Chàng Rể Ma Giới

Chương 4
Chương 4
Đai tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung ĐGIPo
Nhóm dịach: Sắac Ma Quân Đoàn
Dịfch: hoasinhquan
Biên: Ẩn
Nguồn: hoanguyettaodan        
    ThấvAy Alice vn hứlLong thú bng bng với TrầqFn Du, Aldaz nhn nạacai giảJang giảgLi: “TiểBFu công chúa, nếu có thểwx cởi bỏ đwxược nhữvRFng ảrwAo diu trên ngườtKi gã nhân loạedLi này, thc lc của Ma tộc sẽ tăng mạAnh, đaối với Ám Nguyt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thểvA đIpếm hết đAllược. Ít nhấlLot, tình cảanh của trưởng công chúa sẽ đrwAược cảvAi thin rấSGt nhiu." Truyn "Chàng RểlJv Ma Giới " đaược copy t din đLRàn Lương Sơn BạvJc ()

Va nghe Aldaz nhắdqc đtKến chịRvq mình, Alice lộ vẻ do d, cuối cũng cũng buông tha. TrầhOn Du thấAlly Aldaz nhe răng cườRvqi, tng bước tiến lạAi thì lông tóc dng đlJvSGng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉLLZ là giảacai phu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầrwAm nói: “ Ta sẽ giữvJ ngươi sống, sau đvhó dùng làm tht nhiu, tht nhiu thí nghim.” Truyn "Chàng RểtK Ma Giới " đtKược copy t din đdqàn Lương Sơn Bạfc ()

***, ông đacaây có chết….. cũng không làm chuột bạOch. TrầIZIn Du cái khó ló cái khôn, quát to: “ChờJa chút! ChỉHBe cầAn ngươi không làm hạRIGi ta, ta sẽ khai hết tấFt cảrwA bí mt!”

Nhữvhng lờvJi này khiến Aldaz ngng lạBFi, hai mắat tỏa sáng, nhìn TrầChn Du : “Nói!”

“Chuyn bắlLot đIpedLu t một nơi gọi là Hoa QuảZvH Sơn, lúc ta đdRfi du lịPfch, không cẩvJn thn sẩcdry chân rơi vào một thác nước” TrầFn Du tăng công suấtKt não lên tối đBFa, cố gắRIGng lái theo một câu chuyn mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một đIZIộng thủy liêm, tạKi đCfó, ta nhn đLRược truyn tha của một vịGIP đGIPlLoi tông sư, vịfCh đCfedLi tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng đlJvPfa cầRIGu không khác nhau mấOy, ví dụ như đfơn vịLLZ thờfChi gian, danh t thườGIPng dùng, cho nên Trầan Du có thểBF tha hồ chém gió mà không cầdRfn phảCfi băn khoăn, càng chém càng thun ming.

"Vịf Tôn Ngộ không này là đvAZvHi tông sư luyn kim thut đRIGdqnh cấlJvp, tng luyn chế ra một cây thầvAn khí nng một vạPfn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bấhOt cứvJ ma pháp gì, có thểvh biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thểvh đFâm xuyên trờLi đhlLot, nhỏ có thểIp biến thành kim khâu. Ông ấIcy còn chế tạacao ra một loạZYi thầfn dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thểIp khiến ngườRIGi thườvAng sống mấKy nghìn năm, thm chí trườvhng sinh bấRIGt t."

Chết đvJến nơi rồi, bịqFa đLến đBBwâu cứIp bịcdra, cho dù mai mốt chết có bịLR Ngô Tha Ân cùng với đLLZám fan hâm mộ Tây Du Ký đJap chết thêm lầhn nữIca cũng đlLoành chịIZIu.

ThầHBen khí có thểf chống lạoai chư thầIcn! ThầdRfn dược trườfng sinh bấRvqt t! ĐgLi tông sư luyn khí cùng với dược t!

Ám tinh linh sng sốt!

“Nếu tht s như vy, vịIZI đlJvhi tông sư này nhấat đFLnh đcdrã đIZIOt đvJến thầacan cấOp!” Tâm thầhn Aldaz rung mạLRnh, nhưng ngay lp tứwtCc lộ vẻ hoài nghi: “Vịdq đChwxi tông sư có thành tu kinh ngườZvHi như vy, tạvRFi sao trong s sách lạgLi không h nhắGIPc đJaến?”

Trái ba xạAo của TrầlLon Du mém bịZY bóc vỏ, trong lòng hắAn cũng git thon thót, cũng may hắPfn xem tiểau thuyết inte cũng nhiu, lp tứAc tìm đHBeược cách bù đSGOp lỗ hổng.

Trước thờhi đhOai thái cổ, còn có một thờwxi đZYOi cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thờBFi đlJvChi của chư thầan”. Tôn Ngộ Không là ngườgLi của thờhi đhqFi hồng hoang, bởi vì thành tu của ngài quá kinh khủng, gầBFn như có thểZY đAfCh cho ngườIZIi bình thườAllng có khảvRF năng chống lạhi chư thầdRfn. Vic này khiến cho chư thầfChn lo sợ, phái ra mườacai vạAn quân thảlLoo phạlLot Ngộ Không, kết quảBBw đvRFcdri bạfi. Ngộ Không sẵPfn tin đvJánh lên thầRvqn giới, làm chư thầgLn sợ mấfCht mt, trn chiến ấAy đRvqược xưng là “Hoàng hôn của chư thầgLn”. Cuối cùng, Ngộ Không bịdq Như Lai, chủ thầqFn hùng mạIZInh nhấFt trấvRFn áp, lịIpch s của thờvhi đSGBBwi hồng hoang cũng bịdq chư thầdqn tn lc giấfu kín, cho dù là nhữlJvng đqFiểtKn tích xưa nhấoat cũng chưa chắJac ghi lạedLi nhữlJvng đBFiu này. ChỉIc ngu nhiên có thểvh bắvht gp một chút sách cổ ghi lạtKi chút danh t liên quan.

“Hoàng hôn của chư thầFn? Ta giống như đSGã nghe v cuốn sách này ở đrwAâu đHBeó….nhưng không nhớ ra đvJược.” LờHBei nói của Alice khiến cho TrầedLn Du càng hoảOng sợ, chăng lẽ tht sđvJiểCfn cố này? ĐHBe không đOi sâu vào vấfn đRIG này, TrầGIPn Du lạBFi bắhOt đRvqvRFu chém gió. HắAlln nói tạdqi thủy liêm đtKộng nhn đvRFược truyn tha t một tia tàn hồn của đgLLi tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vy mà chưa kịRvqp hiểdRfu gì đacaã bịlJv truyn tống đIcến Ma giới. Tàn hồn của đacalLoi tông sư mạcdrnh vô cùng, bao hàm kinh nghim cùng tri thứLRc của cảdq một đtKhOi . HắlJvn sở dĩBF có khảIZI năng bách đHBeộc bấHBet xâm cũng là nhờvA tia tàn hồn này “phù hộ”.

Trầcdrn Du t tàn hồn của Ngộ Không đhhi sư biết đvJược rấIZIt nhiu s tích, nhưng bởi vì tinh thầGIPn lc của hắvhn quá yếu, tạOm thờAlli không cách nào chính thứac nhn đAược truyn tha, phảZYi chờGIP mai này phát triểvAn dầFSvn lên, mới nhn đedLược càng nhiu tri thứRvqc.

SắOc mt của Ám tinh linh dịZvHu lạLLZi, lờRvqi nói của TrầZvHn Du ít nhấlJvt cũng chứlLong minh đFược rằang, một đqFRIGi nghiên cứAu dược t học của hắgLn không phảFSvi là vô ích, chỉO là do tên nào đChó đIpược phù hộ có thểwx chấht đGIPc thù mà thôi.

Alice nghe đRvqến nhp thầhn, nài nỉaca hắPfn kểvRF thêm v thờGIPi đGIPBBwi hồng hoang. TrầAlln Du đJaem quái thú bên trong Sơn Hảcdri Kinh hạh bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kểPf rấRIGt sống đBFộng, khiến cho hai mắhOt Alice lấIpp lánh ngôi sao. Nếu không phảhi lúc trước TrầedLn Du bịK chơi một lầrwAn, thì chắPfc cũng không nhn ra bộ mt tht đedLChng sau lớp vỏ ngoài siêu d thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cườvAi lạwtCnh nói: “Cho dù thc s có thờIci đJaBBwi hồng hoang, ta cũng không tin có một đLRedLi tông sư nào có thểLLZ cùng chư thầfn chống lạtKi, lạvRFi không tin đaồ vô dụng như mi lạKi có thểFSvđfược truyn tha! Nếu như hôm nay ngươi không thểvA đRIGưa cho ta một chứtKng cứlLo đedLáng tin cy, ta sẽ cho ngươi biết, la gạlLot một ám tinh linh sẽ nhn đAllược kết cục gì.!”

Tiểhu ma nữZY mới va rồi còn là thính giảgL trung thành ngay lp tứBBwc trở mt, bỏ đdqá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩa đRIGvJi!”

Trầoan Du da theo trí nhớ chắacap vá của Arthur biết đvRFược, thế giới ma pháp này chia luyn kim thut thành hai trườZvHng phái, bao gồm chế khí học cùng với dược t học. Trên thc tế chúng là bao hàm các phương din như toán lý hóa, tinh luyn kim loạChi, y dược, ma pháp trn tổng hợp lạIpi. Bởi vì trình t cao thâm, cho nên số lượng đChIZIt đgLến cấlLop đAllhOi sư lác đhOác không có mấPfy, luôn luôn đwtCược thế nhân coi trọng. Thế giới loài ngườOi là thế, Ma giới cũng không ngoạacai l.

TrầIcn Du suy nghĩIc tht nhanh, đCfã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thểa đBFưa ra bằtKng chứLLZng chân tht chính xác thì sao?”

Aldaz bắCht đfChfu trầcdrm tư, nếu như tấdqt cảSG nhưng gì TrầdRfn Du nói là tht, như vy giữBF lạPfi mạHBeng cho hắvhn chng khác nào bảIpo lưu tâm huyết cảLR đgLIZIi của một vịh đlJvFi tông sư thầdqn cấwtCp, đfối với Ám Nguyt Thành, đLối với Ma giới, thm chí là cảvA giới luyn kim học, đhOây là đhiu hết sứZYc quý giá.

“Ta dùng danh d của Ám tinh linh nhấlLot tộc ra th, nếu như tấBFt cảIZI nhữhOng gì ngườai nói là s tht, ta tuyt đBFối sẽ không làm hạvhi ngươi dù chỉPf là một cọng lông.

“Danh d” của Ám tinh linh? Trên mt Alice hin lên một nụ cườGIPi khó thấrwAy: TạAi Ma giới, mỗi lầan nhắfChc đlLoến Ám tinh linh là ngườAi ta lạdqi nghĩaca ngay đwxến “xảRIGo trá, nham hiểLRm”, cũng coi đhây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhấwtCt một na là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vịwtC đZvHFSvi sư này say mê dược t học, nhưng hắlLon vn còn là một ám tinh linh xảdqo trá a.

TrầCfn Du đvRFâu biết mấfy cái này, còn tưởng Aldaz tht s th đcdrộc, gt đdqIZIu nói: “Tinh thầChn lc của ta rấPft yếu, không cách nào nhn đRvqược nhiu tri thứacac, chỉgL có thểh t trong trí nhớ tạOo ra một hay hai công cụ din toán đBFơn giảedLn. Đối với đhOtKi tông sư mà nói, đZvHây chỉO là biểvRFu din nhảcdrm nhí, nhưng đFối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấIcp dn TrầqFn Du còn chưa kểA ra đdqã bịdq Aldaz cắdRft đFHBet, tác phẩhOm của một thầhn cấlJvp tông sư, cho dù là đChồ vt nhỏ bé vô nghĩCha cũng có giá trịIp liên thành.

“Có bút máy với giấRIGy không?”

“Bút máy là thứK gì?”

“……”

Alice hứhng thú nhìn TrầChn Du cùng Aldaz bn vic, thi thoảCfng giúp đPfỡ chút ít, chỉh thương cho tên tiểLRu lit ma kia, té lăn dưới đOat rên rỉJa nãy giờO mà không ai thèm thăm hỏi.

Một lúc sau, tác phẩvJm đIpZvHu tiên khi đtKến dịlJv giới của TrầRvqn Du hoàn thành.

Aldaz nghi ngờvh nhìn cái khung vuông trước mt, bên trong còn có mấIcy khối gỗ hình vuông với hình chữLR nht, nhìn thế nào cũng không ra đtKây là tác phẩBBwm trí tu của một vịIc đqFChi tông sư: “Cái này… vy là xong?” Truyn "Chàng RểdRf Ma Giới " đAược copy t din đwtCàn Lương Sơn BạZYc ()

Đơn giảvJn thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thườlLong này dùng làm gì?”

TrầqFn Du lắvhc đIpau, nghiêm trang nói: “Không nên xem thườhOng mấwtCy khối gỗ này, không phảSGi tác phẩam nào cũng cầLn dùng tài liu đJac bit. Ngộ Không đLwtCi sư tng có một câu, có thểfCh đvhem thứlJv mục nát biến thành thầSGn kỳ, đFSvó mới tht là đZvHAlli tông sư!”


Đem thứvJ mục nát biến thành thầCfn kỳ? Không hổ là thầqFn cấvhp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra đrwAiu gì, lp tứCfc kích đBFộng lên, giọng đRIGiu cũng trở nên khách khí: “ThỉZYnh cầwtCu cu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảacao diu?”

“ChờA chút, ta làm thêm vài thứlLo.” TrầGIPn Du đLem mấwxy khối gỗ viết chữRvq hết lên, theo thứh t là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩlLo.

“Cái này gọi là Hoa Dung ĐJao, là một loạlJvi thut số suy din cờf. Quân lớn nhấBFt là Tào Tháo, đHBetKi din cho một vịwx quân vương thờwxi Hồng hoang, nhữvRFng quân khác đcdru là kỵ sĩtK cùng với binh sĩSG của nước đBFChch ngăn cảvhn hắqFn chạBBwy trốn.” TrầSGn Du dùng cách mà Aldaz có thểLR hiểZvHu đhược, nói ra đlLoiểedLn cố cùng cách chơi của Hoa Dung ĐLo.

Hoa Dung ĐPfo là một trò chơi cổ xưa rấCht nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờvRF biến hóa đRvqa dạRvqng, đIZIc đwtCiểoam chơi trăm lầdqn không chán, cùng ma phương và solitare đIpược một số chuyên gia v trí lc nước ngoài nhn đdqwtCnh là “ba trò chơi trí tu không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấhy hứhOng thú, đqFang đSGvhnh chơi th, nào ngờLR Alice nhanh tay hơn đIZIoạvAt trước, hào hứgLng chơi tưng bng. Aldaz ở một bên buồn bc lắLRm nhưng cũng không dám đBBwộng vào. Cũng may thứvRF này d làm, ám tinh linh rấdRft nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đacavRFm chìm vào đgLó.

Tính nhn nạwxi của cô nàng loli này cũng không tốt đOẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chấvht vấlLon Trầfn Du: “Ngươi có phảfChi là gạBFt bọn ta? Tên đvJế vương này không thểdRf chạgLy thoát đZYược.”

Chỗ này t nhiên là TrầvJn Du chắBFc chắGIPn: “ Công chúa đacain hạvRF, ta có thểoa dùng tính mạvAng đKoa đBBwHBem bảPfo, Hoa Dung ĐFSvo tuyt đLRối có thểF giảHBei, hơn nữvRFa không phảacai chỉPf có một cách. Quan trọng là khảrwA năng tính toán của mỗi ngườIZIi, dùng càng ít nước đhOi càng tốt.”

Alice biết TrầvAn Du sợ chết, thấIpy hắedLn th thốt như vy thì cũng không nghi ngờoa nữJaa. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiu mỵ vang lên: “Aldaz đhOFi sư, ta là thịqF nữCf Ki-a của tiểIpu công chúa đBFin hạhO, xin hỏi Alice đBFin hạLLZ có ở trong này không?”

Aldaz đvRFang tp trung vào Hoa Dung ĐIpo, hơi đChâu quan tâm, Alice t mở ming: “Kia, ta ở trong này, vào đAlli.”

Nếu như Alice làm cho ngườFi ta có cảFSvm giác “Siêu d thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lạBFi khiến ngườIZIi ta nghĩLLZ ngay đJaến hai t “MịrwA hoc” _ Làn da trắfChng như tuyết, khuôn mt khêu gợi cùng cp môi đZYỏ mọng, cp núi cao ngút ngàn, bắLRp đfChùi dài thon thảedL, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngp sứfChc hấFSvp dn mạHBenh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉhO bó sát ngườcdri thôi cũng đaủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cầHBen làm dáng cũng đAllủ khiến cho bấFt kỳ gã đfc ra nào ngó qua khó có thểtK “kim chế”.

Alice t xưng là Lucifer vương tộc, b ngoài cùng với nhân loạZvHi không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩlLon ma nữrwA chính hiu. Trên đLRau nàng mọc một cp sng uốn lượn, sau lưng là một đCfôi cánh màu đwxen khéo léo, giữlJva bờAll mông đRIGBBwy đcdrn mọc lên một chiếc đvJuôi tinh tế. NhữvAng thứHBe này không nhữFSvng không làm giảOm bớt mịO lc của nàng mà ngược lạIci còn tạHBeo một loạKi vn vịBBw thầHBen bí.

Yêu nữwx ! Tuyt đcdrối là yêu nữIZI!

“Tiểacau công chúa” - Kia thi l
“Trưởng công chúa đvJin hạvh đrwAang ở thư phòng chờtK ngườhi, xin hãy đvAi cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữvJa cp bom kia càng thêm rõ rt. Trầhn Du dòm không sót một chút nào, chỉaca cảJam thấRvqy hormon nam tính trong cơ thểPf tăng lên gấGIPp mườSGi, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đrwAi, không dám nhìn nhiu.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chng lẽ đFSvã biết chuyn ta lén đdRfi cùng với Athena đOến Âm Vũ tùng lâm?” Tiểfu ma nữtK lộ vẻ chột dạdRf, va hay nhìn thấFSvy bộ dạJang của Trầan Du, khanh khách cườhOi: “Kia, mịZvH hoc của ngươi lợi hạAlli hơn nhiu rồi đBFó, ngay cảvA tên nhân loạedLi này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thểa t kim chế

Kia khinh thườfng liếc qua TrầSGn Du: “ThểBBw chấat của Kia trong mịIZI ma có thểBBw xem là đrwAc bit, thc lc tên này yếu như vy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bịL hút sạZvHch tinh khí.”

MịIZI ma? Hình như là loạwtCi ma nữIc có thểqF đqFem đOàn ông hút thành xác ướp….. TrầLn Du tìm đacaược trong kí ứhc của Arthur một vài thông tin v loạcdri ma nữZvH này, thằdqng nhỏ vốn đRvqang ngóc đArwAu chào cờf ta như bịLR nước đaá hắht vào, lạZvHnh run bầan bt.

SắSGc đoaẹp rấPft đwxáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạSGng quan trọng hơn nhiu.

Alice cườFi hì hì, cầam chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghim, trước khi đedLi cũng không quên nhờA Kia cầdRfm theo bộ Hoa Dung ĐKo.    

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.

 • Gửi lúc 16:36 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Hay thiệt, tôi cũng thích loại nhân vậy như vậy, so cool luôn hhihii. Hãy cùng nhau bàn luận chổ hay của truyện nào!!! Miễn mà vào đây khen hay thì đều là Đồng Đạo của nhau hết hahaaaaa.