Chàng Rể Ma Giới

Chương 4
Chương 4
ĐLQi tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung Đwxo
Nhóm dịzpvch: SắvMc Ma Quân Đoàn
DịvOHch: hoasinhquan
Biên: Ẩn
Nguồn: hoanguyettaodan        
    ThấVLy Alice vn hứvng thú bng bng với TrầLPn Du, Aldaz nhn nạiaqi giảVing giảpemi: “Tiểmu công chúa, nếu có thểbL cởi bỏ đbRược nhữaKng ảsCvo diu trên ngườOKDi gã nhân loạbLi này, thc lc của Ma tộc sẽ tăng mạiaqnh, đDzgối với Ám Nguyt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thểVvV đckếm hết đDzgược. Ít nhấckt, tình cảHhsnh của trưởng công chúa sẽ đvược cảqyi thin rấVit nhiu." Truyn "Chàng RểsCv Ma Giới " đOKDược copy t din đhPbàn Lương Sơn BạHhsc ()

Va nghe Aldaz nhắgzc đzKến chịDzg mình, Alice lộ vẻ do d, cuối cũng cũng buông tha. Trầvmyn Du thấbLy Aldaz nhe răng cườvjii, tng bước tiến lạki thì lông tóc dng đhPbCPcng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉLQ là giảRi phu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầzKm nói: “ Ta sẽ giữqy ngươi sống, sau đKeXó dùng làm tht nhiu, tht nhiu thí nghim.” Truyn "Chàng Rểmwb Ma Giới " đzpvược copy t din đpemàn Lương Sơn Bạpemc ()

***, ông đRây có chết….. cũng không làm chuột bạvOHch. TrầKn Du cái khó ló cái khôn, quát to: “Chờvji chút! ChỉZ cầmSn ngươi không làm hạvjii ta, ta sẽ khai hết tấemKt cảmS bí mt!”

NhữsCvng lờmwbi này khiến Aldaz ngng lạcki, hai mắvMt tỏa sáng, nhìn TrầOKDn Du : “Nói!”

“Chuyn bắIIzt đkqyu t một nơi gọi là Hoa QuảhPb Sơn, lúc ta điwi du lịmwbch, không cẩRn thn sẩKiVy chân rơi vào một thác nước” TrầemKn Du tăng công suấmt não lên tối đIIza, cố gắeUng lái theo một câu chuyn mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một đvmyộng thủy liêm, tạPvi đemKó, ta nhn đVLược truyn tha của một vịHhs đSjLvi tông sư, vịLQ đvOHPvi tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng đVLmSa cầDzgu không khác nhau mấjLvy, ví dụ như đViơn vịLQ thờEYi gian, danh t thườpemng dùng, cho nên Trầvn Du có thểIIz tha hồ chém gió mà không cầvOHn phảaKi băn khoăn, càng chém càng thun ming.

"VịKiV Tôn Ngộ không này là đvmyzKi tông sư luyn kim thut đSpemnh cấjLvp, tng luyn chế ra một cây thầiwn khí nng một vạHhsn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bấKiVt cứm ma pháp gì, có thểVvV biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thểHhs đpemâm xuyên trờymi đzKzpvt, nhỏ có thểZ biến thành kim khâu. Ông ấViy còn chế tạymo ra một loạpemi thầKn dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thểgz khiến ngườcki thườPng sống mấaKy nghìn năm, thm chí trườVvVng sinh bấHhst t."

Chết đzến nơi rồi, bịmSa đmSến đmSâu cứhPb bịka, cho dù mai mốt chết có bịzK Ngô Tha Ân cùng với đOKDám fan hâm mộ Tây Du Ký đzp chết thêm lầOKDn nữRa cũng đvMành chịPvu.

ThầbLn khí có thểiaq chống lạvmyi chư thầzpvn! ThầPn dược trườsCvng sinh bấbLt t! ĐvOHi tông sư luyn khí cùng với dược t!

Ám tinh linh sng sốt!

“Nếu tht s như vy, vịk đbRgzi tông sư này nhấvt đUVvVnh đViã đjLvaKt đIIzến thầVin cấKeXp!” Tâm thầzn Aldaz rung mạhPbnh, nhưng ngay lp tứmVEc lộ vẻ hoài nghi: “VịvOH đKeXiwi tông sư có thành tu kinh ngườKiVi như vy, tạzKi sao trong s sách lạpemi không h nhắemKc đHhsến?”

Trái ba xạpemo của TrầzKn Du mém bịCPc bóc vỏ, trong lòng hắymn cũng git thon thót, cũng may hắzKn xem tiểHhsu thuyết inte cũng nhiu, lp tứqyc tìm đhPbược cách bù đmVEemKp lỗ hổng.

Trước thờzi đjLvHhsi thái cổ, còn có một thờcki điaqsCvi cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thờOKDi đemKmVEi của chư thầeUn”. Tôn Ngộ Không là ngườzi của thờLPi đqyKi hồng hoang, bởi vì thành tu của ngài quá kinh khủng, gầUn như có thểiaq đIIzym cho ngườRi bình thườmSng có khảCPc năng chống lạXZi chư thầmn. Vic này khiến cho chư thầOKDn lo sợ, phái ra mườymi vạHhsn quân thảEYo phạSt Ngộ Không, kết quảqy đbRCPci bạvOHi. Ngộ Không sẵOKDn tin đVLánh lên thầVin giới, làm chư thầLPn sợ mấemKt mt, trn chiến ấzKy đHhsược xưng là “Hoàng hôn của chư thầDzgn”. Cuối cùng, Ngộ Không bịVL Như Lai, chủ thầRn hùng mạmVEnh nhấVvVt trấIIzn áp, lịhPbch s của thờzKi đVvVbLi hồng hoang cũng bịm chư thầpemn tn lc giấemKu kín, cho dù là nhữzKng đkiểLPn tích xưa nhấzpvt cũng chưa chắXZc ghi lạKiVi nhữvMng đCPciu này. ChỉOKD ngu nhiên có thểmwb bắzt gp một chút sách cổ ghi lạKiVi chút danh t liên quan.

“Hoàng hôn của chư thầKn? Ta giống như đEYã nghe v cuốn sách này ở đOKDâu đKeXó….nhưng không nhớ ra đvMược.” Lờmi nói của Alice khiến cho TrầemKn Du càng hoảvMng sợ, chăng lẽ tht sđsCviểzKn cố này? ĐPv không đbLi sâu vào vấIIzn đU này, TrầeUn Du lạVLi bắvOHt đbRCPcu chém gió. HắzKn nói tạvi thủy liêm đUộng nhn đemKược truyn tha t một tia tàn hồn của đSVLi tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vy mà chưa kịPvp hiểEYu gì đymã bịvOH truyn tống đaKến Ma giới. Tàn hồn của đmwbPvi tông sư mạznh vô cùng, bao hàm kinh nghim cùng tri thứKeXc của cảsCv một đKeXki . HắHhsn sở dĩR có khảS năng bách đLPộc bấPvt xâm cũng là nhờym tia tàn hồn này “phù hộ”.

Trầvjin Du t tàn hồn của Ngộ Không đEYmwbi sư biết điaqược rấvt nhiu s tích, nhưng bởi vì tinh thầjLvn lc của hắiwn quá yếu, tạRm thờOKDi không cách nào chính thứZc nhn đPược truyn tha, phảemKi chờIIz mai này phát triểaKn dầckn lên, mới nhn đckược càng nhiu tri thứmVEc.

SắCPcc mt của Ám tinh linh dịaKu lạymi, lờSi nói của TrầvOHn Du ít nhấSt cũng chứzng minh đmược rằmng, một điwymi nghiên cứvjiu dược t học của hắhPbn không phảvMi là vô ích, chỉKiV là do tên nào đemKó đHhsược phù hộ có thểVi chấaKt đmSc thù mà thôi.

Alice nghe đjLvến nhp thầckn, nài nỉVi hắvjin kểZ thêm v thờvOHi điaqHhsi hồng hoang. TrầSn Du đVLem quái thú bên trong Sơn Hảzi Kinh hạU bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kểbR rấckt sống đLPộng, khiến cho hai mắHhst Alice lấHhsp lánh ngôi sao. Nếu không phảmSi lúc trước TrầUn Du bịck chơi một lầjLvn, thì chắgzc cũng không nhn ra bộ mt tht đvjiPvng sau lớp vỏ ngoài siêu d thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cườzi lạmVEnh nói: “Cho dù thc s có thờymi đVLRi hồng hoang, ta cũng không tin có một đOKDOKDi tông sư nào có thểVvV cùng chư thầymn chống lạVii, lạvi không tin đvOHồ vô dụng như mi lạmi có thểvđIIzược truyn tha! Nếu như hôm nay ngươi không thểbL đKiVưa cho ta một chứOKDng cứVL đjLváng tin cy, ta sẽ cho ngươi biết, la gạRt một ám tinh linh sẽ nhn đbLược kết cục gì.!”

Tiểvjiu ma nữVi mới va rồi còn là thính giảck trung thành ngay lp tứHhsc trở mt, bỏ đPá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩgz đsCvvMi!”

Trầvjin Du da theo trí nhớ chắbLp vá của Arthur biết đOKDược, thế giới ma pháp này chia luyn kim thut thành hai trườckng phái, bao gồm chế khí học cùng với dược t học. Trên thc tế chúng là bao hàm các phương din như toán lý hóa, tinh luyn kim loạgzi, y dược, ma pháp trn tổng hợp lạeUi. Bởi vì trình t cao thâm, cho nên số lượng đVLbRt đRến cấKeXp đzKzpvi sư lác đeUác không có mấymy, luôn luôn đLPược thế nhân coi trọng. Thế giới loài ngườiwi là thế, Ma giới cũng không ngoạwxi l.

Trầqyn Du suy nghĩk tht nhanh, đDzgã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thểv đXZưa ra bằLQng chứwxng chân tht chính xác thì sao?”

Aldaz bắRt đCPczKu trầUm tư, nếu như tấSt cảpem nhưng gì TrầZn Du nói là tht, như vy giữym lạki mạvmyng cho hắiwn chng khác nào bảiaqo lưu tâm huyết cảR đKiVvmyi của một vịzpv đeUVvVi tông sư thầjLvn cấPvp, đhPbối với Ám Nguyt Thành, đKiVối với Ma giới, thm chí là cảEY giới luyn kim học, đsCvây là đXZiu hết sứzKc quý giá.

“Ta dùng danh d của Ám tinh linh nhấvMt tộc ra th, nếu như tấDzgt cảZ nhữDzgng gì ngườXZi nói là s tht, ta tuyt đhPbối sẽ không làm hạRi ngươi dù chỉzpv là một cọng lông.

“Danh d” của Ám tinh linh? Trên mt Alice hin lên một nụ cườjLvi khó thấUy: TạmSi Ma giới, mỗi lầUn nhắVic đRến Ám tinh linh là ngườmi ta lạLQi nghĩv ngay đmVEến “xảPo trá, nham hiểbLm”, cũng coi đKeXây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhấOKDt một na là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vịmVE đeULPi sư này say mê dược t học, nhưng hắqyn vn còn là một ám tinh linh xảOKDo trá a.

TrầVLn Du đemKâu biết mấKiVy cái này, còn tưởng Aldaz tht s th đIIzộc, gt đmiwu nói: “Tinh thầVLn lc của ta rấVvVt yếu, không cách nào nhn đvOHược nhiu tri thứRc, chỉhPb có thểVvV t trong trí nhớ tạZo ra một hay hai công cụ din toán đHhsơn giảCPcn. Đối với đmVEbRi tông sư mà nói, đKiVây chỉDzg là biểVvVu din nhảVim nhí, nhưng đSối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấvOHp dn TrầhPbn Du còn chưa kểeU ra điwã bịVi Aldaz cắvMt đHhsLQt, tác phẩvm của một thầKeXn cấsCvp tông sư, cho dù là đmồ vt nhỏ bé vô nghĩRa cũng có giá trịaK liên thành.

“Có bút máy với giấPvy không?”

“Bút máy là thứLP gì?”

“……”

Alice hứLPng thú nhìn Trầmn Du cùng Aldaz bn vic, thi thoảHhsng giúp đemKỡ chút ít, chỉgz thương cho tên tiểLPu lit ma kia, té lăn dưới đVvVDzgt rên rỉgz nãy giờeU mà không ai thèm thăm hỏi.

Một lúc sau, tác phẩiaqm đemKRu tiên khi đVvVến dịEY giới của Trầvn Du hoàn thành.

Aldaz nghi ngờPv nhìn cái khung vuông trước mt, bên trong còn có mấRy khối gỗ hình vuông với hình chữvmy nht, nhìn thế nào cũng không ra đzây là tác phẩkm trí tu của một vịP đkgzi tông sư: “Cái này… vy là xong?” Truyn "Chàng RểVi Ma Giới " đRược copy t din đZàn Lương Sơn BạeUc ()

Đơn giảvjin thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thườmSng này dùng làm gì?”

Trầmwbn Du lắEYc đjLvPvu, nghiêm trang nói: “Không nên xem thườmng mấXZy khối gỗ này, không phảqyi tác phẩZm nào cũng cầzKn dùng tài liu đvc bit. Ngộ Không đpemEYi sư tng có một câu, có thểXZ đgzem thứLQ mục nát biến thành thầvmyn kỳ, đKó mới tht là đmVEzpvi tông sư!”


Đem thứzK mục nát biến thành thầgzn kỳ? Không hổ là thầEYn cấXZp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra đPiu gì, lp tứVvVc kích đmwbộng lên, giọng đPiu cũng trở nên khách khí: “ThỉvMnh cầsCvu cu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảLQo diu?”

“ChờeU chút, ta làm thêm vài thứS.” TrầjLvn Du đvMem mấqyy khối gỗ viết chữZ hết lên, theo thứmS t là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩsCv.

“Cái này gọi là Hoa Dung ĐLQo, là một loạIIzi thut số suy din cờck. Quân lớn nhấpemt là Tào Tháo, đVvVKi din cho một vịzpv quân vương thờKeXi Hồng hoang, nhữckng quân khác đgzu là kỵ sĩeU cùng với binh sĩCPc của nước đvjiKch ngăn cảjLvn hắZn chạPvy trốn.” TrầmVEn Du dùng cách mà Aldaz có thểym hiểaKu đDzgược, nói ra đEYiểLQn cố cùng cách chơi của Hoa Dung Đwxo.

Hoa Dung Đmo là một trò chơi cổ xưa rấKiVt nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờiaq biến hóa đza dạVing, đvOHc đpemiểzpvm chơi trăm lầzpvn không chán, cùng ma phương và solitare đwxược một số chuyên gia v trí lc nước ngoài nhn đkznh là “ba trò chơi trí tu không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấRy hứvMng thú, đpemang đqyznh chơi th, nào ngờgz Alice nhanh tay hơn đRoạwxt trước, hào hứpemng chơi tưng bng. Aldaz ở một bên buồn bc lắzpvm nhưng cũng không dám đqyộng vào. Cũng may thứS này d làm, ám tinh linh rấvMt nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đPKeXm chìm vào đDzgó.

Tính nhn nạaKi của cô nàng loli này cũng không tốt đqyẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chấRt vấOKDn TrầCPcn Du: “Ngươi có phảymi là gạPt bọn ta? Tên đjLvế vương này không thểIIz chạymy thoát đymược.”

Chỗ này t nhiên là Trầkn Du chắUc chắSn: “ Công chúa đKiVin hạsCv, ta có thểOKD dùng tính mạzKng đsCvvOH đRUm bảVvVo, Hoa Dung Đvjio tuyt đzối có thểDzg giảhPbi, hơn nữRa không phảvmyi chỉVvV có một cách. Quan trọng là khảCPc năng tính toán của mỗi ngườaKi, dùng càng ít nước đLQi càng tốt.”

Alice biết Trầmwbn Du sợ chết, thấiwy hắmVEn th thốt như vy thì cũng không nghi ngờiw nữza. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiu mỵ vang lên: “Aldaz đmwbVvVi sư, ta là thịjLv nữU Ki-a của tiểKeXu công chúa đPin hạDzg, xin hỏi Alice đvin hạzpv có ở trong này không?”

Aldaz đPang tp trung vào Hoa Dung Đvjio, hơi đXZâu quan tâm, Alice t mở ming: “Kia, ta ở trong này, vào đvMi.”

Nếu như Alice làm cho ngườUi ta có cảpemm giác “Siêu d thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lạLQi khiến ngườvi ta nghĩDzg ngay đOKDến hai t “MịbR hoc” _ Làn da trắymng như tuyết, khuôn mt khêu gợi cùng cp môi đzKỏ mọng, cp núi cao ngút ngàn, bắjLvp đhPbùi dài thon thảk, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngp sứVic hấvmyp dn mạbLnh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉwx bó sát ngườaKi thôi cũng đwxủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cầaKn làm dáng cũng đKeXủ khiến cho bấLPt kỳ gã đvjic ra nào ngó qua khó có thểP “kim chế”.

Alice t xưng là Lucifer vương tộc, b ngoài cùng với nhân loạbRi không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩZn ma nữDzg chính hiu. Trên đhPbLQu nàng mọc một cp sng uốn lượn, sau lưng là một đzpvôi cánh màu đLPen khéo léo, giữPa bờv mông đPvy đvOHn mọc lên một chiếc đZuôi tinh tế. NhữmSng thứvmy này không nhữvmyng không làm giảzpvm bớt mịPv lc của nàng mà ngược lạVvVi còn tạzKo một loạLQi vn vịjLv thầRn bí.

Yêu nữym ! Tuyt đVLối là yêu nữsCv!

“TiểvOHu công chúa” - Kia thi l
“Trưởng công chúa đpemin hạiw đKang ở thư phòng chờOKD ngườVii, xin hãy đzi cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữKiVa cp bom kia càng thêm rõ rt. TrầsCvn Du dòm không sót một chút nào, chỉK cảCPcm thấVvVy hormon nam tính trong cơ thểDzg tăng lên gấvOHp mườZi, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đmi, không dám nhìn nhiu.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chng lẽ đVvVã biết chuyn ta lén đVvVi cùng với Athena đZến Âm Vũ tùng lâm?” TiểEYu ma nữDzg lộ vẻ chột dạPv, va hay nhìn thấaKy bộ dạEYng của Trầiaqn Du, khanh khách cườzpvi: “Kia, mịK hoc của ngươi lợi hạLPi hơn nhiu rồi đLQó, ngay cảmVE tên nhân loạmwbi này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thểVvV t kim chế

Kia khinh thườemKng liếc qua TrầbRn Du: “Thểk chấSt của Kia trong mịKiV ma có thểEY xem là đpemc bit, thc lc tên này yếu như vy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bịmVE hút sạLPch tinh khí.”

MịmS ma? Hình như là loạbRi ma nữLP có thểhPb đLPem đKeXàn ông hút thành xác ướp….. TrầHhsn Du tìm đDzgược trong kí ứymc của Arthur một vài thông tin v loạki ma nữCPc này, thằLQng nhỏ vốn đPang ngóc đvmyOKDu chào cờjLv ta như bịVi nước đKiVá hắXZt vào, lạvmynh run bầzn bt.

SắhPbc đwxẹp rấeUt đaKáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạIIzng quan trọng hơn nhiu.

Alice cườVii hì hì, cầKiVm chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghim, trước khi đvMi cũng không quên nhờLQ Kia cầgzm theo bộ Hoa Dung ĐzKo.    

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.