Chàng Rể Ma Giới

Chương 4
Chương 4
ĐmFgi tông sư Tôn Ngộ Không cùng Hoa Dung Đrzvo
Nhóm dịvTch: SắFyZc Ma Quân Đoàn
DịHch: hoasinhquan
Biên: Ẩn
Nguồn: hoanguyettaodan        
    ThấByy Alice vn hứmabng thú bng bng với TrầEn Du, Aldaz nhn nạqDi giảFJFng giảkjNi: “TiểYzu công chúa, nếu có thểgrm cởi bỏ đZqtược nhữvTng ảtao diu trên ngườHXi gã nhân loạByi này, thc lc của Ma tộc sẽ tăng mạTnh, điPKối với Ám Nguyt thành của chúng ta mà nói thì chỗ tốt không thểiPK đrzvếm hết đsEược. Ít nhấEt, tình cảHnh của trưởng công chúa sẽ đpqxược cảpqxi thin rấgrmt nhiu." Truyn "Chàng Rểxo Ma Giới " đMKược copy t din đpqxàn Lương Sơn Bạaoc ()

Va nghe Aldaz nhắkjNc đMABến chịBy mình, Alice lộ vẻ do d, cuối cũng cũng buông tha. Trầon Du thấoy Aldaz nhe răng cườgi, tng bước tiến lạHi thì lông tóc dng đPHBKsCng.

“Yên tâm, ta sẽ không giết mi ngay, chỉta là giảiPKi phu một chút mà thôi.” Aldaz âm trầMABm nói: “ Ta sẽ giữgrm ngươi sống, sau đoó dùng làm tht nhiu, tht nhiu thí nghim.” Truyn "Chàng RểFyZ Ma Giới " đHXược copy t din đPHBàn Lương Sơn BạqNc ()

***, ông đSSkây có chết….. cũng không làm chuột bạBRch. Trầrzvn Du cái khó ló cái khôn, quát to: “ChờAg chút! ChỉMAB cầByn ngươi không làm hạDyi ta, ta sẽ khai hết tấByt cảZqt bí mt!”

NhữSSkng lờxoi này khiến Aldaz ngng lạYzi, hai mắmabt tỏa sáng, nhìn TrầiEn Du : “Nói!”

“Chuyn bắHt đpqxmFgu t một nơi gọi là Hoa Quảao Sơn, lúc ta đsEi du lịrzvch, không cẩiPKn thn sẩpqxy chân rơi vào một thác nước” TrầZxn Du tăng công suấAgt não lên tối đPHBa, cố gắMABng lái theo một câu chuyn mà mình quen thuộc, “Bên trong thác nước có một đMABộng thủy liêm, tạYzi đqNó, ta nhn đtaược truyn tha của một vịmFg đgrmMABi tông sư, vịgsi đMKMABi tông sư này tên gọi là Tôn Ngộ Không!”

Cái thế giới này vốn cùng đgPHBa cầHu không khác nhau mấDyy, ví dụ như đtaơn vịNpZ thờVMmi gian, danh t thườHXng dùng, cho nên TrầKsCn Du có thểH tha hồ chém gió mà không cầtan phảCNi băn khoăn, càng chém càng thun ming. đKsCọc truyn mới nhấZqtt tạDyi tung hoanh . com

"VịYz Tôn Ngộ không này là đYzEi tông sư luyn kim thut đEaonh cấiEp, tng luyn chế ra một cây thầbHn khí nng một vạpqxn ba nghìn năm trăm cân, gọi là Kim Cô Bổng, không sợ bấiEt cứpqx ma pháp gì, có thểHX biến to biến nhỏ tùy ý, lớn có thểNpZ đoâm xuyên trờqNi đUot, nhỏ có thểBy biến thành kim khâu. Ông ấbHy còn chế tạYzo ra một loạSSki thầDyn dược gọi là “Bàn Đào Dao Trì”, có thểmFg khiến ngườiPKi thườHXng sống mấqDy nghìn năm, thm chí trườPHBng sinh bấMKt t."

Chết đyến nơi rồi, bịTa điEến đTâu cứVMm bịiPKa, cho dù mai mốt chết có bịpqx Ngô Tha Ân cùng với đqNám fan hâm mộ Tây Du Ký điEp chết thêm lầpqxn nữYza cũng đKsCành chịVMmu.

ThầMKn khí có thểMAB chống lạmFgi chư thầNpZn! ThầFyZn dược trườCNng sinh bấgsit t! ĐCNi tông sư luyn khí cùng với dược t!

Ám tinh linh sng sốt!

“Nếu tht s như vy, vịiPK đByTi tông sư này nhấMKt đSSkgnh đZxã đxyt đTến thầmabn cấMKp!” Tâm thầiEn Aldaz rung mạTnh, nhưng ngay lp tứmabc lộ vẻ hoài nghi: “VịVMm đjiwUi tông sư có thành tu kinh ngườNpZi như vy, tạxoi sao trong s sách lạwYMi không h nhắvTc đvTến?”

Trái ba xạDyo của Trầxon Du mém bịsE bóc vỏ, trong lòng hắgrmn cũng git thon thót, cũng may hắNpZn xem tiểFJFu thuyết inte cũng nhiu, lp tứbHc tìm đkjNược cách bù đCNvTp lỗ hổng.

Trước thờmFgi đmFgZxi thái cổ, còn có một thờMKi đUkjNi cổ xưa hơn, gọi là Hồng Hoang, hay còn có tên khác “thờBRi đmFgqNi của chư thầsTn”. Tôn Ngộ Không là ngườDyi của thờBRi đwYMUi hồng hoang, bởi vì thành tu của ngài quá kinh khủng, gầiPKn như có thểkjN đsEvT cho ngườYzi bình thườHng có khảbH năng chống lạgrmi chư thầiEn. Vic này khiến cho chư thầbHn lo sợ, phái ra mườFyZi vạFJFn quân thảHXo phạKsCt Ngộ Không, kết quảgrm đSSkxi bạDyi. Ngộ Không sẵxon tin đUánh lên thầwYMn giới, làm chư thầvTn sợ mấYzt mt, trn chiến ấNpZy đbHược xưng là “Hoàng hôn của chư thầbHn”. Cuối cùng, Ngộ Không bịE Như Lai, chủ thầZxn hùng mạtanh nhấFJFt trấTn áp, lịDych s của thờbHi đHXKsCi hồng hoang cũng bịzU chư thầTn tn lc giấsEu kín, cho dù là nhữwYMng đaoiểyn tích xưa nhấqDt cũng chưa chắNpZc ghi lạYzi nhữyng đyiu này. ChỉPHB ngu nhiên có thểy bắyt gp một chút sách cổ ghi lạZxi chút danh t liên quan.

“Hoàng hôn của chư thầFyZn? Ta giống như đbHã nghe v cuốn sách này ở đoâu đyó….nhưng không nhớ ra đNpZược.” LờmFgi nói của Alice khiến cho Trầyn Du càng hoảmabng sợ, chăng lẽ tht sđgrmiểDyn cố này? ĐzU không đTi sâu vào vấmabn đpqx này, TrầByn Du lạsTi bắgsit đsTou chém gió. Hắgrmn nói tạEi thủy liêm đqDộng nhn đDyược truyn tha t một tia tàn hồn của đMABKsCi tông sư Tôn ngộ Không, cũng vì vy mà chưa kịMABp hiểqDu gì đkjNã bịKsC truyn tống đMKến Ma giới. Tàn hồn của đJgVUi tông sư mạiPKnh vô cùng, bao hàm kinh nghim cùng tri thứJgVc của cảBy một điPKvTi . HắVMmn sở dĩiPK có khảvT năng bách đyộc bấbHt xâm cũng là nhờU tia tàn hồn này “phù hộ”.

Trầyn Du t tàn hồn của Ngộ Không điPKgsii sư biết đgrmược rấYzt nhiu s tích, nhưng bởi vì tinh thầKsCn lc của hắTn quá yếu, tạiEm thờFJFi không cách nào chính thứqDc nhn đzUược truyn tha, phảEi chờBR mai này phát triểHn dầZxn lên, mới nhn đNpZược càng nhiu tri thứqDc.

SắHXc mt của Ám tinh linh dịrzvu lạxoi, lờNpZi nói của TrầHXn Du ít nhấqDt cũng chứvTng minh đMABược rằtang, một đbHZxi nghiên cứZxu dược t học của hắCNn không phảzUi là vô ích, chỉNpZ là do tên nào đvTó đHược phù hộ có thểiPK chấbHt đgsic thù mà thôi.

Alice nghe điEến nhp thầzUn, nài nỉmab hắkjNn kểmab thêm v thờqDi điEqDi hồng hoang. TrầZqtn Du đTem quái thú bên trong Sơn Hảgrmi Kinh hạg bút thành văn. Nào là Đào Ngột, Cùng Kỳ, Anh Chiêu, Hóa Xà, kểCN rấqNt sống đTộng, khiến cho hai mắSSkt Alice lấop lánh ngôi sao. Nếu không phảByi lúc trước Trầjiwn Du bịMK chơi một lầUn, thì chắMABc cũng không nhn ra bộ mt tht đVMmvTng sau lớp vỏ ngoài siêu d thương của cô bé này.

Aldaz cũng chưa tin hoàn toàn, cườJgVi lạwYMnh nói: “Cho dù thc s có thờkjNi đkjNtai hồng hoang, ta cũng không tin có một đUgi tông sư nào có thểFJF cùng chư thầZqtn chống lạByi, lạZqti không tin đMABồ vô dụng như mi lạPHBi có thểAgđCNược truyn tha! Nếu như hôm nay ngươi không thểao đHXưa cho ta một chứYzng cứMK đHáng tin cy, ta sẽ cho ngươi biết, la gạTt một ám tinh linh sẽ nhn đmabược kết cục gì.!”

Tiểjiwu ma nữrzv mới va rồi còn là thính giảCN trung thành ngay lp tứwYMc trở mt, bỏ đxoá xuống giếng: “Còn có vương tộc Lucifer vĩao đpqxJgVi!”

Trầtan Du da theo trí nhớ chắEp vá của Arthur biết đmFgược, thế giới ma pháp này chia luyn kim thut thành hai trườpqxng phái, bao gồm chế khí học cùng với dược t học. Trên thc tế chúng là bao hàm các phương din như toán lý hóa, tinh luyn kim loạvTi, y dược, ma pháp trn tổng hợp lạaoi. Bởi vì trình t cao thâm, cho nên số lượng đFJFvTt đCNến cấJgVp điPKZxi sư lác đSSkác không có mấpqxy, luôn luôn đgsiược thế nhân coi trọng. Thế giới loài ngườPHBi là thế, Ma giới cũng không ngoạsEi l.

Trầpqxn Du suy nghĩPHB tht nhanh, đFJFã có chủ ý, hỏi: “ Nếu như ta có thểsT đwYMưa ra bằTng chứxong chân tht chính xác thì sao?”

Aldaz bắxt đgsiqNu trầHXm tư, nếu như tấSSkt cảSSk nhưng gì TrầEn Du nói là tht, như vy giữFJF lạZqti mạmFgng cho hắyn chng khác nào bảkjNo lưu tâm huyết cảkjN đqNxoi của một vịzU đSSkNpZi tông sư thầkjNn cấHp, đxối với Ám Nguyt Thành, đaoối với Ma giới, thm chí là cảbH giới luyn kim học, đSSkây là đjiwiu hết sứYzc quý giá.

“Ta dùng danh d của Ám tinh linh nhấqNt tộc ra th, nếu như tấHXt cảAg nhữaong gì ngườsTi nói là s tht, ta tuyt đEối sẽ không làm hạqNi ngươi dù chỉH là một cọng lông.

“Danh d” của Ám tinh linh? Trên mt Alice hin lên một nụ cườFyZi khó thấHy: TạCNi Ma giới, mỗi lầwYMn nhắxoc đBRến Ám tinh linh là ngườHXi ta lạsEi nghĩy ngay đbHến “xảMKo trá, nham hiểYzm”, cũng coi đHXây là một quang vinh. Sát thủ của toàn bộ Ma giới này, có ít nhấZqtt một na là thành viên của chủng tộc này. Xem ra, cho dù vịYz đsTmabi sư này say mê dược t học, nhưng hắFJFn vn còn là một ám tinh linh xảCNo trá a.

Trầon Du đKsCâu biết mấFJFy cái này, còn tưởng Aldaz tht s th đDyộc, gt đwYMUu nói: “Tinh thầSSkn lc của ta rấmFgt yếu, không cách nào nhn đwYMược nhiu tri thứTc, chỉpqx có thểYz t trong trí nhớ tạMABo ra một hay hai công cụ din toán đbHơn giảJgVn. Đối với đsEFJFi tông sư mà nói, đPHBây chỉT là biểgsiu din nhảmFgm nhí, nhưng đHXối với chúng ta…”

“Thì sao, nói nhanh lên một chút!” Chỗ hấkjNp dn TrầFJFn Du còn chưa kểNpZ ra đgsiã bịy Aldaz cắiEt đNpZFJFt, tác phẩtam của một thầAgn cấsTp tông sư, cho dù là đCNồ vt nhỏ bé vô nghĩkjNa cũng có giá trịHX liên thành.

“Có bút máy với giấvTy không?”

“Bút máy là thứH gì?”

“……”

Alice hứBRng thú nhìn Trầaon Du cùng Aldaz bn vic, thi thoảZqtng giúp đHỡ chút ít, chỉPHB thương cho tên tiểiEu lit ma kia, té lăn dưới đpqxiPKt rên rỉmab nãy giờkjN mà không ai thèm thăm hỏi.

Một lúc sau, tác phẩAgm đYzHu tiên khi đaoến dịE giới của TrầTn Du hoàn thành.

Aldaz nghi ngờJgV nhìn cái khung vuông trước mt, bên trong còn có mấMKy khối gỗ hình vuông với hình chữT nht, nhìn thế nào cũng không ra đgrmây là tác phẩxm trí tu của một vịsT đTtai tông sư: “Cái này… vy là xong?” Truyn "Chàng RểqN Ma Giới " đqDược copy t din đgàn Lương Sơn BạJgVc ()

Đơn giảHn thế này?” Alice tò mò hỏi: “ Chín khối gỗ bình thườCNng này dùng làm gì?”

TrầiPKn Du lắmFgc điErzvu, nghiêm trang nói: “Không nên xem thườDyng mấSSky khối gỗ này, không phảTi tác phẩsTm nào cũng cầzUn dùng tài liu đgsic bit. Ngộ Không đAggrmi sư tng có một câu, có thểvT đByem thứZqt mục nát biến thành thầFyZn kỳ, đvTó mới tht là đUjiwi tông sư!”


Đem thứta mục nát biến thành thầpqxn kỳ? Không hổ là thầiPKn cấkjNp tông sư!” Aldaz hình như ngộ ra đYziu gì, lp tứSSkc kích đtaộng lên, giọng đFJFiu cũng trở nên khách khí: “Thỉrzvnh cầvTu cu nói cho ta biết, công cụ này rốt cục có gì ảvTo diu?”

“ChờMK chút, ta làm thêm vài thứU.” TrầMABn Du đKsCem mấqDy khối gỗ viết chữE hết lên, theo thứgrm t là Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Triu Vân, Mã Siêu cùng binh sĩy.

“Cái này gọi là Hoa Dung ĐJgVo, là một loạyi thut số suy din cờy. Quân lớn nhấHXt là Tào Tháo, đZxJgVi din cho một vịsT quân vương thờNpZi Hồng hoang, nhữVMmng quân khác đxu là kỵ sĩMAB cùng với binh sĩta của nước đgrmAgch ngăn cảNpZn hắMKn chạUy trốn.” Trầxon Du dùng cách mà Aldaz có thểxo hiểyu đtaược, nói ra đyiểTn cố cùng cách chơi của Hoa Dung Đmabo.

Hoa Dung ĐsEo là một trò chơi cổ xưa rấmabt nổi tiếng ở Trung Quốc, thế cờFyZ biến hóa đjiwa dạByng, đbHc điEiểsTm chơi trăm lầkjNn không chán, cùng ma phương và solitare đyược một số chuyên gia v trí lc nước ngoài nhn đNpZqDnh là “ba trò chơi trí tu không tưởng của thế giới”.

Aldaz càng nghe càng thấVMmy hứgng thú, đFyZang đrzviPKnh chơi th, nào ngờo Alice nhanh tay hơn đPHBoạNpZt trước, hào hứvTng chơi tưng bng. Aldaz ở một bên buồn bc lắgrmm nhưng cũng không dám đoộng vào. Cũng may thứHX này d làm, ám tinh linh rấEt nhanh cũng chế cho mình một bộ rồi đmFggrmm chìm vào đZxó.

Tính nhn nạFJFi của cô nàng loli này cũng không tốt đHẹp gì cho cam, sau khi thua liên tục, nổi khùng chấEt vấFyZn TrầYzn Du: “Ngươi có phảiPKi là gạqNt bọn ta? Tên đoế vương này không thểpqx chạFyZy thoát đmFgược.”

Chỗ này t nhiên là TrầSSkn Du chắgc chắiEn: “ Công chúa đMABin hạJgV, ta có thểo dùng tính mạpqxng đHXMK đMABBym bảHXo, Hoa Dung ĐHXo tuyt đkjNối có thểsE giảaoi, hơn nữZxa không phảZqti chỉAg có một cách. Quan trọng là khảYz năng tính toán của mỗi ngườHi, dùng càng ít nước đqDi càng tốt.”

Alice biết TrầTn Du sợ chết, thấPHBy hắMKn th thốt như vy thì cũng không nghi ngờBy nữVMma. Lúc này, bên ngoài có một thanh âm kiu mỵ vang lên: “Aldaz đEEi sư, ta là thịT nữT Ki-a của tiểFyZu công chúa đaoin hạmab, xin hỏi Alice đsTin hạE có ở trong này không?”

Aldaz đxoang tp trung vào Hoa Dung ĐTo, hơi đvTâu quan tâm, Alice t mở ming: “Kia, ta ở trong này, vào đVMmi.”

Nếu như Alice làm cho ngườVMmi ta có cảYzm giác “Siêu d thương” (super moe) thì cô nàng Kia này lạZqti khiến ngườFJFi ta nghĩmFg ngay đgrmến hai t “MịsE hoc” _ Làn da trắaong như tuyết, khuôn mt khêu gợi cùng cp môi đBRỏ mọng, cp núi cao ngút ngàn, bắMABp đMKùi dài thon thảpqx, toàn thân chỗ nào cũng tràn ngp sứUc hấqNp dn mạiEnh mẽ. Trang phục của nàng cũng không tính là “mát mẻ”, chỉiPK bó sát ngườyi thôi cũng đMKủ tôn lên dáng vóc lồi lõm. Không cầqNn làm dáng cũng đjiwủ khiến cho bấrzvt kỳ gã đoc ra nào ngó qua khó có thểVMm “kim chế”.

Alice t xưng là Lucifer vương tộc, b ngoài cùng với nhân loạTi không có gì khác nhau, nhưng Kia thì khác, tiêu chuẩyn ma nữmFg chính hiu. Trên đYzsTu nàng mọc một cp sng uốn lượn, sau lưng là một đaoôi cánh màu điPKen khéo léo, giữHXa bờqN mông đxpqxy điPKn mọc lên một chiếc đvTuôi tinh tế. Nhữyng thứiPK này không nhữkjNng không làm giảmFgm bớt mịy lc của nàng mà ngược lạxi còn tạByo một loạaoi vn vịwYM thầmFgn bí.

Yêu nữqD ! Tuyt đxối là yêu nữwYM!

“TiểHXu công chúa” - Kia thi l
“Trưởng công chúa đNpZin hạvT đzUang ở thư phòng chờmFg ngườmFgi, xin hãy đmFgi cùng Kia”

Lúc Kia cúi xuống, khe rãnh giữgsia cp bom kia càng thêm rõ rt. TrầmFgn Du dòm không sót một chút nào, chỉZqt cảHm thấaoy hormon nam tính trong cơ thểCN tăng lên gấyp mườyi, khó khăn nuốt nước bọt một tiếng rồi quay đVMmi, không dám nhìn nhiu.

“Tỷ tỷ gọi ta lúc nào? Chng lẽ đPHBã biết chuyn ta lén đVMmi cùng với Athena đpqxến Âm Vũ tùng lâm?” TiểTu ma nữiE lộ vẻ chột dạH, va hay nhìn thấaoy bộ dạmabng của TrầqDn Du, khanh khách cườqNi: “Kia, mịT hoc của ngươi lợi hạvTi hơn nhiu rồi đgsió, ngay cảMAB tên nhân loạrzvi này mới nhìn liếc cái thôi cũng không thểqN t kim chế

Kia khinh thườBRng liếc qua TrầEn Du: “ThểDy chấEt của Kia trong mịNpZ ma có thểkjN xem là đFJFc bit, thc lc tên này yếu như vy, cho dù hôn một cái cũng sẽ bịbH hút sạych tinh khí.”

MịH ma? Hình như là loạEi ma nữmab có thểH đaoem đMKàn ông hút thành xác ướp….. TrầTn Du tìm đJgVược trong kí ứoc của Arthur một vài thông tin v loạTi ma nữmFg này, thằzUng nhỏ vốn đMKang ngóc đTHXu chào cờKsC ta như bịo nước đUá hắsEt vào, lạBRnh run bầrzvn bt.

SắFyZc đFyZẹp rấTt điEáng ngưỡng mộ, nhưng tính mạqNng quan trọng hơn nhiu.

Alice cườUi hì hì, cầgm chiếc giỏ cùng Kia ra khỏi phòng thí nghim, trước khi đsTi cũng không quên nhờxo Kia cầwYMm theo bộ Hoa Dung Đgo.    

 • Gửi lúc 23:04 Ngày 21/04/2015

  anhtraikg870809

  chang re ma gioi hay wa sao ko dich tiep nua nhi

 • Gửi lúc 12:46 Ngày 28/11/2014

  Ivanjackj

  C 114, ông nvc vừa đánh vừa chạy vừa uống thuốc kéo thể lực người ta, ác ghê.

 • Gửi lúc 10:51 Ngày 20/11/2014

  JesS

  Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

  • Gửi lúc 13:17 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Vui cười giống bộ này ko. Chọc tôi cười dc và ly kỳ tôi coi liền

 • Gửi lúc 21:51 Ngày 19/11/2014

  JesS

  Thích đọc mấy truyện dạng dú hí thăng cấp như chơi game aii biết truyện gì thì giới thiệu với nha :)

  • Gửi lúc 9:24 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi có đọc dc thử mấy bộ như vậy dc vầy chục chương nè, nhưng ko có bộ nào bằng bộ này. Vì mấy bộ đó thiếu những thứ quang trọng: nvc tính cách hung tàn khác máu, chém giét quá nhiều, ít khoản lặng, ko vui tươi hí hởm, khó gần,Tâm Cảnh yếu kém dễ bị những thứ xung quanh tác động, dễ bị máu nóng, sĩ diện, thù hận dắt mũi ngu ngốc. Nvc thường chỉ là cường giả mà ko phải trí giả, Trần Duệ của chúng ta thì là cả hai, hi so cool ha. Còn lại là tác giả dùng thôi miên ngôn từ, vui cười và ly kỳ gây cấn. theo tôi thôi nha, thiếu vui cười là tôi bỏ luôn. Bộ vô hạn khủng bố, thử đi, tâm kế cũng dữ dằn lắm có điều nvc ko có vui tươi tình cảm, chỉ có giết ...

  • Gửi lúc 9:37 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Ý soory, tôi đánh sai. Mấy bộ đó ko phải thiếu.... Mà nvc điên quá. Tôi chẳng phân biệt dc chính tà, chính phụ luôn, mấy bạn có thấy nvc trong nhiều bộ hiện nay ác quá đền độ mình muốn nó thua và chết chứ nói chi là quyến luyến nó. Các bạn có thấy Anh Trần Duệ dù có mạnh đến đâu có giết bao nhiêu người cũng đâu có thay đổi dc bản chất Vẫn vui tươi hoà nhã dẽ gần đấy thôi, đó gọi là Tâm Cảnh siêu cường.

  • Gửi lúc 9:57 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   GT cho ông nè: quốc vương vạn tuế( thuộc vào mấy bộ đó đó, còn muốn đọc nữa ko, hi) . Bộ siêu cấp tội phạm( chua biết) . Bộ... Bên khoa huyễn cả 1 đống luôn

  • Gửi lúc 10:46 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Bộ siêu cấp khủng bố tui đọc rồi khá hay nhưng cái kết nó gãy quá thấy sao sao ý cứ nghĩ sẽ có phần 2 nối vào mà ko thấy :)

  • Gửi lúc 10:49 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Ghét mấy bộ truyên kiểu đô thị đọc thấy thằng tác giả tự sướng quá. Nv chính như thần

  • Gửi lúc 10:52 Ngày 20/11/2014

   JesS

   Giờ đang đọc mấy bộ: Thần khống thiên hạ, hoành tảo hoang vũ, hoàng tộc đại chu. Vừa đọc vừa chờ chương mới

 • Gửi lúc 20:40 Ngày 19/11/2014

  Ivanjackj

  Ý tôi thấy có nhiều bạn Nữ cũng bình luận truyện dị giới này ha, tôi hiếu kỳ các bạn Nữ ko phải khoái đọc ngôn tình sao? Thích Nam chính hay Nữ chính, mà theo tôi nghĩa thì hầu như bộ nào cũng phải có Nam chính hết á hihi, ko muốn cũng bó tay. À, nvc Trần Duệ có điểm gì thu hút các bạn vậy? Hé lộ cho tôi đi !!! Please!!

  • Gửi lúc 21:39 Ngày 19/11/2014

   JesS

   Thấy truyện này đọc cũng hay dời xa lỗi tiên hiệp cũ. Thích kiểu truyện du hí có siêu cấp hệ thống như này cứ như kiểu chơi game lên cấp :)

  • Gửi lúc 9:41 Ngày 20/11/2014

   Ivanjackj

   Tôi hỏi mấy bạn Nữ mà, coi xem mấy bạn ấy có ý kiến gì về bộ này khác mấy thằng otaku như toi ko hihihihih.