Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảvTw: Huyn Vũ

QuyểSn 6: Đông HảVsgi Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịJch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đwOmJTzu, các tu sĩAJ khác liên tiếp cầgu xin tha thứTQa. Thư sinh cao gầQXy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉcMY cầzvkn ngườJi mà đcMYến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. Cầrnu xin tha thứi chỉnzn là tạam thờMOSi. Tn lc trì hoãn thờSehi gian là đWWJ giữgP đwOmược mạZng nhỏ.

"Đi!" Có đXZZiu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉmQ lạBVcnh lùng đQiểkJm ra một chỉS.

Phốc. . .

TườvTwng băng chợt chợt hin vô số vết rạTqn, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắYKc nhọn, như thiên nữW tán hoa bắJn tới chúng tu sĩaS.

NhấcMYt thờQi tiếng kêu thảAJm vang lên liên tiếp! ChỉgP một số tu sĩW tránh né đTQaược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạjWAi phấBVct áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đMOSen rồi đObem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảYKo vt chợt lóe linh quang. Hằrnng hà sa số nhữkjvng hạaSt cát đjrỏ như la t bên trong bắrnn ra tràn ngp cảOb không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảvTw là có thểkjv nghĩohQ. Vài tu sĩaS Nguyên Anh không cầrnn phảaSi nói, cuối cùng ngay cảAJ hai tu sĩTa Ly Hợp cũng ngã xuống. ChỉAJ còn lạWi mấXy chục túi trữb vt lơ lng giữsZa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạbi.

Gió biểrnn thổi qua, nhữmQng băng tin đTaột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểjWAn, trên không trung chỉcMY còn lạjWAi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắLLMn đzgã lĩkjvnh ngộ đSược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đBVcó. QuảgP nhiên vn chuyểWn như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạMOSi thành một khối cầXu cỡ đkJZNu ngườkjvi. Theo sau một con Phượng Hoàng tứohQ sắaSc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên.

Ngoài khơi dầjrn dầYKn khôi phục vẻ yên tĩcMYnh, Lâm Hiên nhắohQm mắTQat đsZem thầjWAn nim thảX ra.


Cùng lúc đgó, cách nơi này v phía tây nam khoảWng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt đvoJSt, tuy nhiên lạnzni vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh đObao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đwOmến đTQaộ khó tin, bên trong ẩObn chứVsga khí thế hủy thiên dit đXZZAJa.

Đối mt với công kích này thì tròng mắwOmt Sát Dương lão ma co lạbi. Trên mt đVsgnzny vẻ khẩkjvn trương.

TiểgPu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh Bảjro trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh đTqao có uy lc tht không thểb tưởng tượng. MấcMYy kin bảjWAo vt phòng ng của lão ma trước sau đOBXã bịmQ hủy. Càng khó đaối phó hơn nữga là đsZối phương còn có ma hỏa thông linh có thểb xé rách không gian.

Hin tạohQi chiến cuộc đOBXang giằSehng co, mà ba viên bổn mạohQng của đzgám đcMY t trong ngườjri lão ma đQã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờYK tình cảXnh lạXi bấkJt ổn đgPến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm MạQXc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

RấvTwt nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạXZZn xuấZt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đWen như lông trâu đQXột nhiên bắsZn tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấat sắkJc, hai tay hợp lạwOmi rồi tách ra. Một bứBVcc tườang sáng màu đJTzen dày đZGc lin xuấZt hin trước mt.

Tuy nhiên chỉaS có hơn một na đkjvám tiểiu châm như lông trâu bịBVc ngăn cảXZZn, còn lạTQai tiếp tục bắMOSn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấMOSt một cái tế ra chiếc ngoạZi y.

NgoạXZZi y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảaSo trân quý. ChỉW thấWWy nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấWt hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đsZen.

LấJy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịOBX vòng sóng đWánh đaSến thấOBXt linh bát lạeTjc, chỉSeh còn lạYKi số ít không đsZủ gây nguy hiểTqm.

Lão ma đTaang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm MạSc Y Lam đJTzột nhiên biến mấat.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạTac nhưng kinh nghim đnznhrku pháp vn còn mườQi phầYKn phong phú, toàn thân va nổi hắWWc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đMOSã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứgPt. Tiêm MạvTwc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đzgiểcMYu mà theo tới. Trong tay hắcMYn nắLLMm cht Liu Dip đYKao hung hăng chém ra.

Ma ĐiểTau thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đmiược. Trên mt Sát Dương lão ma đYKAJy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. HiểmQn nhiên đohQã bịSeh đkjvối phương làm đkJộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảnzni lão ma hết sứQc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đTqoàn ma vụ xám trắang hơn trượng bao phủ lấohQy ma đkjviểObu màu đVsgen.

Ma đzgiểWu cc kỳ phn nộ, trảQXo tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đJối chọi gay gắMCt cùng ma hỏa.

ĐJ ngăn công kích của Thông Thiên Linh BảsZo. Lão ma chỉrn kịvTwp tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉMOS na nhịSehp thì tiếng gãy răng rắZNc truyn ra. Lang Nha Bổng là bảjWAo vt không tồi nhưng đZGã một đaSao chém thành hai na.

ĐSo ảinh chói lòe ánh vào mắeTjt. Ở gầQXn c ly như vy, đSng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục Hảzvki Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểJTz tránh đMCược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấnznm nổ ngang trờhrki. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảQXi. Ô quang đwOmsZi phóng, nhữmQng chiếc vảJTzy màu đTQaỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảS cánh tay điã biến thành quỷ trảzgo.

Theo sau lão quay đsZgPu, min cưỡng né qua chỗ hiểgm. Tay phảjri mãnh lit ra một chiêu HắmQc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườvoJn trái của Tiêm MạTqc Y Lam, xem như là lưỡng bạWWi câu thương.

Tiêm MạmQc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đZGã không kịWWp, toàn thân pháp lc đVsgiên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh BảkJo.

ChỉaS thấOby huyết hoa bắbn tung tóe, hai ngườai đMOSồng thờAJi kêu thảObm. ChỉS một thoáng mà cảMC vài dm đZu tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đvoJLLMu trí đwOmiu lc, kết quảMOS là lưỡng bạOBXi câu thương.

ChỉZ thấMOSy trên mt Sát Dương lão ma đObjry vẻ oán đTaộc, nếu không phảJTzi nhanh chóng chuyểvoJn thân thì đWWã bịTq mổ bụng. Máu đVsgã ngng chảJy nhưng vn đXau đTqến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảhrknh Tiêm MạWc Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườAJn trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. BấkJt quá không chảjWAy máu mà ma khí đMCen thùi không ngng cuồn cuộn nơi đbó.

Hai ngườeTji cùng ăn đvoJau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉWW giết một tên đLLM t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạeTjng cùng bổn thiếu gia. Còn đTaánh tiếp chỉb sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm Mạhrkc Y Lam lạjrnh lùng lên tiếng. xem tạgi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sát Dương Lão ma lâm vào trầLLMm mc, lúc sau mới mở lờMCi: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấZNt ngờzvk là Sát Dương lão ma dứXt khoát đWWáp ứJng. Ánh mắYKt Tiêm MạMCc Y Lam đwOmmio qua trên ngườQi lão quái vt rồi hóa thành một đMOSTao kinh hồng bay đYKi. Chớp lóe vài cái đmiã biến mấmQt nơi giao nhau giữOba biểrnn và trờjri.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ đXkJy oán đsZộc, một lúc lâu lạXZZi thở dài. Không ngờhrk tiểYKu t Ly Hợp kia lạmQi cườing hãn đhZến nước này. Thông Thiên Linh BảXZZo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắvoJn có lai lịMCch gì?

Lắrnc đvTwTau, thân hình lão quay tròn hóa thành một đWWóa âm vân bay v tổng đhZà Sát Dương tông.

Chng qua mấzgy đzgược trăm dm thì đsZột nhiên một đeTjhrko kiếm khí như thiên ngoạcMYi lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đYKeTja hung hăng trảQm xuống đTqohQu lão ma.

DịOb biến khiến Sát Dương Lão ma thấSeht sắOBXc, chng lẽ là tiểsZu t quay ngược lạXi mai phục ám toán lão?

Không đvTwúng, linh lc dao đJộng hoàn toàn bấZt đmiồng, là một gia hỏa khác. Cảzvkm thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạkJi lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạLLMc bình dương bịhZ chó khinh, hạTang tôm tép cũng dám mạYKo phạaSm đWWến oai rồng.

Nhưng rấhZt nhanh lão biết suy nghĩMOS này là sai lầBVcm. Uy lc của đZGcMYo kiếm quang kia quảWW thc kinh ngườai, cảMCm giác còn có đXZZiểmim tương t công kích của tiểBVcu t kia.

Thông Thiên Linh BảgPo?

Nguy hiểTQam! NghịVsgch cảWnh đrnã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểrn trọng thương của lão ma lạzgi phát ra sứQXc sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảwOmi lạaSi biến thành quỷ trảsZo đOBXánh tới.

Vụt!

Như vạTan lưu quy tông, ma khí điang tán loạgn chung quanh điột nhiên tụ v giữSa. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảrnm thiết thê lương, một quỷ trảSo khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấJTzt hin giữzga không trung. Lợi trảQXo bén nhọn cc hạAJn có đain hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịZN như ẩXn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảohQy như lưu thủy hành vân, có đnzniu sắAJc mt của Sát Dương lão ma lạhrki trắaSng bch, dườTQang pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đObã lạeTji mấzvkt đbi hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắic, quỷ trảcMYo cùng kiếm khí ầWWm ầam đzgối đjrZu. Qua một thoáng thì kiếm khí bịa đrnánh cho tứMOS phân ngũ lit. Tuy nhiên một đQhZo kiếm phía sau lạVsgi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạOBXi của hắmQn, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểJ liên tục ra chiêu.

Hơn nữWa còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảsZ ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn đWWánh lén thì dĩohQ nhiên phảhZi hạMOS đOBXộc thủ, quyết một kích đWWưa đkJối phương tới âm tào đwOmOBXa phủ.

CảvTwm ứXng đzvkược công kích mãnh lit còn cườhrkng hãn hơn cảS Thông Thiên Linh BảXZZo của Tiêm Mạzvkc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đQã không còn tâm tình tìm hiểjWAu đWQch nhân là thầXZZn thánh phương nào. Va mới rồi lão đTQaã dốc hết toàn lc, lúc này chỉvTw có thểYK nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảkjvo.


Chỉb một thoáng sóng dữLLM ngp trờZGi, cương phong tàn phá khắTap nơi. Thiên toàn đcMYYKa chuyểTan, phảXZZng phấaSt không gian có thểgP sụp đWWổ bấaSt cứTq lúc nào.

Thông Thiên Linh BảhZo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đJby trờgPi không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảrno khổng lồ bịi kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.

Công kích ngay sau đgó ầZNm ầwOmm đQánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảvTwng sợ đXến mứMOSc không thểX dùng ngôn ngữMC miêu tảX. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảhZ thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đTqi tp nã hung thủ sát hạTqi đWWđwOm, trong nháy lạkjvi lâm vào tuyt cảXnh.

MắXt thấZGy kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đJaSu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đgTqa nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểAJ, linh lc trong kinh mạkJch cùng đMOSan đaSin càng trở nên đAJiên cuồng đohQến cc hạzvkn.

Mà ma khí ngoài thân đXã chuyểVsgn thành màu đmien đeTjỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đjWAiên cuồng như ma xà vũ đsZộng.

Lâm Hiên lp tứAJc nhìn ra đZiểZGm không ổn. Thân hình chợt lóe đZã hin ra cách ngoài mấgPy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đhZược hắan tế ra hộ thểhZ.

Oanh!

Hàng loạgPt tiếng nổ sấMCm nổ ngang trờTai, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đTaBVcng xuấmit hin một quang cầnznu cỡ hơn tấzvkc sáng ngờohQi như thái dương. Bên trong ẩSehn chứSa pháp lc vô cùng kinh ngườwOmi.

RấZGt nhanh quang cầhrku bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắSng xóa, dườgPng như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịMC quét sạQXch không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấMCt sắZGc, thân hình liên tiếp chớp đBVcộng, liên hoàn thi triểYKn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một đTqiểQXm đSehen nhỏ chân trờnzni.

Uy lc vụ t bạOBXo vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạTam vi có hạsZn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

HữQXu kinh vô hiểSm, Lâm Hiên lau mồ hôi lạLLMnh trên trán. Bấit quá còn kết thúc, ánh mắsZt hắgn nheo lạOBXi, tròng mắmit đkJã biến thành màu bạXZZc.

Thiên Phượng Thầzvkn Mục!

Thân hình hắeTjn chợt lóe, lầAJn nữhZa biến mấJt không thấhZy.

GầOBXn như ngay lp tứkJc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đOBXã trốn ra hơn mườWi dm nhưng Lâm Hiên sao có thểOb t bỏ.

Hai ngườsZi một trước một sau, Nguyên Anh thuấaSn di vô cùng mau lẹ nhưng đhZộ thầan diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

RấVsgt nhanh lão ma phát hin ra đvoJối phương truy đMOSuổi tới gầJTzn, khuôn mt nhỏ nhắJn đgPTQay vẻ kinh hoàng.

Có thân thểkjv mà còn đTqánh không lạVsgi, hin chỉsZ còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườgPng mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấkjvn di của lão ma bịmQ phá, thân hình lảXo đZohQo hin ra.

"BảmQo vt không gian"

SắZNc mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắYKc hơn thit thì không ngờkJ chợt dng lạYKi. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉeTj cách hơn mườohQi trượng.

"Tiểjru bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đJTzuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắOBXt Sát Dương Lão ma đJWWo qua trên ngườSi Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườmii ta chê ngườaSi. Là tu sĩAJ Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểQu đkjvược thế gian này cườbng giảMOS vi tôn " Lâm Hiên mỉSehm cườMOSi.

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằVsgng lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờeTj sau này ngươi đOBXến trảTa thù?” Lâm Hiên lạohQnh lùng nói.

"ĐQo hữXZZu nói đVsgùa, hai ta đWWã giao thủ qua. Pháp lc của các hạX thâm hu vượt xa tu tiên giảkJ cùng cấjWAp. Nếu như ta đgoán không sai, các hạkJ tu luyn công pháp đMOSc thù có đVsg nhịTq Nguyên Anh, ngoài ra chỉMC e còn có cơ duyên khác. Hơn nữvTwa với bảBVco vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịinh cũng không phảVsgi đzvkối thủ, trảwOm thù chỉOb là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đTaây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạTqn trong thiên tư, tu vịAJ kiếp này rấOBXt khó thêm một bước. LầXZZn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểkjv đMCộ qua, thọ nguyên còn lạMCi tính chng một ngàn năm. Hôm nay đvTwã bịZG thương nng, dù đhZoạjWAt xá thì thầZNn thông chỉVsg còn ba bốn thành. ThờkJi gian còn lạBVci chỉeTj nghĩgP hưởng thụ một phen, đmijWAo hữMOSu không tìm đYKến thì lão phu đJTzã là đOBXốt cao hương bái tạS, nào còn tâm tình trảvoJ thù”

Lâm Hiên nghe thì trầZGm ngâm. Đối phương nói cũng hữjru lý, hắSehn trc tiếp đJi thng vào vấWWn đX:" ThảTq ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐTqo hữnznu muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đTQamii hỉQX, nghe khẩMCu khí Lâm Hiên có vẻ đBVcã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đMOSối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉX vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểYK không mang theo, chỉeTj cầTqn đgối phương có đkjviu kin thì d x lý hơn.

ThấSehy thái đaộ của đZối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấOBXt một cái, một cái ngọc giảvTwn bay vút ra. HắBVcn đzgem thầXZZn thứic chìm vào rồi rấkjvt nhanh ngẩkjvng cao đZGYKu, vt phẩSehm mà hắZn cầaSn đMOSã khắWWc ấTqn vào bên trong.

Ngọc giảTqn đkjvược một đhrkoàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạTqi, Theo sau nheo mắTqt đcMYem thầZGn thứWc chìm vào.

Qua na tuầAJn trà mới ngẩbng đaSrnu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườrni: "ĐaSo hữWu, ngươi cầBVcn nhữOBXng tài liu này phảvoJi chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằZng Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạwOmnh lùng nói.

"Quá mứVsgc hà khắjrc, hà khắmic đhZến đhrkộ không thểnzn nào hình dung, bảTqy thứBVc tài liu này không cái nào không phảJi là vt nghịgch thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảrni qua trăm vạzgn năm phun trào liên tục, lấZy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểrnn lên tiếng.

"H, lờXi này của đXZZsZo hữwOmu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảmQ tht là quý báu, nhưng tng xuấzvkt hin tạZGi Đông Hảjri Tu Tiên Giới không dưới bảWy lầTan, lầXZZn gầJn nhấJTzt là hơn ngàn năm trước tạhrki đMCnznu giá hội Hỗn LoạvoJn Hảjri Vc, bịa một thầjrn bí tu sĩsZ mua đnznược. . ."

Lạzvki nói, Lâm Hiên đjWAã thu thp đgPược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. ChỉYK còn thiếu bảiy thứsZ khó tìm.

ThờAJi gian của hắaSn đQXa phầhrkn dành cho tu hành đgaS tọa, không thểMC thườBVcng xuyên đmii tìm kiếm. Mà đVsgám đOb t Bách Thảnzno Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đhZwOmm nhim vic này. Hin giờZN thấMOSy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắmin lin thi triểTan một phen công phu sư t ngoạTqm.

MấvTwu chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạnzni Hỗn Loạrnn HảhZi Vc, đWồ t đhrkồ tôn chng hơn mườgPi vạJn. Nhiu ngườai cùng xuấmit lc thì khảzg năng thành công cao hơn

ThấSehy vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểS thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầwOmm chi ầkJm lên không thôi, nhưng đsZành thở dài thu lấzvky ngọc giảTQan.

"Được rồi, ta đjWAáp ứvoJng đaSJTzo hữmQu." Chưa dứhZt lờXi thì hai tay Nguyên Anh nắOBXm cht, như muốn thi triểwOmn thuấhZn di thì Lâm Hiên đSã cườvoJi dài ngăn lạZi.

"ĐXo hữJu muốn sao, không phảZi chúng ta đaSã thương lượng hoàn hảAJo." Nguyên Anh có đWiểSm khó chịkJu nói.

"Hoàn hảkjvo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đQXến mứaSc nào, nói ming không bằTqng chứhZng mà đQXã muốn đohQi?" Lâm Hiên thảQn nhiên mở ming.

Nguyên Anh đJTzỏ mt lên cườXi khan: "Ha ha, là lão phu nhấZGt thờZNi sơ hốt, như vy đii, ta lin phát tâm ma chi th đWối với đjrJTzo hữaSu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "Đhrko hữau sống đAJã mấSy vạZNn năm, gió tanh mưa máu trảzvki qua không ít. Hà tấcMYt còn tồn tạJi tâm lý may mắohQn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉb sinh ra khi trùng kích bình cảcMYnh. ĐWWo hữZNu đAJã nói qua tu vịMC của ngươi khó có thểmi tiến thêm. ThờvTwi gian còn lạmQi, đeTjjWAo hữMCu ngoài đZGoạaSt xá thì sẽ không tu luyn nữTQaa, như vy tâm ma có tác dụng gì? ĐmQo lý d hiểWu sao cố tình không hiểWu, còn muốn la dối ta?"

BịaS phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đVsgiểrnm tâm thần bất đObịnh. Cũng may đTqối phương không có ý truy cứQXu.

"Được rồi, lão phu va rồi quảcMY thc tồn tạOBXi ý nghĩZN may mắsZn. Vy theo đSehzvko hữJu ý, ta phảBVci làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"RấvoJt điơn giảMCn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấrny ra một cái mộc bài đMOSen nhánh tỏa sáng.

CấeTjm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảhrky vía. MấWt đZNi một hồn một phách, đWWng nói chết vô cùng thê thảmQm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểaSn thế đvoJmQu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảkjvy ra nhữaSng giọt mồ hôi to như hột đSu.

"Sao, ngươi không đvTwồng ý?"Lâm Hiên lạjWAnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đvTwiểWm tứVsgc gin ngẩvoJng đhrkeTju: "Đgo hữTqu đZGưa ra đsZiu kin này quá mứkJc hà khắYKc" đXọc truyn mới nhấTQat tạjri tung hoanh . com

"Hà khắQXc? Lâm mỗ chỉb biết là có giao một hồn phách thì đjrnzno hữsZu sẽ cố gắwOmng làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉWWm cườgPi nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạmQi hạJTz tht s tìm đTqược nhữhZng tài liu kia, đXến khi đWó đabo hữjWAu không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉZ có thểZ mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đhrkiểJm kích đOBXộng: "Điu kin này quá bấvTwt bình đQXng."

"Bình đZGng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịTqn không đMOSược cườLLMi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảkjvnh hin tạjWAi của bảMCn thân, ngươi nghĩzg rằjWAng chúng ta đzvkang ở trao đwOmổi hội phườhrkng thịnzn sao? Hin tạsZi ngươi không có tư cách cò kè mc cảzvk! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. ChỉJ cầcMYn ngươi giúp ta tìm đOBXược nhữing vt phẩAJm kia, Lâm mỗ tấZGt nhiên sẽ đbem hồn phách giao lạbi cho ngươi."

"LờBVci này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉnzn nói một lờkjvi, khoái mã chỉhZ cầSehn một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờkjvi." Lâm Hiên dứObt khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấohQt phục. ĐeTjng dưới mái hiên nhà ngườvTwi không thểohQ không cúi đnznZGu! Trước mắaSt còn gì quan trọng hơn mạXZZng nhỏ đSehây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá