Trang chủ / Huyền Huyễn / Chiến Thần Bất Bại / Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*

Chiến Thần Bất Bại

Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*
BấjBt BạGgoi Chiến ThầDNn
Phương Tưởng

Chương 75: Hùng Miêu phỉYvZ đXyjoàn*

NgườsQXi dịyach: cocaram
Biên tp: Luyn Khí TiểEKu T
Nhóm dịXjch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach.com


 


*Hùng miêu: gấJsNu trúc. Nhưng trong tình huống này nếu đzZx gấsQXu trúc thì nghe d thương quá nên đXyjtaD nguyên.

“Luyn hồn?” Đườbng Thiên bịbX lờUxi nói của Binh đJsNXji thúc hấxp dn.

“Ừ!” Binh đWWai thúc va nhớ lạSWvi va nói:
“Vũ k khi đaó so với bây giờzZ khác nhau không nhiu. Khi ấEKy, chúng ta cũng đChuã thc hin rấXjt nhiu nghiên cứXju đaaCối với vũ hồn. Sau đWWó, chúng ta phát hin vũ hồn tht ra là một loạbi ấjBn ký năng lượng. Ban đNhYQu nó ẩjBn nấMfMp ở tn sâu bên trong tinh thầChun của con ngườJi, cc kỳ yếu ớt. Võ giảQK khi bắYAUt đtxXyju tu luyn chân lc không ngng rèn luyn cơ thểEK, mà theo đYvZó nó t t tỉJnh lạXyji. Khi võ giảhYQ đfSJXyjt tới cấbp bốn, va vn là một mc giới hạBn nó bắat đtxUxu thứtaDc tỉJsNnh hoàn toàn cùng với t t lớn mạSPYnh. Vũ hồn rấZzht huyn bí, ở niên đXjEKi của ta không có ai có thểx hoàn toàn hiểdu rõ. Bây giờK đQKến thờydi này cũng không có ai hiểYvZu đQKược. Có ngườXyji cho rằCbng nó là một loạJi ấotn ký năng lượng. NgườJsNi khác lạbi nói nó là ý thứuSGc thứUx hai. Học thuyết v vũ hồn cc kỳ phứxc tạXjp, bảuSGn thân vũ hồn lạMfMi càng phứPtCc tạDNp hơn.”

ĐườXyjng Thiên chổ hiểUxu chổ không, nhữydng nội dung thế này đMfMối với hắQKn có chút quá thâm sâu.

Binh đJsNMfMi thúc tiếp tục nói: “ Mc dù không biết bảAJn chấYAUt của vũ hồn là gì nhưng chúng ta đbXối với vic nghiên cứBu vũ hồn không phảoti không thu hoạQEjch đPtCược gì. Vũ hồn có hai yếu tố trọng yếu, đSWvó là đBộ ngưng thc và đSPYộ tinh khiết. Phàm là vũ hồn cườhYQng đJsNvbfi, bấvbft kểyd năng lc của nó là cái gì thì càng ngưng thc và tinh khiết. Độ ngưng thc và đdộ tinh khiết của vũ hồn có quan h vô cùng cht chẽ, hỗ trợ nhau, vô cùng kỳ diu. Nếu như một cái vũ hồn lớn mạxnh đfVến lúc gp bình cảyanh. Lúc này chỉd có nâng cao đNtXộ tinh khiết của vũ hồn mới có thểQK giúp vũ hồn lớn mạjJnh thêm một bc. Mà cũng giống như vy, một vũ hồn tăng lên gp mứhTc bình cảhTnh của đEKộ tinh khiết, lúc này vũ hồn cầjJn phảNi lớn mạjBnh thì mới có thểvF tiếp tục phát triểjJn”

“Vũ hồn lợi hạSPYi như vy sao?” ĐườCbng Thiên có chút không thểJ giảxi thích: “Tr luyn chế thẻ hồn tướng ra, vũ hồn còn đxược dùng đaaCN làm gì ?”

“DĩYvZ nhiên là lợi hạQEji rồi.” Giọng nói Binh đJPtCi thúc hơi nghiêm túc: “Ngươi sau này sẽ biết. Cấxp thấKp, chân lc là tấxt cảvbf. Tới cao cấap, vũ hồn là tấfSJt cảyd.”

“Cao cấtxp là bao nhiêu a?” Đ ườtaDng Thiên hỏi.

“Sau thp giai.” Binh thun ming nói

ĐườNtXng Thiên mt mày méo xẹo: “Cái này hơi quá xa vờGgoi rồi…”

Vẻ mt Binh khinh bỉB: “Mới như thế đQKã thấyay xa vờydi rồi ư? Thiếu niên như thầZzhn sợ rồi hảN?”

ĐườPtCng Thiên lp tứJc nhảuSGy dng lên, trợn mắDNt nhìn: “Này đMfMJi thúc, không đuSGược nói ba! Thp giai đjBối với thiếu niên như thầDNn thì có là cái gì? H! TấDNt cảXj đyau sẽ bịGgo thiếu niên như thầotn đxotp đUxổ! Ha ha! Sợ run rồi sao đsQXGgoi thúc?”

“Tiểju t tứXj giai cuồng vọng! Vô tri! T đtaDPtCi!” Binh mỉChua mai.

“Oa oa oa! Ta muốn cùng ngươi quyết đvbfgAu! ĐYvZi thúc! Đến đdây đSPYi! Run sợ dưới cái bóng của thiếu niên như thầvFn sao?” Khuôn mt ĐườSPYng Thiên dữyd tợn nhìn thng vào Binh.

Binh hoàn toàn không đMfMyd ý đNtXến lờxi khiếu khích của ĐườSPYng Thiên “Nói tiếp hồi nãy, vic luyn hồn trong khe hở năng lượng nổi danh là cc hình đfVó. Ở thờNi đQKMfMi của ta, chỉsQX có nhữJsNng tân binh dũng cảUxm nhấbXt mới có dũng khí dùng khe hở năng lượng đzZJsN luyn hồn. A, hin tạzZi ta còn nhớ như in nhữMfMng tiếng keu la thảam thiết trong khe hở ấhTy. Khà khà! Nhớ năm nào ta mới vào doanh chỉj có năm ngườMfMi dám làm như thế.”

Đ ườvFng Thiên vẻ mt khinh bỉsQX lng lẽ nói: “Khng đydDNnh không có đtaDfVi thúc ngươi.”

Binh dương dương khuôn mt trống trơn. Giọng nói tuy bình thườbXng nhưng trong tai ĐườCbng Thiên lạzZi đbChuy vẻ giu cợt: “Tht không may, ngươi đUxã đEKoán sai rồi. Ta va vn là một ngườfSJi trong số đEKó.”

ĐườEKng Thiên cứbng họng, nhưng sau đzZó lạXji cườWWi lạdnh nói với vẻ không phục: “Nhấydt đjSPYnh là ngươi cố ý khoa trương phóng đQEjNtXi. Luyn hồn và nhữyang thứtaD đKxi loạCbi vy thc tế không đQEjáng sợ như lờKi ngươi nói.”

“A, vy ngươi có thểd th một chút. Thiếu niên như thầgAn có dám cá với ta một trn không?” Binh ngẩWWng mt lên, nhớ lạaaCi nói: “Thờydi gian ta kiên trì trong đZzhó là hai canh giờK. Thiếu niên như thầChun a, đhTây cũng là một cơ hội cho ngươi quanh minh chính đChuMfMi đgAánh bạbi ta đYvZNy. Tht là khiến ngườXji khác sợ hãi, vô cùng sợ hãi đEKWWy thiếu niên như thầsQXn…”

Đườbng Thiên đtaDSPYu xịbXt đbhYQy khói, nghiến răng nghiến lờJi: “Ta nhấWWt đEKYvZnh phảai khiến ngươi thua tâm phục khẩQEju phục.”

“Hà hà, ai lúc mới bắzZt đxAJu đju nói rấJt hay.” Binh tiếp tục chê cườgAi: “Thiếu niên như thầCbn, đbXng có ngay cảjB hai mươi phút cũng không thểfSJ vượt qua nhé. Nếu như vy thì quảJ tht là mấQKt mt a”

ĐườNng Thiên mt đXjen như đhTáy nồi: “Ngươi nên cầMfMu nguyn trờXyji đBQKt đWWng bịzZ ta đChuánh bạdi đsQXi! Ha ha, va nghĩhT tới cảvFnh ta thắQKng lợi, cái hồn ma nhà ngươi ôm mt khóc ròng, nhấsQXt đyaKnh rấQEjt là sảNng khoái!”

“Tỷ thí tht là khiến ngườxi ta mong đWWợi!” Binh gt đBJu: “Thế nhưng ta muốn trước khi bắSWvt đbXYvZu cuộc tỷ thí này, trước hết phảgAi đtaDi tìm Tái Lôi.”

“Tìm nàng làm chi?” ĐườSWvng Thiên âm hiểSPYm cườQKi một tiếng: “Đbi thúc, ngươi sợ rồi à!”

“À, nếu quang minh chính đzZjBi tỷ thí thì chúng ta dĩfV nhiên phảUxi chuẩjJn bịYAU một ít công vic quan trọng.” Binh mt trắSWvng bch, như có một tia sáng lạWWnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mấQKt: “Luyn hồn khí luôn làm ngườNi ta chỉot nghe thôi đbã sợ mấPtCt mt rồi. Tng tên tân binh khi nghe cái tên này sắgAc mt đtxu xám ngoét!”

Đườxng Thiên vẻ mt khinh bỉQEj: “Xem ra binh đyaoàn các ngườhYQi tht s không có thiếu niên như thầUxn ta đhYQây a! Nam Thp T binh đQKoàn xem ra cũng chảvbf có gì đSPYc bit!”

Nghe câu nói giu cợt ấYAUy Binh quay mt sang, sát khí tỏa ra bốn phía. ĐườUxng Thiên cũng không chút tỏ ra yếu thế, trng mắEKt nhìn lạMfMi.

Hai ngườyai trợn mắSPYt nhìn nhau.

“Thiếu niên ngốc, đSPYến lúc đDNó hối hn cũng đtaDã muộn a. Hương vịSWv sống không bằjng chết nhấMfMt đQKhYQnh sẽ khiến ngươi ghi nhớ sâu đxm cảMfM đZzhtxi.” Giọng nói của binh âm trầuSGm làm ngườsQXi khác không rét mà run.

“H! Đbi thúc không phảXji ngươi đbang sợ hãi đZzhó chứot? Nói cho ngươi biết hin tạyai ngươi đGgohTu hạCbng cũng đMfMã chm! Ta muốn ngươi bạEKi không có lờdi gì đgAx nói.” Đườdng Thiên khuôn mt lộ vẻ kiêu ngạMfMo, hung hăng nói.

“Ngươi đXyjã muốn chịAJu chết, vy ta cũng không ngăn cảWWn ngươi.” Binh đjJzZng thng ngườdi dy, đydJsNng đJsNjBng sát khí.


“ChuẩAJn bịjJ hướng thiếu niên như thầNtXn mà sùng bái đdi!” ĐườuSGng Thiên lng lẽ, hai tai thò vào ming túi.

Một ngườoti một hồn bước vào thành Tam Hồn.


“Ngươi đsQXi tìm Tái Lôi, đChuem cái này giao cho nàng.” Binh cho Đườyang Thiên một tờjJ bảChun vẽ: “Ta đbXi mua tài liu”.

Đtxi thúc, đang có lâm trn bỏ chạjBy đUxAJy nhé” Đườbng Thiên nhn lấQEjy bảPtCn vẽ cườgAi nhe răng.

“Trốn? HắEKc hắjJc, ta lạoti đydang mong mỏi chứzZng kiến khuôn mt thổng khổ của ngươi lúc đtxMfMy ấbXy chứB!” CảWW ngườgAi Binh sát khí nồng nc thêm vài phầUxn.

Một ngườWWi một hồn trợn mắSPYt nhìn nhau trong chốc lát. Sau đSPYó đvbfồng thờNi cùng h lạYAUnh một tiếng rồi quay đzZChuu mỗi ngườuSGi một ngảjJ. (Nghe cứPtC như cp đZzhôi mới xong màn chia tay á =]]~)

ĐườjJng Thiên mt càng đDNen thêm, cỡi Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểvFu chạtaDy như đQEjiên dọc theo đhTườang phố nhắChum hướng Tái Lôi tạGgop đvFiếm phóng đQEji.

Trong kho hàng, Tái Lôi đfVang bịPtC ba ngườUxi vây vào giữKa. Chung quanh là một đbXống hỗn đKộn, trên đhTXjt rơi đXyjjBy các loạbXi bộ phn cơ giới.

“Tht là nim vui ngoài ý muốn a. Không ngờvbf tới Tái Lôi tiểju thư ngoài là cơ giới hảuSGo thủ, lớn lên còn xinh đaaCẹp như thế này. Tht là làm cho ngườQKi khác chảXjy nước miếng a. Đây là cỡ D sao!” (Nhân vt nữjJ đQEjgAu tiên của bộ truyn đYvZược xác đtaDhTnh số đBo vòng 1 =]]~ )

Ánh mắYvZt nam t cầJsNm đQKhTu nhìn Tái Lôi như ngọn la tham lam, nuốt tng ngụm nước miếng.

HắtaDn đQKội nón cỏ, ngườUxi mc áo da thú sọc trắjJng đZzhen (Dg:nga vằSWvn? Biên:áo tù đaó anh hai.). Thân thểbX cườhYQng tráng, ming còn ngm một cây cỏ xanh. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

“C!” Trong đvFám ngườxi, một thanh niên gầdy bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu đuSGen, mang một cp mt kiếng trắGgong(Hắvbfc công t) đgAột nhiên thấyap giọng phun ra một chữGgo!

“Con mắfVt lão HắWWc ngươi bịK vấCbn đCb gì rồi hảjJ?” Một gã khác thân hình mp mạzZp bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu trắjng(Bạydch Công t) không nhịXjn đhTược reo len: “Tuyt đJsNối là E! Nhưng đGgoChuy không phảCbi là trong đNtXiểPtCm. Trọng đgAiểWWm là cp đAJùi xinh đXyjẹp này. Hoàn m, tuyt đyaối hoàn m! Tuyết trẻo mượt ma, đNtXườtaDng cong hoàn m, thon thảtaD va vn. Oa Oa, cc phẩNtXm trong cc phẩSPYm!”

Nam t cầXyjm đvFjJu sng sốt, quay đgASWvu: “LờfVi này của lão BạEKch, ta nhớ hình như trước kia, hắUxn đotã nói ở đzZâu rồi nhỉXyj?”

Lão Hắvbfc lạsQXnh lùng: “Khuya ngày hôm qua, thờhYQi đSWviểhTm gm giò heo” (Phụt!)

Nam t cầNtXm đChuvFu bng tỉyanh: “Ta nhớ ra rồi! Mẹ kiếp! Chớp mắJt một cái lão Bạbch đzZã gm bảXyjy cái còn ta chỉPtC gm đbXược một!”

Lão Hắac: “Hai.”

Tái Lôi lạXyjnh lùng nhìn ba ngườSPYi, hai cánh tay vn ôm trước ngc, hơi giu cợt nói: “Hùng Miêu PhỉChu Đoàn đSPYdi danh đAJDNnh đjJNnh, nhưng lạsQXi coi trọng một tiểbu nhân vt như ta. Tht s khiến ta vinh hạdnh vô cùng đyaó nha ba vịEK Hoa Hùng Miêu, HắQKc Hùng Miêu, BạtaDch Hùng Miêu!”

Bàn tay múp míp của BạjBch Hùng Miêu vn chm chm gõ nhịAJp, vẻ mt tươi cườKi nói: “Vinh hạBnh thì mau theo chúng ta đQEji thôi!”

“Ta không muốn đChui” Tái Lôi lắfSJc đdEKu.

Hoa Hùng Miêu nheo mắKt lạfSJi, giọng nói tuy chm nhưng lạChui mang theo một vẻ hung ác: “TạXji sao chứvbf? Cái tiểBu đzZiếm này của ngươi bao nhiêu tin? Chúng ta mua lạQKi. Đi theo chúng ta làm vic có thểNtX đhTược ăn ngon, mc đMfMẹp. Chúng ta đgAang cầgAn một vịDN cơ giới sư a. Hơn nữUxa ngươi đgAẹp như vy, ta va lúc đtaDộc thân, quảb là xứCbng đUxôi nha.”

Hoa Hùng Miêu mt không chút thay đAJổi. Sát khí trên ngườEKi lạzZi đKm thêm vài phầan.

Khuôn mt BạjBch Hùng Miêu cườjBi cườuSGi, tiến lên một bước.

Tái Lôi tùy ngoài mt bình tĩJsNnh, nhưng trong lòng lạBi vô cùng lo lắYAUng. Nàng không nghĩtx tới bảXyjn thân lạhYQi bịK Hùng Miêu PhỉjB Đoàn nhắjm vào. Hùng Miêu PhỉPtC Đoàn cùng hung cc ác, ba ngườvFi thủ đfSJoạQKn vô cùng tàn nhn, thc lc cao siêu. Tấdt cảa cơ quan trong tim nàng đSWvu bịuSG bọn chúng phá sạBch.

Đáng chết…

Tạbi sao không có ai đXjến?

Tái Lôi trong lòng lo lắydng vạgAn phầjn. Nàng có chút hối hn lúc trước mở ca hàng ở nơi vắAJng vẻ như thế này.

Hoa Hùng Miêu nhìn ra ý nghĩJsN của Tái Lôi, khẽ cườGgoi một tiếng: “Sẽ không có ai tới đotâu. Chúng ta đPtCã treo biểvbfn đjBóng ca ở ngoài ca hàng. Xem ra ngươi còn chưa t bỏ ý đGgotaDnh a. ChỉfSJ mình ta đjBộng thủ, hai ngườBi các ngườai đWWang ngoài nhìn. Ta lạvFi gầKn thưởng thứjBc vẻ đbẹp tráng l của Tái Lôi tiểfVu thư một chút.”

Gương mt Tái Lôi lin biến sắWWc.

Hoa Hùng Miêu vén tay áo, trên mt đavFy vẻ dâm tà.

Bỗng nhiên mt dấYAUt rung đXyjộng rầbXm rầaaCm. xem chương mới tạSWvi tunghoanh(.)com

Ba ngườfVi lp tứZzhc ra vẻ cảzZnh giác. Tái Lôi mng rỡ, không chút do d thét lớn một tiếng chói tai: “Cứau mạtaDng!”

SắZzhc mt ba ngườbXi biến hóa. Thân hình Hoa Hùng Miêu thoáng một cái đdánh tới Tái Lôi.

Oanh!

Ca thương khố sau lưng ba ngườhTi ầGgom ầJsNm nát bấxy!

Đườyang Thiên ngồi trên Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểWWu như kỵ sĩNtX trọng giáp cổ đxfSJi, chân đgAhYQp đgAvFt ầNm ầPtCm như sấNtXm nổ khiến mt đjJfSJt run rẩMfMy, gào thét giết tới.

ĐJu đGgoà đWWiểSWvu vươn ngang giống như trườSPYng thương của kỵ sĩMfM.

ĐườUxng Thiên trên lưng Thanh Đồng Cơ Giới Kỵ SĩfV nằCbm phục ngườoti xuống, đhTxng đxAJng sát khí, tiến tới với uy thểXj kinh ngườGgoi.

GiữSWva không trung sắDNc mt Hoa Hùng kịach biến. Sau lưng rít lên một tiếng thê lương làm cho cảJsN ngườSWvi hắdn dng hết tóc gáy.

Không kịWWp bắjt Tái Lôi, thân hình hắQKn gp lạfSJi, huy đJsNộng chân lc, đaaCánh một quyn v phía sau.

Oanh!

Kình khí kinh khủng làm cho cổ họng hắEKn ngòn ngọt, quảJsN đaaCJm đbXau nhứYvZc. HắsQXn biết đvbfây là cảdm giác gãy xương nên trong lòng hoảang sợ. Mượn cổ lc lượng kinh khủng hướng môt bên đzZánh tới.

Đôi chân tráng kin của Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểtxu ma sát trên mt đtxbXt tạQEjo ra hai tia la chói mắhTt. Trong gió mơ hồ xuấXjt hin một cánh tay tráng kin nắjJm ở eo của Tái Lôi. Như đSWvMfMng vân giá vũ*, như bay lượn trong mây, tấbt cảhYQ sợ hãi biến mấydt trong nháy mắdt.
*Cưỡi mây đChusQXp gió.

Giây phút đtaDó Tái Lôi chợt ngẩJsNn ngơ.

 • Gửi lúc 0:37 Ngày 28/06/2014

  chochet846

  chả biết làm kiểu đếch gì, xem bất tiện vãi

 • Gửi lúc 16:18 Ngày 27/06/2014

  ColdAsh@fb

  Cả tháng ko có chương mới là saoooo :-

 • Gửi lúc 21:08 Ngày 25/06/2014

  chochet846

  truyện hài vaoi ra

 • Gửi lúc 9:52 Ngày 30/05/2014

  vandoc

  up cham vl

 • Gửi lúc 13:42 Ngày 17/04/2014

  lamdong233

  1 thach = 1 chuong ah AD