Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảmHT: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắQng và ám chỉQ

NgườdFSi dịtIGch: Nhóm dịTHch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảdFSm thấCTy hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảmHTm thấGy buồn chán, lin đSScng dy rờQi khỏi phòng ngủ, đPến phòng khách gọi lầbHn lượt hai cuộc đVin thoạtIGi đTofến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấHmt cảQ công tác đuFu đZang đZBzược tng bước đddEGy mạtIGnh, hết sứaZac thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạvki bỏ thểH chế huyn hay là một phầTofn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấJzCt cảMkI đtIGu là ý tưởng của Chủ tịmHTch thành phố Chu Tích ThuấFRYn, các ban ngành trc thuộc thành phố đTofu rấTjt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảfvHi cẩCTn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấmHTn giữBMm, Nghiêm Hoa và mấfvHy Phó chủ tịzYQch huyn càng hế sứPSTc cẩbHn trọng, công vic vn hành rấvkt vữYFng vàng. Quách Vĩc Toàn đoPIã dn ngườVi quay v t Giang Nam, đCTi cùng còn có Tổng giám đCGốc CảPznh Băng, con đCGộc nhấJzCt của Chủ tịHVch Hội đyồng quảTjn trịkc Công ty chế tạPo vt liu mới CảIPbnh Tú Nham.

CảYFnh Băng dn theo vài giám đbHốc bộ phn nghip vụ đZBzến huyn Lân khảQtJo sát đViu kin đmHToPIu tư. Ở Giang Nam, đkcôi bên đCTã đzZCGt đfvHược s hiểIQu biết bước đZBzCGu, sau khi đVến huyn Lân, chính thứVc xác đCGBMmnh chính sách hỗ trợ và ưu đTãi của huyn, đCyồng thờcIi đHmi thăm tp đPSToàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấCGy đIQược triểdFSn vọng phát triểzZn mạInh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đTHin v cho cha mình, sau đcó quyết đIQInh hợp tác.

- Chủ tịvkch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểbH đoPIPSTu tư. Quy hoạych d án của họ, có quy mô khoảTjng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạRGn, chia làm ba giai đFRYoạzZn. Giai đSSoạaZan một năm trăm triu, na năm sau có thểPST đyưa vào hoạfvHt đtIGộng. Họ đYCC nghịaZa ký thỏa thun hợp tác khung và quy đYFRGnh chi tiết đGcu tư. Khi nào anh có thểtIG trở v huyn, chuyn này cầHn phảCyi có anh xác đSullGnh và quyết đQdFSnh!

Quách Vĩy Toàn nói rấmHTt nhanh trong đddEin thoạkci, trong phòng làm vic của y còn có mấHy cán bộ trung tầQng đFRYang chờdFS báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấfvHy d án xây dng và công tác kinh tế, đCGu do Quách VĩPz Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứmHTc vùi đIQtJu vào công tác, bn tối mắHt tối mũi.

Bành Vin Chinh trầzZm ngâm một chút, cườkci cườHVi:

- Lão Quách, anh t quyết là đTjược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đHã quyết đTofcInh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịHmch huyn mà. Anh đRGJzCi din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đPng đTofV nhà đHVfvHu tư cho rằIng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấfvHy lãnh đbHbHo ngành chứGc năng, nhấIQt đGPQnh phảlGi tăng hiu suấBMmt công tác, chuyn liên quan đGến d án kinh tếđSSbHu tư quan trọng trong huyn phảVi làm dứTHt đETdiểym ngày nào xong ngày ấTjy, không đIQược đzZc dây dưa. Cho dù phảQi tăng ca suốt đIêm, cũng không đvkược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách VĩlG Toàn va đuFáp ứPSTng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịIQch huyn Bành, lãnh đCyQo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách VĩH Toàn băn khoăn, không phảoPIi không có lý do. ThứYF nhấct, d án đCyIu tư quan trọng nhấkct đmHTHnh phảci do ngườRGi đIPbIPbng đHVvku ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịPSTch huyn, hắGn vắSulng mt, Quách VĩzZ Toàn là Phó chủ tịych huyn ký thay là không hợp quy tắSSc trong quan trườddEng. ThứSul hai, đcây là d án do Bành Vin Chinh thúc đQbH chỉJzC là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữTHa chúng ta không nói lờIQi tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấQtJt bạuFi, phảfvHi nhn chịPzu trách nhim, hay là lo lắGPng nhn đPGnh của tôi đHmối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạvkt bỏ cái tâm tư không cầHn thiết kia đTHi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườMkIi mang bảHVn thỏa thun hợp tác đPSTến Thủ đZô, tôi ký một chữCy và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đvkinh đSulóng cột.

ĐQtJu bên kia đyin thoạCTi, Quách VĩIQ Toàn xấfvHu hổ, cườmHTi khổ nói:

- Chủ tịCGch huyn Bành, tôi không có ý đFRYó…Được rồi, tôi sẽ đQtJZi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đlGHVnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảGPi đBMmTofi din cho tôi, mà là đkccIi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đTjIi din cho cán bộ và quầQtJn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đcin thoạTi, Lý Minh Nhiên đdFSã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấcc đPSTin thoạTji:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịIch huyn Bành có ở đPSTzZy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉIPbm cườzYQi:

- Lão Lý, ngay cảBMm giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạaZa giọng nói:


- Chủ tịSulch huyn Bành, bắFRYt đGaZau t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đHmi làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đPIPby thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườfvHi nói:

- GầGn đGPây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đGến “trấPSTn giữTj” ở huyn Lân, cũng là bình thườPSTng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đQồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấETdy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đFRYơn giảtIGn là công tác thườETdng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đtIGổi là đYCCược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấzYQn đkc. ChỉG là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạZBzi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứGc ý thứYFc mấPu chốt của vấYFn đYF.

HắzYQn quảzZ quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đuFã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứfvHc lao vào công vic, dn ngườdFSi của công ty Giang Nam đVi khảQo sát hoàn cảzZnh đQvku tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đlGây là vấIn đoPI y lo lắQtJng.

Bành Vin Chinh trầvkm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứCTc bảTofo Quách Vĩc Toàn gọi đaZain cho tôi, tôi chờkc!Bành Vin Chinh đJzCột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạkcnh mẽ ra mt, nhấoPIt đTofCGnh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉBMm cầIn ông ta vung bút phê mấIy chữFRY bấZt đPồng ý kiến, là d án hợp tác đQtJi đIQYFi ngay.

Quách VĩBMm Toàn gọi đETdin thoạHi tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắSulc nhở y vài câu, yêu cầHu y hành đuFộng thn trọng, vữcng vàng, bấRGt cứIPb lúc nào cũng chờQ đfvHin thoạHmi của hắZn.

Dn dò Quách VĩP Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đIPbin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích ThuấuFn. Có lẽ Chu Tích ThuấHn đPang nói chuyn với ai đcó, bảMkIo hắQtJn mườci phút sau gọi lạSuli.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấQtJt an, đci tới đRGi lui trong phòng khách, lạRGi châm một đMkIiếu thuốc, khiến phòng khách đPzYCCy khói thuốc lượn lờbH.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấPSTy trong ngườIi không khỏe, lin v nhà nghỉYCC ngơi, vào ca sau, thấYCCy Bành Vin Chinh cau mày đaZai lòng vòng trong phòng khách đyTjy khói thuốc, ông cườtIGi hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứCTc à?

Bành Vin Chinh bóp tắGt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờMkI cháu tht s thấSSy luôn luôn phảETdi cẩSuln thn, làm gì cũng phảZBzi suy xét trước sau, chỉSS cầZBzn một chút suy xét không chu toàn, có thểTj gây hu quảfvH khôn lườHVng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- BấmHTt kểQtJ là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảCym thấPSTy oan khuấGt, vì sao cháu muốn làm vic đRGúng đPSTuFn, nhưng luôn gp phảTji các chướng ngạbHi do con ngườTHi tạPSTo ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đHVụng chạfvHm đuFến lợi ích thiết thân của họ, chng hạIn cháu cảHmi cách, có một số ngườZBzi không muốn phát triểQn, không muốn thay đyổi hin trạzYQng, nhưng cháu thay đRGổi hin trạHng, đYFương nhiên khiến hắcn bấBMmt mãn. Cho nên, hắBMmn sẽ nhảPzy ra phảzYQn đMkIối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạoPIi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườQtJi:

- Bác nghĩbH, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểzYQn nhiên cháu phảHVi có chuẩGn bịYCC tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩdFSn bịy đHmược đPzuFy đQtJủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườGPi khổ:

- Nhiu khi, cháu cảGm thấYCCy rấPSTt bấIt đPSTlGc dĩaZa, nhiu khi đfvHMkIc tội với ngườcIi mà không hiểYFu ra sao cảTH, bấJzCt kểV là mình muốn hay không muốn, có một số ngườCyi sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầYFm giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đZã đZổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịFRYch thành phố kiêm nhim?

Là quan chứzYQc của Ủy ban Trung ương và là ngườzYQi thuộc thế h thứdFS hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đoPIược tình hình quan chứyc ở một thành phố cấzZp 3 như Tân An, hiểHmn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảJzCi hắZBzn công tác ở Tân An, có thểETd cảETd đzZPSTi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đbHến đuFvka phương này.

- DạIPb đmHTúng, bí thư cũ đcIược đBMmiu lên tỉTnh, làm Ủy viên thườZng vụ TỉSulnh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịYCCch thành phố kiêm chứZBzc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứVc vụ Chủ tịych thành phố này, nhưng tạETdm thờCTi ở tỉvknh còn chưa đaZaộng tĩTHnh, nghe nói sẽ đzYQiu ngườyi ở trên xuống hoc t đVuFa phương khác đuFến, không biết là tht hay giảTof.

Phùng Bá Đào gt đTHSulu:

- Chuyn này, cháu tạkcm thờSuli không nên bàn tới. CứHV làm tốt công tác của mình là đddEược. GầPSTn đVây, bác muốn tìm cơ hội đPưa cháu v Thủ đBMmô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đfvHó, tuy rằIQng cấTjp bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểCG da vào bảTofn lĩGnh của mình đCyTj tiến thêm một bước nữlGa.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườGPi sẽ có rấBMmt nhiu lầCGn la chọn, nhấoPIt là ở con đYFườJzCng làm quan. Cháu chỉCy cầPzn đHưa ra la chọn, không có bấQtJt kỳ do d nào, không thểZ lắIPbc lư đQong đaZaưa, đTHó là đQtJiu tối kỵ. Được rồi, bác phảYFi đZi nghỉQtJ ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đHVBMmng dy rờYFi đETdi.

MắYFt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắdFSn biết bác mình đHVang ám chỉaZa với hắYCCn, nếu đaZaã la chọn Chu Tích ThuấETdn, đtIGng có phân vân, phảyi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắHVc của mình.

NghĩBMm đRGến đmHTây, Bành Vin Chinh cầCTm đPzin thoạyi lên, gọi cho Chu Tích ThuấZBzn.

- Tôi là Chu Tích ThuấCTn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểlGu Bành đGây…

- HảCT,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấHVp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảCGn xuấSult vt liu mới mà lầFRYn trước tôi đBMmã báo cáo với lãnh đETdETdo. Chúng tôi đZã đIQàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩfvHn bịCG đQTu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đGPRGu, triểIn khai giai đyoạCTn đIPbQtJu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờSS thành phố chúng ta đkcang đcHmy mạHVnh thu hút đIPbaZau tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩYCCa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầGPn.