Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảZUB: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắWMng và ám chỉBmC

NgườUcui dịMich: Nhóm dịhXch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảkm thấCGDy hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảTsm thấtxy buồn chán, lin đGOjBmCng dy rờTi khỏi phòng ngủ, đBmkến phòng khách gọi lầNen lượt hai cuộc đVnin thoạjMWi đwwGến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấpqt cảJjz công tác đBmku đjMWang đhXược tng bước đlWMy mạsnh, hết sứkyc thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạhXi bỏ thểW chế huyn hay là một phầkn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấkht cảFZF đjxu là ý tưởng của Chủ tịech thành phố Chu Tích ThuấzMn, các ban ngành trc thuộc thành phố đsu rấtxt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảTi cẩkn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấpqn giữWSp, Nghiêm Hoa và mấFZFy Phó chủ tịAch huyn càng hế sứkc cẩSAn trọng, công vic vn hành rấjxt vữGOjng vàng. Quách VĩA Toàn đWã dn ngườkhi quay v t Giang Nam, đmji cùng còn có Tổng giám đSAốc CảMtknh Băng, con đcWhộc nhấAt của Chủ tịzTch Hội đBmCồng quảOkn trịM Công ty chế tạUcuo vt liu mới CảMtknh Tú Nham.

CảhXnh Băng dn theo vài giám đsốc bộ phn nghip vụ đWSpến huyn Lân khảMtko sát đeiu kin đMizMu tư. Ở Giang Nam, đdvôi bên đvã đcWhTt đtxược s hiểSAu biết bước đvudNu, sau khi đAến huyn Lân, chính thứJjzc xác đzTdvnh chính sách hỗ trợ và ưu đudNãi của huyn, đlồng thờZUBi đOki thăm tp đBmkoàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấAy đSAược triểkn vọng phát triểJjzn mạNenh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đXlin v cho cha mình, sau đsó quyết đkyMnh hợp tác.

- Chủ tịGOjch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểWSp đudNGAzu tư. Quy hoạfWch d án của họ, có quy mô khoảWng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạNen, chia làm ba giai đhXoạmfXn. Giai đMtkoạGAzn một năm trăm triu, na năm sau có thểDTO đmjưa vào hoạlt đAộng. Họ đWM nghịmfX ký thỏa thun hợp tác khung và quy đGAJjznh chi tiết đpqWu tư. Khi nào anh có thểGA trở v huyn, chuyn này cầOkn phảXli có anh xác đVnsnh và quyết đOkTnh!

Quách VĩBmk Toàn nói rấGAzt nhanh trong đcWhin thoạkhi, trong phòng làm vic của y còn có mấOCBy cán bộ trung tầlng đcWhang chờs báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấmfXy d án xây dng và công tác kinh tế, đGAu do Quách Vĩtx Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứTsc vùi đWSphXu vào công tác, bn tối mắUcut tối mũi.

Bành Vin Chinh trầZUBm ngâm một chút, cườei cườkyi:

- Lão Quách, anh t quyết là đOkược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đTã quyết đBmCOCBnh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịMich huyn mà. Anh đhXMtki din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đGAzng đBmkkh nhà đCGDCWJu tư cho rằudNng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấBmky lãnh đNeCGDo ngành chứNec năng, nhấMtkt đXlMtknh phảBmki tăng hiu suấtxt công tác, chuyn liên quan đSAến d án kinh tếđkykhu tư quan trọng trong huyn phảTi làm dứJjzt đTsiểUcum ngày nào xong ngày ấjxy, không đkyược đcWhtx dây dưa. Cho dù phảGAzi tăng ca suốt đeêm, cũng không đAược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách VĩT Toàn va đváp ứDTOng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịech huyn Bành, lãnh đlWo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách Vĩk Toàn băn khoăn, không phảjMWi không có lý do. ThứjMW nhấXlt, d án đfWtxu tư quan trọng nhấtxt đWMsnh phảfWi do ngườvi đvWMng đTsu ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịMich huyn, hắTn vắpqng mt, Quách VĩfW Toàn là Phó chủ tịAch huyn ký thay là không hợp quy tắsc trong quan trườzMng. Thứpq hai, đkây là d án do Bành Vin Chinh thúc đBmkM chỉA là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữWMa chúng ta không nói lờjMWi tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấGAzt bạGAi, phảWi nhn chịjxu trách nhim, hay là lo lắkhng nhn đudNBmknh của tôi đTsối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạWt bỏ cái tâm tư không cầen thiết kia đTsi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườudNi mang bảTn thỏa thun hợp tác đvến Thủ đCWJô, tôi ký một chữv và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đTsinh đNeóng cột.

Đtxu bên kia đNein thoạdvi, Quách VĩMtk Toàn xấTsu hổ, cườli khổ nói:

- Chủ tịcWhch huyn Bành, tôi không có ý đWMó…Được rồi, tôi sẽ đWSpSAi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đktxnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảVni đTski din cho tôi, mà là đzTMi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đGOjpqi din cho cán bộ và quầhXn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đDTOin thoạcWhi, Lý Minh Nhiên đXã gọi tới. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o mBành Vin Chinh nhấGAzc đTsin thoạdvi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịkhch huyn Bành có ở đUcuGAzy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉtxm cườkhi:

- Lão Lý, ngay cảpq giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạZUB giọng nói:


- Chủ tịlch huyn Bành, bắTt đWVMzMu t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đjMWi làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đJjzMtky thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườFZFi nói:

- Gầdvn đOCBây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đOCBến “trấOkn giữcWh” ở huyn Lân, cũng là bình thườeng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đtxồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấfWy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đVnơn giảkn là công tác thườGOjng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đWMổi là đhXược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấOCBn đNe. ChỉUcu là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạjMWi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứfWc ý thứGAzc mấCGDu chốt của vấhXn đOCB.

HắBmCn quảUcu quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đMã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứZUBc lao vào công vic, dn ngườzTi của công ty Giang Nam đki khảdvo sát hoàn cảjMWnh đBmCtxu tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đsây là vấdvn đGA y lo lắzMng.

Bành Vin Chinh trầsm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứjMWc bảko Quách VĩCGD Toàn gọi đkhin cho tôi, tôi chờJjz!Bành Vin Chinh đFZFột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạVnnh mẽ ra mt, nhấAt đMiGAnh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉe cầkhn ông ta vung bút phê mấly chữA bấlt đzMồng ý kiến, là d án hợp tác đwwGi đkyudNi ngay.

Quách Vĩk Toàn gọi đMiin thoạzTi tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắMtkc nhở y vài câu, yêu cầkhu y hành đWộng thn trọng, vữBmkng vàng, bấBmCt cứzT lúc nào cũng chờWSp đjxin thoạGAi của hắln.

Dn dò Quách VĩCGD Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đWMin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích ThuấwwGn. Có lẽ Chu Tích ThuấcWhn đWVMang nói chuyn với ai đVnó, bảWSpo hắNen mườVni phút sau gọi lạudNi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấkht an, đXi tới đzMi lui trong phòng khách, lạcWhi châm một đXliếu thuốc, khiến phòng khách đNejxy khói thuốc lượn lờBmk.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấAy trong ngườSAi không khỏe, lin v nhà nghỉky ngơi, vào ca sau, thấSAy Bành Vin Chinh cau mày đGOji lòng vòng trong phòng khách đjMWDTOy khói thuốc, ông cườTi hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứkyc à?

Bành Vin Chinh bóp tắtxt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờX cháu tht s thấVny luôn luôn phảJjzi cẩAn thn, làm gì cũng phảFZFi suy xét trước sau, chỉk cầFZFn một chút suy xét không chu toàn, có thểSA gây hu quảmfX khôn lườGAzng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- BấcWht kểOCB là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảem thấWSpy oan khuấzTt, vì sao cháu muốn làm vic đVnúng đBmkSAn, nhưng luôn gp phảZUBi các chướng ngạMi do con ngườMi tạso ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đDTOụng chạmjm đfWến lợi ích thiết thân của họ, chng hạwwGn cháu cảkyi cách, có một số ngườWMi không muốn phát triểMn, không muốn thay đDTOổi hin trạGAzng, nhưng cháu thay đJjzổi hin trạZUBng, đGOjương nhiên khiến hắGOjn bấCGDt mãn. Cho nên, hắDTOn sẽ nhảvy ra phảmfXn đWối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạTi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườWVMi:

- Bác nghĩMtk, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểAn nhiên cháu phảJjzi có chuẩdvn bịDTO tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩXn bịdv đtxược đGAzAy đdvủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườhXi khổ:

- Nhiu khi, cháu cảMim thấWSpy rấwwGt bấvt đudNBmCc dĩs, nhiu khi đpqGAc tội với ngườTi mà không hiểOCBu ra sao cảSA, bấAt kểudN là mình muốn hay không muốn, có một số ngườudNi sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầhXm giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đXã đdvổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịpqch thành phố kiêm nhim?

Là quan chứhXc của Ủy ban Trung ương và là ngườMtki thuộc thế h thứCGD hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đMiược tình hình quan chứzMc ở một thành phố cấNep 3 như Tân An, hiểDTOn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảGAzi hắCGDn công tác ở Tân An, có thểzM cảkh đFZFDTOi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đAến đWSpdva phương này.

- DạSA đXlúng, bí thư cũ đcWhược đFZFiu lên tỉvnh, làm Ủy viên thườOkng vụ TỉVnnh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịGAch thành phố kiêm chứWVMc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứtxc vụ Chủ tịXlch thành phố này, nhưng tạzMm thờtxi ở tỉWnh còn chưa đzMộng tĩcWhnh, nghe nói sẽ đOCBiu ngườGOji ở trên xuống hoc t đTWVMa phương khác đMiến, không biết là tht hay giảcWh.

Phùng Bá Đào gt đCWJXlu:

- Chuyn này, cháu tạzTm thờJjzi không nên bàn tới. CứUcu làm tốt công tác của mình là đjMWược. GầBmkn đZUBây, bác muốn tìm cơ hội đvưa cháu v Thủ đGOjô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đmjó, tuy rằBmCng cấBmkp bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểGA da vào bảXn lĩudNnh của mình đVnpq tiến thêm một bước nữwwGa.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườCGDi sẽ có rấTt nhiu lầVnn la chọn, nhấBmkt là ở con đOkườGAng làm quan. Cháu chỉe cầTn đBmCưa ra la chọn, không có bấMt kỳ do d nào, không thểTs lắzTc lư đkhong đNeưa, đWVMó là đliu tối kỵ. Được rồi, bác phảMtki đVni nghỉudN ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đSApqng dy rờNei đVni.

MắfWt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắjMWn biết bác mình đOkang ám chỉky với hắmjn, nếu đAã la chọn Chu Tích ThuấhXn, đcWhng có phân vân, phảTi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắpqc của mình.

NghĩGAz đXlến đXlây, Bành Vin Chinh cầMim đDTOin thoạMi lên, gọi cho Chu Tích ThuấOkn.

- Tôi là Chu Tích ThuấFZFn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểGAzu Bành đfWây…

- HảfW,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấGAzp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảln xuấlt vt liu mới mà lầFZFn trước tôi đJjzã báo cáo với lãnh đMieo. Chúng tôi đmfXã đkàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩkn bịzT đVnMiu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đXNeu, triểkyn khai giai đzToạjMWn đWMGAu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờpq thành phố chúng ta đJjzang đpqsy mạMtknh thu hút đkhudNu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩSAa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầMtkn.