Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảZdl: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắBCng và ám chỉJdV

NgườZi dịJdVch: Nhóm dịmCXch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảYm thấIQy hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảcam thấZdly buồn chán, lin đfBMVng dy rờzsi khỏi phòng ngủ, đdYến phòng khách gọi lầdzzn lượt hai cuộc đzsin thoạzi đEZến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấst cảMMg công tác đZdlu đzsang đcVRược tng bước đLLrwuy mạunh, hết sứzsc thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạQi bỏ thểMV chế huyn hay là một phầYn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấfBMt cảkG đVu là ý tưởng của Chủ tịrmvch thành phố Chu Tích ThuấCn, các ban ngành trc thuộc thành phố đQLdu rấmCXt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảdzzi cẩXIWn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấCQhn giữBC, Nghiêm Hoa và mấody Phó chủ tịQLdch huyn càng hế sứVwOc cẩlMEn trọng, công vic vn hành rấrdt vữfBMng vàng. Quách VĩzY Toàn đzsã dn ngườui quay v t Giang Nam, đvcoi cùng còn có Tổng giám đJdVốc CảCnh Băng, con đVZcộc nhấBCt của Chủ tịEZch Hội đMVồng quảYn trịBC Công ty chế tạMVo vt liu mới Cảcanh Tú Nham.

CảXIWnh Băng dn theo vài giám đcVRốc bộ phn nghip vụ đJdVến huyn Lân khảVZco sát đMiiu kin đJdVYu tư. Ở Giang Nam, đdYôi bên đmCXã đVZcMVt đaVaược s hiểQLdu biết bước đsBCu, sau khi đpWến huyn Lân, chính thứwuc xác đmCXdYnh chính sách hỗ trợ và ưu đZãi của huyn, đZdlồng thờRJfi đCQhi thăm tp đzYoàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấCy đfBMược triểfBMn vọng phát triểMVn mạhkpnh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đuin v cho cha mình, sau đodó quyết đkGXIWnh hợp tác.

- Chủ tịZch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểBC đrdzsu tư. Quy hoạZdlch d án của họ, có quy mô khoảBCng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạMMgn, chia làm ba giai đMVoạrdn. Giai đBCoạMVn một năm trăm triu, na năm sau có thểmCX đfBMưa vào hoạzt đcVRộng. Họ đOQ nghịMMg ký thỏa thun hợp tác khung và quy đIQcanh chi tiết đZdlVZcu tư. Khi nào anh có thểrd trở v huyn, chuyn này cầQLdn phảcai có anh xác đvMvCQhnh và quyết đfBMYnh!

Quách Vĩgc Toàn nói rấZdlt nhanh trong đaVain thoạlMEi, trong phòng làm vic của y còn có mấQLdy cán bộ trung tầdng đuang chờC báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấEZy d án xây dng và công tác kinh tế, đVwOu do Quách VĩMV Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứMMgc vùi đzsOQu vào công tác, bn tối mắYt tối mũi.

Bành Vin Chinh trầzm ngâm một chút, cườXIWi cườXIWi:

- Lão Quách, anh t quyết là đZdlược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đCã quyết đudzznh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịIQch huyn mà. Anh đkGlMEi din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đvMvng đVZcY nhà đsdYu tư cho rằdYng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấOQy lãnh đrdcao ngành chứYc năng, nhấVut đJdVCnh phảVwOi tăng hiu suấst công tác, chuyn liên quan đuến d án kinh tếđEZLru tư quan trọng trong huyn phảVi làm dứLLrt đViểmCXm ngày nào xong ngày ấEZy, không đZdlược đMVod dây dưa. Cho dù phảMii tăng ca suốt đzsêm, cũng không đuược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách Vĩrmv Toàn va đJdVáp ứBCng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịZdlch huyn Bành, lãnh đVudo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách Vĩz Toàn băn khoăn, không phảLLri không có lý do. ThứV nhấWYt, d án đdWYu tư quan trọng nhấcVRt đQLdwunh phảEZi do ngườdi đYVng đpWlMEu ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịodch huyn, hắCQhn vắkGng mt, Quách VĩaVa Toàn là Phó chủ tịzsch huyn ký thay là không hợp quy tắrmvc trong quan trườsng. ThứBC hai, đodây là d án do Bành Vin Chinh thúc đwuzY chỉvMv là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữMza chúng ta không nói lờzsi tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấCt bạsi, phảVwOi nhn chịJdVu trách nhim, hay là lo lắMzng nhn đQdzznh của tôi đfBMối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạZdlt bỏ cái tâm tư không cầLLrn thiết kia đQLdi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườLLri mang bảQn thỏa thun hợp tác đfBMến Thủ đEZô, tôi ký một chữdY và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đIQinh đIQóng cột.

Đvcou bên kia đVwOin thoạui, Quách Vĩdzz Toàn xấVuu hổ, cườzYi khổ nói:

- Chủ tịCQhch huyn Bành, tôi không có ý đsó…Được rồi, tôi sẽ đzsWYi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đoddYnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảMVi đkGMii din cho tôi, mà là đWYsi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đpWOQi din cho cán bộ và quầfBMn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đJdVin thoạMMgi, Lý Minh Nhiên đcVRã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấcac đkGin thoạrmvi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịwuch huyn Bành có ở đdzzIQy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉlMEm cườpWi:

- Lão Lý, ngay cảMV giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạVu giọng nói:


- Chủ tịdzzch huyn Bành, bắVZct đVZcdYu t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đzYi làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đzYdYy thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườXIWi nói:

- GầmCXn đZây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đMMgến “trấVn giữgc” ở huyn Lân, cũng là bình thườzsng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đVuồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấcVRy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đMMgơn giảaVan là công tác thườIQng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đuổi là đXIWược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấdYn đVZc. Chỉs là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạsi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứgcc ý thứvMvc mấpWu chốt của vấZn đMz.

HắCQhn quảz quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đQã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứmCXc lao vào công vic, dn ngườBCi của công ty Giang Nam đzYi khảQLdo sát hoàn cảWYnh đLrzYu tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đVây là vấEZn đIQ y lo lắVwOng.

Bành Vin Chinh trầVm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứvcoc bảMVo Quách VĩVu Toàn gọi đmCXin cho tôi, tôi chờs!Bành Vin Chinh đzsột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạdYnh mẽ ra mt, nhấEZt đVZczsnh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉrmv cầVun ông ta vung bút phê mấody chữzs bấLrt đEZồng ý kiến, là d án hợp tác đdYi đVdYi ngay.

Quách VĩvMv Toàn gọi đMVin thoạsi tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắzsc nhở y vài câu, yêu cầEZu y hành đmCXộng thn trọng, vữXIWng vàng, bấst cứQLd lúc nào cũng chờhkp đgcin thoạVwOi của hắkGn.

Dn dò Quách VĩEZ Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đEZin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích ThuấcVRn. Có lẽ Chu Tích ThuấkGn đdYang nói chuyn với ai đdzzó, bảZdlo hắOQn mườpWi phút sau gọi lạodi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấrdt an, đZi tới đYi lui trong phòng khách, lạhkpi châm một đcaiếu thuốc, khiến phòng khách đdzzOQy khói thuốc lượn lờwu.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấkGy trong ngườMMgi không khỏe, lin v nhà nghỉXIW ngơi, vào ca sau, thấdYy Bành Vin Chinh cau mày đMVi lòng vòng trong phòng khách đMihkpy khói thuốc, ông cườvcoi hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứpWc à?

Bành Vin Chinh bóp tắMzt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờcVR cháu tht s thấMzy luôn luôn phảlMEi cẩodn thn, làm gì cũng phảcVRi suy xét trước sau, chỉgc cầzsn một chút suy xét không chu toàn, có thểZ gây hu quảLr khôn lườdYng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- BấMzt kểCQh là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảMMgm thấZy oan khuấRJft, vì sao cháu muốn làm vic đYúng đzlMEn, nhưng luôn gp phảkGi các chướng ngạXIWi do con ngườQi tạzYo ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đaVaụng chạVZcm đQến lợi ích thiết thân của họ, chng hạVwOn cháu cảgci cách, có một số ngườLri không muốn phát triểVun, không muốn thay đzYổi hin trạzng, nhưng cháu thay đVuổi hin trạrdng, đOQương nhiên khiến hắBCn bấQLdt mãn. Cho nên, hắrmvn sẽ nhảaVay ra phảgcn đQLdối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạYi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườYi:

- Bác nghĩY, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểEZn nhiên cháu phảEZi có chuẩRJfn bịJdV tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩcan bịlME đwuược đXIWmCXy đMiủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườWYi khổ:

- Nhiu khi, cháu cảkGm thấuy rấaVat bấkGt đcaZdlc dĩZ, nhiu khi đvMvcac tội với ngườsi mà không hiểdzzu ra sao cảvco, bấrdt kểdzz là mình muốn hay không muốn, có một số ngườaVai sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầQm giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đVã đVwOổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịdYch thành phố kiêm nhim?

Là quan chứMzc của Ủy ban Trung ương và là ngườCi thuộc thế h thứu hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đaVaược tình hình quan chứodc ở một thành phố cấMip 3 như Tân An, hiểIQn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảCQhi hắEZn công tác ở Tân An, có thểMMg cảEZ đVZcrdi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đLLrến đQLdYa phương này.

- Dạzs đrdúng, bí thư cũ đZược đMziu lên tỉkGnh, làm Ủy viên thườung vụ TỉQnh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịzch thành phố kiêm chứCQhc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứOQc vụ Chủ tịXIWch thành phố này, nhưng tạrdm thờfBMi ở tỉznh còn chưa đWYộng tĩrmvnh, nghe nói sẽ đMMgiu ngườVi ở trên xuống hoc t đsYa phương khác đVến, không biết là tht hay giảzY.

Phùng Bá Đào gt đkGuu:

- Chuyn này, cháu tạMim thờXIWi không nên bàn tới. CứWY làm tốt công tác của mình là đRJfược. Gầodn đMzây, bác muốn tìm cơ hội đcVRưa cháu v Thủ đCô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đcaó, tuy rằung cấdYp bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểXIW da vào bảEZn lĩfBMnh của mình đZzY tiến thêm một bước nữQLda.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườMii sẽ có rấmCXt nhiu lầMMgn la chọn, nhấaVat là ở con đkGườkGng làm quan. Cháu chỉrmv cầvcon đQưa ra la chọn, không có bấcVRt kỳ do d nào, không thểJdV lắuc lư đXIWong đIQưa, đgcó là đOQiu tối kỵ. Được rồi, bác phảVi đMMgi nghỉVZc ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đdzzrdng dy rờsi đaVai.

MắcVRt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắZdln biết bác mình đZang ám chỉu với hắYn, nếu đYã la chọn Chu Tích ThuấRJfn, đZng có phân vân, phảlMEi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắzc của mình.

NghĩJdV đMVến đdzzây, Bành Vin Chinh cầXIWm đzsin thoạJdVi lên, gọi cho Chu Tích ThuấpWn.

- Tôi là Chu Tích ThuấLrn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểLru Bành đMzây…

- Hảca,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấup như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảwun xuấvcot vt liu mới mà lầIQn trước tôi đcaã báo cáo với lãnh đJdVkGo. Chúng tôi đvMvã đXIWàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩlMEn bịhkp đVZcLru tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đVCQhu, triểkGn khai giai đuoạcVRn đlMEsu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờdY thành phố chúng ta đuang đdWYy mạkGnh thu hút đlMEVu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩsa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầZdln.