Trang chủ / Huyền Huyễn / Chiến Thần Bất Bại / Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*

Chiến Thần Bất Bại

Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*
BấKltt BạsQi Chiến Thầqn
Phương Tưởng

Chương 75: Hùng Miêu phỉIHM đtYdoàn*

NgườBui dịMNLch: cocaram
Biên tp: Luyn Khí TiểBdku T
Nhóm dịkMch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach.com


 


*Hùng miêu: gấhKhu trúc. Nhưng trong tình huống này nếu đAVcdv gấdvu trúc thì nghe d thương quá nên đFqdv nguyên.

“Luyn hồn?” ĐườsQng Thiên bịsoM lờdAwi nói của Binh đKltFNXi thúc hấNxp dn.

“Ừ!” Binh đHwxVi thúc va nhớ lạwKhi va nói:
“Vũ k khi đpzó so với bây giờMz khác nhau không nhiu. Khi ấBFy, chúng ta cũng đIHMã thc hin rấYpst nhiu nghiên cứZu đIHMối với vũ hồn. Sau đOIFó, chúng ta phát hin vũ hồn tht ra là một loạXoi ấwKhn ký năng lượng. Ban đkSdAwu nó ẩAVcn nấBFp ở tn sâu bên trong tinh thầKltn của con ngườMzi, cc kỳ yếu ớt. Võ giảsoM khi bắNRt đQnBhfu tu luyn chân lc không ngng rèn luyn cơ thểNR, mà theo đlsQó nó t t tỉdvnh lạcGi. Khi võ giảcG đdAwLet tới cấhfp bốn, va vn là một mc giới hạwkFn nó bắYpst đsQhKhu thứdvc tỉQnh hoàn toàn cùng với t t lớn mạdvnh. Vũ hồn rấsoMt huyn bí, ở niên đHwxIHMi của ta không có ai có thểjV hoàn toàn hiểzu rõ. Bây giờBu đGến thờZi này cũng không có ai hiểFNXu đwkFược. Có ngườzi cho rằung nó là một loạtYdi ấZn ký năng lượng. NgườVi khác lạnZi nói nó là ý thứopc thứKP hai. Học thuyết v vũ hồn cc kỳ phứNRc tạhfp, bảAVcn thân vũ hồn lạqi càng phứsQc tạMNLp hơn.”

Đườhfng Thiên chổ hiểFFBu chổ không, nhữopng nội dung thế này đSối với hắKPn có chút quá thâm sâu.

Binh đkSIHMi thúc tiếp tục nói: “ Mc dù không biết bảNRn chấYpst của vũ hồn là gì nhưng chúng ta đdvối với vic nghiên cứHwxu vũ hồn không phảwkFi không thu hoạVch đFFBược gì. Vũ hồn có hai yếu tố trọng yếu, đZó là đkMộ ngưng thc và đdvộ tinh khiết. Phàm là vũ hồn cườHwxng đNRhfi, bấMNLt kểS năng lc của nó là cái gì thì càng ngưng thc và tinh khiết. Độ ngưng thc và đdAwộ tinh khiết của vũ hồn có quan h vô cùng cht chẽ, hỗ trợ nhau, vô cùng kỳ diu. Nếu như một cái vũ hồn lớn mạZnh đzến lúc gp bình cảVnh. Lúc này chỉNx có nâng cao đnZộ tinh khiết của vũ hồn mới có thểjV giúp vũ hồn lớn mạxBlnh thêm một bc. Mà cũng giống như vy, một vũ hồn tăng lên gp mứOIFc bình cảopnh của đwwOộ tinh khiết, lúc này vũ hồn cầIHMn phảwkFi lớn mạnZnh thì mới có thểxBl tiếp tục phát triểOIFn”

“Vũ hồn lợi hạBFi như vy sao?” Đườqng Thiên có chút không thểMz giảMNLi thích: “Tr luyn chế thẻ hồn tướng ra, vũ hồn còn đYpsược dùng đAVccG làm gì ?”

“DĩBu nhiên là lợi hạnZi rồi.” Giọng nói Binh đpzIHMi thúc hơi nghiêm túc: “Ngươi sau này sẽ biết. CấQp thấHwxp, chân lc là tấsQt cảhKh. Tới cao cấKltp, vũ hồn là tấwKht cảFq.”

“Cao cấhfp là bao nhiêu a?” Đ ườFNXng Thiên hỏi.

“Sau thp giai.” Binh thun ming nói

ĐườwKhng Thiên mt mày méo xẹo: “Cái này hơi quá xa vờFNXi rồi…”

Vẻ mt Binh khinh bỉq: “Mới như thế đhfã thấYpsy xa vờlsQi rồi ư? Thiếu niên như thầkSn sợ rồi hảop?”

Đườdvng Thiên lp tứKPc nhảxBly dng lên, trợn mắNRt nhìn: “Này đdAwopi thúc, không đMNLược nói ba! Thp giai đpối với thiếu niên như thầzn thì có là cái gì? H! TấNxt cảIHM đlsQu sẽ bịwkF thiếu niên như thầHwxn đNxcGp đlsQổ! Ha ha! Sợ run rồi sao đdvYpsi thúc?”

“TiểnZu t tứkM giai cuồng vọng! Vô tri! T đFqNxi!” Binh mỉopa mai.

“Oa oa oa! Ta muốn cùng ngươi quyết đGlsQu! ĐjVi thúc! Đến đBdkây đnZi! Run sợ dưới cái bóng của thiếu niên như thầwwOn sao?” Khuôn mt ĐườBFng Thiên dữwkF tợn nhìn thng vào Binh.

Binh hoàn toàn không đsQLe ý đopến lờBui khiếu khích của ĐườBFng Thiên “Nói tiếp hồi nãy, vic luyn hồn trong khe hở năng lượng nổi danh là cc hình đMNLó. Ở thờBdki đqui của ta, chỉNx có nhữzng tân binh dũng cảkSm nhấBut mới có dũng khí dùng khe hở năng lượng đHwxu luyn hồn. A, hin tạAVci ta còn nhớ như in nhữcGng tiếng keu la thảBum thiết trong khe hở ấopy. Khà khà! Nhớ năm nào ta mới vào doanh chỉOIF có năm ngườxBli dám làm như thế.”

Đ ườXong Thiên vẻ mt khinh bỉFNX lng lẽ nói: “Khng đAVcIHMnh không có đAVczi thúc ngươi.”

Binh dương dương khuôn mt trống trơn. Giọng nói tuy bình thườwKhng nhưng trong tai Đườpzng Thiên lạBdki đpzLey vẻ giu cợt: “Tht không may, ngươi đlAã đZoán sai rồi. Ta va vn là một ngườNRi trong số đLeó.”

ĐườwKhng Thiên cứLeng họng, nhưng sau đjVó lạtYdi cườopi lạOIFnh nói với vẻ không phục: “NhấkSt đXodvnh là ngươi cố ý khoa trương phóng đhfopi. Luyn hồn và nhữVng thứxBl đXosQi loạwKhi vy thc tế không đAVcáng sợ như lờMNLi ngươi nói.”

“A, vy ngươi có thểtYd th một chút. Thiếu niên như thầKPn có dám cá với ta một trn không?” Binh ngẩlsQng mt lên, nhớ lạdAwi nói: “ThờtYdi gian ta kiên trì trong đsQó là hai canh giờHwx. Thiếu niên như thầwKhn a, đVây cũng là một cơ hội cho ngươi quanh minh chính đIHMzi đpánh bạhKhi ta đZSy. Tht là khiến ngườzi khác sợ hãi, vô cùng sợ hãi đpsoMy thiếu niên như thầLen…”

ĐườGng Thiên đBdkIHMu xịVt đlAQy khói, nghiến răng nghiến lờGi: “Ta nhấlAt đVkMnh phảwkFi khiến ngươi thua tâm phục khẩsQu phục.”

“Hà hà, ai lúc mới bắwKht đMNLVu đkSu nói rấOIFt hay.” Binh tiếp tục chê cườFFBi: “Thiếu niên như thầBun, đQnBng có ngay cảkS hai mươi phút cũng không thểu vượt qua nhé. Nếu như vy thì quảFFB tht là mấopt mt a”

ĐườwkFng Thiên mt đuen như đHwxáy nồi: “Ngươi nên cầZu nguyn trờNxi đdAwFNXt đtYdng bịkM ta đsQánh bạOIFi đhfi! Ha ha, va nghĩNR tới cảhfnh ta thắtYdng lợi, cái hồn ma nhà ngươi ôm mt khóc ròng, nhấHwxt đdAwsQnh rấut là sảKltng khoái!”

“Tỷ thí tht là khiến ngườnZi ta mong đHwxợi!” Binh gt đzNxu: “Thế nhưng ta muốn trước khi bắMNLt đopKPu cuộc tỷ thí này, trước hết phảpi đdAwi tìm Tái Lôi.”

“Tìm nàng làm chi?” ĐườOIFng Thiên âm hiểVm cườLei một tiếng: “ĐkMi thúc, ngươi sợ rồi à!”

“À, nếu quang minh chính đzMzi tỷ thí thì chúng ta dĩdv nhiên phảLei chuẩkMn bịYps một ít công vic quan trọng.” Binh mt trắdAwng bch, như có một tia sáng lạQnBnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mấHwxt: “Luyn hồn khí luôn làm ngườwkFi ta chỉOIF nghe thôi đQã sợ mấzt mt rồi. Tng tên tân binh khi nghe cái tên này sắQnBc mt đNxu xám ngoét!”

ĐườtYdng Thiên vẻ mt khinh bỉNR: “Xem ra binh đdvoàn các ngườMNLi tht s không có thiếu niên như thầqn ta đhKhây a! Nam Thp T binh đQoàn xem ra cũng chảlA có gì đjVc bit!”

Nghe câu nói giu cợt ấnZy Binh quay mt sang, sát khí tỏa ra bốn phía. ĐườYpsng Thiên cũng không chút tỏ ra yếu thế, trng mắtYdt nhìn lạjVi. xem tạYpsi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Hai ngườKPi trợn mắut nhìn nhau.

“Thiếu niên ngốc, đzến lúc đpzó hối hn cũng đFFBã muộn a. Hương vịhf sống không bằLeng chết nhấBFt đBFBunh sẽ khiến ngươi ghi nhớ sâu đMNLm cảOIF đZpi.” Giọng nói của binh âm trầMzm làm ngườNRi khác không rét mà run.

“H! ĐxBli thúc không phảpi ngươi đjVang sợ hãi đtYdó chứZ? Nói cho ngươi biết hin tạpzi ngươi đuFNXu hạwKhng cũng đhfã chm! Ta muốn ngươi bạKlti không có lờAVci gì đcGBdk nói.” Đườpzng Thiên khuôn mt lộ vẻ kiêu ngạAVco, hung hăng nói.

“Ngươi đNRã muốn chịdvu chết, vy ta cũng không ngăn cảlAn ngươi.” Binh đsoMpzng thng ngườjVi dy, đMztYdng đcGNxng sát khí.


“ChuẩxBln bịu hướng thiếu niên như thầKltn mà sùng bái đSi!” ĐườMNLng Thiên lng lẽ, hai tai thò vào ming túi.

Một ngườSi một hồn bước vào thành Tam Hồn.


“Ngươi đxBli tìm Tái Lôi, đtYdem cái này giao cho nàng.” Binh cho ĐườhKhng Thiên một tờV bảFqn vẽ: “Ta đnZi mua tài liu”.

ĐAVci thúc, đzng có lâm trn bỏ chạQnBy đpwkFy nhé” ĐườFqng Thiên nhn lấxBly bảqn vẽ cườBui nhe răng.

“Trốn? HắsQc hắBFc, ta lạQnBi đwkFang mong mỏi chứAVcng kiến khuôn mt thổng khổ của ngươi lúc đkMGy ấGy chứz!” Cảu ngườFqi Binh sát khí nồng nc thêm vài phầhKhn.

Một ngườwkFi một hồn trợn mắxBlt nhìn nhau trong chốc lát. Sau đGó đQnBồng thờBui cùng h lạBunh một tiếng rồi quay đShKhu mỗi ngườxBli một ngảIHM. (Nghe cứXo như cp đMzôi mới xong màn chia tay á =]]~)

ĐườZng Thiên mt càng đzen thêm, cỡi Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểIHMu chạdAwy như đNxiên dọc theo đHwxườsoMng phố nhắFFBm hướng Tái Lôi tạQp đIHMiếm phóng đNRi.

Trong kho hàng, Tái Lôi đBuang bịS ba ngườFNXi vây vào giữMNLa. Chung quanh là một đFFBống hỗn đLeộn, trên đQnBBFt rơi đxBlBuy các loạVi bộ phn cơ giới.

“Tht là nim vui ngoài ý muốn a. Không ngờBdk tới Tái Lôi tiểVu thư ngoài là cơ giới hảjVo thủ, lớn lên còn xinh đnZẹp như thế này. Tht là làm cho ngườhfi khác chảcGy nước miếng a. Đây là cỡ D sao!” (Nhân vt nữsQ đNxuu tiên của bộ truyn đZược xác đMNLunh số đzo vòng 1 =]]~ )

Ánh mắKPt nam t cầNxm đQxBlu nhìn Tái Lôi như ngọn la tham lam, nuốt tng ngụm nước miếng.

HắnZn đQnBội nón cỏ, ngườhKhi mc áo da thú sọc trắwwOng đdven (Dg:nga vằQn? Biên:áo tù đsQó anh hai.). Thân thểHwx cườLeng tráng, ming còn ngm một cây cỏ xanh.

“C!” Trong đBFám ngườwwOi, một thanh niên gầwKhy bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu đsQen, mang một cp mt kiếng trắFqng(HắIHMc công t) đAVcột nhiên thấAVcp giọng phun ra một chữsoM!

“Con mắpt lão HắIHMc ngươi bịwwO vấxBln đBdk gì rồi hảop?” Một gã khác thân hình mp mạkSp bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu trắFqng(BạFNXch Công t) không nhịFqn đkSược reo len: “Tuyt đtYdối là E! Nhưng đnZMNLy không phảQi là trong đtYdiểlAm. Trọng đsQiểFqm là cp đopùi xinh đpẹp này. Hoàn m, tuyt đkSối hoàn m! Tuyết trẻo mượt ma, đQườXong cong hoàn m, thon thảXo va vn. Oa Oa, cc phẩLem trong cc phẩzm!”

Nam t cầQnBm đsoMVu sng sốt, quay đMzBFu: “Lờqi này của lão BạIHMch, ta nhớ hình như trước kia, hắBFn đFNXã nói ở đqâu rồi nhỉpz?”

Lão HắHwxc lạlAnh lùng: “Khuya ngày hôm qua, thờkSi đOIFiểnZm gm giò heo” (Phụt!)

Nam t cầpm đXoBdku bng tỉsoMnh: “Ta nhớ ra rồi! Mẹ kiếp! Chớp mắYpst một cái lão Bạpch đGã gm bảzy cái còn ta chỉnZ gm đMNLược một!”

Lão HắMzc: “Hai.”

Tái Lôi lạLenh lùng nhìn ba ngườVi, hai cánh tay vn ôm trước ngc, hơi giu cợt nói: “Hùng Miêu PhỉMNL Đoàn đxBlAVci danh đhKhQnBnh đXoVnh, nhưng lạdvi coi trọng một tiểZu nhân vt như ta. Tht s khiến ta vinh hạlsQnh vô cùng đopó nha ba vịz Hoa Hùng Miêu, HắOIFc Hùng Miêu, BạBuch Hùng Miêu!”

Bàn tay múp míp của Bạopch Hùng Miêu vn chm chm gõ nhịAVcp, vẻ mt tươi cườkMi nói: “Vinh hạZnh thì mau theo chúng ta đNxi thôi!”

“Ta không muốn đdAwi” Tái Lôi lắpc đLenZu.

Hoa Hùng Miêu nheo mắKltt lạpi, giọng nói tuy chm nhưng lạjVi mang theo một vẻ hung ác: “TạjVi sao chứz? Cái tiểsoMu đNRiếm này của ngươi bao nhiêu tin? Chúng ta mua lạOIFi. Đi theo chúng ta làm vic có thểq đxBlược ăn ngon, mc đcGẹp. Chúng ta đYpsang cầxBln một vịYps cơ giới sư a. Hơn nữhKha ngươi đMzẹp như vy, ta va lúc đAVcộc thân, quảwkF là xứXong đQnBôi nha.”

Hoa Hùng Miêu mt không chút thay đsoMổi. Sát khí trên ngườNRi lạzi đAVcm thêm vài phầnZn.

Khuôn mt BạFFBch Hùng Miêu cườKPi cườFqi, tiến lên một bước.

Tái Lôi tùy ngoài mt bình tĩsQnh, nhưng trong lòng lạdAwi vô cùng lo lắQng. Nàng không nghĩBdk tới bảkSn thân lạlsQi bịlsQ Hùng Miêu PhỉjV Đoàn nhắOIFm vào. Hùng Miêu PhỉlsQ Đoàn cùng hung cc ác, ba ngườpi thủ đnZoạXon vô cùng tàn nhn, thc lc cao siêu. Tấpzt cảZ cơ quan trong tim nàng đpzu bịu bọn chúng phá sạSch.

Đáng chết…

TạNRi sao không có ai đlsQến?

Tái Lôi trong lòng lo lắMNLng vạwkFn phầZn. Nàng có chút hối hn lúc trước mở ca hàng ở nơi vắnZng vẻ như thế này.

Hoa Hùng Miêu nhìn ra ý nghĩFFB của Tái Lôi, khẽ cườcGi một tiếng: “Sẽ không có ai tới đpâu. Chúng ta đlAã treo biểHwxn đSóng ca ở ngoài ca hàng. Xem ra ngươi còn chưa t bỏ ý đOIFMznh a. ChỉAVc mình ta đLeộng thủ, hai ngườLei các ngườFNXi đVHwxng ngoài nhìn. Ta lạQnBi gầlsQn thưởng thứzc vẻ đzẹp tráng l của Tái Lôi tiểMNLu thư một chút.”

Gương mt Tái Lôi lin biến sắsQc.

Hoa Hùng Miêu vén tay áo, trên mt đFqhfy vẻ dâm tà.

Bỗng nhiên mt dấNRt rung đBFộng rầkMm rầBdkm.

Ba ngườwwOi lp tứAVcc ra vẻ cảXonh giác. Tái Lôi mng rỡ, không chút do d thét lớn một tiếng chói tai: “Cứpzu mạBdkng!”

SắtYdc mt ba ngườsoMi biến hóa. Thân hình Hoa Hùng Miêu thoáng một cái đGánh tới Tái Lôi.

Oanh!

Ca thương khố sau lưng ba ngườcGi ầAVcm ầBFm nát bấQnBy!

ĐườlsQng Thiên ngồi trên Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểwwOu như kỵ sĩdAw trọng giáp cổ đwKhFqi, chân đlsQhfp đhKhut ầpzm ầhKhm như sấBFm nổ khiến mt đXoFNXt run rẩOIFy, gào thét giết tới.

ĐFNXu đsQà đGiểzu vươn ngang giống như trườAVcng thương của kỵ sĩu. truyn copy t tunghoanh.com

ĐườwKhng Thiên trên lưng Thanh Đồng Cơ Giới Kỵ SĩZ nằhKhm phục ngườNxi xuống, đpzlsQng đcGGng sát khí, tiến tới với uy thểtYd kinh ngườGi.

GiữBdka không trung sắpzc mt Hoa Hùng kịkSch biến. Sau lưng rít lên một tiếng thê lương làm cho cảlA ngườopi hắAVcn dng hết tóc gáy.

Không kịup bắxBlt Tái Lôi, thân hình hắQnBn gp lạpzi, huy đuộng chân lc, đNxánh một quyn v phía sau.

Oanh!

Kình khí kinh khủng làm cho cổ họng hắFNXn ngòn ngọt, quảsQ đqKPm đsoMau nhứMNLc. HắnZn biết đZây là cảQm giác gãy xương nên trong lòng hoảwkFng sợ. Mượn cổ lc lượng kinh khủng hướng môt bên đkMánh tới.

Đôi chân tráng kin của Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểXou ma sát trên mt đFqQnBt tạqo ra hai tia la chói mắNRt. Trong gió mơ hồ xuấLet hin một cánh tay tráng kin nắlsQm ở eo của Tái Lôi. Như đkMnZng vân giá vũ*, như bay lượn trong mây, tấzt cảdv sợ hãi biến mấpt trong nháy mắFqt.
*Cưỡi mây đQKPp gió.

Giây phút đkSó Tái Lôi chợt ngẩtYdn ngơ.

 • Gửi lúc 0:37 Ngày 28/06/2014

  chochet846

  chả biết làm kiểu đếch gì, xem bất tiện vãi

 • Gửi lúc 16:18 Ngày 27/06/2014

  ColdAsh@fb

  Cả tháng ko có chương mới là saoooo :-

 • Gửi lúc 21:08 Ngày 25/06/2014

  chochet846

  truyện hài vaoi ra

 • Gửi lúc 9:52 Ngày 30/05/2014

  vandoc

  up cham vl

 • Gửi lúc 13:42 Ngày 17/04/2014

  lamdong233

  1 thach = 1 chuong ah AD