Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảd: Huyn Vũ

Quyểfun 6: Đông Hảlni Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịdPUch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đdbXu, các tu sĩi khác liên tiếp cầlnu xin tha thứutL. Thư sinh cao gầPcXy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉtsG cầPcXn ngườlni mà đAến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. CầrJu xin tha thứbIw chỉj là tạLMfm thờXi. Tn lc trì hoãn thờUJsi gian là đcse giữwW đsbsược mạdng nhỏ.

"Đi!" Có đlQiu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉi lạcsnh lùng đbeiểWm ra một chỉcs.

Phốc. . .

Tườfrfng băng chợt chợt hin vô số vết rạben, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắMEcc nhọn, như thiên nữsc tán hoa bắUJsn tới chúng tu sĩkI.

Nhấfrft thờUJsi tiếng kêu thảutLm vang lên liên tiếp! Chỉj một số tu sĩLMf tránh né đLMfược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạQfli phấjt áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đwWen rồi đrutem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảdPUo vt chợt lóe linh quang. HằUJsng hà sa số nhữElIng hạlQt cát đIjỏ như la t bên trong bắcsn ra tràn ngp cảIIR không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảbIw là có thểXZ nghĩsc. Vài tu sĩkI Nguyên Anh không cầIjn phảAi nói, cuối cùng ngay cảIw hai tu sĩIIR Ly Hợp cũng ngã xuống. Chỉfu còn lạsci mấfAy chục túi trữpi vt lơ lng giữMEca không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạii.

Gió biểtsGn thổi qua, nhữIwng băng tin đUJsột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểAn, trên không trung chỉA còn lạcYi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắRdn đsbsã lĩsbsnh ngộ đXZược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đAó. Quảpi nhiên vn chuyểpin như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạutLi thành một khối cầiu cỡ đMEcUJsu ngườIIRi. Theo sau một con Phượng Hoàng tứI sắnc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên.

Ngoài khơi dầnn dầin khôi phục vẻ yên tĩsAnh, Lâm Hiên nhắtsGm mắxbpt đjem thầcYn nim thảe ra.


Cùng lúc đrutó, cách nơi này v phía tây nam khoảElIng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt đMEcfrft, tuy nhiên lạsAi vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh điao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đeến đbXộ khó tin, bên trong ẩLMfn chứLMfa khí thế hủy thiên dit đGbIPcXa.

Đối mt với công kích này thì tròng mắutLt Sát Dương lão ma co lạwi. Trên mt đWwWy vẻ khẩen trương.

TiểXZu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh Bảsbso trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh đbXao có uy lc tht không thểbe tưởng tượng. Mấbey kin bảutLo vt phòng ng của lão ma trước sau đdã bịIIR hủy. Càng khó đXối phó hơn nữElIa là đjối phương còn có ma hỏa thông linh có thểtdQ xé rách không gian.

Hin tạXZi chiến cuộc đsbsang giằwng co, mà ba viên bổn mạlQng của đjám đj t trong ngườrJi lão ma đIwã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờrut tình cảsbsnh lạcYi bấGbIt ổn đkIến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm MạtsGc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

RấUJst nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạMEcn xuấcYt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đQflen như lông trâu đAột nhiên bắen tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấAt sắIc, hai tay hợp lạXi rồi tách ra. Một bứwWc tườQflng sáng màu đrJen dày đIjc lin xuấcYt hin trước mt.

Tuy nhiên chỉw có hơn một na đfrfám tiểAu châm như lông trâu bịMEc ngăn cảen, còn lạsbsi tiếp tục bắXn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấRdt một cái tế ra chiếc ngoạQfli y.

Ngoạlni y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảRdo trân quý. Chỉd thấfAy nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấnt hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đeen.

LấlQy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịElI vòng sóng đXánh đjến thấfut linh bát lạWc, chỉGbI còn lạii số ít không đEMủ gây nguy hiểwWm.

Lão ma đcsang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm Mạbec Y Lam đAột nhiên biến mấutLt.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạsbsc nhưng kinh nghim đUJsbeu pháp vn còn mườIi phầfAn phong phú, toàn thân va nổi hắbIwc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đQflã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứutLt. Tiêm MạkIc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đWiểfuu mà theo tới. Trong tay hắXZn nắnm cht Liu Dip đbeao hung hăng chém ra.

Ma ĐiểMEcu thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đIjược. Trên mt Sát Dương lão ma đElIIjy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. Hiểen nhiên đcsã bịRd đjối phương làm đGbIộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảei lão ma hết sứWc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đElIoàn ma vụ xám trắcYng hơn trượng bao phủ lấutLy ma đIwiểIIRu màu đMEcen.

Ma đcYiểIju cc kỳ phn nộ, trảsbso tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đQflối chọi gay gắuExt cùng ma hỏa.

ĐkI ngăn công kích của Thông Thiên Linh Bảruto. Lão ma chỉj kịip tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉcY na nhịEMp thì tiếng gãy răng rắwWc truyn ra. Lang Nha Bổng là bảbeo vt không tồi nhưng đElIã một đsbsao chém thành hai na.

ĐrJo ảGbInh chói lòe ánh vào mắcst. Ở gầtsGn c ly như vy, đXng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục HảDDui Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểIj tránh đsAược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấEMm nổ ngang trờlni. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảElIi. Ô quang đbXsbsi phóng, nhữMEcng chiếc vảkIy màu đtsGỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảI cánh tay đjã biến thành quỷ trảdPUo.

Theo sau lão quay đWcYu, min cưỡng né qua chỗ hiểdm. Tay phảbIwi mãnh lit ra một chiêu HắWc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườtsGn trái của Tiêm MạutLc Y Lam, xem như là lưỡng bạutLi câu thương. truyn cp nht nhanh nhấxbpt tạAi tung hoanh chấbXm com

Tiêm MạuExc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đjrjã không kịdPUp, toàn thân pháp lc đIIRiên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh Bảpio.

ChỉuEx thấwy huyết hoa bắnn tung tóe, hai ngườji đIjồng thờcsi kêu thảIwm. ChỉbX một thoáng mà cảElI vài dm đeu tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đfuwu trí đIjsAu lc, kết quảXZ là lưỡng bạpii câu thương.

ChỉIw thấtdQy trên mt Sát Dương lão ma đPcXpiy vẻ oán đlQộc, nếu không phảji nhanh chóng chuyểjn thân thì đjrjã bịpi mổ bụng. Máu đXã ngng chảElIy nhưng vn đfAau đbeến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảdPUnh Tiêm MạrJc Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườRdn trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. BấPcXt quá không chảcYy máu mà ma khí đbXen thùi không ngng cuồn cuộn nơi đeó.

Hai ngườIwi cùng ăn đElIau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉPcX giết một tên đIj t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạuExng cùng bổn thiếu gia. Còn điánh tiếp chỉuEx sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm MạXc Y Lam lạtsGnh lùng lên tiếng.

Sát Dương Lão ma lâm vào trầscm mc, lúc sau mới mở lờWi: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấJtt ngờtdQ là Sát Dương lão ma dứIIRt khoát đxbpáp ứrJng. Ánh mắQflt Tiêm Mạrutc Y Lam đuExtsGo qua trên ngườcsi lão quái vt rồi hóa thành một đMEcdo kinh hồng bay đIIRi. Chớp lóe vài cái đwWã biến mấXZt nơi giao nhau giữIwa biểuExn và trờbXi.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ đcslQy oán đGbIộc, một lúc lâu lạLMfi thở dài. Không ngờQfl tiểlnu t Ly Hợp kia lạrJi cườGbIng hãn đbXến nước này. Thông Thiên Linh BảGbIo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắen có lai lịIch gì?

LắbXc đMEcwu, thân hình lão quay tròn hóa thành một đnóa âm vân bay v tổng đlQà Sát Dương tông.

Chng qua mấXy đdược trăm dm thì đsAột nhiên một đsAsco kiếm khí như thiên ngoạni lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đpiIja hung hăng trảem xuống đEMIIRu lão ma.

DịQfl biến khiến Sát Dương Lão ma thấwt sắkIc, chng lẽ là tiểfuu t quay ngược lạruti mai phục ám toán lão?

Không đfAúng, linh lc dao đtdQộng hoàn toàn bấAt đlnồng, là một gia hỏa khác. CảMEcm thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạrJi lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạbXc bình dương bịdPU chó khinh, hạbIwng tôm tép cũng dám mạfuo phạbem đMEcến oai rồng.

Nhưng rấfrft nhanh lão biết suy nghĩpi này là sai lầUJsm. Uy lc của đMEclQo kiếm quang kia quảlQ thc kinh ngườfrfi, cảdPUm giác còn có đbIwiểlQm tương t công kích của tiểdu t kia.

Thông Thiên Linh BảXZo?

Nguy hiểfAm! NghịkIch cảwWnh đutLã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểsc trọng thương của lão ma lạsci phát ra sứbIwc sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảEMi lạutLi biến thành quỷ trảWo đtdQánh tới.

Vụt!

Như vạQfln lưu quy tông, ma khí đsAang tán loạfrfn chung quanh đcsột nhiên tụ v giữcYa. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảem thiết thê lương, một quỷ trảUJso khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấit hin giữElIa không trung. Lợi trảIIRo bén nhọn cc hạXZn có đuExin hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịpi như ẩsAn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảIwy như lưu thủy hành vân, có đdPUiu sắjc mt của Sát Dương lão ma lạruti trắfung bch, dườcYng pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đPcXã lạsAi mấlQt đtdQi hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắAc, quỷ trảEMo cùng kiếm khí ầWm ầGbIm đuExối đnPcXu. Qua một thoáng thì kiếm khí bịPcX đElIánh cho tứsc phân ngũ lit. Tuy nhiên một đfuIjo kiếm phía sau lạrJi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạdi của hắsAn, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểxbp liên tục ra chiêu.

Hơn nữRda còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảPcX ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn điánh lén thì dĩQfl nhiên phảruti hạj đWộc thủ, quyết một kích đGbIưa đsbsối phương tới âm tào đIjtsGa phủ.

CảWm ứfung đfrfược công kích mãnh lit còn cườfung hãn hơn cảcs Thông Thiên Linh Bảio của Tiêm Mạjrjc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đMEcã không còn tâm tình tìm hiểIju đtdQXch nhân là thầIn thánh phương nào. Va mới rồi lão đLMfã dốc hết toàn lc, lúc này chỉEM có thểj nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảsco.


ChỉfA một thoáng sóng dữjrj ngp trờdi, cương phong tàn phá khắGbIp nơi. Thiên toàn đuExsbsa chuyểbXn, phảPcXng phấbet không gian có thểtsG sụp đbeổ bấMEct cứUJs lúc nào.

Thông Thiên Linh BảXZo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đrJbXy trờtsGi không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảuExo khổng lồ bịfA kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.

Công kích ngay sau đElIó ầtsGm ầQflm đbeánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảwWng sợ đLMfến mứUJsc không thểMEc dùng ngôn ngữXZ miêu tảQfl. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảI thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đIIRi tp nã hung thủ sát hạtsGi đEMđwW, trong nháy lạIIRi lâm vào tuyt cảbXnh.

MắsAt thấbXy kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đIIRUJsu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đfAjrja nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểkI, linh lc trong kinh mạrJch cùng đjan đAin càng trở nên đbXiên cuồng đjrjến cc hạUJsn.

Mà ma khí ngoài thân đbIwã chuyểin thành màu đnen đdPUỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đGbIiên cuồng như ma xà vũ đRdộng.

Lâm Hiên lp tứbIwc nhìn ra đfrfiểIIRm không ổn. Thân hình chợt lóe đcsã hin ra cách ngoài mấIwy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đcsược hắIIRn tế ra hộ thểbe.

Oanh!

Hàng loạlQt tiếng nổ sấem nổ ngang trờEMi, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đkIIIRng xuấXt hin một quang cầxbpu cỡ hơn tấLMfc sáng ngờAi như thái dương. Bên trong ẩLMfn chứIja pháp lc vô cùng kinh ngườbIwi.

RấtsGt nhanh quang cầMEcu bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắLMfng xóa, dườEMng như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịUJs quét sạIch không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấuExt sắfrfc, thân hình liên tiếp chớp đjộng, liên hoàn thi triểXn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một đQfliểrutm đWen nhỏ chân trờlni.

Uy lc vụ t bạcso vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạGbIm vi có hạIwn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

HữlQu kinh vô hiểbXm, Lâm Hiên lau mồ hôi lạwWnh trên trán. Bấdt quá còn kết thúc, ánh mắfAt hắin nheo lạji, tròng mắMEct đsbsã biến thành màu bạbIwc.

Thiên Phượng ThầcYn Mục!

Thân hình hắfrfn chợt lóe, lầnn nữWa biến mấkIt không thấfrfy.

Gầjn như ngay lp tứRdc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đXã trốn ra hơn mườLMfi dm nhưng Lâm Hiên sao có thểi t bỏ.

Hai ngườdPUi một trước một sau, Nguyên Anh thuấElIn di vô cùng mau lẹ nhưng đcsộ thầElIn diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

Rấsct nhanh lão ma phát hin ra đbeối phương truy đwWuổi tới gầUJsn, khuôn mt nhỏ nhắwn đIbIwy vẻ kinh hoàng.
xem tạii t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Có thân thểsc mà còn đdPUánh không lạUJsi, hin chỉuEx còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườcsng mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấlnn di của lão ma bịj phá, thân hình lảGbIo đEMwo hin ra.

"BảPcXo vt không gian"

Sắic mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắWc hơn thit thì không ngờln chợt dng lạruti. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉW cách hơn mườbei trượng.

"TiểdPUu bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đsbsuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắIt Sát Dương Lão ma đMEcElIo qua trên ngườElIi Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườIi ta chê ngườkIi. Là tu sĩbe Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểiu đuExược thế gian này cườIng giảJt vi tôn " Lâm Hiên mỉPcXm cườWi.

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằlnng lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờbIw sau này ngươi đIến trảe thù?” Lâm Hiên lạIwnh lùng nói.

"Đio hữsbsu nói đIwùa, hai ta đsbsã giao thủ qua. Pháp lc của các hạuEx thâm hu vượt xa tu tiên giảsc cùng cấIjp. Nếu như ta đsbsoán không sai, các hạe tu luyn công pháp đjrjc thù có đlQ nhịIIR Nguyên Anh, ngoài ra chỉkI e còn có cơ duyên khác. Hơn nữlQa với bảQflo vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịjnh cũng không phảUJsi đwối thủ, trảuEx thù chỉLMf là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đtdQây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạkIn trong thiên tư, tu vịQfl kiếp này rấAt khó thêm một bước. LầtdQn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểwW đDDuộ qua, thọ nguyên còn lạdi tính chng một ngàn năm. Hôm nay đPcXã bịfu thương nng, dù đkIoạpit xá thì thầben thông chỉfu còn ba bốn thành. Thờwi gian còn lạsbsi chỉkI nghĩQfl hưởng thụ một phen, đbIwkIo hữcYu không tìm đjến thì lão phu đLMfã là đQflốt cao hương bái tạbIw, nào còn tâm tình trảsc thù”

Lâm Hiên nghe thì trầJtm ngâm. Đối phương nói cũng hữEMu lý, hắXn trc tiếp đfAi thng vào vấdn đsbs:" ThảkI ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐcYo hữlQu muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đIwfAi hỉRd, nghe khẩIwu khí Lâm Hiên có vẻ đEMã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đxbpối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉfA vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểrJ không mang theo, chỉe cầscn đfuối phương có đrutiu kin thì d x lý hơn.

ThấbIwy thái đMEcộ của đjối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấRdt một cái, một cái ngọc giảlQn bay vút ra. HắdPUn điem thầDDun thứRdc chìm vào rồi rấlQt nhanh ngẩdPUng cao đwWPcXu, vt phẩjrjm mà hắutLn cầkIn đIwã khắpic ấJtn vào bên trong.

Ngọc giảXZn đIjược một đJtoàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạutLi, Theo sau nheo mắIt đIwem thầXZn thứIwc chìm vào.

Qua na tuầtdQn trà mới ngẩbIwng đbetsGu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườRdi: "ĐQflo hữjrju, ngươi cầwWn nhữUJsng tài liu này phảwWi chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằfung Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạrJnh lùng nói.

"Quá mứElIc hà khắUJsc, hà khắtsGc đwWến đMEcộ không thểutL nào hình dung, bảsbsy thứln tài liu này không cái nào không phảbIwi là vt nghịDDuch thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảsbsi qua trăm vạlnn năm phun trào liên tục, lấbIwy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểWn lên tiếng.

"H, lờbXi này của đsAJto hữIIRu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảDDu tht là quý báu, nhưng tng xuấsct hin tạcsi Đông Hảlni Tu Tiên Giới không dưới bảiy lầtsGn, lầRdn gầkIn nhấIwt là hơn ngàn năm trước tạwi đfucsu giá hội Hỗn LoạUJsn HảLMfi Vc, bịtsG một thầdn bí tu sĩEM mua đlQược. . ."

Lạbei nói, Lâm Hiên đjrjã thu thp đlnược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. Chỉcs còn thiếu bảiy thứGbI khó tìm.

ThờtsGi gian của hắdn đutLa phầXn dành cho tu hành đcsIIR tọa, không thểkI thườfrfng xuyên đkIi tìm kiếm. Mà đRdám đwW t Bách ThảLMfo Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đfrfsbsm nhim vic này. Hin giờRd thấrJy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắsAn lin thi triểGbIn một phen công phu sư t ngoạrutm.

MấsAu chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạrJi Hỗn LoạIn HảwWi Vc, đtsGồ t đMEcồ tôn chng hơn mườfrfi vạIwn. Nhiu ngườuExi cùng xuấXZt lc thì khảEM năng thành công cao hơn

Thấiy vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểLMf thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầscm chi ầuExm lên không thôi, nhưng đeành thở dài thu lấsbsy ngọc giảDDun.

"Được rồi, ta đXZáp ứfrfng đADDuo hữXu." Chưa dứMEct lờjrji thì hai tay Nguyên Anh nắcsm cht, như muốn thi triểDDun thuấen di thì Lâm Hiên đIã cườQfli dài ngăn lạWi.

"ĐutLo hữpiu muốn sao, không phảsbsi chúng ta đrutã thương lượng hoàn hảwo." Nguyên Anh có đElIiểfum khó chịxbpu nói.

"Hoàn hảEMo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đXến mứGbIc nào, nói ming không bằIng chứEMng mà đfuã muốn đbIwi?" Lâm Hiên thảutLn nhiên mở ming.

Nguyên Anh đlQỏ mt lên cườIji khan: "Ha ha, là lão phu nhấIwt thờbei sơ hốt, như vy đlni, ta lin phát tâm ma chi th đlnối với đjrjXo hữtdQu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "Đfrfo hữElIu sống đjã mấkIy vạIjn năm, gió tanh mưa máu trảcsi qua không ít. Hà tấLMft còn tồn tạLMfi tâm lý may mắfAn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉxbp sinh ra khi trùng kích bình cảdPUnh. ĐMEco hữlnu đutLã nói qua tu vịMEc của ngươi khó có thểdPU tiến thêm. ThờUJsi gian còn lạAi, đWsco hữfrfu ngoài đIjoạlnt xá thì sẽ không tu luyn nữpia, như vy tâm ma có tác dụng gì? ĐIjo lý d hiểIIRu sao cố tình không hiểdu, còn muốn la dối ta?"

BịPcX phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đwWiểutLm tâm thần bất đrutịnh. Cũng may đutLối phương không có ý truy cứpiu.

"Được rồi, lão phu va rồi quảJt thc tồn tạdPUi ý nghĩEM may mắben. Vy theo đutLsco hữGbIu ý, ta phảfrfi làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"RấGbIt đIwơn giảxbpn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấutLy ra một cái mộc bài đdPUen nhánh tỏa sáng.

CấElIm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảcsy vía. Mấpit đbXi một hồn một phách, đsbsng nói chết vô cùng thê thảIwm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểWn thế đXZbXu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảdy ra nhữwng giọt mồ hôi to như hột đxbpu.

"Sao, ngươi không đlnồng ý?"Lâm Hiên lạuExnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đsAiểsbsm tứsbsc gin ngẩbeng đrutbIwu: "ĐLMfo hữeu đsAưa ra đjrjiu kin này quá mứtsGc hà khắjc"

"Hà khắcYc? Lâm mỗ chỉX biết là có giao một hồn phách thì đpidPUo hữfAu sẽ cố gắsbsng làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉutLm cườii nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạIwi hạXZ tht s tìm đQflược nhữsbsng tài liu kia, đbXến khi đPcXó đxbpuExo hữMEcu không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉcs có thểsbs mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đrutiểwm kích đIIRộng: "Điu kin này quá bấfrft bình đcsng."

"Bình đQflng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịcYn không đEMược cườtsGi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảwWnh hin tạcYi của bảXZn thân, ngươi nghĩIIR rằsAng chúng ta đfrfang ở trao đxbpổi hội phườwng thịJt sao? Hin tạdi ngươi không có tư cách cò kè mc cảRd! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. ChỉdPU cầen ngươi giúp ta tìm đfuược nhữAng vt phẩAm kia, Lâm mỗ tấUJst nhiên sẽ đcsem hồn phách giao lạGbIi cho ngươi."

"LờutLi này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉtsG nói một lờdi, khoái mã chỉcs cầfAn một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờAi." Lâm Hiên dứIIRt khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấxbpt phục. Đlnng dưới mái hiên nhà ngườPcXi không thểd không cúi đcYfuu! Trước mắWt còn gì quan trọng hơn mạfAng nhỏ đXZây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá