Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảgEA: Huyn Vũ

QuyểGCn 6: Đông HảGIGi Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịGxch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đFUu, các tu sĩQgc khác liên tiếp cầUu xin tha thứra. Thư sinh cao gầcAoy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉsm cầmn ngườrAi mà đmZến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. CầGIGu xin tha thứC chỉOEu là tạADim thờDsi. Tn lc trì hoãn thờvURi gian là đGCADi giữADi đLBược mạADing nhỏ.

"Đi!" Có đQgciu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉt lạvURnh lùng đGCiểVFm ra một chỉcAo.

Phốc. . .

TườVFng băng chợt chợt hin vô số vết rạvURn, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắvURc nhọn, như thiên nữZ tán hoa bắUon tới chúng tu sĩwll.
xem tạIti t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhấovvt thờvti tiếng kêu thảvURm vang lên liên tiếp! Chỉm một số tu sĩaU tránh né đsmược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạZi phấUt áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đEmwen rồi đufGem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảmZo vt chợt lóe linh quang. HằAng hà sa số nhữVFng hạLZt cát đgEAỏ như la t bên trong bắQrQn ra tràn ngp cảEGr không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảF là có thểcAo nghĩmLL. Vài tu sĩLB Nguyên Anh không cầiyn phảtQi nói, cuối cùng ngay cảAUr hai tu sĩADi Ly Hợp cũng ngã xuống. ChỉmZ còn lạVFi mấmy chục túi trữovv vt lơ lng giữvRa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạrvOi.

Gió biểlNn thổi qua, nhữlNng băng tin đtQột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểaUn, trên không trung chỉEmw còn lạLZi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắmLLn đfmaã lĩcAonh ngộ đvtược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đraó. QuảLB nhiên vn chuyểItn như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạLZi thành một khối cầlXu cỡ đfmaFu ngườgEAi. Theo sau một con Phượng Hoàng tứQ sắsmc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên.

Ngoài khơi dầmn dầOEun khôi phục vẻ yên tĩwllnh, Lâm Hiên nhắFm mắLZt đFem thầQrQn nim thảQgc ra.


Cùng lúc đEmwó, cách nơi này v phía tây nam khoảmZng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt đGClXt, tuy nhiên lạvURi vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh đRVDao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đcAoến đrAộ khó tin, bên trong ẩxn chứsma khí thế hủy thiên dit đfmaDBa.

Đối mt với công kích này thì tròng mắovvt Sát Dương lão ma co lạsmi. Trên mt đgEARVDy vẻ khẩvURn trương.

TiểOEuu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh BảEmwo trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh đGIGao có uy lc tht không thểLB tưởng tượng. MấtQy kin bảADio vt phòng ng của lão ma trước sau đtQã bịlX hủy. Càng khó đLBối phó hơn nữFa là điyối phương còn có ma hỏa thông linh có thểUo xé rách không gian.

Hin tạFi chiến cuộc đQrQang giằADing co, mà ba viên bổn mạmLLng của đsám đC t trong ngườOEui lão ma đrvOã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờt tình cảtnh lạfmai bấGxt ổn đQến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm Mạovvc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

RấGxt nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạaUn xuấCt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đLZen như lông trâu đrAột nhiên bắUn tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấrAt sắaUc, hai tay hợp lạRVDi rồi tách ra. Một bứDBc tườADing sáng màu đtQen dày đvtc lin xuấufGt hin trước mt.

Tuy nhiên chỉgEA có hơn một na đCám tiểrvOu châm như lông trâu bịmLL ngăn cảran, còn lạaUi tiếp tục bắmn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấvtt một cái tế ra chiếc ngoạRVDi y.

NgoạDsi y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảIto trân quý. Chỉs thấAUry nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấfmat hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đmen.

LấGIGy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịC vòng sóng đQgcánh đraến thấVFt linh bát lạZc, chỉLZ còn lạlNi số ít không đOEuủ gây nguy hiểaUm.

Lão ma đVFang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm MạAc Y Lam đsmột nhiên biến mấzzQt.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạmLLc nhưng kinh nghim đlXsu pháp vn còn mườIti phầEmwn phong phú, toàn thân va nổi hắZc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đovvã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứDBt. Tiêm MạItc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đVFiểvtu mà theo tới. Trong tay hắFn nắEGrm cht Liu Dip đDsao hung hăng chém ra.

Ma Điểvtu thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đAược. Trên mt Sát Dương lão ma đLBGIGy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. HiểADin nhiên đwllã bịfma đrvOối phương làm đUtmộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảLZi lão ma hết sứFc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đDsoàn ma vụ xám trắOEung hơn trượng bao phủ lấsmy ma đQrQiểCu màu đDBen.

Ma đUiểLBu cc kỳ phn nộ, trảmo tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đUoối chọi gay gắmt cùng ma hỏa.

ĐDs ngăn công kích của Thông Thiên Linh BảCo. Lão ma chỉmZ kịUtmp tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉQ na nhịLBp thì tiếng gãy răng rắaUc truyn ra. Lang Nha Bổng là bảGCo vt không tồi nhưng đGIGã một đAao chém thành hai na.

Điyo ảGCnh chói lòe ánh vào mắmLLt. Ở gầAn c ly như vy, đAng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục HảLBi Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểOEu tránh đOEuược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấwllm nổ ngang trờvURi. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảrai. Ô quang đQrQZi phóng, nhữDBng chiếc vảDBy màu đAUrỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảcAo cánh tay đGxã biến thành quỷ trảmLLo.

Theo sau lão quay đVFEmwu, min cưỡng né qua chỗ hiểLBm. Tay phảEGri mãnh lit ra một chiêu HắzzQc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườUtmn trái của Tiêm MạLBc Y Lam, xem như là lưỡng bạfmai câu thương.

Tiêm MạGxc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đmLLã không kịlXp, toàn thân pháp lc đEGriên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh Bảiyo.

ChỉGIG thấray huyết hoa bắAUrn tung tóe, hai ngườUi đUtmồng thờcAoi kêu thảOEum. Chỉvt một thoáng mà cảGIG vài dm đEGru tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đwllUou trí đgEAmLLu lc, kết quảQgc là lưỡng bạZi câu thương.

Chỉs thấcAoy trên mt Sát Dương lão ma đZCy vẻ oán đwllộc, nếu không phảzzQi nhanh chóng chuyểfman thân thì đtQã bịrvO mổ bụng. Máu đaUã ngng chảUtmy nhưng vn đGCau đgEAến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảgEAnh Tiêm MạDBc Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườtQn trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. BấRVDt quá không chảsmy máu mà ma khí đlNen thùi không ngng cuồn cuộn nơi đLZó.

Hai ngườlXi cùng ăn đGCau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉIt giết một tên đt t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạrAng cùng bổn thiếu gia. Còn đrAánh tiếp chỉUtm sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm MạDsc Y Lam lạUnh lùng lên tiếng.

Sát Dương Lão ma lâm vào trầLZm mc, lúc sau mới mở lờvURi: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấtQt ngờOEu là Sát Dương lão ma dứst khoát đmáp ứItng. Ánh mắGIGt Tiêm MạrAc Y Lam đLBmLLo qua trên ngườDBi lão quái vt rồi hóa thành một đsmzzQo kinh hồng bay đDsi. Chớp lóe vài cái đvtã biến mấQt nơi giao nhau giữEmwa biểvURn và trờLBi.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ đovvDsy oán đUtmộc, một lúc lâu lạcAoi thở dài. Không ngờfma tiểQgcu t Ly Hợp kia lạQrQi cườrvOng hãn đmZến nước này. Thông Thiên Linh BảOEuo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắmLLn có lai lịlNch gì?

Lắxc đEmwufGu, thân hình lão quay tròn hóa thành một đAUróa âm vân bay v tổng đlNà Sát Dương tông.

Chng qua mấAy đufGược trăm dm thì đUoột nhiên một đUoUoo kiếm khí như thiên ngoạiyi lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đmADia hung hăng trảQrQm xuống đVFQrQu lão ma.

DịcAo biến khiến Sát Dương Lão ma thấrvOt sắgEAc, chng lẽ là tiểLBu t quay ngược lạrai mai phục ám toán lão?

Không đaUúng, linh lc dao đGIGộng hoàn toàn bấtQt đEGrồng, là một gia hỏa khác. CảQrQm thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạrai lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạADic bình dương bịcAo chó khinh, hạiyng tôm tép cũng dám mạsmo phạvRm đmến oai rồng.

Nhưng rấCt nhanh lão biết suy nghĩDs này là sai lầsmm. Uy lc của đZwllo kiếm quang kia quảvR thc kinh ngườDsi, cảItm giác còn có đzzQiểUtmm tương t công kích của tiểlXu t kia.

Thông Thiên Linh BảlXo?

Nguy hiểcAom! Nghịxch cảvURnh đQrQã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểEmw trọng thương của lão ma lạOEui phát ra sứEGrc sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảmZi lạxi biến thành quỷ trảwllo đrvOánh tới.

Vụt!

Như vạOEun lưu quy tông, ma khí đfmaang tán loạEGrn chung quanh đGxột nhiên tụ v giữufGa. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảRVDm thiết thê lương, một quỷ trảFo khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấmLLt hin giữfmaa không trung. Lợi trảovvo bén nhọn cc hạmLLn có đVFin hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịUo như ẩlXn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảGIGy như lưu thủy hành vân, có đtQiu sắfmac mt của Sát Dương lão ma lạIti trắxng bch, dườrAng pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đsmã lạUoi mấgEAt đwlli hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắFc, quỷ trảGCo cùng kiếm khí ầQm ầLZm đDsối đgEAAUru. Qua một thoáng thì kiếm khí bịlX đQánh cho tứEGr phân ngũ lit. Tuy nhiên một đALZo kiếm phía sau lạcAoi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạQi của hắLBn, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểrvO liên tục ra chiêu.

Hơn nữAUra còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảt ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn đsánh lén thì dĩF nhiên phảDBi hạtQ đvRộc thủ, quyết một kích đmưa đDsối phương tới âm tào đlXFa phủ.

CảgEAm ứaUng đvURược công kích mãnh lit còn cườvRng hãn hơn cảvt Thông Thiên Linh BảUo của Tiêm Mạvtc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đAUrã không còn tâm tình tìm hiểrau đovvAch nhân là thầAn thánh phương nào. Va mới rồi lão đGIGã dốc hết toàn lc, lúc này chỉmLL có thểADi nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảrvOo.


ChỉF một thoáng sóng dữU ngp trờAi, cương phong tàn phá khắDsp nơi. Thiên toàn đmLLOEua chuyểVFn, phảrang phấmLLt không gian có thểLZ sụp đFổ bấGCt cứUtm lúc nào.

Thông Thiên Linh BảGCo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đQrQDsy trờUoi không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảgEAo khổng lồ bịcAo kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.
xem chương mới tạQi tunghoanh(.)com
Công kích ngay sau đUoó ầtm ầcAom đzzQánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảufGng sợ đaUến mứQrQc không thểiy dùng ngôn ngữs miêu tảOEu. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảwll thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đQi tp nã hung thủ sát hạQrQi đrađs, trong nháy lạvti lâm vào tuyt cảEGrnh.

MắDst thấray kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đZDBu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đUtmrvOa nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểF, linh lc trong kinh mạOEuch cùng đovvan đLBin càng trở nên điyiên cuồng đfmaến cc hạran.

Mà ma khí ngoài thân đcAoã chuyểLZn thành màu đLBen đmỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đCiên cuồng như ma xà vũ đLBộng.

Lâm Hiên lp tứiyc nhìn ra đwlliểtQm không ổn. Thân hình chợt lóe đzzQã hin ra cách ngoài mấaUy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đovvược hắQgcn tế ra hộ thểLZ.

Oanh!

Hàng loạcAot tiếng nổ sấxm nổ ngang trờADii, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đvtsmng xuấFt hin một quang cầDsu cỡ hơn tấQgcc sáng ngờlXi như thái dương. Bên trong ẩUn chứaUa pháp lc vô cùng kinh ngườovvi.

RấlXt nhanh quang cầQrQu bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắQng xóa, dườgEAng như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịmLL quét sạiych không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấvtt sắEmwc, thân hình liên tiếp chớp đsộng, liên hoàn thi triểlXn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một đfmaiểFm đOEuen nhỏ chân trờQgci.

Uy lc vụ t bạrao vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạmZm vi có hạDBn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

HữrAu kinh vô hiểUom, Lâm Hiên lau mồ hôi lạQrQnh trên trán. Bấfmat quá còn kết thúc, ánh mắiyt hắAn nheo lạIti, tròng mắaUt đtã biến thành màu bạcAoc.

Thiên Phượng ThầQgcn Mục!

Thân hình hắlXn chợt lóe, lầufGn nữiya biến mấEGrt không thấmy.

GầGCn như ngay lp tứQgcc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đmZã trốn ra hơn mườDBi dm nhưng Lâm Hiên sao có thểZ t bỏ.

Hai ngườOEui một trước một sau, Nguyên Anh thuấUtmn di vô cùng mau lẹ nhưng đvRộ thầUn diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

RấUtmt nhanh lão ma phát hin ra đvRối phương truy đZuổi tới gầGIGn, khuôn mt nhỏ nhắOEun đLBmZy vẻ kinh hoàng.

Có thân thểlN mà còn đQrQánh không lạrai, hin chỉOEu còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườUong mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấEmwn di của lão ma bịC phá, thân hình lảUtmo đfmaiyo hin ra.

"Bảwllo vt không gian"

SắGxc mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắsmc hơn thit thì không ngờrA chợt dng lạrAi. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉRVD cách hơn mườvti trượng.

"Tiểrau bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đsmuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắlNt Sát Dương Lão ma điyQrQo qua trên ngườsmi Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườOEui ta chê ngườUi. Là tu sĩQrQ Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểufGu đcAoược thế gian này cườQgcng giảvt vi tôn " Lâm Hiên mỉsmm cườCi.

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằrang lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờGIG sau này ngươi đVFến trảADi thù?” Lâm Hiên lạUnh lùng nói.

"ĐQo hữrau nói đVFùa, hai ta đmZã giao thủ qua. Pháp lc của các hạlN thâm hu vượt xa tu tiên giảfma cùng cấItp. Nếu như ta đsoán không sai, các hạmZ tu luyn công pháp đLZc thù có đQ nhịA Nguyên Anh, ngoài ra chỉA e còn có cơ duyên khác. Hơn nữwlla với bảFo vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịcAonh cũng không phảQi đUoối thủ, trảUtm thù chỉLB là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đRVDây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạRVDn trong thiên tư, tu vịADi kiếp này rấgEAt khó thêm một bước. LầrvOn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểRVD đQgcộ qua, thọ nguyên còn lạEGri tính chng một ngàn năm. Hôm nay đZã bịvt thương nng, dù đRVDoạLBt xá thì thầtQn thông chỉAUr còn ba bốn thành. ThờLBi gian còn lạufGi chỉtQ nghĩQrQ hưởng thụ một phen, đVFDBo hữwllu không tìm đtQến thì lão phu đvtã là đGCốt cao hương bái tạiy, nào còn tâm tình trảAUr thù”

Lâm Hiên nghe thì trầUom ngâm. Đối phương nói cũng hữLZu lý, hắlNn trc tiếp đLBi thng vào vấAUrn đwll:" Thảra ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐUtmo hữxu muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đsvRi hỉt, nghe khẩGIGu khí Lâm Hiên có vẻ đUoã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đlXối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉzzQ vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểmZ không mang theo, chỉrvO cầsmn đmZối phương có đGIGiu kin thì d x lý hơn.

ThấDsy thái đEmwộ của đAUrối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấtQt một cái, một cái ngọc giảADin bay vút ra. Hắran đwllem thầrvOn thứcAoc chìm vào rồi rấRVDt nhanh ngẩufGng cao đAovvu, vt phẩrvOm mà hắGCn cầovvn đmLLã khắsmc ấQn vào bên trong.

Ngọc giảItn đQgcược một đrAoàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạQgci, Theo sau nheo mắItt đZem thầEGrn thứtQc chìm vào.

Qua na tuầQn trà mới ngẩgEAng đraZu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườUtmi: "Đwllo hữRVDu, ngươi cầRVDn nhữZng tài liu này phảsi chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằmZng Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạrAnh lùng nói.

"Quá mứgEAc hà khắOEuc, hà khắtc đZến đraộ không thểUtm nào hình dung, bảxy thứUo tài liu này không cái nào không phảmZi là vt nghịGxch thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảAi qua trăm vạGxn năm phun trào liên tục, lấgEAy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểvRn lên tiếng.

"H, lờvURi này của đCGxo hữwllu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảF tht là quý báu, nhưng tng xuấaUt hin tạzzQi Đông HảUi Tu Tiên Giới không dưới bảFy lầVFn, lầRVDn gầaUn nhấufGt là hơn ngàn năm trước tạGxi đxDBu giá hội Hỗn LoạrAn HảGxi Vc, bịAUr một thầQn bí tu sĩOEu mua đsmược. . ."

LạlXi nói, Lâm Hiên đAUrã thu thp đvRược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. ChỉVF còn thiếu bảVFy thứDs khó tìm.

Thờovvi gian của hắFn đsma phầovvn dành cho tu hành đItLZ tọa, không thểADi thườwllng xuyên đLZi tìm kiếm. Mà đraám đovv t Bách ThảufGo Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đtQVFm nhim vic này. Hin giờvUR thấiyy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắxn lin thi triểUn một phen công phu sư t ngoạLZm.

MấvURu chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạGCi Hỗn LoạQrQn HảlXi Vc, đGCồ t đovvồ tôn chng hơn mườtQi vạEGrn. Nhiu ngườFi cùng xuấQgct lc thì khảGC năng thành công cao hơn

ThấIty vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểRVD thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầEmwm chi ầvRm lên không thôi, nhưng đDsành thở dài thu lấvty ngọc giảovvn.

"Được rồi, ta đQáp ứtng đwllrAo hữrau." Chưa dứRVDt lờCi thì hai tay Nguyên Anh nắovvm cht, như muốn thi triểCn thuấRVDn di thì Lâm Hiên đQã cườGIGi dài ngăn lạlNi.

"Đto hữEmwu muốn sao, không phảrAi chúng ta đAã thương lượng hoàn hảrAo." Nguyên Anh có đOEuiểmLLm khó chịGCu nói.

"Hoàn hảovvo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đtến mứlXc nào, nói ming không bằvRng chứvRng mà đaUã muốn đDBi?" Lâm Hiên thảgEAn nhiên mở ming.

Nguyên Anh đtỏ mt lên cườGxi khan: "Ha ha, là lão phu nhấrvOt thờtQi sơ hốt, như vy đADii, ta lin phát tâm ma chi th đraối với đZcAoo hữsu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "ĐDBo hữZu sống đmZã mấCy vạRVDn năm, gió tanh mưa máu trảQi qua không ít. Hà tấLZt còn tồn tạufGi tâm lý may mắQn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉLZ sinh ra khi trùng kích bình cảQrQnh. ĐVFo hữADiu đgEAã nói qua tu vịcAo của ngươi khó có thểovv tiến thêm. Thờvti gian còn lạcAoi, đQgcCo hữUu ngoài đsmoạst xá thì sẽ không tu luyn nữUoa, như vy tâm ma có tác dụng gì? ĐLZo lý d hiểGIGu sao cố tình không hiểVFu, còn muốn la dối ta?"

BịGIG phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đmLLiểFm tâm thần bất đsịnh. Cũng may đGCối phương không có ý truy cứcAou.

"Được rồi, lão phu va rồi quảvt thc tồn tạgEAi ý nghĩlX may mắGIGn. Vy theo đEGrsmo hữsmu ý, ta phảUtmi làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"Rấwllt đOEuơn giảLZn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấzzQy ra một cái mộc bài đten nhánh tỏa sáng.

CấRVDm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảUy vía. MấufGt đsi một hồn một phách, đvURng nói chết vô cùng thê thảEmwm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểaUn thế đsmvRu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảAUry ra nhữCng giọt mồ hôi to như hột đcAou.

"Sao, ngươi không đvURồng ý?"Lâm Hiên lạAUrnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đQrQiểEmwm tứEmwc gin ngẩItng đmZLZu: "ĐrvOo hữmLLu đvtưa ra đLBiu kin này quá mứvRc hà khắCc"

"Hà khắDBc? Lâm mỗ chỉmLL biết là có giao một hồn phách thì đcAoZo hữRVDu sẽ cố gắsmng làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉxm cườvti nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạQgci hạLZ tht s tìm đmLLược nhữCng tài liu kia, đsmến khi đADió đxcAoo hữtu không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉaU có thểgEA mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đADiiểfmam kích đCộng: "Điu kin này quá bấlXt bình đcAong."

"Bình đRVDng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịovvn không đrvOược cườFi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảvURnh hin tạIti của bảxn thân, ngươi nghĩIt rằLBng chúng ta đDsang ở trao đxổi hội phườQng thịLZ sao? Hin tạsi ngươi không có tư cách cò kè mc cảU! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. ChỉLB cầsn ngươi giúp ta tìm đaUược nhữZng vt phẩGIGm kia, Lâm mỗ tấAUrt nhiên sẽ đUem hồn phách giao lạFi cho ngươi."

"LờOEui này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉADi nói một lờtQi, khoái mã chỉDB cầUon một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờgEAi." Lâm Hiên dứEGrt khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấtt phục. ĐrAng dưới mái hiên nhà ngườrai không thểovv không cúi đUtmGCu! Trước mắEGrt còn gì quan trọng hơn mạtng nhỏ đRVDây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá