Chàng Rể Ma Giới

Chương 4
Chương 4
ĐhFNi tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung ĐWaRo
Nhóm dịHFch: SắRrHc Ma Quân Đoàn
DịMiVch: hoasinhquan
Biên: Ẩn
Nguồn: hoanguyettaodan        
    ThấNyy Alice vn hứlwYng thú bng bng với Trầmrn Du, Aldaz nhn nạii giảHhng giảlWli: “TiểHFu công chúa, nếu có thểCi cởi bỏ đkkVược nhữHNAng ảro diu trên ngườhi gã nhân loạVGi này, thc lc của Ma tộc sẽ tăng mạMpAnh, đNyối với Ám Nguyt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thểy đqếm hết đMiVược. Ít nhấfct, tình cảTnh của trưởng công chúa sẽ đMpAược cảHhi thin rấdvt nhiu." Truyn "Chàng RểvH Ma Giới " đHFược copy t din đVLXàn Lương Sơn Bạyc ()

Va nghe Aldaz nhắvc đrến chịHF mình, Alice lộ vẻ do d, cuối cũng cũng buông tha. Trầohn Du thấvy Aldaz nhe răng cườaHmi, tng bước tiến lạFcfi thì lông tóc dng đATvng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉWaR là giảwRi phu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầYbm nói: “ Ta sẽ giữAT ngươi sống, sau đAmó dùng làm tht nhiu, tht nhiu thí nghim.” Truyn "Chàng RểLhr Ma Giới " đvược copy t din đVLXàn Lương Sơn BạHMMc ()

***, ông đwRây có chết….. cũng không làm chuột bạlwYch. TrầFqn Du cái khó ló cái khôn, quát to: “ChờG chút! Chỉfc cầdvn ngươi không làm hạXlOi ta, ta sẽ khai hết tấdvt cảmmo bí mt!”

NhữTng lờObMi này khiến Aldaz ngng lạbGi, hai mắlWlt tỏa sáng, nhìn TrầhFNn Du : “Nói!”

“Chuyn bắHNAt đmmofcu t một nơi gọi là Hoa QuảhFN Sơn, lúc ta đvi du lịTch, không cẩMpAn thn sẩMPy chân rơi vào một thác nước” TrầkkVn Du tăng công suấoht não lên tối đlWla, cố gắohng lái theo một câu chuyn mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một đWaRộng thủy liêm, tạvi đHNAó, ta nhn đyược truyn tha của một vịhFN đaHmfci tông sư, vịNHv đmmohi tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng đchaHma cầyu không khác nhau mấchy, ví dụ như đHFơn vịCi thờMpAi gian, danh t thườFcfng dùng, cho nên TrầWaRn Du có thểHNA tha hồ chém gió mà không cầFcfn phảbGi băn khoăn, càng chém càng thun ming.

"VịLhr Tôn Ngộ không này là đaHmii tông sư luyn kim thut đqrFdnh cấVGp, tng luyn chế ra một cây thầMPn khí nng một vạLhrn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bấNyt cứNHv ma pháp gì, có thểdv biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thểWaR đObMâm xuyên trờObMi đCiVLXt, nhỏ có thểwR biến thành kim khâu. Ông ấyy còn chế tạcho ra một loạYbi thầObMn dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thểCi khiến ngườVLXi thườyng sống mấHhy nghìn năm, thm chí trườGng sinh bấFqt t."

Chết đObMến nơi rồi, bịoha đrHCến đWaRâu cứv bịha, cho dù mai mốt chết có bịHF Ngô Tha Ân cùng với đhFNám fan hâm mộ Tây Du Ký đlwYp chết thêm lầmrn nữRrHa cũng đVLXành chịiu.

ThầObMn khí có thểFcf chống lạMPi chư thầmmon! Thầhn dược trườlwYng sinh bấmmot t! Đmmoi tông sư luyn khí cùng với dược t!

Ám tinh linh sng sốt!

“Nếu tht s như vy, vịHMM đfcmri tông sư này nhấLhrt đkkVXlOnh đfcã đohwRt đGến thầTn cấFcfp!” Tâm thầVGn Aldaz rung mạmnh, nhưng ngay lp tứhc lộ vẻ hoài nghi: “VịVG đmmowRi tông sư có thành tu kinh ngườHNAi như vy, tạRrHi sao trong s sách lạMPi không h nhắNyc đfcến?”

Trái ba xạCio của TrầHMMn Du mém bịMiV bóc vỏ, trong lòng hắObMn cũng git thon thót, cũng may hắLhrn xem tiểrFdu thuyết inte cũng nhiu, lp tứXlOc tìm đkkVược cách bù đvMPp lỗ hổng.

Trước thờvHi đqpvi thái cổ, còn có một thờvHi đkkVlwYi cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thờMiVi đTohi của chư thầvHn”. Tôn Ngộ Không là ngườHhi của thờYbi đrFdGi hồng hoang, bởi vì thành tu của ngài quá kinh khủng, gầATn như có thểMiV đRrHVLX cho ngườqi bình thườing có khảFcf năng chống lạmmoi chư thầvHn. Vic này khiến cho chư thầMiVn lo sợ, phái ra mườTi vạGn quân thảHMMo phạpvt Ngộ Không, kết quảmmo đGchi bạNHvi. Ngộ Không sẵlWln tin đvHánh lên thầmn giới, làm chư thầhFNn sợ mấmmot mt, trn chiến ấviy đchược xưng là “Hoàng hôn của chư thầHNAn”. Cuối cùng, Ngộ Không bịWaR Như Lai, chủ thầaHmn hùng mạLhrnh nhấmt trấAmn áp, lịich s của thờFcfi đdvmmoi hồng hoang cũng bịrFd chư thầTn tn lc giấvu kín, cho dù là nhữvng đrHCiểlwYn tích xưa nhấMpAt cũng chưa chắvc ghi lạvii nhữlWlng đXlOiu này. ChỉhFN ngu nhiên có thểMpA bắmt gp một chút sách cổ ghi lạfci chút danh t liên quan.

“Hoàng hôn của chư thầhn? Ta giống như đwRã nghe v cuốn sách này ở đmrâu đVLXó….nhưng không nhớ ra đObMược.” LờVLXi nói của Alice khiến cho TrầFqn Du càng hoảdvng sợ, chăng lẽ tht sđrHCiểHhn cố này? ĐWaR không đVLXi sâu vào vấHFn đFcf này, TrầvHn Du lạohi bắMpAt đMiVvu chém gió. Hắvn nói tạri thủy liêm đvộng nhn điược truyn tha t một tia tàn hồn của đvGi tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vy mà chưa kịFcfp hiểVLXu gì đXlOã bịmmo truyn tống đhến Ma giới. Tàn hồn của đmryi tông sư mạchnh vô cùng, bao hàm kinh nghim cùng tri thứvHc của cảYb một đvHMPi . Hắrn sở dĩvi có khải năng bách đHMMộc bấATt xâm cũng là nhờHNA tia tàn hồn này “phù hộ”.

Trầmmon Du t tàn hồn của Ngộ Không đLhrpvi sư biết đvược rấlwYt nhiu s tích, nhưng bởi vì tinh thầlWln lc của hắMpAn quá yếu, tạAmm thờdvi không cách nào chính thứMpAc nhn đHhược truyn tha, phảFqi chờrHC mai này phát triểATn dầmrn lên, mới nhn đATược càng nhiu tri thứLhrc.

SắbGc mt của Ám tinh linh dịyu lạvHi, lờri nói của TrầkkVn Du ít nhấvt cũng chứpvng minh đmrược rằObMng, một đYbhFNi nghiên cứRrHu dược t học của hắvin không phảrFdi là vô ích, chỉmr là do tên nào đmró đviược phù hộ có thểbG chấHFt đCic thù mà thôi.

Alice nghe đlwYến nhp thầaHmn, nài nỉRrH hắfcn kểhFN thêm v thờmi đrHCRrHi hồng hoang. TrầAmn Du đHFem quái thú bên trong Sơn Hảvi Kinh hạMiV bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kểRrH rấVGt sống đmrộng, khiến cho hai mắCit Alice lấvp lánh ngôi sao. Nếu không phảaHmi lúc trước TrầbGn Du bịfc chơi một lầWaRn, thì chắWaRc cũng không nhn ra bộ mt tht đrFdLhrng sau lớp vỏ ngoài siêu d thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cườaHmi lạchnh nói: “Cho dù thc s có thờwRi đmrHFi hồng hoang, ta cũng không tin có một đviTi tông sư nào có thểT cùng chư thầVLXn chống lạTi, lạGi không tin đpvồ vô dụng như mi lạbGi có thểiđXlOược truyn tha! Nếu như hôm nay ngươi không thểFcf đVLXưa cho ta một chứMiVng cứv đfcáng tin cy, ta sẽ cho ngươi biết, la gạfct một ám tinh linh sẽ nhn đlwYược kết cục gì.!”

Tiểviu ma nữObM mới va rồi còn là thính giảv trung thành ngay lp tứFcfc trở mt, bỏ đhFNá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩMiV đAmYbi!”

TrầTn Du da theo trí nhớ chắwRp vá của Arthur biết đVGược, thế giới ma pháp này chia luyn kim thut thành hai trườFqng phái, bao gồm chế khí học cùng với dược t học. Trên thc tế chúng là bao hàm các phương din như toán lý hóa, tinh luyn kim loạFqi, y dược, ma pháp trn tổng hợp lạMiVi. Bởi vì trình t cao thâm, cho nên số lượng đvwRt đviến cấNHvp đVLXTi sư lác đMPác không có mấhy, luôn luôn đrFdược thế nhân coi trọng. Thế giới loài ngườmi là thế, Ma giới cũng không ngoạLhri l.

TrầTn Du suy nghĩObM tht nhanh, đviã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thểT đohưa ra bằlWlng chứrHCng chân tht chính xác thì sao?”

Aldaz bắit đrFdMpAu trầvm tư, nếu như tấyt cảdv nhưng gì Trầvn Du nói là tht, như vy giữNHv lạrHCi mạNyng cho hắohn chng khác nào bảVGo lưu tâm huyết cảNy đCiHNAi của một vịfc đdvObMi tông sư thầCin cấXlOp, đmối với Ám Nguyt Thành, đviối với Ma giới, thm chí là cảaHm giới luyn kim học, đHhây là đCiiu hết sứhFNc quý giá.

“Ta dùng danh d của Ám tinh linh nhấHNAt tộc ra th, nếu như tấMPt cảv nhữkkVng gì ngườTi nói là s tht, ta tuyt đHhối sẽ không làm hạdvi ngươi dù chỉFcf là một cọng lông.

“Danh d” của Ám tinh linh? Trên mt Alice hin lên một nụ cườdvi khó thấvHy: TạlWli Ma giới, mỗi lầNHvn nhắchc đFqến Ám tinh linh là ngườohi ta lạmi nghĩr ngay đrến “xảFcfo trá, nham hiểchm”, cũng coi điây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhấyt một na là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vịMpA đbGwRi sư này say mê dược t học, nhưng hắmmon vn còn là một ám tinh linh xảNyo trá a.

Trầvn Du đXlOâu biết mấLhry cái này, còn tưởng Aldaz tht s th đMpAộc, gt đpvrFdu nói: “Tinh thầATn lc của ta rấmmot yếu, không cách nào nhn đvHược nhiu tri thứHNAc, chỉv có thểmmo t trong trí nhớ tạyo ra một hay hai công cụ din toán đlwYơn giảTn. Đối với đmmoNyi tông sư mà nói, đrây chỉVLX là biểhu din nhảTm nhí, nhưng đTối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấyp dn TrầHNAn Du còn chưa kểfc ra đrã bịm Aldaz cắNHvt đrHCqt, tác phẩRrHm của một thầvHn cấdvp tông sư, cho dù là đCiồ vt nhỏ bé vô nghĩva cũng có giá trịvH liên thành.

“Có bút máy với giấFcfy không?”

“Bút máy là thứNHv gì?”

“……”

Alice hứCing thú nhìn TrầGn Du cùng Aldaz bn vic, thi thoảWaRng giúp đviỡ chút ít, chỉkkV thương cho tên tiểmmou lit ma kia, té lăn dưới đmqt rên rỉrHC nãy giờrFd mà không ai thèm thăm hỏi.

Một lúc sau, tác phẩMPm đFcfbGu tiên khi đlwYến dịLhr giới của TrầwRn Du hoàn thành.

Aldaz nghi ngờpv nhìn cái khung vuông trước mt, bên trong còn có mấAmy khối gỗ hình vuông với hình chữMP nht, nhìn thế nào cũng không ra đrHCây là tác phẩfcm trí tu của một vịYb đrFdmmoi tông sư: “Cái này… vy là xong?” Truyn "Chàng RểNy Ma Giới " đqược copy t din đNyàn Lương Sơn BạHMMc ()

Đơn giảHhn thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thườqng này dùng làm gì?”

TrầrFdn Du lắvc đlwYpvu, nghiêm trang nói: “Không nên xem thườMPng mấTy khối gỗ này, không phảLhri tác phẩmm nào cũng cầHNAn dùng tài liu đvc bit. Ngộ Không đqNHvi sư tng có một câu, có thểHMM đrHCem thứWaR mục nát biến thành thầVGn kỳ, đObMó mới tht là đNyvHi tông sư!”


Đem thứNy mục nát biến thành thầMpAn kỳ? Không hổ là thầchn cấYbp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra đriu gì, lp tứCic kích đmrộng lên, giọng đchiu cũng trở nên khách khí: “ThỉVLXnh cầfcu cu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảYbo diu?”

“Chờoh chút, ta làm thêm vài thứwR.” TrầlWln Du đXlOem mấvy khối gỗ viết chữAT hết lên, theo thứy t là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩr.

“Cái này gọi là Hoa Dung ĐwRo, là một loạMPi thut số suy din cờHMM. Quân lớn nhấMpAt là Tào Tháo, đGYbi din cho một vịv quân vương thờaHmi Hồng hoang, nhữVLXng quân khác đyu là kỵ sĩbG cùng với binh sĩYb của nước đXlORrHch ngăn cảObMn hắVGn chạry trốn.” TrầvHn Du dùng cách mà Aldaz có thểlwY hiểdvu đHhược, nói ra đviiểVLXn cố cùng cách chơi của Hoa Dung ĐXlOo.

Hoa Dung ĐGo là một trò chơi cổ xưa rấlWlt nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờYb biến hóa đMpAa dạmrng, đic đviểRrHm chơi trăm lầkkVn không chán, cùng ma phương và solitare đrFdược một số chuyên gia v trí lc nước ngoài nhn đCiHhnh là “ba trò chơi trí tu không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấaHmy hứrHCng thú, đWaRang đlwYTnh chơi th, nào ngờpv Alice nhanh tay hơn đLhroạhFNt trước, hào hứHFng chơi tưng bng. Aldaz ở một bên buồn bc lắym nhưng cũng không dám đMpAộng vào. Cũng may thứLhr này d làm, ám tinh linh rấpvt nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đyrm chìm vào đió.

Tính nhn nạNHvi của cô nàng loli này cũng không tốt đvẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chấVGt vấlWln TrầATn Du: “Ngươi có phảvii là gạaHmt bọn ta? Tên đFqế vương này không thểvi chạFcfy thoát đMiVược.”

Chỗ này t nhiên là Trầvn Du chắbGc chắfcn: “ Công chúa đlWlin hạVG, ta có thểNy dùng tính mạvHng đmrm đLhrrm bảVGo, Hoa Dung Đfco tuyt đfcối có thểdv giảMiVi, hơn nữHMMa không phảii chỉdv có một cách. Quan trọng là khảfc năng tính toán của mỗi ngườmmoi, dùng càng ít nước đri càng tốt.”

Alice biết TrầYbn Du sợ chết, thấATy hắhFNn th thốt như vy thì cũng không nghi ngờh nữma. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiu mỵ vang lên: “Aldaz đviyi sư, ta là thịdv nữVLX Ki-a của tiểHMMu công chúa đmrin hạAT, xin hỏi Alice đvin hạmmo có ở trong này không?”

Aldaz đNHvang tp trung vào Hoa Dung ĐHFo, hơi điâu quan tâm, Alice t mở ming: “Kia, ta ở trong này, vào đvi.”

Nếu như Alice làm cho ngườLhri ta có cảTm giác “Siêu d thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lạrFdi khiến ngườrHCi ta nghĩYb ngay đRrHến hai t “MịvH hoc” _ Làn da trắvng như tuyết, khuôn mt khêu gợi cùng cp môi đaHmỏ mọng, cp núi cao ngút ngàn, bắpvp đviùi dài thon thảCi, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngp sứbGc hấHhp dn mạHMMnh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉlWl bó sát ngườqi thôi cũng đviủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cầNHvn làm dáng cũng đMPủ khiến cho bấWaRt kỳ gã đMiVc ra nào ngó qua khó có thểr “kim chế”.

Alice t xưng là Lucifer vương tộc, b ngoài cùng với nhân loạbGi không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩmn ma nữYb chính hiu. Trên đVLXHNAu nàng mọc một cp sng uốn lượn, sau lưng là một đviôi cánh màu đmen khéo léo, giữlWla bờh mông đhFNfcy đrFdn mọc lên một chiếc đaHmuôi tinh tế. NhữGng thứfc này không nhữlwYng không làm giảHMMm bớt mịFcf lc của nàng mà ngược lạchi còn tạHFo một loạohi vn vịAm thầYbn bí.

Yêu nữkkV ! Tuyt đbGối là yêu nữbG!

“TiểrHCu công chúa” - Kia thi l
“Trưởng công chúa đhFNin hạVLX đmrang ở thư phòng chờVLX ngườrHCi, xin hãy đyi cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữCia cp bom kia càng thêm rõ rt. TrầMpAn Du dòm không sót một chút nào, chỉMiV cảvm thấRrHy hormon nam tính trong cơ thểmr tăng lên gấyp mườlwYi, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đATi, không dám nhìn nhiu.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chng lẽ đdvã biết chuyn ta lén đHFi cùng với Athena đXlOến Âm Vũ tùng lâm?” TiểGu ma nữi lộ vẻ chột dạYb, va hay nhìn thấohy bộ dạohng của TrầlWln Du, khanh khách cườNyi: “Kia, mịlWl hoc của ngươi lợi hạHMMi hơn nhiu rồi đNyó, ngay cảpv tên nhân loạmi này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thểVLX t kim chế

Kia khinh thườlWlng liếc qua TrầNyn Du: “ThểVLX chấXlOt của Kia trong mịlWl ma có thểrHC xem là đchc bit, thc lc tên này yếu như vy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bịObM hút sạHFch tinh khí.”

MịT ma? Hình như là loạmi ma nữmr có thểCi đrem đWaRàn ông hút thành xác ướp….. Trầvn Du tìm đMiVược trong kí ứhc của Arthur một vài thông tin v loạvi ma nữWaR này, thằqng nhỏ vốn đObMang ngóc đCiHFu chào cời ta như bịNHv nước đCiá hắvit vào, lạFqnh run bầLhrn bt.

SắwRc đlwYẹp rấhFNt đkkVáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạmng quan trọng hơn nhiu. xem chương mới tạHFi tunghoanh(.)com

Alice cườmmoi hì hì, cầlwYm chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghim, trước khi đfci cũng không quên nhờAm Kia cầym theo bộ Hoa Dung ĐwRo.    

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.

 • Gửi lúc 16:36 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Hay thiệt, tôi cũng thích loại nhân vậy như vậy, so cool luôn hhihii. Hãy cùng nhau bàn luận chổ hay của truyện nào!!! Miễn mà vào đây khen hay thì đều là Đồng Đạo của nhau hết hahaaaaa.