Trang chủ / Dị Giới / Chàng Rể Ma Giới / Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba

Chàng Rể Ma Giới

Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba
Chàng RểTxC Ma Giới
Tác GiảpS: ĐiểyGqm Tinh Linh

Chương 80: DạD thoạyGqi hồ Lam Ba

Dịhch: HầUju Ca
Biên dịYUsch: Ẩn
Biên tp : Vô Hồn
Nguồn: HNTĐ
Chương 80: DạwT thoạMsi hồ Lam Ba

Hình dạTxCng của chiếc nhn có vẻ cổ xưa, không lấTxCp lánh, nhưng cảxMnm giác nhạzHpy cảhHCm của TrầBJwn Du phát hin đmPược bên trong nó có ẩhn chứhTua lc lượng nhàn nhạPt.

“CắrYt một nhát lên ngón tay trái, sau đxrmó thảmGw lỏng, không đzHpược kháng c.”

Âm thanh của Shia vang lên.

TrầYUsn Du hiểHRu Shia sẽ không hạxrmi hắCrTn, lin làm theo. Shia cũng cắUDt một vết lên ngón tay, nhưng máu của nàng không chảTxCy xuống đmrhTut, mà lạhi lơ lng giữja không trung, ta như nhữKYng viên trân châu hồng sắHBhc. Ngón tay của Shia c đrộng rấJRt nhanh theo một loạTxLi quy lut kỳ lạhTu. Huyết châu dầmPn dầGpn trở thành một ấnqn ký rấmGwt đqsc bit, t di chuyểsun chiếc nhn bay đGpến tay trái của TrầTn Du, đTheo vào ngón áp út.

Máu của hai ngườri hòa ln vào nhau, vết máu biến hóa thành một ký hiu mới, t t chìm vào trong chiếc nhn. TrầMsn Du chỉMs cảqsm thấhHCy một luồng nhit truyn vào ngón vô danh, giống như máu của Shia đTxCang tan vào cơ thểLUM mình t chiếc nhn. CảmGwm giác này rấht kỳ diu, hồi lâu mới chm rãi tan đVMi.

“Chiếc nhn này có tên gọi là 'Ý chí hắTxLc ám', có thểBJw chống lạCrTi s quấxrmy nhiu của các loạxrmi tinh thầDn lc, mỗi ngày còn có thểTxL s dụng k năng truyn tống một lầTxLn, nhưng bịTxL hạmPn chế v khoảKYng cách và không gian nhấhHCt đeEhEnh. Ta tng nó cho anh, chiếc nhn đhHCã tha nhn huyết ấvVKn truyn tha. Tr anh ra, không ai có thểhTu s dụng đwTược nó.”

“Ý chí hắYUsc ám” là do Shia cởi ra t trên tay, nhấHBht đhTuunh không phảhTui là vt tầxxmm thườDng. K năng mỗi ngày đhTuược truyn tống một lầqsn rấGTzt bá đhHCnqo, tuyt đueối là một vt hữBJwu ích đMsu bỏ chạRy trong thờCYTi đUjiểMsm nguy cấKYp.

Nhưng đyGqeo nhn ở ngón áp út có hơi là lạGp. Chng biết ở Ma giới, đeeo nhn ở ngón tay có ý nghĩHRa đTvc bit nào không, nhưng dám chắhc một đhHCiu ngón áp út không phảui là ngón đmGweo nhn kết hôn, nếu không Shia không đehHCi nào đwTeo vào ngón này cho hắpSn.

Trong lòng TrầTvn Du rấsut cảsum đwTộng, thốt lên: nguồn tunghoanh.com

“Trưởng công chúa, đxMnây là bảro vt quan trọng, ta không thểyGq lấKYy đrược.”

“Nó tồn tạui vì nó có giá trịCrT, anh cứh xem như là một loạVMi trao đhổi lợi ích.”

Shia đnqim tĩxMnnh trảTv lờPi.

NhữKYng lờmPi này rấUjt d mấut lòng, nhưng TrầzHpn Du không nổi gin, chỉYUs cườri nói:

“HiểCrTu rồi, ta sẽ cố giữnq giá trịsu của ta, đmGwT nó luôn có ý nghĩTva tồn tạHRi.”

Shia nhẹ gt đmGwpSu:

“RấyGqt tốt! V chuyn mỏ qung, tạZm thờqsi không tin mang thịTv nữMZ theo. Ta đUDã hứTxLa một tháng sau sẽ ban thưởng Ki-A cho anh, đCYTợi đYUsến khi anh an toàn trở v sẽ tính. ChỉzHp cầpSn anh còn sống, ta bảqso đeCrTm nguyn vọng của anh sẽ thành hin thc, dù là “thểD chấUjt thôn ph” của Ki-A cũng giảTxLi quyết đEhEược.”

Đây coi như là hoa hồng sao? Trí nhớ của bà chủ tht tốt quá!

“Trưởng công chúa, ta tht s không có ý nim gì với Ki-A, xin hãy thu lạTxCi mnh lnh.”

Trầhn Du lắsuc đTxCUju cườmri khổ. Nói tht, yêu nữD đJRúng là rấPt mê hoc ngườMsi, nhưng đmGwa phầRn chỉpS khiến ngườKYi ta nảTy sinh dục vọng chứnq không phảCrTi tình yêu. VấRn đVM là mình tht s không muốn. Điu quan trọng nhấmrt giữrYa nam và nữHBh phảCrTi tình đrYqsu ý hợp, nếu có c chỉhHC thân mt cũng chỉKY là t nhiên sinh ra. TrầmGwn Du t nhn rấUDt thích m nữGp, nhưng vn có nguyên tắhHCc cơ bảGTzn nhấYUst. Nếu ỷ vào lc lượng hoc bấyGqt cứUD thứHRđTxLMZ cưỡng ép, chiếm đxrmoạMZt một nữHBh nhân, tuyt đKYối là một hành vi đGTzáng khinh bỉT, dù Ki-a có cái “thểMZ chấvVKt thôn ph” kinh khủng đUjó hay không cũng vy.

Shia chăm chú nhìn TrầMsn Du, âm thanh vang lên vn lạvVKnh lẽo vô cùng:

“Không nên xem thườTxCng Ki-A. Núi Tây Lang sẽ là khảUDo nghim đCrTmGwu tiên của anh, còn Ki-A là thứVM hai. Lý do vì sao thì đwTợi đGTzến na năm sau khi anh trở v sẽ nói.”

TrầGpn Du mới hiểhHCu thì ra vic ban thưởng “thịCrT nữYUs” này cũng không đBJwơn giảVMn. Nhưng theo như Shia nói, mọi chuyn cứmP đxMnợi đDến lúc khảmPo nghim ở mỏ qung kết thúc rồi lạwTi bàn đMZến.

TrầwTn Du cung kính cúi ngườnqi:

“Vy ta v chuẩxrmn bịhHC trước, ngày mai sẽ xuấqst phát.”

Shia gt gt đeTxLu, mở văn kin trên bàn ra, không thèm đsuP ý đjến hắGpn nữxrma.

Ngay cảHR một câu tạmGwm bit cũng không có?

Dù gì cũng phảHBhi nói một câu đmPi chứe...

ChỉHBh tiếc, quáng vụ quan các hạwyv sau một hồi dỏng tai cũng không nghe đvVKược gì, chỉVM đhành ôm s buồn bc rờnqi khỏi phòng nghịTv s.

“Sống sót đMsHBh trở v.”

Sau khi TrầPn Du rờzHpi đhHCi, âm thanh bịLUM ép đEhEến mứhHCc nhỏ nhấyGqt mới vang lên. Vn không h ngẩTng đCrThHCu, chỉD có thanh âm lạxxmnh lẽo băng giá quen thuộc đTvã trở nên mm mạhHCi hơn nhiu. LoạDi cảzHpm giác này so với mấpSy chuyn giá trịKY thế nào, tồn tạwTi ra sao... đhu không liên quan gì cảMZ. Tiếc là kẻ nào đYUsó lạhTui không nghe đThược.

Trở lạmPi phòng thí nghim, Joseph đGpã giữUD lờmGwi phái ngườPi đxMnưa đhHCến vt liu. Xem ra năng suấBJwt làm vic của hắwyvn rấut cao, hoc cũng có thểMs là không muốn cho hắUDn lấwyvy cớ kéo dài thờUDi gian. Có mấHBhy loạTvi tài liu ma pháp thc chấpSt dùng đDCYT chuyểPn đxrmổi linh khí. Trong chiếc vòng tay không gian của Shia tng còn có một trăm khối đzHpwyvng thạvVKch phẩTxCm chấet tốt nhấMst.

ĐGTzng thạPch phẩUDm chấsut trung bình gia tăng t 100 đEhEến 150 đTxCiểMZm linh khí, còn cc phẩxrmm đyGqrng thạTvch của Joseph đmrưa đhHCến không có tạjp chấUDt nước, lượng linh khí có thểe gấRp bốn lầmGwn trung phẩZm. Sau khi chuyểhHCn hóa hết đwyvqsng thạwTch và nhữzHpng tài liu khác, số đJRiểmGwm linh khí của Trầqsn Du còn dư chín vạun lạzHpi tăng lên đrYến mườGpi bốn vạThn.

Tuy dùng nhữThng tài liu trân quý như thế có chút đZáng tiếc, nhưng thc lc quan trọng hơn cảyGq. Với lạnqi đDợi ngày mai, xu tiên hạPt giống trong Tinh thầuen hoa viên trưởng thành, có thểUj chm rãi lợi dụng nó t sinh ra linh khí.

ChuyểThn đyGqổi linh khí xong, màn đsuêm đTã buông xuống. TrầmGwn Du vội vàng dùng bữZa tối, lin cưỡi lên song túc phi long, bay đJRến Lam Ba hồ.

Quảnq nhiên đpSộc long đxrmang ngồi ở chỗ cũ chơi solitare. HắTxCn biết rõ lầsun trước tinh thầHRn lc của Trầjn Du bịTv thương không nhẹ, nên không giở trò đsuánh lén hay bày ra by trêu cợt.

“Thế nào rồi? Tinh thầHBhn lc khôi phục lạEhEi chưa?”

“Vn chưa, nhưng phảxMni rờsui khỏi đxrmây một thờGpi gian ngắmPn.”

TrầmPn Du thoảyGqi mái duỗi lưng một cái, nằwyvm xuống bãi cỏ bên cạxrmnh Độc Long rồi thun tay bứet một cọng cỏ ngm trong ming. HắEhEn kểue lạTxLi chuyn đxxmi núi Tây Lang.

Pagdariuscau mày:

“Ngươi có bịEhE con bé trưởng công chúa đwTó làm mê muội rồi không? Còn chưa đxMnrYy một tháng là đTến trn đTxLCrTu với Arnoux, lạri đwyvi núi Tây Lang? Nói tht... hắwyvc hắTxLc, ta thấMsy tiểDu nha đZVMu hôm đhTuó gõ ngươi một gy rấHBht xinh, rấmGwt chủ đKYộng. Tiếc là dáng ngườyGqi hơi phng một chút, cầxxmn vỗ béo thêm mấUjy năm.”

“Còn dám nhắPc lạHBhi chuyn này? Tên khốn đHRáng hn!”

TrầMsn Du nhìn đmrộc long đhHCang khổ sở nín cườnqi, tứGTzc gin mắZng một câu:

“Nguyên nhân ta đGpến núi Tây Lang là vì truyn tha của đUjji tông sư. Ta cầKYn một loạwyvi qung phế của núi Tây Lang đxrmsu tiến thêm một bước, thứzHpc tỉThnh lc lượng truyn tha. Nếu có thểpS hoàn thành khảCrTo nghim lầUDn này, ta có thểUj đKYược thưởng hắCrTc sắPc dược t.”

HắzHpn đTxLã có hắvVKc sắYUsc dược t, chỉe cầMsn hoán đmGwổi linh khí. Lúc mới bắmGwt đsunqu tiến hóa đCrTã làm giảhTum một na tuổi thọ của Độc Long, tuy Pagdarius không đh cp đDến chuyn này, nhưng TrầEhEn Du vn nhớ k trong lòng. Đợi đZến khi đEhEột phá đxMnến cảhHCnh giới “Lit”, là tiến hóa cấmGwp ba sao, trung tâm hoán đCrTổi chắKYc chắGpn sẽ xuấhHCt hin hắsuc sắZc dược t cao quý nhấEhEt: “Duyên thọ” và “Phục sinh”.

Không biết có thểue gia tăng tuổi thọ bao lâu, nhưng ít ra đHBhây là tâm ý của TrầCYTn Du.

“HắmPc sắGTzc dược t!”

Độc long lộ vẻ khiếp sợ:

“Nghìn năm trước, Ma giới có hai vịZ đCrTJRi tông sư, là đYUsri tông sư dược t Rosenbach, và đHBhwyvi tông sư chế khí Lolo. Lolo là một hắwyvc ám đrmra tinh kinh tài tuyt dim, tinh thông chế khí và phù ngữzHp thờTvi thượng cổ, nhưng cảT đxMnPi vn không thu đsuđZ. Sau khi qua đmrmri, bí thut chế khí và phù ngữsu thượng cổ đUju đjã bịCrT thấMst truyn. Bởi vy nên tr Rolla ra, Ma giới không còn ngườhi nào hiểHBhu đvVKược phù ngữP thượng cổ nữua. Rosenbach là một vịmP ám tinh linh, có đj t rấJRt đHRông, vì bí phương nên bịnq đhTumri đTv t Shaman bày kế hãm hạxrmi. Sau khi Shaman mấrYt tích, hắrc sắMsc dược t cũng theo đYUsó mà bit tích. Nếu ngươi có thểTxC tạHRo ra hắvVKc sắpSc dược t, nhấjt đrYTvnh sẽ tạJRo ra một cơn đLUMBJwa chấwyvn tạhTui Ma giới.” xem chương mới tạzHpi tunghoanh(.)com

“Nên bây giờR càng không thểmGw lộ ra ngoài, ít ra cũng phảxrmi giúp ngươi tháo gỡ Khóa Quang Ám đTvã.”

TrầCYTn Du đPã hỏi qua Aldaz, biết rõ ảhTunh hưởng do hắsuc sắvVKc dược t gây ra:

“BằpSng không thì ngươi ngay cảxMn chạTxCy trốn đsuhTu giữzHp mạwyvng cũng khó.”

“H h! Nếu không phảhi bịxMn phù ngữwT thượng cổ phong ấEhEn, chỉmr da vào lc lượng của ta cũng có thểxrm t t gỡ bỏ Quang Ám Khóa.”

Pagdarius không cam lòng nói:

Đng quên khế ước chiến tranh đhó, thờRi gian của ngươi không còn nhiu đrYâu.”

“Ta biết, nên càng phảxrmi đxxmi núi Tây Lang. Ta có song túc phi long, có thểhTu rút ngắMsn hành trình đmGwi v rấwyvt nhiu. Đợi khi trở v quyết chiến với Arnoux, hãy mở to mắyGqt xem lc lượng mới của ta cườueng đehHCi thế nào nhé.”

“H, lên cấHBhp thì thế nào? BảMsn đRUDi nhân vn dm lên ngươi như thườTxCng.”

Độc long đxMnvVK kích hắZn, cũng nằxrmm xuống nga mt nhìn trờCYTi, hỏi một câu:

“Có nhớ tới ngườxrmi thân ở thế giới loài ngườvVKi không?”

“Ngườei thân của ta đGTzã qua đVMYUsi t lúc ta còn nhỏ.”

Trầxxmn Du đpSang nói v kiếp trước. Kiếp này của Athur chắCrTc cũng còn ngườhHCi thân, nhưng lạxMni không quan h gì tới hắuen, ít ra bây giờsu không có một s liên quan nào:

“Còn ngươi thì sao?”

“Ta va xuấTht thế, ngoạRi tr vỏ trứGTzng ra thì đMsu không nhìn thấvVKy gì khác.”

Pagdarius nhún vai, tỉUjnh như ruồi nói:

“ThờDi gian này, thân nhân không có, kẻ thù lạPi không ít.”

“Còn bằCYTng hữHBhu thì sao?”

“C long không cầhn bạzHpn bè, nhấrYt là đRộc long.”

Pagdarius lấUjy lạxrmi mấVMy phầThn kiêu ngạvVKo của long tộc:

“Ngươi đzHpã thấey thầhHCn có bạHBhn bao giờr chưa? Bọn họ chỉP cầLUMn đHBhược kính ngưỡng và đmGwược sợ hãi, không cầvVKn mấZy thứue yêu thương hay thông cảTvm chán ngắyGqt đwTó.”

“Trước kia có thểTxL là như vy.”

Trầmrn Du lạei hỏi:

“Còn bây giờrY thì sao?”

“Bây giờMZ... theo như lờMZi của ngươi, là rồng dưới mái hiên, không thểxMn không cúi đThGTzu.”

Vẻ mt của Pagdarius đRTxCy bấCYTt lc.

TrầzHpn Du hiểxrmu rõ đwyvộc long chính là loạmri mt hàng mạMZnh ming, cũng không muốn nói rõ ra:

“Nếu không thì, đCrTi la gạPt một m nữTxL đsuến làm bạTn với ngươi nhé?

“Quan đBJwiểMZm thẩCYTm m của bảUjn đLUMEhEi nhân so với loạhHCi ngườxrmi tầMZng lớp thấup kém như ngươi rấMZt khác bit.”

Pagdarius liếc hắhHCn đThDy khinh bỉHBh:

“Mấjy nàng ma nữnq liêm đueao, mịZ ma, tiểvVKu nha đUDTxLu đmGwó nhìn qua cũng không t, đTváng tiếc không có nội hàm như ta muốn. NữUD nhân mà ta thích phảEhEi có vảCrTy cứGTzng rc rỡ, bộ răng sắTvc bén sạxMnch sẽ, thân hình cao to đsuvVKy đqsn...”

“ChờZ đTxLã! Ngươi đYUsang nói v rồng, chứr không phảzHpi nữxMn nhân.”

TrầHRn Du bịe khẩyGqu vịrY nng của Pagdarius làm bốc khói đehu, suýt nữhTua sinh ra tâm lý oán hn đEhEối với phái khác.

“Ngươi thì biết gì?”

Pagdarius cườTxLi nhếch mép, vứwTt một ánh mắGTzt khinh thườThng cho hắGpn:

“Tên nhân loạhHCi nông cạen!”

“...”

“Cho ngươi dịmPch đUjộc này, cầpSm lấjy khỏi sợ gì cảR, đxMnng hòng đUjòi bích huỳnh châu nữEhEa! Dù là cô nàng Athena của ngươi, năng lc kháng đzHpộc hin tạri ít ra có thểT cưỡi song túc phi long như bình thườZng. Còn ngươi, chỉVM làm lãng phí thôi.”

“Theo ta biết, ma thú trong lòng đuehTut có rấwTt nhiu loài, thm chí có loài đmGwã đZVMt đnqến ma vương cấrp hoc cao hơn. Phong ấun của bảKYn đHRDi nhân đvVKây vn chưa tr, có chuyn gì nhớ trốn đxrmi.”

Được rồi, Pagdarius, ngươi dài dòng như vy t khi nào vy?”

Trầuen Du lắjc đTmru:

“Yên tâm đvVKi, bảueo tàng ở đZKYm lầGTzy U dạCrT ta còn chưa đCYToạmrt đEhEược, sao lạBJwi chịhHCu chết d dàng đHBhược chứmP?”

Tuy nói vy, nhưng TrầLUMn Du cảThm thấxxmy đrược s ân cầCYTn sau lờMsi nói dao búa kia, cảzHpm giác ấJRm áp nhẹ nhàng này đCrTã tng nhn đmrược t ngườei có lòng dạHR như ngọn núi băng tuyết nào đeó.

“Tên gia hỏa tham lam! Nếu không phảCYTi mạZng của Pagdarius đezHpi nhân nối lin với ngươi...”

Pagdarius còn chưa nói xong, TrầwTn Du đjã cưỡi song túc phi long bay lên trờuei.

“H! Chuồn nhanh tht! Vy mà dám nói bảBJwn đEhEvVKi nhân dài dòng.”

Ánh mắut Pagdarius nhìn theo hướng Trầxxmn Du biến mấDt trên tinh không, lạCYTi nằLUMm xuống, bắqst chước đMZộng tác ngm cỏ trong ming, nhắqsm mắht lạhHCi.

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.