Trang chủ / Huyền Huyễn / Chiến Thần Bất Bại / Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Chiến Thần Bất Bại

Chương 75 : Hùng Miêu phỉ đoàn*
Bấgtt BạCMi Chiến Thầvtrn
Phương Tưởng

Chương 75: Hùng Miêu phỉhYp đfuNoàn*

NgườYZi dịVch: cocaram
Biên tp: Luyn Khí TiểJNu T
Nhóm dịfuNch: Phàm Nhân Tông
Nguồn: bachngocsach.com


 


*Hùng miêu: gấpu trúc. Nhưng trong tình huống này nếu đcpuZl gấVmfu trúc thì nghe d thương quá nên đaBvH nguyên.

“Luyn hồn?” ĐườVIgng Thiên bịvV lờpCi nói của Binh đVti thúc hấtAp dn.

“Ừ!” Binh đUrBEFEi thúc va nhớ lạfNi va nói:
“Vũ k khi đNpJó so với bây giờD khác nhau không nhiu. Khi ấaaUy, chúng ta cũng đkã thc hin rấmUt nhiu nghiên cứmDu đZyối với vũ hồn. Sau đBvHó, chúng ta phát hin vũ hồn tht ra là một loạCMi ấpCn ký năng lượng. Ban đIVIgu nó ẩYvSn nấpCp ở tn sâu bên trong tinh thầOPn của con ngườpi, cc kỳ yếu ớt. Võ giảP khi bắlHt đyVhtu tu luyn chân lc không ngng rèn luyn cơ thểFfn, mà theo đUrBó nó t t tỉtAnh lạuCOi. Khi võ giảHfJ đnkrVt tới cấJNp bốn, va vn là một mc giới hạEFEn nó bắgtt đpCVIgu thứUrBc tỉHfJnh hoàn toàn cùng với t t lớn mạyVhnh. Vũ hồn rấUrBt huyn bí, ở niên đVmfCMi của ta không có ai có thểM hoàn toàn hiểOPu rõ. Bây giờk đCến thờFfni này cũng không có ai hiểrYu đvtrược. Có ngườpri cho rằryung nó là một loạkmci ấpn ký năng lượng. NgườuZli khác lạgti nói nó là ý thứJac thứcp hai. Học thuyết v vũ hồn cc kỳ phứvtrc tạrYp, bảtAn thân vũ hồn lạryui càng phứuZlc tạnkrp hơn.”

ĐườmUng Thiên chổ hiểEFEu chổ không, nhữgtng nội dung thế này đVối với hắVIgn có chút quá thâm sâu.

Binh đBvHSki thúc tiếp tục nói: “ Mc dù không biết bảfxn chấfuNt của vũ hồn là gì nhưng chúng ta đJaối với vic nghiên cứcpu vũ hồn không phảhYpi không thu hoạkmcch đEFEược gì. Vũ hồn có hai yếu tố trọng yếu, đfxó là đvtrộ ngưng thc và đrYộ tinh khiết. Phàm là vũ hồn cườhYpng đmDki, bấmUt kểNpJ năng lc của nó là cái gì thì càng ngưng thc và tinh khiết. Độ ngưng thc và đHfJộ tinh khiết của vũ hồn có quan h vô cùng cht chẽ, hỗ trợ nhau, vô cùng kỳ diu. Nếu như một cái vũ hồn lớn mạvtrnh đZyến lúc gp bình cảYvSnh. Lúc này chỉNpJ có nâng cao đVộ tinh khiết của vũ hồn mới có thểVmf giúp vũ hồn lớn mạuCOnh thêm một bc. Mà cũng giống như vy, một vũ hồn tăng lên gp mứcpc bình cảInh của đprộ tinh khiết, lúc này vũ hồn cầmUn phảtAi lớn mạuCOnh thì mới có thểgt tiếp tục phát triểvtrn”

“Vũ hồn lợi hạOPi như vy sao?” Đườprng Thiên có chút không thểSk giảnkri thích: “Tr luyn chế thẻ hồn tướng ra, vũ hồn còn đVược dùng đtArVY làm gì ?”

“DĩrY nhiên là lợi hạOPi rồi.” Giọng nói Binh đZyvtri thúc hơi nghiêm túc: “Ngươi sau này sẽ biết. CấJap thấJNp, chân lc là tấyVht cảVmf. Tới cao cấVIgp, vũ hồn là tấat cảI.”

“Cao cấtp là bao nhiêu a?” Đ ườCMng Thiên hỏi.

“Sau thp giai.” Binh thun ming nói

ĐườJNng Thiên mt mày méo xẹo: “Cái này hơi quá xa vờyVhi rồi…”

Vẻ mt Binh khinh bỉrY: “Mới như thế đJaã thấHfJy xa vờai rồi ư? Thiếu niên như thầYvSn sợ rồi hảmD?”

Đườryung Thiên lp tứUrBc nhảrYy dng lên, trợn mắBvHt nhìn: “Này đrYHfJi thúc, không đCược nói ba! Thp giai đBvHối với thiếu niên như thầCn thì có là cái gì? H! TấuCOt cảnkr đryuu sẽ bịI thiếu niên như thầtn đfNlHp đfxổ! Ha ha! Sợ run rồi sao đvVBvHi thúc?”

“TiểDu t tứvtr giai cuồng vọng! Vô tri! T đfuNVi!” Binh mỉJaa mai.

“Oa oa oa! Ta muốn cùng ngươi quyết đvtrrVYu! ĐFfni thúc! Đến đtây đlHi! Run sợ dưới cái bóng của thiếu niên như thầCMn sao?” Khuôn mt ĐườOPng Thiên dữuZl tợn nhìn thng vào Binh.

Binh hoàn toàn không đtAC ý đtAến lờtAi khiếu khích của ĐườPng Thiên “Nói tiếp hồi nãy, vic luyn hồn trong khe hở năng lượng nổi danh là cc hình đtó. Ở thờnkri đYvSuZli của ta, chỉfN có nhữyVhng tân binh dũng cảPm nhấUrBt mới có dũng khí dùng khe hở năng lượng đyVhD luyn hồn. A, hin tạuZli ta còn nhớ như in nhữlHng tiếng keu la thảkmcm thiết trong khe hở ấvVy. Khà khà! Nhớ năm nào ta mới vào doanh chỉhYp có năm ngườVi dám làm như thế.”

Đ ườBvHng Thiên vẻ mt khinh bỉI lng lẽ nói: “Khng đHfJvtrnh không có đJNCi thúc ngươi.”

Binh dương dương khuôn mt trống trơn. Giọng nói tuy bình thườEFEng nhưng trong tai ĐườPng Thiên lạpri đYvSfNy vẻ giu cợt: “Tht không may, ngươi đpCã đUrBoán sai rồi. Ta va vn là một ngườCMi trong số đDó.”

ĐườMng Thiên cứZyng họng, nhưng sau đtAó lạDi cườCMi lạFfnnh nói với vẻ không phục: “NhấFfnt đfxcpnh là ngươi cố ý khoa trương phóng đIItAi. Luyn hồn và nhữmDng thứVmf đJacpi loạIi vy thc tế không đYZáng sợ như lờDi ngươi nói.”

“A, vy ngươi có thểVIg th một chút. Thiếu niên như thầan có dám cá với ta một trn không?” Binh ngẩCng mt lên, nhớ lạvtri nói: “ThờIIi gian ta kiên trì trong đuZló là hai canh giờZy. Thiếu niên như thầfNn a, đtây cũng là một cơ hội cho ngươi quanh minh chính đmUai đnkránh bạmUi ta đIIfNy. Tht là khiến ngườPi khác sợ hãi, vô cùng sợ hãi đkmcIy thiếu niên như thầCMn…”

ĐườBvHng Thiên đUrBuCOu xịJNt đaaUSky khói, nghiến răng nghiến lờhYpi: “Ta nhấfNt đVIgryunh phảcpi khiến ngươi thua tâm phục khẩHfJu phục.”

“Hà hà, ai lúc mới bắtAt đDvVu đHfJu nói rấprt hay.” Binh tiếp tục chê cườcpi: “Thiếu niên như thầIIn, đVmfng có ngay cảI hai mươi phút cũng không thểyVh vượt qua nhé. Nếu như vy thì quảvtr tht là mấryut mt a”

ĐườYvSng Thiên mt đJaen như đVIgáy nồi: “Ngươi nên cầtu nguyn trờZyi đvVat đhYpng bịa ta đBvHánh bạYvSi đti! Ha ha, va nghĩvV tới cảFfnnh ta thắryung lợi, cái hồn ma nhà ngươi ôm mt khóc ròng, nhấvVt đkmctAnh rấtAt là sảOPng khoái!”

“Tỷ thí tht là khiến ngườPi ta mong đJaợi!” Binh gt đJNvVu: “Thế nhưng ta muốn trước khi bắrYt đgtBvHu cuộc tỷ thí này, trước hết phảSki đIIi tìm Tái Lôi.”

“Tìm nàng làm chi?” ĐườuCOng Thiên âm hiểuCOm cườuZli một tiếng: “ĐUrBi thúc, ngươi sợ rồi à!”

“À, nếu quang minh chính đppri tỷ thí thì chúng ta dĩVmf nhiên phảnkri chuẩpCn bịC một ít công vic quan trọng.” Binh mt trắHfJng bch, như có một tia sáng lạYvSnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mấZyt: “Luyn hồn khí luôn làm ngườBvHi ta chỉM nghe thôi đuCOã sợ mấFfnt mt rồi. Tng tên tân binh khi nghe cái tên này sắuZlc mt đryuu xám ngoét!”

ĐườIng Thiên vẻ mt khinh bỉyVh: “Xem ra binh đYvSoàn các ngườpi tht s không có thiếu niên như thầVIgn ta đVIgây a! Nam Thp T binh đJNoàn xem ra cũng chảUrB có gì đvtrc bit!”

Nghe câu nói giu cợt ấMy Binh quay mt sang, sát khí tỏa ra bốn phía. ĐườNpJng Thiên cũng không chút tỏ ra yếu thế, trng mắtt nhìn lạtAi.

Hai ngườBvHi trợn mắIt nhìn nhau.

“Thiếu niên ngốc, đOPến lúc đMó hối hn cũng đuCOã muộn a. Hương vịJN sống không bằfuNng chết nhấuCOt đVCnh sẽ khiến ngươi ghi nhớ sâu đuZlm cảrVY đfxIi.” Giọng nói của binh âm trầprm làm ngườvtri khác không rét mà run.

“H! ĐmUi thúc không phảOPi ngươi đBvHang sợ hãi đpró chứgt? Nói cho ngươi biết hin tạCi ngươi đpau hạtAng cũng đpCã chm! Ta muốn ngươi bạryui không có lờcpi gì đyVhtA nói.” ĐườaaUng Thiên khuôn mt lộ vẻ kiêu ngạYvSo, hung hăng nói.

“Ngươi đCMã muốn chịpru chết, vy ta cũng không ngăn cảryun ngươi.” Binh đkmcrVYng thng ngườfNi dy, đIvtrng đJNCMng sát khí.


“Chuẩan bịa hướng thiếu niên như thầYvSn mà sùng bái đtAi!” Đườang Thiên lng lẽ, hai tai thò vào ming túi.

Một ngườhYpi một hồn bước vào thành Tam Hồn.


“Ngươi đYvSi tìm Tái Lôi, đVmfem cái này giao cho nàng.” Binh cho Đườang Thiên một tờmU bảkn vẽ: “Ta đrYi mua tài liu”.

ĐfuNi thúc, đJNng có lâm trn bỏ chạmUy đPvVy nhé” Đườpng Thiên nhn lấCMy bảkn vẽ cườFfni nhe răng.

“Trốn? Hắpc hắfxc, ta lạZyi đuZlang mong mỏi chứHfJng kiến khuôn mt thổng khổ của ngươi lúc đBvHky ấfNy chứC!” CảVIg ngườDi Binh sát khí nồng nc thêm vài phầhYpn.

Một ngườJNi một hồn trợn mắYZt nhìn nhau trong chốc lát. Sau đuZló đMồng thờJai cùng h lạEFEnh một tiếng rồi quay đIrYu mỗi ngườmDi một ngảaaU. (Nghe cứmD như cp đIIôi mới xong màn chia tay á =]]~)

ĐườHfJng Thiên mt càng đpCen thêm, cỡi Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểnkru chạIIy như đBvHiên dọc theo đmDườaaUng phố nhắpCm hướng Tái Lôi tạrYp đyVhiếm phóng đfxi.

Trong kho hàng, Tái Lôi đYZang bịvV ba ngườyVhi vây vào giữlHa. Chung quanh là một đcpống hỗn đfxộn, trên đrYVmft rơi đYZpry các loạZyi bộ phn cơ giới.

“Tht là nim vui ngoài ý muốn a. Không ngờrVY tới Tái Lôi tiểYZu thư ngoài là cơ giới hảEFEo thủ, lớn lên còn xinh đuZlẹp như thế này. Tht là làm cho ngườti khác chảOPy nước miếng a. Đây là cỡ D sao!” (Nhân vt nữNpJ đttu tiên của bộ truyn đtược xác đrYtAnh số đrVYo vòng 1 =]]~ )

Ánh mắfuNt nam t cầkmcm đpku nhìn Tái Lôi như ngọn la tham lam, nuốt tng ngụm nước miếng.

HắaaUn đfuNội nón cỏ, ngườJai mc áo da thú sọc trắkmcng đJaen (Dg:nga vằpn? Biên:áo tù đJaó anh hai.). Thân thểD cườpng tráng, ming còn ngm một cây cỏ xanh.

“C!” Trong đvtrám ngườnkri, một thanh niên gầrYy bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu đZyen, mang một cp mt kiếng trắVng(HắpCc công t) đlHột nhiên thấpCp giọng phun ra một chữII!

“Con mắYZt lão HắrVYc ngươi bịtA vấlHn đlH gì rồi hảuCO?” Một gã khác thân hình mp mạZyp bên ngoài khoát một chiếc áo lông màu trắMng(BạYvSch Công t) không nhịfxn đtAược reo len: “Tuyt đCối là E! Nhưng đprgty không phảpCi là trong đYvSiểpm. Trọng đUrBiểam là cp đuCOùi xinh đBvHẹp này. Hoàn m, tuyt đFfnối hoàn m! Tuyết trẻo mượt ma, đVmfườnkrng cong hoàn m, thon thảUrB va vn. Oa Oa, cc phẩFfnm trong cc phẩkmcm!”

Nam t cầFfnm đVDu sng sốt, quay đPNpJu: “Lờcpi này của lão Bạfxch, ta nhớ hình như trước kia, hắCMn đYZã nói ở đFfnâu rồi nhỉa?”

Lão HắJac lạCMnh lùng: “Khuya ngày hôm qua, thờYvSi đpCiểtm gm giò heo” (Phụt!)

Nam t cầVmfm đvVVu bng tỉgtnh: “Ta nhớ ra rồi! Mẹ kiếp! Chớp mắryut một cái lão BạvVch đprã gm bảkmcy cái còn ta chỉkmc gm đCMược một!”

Lão Hắkc: “Hai.”

Tái Lôi lạEFEnh lùng nhìn ba ngườtAi, hai cánh tay vn ôm trước ngc, hơi giu cợt nói: “Hùng Miêu PhỉJN Đoàn đgtkmci danh đFfnVIgnh đNpJBvHnh, nhưng lạcpi coi trọng một tiểVu nhân vt như ta. Tht s khiến ta vinh hạkmcnh vô cùng đpCó nha ba vịVIg Hoa Hùng Miêu, HắlHc Hùng Miêu, BạlHch Hùng Miêu!”

Bàn tay múp míp của BạmUch Hùng Miêu vn chm chm gõ nhịCMp, vẻ mt tươi cườBvHi nói: “Vinh hạuCOnh thì mau theo chúng ta đVIgi thôi!”

“Ta không muốn đIi” Tái Lôi lắIIc đCMmDu.

Hoa Hùng Miêu nheo mắVt lạlHi, giọng nói tuy chm nhưng lạhYpi mang theo một vẻ hung ác: “TạVmfi sao chứM? Cái tiểPu đnkriếm này của ngươi bao nhiêu tin? Chúng ta mua lạki. Đi theo chúng ta làm vic có thểuZl đVược ăn ngon, mc đvtrẹp. Chúng ta đgtang cầprn một vịaaU cơ giới sư a. Hơn nữka ngươi đkẹp như vy, ta va lúc đIộc thân, quảBvH là xứfNng đryuôi nha.”

Hoa Hùng Miêu mt không chút thay đVmfổi. Sát khí trên ngườYvSi lạpCi đmDm thêm vài phầJan.

Khuôn mt BạvVch Hùng Miêu cườkmci cườryui, tiến lên một bước.

Tái Lôi tùy ngoài mt bình tĩgtnh, nhưng trong lòng lạki vô cùng lo lắNpJng. Nàng không nghĩUrB tới bảprn thân lạyVhi bịSk Hùng Miêu Phỉcp Đoàn nhắfxm vào. Hùng Miêu PhỉfuN Đoàn cùng hung cc ác, ba ngườrYi thủ đNpJoạfxn vô cùng tàn nhn, thc lc cao siêu. TấfuNt cảVmf cơ quan trong tim nàng đnkru bịt bọn chúng phá sạkmcch.

Đáng chết…

TạJai sao không có ai đtAến?

Tái Lôi trong lòng lo lắang vạrYn phầBvHn. Nàng có chút hối hn lúc trước mở ca hàng ở nơi vắvtrng vẻ như thế này.

Hoa Hùng Miêu nhìn ra ý nghĩI của Tái Lôi, khẽ cườOPi một tiếng: “Sẽ không có ai tới đaâu. Chúng ta đBvHã treo biểOPn đfNóng ca ở ngoài ca hàng. Xem ra ngươi còn chưa t bỏ ý đVIguZlnh a. ChỉII mình ta đtAộng thủ, hai ngườfNi các ngườSki đIItng ngoài nhìn. Ta lạpi gầSkn thưởng thứrVYc vẻ đuCOẹp tráng l của Tái Lôi tiểvtru thư một chút.”

Gương mt Tái Lôi lin biến sắpCc.

Hoa Hùng Miêu vén tay áo, trên mt đVmfyVhy vẻ dâm tà.

Bỗng nhiên mt dấhYpt rung đPộng rầJNm rầtm.

Ba ngườPi lp tứtc ra vẻ cảknh giác. Tái Lôi mng rỡ, không chút do d thét lớn một tiếng chói tai: “CứpCu mạvtrng!”

SắSkc mt ba ngườai biến hóa. Thân hình Hoa Hùng Miêu thoáng một cái đmUánh tới Tái Lôi.

Oanh!

Ca thương khố sau lưng ba ngườvVi ầVIgm ầJNm nát bấMy!

ĐườrYng Thiên ngồi trên Thanh Đồng Cơ Giới Đà Điểpru như kỵ sĩpC trọng giáp cổ đJNZyi, chân đfNap đHfJHfJt ầpm ầmDm như sấam nổ khiến mt đItAt run rẩgty, gào thét giết tới.

Đnkru đyVhà đuZliểryuu vươn ngang giống như trườkng thương của kỵ sĩVIg.

ĐườVmfng Thiên trên lưng Thanh Đồng Cơ Giới Kỵ SĩfN nằIm phục ngườDi xuống, đYvSgtng đkUrBng sát khí, tiến tới với uy thểC kinh ngườai.

Giữka không trung sắpCc mt Hoa Hùng kịVIgch biến. Sau lưng rít lên một tiếng thê lương làm cho cảJa ngườVIgi hắVn dng hết tóc gáy.

Không kịIIp bắVmft Tái Lôi, thân hình hắYvSn gp lạSki, huy đmDộng chân lc, đcpánh một quyn v phía sau.

Oanh! truyn cp nht nhanh nhấmDt tạVmfi tung hoanh chấpCm com

Kình khí kinh khủng làm cho cổ họng hắcpn ngòn ngọt, quảYZ đaaUUrBm đtau nhứuCOc. Hắpn biết đMây là cảtAm giác gãy xương nên trong lòng hoảYZng sợ. Mượn cổ lc lượng kinh khủng hướng môt bên đkánh tới.

Đôi chân tráng kin của Thanh Đồng Cơ Giới Đà ĐiểJNu ma sát trên mt đmUuCOt tạvVo ra hai tia la chói mắpt. Trong gió mơ hồ xuấpt hin một cánh tay tráng kin nắmDm ở eo của Tái Lôi. Như đgtBvHng vân giá vũ*, như bay lượn trong mây, tấvtrt cảfuN sợ hãi biến mấJNt trong nháy mắhYpt.
*Cưỡi mây đtUrBp gió.

Giây phút đhYpó Tái Lôi chợt ngẩVIgn ngơ.

 • Gửi lúc 0:37 Ngày 28/06/2014

  chochet846

  chả biết làm kiểu đếch gì, xem bất tiện vãi

 • Gửi lúc 16:18 Ngày 27/06/2014

  ColdAsh@fb

  Cả tháng ko có chương mới là saoooo :-

 • Gửi lúc 21:08 Ngày 25/06/2014

  chochet846

  truyện hài vaoi ra

 • Gửi lúc 9:52 Ngày 30/05/2014

  vandoc

  up cham vl

 • Gửi lúc 13:42 Ngày 17/04/2014

  lamdong233

  1 thach = 1 chuong ah AD