Trang chủ / Dị Giới / Chàng Rể Ma Giới / Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba

Chàng Rể Ma Giới

Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba
Chàng RểF Ma Giới
Tác Giảxa: ĐiểCssm Tinh Linh

Chương 80: DạOGC thoạDQi hồ Lam Ba

DịEJIch: HầxBxu Ca
Biên dịYch: Ẩn
Biên tp : Vô Hồn
Nguồn: HNTĐ
Chương 80: Dạxg thoạDQi hồ Lam Ba

Hình dạxang của chiếc nhn có vẻ cổ xưa, không lấYMZp lánh, nhưng cảaPrm giác nhạBLy cảepm của TrầRQOn Du phát hin đaược bên trong nó có ẩhYn chứEJIa lc lượng nhàn nhạCsst.

“CắCsst một nhát lên ngón tay trái, sau đXó thảK lỏng, không đmược kháng c.”

Âm thanh của Shia vang lên.

TrầWEWn Du hiểliu Shia sẽ không hạQKi hắBLn, lin làm theo. Shia cũng cắRQOt một vết lên ngón tay, nhưng máu của nàng không chảsXy xuống đWEWgt, mà lạIxOi lơ lng giữOGCa không trung, ta như nhữUng viên trân châu hồng sắFc. Ngón tay của Shia c đgộng rấIxOt nhanh theo một loạxBxi quy lut kỳ lạxg. Huyết châu dầepn dầan trở thành một ấFn ký rấYMZt đmc bit, t di chuyểIxOn chiếc nhn bay đqDZến tay trái của TrầRQOn Du, đYMZeo vào ngón áp út.

Máu của hai ngườZOi hòa ln vào nhau, vết máu biến hóa thành một ký hiu mới, t t chìm vào trong chiếc nhn. TrầMjn Du chỉK cảMjm thấOGCy một luồng nhit truyn vào ngón vô danh, giống như máu của Shia đoang tan vào cơ thểgU mình t chiếc nhn. CảLm giác này rấmt kỳ diu, hồi lâu mới chm rãi tan đsmi.

“Chiếc nhn này có tên gọi là 'Ý chí hắgc ám', có thểBL chống lạXi s quấDQy nhiu của các loạDQi tinh thầYzn lc, mỗi ngày còn có thểPSx s dụng k năng truyn tống một lầYzn, nhưng bịGUx hạFjhn chế v khoảOGCng cách và không gian nhấXYet đuaXonh. Ta tng nó cho anh, chiếc nhn đrElã tha nhn huyết ấsXn truyn tha. Tr anh ra, không ai có thểsX s dụng đKuYược nó.”

“Ý chí hắBLc ám” là do Shia cởi ra t trên tay, nhấFt đaOGCnh không phảQKi là vt tầWEWm thườzzKng. K năng mỗi ngày đxQược truyn tống một lầgUn rấZOt bá đYYqgo, tuyt đPSxối là một vt hữYzu ích đxQhY bỏ chạepy trong thờMji đRQOiểuaXm nguy cấOop.

Nhưng đYYqeo nhn ở ngón áp út có hơi là lạJRF. Chng biết ở Ma giới, đKuYeo nhn ở ngón tay có ý nghĩxBxa đhYc bit nào không, nhưng dám chắxac một đFiu ngón áp út không phảYzi là ngón đLeo nhn kết hôn, nếu không Shia không đWEWCssi nào đgeo vào ngón này cho hắXn.

Trong lòng TrầxBxn Du rấuaXt cảxgm đCssộng, thốt lên:

“Trưởng công chúa, đLây là bảxgo vt quan trọng, ta không thểEt lấEJIy đIxOược.”

“Nó tồn tạxgi vì nó có giá trịOGC, anh cứm xem như là một loạFi trao đXổi lợi ích.”

Shia đQKim tĩJRFnh trảBL lờRQOi. truyn cp nht nhanh nhấgt tạsmi tung hoanh chấIxOm com

NhữzzKng lờzzKi này rấmt d mấRQOt lòng, nhưng Trầgn Du không nổi gin, chỉMj cườOoi nói:

“HiểYzu rồi, ta sẽ cố giữPSx giá trịF của ta, đjFYYq nó luôn có ý nghĩEJIa tồn tạKuYi.”

Shia nhẹ gt đZOSlu:

“Rấxgt tốt! V chuyn mỏ qung, tạxgm thờxQi không tin mang thịBL nữli theo. Ta đgUã hứOoa một tháng sau sẽ ban thưởng Ki-A cho anh, đDQợi đDQến khi anh an toàn trở v sẽ tính. ChỉCss cầlin anh còn sống, ta bảuaXo đYzDQm nguyn vọng của anh sẽ thành hin thc, dù là “thểsm chấFjht thôn ph” của Ki-A cũng giảjFi quyết đFược.”

Đây coi như là hoa hồng sao? Trí nhớ của bà chủ tht tốt quá!

“Trưởng công chúa, ta tht s không có ý nim gì với Ki-A, xin hãy thu lạxBxi mnh lnh.”

TrầEtn Du lắYYqc đxaZOu cườxai khổ. Nói tht, yêu nữEJI đOoúng là rấGUxt mê hoc ngườsmi, nhưng đMja phầmn chỉxQ khiến ngườXi ta nảKy sinh dục vọng chứZN không phảepi tình yêu. VấJRFn đYMZ là mình tht s không muốn. Điu quan trọng nhấlit giữEJIa nam và nữPSx phảOGCi tình đGUxXu ý hợp, nếu có c chỉBL thân mt cũng chỉsX là t nhiên sinh ra. TrầRQOn Du t nhn rấqDZt thích m nữPSx, nhưng vn có nguyên tắZOc cơ bảKuYn nhấmt. Nếu ỷ vào lc lượng hoc bấxat cứo thứYYqđqDZxQ cưỡng ép, chiếm đXoạYt một nữWEW nhân, tuyt đGUxối là một hành vi đGUxáng khinh bỉRQO, dù Ki-a có cái “thểGUx chấxat thôn ph” kinh khủng đFjhó hay không cũng vy.

Shia chăm chú nhìn TrầOon Du, âm thanh vang lên vn lạFnh lẽo vô cùng:
truyn đXYeược lấKuYy t website tung hoanh
“Không nên xem thườxBxng Ki-A. Núi Tây Lang sẽ là khảepo nghim đXYeLu tiên của anh, còn Ki-A là thứCss hai. Lý do vì sao thì đxaợi đaPrến na năm sau khi anh trở v sẽ nói.”

TrầGUxn Du mới hiểaPru thì ra vic ban thưởng “thịCss nữBL” này cũng không đUơn giảSln. Nhưng theo như Shia nói, mọi chuyn cứYYq đBLợi đJRFến lúc khảOoo nghim ở mỏ qung kết thúc rồi lạgUi bàn đaến.

TrầKuYn Du cung kính cúi ngườsmi:

“Vy ta v chuẩxQn bịxa trước, ngày mai sẽ xuấept phát.”

Shia gt gt đYMZEJIu, mở văn kin trên bàn ra, không thèm đLOGC ý đxBxến hắJRFn nữLa.

Ngay cảEJI một câu tạGUxm bit cũng không có?

Dù gì cũng phảPSxi nói một câu đQKi chứqDZ...

ChỉPSx tiếc, quáng vụ quan các hạsm sau một hồi dỏng tai cũng không nghe đOGCược gì, chỉYz đQKành ôm s buồn bc rờuaXi khỏi phòng nghịFjh s.

“Sống sót đgKuY trở v.”

Sau khi TrầjFn Du rờBLi đYzi, âm thanh bịuaX ép đgến mứxQc nhỏ nhấept mới vang lên. Vn không h ngẩang đZOKuYu, chỉYz có thanh âm lạWEWnh lẽo băng giá quen thuộc đsXã trở nên mm mạYYqi hơn nhiu. LoạaPri cảFm giác này so với mấCssy chuyn giá trịZO thế nào, tồn tạJRFi ra sao... đgu không liên quan gì cảxa. Tiếc là kẻ nào đoó lạLi không nghe đmược.

Trở lạqDZi phòng thí nghim, Joseph đrElã giữli lờlii phái ngườoi đYưa đSlến vt liu. Xem ra năng suấDQt làm vic của hắEtn rấEJIt cao, hoc cũng có thểYz là không muốn cho hắxgn lấuaXy cớ kéo dài thờEJIi gian. Có mấxay loạEJIi tài liu ma pháp thc chấYt dùng đDQsm chuyểepn đXổi linh khí. Trong chiếc vòng tay không gian của Shia tng còn có một trăm khối đsmxgng thạJRFch phẩgUm chấOGCt tốt nhấat.

ĐKuYng thạsXch phẩYMZm chấOGCt trung bình gia tăng t 100 đYzến 150 đZNiểxam linh khí, còn cc phẩYMZm đhYhYng thạUch của Joseph đaưa đUến không có tạQKp chấFjht nước, lượng linh khí có thểDQ gấepp bốn lầIxOn trung phẩuaXm. Sau khi chuyểSln hóa hết đYMZXYeng thạFjhch và nhữIxOng tài liu khác, số đxBxiểYm linh khí của Trầmn Du còn dư chín vạBLn lạsmi tăng lên đmến mườgi bốn vạRQOn.

Tuy dùng nhữIxOng tài liu trân quý như thế có chút đYáng tiếc, nhưng thc lc quan trọng hơn cảBL. Với lạFi đxgợi ngày mai, xu tiên hạJRFt giống trong Tinh thầZOn hoa viên trưởng thành, có thểY chm rãi lợi dụng nó t sinh ra linh khí.

ChuyểsXn đSlổi linh khí xong, màn đCssêm đjFã buông xuống. TrầKn Du vội vàng dùng bữaPra tối, lin cưỡi lên song túc phi long, bay đxaến Lam Ba hồ.

QuảY nhiên đOoộc long đSlang ngồi ở chỗ cũ chơi solitare. HắJRFn biết rõ lầZOn trước tinh thầGUxn lc của TrầUn Du bịxg thương không nhẹ, nên không giở trò đgánh lén hay bày ra by trêu cợt.

“Thế nào rồi? Tinh thầSln lc khôi phục lạepi chưa?”

“Vn chưa, nhưng phảgUi rờxBxi khỏi đxBxây một thờXi gian ngắepn.”

Trầmn Du thoảFjhi mái duỗi lưng một cái, nằlim xuống bãi cỏ bên cạXnh Độc Long rồi thun tay bứYt một cọng cỏ ngm trong ming. HắOon kểZN lạrEli chuyn đFi núi Tây Lang.

Pagdariuscau mày:

“Ngươi có bịg con bé trưởng công chúa đBLó làm mê muội rồi không? Còn chưa đxBxgUy một tháng là đYYqến trn đCssFjhu với Arnoux, lạGUxi đrEli núi Tây Lang? Nói tht... hắOoc hắYc, ta thấXy tiểFu nha đSlOGCu hôm đKuYó gõ ngươi một gy rấXYet xinh, rấjFt chủ đqDZộng. Tiếc là dáng ngườCssi hơi phng một chút, cầFn vỗ béo thêm mấZOy năm.”

“Còn dám nhắMjc lạqDZi chuyn này? Tên khốn đOGCáng hn!”

TrầMjn Du nhìn đgUộc long đgUang khổ sở nín cườRQOi, tứxBxc gin mắqDZng một câu:

“Nguyên nhân ta đgUến núi Tây Lang là vì truyn tha của đKuYXi tông sư. Ta cầJRFn một loạxgi qung phế của núi Tây Lang đZNsm tiến thêm một bước, thứIxOc tỉJRFnh lc lượng truyn tha. Nếu có thểZO hoàn thành khảjFo nghim lầJRFn này, ta có thểJRF đuaXược thưởng hắjFc sắZNc dược t.”

HắLn đjFã có hắaPrc sắFc dược t, chỉg cầFn hoán đCssổi linh khí. Lúc mới bắaPrt đJRFxBxu tiến hóa đWEWã làm giảFm một na tuổi thọ của Độc Long, tuy Pagdarius không đEJI cp đoến chuyn này, nhưng TrầxQn Du vn nhớ k trong lòng. Đợi đOoến khi đhYột phá đEJIến cảBLnh giới “Lit”, là tiến hóa cấgUp ba sao, trung tâm hoán đPSxổi chắac chắEtn sẽ xuấFjht hin hắxQc sắgUc dược t cao quý nhấjFt: “Duyên thọ” và “Phục sinh”.

Không biết có thểhY gia tăng tuổi thọ bao lâu, nhưng ít ra đDQây là tâm ý của Trầxan Du.

“HắLc sắoc dược t!”

Độc long lộ vẻ khiếp sợ:

“Nghìn năm trước, Ma giới có hai vịKuY đYYqgUi tông sư, là đYzDQi tông sư dược t Rosenbach, và đXYYqi tông sư chế khí Lolo. Lolo là một hắxQc ám đrElhYa tinh kinh tài tuyt dim, tinh thông chế khí và phù ngữJRF thờxQi thượng cổ, nhưng cảa đzzKWEWi vn không thu đjFđuaX. Sau khi qua đzzKZNi, bí thut chế khí và phù ngữm thượng cổ đDQu đXYeã bịWEW thấXt truyn. Bởi vy nên tr Rolla ra, Ma giới không còn ngườjFi nào hiểPSxu đoược phù ngữSl thượng cổ nữEJIa. Rosenbach là một vịg ám tinh linh, có đL t rấJRFt đrElông, vì bí phương nên bịRQO đQKPSxi đU t Shaman bày kế hãm hạMji. Sau khi Shaman mấsmt tích, hắZNc sắYMZc dược t cũng theo đZOó mà bit tích. Nếu ngươi có thểZO tạzzKo ra hắYMZc sắgUc dược t, nhấZOt đDQxanh sẽ tạjFo ra một cơn đUxga chấCssn tạqDZi Ma giới.”

“Nên bây giờm càng không thểxa lộ ra ngoài, ít ra cũng phảmi giúp ngươi tháo gỡ Khóa Quang Ám đLã.”

TrầZNn Du đMjã hỏi qua Aldaz, biết rõ ảKuYnh hưởng do hắYMZc sắlic dược t gây ra:

“BằPSxng không thì ngươi ngay cảg chạxBxy trốn đGUxU giữOGC mạYYqng cũng khó.”

“H h! Nếu không phảxgi bịuaX phù ngữX thượng cổ phong ấSln, chỉOGC da vào lc lượng của ta cũng có thểxa t t gỡ bỏ Quang Ám Khóa.”

Pagdarius không cam lòng nói:

Đng quên khế ước chiến tranh đuaXó, thờWEWi gian của ngươi không còn nhiu đrElâu.”

“Ta biết, nên càng phảKi đqDZi núi Tây Lang. Ta có song túc phi long, có thểRQO rút ngắXYen hành trình đDQi v rấSlt nhiu. Đợi khi trở v quyết chiến với Arnoux, hãy mở to mắBLt xem lc lượng mới của ta cườhYng đJRFGUxi thế nào nhé.”

“H, lên cấsXp thì thế nào? BảXn đGUxhYi nhân vn dm lên ngươi như thườXYeng.”

Độc long đYo kích hắKuYn, cũng nằam xuống nga mt nhìn trờhYi, hỏi một câu:

“Có nhớ tới ngườWEWi thân ở thế giới loài ngườlii không?”

“Ngườxgi thân của ta đMjã qua đuaXlii t lúc ta còn nhỏ.”

TrầFn Du đXYeang nói v kiếp trước. Kiếp này của Athur chắXc cũng còn ngườhYi thân, nhưng lạuaXi không quan h gì tới hắLn, ít ra bây giờGUx không có một s liên quan nào:

“Còn ngươi thì sao?”

“Ta va xuấSlt thế, ngoạFjhi tr vỏ trứmng ra thì đDQu không nhìn thấgUy gì khác.”

Pagdarius nhún vai, tỉFnh như ruồi nói:

“Thờxai gian này, thân nhân không có, kẻ thù lạuaXi không ít.”

“Còn bằling hữou thì sao?”

“C long không cầepn bạxgn bè, nhấYt là đYộc long.”

Pagdarius lấYMZy lạUi mấzzKy phầGUxn kiêu ngạsmo của long tộc:

“Ngươi đoã thấZOy thầjFn có bạlin bao giờCss chưa? Bọn họ chỉF cầOGCn đoược kính ngưỡng và đuaXược sợ hãi, không cầrEln mấjFy thứKuY yêu thương hay thông cảlim chán ngắKt đRQOó.”

“Trước kia có thểX là như vy.”

TrầXYen Du lạYMZi hỏi:

“Còn bây giờm thì sao?”

“Bây giờSl... theo như lờCssi của ngươi, là rồng dưới mái hiên, không thểgU không cúi đPSxFu.”

Vẻ mt của Pagdarius đZNxQy bấxgt lc.

TrầEJIn Du hiểCssu rõ đEJIộc long chính là loạDQi mt hàng mạZNnh ming, cũng không muốn nói rõ ra:

“Nếu không thì, đqDZi la gạsmt một m nữY đDQến làm bạFn với ngươi nhé?

“Quan đliiểEtm thẩUm m của bảKn đXrEli nhân so với loạPSxi ngườEJIi tầgUng lớp thấqDZp kém như ngươi rấKt khác bit.”

Pagdarius liếc hắQKn đrElZNy khinh bỉF:

“MấJRFy nàng ma nữIxO liêm đliao, mịzzK ma, tiểgu nha đXZOu đWEWó nhìn qua cũng không t, đOoáng tiếc không có nội hàm như ta muốn. NữYz nhân mà ta thích phảOoi có vảqDZy cứRQOng rc rỡ, bộ răng sắsXc bén sạLch sẽ, thân hình cao to đFxgy đan...”

“ChờBL đrElã! Ngươi đOGCang nói v rồng, chứxBx không phảZNi nữXYe nhân.”

TrầXn Du bịZO khẩEJIu vịxBx nng của Pagdarius làm bốc khói đIxOPSxu, suýt nữOoa sinh ra tâm lý oán hn đXối với phái khác.

“Ngươi thì biết gì?”

Pagdarius cườMji nhếch mép, vứept một ánh mắSlt khinh thườMjng cho hắzzKn:

“Tên nhân loạxQi nông cạxan!”

“...”

“Cho ngươi dịQKch đhYộc này, cầMjm lấKy khỏi sợ gì cảqDZ, đgng hòng đmòi bích huỳnh châu nữMja! Dù là cô nàng Athena của ngươi, năng lc kháng đFjhộc hin tạWEWi ít ra có thểjF cưỡi song túc phi long như bình thườUng. Còn ngươi, chỉgU làm lãng phí thôi.”

“Theo ta biết, ma thú trong lòng đhYYzt có rấZNt nhiu loài, thm chí có loài đRQOã đGUxxat đsmến ma vương cấxap hoc cao hơn. Phong ấon của bảQKn đFjhGUxi nhân đsXây vn chưa tr, có chuyn gì nhớ trốn đCssi.”

Được rồi, Pagdarius, ngươi dài dòng như vy t khi nào vy?”

Trầmn Du lắhYc đuaXYMZu:

“Yên tâm đuaXi, bảrElo tàng ở đoPSxm lầGUxy U dạgU ta còn chưa đzzKoạsXt đrElược, sao lạWEWi chịBLu chết d dàng đXược chứxa?”

Tuy nói vy, nhưng TrầFn Du cảmm thấjFy đMjược s ân cầUn sau lờXYei nói dao búa kia, cảom giác ấKuYm áp nhẹ nhàng này đSlã tng nhn đepược t ngườai có lòng dạli như ngọn núi băng tuyết nào đOGCó.

“Tên gia hỏa tham lam! Nếu không phảoi mạxang của Pagdarius đmUi nhân nối lin với ngươi...”

Pagdarius còn chưa nói xong, TrầJRFn Du đaã cưỡi song túc phi long bay lên trờEti.

“H! Chuồn nhanh tht! Vy mà dám nói bảQKn đaPrKuYi nhân dài dòng.”

Ánh mắaPrt Pagdarius nhìn theo hướng TrầJRFn Du biến mấKt trên tinh không, lạXi nằBLm xuống, bắgt chước đgUộng tác ngm cỏ trong ming, nhắom mắZOt lạZNi.

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.