Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

CầXXm đGlế - QuyểjwDn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đKmNsnh chi chiến ( phầPEn 1 )

DịGlch giảAq : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ KểXX t hoàng cấqPp trở đeGzi , thc lc của thầKmNn âm sư muốn tăng lên chỉVhe có thểqnK da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắeGzng mấKmNy cũng chảmXk thành công , lúc đkXó chắwuc cũng chảwu có tâm trạqPng mà phấqnKn đPFu cho chứgVc nghip … Nhưng ta tin rằong , thầXn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườqkjng đXXKqKi nhấmXkt trên đmgRXXi lục . Một ngày nào đBBó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứkX tám , và sẽ không chỉVw có một tòa thầAqn âm sư chi tháp thôi đFâu “ .
PhấBLt Cách Sâm kinh ngạSxqc nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấBBt thờLLqi xúc đeGzộng nên đnmGã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảzB bộ chăm chú nhìn vào trn đcBZVwu .
Phấxpt Cách Sâm không thấVhey Ny Na trảVw lờqkji cũng đzBành quay lạzBi với trn đpkVju , nhìn nhữnmGng đmXkòa hoa biết nói trong đZFội hình thầFn âm h , hắSxqn không nhịGsWn đXược phảFi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữXa nhưng nhìn nhữgVng thân hình nóng bỏng của m nữV thầVn âm h , hắXn có cảPEm giác như mình đxpang sống lạsi thờVi trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắlPLng lên , vì một thầKqKn âm h cườaJng đAqlPLi ! “ . Nhữpng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữmXkng vịeGz đnmGqPi tỷ học lớp trên , họ mc nhữNcSng bộ quầsn áo đXc chế đjwDang hăng hái hô to đGsWộng viên Âm Trúc . Toàn trườpng bây giờqP có khoảZFng trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đKmNang dán mắmXkt vào nhữqPng bộ quầPn áo đGlc chế đxpó , cổ không ngng nuốt nước bọt .
Đội trưởng đcBZội cổ vũ hôm nay là đXX nhấVwt m nữsC của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảXXi là tên của nàng mà chỉhVa là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đBB t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạWoi nước hoa chiết suấgVt t hoa hương loan nên mọi ngườNcSi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạWoi hoa tượng trưng cho s hạFnh phúc của đqkjôi lứzBa , nó cũng tượng trưng cho tinh thầGsWn quang minh lỗi lạxpc , đjwDược M lan đxpế quốc coi là quốc hoa . NgườBi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạqPi hoa này đBLược đPế quốc bảGsWo v rấwut kĩmXk , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ . truyn cp nht nhanh nhấnmGt tạZFi tung hoanh chấeGzm com
Nghe đjwDược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đlPLang đPNcSng ở trên lôi đFài không t chủ đZFược cũng phảcBZi quay qua nhìn . Mc dù đqPây không phảGsWi là lầpn đgVsCu tiên hắRsn nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầhVan nhìn thấkXy nàng là tim hắnmGn lạzBi đlPLp rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầgVn trắqnKng nhưng Hương Loan lạPEi tọa cho ngườBLi ta cảjltm giác mà không cô gái nào trong đkVjội cổ vũ có đKqKược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảqkjy , đsCôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấPEt phơ theo gió , đkVjôi mắjltt màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảaJi ngấtABt ngây . Một dung nhan đAqộng lòng ngườeGzi như vy , khiến cho ngườAqi ta nhìn một lầLSn là nhớ mãi .
LầDFn đsou tiên nhìn thấAqy Hương Loan , Dip Âm Trúc cảGsWm thấsy toàn thân như bịDF đkVjin git , đhVapu óc hoàn toàn trống rỗng . M nữSxq thầLSn âm h hắAqn gp không ít nhưng ngườjlti làm cho hắsCn tim đjltp nhanh , mt đFỏ lên chỉxp có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắVn một cảBBm giác lạDF kỳ mà t trước đkVjến nay hắXXn chưa tng trảCi qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảsm giác toàn thân tràn đeGzBBy khí lc , sẵGln sàng đXXối đkVjZFu với mọi th thách . Thm chí hắBn sung sướng đGlến nỗi phảCi t hỏi : Nàng tht đXang nhìn ta sao ? Nàng đDFang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấKmNt đmXkZFnh phảXi chiến thắqPng trn này đwuVw làm nàng vui lòng .
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườqnKi ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉkVjnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắPn đqPỏ bng lên . nguồn tunghoanh.com
Tuyết Linh h lạZFnh một tiếng , thấpp giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữnmGa , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạqPi học vin chúng ta có boa nhiêu ngườZFi theo đqnKuổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắLSc thành đzBôi đgVược đlPLâu “ .
“ TạSxqo sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữlPLng ngườLLqi theo đsCuổi Hương Loan sẽ đPEPE yên cho ngươi sao ? Thôi , đSxqng suy nghĩGsW viểsCn vông nữmXka , tp trung vào trn đPXXu đVi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữlPLa , thu lim tinh thầVn quan sát đzBối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấDFt đFẹp nhưng vẻ đtABẹp của nàng không làm Âm Trúc đCộng tâm như Hương Loan . HắtABn tham gia đnmGLSi hội so tài tân sinh lầjwDn này chính là muốn chứnmGng minh cho La Lan thấGsWy thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắXc mt La Lan có chút âm trầqPm . Nàng không nghĩeGz rằXng Dip Âm Trúc có thểs lãnh đkXlPLo thầPn âm h tham gia trn đqnKqkju , mà đeGzã chiến thắeGzng ba trn liên tiếp .
“ La Lan , chúng ta lạXi gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầSxqn âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩP đlPLược rằpng tiểjwDu t ngươi cũng có chút bảqkjn lĩqkjnh , cũng đhVaến đNcSược tn đwuây . BấcBZt quá trong trn đCjltu này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạaJnh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờFi khỏi Bích không hảAqi đVheến nay đjltã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấPEt của hắgVn t nhỏ đaJã đzBược âm nhạLLqc bồi dưỡng nên không vì nhữPEng lờtABi này của La Lan mà tứeGzc gin , chỉSxq mỉcBZm cườGli đGsWáp lạRsi : “ Vy thì bắgVt đXXjwDu đGsWi . Chúng ta la chọn đXoàn chiến “ . HắBLn không tranh cãi , dùng s tht đsKmN chứjltng minh một vấjltn đmgR mới là phương án tối ưu .
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữVw , khi trọng tài tuyên bố trn đRslPLu chính thứCc bắst đLSwuu , nhấLSt thờCi năm đNcSLSo quang mang màu vàng trong nháy mắmXkt bộc phát . Đây là lầBLn thứBL ba thầXXn âm h do Âm Trúc lãnh đxpCo đaJối mt với đkXối phương gồm năm ngườPi đXXaJt hoàng cấGsWp . La Lan cùng ba gã tân sinh đZFu là hoàng cấkXp sơ giai , nhưng tên đBL t năm hai của phong đkVj đWoã đLSqnKt đKqKến hoàng cấPEp cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảhVai cc mạsCnh nhưng tốc đmgRộ tuyt đcBZối là nhanh nhấFt . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườSxqi đgVFo phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằXm năm ngườkXi bọn Âm Trúc vụt đqnKến .
Quang mang màu trắGlng t nguyt thầXn thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấot hin , bảZFo v năm ngườAqi Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầRsm khúc có tên là ‘ bạjwDch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạKmNc khúc bi thương . Đối với thầFn âm sư mà nói , nhạXXc khúc bi thương là loạKmNi nhạpc khúc hay s dụng nhấVhet , có thểRs d dàng dùng tinh thầjwDn lc khống chế tâm tình của đaJối thủ . Ny Na cũng đjwDã đBưa cho họ nhữGlng nhạZFc cụ d dàng tạZFo s bi thương trong trn đGsWCu này . Âm Trúc đjltược phân công chống đPỡ toàn bộ s công kích của đwuối thủ .
Khúc ‘ bạXch tuyết ‘ đPEã bắKqKt đaJqnKu t cổ tranh của HảVhei Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườKqKi đgVKqKo phong nhn trong không trung bắhVat đqPGlu xảKqKy ra s biến hóa . MườNcSi đpZFo phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấqkjy thước đcBZột nhiên thay đVheổi phương hướng , va chạcBZm vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấFu nhạzBc khúc rối loạBn . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữWo sắXXc mt đDFồng loạPEt biến đKqKổi , nhạWoc khúc va mới khởi đPEAqu đhVaã bịP âm thanh của tiếng xé gió cắqPt đFPt , hiểqkjn nhiên không phảsi là s khởi đmgRLLqu tốt .
Các đqkjmgRo phong nhn vn không ngng va chạhVam trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứmgRt . Ngoạxpi tr La Lan và tên đgV t năm hai , ba tên đV t phong h còn lạBLi không ngng phát ra các đXọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảXo v do nguyt thầqnKn thủ hộ pháp bào tạcBZo ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạCm , mà càng va chạmgRm thì thanh âm hỗn tạVp tạRso ra ngăn chc các đP t thầsn âm h tấeGzu nhạXXc khúc càng nhiu .