Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảh: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắcCng và ám chỉo

NgườwRXi dịJBWch: Nhóm dịyvEch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảPEjm thấey hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảZZm thấryy buồn chán, lin đaPEjng dy rờdi khỏi phòng ngủ, đyvEến phòng khách gọi lầvHn lượt hai cuộc đXnin thoạQyui đXAFến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấcCt cảfo công tác đCUPu đuCuang đJBWược tng bước đucJrfmy mạjJqnh, hết sứBc thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạEzi bỏ thểuCu chế huyn hay là một phầZn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấuCut cảZZ đJZu là ý tưởng của Chủ tịBch thành phố Chu Tích ThuấXAFn, các ban ngành trc thuộc thành phố đRhu rấot phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảfoi cẩcCn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấen giữvH, Nghiêm Hoa và mấzy Phó chủ tịoch huyn càng hế sứoc cẩAsn trọng, công vic vn hành rấmat vữalQng vàng. Quách Vĩe Toàn đeã dn ngườjJqi quay v t Giang Nam, đmei cùng còn có Tổng giám đEIVốc CảcCnh Băng, con đCUPộc nhấmet của Chủ tịEzch Hội đfoồng quảWan trịFf Công ty chế tạnBo vt liu mới CảEInh Tú Nham.

Cảenh Băng dn theo vài giám đoYốc bộ phn nghip vụ đqoEến huyn Lân khảZZo sát đziu kin đUrwlRSu tư. Ở Giang Nam, đAsôi bên đVJmã đmenBt đoYược s hiểPEju biết bước đrfmau, sau khi đJBWến huyn Lân, chính thứac xác đvHhnh chính sách hỗ trợ và ưu đJZãi của huyn, đPEjồng thờdi đalQi thăm tp đEzoàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấrfmy đVJmược triểEIn vọng phát triểEIn mạQyunh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đIZin v cho cha mình, sau đJJó quyết đucJQyunh hợp tác.

- Chủ tịYch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểAs đeUrwu tư. Quy hoạEIVch d án của họ, có quy mô khoảJBWng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạfon, chia làm ba giai đalQoạalQn. Giai đSZroạjJqn một năm trăm triu, na năm sau có thểjJq đoưa vào hoạIZt đSZrộng. Họ đJJ nghịrfm ký thỏa thun hợp tác khung và quy đQyuYnh chi tiết đwRXfou tư. Khi nào anh có thểRh trở v huyn, chuyn này cầyvEn phảXAFi có anh xác đeFfnh và quyết đssarynh!

Quách Vĩo Toàn nói rấYt nhanh trong đXAFin thoạdi, trong phòng làm vic của y còn có mấalQy cán bộ trung tầBng đqoEang chờrfm báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấJJy d án xây dng và công tác kinh tế, đuCuu do Quách VĩalQ Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứXnc vùi đdSZru vào công tác, bn tối mắrfmt tối mũi. truyn copy t tunghoanh.com

Bành Vin Chinh trầucJm ngâm một chút, cườBi cườcCi:

- Lão Quách, anh t quyết là đAsược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đjJqã quyết đSZrFfnh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịvHch huyn mà. Anh đQyuni din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đJBWng đalRS nhà đZuCuu tư cho rằoYng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấWay lãnh đvHeo ngành chứac năng, nhấryt đEImenh phảoYi tăng hiu suấQyut công tác, chuyn liên quan đryến d án kinh tếđYoYu tư quan trọng trong huyn phảRhi làm dứJBWt đucJiểucJm ngày nào xong ngày ấXAFy, không đmeược đJZVd dây dưa. Cho dù phảWai tăng ca suốt đssaêm, cũng không đvHược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách Vĩrfm Toàn va đjJqáp ứryng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịFfch huyn Bành, lãnh đAsjJqo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách VĩoY Toàn băn khoăn, không phảJZi không có lý do. Thứn nhấqoEt, d án đwRXPEju tư quan trọng nhấmet đUrwRVXnh phảZi do ngườXni đYuCung đqoEYu ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịoYch huyn, hắryn vắeng mt, Quách Vĩrfm Toàn là Phó chủ tịmech huyn ký thay là không hợp quy tắXnc trong quan trườuCung. Thứa hai, đEIây là d án do Bành Vin Chinh thúc đYUrw chỉXAF là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữZZa chúng ta không nói lờAsi tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấmat bạwRXi, phảEIi nhn chịhu trách nhim, hay là lo lắXnng nhn đoWanh của tôi đaối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạmet bỏ cái tâm tư không cầnBn thiết kia đvHi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườWai mang bảAsn thỏa thun hợp tác đXAFến Thủ đEIô, tôi ký một chữz và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đVdinh đdóng cột.

ĐEIu bên kia đCUPin thoạRVXi, Quách Vĩe Toàn xấyvEu hổ, cườmai khổ nói:

- Chủ tịEzch huyn Bành, tôi không có ý đvHó…Được rồi, tôi sẽ đwRXPEji din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đwRXwRXnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảXAFi đSZrZi din cho tôi, mà là đFfIZi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đeryi din cho cán bộ và quầalQn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đoin thoạwRXi, Lý Minh Nhiên đJBWã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấXnc đfoin thoạzi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịdch huyn Bành có ở đFfUrwy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉUrwm cườryi:

- Lão Lý, ngay cảPEj giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạY giọng nói:


- Chủ tịnch huyn Bành, bắcCt đWaYu t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đXni làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đVdryy thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườFfi nói:

- GầAsn đIZây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đZZến “trấucJn giữEIV” ở huyn Lân, cũng là bình thườBng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đVdồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấuCuy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đIZơn giảUrwn là công tác thườXnng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đfoổi là đjJqược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấdn đvH. Chỉssa là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạnBi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứrfmc ý thứCUPc mấnBu chốt của vấrfmn đIZ.

HắnBn quảPEj quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đJBWã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứEIVc lao vào công vic, dn ngườEzi của công ty Giang Nam đIZi khảQyuo sát hoàn cảQyunh đRhau tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đVdây là vấUrwn đjJq y lo lắPEjng.

Bành Vin Chinh trầdm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứec bảWao Quách VĩVJm Toàn gọi đZZin cho tôi, tôi chờB!Bành Vin Chinh đRVXột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạWanh mẽ ra mt, nhấAst đEIVrynh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉWa cầSZrn ông ta vung bút phê mấWay chữEz bấFft đAsồng ý kiến, là d án hợp tác đQyui đqoEUrwi ngay.

Quách VĩqoE Toàn gọi đoYin thoạvHi tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắzc nhở y vài câu, yêu cầVJmu y hành đmeộng thn trọng, vữdng vàng, bấnt cứe lúc nào cũng chờma đmein thoạWai của hắmen.

Dn dò Quách VĩQyu Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đRhin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích ThuấEIVn. Có lẽ Chu Tích ThuấXnn đFfang nói chuyn với ai đZó, bảEIVo hắCUPn mườvHi phút sau gọi lạUrwi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấzt an, đJBWi tới đIZi lui trong phòng khách, lạPEji châm một đrfmiếu thuốc, khiến phòng khách đfoFfy khói thuốc lượn lờVJm.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấXny trong ngườryi không khỏe, lin v nhà nghỉEz ngơi, vào ca sau, thấIZy Bành Vin Chinh cau mày đlRSi lòng vòng trong phòng khách đJBWny khói thuốc, ông cườVdi hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứvHc à?

Bành Vin Chinh bóp tắEIt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờXAF cháu tht s thấqoEy luôn luôn phảPEji cẩSZrn thn, làm gì cũng phảhi suy xét trước sau, chỉZZ cầwRXn một chút suy xét không chu toàn, có thểXn gây hu quảPEj khôn lườang. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- BấSZrt kển là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảSZrm thấWay oan khuấBt, vì sao cháu muốn làm vic đFfúng đrfmhn, nhưng luôn gp phảlRSi các chướng ngạdi do con ngườFfi tạqoEo ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đQyuụng chạYm đZến lợi ích thiết thân của họ, chng hạBn cháu cảVJmi cách, có một số ngườRVXi không muốn phát triểIZn, không muốn thay đEIổi hin trạVJmng, nhưng cháu thay đzổi hin trạvHng, đAsương nhiên khiến hắJJn bấvHt mãn. Cho nên, hắfon sẽ nhảjJqy ra phảJJn đEIVối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạXni cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườEzi:

- Bác nghĩEI, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểfon nhiên cháu phảEIi có chuẩEIn bịnB tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩPEjn bịVd đJJược đjJqSZry đwRXủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườAsi khổ:

- Nhiu khi, cháu cảwRXm thấYy rấYt bấryt đjJqXAFc dĩXn, nhiu khi đVdEIc tội với ngườai mà không hiểJJu ra sao cảrfm, bấoYt kểz là mình muốn hay không muốn, có một số ngườQyui sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầmem giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đJJã đSZrổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịQyuch thành phố kiêm nhim?

Là quan chứmac của Ủy ban Trung ương và là ngườmei thuộc thế h thứRh hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đvHược tình hình quan chứEIVc ở một thành phố cấZp 3 như Tân An, hiểCUPn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảdi hắIZn công tác ở Tân An, có thểXAF cảrfm đdnBi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đSZrến đlRSXAFa phương này.

- DạuCu đjJqúng, bí thư cũ đzược đryiu lên tỉznh, làm Ủy viên thườAsng vụ TỉRhnh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịEIVch thành phố kiêm chứQyuc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứucJc vụ Chủ tịXAFch thành phố này, nhưng tạvHm thờAsi ở tỉJBWnh còn chưa đSZrộng tĩrynh, nghe nói sẽ đZiu ngườEIVi ở trên xuống hoc t đCUPoYa phương khác đucJến, không biết là tht hay giảAs.

Phùng Bá Đào gt đorfmu:

- Chuyn này, cháu tạyvEm thờUrwi không nên bàn tới. CứIZ làm tốt công tác của mình là đFfược. Gầan đWaây, bác muốn tìm cơ hội đZZưa cháu v Thủ đdô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đrfmó, tuy rằvHng cấyvEp bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểa da vào bảryn lĩrfmnh của mình đaQyu tiến thêm một bước nữRVXa.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườCUPi sẽ có rấJBWt nhiu lầVJmn la chọn, nhấucJt là ở con đhườXnng làm quan. Cháu chỉoY cầfon đUrwưa ra la chọn, không có bấnt kỳ do d nào, không thểAs lắhc lư đwRXong đuCuưa, đVdó là đqoEiu tối kỵ. Được rồi, bác phảqoEi đalQi nghỉo ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đucJCUPng dy rờmei đRVXi.

MắEIVt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắXnn biết bác mình đfoang ám chỉme với hắZn, nếu đSZrã la chọn Chu Tích ThuấZn, đvHng có phân vân, phảmei tin tưởng cái nhìn và nguyên tắalQc của mình.

NghĩEIV đSZrến đCUPây, Bành Vin Chinh cầmem đPEjin thoạXAFi lên, gọi cho Chu Tích Thuấrfmn.

- Tôi là Chu Tích ThuấqoEn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểEIVu Bành đhây…

- HảVd,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấJJp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảlRSn xuấVJmt vt liu mới mà lầZZn trước tôi đucJã báo cáo với lãnh đZalQo. Chúng tôi đnã đucJàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩQyun bịvH đYucJu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đJBWmau, triểfon khai giai đZZoạJJn đZZYu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờyvE thành phố chúng ta đmaang đZZlRSy mạEIVnh thu hút đJZnBu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩjJqa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầmen.