Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảAD: Huyn Vũ

QuyểgAsn 6: Đông HảrMni Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịNch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đUNPYEu, các tu sĩFaA khác liên tiếp cầUNu xin tha thứLJO. Thư sinh cao gầWy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉb cầfXn ngườCki mà đCkến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. Cầctgu xin tha thứCL chỉfX là tạtMm thờYZi. Tn lc trì hoãn thờZWi gian là đdJCq giữCL đvLUược mạHng nhỏ.

"Đi!" Có đOiu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉW lạNnh lùng đGoiểWm ra một chỉtM.

Phốc. . .

TườCLng băng chợt chợt hin vô số vết rạvLUn, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắMIxc nhọn, như thiên nữCk tán hoa bắHn tới chúng tu sĩnvw.

NhấMbt thờNdi tiếng kêu thảtMm vang lên liên tiếp! ChỉtM một số tu sĩctg tránh né đtMược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạPYEi phấwPDt áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đscFen rồi đLLgem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảLHo vt chợt lóe linh quang. HằJCqng hà sa số nhữWOng hạYZt cát đGoỏ như la t bên trong bắzLsn ra tràn ngp cảxWf không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảqQ là có thểnvw nghĩIGY. Vài tu sĩzLs Nguyên Anh không cầscFn phảhrhi nói, cuối cùng ngay cảPYE hai tu sĩsH Ly Hợp cũng ngã xuống. Chỉo còn lạADi mấhrhy chục túi trữhrh vt lơ lng giữOa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạEWi.

Gió biểzLsn thổi qua, nhữLLgng băng tin đXột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểon, trên không trung chỉNd còn lạZi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắfXn đZWã lĩfXnh ngộ đgHược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đFaAó. QuảCk nhiên vn chuyểPYEn như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạAPi thành một khối cầFaAu cỡ đhrhGou ngườAPi. Theo sau một con Phượng Hoàng tứCL sắasc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên. đLJOọc truyn mới nhấLLgt tạFaAi tung hoanh . com

Ngoài khơi dầYZn dầCLn khôi phục vẻ yên tĩscFnh, Lâm Hiên nhắFaAm mắGot đIGYem thầXn nim thảvLU ra.


Cùng lúc đhrhó, cách nơi này v phía tây nam khoảIGYng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt đrMnZt, tuy nhiên lạUNi vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh đZao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đLJOến đwPDộ khó tin, bên trong ẩCLn chứda khí thế hủy thiên dit đWONa.

Đối mt với công kích này thì tròng mắLLgt Sát Dương lão ma co lạgHi. Trên mt đaszLsy vẻ khẩAPn trương.

TiểscFu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh BảwPDo trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh đOZCao có uy lc tht không thểAD tưởng tượng. MấNdy kin bảYo vt phòng ng của lão ma trước sau đYã bịAP hủy. Càng khó đctgối phó hơn nữba là đCLối phương còn có ma hỏa thông linh có thểUY xé rách không gian.

Hin tạbi chiến cuộc đNdang giằFaAng co, mà ba viên bổn mạJCqng của đbám đCL t trong ngườHi lão ma đvLUã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờMIx tình cảFaAnh lạhrhi bấCkt ổn đLLgến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm MạrMnc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

RấzLst nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạWOn xuấWOt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đoen như lông trâu đCLột nhiên bắJCqn tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấXt sắfXc, hai tay hợp lạYZi rồi tách ra. Một bứYc tườHng sáng màu đMIxen dày đNdc lin xuấnvwt hin trước mt.

Tuy nhiên chỉMIx có hơn một na đCkám tiểNdu châm như lông trâu bịnvw ngăn cảYn, còn lạctgi tiếp tục bắzLsn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấNdt một cái tế ra chiếc ngoạdi y.

NgoạNi y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảCko trân quý. ChỉqQ thấctgy nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấfXt hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đNen.

LấtMy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịhrh vòng sóng đzLsánh đfXến thấIGYt linh bát lạYZc, chỉb còn lạWOi số ít không đzLsủ gây nguy hiểLJOm.

Lão ma đIGYang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm MạYc Y Lam đzLsột nhiên biến mấNt.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạZc nhưng kinh nghim đrMnLJOu pháp vn còn mườasi phầWOn phong phú, toàn thân va nổi hắnvwc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đPYEã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứMIxt. Tiêm MạxWfc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đtMiểnvwu mà theo tới. Trong tay hắIGYn nắAPm cht Liu Dip đoao hung hăng chém ra.

Ma ĐiểGou thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đasược. Trên mt Sát Dương lão ma đUNsHy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. Hiểdn nhiên đwPDã bịYZ đrMnối phương làm đxWfộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảrMni lão ma hết sứbc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đscFoàn ma vụ xám trắGong hơn trượng bao phủ lấwPDy ma đtMiểOu màu đWen.

Ma đCLiểUYu cc kỳ phn nộ, trảgAso tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đZối chọi gay gắFaAt cùng ma hỏa.

ĐAP ngăn công kích của Thông Thiên Linh BảPYEo. Lão ma chỉUY kịvLUp tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉFaA na nhịNdp thì tiếng gãy răng rắgHc truyn ra. Lang Nha Bổng là bảMbo vt không tồi nhưng đfXã một đoao chém thành hai na.

Đctgo ảJCqnh chói lòe ánh vào mắHt. Ở gầAPn c ly như vy, đscFng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục HảZi Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểzLs tránh đbược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấom nổ ngang trờFaAi. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảdi. Ô quang đgHIGYi phóng, nhữasng chiếc vảAPy màu đqQỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảMIx cánh tay đMbã biến thành quỷ trảOo.

Theo sau lão quay đNIGYu, min cưỡng né qua chỗ hiểgHm. Tay phảIGYi mãnh lit ra một chiêu Hắasc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườMIxn trái của Tiêm MạPYEc Y Lam, xem như là lưỡng bạEWi câu thương.

Tiêm MạWc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đEWã không kịZp, toàn thân pháp lc đtMiên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh BảUYo.

ChỉrMn thấoy huyết hoa bắwPDn tung tóe, hai ngườJCqi đdồng thờvLUi kêu thảYm. ChỉX một thoáng mà cảFaA vài dm đqQu tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đEWHu trí đasAPu lc, kết quảN là lưỡng bạDMNi câu thương.

ChỉgAs thấUYy trên mt Sát Dương lão ma đvLUIGYy vẻ oán đnvwộc, nếu không phảoi nhanh chóng chuyểWn thân thì đPYEã bịY mổ bụng. Máu đhrhã ngng chảJCqy nhưng vn đHau đYến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảAPnh Tiêm MạsHc Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườOZCn trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. Bấast quá không chảHy máu mà ma khí đben thùi không ngng cuồn cuộn nơi đIGYó.

Hai ngườvLUi cùng ăn đOau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉOZC giết một tên đJCq t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạNdng cùng bổn thiếu gia. Còn đrMnánh tiếp chỉN sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm MạMIxc Y Lam lạgAsnh lùng lên tiếng.

Sát Dương Lão ma lâm vào trầADm mc, lúc sau mới mở lờUNi: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấLJOt ngờxWf là Sát Dương lão ma dứxWft khoát đFaAáp ứCLng. Ánh mắNt Tiêm MạtMc Y Lam đLLgdo qua trên ngườWOi lão quái vt rồi hóa thành một đZLLgo kinh hồng bay đYZi. Chớp lóe vài cái đtMã biến mấYZt nơi giao nhau giữNa biểUYn và trờNi.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ đIGYby oán đsHộc, một lúc lâu lạMIxi thở dài. Không ngờrMn tiểCLu t Ly Hợp kia lạNdi cườHng hãn đctgến nước này. Thông Thiên Linh BảZo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắEWn có lai lịOZCch gì?

Lắhrhc đLHNdu, thân hình lão quay tròn hóa thành một đIGYóa âm vân bay v tổng đCLà Sát Dương tông.

Chng qua mấZWy đtMược trăm dm thì đZột nhiên một đWhrho kiếm khí như thiên ngoạhrhi lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đLHqQa hung hăng trảUYm xuống đOZCdu lão ma.

DịCL biến khiến Sát Dương Lão ma thấOt sắvLUc, chng lẽ là tiểEWu t quay ngược lạUNi mai phục ám toán lão?

Không đdúng, linh lc dao đscFộng hoàn toàn bấgHt đgAsồng, là một gia hỏa khác. CảOZCm thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạvLUi lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạIGYc bình dương bịvLU chó khinh, hạHng tôm tép cũng dám mạEWo phạYZm đoến oai rồng.
truyn copy t tunghoanh.com
Nhưng rấbt nhanh lão biết suy nghĩLLg này là sai lầAPm. Uy lc của đUYbo kiếm quang kia quảfX thc kinh ngườGoi, cảbm giác còn có đOiểgHm tương t công kích của tiểYu t kia.

Thông Thiên Linh BảUNo?

Nguy hiểCkm! NghịDMNch cảLLgnh đXã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểX trọng thương của lão ma lạLJOi phát ra sứzLsc sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảasi lạUNi biến thành quỷ trảUNo đPYEánh tới.

Vụt!

Như vạasn lưu quy tông, ma khí đWOang tán loạWOn chung quanh đNdột nhiên tụ v giữUYa. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảPYEm thiết thê lương, một quỷ trảxWfo khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấZt hin giữNa không trung. Lợi trảNdo bén nhọn cc hạJCqn có đCLin hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịgAs như ẩvLUn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảIGYy như lưu thủy hành vân, có đFaAiu sắqQc mt của Sát Dương lão ma lạtMi trắgHng bch, dườrMnng pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đIGYã lạOZCi mấIGYt đzLsi hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắFaAc, quỷ trảFaAo cùng kiếm khí ầMIxm ầqQm đAPối đLJOtMu. Qua một thoáng thì kiếm khí bịPYE đscFánh cho tứW phân ngũ lit. Tuy nhiên một đtMwPDo kiếm phía sau lạscFi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạLLgi của hắYZn, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểzLs liên tục ra chiêu.

Hơn nữAPa còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảWO ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn đPYEánh lén thì dĩEW nhiên phảWOi hạgH đqQộc thủ, quyết một kích đGoưa đsHối phương tới âm tào đLJOhrha phủ.

CảYZm ứMbng đzLsược công kích mãnh lit còn cườscFng hãn hơn cảnvw Thông Thiên Linh BảvLUo của Tiêm MạGoc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đCkã không còn tâm tình tìm hiểLJOu đFaAsHch nhân là thầCLn thánh phương nào. Va mới rồi lão đLLgã dốc hết toàn lc, lúc này chỉX có thểDMN nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảqQo.


ChỉzLs một thoáng sóng dữccz ngp trờZWi, cương phong tàn phá khắPYEp nơi. Thiên toàn đwPDJCqa chuyểwPDn, phảvLUng phấxWft không gian có thểGo sụp đgAsổ bấMbt cứnvw lúc nào.

Thông Thiên Linh BảOo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đWOLJOy trờdi không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảUYo khổng lồ bịEW kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.

Công kích ngay sau đLLgó ầdm ầADm đNdánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảLJOng sợ đhrhến mứYc không thểxWf dùng ngôn ngữFaA miêu tảIGY. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảAD thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đXi tp nã hung thủ sát hạasi đYZđqQ, trong nháy lạzLsi lâm vào tuyt cảdnh.

MắwPDt thấasy kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đOZCxWfu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đWOOa nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểGo, linh lc trong kinh mạfXch cùng đXan đgAsin càng trở nên đbiên cuồng đLLgến cc hạasn.

Mà ma khí ngoài thân đLLgã chuyểxWfn thành màu đWOen đIGYỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đZiên cuồng như ma xà vũ đrMnộng.

Lâm Hiên lp tứWc nhìn ra đrMniểPYEm không ổn. Thân hình chợt lóe đgHã hin ra cách ngoài mấLLgy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đUYược hắZWn tế ra hộ thểLJO.

Oanh!

Hàng loạwPDt tiếng nổ sấMIxm nổ ngang trờHi, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đscFxWfng xuấJCqt hin một quang cầgHu cỡ hơn tấJCqc sáng ngờJCqi như thái dương. Bên trong ẩtMn chứAPa pháp lc vô cùng kinh ngườrMni.

Rấbt nhanh quang cầNu bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắOng xóa, dườUYng như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịqQ quét sạhrhch không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấqQt sắYZc, thân hình liên tiếp chớp đMbộng, liên hoàn thi triểXn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một đxWfiểWOm đUNen nhỏ chân trờEWi.

Uy lc vụ t bạaso vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạsHm vi có hạNn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

HữLJOu kinh vô hiểgAsm, Lâm Hiên lau mồ hôi lạOZCnh trên trán. BấwPDt quá còn kết thúc, ánh mắMbt hắzLsn nheo lạoi, tròng mắDMNt đasã biến thành màu bạJCqc.

Thiên Phượng Thầon Mục!

Thân hình hắqQn chợt lóe, lầOZCn nữnvwa biến mấWOt không thấPYEy.

GầgHn như ngay lp tứFaAc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đgAsã trốn ra hơn mườctgi dm nhưng Lâm Hiên sao có thểEW t bỏ.

Hai ngườIGYi một trước một sau, Nguyên Anh thuấwPDn di vô cùng mau lẹ nhưng đDMNộ thầGon diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

RấgHt nhanh lão ma phát hin ra đgAsối phương truy đZWuổi tới gầUNn, khuôn mt nhỏ nhắWOn đNZy vẻ kinh hoàng.

Có thân thểnvw mà còn đYánh không lạrMni, hin chỉo còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườGong mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấLLgn di của lão ma bịX phá, thân hình lảhrho đGoCko hin ra.

"BảLHo vt không gian"

SắWOc mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắNdc hơn thit thì không ngờtM chợt dng lạLLgi. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉsH cách hơn mườWOi trượng.

"TiểJCqu bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đUYuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắhrht Sát Dương Lão ma đscFtMo qua trên ngườLLgi Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườAPi ta chê ngườvLUi. Là tu sĩMIx Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểscFu đOZCược thế gian này cườNdng giảscF vi tôn " Lâm Hiên mỉxWfm cườFaAi.

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằPYEng lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờZW sau này ngươi đfXến trảnvw thù?” Lâm Hiên lạonh lùng nói.

"ĐNo hữNu nói đIGYùa, hai ta đNdã giao thủ qua. Pháp lc của các hạCL thâm hu vượt xa tu tiên giảwPD cùng cấLHp. Nếu như ta đqQoán không sai, các hạH tu luyn công pháp đfXc thù có đWO nhịCk Nguyên Anh, ngoài ra chỉzLs e còn có cơ duyên khác. Hơn nữCLa với bảFaAo vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịWnh cũng không phảrMni đdối thủ, trảGo thù chỉhrh là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đEWây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạIGYn trong thiên tư, tu vịWO kiếp này rấscFt khó thêm một bước. LầYn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểvLU đADộ qua, thọ nguyên còn lạWOi tính chng một ngàn năm. Hôm nay đJCqã bịUN thương nng, dù đNoạIGYt xá thì thầnvwn thông chỉnvw còn ba bốn thành. ThờscFi gian còn lạwPDi chỉNd nghĩd hưởng thụ một phen, đZvLUo hữNu không tìm đnvwến thì lão phu đJCqã là đLJOốt cao hương bái tạO, nào còn tâm tình trảgAs thù”

Lâm Hiên nghe thì trầXm ngâm. Đối phương nói cũng hữfXu lý, hắsHn trc tiếp đWi thng vào vấEWn đMIx:" ThảFaA ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐADo hữGou muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đqQLLgi hỉPYE, nghe khẩCLu khí Lâm Hiên có vẻ đrMnã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đGoối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉDMN vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểUN không mang theo, chỉIGY cầZn đMbối phương có đbiu kin thì d x lý hơn.

ThấNy thái đctgộ của đIGYối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấMIxt một cái, một cái ngọc giảADn bay vút ra. HắscFn đqQem thầZn thứoc chìm vào rồi rấAPt nhanh ngẩAPng cao đrMnIGYu, vt phẩMbm mà hắqQn cầdn đWã khắoc ấLHn vào bên trong.

Ngọc giảLHn đgHược một đYZoàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạLHi, Theo sau nheo mắWOt đHem thầasn thứbc chìm vào.

Qua na tuầADn trà mới ngẩXng đNdHu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườPYEi: "ĐGoo hữqQu, ngươi cầGon nhữzLsng tài liu này phảvLUi chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằfXng Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạfXnh lùng nói.

"Quá mứasc hà khắOZCc, hà khắGoc đAPến đtMộ không thểW nào hình dung, bảwPDy thứd tài liu này không cái nào không phảLHi là vt nghịIGYch thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảPYEi qua trăm vạJCqn năm phun trào liên tục, lấZWy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểYn lên tiếng.

"H, lờDMNi này của đMIxYZo hữXu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảsH tht là quý báu, nhưng tng xuấOt hin tạHi Đông HảPYEi Tu Tiên Giới không dưới bảYy lầtMn, lầnvwn gầAPn nhấNt là hơn ngàn năm trước tạAPi đoMbu giá hội Hỗn Loạctgn HảADi Vc, bịhrh một thầNdn bí tu sĩtM mua đbược. . ."

LạNi nói, Lâm Hiên đoã thu thp đscFược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. ChỉEW còn thiếu bảZy thứY khó tìm.

ThờZWi gian của hắCLn đUNa phầYn dành cho tu hành đOLJO tọa, không thểH thườrMnng xuyên đNdi tìm kiếm. Mà đIGYám đtM t Bách ThảgAso Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đoOZCm nhim vic này. Hin giờLLg thấnvwy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắfXn lin thi triểDMNn một phen công phu sư t ngoạIGYm.

MấqQu chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạEWi Hỗn LoạgHn HảMIxi Vc, đvLUồ t đFaAồ tôn chng hơn mườCki vạon. Nhiu ngườYZi cùng xuấCkt lc thì khảnvw năng thành công cao hơn

Thấhrhy vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểscF thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầdm chi ầEWm lên không thôi, nhưng đUYành thở dài thu lấqQy ngọc giảgAsn.

"Được rồi, ta đxWfáp ứqQng đCknvwo hữfXu." Chưa dứgAst lờPYEi thì hai tay Nguyên Anh nắvLUm cht, như muốn thi triểZWn thuấOZCn di thì Lâm Hiên đOZCã cườUNi dài ngăn lạnvwi.

"ĐCLo hữWOu muốn sao, không phảrMni chúng ta đEWã thương lượng hoàn hảYZo." Nguyên Anh có đdiểgAsm khó chịwPDu nói.

"Hoàn hảFaAo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đgHến mứJCqc nào, nói ming không bằqQng chứXng mà đtMã muốn đLJOi?" Lâm Hiên thảOZCn nhiên mở ming.

Nguyên Anh đDMNỏ mt lên cườZi khan: "Ha ha, là lão phu nhấvLUt thờADi sơ hốt, như vy đXi, ta lin phát tâm ma chi th đLLgối với đhrhhrho hữLJOu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "ĐZo hữbu sống đxWfã mấgAsy vạLLgn năm, gió tanh mưa máu trảtMi qua không ít. Hà tấPYEt còn tồn tạLJOi tâm lý may mắOn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉgAs sinh ra khi trùng kích bình cảIGYnh. ĐEWo hữvLUu đNã nói qua tu vịMb của ngươi khó có thểo tiến thêm. ThờMIxi gian còn lạNdi, đsHOZCo hữUYu ngoài đwPDoạwPDt xá thì sẽ không tu luyn nữhrha, như vy tâm ma có tác dụng gì? Đbo lý d hiểHu sao cố tình không hiểscFu, còn muốn la dối ta?"

BịEW phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đHiểctgm tâm thần bất đzLsịnh. Cũng may đLJOối phương không có ý truy cứdu.

"Được rồi, lão phu va rồi quảX thc tồn tạrMni ý nghĩhrh may mắNdn. Vy theo đZfXo hữYZu ý, ta phảGoi làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"RấZWt đOZCơn giảrMnn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấsHy ra một cái mộc bài đUNen nhánh tỏa sáng.

CấEWm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảXy vía. MấfXt đsHi một hồn một phách, đGong nói chết vô cùng thê thảWm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểMIxn thế đnvwDMNu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảgHy ra nhữZng giọt mồ hôi to như hột đOu.

"Sao, ngươi không đhrhồng ý?"Lâm Hiên lạctgnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đscFiểLJOm tứzLsc gin ngẩOZCng đdfXu: "ĐLJOo hữZWu đwPDưa ra đYZiu kin này quá mứFaAc hà khắnvwc"

"Hà khắoc? Lâm mỗ chỉMIx biết là có giao một hồn phách thì đUNqQo hữbu sẽ cố gắGong làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉPYEm cườADi nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạOi hạWO tht s tìm đGoược nhữNdng tài liu kia, đdến khi đOó đCLOo hữPYEu không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉfX có thểsH mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đCkiểNdm kích đLJOộng: "Điu kin này quá bấYZt bình đYZng."

"Bình đMbng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịNn không đctgược cườPYEi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảnvwnh hin tạWi của bảXn thân, ngươi nghĩccz rằqQng chúng ta đLJOang ở trao đgAsổi hội phườzLsng thịAP sao? Hin tạIGYi ngươi không có tư cách cò kè mc cảYZ! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. ChỉxWf cầHn ngươi giúp ta tìm đEWược nhữADng vt phẩOm kia, Lâm mỗ tấAPt nhiên sẽ đwPDem hồn phách giao lạZi cho ngươi."

"LờgHi này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉZ nói một lờEWi, khoái mã chỉzLs cầvLUn một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờhrhi." Lâm Hiên dứUNt khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấPYEt phục. ĐCLng dưới mái hiên nhà ngườnvwi không thểCL không cúi đMbZWu! Trước mắtMt còn gì quan trọng hơn mạLLgng nhỏ đDMNây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá