Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầvvm đLế - QuyểPn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đxgjxwnh chi chiến ( phầLn 1 )

Dịjxwch giảJUi : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ Kểs t hoàng cấoxup trở đuUUi , thc lc của thầJUin âm sư muốn tăng lên chỉuUU có thểG da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắsWng mấbWFy cũng chảyj thành công , lúc đWjqó chắPc cũng chảjxw có tâm trạUjng mà phấwPn đUDspGu cho chứwPc nghip … Nhưng ta tin rằxgng , thầwyvn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườJUing đbpnLi nhấwPt trên đnLwPi lục . Một ngày nào đNdó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứxg tám , và sẽ không chỉoxu có một tòa thầAJSn âm sư chi tháp thôi đjFâu “ .
PhấUut Cách Sâm kinh ngạwPc nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấxAHt thờdi xúc đvsộng nên đnLã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảFkF bộ chăm chú nhìn vào trn đLHAvu .
PhấAUt Cách Sâm không thấwPy Ny Na trảUj lờUi cũng đmwbành quay lạgi với trn đnjUju , nhìn nhữinMng đwPòa hoa biết nói trong đjxwội hình thầFn âm h , hắwyvn không nhịBdan đxgược phảGi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữda nhưng nhìn nhữMMng thân hình nóng bỏng của m nữs thầCoJn âm h , hắen có cảsWm giác như mình đbpnang sống lạinMi thờBdai trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắgng lên , vì một thầaUn âm h cườLng đJbWjqi ! “ . NhữNdng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữHAvng vịnL đAJSMMi tỷ học lớp trên , họ mc nhữaUng bộ quầsn áo đjFc chế đbWFang hăng hái hô to đHAvộng viên Âm Trúc . Toàn trườpGng bây giờbWF có khoảnjng trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đbWFang dán mắDKt vào nhữoxung bộ quầDKn áo đjFc chế đbWFó , cổ không ngng nuốt nước bọt .
Đội trưởng đJbội cổ vũ hôm nay là đj nhấPt m nữg của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảUDsi là tên của nàng mà chỉjxw là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đFkF t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạpGi nước hoa chiết suấvst t hoa hương loan nên mọi ngườgi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạFBji hoa tượng trưng cho s hạqenh phúc của đFBjôi lứSVa , nó cũng tượng trưng cho tinh thầPn quang minh lỗi lạSVc , đjFược M lan đUjế quốc coi là quốc hoa . NgườSVi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạFkFi hoa này đxAHược đeế quốc bảbbCo v rấGt kĩL , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ .
Nghe đqeược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đJUiang đjJUing ở trên lôi đbWFài không t chủ đWjqược cũng phảsi quay qua nhìn . Mc dù đSVây không phảAJSi là lầpGn đUuJbu tiên hắPn nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầyjn nhìn thấoxuy nàng là tim hắNdn lạvsi đvsp rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầaUn trắUung nhưng Hương Loan lạFkFi tọa cho ngườLi ta cảyjm giác mà không cô gái nào trong đoxuội cổ vũ có đsược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảJUiy , đnLôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấFkFt phơ theo gió , đinMôi mắjxwt màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảxgi ngấUut ngây . Một dung nhan đFkFộng lòng ngườxgi như vy , khiến cho ngườkmbi ta nhìn một lầGn là nhớ mãi .
LầSVn đjxwUDsu tiên nhìn thấFkFy Hương Loan , Dip Âm Trúc cảUjm thấUy toàn thân như bịjF đGin git , đwPsu óc hoàn toàn trống rỗng . M nữkmb thầjFn âm h hắSVn gp không ít nhưng ngườei làm cho hắgn tim đuUUp nhanh , mt đFBjỏ lên chỉSV có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắWjqn một cảqem giác lạvv kỳ mà t trước đuUUến nay hắqen chưa tng trảFBji qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảpGm giác toàn thân tràn đjFsWy khí lc , sẵAJSn sàng đyjối đUinMu với mọi th thách . Thm chí hắjn sung sướng đqeến nỗi phảqei t hỏi : Nàng tht đDKang nhìn ta sao ? Nàng đpGang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấoxut đJbpGnh phảJUii chiến thắbWFng trn này đUG làm nàng vui lòng .
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườdi ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉuUUnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắCoJn đUDsỏ bng lên .
Tuyết Linh h lạyjnh một tiếng , thấCoJp giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữja , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạUi học vin chúng ta có boa nhiêu ngườaUi theo đPuổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắxAHc thành đJbôi đmwbược đvsâu “ .
“ Tạqeo sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữMMng ngườJUii theo đUuổi Hương Loan sẽ đFkFbWF yên cho ngươi sao ? Thôi , đsWng suy nghĩwyv viểJUin vông nữwyva , tp trung vào trn đBdaqeu đxgi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữwyva , thu lim tinh thầxgn quan sát đsối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấJUit đaUẹp nhưng vẻ đJUiẹp của nàng không làm Âm Trúc đxgộng tâm như Hương Loan . HắnLn tham gia đaUUji hội so tài tân sinh lầBdan này chính là muốn chứxgng minh cho La Lan thấFkFy thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắJbc mt La Lan có chút âm trầnjm . Nàng không nghĩwP rằGng Dip Âm Trúc có thểnj lãnh đSVFo thầnjn âm h tham gia trn đbpnsu , mà đGã chiến thắHAvng ba trn liên tiếp . nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
“ La Lan , chúng ta lạxAHi gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầdn âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩs đuUUược rằUung tiểxgu t ngươi cũng có chút bảmwbn lĩJUinh , cũng đuUUến đWjqược tn đsWây . BấDKt quá trong trn đpGnju này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạUnh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờbWFi khỏi Bích không hảjFi đSVến nay đpGã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấAJSt của hắinMn t nhỏ đwyvã đUjược âm nhạdc bồi dưỡng nên không vì nhữHAvng lờuUUi này của La Lan mà tứjxwc gin , chỉBda mỉoxum cườxAHi đvsáp lạNdi : “ Vy thì bắsWt đwPbWFu đAUi . Chúng ta la chọn đoxuoàn chiến “ . HắxAHn không tranh cãi , dùng s tht đFkFbWF chứoxung minh một vấNdn đSV mới là phương án tối ưu . nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữoxu , khi trọng tài tuyên bố trn đMMdu chính thứbWFc bắFt đxAHBdau , nhấvst thờWjqi năm đedo quang mang màu vàng trong nháy mắGt bộc phát . Đây là lầbpnn thứUj ba thầen âm h do Âm Trúc lãnh đbpnqeo đvsối mt với đSVối phương gồm năm ngườvsi đmwbBdat hoàng cấLp . La Lan cùng ba gã tân sinh đdu là hoàng cấwyvp sơ giai , nhưng tên đkmb t năm hai của phong đBda đUjã đHAvFkFt đnjến hoàng cấwPp cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảvsi cc mạAJSnh nhưng tốc đBdaộ tuyt đFkFối là nhanh nhấaUt . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườinMi đsHAvo phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằpGm năm ngườsi bọn Âm Trúc vụt đvsến .
Quang mang màu trắaUng t nguyt thầoxun thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấqet hin , bảnjo v năm ngườUui Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầwyvm khúc có tên là ‘ bạwyvch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạnLc khúc bi thương . Đối với thầFn âm sư mà nói , nhạFBjc khúc bi thương là loạkmbi nhạUDsc khúc hay s dụng nhấAJSt , có thểg d dàng dùng tinh thầPn lc khống chế tâm tình của đAUối thủ . Ny Na cũng đqeã đqeưa cho họ nhữvvng nhạAJSc cụ d dàng tạxAHo s bi thương trong trn đwyvLu này . Âm Trúc đbpnược phân công chống đCoJỡ toàn bộ s công kích của đmwbối thủ .
Khúc ‘ bạdch tuyết ‘ đxAHã bắvst đxgwPu t cổ tranh của Hảyji Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườBdai đyjnjo phong nhn trong không trung bắgt đPvvu xảvsy ra s biến hóa . Mườvvi đHAvmwbo phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấjy thước đnLột nhiên thay đgổi phương hướng , va chạnLm vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấsu nhạLc khúc rối loạjFn . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữyj sắpGc mt đsWồng loạBdat biến đPổi , nhạxAHc khúc va mới khởi đBdabWFu đjxwã bịSV âm thanh của tiếng xé gió cắaUt đBdanLt , hiểbpnn nhiên không phảuUUi là s khởi đaUoxuu tốt .
Các đyjwPo phong nhn vn không ngng va chạkmbm trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứdt . Ngoạgi tr La Lan và tên đs t năm hai , ba tên đwyv t phong h còn lạbpni không ngng phát ra các đGọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảGo v do nguyt thầinMn thủ hộ pháp bào tạbWFo ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạAJSm , mà càng va chạAUm thì thanh âm hỗn tạinMp tạdo ra ngăn chc các đvs t thầUun âm h tấFu nhạdc khúc càng nhiu .