Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảIG: Huyn Vũ

QuyểUvn 6: Đông Hảdui Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịCUWch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đMqxNu, các tu sĩCbC khác liên tiếp cầzJu xin tha thứQK. Thư sinh cao gầdsy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉp cầMqn ngườrxXi mà đxNến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. CầMqu xin tha thứy chỉq là tạmdmm thờKi. Tn lc trì hoãn thờnMci gian là đSaIooL giữCUW đWmmược mạzJng nhỏ.

"Đi!" Có đbGRiu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉCbC lạdunh lùng đMqiểnMcm ra một chỉljD.

Phốc. . .

TườjfHng băng chợt chợt hin vô số vết rạFFn, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắGc nhọn, như thiên nữjfH tán hoa bắCUWn tới chúng tu sĩdu.

NhấWmmt thờSaIi tiếng kêu thảGSnm vang lên liên tiếp! ChỉWh một số tu sĩp tránh né đnMcược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạrxXi phấst áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đLrWen rồi đxjem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảdso vt chợt lóe linh quang. Hằfng hà sa số nhữJBng hạzJt cát đxFCỏ như la t bên trong bắYn ra tràn ngp cảaY không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảxs là có thểG nghĩJB. Vài tu sĩbGR Nguyên Anh không cầAgn phảDAxi nói, cuối cùng ngay cảrxX hai tu sĩMq Ly Hợp cũng ngã xuống. ChỉFFw còn lạljDi mấAgy chục túi trữSaI vt lơ lng giữGSna không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạFFi.

Gió biểGSnn thổi qua, nhữQKng băng tin đRGlột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểXzxn, trên không trung chỉmdm còn lạFFwi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắUvn đpã lĩMqnh ngộ đsược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đAgó. QuảmM nhiên vn chuyểRGln như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạxNi thành một khối cầnMcu cỡ đfxFCu ngườYi. Theo sau một con Phượng Hoàng tứmxJ sắxsc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên.

Ngoài khơi dầyn dầLrWn khôi phục vẻ yên tĩcynh, Lâm Hiên nhắpm mắXzxt đJBem thầKn nim thảUv ra.


Cùng lúc đyó, cách nơi này v phía tây nam khoảpng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt đGfAgt, tuy nhiên lạdsi vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh đbGRao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đljDến đCbCộ khó tin, bên trong ẩjfHn chứCbCa khí thế hủy thiên dit đXzxrxXa.

Đối mt với công kích này thì tròng mắJBt Sát Dương lão ma co lạooLi. Trên mt đaYdsy vẻ khẩGSnn trương.

Tiểgu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh BảXzxo trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh đgao có uy lc tht không thểj tưởng tượng. Mấsy kin bảyo vt phòng ng của lão ma trước sau đxNã bịGdQ hủy. Càng khó đpối phó hơn nữljDa là đGdQối phương còn có ma hỏa thông linh có thểRGl xé rách không gian.

Hin tạzJi chiến cuộc đxFCang giằGSnng co, mà ba viên bổn mạxjng của đXzxám đWmm t trong ngườmMi lão ma đnMcã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờWh tình cảSaInh lạFFi bấrxXt ổn đxFCến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm Mạjc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

RấSaIt nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạjfHn xuấyt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đCUWen như lông trâu đjfHột nhiên bắqn tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấcyt sắGfc, hai tay hợp lạxsi rồi tách ra. Một bứFFc tườSaIng sáng màu đxNen dày đWhc lin xuấYt hin trước mt.

Tuy nhiên chỉQK có hơn một na đdsám tiểDAxu châm như lông trâu bịzJ ngăn cảGSnn, còn lạCbCi tiếp tục bắfn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấUvt một cái tế ra chiếc ngoạnMci y.

Ngoạfi y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảKo trân quý. ChỉmM thấbGRy nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấxst hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đpen.

LấAgy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịDAx vòng sóng đjánh đwXến thấljDt linh bát lạFFwc, chỉcy còn lạWhi số ít không đmxJủ gây nguy hiểfm.

Lão ma đbGRang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm MạAgc Y Lam đUvột nhiên biến mấWht.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạduc nhưng kinh nghim đxsGSnu pháp vn còn mườFFi phầGn phong phú, toàn thân va nổi hắMqc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đRGlã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứDAxt. Tiêm MạCbCc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đduiểIGu mà theo tới. Trong tay hắxsn nắxNm cht Liu Dip đGao hung hăng chém ra.

Ma ĐiểjfHu thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đFFwược. Trên mt Sát Dương lão ma đaYmxJy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. HiểAgn nhiên đYã bịFFw đmdmối phương làm đDAxộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảdui lão ma hết sứUvc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đKoàn ma vụ xám trắaYng hơn trượng bao phủ lấGy ma đFFwiểGu màu đYen.

Ma đduiểcyu cc kỳ phn nộ, trảjfHo tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đmxJối chọi gay gắxjt cùng ma hỏa.

ĐbGR ngăn công kích của Thông Thiên Linh Bảmdmo. Lão ma chỉFFw kịpp tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉcy na nhịmdmp thì tiếng gãy răng rắJBc truyn ra. Lang Nha Bổng là bảJBo vt không tồi nhưng đwXã một đWhao chém thành hai na.

ĐIGo ảFFnh chói lòe ánh vào mắMqt. Ở gầnMcn c ly như vy, đmdmng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục Hảxji Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểmM tránh đduược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấzJm nổ ngang trờfi. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảaYi. Ô quang đxNooLi phóng, nhữHpng chiếc vảzJy màu đGfỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảxN cánh tay đLrWã biến thành quỷ trảFFwo.

Theo sau lão quay đLrWxNu, min cưỡng né qua chỗ hiểgm. Tay phảAgi mãnh lit ra một chiêu HắxFCc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườqn trái của Tiêm Mạyc Y Lam, xem như là lưỡng bạmxJi câu thương.

Tiêm Mạxsc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đQKã không kịjp, toàn thân pháp lc đjfHiên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh BảSaIo.

ChỉQK thấxjy huyết hoa bắrxXn tung tóe, hai ngườbGRi đxNồng thờyi kêu thảAgm. ChỉSaI một thoáng mà cảxN vài dm đGu tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đzJxsu trí đffu lc, kết quảjfH là lưỡng bạGi câu thương.

ChỉGdQ thấpy trên mt Sát Dương lão ma đIGmxJy vẻ oán đGfộc, nếu không phảHpi nhanh chóng chuyểjfHn thân thì đxsã bịFF mổ bụng. Máu đSaIã ngng chảQKy nhưng vn đcyau đljDến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảxsnh Tiêm MạGdQc Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườxNn trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. BấFFt quá không chảxsy máu mà ma khí đmdmen thùi không ngng cuồn cuộn nơi đgó.

Hai ngườQKi cùng ăn đSaIau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉXzx giết một tên đj t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạCbCng cùng bổn thiếu gia. Còn đYánh tiếp chỉK sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm MạWmmc Y Lam lạCUWnh lùng lên tiếng.

Sát Dương Lão ma lâm vào trầHpm mc, lúc sau mới mở lờsi: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấzJt ngờmM là Sát Dương lão ma dứmxJt khoát đwXáp ứGng. Ánh mắWmmt Tiêm MạGSnc Y Lam đLrWjfHo qua trên ngườaYi lão quái vt rồi hóa thành một đLrWyo kinh hồng bay đGdQi. Chớp lóe vài cái đduã biến mấmdmt nơi giao nhau giữnMca biểDAxn và trờxsi.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ đGdQmxJy oán đUvộc, một lúc lâu lạxNi thở dài. Không ngờK tiểdsu t Ly Hợp kia lạgi cườLrWng hãn đSaIến nước này. Thông Thiên Linh BảIGo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắRGln có lai lịaYch gì?

LắWhc đyxNu, thân hình lão quay tròn hóa thành một đyóa âm vân bay v tổng đFFwà Sát Dương tông.

Chng qua mấsy đFFwược trăm dm thì đjột nhiên một đqQKo kiếm khí như thiên ngoạGi lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đGSnaYa hung hăng trảnMcm xuống đmdmQKu lão ma.

DịjfH biến khiến Sát Dương Lão ma thấgt sắGdQc, chng lẽ là tiểdsu t quay ngược lạcyi mai phục ám toán lão?

Không đGdQúng, linh lc dao đnMcộng hoàn toàn bấst đnMcồng, là một gia hỏa khác. CảzJm thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạGfi lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạxjc bình dương bịRGl chó khinh, hạXzxng tôm tép cũng dám mạjo phạRGlm đbGRến oai rồng.

Nhưng rấmMt nhanh lão biết suy nghĩGSn này là sai lầmMm. Uy lc của đygo kiếm quang kia quảj thc kinh ngườXzxi, cảdsm giác còn có đIGiểRGlm tương t công kích của tiểjfHu t kia.

Thông Thiên Linh Bảdso?

Nguy hiểJBm! NghịrxXch cảjnh đrxXã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểljD trọng thương của lão ma lạfi phát ra sứMqc sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảzJi lạxNi biến thành quỷ trảUvo đdsánh tới.

Vụt!

Như vạKn lưu quy tông, ma khí đxFCang tán loạxFCn chung quanh đnMcột nhiên tụ v giữKa. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảnMcm thiết thê lương, một quỷ trảGfo khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấFFwt hin giữJBa không trung. Lợi trảqo bén nhọn cc hạdun có đwXin hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịFFw như ẩnMcn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảGdQy như lưu thủy hành vân, có đyiu sắzJc mt của Sát Dương lão ma lạfi trắFFwng bch, dườUvng pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đQKã lạCbCi mấxst đWmmi hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắfc, quỷ trảljDo cùng kiếm khí ầsm ầHpm đGSnối đmdmduu. Qua một thoáng thì kiếm khí bịrxX đUvánh cho tứMq phân ngũ lit. Tuy nhiên một đxsso kiếm phía sau lạmxJi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạHpi của hắRGln, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểcy liên tục ra chiêu.

Hơn nữsa còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảxFC ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn đCbCánh lén thì dĩxs nhiên phảUvi hạIG đUvộc thủ, quyết một kích đKưa đAgối phương tới âm tào đdsSaIa phủ.

CảGdQm ứLrWng đGSnược công kích mãnh lit còn cườRGlng hãn hơn cảIG Thông Thiên Linh BảRGlo của Tiêm Mạxjc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đGã không còn tâm tình tìm hiểljDu đdscych nhân là thầLrWn thánh phương nào. Va mới rồi lão đxsã dốc hết toàn lc, lúc này chỉf có thểf nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảXzxo.


ChỉIG một thoáng sóng dữzJ ngp trờAgi, cương phong tàn phá khắgp nơi. Thiên toàn đQKYa chuyểjn, phảxjng phấdut không gian có thểmdm sụp đDAxổ bấyt cứrxX lúc nào.

Thông Thiên Linh BảGdQo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đCUWGfy trờdui không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảmxJo khổng lồ bịFFw kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.

Công kích ngay sau đXzxó ầGSnm ầHpm đLrWánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảpng sợ đduến mứDAxc không thểWh dùng ngôn ngữxs miêu tảp. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảg thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đljDi tp nã hung thủ sát hạKi đduđSaI, trong nháy lạxsi lâm vào tuyt cảSaInh.

MắFFt thấFFwy kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đfyu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đGSnxFCa nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểxj, linh lc trong kinh mạaYch cùng đfan đpin càng trở nên đfiên cuồng đqến cc hạIGn.

Mà ma khí ngoài thân đzJã chuyểwXn thành màu đgen đYỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đqiên cuồng như ma xà vũ đDAxộng.

Lâm Hiên lp tứzJc nhìn ra đaYiểGdQm không ổn. Thân hình chợt lóe đXzxã hin ra cách ngoài mấnMcy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đWmmược hắFFn tế ra hộ thểFF.

Oanh!

Hàng loạgt tiếng nổ sấdsm nổ ngang trờdsi, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đLrWGng xuấcyt hin một quang cầjfHu cỡ hơn tấaYc sáng ngờjfHi như thái dương. Bên trong ẩGfn chứaYa pháp lc vô cùng kinh ngườFFi.

RấIGt nhanh quang cầIGu bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắfng xóa, dườxFCng như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịcy quét sạCbCch không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấmMt sắxjc, thân hình liên tiếp chớp đyộng, liên hoàn thi triểCbCn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một đaYiểMqm đWmmen nhỏ chân trờrxXi.

Uy lc vụ t bạXzxo vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạLrWm vi có hạxNn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

HữRGlu kinh vô hiểSaIm, Lâm Hiên lau mồ hôi lạrxXnh trên trán. BấwXt quá còn kết thúc, ánh mắjt hắxNn nheo lạQKi, tròng mắft đGfã biến thành màu bạgc.

Thiên Phượng Thầdsn Mục!

Thân hình hắpn chợt lóe, lầxjn nữGa biến mấgt không thấbGRy.

GầaYn như ngay lp tứLrWc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đaYã trốn ra hơn mườrxXi dm nhưng Lâm Hiên sao có thểds t bỏ.

Hai ngườHpi một trước một sau, Nguyên Anh thuấaYn di vô cùng mau lẹ nhưng đMqộ thầWhn diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

RấGSnt nhanh lão ma phát hin ra đAgối phương truy đmMuổi tới gầYn, khuôn mt nhỏ nhắyn đIGGy vẻ kinh hoàng.

Có thân thểljD mà còn đljDánh không lạzJi, hin chỉSaI còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườDAxng mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấnMcn di của lão ma bịCUW phá, thân hình lảDAxo đjfHnMco hin ra.

"BảAgo vt không gian"

SắXzxc mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắxsc hơn thit thì không ngờljD chợt dng lạJBi. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉmxJ cách hơn mườHpi trượng.

"TiểXzxu bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đwXuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắQKt Sát Dương Lão ma đAgpo qua trên ngườWhi Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườyi ta chê ngườxji. Là tu sĩCUW Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểXzxu đRGlược thế gian này cườIGng giảf vi tôn " Lâm Hiên mỉpm cườIGi. xem tạFFi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằGfng lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờGdQ sau này ngươi đDAxến trảcy thù?” Lâm Hiên lạXzxnh lùng nói.

"ĐGfo hữmdmu nói đRGlùa, hai ta đjfHã giao thủ qua. Pháp lc của các hạGSn thâm hu vượt xa tu tiên giảbGR cùng cấYp. Nếu như ta đAgoán không sai, các hạaY tu luyn công pháp đFFc thù có đGSn nhịooL Nguyên Anh, ngoài ra chỉLrW e còn có cơ duyên khác. Hơn nữRGla với bảGSno vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịDAxnh cũng không phảGi đLrWối thủ, trảljD thù chỉRGl là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đgây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạxsn trong thiên tư, tu vịmdm kiếp này rấyt khó thêm một bước. LầYn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểWmm đaYộ qua, thọ nguyên còn lạGdQi tính chng một ngàn năm. Hôm nay đbGRã bịJB thương nng, dù đWmmoạYt xá thì thầHpn thông chỉg còn ba bốn thành. ThờUvi gian còn lạGdQi chỉaY nghĩs hưởng thụ một phen, đjGdQo hữWmmu không tìm đLrWến thì lão phu đAgã là đDAxốt cao hương bái tạDAx, nào còn tâm tình trảxFC thù” nguồn tunghoanh.com

Lâm Hiên nghe thì trầYm ngâm. Đối phương nói cũng hữxFCu lý, hắnMcn trc tiếp đqi thng vào vấWhn đj:" Thảj ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐDAxo hữxju muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đxNFFwi hỉG, nghe khẩRGlu khí Lâm Hiên có vẻ đxsã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đGối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉxj vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểWmm không mang theo, chỉY cầgn đGfối phương có đXzxiu kin thì d x lý hơn.

ThấQKy thái đIGộ của đjfHối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấUvt một cái, một cái ngọc giảrxXn bay vút ra. HắRGln đxNem thầIGn thứdsc chìm vào rồi rấXzxt nhanh ngẩljDng cao đqMqu, vt phẩpm mà hắJBn cầmdmn đmdmã khắAgc ấHpn vào bên trong.

Ngọc giảnMcn đqược một đyoàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạbGRi, Theo sau nheo mắLrWt đljDem thầzJn thứxNc chìm vào.

Qua na tuầjn trà mới ngẩLrWng đWmmbGRu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườrxXi: "ĐQKo hữRGlu, ngươi cầFFwn nhữmMng tài liu này phảGSni chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằIGng Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạWmmnh lùng nói.

"Quá mứFFc hà khắcyc, hà khắdsc đbGRến đxNộ không thểK nào hình dung, bảgy thứj tài liu này không cái nào không phảLrWi là vt nghịmMch thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảWmmi qua trăm vạxjn năm phun trào liên tục, lấxFCy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểKn lên tiếng.

"H, lờjfHi này của đYduo hữKu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảnMc tht là quý báu, nhưng tng xuấMqt hin tạxNi Đông HảaYi Tu Tiên Giới không dưới bảGdQy lầxjn, lầHpn gầCUWn nhấst là hơn ngàn năm trước tạFFwi đGnMcu giá hội Hỗn Loạpn Hảpi Vc, bịIG một thầAgn bí tu sĩp mua đmxJược. . ."

LạljDi nói, Lâm Hiên đLrWã thu thp đxFCược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. Chỉdu còn thiếu bảMqy thứdu khó tìm.

Thờdsi gian của hắxNn đFFa phầGSnn dành cho tu hành đXzxxN tọa, không thểnMc thườAgng xuyên đxFCi tìm kiếm. Mà đFFám đGdQ t Bách ThảFFo Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đszJm nhim vic này. Hin giờxj thấGfy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắgn lin thi triểxFCn một phen công phu sư t ngoạsm.

MấljDu chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạmMi Hỗn LoạIGn Hảpi Vc, đGSnồ t đmdmồ tôn chng hơn mườHpi vạxFCn. Nhiu ngườbGRi cùng xuấWmmt lc thì khảmdm năng thành công cao hơn

ThấLrWy vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểnMc thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầCUWm chi ầGfm lên không thôi, nhưng đxFCành thở dài thu lấzJy ngọc giảDAxn.

"Được rồi, ta đIGáp ứGSnng đsJBo hữmxJu." Chưa dứYt lờYi thì hai tay Nguyên Anh nắCUWm cht, như muốn thi triểWhn thuấmdmn di thì Lâm Hiên đgã cườzJi dài ngăn lạdui.

"ĐSaIo hữRGlu muốn sao, không phảdui chúng ta đaYã thương lượng hoàn hảbGRo." Nguyên Anh có đmMiểGdQm khó chịju nói.

"Hoàn hảWmmo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đnMcến mứduc nào, nói ming không bằGSnng chứYng mà đKã muốn đmMi?" Lâm Hiên thảGn nhiên mở ming.

Nguyên Anh đduỏ mt lên cườmMi khan: "Ha ha, là lão phu nhấQKt thờrxXi sơ hốt, như vy đLrWi, ta lin phát tâm ma chi th đHpối với đpUvo hữRGlu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "ĐSaIo hữFFwu sống đqã mấsy vạbGRn năm, gió tanh mưa máu trảzJi qua không ít. Hà tấxst còn tồn tạGdQi tâm lý may mắjn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉG sinh ra khi trùng kích bình cảXzxnh. ĐFFwo hữxFCu đFFã nói qua tu vịf của ngươi khó có thểzJ tiến thêm. ThờCbCi gian còn lạdsi, đjfHnMco hữSaIu ngoài đduoạRGlt xá thì sẽ không tu luyn nữFFwa, như vy tâm ma có tác dụng gì? ĐwXo lý d hiểLrWu sao cố tình không hiểFFu, còn muốn la dối ta?"

BịljD phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đYiểzJm tâm thần bất đqịnh. Cũng may đXzxối phương không có ý truy cứYu.

"Được rồi, lão phu va rồi quảds thc tồn tạrxXi ý nghĩCbC may mắzJn. Vy theo đXzxqo hữGdQu ý, ta phảGSni làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"RấSaIt đooLơn giảKn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấGdQy ra một cái mộc bài đzJen nhánh tỏa sáng.

CấGm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảGdQy vía. MấjfHt đxsi một hồn một phách, đLrWng nói chết vô cùng thê thảdsm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểGdQn thế đfzJu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảCbCy ra nhữGfng giọt mồ hôi to như hột đrxXu.

"Sao, ngươi không đnMcồng ý?"Lâm Hiên lạbGRnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đwXiểWmmm tứFFc gin ngẩCUWng đxFCKu: "ĐSaIo hữGfu đAgưa ra đwXiu kin này quá mứfc hà khắMqc"

"Hà khắYc? Lâm mỗ chỉaY biết là có giao một hồn phách thì đxjljDo hữmdmu sẽ cố gắmMng làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉCbCm cườpi nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạGi hạmM tht s tìm đbGRược nhữooLng tài liu kia, đsến khi đJBó đGfGSno hữRGlu không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉCbC có thểooL mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đXzxiểGm kích đljDộng: "Điu kin này quá bấrxXt bình đbGRng."

"Bình đRGlng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịWhn không đgược cườjfHi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảRGlnh hin tạGfi của bảzJn thân, ngươi nghĩxs rằDAxng chúng ta đxjang ở trao đWmmổi hội phườUvng thịY sao? Hin tạwXi ngươi không có tư cách cò kè mc cảLrW! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. ChỉmM cầLrWn ngươi giúp ta tìm đfược nhữpng vt phẩooLm kia, Lâm mỗ tấqt nhiên sẽ đmxJem hồn phách giao lạAgi cho ngươi."

"LờGdQi này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉbGR nói một lờGSni, khoái mã chỉjfH cầFFwn một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờpi." Lâm Hiên dứxst khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấxNt phục. ĐJBng dưới mái hiên nhà ngườcyi không thểq không cúi đCUWSaIu! Trước mắXzxt còn gì quan trọng hơn mạrxXng nhỏ đGdQây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá