Trang chủ / Đô Thị / Cao Quan / Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ

Cao Quan

Chương 6 05: Lo lắng và ám chỉ
 Cao Quan
Tác giảOJz: Cách Ngư

Chương 605: Lo lắbubng và ám chỉyU

NgườZvQi dịhQch: Nhóm dịGch PQT
Nguồn: Mê truyn

T bnh vin trở v, Phùng Thiến Như cảdym thấPvy hơi mt, lin ngủ say.

Bành Vin Chinh ngồi với cô một lát, cảuhum thấWey buồn chán, lin đOryGng dy rờpvNi khỏi phòng ngủ, đuhuến phòng khách gọi lầrn lượt hai cuộc đyin thoạPYi đbubến huyn và thành phố. Phía thành phố, tấbubt cảEu công tác đIou đmFang đpvNược tng bước đYTdyy mạPnh, hết sứhfJc thun lợi.

Dù sao, cho dù là loạzEAi bỏ thểPY chế huyn hay là một phầemvn qun Tân An trở thành khu vc hành chính của huyn Lân, thì tấmOpt cảhfJ đyGu là ý tưởng của Chủ tịTZWch thành phố Chu Tích ThuấPn, các ban ngành trc thuộc thành phố đvju rấzEAt phối hợp. Ai dám không phối hợp, vy phảWei cẩZvQn thn cái ghế của mình.

V phía huyn, Lý Minh Nhiên trấTqn giữmF, Nghiêm Hoa và mấYy Phó chủ tịzEAch huyn càng hế sứbubc cẩQvn trọng, công vic vn hành rấGt vữAwng vàng. Quách VĩIo Toàn đvã dn ngườqXi quay v t Giang Nam, đIoi cùng còn có Tổng giám đYhIốc CảQPnh Băng, con đeộc nhấPvt của Chủ tịvjch Hội đJTqồng quảYhIn trịqX Công ty chế tạNMo vt liu mới CảPYnh Tú Nham.

CảvYKnh Băng dn theo vài giám đqXốc bộ phn nghip vụ đyUến huyn Lân khảGbo sát đqXiu kin đGYu tư. Ở Giang Nam, đPYôi bên đTqã đbubJQmt đuTTược s hiểmOpu biết bước đhQOJzu, sau khi đbubến huyn Lân, chính thứec xác đOrNMnh chính sách hỗ trợ và ưu đJQmãi của huyn, đJTqồng thờbubi đOJzi thăm tp đfPWoàn Hoa Thương và một số d án xây dng, thấmFy đrược triểTdyn vọng phát triểvn mạIonh mẽ của huyn Lân, bèn gọi đOJzin v cho cha mình, sau đWeó quyết đfPWTZWnh hợp tác.

- Chủ tịGch huyn Bành, phía công ty Giang Nam tỏ ý có thểfPW đYdyu tư. Quy hoạGch d án của họ, có quy mô khoảfPWng hai tỷ, nhưng là một công trình dài hạEun, chia làm ba giai đroạhQn. Giai đroạvn một năm trăm triu, na năm sau có thểEu đGbưa vào hoạVVet đmOpộng. Họ đv nghịTZW ký thỏa thun hợp tác khung và quy đdyYnh chi tiết đrvu tư. Khi nào anh có thểmF trở v huyn, chuyn này cầuhun phảfPWi có anh xác đTZWuhunh và quyết đQPpvNnh!

Quách VĩyG Toàn nói rấTqt nhanh trong đIoin thoạzEAi, trong phòng làm vic của y còn có mấQPy cán bộ trung tầWOzng đNMang chờhfJ báo cáo công tác.

Bành Vin Chinh không có mt ở huyn, mấGy d án xây dng và công tác kinh tế, đWOzu do Quách Vĩbub Toàn lèo lái. Mc dù y mới t Giang Nam v, nhưng lp tứPc vùi đfPWYhIu vào công tác, bn tối mắyUt tối mũi.

Bành Vin Chinh trầWOzm ngâm một chút, cườZvQi cườpvNi:

- Lão Quách, anh t quyết là đdyược. Ý tưởng hợp tác d án này là do trước kia chúng ta đeã quyết đEuenh trong phiên họp của văn phòng Chủ tịOrch huyn mà. Anh đJQmWei din Ủy ban nhân dân huyn ký với công ty Giang Nam. Làm nhanh chóng, không nên trì hoãn, đIong đPYyG nhà đVVeZvQu tư cho rằQvng chúng ta không có thành ý.

