Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )
nguồn tunghoanh.com
CầMfm đZoế - Quyểgqwn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đCTTdRnh chi chiến ( phầNWn 1 )

Dịgqwch giảs : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ KểGwG t hoàng cấiMEp trở đEmi , thc lc của thầjyn âm sư muốn tăng lên chỉNW có thểng da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắHKjng mấYsoy cũng chảMp thành công , lúc đngó chắGwGc cũng chảwz có tâm trạqICng mà phấVn đqYzbUu cho chứMfc nghip … Nhưng ta tin rằPCCng , thầMfn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườQsng đgqwFui nhấMft trên đCRHii lục . Một ngày nào đTó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứCT tám , và sẽ không chỉYso có một tòa thầYson âm sư chi tháp thôi đTâu “ . nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
PhấNWt Cách Sâm kinh ngạCQc nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấqYt thờui xúc đqICộng nên đCCã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảZo bộ chăm chú nhìn vào trn đqICINu .
PhấqNt Cách Sâm không thấYsoy Ny Na trảf lờjyi cũng đQành quay lạVi với trn đwzNWu , nhìn nhữjyng đHKjòa hoa biết nói trong đqICội hình thầgqwn âm h , hắCAPn không nhịzbUn đNược phảngi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữhsa nhưng nhìn nhữUnZng thân hình nóng bỏng của m nữqIC thầAqMn âm h , hắCCn có cảNm giác như mình đHKjang sống lạYsoi thờqNi trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắRHing lên , vì một thầngn âm h cườqNng đTdRYsoi ! “ . NhữqICng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữZong vịAqM đRHiqYi tỷ học lớp trên , họ mc nhữoVng bộ quầFun áo đQsc chế đngang hăng hái hô to đsộng viên Âm Trúc . Toàn trườngng bây giờKr có khoảfng trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đZoang dán mắZot vào nhữOhFng bộ quầCn áo đqNc chế đngó , cổ không ngng nuốt nước bọt .
Đội trưởng đgqwội cổ vũ hôm nay là đbaN nhấst m nững của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảCi là tên của nàng mà chỉbaN là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đs t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạfi nước hoa chiết suấst t hoa hương loan nên mọi ngườTdRi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạNWi hoa tượng trưng cho s hạwznh phúc của đgqwôi lứAqMa , nó cũng tượng trưng cho tinh thầQn quang minh lỗi lạOhFc , đsược M lan đTqhế quốc coi là quốc hoa . NgườqNi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạbaNi hoa này đsược đQế quốc bảCCo v rấdzgt kĩng , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ .
Nghe đazược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đMpang đYCTng ở trên lôi đKrài không t chủ đhYOược cũng phảbaNi quay qua nhìn . Mc dù đzbUây không phảPCCi là lầqICn đCCdzgu tiên hắNWn nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầzbUn nhìn thấRHiy nàng là tim hắCAPn lạbaNi đRHip rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầdzgn trắdzgng nhưng Hương Loan lạKri tọa cho ngườfi ta cảINm giác mà không cô gái nào trong đCQội cổ vũ có điMEược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảAqMy , đQôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấgqwt phơ theo gió , đAqMôi mắTt màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảui ngấCTt ngây . Một dung nhan đQsộng lòng ngườqYi như vy , khiến cho ngườsi ta nhìn một lầHKjn là nhớ mãi .
Lầdzgn đKrqICu tiên nhìn thấqNy Hương Loan , Dip Âm Trúc cảum thấwzy toàn thân như bịqN đqYin git , đVjyu óc hoàn toàn trống rỗng . M nữf thầYn âm h hắhYOn gp không ít nhưng ngườQi làm cho hắCTn tim đGwGp nhanh , mt đGwGỏ lên chỉwCT có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắdzgn một cảsm giác lạiME kỳ mà t trước đuến nay hắQsn chưa tng trảsi qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảTqhm giác toàn thân tràn đazTy khí lc , sẵgqwn sàng đUnZối đCTAqMu với mọi th thách . Thm chí hắRHin sung sướng đRHiến nỗi phảsi t hỏi : Nàng tht đngang nhìn ta sao ? Nàng đuang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấCAPt đEmaznh phảqNi chiến thắNWng trn này đoVYso làm nàng vui lòng .
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườHKji ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉTqhnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắPCCn điMEỏ bng lên .
Tuyết Linh h lạhYOnh một tiếng , thấYsop giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữjya , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạCTi học vin chúng ta có boa nhiêu ngườdzgi theo đzbUuổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắazc thành đRHiôi đTược đFuâu “ .
“ TạTo sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữCCng ngườjyi theo đnguổi Hương Loan sẽ đEmMf yên cho ngươi sao ? Thôi , đNWng suy nghĩs viểwCTn vông nữhYOa , tp trung vào trn đfgqwu đAqMi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữKra , thu lim tinh thầwCTn quan sát đhYOối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấNWt đqICẹp nhưng vẻ đjyẹp của nàng không làm Âm Trúc đTdRộng tâm như Hương Loan . HắiMEn tham gia đZoKri hội so tài tân sinh lầsn này chính là muốn chứEmng minh cho La Lan thấINy thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắbaNc mt La Lan có chút âm trầINm . Nàng không nghĩng rằGwGng Dip Âm Trúc có thểoV lãnh đdzgTdRo thầhsn âm h tham gia trn đgqwqNu , mà đfã chiến thắsng ba trn liên tiếp .
“ La Lan , chúng ta lạgqwi gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầiMEn âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩqIC đwCTược rằiMEng tiểzbUu t ngươi cũng có chút bảjyn lĩAqMnh , cũng đVến đgqwược tn đzbUây . Bấdzgt quá trong trn đCQuu này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạTdRnh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờYsoi khỏi Bích không hảQsi đTến nay đTdRã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấut của hắUnZn t nhỏ đwzã đfược âm nhạMfc bồi dưỡng nên không vì nhữVng lờYi này của La Lan mà tứFuc gin , chỉs mỉCTm cườKri đQsáp lạOhFi : “ Vy thì bắTt đbaNqICu đRHii . Chúng ta la chọn đKroàn chiến “ . Hắfn không tranh cãi , dùng s tht đMpCC chứKrng minh một vấoVn đZo mới là phương án tối ưu .
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữAqM , khi trọng tài tuyên bố trn đUnZFuu chính thứZoc bắOhFt đAqMwCTu , nhấRHit thờYi năm đzbUEmo quang mang màu vàng trong nháy mắCt bộc phát . Đây là lầqICn thứu ba thầun âm h do Âm Trúc lãnh đTdRINo đuối mt với đoVối phương gồm năm ngườTi đTdRYt hoàng cấqNp . La Lan cùng ba gã tân sinh đqICu là hoàng cấVp sơ giai , nhưng tên đN t năm hai của phong đC đTã đINdzgt đwzến hoàng cấsp cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảCAPi cc mạNWnh nhưng tốc đjyộ tuyt đINối là nhanh nhấCt . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườOhFi đuNWo phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằTqhm năm ngườAqMi bọn Âm Trúc vụt đazến .
Quang mang màu trắqNng t nguyt thầjyn thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấCCt hin , bảwCTo v năm ngườqICi Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầfm khúc có tên là ‘ bạKrch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạUnZc khúc bi thương . Đối với thầPCCn âm sư mà nói , nhạjyc khúc bi thương là loạFui nhạNWc khúc hay s dụng nhấgqwt , có thểFu d dàng dùng tinh thầTqhn lc khống chế tâm tình của đCCối thủ . Ny Na cũng đKrã đUnZưa cho họ nhữRHing nhạhsc cụ d dàng tạqICo s bi thương trong trn đAqMZou này . Âm Trúc đZoược phân công chống đddTỡ toàn bộ s công kích của đUnZối thủ .
Khúc ‘ bạfch tuyết ‘ đqICã bắngt đEmfu t cổ tranh của Hảjyi Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườFui đwCTngo phong nhn trong không trung bắoVt đoVhsu xảZoy ra s biến hóa . MườiMEi đTdROhFo phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấoVy thước đqNột nhiên thay đddTổi phương hướng , va chạYm vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấzbUu nhạINc khúc rối loạiMEn . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữY sắdzgc mt đzbUồng loạzbUt biến đwCTổi , nhạhYOc khúc va mới khởi đYYsou đZoã bịTqh âm thanh của tiếng xé gió cắoVt đzbUzbUt , hiểiMEn nhiên không phảTi là s khởi đCQgqwu tốt .
Các đwCTTqho phong nhn vn không ngng va chạqYm trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứiMEt . NgoạGwGi tr La Lan và tên đwCT t năm hai , ba tên đEm t phong h còn lạGwGi không ngng phát ra các đGwGọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảOhFo v do nguyt thầINn thủ hộ pháp bào tạOhFo ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạINm , mà càng va chạazm thì thanh âm hỗn tạAqMp tạCTo ra ngăn chc các đzbU t thầqNn âm h tấfu nhạngc khúc càng nhiu .