Trang chủ / Tiên Hiệp / Cầm Đế / Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

Cầm Đế

Chương 14 : Ước định chi chiến ( phần 1 )

CầUptm đboế - Quyểfgn 2 : M Lan ma vũ học vin
Chương 14 : Ước đKUKladnh chi chiến ( phầSdn 1 )

DịEdSch giảQX : ngocnd321
Nguồn : 4vn.eu - http://4vn.euforum nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Ny Na than nhẹ một tiếng : “ KểvvK t hoàng cấPWp trở đaxii , thc lc của thầvvKn âm sư muốn tăng lên chỉS có thểEdS da vào thiên phú . Không có thiên phú , có cố gắbong mấsry cũng chảlad thành công , lúc đaWó chắxac cũng chảik có tâm trạNEfng mà phấVn đSEdSu cho chứVc nghip … Nhưng ta tin rằSVang , thầEfn âm sư sau này sẽ trở thành ma pháp sư cườalGng đJaxii nhấdt trên đJladi lục . Một ngày nào đsQEó , trên Pháp lam sẽ mọc lên tòa tháp thứIDI tám , và sẽ không chỉNEf có một tòa thầtJn âm sư chi tháp thôi đXâu “ .
PhấVt Cách Sâm kinh ngạEVc nhìn Ny Na : “ Ca ngợi Pháp Lam , Ny Na h chủ , tình huống này không nên nói sớm “ .
Ny Na cũng biết mình nhấEdSt thờUpti xúc đsrộng nên đladã nói lỡ ming , vội im lng không nói năng gì , giảsQE bộ chăm chú nhìn vào trn đFqsQEu . xem tạpai t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Phấsrt Cách Sâm không thấqbFy Ny Na trảaW lờdSi cũng đdEành quay lạVi với trn đfgQXu , nhìn nhữaWng đeNKòa hoa biết nói trong đGoội hình thầdEn âm h , hắaxin không nhịan đXược phảdEi nuốt nước bọt . Mc dù tuổi cũng không còn nhỏ nữxaa nhưng nhìn nhữQXng thân hình nóng bỏng của m nữlq thầJn âm h , hắdEn có cảJm giác như mình đKUKang sống lạEdSi thờsQEi trai trẻ .
“ Dip Âm Trúc , cố gắtlang lên , vì một thầNEfn âm h cườsrng đdVi ! “ . NhữaWng thanh âm cổ vũ vang lên t nhữUtqng vịsr đqbFeNKi tỷ học lớp trên , họ mc nhữIVng bộ quầUtqn áo đxac chế đboang hăng hái hô to đxaộng viên Âm Trúc . Toàn trườNEfng bây giờEV có khoảfng trên năm ngàn nam nhân thì hơn 95 % trong số họ đSdang dán mắIVt vào nhữKSsng bộ quầlqn áo đVc chế đNEfó , cổ không ngng nuốt nước bọt .
Đội trưởng đSVaội cổ vũ hôm nay là đUtq nhấaxit m nữEV của M lan học vin – Hương Loan . Hương Loan cũng không phảKSsi là tên của nàng mà chỉdE là bit danh thôi . Không một ai biết tên tht của nàng là gì , cho dù là đGo t phụ trách tư liu học sinh cũng không biết . Vì nàng s dụng loạXi nước hoa chiết suấladt t hoa hương loan nên mọi ngườFqi gọi nàng như thế . Hương loan là một loạai hoa tượng trưng cho s hạaWnh phúc của đEVôi lứalGa , nó cũng tượng trưng cho tinh thầWUEn quang minh lỗi lạVc , đIPsược M lan đQXế quốc coi là quốc hoa . NgườEdSi M lan ai cũng thích nó , mỗi tội loạdSi hoa này đaược đgế quốc bảsQEo v rấtlat kĩS , nếu mua t tư nhân giá cũng không rẻ .
Nghe đIDIược thanh âm của Hương Loan , Dip Âm Trúc đUtqang đEVbong ở trên lôi đxaài không t chủ đEVược cũng phảdEi quay qua nhìn . Mc dù đfây không phảDWei là lầEVn đqbFpau tiên hắtlan nhìn Hương Loan nhưng mỗi lầPWn nhìn thấpay nàng là tim hắKUKn lạKUKi đNEfp rộn rã . Tuy cũng cùng mc trang phục áo lam quầan trắeNKng nhưng Hương Loan lạsQEi tọa cho ngườUtqi ta cảUtqm giác mà không cô gái nào trong đaxiội cổ vũ có đDWeược , một thân hình hoàn m : cao một thước bảDWey , đUtqôi chân thon dài , mái tóc màu kim phấFqt phơ theo gió , đEdSôi mắIPst màu tím mộng mơ khiến cho bao gã si tình phảIPsi ngấdEt ngây . Một dung nhan đalGộng lòng ngườfgi như vy , khiến cho ngườdSi ta nhìn một lầYn là nhớ mãi .
LầdEn đdEalGu tiên nhìn thấalGy Hương Loan , Dip Âm Trúc cảNEfm thấYy toàn thân như bịaW đIDIin git , đlqQXu óc hoàn toàn trống rỗng . M nữxa thầSn âm h hắPWn gp không ít nhưng ngườaxii làm cho hắKSsn tim đSdp nhanh , mt đVỏ lên chỉeNK có Hương Loan . Hương Loan gây cho hắfgn một cảaxim giác lạtla kỳ mà t trước đaWến nay hắFqn chưa tng trảIPsi qua . Nhìn s cổ vũ của Hương Loan lúc này , Dip Âm Trúc có cảEfm giác toàn thân tràn đaxiaxiy khí lc , sẵIDIn sàng đIPsối đxaqbFu với mọi th thách . Thm chí hắtJn sung sướng đIDIến nỗi phảIDIi t hỏi : Nàng tht đEdSang nhìn ta sao ? Nàng đtJang cổ vũ cho ta ư ? Ta nhấSt đSVavvKnh phảKIai chiến thắVng trn này đalGDWe làm nàng vui lòng .
“ Này , ngươi làm gì mà ngây ngườtlai ra thế ? “ . Thanh âm Tuyết Linh vang lên khiến Dip Âm Trúc bng tỉfnh .
“ A ! Ta , ta … “ . Mt hắFqn đVỏ bng lên .
Tuyết Linh h lạdnh một tiếng , thấVp giọng nói với Dip Âm Trúc : “ Đng nhìn nữVa , vô dụng thôi . Ngươi có biết tạladi học vin chúng ta có boa nhiêu ngườdi theo đlquổi Hương Loan không ? Cho dù nàng tht s quý mến ngươi thì ngươi với nàng cũng chưa chắalGc thành đIVôi đKUKược đJâu “ .
“ Tạpao sao ? “ . Dip Âm Trúc ngây ngô hỏi .
“ Chng lẽ ngươi tưởng nhữEfng ngườqbFi theo đKUKuổi Hương Loan sẽ đQXlad yên cho ngươi sao ? Thôi , đtlang suy nghĩtla viểfgn vông nữga , tp trung vào trn đikKIau đYi “ .
Dip Âm Trúc vội hít vào một hơi dài thanh khí , không nhìn Hương Loan nữNEfa , thu lim tinh thầIDIn quan sát đEdSối thủ . La Lan hôm nay thướt tha trong bộ giáo phục , mc dù nàng cũng rấtJt đKUKẹp nhưng vẻ đDWeẹp của nàng không làm Âm Trúc đSVaộng tâm như Hương Loan . Hắdn tham gia đIDIlqi hội so tài tân sinh lầdn này chính là muốn chứGong minh cho La Lan thấIDIy thc lc của mình .
Làm phong h chủ tướng , sắKSsc mt La Lan có chút âm trầDWem . Nàng không nghĩaY rằpang Dip Âm Trúc có thểIDI lãnh đaxiFqo thầIVn âm h tham gia trn đtlaIPsu , mà đalGã chiến thắKSsng ba trn liên tiếp .
“ La Lan , chúng ta lạNEfi gp nhau “ . Dip Âm Trúc qua chào hỏi La Lan với tư cách chủ tướng thầUtqn âm h .
La Lan h một tiếng : “ Không nghĩIPs đalGược rằtJng tiểlqu t ngươi cũng có chút bảfgn lĩlqnh , cũng đikến đIPsược tn đvvKây . BấvvKt quá trong trn đYKUKu này ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là ma pháp thc thụ , kẻ mạUtqnh thc s là thế nào “ .
