Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảdB: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắtdqng và ám chỉj

NgườQuVi dịtdqch: Nhóm dịfch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảvHGm thấdJLy hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảvRmm thấey buồn chán, lin đTSZVJng dy rờji khỏi phòng ngủ, đmVzến phòng khách gọi lầin lượt hai cuộc đbjin thoạdJLi đvHGến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấUjUt cảiTt công tác đHsu đkyLang đBược tng bước đVizdy mạpfnh, hết sứDkic thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạbji bỏ thểHm chế huyn hay là một phầdBn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấZKt cảyvp đdBu là ý tưởng của Chủ tịDkich thành phố Chu Tích ThuấLSn, các ban ngành trc thuộc thành phố đfiu rấkyLt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảfii cẩfn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấLnUn giữyvp, Nghiêm Hoa và mấZKy Phó chủ tịUvch huyn càng hế sứpgfc cẩjn trọng, công vic vn hành rấDet vữfing vàng. Quách VĩKB Toàn đGAã dn ngườgmi quay v t Giang Nam, điTti cùng còn có Tổng giám đQuVốc CảbbDnh Băng, con đgmộc nhấdt của Chủ tịfch Hội đBồng quảnUn trịvHG Công ty chế tạpfo vt liu mới CảDkinh Tú Nham.

CảBnh Băng dn theo vài giám đRpKốc bộ phn nghip vụ đmến huyn Lân khảdo sát đKBiu kin đSStdqu tư. Ở Giang Nam, đQuVôi bên đLSã đBzdt đqYược s hiểuDNu biết bước đnUzdu, sau khi đkyLến huyn Lân, chính thứqYc xác đHmfinh chính sách hỗ trợ và ưu đLSãi của huyn, đjồng thờmi đtdqi thăm tp đVJoàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấdJLy đSược triểzdn vọng phát triểGAn mạDenh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đzdin v cho cha mình, sau đRpKó quyết đVJLSnh hợp tác.

- Chủ tịGAch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểUjU đTbHSu tư. Quy hoạDech d án của họ, có quy mô khoảdJLng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạpfn, chia làm ba giai đLnUoạdJLn. Giai đpgfoạbjn một năm trăm triu, na năm sau có thểRpK đkyLưa vào hoạBt đdJLộng. Họ đB nghịj ký thỏa thun hợp tác khung và quy đpgffinh chi tiết đmVzZKu tư. Khi nào anh có thểe trở v huyn, chuyn này cầTSZn phảyvpi có anh xác đKBgmnh và quyết đNMbjnh!

Quách VĩS Toàn nói rấSSt nhanh trong đdBin thoạuDNi, trong phòng làm vic của y còn có mấUjUy cán bộ trung tầeng đvHGang chờzd báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấJy d án xây dng và công tác kinh tế, đbbDu do Quách Vĩpgf Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứfc vùi đTbHJu vào công tác, bn tối mắRpKt tối mũi.

Bành Vin Chinh trầBm ngâm một chút, cườnUi cườHmi:

- Lão Quách, anh t quyết là đNMược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đMã quyết đVJLSnh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịLSch huyn mà. Anh đSkyLi din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đSng đViLnU nhà đgmVdTu tư cho rằfng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấRpKy lãnh đqYDkio ngành chứiTtc năng, nhấJt đTbHTbHnh phảQuVi tăng hiu suấHst công tác, chuyn liên quan đpgfến d án kinh tếđmHsu tư quan trọng trong huyn phảQuVi làm dứiTtt đHsiểem ngày nào xong ngày ấVJy, không đSược đjvQnU dây dưa. Cho dù phảpfi tăng ca suốt đmêm, cũng không đmược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách VĩUv Toàn va đDkiáp ứSng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịdch huyn Bành, lãnh đViiTto chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách VĩKB Toàn băn khoăn, không phảdJLi không có lý do. ThứM nhấLSt, d án đpffiu tư quan trọng nhấUjUt đQuVvHGnh phảbji do ngườtdqi đddng đfju ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịBch huyn, hắNMn vắMng mt, Quách VĩVJ Toàn là Phó chủ tịTSZch huyn ký thay là không hợp quy tắnUc trong quan trườLnUng. ThứHs hai, đViây là d án do Bành Vin Chinh thúc đUjUmVz chỉUv là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữdBa chúng ta không nói lờgmi tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấLnUt bạVJi, phảDei nhn chịiTtu trách nhim, hay là lo lắiTtng nhn đqYHmnh của tôi đeối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạvHGt bỏ cái tâm tư không cầNMn thiết kia đUvi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườMi mang bảGAn thỏa thun hợp tác đdến Thủ đbjô, tôi ký một chữqY và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đfiinh đmóng cột.

Đfiu bên kia đBin thoạnUi, Quách Vĩi Toàn xấUvu hổ, cườVJi khổ nói:

- Chủ tịTSZch huyn Bành, tôi không có ý đzdó…Được rồi, tôi sẽ đtdqZKi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đUvKBnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảUjUi đqYbbDi din cho tôi, mà là đgmpgfi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đdRpKi din cho cán bộ và quầpfn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đZKin thoạzdi, Lý Minh Nhiên đeã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấbjc đgmin thoạRpKi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịpfch huyn Bành có ở đQuVvRmy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉgmm cườKBi:

- Lão Lý, ngay cảuDN giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạTbH giọng nói:


- Chủ tịdch huyn Bành, bắjt đSSvRmu t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đDkii làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đtdqpfy thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườDkii nói:

- GầqYn điây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đzdến “trấVin giữLnU” ở huyn Lân, cũng là bình thườmng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đSồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấjy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đfơn giảLSn là công tác thườuDNng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đvHGổi là đfược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấpgfn đM. Chỉj là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạTbHi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứiTtc ý thứDec mấtdqu chốt của vấGAn đf.

Hắzdn quảVdT quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đqYã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứiTtc lao vào công vic, dn ngườdJLi của công ty Giang Nam đUjUi khảRpKo sát hoàn cảpgfnh đTbHvRmu tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đfây là vấNMn đdJL y lo lắDeng.

Bành Vin Chinh trầSm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứUjUc bảpfo Quách VĩM Toàn gọi đein cho tôi, tôi chờHm!Bành Vin Chinh đUjUột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạnUnh mẽ ra mt, nhấUjUt đHmenh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉdB cầKBn ông ta vung bút phê mấfy chữLnU bấmVzt đkyLồng ý kiến, là d án hợp tác đMi đtdqyvpi ngay.

Quách Vĩj Toàn gọi đNMin thoạDkii tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắzdc nhở y vài câu, yêu cầvRmu y hành đLnUộng thn trọng, vữUvng vàng, bấMt cứi lúc nào cũng chờSS đHsin thoạKBi của hắuDNn.

Dn dò Quách VĩLnU Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đQuVin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích ThuấuDNn. Có lẽ Chu Tích ThuấZKn đzdang nói chuyn với ai đUjUó, bảfio hắHsn mườHsi phút sau gọi lạBi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấtdqt an, đJi tới đuDNi lui trong phòng khách, lạDei châm một đjiếu thuốc, khiến phòng khách đjdy khói thuốc lượn lờzd.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấHsy trong ngườji không khỏe, lin v nhà nghỉjvQ ngơi, vào ca sau, thấuDNy Bành Vin Chinh cau mày đii lòng vòng trong phòng khách đBRpKy khói thuốc, ông cườLSi hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứMc à?

Bành Vin Chinh bóp tắVJt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờUv cháu tht s thấSy luôn luôn phảji cẩUjUn thn, làm gì cũng phảmVzi suy xét trước sau, chỉzd cầUjUn một chút suy xét không chu toàn, có thểqY gây hu quảuDN khôn lườNMng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- Bấpft kểKB là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảZKm thấnUy oan khuấqYt, vì sao cháu muốn làm vic đvRmúng đtdqiTtn, nhưng luôn gp phảji các chướng ngạLnUi do con ngườpfi tạqYo ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đSụng chạVdTm đyvpến lợi ích thiết thân của họ, chng hạSn cháu cảMi cách, có một số ngườJi không muốn phát triểDkin, không muốn thay đnUổi hin trạDeng, nhưng cháu thay đZKổi hin trạDking, điTtương nhiên khiến hắGAn bấvRmt mãn. Cho nên, hắSSn sẽ nhảViy ra phảLnUn đvHGối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạTbHi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườLSi:

- Bác nghĩjvQ, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểHmn nhiên cháu phảgmi có chuẩzdn bịZK tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩvHGn bịdB đbbDược đRpKqYy đDeủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườiTti khổ:

- Nhiu khi, cháu cảSm thấyvpy rấLnUt bấdBt đGAUvc dĩnU, nhiu khi đpgfSc tội với ngườLSi mà không hiểdJLu ra sao cảVi, bấvRmt kểdB là mình muốn hay không muốn, có một số ngườdBi sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầDkim giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đbjã đvRmổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịfch thành phố kiêm nhim? nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Là quan chứZKc của Ủy ban Trung ương và là ngườGAi thuộc thế h thứjvQ hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đTSZược tình hình quan chứpgfc ở một thành phố cấKBp 3 như Tân An, hiểKBn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảjvQi hắVin công tác ở Tân An, có thểHs cảNM đQuVvHGi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đHmến đyvpdJLa phương này.

- Dạpgf đViúng, bí thư cũ đvHGược đVJiu lên tỉGAnh, làm Ủy viên thườjvQng vụ Tỉtdqnh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịQuVch thành phố kiêm chứJc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứDkic vụ Chủ tịjch thành phố này, nhưng tạSm thờVdTi ở tỉfnh còn chưa đqYộng tĩMnh, nghe nói sẽ đvRmiu ngườLSi ở trên xuống hoc t điTtRpKa phương khác đTSZến, không biết là tht hay giảB.

Phùng Bá Đào gt đfiLnUu:

- Chuyn này, cháu tạpfm thờUjUi không nên bàn tới. CứZK làm tốt công tác của mình là đViược. GầZKn đvHGây, bác muốn tìm cơ hội đVJưa cháu v Thủ đNMô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đJó, tuy rằeng cấpgfp bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểGA da vào bảQuVn lĩbjnh của mình đzdS tiến thêm một bước nữvRma. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườfi sẽ có rấKBt nhiu lầdJLn la chọn, nhấUvt là ở con đkyLườGAng làm quan. Cháu chỉjvQ cầHsn đHmưa ra la chọn, không có bấjt kỳ do d nào, không thểiTt lắQuVc lư đkyLong đtdqưa, đKBó là đNMiu tối kỵ. Được rồi, bác phảyvpi đbji nghỉqY ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đDkibjng dy rờGAi đqYi.

Mắjt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắHmn biết bác mình đDeang ám chỉzd với hắVJn, nếu đTbHã la chọn Chu Tích ThuấUjUn, đHsng có phân vân, phảHmi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắjc của mình.

NghĩDe đtdqến đVJây, Bành Vin Chinh cầkyLm đdBin thoạKBi lên, gọi cho Chu Tích Thuấpgfn.

- Tôi là Chu Tích ThuấbbDn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểeu Bành đvHGây…

- HảiTt,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấVJp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảDen xuấit vt liu mới mà lầvHGn trước tôi đHmã báo cáo với lãnh đLSHso. Chúng tôi đZKã đnUàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩin bịUv điTSZu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đLSyvpu, triểJn khai giai đBoạVdTn đDeBu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờj thành phố chúng ta đSang đnUKBy mạinh thu hút đKBeu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩTbHa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầHsn.