Càn Khôn Song Tuyệt
Hồi 1: Nhn lờlRri xuấNct thế

Thế trong thiên hạAnN phân lâu tấdat hợp, hợp lâu tấlt phân, đoây có lẽ là đgvIytKo trờYi vy.

Võ lâm đnqdai cuộc cũng phảrri theo lẽ trờMi, tứDXgc thịilnh cc tấzqt suy, suy cc tấilt thịgEnh. Tuy nhiên lúc cc suy cũng phảri coi ngườgpPi đgpPương cuộc có hành đPoộng thế nào, chưa chắrrc sau đUtó có thểghg thịIxnh đAnNược; nhưng lúc cc thịUtnh, chỉfzC cầEn sai sót một ly lp tứdac có thểVp suy vong trong khoảghgnh khắXUic.

Đây có lẽ là chân lý tuyt đPoối, không có chút bit l, cục din võ lâm đlRrương thờytKi là một chứgvIng cứAnN hùng hồn minh chứUYng cho đRVYIxo trờBjPi đvkã thut ở trên.

“Kim Thang bảvko”, cứil theo tên mà xét phảdai là một tòa bảgEo kiên cố như kim thạYch.

“Kim Thang bảDXgo” nằDXgm ở chân núi phía Tây của Đông Động Đình sơn thuộc Thái Hồ, lưng da thế núi, mt ngó ra hồ, chiếm một khuôn viên gầqn trăm mu, bốn bên tườMng đhhRá xanh cao hơn năm trượng, trong bảAnNo nhà ca san sát, kiến trúc vữzqng chãi, lưng ta vào núi, cột đlRriêu rườong chạilm, hành lang quanh co dài giằYng đgvIc, tóm lạghgi nhìn vào có thểrdi thấYhly vẻ hùng tráng uy nghiêm.

BảPyAo chủ “VạytKn Lý Phi Hồng” Vân Thiết Thành pht tâm hip cốt uy chấrdin giang hồ, suốt ba mươi năm nay vn là Thái Sơn BắgvIc Đdau của võ lâm hắUYc bạrdich lưỡng đjgrnqo bảRYhy tỉrnh phía Nam.

Trong đEytKa hạrdit thấPyAt tỉqnh ở phía Nam, võ lâm có vic dù lớn bằpMng trờYi, chỉPo có một lờAnNi nói của Vân bảKqo chủ thì lp tứAnNc gác kiếm giảvkng hòa, bởi vy võ lâm đjgrồng đXUiPyAo ở bảpMy tỉcnh phía Nam đgpPu gọi Vân bảYo chủ là “Thiết lão”, nội vic này cũng có thểr thấAnNy đDXgược danh vọng đYvka vịRYh của lão trong võ lâm.

Thiết lão tuy tuổi đgEã thấvkt tuầRVYn, râu tóc như cước, nhưng tinh thầln và thểRL lc đBjPu rấrrt khanh kin. Nguyên lúc ngũ tuầrn phối ngu (vợ) bnh vong bao nhiêu năm qua vn không chịYYu tục huyn, nào ngờjgr đlến lúc hoa giáp khai ngoạhDBi (ngoài sáu mươi) mới tục huyn với vịRVY phu nhân tuổi chưa tới ba mươi, dung mạYo như hoa, kẻ bạXUic đhgfqu ngườri hồng din đlã trở thành một giai thoạti truyn tụng võ lâm. Tính đfzCến nay vịDXg phu nhân này mới ba mươi mấvky thôi!

Thiết lão t khi vớ đzqược ngườMi ngọc, vic lớn nhỏ trong bảilo đMu giao cho tam vịghg công t trông coi giảAnNi quyết, hiếm khi lão đMích thân liu lý.

S thườAnNng mà! “Anh hùng nan quá m nhân quan”. Thiết lão đPyAương nhiên là anh hùng, đhrRã là anh hùng thì nào có ngoạrri l, sá gì lờpMi ca ming của thiên hạYY, nào là “t cổ anh hùng lụy m nhân”, nào là “Ôn nhu hương thịYY, anh hùng chủng” (chỗ ôn nhu là mộ anh hùng). Nhân sinh chng qua có thế mà thôi, chng trăm tuổi không ai tránh khỏi ba tấIxt, “Thiết lão” không phảvki ngu si, lý đilâu không hiểClu đBjPiu đPyAó, huống chi lão đchgf như ngọn đqèn cạhhRn dầqu chỉIx còn leo lét trước gió, “ôn nhu hương” không ở thì còn ở chốn nào nữca... Có cơ hội đNcược hưởng phúc lúc xế chiu thì tạhrRi sao lạRVYi không tn hưởng...

Thiết lão có ba vịKq công t và một vịytK thiên kim, đKqRYhi công t Vân Trung Yến, nhịIx công t Vân Trung NhạBjPn, tam công t Vân Trung HạAnNc, tứr tiểClu thư Vân Trung Phụng, tướng môn hổ t, đqương nhiên không phảYYi ngườhDBi phàm tục có thểNc sánh đUtược, đoc bit nhịBjP công t Vân Trung NhạgvIn, bấUYt lun võ công, nhân phẩpMm hay tâm trườghgng, khí đgvIđrUu là lân phụng trong loài ngườYi, có thểnq nói thanh xuấrUt ư lam, băng hàn quá thủy. Thiết lão thườghgng chỉit chàng nói với khách “HắhrRn là Thiên lý câu của Vân gia” (Th Vân gia Thiên lý câu dã!).

Nói vy cũng đDXgủ thấYhly đllRra vịnq của Vân Trung NhạgvIn trong bảDXgo cc kỳ cao quý!

Ba vịrdi công t đoã thành gia thấot, chỉrU có tứlRr tiểghgu thư Vân Trung Phụng niên kỷ tuy đqRVY đRYhôi mươi nhưng vì chọn đvkối ngu quá khắBjPc khe nên đRVYến nay vn chịqu cảYYnh khuê phòng chiếc bóng.

Nói ra cũng thấqy lạRYh, t ngày Thiết lão không lý tới vic giang hồ, danh vọng của Kim Thang bảhDBo trong võ lâm ở bảMy tỉtnh phía Nam t t giảgEm sút, đhhRc bit t khi “Thúy Hoa thành” xuấYhlt hin trên giang hồ. Tiếng tăm của Kim Thang bảhDBo như nước dưới mt trờytKi, cứYhl ngày một cạvkn dầtn, dù ba năm trước có mờytKi đytKược một võ lâm kỳ nhân HứytKa Trọng Lương nhm chứcc Tổng quảKqn, chỉPonh đfzCốn đYhlytKi s, cơ nghip có phầcn khởi sắUtc, nhưng cố gắVpng mấPoy cũng không sao bì đlRrược với oai phong của bảfzCn bảClo trước kia.

Đây phảrUi chăng là nguyên lý “cc thịRVYnh tấClt suy” đEang tác oai tác quái...

Một đqêm khuya tuyết rơi dày đrc, ước chng đrdiêm đDXgã tam canh.

Ở một nơi yên tĩNcnh trong bảytKo, trong “Ninh Vin lâu”, chỗ tịrUnh tu của Thiết lão vn còn thấBjPy ánh đMèn yếu ớt lọt qua khe ca, tiếng quát uy nghiêm nhưng có phầnqn già nua của Thiết lão chốc chốc lạNci truyn ra.

Quái lạghg! Thiết lão gia đjgrã không lý tới vic giang hồ, cớ gì đRYhêm khuya như vy còn đPyAùng đKqùng nổi gin với ai...

Đáng tiếc ca đUYóng then cài, không sao nghe đilược lờRLi nào, càng không thểr nhìn thấqy tình hình bên trong, tht khiến ngườqi ta nóng lòng sốt ruột.

Công phu ước chng ăn xong bữUta cơm, ca lớn Ninh Vin lâu đqột ngột mở ra, một hàng mườYi bốn ngườqi, già có trẻ có, nối gót nhau lng lẽ rờri khỏi Ninh Vin lâu.

NgườUti đli đghgpMu tiên tuổi trạXUic ba mươi lăm, ba mươi sáu, ngũ quan đytKoan chính, tướng mạdao phi phàm, tóc mai dài buông xuống ngc, cốt cách văn nhã, mình mc nho phục, dáng đKqi thong dong t tạrdii, chàng chính là ngườrdii nhấct nhân chi hạUY vạhgfn nhân chi thượng HứNca Trọng Lương đRLzqi hip, Tổng quảKqn Kim Thang bảAnNo.

Ngườhgfi thứvk hai tuổi trạtc ba mươi, đYôi mày kiếm chạMy dài vào trong tóc, song mục lóng lánh hữYu thầDXgn, mình mc kình trang màu lam, hổ hành long bộ, có thểit xem là một trang nam t, đUYáng tiếc chiếc mũi cong cong mỏ ưng khiến nhìn có cảilm giác khó gầRVYn, đló chính là ngườnqi mà Thiết lão xưng là “Vân gia Thiên lý câu” nhịRL công t Vân Trung NhạEn.

NgườAnNi thứM ba là tứpM tiểKqu thư Vân Trung Phụng, mt tròn mày liu, mũi thng má đgpPào, môi tợ anh đoào, răng trắRLng đqu như ngọc, đvkc bit đYYôi mắNct như ánh sao xuyên thấhgfu màn đIxêm khiến ngườiti va chạhhRm vào mục quang nàng không khỏi khiến lòng bồi hồi xao xuyến.

Có lẽ con tạUto đrc bit gia ân cho Vân gia, nên vịr thiên kim đXUiộc nhấAnNt này toàn thân t nét mt đtến dáng đIxi, phong thái dườDXgng như không có nhuốm chút trầdan tục, nhìn dáng đpMi yểgpPu đytKiu, nhẹ nhàng của nàng cứnq tưởng như cu thiên tiên nữAnN.

Đẹp! Quảil là tuyt thế giai nhân.

Tiếp theo sau là bốn bịlRr hộ pháp mình mc ngân y có thêu bốn đqóa kim tinh.

Đoạiln hu có sáu vịytK Đườrrng chủ của nội ngoạAnNi tam đcườzqng, “ChấrUp Pháp đrUườvkng” ĐườUtng chủ Vương Chí Công sóng bước cùng đzqRLi công t Vân Trung Yến đhhRi sau cùng.

Kim Thang bảvko thịonh thờjgri, Vân đjgrYi công t anh minh đPyAĩgEnh đnqpMc là vy, giờit này hai tay bịfzC trói ngược ra sau đrược Vương Chí Công dìu đri, rõ ràng huyt đhgfnqo của chàng đrã bịCl chế mấRLt rồi.

A! thì ra là như vy, thảro nào mt ngườghgi nào ngườri nấPyAy đhDBu tỏ vẻ trầUtm trọng khác thườYng, cảBjP bước chân cũng thấrry nng n, ai ngờMi đghgược trong Kim Thang bảlo đghgã phát sinh biến cố không tin khoán hu.

Một hàng mườnqi bốn ngườpMi sau khi rờXUii khỏi Ninh Vin lâu, không ai nói với ai tiếng nào, lng lng tảUtn ra, ngườghgi nào v cương vịghg ngườfzCi ấgEy.

Tiếp đUtó trong Ninh Vin lâu vang lên một tiếng thở dài vô cùng nng n thê lương, thương cảPom không sao din tảt đqược.

Tiếp nữUta, cánh ca lớn Ninh Vin lâu khép lạrdii, ánh đcèn cũng theo gió tắRLt hết, chỉXUi còn lạytKi tiếng gió bấcc gào thét trên đhgfUtnh lầRVYu, hoa tuyết tung bay đqPoy trờDXgi.

Sau một hồi lâu, chng như toàn thểYhl Kim Thang bảDXgo đoã chìm vào giấPyAc ngủ muộn.

Ở gốc Tây Nam của Kim Thang bảRYho một bóng trắcng như mũi tên xuyên chín tầUYng mây, t trong đhhRột ngột chuyểhgfn hướng ta như sao xẹt, sà xuống cánh rng bên ngoài bảilo.

NgườrUi này là ai... Khinh công tuyt hảlo, thân pháp cao minh!

Mùa đMông giá rét thế này, rng cây đnqã sớm rụng hết lá biến thành nhữong thân cây khô gầhrRy, thưa thớt run rẩNcy trong gió lạpMnh.

Nhân vt thầrdin bí t trong Kim Thang bảoo lẻn ra đfzCEy thân hình như u linh, thoắClt ẩMn thoắhrRt hin giữjgra nhữNcng thân cây, thoắXUit cái đPoã dng chân trước một hàng cây khô, cấKqt giọng còn lạXUinh hơn cái giá rét của đhgfêm đoông, nói:

- Đã chuẩvkn bịIx xong hết chưa...

Hắrdin, thân hình cao gầvky, toàn thân trắtng toát, đghgghgu trùm một túi vảti màu trắrding, chỉjgr cha ra đrrôi mắgvIt phát xạRL hàn quang, nhìn còn ghê rợn hơn mắdat cú mèo giữqa đitêm đjgren.

Quái lạNc, quái nhân này sao lạYYi đithrRng trước hàng cây khô nói chuyn...

Không, hãy còn vic quái lạfzC hơn nhiu!

Hàng cây khô ấlRry bỗng dưng chuyểrn mình đrồng loạfzCt cong xuống, đcã vy lạili còn cấUYt tiếng đYáp lờgvIi:

- Khảci bẩlRrm Lnh chủ, đpMã chuẩln bịrdi xong!

A! thì ra đgpPó là ngườri ăn mc giống y như quái nhân t trong Kim Thang bảRYho lẻn ra, bởi vì bọn họ toàn thân trắqng toát, đilAnNng trên tuyết không chút c đgEộng khiến ngườjgri nhìn d có cảilm giác chúng là một hàng cây khô.

BạYYch y quái nhân lạqi cấClt giọng như phán quan ở đPyAgvIa phủ nói:

- Trách vụ mỗi ngườrdii còn có đrriểlRrm nào chưa rõ...

Một hàng mườhgfi sáu quái nhân nhấrUt loạMt cung thân đrráp:

- Đu rõ cảrdi rồi!

BạClch y quái nhân tiếp:

- Rõ rồi thì tốt, nếu không hoàn thành trách vụ, t lấghgy đthDBu dâng lên tạytK tội!

BạXUich y quái nhân phấqt tay áo, trầAnNm giọng quát khẽ:

- Lp tứjgrc khởi hành!

Mườvki sáu bạBjPch y quái nhân cung thân dạzq ran, thối lui ba bước xoay ngườlRri tung lên, chỉRVY trong nháy mắlRrt đUtã biến mấhgft giữrUa rng cây trắvkng xóa.

Bạitch y quái nhân phấct tay áo một cái, một luồng kình phong cương mãnh lướt qua, dấKqu chân của mườjgri sáu tên thuộc hạKq lưu lạrri trên tuyết lp tứitc bịt quét sạilch trơn.

Hắtn t t quay ngườrri lạUti, hai lỗ trống trên túi vảrri trắgpPng phát ra hai đhhRto hàn quang khiếp hồn ngườli, ngưng mục nhìn một gò tuyết nhô cao lên mt đilhgft cách đtó ngoài mườhgfi trượng, cấpMt lên một tràng cườgpPi như t dưới âm ty vọng v:

- Phàm kẻ cắilp khó thoát khỏi tay bà già, các hạq đgEdang dy đYYi!

Một tràng cườhDBi giọng già nua nhưng không kém phầPyAn oai mãnh t sau gò tuyết cườRYhi vang cấqt lên, bạPyAch y quái nhân đitã nhanh như chớp tiến tới sau gò tuyết cấMt giọng lạgvInh như băng cắKqt đqXUit tiếng cườqi, nói:

- Nếu tôn giá còn muốn sống thêm ít khắqc nữrra thì nên biết đtiu một chút.

BạYYch y quái nhân chưa dứrUt lờdai, đlRrcng sau gò tuyết đPyAã đhDBtng dy một lão nhân mình mc ngân bào, lão nhân không ai khác hơn là một trong bốn vịhhR Tứjgr tinh hộ pháp, “Quỷ Ảnh T” Khưu Kính Ngân.

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân mắYYt xạgpP hàn quang chú mục nhìn xoáy vào bạBjPch y quái nhân, trầVpm giọng nói:

- Không ngờq trong Kim Thang bảto lạEi có mai phục đhDBoch nhân cao minh như các hạPyA.

Bạghgch y quái nhân cấhDBt giọng cườrri âm âm nói:

- Vy sao... Coi như tôn giá đRVYêm nay đzqược đtrri khai nhãn giới, xem ra cũng không uổng một đDXgpMi...

Hơi dng lờghgi, giọng nói của hắgpPn vụt trở nên lạYhlnh toát:

- Khưu Kính Nhân, đMêm nay dườYng như không phảKqi đrrến phiên ngườrUi luân trc phảqi không...

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân h nhẹ:

- H, loạXUin thầVpn tc t ai ai cũng có quyn trng trịvk...

Bạitch y quái nhân thung dung ngắgvIt lờYYi Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân:

- Cái này gọi là “Thiên đDXgàng hữRVYu lộ quân bấytKt tẩdau, đgvIla ngục vô môn t nhiên lai”. Khưu Kính Nhân, ngươi biết ta là ai không...

Tinh quang trong song mục của Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân lóe lên, giọng như chuông đhgfồng:

- Ngươi là đgpPồ gì biến thành, lão phu mườhDBi phầUtn đKqoán đgEược tám chín, chỉjgr cầCln lột đilược túi vảNci trên đAnNfzCu ngươi là có thểnq chứcng thc giảXUi thiết của lão phu!

BạrUch y quái nhân cườti lành lạVpnh nói:

- Hay lắhDBm! Bổn tòa vì đytKrdic hiếu sinh thành toàn cho ngươi, t tay ta giở túi vảdai ra cho ngươi nhìn rõ đYzq khi chết đIxi còn không biết chết dưới tay ai.

Ý đzqã rõ ràng, đhgfối phương muốn giết ngườytKi dit khẩqu.

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân thân làm TứXUi tinh hộ pháp trong bảVpo, một thân võ công của lão không phảAnNi tầqm thườAnNng, tuy trong lòng có hơi úy kỵ thân pháp siêu tuyt của đnqối phương, lão âm thầKqm vn đrủ công lc, ngưng thầitn giới bịRL, nhưng lúc nãy lão đvkã có nói qua thân phn của đcối phương mườKqi phầDXgn đRVYã đNcoán đhDBược tám chín, đVpây không phảhgfi là lờrdii hư huyn, đhhRương nhiên lão t tin có thểrU chế phục đMược đrối phương, nên tuy ngưng thầrdin giới bịVp, nhưng không có chút run sợ nào, có đhrRiu đYYôi mắAnNt như hai ngọn đtèn của lão nhìn không chớp nhấlt c nhấytKt đhrRộng của đYối phương, trầYYm giọng nói:

- Tốt nhấXUit tôn giá nên t thúc thủ chịAnNu trói, trước mt BảVpo chủ lão phu còn nói đRYhỡ cho tôn giá vài lờKqi.

BạRYhch y quái nhân cườCli nhẹ nói:

- Ngươi nói quảghg tht còn hay hơn hát. Khưu Kính Nhân! Nhìn cho k, đilây là điliu ngươi thấKqy đMược sau cùng ở dương thế đYhló!

Va nói hai tay hắrn t t đnqưa lên, chiếc túi vảili cũng t t đfzCược kéo lên...

Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân ngay trong lúc ngưng tụ tinh thầDXgn nhìn rõ bảRYhn lai din mục của đhhRối phương, bấRYht giác lão chấMn đRYhộng toàn thân buột ming nói:

- Giỏi cho đRLồ lòng lang dạUY sói, quảE nhiên là...

Tiếng “là” va thốt khỏi ming, đgpPột nhiên biến thành một tiếng rú thê thảdam, thân hình lão bổ tới trước, song chưởng đYYRVYy ra.

BạhrRch y quái nhân h lạEnh một tiếng, lách nhẹ ngườvki tránh đAnNược chiêu lôi đRVYình tuyt mạqng của đgvIối phương, xoay ngườqi vung chưởng ấYYn lên “Linh Đài” huyt của đrối phương.

“Bùng” một tiếng, thân hình cao lớn vạgvIm vỡ của Khưu Kính Nhân như diu đpMNct dây văng ra xa hơn năm trượng, sau khi rơi xuống mt tuyết còn lăn thêm năm sáu vòng nữUta mới nằEm im bấpMt đXUiộng.

BạhhRch y quái nhân như u linh lướt tới bên thi thểXUi Khưu Kính Nhân đhrRưa tay bắXUit mạXUich, sau khi xác đoBjPnh đlối phương quảUY đDXgã chết hắrrn mới cấRLt một tiếng cườVpi trầKqm lạRLnh lẩqm bẩUtm một mình:

- Khưu Kính Nhân, không phảMi ta quá ác đrrộc vô tình, chỉBjP trách ngườrdii không nên khám phá ra hành tung của ta...

Chưa dứnqt lờgpPi bỗng hắjgrn đgEột nhiên quay ngườPoi lạti...

Mườrri trượng ngoài đlRrã xuấytKt hin một bóng xám, nhanh như một mũi tên xẹt tới, thân hình chưa tới đrrã quát lớn:

- Tc t, nằghgm xuống cho ta!

Một luồng kình phong di sơn đUtMo hảYYi chụp xuống đcdau bạIxch y quái nhân.

BạYhlch y quái nhân cườqi lạhDBnh một tiếng song chưởng t phi:

- Chưa hn!

“Bùng” một tiếng nổ long trờnqi, cuồng phong dây bốn phía tuyết bay mịXUit trờgvIi, bạYhlch y quái nhân mượn chấfzCn lc tung ngườYhli ra xa hơn mườjgri trượng, thân hình nhô lên thụp xuống mấhhRy cái đzqã biến mấrdit trong bóng đAnNêm.

Còn bóng ngườPoi áo xám sau khi giao chưởng với đcối phương lui luôn ba bước mới giữda đIxược thăng bằilng.

ChỉPyA thấKqy hổ mục trợn ngược, chòm râu không ngớt rung đPoộng, sắvkc mt cc kỳ khó coi nhìn theo hướng bạrdich y quái nhân mấnqt hút, ming không ngng nhắgpPc đlRri nhắrc lạzqi câu nói:

- Ta già rồi sao... Ta già rồi sao......

Dưới ánh sáng t mt tuyết hắhhRt lên, chỉAnN thấlRry mt lão tở trăng rằXUim, đqôi mắgpPt lóng lánh hữEu thầpMn, thân hình cao lớn, chòm râu trắRYhng xóa buông dài trước ngc, áo bào xám bay phầhgfn pht trong gió lạrnh.

Lão là ai... Lão chính là Kim Thang bảNco BảKqo chủ, đytKược võ lâm đzqồng đhDBzqo bảUty tỉhhRnh phía Nam cung kính gọi là “Thiết lão”, VạNcn Lý Phi Hồng Vân Thiết Thành.

Lão nói một hồi câu “ta già rồi sao... ” sau đIxó hổ mục ngấgpPn l, quay nhìn thi hài nằgEm dài dưới đKqhhRt của Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân, giọng thống khổ vô ngầrUn nói:

- Lão hữcu! Ngươi yên tâm ra đKqi, món nợ máu này t tay lão phu sẽ đIxòi lạti cho ngươi!

Lin đXUió hai bóng ngườgpPi ta như hai luồng khói đhDBã đXUiến bên Thiết lão, đrdió là nhịq công t Vân Trung NhạUtn và Tổng quảjgrn HứDXga Trọng Lương.

Vân Trung NhạPon thân hình chưa dng lạli đfzCã phục xuống ôm Thiết lão hỏi:

- Phụ thân! Đã xảrdiy ra vic gì...

HứYYa Trọng Lương cũng đrrồng thờYhli hỏi tiếp:

- BảEo chủ... ạytK! Khưu hộ pháp...

Chưa nói hết lờqi cũng vội ngồi xuống quan sát thi thểr của Quỷ Ảnh T Khưu Kính Nhân.

Một lúc sau Vân Trung Nhạhgfn nghiến răng nói:

- Tc t ác đrộc!

HứMa Trọng Lương dườrrng như cũng đoồng thờIxi với Vân Trung NhạgvIn đfzCPyAng dy nhìn Thiết lão hỏi:

- BảUto chủ nhìn thấYhly tên tc tly...

Thiết lão thở dài nói:

- Có thấYhly, thm chí cùng lão phu giao thủ một chưởng.

Vân Trung NhạRYhn tiếp lờjgri:

- Phụ thân, tên tc t đgpPó thế nào...

Thiết lão nói:

- Là một quái nhân toàn thân mc đBjPồ trắtng, thân hình cao gầgEy, hắrdin che mt.

Vân Trung NhạBjPn nhìn HứKqa Trọng Lương nói:

- Hứta huynh, hai ta chia nhau truy tìm!

Thiết lão khoát tay nói: truyn copy t tunghoanh.com

- Vô dụng, giờUY này đAnNhDBch nhân đghgã đfzCi xa hơn chục dm rồi.

Dng lạoi một chút, lão quay nhìn HứDXga Trọng Lương nói:

- Trọng Lương, với cái chết của Khưu hộ pháp ngươi có kiến giảVpi gì...

Hứita Trọng Lương trầUtm ngâm:

- Hin trườDXgng không có vết tích ác đRVYjgru, rõ ràng Khưu hộ pháp táng mạhDBng dưới một chiêu của đIxối phương. Nhưng với võ công của Khưu hộ pháp mà lun, kẻ có thểrdi một chiêu giết chết Khưu hộ pháp trong giang hồ có thểRL đRYhếm trên đcytKu ngón tay, nhưng theo thuộc hạc quan sát thấDXgy cái chết của Khưu hộ pháp dườRVYng như không phảpMi do công lc thua kém đYYối phương.

Nói đIxến đKqây hắAnNn quay nhìn Vân Trung NhạUYn tiếp:

- NhịRVY công t trí tu như biểMn, lúc nãy kiểqm nghim di thểM của Khưu hộ pháp chắqc cũng phát hin ra đgEiu gì.

Lúc này nhân viên phụ trách trc đhgfêm của Kim Thang bảco nghe đdaộng lục tục kéo đghgến, có tới bốn chục ngườVpi, nhưng nhìn thấPyAy các nhân vt đfzCMu não trong bảqo đrUang thảEo lun tình hình nên ngoài một vịrU TứytK tinh hộ pháp khác, Thang ChấPon, có trách nhim tổng tuầgEn đilêm nay, lng lng đjgrến gầBjPn Bảqo chủ chịgEu tội, ngoài ra đUYu đUtong xa xa, đrUến thở cũng không dám thở mạhDBnh.

Vân Trung NhạYYn thấhgfy Hứghga Trọng Lương hỏi đAnNến ý kiến mình bấgpPt giác hơi trầPyAm ngâm một chút rồi chm rãi nói:

- Hứzqa huynh quảAnN là cao kiến, tiểgvIu đzq cũng cảjgrm thấghgy như vy, đMồng thờdai tiểlRru đPyA cũng nhn thấgvIy Khưu hộ pháp võ công không nhữKqng không thấlp hơn đjgrối phương mà dườPong như còn biết đfzCược một ít bí mt của đIxối phương, nếu không cớ gì kẻ đUYUYch không bỏ đBjPi cho xong, lạCli nghĩhDB trăm phương nghìn kế giết ngườrdii dit khẩYu.

Thiết lão cùng HứfzCa Trọng Lương đClu gt đPyAru đRYhồng ý kiến giảoi của nhịYhl công t cc kỳ có giá trịfzC.

HứYhla Trọng Lương nhìn Vân Trung NhạgvIn hỏi:

- NhịUt công t quảIx là cao kiến, nhưng công t nói “nghĩrdi trăm phương nghìn kế” dườhrRng như có thâm ý gì khác...

Vân Trung NhạBjPn mỉilm cườnqi nói:

- Hai tiếng “cao kiến” tiểjgru đRYh không dám nhn, chng qua tiểfzCu đYhl lấrdiy vic lun vic, đhgfưa ngu ý đgvINc HứUYa huynh tham khảqo hầhDBu phá án.

HứIxa Trọng Lương nói:

- NhịYhl công t bấgpPt tấYt khách khí, xin cứRYh nói ra.

Vân Trung Nhạqn trầcm ngâm:

- ĐNcch nhân biết rõ võ công của Khưu hộ pháp không thấYYp hơn hắvkn, nhưng nhấVpt đqUYnh giết ngườYYi dit khẩilu, nếu cứgvI chọn đilườUYng quyết đDXgjgru thông thườgpPng không nhữPong không nắRYhm chắClc phầIxn thắqng, lạri còn làm kinh đvkộng đnqến nhữilng ngườti trc đnqêm, bởi vy buộc hắdan phảUti vn dụng tâm cơ, nhân lúc Khưu hộ pháp không kịRYhp phòng bịghg, đEột ngột hạAnN đPoộc thủ ám toán, sau điló bồi thêm một chưởng trí mạrding...

QuảKq nhiên nhịM công t Vân Trung Nhạrdin không hổ với lờBjPi khen của HứUYa Trọng Lương “trí tu như biểlRrn” phân tích hợp tình hợp lý như chính mắXUit nhìn thấYy vy, bờqi vì trên thc tế bạlRrch y quái nhân lợi dụng lứYYc giở bao vảVpi trên đrUMu ra nhân lúc đgpPối phương đdaang chú mục nhìn din mạAnNo của hắghgn, trong lúc va kinh hãi va cuồng nộ vì phát hin ấPoy mà hơi sơ suấUYt trong phòng bịIx, thế là hắlRrn đrrã lng lng bấEt giác phát đKqộng hai ống đMộc châm ẩAnNn tàng trong ống tay áo, chỉUt có như vy mới d dàng lấly mạytKng một cao thủ võ công không thấvkp hơn mình đghgược!

Vân Trung Nhạzqn phân tích một hơi làm cho Thiết lão với HứIxa Trọng Lương gt đKqgvIu lin lin, không ngớt tán thưởng.

Nhưng Vân Trung NhạNcn không lộ chút kiêu ngạoo nào, tiếp tục nói:

- Đây chng qua là lờti suy đqoán của tiểlu đq, nhưng căn cứo vào đoộc châm và dấVpu chưởng còn lưu lạEi trên di thểUY của Khưu hộ pháp cũng đKqủ chứnqng tỏ không sai s tht bao nhiêu, nhưng với lịhhRch duyt phong phú của Khưu hộ pháp, không phảYYi d dàng đUtIx đPoối phương ám toán, nên tiểcu đgvI mới nói “nghĩt trăm phương nghìn kế” mới đgEược như nguyn có điliu không biết tc t dùng quỷ kế gì khiến Khưu hộ pháp mắPyAc mưu hắytKn mà thôi.

Hứghga Trọng Lương đqang đfzCPyAnh tán thưởng Vân Trung NhạgEn vài lờrdii, Thiết lão đlã quay sang ngườUti phiên trc tổng tuầXUin đrêm nay, TứBjP tinh hộ pháp Thang ChấytKn nói:

- Thanh huynh, xin phái ngườCli khiêng di thểt của Khưu hộ pháp v bảrUo, nhữrding ngườci phụ trách trc đzqêm cũng mau chóng trở v, mọi vic chờt ngày mai giảrdii quyết.

Thang TrấRYhn lãnh mnh ra đoi, thoáng chốc đPyAương trườPyAng chỉjgr còn lạEi Thiết lão, Vân Trung NhạUtn và Hứghga Trọng Lương ba ngườti.

Thiết lão thầiln thái ngưng trọng, ngẩhhRng đhgfitu nhìn hoa tuyết tung bay rợp trờqi, chng nói chng rằjgrng cũng không buồn đRYhộng đPoy, chỉhrR thấMy chiếc trườrng bào màu xám của lão tung bay phầPon pht trong gió lạhDBnh.

Tht lâu sau mới nghe lão thở dài u oán, thu mục quang lạRVYi quay đrrgvIu nhìn Hứvka Trọng Lương chau mày nói:

- Bảvkn bảto nội ưu ngoạAnNi hoạln đtã bắot đvkDXgu manh nha, Trọng Lương, trong tình cảPonh này ngươi không nhn tâm bỏ ta mà đytKi chứq...

HứytKa Trọng Lương vẻ mt sầPyAu muộn cung kính nói:

- BảRVYo chủ, thuộc hạM thân mang ân tri hộ của BảMo chủ, dù tan xương nát thịdat cũng phảgvIi đVpáp đfzCn, nhưng hay tin lão mu bịBjP bắlRrt thì như la đvkốt, lúc này thân tâm đRVYã loạvkn, nếu cưỡng lưu lạgpPi nơi này đhDBối với bảVpn bảzqo cũng không ích lợi gì, mong Bảghgo chủ nim tình lượng thứrU.

Hơi dng lạRVYi một chút rồi tiếp:

- Hơn nữhrRa thuộc hạrr tiến c t hữYhlu Tống Thiên Hành, bấClt lun v phương din nào cũng đru cao minh hơn thuộc hạhDB rấXUit nhiu. BảKqo chủ mấfzCt Hứra Trọng Lương mà đPoược một võ lâm hãn hữClu kỳ tài khác, cái mấDXgt, cái đXUiược không cầYhln nói cũng thấUYy rõ...

Thiết lão giơ tay ngắXUit lờUti HứRYha Trọng Lương nói:

- Trọng Lượng, ngườUti mà ngươi tiến c đRLương nhiên lão khiếu yên tâm vô cùng, nhưng cho dù lão khiếu có ích kỷ tới đYâu cũng không thểo đMit ngươi mang thêm tội bấrdit hiếu, ý của lão khiếu bấgEt quá muốn ngươi hoãn ngày khởi hành lạhgfi, chờrdi lnh hữUYu Tống đClRLi hip đAnNến đEây rồi hãy đdai.

HứYYa Trọng Lương lắUtc đqDXgu nói:

- BảPoo chủ thánh minh, tâm trạjgrng của thuộc hạytK lúc này quảvk đvkã rối loạrrn, chỉt hn không có cánh đytKược đoq bay đEến bên lão mu, bởi vì.. bởi vì...

HứRVYa Trọng Lương “bởi vì” cảPo buổi vn không nói đEược bởi vì cái gì.

Thiết lão ta như cảMm thấrdiy áy náy không yên, thở dài nói:

- Trọng Lương, ngươi không cầghgn phảrUi nói nữBjPa, thôi, cứda theo ý của ngươi mà làm vy.

HứIxa Trọng Lương ta như cấBjPt đKqược gánh nng, cung thân nói:

- Đa tạgE ân đClpMc Bảrro chủ, như vy sáng mai thuộc hạhgf không đgEến bái tạrU BảKqo chủ nữrUa.

Thiết lão gt đVpIxu nhè nhẹ nói:

- NhạytKn nhi, ngươi thay ta đKqưa HứrUa đAnNPyAi huynh v bảzqo trước, phụ thân muốn ở đRYhây yên tĩRVYnh đnqit suy nghĩYY một lúc.

Vân Trung NhạEn ấhgfp úng:

- Phụ thân, ngườYYi... cũng nên v...

Thiết lão trầytKm tư không nói.

HứXUia Trọng Lương đrưa mắrUt ra hiu Vân Trung NhạCln không nên nói nữdaa, nhưng chàng lạPoi thành khẩitn nói:

- BảytKo chủ, thuộc hạq trước lúc lâm bit có lờti ngu muội muốn nói, mong Bảito chủ đqc bit lưu ý.

Đang trầMm tư bỗng Thiết lão hơi git mình nhìn lên hỏi:

- Vic gì...

Hứdaa Trọng Lương thầUYn thái nghiêm trang nói:

- Xin BảUto chủ gia tâm lưu ý s an toàn của đRYhiti công t.

Thiết lão gt gt đhrRUYu nói:

- Đa tạAnN lờpMi nhắPyAc nhở của ngươi.

Quay sang Vân Trung NhạYYn, ánh mắPot lão đhhRột nhiên trở nên uy nghiêm khác thườgEng nói:

- NhạgvIn nhi, dùng cách nhanh nhấVpt lp tứfzCc triu tam đBjP của ngươi v bảRVYo, đgpPồng thờMi truyn lnh Chấrdip Pháp đRVYườUYng, đdac bit chú ý s an toàn của tên súc sinh to gan ấVpy, có gì sơ thấghgt thì đClng đUtến gp ta nữjgra! Được rồi, các ngươi v đytKi.

Vân Trung Nhạqn cung thân lãnh mnh, rồi cùng HứIxa Trọng Lương song song hành l cáo lui, tứqc tốc phi thân v bảIxo.

Thiết lão nhìn theo hai ngườXUii đUYi khuấYt bóng, thở dài một tiếng rồi đPoội tuyết gim sương tng bước chm rãi bước v phía cánh rng. Bước chân của lão cc kỳ nng n, thân hình cũng run lên khe khẽ, một đEhhRi quái kit, bôn ba sóng gió giang hồ, lúc này dườgpPng như mang tâm s nng n, chỉnq qua một đhrRêm lão như già đYYi đUYến hai mươi tuổi...

Trờli sáng, ánh dương quan va sọi rọi xuống vạdan vt, ca lớn của Kim Thang bảRVYo mở ra, HứKqa Trọng Lương trong bộ nho phục phấAnNp phới cưỡi trên lưng con thiên lý mã, đdaIxp tuyết đrUi ra.

Tiếp theo là một cỗ xe song mã trang trí cc kỳ hoa l, chiếc xe che kín mít bên ngoài không biết bên trong là nhân vt như thế nào, nhưng với dáng của cỗ xe cũng có thểE đhDBoán đXUiược ngườhrRi ngồi trong xe phảVpi là nhân vt trọng yếu của bảhhRo.

Cỗ xe hào hoa và thầrUn bí ấytKy sau khi ra khỏi Kim Thang bảlRro, vòng qua Linh Nham Đài, dọc theo quan đrdigpPo quanh hồ, điti qua Vô Tích, Vũ Tấon, trc chỉt hướng Tây Bắghgc bôn hành.

Xe đRYhi chm rãi ta như không có vic gì gấPyAp gáp, nhưng chỉhgf với một đoiểYhlm khởi hành cc sớm, đIxội tuyết mà đjgri có thểpM suy đtoán đRYhược ắdat phảRLi có sứRVY mnh di quan trọng lắgpPm.

Đến trưa ngày thứIx tư cỗ xe nga va hoa l va thầEn bí ấhgfy mới đVpến Kim Lăng.

T Thái Hồ đcến Kim Lăng, dườYng như không cầgvIn đRYhến một khoảytKng thờiti gian nhiu như vy, nhưng cỗ xe đPyAã đzqi mấUYt ba ngày rưỡi, không lẽ dọc đUYườdang đRLã gp phảgpPi vic gì làm tr hành trình chăng...

A! phảKqi rồi! Xung quanh cỗ xe hoa lRVYy có vết rách lỗ chỗ, còn nữDXga, tên xa phu ăn mt hào hoa khí phái bấdat phàm ta như cũng không bình thườYYng, trên chiếc áo khoác da chồn thấrry có vết máu lấYYm tấClm.

Xe ra dọc đRLườcng chắgpPc gp phảdai s cố gì rồi.

Nhưng kẻ nào... Kẻ nào gan lớn hơn trờVpi dám tp kích ngườti của Kim Thang bảXUio... Mục đoích của chúng là gì... Tht khiến ngườBjPi ta khó hiểcu!

Cỗ xe theo Cao Kiu môn nhp thành, qua Quang Hoa môn, qua Chu Tước kiu, dọc theo bờhDB đqông TầPon Hoài mà thng lên hướng Bắghgc, dng trước ca “Thiết Ký” tin trang.

Thái Hồ thì tuyết bay đMrUy trờci, nhưng ở Kim Lăng thì vầtng thái dương rc rỡ trên cao tỏa ánh quang ấghgm áp.

Tên phổ kỵ đgvIang đClgEng tắrm nắUtng ở trước ca Thiết Ký tin trang thấrUy xe dng trước mt, ngẩgvIng đghgrru nhìn lên bấjgrt giác chấRVYn đKqộng toàn thân vội vàng hướng v tên xa phu cung thân hành l, lắzqp bắjgrp:

- Hoàng... Hoàng lão gia... ngườri...

HắRLn chưa dứKqt lờXUii, rè xe vén lên, gương mt thầBjPn thái cc kỳ nghiêm nghịhDB của nhịq công t Vân Trung Nhạcn hin ra, tiếp theo là tứjgr tiểytKu thư Vân Trung Phụng, mình mc kình trang, tiêu dung ngọc cốt, nối gót bước xuống xe.

Tên phổ kỵ đRLơ lưỡi đillng chết đfzCiếng không nói đfzCược tiếng nào, tên xa phụ ngườgpPi đNcược xưng là “Hoàng lão gia” trầKqm giọng quát:

- Lý ngũ, còn chưa mau mau thông báo Mao chưởng quảAnNn.

Lý ngũ như va tỉonh cơn mê, lt đVpt cung thân thi l, quay ngườhrRi chạqy biến vào bên trong.

Vân Trung NhạgEn, Vân Trung Phụng song song bước vào đytKPoi môn, “Hoàng lão gia” cũng nối gót theo sau tiến vào.

Đng tưởng Thiết Ký tin trang bên ngoài vẻ lụp xụp mà xem thườKqng, bên trong bày trí cc kỳ sang trọng, có thểytK sánh ngang với bit phủ của cung quan.

Ba ngườqi va bước vào bên trong đXUiã thấCly một thanh y trung niên văn sĩda đgvIã bước tới, t xa xa đXUiã cung thân hành l:

- Tham kiến nhịRVY công t, tức tiểlRru thư.

Vân Trung Nhạiln dng bước gt đfzCnqu nói:

- Mao huynh, lp tứBjPc cho ngườpMi sa lạEi cỗ xe trước cổng, đytKồng thờqi chuẩDXgn bịVp thêm một đrrôi song mã nữMa, bảrUn tọa chỉr dng chân nghỉPyA ngơi một thờUYi gian rồi đYhli.

Thì ra vịRL “Mao huynh” này chính là chưởng qu của Thiết Ký tin trang.

Thiết Ký tin trang với “ChấYhln Uy” tiêu cụt vốn là đqghgi nghip của Vân gia, vịgE “Mao huynh” này tuổi còn trẻ, lạgEi một mình quảgEn lý cảr một tin trang, đrdiủ thấKqy nhân vt này không phảXUii tầUtm thườYhlng.

Mao chưởng qu dạit lớn lãnh mạzqng. Vân Trung NhạhhRn nói xong lp tứDXgc tiếp tục cấPot bước.

Mao chưởng quỷ thầVpn sắgvIc biến đYổi, đPyAưa mắdat nhìn theo ba ngườRLi quẹo sang một dãy hành khác lp tứjgrc như nhớ ra đNciu gì lớn tiếng gọi:

- Nhịil công t...

Vân Trung NhạrUn dng bước quay ngườri lạrri hỏi:

- Có vic gì...

Mao chưởng qu bước gấXUip tới trước mt Vân Trung NhạKqn hạY giọng nói:

- Mao T Kỳ có vic cầln bẩMm báo.

Vân Trung Nhạiln chau mày:

- Nói ngắqn gọn thôi.

Mao T Kỳ đtáp:

- Dạda, lúc nãy lão Bảjgro chủ có cho bồ câu đfzCưa thư...

Vân Trung Nhạjgrn hơi biến sắjgrc, ngắtt lờRVYi:

- Lão BảpMo chủ có đgvIiu chi chỉq thịzq...

Mao T Kỳ nói:

- DạIx chỉc nói HứYa tổng quảiln trên đPyAườrng đdai bịq phục kích t vong...

Mao T Kỳ chưa dứhgft lờXUii, ba ngườrdii nghe đgEồng loạzqt lêu lên kinh hãi. Vân Trung Nhạqn song mục lóe tinh quang, nghiến răng nói:

- Thủ đgEoạAnNn tht thâm đDXgộc!

Mao T Kỳ nói tiếp:

- Bẩrdim nhịc công t, còn nữYa, chuyến trọng tiêu do Chấln Uy tiêu cục hộ tống bịCl cướp, hộ tiêu tiêu sư một chết một trọng thương, Tổng tiêu sư... tam công t cũng khó thoát khỏi...

QuảhDB là nhà dột gp lúc trờAnNi mưa, xem ra Kim Thang bảro đPyAã đgEến hồi mạBjPt vn!

NhữlRrng tin tứEc bấhDBt hạlnh này khiến gương mt biến thành xanh xám của Vân Trung Nhạtn hin lên một vầMng sát khí, song mục phát xạgE nhữcng tia sáng rợn ngườrUi nhưng chàng chỉrU căn cht môi, không nói tiếng nào.

Còn Vân Trung Phụng má phấlRrn tái nhợt, song mục cũng trở nên oai nghiêm lạgpP, nhưng thân hình nàng khẽ run run.

Mao T Kỳ nhìn thầytKn thái oai nghiêm của nhịytK vịgvI thiếu chủ bấilt giác không rét mà run, hít một hơi chân khí, lấrry lạVpi can đYhlzqm nói:

- ChỉBjP dụ của lão nhân gia còn nói, nhịRYh công t, tứfzC tiểzqu thư giảYhli quyết vic xong lp tứilc trở v bảytKo phục mnh!

Vân Trung NhạEn thu thầfzCn quang lạhgfi thở dài nói:

- Được rồi, ta biết!

“Kê Minh t” nằpMm ở phía Đông Huyn Vũ sơn cách BắPoc thành Kim Lăng khoảPyAng bảrry dm. Nguyên là “Đồng Thái t” thờdai Lục triu Lương đytKRVYi. Đến thờMi Hồng Vũ đUYổi thành Kê Minh t, hai bên tảil hữjgru viết “Đti Thiên Thế Giới, BấClt NhịDXg Pháp Môn”, nét bút cứYhlng cỏi hùng vĩq nhấqt đhrRYhlnh là thủ bút của danh gia.

Chùa nhỏ, chỉAnN có tin hu hai dãy, tuy nhiên hương hỏa không lúc nào tàn.

Sau chùa có “Hát Mộng lâu” là một chỗ ngắzqm cảXUinh tuyt hảMo, t đKqây nhìn v phía Tây, TrườDXgng Giang lấlRrp lánh xa xa, bình nguyên xanh mát ngút ngàn khiến ngườqi ngắMm cảonh tiêu tan dục nim.

TrờpMi đUtã hoàng hôn.

Bên ngoài Kê Minh t hai cỗ xe song mã phi tới như bay.

Hai cỗ xe dng lạili, Vân Trung NhạlRrn với Vân Trung Phụng rờBjPi xe chm rãi bước vào sơn môn.

Vân Trung NhạhrRn cùng tri khách tăng trao đgpPổi mấrry câu, tri khách tăng lp tứKqc dn lộ, ba ngườYi đKqi ra Hát Mộng lâu, dng lạIxi trước ca tịnqnh thấzqt ở mé Tây.

Trong tịRVYnh thấzqt vọng ra tiếng đdaọc sách sang sảNcng, thì ra ngườgpPi ấlRry đAnNang đMọc thiên “Thu Thủy” trong Nam Hoa kinh của Trang T.

Trên tòa lầRVYu cao cao, trong căn phòng yên tĩMnh đgpPối mt với ánh tịKqch dương đMỏ ối, TrườRYhng Giang lấEp lánh giát bạlc, lạEi đpMọc danh tác của cố nhân, cảPonh ấghgy tình ấqy tht thoát tục không vương chút khói bụi trầRYhn gian. Chỉq nội một đvkiểitm này thôi thì tâm trườrding, khí đRLộ, tư tưởng của chủ nhân tịtnh thấgpPt không cầytKn nói cũng có thểgpP biết đBjPược.

Tri khách tăng gõ nhẹ lên cánh ca tịIxnh thấilt ba lượt.

Tiếng đpMọc sách trong tịghgnh thấRLt chợt im lng, ca phòng mở ra, một đhDBKqa bé trai đEộ mườoi lăm mườhgfi sáu tuổi, mi thanh mục tú xuấhDBt hin giữra ca, đYôi mắhgft to đAnNen lay láy lướt qua ba ngườhhRi đzqrUng bên ngoài, cuối cùng dng lạDXgi trên mt tri khách tăng. Giọng trong trẻo có phầrdin ngạhDBc nhiên hỏi:

- ĐYi hòa thượng, nhịPo vịl này là...

Tri khách tăng chấzqp tay hành l nói:

- Hai vịNc quý khách đRVYây cầitu kiến Tống công t.

Đta bé đilưa mắrrt nhìn lạgpPi huynh muội Vân gia một lầvkn nữMa, mới cấRVYt tiếng nói:

- Được, chư vịda chờRL cho một lát.

Tịcnh thấct này có ba gian, bên ngoài là một thư phòng, kiêm luôn khách sảnqnh, bày trí giảMn dịBjP mà văn nhã, có đhrRủ cầitm, kỳ, thi, họa, tuy đgvIIxng bên ngoài nhưng vn cảfzCm thấcy đYược cái không khí trong nhà. Thanh tao, thoát tục của căn phòng.

Tiếp sau đdaó một thanh niên văn sĩytK mình mc thanh y, đytKhhRu chít khăn thư sinh, t bên trong thư thái chầClm chm bước ra.

ChỉhDB thấcy chàng tuổi trạrc hai mươi sáu, hai mươi bảday, mày kiếm chạty dài vào hai bên thái dương, mắPyAt sáng như sao, mũi cao thng, môi tợ thoa sơn, sắClc mt hồng hào, thểrr chấlRrt va mm mạhDBi va tráng kin, dáng ngườMi dong dỏng cao, thầRLn thái phiêu dt.

Vân Trung Nhạrn trước nay vn t thịq là ngườnqi tướng mạzqo phong lưu bt nhấKqt, giờXUi thấoy đDXgối phương bấEt giác cũng phảgvIi khen thầtm. Đến cảDXg Vân Trung Phụng bình thườrrng coi nam nhân như cỏ rác, ánh mắPyAt va chạytKm phảhgfi đUtối phương bấrt giác tim đrdip rộn ràng, trên đNcôi má không biết t đUYâu bỗng hin đytKến hai mảhrRng mây hồng.

Thanh y văn sĩYhl đgvIPyAng giữoa ca phòng như ngọc thụ trước gió, mục quang lướt nhẹ qua phía huynh muội Vân thịo, ming mỉPyAm một nụ cườri nói:

- VịhDB nào cầvkn gp Tống Thiên Hành...

Vân Trung NhạgpPn bối rối mỉEm cườXUii ôm quyn nói:

- TạUYi hạzq Vân Trung NhạpMn, cùng xá muội Vân Trung Phụng mạAnNo muội cầgEu kiến Tống đitYi hip.

Tống Thiên Hành nghe nói, trên gương mt một thoáng kinh ngạDXgc lướt qua, mày kiếm hơi cau lạrri, ming vn nở một nụ cườPoi nói:

- Ồ! Thì ra là hip giá của Vân nhịit công t và Vân tứhrR tiểilu thư, tht là rồng đhhRến nhà tôm, Tống Thiên Hành tht vạCln hạhrRnh, vạln hạClnh.

Tiếp theo đgvIưa tay chỉE vào trong phòng khách sáo:

- MờUYi! MờpMi!

Vân Trung Nhạhgfn, Vân Trung Phụng theo sau Tống Thiên Hành vào trong thư phòng, tri khách tăng hành l cáo lui.

Song phương phân chủ khách ngồi xuống, đYhlYhla bé dâng lên ba chung trà, rồi kéo ghế ngồi xuống một bên, song mục cứgvI chăm chăm nhìn c chỉhgf của huynh muội Vân gia.

Vân Trung Nhạln nhấUtp một ngụm trà nhìn đUYIxa bé rồi chuyểUYn sang nhìn Tống Thiên Hành mỉYhlm cườoi nói:

- Tống đNcghgi hip, vịhhR tiểou ca này là lnh cao túc (đRVY t)...

- Không, đUtây là tiểnqu sư đjgr Hổ nhi, niên ấgpPu vô tri, xin nhịNc vịM đPyAng chê cườti.

Chuyểln mắYhlt nhìn qua Hổ nhi nói:

- Sư đAnN còn chưa ra mắtt Vân nhịYY công t và Vân tứhhR tiểpMu thư.

Hổ nhi đEIxng dy hành l nói:

- Hổ nhi ra mắjgrt nhịgE công t, tứYhl tiểrru thư.

Thái đDXgộ của hắjgrn nghiêm nghịKq, hành đEộng ngay ngắvkn, khiến Vân gia huynh muội không khỏi phục thầRYhm.

Vân Trung Nhạrrn mỉRLm cườCli hỏi:

- Hổ nhi lão đlRr năm nay bao nhiêu tuổi rồi...

- TạgvIi hạytK năm nay mườYYi lăm tuổi.

- Lão đfzC tuy nhỏ tuổi nhưng bảRLn lãnh chắrc cũng học đYược nhiu...

Hổ nhi tỉcnh như không:

- Không nhiu, sư huynh nói tạli hạBjP tuổi còn nhỏ, tối kỵ tham đDXga bấYt hóa!

Ủa, sao vic luyn võ lạqi chi đRVYến sư huynh làm vy...

SắfzCc mt Vân Trung NhạUtn ngạvkc nhiên chưa biết Tống Thiên Hành đjgrã đKqỡ lờNci:

- Võ công của Hổ nhi sư đAnN do Tống Thiên Hành thay sư phụ truyn dạry.

Tống Thiên Hành đghgột ngột đRVYổi giọng nhìn Vân Trung Nhạiln hỏi:

- Vân nhịCl công t, Vân tứKq tiểClu thư hip giá quang lâm không biết có đjgriu chi chỉvk giáo...

Vân Trung NhạfzCn thu ngay nét cườpMi nói:

- Tống đgEIxi hip...

Tống Thiên Hành nghiêm mt ngắzqt lờgpPi đVpối phương:

- NhịpM công t, Tống Thiên Hành đhgfọc sách luyn kiếm lưỡng din bấrt thành, đgpPối với giang hồ đYhlồng đtPoo chng chút công lao, hai tiếng “đVpzqi hip” tht không dám nhn, xin nhịda công t lượng thứytK.

Vân Trung NhạYn mỉgpPm cườqi chữgEa thẹn:

- Tạqi hạhgf cung kính không bằYhlng tuân lnh, tạvkm thờgpPi dùng chữrU “tiên sinh” tôn kính các hạjgr!

Tống Thiên Hành nhếch mép, một nét cườili khó hiểrru thoáng qua nét mt, nói:

- Tống Thiên Hành đnqược giang hồ đhDBồng đnqgvIo yêu mến, nguyên có ngoạdai hiu “HảPyAo Hảnqo tiên sinh”, nhịUY công t dùng hai tiếng “tiên sinh” tạrUi hạhgf không dám phảNcn đRVYối.

Vân Trung NhạNcn mỉPom cườBjPi nói:

- Huynh muội tạCli hạgE mạnqo muội đRYhến đjgrây quấMy rối thanh tu của Tống tiên sinh, trong lòng đytKã thấnqy bấhgft an, nhưng quảYhl tht lầMn này đXUiến đcây có mấily lờCli mạhrRo muội muốn nói, nếu có đytKiu chi đhDBườjgrng đqột, xin Tống tiên sinh nim tình giang hồ đEồng đgpPlo lượng thứUt.

Tống Thiên Hành mỉXUim cườlRri:

- Nhịo công tđYYiu chi chỉE giáo, Tống Thiên Hành ra tay cung hầPyAu.

Vân Trung NhạYhln mỉMm cườiti:

- TạgvIi hạY ming lưỡi vụng v, nói ra sợ có điliu thấRVYt thố, xá muội khẩqu thit anh linh, đrdiược tiếng là “Nữjgr Tô Tầcn”, nên đrUến đrUây phảlRri nhờNc đcến xá muội thay thế.

DứhDBt lờMi quay sang nhìn Vân Trung Phụng nói:

- TứgvI muội, muội nói đDXgi!

Vân Trung Phụng hơi cau đlRrôi mày liu, m mục thoáng hin một tia nhìn khó hiểzqu, nhìn sâu vào mắNct Tống Thiên Hành cấAnNt giọng trong trẻo nói:

- Tống tiên sinh, gia huynh đjgrã nói như vy, xin lượng thứY tiểjgru nữBjP đPyAườrding đytKột.

Tống Thiên Hành va hiếu kỳ va khó hiểKqu, gt đcUYu nói:

- Xin tứrU tiểIxu thư chỉo giáo.

Vân Trung Phụng nghiêm nghịjgr nói:

- Tống tiên sinh hin là nhấghgt thế kỳ tài, võ công siêu tuyt, nhưng trước nay vn chưa có ý xuấzqt thế, cứRVYgEn cư một nơi sơn thủy hữBjPu tình, hơn nữita tiên sinh có nói trước, coi thườPong danh lợi, không muống dương danh giang hồ, bởi vy tiểdau nữM tht không dám nói thng.

Khai môn kim sơn, lờhrRi lẽ sắDXgc bén, xem không hổ với ba chữrdi “Nữda Tô Tầdan”.

Tống Thiên Hành cườlRri ha hảil nói:

- TứRYh tiểKqu thư nói như vy chỉvk sợ sai đlRrối tượng rồi.

Vân Trung Phụng hỏi lạYi:

- Tiên sinh nói vy là sao...

- Lúc nãy Tống Thiên Hành cũng đjgrã nói qua, đnqọc sách luyn kiếm lưỡng din bấgpPt thành, làm gì có “nhấAnNt thế kỳ tài” với “võ công siêu tuyt”... Trước mắlRrt bởi không có sở cư thân phảMi ẩzqn thân ở nhờE chốn thin môn, nào dám nói tới chuyn ẩrdin cư chốn sơn thủy hữrdiu tình.

Vân Trung Phụng mỉlRrm một nụ cườpMi mê hồn nói:

- Tống tiên sinh nhấct đYYoi kỳ tài, làm sao lạhrRi thốt ra lờiti không tht lòng như vy.

- TứytK tiểzqu thư da vào đEâu mà đYoán đitEnh như vy...

- Phảhgfi chăng Tống tiên sinh nói nhữXUing lờghgi nói lúc nãy đClu xuấhDBt phát t tâm, không một lờVpi sai...

Tống Thiên Hành cườrri nhẹ:

- TứY tiểtu thư nói như vy, chắqc có căn cứq vữAnNng chắghgc...

Vân Trung Phụng buông gọn:

- Đương nhiên!

Tống Thiên Hành mỉhrRm cườzqi:

- LấCly gì làm chứPyAng...

- ThờgpPi cơ đXUiến lp tứdac đClưa ra nhờgE Tống tiên sinh chỉnq giáo.

- Nhưng Tống Thiên Hành có thểit lp tứgEc đdaưa ra lờrUi phảtn bác nhữDXgng lờnqi của tứghg tiểpMu thư nói lúc nãy.

Vân Trung Phụng nhướng đClôi mày liu:

- TiểXUiu nữVp hầEu nghe lờvki cao lun.

Song mục Tống Thiên Hành thoáng hin tia sáng lạAnN lùng, nhếch mép cườrUi nhẹ nói:

- Chắtc tứytK tiểPyAu thư cũng biết qua lai lịVpch của m hiu “HảKqo Hảto tiên sinh” của Tống Thiên Hành này...

Vân Trung Phụng gt đlRrcu:

- Không sai, có nghe các nhân vt giang hồ nói qua.

Tống Thiên Hành vụt nghiêm sắqc mt nói:

- Vy thì đzqủ rồi, Tống Thiên Hành này lấty muôn vàn khổ ảhDBi, vô bin khuấhrRt nhục đlRrổi lấgpPy tước hiu đrUàm tiếu của đPoồng đDXgPyAo giang hồ “HảClo HảYYo tiên sinh”. Nếu Tống Thiên Hành này quảrdi là “nhấytKt thế kỳ tài, võ công siêu tuyt” thì cớ gì im hơi lng tiếng chịnqu khuấghgt nhục bấrdiy lâu nay mà không có chút hành đEộng nào đUtfzC thanh minh với võ lâm đUtồng đPyAlo...

Vân Trung Phụng đPoto mắRVYt một vòng, cườytKi tươi:

- Đó chính là chỗ cao minh của Tống tiên sinh vy!

Hơi ngng lờjgri một chút, làn thu ba thăm thm của nàng nhìn sâu vào mắPot Tống Thiên Hành tiếp lờUYi:

- Theo chỗ tiểrUu nữYhl biết đAnNược, Hoài Âm Hầtu Hàn Tín cũng tng chịMu qua cái nhục lòn trôn giữKqa chợ, nhưng công tích vĩRL đrdivki của ngườKqi cũng không vì thế mà không có!

Đôi mắgvIt của Tống Thiên Hành chợt tối lạUti:

- Tống Thiên Hành là ngườCli thườRLng nào dám sánh ngang với bc tiên hin!

Vân Trung Phụng không chịPyAu buông tha, mỉqm cườjgri tiếp:

- Tống tiên sinh sai rồi, tiểrdiu nữfzC thiểhgfn cn xin có lờqi mạEo muội, Hàn Tín đhDBối vợi đfzCEi hán có công khai quốc, công tích này không thểq phủ nhn, nhưng căn cứRVY vào cá tính mà lun, Hàn Tín là ngườti yếu mm, thiếu quảgE đghgoán, chưa đhhRủ khí khái của bc đIxrUi trượng phu, đPyAến lúc mấXUit mạPyAng ở “VịpM Ương Cung” mới nói câu “hối hn vì không nghe lờdai can gián của Văn Thông”, th hỏi vic này lấoy gì bù đrrClp nổi...

Tống Thiên Hành giơ ngón tay cái lên, gt đllRru tán thưởng:

- Cao lun! Cao lun! Tống Thiên Hành thành tâm bội phục!

Vân Trung Phụng mt tỉfzCnh bơ, cườrUi nhẹ:

- T đYhló mà xét, tiểgvIu nữE cho rằPong ngườrri không đEáng sánh chính là Hoài Âm HầYhlu Hàn Tín chứE không phảqi là Tống tiên sinh. Kỳ thc với tài hoa của Tống tiên sinh, không nhữrUng dành một chứoc khanh chứgpPc tưởng d như lấYhly đoồ trong túi mà cảr vic tranh ngôi hoàng đghgế cũng không khó...

Tống Thiên Hành mỉnqm cườghgi xua tay kêu lên:

- Đủ rồi tứgE tiểytKu thư, cứda coi như Tống Thiên Hành đUtược như lờNci tứPyA tiểRYhu thư nói đjgri, vy thì chuyến đfzCi này của hin huynh muội chắytKc phảili có vic đNcc bit quan trọng rồi.

Vân Trung Phụng cườEi tươi nói:

- Tống tiên sinh cao minh như vy chắRYhc đilã sớm nhìn thấrdiu tâm trườqng của huynh muội tiểUYu nữAnN, tiểnqu nữpM cũng xin nói thng không cầln giấou giếm.

Hơi dng lạYi một chút, mục quang vn chăm chú nhìn vào mắtt Tống Thiên Hành tiếp lờghgi:

- Gia phụ ngưỡng mộ Tống tiên sinh đjgrã lâu, sớm có ý thỉytKnh cầRYhu Tống tiên sinh xuấrdit thế, cùng sáng lp s nghip kinh thiên đjgrộng đvkhrRa trong võ lâm. Nhưng him một nỗi gầfzCn đytKây bảln bảRVYo biến cố liên miên, không thểrU t thân thỉdanh cầnqu, đtành phái huynh muội tiểhDBu nữr...

Tống Thiên Hành nghiêm mt ngắct lờKqi:

- TứhDB tiểDXgu thư, chuyn này đRVYến đhgfây chấBjPm dứhgft, thịdanh ý của lnh tôn Tống Thiên Hành tâm lãnh, hin huynh muội hồi bảKqo phục mnh xin chuyểYhln lờghgi mong lnh tôn lượng thứq!

Vân gia huynh muội nghe nói đYhlồng thấUYt sắgvIc, Vân Trung Phụng ý hơi gin hỏi:

- Hà cớ gì Tống tiên sinh c tuyt thành ý của ngườPoi ngàn dm đitến đhrRây...

Tống Thiên Hành thở dài nói:

- Tống Thiên Hành quảRVY có nỗi khổ tâm riêng, hơn nữhrRa vic này không tin báo cho ngườzqi ngoài. Nhưng Tống Thiên Hành thành tâm báo cho hin huynh muội Tống Thiên Hành không phảhgfi cố ý làm cao, đilồng thờili thịKqnh tình của lnh tôn xin nguyn khắrUc cốt ghi tâm...

- Đêm đzqã muộn, nơi này cô lu không tin đhgfãi khách, cũng không dám làm mấUYt thờhDBi giờt vàng ngọc của hin huynh muội nữPyAa!

VịfzC “Hảghgo HảRVYo tiên sinh” này quảUY đUtã hạq lnh trục khách.

Vân Trung Phụng nhìn Vân Trung NhạgpPn cườIxi buồn nói:

- NhịVp ca, tiểYu muội vô năng không làm tròn sứBjP mạrding, xem ra chỉytK còn cách đYhlưa ra pháp bảDXgo cuối cùng mà thôi.

Tống Thiên Hành nghe nói kinh ngạhrRc nghĩq thầPyAm “lạXUii còn pháp bảPoo cuối cùng” nữita. VịCl “NữgvI Tô TầIxn” này quảRL không phảNci đhrRơn giảitn.

Vân Trung Nhạghgn thò tay vào túi lấly ra một phong thư phong kín, hai tay đgpPưa qua cho Tống Thiên Hành mỉrdim cườrri nói:

- Xin Tống tiên sinh đghgọc hết bứqc thư này rồi hãy hạPo lnh trục khách.

Tống Thiên Hành tiếp lấYYy phong thư, mục quang va chạhrRm vào bút tích ghi trên phong bì, bấhrRt giác thầrdin sắghgc biến đghgổi, không kịUYp hỏi thêm câu nào, vội vàng xé phong bì rút ra một bứYhlc thư. Thấry bên trên dày đrdic lối chữda hành thảYhlo, viết như vầRYhy:

T Nam hin đda!

T khi cách bit ở Cố Đô, thoắgvIt cái mà đitã mấly mùa nóng lạRYhnh. Ngu huynh cầUYu chúc đgvI ngh nghip tinh tiến, thân tâm vô ngạPyAi!

Ba năm trước đEây ngu huynh dưới danh nghĩUta HứlRra Trọng Lương nhn lãnh chứjgrc Tổng quảMn Kim Thang bảClo. Trong thờAnNi gian đhgfó đcược Thiết lão hết lòng đPoãi ngộ, đMồng s kính vì, nên cũng dụng tâm sở học báo thâm ân của Thiết lão.

Không may hung tin truyn đKqến, gia mu bịvk Thúy Hoa thành bắtt làm con tin. Thúy Hoa thành lấpMy tính mnh gia mu uy hiếp ngu huynh. Ngu huynh thân làm nhi t, không còn cách chọn la nào khác, nhưng thân chịgvIu ân tri ngộ của Thiết lão chưa báo đrUáp trong muôn một, lúc này Kim Thang bảito ngoạti họa nội phin liên tục phát sinh, làm sao nhn tâm rũ áo ra đqi...

Hin đo thân mang tuyt học, trí tu siêu phàm, nếu chịgEu hạjgr thân nhn chứEc Tổng quảPyAn Kim Thang bảClo không nhữytKng có thểgE khng đzqjgrnh tài ngh, Kim Thang bảlo hưng thịRVYnh cũng là một vn may cho võ lâm đfzCồng đilnqo, dùng đhgfó khắgEc chế thế lc tà ma, hơn nữqa cũng làm nhẹ bớt tội vô nghĩqa hữRVYu thủy vô chung của ngu huynh, nhấYYt c lưỡng tin, cao ý của hin đPyA thế nào...

Ngu huynh t lấPyAy làm hổ thẹn, sở học kém xa tiên hin T Nguyên Trc, khốn thay cảgEnh ngộ lạMi cùng T Nguyên Trc tương đUYồng. Còn hin đBjP tuy không phảrUi là Gia Cát tiên sinh, nhưng sở học lạrUi hơn xa Gia Cát Lượng, bởi Gia Cát Lượng không có đghgược võ công cái thế như hin đPyA. Bởi vy ngu huynh tuy không dám sánh với T Nguyên Trc nhưng cũng xin mượn tích “Nguyên Trc tẩvku mã tiến Gia Cát”, xin hin đq nểgvI mt ngu huynh mà thành toàn cho!

BảgvIn tánh gia mu chắnqc hin đgpP cũng rõ, tuy bịhDB rơi vào tay tc t, nhưng hành đRYhộng của ngu huynh không như sở nguyn của gia mu. Khốn thay lúc này ngu huynh tinh thầhrRn đpMã loạytKn, họa hay phúc xin phó thác trờghgi xanh. Nhưng có đytKiu khng đRLMnh cho dù sau này có lọt vào tay tc t cũng quyết không hiến thân làm trâu nga cho chúng.

Vài lờRLi ai cáo hin đhrR.

Ngu huynh T Quân Lượng Tống Thiên Hành đYhlọc xong thở dài lẩhDBm bẩilm:

- Hin huynh muội đIxã có mt thư của T quân, cớ gì không chịnqu đpMưa ra sớm, hà tấVpt phảgvIi bày bố thiên la đytKra võng như vy.

Vân Trung Nhạzqn mỉAnNm cườRVYi:

- Thiểcn ý của tạRLi hạgE là không nên hành đRYhộng ngu muội như vy, ngt vì xá muội tng nghe T đori hip nói Tống tiên sinh thân như tiên hạgpPc, coi thườKqng danh lợi, nếu không có mt của T đRYhti hip sợ mấqt công mà cầru không đnqược hin tài. Xá muội t thịM “NữfzC Tô TầUtn” bin tài vô ngạili, nhấNct đNchgfnh du thuy