Dip Âm Trúc t lúc rờEdSi khỏi Bích không hảboi đxaến nay đVã gp không ít s cố phát sinh , thêm vào tâm tính , khí chấSVat của hắladn t nhỏ đtlaã đKSsược âm nhạEVc bồi dưỡng nên không vì nhữQXng lờfi này của La Lan mà tứNEfc gin , chỉlq mỉEfm cườXi đKUKáp lạEfi : “ Vy thì bắWUEt đaWau đVi . Chúng ta la chọn đQXoàn chiến “ . HắaYn không tranh cãi , dùng s tht đUptDWe chứIVng minh một vấxan đik mới là phương án tối ưu .
Năm thành viên của phong h có mỗi La Lan là nữGo , khi trọng tài tuyên bố trn đvvKqbFu chính thứVc bắUptt đtlasQEu , nhấIVt thờalGi năm đladKUKo quang mang màu vàng trong nháy mắSdt bộc phát . Đây là lầYn thứEdS ba thầsQEn âm h do Âm Trúc lãnh đtJtJo đlqối mt với đPWối phương gồm năm ngườgi đaxiikt hoàng cấSVap . La Lan cùng ba gã tân sinh đeNKu là hoàng cấKSsp sơ giai , nhưng tên đtla t năm hai của phong đSVa đqbFã đKIaKSst đEdSến hoàng cấap cao giai .
Phong h ma pháp tuy lc công kích không phảgi cc mạNEfnh nhưng tốc đaxiộ tuyt đSdối là nhanh nhấbot . Tiếng xé gió phá không vang lên trước tiên , mườUpti đladdo phong nhn t năm cây ma pháp trượng phóng ra mang uy lc kinh nhân nhằIDIm năm ngườKSsi bọn Âm Trúc vụt đaến .
Quang mang màu trắaWng t nguyt thầEdSn thủ hộ pháp bào lng lẽ xuấSt hin , bảdo v năm ngườIVi Dip Âm Trúc . Hôm nay bọn họ la chọn cầFqm khúc có tên là ‘ bạFqch tuyết ‘ , vn như trước là một nhạQXc khúc bi thương . Đối với thầQXn âm sư mà nói , nhạJc khúc bi thương là loạEfi nhạtlac khúc hay s dụng nhấaxit , có thểIPs d dàng dùng tinh thầIVn lc khống chế tâm tình của đxaối thủ . Ny Na cũng đXã đEVưa cho họ nhữVng nhạUtqc cụ d dàng tạJo s bi thương trong trn đQXVu này . Âm Trúc đEfược phân công chống đKIaỡ toàn bộ s công kích của đxaối thủ .
Khúc ‘ bạEfch tuyết ‘ đSdã bắKSst đtJtJu t cổ tranh của Hảladi Dương , ngay khi thanh âm va mới vang lên , mườSi đIPsXo phong nhn trong không trung bắFqt đGoEdSu xảSdy ra s biến hóa . MườFqi đaYKIao phong nhn khi còn cách bọn Dip Âm Trúc mấDWey thước đpaột nhiên thay đEVổi phương hướng , va chạvvKm vào nhau . Âm thanh chói tai t tiếng gió rít vang lên khiến tiết tấIPsu nhạikc khúc rối loạIVn . Tuyết Linh , Lam Hi , Khổng Tước tam nữEdS sắEVc mt đaxiồng loạsrt biến đtJổi , nhạSc khúc va mới khởi đaWIPsu đKUKã bịEf âm thanh của tiếng xé gió cắYt đQXEdSt , hiểeNKn nhiên không phảtlai là s khởi đaIDIu tốt .
Các đEdSboo phong nhn vn không ngng va chạIDIm trên không trung , âm thanh chói tai nối tiếp nhau không dứNEft . NgoạqbFi tr La Lan và tên đSVa t năm hai , ba tên đSVa t phong h còn lạKUKi không ngng phát ra các đQXọa phong nhn , bọn họ mc dù không chú ý công kích màn bảao v do nguyt thầYn thủ hộ pháp bào tạalGo ra nhưng cũng không tránh khỏi có s va chạJm , mà càng va chạdSm thì thanh âm hỗn tạsrp tạWUEo ra ngăn chc các đsr t thầEfn âm h tấSVau nhạGoc khúc càng nhiu .