Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

CầxyDm đqế - Quyểdjn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đSkmlREnh chi chiến ( phầBBn 1 )

DịARdch giảAAI : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ KểSkm t hoàng cấbp trở đBBi , thc lc của thầfxn âm sư muốn tăng lên chỉBB có thểIXZ da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắRulng mấky cũng chảY thành công , lúc đXbtó chắZfAc cũng chảlj có tâm trạEEZng mà phấEFn đEEZdju cho chứDBc nghip … Nhưng ta tin rằezng , thầbn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườZfAng đHbzi nhấezt trên đFZFZGbi lục . Một ngày nào đaqó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứlj tám , và sẽ không chỉZQ có một tòa thầHbn âm sư chi tháp thôi đybâu “ .
PhấLSct Cách Sâm kinh ngạbc nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấRat thờBi xúc đZfAộng nên đYã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảARd bộ chăm chú nhìn vào trn đtLltLlu .
PhấXbtt Cách Sâm không thấfxby Ny Na trảuL lờFZFi cũng đaành quay lạtzi với trn đSkmxyDu , nhìn nhữkang đEEZòa hoa biết nói trong đljội hình thầGkn âm h , hắHbn không nhịHbn đzược phảezi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữlREa nhưng nhìn nhữGkng thân hình nóng bỏng của m nữZQ thầARdn âm h , hắqn có cảfxbm giác như mình đaang sống lạAAIi thờHbi trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắkng lên , vì một thầQYn âm h cườRang đtzki ! “ . NhữZfAng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữSkmng vịa đRulRuli tỷ học lớp trên , họ mc nhữBng bộ quầbn áo đaqc chế đaqang hăng hái hô to đEEZộng viên Âm Trúc . Toàn trườBng bây giờa có khoảbaQng trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đnSang dán mắARdt vào nhữZfAng bộ quầBn áo đYc chế đLScó , cổ không ngng nuốt nước bọt .
Đội trưởng đkội cổ vũ hôm nay là đnS nhấYt m nữka của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảGki là tên của nàng mà chỉBB là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đbaQ t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạki nước hoa chiết suấxyDt t hoa hương loan nên mọi ngườYi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạRfni hoa tượng trưng cho s hạlREnh phúc của đlREôi lứIXZa , nó cũng tượng trưng cho tinh thầqn quang minh lỗi lạRac , đZQược M lan đaế quốc coi là quốc hoa . Ngườybi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạezi hoa này đbkược đQYế quốc bảljo v rấbkt kĩez , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ .
Nghe đdjược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đGkang đXbtaqng ở trên lôi đHbài không t chủ đIXZược cũng phảRRti quay qua nhìn . Mc dù đIXZây không phảybi là lầzn đceBfxu tiên hắxyDn nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầan nhìn thấuLy nàng là tim hắuLn lạmJi đkp rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầjn trắLScng nhưng Hương Loan lạIXZi tọa cho ngườtzi ta cảkm giác mà không cô gái nào trong đnSội cổ vũ có đbược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảjy , đdjôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấHbt phơ theo gió , đlREôi mắSkmt màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảAAIi ngấXbtt ngây . Một dung nhan đfxbộng lòng ngườFZFi như vy , khiến cho ngườEEZi ta nhìn một lầceBn là nhớ mãi .
LầEFn đybju tiên nhìn thấRay Hương Loan , Dip Âm Trúc cảkm thấjy toàn thân như bịlj đRulin git , đuLQYu óc hoàn toàn trống rỗng . M nữRul thầEFn âm h hắxyDn gp không ít nhưng ngườSkmi làm cho hắRfnn tim đFZFp nhanh , mt đmJỏ lên chỉBB có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắqn một cảezm giác lạFZF kỳ mà t trước đQYến nay hắdjn chưa tng trảEEZi qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảljm giác toàn thân tràn đQYIXZy khí lc , sẵkan sàng đjối đFZFau với mọi th thách . Thm chí hắQYn sung sướng đAAIến nỗi phảqi t hỏi : Nàng tht đdjang nhìn ta sao ? Nàng đYang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấbaQt đkbnh phảmJi chiến thắlREng trn này đRRtZQ làm nàng vui lòng . truyn cp nht nhanh nhấGkt tạIXZi tung hoanh chấQYm com
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườlREi ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉfxnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắbkn đljỏ bng lên .
Tuyết Linh h lạqnh một tiếng , thấLScp giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữxyDa , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạkai học vin chúng ta có boa nhiêu ngườGki theo đRuluổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắmJc thành đIXZôi đzược đZQâu “ .
“ TạSkmo sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữEFng ngườXbti theo đaquổi Hương Loan sẽ đlREfxb yên cho ngươi sao ? Thôi , đZfAng suy nghĩXbt viểRfnn vông nữceBa , tp trung vào trn đtznSu đbaQi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữka , thu lim tinh thầYn quan sát đXbtối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấBt đHbẹp nhưng vẻ đEEZẹp của nàng không làm Âm Trúc đSSRộng tâm như Hương Loan . Hắzn tham gia đbkEEZi hội so tài tân sinh lầbaQn này chính là muốn chứtLlng minh cho La Lan thấRuly thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắSkmc mt La Lan có chút âm trầFZFm . Nàng không nghĩY rằbkng Dip Âm Trúc có thểQY lãnh đfxBBo thầzn âm h tham gia trn đZfAEFu , mà đBã chiến thắZGbng ba trn liên tiếp .
“ La Lan , chúng ta lạbi gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầARdn âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩB đGkược rằbaQng tiểDBu t ngươi cũng có chút bảbn lĩfxnh , cũng đEFến đzược tn đbây . BấSSRt quá trong trn đARdybu này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạknh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờlREi khỏi Bích không hảDBi đIXZến nay đRaã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấEEZt của hắkn t nhỏ đceBã đSkmược âm nhạybc bồi dưỡng nên không vì nhữYng lờAAIi này của La Lan mà tứfxbc gin , chỉZGb mỉRam cườbi đkáp lạXbti : “ Vy thì bắceBt đSSRmJu đuLi . Chúng ta la chọn đZGboàn chiến “ . Hắdjn không tranh cãi , dùng s tht đLScRul chứEEZng minh một vấybn đa mới là phương án tối ưu .
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữEF , khi trọng tài tuyên bố trn đAAItzu chính thứbc bắlREt đXbtkau , nhấtLlt thờybi năm đEFBBo quang mang màu vàng trong nháy mắbt bộc phát . Đây là lầBBn thứSSR ba thầkn âm h do Âm Trúc lãnh đtzao đBBối mt với đIXZối phương gồm năm ngườRuli đbaQnSt hoàng cấSkmp . La Lan cùng ba gã tân sinh đSSRu là hoàng cấdjp sơ giai , nhưng tên đk t năm hai của phong đHb đkã đRfnezt đuLến hoàng cấSkmp cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảSkmi cc mạznh nhưng tốc đLScộ tuyt đezối là nhanh nhấEFt . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườSSRi đaqLSco phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằXbtm năm ngườbki bọn Âm Trúc vụt đjến .
Quang mang màu trắbng t nguyt thầFZFn thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấjt hin , bảEEZo v năm ngườZGbi Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầBBm khúc có tên là ‘ bạmJch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạmJc khúc bi thương . Đối với thầezn âm sư mà nói , nhạZGbc khúc bi thương là loạfxbi nhạxyDc khúc hay s dụng nhấdjt , có thểRul d dàng dùng tinh thầdjn lc khống chế tâm tình của đuLối thủ . Ny Na cũng đSSRã đRulưa cho họ nhữRRtng nhạfxbc cụ d dàng tạfxo s bi thương trong trn đYQYu này . Âm Trúc đmJược phân công chống đDBỡ toàn bộ s công kích của đybối thủ .
Khúc ‘ bạZQch tuyết ‘ đDBã bắzt đtLlbaQu t cổ tranh của HảGki Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườaqi đfxZfAo phong nhn trong không trung bắfxt đQYku xảmJy ra s biến hóa . MườGki đZfAYo phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấceBy thước đlREột nhiên thay đBBổi phương hướng , va chạezm vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấau nhạZfAc khúc rối loạBn . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữbk sắfxc mt đXbtồng loạaqt biến đZfAổi , nhạEEZc khúc va mới khởi đbkRulu đbã bịxyD âm thanh của tiếng xé gió cắSSRt đRfnARdt , hiểuLn nhiên không phảnSi là s khởi đBBBu tốt .
Các đfxbezo phong nhn vn không ngng va chạIXZm trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứLSct . NgoạuLi tr La Lan và tên đfx t năm hai , ba tên đz t phong h còn lạEFi không ngng phát ra các đYọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảZGbo v do nguyt thầDBn thủ hộ pháp bào tạtzo ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạfxbm , mà càng va chạLScm thì thanh âm hỗn tạljp tạDBo ra ngăn chc các đB t thầxyDn âm h tấSkmu nhạuLc khúc càng nhiu .

nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m