Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

CầPCm đKế - QuyểTBHn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đOgilKnh chi chiến ( phầTBHn 1 )

DịGch giảQa : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ KểBT t hoàng cấzGp trở đBTi , thc lc của thầGn âm sư muốn tăng lên chỉC có thểBH da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắUsng mấay cũng chảK thành công , lúc điió chắAoc cũng chảTBH có tâm trạPCng mà phấlKn đPCjsu cho chứVc nghip … Nhưng ta tin rằiLOng , thầGn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườfLng đAYTQpi nhấjst trên đqgaqi lục . Một ngày nào đAoó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứkxm tám , và sẽ không chỉuBH có một tòa thầBHn âm sư chi tháp thôi đfLâu “ .
PhấLgut Cách Sâm kinh ngạYrzc nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấEDft thờiLOi xúc đuPjộng nên đTBHã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảuPj bộ chăm chú nhìn vào trn đasu .
PhấmUEt Cách Sâm không thấQay Ny Na trảQa lờBTi cũng đgiành quay lạOgii với trn đAYTiLOu , nhìn nhữIQLng đEDfòa hoa biết nói trong đuBHội hình thầDNn âm h , hắHMn không nhịLQAn đmUEược phảMi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữCa nhưng nhìn nhữMng thân hình nóng bỏng của m nữLQA thầHMn âm h , hắrVn có cảqm giác như mình đtkiang sống lạqi thờTi trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắOging lên , vì một thầQpn âm h cườEdng đOgiAYTi ! “ . NhữJmng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữuPjng vịii đTBHuPji tỷ học lớp trên , họ mc nhữqqng bộ quầqn áo đQac chế đaang hăng hái hô to đfLộng viên Âm Trúc . Toàn trườPCng bây giờK có khoảtking trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đjsang dán mắYrzt vào nhữjsng bộ quầQan áo đEdc chế đjsó , cổ không ngng nuốt nước bọt .
Đội trưởng đHMội cổ vũ hôm nay là đrV nhấuutt m nữPC của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảuuti là tên của nàng mà chỉQJl là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đHi t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạMi nước hoa chiết suấuBHt t hoa hương loan nên mọi ngườBTi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạHii hoa tượng trưng cho s hạuutnh phúc của đjsôi lứHMa , nó cũng tượng trưng cho tinh thầfLn quang minh lỗi lạAoc , đmUEược M lan đmế quốc coi là quốc hoa . NgườmUEi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạPCi hoa này đTược đqqế quốc bảTo v rấEdt kĩkxm , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ .
Nghe đqược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đuBHang đAokxmng ở trên lôi đTBHài không t chủ đQJlược cũng phảmi quay qua nhìn . Mc dù đaây không phảAoi là lầzGn đuBHBTu tiên hắEDfn nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầEdn nhìn thấPCy nàng là tim hắEdn lạgaqi đOgip rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầuutn trắDNng nhưng Hương Loan lạTBHi tọa cho ngườAYTi ta cảmm giác mà không cô gái nào trong đtkiội cổ vũ có đzGược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảJmy , đsôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấCt phơ theo gió , đLguôi mắqt màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảJmi ngấmt ngây . Một dung nhan đuPjộng lòng ngườCi như vy , khiến cho ngườjsi ta nhìn một lầgin là nhớ mãi .
Lầqqn đxEumUEu tiên nhìn thấGy Hương Loan , Dip Âm Trúc cảJmm thấKy toàn thân như bịM đPCin git , đOgiuBHu óc hoàn toàn trống rỗng . M nữrV thầLgun âm h hắKn gp không ít nhưng ngườhAIi làm cho hắKn tim đrVp nhanh , mt đAYTỏ lên chỉBT có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắgin một cảqqm giác lạgi kỳ mà t trước đGến nay hắKn chưa tng trảnhni qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảYrzm giác toàn thân tràn đmUEQpy khí lc , sẵzGn sàng đmUEối đqqrVu với mọi th thách . Thm chí hắBTn sung sướng đzGến nỗi phảCi t hỏi : Nàng tht đgaqang nhìn ta sao ? Nàng đEDfang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấKt đuPjqnh phảBTi chiến thắTng trn này đEdG làm nàng vui lòng .
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườYrzi ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉqnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắan đuPjỏ bng lên . đLQAọc truyn mới nhấiLOt tạgii tung hoanh . com
Tuyết Linh h lạginh một tiếng , thấDNp giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữCa , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạEdi học vin chúng ta có boa nhiêu ngườnhni theo đgaquổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắTc thành đPCôi đkxmược đkxmâu “ .
“ TạzGo sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữAYTng ngườtkii theo đgiuổi Hương Loan sẽ điLOxEu yên cho ngươi sao ? Thôi , đPCng suy nghĩPC viểUsn vông nữma , tp trung vào trn đgaqLguu đPCi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữCa , thu lim tinh thầmUEn quan sát đfLối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấmUEt đuutẹp nhưng vẻ đqẹp của nàng không làm Âm Trúc đBHộng tâm như Hương Loan . HắDNn tham gia đhAIJmi hội so tài tân sinh lầQan này chính là muốn chứjsng minh cho La Lan thấKy thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắgic mt La Lan có chút âm trầqqm . Nàng không nghĩC rằsng Dip Âm Trúc có thểlK lãnh đTBHkxmo thầVn âm h tham gia trn đTlKu , mà đEdã chiến thắlKng ba trn liên tiếp .
“ La Lan , chúng ta lạEDfi gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầtkin âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩEd đlKược rằjsng tiểYrzu t ngươi cũng có chút bảsn lĩQJlnh , cũng đtkiến đQpược tn đmUEây . Bấgaqt quá trong trn đUsmUEu này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạHMnh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờlKi khỏi Bích không hảiLOi đIQLến nay đlKã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấAYTt của hắYrzn t nhỏ đmã đCược âm nhạac bồi dưỡng nên không vì nhữsng lờtkii này của La Lan mà tứmc gin , chỉa mỉHim cườBTi đlKáp lạgaqi : “ Vy thì bắiLOt đKIQLu đPCi . Chúng ta la chọn đqoàn chiến “ . Hắgaqn không tranh cãi , dùng s tht đCDN chứBHng minh một vấiin đmUE mới là phương án tối ưu .
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữzG , khi trọng tài tuyên bố trn đViLOu chính thứUsc bắQJlt đaqqu , nhấrVt thờYrzi năm đLgulKo quang mang màu vàng trong nháy mắMt bộc phát . Đây là lầBTn thứLQA ba thầVn âm h do Âm Trúc lãnh đTBHEDfo đEdối mt với đqối phương gồm năm ngườgaqi đQJlAot hoàng cấlKp . La Lan cùng ba gã tân sinh đMu là hoàng cấLQAp sơ giai , nhưng tên đmUE t năm hai của phong đYrz đQpã đAoqqt đDNến hoàng cấkxmp cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảjsi cc mạqnh nhưng tốc đQaộ tuyt đQpối là nhanh nhấIQLt . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườnhni đfLAYTo phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằYrzm năm ngườUsi bọn Âm Trúc vụt đYrzến .
Quang mang màu trắEDfng t nguyt thầOgin thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấKt hin , bảTo v năm ngườqqi Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầqm khúc có tên là ‘ bạTBHch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạDNc khúc bi thương . Đối với thầLQAn âm sư mà nói , nhạTc khúc bi thương là loạuBHi nhạEDfc khúc hay s dụng nhấTBHt , có thểuPj d dàng dùng tinh thầlKn lc khống chế tâm tình của đzGối thủ . Ny Na cũng đEDfã đIQLưa cho họ nhữAong nhạQJlc cụ d dàng tạgaqo s bi thương trong trn đkxmAYTu này . Âm Trúc đnhnược phân công chống đGỡ toàn bộ s công kích của đrVối thủ .
Khúc ‘ bạTch tuyết ‘ đlKã bắat đjslKu t cổ tranh của Hảuuti Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườkxmi đGCo phong nhn trong không trung bắTBHt đGmUEu xảMy ra s biến hóa . Mườmi đuPjQpo phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấhAIy thước điiột nhiên thay đTBHổi phương hướng , va chạiLOm vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấPCu nhạKc khúc rối loạan . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữK sắMc mt đUsồng loạuPjt biến đsổi , nhạtkic khúc va mới khởi đkxmhAIu đMã bịqq âm thanh của tiếng xé gió cắuBHt đDNAYTt , hiểTBHn nhiên không phảnhni là s khởi đBHOgiu tốt .
Các đAoBTo phong nhn vn không ngng va chạzGm trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứst . NgoạUsi tr La Lan và tên đPC t năm hai , ba tên đm t phong h còn lạzGi không ngng phát ra các đHiọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảBTo v do nguyt thầLQAn thủ hộ pháp bào tạso ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạBTm , mà càng va chạjsm thì thanh âm hỗn tạBHp tạDNo ra ngăn chc các đEDf t thầLgun âm h tấOgiu nhạKc khúc càng nhiu .