Chàng Rể Ma Giới

Chương 4
Chương 4
ĐoQZi tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung ĐGENo
Nhóm dịNwqch: Sắuftc Ma Quân Đoàn
DịMXch: hoasinhquan
Biên: Ẩn
Nguồn: hoanguyettaodan        
    Thấwoy Alice vn hứIng thú bng bng với TrầNFn Du, Aldaz nhn nạIoUi giảBsng giảNwqi: “TiểStmu công chúa, nếu có thểA cởi bỏ đUCược nhữhCng ảMuvo diu trên ngườoQZi gã nhân loạUCi này, thc lc của Ma tộc sẽ tăng mạNFnh, đIối với Ám Nguyt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thểHX đtBMếm hết đNược. Ít nhấEHNt, tình cảBsnh của trưởng công chúa sẽ đAược cảNFi thin rấNt nhiu." Truyn "Chàng RểY Ma Giới " đdXSược copy t din đAàn Lương Sơn BạfRjc ()

Va nghe Aldaz nhắthUc đYến chịuk mình, Alice lộ vẻ do d, cuối cũng cũng buông tha. TrầCn Du thấAy Aldaz nhe răng cườCi, tng bước tiến lạIi thì lông tóc dng đMXthUng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉtA là giảuki phu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầStmm nói: “ Ta sẽ giữP ngươi sống, sau đoQZó dùng làm tht nhiu, tht nhiu thí nghim.” Truyn "Chàng RểStm Ma Giới " đRNược copy t din đUCàn Lương Sơn BạfRjc ()

***, ông đQây có chết….. cũng không làm chuột bạFBFch. Trầukn Du cái khó ló cái khôn, quát to: “ChờMuv chút! Chỉuft cầUjtn ngươi không làm hạthUi ta, ta sẽ khai hết tấuDWt cảccd bí mt!”

NhữWCng lờtAi này khiến Aldaz ngng lạuDWi, hai mắhCt tỏa sáng, nhìn TrầmVYn Du : “Nói!”

“Chuyn bắNt đCPu t một nơi gọi là Hoa QuảfRj Sơn, lúc ta đMXi du lịRNch, không cẩwon thn sẩky chân rơi vào một thác nước” TrầNwqn Du tăng công suấXGut não lên tối đccda, cố gắjPng lái theo một câu chuyn mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một đNwqộng thủy liêm, tạmVYi đGENó, ta nhn đWCược truyn tha của một vịccd đkGENi tông sư, vịI đoQZjPi tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng đmVYIMIa cầNFu không khác nhau mấIMIy, ví dụ như đZNơn vịP thờEHNi gian, danh t thườfRjng dùng, cho nên TrầFBFn Du có thểwo tha hồ chém gió mà không cầMuvn phảki băn khoăn, càng chém càng thun ming.

"VịhC Tôn Ngộ không này là đIoUZNi tông sư luyn kim thut đVOBsnh cấPp, tng luyn chế ra một cây thầZQn khí nng một vạjYn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bấEHNt cứhC ma pháp gì, có thểuDW biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thểMuv đuDWâm xuyên trờEHNi đGENtAt, nhỏ có thểRN biến thành kim khâu. Ông ấQy còn chế tạPo ra một loạIi thầYvn dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thểNwq khiến ngườHXi thườFBFng sống mấMXy nghìn năm, thm chí trườmVYng sinh bấZNt t."

Chết đjPến nơi rồi, bịtAa đHXến đQâu cứI bịmVYa, cho dù mai mốt chết có bịN Ngô Tha Ân cùng với đMuvám fan hâm mộ Tây Du Ký đIMIp chết thêm lầBsn nữjYa cũng đIMIành chịEHNu.

ThầtBMn khí có thểoQZ chống lạdXSi chư thầkn! ThầYvn dược trườHXng sinh bấRNt t! ĐtAi tông sư luyn khí cùng với dược t!

Ám tinh linh sng sốt!

“Nếu tht s như vy, vịdXS đuDWHXi tông sư này nhấNFt đtAWCnh đCã đBuItBMt đtBMến thầRNn cấjPp!” Tâm thầjPn Aldaz rung mạIMInh, nhưng ngay lp tứMuvc lộ vẻ hoài nghi: “VịI đVOYvi tông sư có thành tu kinh ngườFBFi như vy, tạhCi sao trong s sách lạjYi không h nhắuDWc đkến?”

Trái ba xạIMIo của TrầRNn Du mém bịjP bóc vỏ, trong lòng hắwon cũng git thon thót, cũng may hắccdn xem tiểku thuyết inte cũng nhiu, lp tứuDWc tìm đIMIược cách bù đWCYp lỗ hổng.

Trước thờoQZi đjPtAi thái cổ, còn có một thờYi đGENXGui cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thờZNi đYIMIi của chư thầIoUn”. Tôn Ngộ Không là ngườki của thờAi đIoUthUi hồng hoang, bởi vì thành tu của ngài quá kinh khủng, gầkn như có thểFBF đMuvGEN cho ngườjPi bình thườUjtng có khảBs năng chống lạZNi chư thầjYn. Vic này khiến cho chư thầtAn lo sợ, phái ra mườIoUi vạhCn quân thảQo phạZNt Ngộ Không, kết quảNwq đIMIqri bạQi. Ngộ Không sẵFBFn tin đZNánh lên thầGENn giới, làm chư thầCn sợ mấNt mt, trn chiến ấXGuy đHXược xưng là “Hoàng hôn của chư thầUjtn”. Cuối cùng, Ngộ Không bịVO Như Lai, chủ thầjYn hùng mạNnh nhấukt trấukn áp, lịfRjch s của thờtAi đtBMIi hồng hoang cũng bịMX chư thầGENn tn lc giấjYu kín, cho dù là nhữMXng đtAiểIn tích xưa nhấvIt cũng chưa chắYvc ghi lạWCi nhữDFng đthUiu này. ChỉVO ngu nhiên có thểuft bắthUt gp một chút sách cổ ghi lạVOi chút danh t liên quan.

“Hoàng hôn của chư thầmVYn? Ta giống như đMXã nghe v cuốn sách này ở đUCâu đNwqó….nhưng không nhớ ra đWCược.” LờZQi nói của Alice khiến cho TrầIMIn Du càng hoảRNng sợ, chăng lẽ tht sđvIiểXGun cố này? Đqr không đDFi sâu vào vấBsn đC này, TrầIn Du lạIMIi bắYvt đjYWCu chém gió. HắXGun nói tạjYi thủy liêm đVOộng nhn đCược truyn tha t một tia tàn hồn của đMuvUCi tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vy mà chưa kịDFp hiểVOu gì đtBMã bịFBF truyn tống đPến Ma giới. Tàn hồn của đZQStmi tông sư mạYvnh vô cùng, bao hàm kinh nghim cùng tri thứfRjc của cảDF một đNwqFBFi . HắYvn sở dĩmVY có khảQ năng bách đthUộc bấMXt xâm cũng là nhờBs tia tàn hồn này “phù hộ”.

TrầHXn Du t tàn hồn của Ngộ Không đvIDFi sư biết đUjtược rấVOt nhiu s tích, nhưng bởi vì tinh thầuftn lc của hắhCn quá yếu, tạVOm thờqri không cách nào chính thứNwqc nhn đdXSược truyn tha, phảthUi chờMuv mai này phát triểNn dầBuIn lên, mới nhn đDFược càng nhiu tri thứIoUc.

SắIoUc mt của Ám tinh linh dịvIu lạFBFi, lờvIi nói của TrầUCn Du ít nhấPt cũng chứMXng minh đUjtược rằukng, một đFBFMXi nghiên cứku dược t học của hắQn không phảUCi là vô ích, chỉvI là do tên nào đmVYó đIoUược phù hộ có thểNF chấAt đuDWc thù mà thôi.

Alice nghe đXGuến nhp thầkn, nài nỉI hắStmn kểQ thêm v thờHXi đIMIHXi hồng hoang. TrầfRjn Du đWCem quái thú bên trong Sơn HảEHNi Kinh hạC bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kểtA rấjYt sống đNwqộng, khiến cho hai mắIMIt Alice lấukp lánh ngôi sao. Nếu không phảqri lúc trước TrầZNn Du bịMX chơi một lầVOn, thì chắAc cũng không nhn ra bộ mt tht đNwqqrng sau lớp vỏ ngoài siêu d thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cườIoUi lạMuvnh nói: “Cho dù thc s có thờCi đMuvufti hồng hoang, ta cũng không tin có một đkki tông sư nào có thểIoU cùng chư thầGENn chống lạIMIi, lạYvi không tin đuDWồ vô dụng như mi lạIi có thểRNđNược truyn tha! Nếu như hôm nay ngươi không thểIoU đuDWưa cho ta một chứNFng cứUC đFBFáng tin cy, ta sẽ cho ngươi biết, la gạZQt một ám tinh linh sẽ nhn đNFược kết cục gì.!”

TiểStmu ma nữk mới va rồi còn là thính giảfRj trung thành ngay lp tứEHNc trở mt, bỏ đuDWá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩNF đZNVOi!”

TrầXGun Du da theo trí nhớ chắStmp vá của Arthur biết đdXSược, thế giới ma pháp này chia luyn kim thut thành hai trườNFng phái, bao gồm chế khí học cùng với dược t học. Trên thc tế chúng là bao hàm các phương din như toán lý hóa, tinh luyn kim loạmVYi, y dược, ma pháp trn tổng hợp lạvIi. Bởi vì trình t cao thâm, cho nên số lượng đtBMStmt đQến cấNp đDFEHNi sư lác đBsác không có mấStmy, luôn luôn đCược thế nhân coi trọng. Thế giới loài ngườoQZi là thế, Ma giới cũng không ngoạhCi l.

TrầPn Du suy nghĩVO tht nhanh, đIã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thểZQ đdXSưa ra bằtAng chứIoUng chân tht chính xác thì sao?”

Aldaz bắUjtt đCIoUu trầUjtm tư, nếu như tấXGut cảA nhưng gì TrầjPn Du nói là tht, như vy giữA lạWCi mạBsng cho hắYvn chng khác nào bảFBFo lưu tâm huyết cảfRj đANi của một vịGEN đhCBuIi tông sư thầuDWn cấMuvp, đoQZối với Ám Nguyt Thành, đqrối với Ma giới, thm chí là cảNwq giới luyn kim học, đUjtây là đoQZiu hết sứGENc quý giá.

“Ta dùng danh d của Ám tinh linh nhấkt tộc ra th, nếu như tấBuIt cảNF nhữjYng gì ngườCi nói là s tht, ta tuyt đDFối sẽ không làm hạWCi ngươi dù chỉYv là một cọng lông.

“Danh d” của Ám tinh linh? Trên mt Alice hin lên một nụ cườUjti khó thấRNy: TạhCi Ma giới, mỗi lầNFn nhắZQc đkến Ám tinh linh là ngườIi ta lạGENi nghĩXGu ngay đIMIến “xảccdo trá, nham hiểEHNm”, cũng coi đfRjây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhấqrt một na là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vịRN đYBuIi sư này say mê dược t học, nhưng hắfRjn vn còn là một ám tinh linh xảNo trá a.

TrầjPn Du đWCâu biết mấjYy cái này, còn tưởng Aldaz tht s th đZNộc, gt đDFoQZu nói: “Tinh thầCn lc của ta rấNFt yếu, không cách nào nhn đGENược nhiu tri thứUjtc, chỉNF có thểfRj t trong trí nhớ tạjPo ra một hay hai công cụ din toán đvIơn giảUCn. Đối với đIoUtAi tông sư mà nói, đHXây chỉWC là biểYvu din nhảXGum nhí, nhưng đEHNối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấFBFp dn TrầIoUn Du còn chưa kểZQ ra đkã bịRN Aldaz cắGENt đZQUCt, tác phẩEHNm của một thầtAn cấhCp tông sư, cho dù là đMXồ vt nhỏ bé vô nghĩZNa cũng có giá trịQ liên thành. đZQọc truyn mới nhấXGut tạFBFi tung hoanh . com

“Có bút máy với giấky không?” nguồn tunghoanh.com

“Bút máy là thứGEN gì?”

“……”

Alice hứCng thú nhìn Trầqrn Du cùng Aldaz bn vic, thi thoảUCng giúp đtAỡ chút ít, chỉMX thương cho tên tiểdXSu lit ma kia, té lăn dưới đthUhCt rên rỉccd nãy giờthU mà không ai thèm thăm hỏi.

Một lúc sau, tác phẩNm đuftVOu tiên khi đStmến dịuft giới của TrầCn Du hoàn thành.

Aldaz nghi ngờuk nhìn cái khung vuông trước mt, bên trong còn có mấNFy khối gỗ hình vuông với hình chữdXS nht, nhìn thế nào cũng không ra đjPây là tác phẩEHNm trí tu của một vịdXS đfRjYvi tông sư: “Cái này… vy là xong?” Truyn "Chàng RểQ Ma Giới " đHXược copy t din đQàn Lương Sơn BạIMIc ()

Đơn giảFBFn thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thườZQng này dùng làm gì?”

TrầYn Du lắqrc đGENVOu, nghiêm trang nói: “Không nên xem thườUjtng mấoQZy khối gỗ này, không phảmVYi tác phẩIm nào cũng cầUjtn dùng tài liu đuftc bit. Ngộ Không đEHNYvi sư tng có một câu, có thểP đCem thứVO mục nát biến thành thầmVYn kỳ, đStmó mới tht là đkIoUi tông sư!”


Đem thứZN mục nát biến thành thầuDWn kỳ? Không hổ là thầYvn cấNFp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra đfRjiu gì, lp tứFBFc kích đQộng lên, giọng đIoUiu cũng trở nên khách khí: “ThỉIMInh cầuku cu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảCo diu?”

“ChờhC chút, ta làm thêm vài thứYv.” Trầkn Du đccdem mấBuIy khối gỗ viết chữNF hết lên, theo thứI t là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩUC.

“Cái này gọi là Hoa Dung ĐmVYo, là một loạNi thut số suy din cờuft. Quân lớn nhấdXSt là Tào Tháo, đUCNi din cho một vịZN quân vương thờIMIi Hồng hoang, nhữUjtng quân khác đIu là kỵ sĩN cùng với binh sĩk của nước đNwqvIch ngăn cảHXn hắZQn chạBuIy trốn.” TrầjYn Du dùng cách mà Aldaz có thểYv hiểtBMu đPược, nói ra đNiểtBMn cố cùng cách chơi của Hoa Dung ĐUjto.

Hoa Dung ĐNwqo là một trò chơi cổ xưa rấDFt nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờStm biến hóa đStma dạCng, đNFc đccdiểuftm chơi trăm lầkn không chán, cùng ma phương và solitare đStmược một số chuyên gia v trí lc nước ngoài nhn đukMuvnh là “ba trò chơi trí tu không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấccdy hứYng thú, đDFang đuftMXnh chơi th, nào ngờHX Alice nhanh tay hơn đBuIoạBuIt trước, hào hứdXSng chơi tưng bng. Aldaz ở một bên buồn bc lắAm nhưng cũng không dám đRNộng vào. Cũng may thứC này d làm, ám tinh linh rấdXSt nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đkFBFm chìm vào đXGuó.

Tính nhn nạEHNi của cô nàng loli này cũng không tốt đNẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chấEHNt vấtAn TrầtAn Du: “Ngươi có phảWCi là gạNt bọn ta? Tên đvIế vương này không thểMuv chạHXy thoát đccdược.”

Chỗ này t nhiên là TrầjPn Du chắfRjc chắPn: “ Công chúa đCin hạQ, ta có thểA dùng tính mạqrng đIoUIMI đjPZNm bảko, Hoa Dung ĐtAo tuyt đhCối có thểP giảZQi, hơn nữZQa không phảuDWi chỉthU có một cách. Quan trọng là khảFBF năng tính toán của mỗi ngườfRji, dùng càng ít nước đEHNi càng tốt.”

Alice biết Trầukn Du sợ chết, thấuky hắfRjn th thốt như vy thì cũng không nghi ngờuft nữRNa. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiu mỵ vang lên: “Aldaz đthUIi sư, ta là thịtBM nữuk Ki-a của tiểIoUu công chúa đIoUin hạtA, xin hỏi Alice đQin hạDF có ở trong này không?”

Aldaz đBsang tp trung vào Hoa Dung ĐdXSo, hơi đEHNâu quan tâm, Alice t mở ming: “Kia, ta ở trong này, vào đUCi.”

Nếu như Alice làm cho ngườCi ta có cảtBMm giác “Siêu d thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lạRNi khiến ngườjPi ta nghĩQ ngay đAến hai t “MịZQ hoc” _ Làn da trắEHNng như tuyết, khuôn mt khêu gợi cùng cp môi đwoỏ mọng, cp núi cao ngút ngàn, bắMuvp đEHNùi dài thon thảwo, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngp sứEHNc hấMuvp dn mạccdnh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉMX bó sát ngườCi thôi cũng đNFủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cầNwqn làm dáng cũng đukủ khiến cho bấNFt kỳ gã đBsc ra nào ngó qua khó có thểtA “kim chế”.

Alice t xưng là Lucifer vương tộc, b ngoài cùng với nhân loạuDWi không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩAn ma nữEHN chính hiu. Trên đdXSNu nàng mọc một cp sng uốn lượn, sau lưng là một đUjtôi cánh màu đUjten khéo léo, giữtAa bờN mông đGENXGuy đthUn mọc lên một chiếc đHXuôi tinh tế. NhữXGung thứIMI này không nhữdXSng không làm giảAm bớt mịA lc của nàng mà ngược lạmVYi còn tạccdo một loạMuvi vn vịRN thầRNn bí.

Yêu nữA ! Tuyt đukối là yêu nữRN!

“TiểdXSu công chúa” - Kia thi l
“Trưởng công chúa đVOin hạIMI đZNang ở thư phòng chờtBM ngườHXi, xin hãy đZQi cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữBuIa cp bom kia càng thêm rõ rt. TrầNn Du dòm không sót một chút nào, chỉStm cảAm thấStmy hormon nam tính trong cơ thểI tăng lên gấMuvp mườIi, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đHXi, không dám nhìn nhiu.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chng lẽ đdXSã biết chuyn ta lén đNi cùng với Athena đNến Âm Vũ tùng lâm?” TiểvIu ma nữA lộ vẻ chột dạk, va hay nhìn thấBsy bộ dạStmng của TrầGENn Du, khanh khách cườNi: “Kia, mịRN hoc của ngươi lợi hạRNi hơn nhiu rồi đNó, ngay cảY tên nhân loạhCi này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thểjP t kim chế

Kia khinh thườRNng liếc qua TrầtBMn Du: “ThểhC chấNt của Kia trong mịNwq ma có thểZQ xem là đukc bit, thc lc tên này yếu như vy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bịwo hút sạXGuch tinh khí.”

MịUC ma? Hình như là loạuki ma nữIMI có thểuft đYvem đAàn ông hút thành xác ướp….. TrầStmn Du tìm đEHNược trong kí ứIoUc của Arthur một vài thông tin v loạMuvi ma nữN này, thằhCng nhỏ vốn đBsang ngóc đvINu chào cờtA ta như bịNwq nước đNá hắCt vào, lạNnh run bầFBFn bt.

Sắuftc đuDWẹp rấUjtt đtBMáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạMuvng quan trọng hơn nhiu.

Alice cườBsi hì hì, cầUCm chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghim, trước khi đvIi cũng không quên nhờFBF Kia cầEHNm theo bộ Hoa Dung ĐoQZo.    

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.