Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảot: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắNTcng và ám chỉgU

Ngườmi dịBrch: Nhóm dịThYch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảUm thấry hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảBrm thấhy buồn chán, lin đlhMZng dy rờuSEi khỏi phòng ngủ, đpRIến phòng khách gọi lầHn lượt hai cuộc đofin thoạoti đhến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấlht cảIm công tác đVuku đrtang đhược tng bước đgKy mạMZnh, hết sứpRIc thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạtFOi bỏ thểThY chế huyn hay là một phầThYn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấzHpt cảHBY đrku là ý tưởng của Chủ tịhch thành phố Chu Tích ThuấJTn, các ban ngành trc thuộc thành phố đmGtu rấtFOt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảImi cẩBrn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấhn giữU, Nghiêm Hoa và mấxHy Phó chủ tịzHpch huyn càng hế sứOGc cẩHn trọng, công vic vn hành rấcglt vữmng vàng. Quách Vĩh Toàn đrtã dn ngườoti quay v t Giang Nam, đOi cùng còn có Tổng giám đStốc Cảsornh Băng, con đgộc nhấYmVt của Chủ tịRKch Hội đJTồng quảNTcn trịJT Công ty chế tạJHo vt liu mới CảOGnh Tú Nham.

CảThYnh Băng dn theo vài giám đtFOốc bộ phn nghip vụ đmGtến huyn Lân khảfo sát đriu kin đrtIrJu tư. Ở Giang Nam, đxJoôi bên đtFOã đOGUt đUược s hiểmu biết bước đotxJou, sau khi đrkến huyn Lân, chính thứmGtc xác đrhBrnh chính sách hỗ trợ và ưu đThYãi của huyn, đxJoồng thờofi đYmVi thăm tp đwzaoàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấlhy đmược triểYmVn vọng phát triểaxNn mạFEnh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đmin v cho cha mình, sau đGsIó quyết đYOzHpnh hợp tác.

- Chủ tịJHch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểrh đUofu tư. Quy hoạsorch d án của họ, có quy mô khoảRKng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạKn, chia làm ba giai đuSEoạJTn. Giai đUoạhn một năm trăm triu, na năm sau có thểlh đKưa vào hoạMZt đNTcộng. Họ đpRI nghịg ký thỏa thun hợp tác khung và quy đmJTnh chi tiết đOGsIu tư. Khi nào anh có thểf trở v huyn, chuyn này cầVukn phảtFOi có anh xác đGsIkxMnh và quyết đsorhnh!

Quách VĩuSE Toàn nói rấkxMt nhanh trong đGsIin thoạUi, trong phòng làm vic của y còn có mấENy cán bộ trung tầrhng đENang chờVuk báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấKy d án xây dng và công tác kinh tế, đYgu do Quách VĩU Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứgUc vùi đrtOu vào công tác, bn tối mắRKt tối mũi.

Bành Vin Chinh trầPwPm ngâm một chút, cườpRIi cườVuki:

- Lão Quách, anh t quyết là đPwPược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đmGtã quyết đOrknh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịgUch huyn mà. Anh đOcgli din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đMZng đhuSE nhà đGsIGsIu tư cho rằkxMng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấrhy lãnh đUrko ngành chứrhc năng, nhấMZt đJHwzanh phảBri tăng hiu suấzHpt công tác, chuyn liên quan đfến d án kinh tếđStFEu tư quan trọng trong huyn phảhi làm dứYgt đPwPiểfm ngày nào xong ngày ấlhy, không đIrJược đrhJH dây dưa. Cho dù phảrki tăng ca suốt đRKêm, cũng không đlhược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách VĩkxM Toàn va đENáp ứkxMng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịpRIch huyn Bành, lãnh đgUpRIo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách Vĩwza Toàn băn khoăn, không phảxHi không có lý do. Thứf nhấmt, d án đBrHBYu tư quan trọng nhấrt đrhThYnh phảri do ngườIrJi đlhHng đrkRKu ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịotch huyn, hắgUn vắrng mt, Quách Vĩm Toàn là Phó chủ tịgch huyn ký thay là không hợp quy tắThYc trong quan trườtFOng. Thứrt hai, đBrây là d án do Bành Vin Chinh thúc đtFOmGt chỉot là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữOGa chúng ta không nói lờmi tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấkxMt bạSti, phảmGti nhn chịStu trách nhim, hay là lo lắVukng nhn đGsIIrJnh của tôi đGsIối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạThYt bỏ cái tâm tư không cầwzan thiết kia đxHi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườmi mang bảOn thỏa thun hợp tác đJHến Thủ đIrJô, tôi ký một chữThY và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đkxMinh đrkóng cột.

Đrku bên kia đYmVin thoạaxNi, Quách VĩOG Toàn xấkxMu hổ, cườJHi khổ nói:

- Chủ tịotch huyn Bành, tôi không có ý đofó…Được rồi, tôi sẽ đHBYuSEi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đMZThYnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảaxNi đVukHi din cho tôi, mà là đxHIrJi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đHThYi din cho cán bộ và quầGsIn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đIrJin thoạxHi, Lý Minh Nhiên đBrã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấxHc đYgin thoạlhi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịtFOch huyn Bành có ở đhllYy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉllYm cườhi:

- Lão Lý, ngay cảJH giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạrt giọng nói:


- Chủ tịRKch huyn Bành, bắUt đGsIBru t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đkxMi làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đzHpHBYy thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườofi nói:

- GầBrn đImây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đOến “trấOn giữJH” ở huyn Lân, cũng là bình thườStng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đNTcồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấJTy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đYmVơn giảYmVn là công tác thườxHng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đUổi là đGsIược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấVukn đh. ChỉpRI là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạzHpi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứFEc ý thứImc mấhu chốt của vấcgln đuSE.

HắxJon quảYmV quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đaxNã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứVukc lao vào công vic, dn ngườYOi của công ty Giang Nam đGsIi khảmo sát hoàn cảHnh đuSEMZu tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đrhây là vấhn đPwP y lo lắxHng.

Bành Vin Chinh trầJHm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứrkc bảKo Quách Vĩwza Toàn gọi đOGin cho tôi, tôi chờg!Bành Vin Chinh đFEột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạgUnh mẽ ra mt, nhấwzat đrtxHnh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉg cầgUn ông ta vung bút phê mấwzay chữVuk bấuSEt đUồng ý kiến, là d án hợp tác đPwPi đHkxMi ngay.

Quách VĩuSE Toàn gọi đUin thoạhi tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắStc nhở y vài câu, yêu cầENu y hành đGsIộng thn trọng, vữBrng vàng, bấThYt cứxJo lúc nào cũng chờGsI đaxNin thoạJHi của hắsorn.

Dn dò Quách VĩO Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đkxMin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích Thuấotn. Có lẽ Chu Tích ThuấNTcn đJHang nói chuyn với ai đHó, bảxJoo hắENn mườkxMi phút sau gọi lạOi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấHBYt an, đYgi tới đOi lui trong phòng khách, lạsori châm một đuSEiếu thuốc, khiến phòng khách đotlhy khói thuốc lượn lờrk.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấJHy trong ngườMZi không khỏe, lin v nhà nghỉh ngơi, vào ca sau, thấofy Bành Vin Chinh cau mày đgUi lòng vòng trong phòng khách đpRImy khói thuốc, ông cườSti hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứxJoc à?

Bành Vin Chinh bóp tắRKt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờh cháu tht s thấgy luôn luôn phảfi cẩPwPn thn, làm gì cũng phảxJoi suy xét trước sau, chỉxJo cầNTcn một chút suy xét không chu toàn, có thểh gây hu quảYO khôn lườlhng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- BấRKt kểg là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảRKm thấgUy oan khuấIrJt, vì sao cháu muốn làm vic đrkúng đJTStn, nhưng luôn gp phảNTci các chướng ngạlhi do con ngườzHpi tạrto ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đNTcụng chạotm đMZến lợi ích thiết thân của họ, chng hạJTn cháu cảVuki cách, có một số ngườgi không muốn phát triểJTn, không muốn thay đfổi hin trạVukng, nhưng cháu thay đRKổi hin trạBrng, đIrJương nhiên khiến hắlhn bấrkt mãn. Cho nên, hắNTcn sẽ nhảcgly ra phảYOn đFEối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạuSEi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườYgi:

- Bác nghĩVuk, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểhn nhiên cháu phảaxNi có chuẩHn bịxJo tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩaxNn bịHBY đVukược đgMZy đYgủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườThYi khổ:

- Nhiu khi, cháu cảYOm thấoty rấwzat bấmt đmGtYOc dĩThY, nhiu khi đHxHc tội với ngườFEi mà không hiểJHu ra sao cảcgl, bấgt kểYmV là mình muốn hay không muốn, có một số ngườPwPi sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầHBYm giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đofã đkxMổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịgch thành phố kiêm nhim?

Là quan chứBrc của Ủy ban Trung ương và là ngườoti thuộc thế h thứBr hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đgUược tình hình quan chứKc ở một thành phố cấkxMp 3 như Tân An, hiểHn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảxJoi hắsorn công tác ở Tân An, có thểNTc cảg đVukoti Phùng Bá Đào cũng không chú ý đYOến đOGYmVa phương này. xem chương mới tạsori tunghoanh(.)com

- Dạcgl đllYúng, bí thư cũ đofược đUiu lên tỉUnh, làm Ủy viên thườImng vụ TỉUnh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịRKch thành phố kiêm chứOGc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứtFOc vụ Chủ tịJTch thành phố này, nhưng tạotm thờThYi ở tỉfnh còn chưa đrtộng tĩThYnh, nghe nói sẽ đcgliu ngườImi ở trên xuống hoc t đaxNuSEa phương khác đGsIến, không biết là tht hay giảh.

Phùng Bá Đào gt đhcglu:

- Chuyn này, cháu tạaxNm thờuSEi không nên bàn tới. CứJH làm tốt công tác của mình là đrhược. GầVukn đHây, bác muốn tìm cơ hội đrkưa cháu v Thủ đBrô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đllYó, tuy rằrng cấNTcp bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểuSE da vào bảxJon lĩFEnh của mình đPwPK tiến thêm một bước nữrta.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườfi sẽ có rấThYt nhiu lầrn la chọn, nhấrkt là ở con đUườHng làm quan. Cháu chỉGsI cầrhn đOưa ra la chọn, không có bấYgt kỳ do d nào, không thểIrJ lắwzac lư đHong đgưa, đgó là đaxNiu tối kỵ. Được rồi, bác phảOGi đHBYi nghỉGsI ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đhMZng dy rờYmVi đUi.

Mắsort Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắUn biết bác mình đlhang ám chỉwza với hắStn, nếu đxJoã la chọn Chu Tích ThuấKn, đrtng có phân vân, phảUi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắcglc của mình.

Nghĩsor đrến đkxMây, Bành Vin Chinh cầHm đGsIin thoạoti lên, gọi cho Chu Tích Thuấrtn.

- Tôi là Chu Tích ThuấHBYn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểru Bành đrhây…

- HảMZ,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấThYp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảVukn xuấFEt vt liu mới mà lầxJon trước tôi đtFOã báo cáo với lãnh đllYENo. Chúng tôi đKã đlhàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩHn bịSt đHBYGsIu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đtFOFEu, triểNTcn khai giai đGsIoạIrJn đPwPzHpu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờm thành phố chúng ta đxHang đcgluSEy mạKnh thu hút đllYKu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩThYa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầzHpn.