Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

CầSm đSONế - QuyểZEn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đbOQFnh chi chiến ( phầLEn 1 )

DịMech giảTXe : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ KểXL t hoàng cấIRTp trở đlSli , thc lc của thầXLn âm sư muốn tăng lên chỉfS có thểUn da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắRLang mấWFy cũng chản thành công , lúc đNdbó chắXLc cũng chảRyB có tâm trạUnng mà phấgXin đgXiqUIu cho chứMec nghip … Nhưng ta tin rằfSng , thầLn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườUgong đNdbXbi nhấWFt trên đykLi lục . Một ngày nào đykó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứn tám , và sẽ không chỉXL có một tòa thầNdbn âm sư chi tháp thôi đsZâu “ .
PhấEt Cách Sâm kinh ngạic nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấXLt thờqUIi xúc đevộng nên đTã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảEh bộ chăm chú nhìn vào trn đSONOgRu .
PhấWMtt Cách Sâm không thấRyBy Ny Na trảRLa lờMei cũng đXLành quay lạRyBi với trn đUgoZEu , nhìn nhữSONng đNdbòa hoa biết nói trong đUgoội hình thầTXen âm h , hắgXin không nhịton đRyBược phảaTi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữUgoa nhưng nhìn nhữBBqng thân hình nóng bỏng của m nữUgo thầsZn âm h , hắmDn có cảtom giác như mình đmDang sống lạevi thờTXei trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắEng lên , vì một thầOSWn âm h cườiing đLgWSi ! “ . NhữLEng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữfSng vịn đDWMti tỷ học lớp trên , họ mc nhữQfmng bộ quầton áo đsZc chế đgWSang hăng hái hô to đWMtộng viên Âm Trúc . Toàn trườgWSng bây giờfS có khoảDng trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đWFang dán mắOSWt vào nhữevng bộ quầEhn áo đfSc chế đfSó , cổ không ngng nuốt nước bọt . truyn đmDược lấny t website tung hoanh
Đội trưởng đLội cổ vũ hôm nay là đoQV nhấtot m nữSON của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảevi là tên của nàng mà chỉS là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đD t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạTi nước hoa chiết suấXLt t hoa hương loan nên mọi ngườTi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạFi hoa tượng trưng cho s hạFnh phúc của đgWSôi lứNdba , nó cũng tượng trưng cho tinh thầin quang minh lỗi lạfSc , đUgoược M lan đykế quốc coi là quốc hoa . NgườEi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạZEi hoa này đqUIược đDế quốc bảiio v rấQBt kĩi , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ .
Nghe đBvược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đEang đnfSng ở trên lôi đBvài không t chủ đDược cũng phảTi quay qua nhìn . Mc dù đWFây không phảOSWi là lầLEn đNdbaTu tiên hắXbn nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầevn nhìn thấBBqy nàng là tim hắfSn lạBvi đBvp rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầSONn trắIRTng nhưng Hương Loan lạFi tọa cho ngườfSi ta cảRyBm giác mà không cô gái nào trong điiội cổ vũ có đBvược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảqUIy , đmDôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấbOQt phơ theo gió , đtoôi mắTt màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảLi ngấNdbt ngây . Một dung nhan đQBộng lòng ngườNdbi như vy , khiến cho ngườNdbi ta nhìn một lầiin là nhớ mãi .
LầRyBn đfSLu tiên nhìn thấTXey Hương Loan , Dip Âm Trúc cảLEm thấDy toàn thân như bịEh đRyBin git , đSUgou óc hoàn toàn trống rỗng . M nữaT thầQBn âm h hắNdbn gp không ít nhưng ngườSEsi làm cho hắDn tim đbOQp nhanh , mt đOSWỏ lên chỉE có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắZEn một cảUgom giác lạUn kỳ mà t trước đLến nay hắQfmn chưa tng trảOSWi qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảSm giác toàn thân tràn đIRTWFy khí lc , sẵmDn sàng đXbối đSfSu với mọi th thách . Thm chí hắton sung sướng đBBqến nỗi phảqUIi t hỏi : Nàng tht đWFang nhìn ta sao ? Nàng đBBqang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấmDt đaTRyBnh phảEi chiến thắWFng trn này đgXiQfm làm nàng vui lòng .
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườSi ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉfSnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắevn đZEỏ bng lên .
Tuyết Linh h lạTnh một tiếng , thấTp giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữOgRa , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạSi học vin chúng ta có boa nhiêu ngườVEi theo đfSuổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắUnc thành đSONôi đRyBược đqUIâu “ .
“ TạTXeo sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữiing ngườIRTi theo đZEuổi Hương Loan sẽ đQfmWF yên cho ngươi sao ? Thôi , đdZUng suy nghĩMe viểXLn vông nữlSla , tp trung vào trn đaTnu đBvi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữbOQa , thu lim tinh thầSn quan sát đVEối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấevt đQBẹp nhưng vẻ đaTẹp của nàng không làm Âm Trúc đNdbộng tâm như Hương Loan . HắOSWn tham gia đtogXii hội so tài tân sinh lầZEn này chính là muốn chứsZng minh cho La Lan thấTy thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắSc mt La Lan có chút âm trầQfmm . Nàng không nghĩSON rằqUIng Dip Âm Trúc có thểNdb lãnh đUgono thầQBn âm h tham gia trn đBvtou , mà điã chiến thắWFng ba trn liên tiếp .
“ La Lan , chúng ta lạUni gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầQBn âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩZE đqUIược rằXLng tiểSu t ngươi cũng có chút bảoQVn lĩaTnh , cũng đLEến đOSWược tn đXbây . BấIRTt quá trong trn đZEevu này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạLEnh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờEi khỏi Bích không hảlSli đTXeến nay đEã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấlSlt của hắTXen t nhỏ đmDã đSEsược âm nhạykc bồi dưỡng nên không vì nhữlSlng lờiii này của La Lan mà tứaTc gin , chỉyk mỉQfmm cườSEsi đRyBáp lạWMti : “ Vy thì bắevt đmDmDu đii . Chúng ta la chọn đmDoàn chiến “ . HắDn không tranh cãi , dùng s tht đfSRLa chứiing minh một vấdZUn đQfm mới là phương án tối ưu .
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữdZU , khi trọng tài tuyên bố trn đoQVFu chính thứaTc bắWMtt đlSlevu , nhấQfmt thờoQVi năm đbOQSo quang mang màu vàng trong nháy mắBvt bộc phát . Đây là lầBvn thứlSl ba thầgWSn âm h do Âm Trúc lãnh đZEyko đWMtối mt với đQfmối phương gồm năm ngườSEsi đBvOSWt hoàng cấOSWp . La Lan cùng ba gã tân sinh đXbu là hoàng cấfSp sơ giai , nhưng tên đMe t năm hai của phong đLE đMeã đdZUqUIt đUnến hoàng cấqUIp cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảWMti cc mạTnh nhưng tốc đfSộ tuyt đevối là nhanh nhấUnt . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườTi đRLadZUo phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằNdbm năm ngườLEi bọn Âm Trúc vụt đgWSến .
Quang mang màu trắBBqng t nguyt thầTn thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấEht hin , bảSo v năm ngườSONi Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầMem khúc có tên là ‘ bạevch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạQfmc khúc bi thương . Đối với thầSn âm sư mà nói , nhạsZc khúc bi thương là loạTXei nhạsZc khúc hay s dụng nhấnt , có thểWMt d dàng dùng tinh thầTXen lc khống chế tâm tình của đQBối thủ . Ny Na cũng đRyBã đbOQưa cho họ nhữevng nhạTXec cụ d dàng tạSONo s bi thương trong trn đIRTOSWu này . Âm Trúc đfSược phân công chống điỡ toàn bộ s công kích của đVEối thủ . đSONọc truyn mới nhấfSt tạUni tung hoanh . com
Khúc ‘ bạLch tuyết ‘ đtoã bắXbt đbOQyku t cổ tranh của Hảiii Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườyki đUntoo phong nhn trong không trung bắWFt đDBBqu xảgXiy ra s biến hóa . MườFi đRLaRLao phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấRyBy thước đQfmột nhiên thay đgWSổi phương hướng , va chạNdbm vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấFu nhạTc khúc rối loạlSln . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữOgR sắSONc mt đoQVồng loạXLt biến điổi , nhạfSc khúc va mới khởi đDEu đqUIã bịto âm thanh của tiếng xé gió cắqUIt đfSoQVt , hiểUnn nhiên không phảfSi là s khởi đqUIbOQu tốt .
Các đtoMeo phong nhn vn không ngng va chạLm trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứBBqt . NgoạTXei tr La Lan và tên đbOQ t năm hai , ba tên đaT t phong h còn lạUni không ngng phát ra các đEọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảXbo v do nguyt thầfSn thủ hộ pháp bào tạQBo ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạgWSm , mà càng va chạEm thì thanh âm hỗn tạVEp tạUno ra ngăn chc các đE t thầLEn âm h tấIRTu nhạZEc khúc càng nhiu .