Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảZM: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắgBmng và ám chỉrbT

NgườFldi dịpgch: Nhóm dịNbCch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảFldm thấllry hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảWFXm thấCory buồn chán, lin đVrWBng dy rờVSi khỏi phòng ngủ, đxgến phòng khách gọi lầNn lượt hai cuộc đNin thoạXJMi đbến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấgt cảpJ công tác đrWBu đXIang đNược tng bước đIBoy mạrWBnh, hết sứrWBc thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạlpWi bỏ thểg chế huyn hay là một phầMxOn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấCort cảKV đFldu là ý tưởng của Chủ tịWNIch thành phố Chu Tích ThuấNn, các ban ngành trc thuộc thành phố đJKFu rấVt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảmbi cẩZMn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấVn giữb, Nghiêm Hoa và mấMxOy Phó chủ tịblch huyn càng hế sứrbTc cẩmbn trọng, công vic vn hành rấFYt vữeng vàng. Quách Vĩe Toàn đajZã dn ngườWHi quay v t Giang Nam, đmbi cùng còn có Tổng giám đlpWốc Cảonh Băng, con đeộc nhấZMt của Chủ tịDcch Hội đrbTồng quảWFXn trịg Công ty chế tạeo vt liu mới CảaGnh Tú Nham.

CảJKFnh Băng dn theo vài giám đdNốc bộ phn nghip vụ đBoến huyn Lân khảgo sát đxgiu kin đWHIVu tư. Ở Giang Nam, đlpWôi bên đaGã đBoVSt đgBmược s hiểpJu biết bước đhebu, sau khi đXIến huyn Lân, chính thứllrc xác đeMnh chính sách hỗ trợ và ưu đajZãi của huyn, đMồng thờpgi đOQi thăm tp đXIoàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấdVDy đIược triểhen vọng phát triểGn mạpJnh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đhein v cho cha mình, sau đXJMó quyết đaGCornh hợp tác.

- Chủ tịFYch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểFld đMWNIu tư. Quy hoạLNLch d án của họ, có quy mô khoảxgng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạCorn, chia làm ba giai đheoạrbTn. Giai đZMoạhen một năm trăm triu, na năm sau có thểLNL đrWBưa vào hoạffWt đFldộng. Họ đjg nghịN ký thỏa thun hợp tác khung và quy đIVhenh chi tiết đWNIgu tư. Khi nào anh có thểIV trở v huyn, chuyn này cầpgn phảWNIi có anh xác đbaGnh và quyết đopagBmnh!

Quách Vĩhe Toàn nói rấFYt nhanh trong đXJMin thoạBhXi, trong phòng làm vic của y còn có mấby cán bộ trung tầpJng đgang chờXI báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấoy d án xây dng và công tác kinh tế, đFldu do Quách VĩVS Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứCorc vùi đrWBpgu vào công tác, bn tối mắxgt tối mũi.

Bành Vin Chinh trầdVDm ngâm một chút, cườMi cườxgi:

- Lão Quách, anh t quyết là đlpWược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đCorã quyết đlpWLNLnh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịhech huyn mà. Anh đrbTjgi din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đheng đbagCor nhà đlpWaGu tư cho rằBong chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấIVy lãnh đxgFYo ngành chứrbTc năng, nhấlpWt đIMnh phảLNLi tăng hiu suấmbt công tác, chuyn liên quan đdNến d án kinh tếđOQBhXu tư quan trọng trong huyn phảlpWi làm dứGt đllriểVSm ngày nào xong ngày ấjgy, không đZMược đWHVS dây dưa. Cho dù phảajZi tăng ca suốt đLNLêm, cũng không đgược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách VĩlpW Toàn va đIáp ứXJMng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịGch huyn Bành, lãnh đNbCffWo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách VĩdVD Toàn băn khoăn, không phảpgi không có lý do. ThứlpW nhấFYt, d án đBoajZu tư quan trọng nhấDct đIVaGnh phảmbi do ngườjgi đrbTbng đZMgu ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịaGch huyn, hắopan vắgng mt, Quách VĩdN Toàn là Phó chủ tịWFXch huyn ký thay là không hợp quy tắXIc trong quan trườXJMng. ThứOQ hai, đheây là d án do Bành Vin Chinh thúc đLNLXI chỉXI là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữxga chúng ta không nói lờCori tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấpgt bạJKFi, phảxgi nhn chịajZu trách nhim, hay là lo lắWFXng nhn đaGVSnh của tôi đeối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạNt bỏ cái tâm tư không cầrWBn thiết kia đgi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườFYi mang bảXIn thỏa thun hợp tác đMến Thủ đXJMô, tôi ký một chữN và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đKVinh đLNLóng cột.

ĐWNIu bên kia đrbTin thoạIi, Quách Vĩg Toàn xấVu hổ, cườDci khổ nói:

- Chủ tịopach huyn Bành, tôi không có ý đBhXó…Được rồi, tôi sẽ đZMFldi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đWNIllrnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảpgi đbagFYi din cho tôi, mà là đgBmjgi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đdNpJi din cho cán bộ và quầWNIn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đBoin thoạei, Lý Minh Nhiên đoã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấWNIc đBhXin thoạdNi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịech huyn Bành có ở đIVjgy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉgBmm cườoi:

- Lão Lý, ngay cảMxO giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạmb giọng nói:


- Chủ tịXJMch huyn Bành, bắllrt đblou t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đbagi làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đINy thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườTRi nói:

- GầOQn đVây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đopaến “trấIn giữKV” ở huyn Lân, cũng là bình thườgng.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đopaồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấbagy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đBoơn giảdNn là công tác thườIng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đWHổi là đIVược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấNn đOQ. ChỉFY là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạWNIi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứdVDc ý thứffWc mấGu chốt của vấVSn đWNI.

HắrbTn quảLNL quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đpJã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứdVDc lao vào công vic, dn ngườlpWi của công ty Giang Nam đMxOi khảXJMo sát hoàn cảaGnh đFYajZu tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đoây là vấGn đpg y lo lắgng.

Bành Vin Chinh trầbagm ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứgc bảgo Quách VĩaG Toàn gọi đFYin cho tôi, tôi chờIV!Bành Vin Chinh đNột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạNnh mẽ ra mt, nhấdVDt đdVDBhXnh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉIV cầopan ông ta vung bút phê mấopay chữb bấjgt đGồng ý kiến, là d án hợp tác đVi đXIdVDi ngay.

Quách VĩMxO Toàn gọi đWNIin thoạei tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắGc nhở y vài câu, yêu cầbu y hành đbagộng thn trọng, vữBong vàng, bấxgt cứpg lúc nào cũng chờXI đBoin thoạIVi của hắajZn.

Dn dò Quách VĩWH Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đpJin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích ThuấlpWn. Có lẽ Chu Tích ThuấXJMn đeang nói chuyn với ai đrbTó, bảoo hắaGn mườGi phút sau gọi lạlpWi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấNbCt an, đIVi tới đllri lui trong phòng khách, lạrbTi châm một đOQiếu thuốc, khiến phòng khách đFldGy khói thuốc lượn lờg.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấbly trong ngườKVi không khỏe, lin v nhà nghỉTR ngơi, vào ca sau, thấpgy Bành Vin Chinh cau mày đKVi lòng vòng trong phòng khách đghey khói thuốc, ông cườdVDi hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứTRc à?

Bành Vin Chinh bóp tắJKFt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờJKF cháu tht s thấmby luôn luôn phảIVi cẩGn thn, làm gì cũng phảaGi suy xét trước sau, chỉg cầlpWn một chút suy xét không chu toàn, có thểg gây hu quảpg khôn lườgng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- BấdVDt kểaG là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảrWBm thấbagy oan khuấDct, vì sao cháu muốn làm vic đgBmúng đNbln, nhưng luôn gp phảxgi các chướng ngạOQi do con ngườJKFi tạpgo ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đNbCụng chạdVDm đOQến lợi ích thiết thân của họ, chng hạrbTn cháu cảTRi cách, có một số ngườFldi không muốn phát triểFYn, không muốn thay đbagổi hin trạllrng, nhưng cháu thay đlpWổi hin trạXIng, đgBmương nhiên khiến hắajZn bấbagt mãn. Cho nên, hắMn sẽ nhảXJMy ra phảFldn đpgối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạFldi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườFldi:

- Bác nghĩLNL, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểjgn nhiên cháu phảWHi có chuẩFldn bịbl tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩGn bịN đIược đGGy đWFXủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườlpWi khổ:

- Nhiu khi, cháu cảIm thấTRy rấjgt bấFYt đrbTbc dĩNbC, nhiu khi đlpWDcc tội với ngườBhXi mà không hiểVu ra sao cảI, bấffWt kểOQ là mình muốn hay không muốn, có một số ngườWNIi sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầCorm giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đxgã đWNIổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịdNch thành phố kiêm nhim?

Là quan chứhec của Ủy ban Trung ương và là ngườZMi thuộc thế h thứopa hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đrWBược tình hình quan chứWNIc ở một thành phố cấLNLp 3 như Tân An, hiểen nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảOQi hắaGn công tác ở Tân An, có thểM cảffW đgBmMi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đpJến đJKFpJa phương này.

- DạWFX đgúng, bí thư cũ đxgược đIViu lên tỉpgnh, làm Ủy viên thườrbTng vụ TỉInh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịoch thành phố kiêm chứdVDc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứlpWc vụ Chủ tịTRch thành phố này, nhưng tạgm thờTRi ở tỉxgnh còn chưa đdVDộng tĩIVnh, nghe nói sẽ đGiu ngườKVi ở trên xuống hoc t đpJGa phương khác đXIến, không biết là tht hay giảffW.

Phùng Bá Đào gt đJKFou:

- Chuyn này, cháu tạFYm thờjgi không nên bàn tới. Cứpg làm tốt công tác của mình là đbagược. GầJKFn đmbây, bác muốn tìm cơ hội đpgưa cháu v Thủ đbagô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đDcó, tuy rằIVng cấFYp bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểjg da vào bảFYn lĩBonh của mình đrbTBhX tiến thêm một bước nữoa.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườWFXi sẽ có rấTRt nhiu lầmbn la chọn, nhấCort là ở con đmbườbagng làm quan. Cháu chỉXI cầLNLn đIVưa ra la chọn, không có bấajZt kỳ do d nào, không thểrWB lắDcc lư đeong đoưa, đBhXó là đCoriu tối kỵ. Được rồi, bác phảOQi đmbi nghỉjg ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đFYdVDng dy rờNi đNi.

MắajZt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắKVn biết bác mình đGang ám chỉhe với hắdVDn, nếu đZMã la chọn Chu Tích ThuấCorn, đbng có phân vân, phảIi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắVSc của mình.

Nghĩpg đOQến đOQây, Bành Vin Chinh cầgBmm đbagin thoạCori lên, gọi cho Chu Tích ThuấNn.

- Tôi là Chu Tích ThuấMn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểgu Bành đpJây…

- Hảmb,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấajZp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảVn xuấBhXt vt liu mới mà lầKVn trước tôi đxgã báo cáo với lãnh đNbCXIo. Chúng tôi đmbã đFYàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩJKFn bịo đffWrbTu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đLNLrWBu, triểbagn khai giai đNoạNn đpJrbTu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờIV thành phố chúng ta đXIang đXIajZy mạblnh thu hút đFldmbu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩdNa kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầmbn.