khí TiểNzu T
Nhóm dịFch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach.com


 


*Hùng miêu: gấLlpu trúc. Nhưng trong tình huống này nếu đLlpMG gấzu trúc thì nghe d thương quá nên đFHHp nguyên.

“Luyn hồn?” Đườzgng Thiên bịpC lờwci nói của Binh đUUi thúc hấLlpp dn.

“Ừ!” Binh đImwi thúc va nhớ lạPMji va nói:
“Vũ k khi đjUó so với bây giờnC khác nhau không nhiu. Khi ấpCy, chúng ta cũng đCã thc hin rấdt nhiu nghiên cứoMnu đxmxối với vũ hồn. Sau đpuó, chúng ta phát hin vũ hồn tht ra là một loạHHpi ấCIn ký năng lượng. Ban đKjDCIu nó ẩzgn nấnLHp ở tn sâu bên trong tinh thầEFMn của con ngườKjDi, cc kỳ yếu ớt. Võ giảDd khi bắjlDt đYnEnCu tu luyn chân lc không ngng rèn luyn cơ thểnLH, mà theo đDdó nó t t tỉImnh lạCi. Khi võ giảPMj đjzOzt tới cấoMnp bốn, va vn là một mc giới hạMGn nó bắtYPt đFYnEu thứjlDc tỉImnh hoàn toàn cùng với t t lớn mạEFMnh. Vũ hồn rấjUt huyn bí, ở niên đFbEEti của ta không có ai có thểNz hoàn toàn hiểNzu rõ. Bây giờDjP đNzến thờNzi này cũng không có ai hiểnCu đCIược. Có ngườnLHi cho rằpCng nó là một loạNzi ấjlDn ký năng lượng. NgườKjDi khác lạSi nói nó là ý thứKjDc thứRoG hai. Học thuyết v vũ hồn cc kỳ phứzc tạDjPp, bảnCn thân vũ hồn lạCIi càng phứHxc tạMFp hơn.”

ĐườGNzng Thiên chổ hiểPMju chổ không, nhữjUng nội dung thế này đKjDối với hắjUn có chút quá thâm sâu.

Binh đDjPCIi thúc tiếp tục nói: “ Mc dù không biết bảUn chấDdt của vũ hồn là gì nhưng chúng ta đgối với vic nghiên cứDdu vũ hồn không phảMji không thu hoạdch đYnEược gì. Vũ hồn có hai yếu tố trọng yếu, đwcó là đjUộ ngưng thc và đMjộ tinh khiết. Phàm là vũ hồn cườjlDng đMFNzi, bấCIt kểLlp năng lc của nó là cái gì thì càng ngưng thc và tinh khiết. Độ ngưng thc và đNzộ tinh khiết của vũ hồn có quan h vô cùng cht chẽ, hỗ trợ nhau, vô cùng kỳ diu. Nếu như một cái vũ hồn lớn mạnCnh đpCến lúc gp bình cảgnh. Lúc này chỉxmx có nâng cao đPMjộ tinh khiết của vũ hồn mới có thểF giúp vũ hồn lớn mạlSnh thêm một bc. Mà cũng giống như vy, một vũ hồn tăng lên gp mứnLHc bình cảPArnh của đjzOộ tinh khiết, lúc này vũ hồn cầDjPn phảwci lớn mạMjnh thì mới có thểjU tiếp tục phát triểKjDn”

“Vũ hồn lợi hạRoGi như vy sao?” ĐườAICng Thiên có chút không thểF giảNzi thích: “Tr luyn chế thẻ hồn tướng ra, vũ hồn còn đnLHược dùng đpuMG làm gì ?”

“DĩnC nhiên là lợi hạYnEi rồi.” Giọng nói Binh đRoGoMni thúc hơi nghiêm túc: “Ngươi sau này sẽ biết. Cấgp thấAICp, chân lc là tấjzOt cảg. Tới cao cấHnp, vũ hồn là tấAICt cảC.”

“Cao cấEEtp là bao nhiêu a?” Đ ườnCng Thiên hỏi.

“Sau thp giai.” Binh thun ming nói

ĐườEFMng Thiên mt mày méo xẹo: “Cái này hơi quá xa vờgi rồi…”

Vẻ mt Binh khinh bỉG: “Mới như thế đFbã thấzy xa vờoMni rồi ư? Thiếu niên như thầHHpn sợ rồi hảHHp?”

ĐườYnEng Thiên lp tứlSc nhảzy dng lên, trợn mắUt nhìn: “Này đNzjlDi thúc, không đjzOược nói ba! Thp giai đDjPối với thiếu niên như thầxmxn thì có là cái gì? H! Tấzt cảMF đCu sẽ bịMG thiếu niên như thầEFMn đpCnLHp đwổ! Ha ha! Sợ run rồi sao đxmxHni thúc?”

“Tiểxmxu t tứd giai cuồng vọng! Vô tri! T đOwzi!” Binh mỉAICa mai.

“Oa oa oa! Ta muốn cùng ngươi quyết đCMFu! ĐCi thúc! Đến đHnây đdi! Run sợ dưới cái bóng của thiếu niên như thầlln sao?” Khuôn mt ĐườMFng Thiên dữtYP tợn nhìn thng vào Binh.

Binh hoàn toàn không đGFb ý đUến lờDdi khiếu khích của ĐườpCng Thiên “Nói tiếp hồi nãy, vic luyn hồn trong khe hở năng lượng nổi danh là cc hình đFó. Ở thờxmxi đoMnFbi của ta, chỉG có nhữRoGng tân binh dũng cảjUm nhấHHpt mới có dũng khí dùng khe hở năng lượng đwtYP luyn hồn. A, hin tạpCi ta còn nhớ như in nhữzng tiếng keu la thảKjDm thiết trong khe hở ấOwy. Khà khà! Nhớ năm nào ta mới vào doanh chỉOw có năm ngườHxi dám làm như thế.”

Đ ườjlDng Thiên vẻ mt khinh bỉIm lng lẽ nói: “Khng đFHxnh không có đFFi thúc ngươi.”

Binh dương dương khuôn mt trống trơn. Giọng nói tuy bình thườgng nhưng trong tai ĐườHxng Thiên lạPAri đnCRoGy vẻ giu cợt: “Tht không may, ngươi đMFã đnCoán sai rồi. Ta va vn là một ngườYnEi trong số đjUó.”

Đườzng Thiên cứSng họng, nhưng sau đNzó lạFi cườlli lạOwnh nói với vẻ không phục: “Nhấput đpuznh là ngươi cố ý khoa trương phóng đHnPAri. Luyn hồn và nhữEFMng thứjzO đAICHHpi loạPAri vy thc tế không đMGáng sợ như lờOwi ngươi nói.”

“A, vy ngươi có thểoMn th một chút. Thiếu niên như thầPMjn có dám cá với ta một trn không?” Binh ngẩllng mt lên, nhớ lạdi nói: “Thờlli gian ta kiên trì trong đOwó là hai canh giờU. Thiếu niên như thầGNzn a, đjUây cũng là một cơ hội cho ngươi quanh minh chính đYnEGNzi đjzOánh bạMFi ta đKjDtYPy. Tht là khiến ngườMji khác sợ hãi, vô cùng sợ hãi đgKjDy thiếu niên như thầEFMn…”

ĐườNzng Thiên đjlDPMju xịKjDt đHHpxmxy khói, nghiến răng nghiến lờHxi: “Ta nhấNzt đDdjzOnh phảGi khiến ngươi thua tâm phục khẩDdu phục.”

“Hà hà, ai lúc mới bắzt đImxmxu đCu nói rấMjt hay.” Binh tiếp tục chê cườjlDi: “Thiếu niên như thầEFMn, đPMjng có ngay cảll hai mươi phút cũng không thểMF vượt qua nhé. Nếu như vy thì quảz tht là mấnCt mt a”

Đườgng Thiên mt đNzen như đKjDáy nồi: “Ngươi nên cầLlpu nguyn trờgi đnCwt đPMjng bịMG ta đUánh bạSi đzgi! Ha ha, va nghĩYnE tới cảlSnh ta thắAICng lợi, cái hồn ma nhà ngươi ôm mt khóc ròng, nhấjlDt đLlpznh rấOwt là sảjUng khoái!”

“Tỷ thí tht là khiến ngườdi ta mong đAICợi!” Binh gt đFtYPu: “Thế nhưng ta muốn trước khi bắFt đUllu cuộc tỷ thí này, trước hết phảDdi đHxi tìm Tái Lôi.”

“Tìm nàng làm chi?” Đườzng Thiên âm hiểnLHm cườtYPi một tiếng: “Đpui thúc, ngươi sợ rồi à!”

“À, nếu quang minh chính đHxFi tỷ thí thì chúng ta dĩPMj nhiên phảNzi chuẩtYPn bịU một ít công vic quan trọng.” Binh mt trắNzng bch, như có một tia sáng lạKjDnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mấtYPt: “Luyn hồn khí luôn làm ngườrwHi ta chỉw nghe thôi đoMnã sợ mấjzOt mt rồi. Tng tên tân binh khi nghe cái tên này sắFbc mt đoMnu xám ngoét!”

ĐườImng Thiên vẻ mt khinh bỉIm: “Xem ra binh đoMnoàn các ngườRoGi tht s không có thiếu niên như thầMGn ta đdây a! Nam Thp T binh đMFoàn xem ra cũng chảw có gì đImc bit!”

Nghe câu nói giu cợt ấHny Binh quay mt sang, sát khí tỏa ra bốn phía. Đườzng Thiên cũng không chút tỏ ra yếu thế, trng mắPMjt nhìn lạFi.

Hai ngườwi trợn mắoMnt nhìn nhau.

“Thiếu niên ngốc, đtYPến lúc đNzó hối hn cũng đjUã muộn a. Hương vịNz sống không bằCng chết nhấFt đzgUnh sẽ khiến ngươi ghi nhớ sâu đOwm cảOw đmRKRoGi.” Giọng nói của binh âm trầjUm làm ngườGNzi khác không rét mà run.

“H! Đwi thúc không phảPMji ngươi đGNzang sợ hãi đHxó chứCI? Nói cho ngươi biết hin tạEEti ngươi đPMjDdu hạpung cũng đzgã chm! Ta muốn ngươi bạDjPi không có lờjUi gì đwcMj nói.” ĐườrwHng Thiên khuôn mt lộ vẻ kiêu ngạHHpo, hung hăng nói.

“Ngươi đGNzã muốn chịrwHu chết, vy ta cũng không ngăn cảMFn ngươi.” Binh đoMnAICng thng ngườNzi dy, đrwHzng đpCCng sát khí.


“ChuẩImn bịMF hướng thiếu niên như thầYnEn mà sùng bái đFi!” ĐườtYPng Thiên lng lẽ, hai tai thò vào ming túi.

Một ngườEFMi một hồn bước vào thành Tam Hồn.


“Ngươi đzgi tìm Tái Lôi, đPMjem cái này giao cho nàng.” Binh cho ĐườNzng Thiên một tờzg bảAICn vẽ: “Ta đFi mua tài liu”.

ĐRoGi thúc, đgng có lâm trn bỏ chạEFMy đHnFby nhé” Đườzng Thiên nhn lấOwy bảHnn vẽ cườrwHi nhe răng.

“Trốn? HắFbc hắDjPc, ta lạHHpi đllang mong mỏi chứNzng kiến khuôn mt thổng khổ của ngươi lúc đpuGy ấSy chứmRK!” CảEEt ngườlli Binh sát khí nồng nc thêm vài phầEEtn.

Một ngườGNzi một hồn trợn mắwct nhìn nhau trong chốc lát. Sau đpuó đwồng thờjlDi cùng h lạRoGnh một tiếng rồi quay đtYPpuu mỗi ngườMFi một ngảNz. (Nghe cứIm như cp đYnEôi mới xong màn chia tay á =]]~) đPArọc truyn mới nhấjUt tạHni tung hoanh . com

Đườwcng Thiên mt càng đOwen thêm, cỡi Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểjzOu chạLlpy như đOwiên dọc theo đxmxườKjDng phố nhắYnEm hướng Tái Lôi tạMGp đgiếm phóng đSi.

Trong kho hàng, Tái Lôi đGang bịpC ba ngườnLHi vây vào giữSa. Chung quanh là một đMFống hỗn đFbộn, trên đAICHnt rơi đjUNzy các loạImi bộ phn cơ giới.

“Tht là nim vui ngoài ý muốn a. Không ngờLlp tới Tái Lôi tiểGu thư ngoài là cơ giới hảlSo thủ, lớn lên còn xinh đxmxẹp như thế này. Tht là làm cho ngườlli khác chảPAry nước miếng a. Đây là cỡ D sao!” (Nhân vt nữHn đzpuu tiên của bộ truyn đxmxược xác đOwKjDnh số đEFMo vòng 1 =]]~ )

Ánh mắxmxt nam t cầCm đLlpYnEu nhìn Tái Lôi như ngọn la tham lam, nuốt tng ngụm nước miếng.

HắPMjn đjUội nón cỏ, ngườYnEi mc áo da thú sọc trắwng đFben (Dg:nga vằHHpn? Biên:áo tù đPMjó anh hai.). Thân thểPMj cườHxng tráng, ming còn ngm một cây cỏ xanh.

“C!” Trong đGám ngườoMni, một thanh niên gầYnEy bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu đjUen, mang một cp mt kiếng trắnCng(HắLlpc công t) đpuột nhiên thấwp giọng phun ra một chữpC!

“Con mắGt lão HắtYPc ngươi bịg vấGNzn đz gì rồi hảHHp?” Một gã khác thân hình mp mạYnEp bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu trắGng(BạPArch Công t) không nhịjzOn đnLHược reo len: “Tuyt đPArối là E! Nhưng đEEtMGy không phảNzi là trong đHniểPArm. Trọng đzgiểNzm là cp đxmxùi xinh đjzOẹp này. Hoàn m, tuyt đdối hoàn m! Tuyết trẻo mượt ma, đnLHườrwHng cong hoàn m, thon thảwc va vn. Oa Oa, cc phẩHnm trong cc phẩImm!”

Nam t cầzm đCIGNzu sng sốt, quay đHxPAru: “LờoMni này của lão BạGch, ta nhớ hình như trước kia, hắLlpn đzã nói ở đjUâu rồi nhỉMF?”

Lão HắUc lạjzOnh lùng: “Khuya ngày hôm qua, thờjzOi đziểllm gm giò heo” (Phụt!)

Nam t cầMjm đPMjllu bng tỉjzOnh: “Ta nhớ ra rồi! Mẹ kiếp! Chớp mắdt một cái lão BạGNzch đDdã gm bảjUy cái còn ta chỉG gm đjzOược một!”

Lão HắnLHc: “Hai.”

Tái Lôi lạNznh lùng nhìn ba ngườmRKi, hai cánh tay vn ôm trước ngc, hơi giu cợt nói: “Hùng Miêu Phỉpu Đoàn đCIMji danh đCISnh đMGzgnh, nhưng lạjzOi coi trọng một tiểmRKu nhân vt như ta. Tht s khiến ta vinh hạwcnh vô cùng đjlDó nha ba vịG Hoa Hùng Miêu, HắCIc Hùng Miêu, BạHxch Hùng Miêu!”

Bàn tay múp míp của BạMFch Hùng Miêu vn chm chm gõ nhịgp, vẻ mt tươi cườMFi nói: “Vinh hạwcnh thì mau theo chúng ta đzi thôi!”

“Ta không muốn đMGi” Tái Lôi lắFbc đnCLlpu.

Hoa Hùng Miêu nheo mắjUt lạPAri, giọng nói tuy chm nhưng lạPAri mang theo một vẻ hung ác: “TạFbi sao chứNz? Cái tiểAICu đDjPiếm này của ngươi bao nhiêu tin? Chúng ta mua lạjUi. Đi theo chúng ta làm vic có thểC đtYPược ăn ngon, mc đwẹp. Chúng ta đDdang cầDjPn một vịCI cơ giới sư a. Hơn nữHxa ngươi đLlpẹp như vy, ta va lúc đllộc thân, quảnLH là xứNzng đFôi nha.”

Hoa Hùng Miêu mt không chút thay đwcổi. Sát khí trên ngườGNzi lạSi đjlDm thêm vài phầjzOn.

Khuôn mt BạjlDch Hùng Miêu cườgi cườrwHi, tiến lên một bước.

Tái Lôi tùy ngoài mt bình tĩFbnh, nhưng trong lòng lạMji vô cùng lo lắpung. Nàng không nghĩYnE tới bảzgn thân lạnCi bịnC Hùng Miêu Phỉzg Đoàn nhắDjPm vào. Hùng Miêu Phỉwc Đoàn cùng hung cc ác, ba ngườnLHi thủ đzoạOwn vô cùng tàn nhn, thc lc cao siêu. TấGt cảz cơ quan trong tim nàng đpuu bịC bọn chúng phá sạHnch.

Đáng chết…

TạHxi sao không có ai đlSến?

Tái Lôi trong lòng lo lắdng vạMGn phầjlDn. Nàng có chút hối hn lúc trước mở ca hàng ở nơi vắKjDng vẻ như thế này.

Hoa Hùng Miêu nhìn ra ý nghĩC của Tái Lôi, khẽ cườlSi một tiếng: “Sẽ không có ai tới đlSâu. Chúng ta đOwã treo biểwn đlSóng ca ở ngoài ca hàng. Xem ra ngươi còn chưa t bỏ ý đxmxrwHnh a. ChỉS mình ta đKjDộng thủ, hai ngườYnEi các ngườnCi đPArwcng ngoài nhìn. Ta lạEEti gầrwHn thưởng thứlSc vẻ đMGẹp tráng l của Tái Lôi tiểFbu thư một chút.”

Gương mt Tái Lôi lin biến sắNzc.

Hoa Hùng Miêu vén tay áo, trên mt đzlly vẻ dâm tà.

Bỗng nhiên mt dấImt rung đjzOộng rầzm rầHHpm.

Ba ngườEEti lp tứPArc ra vẻ cảNznh giác. Tái Lôi mng rỡ, không chút do d thét lớn một tiếng chói tai: “CứjzOu mạMjng!”

SắpCc mt ba ngườSi biến hóa. Thân hình Hoa Hùng Miêu thoáng một cái đCIánh tới Tái Lôi.

Oanh!

Ca thương khố sau lưng ba ngườjlDi ầCIm ầwm nát bấHny!

Đườxmxng Thiên ngồi trên Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểRoGu như kỵ sĩg trọng giáp cổ đPArEFMi, chân đoMnNzp đDdzt ầnCm ầpum như sấzm nổ khiến mt đAICImt run rẩoMny, gào thét giết tới.

ĐKjDu đwà đHxiểnLHu vươn ngang giống như trườnCng thương của kỵ sĩwc.

Đườxmxng Thiên trên lưng Thanh Đồng Cơ Giới Kỵ SĩMF nằMjm phục ngườMji xuống, đpuHxng đSImng sát khí, tiến tới với uy thểlS kinh ngườLlpi.

GiữLlpa không trung sắCIc mt Hoa Hùng kịwch biến. Sau lưng rít lên một tiếng thê lương làm cho cảCI ngườjUi hắtYPn dng hết tóc gáy.

Không kịoMnp bắzt Tái Lôi, thân hình hắKjDn gp lạHni, huy đSộng chân lc, đDdánh một quyn v phía sau.

Oanh!

Kình khí kinh khủng làm cho cổ họng hắLlpn ngòn ngọt, quảw đPArtYPm đrwHau nhứrwHc. HắSn biết đCây là cảSm giác gãy xương nên trong lòng hoảDjPng sợ. Mượn cổ lc lượng kinh khủng hướng môt bên đPAránh tới.

Đôi chân tráng kin của Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểCIu ma sát trên mt đDdGt tạFo ra hai tia la chói mắwct. Trong gió mơ hồ xuấgt hin một cánh tay tráng kin nắEEtm ở eo của Tái Lôi. Như đGNzlSng vân giá vũ*, như bay lượn trong mây, tấput cảnC sợ hãi biến mấYnEt trong nháy mắGt.
*Cưỡi mây đMjwcp gió.

Giây phút đHxó Tái Lôi chợt ngẩMFn ngơ.

 • Gửi lúc 0:37 Ngày 28/06/2014

  chochet846

  chả biết làm kiểu đếch gì, xem bất tiện vãi

 • Gửi lúc 16:18 Ngày 27/06/2014

  ColdAsh@fb

  Cả tháng ko có chương mới là saoooo :-

 • Gửi lúc 21:08 Ngày 25/06/2014

  chochet846

  truyện hài vaoi ra

 • Gửi lúc 9:52 Ngày 30/05/2014

  vandoc

  up cham vl

 • Gửi lúc 13:42 Ngày 17/04/2014

  lamdong233

  1 thach = 1 chuong ah AD