Mt khác, nói rõ với mấmOpy lãnh đvYKGo ngành chứzEAc năng, nhấyUt đTdyEunh phảKGyi tăng hiu suấuTTt công tác, chuyn liên quan đdyến d án kinh tếđPYGu tư quan trọng trong huyn phảIoi làm dứWet đGbiểFm ngày nào xong ngày ấvy, không đWeược đuhuvj dây dưa. Cho dù phảQvi tăng ca suốt đzAêm, cũng không đPvược chm tr công tác.

Giọng Bành Vin Chinh trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quách VĩyG Toàn va đEuáp ứNMng, va ngp ngng nói:

- Chủ tịYch huyn Bành, lãnh đyUvo chủ chốt không có mt, tôi và công ty Giang Nam ký thỏa thun hợp tác, có ổn không?

Quách VĩOr Toàn băn khoăn, không phảFi không có lý do. ThứhQ nhấQPt, d án đOJzvju tư quan trọng nhấbubt đOJzuTTnh phảTqi do ngườvi đWepvNng đbubWeu ký tên, Bành Vin Chinh là Chủ tịrch huyn, hắQvn vắvng mt, Quách VĩWe Toàn là Phó chủ tịvjch huyn ký thay là không hợp quy tắNMc trong quan trườbubng. ThứKGy hai, đGây là d án do Bành Vin Chinh thúc đyUmOp chỉNM là trợ thủ, nếu y làm thay, có vẻ như vượt quyn.

- Có cái gì mà không ổn? Lão Quách, giữGa chúng ta không nói lờzAi tha thãi, là anh sợ trong tương lai d án thấOJzt bạvi, phảQvi nhn chịuTTu trách nhim, hay là lo lắYng nhn đZvQrnh của tôi đQvối với anh? Nếu là lý do sau, anh mau gạyUt bỏ cái tâm tư không cầqXn thiết kia đIoi; còn nếu là lý do trước, vy anh cho ngườWOzi mang bảAn thỏa thun hợp tác đQPến Thủ đyGô, tôi ký một chữbub và nhn trách nhim!

Bành Vin Chinh nói như đrinh đAwóng cột.

ĐKGyu bên kia đyUin thoạYhIi, Quách VĩyU Toàn xấdyu hổ, cườTdyi khổ nói:

- Chủ tịNMch huyn Bành, tôi không có ý đZvQó…Được rồi, tôi sẽ đEupvNi din cho anh mà ký, tranh thủ quyết đKGyJQmnh cho xong chuyn này với công ty Giang Nam. Có chuyn gì, tôi sẽ báo cáo với anh sau.

- Sai rồi, lão Quách, không phảdyi đQPKGyi din cho tôi, mà là đmFvi din cho Ủy ban nhân dân Huyn, đPYqXi din cho cán bộ và quầfPWn chúng toàn huyn…

Bành Vin Chinh va gác đyGin thoạhQi, Lý Minh Nhiên đJQmã gọi tới.Bành Vin Chinh nhấvc đvin thoạYi:

- Ai vy?- Xin hỏi…Chủ tịmFch huyn Bành có ở đGbmFy không?

Nghe giọng nói quen thuộc của Lý Minh Nhiên, Bành Vin Chinh mỉPYm cườri:

- Lão Lý, ngay cảNM giọng của tôi mà cũng không nhn ra?

Lý Minh Nhiên khẽ thở ra, hạA giọng nói:


- Chủ tịvch huyn Bành, bắEut đmFvu t ngày hôm qua, Bí thư Hàn đNMi làm ở huyn.

Giọng Lý Minh Nhiên đyGPy thâm ý. Bành Vin Chinh ồ một tiếng, cườIoi nói:

- GầmOpn đdyây công tác của Bí thư Hàn không bn nhiu, đvYKến “trấdyn giữr” ở huyn Lân, cũng là bình thườEung.

- Sáng sớm hôm qua, Bí thư Hàn triu tp tôi và đYồng chí Nghiêm Hoa họp, nói là anh không ở nhà, phía Ủy ban nhân dân huyn có công vic gì, báo cáo trc tiếp với ông ấJQmy.

Lý Minh Nhiên thở ra một cái:

- Phía tôi tht ra không có vic gì, đyUơn giảmFn là công tác thườrng ngày của Ủy ban nhân dân huyn, duy trì không thay đIoổi là đqXược. Phía thành phố, Bí thư Chu làm tổ trưởng, hn là cũng không có vấhQn đmF. Chỉr là…


Lý Minh Nhiên muốn nói lạzAi thôi.

Bành Vin Chinh nhướng mày, lp tứmOpc ý thứvYKc mấPYu chốt của vấEun đQv.

HắTZWn quảy quyết nói:


- Lão Lý, Bí thư Hàn có biết lão Quách đdyã v không? Lão Quách có báo cáo công tác với Bí thư Hàn không?

- Hn là không có. Lão Quách va trở v, lin lp tứZvQc lao vào công vic, dn ngườyGi của công ty Giang Nam đEui khảQvo sát hoàn cảvjnh đGhfJu tư…

Lý Minh Nhiên nhẹ nhàng nói, đFây là vấFn đAw y lo lắYng.

Bành Vin Chinh trầEum ngâm một lát, rồi nói:

- Lão Lý, anh lp tứzEAc bảTdyo Quách VĩGb Toàn gọi đGbin cho tôi, tôi chờQv!Bành Vin Chinh đPvột nhiên nhn ra, nếu Hàn Duy mạrnh mẽ ra mt, nhấhfJt đIoWenh sẽ hủy d án hợp tác với công ty Giang Nam. Ông ta là Phó bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Huyn ủy, chỉTq cầTZWn ông ta vung bút phê mấqXy chữWOz bấEut đPvồng ý kiến, là d án hợp tác đzEAi đGbvYKi ngay.

Quách Vĩuhu Toàn gọi đuhuin thoạvi tới, Bành Vin Chinh bóng gió nhắPYc nhở y vài câu, yêu cầPvu y hành đzAộng thn trọng, vữzAng vàng, bấQvt cứe lúc nào cũng chờIo đWein thoạmFi của hắhfJn.

Dn dò Quách VĩA Toàn xong, Bành Vin Chinh vn không yên tâm, lin gọi đvYKin cho Bí thư Thành ủy Chu Tích Thuấrn. Có lẽ Chu Tích ThuấYn đOJzang nói chuyn với ai đzEAó, bảIoo hắuhun mườQPi phút sau gọi lạYi.

Bành Vin Chinh nôn nóng bấvYKt an, đmFi tới đOJzi lui trong phòng khách, lạvi châm một đvYKiếu thuốc, khiến phòng khách đWeJTqy khói thuốc lượn lờhQ.

Buổi chiu Phùng Bá Đào thấYy trong ngườqXi không khỏe, lin v nhà nghỉv ngơi, vào ca sau, thấmFy Bành Vin Chinh cau mày đQPi lòng vòng trong phòng khách đTdyTdyy khói thuốc, ông cườGbi hỏi:

- Vin Chinh, có chuyn phin phứVVec à?

Bành Vin Chinh bóp tắyt tàn thuốc, nhìn Phùng Bá Đào thở dài nói:

- Bác, hin giờhQ cháu tht s thấAy luôn luôn phảei cẩqXn thn, làm gì cũng phảWOzi suy xét trước sau, chỉPv cầAn một chút suy xét không chu toàn, có thểmF gây hu quảGb khôn lườAng. Ở cơ sở, muốn làm vic thc s, tht quá khó khăn.

Phùng Bá Đào ngồi xuống, vy tay ra hiu Bành Vin Chinh cùng ngồi.

- BấfPWt kểvj là cơ sở hay là cơ quan, làm vic cũng không d dàng. Có lẽ cháu cảyGm thấEuy oan khuấEut, vì sao cháu muốn làm vic đvjúng đemvvn, nhưng luôn gp phảTZWi các chướng ngạZvQi do con ngườdyi tạro ra, bác nói cho cháu biết, bởi vì vic cháu làm sẽ đVVeụng chạEum đmOpến lợi ích thiết thân của họ, chng hạuTTn cháu cảdyi cách, có một số ngườuTTi không muốn phát triểOJzn, không muốn thay đYổi hin trạqXng, nhưng cháu thay đAổi hin trạbubng, đPương nhiên khiến hắAn bấvt mãn. Cho nên, hắvn sẽ nhảIoy ra phảqXn đqXối cháu, ngăn trở cháu, thm chí là vu cáo hãm hạhfJi cháu, gây tổn thương cho cháu.

Khóe ming Phùng Bá Đào hin lên nét tươi cườri:

- Bác nghĩemv, nếu cháu kiên trì ở cơ sở làm vic, hiểen nhiên cháu phảEui có chuẩPvn bịOJz tư tưởng, nhưng xem ra, có vẻ cháu vn chưa chuẩqXn bịA đYhIược đJTqey đYủ nhé!

- Bác, cháu…

Bành Vin Chinh cườmOpi khổ:

- Nhiu khi, cháu cảWOzm thấQvy rấvt bấTdyt đbubJQmc dĩdy, nhiu khi đPYZvQc tội với ngườbubi mà không hiểvju ra sao cảPY, bấuTTt kểhQ là mình muốn hay không muốn, có một số ngườyi sẽ coi mình là kẻ thù.

Phùng Bá Đào ồ một tiếng, trầuhum giọng nói:

- Nghe nói thành phố của cháu đpvNã đzEAổi Bí thư thành phố mới? Chủ tịdych thành phố kiêm nhim?

Là quan chứpvNc của Ủy ban Trung ương và là ngườYhIi thuộc thế h thứTZW hai của Phùng gia, Phùng Bá Đào biết đEuược tình hình quan chứpvNc ở một thành phố cấpvNp 3 như Tân An, hiểrn nhiên là vì Bành Vin Chinh. Nếu không phảmFi hắyn công tác ở Tân An, có thểuTT cảEu đOryUi Phùng Bá Đào cũng không chú ý đvjến đTdybuba phương này.

- Dạemv đTqúng, bí thư cũ đGbược đeiu lên tỉfPWnh, làm Ủy viên thườfPWng vụ TỉWOznh ủy, Trưởng ban thư ký, Chủ tịGch thành phố kiêm chứzEAc Bí thư Thành ủy. Ở dưới tranh nhau chứFc vụ Chủ tịPvch thành phố này, nhưng tạmFm thờqXi ở tỉzAnh còn chưa đQPộng tĩmOpnh, nghe nói sẽ đJQmiu ngườbubi ở trên xuống hoc t đuhuvYKa phương khác đGbến, không biết là tht hay giảmOp.

Phùng Bá Đào gt đAWeu:

- Chuyn này, cháu tạhfJm thờmFi không nên bàn tới. CứWe làm tốt công tác của mình là đJQmược. GầFn đmFây, bác muốn tìm cơ hội đGưa cháu v Thủ đbubô, nhưng ông nội cháu nói, cháu ở dưới đmFó, tuy rằTZWng cấuhup bc không cao, nhưng coi như là một quan phụ mu, xem cháu có thểmOp da vào bảTqn lĩYnh của mình đIovj tiến thêm một bước nữFa.

Bác cho cháu biết, Vin Chinh, khi còn sống, con ngườQPi sẽ có rấbubt nhiu lầOJzn la chọn, nhấvYKt là ở con đzAườQPng làm quan. Cháu chỉOr cầOJzn đTdyưa ra la chọn, không có bấyUt kỳ do d nào, không thểmF lắdyc lư đPvong đVVeưa, đzAó là đGiu tối kỵ. Được rồi, bác phảmOpi đFi nghỉWe ngơi một chút.


Phùng Bá Đào nói xong, đOJzpvNng dy rờmFi đzEAi.

Mắrt Bành Vin Chinh lóe sáng lên, hắJTqn biết bác mình đPvang ám chỉyU với hắmFn, nếu đzEAã la chọn Chu Tích ThuấhQn, đNMng có phân vân, phảTdyi tin tưởng cái nhìn và nguyên tắyc của mình.

NghĩzA đJTqến đWOzây, Bành Vin Chinh cầTqm đyin thoạvYKi lên, gọi cho Chu Tích Thuấbubn.

- Tôi là Chu Tích ThuấOJzn.

- Bí thư Chu, tôi là tiểvju Bành đdyây…

- HảyU,? Đồng chí Vin Chinh, tìm tôi gấYp như vy, có chuyn gì?

- Bí thư Chu, vn là chuyn d án sảVVen xuấAt vt liu mới mà lầvn trước tôi đrã báo cáo với lãnh đmOpvo. Chúng tôi đfPWã đvàm phán k càng với công ty Giang Nam, chuẩTZWn bịKGy đzAzAu tháng 7 ký thỏa thun hợp tác bước đPYEuu, triểemvn khai giai đQPoạAn đTdyuhuu tư thc tế.

- Tht sao? Tốt quá! Hin giờr thành phố chúng ta đEuang đzEAyGy mạyGnh thu hút đyUzEAu tư và xây dng kinh tế, có thêm một d án mới, có nghĩPva kinh tế thành phố sẽ tăng trưởng thêm một phầNMn.