Càn Khôn Song Tuyệt
Hồi 1: Nhn lờti xuấPMPt thế

Thế trong thiên hạJl phân lâu tấWKt hợp, hợp lâu tấwRJt phân, đMWtây có lẽ là đdbqzPqo trờWddi vy.

Võ lâm đIjOti cuộc cũng phảOoi theo lẽ trờrELi, tứtc thịWddnh cc tấtt suy, suy cc tấtt thịtnh. Tuy nhiên lúc cc suy cũng phảbti coi ngườnji đrELương cuộc có hành đYộng thế nào, chưa chắKc sau đtó có thểI thịrnh đMWtược; nhưng lúc cc thịrPwnh, chỉdtj cầzPqn sai sót một ly lp tứsrIc có thểEw suy vong trong khoảwRJnh khắotc.

Đây có lẽ là chân lý tuyt đIjOối, không có chút bit l, cục din võ lâm đWKương thờdbqi là một chứHHBng cứj hùng hồn minh chứLmDng cho đPtnQzLo trờbti đsrIã thut ở trên.

“Kim Thang bảrELo”, cứI theo tên mà xét phảmhi là một tòa bảJxo kiên cố như kim thạbtch.

“Kim Thang bảIo” nằQzLm ở chân núi phía Tây của Đông Động Đình sơn thuộc Thái Hồ, lưng da thế núi, mt ngó ra hồ, chiếm một khuôn viên gầYn trăm mu, bốn bên tườKng đDCá xanh cao hơn năm trượng, trong bảsrIo nhà ca san sát, kiến trúc vữPtnng chãi, lưng ta vào núi, cột đjiiêu rườMWtng chạMWtm, hành lang quanh co dài giằYng đotc, tóm lạIi nhìn vào có thểqOm thấly vẻ hùng tráng uy nghiêm.

Bảlo chủ “VạIjOn Lý Phi Hồng” Vân Thiết Thành pht tâm hip cốt uy chấotn giang hồ, suốt ba mươi năm nay vn là Thái Sơn Bắlc ĐPMPu của võ lâm hắdbqc bạrPwch lưỡng đJxrELo bảwRJy tỉPJMnh phía Nam.

Trong đMWtIa hạsrIt thấott tỉPMPnh ở phía Nam, võ lâm có vic dù lớn bằtng trờti, chỉDC có một lờjii nói của Vân bảPtno chủ thì lp tứIjOc gác kiếm giảEwng hòa, bởi vy võ lâm đOQồng đnjwRJo ở bảIy tỉPJMnh phía Nam đYru gọi Vân bảqYo chủ là “Thiết lão”, nội vic này cũng có thểMu thấrELy đqOmược danh vọng đLmDja vịI của lão trong võ lâm.

Thiết lão tuy tuổi đsrIã thấrELt tuầtIn, râu tóc như cước, nhưng tinh thầPMPn và thểI lc đtu rấYt khanh kin. Nguyên lúc ngũ tuầMWtn phối ngu (vợ) bnh vong bao nhiêu năm qua vn không chịOou tục huyn, nào ngờdtj đnjến lúc hoa giáp khai ngoạtrri (ngoài sáu mươi) mới tục huyn với vịwRJ phu nhân tuổi chưa tới ba mươi, dung mạYro như hoa, kẻ bạzPqc đPJMPJMu ngườYri hồng din đIã trở thành một giai thoạri truyn tụng võ lâm. Tính đYến nay vịr phu nhân này mới ba mươi mấjiy thôi!

Thiết lão t khi vớ đPJMược ngườYi ngọc, vic lớn nhỏ trong bảMWto đjlu giao cho tam vịIjO công t trông coi giảdtji quyết, hiếm khi lão đdbqích thân liu lý.

S thườtng mà! “Anh hùng nan quá m nhân quan”. Thiết lão đWddương nhiên là anh hùng, đrELã là anh hùng thì nào có ngoạLmDi l, sá gì lờti ca ming của thiên hạbt, nào là “t cổ anh hùng lụy m nhân”, nào là “Ôn nhu hương thịjl, anh hùng chủng” (chỗ ôn nhu là mộ anh hùng). Nhân sinh chng qua có thế mà thôi, chng trăm tuổi không ai tránh khỏi ba tấwRJt, “Thiết lão” không phảdtji ngu si, lý đtâu không hiểqYu đJliu đtó, huống chi lão đPMPK như ngọn đrèn cạOon dầYu chỉY còn leo lét trước gió, “ôn nhu hương” không ở thì còn ở chốn nào nữBQsa... Có cơ hội đtIược hưởng phúc lúc xế chiu thì tạji sao lạnji không tn hưởng...

Thiết lão có ba vịOo công t và một vịdtj thiên kim, đotPJMi công t Vân Trung Yến, nhịMWt công t Vân Trung Nhạjin, tam công t Vân Trung Hạlc, tứwRJ tiểYu thư Vân Trung Phụng, tướng môn hổ t, đtrrương nhiên không phảHHBi ngườoti phàm tục có thểLmD sánh đJlược, đtrrc bit nhịmb công t Vân Trung NhạrYWn, bấtrrt lun võ công, nhân phẩsrIm hay tâm trườBQsng, khí đLnđBQsu là lân phụng trong loài ngườYi, có thểzPq nói thanh xuấQzLt ư lam, băng hàn quá thủy. Thiết lão thườPMPng chỉdtj chàng nói với khách “HắMWtn là Thiên lý câu của Vân gia” (Th Vân gia Thiên lý câu dã!).

Nói vy cũng đJxủ thấMuy đPJMEwa vịr của Vân Trung NhạwRJn trong bảJlo cc kỳ cao quý!

Ba vịPMP công t đqYã thành gia thấrPwt, chỉjl có tứr tiểtrru thư Vân Trung Phụng niên kỷ tuy đJxjl đrYWôi mươi nhưng vì chọn đotối ngu quá khắQzLc khe nên đlến nay vn chịzPqu cảMWtnh khuê phòng chiếc bóng.

Nói ra cũng thấMWty lạmh, t ngày Thiết lão không lý tới vic giang hồ, danh vọng của Kim Thang bảIo trong võ lâm ở bảWKy tỉdbqnh phía Nam t t giảJlm sút, đotc bit t khi “Thúy Hoa thành” xuấIt hin trên giang hồ. Tiếng tăm của Kim Thang bảrYWo như nước dưới mt trờzPqi, cứK ngày một cạtn dầrPwn, dù ba năm trước có mờbti đtrrược một võ lâm kỳ nhân HứwRJa Trọng Lương nhm chứjc Tổng quảdtjn, chỉQzLnh đotốn đBQsbti s, cơ nghip có phầDCn khởi sắQzLc, nhưng cố gắMWtng mấwRJy cũng không sao bì đjiược với oai phong của bảPtnn bảjo trước kia.

Đây phảnji chăng là nguyên lý “cc thịjnh tấjt suy” đrYWang tác oai tác quái...

Một đrPwêm khuya tuyết rơi dày đbtc, ước chng đmbêm đzPqã tam canh.

Ở một nơi yên tĩInh trong bảjo, trong “Ninh Vin lâu”, chỗ tịDCnh tu của Thiết lão vn còn thấIjOy ánh đzPqèn yếu ớt lọt qua khe ca, tiếng quát uy nghiêm nhưng có phầwRJn già nua của Thiết lão chốc chốc lạEwi truyn ra.

Quái lạt! Thiết lão gia đJxã không lý tới vic giang hồ, cớ gì đOoêm khuya như vy còn đwRJùng đlùng nổi gin với ai...

Đáng tiếc ca đEwóng then cài, không sao nghe đrYWược lờRIi nào, càng không thểzPq nhìn thấRIy tình hình bên trong, tht khiến ngườDCi ta nóng lòng sốt ruột.

Công phu ước chng ăn xong bữLmDa cơm, ca lớn Ninh Vin lâu đqOmột ngột mở ra, một hàng mườOoi bốn ngườwRJi, già có trẻ có, nối gót nhau lng lẽ rờIi khỏi Ninh Vin lâu.

NgườPMPi đzPqi đBQstIu tiên tuổi trạtIc ba mươi lăm, ba mươi sáu, ngũ quan đIjOoan chính, tướng mạRIo phi phàm, tóc mai dài buông xuống ngc, cốt cách văn nhã, mình mc nho phục, dáng đjli thong dong t tạji, chàng chính là ngườKi nhấDCt nhân chi hạEw vạqYn nhân chi thượng Hứra Trọng Lương đdtjji hip, Tổng quảtIn Kim Thang bảOoo.

NgườrPwi thứji hai tuổi trạMuc ba mươi, đBQsôi mày kiếm chạIy dài vào trong tóc, song mục lóng lánh hữrELu thầMWtn, mình mc kình trang màu lam, hổ hành long bộ, có thểPJM xem là một trang nam t, đLmDáng tiếc chiếc mũi cong cong mỏ ưng khiến nhìn có cảIm giác khó gầMun, đqYó chính là ngườzPqi mà Thiết lão xưng là “Vân gia Thiên lý câu” nhịQzL công t Vân Trung NhạPMPn.

Ngườtrri thứMu ba là tứDC tiểnju thư Vân Trung Phụng, mt tròn mày liu, mũi thng má đtào, môi tợ anh đJxào, răng trắdtjng đtu như ngọc, đqOmc bit đIôi mắtt như ánh sao xuyên thấJlu màn đrêm khiến ngườwRJi va chạKm vào mục quang nàng không khỏi khiến lòng bồi hồi xao xuyến.

Có lẽ con tạIo đQzLc bit gia ân cho Vân gia, nên vịjl thiên kim đjiộc nhấPMPt này toàn thân t nét mt đbtến dáng đOoi, phong thái dườEwng như không có nhuốm chút trầrPwn tục, nhìn dáng đqOmi yểYu đrPwiu, nhẹ nhàng của nàng cứPMP tưởng như cu thiên tiên nữLmD.

Đẹp! Quảl là tuyt thế giai nhân.

Tiếp theo sau là bốn bịPJM hộ pháp mình mc ngân y có thêu bốn đKóa kim tinh.

Đoạmbn hu có sáu vịdtj Đườjing chủ của nội ngoạli tam đsrIườOong, “ChấqOmp Pháp đqYườPJMng” Đườrng chủ Vương Chí Công sóng bước cùng đWddmhi công t Vân Trung Yến đti sau cùng.

Kim Thang bảJxo thịrnh thờmhi, Vân đqYrELi công t anh minh đrĩlnh đIjOPMPc là vy, giờIjO này hai tay bịjl trói ngược ra sau đIược Vương Chí Công dìu đLmDi, rõ ràng huyt đqOmlo của chàng đrPwã bịMWt chế mấrYWt rồi.

A! thì ra là như vy, thảPMPo nào mt ngườwRJi nào ngườmhi nấRIy đBQsu tỏ vẻ trầWddm trọng khác thườrng, cảtrr bước chân cũng thấqYy nng n, ai ngờqYi đlược trong Kim Thang bảLmDo đKã phát sinh biến cố không tin khoán hu.

Một hàng mườMui bốn ngườMWti sau khi rờzPqi khỏi Ninh Vin lâu, không ai nói với ai tiếng nào, lng lng tảtn ra, ngườQzLi nào v cương vịdtj ngườdtji ấOoy.

Tiếp đmbó trong Ninh Vin lâu vang lên một tiếng thở dài vô cùng nng n thê lương, thương cảJlm không sao din tảzPq đzPqược.

Tiếp nữPJMa, cánh ca lớn Ninh Vin lâu khép lạri, ánh đHHBèn cũng theo gió tắYt hết, chỉJx còn lạtIi tiếng gió bấPtnc gào thét trên đJlmhnh lầMWtu, hoa tuyết tung bay đbtly trờri.

Sau một hồi lâu, chng như toàn thểqOm Kim Thang bảBQso đLmDã chìm vào giấIc ngủ muộn.

Ở gốc Tây Nam của Kim Thang bảJxo một bóng trắtng như mũi tên xuyên chín tầIng mây, t trong đdtjột ngột chuyểLnn hướng ta như sao xẹt, sà xuống cánh rng bên ngoài bảto.

NgườrELi này là ai... Khinh công tuyt hảEwo, thân pháp cao minh!

Mùa đjlông giá rét thế này, rng cây đotã sớm rụng hết lá biến thành nhữHHBng thân cây khô gầJly, thưa thớt run rẩPMPy trong gió lạdbqnh.

Nhân vt thầQzLn bí t trong Kim Thang bảYo lẻn ra đlqOmy thân hình như u linh, thoắrELt ẩWddn thoắwRJt hin giữPMPa nhữQzLng thân cây, thoắtt cái đtIã dng chân trước một hàng cây khô, cấMut giọng còn lạdbqnh hơn cái giá rét của đqYêm đLmDông, nói:

- Đã chuẩmbn bịK xong hết chưa...

HắzPqn, thân hình cao gầrELy, toàn thân trắrELng toát, đMuLnu trùm một túi vảjli màu trắKng, chỉbt cha ra đtôi mắMWtt phát xạEw hàn quang, nhìn còn ghê rợn hơn mắYrt cú mèo giữIa đMWtêm đwRJen.

Quái lạrPw, quái nhân này sao lạHHBi đrrYWng trước hàng cây khô nói chuyn...

Không, hãy còn vic quái lạI hơn nhiu!

Hàng cây khô ấrYWy bỗng dưng chuyểtIn mình đlồng loạEwt cong xuống, đKã vy lạrELi còn cấdbqt tiếng đtIáp lờJli:

- Khảti bẩYrm Lnh chủ, đtã chuẩIn bịjl xong!

A! thì ra đYó là ngườqYi ăn mc giống y như quái nhân t trong Kim Thang bảnjo lẻn ra, bởi vì bọn họ toàn thân trắIjOng toát, đttng trên tuyết không chút c đrYWộng khiến ngườYi nhìn d có cảtrrm giác chúng là một hàng cây khô.

BạwRJch y quái nhân lạQzLi cấPJMt giọng như phán quan ở đBQsPtna phủ nói:

- Trách vụ mỗi ngườMui còn có đPJMiểrm nào chưa rõ...

Một hàng mườqOmi sáu quái nhân nhấdbqt loạrYWt cung thân đLmDáp:

- Đu rõ cảjl rồi!

BạEwch y quái nhân tiếp:

- Rõ rồi thì tốt, nếu không hoàn thành trách vụ, t lấrELy đIjiu dâng lên tạrYW tội!

BạIch y quái nhân phấYt tay áo, trầotm giọng quát khẽ:

- Lp tứmbc khởi hành!

MườIjOi sáu bạOoch y quái nhân cung thân dạtrr ran, thối lui ba bước xoay ngườwRJi tung lên, chỉqOm trong nháy mắDCt đzPqã biến mấzPqt giữWKa rng cây trắIjOng xóa.

Bạdtjch y quái nhân phấOot tay áo một cái, một luồng kình phong cương mãnh lướt qua, dấmhu chân của mườmhi sáu tên thuộc hạHHB lưu lạIi trên tuyết lp tứrELc bịDC quét sạqYch trơn.

Hắtn t t quay ngườOoi lạOQi, hai lỗ trống trên túi vảmhi trắotng phát ra hai đjijlo hàn quang khiếp hồn ngườPJMi, ngưng mục nhìn một gò tuyết nhô cao lên mt đPMPDCt cách đOoó ngoài mườrYWi trượng, cấLnt lên một tràng cườQzLi như t dưới âm ty vọng v:

- Phàm kẻ cắOQp khó thoát khỏi tay bà già, các hạOo đjmhng dy đWKi!

Một tràng cườBQsi giọng già nua nhưng không kém phầMWtn oai mãnh t sau gò tuyết cườqOmi vang cấJlt lên, bạYrch y quái nhân đdtjã nhanh như chớp tiến tới sau gò tuyết cấKt giọng lạKnh như băng cắYrt đjiOot tiếng cườYi, nói:

- Nếu tôn giá còn muốn sống thêm ít khắWKc nữYra thì nên biết đtrriu một chút.

BạWddch y quái nhân chưa dứYrt lờHHBi, đlrPwng sau gò tuyết đtã đjlIjOng dy một lão nhân mình mc ngân bào, lão nhân không ai khác hơn là một trong bốn vịMWt TứDC tinh hộ pháp, “Quỷ Ảnh T” Khưu Kính Ngân.

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân mắJxt xạMWt hàn quang chú mục nhìn xoáy vào bạWKch y quái nhân, trầJxm giọng nói:

- Không ngờI trong Kim Thang bảWddo lạqYi có mai phục đrYWotch nhân cao minh như các hạt.

BạsrIch y quái nhân cấtrrt giọng cườdbqi âm âm nói:

- Vy sao... Coi như tôn giá đwRJêm nay đWKược đKti khai nhãn giới, xem ra cũng không uổng một đottIi...

Hơi dng lờOQi, giọng nói của hắjin vụt trở nên lạIjOnh toát:

- Khưu Kính Nhân, đbtêm nay dườotng như không phảWddi đIến phiên ngườIi luân trc phảmhi không...

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân h nhẹ:

- H, loạPMPn thầWddn tc t ai ai cũng có quyn trng trịRI...

BạqOmch y quái nhân thung dung ngắqOmt lờLni Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân:

- Cái này gọi là “Thiên đbtàng hữmhu lộ quân bấIt tẩEwu, đJxdbqa ngục vô môn t nhiên lai”. Khưu Kính Nhân, ngươi biết ta là ai không...

Tinh quang trong song mục của Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân lóe lên, giọng như chuông đjlồng:

- Ngươi là đtồ gì biến thành, lão phu mườdbqi phầWddn đloán đIược tám chín, chỉWK cầln lột đjlược túi vảtIi trên đotWKu ngươi là có thểK chứPtnng thc giảWdd thiết của lão phu!

BạPMPch y quái nhân cườrYWi lành lạmhnh nói:

- Hay lắtrrm! Bổn tòa vì đrYc hiếu sinh thành toàn cho ngươi, t tay ta giở túi vảjii ra cho ngươi nhìn rõ đdtjJl khi chết đOoi còn không biết chết dưới tay ai.

Ý đjã rõ ràng, đmhối phương muốn giết ngườrPwi dit khẩqOmu.

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân thân làm TứK tinh hộ pháp trong bảYro, một thân võ công của lão không phảnji tầLmDm thườtng, tuy trong lòng có hơi úy kỵ thân pháp siêu tuyt của đnjối phương, lão âm thầotm vn đLnủ công lc, ngưng thầdbqn giới bịbt, nhưng lúc nãy lão đMWtã có nói qua thân phn của đdbqối phương mườtrri phầrELn đtrrã đIjOoán đYược tám chín, đlây không phảIi là lờIi hư huyn, đtương nhiên lão t tin có thểOo chế phục đJxược đKối phương, nên tuy ngưng thầjin giới bịRI, nhưng không có chút run sợ nào, có đDCiu đHHBôi mắIt như hai ngọn đjèn của lão nhìn không chớp nhấYrt c nhấjit đtrrộng của đqOmối phương, trầBQsm giọng nói:

- Tốt nhấjit tôn giá nên t thúc thủ chịRIu trói, trước mt BảJxo chủ lão phu còn nói đrYWỡ cho tôn giá vài lờbti.

BạrYWch y quái nhân cườBQsi nhẹ nói:

- Ngươi nói quảWK tht còn hay hơn hát. Khưu Kính Nhân! Nhìn cho k, đnjây là đrELiu ngươi thấjy đtược sau cùng ở dương thế đJxó!

Va nói hai tay hắtn t t đJlưa lên, chiếc túi vảPtni cũng t t đDCược kéo lên...

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân ngay trong lúc ngưng tụ tinh thầmbn nhìn rõ bảln lai din mục của đWKối phương, bấrt giác lão chấqYn đtIộng toàn thân buột ming nói:

- Giỏi cho đotồ lòng lang dạzPq sói, quảtrr nhiên là...

Tiếng “là” va thốt khỏi ming, đqYột nhiên biến thành một tiếng rú thê thảjim, thân hình lão bổ tới trước, song chưởng đjldbqy ra.

Bạmbch y quái nhân h lạDCnh một tiếng, lách nhẹ ngườli tránh đbtược chiêu lôi đotình tuyt mạPMPng của đjối phương, xoay ngườRIi vung chưởng ấEwn lên “Linh Đài” huyt của đtối phương.

“Bùng” một tiếng, thân hình cao lớn vạOom vỡ của Khưu Kính Nhân như diu đLmDlt dây văng ra xa hơn năm trượng, sau khi rơi xuống mt tuyết còn lăn thêm năm sáu vòng nữrPwa mới nằmbm im bấrYWt đYộng.

Bạnjch y quái nhân như u linh lướt tới bên thi thểMu Khưu Kính Nhân đmhưa tay bắWKt mạtrrch, sau khi xác đPMPMWtnh đtối phương quảt đPtnã chết hắrn mới cấqYt một tiếng cườwRJi trầdtjm lạYnh lẩsrIm bẩBQsm một mình:

- Khưu Kính Nhân, không phảmbi ta quá ác đtộc vô tình, chỉqOm trách ngườrELi không nên khám phá ra hành tung của ta...

Chưa dứIt lờYi bỗng hắwRJn đrPwột nhiên quay ngườOQi lạrYWi...

MườWddi trượng ngoài đOQã xuấjit hin một bóng xám, nhanh như một mũi tên xẹt tới, thân hình chưa tới đmbã quát lớn:

- Tc t, nằotm xuống cho ta!

Một luồng kình phong di sơn đMuHHBo hảbti chụp xuống đWddtIu bạLnch y quái nhân.

BạMuch y quái nhân cườDCi lạqOmnh một tiếng song chưởng t phi:

- Chưa hn!

“Bùng” một tiếng nổ long trờdtji, cuồng phong dây bốn phía tuyết bay mịEwt trờEwi, bạIch y quái nhân mượn chấjin lc tung ngườrELi ra xa hơn mườPMPi trượng, thân hình nhô lên thụp xuống mấMuy cái đjlã biến mấLnt trong bóng đrPwêm.

Còn bóng ngườli áo xám sau khi giao chưởng với đMuối phương lui luôn ba bước mới giữmb đlược thăng bằdbqng.

Chỉr thấOQy hổ mục trợn ngược, chòm râu không ngớt rung đIộng, sắWddc mt cc kỳ khó coi nhìn theo hướng bạPMPch y quái nhân mấRIt hút, ming không ngng nhắWKc đoti nhắOoc lạYi câu nói:

- Ta già rồi sao... Ta già rồi sao......

Dưới ánh sáng t mt tuyết hắrPwt lên, chỉtI thấMuy mt lão tở trăng rằjim, đEwôi mắrt lóng lánh hữtu thầIn, thân hình cao lớn, chòm râu trắIjOng xóa buông dài trước ngc, áo bào xám bay phầWKn pht trong gió lạrnh.

Lão là ai... Lão chính là Kim Thang bảdbqo BảRIo chủ, đJxược võ lâm đqOmồng đIPJMo bảqOmy tỉtnh phía Nam cung kính gọi là “Thiết lão”, VạIn Lý Phi Hồng Vân Thiết Thành.

Lão nói một hồi câu “ta già rồi sao... ” sau đló hổ mục ngấmbn l, quay nhìn thi hài nằMWtm dài dưới đjijt của Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân, giọng thống khổ vô ngầln nói:

- Lão hữqOmu! Ngươi yên tâm ra đoti, món nợ máu này t tay lão phu sẽ đjiòi lạJli cho ngươi!

Lin đjló hai bóng ngườJli ta như hai luồng khói đjlã đqYến bên Thiết lão, đLmDó là nhịY công t Vân Trung NhạrYWn và Tổng quảbtn Hứjia Trọng Lương.

Vân Trung NhạEwn thân hình chưa dng lạtIi đotã phục xuống ôm Thiết lão hỏi:

- Phụ thân! Đã xảIy ra vic gì...

Hứmba Trọng Lương cũng đmhồng thờqOmi hỏi tiếp:

- Bảlo chủ... ạrYW! Khưu hộ pháp...

Chưa nói hết lờWddi cũng vội ngồi xuống quan sát thi thểMWt của Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân.

Một lúc sau Vân Trung Nhạjin nghiến răng nói:

- Tc t ác đRIộc!

Hứnja Trọng Lương dườzPqng như cũng đOoồng thờjii với Vân Trung Nhạbtn đtrrRIng dy nhìn Thiết lão hỏi:

- BảJlo chủ nhìn thấtIy tên tc trELy...

Thiết lão thở dài nói:

- Có thấLmDy, thm chí cùng lão phu giao thủ một chưởng.

Vân Trung NhạOQn tiếp lờdtji:

- Phụ thân, tên tc t đYó thế nào...

Thiết lão nói:

- Là một quái nhân toàn thân mc đHHBồ trắlng, thân hình cao gầYy, hắrYWn che mt.

Vân Trung Nhạdbqn nhìn HứLna Trọng Lương nói:

- Hứdtja huynh, hai ta chia nhau truy tìm!

Thiết lão khoát tay nói:

- Vô dụng, giờRI này đtlch nhân đRIã đjii xa hơn chục dm rồi.

Dng lạti một chút, lão quay nhìn HứKa Trọng Lương nói:

- Trọng Lương, với cái chết của Khưu hộ pháp ngươi có kiến giảWKi gì...

HứRIa Trọng Lương trầMWtm ngâm:

- Hin trườnjng không có vết tích ác đKBQsu, rõ ràng Khưu hộ pháp táng mạIng dưới một chiêu của đtối phương. Nhưng với võ công của Khưu hộ pháp mà lun, kẻ có thểdbq một chiêu giết chết Khưu hộ pháp trong giang hồ có thểzPq đBQsếm trên đmhIu ngón tay, nhưng theo thuộc hạzPq quan sát thấPtny cái chết của Khưu hộ pháp dườJlng như không phảDCi do công lc thua kém đIối phương.

Nói đmhến đYây hắRIn quay nhìn Vân Trung Nhạnjn tiếp:

- NhịMu công t trí tu như biểmbn, lúc nãy kiểLnm nghim di thểtI của Khưu hộ pháp chắJlc cũng phát hin ra đYriu gì.

Lúc này nhân viên phụ trách trc đrELêm của Kim Thang bảqOmo nghe đzPqộng lục tục kéo đJlến, có tới bốn chục ngườrELi, nhưng nhìn thấmby các nhân vt đYzPqu não trong bảOQo đtang thảIo lun tình hình nên ngoài một vịmb TứYr tinh hộ pháp khác, Thang Chấtn, có trách nhim tổng tuầDCn đJxêm nay, lng lng đrELến gầtrrn BảJlo chủ chịtu tội, ngoài ra đwRJu đJlWKng xa xa, đKến thở cũng không dám thở mạzPqnh.

Vân Trung NhạWKn thấty Hứta Trọng Lương hỏi đjiến ý kiến mình bấwRJt giác hơi trầIm ngâm một chút rồi chm rãi nói:

- Hứla huynh quảrEL là cao kiến, tiểQzLu đji cũng cảotm thấQzLy như vy, đHHBồng thờBQsi tiểjiu đmb cũng nhn thấMuy Khưu hộ pháp võ công không nhữrng không thấIp hơn đJlối phương mà dườDCng như còn biết đqOmược một ít bí mt của đOoối phương, nếu không cớ gì kẻ đQzLQzLch không bỏ đtrri cho xong, lạIjOi nghĩPMP trăm phương nghìn kế giết ngườsrIi dit khẩPtnu.

Thiết lão cùng HứKa Trọng Lương đLnu gt đWKKu đrPwồng ý kiến giảRIi của nhịt công t cc kỳ có giá trịWK.

HứPJMa Trọng Lương nhìn Vân Trung NhạWKn hỏi:

- NhịLn công t quảDC là cao kiến, nhưng công t nói “nghĩtI trăm phương nghìn kế” dườLnng như có thâm ý gì khác...

Vân Trung Nhạtn mỉtIm cườtrri nói:

- Hai tiếng “cao kiến” tiểju đOo không dám nhn, chng qua tiểjiu đji lấjy vic lun vic, đlưa ngu ý đMWtWdd HứPtna huynh tham khảPMPo hầrPwu phá án.

Hứja Trọng Lương nói:

- NhịEw công t bấtIt tấYt khách khí, xin cứr nói ra.

Vân Trung NhạYn trầtm ngâm:

- ĐrPwch nhân biết rõ võ công của Khưu hộ pháp không thấqOmp hơn hắQzLn, nhưng nhấtIt đOQdbqnh giết ngườli dit khẩPtnu, nếu cứYr chọn đYườqYng quyết đdbqdbqu thông thườQzLng không nhữIjOng không nắjm chắrPwc phầYn thắzPqng, lạrELi còn làm kinh đrộng đLnến nhữmhng ngườli trc đbtêm, bởi vy buộc hắrYWn phảzPqi vn dụng tâm cơ, nhân lúc Khưu hộ pháp không kịWKp phòng bịsrI, đqOmột ngột hạwRJ đKộc thủ ám toán, sau đWKó bồi thêm một chưởng trí mạYrng...

Quảr nhiên nhịMWt công t Vân Trung NhạLmDn không hổ với lờBQsi khen của Hứtrra Trọng Lương “trí tu như biểBQsn” phân tích hợp tình hợp lý như chính mắLmDt nhìn thấRIy vy, bờOQi vì trên thc tế bạotch y quái nhân lợi dụng lứYrc giở bao vảzPqi trên đnjRIu ra nhân lúc đrối phương đjiang chú mục nhìn din mạzPqo của hắdbqn, trong lúc va kinh hãi va cuồng nộ vì phát hin ấIjOy mà hơi sơ suấBQst trong phòng bịji, thế là hắYn đdbqã lng lng bấYrt giác phát đjlộng hai ống đIjOộc châm ẩtrrn tàng trong ống tay áo, chỉLn có như vy mới d dàng lấJly mạzPqng một cao thủ võ công không thấtp hơn mình đYrược!

Vân Trung Nhạtn phân tích một hơi làm cho Thiết lão với Hứla Trọng Lương gt đWddWKu lin lin, không ngớt tán thưởng.

Nhưng Vân Trung NhạOon không lộ chút kiêu ngạIjOo nào, tiếp tục nói:

- Đây chng qua là lờti suy đWKoán của tiểJxu đY, nhưng căn cứY vào đIộc châm và dấJxu chưởng còn lưu lạOQi trên di thểot của Khưu hộ pháp cũng đIjOủ chứnjng tỏ không sai s tht bao nhiêu, nhưng với lịYch duyt phong phú của Khưu hộ pháp, không phảdbqi d dàng đIdtj đDCối phương ám toán, nên tiểdbqu đji mới nói “nghĩbt trăm phương nghìn kế” mới đjlược như nguyn có đbtiu không biết tc t dùng quỷ kế gì khiến Khưu hộ pháp mắRIc mưu hắIjOn mà thôi.

HứKa Trọng Lương đjang đKJxnh tán thưởng Vân Trung NhạwRJn vài lờtrri, Thiết lão đIã quay sang ngườIi phiên trc tổng tuầLmDn đqOmêm nay, TứrEL tinh hộ pháp Thang ChấPMPn nói:

- Thanh huynh, xin phái ngườPJMi khiêng di thểjl của Khưu hộ pháp v bảsrIo, nhữLmDng ngườPJMi phụ trách trc đdtjêm cũng mau chóng trở v, mọi vic chờLn ngày mai giảmbi quyết.

Thang TrấrYWn lãnh mnh ra đBQsi, thoáng chốc đsrIương trườrng chỉji còn lạLmDi Thiết lão, Vân Trung NhạKn và HứIjOa Trọng Lương ba ngườrYWi.

Thiết lão thầJln thái ngưng trọng, ngẩIjOng đqYPtnu nhìn hoa tuyết tung bay rợp trờri, chng nói chng rằEwng cũng không buồn đWddộng đMWty, chỉBQs thấBQsy chiếc trườRIng bào màu xám của lão tung bay phầJxn pht trong gió lạtnh.

Tht lâu sau mới nghe lão thở dài u oán, thu mục quang lạmbi quay đIOQu nhìn HứzPqa Trọng Lương chau mày nói:

- BảIn bảto nội ưu ngoạPMPi hoạnjn đmhã bắrYWt đBQsDCu manh nha, Trọng Lương, trong tình cảQzLnh này ngươi không nhn tâm bỏ ta mà đrYWi chứrPw...

Hứra Trọng Lương vẻ mt sầRIu muộn cung kính nói:

- BảWKo chủ, thuộc hạBQs thân mang ân tri hộ của Bảbto chủ, dù tan xương nát thịlt cũng phảMWti đjáp đQzLn, nhưng hay tin lão mu bịr bắzPqt thì như la đotốt, lúc này thân tâm đKã loạwRJn, nếu cưỡng lưu lạRIi nơi này đlối với bảKn bảsrIo cũng không ích lợi gì, mong BảMWto chủ nim tình lượng thứqOm.

Hơi dng lạnji một chút rồi tiếp:

- Hơn nữEwa thuộc hạYr tiến c t hữlu Tống Thiên Hành, bấRIt lun v phương din nào cũng đMuu cao minh hơn thuộc hạr rấwRJt nhiu. BảKo chủ mấDCt HứWdda Trọng Lương mà đLnược một võ lâm hãn hữJlu kỳ tài khác, cái mấYrt, cái đdtjược không cầWddn nói cũng thấYy rõ...

Thiết lão giơ tay ngắJxt lờDCi Hứja Trọng Lương nói:

- Trọng Lượng, ngườmhi mà ngươi tiến c đMWtương nhiên lão khiếu yên tâm vô cùng, nhưng cho dù lão khiếu có ích kỷ tới đotâu cũng không thểOo đYOo ngươi mang thêm tội bấEwt hiếu, ý của lão khiếu bấJlt quá muốn ngươi hoãn ngày khởi hành lạti, chờj lnh hữMWtu Tống đPJMRIi hip đQzLến đmhây rồi hãy đYri.

Hứnja Trọng Lương lắPJMc đMWtMWtu nói:

- BảsrIo chủ thánh minh, tâm trạnjng của thuộc hạPtn lúc này quảY đPMPã rối loạEwn, chỉzPq hn không có cánh đDCược đIjOot bay đjlến bên lão mu, bởi vì.. bởi vì...

HứEwa Trọng Lương “bởi vì” cảqY buổi vn không nói đJxược bởi vì cái gì.

Thiết lão ta như cảsrIm thấJly áy náy không yên, thở dài nói:

- Trọng Lương, ngươi không cầPMPn phảOoi nói nữOQa, thôi, cứtI theo ý của ngươi mà làm vy.

HứJxa Trọng Lương ta như cấdbqt đWKược gánh nng, cung thân nói:

- Đa tạPtn ân đtKc BảJlo chủ, như vy sáng mai thuộc hạEw không đWddến bái tạr BảzPqo chủ nữdbqa.

Thiết lão gt đrELBQsu nhè nhẹ nói:

- NhạRIn nhi, ngươi thay ta đmbưa HứOQa đjijii huynh v bảtIo trước, phụ thân muốn ở đtây yên tĩbtnh đtPMP suy nghĩzPq một lúc.

Vân Trung NhạWddn ấPMPp úng:

- Phụ thân, ngườsrIi... cũng nên v...

Thiết lão trầqYm tư không nói.

HứDCa Trọng Lương đsrIưa mắjit ra hiu Vân Trung NhạOQn không nên nói nữla, nhưng chàng lạPMPi thành khẩjln nói:

- BảzPqo chủ, thuộc hạr trước lúc lâm bit có lờrELi ngu muội muốn nói, mong BảRIo chủ đOQc bit lưu ý.

Đang trầdtjm tư bỗng Thiết lão hơi git mình nhìn lên hỏi:

- Vic gì...

HứwRJa Trọng Lương thầOQn thái nghiêm trang nói:

- Xin BảsrIo chủ gia tâm lưu ý s an toàn của đqYqOmi công t.

Thiết lão gt gt đJlqYu nói:

- Đa tạYr lờYi nhắjc nhở của ngươi.

Quay sang Vân Trung NhạWddn, ánh mắrELt lão đEwột nhiên trở nên uy nghiêm khác thườPMPng nói:

- NhạIn nhi, dùng cách nhanh nhấEwt lp tứMuc triu tam đtI của ngươi v bảbto, đMWtồng thờLni truyn lnh ChấHHBp Pháp đrYWườdbqng, đHHBc bit chú ý s an toàn của tên súc sinh to gan ấMuy, có gì sơ thấjlt thì đQzLng đYến gp ta nữrELa! Được rồi, các ngươi v đoti.

Vân Trung Nhạln cung thân lãnh mnh, rồi cùng HứPJMa Trọng Lương song song hành l cáo lui, tứBQsc tốc phi thân v bảLno.

Thiết lão nhìn theo hai ngườzPqi đJxi khuấdbqt bóng, thở dài một tiếng rồi đMWtội tuyết gim sương tng bước chm rãi bước v phía cánh rng. Bước chân của lão cc kỳ nng n, thân hình cũng run lên khe khẽ, một đsrIti quái kit, bôn ba sóng gió giang hồ, lúc này dườMung như mang tâm s nng n, chỉEw qua một đrPwêm lão như già đBQsi đHHBến hai mươi tuổi...

Trờti sáng, ánh dương quan va sọi rọi xuống vạtrrn vt, ca lớn của Kim Thang bảto mở ra, Hứra Trọng Lương trong bộ nho phục phấMup phới cưỡi trên lưng con thiên lý mã, đllp tuyết đWKi ra.

Tiếp theo là một cỗ xe song mã trang trí cc kỳ hoa l, chiếc xe che kín mít bên ngoài không biết bên trong là nhân vt như thế nào, nhưng với dáng của cỗ xe cũng có thểPMP đLnoán đEwược ngườOQi ngồi trong xe phảPMPi là nhân vt trọng yếu của bảto.

Cỗ xe hào hoa và thầPJMn bí ấIy sau khi ra khỏi Kim Thang bảzPqo, vòng qua Linh Nham Đài, dọc theo quan đRILmDo quanh hồ, đOQi qua Vô Tích, Vũ TấMun, trc chỉHHB hướng Tây Bắrc bôn hành.

Xe đJxi chm rãi ta như không có vic gì gấJxp gáp, nhưng chỉqOm với một đjiểjim khởi hành cc sớm, đtIội tuyết mà đsrIi có thểt suy đQzLoán đWKược ắlt phảYi có sứtrr mnh di quan trọng lắrm.

Đến trưa ngày thứj tư cỗ xe nga va hoa l va thầJln bí ấqYy mới đYến Kim Lăng.

T Thái Hồ đDCến Kim Lăng, dườtIng như không cầIjOn đDCến một khoảlng thờzPqi gian nhiu như vy, nhưng cỗ xe đEwã đoti mấsrIt ba ngày rưỡi, không lẽ dọc đJlườdtjng đPJMã gp phảwRJi vic gì làm tr hành trình chăng...

A! phảIi rồi! Xung quanh cỗ xe hoa lLny có vết rách lỗ chỗ, còn nữla, tên xa phu ăn mt hào hoa khí phái bấlt phàm ta như cũng không bình thườtng, trên chiếc áo khoác da chồn thấPJMy có vết máu lấtIm tấWddm.

Xe ra dọc đBQsườzPqng chắWddc gp phảtIi s cố gì rồi.

Nhưng kẻ nào... Kẻ nào gan lớn hơn trờjli dám tp kích ngườIjOi của Kim Thang bảro... Mục đQzLích của chúng là gì... Tht khiến ngườMWti ta khó hiểtu!

Cỗ xe theo Cao Kiu môn nhp thành, qua Quang Hoa môn, qua Chu Tước kiu, dọc theo bờzPq đqOmông TầtIn Hoài mà thng lên hướng Bắtc, dng trước ca “Thiết Ký” tin trang.

Thái Hồ thì tuyết bay đrly trờOoi, nhưng ở Kim Lăng thì vầdtjng thái dương rc rỡ trên cao tỏa ánh quang ấRIm áp.

Tên phổ kỵ đrang đtrng tắIm nắIng ở trước ca Thiết Ký tin trang thấrELy xe dng trước mt, ngẩtrrng đjlOou nhìn lên bấsrIt giác chấrn đEwộng toàn thân vội vàng hướng v tên xa phu cung thân hành l, lắnjp bắIjOp:

- Hoàng... Hoàng lão gia... ngườtIi...

Hắbtn chưa dứOQt lờqYi, rè xe vén lên, gương mt thầMun thái cc kỳ nghiêm nghịOo của nhịot công t Vân Trung NhạKn hin ra, tiếp theo là tứMWt tiểtrru thư Vân Trung Phụng, mình mc kình trang, tiêu dung ngọc cốt, nối gót bước xuống xe.

Tên phổ kỵ đYrơ lưỡi đmbrPwng chết đMWtiếng không nói đYrược tiếng nào, tên xa phụ ngườzPqi đmhược xưng là “Hoàng lão gia” trầrYWm giọng quát:

- Lý ngũ, còn chưa mau mau thông báo Mao chưởng quảjin.

Lý ngũ như va tỉOQnh cơn mê, lt đbtt cung thân thi l, quay ngườtrri chạdbqy biến vào bên trong.

Vân Trung NhạWKn, Vân Trung Phụng song song bước vào đOorPwi môn, “Hoàng lão gia” cũng nối gót theo sau tiến vào.

Đng tưởng Thiết Ký tin trang bên ngoài vẻ lụp xụp mà xem thườtng, bên trong bày trí cc kỳ sang trọng, có thểIjO sánh ngang với bit phủ của cung quan.

Ba ngườWKi va bước vào bên trong đtã thấqOmy một thanh y trung niên văn sĩt đEwã bước tới, t xa xa đtã cung thân hành l:

- Tham kiến nhịIjO công t, tứqY tiểsrIu thư.

Vân Trung NhạQzLn dng bước gt đnjtu nói:

- Mao huynh, lp tứwRJc cho ngườWKi sa lạqOmi cỗ xe trước cổng, đtIồng thờtIi chuẩIn bịQzL thêm một đtrrôi song mã nữBQsa, bảIn tọa chỉt dng chân nghỉj ngơi một thờMui gian rồi đPtni.

Thì ra vịPtn “Mao huynh” này chính là chưởng qu của Thiết Ký tin trang.

Thiết Ký tin trang với “Chấmbn Uy” tiêu cụt vốn là đJlqOmi nghip của Vân gia, vịOo “Mao huynh” này tuổi còn trẻ, lạnji một mình quảPtnn lý cảmb một tin trang, đrYWủ thấOoy nhân vt này không phảji tầrm thườLmDng.

Mao chưởng qu dạrYW lớn lãnh mạIng. Vân Trung Nhạjln nói xong lp tứqOmc tiếp tục cấtt bước.

Mao chưởng quỷ thầln sắWKc biến đlổi, đDCưa mắnjt nhìn theo ba ngườYri quẹo sang một dãy hành khác lp tứQzLc như nhớ ra đOQiu gì lớn tiếng gọi:

- NhịrYW công t...

Vân Trung NhạIn dng bước quay ngườsrIi lạjii hỏi:

- Có vic gì...

Mao chưởng qu bước gấlp tới trước mt Vân Trung NhạPtnn hạMWt giọng nói:

- Mao T Kỳ có vic cầtn bẩQzLm báo.

Vân Trung NhạrPwn chau mày:

- Nói ngắJln gọn thôi.

Mao T Kỳ đqOmáp:

- DạWdd, lúc nãy lão Bảto chủ có cho bồ câu đmhưa thư...

Vân Trung NhạrELn hơi biến sắRIc, ngắLnt lờrYWi:

- Lão Bảlo chủ có đliu chi chỉrPw thịLmD...

Mao T Kỳ nói:

- DạqY chỉQzL nói HứrPwa tổng quảsrIn trên đrELườdtjng đLni bịj phục kích t vong...

Mao T Kỳ chưa dứott lờDCi, ba ngườLmDi nghe đMWtồng loạOQt lêu lên kinh hãi. Vân Trung NhạwRJn song mục lóe tinh quang, nghiến răng nói:

- Thủ đWddoạqYn tht thâm đqYộc!

Mao T Kỳ nói tiếp:

- BẩQzLm nhịWK công t, còn nữOoa, chuyến trọng tiêu do ChấPtnn Uy tiêu cục hộ tống bịJx cướp, hộ tiêu tiêu sư một chết một trọng thương, Tổng tiêu sư... tam công t cũng khó thoát khỏi...

QuảY là nhà dột gp lúc trờri mưa, xem ra Kim Thang bảQzLo đQzLã đWddến hồi mạmbt vn!

NhữEwng tin tứIjOc bấPJMt hạjlnh này khiến gương mt biến thành xanh xám của Vân Trung NhạPJMn hin lên một vầIjOng sát khí, song mục phát xạWdd nhữJlng tia sáng rợn ngườJxi nhưng chàng chỉji căn cht môi, không nói tiếng nào.

Còn Vân Trung Phụng má phấJln tái nhợt, song mục cũng trở nên oai nghiêm lạmh, nhưng thân hình nàng khẽ run run.

Mao T Kỳ nhìn thầsrIn thái oai nghiêm của nhịHHB vịLn thiếu chủ bấlt giác không rét mà run, hít một hơi chân khí, lấIjOy lạli can đzPqbtm nói:

- Chỉj dụ của lão nhân gia còn nói, nhịPMP công t, tứwRJ tiểPJMu thư giảIjOi quyết vic xong lp tứIc trở v bảrELo phục mnh!

Vân Trung NhạtIn thu thầIjOn quang lạti thở dài nói:

- Được rồi, ta biết!

“Kê Minh t” nằjm ở phía Đông Huyn Vũ sơn cách Bắnjc thành Kim Lăng khoảMung bảBQsy dm. Nguyên là “Đồng Thái t” thờIi Lục triu Lương đjloti. Đến thờMWti Hồng Vũ đlổi thành Kê Minh t, hai bên tảPMP hữbtu viết “ĐwRJi Thiên Thế Giới, BấWddt NhịrYW Pháp Môn”, nét bút cứlng cỏi hùng vĩt nhấqOmt đLmDYrnh là thủ bút của danh gia.

Chùa nhỏ, chỉK có tin hu hai dãy, tuy nhiên hương hỏa không lúc nào tàn.

Sau chùa có “Hát Mộng lâu” là một chỗ ngắYm cảjinh tuyt hảOQo, t đlây nhìn v phía Tây, Trườbtng Giang lấrYWp lánh xa xa, bình nguyên xanh mát ngút ngàn khiến ngườEwi ngắBQsm cảzPqnh tiêu tan dục nim.

Trờdtji đWKã hoàng hôn.

Bên ngoài Kê Minh t hai cỗ xe song mã phi tới như bay.

Hai cỗ xe dng lạIjOi, Vân Trung Nhạtrrn với Vân Trung Phụng rờQzLi xe chm rãi bước vào sơn môn.

Vân Trung NhạHHBn cùng tri khách tăng trao đbtổi mấdtjy câu, tri khách tăng lp tứrELc dn lộ, ba ngườMui đPJMi ra Hát Mộng lâu, dng lạWddi trước ca tịdtjnh thấrYWt ở mé Tây.

Trong tịDCnh thấHHBt vọng ra tiếng đKọc sách sang sảjlng, thì ra ngườjli ấMuy đjiang đHHBọc thiên “Thu Thủy” trong Nam Hoa kinh của Trang T.

Trên tòa lầmbu cao cao, trong căn phòng yên tĩjinh đOoối mt với ánh tịYrch dương đtỏ ối, TrườwRJng Giang lấIp lánh giát bạJlc, lạIi đQzLọc danh tác của cố nhân, cảmhnh ấbty tình ấDCy tht thoát tục không vương chút khói bụi trầOon gian. ChỉLn nội một đHHBiểIm này thôi thì tâm trườPMPng, khí đIộ, tư tưởng của chủ nhân tịPtnnh thấlt không cầtIn nói cũng có thểEw biết đlược.

Tri khách tăng gõ nhẹ lên cánh ca tịtInh thấJxt ba lượt.

Tiếng đlọc sách trong tịInh thấQzLt chợt im lng, ca phòng mở ra, một đYrla bé trai đPJMộ mườzPqi lăm mườnji sáu tuổi, mi thanh mục tú xuấIjOt hin giữIjOa ca, đYrôi mắOQt to đIen lay láy lướt qua ba ngườti đBQsYrng bên ngoài, cuối cùng dng lạLmDi trên mt tri khách tăng. Giọng trong trẻo có phầjn ngạrPwc nhiên hỏi:

- ĐMWti hòa thượng, nhịOo vịY này là...

Tri khách tăng chấtp tay hành l nói:

- Hai vịIjO quý khách đRIây cầLnu kiến Tống công t.

ĐJxa bé đrELưa mắPJMt nhìn lạDCi huynh muội Vân gia một lầmbn nữja, mới cấrPwt tiếng nói:

- Được, chư vịLn chờYr cho một lát.

TịMunh thấDCt này có ba gian, bên ngoài là một thư phòng, kiêm luôn khách sảtrrnh, bày trí giảHHBn dịot mà văn nhã, có đrYWủ cầjlm, kỳ, thi, họa, tuy đllng bên ngoài nhưng vn cảjim thấPJMy đjlược cái không khí trong nhà. Thanh tao, thoát tục của căn phòng.

Tiếp sau đrELó một thanh niên văn sĩj mình mc thanh y, đtotu chít khăn thư sinh, t bên trong thư thái chầrPwm chm bước ra.

ChỉqOm thấIjOy chàng tuổi trạnjc hai mươi sáu, hai mươi bảRIy, mày kiếm chạQzLy dài vào hai bên thái dương, mắBQst sáng như sao, mũi cao thng, môi tợ thoa sơn, sắQzLc mt hồng hào, thểPtn chấRIt va mm mạRIi va tráng kin, dáng ngườrELi dong dỏng cao, thầWKn thái phiêu dt.

Vân Trung NhạIn trước nay vn t thịr là ngườtIi tướng mạro phong lưu bt nhấDCt, giờJx thấjly đJxối phương bấBQst giác cũng phảIi khen thầtm. Đến cảsrI Vân Trung Phụng bình thườYng coi nam nhân như cỏ rác, ánh mắYrt va chạjim phảMWti đMWtối phương bấlt giác tim đrp rộn ràng, trên đWddôi má không biết t đnjâu bỗng hin đMWtến hai mảKng mây hồng.

Thanh y văn sĩPJM đtmbng giữbta ca phòng như ngọc thụ trước gió, mục quang lướt nhẹ qua phía huynh muội Vân thịjl, ming mỉbtm một nụ cườdtji nói:

- VịLn nào cầPtnn gp Tống Thiên Hành...

Vân Trung NhạRIn bối rối mỉrPwm cườJli ôm quyn nói:

- TạIjOi hạPMP Vân Trung NhạwRJn, cùng xá muội Vân Trung Phụng mạjlo muội cầWKu kiến Tống đzPqIi hip.

Tống Thiên Hành nghe nói, trên gương mt một thoáng kinh ngạrYWc lướt qua, mày kiếm hơi cau lạYri, ming vn nở một nụ cườjii nói:

- Ồ! Thì ra là hip giá của Vân nhịPtn công t và Vân tứLmD tiểwRJu thư, tht là rồng đIến nhà tôm, Tống Thiên Hành tht vạMWtn hạrnh, vạJln hạjnh.

Tiếp theo đPJMưa tay chỉLmD vào trong phòng khách sáo:

- Mờli! Mờti!

Vân Trung NhạrYWn, Vân Trung Phụng theo sau Tống Thiên Hành vào trong thư phòng, tri khách tăng hành l cáo lui.

Song phương phân chủ khách ngồi xuống, đOodtja bé dâng lên ba chung trà, rồi kéo ghế ngồi xuống một bên, song mục cứRI chăm chăm nhìn c chỉY của huynh muội Vân gia.

Vân Trung NhạPtnn nhấJlp một ngụm trà nhìn đsrIIa bé rồi chuyểnjn sang nhìn Tống Thiên Hành mỉEwm cườrELi nói:

- Tống đWddWddi hip, vịPtn tiểrPwu ca này là lnh cao túc (đji t)...

- Không, đjiây là tiểlu sư đr Hổ nhi, niên ấBQsu vô tri, xin nhịI vịl đQzLng chê cườKi.

ChuyểIn mắQzLt nhìn qua Hổ nhi nói:

- Sư đEw còn chưa ra mắnjt Vân nhịot công t và Vân tứMWt tiểjlu thư.

Hổ nhi đRIqOmng dy hành l nói:

- Hổ nhi ra mắDCt nhịsrI công t, tứdtj tiểPJMu thư.

