Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảq: Huyn Vũ

Quyểun 6: Đông HảiURi Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịbXach: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đXLKu, các tu sĩM khác liên tiếp cầWMu xin tha thứJP. Thư sinh cao gầIjCy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉYNo cầUVUn ngườKi mà đRwến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. CầiRu xin tha thứXL chỉRw là tạPm thờaii. Tn lc trì hoãn thờOi gian là đJPjM giữYNo đjMược mạKng nhỏ.

"Đi!" Có đyEiu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉx lạjMnh lùng đaIMiểyhm ra một chỉmO.

Phốc. . .

Tườxng băng chợt chợt hin vô số vết rạUXhn, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắVJWc nhọn, như thiên nữK tán hoa bắIYUn tới chúng tu sĩu.

NhấhyJt thờRi tiếng kêu thảmOm vang lên liên tiếp! ChỉM một số tu sĩx tránh né đbXaược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạnnii phấJut áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đaien rồi đmOem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảEo vt chợt lóe linh quang. HằWMng hà sa số nhữEng hạait cát đyaiỏ như la t bên trong bắUXhn ra tràn ngp cảiyl không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảCK là có thểxO nghĩbXa. Vài tu sĩyE Nguyên Anh không cầRn phảiRi nói, cuối cùng ngay cảyai hai tu sĩlbn Ly Hợp cũng ngã xuống. Chỉu còn lạRwi mấVJWy chục túi trữJP vt lơ lng giữpAa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạXLi.

Gió biểVJWn thổi qua, nhữiRng băng tin đAột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểqn, trên không trung chỉCK còn lạNWxi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắXKin đnniã lĩCKnh ngộ đaIMược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đRwó. Quảlbn nhiên vn chuyểAPn như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạEi thành một khối cầiylu cỡ đojpEu ngườbXai. Theo sau một con Phượng Hoàng tứmO sắyhc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên.

Ngoài khơi dầnAyn dầJun khôi phục vẻ yên tĩnninh, Lâm Hiên nhắnAym mắnAyt đuem thầiRn nim thảXKi ra.


Cùng lúc đVJWó, cách nơi này v phía tây nam khoảRwng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt điURUVUt, tuy nhiên lạJPi vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh đxao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đqến đaIMộ khó tin, bên trong ẩiRn chứiRa khí thế hủy thiên dit đIjCVJWa.

Đối mt với công kích này thì tròng mắut Sát Dương lão ma co lạyIyi. Trên mt đaihyJy vẻ khẩUVUn trương.

TiểUXhu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh BảpAo trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh điRao có uy lc tht không thểAP tưởng tượng. MấXKiy kin bảEo vt phòng ng của lão ma trước sau đOã bịXKi hủy. Càng khó điURối phó hơn nữzKa là đMối phương còn có ma hỏa thông linh có thểyIy xé rách không gian.

Hin tạyEi chiến cuộc đUXhang giằnAyng co, mà ba viên bổn mạUXhng của đKám đyE t trong ngườWqi lão ma điRã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờJu tình cảIjCnh lạbXai bấRwt ổn đxOến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm MạhyJc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

Rấqt nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạmOn xuấiRt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đyaien như lông trâu đIYUột nhiên bắlbnn tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấiRt sắpAc, hai tay hợp lạnnii rồi tách ra. Một bứyEc tườojpng sáng màu đCKen dày đUcc lin xuấJPt hin trước mt.

Tuy nhiên chỉJu có hơn một na đyEám tiểojpu châm như lông trâu bịhyJ ngăn cảIjCn, còn lạxOi tiếp tục bắpAn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấlbnt một cái tế ra chiếc ngoạIjCi y.

NgoạWqi y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảjMo trân quý. ChỉiUR thấCKy nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấRt hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đJuen.

Lấuy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịiR vòng sóng đMimánh đmOến thấIYUt linh bát lạuc, chỉRw còn lạxOi số ít không đJuủ gây nguy hiểMimm.

Lão ma đhyJang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm MạNWxc Y Lam đnAyột nhiên biến mấaIMt.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạaic nhưng kinh nghim đYNoOu pháp vn còn mườiRi phầJPn phong phú, toàn thân va nổi hắUXhc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đqã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứut. Tiêm Mạojpc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đKiểOu mà theo tới. Trong tay hắjxn nắiylm cht Liu Dip đKao hung hăng chém ra.

Ma ĐiểCKu thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đIYUược. Trên mt Sát Dương lão ma đqIjCy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. HiểEn nhiên đnAyã bịJP đyaiối phương làm đxộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảaIMi lão ma hết sứRwc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đNWxoàn ma vụ xám trắung hơn trượng bao phủ lấRwy ma đlbniểUXhu màu đMen.

Ma đyIyiểxOu cc kỳ phn nộ, trảpAo tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đmOối chọi gay gắMt cùng ma hỏa.

Đyai ngăn công kích của Thông Thiên Linh BảmOo. Lão ma chỉyE kịiRp tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉpA na nhịyaip thì tiếng gãy răng rắyEc truyn ra. Lang Nha Bổng là bảKo vt không tồi nhưng đuã một đpAao chém thành hai na.

Điylo ảjMnh chói lòe ánh vào mắyEt. Ở gầVJWn c ly như vy, đxng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục HảMi Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểYNo tránh đKược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấWMm nổ ngang trờIYUi. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảjxi. Ô quang đxOIYUi phóng, nhữpAng chiếc vảRwy màu đCKỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảyh cánh tay đUVUã biến thành quỷ trảIjCo.

Theo sau lão quay đMuu, min cưỡng né qua chỗ hiểYNom. Tay phảKi mãnh lit ra một chiêu HắOc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườUXhn trái của Tiêm MạzKc Y Lam, xem như là lưỡng bạlbni câu thương.

Tiêm MạJuc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đyaiã không kịEp, toàn thân pháp lc đWqiên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh BảOo.

ChỉxO thấOy huyết hoa bắIYUn tung tóe, hai ngườUci điURồng thờUVUi kêu thảCKm. Chỉyh một thoáng mà cảlbn vài dm đUVUu tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đqyhu trí đYNolbnu lc, kết quảXKi là lưỡng bạPi câu thương.

ChỉIYU thấAy trên mt Sát Dương lão ma đxOiRy vẻ oán đzKộc, nếu không phảAi nhanh chóng chuyểMimn thân thì điylã bịCK mổ bụng. Máu đRwã ngng chảRy nhưng vn đPau đxOến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảiURnh Tiêm MạNWxc Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườbXan trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. BấiURt quá không chảjxy máu mà ma khí đjMen thùi không ngng cuồn cuộn nơi đWMó.

Hai ngườhyJi cùng ăn đRau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉWq giết một tên đmO t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạjxng cùng bổn thiếu gia. Còn đRánh tiếp chỉzK sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm MạWqc Y Lam lạYNonh lùng lên tiếng.

Sát Dương Lão ma lâm vào trầVJWm mc, lúc sau mới mở lờVJWi: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấbXat ngờiR là Sát Dương lão ma dứpAt khoát đPáp ứYNong. Ánh mắWqt Tiêm MạiURc Y Lam đyhyIyo qua trên ngườUXhi lão quái vt rồi hóa thành một điRNWxo kinh hồng bay đyIyi. Chớp lóe vài cái điRã biến mấUVUt nơi giao nhau giữNWxa biểmOn và trờyhi.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ điURAPy oán đlbnộc, một lúc lâu lạiyli thở dài. Không ngờzK tiểyhu t Ly Hợp kia lạqi cườpAng hãn đxOến nước này. Thông Thiên Linh Bảjxo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắUXhn có lai lịojpch gì?

LắyEc điRxu, thân hình lão quay tròn hóa thành một điRóa âm vân bay v tổng đCKà Sát Dương tông.

Chng qua mấVJWy đqược trăm dm thì điylột nhiên một đIjCJuo kiếm khí như thiên ngoạhyJi lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đPjMa hung hăng trảyEm xuống đqJPu lão ma.

DịUc biến khiến Sát Dương Lão ma thấXLt sắYNoc, chng lẽ là tiểpAu t quay ngược lạaIMi mai phục ám toán lão? nguồn tunghoanh.com

Không điylúng, linh lc dao đRwộng hoàn toàn bấKt điURồng, là một gia hỏa khác. CảbXam thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạRwi lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạUXhc bình dương bịIjC chó khinh, hạnAyng tôm tép cũng dám mạlbno phạMm đzKến oai rồng. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Nhưng rấyIyt nhanh lão biết suy nghĩR này là sai lầJPm. Uy lc của đMimIjCo kiếm quang kia quảM thc kinh ngườNWxi, cảaim giác còn có đaIMiểiylm tương t công kích của tiểMimu t kia.

Thông Thiên Linh BảXLo?

Nguy hiểiURm! NghịzKch cảXKinh đVJWã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểiR trọng thương của lão ma lạWMi phát ra sứiRc sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảyEi lạRwi biến thành quỷ trảbXao đjMánh tới.

Vụt!

Như vạJPn lưu quy tông, ma khí điURang tán loạpAn chung quanh điRột nhiên tụ v giữxa. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảnnim thiết thê lương, một quỷ trảMimo khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấJut hin giữRa không trung. Lợi trảXKio bén nhọn cc hạyEn có đNWxin hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịyh như ẩPn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảqy như lưu thủy hành vân, có đUXhiu sắCKc mt của Sát Dương lão ma lạui trắKng bch, dườpAng pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đyEã lạui mấRt đXLi hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắnAyc, quỷ trảUXho cùng kiếm khí ầKm ầPm đqối đJuqu. Qua một thoáng thì kiếm khí bịXL đxánh cho tứnni phân ngũ lit. Tuy nhiên một đuKo kiếm phía sau lạxi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạAPi của hắNWxn, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểjM liên tục ra chiêu.

Hơn nữhyJa còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảiR ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn đUXhánh lén thì dĩq nhiên phảJPi hạpA điylộc thủ, quyết một kích đCKưa đyaiối phương tới âm tào đMimKa phủ.

CảUXhm ứbXang đJPược công kích mãnh lit còn cườqng hãn hơn cảXKi Thông Thiên Linh BảxOo của Tiêm MạUcc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đRwã không còn tâm tình tìm hiểlbnu đJPzKch nhân là thầYNon thánh phương nào. Va mới rồi lão đyhã dốc hết toàn lc, lúc này chỉIYU có thểjM nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảJuo.


ChỉYNo một thoáng sóng dữYNo ngp trờxi, cương phong tàn phá khắXKip nơi. Thiên toàn đRwiURa chuyểnAyn, phảpAng phấXLt không gian có thểWq sụp đXKiổ bấYNot cứaIM lúc nào.

Thông Thiên Linh BảAPo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đyIyXKiy trờhyJi không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảxOo khổng lồ bịR kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.

Công kích ngay sau đXLó ầzKm ầKm điRánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảWMng sợ đUXhến mứiRc không thểK dùng ngôn ngữx miêu tảlbn. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảu thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đRwi tp nã hung thủ sát hạEi đyIyđojp, trong nháy lạAi lâm vào tuyt cảpAnh.

MắxOt thấjxy kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đyhMu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đqua nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểzK, linh lc trong kinh mạNWxch cùng đmOan đKin càng trở nên đxOiên cuồng điURến cc hạmOn.

Mà ma khí ngoài thân đXLã chuyểpAn thành màu đnAyen đUcỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đIjCiên cuồng như ma xà vũ đWqộng.

Lâm Hiên lp tứaIMc nhìn ra đIjCiểYNom không ổn. Thân hình chợt lóe điRã hin ra cách ngoài mấOy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đjxược hắiyln tế ra hộ thểx.

Oanh!

Hàng loạmOt tiếng nổ sấKm nổ ngang trờXLi, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đmOyIyng xuấjxt hin một quang cầRu cỡ hơn tấAPc sáng ngờMimi như thái dương. Bên trong ẩiRn chứMa pháp lc vô cùng kinh ngườnAyi.

RấpAt nhanh quang cầnniu bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắCKng xóa, dườyaing như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịai quét sạiylch không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấAPt sắJuc, thân hình liên tiếp chớp đXLộng, liên hoàn thi triểAPn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một đbXaiểXKim đOen nhỏ chân trờJPi.

Uy lc vụ t bạVJWo vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạUXhm vi có hạxn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

HữCKu kinh vô hiểJum, Lâm Hiên lau mồ hôi lạNWxnh trên trán. BấIjCt quá còn kết thúc, ánh mắojpt hắyain nheo lạIjCi, tròng mắut đyIyã biến thành màu bạiylc.

Thiên Phượng Thầlbnn Mục!

Thân hình hắxOn chợt lóe, lầJPn nữua biến mấiURt không thấKy.

GầnAyn như ngay lp tứWqc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đjxã trốn ra hơn mườUci dm nhưng Lâm Hiên sao có thểUc t bỏ.

Hai ngườyEi một trước một sau, Nguyên Anh thuấnnin di vô cùng mau lẹ nhưng đjMộ thầxn diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

Rấyait nhanh lão ma phát hin ra đUcối phương truy đJuuổi tới gầjMn, khuôn mt nhỏ nhắWMn đOyIyy vẻ kinh hoàng.

Có thân thểai mà còn đbXaánh không lạPi, hin chỉWM còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườRng mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấNWxn di của lão ma bịAP phá, thân hình lảJPo đMJuo hin ra.

"BảIYUo vt không gian"

SắjMc mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắPc hơn thit thì không ngờVJW chợt dng lạiRi. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉmO cách hơn mườxOi trượng.

"TiểOu bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đJuuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắMimt Sát Dương Lão ma đojpPo qua trên ngườUVUi Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườVJWi ta chê ngườOi. Là tu sĩWq Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểXLu đUVUược thế gian này cườiRng giảiUR vi tôn " Lâm Hiên mỉmOm cườIYUi.

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằbXang lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờyh sau này ngươi điylến trảzK thù?” Lâm Hiên lạJunh lùng nói.

"ĐWqo hữaiu nói đUVUùa, hai ta đbXaã giao thủ qua. Pháp lc của các hạiR thâm hu vượt xa tu tiên giảaIM cùng cấaip. Nếu như ta đNWxoán không sai, các hạMim tu luyn công pháp đNWxc thù có đojp nhịyh Nguyên Anh, ngoài ra chỉK e còn có cơ duyên khác. Hơn nữnnia với bảlbno vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịyEnh cũng không phảCKi đnAyối thủ, trảXL thù chỉnAy là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đJPây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạjxn trong thiên tư, tu vịiR kiếp này rấUVUt khó thêm một bước. LầUXhn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểyai đIjCộ qua, thọ nguyên còn lạiRi tính chng một ngàn năm. Hôm nay điRã bịVJW thương nng, dù đzKoạlbnt xá thì thầKn thông chỉNWx còn ba bốn thành. ThờAi gian còn lạjxi chỉu nghĩM hưởng thụ một phen, đPbXao hữaiu không tìm đAPến thì lão phu đaIMã là đJPốt cao hương bái tạUc, nào còn tâm tình trảJu thù”

Lâm Hiên nghe thì trầhyJm ngâm. Đối phương nói cũng hữpAu lý, hắiURn trc tiếp đOi thng vào vấAn đXL:" ThảiR ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐUXho hữyhu muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đojpbXai hỉO, nghe khẩiRu khí Lâm Hiên có vẻ đnniã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đXKiối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉzK vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểUXh không mang theo, chỉCK cầCKn đlbnối phương có đUVUiu kin thì d x lý hơn.

ThấRy thái đKộ của đxối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấiURt một cái, một cái ngọc giảxOn bay vút ra. HắAn điURem thầAPn thứMimc chìm vào rồi rấxOt nhanh ngẩzKng cao đXKixOu, vt phẩiRm mà hắiyln cầhyJn đojpã khắNWxc ấmOn vào bên trong.

Ngọc giảhyJn đAược một điRoàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạIjCi, Theo sau nheo mắxOt đAem thầAn thứWMc chìm vào.

Qua na tuầMn trà mới ngẩung đWqUVUu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườzKi: "ĐJPo hữbXau, ngươi cầEn nhữRwng tài liu này phảxOi chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằVJWng Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạKnh lùng nói.

"Quá mứiRc hà khắRc, hà khắCKc điRến điRộ không thểJP nào hình dung, bảRwy thứjM tài liu này không cái nào không phảyhi là vt nghịWqch thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảCKi qua trăm vạiURn năm phun trào liên tục, lấzKy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểEn lên tiếng.

"H, lờAPi này của đyEaIMo hữMu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảnAy tht là quý báu, nhưng tng xuấbXat hin tạiURi Đông Hảaii Tu Tiên Giới không dưới bảNWxy lầpAn, lầyain gầRwn nhấIjCt là hơn ngàn năm trước tạKi đWMuu giá hội Hỗn Loạyhn Hảiyli Vc, bịM một thầWqn bí tu sĩWM mua đXKiược. . ."

LạPi nói, Lâm Hiên đWMã thu thp đAược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. ChỉAP còn thiếu bảXKiy thứjx khó tìm.

ThờUVUi gian của hắaIMn đJua phầMn dành cho tu hành đMRw tọa, không thểx thườiURng xuyên đyaii tìm kiếm. Mà đIjCám đE t Bách ThảAPo Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đojpqm nhim vic này. Hin giờR thấyIyy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắyain lin thi triểUXhn một phen công phu sư t ngoạUXhm.

Mấaiu chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạXLi Hỗn LoạyIyn HảyIyi Vc, đUXhồ t đVJWồ tôn chng hơn mườmOi vạUVUn. Nhiu ngườMimi cùng xuấUVUt lc thì khảyE năng thành công cao hơn

Thấjxy vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểCK thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầUcm chi ầWMm lên không thôi, nhưng đyaiành thở dài thu lấPy ngọc giảiURn.

"Được rồi, ta đqáp ứqng đqnAyo hữxu." Chưa dứnAyt lờxi thì hai tay Nguyên Anh nắiURm cht, như muốn thi triểjxn thuấain di thì Lâm Hiên đyhã cườyhi dài ngăn lạyIyi.

"Đjxo hữUXhu muốn sao, không phảWMi chúng ta đPã thương lượng hoàn hảzKo." Nguyên Anh có đbXaiểJum khó chịXLu nói.

"Hoàn hảiRo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đYNoến mứYNoc nào, nói ming không bằJPng chứiylng mà đhyJã muốn đyEi?" Lâm Hiên thảnnin nhiên mở ming.

Nguyên Anh đyaiỏ mt lên cườAi khan: "Ha ha, là lão phu nhấzKt thờOi sơ hốt, như vy đUVUi, ta lin phát tâm ma chi th đIYUối với đUXhRo hữVJWu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "ĐaIMo hữMimu sống đIjCã mấuy vạWqn năm, gió tanh mưa máu trảyIyi qua không ít. Hà tấaIMt còn tồn tạNWxi tâm lý may mắJPn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉxO sinh ra khi trùng kích bình cảMnh. ĐaIMo hữIYUu đUVUã nói qua tu vịyh của ngươi khó có thểAP tiến thêm. ThờAPi gian còn lạVJWi, đENWxo hữpAu ngoài đzKoạRwt xá thì sẽ không tu luyn nữnnia, như vy tâm ma có tác dụng gì? Đyaio lý d hiểaiu sao cố tình không hiểuu, còn muốn la dối ta?"

BịiR phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đzKiểXLm tâm thần bất đCKịnh. Cũng may đqối phương không có ý truy cứUXhu.

"Được rồi, lão phu va rồi quảx thc tồn tạMi ý nghĩWM may mắyIyn. Vy theo đMJPo hữhyJu ý, ta phảUXhi làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"RấyIyt đUcơn giảJPn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấJuy ra một cái mộc bài đRen nhánh tỏa sáng.

Cấojpm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảiyly vía. Mấlbnt đVJWi một hồn một phách, đIYUng nói chết vô cùng thê thảmOm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểAn thế đAPlbnu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảAy ra nhữRwng giọt mồ hôi to như hột đIjCu.

"Sao, ngươi không đqồng ý?"Lâm Hiên lạmOnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đjxiểUXhm tứVJWc gin ngẩXKing đUXhXKiu: "Đojpo hữYNou đojpưa ra đAPiu kin này quá mứbXac hà khắojpc"

"Hà khắJuc? Lâm mỗ chỉMim biết là có giao một hồn phách thì đRjMo hữCKu sẽ cố gắRwng làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉKm cườMimi nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạpAi hạO tht s tìm đyhược nhữxng tài liu kia, đUcến khi đOó đYNonAyo hữWMu không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉUVU có thểUc mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đNWxiểPm kích đhyJộng: "Điu kin này quá bấRwt bình đUVUng."

"Bình đNWxng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịyIyn không đUXhược cườIYUi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảJPnh hin tạVJWi của bảain thân, ngươi nghĩiyl rằiRng chúng ta đzKang ở trao đOổi hội phườyIyng thịx sao? Hin tạyaii ngươi không có tư cách cò kè mc cảA! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. Chỉnni cầOn ngươi giúp ta tìm điylược nhữaIMng vt phẩnAym kia, Lâm mỗ tấqt nhiên sẽ điRem hồn phách giao lạXKii cho ngươi."

"LờMi này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉCK nói một lờUVUi, khoái mã chỉA cầMn một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờCKi." Lâm Hiên dứUVUt khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấpAt phục. ĐJPng dưới mái hiên nhà ngườxi không thểiR không cúi đWquu! Trước mắWqt còn gì quan trọng hơn mạXLng nhỏ đaiây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá