Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

CầPVm đkmế - QuyểiUpn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đIynh chi chiến ( phầpdn 1 )

Dịynch giảAE : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ KểEyA t hoàng cấiUpp trở đQWi , thc lc của thầdn âm sư muốn tăng lên chỉn có thểsSs da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắsVPng mấny cũng chảd thành công , lúc đIHó chắIc cũng chảAE có tâm trạrng mà phấvkIn đGGrwCu cho chứIc nghip … Nhưng ta tin rằPXng , thầAEn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườIng đXsCi nhấUNpt trên đgYlIi lục . Một ngày nào đVEó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứgYl tám , và sẽ không chỉJD có một tòa thầQWn âm sư chi tháp thôi đpSEâu “ .
PhấAEt Cách Sâm kinh ngạrDvc nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấPXt thờIi xúc đEộng nên đCgã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảwC bộ chăm chú nhìn vào trn đlyvsAu .
PhấgxWt Cách Sâm không thấCgy Ny Na trảEyA lờri cũng đsSsành quay lạrDvi với trn đwCEu , nhìn nhữgYlng đvsAòa hoa biết nói trong đQWội hình thầCn âm h , hắSywn không nhịoAQn đDược phảPVi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữJDa nhưng nhìn nhữXng thân hình nóng bỏng của m nữpSE thầVEn âm h , hắPxn có cảdm giác như mình đSywang sống lạoAQi thờCi trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắGGrng lên , vì một thầvkIn âm h cườsSsng đgYlgYli ! “ . NhữSywng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữsVPng vịAl đGGrWsai tỷ học lớp trên , họ mc nhữAlng bộ quầiUpn áo đoAQc chế đEyAang hăng hái hô to đvkIộng viên Âm Trúc . Toàn trườXng bây giờly có khoảACPng trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đPXang dán mắCt vào nhữpSEng bộ quầCgn áo đrDvc chế đEyAó , cổ không ngng nuốt nước bọt .
Đội trưởng đUNpội cổ vũ hôm nay là đly nhấEyAt m nữwC của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảCgi là tên của nàng mà chỉDwg là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đwC t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạDwgi nước hoa chiết suấPxt t hoa hương loan nên mọi ngườEyAi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạlyi hoa tượng trưng cho s hạPVnh phúc của đarôi lứVEa , nó cũng tượng trưng cho tinh thầSywn quang minh lỗi lạEc , đIược M lan đwovế quốc coi là quốc hoa . Ngườlyi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạQWi hoa này đdược đyế quốc bảoAQo v rấSywt kĩQW , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ .
Nghe đCgược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đkmang đsCiUpng ở trên lôi đynài không t chủ đgYlược cũng phảxPJi quay qua nhìn . Mc dù đXây không phảAEi là lầAln đrDvynu tiên hắnn nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầvsAn nhìn thấny nàng là tim hắSywn lạEyAi đgxWp rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầQWn trắvkIng nhưng Hương Loan lạIi tọa cho ngườiUpi ta cảlym giác mà không cô gái nào trong đQWội cổ vũ có đsCược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảsSsy , đsSsôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấoAQt phơ theo gió , điUpôi mắart màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảDwgi ngấNIt ngây . Một dung nhan đPXộng lòng ngườkmi như vy , khiến cho ngườPVi ta nhìn một lầiUpn là nhớ mãi .
Lầarn đgYlvsAu tiên nhìn thấCy Hương Loan , Dip Âm Trúc cảrDvm thấYSy toàn thân như bịSgi đoAQin git , đgYlsVPu óc hoàn toàn trống rỗng . M nữC thầxPJn âm h hắrn gp không ít nhưng ngườyni làm cho hắrDvn tim đYSp nhanh , mt đDỏ lên chỉxPJ có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắgxWn một cảpSEm giác lạDwg kỳ mà t trước đrến nay hắQWn chưa tng trảri qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảNIm giác toàn thân tràn đIlyy khí lc , sẵxPJn sàng đDối đvkIIHu với mọi th thách . Thm chí hắoAQn sung sướng đEến nỗi phảwCi t hỏi : Nàng tht đAEang nhìn ta sao ? Nàng đUNpang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấJDt đVEgYlnh phảCi chiến thắvsAng trn này đSywSyw làm nàng vui lòng .
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườgYli ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉGGrnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắyn đoAQỏ bng lên .
Tuyết Linh h lạPVnh một tiếng , thấvsAp giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữCga , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạwovi học vin chúng ta có boa nhiêu ngườEi theo đoAQuổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắpSEc thành đDwgôi đCgược đyâu “ .
“ TạAEo sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữsCng ngườPXi theo đIHuổi Hương Loan sẽ đpdQW yên cho ngươi sao ? Thôi , điUpng suy nghĩsVP viểNIn vông nữvsAa , tp trung vào trn đsVPSgiu đSywi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữkma , thu lim tinh thầgYln quan sát đlyối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấwCt đvsAẹp nhưng vẻ đQWẹp của nàng không làm Âm Trúc đSywộng tâm như Hương Loan . HắAEn tham gia đkmri hội so tài tân sinh lầUNpn này chính là muốn chứIHng minh cho La Lan thấkmy thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắxPJc mt La Lan có chút âm trầPXm . Nàng không nghĩsVP rằUNpng Dip Âm Trúc có thểI lãnh đUNpAlo thầAEn âm h tham gia trn đNIlyu , mà đXã chiến thắdng ba trn liên tiếp . truyn copy t tunghoanh.com
“ La Lan , chúng ta lạWsai gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầdn âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩpd đkmược rằwCng tiểynu t ngươi cũng có chút bảvkIn lĩQWnh , cũng đxPJến đPVược tn đAEây . BấGGrt quá trong trn đSywru này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạXnh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờCi khỏi Bích không hảCi đvkIến nay đpdã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấiUpt của hắrDvn t nhỏ đynã đNIược âm nhạPxc bồi dưỡng nên không vì nhữCgng lờni này của La Lan mà tứSgic gin , chỉAE mỉrm cườyi đEáp lạAli : “ Vy thì bắpdt đUNplyu đyni . Chúng ta la chọn đSgioàn chiến “ . HắQWn không tranh cãi , dùng s tht đYSQW chứgYlng minh một vấACPn đAE mới là phương án tối ưu . đQWọc truyn mới nhấCt tạlyi tung hoanh . com
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữAl , khi trọng tài tuyên bố trn đnlyu chính thứCgc bắYSt đACPpdu , nhấPxt thờoAQi năm đkmyo quang mang màu vàng trong nháy mắlyt bộc phát . Đây là lầYSn thứX ba thầsVPn âm h do Âm Trúc lãnh đpdPXo đAEối mt với đUNpối phương gồm năm ngườiUpi đrrDvt hoàng cấCgp . La Lan cùng ba gã tân sinh đEu là hoàng cấCp sơ giai , nhưng tên đDwg t năm hai của phong đd đlyã đIHvsAt điUpến hoàng cấAlp cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảAEi cc mạsVPnh nhưng tốc đpdộ tuyt đarối là nhanh nhấwovt . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườiUpi đCgDo phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằXm năm ngườVEi bọn Âm Trúc vụt đpdến .
Quang mang màu trắsSsng t nguyt thầsCn thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấAlt hin , bảrDvo v năm ngườsSsi Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầVEm khúc có tên là ‘ bạkmch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạrDvc khúc bi thương . Đối với thầoAQn âm sư mà nói , nhạPxc khúc bi thương là loạyni nhạiUpc khúc hay s dụng nhấDt , có thểgxW d dàng dùng tinh thầwovn lc khống chế tâm tình của đpdối thủ . Ny Na cũng đJDã đSgiưa cho họ nhữEng nhạwovc cụ d dàng tạDo s bi thương trong trn đEJDu này . Âm Trúc đynược phân công chống đXỡ toàn bộ s công kích của đarối thủ .
Khúc ‘ bạxPJch tuyết ‘ đsSsã bắsVPt đCgxWu t cổ tranh của HảoAQi Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườCi đynPXo phong nhn trong không trung bắSywt đDwgwCu xảwovy ra s biến hóa . MườDwgi đdWsao phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấACPy thước đsCột nhiên thay đvsAổi phương hướng , va chạWsam vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấpSEu nhạwCc khúc rối loạsSsn . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữAl sắgYlc mt đoAQồng loạwovt biến đwovổi , nhạsVPc khúc va mới khởi đVEvsAu đSywã bịly âm thanh của tiếng xé gió cắWsat đsVPSywt , hiểpSEn nhiên không phảCi là s khởi đynDwgu tốt .
Các đxPJCo phong nhn vn không ngng va chạDm trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứQWt . NgoạCgi tr La Lan và tên đsVP t năm hai , ba tên đr t phong h còn lạYSi không ngng phát ra các đvsAọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảAEo v do nguyt thầrn thủ hộ pháp bào tạGGro ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạIm , mà càng va chạAEm thì thanh âm hỗn tạDp tạaro ra ngăn chc các đy t thầiUpn âm h tấvkIu nhạSgic khúc càng nhiu .