Trang chủ / Huyền Huyễn / Chiến Thần Bất Bại / Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*

Chiến Thần Bất Bại

Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*
BấRgt BạNmi Chiến ThầSRn
Phương Tưởng

Chương 75: Hùng Miêu phỉpHv đzoàn*

NgườRgi dịQch: cocaram
Biên tp: Luyn Khí TiểQu T
Nhóm dịQch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach.com


 


*Hùng miêu: gấQu trúc. Nhưng trong tình huống này nếu đgQIV gấpHvu trúc thì nghe d thương quá nên đWtRg nguyên.

“Luyn hồn?” Đườuzwng Thiên bịvWP lờri nói của Binh đSRYSmi thúc hấZp dn.

“Ừ!” Binh đgQvgUi thúc va nhớ lạFni va nói:
“Vũ k khi đaBaó so với bây giờa khác nhau không nhiu. Khi ấYSmy, chúng ta cũng đdRnã thc hin rấWtt nhiu nghiên cứbZu đrối với vũ hồn. Sau đbZó, chúng ta phát hin vũ hồn tht ra là một loạQi ấMn ký năng lượng. Ban đyQZFSu nó ẩDIyn nấPep ở tn sâu bên trong tinh thầZFSn của con ngườbZi, cc kỳ yếu ớt. Võ giảaBa khi bắgrt điUau tu luyn chân lc không ngng rèn luyn cơ thểwwd, mà theo đSRó nó t t tỉSrnh lạUji. Khi võ giảNm đYSmvWPt tới cấrp bốn, va vn là một mc giới hạRRin nó bắpHvt đpHvWtu thứSrc tỉpHvnh hoàn toàn cùng với t t lớn mạdRnnh. Vũ hồn rấKuKt huyn bí, ở niên đBaduvi của ta không có ai có thểDIy hoàn toàn hiểru rõ. Bây giờU đIVến thờpHvi này cũng không có ai hiểZFSu đYSmược. Có ngườMi cho rằzaYng nó là một loạduvi ấiUn ký năng lượng. NgườBai khác lạgri nói nó là ý thứSrc thứcZd hai. Học thuyết v vũ hồn cc kỳ phứQc tạRgp, bảcZdn thân vũ hồn lạnxi càng phứcZdc tạFnp hơn.”

Đườnxng Thiên chổ hiểrMu chổ không, nhữaBang nội dung thế này đRRiối với hắNmn có chút quá thâm sâu.

Binh đpHvaBai thúc tiếp tục nói: “ Mc dù không biết bảKuKn chấSRt của vũ hồn là gì nhưng chúng ta đgQối với vic nghiên cứMu vũ hồn không phảzaYi không thu hoạgQch đZược gì. Vũ hồn có hai yếu tố trọng yếu, đNmó là đuzwộ ngưng thc và đZộ tinh khiết. Phàm là vũ hồn cườgQng đFnyQi, bấBat kểFn năng lc của nó là cái gì thì càng ngưng thc và tinh khiết. Độ ngưng thc và đIVộ tinh khiết của vũ hồn có quan h vô cùng cht chẽ, hỗ trợ nhau, vô cùng kỳ diu. Nếu như một cái vũ hồn lớn mạaMnh đRRiến lúc gp bình cảgrnh. Lúc này chỉUj có nâng cao đUộ tinh khiết của vũ hồn mới có thểWt giúp vũ hồn lớn mạNmnh thêm một bc. Mà cũng giống như vy, một vũ hồn tăng lên gp mứIVc bình cảgQnh của đUộ tinh khiết, lúc này vũ hồn cầaMn phảFni lớn mạvgUnh thì mới có thểa tiếp tục phát triểWtn”

“Vũ hồn lợi hạihci như vy sao?” ĐườpHvng Thiên có chút không thểDIy giảnxi thích: “Tr luyn chế thẻ hồn tướng ra, vũ hồn còn đRRiược dùng đOwvWP làm gì ?”

“DĩdRn nhiên là lợi hạzi rồi.” Giọng nói Binh đYSmpHvi thúc hơi nghiêm túc: “Ngươi sau này sẽ biết. CấrMp thấjp, chân lc là tấrt cảihc. Tới cao cấuZrp, vũ hồn là tấgQt cảwwd.”

“Cao cấcZdp là bao nhiêu a?” Đ ườpHvng Thiên hỏi.

“Sau thp giai.” Binh thun ming nói

ĐườpHvng Thiên mt mày méo xẹo: “Cái này hơi quá xa vờiUi rồi…”

Vẻ mt Binh khinh bỉa: “Mới như thế đSrã thấDIyy xa vờihci rồi ư? Thiếu niên như thầKuKn sợ rồi hảzaY?”

ĐườNmng Thiên lp tứcZdc nhảUjy dng lên, trợn mắDIyt nhìn: “Này đwwdnxi thúc, không đWtược nói ba! Thp giai đIVối với thiếu niên như thầmzn thì có là cái gì? H! TấZFSt cảOw đduvu sẽ bịuZr thiếu niên như thầaMn đgrDIyp đHOgổ! Ha ha! Sợ run rồi sao đBaMi thúc?”

“TiểvWPu t tứOw giai cuồng vọng! Vô tri! T đWtmi!” Binh mỉgra mai.

“Oa oa oa! Ta muốn cùng ngươi quyết đZFSDIyu! ĐHOgi thúc! Đến đuZrây đcZdi! Run sợ dưới cái bóng của thiếu niên như thầpHvn sao?” Khuôn mt ĐườvWPng Thiên dữU tợn nhìn thng vào Binh.

Binh hoàn toàn không đMSr ý đPeến lờIVi khiếu khích của ĐườUjng Thiên “Nói tiếp hồi nãy, vic luyn hồn trong khe hở năng lượng nổi danh là cc hình đOwó. Ở thờFni đihcdRni của ta, chỉM có nhữvWPng tân binh dũng cảRRim nhấRRit mới có dũng khí dùng khe hở năng lượng đpHvcZd luyn hồn. A, hin tạMi ta còn nhớ như in nhữOwng tiếng keu la thảUm thiết trong khe hở ấMy. Khà khà! Nhớ năm nào ta mới vào doanh chỉPe có năm ngườWti dám làm như thế.”

Đ ườZng Thiên vẻ mt khinh bỉUj lng lẽ nói: “Khng đnxwwdnh không có đUjBai thúc ngươi.”

Binh dương dương khuôn mt trống trơn. Giọng nói tuy bình thườMng nhưng trong tai Đườduvng Thiên lạdRni đSrDIyy vẻ giu cợt: “Tht không may, ngươi đaMã đuzwoán sai rồi. Ta va vn là một ngườihci trong số đHOgó.”

ĐườKuKng Thiên cứPeng họng, nhưng sau đOwó lạYSmi cườvgUi lạyQnh nói với vẻ không phục: “Nhấihct đcZdwiNnh là ngươi cố ý khoa trương phóng đZHOgi. Luyn hồn và nhữZng thứbZ đWtMi loạSRi vy thc tế không điUáng sợ như lờhpDi ngươi nói.”

“A, vy ngươi có thểPe th một chút. Thiếu niên như thầzaYn có dám cá với ta một trn không?” Binh ngẩvgUng mt lên, nhớ lạvWPi nói: “ThờOwi gian ta kiên trì trong đzó là hai canh giờpHv. Thiếu niên như thầYSmn a, đhpDây cũng là một cơ hội cho ngươi quanh minh chính đIVhpDi đaBaánh bạpHvi ta đSRmzy. Tht là khiến ngườvWPi khác sợ hãi, vô cùng sợ hãi đmmzy thiếu niên như thầyQn…”

ĐườUjng Thiên điUBau xịwiNt đgQhpDy khói, nghiến răng nghiến lờPei: “Ta nhấhpDt đSrUnh phảUji khiến ngươi thua tâm phục khẩBau phục.”

“Hà hà, ai lúc mới bắvgUt đgQwiNu đju nói rấhpDt hay.” Binh tiếp tục chê cườyQi: “Thiếu niên như thầcZdn, đcZdng có ngay cảm hai mươi phút cũng không thểpHv vượt qua nhé. Nếu như vy thì quảduv tht là mấbZt mt a”

Đườang Thiên mt đihcen như đpHváy nồi: “Ngươi nên cầWtu nguyn trờduvi đihcbZt đduvng bịgr ta đDIyánh bạnxi đWti! Ha ha, va nghĩNm tới cảMnh ta thắMng lợi, cái hồn ma nhà ngươi ôm mt khóc ròng, nhấdRnt đOwQnh rấMt là sảQng khoái!”

“Tỷ thí tht là khiến ngườBai ta mong đjợi!” Binh gt đaYSmu: “Thế nhưng ta muốn trước khi bắQt đmzyQu cuộc tỷ thí này, trước hết phảSri đai tìm Tái Lôi.”

“Tìm nàng làm chi?” ĐườdRnng Thiên âm hiểmm cườSRi một tiếng: “ĐMi thúc, ngươi sợ rồi à!”

“À, nếu quang minh chính đQHOgi tỷ thí thì chúng ta dĩSR nhiên phảWti chuẩan bịvgU một ít công vic quan trọng.” Binh mt trắHOgng bch, như có một tia sáng lạUjnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mấnxt: “Luyn hồn khí luôn làm ngườnxi ta chỉRg nghe thôi đBaã sợ mấiUt mt rồi. Tng tên tân binh khi nghe cái tên này sắac mt đau xám ngoét!”

Đườuzwng Thiên vẻ mt khinh bỉgr: “Xem ra binh đQoàn các ngườHOgi tht s không có thiếu niên như thầBan ta đKuKây a! Nam Thp T binh đWtoàn xem ra cũng chảFn có gì đDIyc bit!”

Nghe câu nói giu cợt ấduvy Binh quay mt sang, sát khí tỏa ra bốn phía. ĐườrMng Thiên cũng không chút tỏ ra yếu thế, trng mắrt nhìn lạMi.

Hai ngườnxi trợn mắWtt nhìn nhau.

“Thiếu niên ngốc, đMến lúc đyQó hối hn cũng đUã muộn a. Hương vịM sống không bằUng chết nhấwwdt đZFSQnh sẽ khiến ngươi ghi nhớ sâu đSrm cảaBa đyQZi.” Giọng nói của binh âm trầYSmm làm ngườrMi khác không rét mà run.

“H! ĐSri thúc không phảji ngươi đmang sợ hãi đUjó chứvgU? Nói cho ngươi biết hin tạgri ngươi đzvWPu hạdRnng cũng đKuKã chm! Ta muốn ngươi bạwiNi không có lờOwi gì đOwpHv nói.” Đườuzwng Thiên khuôn mt lộ vẻ kiêu ngạSro, hung hăng nói.

“Ngươi đHOgã muốn chịHOgu chết, vy ta cũng không ngăn cảSRn ngươi.” Binh điUdRnng thng ngườDIyi dy, đSraMng đPewiNng sát khí.


“Chuẩihcn bịnx hướng thiếu niên như thầcZdn mà sùng bái đFni!” ĐườSrng Thiên lng lẽ, hai tai thò vào ming túi.

Một ngườiUi một hồn bước vào thành Tam Hồn.


“Ngươi đSRi tìm Tái Lôi, đSrem cái này giao cho nàng.” Binh cho ĐườDIyng Thiên một tờWt bảRRin vẽ: “Ta đgri mua tài liu”.

Đnxi thúc, đUjng có lâm trn bỏ chạwwdy đDIyHOgy nhé” ĐườKuKng Thiên nhn lấaBay bảan vẽ cườDIyi nhe răng.

“Trốn? HắZFSc hắaBac, ta lạaMi đjang mong mỏi chứvgUng kiến khuôn mt thổng khổ của ngươi lúc đjgry ấQy chứZ!” Cảm ngườri Binh sát khí nồng nc thêm vài phầvWPn.

Một ngườrMi một hồn trợn mắuZrt nhìn nhau trong chốc lát. Sau đZFSó đZồng thờduvi cùng h lạuZrnh một tiếng rồi quay đZFSMu mỗi ngườUi một ngảnx. (Nghe cứbZ như cp đMôi mới xong màn chia tay á =]]~)

ĐườQng Thiên mt càng đMen thêm, cỡi Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểBau chạSry như đzaYiên dọc theo đvgUườPeng phố nhắam hướng Tái Lôi tạjp đHOgiếm phóng đYSmi.

Trong kho hàng, Tái Lôi đKuKang bịDIy ba ngườBai vây vào giữNma. Chung quanh là một đrMống hỗn đwwdộn, trên đajt rơi đgQKuKy các loạuzwi bộ phn cơ giới.

“Tht là nim vui ngoài ý muốn a. Không ngờdRn tới Tái Lôi tiểcZdu thư ngoài là cơ giới hảyQo thủ, lớn lên còn xinh đnxẹp như thế này. Tht là làm cho ngườaMi khác chảry nước miếng a. Đây là cỡ D sao!” (Nhân vt nữmz đduvdRnu tiên của bộ truyn đjược xác đNmmznh số đUjo vòng 1 =]]~ )

Ánh mắdRnt nam t cầRRim điUKuKu nhìn Tái Lôi như ngọn la tham lam, nuốt tng ngụm nước miếng.

Hắrn điUội nón cỏ, ngườhpDi mc áo da thú sọc trắwiNng đaMen (Dg:nga vằUn? Biên:áo tù đHOgó anh hai.). Thân thểWt cườang tráng, ming còn ngm một cây cỏ xanh.

“C!” Trong đcZdám ngườMi, một thanh niên gầuZry bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu đaMen, mang một cp mt kiếng trắMng(Hắihcc công t) đzột nhiên thấuZrp giọng phun ra một chữOw! xem chương mới tạzi tunghoanh(.)com

“Con mắOwt lão HắUc ngươi bịwwd vấvWPn đSR gì rồi hảPe?” Một gã khác thân hình mp mạWtp bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu trắvWPng(BạUjch Công t) không nhịMn đgQược reo len: “Tuyt đDIyối là E! Nhưng đmaBay không phảQi là trong đHOgiểjm. Trọng đYSmiểrMm là cp đSRùi xinh đMẹp này. Hoàn m, tuyt đihcối hoàn m! Tuyết trẻo mượt ma, đyQườaBang cong hoàn m, thon thảduv va vn. Oa Oa, cc phẩMm trong cc phẩaBam!”

Nam t cầMm đhpDSru sng sốt, quay đihcvgUu: “LờgQi này của lão BạpHvch, ta nhớ hình như trước kia, hắdRnn đIVã nói ở đuZrâu rồi nhỉm?”

Lão HắRgc lạhpDnh lùng: “Khuya ngày hôm qua, thờwiNi đwiNiểzm gm giò heo” (Phụt!)

Nam t cầbZm đPeZFSu bng tỉNmnh: “Ta nhớ ra rồi! Mẹ kiếp! Chớp mắWtt một cái lão BạpHvch đvWPã gm bảOwy cái còn ta chỉrM gm đmzược một!”

Lão HắBac: “Hai.”

Tái Lôi lạdRnnh lùng nhìn ba ngườmi, hai cánh tay vn ôm trước ngc, hơi giu cợt nói: “Hùng Miêu PhỉDIy Đoàn đaPei danh đKuKHOgnh đFnPenh, nhưng lạFni coi trọng một tiểiUu nhân vt như ta. Tht s khiến ta vinh hạmznh vô cùng đjó nha ba vịNm Hoa Hùng Miêu, Hắwwdc Hùng Miêu, BạSRch Hùng Miêu!”

Bàn tay múp míp của BạzaYch Hùng Miêu vn chm chm gõ nhịQp, vẻ mt tươi cườwwdi nói: “Vinh hạmnh thì mau theo chúng ta đBai thôi!”

“Ta không muốn đcZdi” Tái Lôi lắQc đMKuKu.

Hoa Hùng Miêu nheo mắBat lạFni, giọng nói tuy chm nhưng lạSRi mang theo một vẻ hung ác: “TạFni sao chứgr? Cái tiểmzu đpHviếm này của ngươi bao nhiêu tin? Chúng ta mua lạRgi. Đi theo chúng ta làm vic có thểnx đdRnược ăn ngon, mc đnxẹp. Chúng ta đzaYang cầrMn một vịiU cơ giới sư a. Hơn nữFna ngươi đhpDẹp như vy, ta va lúc đihcộc thân, quảSR là xứIVng đMôi nha.”

Hoa Hùng Miêu mt không chút thay đFnổi. Sát khí trên ngườFni lạuzwi đBam thêm vài phầihcn.

Khuôn mt BạYSmch Hùng Miêu cườihci cườNmi, tiến lên một bước.

Tái Lôi tùy ngoài mt bình tĩihcnh, nhưng trong lòng lạmzi vô cùng lo lắang. Nàng không nghĩFn tới bảmzn thân lạMi bịZ Hùng Miêu PhỉyQ Đoàn nhắKuKm vào. Hùng Miêu PhỉIV Đoàn cùng hung cc ác, ba ngườihci thủ đSroạjn vô cùng tàn nhn, thc lc cao siêu. TấPet cảFn cơ quan trong tim nàng đZu bịdRn bọn chúng phá sạWtch.

Đáng chết…

TạSRi sao không có ai đPeến?

Tái Lôi trong lòng lo lắuZrng vạiUn phầQn. Nàng có chút hối hn lúc trước mở ca hàng ở nơi vắZng vẻ như thế này.

Hoa Hùng Miêu nhìn ra ý nghĩZ của Tái Lôi, khẽ cườMi một tiếng: “Sẽ không có ai tới đihcâu. Chúng ta đihcã treo biểyQn đmóng ca ở ngoài ca hàng. Xem ra ngươi còn chưa t bỏ ý đSRRgnh a. ChỉuZr mình ta đjộng thủ, hai ngườji các ngườvWPi đPeDIyng ngoài nhìn. Ta lạmzi gầaBan thưởng thứKuKc vẻ đMẹp tráng l của Tái Lôi tiểvgUu thư một chút.”

Gương mt Tái Lôi lin biến sắWtc.

Hoa Hùng Miêu vén tay áo, trên mt đzwiNy vẻ dâm tà.

Bỗng nhiên mt dấRRit rung đwiNộng rầwiNm rầiUm.

Ba ngườQi lp tứcZdc ra vẻ cảZnh giác. Tái Lôi mng rỡ, không chút do d thét lớn một tiếng chói tai: “Cứihcu mạduvng!”

Sắmzc mt ba ngườwiNi biến hóa. Thân hình Hoa Hùng Miêu thoáng một cái đbZánh tới Tái Lôi.

Oanh!

Ca thương khố sau lưng ba ngườOwi ầRRim ầam nát bấnxy!

ĐườUng Thiên ngồi trên Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểgQu như kỵ sĩz trọng giáp cổ đwwdUi, chân đNmMp đzaMt ầzm ầvgUm như sấvWPm nổ khiến mt đihcDIyt run rẩBay, gào thét giết tới.

ĐwiNu đpHvà đuzwiểgQu vươn ngang giống như trườSRng thương của kỵ sĩDIy.

ĐườZng Thiên trên lưng Thanh Đồng Cơ Giới Kỵ SĩzaY nằam phục ngườbZi xuống, đuzwYSmng đmzUjng sát khí, tiến tới với uy thểduv kinh ngườuZri.

Giữduva không trung sắNmc mt Hoa Hùng kịjch biến. Sau lưng rít lên một tiếng thê lương làm cho cảduv ngườaMi hắgQn dng hết tóc gáy.

Không kịvWPp bắaMt Tái Lôi, thân hình hắzn gp lạFni, huy đZộng chân lc, đránh một quyn v phía sau.

Oanh!

Kình khí kinh khủng làm cho cổ họng hắzaYn ngòn ngọt, quảiU đgQPem đhpDau nhứuzwc. HắZn biết đSrây là cảSRm giác gãy xương nên trong lòng hoảuzwng sợ. Mượn cổ lc lượng kinh khủng hướng môt bên đdRnánh tới.

Đôi chân tráng kin của Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểdRnu ma sát trên mt đDIyUjt tạdRno ra hai tia la chói mắQt. Trong gió mơ hồ xuấNmt hin một cánh tay tráng kin nắvgUm ở eo của Tái Lôi. Như đHOguzwng vân giá vũ*, như bay lượn trong mây, tấUt cảZFS sợ hãi biến mấduvt trong nháy mắrt.
*Cưỡi mây đHOgMp gió.

Giây phút điUó Tái Lôi chợt ngẩjn ngơ.

 • Gửi lúc 0:37 Ngày 28/06/2014

  chochet846

  chả biết làm kiểu đếch gì, xem bất tiện vãi

 • Gửi lúc 16:18 Ngày 27/06/2014

  ColdAsh@fb

  Cả tháng ko có chương mới là saoooo :-

 • Gửi lúc 21:08 Ngày 25/06/2014

  chochet846

  truyện hài vaoi ra

 • Gửi lúc 9:52 Ngày 30/05/2014

  vandoc

  up cham vl

 • Gửi lúc 13:42 Ngày 17/04/2014

  lamdong233

  1 thach = 1 chuong ah AD