Trang chủ / Dị Giới / Chàng Rể Ma Giới / Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Chàng Rể Ma Giới

Chương 8 0: Dạ thoại hồ Lam Ba
Chàng RểTEA Ma Giới
Tác Giảnzm: ĐiểrAYm Tinh Linh

Chương 80: Dạqx thoạYTHi hồ Lam Ba

DịASch: HầArXu Ca
Biên dịnNch: Ẩn
Biên tp : Vô Hồn
Nguồn: HNTĐ
Chương 80: Dạvnw thoạEdi hồ Lam Ba

Hình dạSng của chiếc nhn có vẻ cổ xưa, không lấUp lánh, nhưng cảvSm giác nhạdSjy cảmuvm của TrầdSjn Du phát hin đrược bên trong nó có ẩrAYn chứSa lc lượng nhàn nhạASt.

“Cắit một nhát lên ngón tay trái, sau đió thảmr lỏng, không đLzvược kháng c.”

Âm thanh của Shia vang lên.

TrầjQrn Du hiểumu Shia sẽ không hạMOti hắLzvn, lin làm theo. Shia cũng cắTEAt một vết lên ngón tay, nhưng máu của nàng không chảyy xuống đzVSt, mà lạmuvi lơ lng giữqza không trung, ta như nhữdng viên trân châu hồng sắXyc. Ngón tay của Shia c đkkwộng rấjQrt nhanh theo một loạkkwi quy lut kỳ lạwqx. Huyết châu dầrAYn dầrn trở thành một ấin ký rấAdAt đLzvc bit, t di chuyểmn chiếc nhn bay đxến tay trái của TrầnNn Du, đmeo vào ngón áp út.

Máu của hai ngườzVi hòa ln vào nhau, vết máu biến hóa thành một ký hiu mới, t t chìm vào trong chiếc nhn. Trầdn Du chỉum cảEdm thấyy một luồng nhit truyn vào ngón vô danh, giống như máu của Shia đzOang tan vào cơ thểzzA mình t chiếc nhn. CảAjm giác này rấwqxt kỳ diu, hồi lâu mới chm rãi tan đmri.

“Chiếc nhn này có tên gọi là 'Ý chí hắvnwc ám', có thểHU chống lạzzAi s quấumy nhiu của các loạtYni tinh thầArXn lc, mỗi ngày còn có thểwvM s dụng k năng truyn tống một lầSTLn, nhưng bịOVI hạMOtn chế v khoảnNng cách và không gian nhấASt đnNIBnh. Ta tng nó cho anh, chiếc nhn đUã tha nhn huyết ấmuvn truyn tha. Tr anh ra, không ai có thểr s dụng đASược nó.”

“Ý chí hắdSjc ám” là do Shia cởi ra t trên tay, nhấnzmt đSjQrnh không phảkkwi là vt tầIBm thườrng. K năng mỗi ngày đzzAược truyn tống một lầAjn rấrt bá đYTHrAYo, tuyt đqzối là một vt hữqzu ích đdQqO bỏ chạEdy trong thờumi đTiiểrm nguy cấSp.

Nhưng đUeo nhn ở ngón áp út có hơi là lạjQr. Chng biết ở Ma giới, đdeo nhn ở ngón tay có ý nghĩVa đVlc bit nào không, nhưng dám chắMOtc một đwvMiu ngón áp út không phảxei là ngón đOVIeo nhn kết hôn, nếu không Shia không đOmmri nào đMOteo vào ngón này cho hắVln.

Trong lòng TrầnNn Du rấIBt cảSm đSTLộng, thốt lên:

“Trưởng công chúa, đVlây là bảSo vt quan trọng, ta không thểOVI lấVy đtYnược.”

“Nó tồn tạvSi vì nó có giá trịHU, anh cứzV xem như là một loạOVIi trao đmuvổi lợi ích.”

Shia đqxim tĩOVInh trảS lờvSi.

NhữzVng lờXyi này rấmrt d mấMOtt lòng, nhưng TrầAjn Du không nổi gin, chỉvnw cườSi nói:

“HiểVlu rồi, ta sẽ cố giữm giá trịHU của ta, đvnwnN nó luôn có ý nghĩdSja tồn tạxi.”

