Trang chủ / Dị Giới / Chàng Rể Ma Giới / Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba

Chàng Rể Ma Giới

Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba
Chàng RểIq Ma Giới
Tác GiảDKk: ĐiểKJNm Tinh Linh

Chương 80: DạSDm thoạDzi hồ Lam Ba

Dịyych: HầYwbu Ca
Biên dịJTfch: Ẩn
Biên tp : Vô Hồn
Nguồn: HNTĐ
Chương 80: Dạop thoạmIDi hồ Lam Ba

Hình dạNAng của chiếc nhn có vẻ cổ xưa, không lấRp lánh, nhưng cảyFm giác nhạvZLy cảAm của TrầqLn Du phát hin đDreược bên trong nó có ẩWDWn chứkvYa lc lượng nhàn nhạWDWt.

“CắDzt một nhát lên ngón tay trái, sau đqó thảA lỏng, không đbgiược kháng c.”

Âm thanh của Shia vang lên.

TrầqLn Du hiểNvu Shia sẽ không hạYi hắDren, lin làm theo. Shia cũng cắWDWt một vết lên ngón tay, nhưng máu của nàng không chảGy xuống đAAt, mà lạDRi lơ lng giữDrea không trung, ta như nhữwYNng viên trân châu hồng sắYwbc. Ngón tay của Shia c đqLộng rấFSjt nhanh theo một loạqi quy lut kỳ lạJTf. Huyết châu dầvZLn dầAkn trở thành một ấWLn ký rấAkt đopc bit, t di chuyểGn chiếc nhn bay đbgiến tay trái của TrầDKkn Du, đYwbeo vào ngón áp út.

Máu của hai ngườTWi hòa ln vào nhau, vết máu biến hóa thành một ký hiu mới, t t chìm vào trong chiếc nhn. TrầyFn Du chỉWL cảryAm thấpy một luồng nhit truyn vào ngón vô danh, giống như máu của Shia đDKkang tan vào cơ thểFSj mình t chiếc nhn. Cảqm giác này rấJSt kỳ diu, hồi lâu mới chm rãi tan đlui.

“Chiếc nhn này có tên gọi là 'Ý chí hắYc ám', có thểLG chống lạRi s quấZqy nhiu của các loạJTfi tinh thầqn lc, mỗi ngày còn có thểqL s dụng k năng truyn tống một lầpn, nhưng bịSDm hạDKkn chế v khoảNvng cách và không gian nhấet đRKJNnh. Ta tng nó cho anh, chiếc nhn đIqã tha nhn huyết ấyFn truyn tha. Tr anh ra, không ai có thểryA s dụng đDKkược nó.”

“Ý chí hắfAc ám” là do Shia cởi ra t trên tay, nhấryAt đqSDmnh không phảLGi là vt tầryAm thườNvng. K năng mỗi ngày đDzược truyn tống một lầYJyn rấRt bá đDzqo, tuyt đWối là một vt hữSDmu ích đAkyF bỏ chạLGy trong thờZqi đWDWiểDrem nguy cấpp.

Nhưng đJTfeo nhn ở ngón áp út có hơi là lạWDW. Chng biết ở Ma giới, đpeo nhn ở ngón tay có ý nghĩvZLa đGc bit nào không, nhưng dám chắyyc một đYwbiu ngón áp út không phảOlWi là ngón đFSjeo nhn kết hôn, nếu không Shia không đYRi nào đkvYeo vào ngón này cho hắJSn.

Trong lòng TrầJTfn Du rấqLt cảyym đqộng, thốt lên:

“Trưởng công chúa, đvZLây là bảTWo vt quan trọng, ta không thểYJy lấvZLy đqược.”

“Nó tồn tạKJNi vì nó có giá trịKJN, anh cứWL xem như là một loạWLi trao đYwbổi lợi ích.”

Shia đWim tĩDKknh trảie lờGi.

Nhữeng lờNvi này rấKJNt d mấKJNt lòng, nhưng TrầJTfn Du không nổi gin, chỉq cườIqi nói:

“HiểAku rồi, ta sẽ cố giữJS giá trịbgi của ta, đopHY nó luôn có ý nghĩYwba tồn tạpi.”

Shia nhẹ gt đvZLeNqu:

“RấSDmt tốt! V chuyn mỏ qung, tạDKkm thờmmFi không tin mang thịjOY nữop theo. Ta đmmFã hứLGa một tháng sau sẽ ban thưởng Ki-A cho anh, đLGợi đWến khi anh an toàn trở v sẽ tính. ChỉvZL cầYwbn anh còn sống, ta bảSDmo đqTWm nguyn vọng của anh sẽ thành hin thc, dù là “thểIq chấmmFt thôn ph” của Ki-A cũng giảopi quyết đZqược.”

Đây coi như là hoa hồng sao? Trí nhớ của bà chủ tht tốt quá!

“Trưởng công chúa, ta tht s không có ý nim gì với Ki-A, xin hãy thu lạOlWi mnh lnh.”

TrầNvn Du lắvZLc đopJSu cườAki khổ. Nói tht, yêu nữvZL đvZLúng là rấpt mê hoc ngườfAi, nhưng đJTfa phầmIDn chỉbgi khiến ngườTWi ta nảqy sinh dục vọng chứe không phảeNqi tình yêu. VấfAn đTW là mình tht s không muốn. Điu quan trọng nhấmIDt giữeNqa nam và nữYwb phảSDmi tình đRYu ý hợp, nếu có c chỉyF thân mt cũng chỉYJy là t nhiên sinh ra. TrầDKkn Du t nhn rấjOYt thích m nữp, nhưng vn có nguyên tắGc cơ bảYwbn nhấeNqt. Nếu ỷ vào lc lượng hoc bấkvYt cứHY thứNAđRNA cưỡng ép, chiếm đluoạNDot một nữYwb nhân, tuyt đqối là một hành vi đZqáng khinh bỉLG, dù Ki-a có cái “thểNA chấFSjt thôn ph” kinh khủng đDRó hay không cũng vy.

Shia chăm chú nhìn Trầyyn Du, âm thanh vang lên vn lạKJNnh lẽo vô cùng:

“Không nên xem thườYJyng Ki-A. Núi Tây Lang sẽ là khảWDWo nghim đvZLryAu tiên của anh, còn Ki-A là thứR hai. Lý do vì sao thì đZqợi đWLến na năm sau khi anh trở v sẽ nói.”
xem tạIqi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trầgqn Du mới hiểIqu thì ra vic ban thưởng “thịNA nữjOY” này cũng không đbgiơn giảLGn. Nhưng theo như Shia nói, mọi chuyn cứbgi đIqợi đNvến lúc khảYo nghim ở mỏ qung kết thúc rồi lạDzi bàn đYJyến.

TrầWLn Du cung kính cúi ngườgqi:

“Vy ta v chuẩLGn bịOlW trước, ngày mai sẽ xuấWLt phát.”

Shia gt gt đluHYu, mở văn kin trên bàn ra, không thèm đTWAk ý đqến hắyFn nữqLa.

Ngay cảqL một câu tạmIDm bit cũng không có?

Dù gì cũng phảNDoi nói một câu đIqi chứDKk...

ChỉfA tiếc, quáng vụ quan các hạbgi sau một hồi dỏng tai cũng không nghe đAkược gì, chỉbgi đDzành ôm s buồn bc rờSDmi khỏi phòng nghịTW s.

“Sống sót đAA trở v.”

Sau khi TrầwYNn Du rờiei đWLi, âm thanh bịY ép đGến mứRc nhỏ nhấWt mới vang lên. Vn không h ngẩKJNng đKJNWLu, chỉyF có thanh âm lạfAnh lẽo băng giá quen thuộc đWLã trở nên mm mạqLi hơn nhiu. LoạwYNi cảeNqm giác này so với mấDKky chuyn giá trịmID thế nào, tồn tạiei ra sao... đYwbu không liên quan gì cảWL. Tiếc là kẻ nào đAó lạDKki không nghe đAược.

Trở lạOlWi phòng thí nghim, Joseph đAã giữIq lờwYNi phái ngườDrei đqưa đfAến vt liu. Xem ra năng suấqt làm vic của hắNAn rấNAt cao, hoc cũng có thểDKk là không muốn cho hắopn lấYJyy cớ kéo dài thờTWi gian. Có mấIqy loạTWi tài liu ma pháp thc chấjOYt dùng đluqL chuyểNAn đyyổi linh khí. Trong chiếc vòng tay không gian của Shia tng còn có một trăm khối đZqDzng thạAch phẩfAm chấHYt tốt nhấbgit.

ĐvZLng thạNDoch phẩvZLm chấAkt trung bình gia tăng t 100 đAkến 150 đNAiểNAm linh khí, còn cc phẩTWm đWDWLGng thạYch của Joseph đyyưa đDKkến không có tạlup chấet nước, lượng linh khí có thểW gấfAp bốn lầmIDn trung phẩmIDm. Sau khi chuyểvZLn hóa hết đYwbeng thạDzch và nhữieng tài liu khác, số đpiểqm linh khí của TrầkvYn Du còn dư chín vạfAn lạYi tăng lên đqến mườIqi bốn vạlun.

Tuy dùng nhữjOYng tài liu trân quý như thế có chút đDKkáng tiếc, nhưng thc lc quan trọng hơn cảWL. Với lạLGi đSDmợi ngày mai, xu tiên hạbgit giống trong Tinh thầvZLn hoa viên trưởng thành, có thểW chm rãi lợi dụng nó t sinh ra linh khí.

Chuyểyyn đYwbổi linh khí xong, màn đGêm đAkã buông xuống. Trầlun Du vội vàng dùng bữGa tối, lin cưỡi lên song túc phi long, bay đmIDến Lam Ba hồ.

QuảNDo nhiên đqộc long đYwbang ngồi ở chỗ cũ chơi solitare. HắmmFn biết rõ lầopn trước tinh thầDren lc của TrầDzn Du bịLG thương không nhẹ, nên không giở trò đeánh lén hay bày ra by trêu cợt.

“Thế nào rồi? Tinh thầWLn lc khôi phục lạDzi chưa?”

“Vn chưa, nhưng phảWi rờbgii khỏi đWDWây một thờSDmi gian ngắWn.”

TrầSDmn Du thoảWDWi mái duỗi lưng một cái, nằDRm xuống bãi cỏ bên cạSDmnh Độc Long rồi thun tay bứYJyt một cọng cỏ ngm trong ming. HắLGn kểR lạbgii chuyn đfAi núi Tây Lang.

Pagdariuscau mày:

“Ngươi có bịA con bé trưởng công chúa đYwbó làm mê muội rồi không? Còn chưa đZqNAy một tháng là đAến trn đRWDWu với Arnoux, lạkvYi đqi núi Tây Lang? Nói tht... hắqc hắqc, ta thấDRy tiểAku nha đopryAu hôm đpó gõ ngươi một gy rấkvYt xinh, rấJSt chủ đLGộng. Tiếc là dáng ngườwYNi hơi phng một chút, cầAkn vỗ béo thêm mấiey năm.”

“Còn dám nhắIqc lạvZLi chuyn này? Tên khốn đpáng hn!”

TrầYn Du nhìn đDKkộc long đHYang khổ sở nín cườAi, tứkvYc gin mắTWng một câu:

“Nguyên nhân ta đvZLến núi Tây Lang là vì truyn tha của đGfAi tông sư. Ta cầien một loạwYNi qung phế của núi Tây Lang đDreOlW tiến thêm một bước, thứqc tỉmIDnh lc lượng truyn tha. Nếu có thểNDo hoàn thành khảJTfo nghim lầkvYn này, ta có thểNA đIqược thưởng hắDRc sắDKkc dược t.”

HắyFn đIqã có hắNDoc sắeNqc dược t, chỉNA cầAn hoán đpổi linh khí. Lúc mới bắqt đWRu tiến hóa đDKkã làm giảDrem một na tuổi thọ của Độc Long, tuy Pagdarius không đp cp đfAến chuyn này, nhưng TrầLGn Du vn nhớ k trong lòng. Đợi đeến khi đqột phá đWDWến cảryAnh giới “Lit”, là tiến hóa cấDzp ba sao, trung tâm hoán đfAổi chắDKkc chắDKkn sẽ xuấLGt hin hắSDmc sắHYc dược t cao quý nhấkvYt: “Duyên thọ” và “Phục sinh”.

Không biết có thểq gia tăng tuổi thọ bao lâu, nhưng ít ra đNAây là tâm ý của TrầWn Du.

“Hắopc sắvZLc dược t!”

Độc long lộ vẻ khiếp sợ:

“Nghìn năm trước, Ma giới có hai vịyF đYJyHYi tông sư, là đWDWYi tông sư dược t Rosenbach, và đqpi tông sư chế khí Lolo. Lolo là một hắgqc ám đgqOlWa tinh kinh tài tuyt dim, tinh thông chế khí và phù ngữDKk thờHYi thượng cổ, nhưng cảJTf đqRi vn không thu đRđTW. Sau khi qua đYwbAi, bí thut chế khí và phù ngữyF thượng cổ đWDWu đHYã bịNDo thấvZLt truyn. Bởi vy nên tr Rolla ra, Ma giới không còn ngườTWi nào hiểYu đYwbược phù ngữq thượng cổ nữjOYa. Rosenbach là một vịyF ám tinh linh, có đHY t rấHYt đfAông, vì bí phương nên bịTW đSDmqi đA t Shaman bày kế hãm hạKJNi. Sau khi Shaman mấDRt tích, hắNvc sắvZLc dược t cũng theo đgqó mà bit tích. Nếu ngươi có thểIq tạjOYo ra hắyyc sắbgic dược t, nhấWt đbgiqnh sẽ tạRo ra một cơn đRSDma chấDzn tạDzi Ma giới.”

“Nên bây giờe càng không thểWL lộ ra ngoài, ít ra cũng phảryAi giúp ngươi tháo gỡ Khóa Quang Ám đopã.”

TrầRn Du đopã hỏi qua Aldaz, biết rõ ảWLnh hưởng do hắJTfc sắyFc dược t gây ra:

“BằGng không thì ngươi ngay cảOlW chạYwby trốn đkvYe giữp mạieng cũng khó.”

“H h! Nếu không phảwYNi bịmID phù ngữJS thượng cổ phong ấjOYn, chỉqL da vào lc lượng của ta cũng có thểAk t t gỡ bỏ Quang Ám Khóa.”

Pagdarius không cam lòng nói:

Đng quên khế ước chiến tranh đWDWó, thờmmFi gian của ngươi không còn nhiu đJTfâu.”

“Ta biết, nên càng phảYJyi đWDWi núi Tây Lang. Ta có song túc phi long, có thểjOY rút ngắFSjn hành trình đAi v rấJSt nhiu. Đợi khi trở v quyết chiến với Arnoux, hãy mở to mắjOYt xem lc lượng mới của ta cườZqng đTWKJNi thế nào nhé.”

“H, lên cấfAp thì thế nào? BảDRn đGKJNi nhân vn dm lên ngươi như thườqLng.”

Độc long đNvYwb kích hắopn, cũng nằIqm xuống nga mt nhìn trờpi, hỏi một câu:

“Có nhớ tới ngườNvi thân ở thế giới loài ngườYi không?”

“NgườHYi thân của ta đNAã qua đZqOlWi t lúc ta còn nhỏ.”

TrầDRn Du đLGang nói v kiếp trước. Kiếp này của Athur chắHYc cũng còn ngườqi thân, nhưng lạKJNi không quan h gì tới hắJSn, ít ra bây giờYJy không có một s liên quan nào:

“Còn ngươi thì sao?”

“Ta va xuấJTft thế, ngoạqi tr vỏ trứAkng ra thì đeu không nhìn thấWLy gì khác.”

Pagdarius nhún vai, tỉenh như ruồi nói:

“ThờmIDi gian này, thân nhân không có, kẻ thù lạNDoi không ít.”

“Còn bằDzng hữluu thì sao?”

“C long không cầYn bạAkn bè, nhấmIDt là đopộc long.”

Pagdarius lấyFy lạNvi mấyFy phầvZLn kiêu ngạZqo của long tộc:

“Ngươi đpã thấyFy thầWDWn có bạIqn bao giờOlW chưa? Bọn họ chỉDR cầJSn đGược kính ngưỡng và đAược sợ hãi, không cầSDmn mấYy thứJTf yêu thương hay thông cảGm chán ngắWDWt đAkó.”

“Trước kia có thểmmF là như vy.”

TrầHYn Du lạmmFi hỏi:

“Còn bây giờYwb thì sao?”

“Bây giờTW... theo như lờvZLi của ngươi, là rồng dưới mái hiên, không thểe không cúi đbgiyyu.”

Vẻ mt của Pagdarius đNAwYNy bấfAt lc.

TrầAn Du hiểluu rõ đFSjộc long chính là loạAi mt hàng mạYnh ming, cũng không muốn nói rõ ra:

“Nếu không thì, đWDWi la gạgqt một m nữSDm đyyến làm bạgqn với ngươi nhé?

“Quan đNAiểGm thẩKJNm m của bảNAn đYryAi nhân so với loạyyi ngườYwbi tầieng lớp thấDrep kém như ngươi rấwYNt khác bit.”
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Pagdarius liếc hắkvYn đDzNDoy khinh bỉOlW:

“MấDKky nàng ma nữvZL liêm đkvYao, mịop ma, tiểvZLu nha đLGYJyu đZqó nhìn qua cũng không t, đYJyáng tiếc không có nội hàm như ta muốn. NữA nhân mà ta thích phảqi có vảNAy cứbging rc rỡ, bộ răng sắvZLc bén sạvZLch sẽ, thân hình cao to đyFey đSDmn...”

“Chờlu đWDWã! Ngươi đeang nói v rồng, chứp không phảLGi nữryA nhân.”

TrầDren Du bịp khẩmmFu vịOlW nng của Pagdarius làm bốc khói đmIDWDWu, suýt nữwYNa sinh ra tâm lý oán hn đyyối với phái khác.

“Ngươi thì biết gì?”

Pagdarius cườpi nhếch mép, vứFSjt một ánh mắFSjt khinh thườOlWng cho hắZqn:

“Tên nhân loạyFi nông cạLGn!”

“...”

“Cho ngươi dịYwbch đeNqộc này, cầgqm lấqLy khỏi sợ gì cảJS, đeng hòng đSDmòi bích huỳnh châu nữwYNa! Dù là cô nàng Athena của ngươi, năng lc kháng đyyộc hin tạYJyi ít ra có thểlu cưỡi song túc phi long như bình thườNvng. Còn ngươi, chỉq làm lãng phí thôi.”

“Theo ta biết, ma thú trong lòng đWopt có rấWDWt nhiu loài, thm chí có loài đNAã đDKkpt đNAến ma vương cấRp hoc cao hơn. Phong ấAkn của bảWn đwYNJSi nhân đluây vn chưa tr, có chuyn gì nhớ trốn đOlWi.”

Được rồi, Pagdarius, ngươi dài dòng như vy t khi nào vy?”

TrầSDmn Du lắAc đmmFqLu:

“Yên tâm đYi, bảIqo tàng ở đDzWm lầDKky U dạAk ta còn chưa đHYoạwYNt đNvược, sao lạAki chịAku chết d dàng đyyược chứmmF?”

Tuy nói vy, nhưng Trầien Du cảIqm thấKJNy đDRược s ân cầTWn sau lờYi nói dao búa kia, cảvZLm giác ấAm áp nhẹ nhàng này đgqã tng nhn đHYược t ngườqi có lòng dạbgi như ngọn núi băng tuyết nào đSDmó.

“Tên gia hỏa tham lam! Nếu không phảDKki mạFSjng của Pagdarius đJTfFSji nhân nối lin với ngươi...”

Pagdarius còn chưa nói xong, TrầjOYn Du đAã cưỡi song túc phi long bay lên trờDKki.

“H! Chuồn nhanh tht! Vy mà dám nói bảDRn đNDoFSji nhân dài dòng.”

Ánh mắYwbt Pagdarius nhìn theo hướng TrầvZLn Du biến mấyyt trên tinh không, lạAi nằHYm xuống, bắYwbt chước đYJyộng tác ngm cỏ trong ming, nhắDrem mắGt lạDzi.

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.