Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảRP: Huyn Vũ

QuyểICn 6: Đông HảLni Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịPch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đRPSu, các tu sĩgig khác liên tiếp cầHvcu xin tha thứXKu. Thư sinh cao gầmQy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉMXs cầqn ngườiHMi mà đEQến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. CầhEu xin tha thứE chỉMXs là tạEZm thờhCLi. Tn lc trì hoãn thờBmRi gian là đXKuhCL giữBmR đvKCược mạSng nhỏ.

"Đi!" Có đLniu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉS lạICnh lùng đgigiểMXsm ra một chỉXKu.

Phốc. . .

TườdFng băng chợt chợt hin vô số vết rạin, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắrzdc nhọn, như thiên nữXGq tán hoa bắHvcn tới chúng tu sĩhE.

Nhấnt thờqqi tiếng kêu thảKtRm vang lên liên tiếp! ChỉCV một số tu sĩvKC tránh né đtiược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạiHMi phấSt áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đEQen rồi đCiem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảKDo vt chợt lóe linh quang. HằWXBng hà sa số nhữqqng hạMXst cát đfpỏ như la t bên trong bắICn ra tràn ngp cảGP không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảCS là có thểS nghĩS. Vài tu sĩq Nguyên Anh không cầhCLn phảEQi nói, cuối cùng ngay cảNS hai tu sĩE Ly Hợp cũng ngã xuống. ChỉLn còn lạqWvi mấEZy chục túi trữn vt lơ lng giữXGqa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạcChi.

Gió biểvbrn thổi qua, nhữvKCng băng tin đrzdột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểrzdn, trên không trung chỉRV còn lạMqi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắqn đSã lĩmQnh ngộ đKtRược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đRVó. QuảCi nhiên vn chuyểuEMn như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạgigi thành một khối cầdFu cỡ đzwDu ngườCSi. Theo sau một con Phượng Hoàng tứuEM sắvbrc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên.

Ngoài khơi dầin dầXKun khôi phục vẻ yên tĩqWvnh, Lâm Hiên nhắCSm mắdFt đqem thầXKun nim thảBmR ra. truyn cp nht nhanh nhấMqt tạhCLi tung hoanh chấRVm com


Cùng lúc đfpó, cách nơi này v phía tây nam khoảEZng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt đPqt, tuy nhiên lạqWvi vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh đSao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đXKuến đICộ khó tin, bên trong ẩONCn chứCSa khí thế hủy thiên dit đRVMXsa.

Đối mt với công kích này thì tròng mắiHMt Sát Dương lão ma co lạHvci. Trên mt đqqqWvy vẻ khẩKDn trương.

Tiểxxqu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh BảCo trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh đqqao có uy lc tht không thểD tưởng tượng. MấhEy kin bảKtRo vt phòng ng của lão ma trước sau đrzdã bịGP hủy. Càng khó đEQối phó hơn nữEQa là đMXsối phương còn có ma hỏa thông linh có thểmQ xé rách không gian.

Hin tạEZi chiến cuộc đzwang giằONCng co, mà ba viên bổn mạzwng của đCiám đD t trong ngườtii lão ma đvbrã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờV tình cảONCnh lạNSi bấEt ổn đshOến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm MạEc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

RấvKCt nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạgign xuấEQt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đCien như lông trâu đbEfột nhiên bắzwn tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấqWvt sắqWvc, hai tay hợp lạshOi rồi tách ra. Một bứrzdc tườSng sáng màu đDen dày đtic lin xuấKDt hin trước mt.
nguồn tunghoanh.com
Tuy nhiên chỉS có hơn một na đxxqám tiểRVu châm như lông trâu bịmQ ngăn cảRVn, còn lạEQi tiếp tục bắWXBn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấPt một cái tế ra chiếc ngoạXGqi y.

Ngoạqi y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảKDo trân quý. ChỉV thấCy nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấCit hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đKDen.

LấvKCy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịNS vòng sóng đfpánh đgigến thấSt linh bát lạuEMc, chỉshO còn lạshOi số ít không đVủ gây nguy hiểshOm.

Lão ma đhCLang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm MạvKCc Y Lam đXGqột nhiên biến mấNSt.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạSc nhưng kinh nghim đSCVu pháp vn còn mườMXsi phầDn phong phú, toàn thân va nổi hắmQc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đEQã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứMqt. Tiêm MạEc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đCiểNSu mà theo tới. Trong tay hắin nắRPm cht Liu Dip đONCao hung hăng chém ra.

Ma ĐiểNSu thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đfpược. Trên mt Sát Dương lão ma đVKDy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. HiểBmRn nhiên đPã bịCS đuEMối phương làm đMXsộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảEi lão ma hết sứKDc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đfpoàn ma vụ xám trắbEfng hơn trượng bao phủ lấcChy ma đDiểcChu màu đDen.

Ma đbEfiểSu cc kỳ phn nộ, trảtio tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đnối chọi gay gắhCLt cùng ma hỏa.

ĐEZ ngăn công kích của Thông Thiên Linh Bảio. Lão ma chỉvKC kịKtRp tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉCV na nhịip thì tiếng gãy răng rắtic truyn ra. Lang Nha Bổng là bảRVo vt không tồi nhưng đcChã một đzwao chém thành hai na.

ĐhCLo ảRVnh chói lòe ánh vào mắshOt. Ở gầin c ly như vy, đqqng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục HảMXsi Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểEZ tránh đPược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấKtRm nổ ngang trờgigi. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảrzdi. Ô quang đtiRVi phóng, nhữMqng chiếc vảcChy màu đcChỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảHvc cánh tay đvbrã biến thành quỷ trảNSo.

Theo sau lão quay đIChEu, min cưỡng né qua chỗ hiểiHMm. Tay phảzwi mãnh lit ra một chiêu HắbEfc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườGPn trái của Tiêm MạmQc Y Lam, xem như là lưỡng bạcChi câu thương.

Tiêm MạSc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đzwã không kịXKup, toàn thân pháp lc đRPiên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh BảEZo.

Chỉfp thấBmRy huyết hoa bắiHMn tung tóe, hai ngườqWvi điHMồng thờXGqi kêu thảCSm. Chỉrzd một thoáng mà cảshO vài dm đtiu tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đKtRONCu trí đSXKuu lc, kết quảq là lưỡng bạICi câu thương.

ChỉE thấMXsy trên mt Sát Dương lão ma đWXBDy vẻ oán đPộc, nếu không phảEi nhanh chóng chuyểHvcn thân thì đvKCã bịC mổ bụng. Máu đMqã ngng chảtiy nhưng vn đnau đhCLến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảDnh Tiêm Mạic Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườKtRn trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. BấCSt quá không chảMXsy máu mà ma khí điHMen thùi không ngng cuồn cuộn nơi đvKCó.

Hai ngườBmRi cùng ăn đhCLau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉcCh giết một tên đdF t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạCVng cùng bổn thiếu gia. Còn đLnánh tiếp chỉvbr sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm Mạnc Y Lam lạXGqnh lùng lên tiếng.

Sát Dương Lão ma lâm vào trầhCLm mc, lúc sau mới mở lờtii: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấWXBt ngờq là Sát Dương lão ma dứvbrt khoát đCSáp ứEng. Ánh mắONCt Tiêm Mạqc Y Lam đRPGPo qua trên ngườrzdi lão quái vt rồi hóa thành một đnLno kinh hồng bay đDi. Chớp lóe vài cái đVã biến mấCVt nơi giao nhau giữvKCa biểBmRn và trờhCLi.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ đSbEfy oán đSộc, một lúc lâu lạxxqi thở dài. Không ngờvKC tiểbEfu t Ly Hợp kia lạRPi cườEng hãn đqqến nước này. Thông Thiên Linh Bảgigo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắCin có lai lịcChch gì?

LắbEfc đrzdqu, thân hình lão quay tròn hóa thành một đICóa âm vân bay v tổng đhEà Sát Dương tông.

Chng qua mấxxqy đqqược trăm dm thì đHvcột nhiên một đSVo kiếm khí như thiên ngoạEQi lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đqqMXsa hung hăng trảcChm xuống đqWvWXBu lão ma.

DịXKu biến khiến Sát Dương Lão ma thấrzdt sắXGqc, chng lẽ là tiểSu t quay ngược lạBmRi mai phục ám toán lão?

Không đMXsúng, linh lc dao đtiộng hoàn toàn bấEQt điồng, là một gia hỏa khác. CảcChm thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạICi lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạKDc bình dương bịbEf chó khinh, hạmQng tôm tép cũng dám mạPo phạqWvm đCSến oai rồng.

Nhưng rấBmRt nhanh lão biết suy nghĩD này là sai lầvKCm. Uy lc của đqWvXKuo kiếm quang kia quảfp thc kinh ngườKDi, cảWXBm giác còn có đSiểDm tương t công kích của tiểbEfu t kia.

Thông Thiên Linh BảbEfo?

Nguy hiểDm! NghịbEfch cảinh đCVã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểS trọng thương của lão ma lạRPi phát ra sứBmRc sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảMXsi lạEi biến thành quỷ trảMXso đrzdánh tới.

Vụt!

Như vạEQn lưu quy tông, ma khí điang tán loạEZn chung quanh đWXBột nhiên tụ v giữcCha. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảmQm thiết thê lương, một quỷ trảuEMo khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấvKCt hin giữMXsa không trung. Lợi trảHvco bén nhọn cc hạcChn có đKDin hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịhCL như ẩBmRn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảCSy như lưu thủy hành vân, có đvbriu sắCc mt của Sát Dương lão ma lạshOi trắKtRng bch, dườiHMng pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đICã lạvbri mấCSt đXGqi hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắvKCc, quỷ trảSo cùng kiếm khí ầPm ầRPm đDối đCCu. Qua một thoáng thì kiếm khí bịEZ đbEfánh cho tứS phân ngũ lit. Tuy nhiên một đKDVo kiếm phía sau lạdFi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạLni của hắRVn, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểV liên tục ra chiêu.

Hơn nữvKCa còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảqWv ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn đPánh lén thì dĩcCh nhiên phảONCi hạvbr đbEfộc thủ, quyết một kích đSưa đHvcối phương tới âm tào đMXshCLa phủ.

CảEZm ứfpng đKtRược công kích mãnh lit còn cườMqng hãn hơn cảIC Thông Thiên Linh BảSo của Tiêm MạCSc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đDã không còn tâm tình tìm hiểEQu đuEMqch nhân là thầICn thánh phương nào. Va mới rồi lão đPã dốc hết toàn lc, lúc này chỉCV có thểKD nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảEQo.


ChỉS một thoáng sóng dữEQ ngp trờvKCi, cương phong tàn phá khắzwp nơi. Thiên toàn đcChKtRa chuyểXGqn, phảqWvng phấnt không gian có thểLn sụp đqqổ bấqWvt cứS lúc nào.

Thông Thiên Linh Bảqqo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đmQWXBy trờKtRi không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảqo khổng lồ bịNS kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.

Công kích ngay sau đKtRó ầBmRm ầSm đPánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảting sợ đvbrến mứfpc không thểD dùng ngôn ngữEQ miêu tảiHM. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảiHM thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đSi tp nã hung thủ sát hạSi đXKuđP, trong nháy lạrzdi lâm vào tuyt cảCSnh.

MắhCLt thấBmRy kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đfpRPu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đtiqa nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểRP, linh lc trong kinh mạzwch cùng đtian đqqin càng trở nên đMqiên cuồng đxxqến cc hạEZn.

Mà ma khí ngoài thân đmQã chuyểdFn thành màu đhCLen đSỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đqqiên cuồng như ma xà vũ đMXsộng.

Lâm Hiên lp tứCic nhìn ra đvKCiểmQm không ổn. Thân hình chợt lóe đqqã hin ra cách ngoài mấRVy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đshOược hắhEn tế ra hộ thểMXs.

Oanh!

Hàng loạfpt tiếng nổ sấhEm nổ ngang trờshOi, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đCSPng xuấRVt hin một quang cầCu cỡ hơn tấKtRc sáng ngờMqi như thái dương. Bên trong ẩXKun chứCSa pháp lc vô cùng kinh ngườDi.

RấXKut nhanh quang cầqqu bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắNSng xóa, dườmQng như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịbEf quét sạqWvch không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấtit sắgigc, thân hình liên tiếp chớp đhEộng, liên hoàn thi triểNSn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một điiểCVm đKDen nhỏ chân trờXGqi.

Uy lc vụ t bạbEfo vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạCm vi có hạshOn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

Hữzwu kinh vô hiểSm, Lâm Hiên lau mồ hôi lạMqnh trên trán. BấGPt quá còn kết thúc, ánh mắEQt hắEn nheo lạKDi, tròng mắXGqt đHvcã biến thành màu bạEQc.

Thiên Phượng ThầcChn Mục!

Thân hình hắHvcn chợt lóe, lầvKCn nữCia biến mấqWvt không thấiHMy.

GầNSn như ngay lp tứBmRc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đSã trốn ra hơn mườMqi dm nhưng Lâm Hiên sao có thểiHM t bỏ.

Hai ngườCii một trước một sau, Nguyên Anh thuấCin di vô cùng mau lẹ nhưng đPộ thầiHMn diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

RấPt nhanh lão ma phát hin ra đdFối phương truy đzwuổi tới gầICn, khuôn mt nhỏ nhắvbrn đMqBmRy vẻ kinh hoàng.

Có thân thểKtR mà còn đRPánh không lạEQi, hin chỉdF còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườDng mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấSn di của lão ma bịS phá, thân hình lảbEfo điHMqo hin ra.

"BảDo vt không gian"

SắXGqc mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắLnc hơn thit thì không ngờHvc chợt dng lạfpi. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉgig cách hơn mườCVi trượng.

"Tiểzwu bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đICuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắNSt Sát Dương Lão ma đshOPo qua trên ngườRPi Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườcChi ta chê ngườEi. Là tu sĩMXs Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểzwu đHvcược thế gian này cườmQng giảS vi tôn " Lâm Hiên mỉhCLm cườcChi.

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằqqng lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờEZ sau này ngươi đhEến trảRP thù?” Lâm Hiên lạtinh lùng nói.

"ĐCo hữVu nói đqùa, hai ta đSã giao thủ qua. Pháp lc của các hạuEM thâm hu vượt xa tu tiên giảvKC cùng cấWXBp. Nếu như ta điHMoán không sai, các hạzw tu luyn công pháp đVc thù có đdF nhịvbr Nguyên Anh, ngoài ra chỉMq e còn có cơ duyên khác. Hơn nữqqa với bảGPo vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịCinh cũng không phảCi đSối thủ, trảhE thù chỉXKu là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đMqây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạPn trong thiên tư, tu vịEQ kiếp này rấCSt khó thêm một bước. LầKtRn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểE đCVộ qua, thọ nguyên còn lạmQi tính chng một ngàn năm. Hôm nay đEZã bịvbr thương nng, dù đEQoạEZt xá thì thầnn thông chỉE còn ba bốn thành. Thờrzdi gian còn lạzwi chỉvKC nghĩq hưởng thụ một phen, đRPvKCo hữLnu không tìm đXGqến thì lão phu đRPã là đhEốt cao hương bái tạS, nào còn tâm tình trảIC thù”

Lâm Hiên nghe thì trầnm ngâm. Đối phương nói cũng hữEu lý, hắvKCn trc tiếp đhEi thng vào vấRVn đE:" ThảKtR ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐRVo hữcChu muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đSuEMi hỉXGq, nghe khẩtiu khí Lâm Hiên có vẻ đCSã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đXGqối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉE vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểhE không mang theo, chỉcCh cầCVn đuEMối phương có đzwiu kin thì d x lý hơn.

ThấRVy thái đMqộ của đEối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấRVt một cái, một cái ngọc giảKtRn bay vút ra. HắhCLn đgigem thầEQn thứCic chìm vào rồi rấdFt nhanh ngẩLnng cao đKtRtiu, vt phẩEm mà hắdFn cầEZn đXKuã khắEc ấuEMn vào bên trong.

Ngọc giảWXBn đVược một đqWvoàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạxxqi, Theo sau nheo mắzwt đhCLem thầXKun thứmQc chìm vào.

Qua na tuầdFn trà mới ngẩXGqng đDDu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườXGqi: "ĐWXBo hữshOu, ngươi cầhEn nhữbEfng tài liu này phảCVi chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằvbrng Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạDnh lùng nói.

"Quá mứfpc hà khắPc, hà khắshOc đCến đHvcộ không thểbEf nào hình dung, bảLny thứMq tài liu này không cái nào không phảqqi là vt nghịqqch thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảXKui qua trăm vạbEfn năm phun trào liên tục, lấRVy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểKtRn lên tiếng.

"H, lờVi này của đnONCo hữGPu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảV tht là quý báu, nhưng tng xuấMXst hin tạDi Đông Hảii Tu Tiên Giới không dưới bảMXsy lầLnn, lầCSn gầSn nhấXKut là hơn ngàn năm trước tạMXsi đzwvKCu giá hội Hỗn Loạzwn HảKtRi Vc, bịgig một thầKDn bí tu sĩCi mua đhCLược. . ."

LạhCLi nói, Lâm Hiên đONCã thu thp đCiược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. Chỉqq còn thiếu bảMqy thứuEM khó tìm.

ThờDi gian của hắICn đuEMa phầXGqn dành cho tu hành đqE tọa, không thểEZ thườmQng xuyên đCVi tìm kiếm. Mà điHMám đvbr t Bách Thảqo Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đMXsxxqm nhim vic này. Hin giờbEf thấCSy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắEQn lin thi triểxxqn một phen công phu sư t ngoạiHMm.

MấICu chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạRVi Hỗn LoạCn HảBmRi Vc, đrzdồ t đNSồ tôn chng hơn mườONCi vạSn. Nhiu ngườshOi cùng xuấtit lc thì khảGP năng thành công cao hơn

ThấONCy vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểC thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầuEMm chi ầdFm lên không thôi, nhưng đEZành thở dài thu lấONCy ngọc giảhEn.

"Được rồi, ta đEQáp ứRPng đmQtio hữEZu." Chưa dứMqt lờCVi thì hai tay Nguyên Anh nắshOm cht, như muốn thi triểKDn thuấDn di thì Lâm Hiên đnã cườni dài ngăn lạMqi.

"Đgigo hữWXBu muốn sao, không phảEQi chúng ta đGPã thương lượng hoàn hảzwo." Nguyên Anh có đXKuiểiHMm khó chịKDu nói.

"Hoàn hảCo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đRPến mứPc nào, nói ming không bằMXsng chứXGqng mà đHvcã muốn đKtRi?" Lâm Hiên thảqn nhiên mở ming.

Nguyên Anh đEỏ mt lên cườqWvi khan: "Ha ha, là lão phu nhấLnt thờfpi sơ hốt, như vy đCi, ta lin phát tâm ma chi th đvKCối với đdFEo hữDu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "ĐKDo hữmQu sống đICã mấLny vạuEMn năm, gió tanh mưa máu trảXKui qua không ít. Hà tấLnt còn tồn tạMqi tâm lý may mắRVn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉti sinh ra khi trùng kích bình cảcChnh. ĐONCo hữONCu đtiã nói qua tu vịgig của ngươi khó có thểS tiến thêm. Thờxxqi gian còn lạCi, đhESo hữMXsu ngoài đuEMoạWXBt xá thì sẽ không tu luyn nữMXsa, như vy tâm ma có tác dụng gì? Đqqo lý d hiểPu sao cố tình không hiểbEfu, còn muốn la dối ta?"

BịD phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đONCiểCSm tâm thần bất đKtRịnh. Cũng may đVối phương không có ý truy cứONCu.

"Được rồi, lão phu va rồi quảRV thc tồn tạMqi ý nghĩn may mắqn. Vy theo đCCSo hữDu ý, ta phảqqi làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"Rấrzdt đCơn giảqn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấtiy ra một cái mộc bài đRPen nhánh tỏa sáng.

CấBmRm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảRVy vía. MấPt đRPi một hồn một phách, đICng nói chết vô cùng thê thảqWvm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểWXBn thế đHvcqqu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảCiy ra nhữmQng giọt mồ hôi to như hột đLnu.

"Sao, ngươi không đPồng ý?"Lâm Hiên lạEQnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đhEiểcChm tứMXsc gin ngẩcChng đHvcHvcu: "ĐGPo hữqu đcChưa ra đMXsiu kin này quá mứshOc hà khắMXsc"

"Hà khắhCLc? Lâm mỗ chỉEQ biết là có giao một hồn phách thì đONCBmRo hữWXBu sẽ cố gắxxqng làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉXGqm cườEQi nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạSi hạcCh tht s tìm đHvcược nhữcChng tài liu kia, đshOến khi đCVó đCVCSo hữvbru không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉCV có thểP mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đCiiểDm kích đCSộng: "Điu kin này quá bấqt bình đing."

"Bình điHMng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịCn không đCVược cườPi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảzwnh hin tạKtRi của bảvbrn thân, ngươi nghĩEQ rằCVng chúng ta đxxqang ở trao đBmRổi hội phườnng thịV sao? Hin tạICi ngươi không có tư cách cò kè mc cảmQ! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. Chỉq cầRVn ngươi giúp ta tìm đSược nhữCing vt phẩzwm kia, Lâm mỗ tấzwt nhiên sẽ đCem hồn phách giao lạqWvi cho ngươi."

"LờCVi này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉcCh nói một lờKDi, khoái mã chỉBmR cầSn một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờXGqi." Lâm Hiên dứPt khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấcCht phục. Đxxqng dưới mái hiên nhà ngườRPi không thểCS không cúi đXKuEZu! Trước mắCVt còn gì quan trọng hơn mạuEMng nhỏ đbEfây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá