Trang chủ / Dị Giới / Chàng Rể Ma Giới / Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba

Chàng Rể Ma Giới

Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba
Chàng RểFcE Ma Giới
Tác GiảUMj: ĐiểmFzm Tinh Linh

Chương 80: DạGy thoạyJi hồ Lam Ba

DịUMjch: HầRu Ca
Biên dịOpXch: Ẩn
Biên tp : Vô Hồn
Nguồn: HNTĐ
Chương 80: DạOpX thoạGyi hồ Lam Ba

Hình dạpng của chiếc nhn có vẻ cổ xưa, không lấqGJp lánh, nhưng cảnNUm giác nhạmFzy cảUMjm của TrầyJn Du phát hin đEPược bên trong nó có ẩUMjn chứxkpa lc lượng nhàn nhạpqt.

“CắrPt một nhát lên ngón tay trái, sau đqó thảZr lỏng, không đjxSược kháng c.”

Âm thanh của Shia vang lên.

Trầfn Du hiểXydu Shia sẽ không hạEKi hắRn, lin làm theo. Shia cũng cắmt một vết lên ngón tay, nhưng máu của nàng không chảZry xuống đpJrmt, mà lạxkpi lơ lng giữMOla không trung, ta như nhữdzng viên trân châu hồng sắzmLc. Ngón tay của Shia c đUYộng rấZrt nhanh theo một loạcoi quy lut kỳ lạOpX. Huyết châu dầRn dầdzn trở thành một ấFcEn ký rấUMjt đJhc bit, t di chuyểOpXn chiếc nhn bay đzmLến tay trái của TrầpJrn Du, đSGmeo vào ngón áp út.

Máu của hai ngườqGJi hòa ln vào nhau, vết máu biến hóa thành một ký hiu mới, t t chìm vào trong chiếc nhn. TrầZrn Du chỉJf cảmFzm thấcoy một luồng nhit truyn vào ngón vô danh, giống như máu của Shia đZrang tan vào cơ thểJf mình t chiếc nhn. CảeeUm giác này rấLRt kỳ diu, hồi lâu mới chm rãi tan đyJi.

“Chiếc nhn này có tên gọi là 'Ý chí hắcc ám', có thểrP chống lạPi s quấTnTy nhiu của các loạEPi tinh thầmn lc, mỗi ngày còn có thểpJr s dụng k năng truyn tống một lầnNUn, nhưng bịQM hạqGJn chế v khoảXydng cách và không gian nhấdzt đUMjrPnh. Ta tng nó cho anh, chiếc nhn đUnmã tha nhn huyết ấZrn truyn tha. Tr anh ra, không ai có thểjxS s dụng đFcược nó.”

“Ý chí hắxkpc ám” là do Shia cởi ra t trên tay, nhấMOlt đEPzmLnh không phảZri là vt tầQMm thườqng. K năng mỗi ngày đUMjược truyn tống một lầSGmn rấLRt bá đcoao, tuyt đMcối là một vt hữOpXu ích đNqxp bỏ chạmy trong thờcoi đyJiểJhm nguy cấlUcp.

Nhưng đUnmeo nhn ở ngón áp út có hơi là lạp. Chng biết ở Ma giới, đFcEeo nhn ở ngón tay có ý nghĩNqxa đcoc bit nào không, nhưng dám chắrPc một đnZQiu ngón áp út không phảLRi là ngón đPeo nhn kết hôn, nếu không Shia không đTnTPi nào đkpeo vào ngón này cho hắEPn.

Trong lòng TrầMn Du rấpqt cảEPm đZrộng, thốt lên:

“Trưởng công chúa, đFcEây là bảpo vt quan trọng, ta không thểUnm lấrPy đxkpược.”

“Nó tồn tạMi vì nó có giá trịyJ, anh cứr xem như là một loạpJri trao đpổi lợi ích.”

Shia đFcEim tĩMcnh trảmFz lờlUci.

NhữGang lờMci này rấUYt d mấUYt lòng, nhưng Trầrn Du không nổi gin, chỉR cườdzi nói:

“Hiểkpu rồi, ta sẽ cố giữUMj giá trịM của ta, đmQM nó luôn có ý nghĩXyda tồn tạGai.”

Shia nhẹ gt đarPu:

“RấJht tốt! V chuyn mỏ qung, tạUMjm thờri không tin mang thịOpX nữdz theo. Ta đnZQã hứQMa một tháng sau sẽ ban thưởng Ki-A cho anh, đxkpợi đyJến khi anh an toàn trở v sẽ tính. Chỉmm cầfn anh còn sống, ta bảco đEPMOlm nguyn vọng của anh sẽ thành hin thc, dù là “thểMOl chấnNUt thôn ph” của Ki-A cũng giảnNUi quyết đzmLược.”

Đây coi như là hoa hồng sao? Trí nhớ của bà chủ tht tốt quá!

“Trưởng công chúa, ta tht s không có ý nim gì với Ki-A, xin hãy thu lạmFzi mnh lnh.”

TrầrPn Du lắac đMcjxSu cườSGmi khổ. Nói tht, yêu nữGa đLRúng là rấpqt mê hoc ngườyJi, nhưng đPa phầGan chỉm khiến ngườMi ta nảyJy sinh dục vọng chứMOl không phảMi tình yêu. VấJfn đFcE là mình tht s không muốn. Điu quan trọng nhấqt giữGya nam và nữM phảpi tình đcSGmu ý hợp, nếu có c chỉrP thân mt cũng chỉnNU là t nhiên sinh ra. TrầGan Du t nhn rấMt thích m nữUY, nhưng vn có nguyên tắNqxc cơ bảTnTn nhấnZQt. Nếu ỷ vào lc lượng hoc bấGyt cứmFz thứmđrZr cưỡng ép, chiếm đdzoạpt một nữmFz nhân, tuyt đUMjối là một hành vi đXydáng khinh bỉq, dù Ki-a có cái “thểmX chấJft thôn ph” kinh khủng đpó hay không cũng vy.

Shia chăm chú nhìn TrầyJn Du, âm thanh vang lên vn lạdznh lẽo vô cùng:

“Không nên xem thườmXng Ki-A. Núi Tây Lang sẽ là khảUYo nghim đFcERu tiên của anh, còn Ki-A là thứR hai. Lý do vì sao thì đNqxợi đQMến na năm sau khi anh trở v sẽ nói.”

Trầcn Du mới hiểpJru thì ra vic ban thưởng “thịGy nữf” này cũng không đNqxơn giảGyn. Nhưng theo như Shia nói, mọi chuyn cứa đSGmợi đlUcến lúc khảEPo nghim ở mỏ qung kết thúc rồi lạeeUi bàn đTnTến.

TrầFcEn Du cung kính cúi ngườLRi:

“Vy ta v chuẩlUcn bịyJ trước, ngày mai sẽ xuấXydt phát.”

Shia gt gt đTnTcou, mở văn kin trên bàn ra, không thèm đFcEEP ý đUnmến hắrPn nữEPa.

Ngay cảZr một câu tạMm bit cũng không có?

Dù gì cũng phảmFzi nói một câu đmi chứOpX...
truyn đZrược lấrPy t website tung hoanh
ChỉpJr tiếc, quáng vụ quan các hạFc sau một hồi dỏng tai cũng không nghe đTnTược gì, chỉFcE đxEFành ôm s buồn bc rờpi khỏi phòng nghịGa s.

“Sống sót đFcEFc trở v.”

Sau khi TrầrPn Du rờyJi đUYi, âm thanh bịmX ép đnZQến mứac nhỏ nhấxkpt mới vang lên. Vn không h ngẩmmng đEPqu, chỉUY có thanh âm lạlUcnh lẽo băng giá quen thuộc đmFzã trở nên mm mạQMi hơn nhiu. LoạZri cảnZQm giác này so với mấfy chuyn giá trịpq thế nào, tồn tạyJi ra sao... đGau không liên quan gì cảXyd. Tiếc là kẻ nào đmFzó lạMi không nghe đRược.

Trở lạqGJi phòng thí nghim, Joseph đJfã giữFc lờGyi phái ngườqi đJhưa đJhến vt liu. Xem ra năng suấlUct làm vic của hắNqxn rấkpt cao, hoc cũng có thểdz là không muốn cho hắxEFn lấTnTy cớ kéo dài thờpi gian. Có mấLRy loạGai tài liu ma pháp thc chấqGJt dùng đcodz chuyểGyn đaổi linh khí. Trong chiếc vòng tay không gian của Shia tng còn có một trăm khối đcoFcEng thạxEFch phẩdzm chấyJt tốt nhấJft.

ĐLRng thạxEFch phẩfm chấzmLt trung bình gia tăng t 100 đzmLến 150 đTnTiểEKm linh khí, còn cc phẩmmm đaEPng thạGych của Joseph đcưa đLRến không có tạpqp chấXydt nước, lượng linh khí có thểxEF gấTnTp bốn lầrPn trung phẩjxSm. Sau khi chuyểMn hóa hết đmXGyng thạXydch và nhữGang tài liu khác, số đRiểlUcm linh khí của TrầpJrn Du còn dư chín vạfn lạMOli tăng lên đxEFến mườri bốn vạnNUn.

Tuy dùng nhữzmLng tài liu trân quý như thế có chút đaáng tiếc, nhưng thc lc quan trọng hơn cảJf. Với lạRi đyJợi ngày mai, xu tiên hạmXt giống trong Tinh thầyJn hoa viên trưởng thành, có thểZr chm rãi lợi dụng nó t sinh ra linh khí.

ChuyểUMjn đFcEổi linh khí xong, màn đEPêm đpJrã buông xuống. Trầmmn Du vội vàng dùng bữpJra tối, lin cưỡi lên song túc phi long, bay đUMjến Lam Ba hồ.

QuảFc nhiên đPộc long đEPang ngồi ở chỗ cũ chơi solitare. Hắcon biết rõ lầUMjn trước tinh thầqGJn lc của TrầZrn Du bịxkp thương không nhẹ, nên không giở trò đEKánh lén hay bày ra by trêu cợt.

“Thế nào rồi? Tinh thầpqn lc khôi phục lạZri chưa?”

“Vn chưa, nhưng phảci rờMi khỏi đLRây một thờGyi gian ngắOpXn.”

Trầxkpn Du thoảUMji mái duỗi lưng một cái, nằQMm xuống bãi cỏ bên cạMcnh Độc Long rồi thun tay bứxkpt một cọng cỏ ngm trong ming. HắyJn kểTnT lạGai chuyn đlUci núi Tây Lang.

Pagdariuscau mày:

“Ngươi có bịFcE con bé trưởng công chúa đxkpó làm mê muội rồi không? Còn chưa đnNUkpy một tháng là đzmLến trn đXydQMu với Arnoux, lạzmLi đqGJi núi Tây Lang? Nói tht... hắTnTc hắpc, ta thấyJy tiểlUcu nha đMcpJru hôm đaó gõ ngươi một gy rấMOlt xinh, rấRt chủ đxkpộng. Tiếc là dáng ngườXydi hơi phng một chút, cầlUcn vỗ béo thêm mấpJry năm.”

“Còn dám nhắFcc lạkpi chuyn này? Tên khốn đQMáng hn!”

Trầmmn Du nhìn đfộc long đSGmang khổ sở nín cườMi, tứpc gin mắmXng một câu:

“Nguyên nhân ta đmXến núi Tây Lang là vì truyn tha của đxEFUnmi tông sư. Ta cầPn một loạmi qung phế của núi Tây Lang đnZQf tiến thêm một bước, thứnZQc tỉXydnh lc lượng truyn tha. Nếu có thểmX hoàn thành khảlUco nghim lầmn này, ta có thểLR đLRược thưởng hắXydc sắFcc dược t.”

HắxEFn đQMã có hắJhc sắnZQc dược t, chỉMc cầnNUn hoán đMOlổi linh khí. Lúc mới bắTnTt đqXydu tiến hóa đrã làm giảUYm một na tuổi thọ của Độc Long, tuy Pagdarius không đeeU cp đyJến chuyn này, nhưng TrầLRn Du vn nhớ k trong lòng. Đợi đmmến khi đZrột phá đZrến cảcnh giới “Lit”, là tiến hóa cấSGmp ba sao, trung tâm hoán đXydổi chắUYc chắLRn sẽ xuấMct hin hắzmLc sắzmLc dược t cao quý nhấOpXt: “Duyên thọ” và “Phục sinh”.

Không biết có thểkp gia tăng tuổi thọ bao lâu, nhưng ít ra đaây là tâm ý của TrầUMjn Du.

“HắpJrc sắdzc dược t!”

Độc long lộ vẻ khiếp sợ:

“Nghìn năm trước, Ma giới có hai vịJh đUMjmXi tông sư, là đxEFpJri tông sư dược t Rosenbach, và đJfRi tông sư chế khí Lolo. Lolo là một hắJfc ám đlUcPa tinh kinh tài tuyt dim, tinh thông chế khí và phù ngữJf thờai thượng cổ, nhưng cảr đXydMi vn không thu đqđUY. Sau khi qua đJfQMi, bí thut chế khí và phù ngữEK thượng cổ đpqu đZrã bịSGm thấcot truyn. Bởi vy nên tr Rolla ra, Ma giới không còn ngườEKi nào hiểqGJu đrPược phù ngữGa thượng cổ nữFca. Rosenbach là một vịOpX ám tinh linh, có đa t rấlUct đcoông, vì bí phương nên bịmm đGaRi đmX t Shaman bày kế hãm hạSGmi. Sau khi Shaman mấTnTt tích, hắMc sắMOlc dược t cũng theo đró mà bit tích. Nếu ngươi có thểr tạeeUo ra hắMOlc sắGac dược t, nhấUnmt đyJFcEnh sẽ tạjxSo ra một cơn đQMUnma chấkpn tạGai Ma giới.”
xem tạGai t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Nên bây giờeeU càng không thểxkp lộ ra ngoài, ít ra cũng phảJhi giúp ngươi tháo gỡ Khóa Quang Ám đJfã.”

Trầcon Du đSGmã hỏi qua Aldaz, biết rõ ảMcnh hưởng do hắRc sắUnmc dược t gây ra:

“BằyJng không thì ngươi ngay cảmX chạEPy trốn đOpXxEF giữco mạmmng cũng khó.”

“H h! Nếu không phảqGJi bịmX phù ngữmX thượng cổ phong ấcon, chỉrP da vào lc lượng của ta cũng có thểUnm t t gỡ bỏ Quang Ám Khóa.”

Pagdarius không cam lòng nói:

Đng quên khế ước chiến tranh đOpXó, thờLRi gian của ngươi không còn nhiu đrPâu.”

“Ta biết, nên càng phảQMi đjxSi núi Tây Lang. Ta có song túc phi long, có thểc rút ngắSGmn hành trình đPi v rấdzt nhiu. Đợi khi trở v quyết chiến với Arnoux, hãy mở to mắqGJt xem lc lượng mới của ta cườxkpng đEKQMi thế nào nhé.”

“H, lên cấZrp thì thế nào? BảNqxn đMcTnTi nhân vn dm lên ngươi như thườJfng.”

Độc long đMcJf kích hắeeUn, cũng nằOpXm xuống nga mt nhìn trờTnTi, hỏi một câu:

“Có nhớ tới ngườcoi thân ở thế giới loài ngườqGJi không?”

“NgườjxSi thân của ta đMcã qua đJfJfi t lúc ta còn nhỏ.”

TrầqGJn Du đjxSang nói v kiếp trước. Kiếp này của Athur chắac cũng còn ngườJhi thân, nhưng lạJhi không quan h gì tới hắlUcn, ít ra bây giờOpX không có một s liên quan nào:

“Còn ngươi thì sao?”

“Ta va xuấjxSt thế, ngoạrPi tr vỏ trứmng ra thì đru không nhìn thấxkpy gì khác.”

Pagdarius nhún vai, tỉEPnh như ruồi nói:

“ThờpJri gian này, thân nhân không có, kẻ thù lạeeUi không ít.”

“Còn bằyJng hữdzu thì sao?”

“C long không cầxkpn bạZrn bè, nhấEKt là đMcộc long.”

Pagdarius lấmmy lạUYi mấTnTy phầEPn kiêu ngạXydo của long tộc:

“Ngươi đxkpã thấmFzy thầPn có bạpJrn bao giờMc chưa? Bọn họ chỉFc cầpqn đxEFược kính ngưỡng và đUnmược sợ hãi, không cầrPn mấjxSy thứnNU yêu thương hay thông cảrPm chán ngắzmLt đcó.”

“Trước kia có thểco là như vy.”

TrầNqxn Du lạyJi hỏi:

“Còn bây giờpq thì sao?”

“Bây giờf... theo như lờEKi của ngươi, là rồng dưới mái hiên, không thểFc không cúi đqcu.”

Vẻ mt của Pagdarius đkpcy bấeeUt lc.

TrầEKn Du hiểqu rõ đFcEộc long chính là loạkpi mt hàng mạkpnh ming, cũng không muốn nói rõ ra:

“Nếu không thì, đrPi la gạct một m nữeeU đlUcến làm bạrn với ngươi nhé?

“Quan đriểzmLm thẩqGJm m của bảpn đJhri nhân so với loạxkpi ngườnNUi tầxEFng lớp thấqGJp kém như ngươi rấpt khác bit.”

Pagdarius liếc hắan đOpXpJry khinh bỉEP:

“MấMy nàng ma nữLR liêm đMcao, mịkp ma, tiểrPu nha đjxSPu đmmó nhìn qua cũng không t, đdzáng tiếc không có nội hàm như ta muốn. NữEK nhân mà ta thích phảdzi có vảTnTy cứOpXng rc rỡ, bộ răng sắOpXc bén sạGych sẽ, thân hình cao to đJhMy đUnmn...”

“ChờxEF đpqã! Ngươi đcoang nói v rồng, chứR không phảxEFi nữEK nhân.”

TrầQMn Du bịxkp khẩrPu vịmFz nng của Pagdarius làm bốc khói đmFzcou, suýt nữGya sinh ra tâm lý oán hn đrối với phái khác.

“Ngươi thì biết gì?”

Pagdarius cườci nhếch mép, vứqGJt một ánh mắmFzt khinh thườXydng cho hắdzn:

“Tên nhân loạUYi nông cạMcn!”

“...”

“Cho ngươi dịmch đdzộc này, cầOpXm lấMy khỏi sợ gì cảco, đEKng hòng đLRòi bích huỳnh châu nữxkpa! Dù là cô nàng Athena của ngươi, năng lc kháng đUMjộc hin tạxkpi ít ra có thểp cưỡi song túc phi long như bình thườUnmng. Còn ngươi, chỉmFz làm lãng phí thôi.”

“Theo ta biết, ma thú trong lòng đxkplUct có rấmFzt nhiu loài, thm chí có loài đeeUã đnNUQMt đSGmến ma vương cấTnTp hoc cao hơn. Phong ấLRn của bảmn đSGmFcEi nhân đGaây vn chưa tr, có chuyn gì nhớ trốn đJfi.”

Được rồi, Pagdarius, ngươi dài dòng như vy t khi nào vy?”

TrầGan Du lắqGJc đkpRu:

“Yên tâm đzmLi, bảMo tàng ở đqqm lầPy U dạyJ ta còn chưa đUMjoạdzt đpJrược, sao lạFcEi chịcou chết d dàng đeeUược chứXyd?”

Tuy nói vy, nhưng TrầSGmn Du cảyJm thấpqy đnZQược s ân cầxkpn sau lờOpXi nói dao búa kia, cảmXm giác ấlUcm áp nhẹ nhàng này đaã tng nhn đcược t ngườPi có lòng dạM như ngọn núi băng tuyết nào đjxSó.

“Tên gia hỏa tham lam! Nếu không phảyJi mạpng của Pagdarius đGyEKi nhân nối lin với ngươi...”

Pagdarius còn chưa nói xong, TrầxEFn Du đdzã cưỡi song túc phi long bay lên trờXydi.

“H! Chuồn nhanh tht! Vy mà dám nói bảmFzn đSGmRi nhân dài dòng.”

Ánh mắZrt Pagdarius nhìn theo hướng Trầfn Du biến mấZrt trên tinh không, lạjxSi nằcm xuống, bắFct chước đEPộng tác ngm cỏ trong ming, nhắEPm mắmFzt lạnZQi.

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.

banner