Chàng Rể Ma Giới

Chương 4
Chương 4
Đvxdi tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung ĐiGCo
Nhóm dịiGCch: SắZc Ma Quân Đoàn
DịZch: hoasinhquan
Biên: Ẩn
Nguồn: hoanguyettaodan         xem chương mới tạvxdi tunghoanh(.)com
    ThấHy Alice vn hứupng thú bng bng với Trầpn Du, Aldaz nhn nạiqmi giảJSng giảiqmi: “TiểBu công chúa, nếu có thểiqm cởi bỏ đHược nhữupng ảHo diu trên ngườAuBi gã nhân loạvxdi này, thc lc của Ma tộc sẽ tăng mạHnh, đBối với Ám Nguyt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thểpH đPếm hết đdgược. Ít nhấKmXt, tình cảAqnh của trưởng công chúa sẽ đBlược cảdgi thin rấqt nhiu." Truyn "Chàng RểZ Ma Giới " đPjược copy t din đGWàn Lương Sơn BạEEc ()

Va nghe Aldaz nhắAuBc đAANến chịATM mình, Alice lộ vẻ do d, cuối cũng cũng buông tha. TrầMZn Du thấpy Aldaz nhe răng cườqi, tng bước tiến lạBi thì lông tóc dng đAANEMpng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉB là giảqi phu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầpm nói: “ Ta sẽ giữP ngươi sống, sau đBó dùng làm tht nhiu, tht nhiu thí nghim.” Truyn "Chàng RểxN Ma Giới " đAhược copy t din đJàn Lương Sơn Bạqc ()

***, ông đAhây có chết….. cũng không làm chuột bạNLch. Trầupn Du cái khó ló cái khôn, quát to: “Chờiqm chút! Chỉup cầaBn ngươi không làm hạYi ta, ta sẽ khai hết tấBt cảCy bí mt!”

NhữnKvng lờiqmi này khiến Aldaz ngng lạCyi, hai mắPjt tỏa sáng, nhìn Trầupn Du : “Nói!”

“Chuyn bắTJt điqmnKvu t một nơi gọi là Hoa QuảaB Sơn, lúc ta đHi du lịBlch, không cẩPjn thn sẩnEcy chân rơi vào một thác nước” TrầEpnn Du tăng công suấpHt não lên tối đnEca, cố gắupng lái theo một câu chuyn mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một điqmộng thủy liêm, tạEpni đYó, ta nhn đZược truyn tha của một vịEMp đtwTJi tông sư, vịup đKmXAhi tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng đxNJa cầJu không khác nhau mấnEcy, ví dụ như đEEơn vịAAN thờAhi gian, danh t thườBlng dùng, cho nên Trầvivn Du có thểnEc tha hồ chém gió mà không cầYn phảAANi băn khoăn, càng chém càng thun ming.

"VịMZ Tôn Ngộ không này là đpHvivi tông sư luyn kim thut đaBATMnh cấaBp, tng luyn chế ra một cây thầNLn khí nng một vạpEAn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bấtEtt cứMZ ma pháp gì, có thểtEt biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thểZ đTJâm xuyên trờvivi đZEEt, nhỏ có thểY biến thành kim khâu. Ông ấBly còn chế tạpEAo ra một loạtEti thầAhn dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thểEpn khiến ngườbYi thườnKvng sống mấCy nghìn năm, thm chí trườqng sinh bấJt t."

Chết đKmXến nơi rồi, bịaBa đCến đnKvâu cứdg bịiqma, cho dù mai mốt chết có bịEpn Ngô Tha Ân cùng với đvxdám fan hâm mộ Tây Du Ký đJp chết thêm lầpEAn nữpEAa cũng đAuBành chịAuBu.

ThầSJtn khí có thểmSA chống lạEpni chư thầGWn! ThầEMpn dược trườCyng sinh bấlt t! ĐAqi tông sư luyn khí cùng với dược t!

Ám tinh linh sng sốt!

“Nếu tht s như vy, vịNL đPjmSAi tông sư này nhấAANt đmSAMZnh đEbaã đAANPjt đAqến thầln cấJp!” Tâm thầupn Aldaz rung mạAuBnh, nhưng ngay lp tứvxdc lộ vẻ hoài nghi: “VịTJ đnKvnKvi tông sư có thành tu kinh ngườXPEi như vy, tạciAi sao trong s sách lạEMpi không h nhắpc đxNến?”

Trái ba xạCo của Trầvxdn Du mém bịtw bóc vỏ, trong lòng hắMZn cũng git thon thót, cũng may hắAqn xem tiểyynu thuyết inte cũng nhiu, lp tứmSAc tìm đvivược cách bù đTJEbap lỗ hổng.

Trước thờCyi đNLiGCi thái cổ, còn có một thờpi đciAEMpi cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thờEpni đGWvxdi của chư thầiGCn”. Tôn Ngộ Không là ngườupi của thờAANi đqAqi hồng hoang, bởi vì thành tu của ngài quá kinh khủng, gầnKvn như có thểAh điqmvxd cho ngườEEi bình thườdgng có khảAAN năng chống lạEpni chư thầiGCn. Vic này khiến cho chư thầKmXn lo sợ, phái ra mườiqmi vạAhn quân thảYo phạEbat Ngộ Không, kết quảq đBlJSi bạTJi. Ngộ Không sẵTJn tin đEMpánh lên thầpHn giới, làm chư thầGWn sợ mấEpnt mt, trn chiến ấpHy đNLược xưng là “Hoàng hôn của chư thầCn”. Cuối cùng, Ngộ Không bịTJ Như Lai, chủ thầpn hùng mạMCnh nhấEpnt trấXPEn áp, lịqch s của thờXPEi đCCi hồng hoang cũng bịB chư thầupn tn lc giấXPEu kín, cho dù là nhữxNng đaBiểEban tích xưa nhấpt cũng chưa chắCyc ghi lạSJti nhữtwng đEpniu này. ChỉZ ngu nhiên có thểtEt bắATMt gp một chút sách cổ ghi lạpEAi chút danh t liên quan.

“Hoàng hôn của chư thầvxdn? Ta giống như đupã nghe v cuốn sách này ở đEbaâu đAANó….nhưng không nhớ ra đxNược.” LờmPi nói của Alice khiến cho TrầHn Du càng hoảEpnng sợ, chăng lẽ tht sđAqiểmSAn cố này? ĐEba không đATMi sâu vào vấBn đviv này, TrầZn Du lạEMpi bắAqt đHiqmu chém gió. HắpEAn nói tạiGCi thủy liêm đNLộng nhn đtwược truyn tha t một tia tàn hồn của đAANATMi tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vy mà chưa kịTJp hiểtwu gì đZã bịiqm truyn tống đyynến Ma giới. Tàn hồn của đYBi tông sư mạZnh vô cùng, bao hàm kinh nghim cùng tri thứxNc của cảiqm một đAhZi . HắAuBn sở dĩtw có khảCy năng bách đYộc bấGWt xâm cũng là nhờviv tia tàn hồn này “phù hộ”.

Trầvxdn Du t tàn hồn của Ngộ Không đvxdAANi sư biết đJược rấpEAt nhiu s tích, nhưng bởi vì tinh thầpHn lc của hắSJtn quá yếu, tạEbam thờZi không cách nào chính thứtEtc nhn đNLược truyn tha, phảYi chờAh mai này phát triểpHn dầqn lên, mới nhn đciAược càng nhiu tri thứAqc.

SắmSAc mt của Ám tinh linh dịvxdu lạYi, lờupi nói của TrầJn Du ít nhấATMt cũng chứEEng minh đaBược rằpHng, một đTJbYi nghiên cứqu dược t học của hắMCn không phảKmXi là vô ích, chỉyyn là do tên nào đpHó đEpnược phù hộ có thểNL chấEpnt đYc thù mà thôi.

Alice nghe đAhến nhp thầpEAn, nài nỉEba hắEpnn kểTJ thêm v thờBi đdgEMpi hồng hoang. TrầAhn Du đAqem quái thú bên trong Sơn HảnEci Kinh hạup bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kểZ rấaBt sống đupộng, khiến cho hai mắHt Alice lấKmXp lánh ngôi sao. Nếu không phảxNi lúc trước TrầAqn Du bịmSA chơi một lầYn, thì chắbYc cũng không nhn ra bộ mt tht đpbYng sau lớp vỏ ngoài siêu d thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cườnEci lạMZnh nói: “Cho dù thc s có thờdgi đpEAli hồng hoang, ta cũng không tin có một đxNYi tông sư nào có thểvxd cùng chư thầMZn chống lạmSAi, lạXPEi không tin đdgồ vô dụng như mi lạPji có thểxNđvivược truyn tha! Nếu như hôm nay ngươi không thểEba đnKvưa cho ta một chứmPng cứMC đláng tin cy, ta sẽ cho ngươi biết, la gạdgt một ám tinh linh sẽ nhn đCyược kết cục gì.!”

TiểSJtu ma nữpEA mới va rồi còn là thính giảY trung thành ngay lp tứmSAc trở mt, bỏ đvivá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩnEc đupBli!”

TrầpEAn Du da theo trí nhớ chắJp vá của Arthur biết đBược, thế giới ma pháp này chia luyn kim thut thành hai trườBlng phái, bao gồm chế khí học cùng với dược t học. Trên thc tế chúng là bao hàm các phương din như toán lý hóa, tinh luyn kim loạciAi, y dược, ma pháp trn tổng hợp lạiGCi. Bởi vì trình t cao thâm, cho nên số lượng đZlt đEpnến cấpEAp đAuBATMi sư lác đEpnác không có mấmPy, luôn luôn đZược thế nhân coi trọng. Thế giới loài ngườCyi là thế, Ma giới cũng không ngoạATMi l.

TrầYn Du suy nghĩp tht nhanh, đPjã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thểB đCưa ra bằGWng chứAANng chân tht chính xác thì sao?”

Aldaz bắMZt đAuBMCu trầCym tư, nếu như tấpHt cảvxd nhưng gì TrầEpnn Du nói là tht, như vy giữB lạdgi mạGWng cho hắMZn chng khác nào bảPjo lưu tâm huyết cảNL đtEtli của một vịpEA đNLAANi tông sư thầEEn cấZp, đAqối với Ám Nguyt Thành, đEEối với Ma giới, thm chí là cảyyn giới luyn kim học, đGWây là đATMiu hết sứCyc quý giá.

“Ta dùng danh d của Ám tinh linh nhấJt tộc ra th, nếu như tấpt cảPj nhữtwng gì ngườupi nói là s tht, ta tuyt đmPối sẽ không làm hạyyni ngươi dù chỉAuB là một cọng lông.

“Danh d” của Ám tinh linh? Trên mt Alice hin lên một nụ cườEMpi khó thấSJty: Tạvxdi Ma giới, mỗi lầEMpn nhắHc đMCến Ám tinh linh là ngườmSAi ta lạtwi nghĩpEA ngay đHến “xảXPEo trá, nham hiểxNm”, cũng coi đATMây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhấxNt một na là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vịKmX đnEcZi sư này say mê dược t học, nhưng hắBn vn còn là một ám tinh linh xảpo trá a.

Trầln Du đpâu biết mấtwy cái này, còn tưởng Aldaz tht s th đpEAộc, gt đGWCu nói: “Tinh thầMZn lc của ta rấpEAt yếu, không cách nào nhn đtwược nhiu tri thứtEtc, chỉP có thểEba t trong trí nhớ tạupo ra một hay hai công cụ din toán đupơn giảMZn. Đối với đEMppHi tông sư mà nói, đCây chỉP là biểtwu din nhảnKvm nhí, nhưng đciAối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấpp dn TrầAqn Du còn chưa kểPj ra đAuBã bịnKv Aldaz cắciAt đEEqt, tác phẩAhm của một thầGWn cấAhp tông sư, cho dù là đCồ vt nhỏ bé vô nghĩpHa cũng có giá trịpH liên thành.

“Có bút máy với giấEEy không?”

“Bút máy là thứTJ gì?”

“……”

Alice hứtEtng thú nhìn TrầiGCn Du cùng Aldaz bn vic, thi thoảtEtng giúp đXPEỡ chút ít, chỉnEc thương cho tên tiểKmXu lit ma kia, té lăn dưới đPjpt rên rỉp nãy giờmP mà không ai thèm thăm hỏi.

Một lúc sau, tác phẩYm đciAqu tiên khi đAuBến dịGW giới của TrầEMpn Du hoàn thành.

Aldaz nghi ngờJ nhìn cái khung vuông trước mt, bên trong còn có mấtEty khối gỗ hình vuông với hình chữmP nht, nhìn thế nào cũng không ra đGWây là tác phẩTJm trí tu của một vịEMp đvxdnKvi tông sư: “Cái này… vy là xong?” Truyn "Chàng Rểviv Ma Giới " đBược copy t din đEMpàn Lương Sơn BạAqc ()

Đơn giảqn thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thườxNng này dùng làm gì?”

TrầCyn Du lắvxdc đJStwu, nghiêm trang nói: “Không nên xem thườBlng mấHy khối gỗ này, không phảupi tác phẩJm nào cũng cầPjn dùng tài liu đaBc bit. Ngộ Không đMZAqi sư tng có một câu, có thểAuB đmPem thứKmX mục nát biến thành thầtwn kỳ, đBló mới tht là đbYli tông sư!”


Đem thứB mục nát biến thành thầdgn kỳ? Không hổ là thầBn cấJp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra đmSAiu gì, lp tứupc kích đtwộng lên, giọng đATMiu cũng trở nên khách khí: “ThỉSJtnh cầAuBu cu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảEpno diu?”

“ChờtEt chút, ta làm thêm vài thứiqm.” TrầPn Du đqem mấMCy khối gỗ viết chữvxd hết lên, theo thứGW t là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩY.

“Cái này gọi là Hoa Dung ĐSJto, là một loạupi thut số suy din cờJ. Quân lớn nhấvxdt là Tào Tháo, đHAANi din cho một vịAq quân vương thờJSi Hồng hoang, nhữqng quân khác đpHu là kỵ sĩEMp cùng với binh sĩP của nước đXPEPjch ngăn cảtwn hắmPn chạCyy trốn.” TrầYn Du dùng cách mà Aldaz có thểvxd hiểciAu điqmược, nói ra đaBiểvxdn cố cùng cách chơi của Hoa Dung ĐJSo.

Hoa Dung ĐAho là một trò chơi cổ xưa rấupt nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờEpn biến hóa đGWa dạKmXng, đAANc đBiểAhm chơi trăm lầBn không chán, cùng ma phương và solitare đATMược một số chuyên gia v trí lc nước ngoài nhn đvxdPnh là “ba trò chơi trí tu không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấEpny hứiqmng thú, đxNang đupmPnh chơi th, nào ngờxN Alice nhanh tay hơn đJSoạMZt trước, hào hứXPEng chơi tưng bng. Aldaz ở một bên buồn bc lắlm nhưng cũng không dám đXPEộng vào. Cũng may thứmSA này d làm, ám tinh linh rấYt nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đvxdaBm chìm vào đZó.

Tính nhn nạpi của cô nàng loli này cũng không tốt đSJtẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chấYt vấTJn TrầMCn Du: “Ngươi có phảEMpi là gạEbat bọn ta? Tên đyynế vương này không thểtw chạCyy thoát đciAược.”

Chỗ này t nhiên là Trầqn Du chắJSc chắSJtn: “ Công chúa đNLin hạGW, ta có thểaB dùng tính mạATMng đJSKmX đSJttwm bảPo, Hoa Dung Đupo tuyt đEMpối có thểnEc giảmPi, hơn nữdga không phảnKvi chỉEpn có một cách. Quan trọng là khảMZ năng tính toán của mỗi ngườATMi, dùng càng ít nước đyyni càng tốt.”

Alice biết TrầTJn Du sợ chết, thấGWy hắaBn th thốt như vy thì cũng không nghi ngờciA nữAqa. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiu mỵ vang lên: “Aldaz đciAMZi sư, ta là thịl nữEba Ki-a của tiểmPu công chúa đpHin hạmSA, xin hỏi Alice đATMin hạB có ở trong này không?”

Aldaz đBlang tp trung vào Hoa Dung ĐEMpo, hơi đAANâu quan tâm, Alice t mở ming: “Kia, ta ở trong này, vào đPji.”

Nếu như Alice làm cho ngườbYi ta có cảHm giác “Siêu d thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lạpEAi khiến ngườGWi ta nghĩbY ngay đAuBến hai t “MịGW hoc” _ Làn da trắCyng như tuyết, khuôn mt khêu gợi cùng cp môi đciAỏ mọng, cp núi cao ngút ngàn, bắCp đEMpùi dài thon thảEE, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngp sứJc hấnEcp dn mạPnh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉtw bó sát ngườJSi thôi cũng đmSAủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cầvivn làm dáng cũng đpHủ khiến cho bấpEAt kỳ gã đAqc ra nào ngó qua khó có thểciA “kim chế”.

Alice t xưng là Lucifer vương tộc, b ngoài cùng với nhân loạAqi không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩnEcn ma nữY chính hiu. Trên đJSCu nàng mọc một cp sng uốn lượn, sau lưng là một đKmXôi cánh màu đEbaen khéo léo, giữBa bờnKv mông đXPEAuBy đtEtn mọc lên một chiếc đBuôi tinh tế. NhữHng thứtEt này không nhữZng không làm giảbYm bớt mịpEA lc của nàng mà ngược lạCi còn tạiqmo một loạAuBi vn vịpH thầTJn bí.

Yêu nữtw ! Tuyt đJSối là yêu nữmSA!

“TiểMZu công chúa” - Kia thi l
“Trưởng công chúa đEpnin hạB đAANang ở thư phòng chờmP ngườvivi, xin hãy đnKvi cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữJSa cp bom kia càng thêm rõ rt. TrầSJtn Du dòm không sót một chút nào, chỉH cảdgm thấly hormon nam tính trong cơ thểAuB tăng lên gấCp mườAuBi, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đHi, không dám nhìn nhiu.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chng lẽ đqã biết chuyn ta lén đHi cùng với Athena đKmXến Âm Vũ tùng lâm?” TiểPju ma nữup lộ vẻ chột dạEE, va hay nhìn thấupy bộ dạHng của Trầyynn Du, khanh khách cườAhi: “Kia, mịAuB hoc của ngươi lợi hạli hơn nhiu rồi đXPEó, ngay cảiqm tên nhân loạiGCi này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thểEpn t kim chế

Kia khinh thườYng liếc qua Trầiqmn Du: “ThểATM chấbYt của Kia trong mịup ma có thểB xem là đBc bit, thc lc tên này yếu như vy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bịAAN hút sạHch tinh khí.”

MịJS ma? Hình như là loạli ma nữMZ có thểbY đAhem đEMpàn ông hút thành xác ướp….. TrầZn Du tìm điGCược trong kí ứtEtc của Arthur một vài thông tin v loạmPi ma nữMZ này, thằMCng nhỏ vốn đmPang ngóc đZPju chào cờtEt ta như bịEba nước đSJtá hắCt vào, lạmSAnh run bầaBn bt.

SắiGCc đYẹp rấnEct đpEAáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạiGCng quan trọng hơn nhiu.

Alice cườnEci hì hì, cầlm chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghim, trước khi đAhi cũng không quên nhờnKv Kia cầvxdm theo bộ Hoa Dung ĐYo.    

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.

banner