Shia nhẹ gt đOmYTHu:

“Rấnzmt tốt! V chuyn mỏ qung, tạHUm thờXyi không tin mang thịdSj nữMOt theo. Ta đvnwã hứTia một tháng sau sẽ ban thưởng Ki-A cho anh, đQqOợi đvSến khi anh an toàn trở v sẽ tính. Chỉr cầSn anh còn sống, ta bảmro đwvMQqOm nguyn vọng của anh sẽ thành hin thc, dù là “thểAS chấHUt thôn ph” của Ki-A cũng giảzzAi quyết đVlược.”

Đây coi như là hoa hồng sao? Trí nhớ của bà chủ tht tốt quá!

“Trưởng công chúa, ta tht s không có ý nim gì với Ki-A, xin hãy thu lạTEAi mnh lnh.”

Trầxn Du lắMOtc đzVtYnu cườmri khổ. Nói tht, yêu nữum đmuvúng là rấSt mê hoc ngườvMi, nhưng đAdAa phầOmn chỉzO khiến ngườTEAi ta nảSTLy sinh dục vọng chứm không phảSi tình yêu. VấVln đzV là mình tht s không muốn. Điu quan trọng nhấIBt giữVla nam và nữArX phảumi tình đrQqOu ý hợp, nếu có c chỉm thân mt cũng chỉwqx là t nhiên sinh ra. TrầjQrn Du t nhn rấvMt thích m nữnzm, nhưng vn có nguyên tắdc cơ bảvMn nhấqxt. Nếu ỷ vào lc lượng hoc bấqxt cứxe thứiđMOtXy cưỡng ép, chiếm đvnwoạtYnt một nữXy nhân, tuyt đwqxối là một hành vi đUáng khinh bỉYa, dù Ki-a có cái “thểXy chấMOtt thôn ph” kinh khủng đdSjó hay không cũng vy.

Shia chăm chú nhìn Trầqzn Du, âm thanh vang lên vn lạxenh lẽo vô cùng:

“Không nên xem thườOmng Ki-A. Núi Tây Lang sẽ là khảzVo nghim đYamru tiên của anh, còn Ki-A là thứvM hai. Lý do vì sao thì đIBợi đmrến na năm sau khi anh trở v sẽ nói.”

TrầnNn Du mới hiểzzAu thì ra vic ban thưởng “thịnzm nữTi” này cũng không đVlơn giảtYnn. Nhưng theo như Shia nói, mọi chuyn cứy đArXợi đXyến lúc khảtYno nghim ở mỏ qung kết thúc rồi lạzOi bàn đVlến.

TrầLzvn Du cung kính cúi ngườyi:

“Vy ta v chuẩvSn bịAdA trước, ngày mai sẽ xuấvMt phát.”

Shia gt gt đnNqzu, mở văn kin trên bàn ra, không thèm đASS ý đtYnến hắnNn nữTia.

Ngay cảrAY một câu tạHUm bit cũng không có?

Dù gì cũng phảASi nói một câu đAdAi chứOm...

ChỉTi tiếc, quáng vụ quan các hạwqx sau một hồi dỏng tai cũng không nghe đVlược gì, chỉnN đrành ôm s buồn bc rờASi khỏi phòng nghịzO s.

“Sống sót đxOVI trở v.”

Sau khi Trầumn Du rờASi đXyi, âm thanh bịzV ép đUến mứEdc nhỏ nhấArXt mới vang lên. Vn không h ngẩTing đArXzzAu, chỉAdA có thanh âm lạzzAnh lẽo băng giá quen thuộc đvSã trở nên mm mạrAYi hơn nhiu. Loạmri cảqxm giác này so với mấLzvy chuyn giá trịjQr thế nào, tồn tạArXi ra sao... đAju không liên quan gì cảTEA. Tiếc là kẻ nào đASó lạdSji không nghe đdSjược.

Trở lạri phòng thí nghim, Joseph đmuvã giữmr lờVi phái ngườvnwi đzOưa đvSến vt liu. Xem ra năng suấUt làm vic của hắmn rấmt cao, hoc cũng có thểHU là không muốn cho hắrn lấrAYy cớ kéo dài thờvnwi gian. Có mấASy loạTii tài liu ma pháp thc chấHUt dùng đumLzv chuyểqxn đjQrổi linh khí. Trong chiếc vòng tay không gian của Shia tng còn có một trăm khối đvnwOmng thạvnwch phẩAjm chấwqxt tốt nhấit.

ĐzVng thạqzch phẩXym chấnzmt trung bình gia tăng t 100 đSến 150 đdSjiểvMm linh khí, còn cc phẩxm điArXng thạmuvch của Joseph đzOưa đrAYến không có tạmuvp chấOVIt nước, lượng linh khí có thểd gấnNp bốn lầmrn trung phẩrAYm. Sau khi chuyểwvMn hóa hết đwqxmrng thạdch và nhữdng tài liu khác, số đYaiểVlm linh khí của TrầMOtn Du còn dư chín vạvMn lạYTHi tăng lên đzVến mườQqOi bốn vạnzmn.

Tuy dùng nhữdSjng tài liu trân quý như thế có chút đLzváng tiếc, nhưng thc lc quan trọng hơn cảS. Với lạIBi đYaợi ngày mai, xu tiên hạwqxt giống trong Tinh thầqzn hoa viên trưởng thành, có thểS chm rãi lợi dụng nó t sinh ra linh khí.

ChuyểOmn đASổi linh khí xong, màn đSTLêm đLzvã buông xuống. Trầkkwn Du vội vàng dùng bữTEAa tối, lin cưỡi lên song túc phi long, bay đQqOến Lam Ba hồ.

QuảvM nhiên đSTLộc long đjQrang ngồi ở chỗ cũ chơi solitare. HắQqOn biết rõ lầumn trước tinh thầumn lc của TrầOmn Du bịjQr thương không nhẹ, nên không giở trò đwqxánh lén hay bày ra by trêu cợt.

“Thế nào rồi? Tinh thầnNn lc khôi phục lạxi chưa?”

“Vn chưa, nhưng phảTii rờrAYi khỏi đdSjây một thờwvMi gian ngắtYnn.”

TrầHUn Du thoảmuvi mái duỗi lưng một cái, nằYam xuống bãi cỏ bên cạrAYnh Độc Long rồi thun tay bứSTLt một cọng cỏ ngm trong ming. HắUn kểYTH lạASi chuyn đOVIi núi Tây Lang.

Pagdariuscau mày:

“Ngươi có bịLzv con bé trưởng công chúa đTió làm mê muội rồi không? Còn chưa đnzmSy một tháng là đkkwến trn đnzmvnwu với Arnoux, lạnNi đSTLi núi Tây Lang? Nói tht... hắXyc hắumc, ta thấTEAy tiểzVu nha đyHUu hôm đzOó gõ ngươi một gy rấQqOt xinh, rấzOt chủ đArXộng. Tiếc là dáng ngườSi hơi phng một chút, cầYTHn vỗ béo thêm mấzOy năm.”

“Còn dám nhắic lạTEAi chuyn này? Tên khốn đwqxáng hn!”

Trầkkwn Du nhìn đqxộc long đHUang khổ sở nín cườdSji, tứSc gin mắYTHng một câu:

“Nguyên nhân ta đumến núi Tây Lang là vì truyn tha của đAdAYTHi tông sư. Ta cầqzn một loạdi qung phế của núi Tây Lang đzVx tiến thêm một bước, thứUc tỉSnh lc lượng truyn tha. Nếu có thểS hoàn thành khảOmo nghim lầyn này, ta có thểum đOVIược thưởng hắYac sắrc dược t.”

Hắmrn đvnwã có hắAjc sắMOtc dược t, chỉU cầSn hoán đArXổi linh khí. Lúc mới bắmuvt đnzmOVIu tiến hóa đOVIã làm giảOVIm một na tuổi thọ của Độc Long, tuy Pagdarius không đYa cp đTiến chuyn này, nhưng TrầVln Du vn nhớ k trong lòng. Đợi đvSến khi đArXột phá đzzAến cảOVInh giới “Lit”, là tiến hóa cấYap ba sao, trung tâm hoán đqzổi chắrAYc chắAdAn sẽ xuấSTLt hin hắAjc sắjQrc dược t cao quý nhấrAYt: “Duyên thọ” và “Phục sinh”.

Không biết có thểTEA gia tăng tuổi thọ bao lâu, nhưng ít ra đASây là tâm ý của TrầHUn Du.

“Hắxec sắvMc dược t!”

Độc long lộ vẻ khiếp sợ:

“Nghìn năm trước, Ma giới có hai vịmr đVlxei tông sư, là đzzAvnwi tông sư dược t Rosenbach, và đrAYdSji tông sư chế khí Lolo. Lolo là một hắnNc ám đwvMda tinh kinh tài tuyt dim, tinh thông chế khí và phù ngữHU thờdSji thượng cổ, nhưng cảmuv đwqxYai vn không thu đOVIđzV. Sau khi qua đIBri, bí thut chế khí và phù ngữOm thượng cổ đvMu đvSã bịSTL thấnNt truyn. Bởi vy nên tr Rolla ra, Ma giới không còn ngườyi nào hiểSu đxược phù ngữqz thượng cổ nữvMa. Rosenbach là một vịHU ám tinh linh, có đAj t rấSt đxeông, vì bí phương nên bịU đumOVIi đx t Shaman bày kế hãm hạdSji. Sau khi Shaman mấxt tích, hắic sắmrc dược t cũng theo đyó mà bit tích. Nếu ngươi có thểAj tạro ra hắAdAc sắOVIc dược t, nhấAdAt đIBAjnh sẽ tạzzAo ra một cơn đAdAra chấzOn tạMOti Ma giới.”

“Nên bây giờArX càng không thểVl lộ ra ngoài, ít ra cũng phảdSji giúp ngươi tháo gỡ Khóa Quang Ám đxeã.”

TrầYan Du đVã hỏi qua Aldaz, biết rõ ảXynh hưởng do hắAdAc sắmc dược t gây ra:

“BằAjng không thì ngươi ngay cảrAY chạzVy trốn đmHU giữqz mạQqOng cũng khó.”

“H h! Nếu không phảrAYi bịOm phù ngữYTH thượng cổ phong ấxen, chỉVl da vào lc lượng của ta cũng có thểAS t t gỡ bỏ Quang Ám Khóa.”

Pagdarius không cam lòng nói:

Đng quên khế ước chiến tranh đTió, thờVi gian của ngươi không còn nhiu đMOtâu.”

“Ta biết, nên càng phảOmi đEdi núi Tây Lang. Ta có song túc phi long, có thểx rút ngắMOtn hành trình đYai v rấxt nhiu. Đợi khi trở v quyết chiến với Arnoux, hãy mở to mắzOt xem lc lượng mới của ta cườvnwng đSTLTii thế nào nhé.”

“H, lên cấQqOp thì thế nào? BảzOn đrAYumi nhân vn dm lên ngươi như thườUng.”

Độc long đLzvmuv kích hắqzn, cũng nằYam xuống nga mt nhìn trờQqOi, hỏi một câu:

“Có nhớ tới ngườVi thân ở thế giới loài ngườnNi không?”

“Ngườkkwi thân của ta đwvMã qua đdSi t lúc ta còn nhỏ.”

Trầkkwn Du đSang nói v kiếp trước. Kiếp này của Athur chắqxc cũng còn ngườASi thân, nhưng lạmuvi không quan h gì tới hắxen, ít ra bây giờkkw không có một s liên quan nào:

“Còn ngươi thì sao?”

“Ta va xuấOVIt thế, ngoạii tr vỏ trứwqxng ra thì đzOu không nhìn thấnzmy gì khác.”

Pagdarius nhún vai, tỉxenh như ruồi nói:

“ThờXyi gian này, thân nhân không có, kẻ thù lạxei không ít.”

“Còn bằTEAng hữwqxu thì sao?”

“C long không cầumn bạYan bè, nhấXyt là đrAYộc long.”

Pagdarius lấtYny lạqxi mấEdy phầAjn kiêu ngạrAYo của long tộc:

“Ngươi đxã thấXyy thầumn có bạMOtn bao giờvM chưa? Bọn họ chỉS cầxen đQqOược kính ngưỡng và đYTHược sợ hãi, không cầtYnn mấmy thứtYn yêu thương hay thông cảYTHm chán ngắnNt đyó.” nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

“Trước kia có thểdSj là như vy.”

TrầHUn Du lạxi hỏi:

“Còn bây giờIB thì sao?”

“Bây giờOm... theo như lờQqOi của ngươi, là rồng dưới mái hiên, không thểzzA không cúi đvnwqxu.”

Vẻ mt của Pagdarius đAjqzy bấOVIt lc.

TrầAjn Du hiểAdAu rõ đAdAộc long chính là loạTEAi mt hàng mạynh ming, cũng không muốn nói rõ ra:

“Nếu không thì, đtYni la gạVt một m nữMOt đumến làm bạdSjn với ngươi nhé?

“Quan đVliểrm thẩEdm m của bảqxn đwqxTii nhân so với loạLzvi ngườdi tầxeng lớp thấSTLp kém như ngươi rấmrt khác bit.”

Pagdarius liếc hắMOtn đQqOxy khinh bỉS:

“MấwvMy nàng ma nữTi liêm đOmao, mịtYn ma, tiểzOu nha đvMnzmu đnNó nhìn qua cũng không t, đSTLáng tiếc không có nội hàm như ta muốn. Nữnzm nhân mà ta thích phảArXi có vảOVIy cứvSng rc rỡ, bộ răng sắic bén sạjQrch sẽ, thân hình cao to đzVdSjy đYTHn...”

“ChờdSj đrã! Ngươi đYaang nói v rồng, chứLzv không phảEdi nữmuv nhân.”

TrầTin Du bịAdA khẩvSu vịIB nng của Pagdarius làm bốc khói đzVTEAu, suýt nữma sinh ra tâm lý oán hn đXyối với phái khác.

“Ngươi thì biết gì?”

Pagdarius cườtYni nhếch mép, vứrAYt một ánh mắwqxt khinh thườzOng cho hắQqOn:

“Tên nhân loạzOi nông cạLzvn!”

“...”

“Cho ngươi dịTich đXyộc này, cầLzvm lấmuvy khỏi sợ gì cảdSj, đmng hòng đTiòi bích huỳnh châu nữQqOa! Dù là cô nàng Athena của ngươi, năng lc kháng đjQrộc hin tạzzAi ít ra có thểxe cưỡi song túc phi long như bình thườvnwng. Còn ngươi, chỉU làm lãng phí thôi.”
truyn copy t tunghoanh.com
“Theo ta biết, ma thú trong lòng đmrvnwt có rấzOt nhiu loài, thm chí có loài đSã đEdYat đOVIến ma vương cấwvMp hoc cao hơn. Phong ấIBn của bảvSn đvSzOi nhân đnzmây vn chưa tr, có chuyn gì nhớ trốn đmi.”

Được rồi, Pagdarius, ngươi dài dòng như vy t khi nào vy?”

TrầzzAn Du lắYTHc đdHUu:

“Yên tâm đTii, bảSo tàng ở đMOtXym lầSy U dạnzm ta còn chưa đVloạnzmt đdược, sao lạSTLi chịru chết d dàng đLzvược chứArX?”

Tuy nói vy, nhưng TrầTEAn Du cảnzmm thấmry đYaược s ân cầOmn sau lờyi nói dao búa kia, cảSm giác ấSm áp nhẹ nhàng này đrAYã tng nhn đAdAược t ngườjQri có lòng dạTEA như ngọn núi băng tuyết nào đumó.

“Tên gia hỏa tham lam! Nếu không phảvSi mạOVIng của Pagdarius đOVIVli nhân nối lin với ngươi...”

Pagdarius còn chưa nói xong, TrầjQrn Du đdã cưỡi song túc phi long bay lên trờwqxi.

“H! Chuồn nhanh tht! Vy mà dám nói bảyn đOmumi nhân dài dòng.”

Ánh mắvnwt Pagdarius nhìn theo hướng Trầin Du biến mấOVIt trên tinh không, lạumi nằzOm xuống, bắnzmt chước đLzvộng tác ngm cỏ trong ming, nhắYam mắyt lạAji.

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.

 • Gửi lúc 16:36 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Hay thiệt, tôi cũng thích loại nhân vậy như vậy, so cool luôn hhihii. Hãy cùng nhau bàn luận chổ hay của truyện nào!!! Miễn mà vào đây khen hay thì đều là Đồng Đạo của nhau hết hahaaaaa.