Thái đWddộ của hắln nghiêm nghịtI, hành đmbộng ngay ngắzPqn, khiến Vân gia huynh muội không khỏi phục thầlm.

Vân Trung NhạQzLn mỉQzLm cườqOmi hỏi:

- Hổ nhi lão đQzL năm nay bao nhiêu tuổi rồi...

- TạLmDi hạEw năm nay mườji lăm tuổi.

- Lão đrPw tuy nhỏ tuổi nhưng bảIn lãnh chắrPwc cũng học đmhược nhiu...

Hổ nhi tỉtnh như không:

- Không nhiu, sư huynh nói tạoti hạMu tuổi còn nhỏ, tối kỵ tham đla bấIt hóa!

Ủa, sao vic luyn võ lạPMPi chi đjến sư huynh làm vy...

Sắrc mt Vân Trung NhạEwn ngạMuc nhiên chưa biết Tống Thiên Hành đqYã đbtỡ lờIi:

- Võ công của Hổ nhi sư đLmD do Tống Thiên Hành thay sư phụ truyn dạly.

Tống Thiên Hành đWddột ngột đnjổi giọng nhìn Vân Trung NhạOQn hỏi:

- Vân nhịEw công t, Vân tứDC tiểtrru thư hip giá quang lâm không biết có đzPqiu chi chỉl giáo...

Vân Trung NhạtIn thu ngay nét cườPJMi nói:

- Tống đdtjmbi hip...

Tống Thiên Hành nghiêm mt ngắOot lờjli đRIối phương:

- Nhịdtj công t, Tống Thiên Hành đLnọc sách luyn kiếm lưỡng din bấmbt thành, đEwối với giang hồ đJlồng đPMPwRJo chng chút công lao, hai tiếng “đrYWrPwi hip” tht không dám nhn, xin nhịYr công t lượng thứrPw.

Vân Trung NhạqOmn mỉIjOm cườIjOi chữKa thẹn:

- Tạjli hạEw cung kính không bằmbng tuân lnh, tạtrrm thờqOmi dùng chữtI “tiên sinh” tôn kính các hạEw!

Tống Thiên Hành nhếch mép, một nét cườti khó hiểYu thoáng qua nét mt, nói:

- Tống Thiên Hành đQzLược giang hồ đPtnồng đDCOQo yêu mến, nguyên có ngoạJli hiu “Hảnjo HảJxo tiên sinh”, nhịPJM công t dùng hai tiếng “tiên sinh” tạdbqi hạmb không dám phảotn đdbqối.

Vân Trung NhạrPwn mỉdbqm cườKi nói:

- Huynh muội tạKi hạEw mạqYo muội đsrIến đbtây quấIjOy rối thanh tu của Tống tiên sinh, trong lòng đrELã thấOQy bấLmDt an, nhưng quảrPw tht lầrYWn này đJxến đEwây có mấOQy lờbti mạrYWo muội muốn nói, nếu có đrPwiu chi đLmDườJxng đYột, xin Tống tiên sinh nim tình giang hồ đOQồng đmbqYo lượng thứbt.

Tống Thiên Hành mỉdbqm cườIi:

- NhịWK công tđJliu chi chỉK giáo, Tống Thiên Hành ra tay cung hầLnu.

Vân Trung NhạOQn mỉMum cườli:

- TạzPqi hạPJM ming lưỡi vụng v, nói ra sợ có đtiu thấQzLt thố, xá muội khẩPMPu thit anh linh, đLnược tiếng là “NữrEL Tô TầWddn”, nên đQzLến đWKây phảwRJi nhờWdd đLnến xá muội thay thế.

DứsrIt lờQzLi quay sang nhìn Vân Trung Phụng nói:

- TứJx muội, muội nói đli!

Vân Trung Phụng hơi cau đdtjôi mày liu, m mục thoáng hin một tia nhìn khó hiểDCu, nhìn sâu vào mắnjt Tống Thiên Hành cấlt giọng trong trẻo nói:

- Tống tiên sinh, gia huynh đKã nói như vy, xin lượng thứYr tiểQzLu nữmb đMWtườtng đotột.

Tống Thiên Hành va hiếu kỳ va khó hiểdtju, gt đPMPWKu nói:

- Xin tứot tiểJxu thư chỉrEL giáo.

Vân Trung Phụng nghiêm nghịmb nói:

- Tống tiên sinh hin là nhấMut thế kỳ tài, võ công siêu tuyt, nhưng trước nay vn chưa có ý xuấIjOt thế, cứjlLnn cư một nơi sơn thủy hữLmDu tình, hơn nữOoa tiên sinh có nói trước, coi thườBQsng danh lợi, không muống dương danh giang hồ, bởi vy tiểJxu nữqOm tht không dám nói thng.

Khai môn kim sơn, lờtrri lẽ sắnjc bén, xem không hổ với ba chữI “Nữbt Tô Tầtn”.

Tống Thiên Hành cườIi ha hảdbq nói:

- TứqY tiểmhu thư nói như vy chỉMWt sợ sai đjiối tượng rồi.

Vân Trung Phụng hỏi lạrYWi:

- Tiên sinh nói vy là sao...

- Lúc nãy Tống Thiên Hành cũng đmbã nói qua, đtrrọc sách luyn kiếm lưỡng din bấPJMt thành, làm gì có “nhấrt thế kỳ tài” với “võ công siêu tuyt”... Trước mắBQst bởi không có sở cư thân phảli ẩtrrn thân ở nhờmh chốn thin môn, nào dám nói tới chuyn ẩjin cư chốn sơn thủy hữEwu tình.

Vân Trung Phụng mỉJxm một nụ cườdbqi mê hồn nói:

- Tống tiên sinh nhấwRJt đMWtPtni kỳ tài, làm sao lạjli thốt ra lờMui không tht lòng như vy.

- Tứbt tiểtu thư da vào đQzLâu mà đJxoán đYJxnh như vy...

- PhảIjOi chăng Tống tiên sinh nói nhữqOmng lờLni nói lúc nãy đdtju xuấdbqt phát t tâm, không một lờqYi sai...

Tống Thiên Hành cườRIi nhẹ:

- TứqOm tiểMuu thư nói như vy, chắQzLc có căn cứsrI vữMWtng chắOQc...

Vân Trung Phụng buông gọn:

- Đương nhiên!

Tống Thiên Hành mỉLnm cườJxi:

- LấYy gì làm chứtng...

- ThờKi cơ đrPwến lp tứBQsc đrPwưa ra nhờIjO Tống tiên sinh chỉDC giáo.

- Nhưng Tống Thiên Hành có thểj lp tứMuc đYưa ra lờrELi phảIn bác nhữjing lờOQi của tứDC tiểdbqu thư nói lúc nãy.

Vân Trung Phụng nhướng đMuôi mày liu:

- TiểJlu nữPJM hầPJMu nghe lờmhi cao lun.

Song mục Tống Thiên Hành thoáng hin tia sáng lạRI lùng, nhếch mép cườIi nhẹ nói:

- ChắzPqc tứI tiểmhu thư cũng biết qua lai lịEwch của m hiu “HảQzLo HảWKo tiên sinh” của Tống Thiên Hành này...

Vân Trung Phụng gt đPJMPtnu:

- Không sai, có nghe các nhân vt giang hồ nói qua.

Tống Thiên Hành vụt nghiêm sắjlc mt nói:

- Vy thì đIủ rồi, Tống Thiên Hành này lấPMPy muôn vàn khổ ảMWti, vô bin khuấPJMt nhục đIjOổi lấly tước hiu đYràm tiếu của đbtồng đrjlo giang hồ “Hảto Hảto tiên sinh”. Nếu Tống Thiên Hành này quảmh là “nhấtrrt thế kỳ tài, võ công siêu tuyt” thì cớ gì im hơi lng tiếng chịMuu khuấIt nhục bấqOmy lâu nay mà không có chút hành đtIộng nào đdtjsrI thanh minh với võ lâm đdtjồng đdtjlo...

Vân Trung Phụng đHHBIo mắdtjt một vòng, cườsrIi tươi:

- Đó chính là chỗ cao minh của Tống tiên sinh vy!

Hơi ngng lờMWti một chút, làn thu ba thăm thm của nàng nhìn sâu vào mắmht Tống Thiên Hành tiếp lờWddi:

- Theo chỗ tiểRIu nữI biết đIjOược, Hoài Âm HầqYu Hàn Tín cũng tng chịPtnu qua cái nhục lòn trôn giữja chợ, nhưng công tích vĩj đlli của ngườMWti cũng không vì thế mà không có!

Đôi mắEwt của Tống Thiên Hành chợt tối lạri:

- Tống Thiên Hành là ngườqYi thườdbqng nào dám sánh ngang với bc tiên hin!

Vân Trung Phụng không chịtu buông tha, mỉotm cườrPwi tiếp:

- Tống tiên sinh sai rồi, tiểwRJu nữqY thiểLnn cn xin có lờrPwi mạto muội, Hàn Tín đotối vợi đWKqYi hán có công khai quốc, công tích này không thểsrI phủ nhn, nhưng căn cứPMP vào cá tính mà lun, Hàn Tín là ngườnji yếu mm, thiếu quảYr đOooán, chưa đdbqủ khí khái của bc đPMPMWti trượng phu, đEwến lúc mấIt mạLmDng ở “VịPJM Ương Cung” mới nói câu “hối hn vì không nghe lờMWti can gián của Văn Thông”, th hỏi vic này lấqYy gì bù đtItIp nổi...

Tống Thiên Hành giơ ngón tay cái lên, gt đjimbu tán thưởng:

- Cao lun! Cao lun! Tống Thiên Hành thành tâm bội phục!

Vân Trung Phụng mt tỉtnh bơ, cườPJMi nhẹ:

- T đDCó mà xét, tiểjlu nữsrI cho rằLmDng ngườIi không đYráng sánh chính là Hoài Âm HầQzLu Hàn Tín chứmh không phảQzLi là Tống tiên sinh. Kỳ thc với tài hoa của Tống tiên sinh, không nhữjlng dành một chứrYWc khanh chứPtnc tưởng d như lấPJMy đsrIồ trong túi mà cảmb vic tranh ngôi hoàng đPtnế cũng không khó...

Tống Thiên Hành mỉrPwm cườqYi xua tay kêu lên:

- Đủ rồi tứOQ tiểdtju thư, cứQzL coi như Tống Thiên Hành đIược như lờWKi tứzPq tiểmbu thư nói đOQi, vy thì chuyến đrYWi này của hin huynh muội chắjlc phảKi có vic đmbc bit quan trọng rồi.

Vân Trung Phụng cườjli tươi nói:

- Tống tiên sinh cao minh như vy chắqOmc đPtnã sớm nhìn thấju tâm trườrPwng của huynh muội tiểYru nữrPw, tiểtu nữt cũng xin nói thng không cầIn giấrELu giếm.

Hơi dng lạqOmi một chút, mục quang vn chăm chú nhìn vào mắjt Tống Thiên Hành tiếp lờYri:

- Gia phụ ngưỡng mộ Tống tiên sinh đdbqã lâu, sớm có ý thỉIjOnh cầtrru Tống tiên sinh xuấjt thế, cùng sáng lp s nghip kinh thiên đPMPộng đPMPqYa trong võ lâm. Nhưng him một nỗi gầEwn đOoây bảtn bảro biến cố liên miên, không thểjl t thân thỉPMPnh cầrELu, đwRJành phái huynh muội tiểmhu nữLn...

Tống Thiên Hành nghiêm mt ngắbtt lờWddi:

- Tứdtj tiểotu thư, chuyn này đtIến đMuây chấqYm dứrPwt, thịmhnh ý của lnh tôn Tống Thiên Hành tâm lãnh, hin huynh muội hồi bảLmDo phục mnh xin chuyểmbn lờLni mong lnh tôn lượng thứzPq!

Vân gia huynh muội nghe nói đqOmồng thấYrt sắrc, Vân Trung Phụng ý hơi gin hỏi:

- Hà cớ gì Tống tiên sinh c tuyt thành ý của ngườmhi ngàn dm đsrIến đwRJây...

Tống Thiên Hành thở dài nói:

- Tống Thiên Hành quảLn có nỗi khổ tâm riêng, hơn nữJxa vic này không tin báo cho ngườtrri ngoài. Nhưng Tống Thiên Hành thành tâm báo cho hin huynh muội Tống Thiên Hành không phảPMPi cố ý làm cao, đQzLồng thờrELi thịjinh tình của lnh tôn xin nguyn khắrPwc cốt ghi tâm...

- Đêm đmbã muộn, nơi này cô lu không tin đtIãi khách, cũng không dám làm mấdtjt thờJxi giờot vàng ngọc của hin huynh muội nữPtna!

VịrYW “Hảto HảrYWo tiên sinh” này quảqY đrPwã hạLmD lnh trục khách.

Vân Trung Phụng nhìn Vân Trung NhạIn cườKi buồn nói:

- Nhịjl ca, tiểIjOu muội vô năng không làm tròn sứI mạqOmng, xem ra chỉOQ còn cách đtưa ra pháp bảqYo cuối cùng mà thôi.

Tống Thiên Hành nghe nói kinh ngạKc nghĩrEL thầmhm “lạzPqi còn pháp bảro cuối cùng” nữwRJa. VịQzL “NữrEL Tô TầOon” này quảDC không phảLni đtIơn giảotn.

Vân Trung NhạYrn thò tay vào túi lấry ra một phong thư phong kín, hai tay đEwưa qua cho Tống Thiên Hành mỉPMPm cườOoi nói:

- Xin Tống tiên sinh đHHBọc hết bứWddc thư này rồi hãy hạrYW lnh trục khách.

Tống Thiên Hành tiếp lấjiy phong thư, mục quang va chạsrIm vào bút tích ghi trên phong bì, bấYrt giác thầwRJn sắzPqc biến đotổi, không kịtrrp hỏi thêm câu nào, vội vàng xé phong bì rút ra một bứLmDc thư. ThấIy bên trên dày đlc lối chữr hành thảJlo, viết như vầty:

T Nam hin đzPq!

T khi cách bit ở Cố Đô, thoắtrrt cái mà đjã mấjy mùa nóng lạPJMnh. Ngu huynh cầPJMu chúc đwRJ ngh nghip tinh tiến, thân tâm vô ngạti!

Ba năm trước đnjây ngu huynh dưới danh nghĩqYa Hứbta Trọng Lương nhn lãnh chứYrc Tổng quảPJMn Kim Thang bảjio. Trong thờmhi gian đWddó đlược Thiết lão hết lòng đRIãi ngộ, đJxồng s kính vì, nên cũng dụng tâm sở học báo thâm ân của Thiết lão.

Không may hung tin truyn đzPqến, gia mu bịzPq Thúy Hoa thành bắMut làm con tin. Thúy Hoa thành lấrELy tính mnh gia mu uy hiếp ngu huynh. Ngu huynh thân làm nhi t, không còn cách chọn la nào khác, nhưng thân chịLmDu ân tri ngộ của Thiết lão chưa báo đLnáp trong muôn một, lúc này Kim Thang bảqOmo ngoạJxi họa nội phin liên tục phát sinh, làm sao nhn tâm rũ áo ra đli...

Hin đrPw thân mang tuyt học, trí tu siêu phàm, nếu chịEwu hạbt thân nhn chứEwc Tổng quảmhn Kim Thang bảOoo không nhữwRJng có thểK khng đbtIjOnh tài ngh, Kim Thang bảbto hưng thịBQsnh cũng là một vn may cho võ lâm đnjồng đmbJlo, dùng đnjó khắHHBc chế thế lc tà ma, hơn nữEwa cũng làm nhẹ bớt tội vô nghĩIjOa hữlu thủy vô chung của ngu huynh, nhấQzLt c lưỡng tin, cao ý của hin đBQs thế nào...

Ngu huynh t lấtIy làm hổ thẹn, sở học kém xa tiên hin T Nguyên Trc, khốn thay cảnjnh ngộ lạJli cùng T Nguyên Trc tương đOoồng. Còn hin đLn tuy không phảDCi là Gia Cát tiên sinh, nhưng sở học lạrPwi hơn xa Gia Cát Lượng, bởi Gia Cát Lượng không có đOQược võ công cái thế như hin đHHB. Bởi vy ngu huynh tuy không dám sánh với T Nguyên Trc nhưng cũng xin mượn tích “Nguyên Trc tẩsrIu mã tiến Gia Cát”, xin hin đWK nểJx mt ngu huynh mà thành toàn cho!

BảBQsn tánh gia mu chắYrc hin đWK cũng rõ, tuy bịmh rơi vào tay tc t, nhưng hành đJlộng của ngu huynh không như sở nguyn của gia mu. Khốn thay lúc này ngu huynh tinh thầBQsn đWKã loạtn, họa hay phúc xin phó thác trờLni xanh. Nhưng có đJliu khng đotWddnh cho dù sau này có lọt vào tay tc t cũng quyết không hiến thân làm trâu nga cho chúng.

Vài lờoti ai cáo hin đjl.

Ngu huynh T Quân Lượng Tống Thiên Hành đEwọc xong thở dài lẩtm bẩtIm:

- Hin huynh muội đYã có mt thư của T quân, cớ gì không chịMWtu đdbqưa ra sớm, hà tấLnt phảqOmi bày bố thiên la đMWtdbqa võng như vy.

Vân Trung Nhạnjn mỉBQsm cườJli:

- ThiểYn ý của tạri hạr là không nên hành đJlộng ngu muội như vy, ngt vì xá muội tng nghe T đJlnji hip nói Tống tiên sinh thân như tiên hạtIc, coi thườotng danh lợi, nếu không có mt của T đjEwi hip sợ mấtrrt công mà cầrPwu không đBQsược hin tài. Xá muội t