Chàng Rể Ma Giới

Chương 4
Chương 4
ĐXi tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung ĐNXo
Nhóm dịXch: SắCMc Ma Quân Đoàn
DịXch: hoasinhquan
Biên: Ẩn
Nguồn: hoanguyettaodan         đIgqọc truyn mới nhấBZt tạIgqi tung hoanh . com
    ThấMy Alice vn hứhCwng thú bng bng với TrầfMln Du, Aldaz nhn nạnii giảyivng giảii: “TiểLGXu công chúa, nếu có thểpa cởi bỏ đpaược nhữxrng ảiXo diu trên ngườzi gã nhân loạZi này, thc lc của Ma tộc sẽ tăng mạXpgnh, điối với Ám Nguyt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thểslD đyivếm hết đveược. Ít nhấlit, tình cảlinh của trưởng công chúa sẽ đgdược cảvHsi thin rấfMlt nhiu." Truyn "Chàng RểfMl Ma Giới " đhCwược copy t din đdzàn Lương Sơn Bạzc ()

Va nghe Aldaz nhắFc đFến chịslD mình, Alice lộ vẻ do d, cuối cũng cũng buông tha. Trầgln Du thấXy Aldaz nhe răng cườBZi, tng bước tiến lạyivi thì lông tóc dng đIgqxrng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉCM là giảHBdi phu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầgVm nói: “ Ta sẽ giữZ ngươi sống, sau đwró dùng làm tht nhiu, tht nhiu thí nghim.” Truyn "Chàng Rểpa Ma Giới " đgdược copy t din đDFàn Lương Sơn Bạvec ()

***, ông đzây có chết….. cũng không làm chuột bạgVch. TrầBZn Du cái khó ló cái khôn, quát to: “ChờXpg chút! Chỉi cầlHln ngươi không làm hạCMi ta, ta sẽ khai hết tấGkt cảXo bí mt!”

NhữHvlng lờHvli này khiến Aldaz ngng lạfMli, hai mắDFt tỏa sáng, nhìn Trầyivn Du : “Nói!”

“Chuyn bắOaRt đgIyhCwu t một nơi gọi là Hoa Quảps Sơn, lúc ta đGki du lịDFch, không cẩgVn thn sẩlXGy chân rơi vào một thác nước” TrầqDn Du tăng công suấXt não lên tối đFa, cố gắIgqng lái theo một câu chuyn mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một đFộng thủy liêm, tạdzi đpaó, ta nhn điXược truyn tha của một vịgIy đGngwri tông sư, vịiX đninii tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng đRXaa cầniu không khác nhau mấlhIy, ví dụ như đZơn vịfMl thờGki gian, danh t thườXng dùng, cho nên Trầgln Du có thểXpg tha hồ chém gió mà không cầzn phảgli băn khoăn, càng chém càng thun ming.

"VịBZ Tôn Ngộ không này là đIgqXi tông sư luyn kim thut đgVlHlnh cấXp, tng luyn chế ra một cây thầin khí nng một vạzn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bấzt cứslD ma pháp gì, có thểwr biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thểxr đrâm xuyên trờBZi đvelhIt, nhỏ có thểRX biến thành kim khâu. Ông ấay còn chế tạXo ra một loạvei thầrn dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thểGk khiến ngườLGXi thườlHlng sống mấfMly nghìn năm, thm chí trườXong sinh bấppft t."

Chết đfMlến nơi rồi, bịGka đwrến đpsâu cứgl bịza, cho dù mai mốt chết có bịdz Ngô Tha Ân cùng với đpaám fan hâm mộ Tây Du Ký đnip chết thêm lầpsn nữaa cũng đppfành chịveu.

ThầXon khí có thểHBd chống lạMi chư thầIgqn! ThầGngn dược trườiXng sinh bấiXt t! Đyivi tông sư luyn khí cùng với dược t!

Ám tinh linh sng sốt!

“Nếu tht s như vy, vịslD đazi tông sư này nhấiXt đHBdrnh đvHsã đFNXt đveến thầNXn cấpsp!” Tâm thầNXn Aldaz rung mạXnh, nhưng ngay lp tứXpgc lộ vẻ hoài nghi: “Vịpa đpavHsi tông sư có thành tu kinh ngườGki như vy, tạdzi sao trong s sách lạGngi không h nhắMc đveến?”

Trái ba xạCMo của TrầXpgn Du mém bịNX bóc vỏ, trong lòng hắHBdn cũng git thon thót, cũng may hắdzn xem tiểvHsu thuyết inte cũng nhiu, lp tứHBdc tìm đgVược cách bù đvHsOaRp lỗ hổng.

Trước thờfMli đyivgdi thái cổ, còn có một thờgIyi đlHlzi cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thờZi đBZENxi của chư thầXon”. Tôn Ngộ Không là ngườCMi của thờzi đGklXGi hồng hoang, bởi vì thành tu của ngài quá kinh khủng, gầrn như có thểlXG đOaRqD cho ngườMi bình thườxrng có khảMgL năng chống lạfMli chư thầgVn. Vic này khiến cho chư thầLGXn lo sợ, phái ra mườXi vạHvln quân thảslDo phạxrt Ngộ Không, kết quảa đNXHBdi bạXoi. Ngộ Không sẵdzn tin điánh lên thầhCwn giới, làm chư thầHBdn sợ mấpat mt, trn chiến ấvey đwrược xưng là “Hoàng hôn của chư thầgIyn”. Cuối cùng, Ngộ Không bịHBd Như Lai, chủ thầpsn hùng mạLGXnh nhấXot trấMgLn áp, lịIgqch s của thờfMli đvHsIOEi hồng hoang cũng bịX chư thầXpgn tn lc giấlXGu kín, cho dù là nhữning đliiểrn tích xưa nhấxrt cũng chưa chắlXGc ghi lạgli nhữrng đziu này. ChỉNX ngu nhiên có thểps bắgdt gp một chút sách cổ ghi lạai chút danh t liên quan.

“Hoàng hôn của chư thầvHsn? Ta giống như đdzã nghe v cuốn sách này ở đLGXâu đOaRó….nhưng không nhớ ra đHvlược.” LờgVi nói của Alice khiến cho Trầpan Du càng hoảvHsng sợ, chăng lẽ tht sđveiểBZn cố này? Đr không đHBdi sâu vào vấdzn đhCw này, TrầIgqn Du lạIgqi bắpat đpsgIyu chém gió. HắgIyn nói tạZi thủy liêm đpsộng nhn đrược truyn tha t một tia tàn hồn của đDFRXi tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vy mà chưa kịENxp hiểIOEu gì đLGXã bịXpg truyn tống đXoến Ma giới. Tàn hồn của đliRXi tông sư mạRXnh vô cùng, bao hàm kinh nghim cùng tri thứZc của cảX một đdzii . HắiXn sở dĩlhI có khảlhI năng bách đqDộc bấXt xâm cũng là nhờlhI tia tàn hồn này “phù hộ”.

TrầXn Du t tàn hồn của Ngộ Không đglqDi sư biết đLGXược rấlHlt nhiu s tích, nhưng bởi vì tinh thầzn lc của hắqDn quá yếu, tạppfm thờXi không cách nào chính thứMc nhn đhCwược truyn tha, phảzi chờni mai này phát triểNXn dầXpgn lên, mới nhn đpsược càng nhiu tri thứFc.

SắBZc mt của Ám tinh linh dịHvlu lạLGXi, lờgVi nói của TrầslDn Du ít nhấRXt cũng chứveng minh đNXược rằXng, một đDFwri nghiên cứdzu dược t học của hắdzn không phảzi là vô ích, chỉhCw là do tên nào đdzó đHvlược phù hộ có thểi chấlXGt đgdc thù mà thôi.

Alice nghe đhCwến nhp thầMgLn, nài nỉpa hắlHln kểiX thêm v thờfMli đveiXi hồng hoang. Trầin Du đwrem quái thú bên trong Sơn Hảdzi Kinh hạHvl bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kểqD rấGkt sống đgdộng, khiến cho hai mắzt Alice lấlip lánh ngôi sao. Nếu không phảXi lúc trước Trầyivn Du bịr chơi một lầIOEn, thì chắDFc cũng không nhn ra bộ mt tht đvHslXGng sau lớp vỏ ngoài siêu d thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cườXi lạrnh nói: “Cho dù thc s có thờvHsi đgIyHBdi hồng hoang, ta cũng không tin có một đNXlii tông sư nào có thểCM cùng chư thầGngn chống lạlHli, lạRXi không tin đMgLồ vô dụng như mi lạgdi có thểyivđGkược truyn tha! Nếu như hôm nay ngươi không thểz đRXưa cho ta một chứyivng cứpa đMgLáng tin cy, ta sẽ cho ngươi biết, la gạiXt một ám tinh linh sẽ nhn đXpgược kết cục gì.!”

Tiểzu ma nữr mới va rồi còn là thính giảli trung thành ngay lp tứRXc trở mt, bỏ đLGXá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩgIy đqDlHli!”

TrầOaRn Du da theo trí nhớ chắHBdp vá của Arthur biết đzược, thế giới ma pháp này chia luyn kim thut thành hai trườwrng phái, bao gồm chế khí học cùng với dược t học. Trên thc tế chúng là bao hàm các phương din như toán lý hóa, tinh luyn kim loạqDi, y dược, ma pháp trn tổng hợp lạyivi. Bởi vì trình t cao thâm, cho nên số lượng đdzrt đfMlến cấIgqp đXpgGngi sư lác đyivác không có mấRXy, luôn luôn đrược thế nhân coi trọng. Thế giới loài ngườxri là thế, Ma giới cũng không ngoạXi l.

TrầMgLn Du suy nghĩr tht nhanh, đNXã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thểGng đgdưa ra bằgdng chứLGXng chân tht chính xác thì sao?”

Aldaz bắHBdt đgIyXu trầyivm tư, nếu như tấslDt cảli nhưng gì TrầfMln Du nói là tht, như vy giữi lạpsi mạrng cho hắGngn chng khác nào bảlio lưu tâm huyết cảli đlhIgli của một vịdz đXCMi tông sư thầpsn cấhCwp, đfMlối với Ám Nguyt Thành, đniối với Ma giới, thm chí là cảMgL giới luyn kim học, đENxây là đliiu hết sứNXc quý giá.

“Ta dùng danh d của Ám tinh linh nhấMgLt tộc ra th, nếu như tấRXt cảhCw nhữglng gì ngườCMi nói là s tht, ta tuyt đgdối sẽ không làm hạIgqi ngươi dù chỉiX là một cọng lông.

“Danh d” của Ám tinh linh? Trên mt Alice hin lên một nụ cườHBdi khó thấLGXy: TạLGXi Ma giới, mỗi lầpan nhắfMlc đniến Ám tinh linh là ngườiXi ta lạri nghĩr ngay đCMến “xảiXo trá, nham hiểnim”, cũng coi đIgqây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhấNXt một na là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vịfMl đlHlwri sư này say mê dược t học, nhưng hắNXn vn còn là một ám tinh linh xảBZo trá a.

TrầgVn Du đrâu biết mấliy cái này, còn tưởng Aldaz tht s th đqDộc, gt đXoIOEu nói: “Tinh thầzn lc của ta rấzt yếu, không cách nào nhn đIgqược nhiu tri thứXpgc, chỉENx có thểLGX t trong trí nhớ tạwro ra một hay hai công cụ din toán đgIyơn giảxrn. Đối với đslDpai tông sư mà nói, đaây chỉhCw là biểpsu din nhảENxm nhí, nhưng đLGXối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấGkp dn Trầrn Du còn chưa kểpa ra đXpgã bịqD Aldaz cắslDt đBZXpgt, tác phẩXm của một thầven cấXp tông sư, cho dù là đMồ vt nhỏ bé vô nghĩra cũng có giá trịBZ liên thành.

“Có bút máy với giấlHly không?”

“Bút máy là thứgd gì?”

“……”

Alice hứning thú nhìn Trầgdn Du cùng Aldaz bn vic, thi thoảling giúp đXoỡ chút ít, chỉDF thương cho tên tiểOaRu lit ma kia, té lăn dưới đqDGkt rên rỉslD nãy giờxr mà không ai thèm thăm hỏi. truyn copy t tunghoanh.com

Một lúc sau, tác phẩGkm đxrru tiên khi đpsến dịlhI giới của Trầwrn Du hoàn thành.

Aldaz nghi ngờhCw nhìn cái khung vuông trước mt, bên trong còn có mấzy khối gỗ hình vuông với hình chữDF nht, nhìn thế nào cũng không ra đOaRây là tác phẩvHsm trí tu của một vịvHs đrDFi tông sư: “Cái này… vy là xong?” Truyn "Chàng RểLGX Ma Giới " đgIyược copy t din đGngàn Lương Sơn Bạpac ()

Đơn giảZn thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thườing này dùng làm gì?”

TrầRXn Du lắENxc đxrveu, nghiêm trang nói: “Không nên xem thườang mấiy khối gỗ này, không phảyivi tác phẩrm nào cũng cầDFn dùng tài liu đXoc bit. Ngộ Không đIgqgli sư tng có một câu, có thểps đglem thứslD mục nát biến thành thầdzn kỳ, đgIyó mới tht là đxrIgqi tông sư!”


Đem thứRX mục nát biến thành thầIgqn kỳ? Không hổ là thầXn cấiXp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra đDFiu gì, lp tứac kích đdzộng lên, giọng đlHliu cũng trở nên khách khí: “Thỉpanh cầHBdu cu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảwro diu?”

“ChờIOE chút, ta làm thêm vài thứF.” TrầvHsn Du điXem mấwry khối gỗ viết chữX hết lên, theo thứM t là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩF.

“Cái này gọi là Hoa Dung Đpso, là một loạri thut số suy din cờgIy. Quân lớn nhấfMlt là Tào Tháo, đvefMli din cho một vịX quân vương thờGki Hồng hoang, nhữDFng quân khác đxru là kỵ sĩM cùng với binh sĩhCw của nước đFBZch ngăn cảhCwn hắin chạyivy trốn.” TrầlHln Du dùng cách mà Aldaz có thểgV hiểNXu đpsược, nói ra đDFiểhCwn cố cùng cách chơi của Hoa Dung ĐlhIo.

Hoa Dung ĐMo là một trò chơi cổ xưa rấIOEt nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờOaR biến hóa đppfa dạveng, đlXGc đgIyiểMm chơi trăm lầwrn không chán, cùng ma phương và solitare đHBdược một số chuyên gia v trí lc nước ngoài nhn đBZIOEnh là “ba trò chơi trí tu không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấhCwy hứling thú, đMang đfMllhInh chơi th, nào ngờX Alice nhanh tay hơn đIgqoạMt trước, hào hứing chơi tưng bng. Aldaz ở một bên buồn bc lắpam nhưng cũng không dám đXoộng vào. Cũng may thứlHl này d làm, ám tinh linh rấglt nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đyivnim chìm vào đLGXó.

Tính nhn nạri của cô nàng loli này cũng không tốt đqDẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chấENxt vấlhIn TrầENxn Du: “Ngươi có phảvei là gạppft bọn ta? Tên đzế vương này không thểxr chạRXy thoát đaược.”

Chỗ này t nhiên là Trầdzn Du chắslDc chắiXn: “ Công chúa đdzin hạDF, ta có thểlHl dùng tính mạlhIng đqDps đvHsNXm bảDFo, Hoa Dung ĐIgqo tuyt đhCwối có thểpa giảMgLi, hơn nữslDa không phảNXi chỉNX có một cách. Quan trọng là khảX năng tính toán của mỗi ngườXoi, dùng càng ít nước đlXGi càng tốt.”

Alice biết Trầnin Du sợ chết, thấOaRy hắvHsn th thốt như vy thì cũng không nghi ngờOaR nữhCwa. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiu mỵ vang lên: “Aldaz đlXGHBdi sư, ta là thịXpg nữi Ki-a của tiểliu công chúa đNXin hạhCw, xin hỏi Alice đfMlin hạXpg có ở trong này không?”

Aldaz điXang tp trung vào Hoa Dung Đyivo, hơi đslDâu quan tâm, Alice t mở ming: “Kia, ta ở trong này, vào đxri.”

Nếu như Alice làm cho ngườLGXi ta có cảrm giác “Siêu d thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lạppfi khiến ngườXi ta nghĩX ngay đXpgến hai t “MịM hoc” _ Làn da trắveng như tuyết, khuôn mt khêu gợi cùng cp môi đliỏ mọng, cp núi cao ngút ngàn, bắENxp đBZùi dài thon thảhCw, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngp sứOaRc hấrp dn mạdznh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉIgq bó sát ngườHBdi thôi cũng đLGXủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cầLGXn làm dáng cũng đXpgủ khiến cho bấslDt kỳ gã đnic ra nào ngó qua khó có thểslD “kim chế”.

Alice t xưng là Lucifer vương tộc, b ngoài cùng với nhân loạgli không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩlXGn ma nữslD chính hiu. Trên đryivu nàng mọc một cp sng uốn lượn, sau lưng là một đyivôi cánh màu đyiven khéo léo, giữgla bờli mông đgIyhCwy đyivn mọc lên một chiếc đzuôi tinh tế. NhữRXng thứr này không nhữhCwng không làm giảpam bớt mịiX lc của nàng mà ngược lạhCwi còn tạXoo một loạENxi vn vịgl thầLGXn bí.

Yêu nữLGX ! Tuyt đMối là yêu nữqD!

“TiểFu công chúa” - Kia thi l
“Trưởng công chúa đgVin hạqD đLGXang ở thư phòng chờMgL ngườGki, xin hãy đwri cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữiXa cp bom kia càng thêm rõ rt. TrầMn Du dòm không sót một chút nào, chỉxr cảlim thấqDy hormon nam tính trong cơ thểli tăng lên gấIOEp mườhCwi, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đhCwi, không dám nhìn nhiu.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chng lẽ đCMã biết chuyn ta lén đRXi cùng với Athena đHvlến Âm Vũ tùng lâm?” TiểXu ma nữxr lộ vẻ chột dạlXG, va hay nhìn thấIOEy bộ dạNXng của TrầGkn Du, khanh khách cườXoi: “Kia, mịslD hoc của ngươi lợi hạslDi hơn nhiu rồi đGngó, ngay cảr tên nhân loạiXi này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thểF t kim chế

Kia khinh thườHvlng liếc qua Trầnin Du: “Thểi chấlit của Kia trong mịr ma có thểa xem là đgdc bit, thc lc tên này yếu như vy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bịXpg hút sạqDch tinh khí.”

Mịli ma? Hình như là loạvei ma nữve có thểOaR đglem đgdàn ông hút thành xác ướp….. Trầpan Du tìm đlhIược trong kí ứvec của Arthur một vài thông tin v loạdzi ma nữyiv này, thằNXng nhỏ vốn đMang ngóc điHBdu chào cờvHs ta như bịDF nước đRXá hắlHlt vào, lạIgqnh run bầXn bt.

Sắgdc đxrẹp rấRXt đgVáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạpsng quan trọng hơn nhiu.

Alice cườyivi hì hì, cầXm chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghim, trước khi đii cũng không quên nhờr Kia cầCMm theo bộ Hoa Dung ĐXoo.    

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.