Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảXPN: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắTing và ám chỉNF

NgườUdsi dịblch: Nhóm dịnch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảXPNm thấOy hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảwOm thấiy buồn chán, lin đJAnng dy rờsmi khỏi phòng ngủ, đsmến phòng khách gọi lầvxn lượt hai cuộc đNyXin thoạhLPi đGrJến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấTit cảRpj công tác đEnu đjvang đxcxược tng bước đwOUdsy mạAYQnh, hết sứNnc thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạNFi bỏ thểb chế huyn hay là một phầXPNn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấUlt cảsm đwOu là ý tưởng của Chủ tịAAhch thành phố Chu Tích Thuấrkn, các ban ngành trc thuộc thành phố đLnUu rấybCt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảni cẩbln thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấRpjn giữrk, Nghiêm Hoa và mấUly Phó chủ tịHXNch huyn càng hế sứkc cẩNyXn trọng, công vic vn hành rấKXvt vữAng vàng. Quách Vĩpw Toàn đJAã dn ngườYbi quay v t Giang Nam, đni cùng còn có Tổng giám đqwLốc CảXOnh Băng, con đTiộc nhấvxt của Chủ tịPNTch Hội đhLPồng quảAn trịwO Công ty chế tạdbo vt liu mới Cảdbnh Tú Nham.

CảUdsnh Băng dn theo vài giám đNFốc bộ phn nghip vụ đbến huyn Lân khảVKUo sát đkiu kin đAAhvxu tư. Ở Giang Nam, đRpjôi bên đJAã đKXvTit điược s hiểPhu biết bước đPNTku, sau khi đXOến huyn Lân, chính thứNnc xác đLnUTinh chính sách hỗ trợ và ưu đYbãi của huyn, đKXvồng thờSi đJAi thăm tp đTioàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấpwy đLnUược triểNFn vọng phát triểjvn mạLnUnh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đPNTin v cho cha mình, sau đvxó quyết đPNTAnh hợp tác.

- Chủ tịnch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểPNT đqwLblu tư. Quy hoạHXNch d án của họ, có quy mô khoảGrJng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạLnUn, chia làm ba giai đcqAoạAAhn. Giai đdboạNnn một năm trăm triu, na năm sau có thểHXN đAAhưa vào hoạNyXt đpwộng. Họ đsm nghịRpj ký thỏa thun hợp tác khung và quy đqqGknh chi tiết đLnUUdsu tư. Khi nào anh có thểA trở v huyn, chuyn này cầAAhn phảVKUi có anh xác đsmnnh và quyết đKXvEnnh!

Quách VĩEn Toàn nói rấQSt nhanh trong đWin thoạXVRi, trong phòng làm vic của y còn có mấAAhy cán bộ trung tầkng đhLPang chờXVR báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấwOy d án xây dng và công tác kinh tế, đNFu do Quách Vĩk Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứAYQc vùi đVKUAAhu vào công tác, bn tối mắsmt tối mũi.

Bành Vin Chinh trầnm ngâm một chút, cườii cườQSi:

- Lão Quách, anh t quyết là đkược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đybCã quyết đnknh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịpwch huyn mà. Anh đQSbi din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đPNTng đdbO nhà đybCku tư cho rằdbng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấEny lãnh đJALnUo ngành chứNyXc năng, nhấvxt đVKUybCnh phảNFi tăng hiu suấLWt công tác, chuyn liên quan đEnến d án kinh tếđXPNAYQu tư quan trọng trong huyn phảGrJi làm dứlt đAAhiểrkm ngày nào xong ngày ấXPNy, không đblược đLWn dây dưa. Cho dù phảNyXi tăng ca suốt đsmêm, cũng không đkược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Quách VĩLW Toàn va đkáp ứXPNng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịnch huyn Bành, lãnh đqwLqwLo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách VĩqqG Toàn băn khoăn, không phảqwLi không có lý do. ThứPNT nhấAYQt, d án đWYbu tư quan trọng nhấUdst đhLPRpjnh phảrki do ngườli đUdsing đHXNNFu ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịqqGch huyn, hắNyXn vắAYQng mt, Quách VĩUds Toàn là Phó chủ tịnch huyn ký thay là không hợp quy tắjvc trong quan trườKXvng. ThứXVR hai, đXOây là d án do Bành Vin Chinh thúc đblA chỉA là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữQSa chúng ta không nói lờTii tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấAYQt bạXPNi, phảpwi nhn chịWu trách nhim, hay là lo lắNyXng nhn đXOLWnh của tôi đblối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạpwt bỏ cái tâm tư không cầqwLn thiết kia đqqGi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườQSi mang bảqwLn thỏa thun hợp tác đXVRến Thủ đnô, tôi ký một chữybC và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đHXNinh đKXvóng cột.

Đku bên kia đNnin thoạTii, Quách Vĩk Toàn xấnu hổ, cườGrJi khổ nói:

- Chủ tịPPHch huyn Bành, tôi không có ý đAYQó…Được rồi, tôi sẽ đNFPNTi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đqqGvxnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảbi đnii din cho tôi, mà là đjvni din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đpwdbi din cho cán bộ và quầqqGn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đNFin thoạNni, Lý Minh Nhiên đLWã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấUlc đvxin thoạUdsi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịvxch huyn Bành có ở đbLnUy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉXOm cườsmi:

- Lão Lý, ngay cảS giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạLW giọng nói:


- Chủ tịUlch huyn Bành, bắxcxt đLWHXNu t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đSi làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đwOKXvy thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườqwLi nói:

- GầUln đVKUây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đEnến “trấPNTn giữNF” ở huyn Lân, cũng là bình thườSng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đTiồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấAy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đCjơn giảXVRn là công tác thườAng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đxcxổi là đqwLược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấWn đNyX. ChỉKXv là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạUli thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứdbc ý thứWc mấiu chốt của vấhLPn đAAh.

HắNnn quảW quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đybCã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứNnc lao vào công vic, dn ngườQSi của công ty Giang Nam đAi khảcqAo sát hoàn cảxcxnh đWNnu tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đVKUây là vấAn đUl y lo lắXOng.

Bành Vin Chinh trầLWm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứic bảJAo Quách VĩO Toàn gọi đPhin cho tôi, tôi chờS!Bành Vin Chinh đEnột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạCjnh mẽ ra mt, nhấcqAt đQShLPnh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉKXv cầvxn ông ta vung bút phê mấLWy chữCj bấQSt đsmồng ý kiến, là d án hợp tác đNni đJApwi ngay.

Quách VĩXO Toàn gọi đnin thoạXOi tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắXOc nhở y vài câu, yêu cầXPNu y hành đSộng thn trọng, vữGrJng vàng, bấUdst cứwO lúc nào cũng chờpw đXVRin thoạKXvi của hắJAn.

Dn dò Quách VĩAYQ Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đblin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích ThuấTin. Có lẽ Chu Tích ThuấUdsn đPhang nói chuyn với ai đJAó, bảqwLo hắnn mườCji phút sau gọi lạVKUi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấLWt an, đLnUi tới đAAhi lui trong phòng khách, lạcqAi châm một đxcxiếu thuốc, khiến phòng khách đhLPky khói thuốc lượn lờNyX.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấLWy trong ngườYbi không khỏe, lin v nhà nghỉxcx ngơi, vào ca sau, thấcqAy Bành Vin Chinh cau mày đki lòng vòng trong phòng khách đLnUPNTy khói thuốc, ông cườbli hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứJAc à?

Bành Vin Chinh bóp tắLWt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờTi cháu tht s thấWy luôn luôn phảxcxi cẩkn thn, làm gì cũng phảni suy xét trước sau, chỉcqA cầKXvn một chút suy xét không chu toàn, có thểLW gây hu quảS khôn lườXOng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- Bấnt kểcqA là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảRpjm thấUdsy oan khuấAt, vì sao cháu muốn làm vic đXPNúng đsmXPNn, nhưng luôn gp phảsmi các chướng ngạTii do con ngườQSi tạAo ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đjvụng chạPPHm đXOến lợi ích thiết thân của họ, chng hạkn cháu cảAAhi cách, có một số ngườqqGi không muốn phát triểxcxn, không muốn thay đRpjổi hin trạAAhng, nhưng cháu thay đLnUổi hin trạKXvng, đqwLương nhiên khiến hắYbn bấAt mãn. Cho nên, hắsmn sẽ nhảPNTy ra phảdbn đSối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạPhi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườQSi:

- Bác nghĩk, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểLWn nhiên cháu phảUdsi có chuẩwOn bịn tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩin bịCj đNFược đibly đXOủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườTii khổ:

- Nhiu khi, cháu cảGrJm thấvxy rấqqGt bấcqAt đVKULWc dĩPNT, nhiu khi đdbLWc tội với ngườxcxi mà không hiểqwLu ra sao cảl, bấAt kểAAh là mình muốn hay không muốn, có một số ngườki sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầlm giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đkã đKXvổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịxcxch thành phố kiêm nhim?

Là quan chứAc của Ủy ban Trung ương và là ngườPhi thuộc thế h thứTi hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đGrJược tình hình quan chứqqGc ở một thành phố cấxcxp 3 như Tân An, hiểLnUn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảOi hắNyXn công tác ở Tân An, có thểXPN cảl đGrJKXvi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đblến đybCna phương này.

- DạAYQ đjvúng, bí thư cũ đWược đUliu lên tỉQSnh, làm Ủy viên thườEnng vụ Tỉxcxnh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịdbch thành phố kiêm chứKXvc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứsmc vụ Chủ tịNnch thành phố này, nhưng tạAYQm thờLWi ở tỉVKUnh còn chưa đqqGộng tĩTinh, nghe nói sẽ đAiu ngườybCi ở trên xuống hoc t đwOcqAa phương khác đnến, không biết là tht hay giảXO.

Phùng Bá Đào gt đnPhu:

- Chuyn này, cháu tạim thờxcxi không nên bàn tới. CứPPH làm tốt công tác của mình là đXPNược. Gầbln đUdsây, bác muốn tìm cơ hội đdbưa cháu v Thủ đybCô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đqwLó, tuy rằybCng cấip bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểLW da vào bảbln lĩNnnh của mình đLnUUl tiến thêm một bước nữWa.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườwOi sẽ có rấjvt nhiu lầln la chọn, nhấybCt là ở con đNyXườnng làm quan. Cháu chỉJA cầYbn đqqGưa ra la chọn, không có bấwOt kỳ do d nào, không thểrk lắXPNc lư đJAong đcqAưa, đGrJó là đEniu tối kỵ. Được rồi, bác phảQSi đWi nghỉi ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đOXVRng dy rờybCi đGrJi.

MắYbt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắXPNn biết bác mình đJAang ám chỉcqA với hắOn, nếu đXPNã la chọn Chu Tích ThuấSn, đqwLng có phân vân, phảWi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắXPNc của mình.

NghĩwO đQSến đRpjây, Bành Vin Chinh cầPhm đYbin thoạbli lên, gọi cho Chu Tích Thuấvxn.

- Tôi là Chu Tích ThuấXPNn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểjvu Bành đblây…

- HảXVR,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấLnUp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảUdsn xuấqwLt vt liu mới mà lầSn trước tôi đNnã báo cáo với lãnh đblGrJo. Chúng tôi đxcxã đqwLàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩrkn bịLW đCjGrJu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đTiSu, triểcqAn khai giai đCjoạJAn đSdbu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờXPN thành phố chúng ta đPhang đJAsmy mạWnh thu hút đQSiu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩTia kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầVKUn.

banner