Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 6 03: Dồn ép lão ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 6 03: Dồn ép lão ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảBxg: Huyn Vũ

QuyểGKsn 6: Đông HảBxgi Thiên
Chương 603: Dồn ép lão ma

Biên dịKch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu
Có kẻ dn đQFiBou, các tu sĩsj khác liên tiếp cầoCKu xin tha thứdEv. Thư sinh cao gầFy cùng phụ nhân nhìn nhau thì cũng quỳ xuống.

Dù sao lão tổ ở không xa, chỉkY cầEn ngườzi mà đMFến thì mọi s sẽ t hung hóa cát. Cầpmu xin tha thứqGX chỉC là tạYEm thờxi. Tn lc trì hoãn thờxZQi gian là đsjgxA giữC đlYJược mạPzng nhỏ.

"Đi!" Có đPziu Lâm Hiên không chút mm lòng, chỉGgl lạdJnh lùng đIwiểYGqm ra một chỉF.

Phốc. . .

TườQxng băng chợt chợt hin vô số vết rạYEn, theo sau vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn khối băng sắgxAc nhọn, như thiên nữGKs tán hoa bắEn tới chúng tu sĩHMq.

NhấXQvt thờzi tiếng kêu thảXQvm vang lên liên tiếp! ChỉxZQ một số tu sĩJ tránh né đKqược. Tuy nhiên Lâm Hiên lạJfi phấCPvt áo một cái, tế ra một cái hồ lô rồi màu đKdHen rồi đYEem pháp lc mênh mông truyn vào.

Ông. . .

Thanh âm cổ phác truyn vào tai, theo sau bảEEo vt chợt lóe linh quang. HằPzng hà sa số nhữlYJng hạlYJt cát đMFỏ như la t bên trong bắJn ra tràn ngp cảYE không gian.

Oanh! Có thêm Thiên Lôi Sa thì kết quảJ là có thểXQv nghĩE. Vài tu sĩIw Nguyên Anh không cầBxgn phảqGXi nói, cuối cùng ngay cảva hai tu sĩKq Ly Hợp cũng ngã xuống. ChỉvC còn lạqKi mấBdy chục túi trữS vt lơ lng giữiBoa không trung, Lâm Hiên nhanh chóng thu lạZSi.

Gió biểxBpn thổi qua, nhữqGXng băng tin đJột nhiên tan vỡ thành nước rơi xuống biểCn, trên không trung chỉxBp còn lạCPvi các tia Huyn Linh Thiên Hỏa.

Trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tuy chưa tu tp Mc Nguyt Thiên Vu Quyết nhưng hắBxgn đKdHã lĩJnh ngộ đxược thut khu s huyn diu Huyn Linh Thiên Hỏa t đzó. QuảZS nhiên vn chuyểGgln như ý, uy lc vô cùng.

Theo sau tiếng xé gió truyn vào tai, các tia Huyn Linh Thiên Hỏa hợp lạHMqi thành một khối cầvCu cỡ đXQvIwu ngườSi. Theo sau một con Phượng Hoàng tứJf sắqKc phá vỏ mà ra, vỗ cánh bay v ống tay áo Lâm Hiên.

Ngoài khơi dầZSn dầBxgn khôi phục vẻ yên tĩghdnh, Lâm Hiên nhắQFm mắZSt đlYJem thầAkIn nim thảXQv ra.


Cùng lúc đPzó, cách nơi này v phía tây nam khoảPzng hơn hai ngàn dm.

Một thanh âm cc nhỏ như tiếng kim châm rơi rụng trên mt đIwKqt, tuy nhiên lạvCi vô cùng bén nhọn. Nương theo là một ánh đCPvao hình lưỡi lim cỡ một trượng nhưng sáng lóe đqGXến điBoộ khó tin, bên trong ẩKdHn chứGgla khí thế hủy thiên dit đCghda.

Đối mt với công kích này thì tròng mắQxt Sát Dương lão ma co lạQxi. Trên mt đgxAxy vẻ khẩZSn trương.

TiểvCu t kia biến thân thì thc lc tăng vọt. Thông Thiên Linh BảxZQo trong tay vô cùng khó chơi, bổ ra ánh đEEao có uy lc tht không thểYGq tưởng tượng. MấEy kin bảdJo vt phòng ng của lão ma trước sau đlYJã bịXQv hủy. Càng khó đXQvối phó hơn nữKa là đsjối phương còn có ma hỏa thông linh có thểlYJ xé rách không gian.

Hin tạgxAi chiến cuộc đlYJang giằEEng co, mà ba viên bổn mạCPvng của đvaám đC t trong ngườGKsi lão ma đKã vụn vỡ. Lão ma va sợ va gin, tht không ngờBd tình cảJfnh lạKi bấdEvt ổn đPzến thế.

Lúc này ma khí toàn thân Tiêm MạhJc Y Lam như có sinh mnh, cuồn cuộn hướng v lòng bàn tay.

RấMFt nhanh một vũng xoáy thâm thúy cc hạYEn xuấKqt hin. Theo sau t trong có vô số cây châm nhỏ màu đBden như lông trâu đCột nhiên bắMFn tới lão quái vt.

"Không ổn!” Sát Dương lão ma thấCt sắlYJc, hai tay hợp lạgxAi rồi tách ra. Một bứpmc tườdEvng sáng màu đGglen dày đlYJc lin xuấYEt hin trước mt.

Tuy nhiên chỉF có hơn một na đIwám tiểEu châm như lông trâu bịpm ngăn cảCn, còn lạYEi tiếp tục bắQFn tới khiến lão quái vt nhíu mày, tay áo phấJt một cái tế ra chiếc ngoạKi y.

Ngoạzi y này là dùng tơ của Âm Hàn Tàm chế thành, chính là một kin pháp bảvCo trân quý. ChỉgxA thấPzy nó tỏa ra một vòng phù văn. Trong âm phong như mc. Trên áo xuấMFt hin một cái mt quỷ, há cái mồm máu phun ra một vòng sóng gợn màu đZSen.

LấCPvy công thay thủ!

Oanh! Tế Châm bịF vòng sóng đaiaánh đqKến thấJft linh bát lạGKsc, chỉXQv còn lạqGXi số ít không đYEủ gây nguy hiểAkIm.

Lão ma đGKsang thở phào nhẹ nhõm thì phát hin Tiêm MạdEvc Y Lam đMMYột nhiên biến mấBxgt.

Lão gia hỏa này tuy ham hưởng lạIwc nhưng kinh nghim đaiaYGqu pháp vn còn mườQFi phầGgln phong phú, toàn thân va nổi hắzc quang bay vút v phía trước.

Tuy nhiên đvCã chm một bước. Bụp một tiếng, không gian chợt hin một vết nứBdt. Tiêm MạIwc Y Lam lợi dụng Ma Hỏa biến thành linh đPziểBdu mà theo tới. Trong tay hắQxn nắCm cht Liu Dip đaiaao hung hăng chém ra.

Ma ĐiểBxgu thì vy hai cánh trên dưới giáp công, phối hợp như thiên y vô phùng.

Muốn tránh cũng không đFược. Trên mt Sát Dương lão ma đoCKqKy vẻ kinh sợ nhưng cũng lộ sát khí. HiểKn nhiên đGglã bịKq đEối phương làm đlYJộng nộ hỏa.

Đáng ghét!

Tay phảJi lão ma hết sứvCc vỗ vào sau ót. Một thanh cốt kiếm cùng tinh huyết hỗn hợp phun ra. Theo sau cốt kiếm chợt lóe, biến thành một đvCoàn ma vụ xám trắkYng hơn trượng bao phủ lấJy ma đCiểQFu màu đkYen.

Ma đPziểMMYu cc kỳ phn nộ, trảZSo tê ming mổ nhưng ma vụ cuồn cuộn chớp lóe một trn, hóa thành một con mãng xà tht lớn đXQvối chọi gay gắHMqt cùng ma hỏa.

Đx ngăn công kích của Thông Thiên Linh Bảvao. Lão ma chỉdEv kịghdp tế ra một kin trọng pháp khí là một cây Lang Nha Bổng.

Nhưng chỉKdH na nhịCp thì tiếng gãy răng rắghdc truyn ra. Lang Nha Bổng là bảSo vt không tồi nhưng đvaã một đQFao chém thành hai na.

ĐqGXo ảiBonh chói lòe ánh vào mắJft. Ở gầMFn c ly như vy, đsjng nói là Sát Dương lão ma, cho dù Tam Yêu Hoàng, Lục HảMMYi Vương hoc Thánh Thành chi chủ cũng không thểBxg tránh điBoược.

Nhưng lão ma không d ngã xuống, quát to một tiếng như sấCm nổ ngang trờzi. Toàn thân cuồn cuộn ma khí tụ tp v cánh tay phảqGXi. Ô quang đdEvhJi phóng, nhữQFng chiếc vảxZQy màu đvCỏ tím mọc ra. Các ngón tay duỗi dài tăng vọt, cảGKs cánh tay đPzã biến thành quỷ trảKdHo.

Theo sau lão quay đhJvau, min cưỡng né qua chỗ hiểxm. Tay phảJi mãnh lit ra một chiêu HắMMYc Hổ Thâu Tâm móc thng tới sườEEn trái của Tiêm Mạghdc Y Lam, xem như là lưỡng bạMFi câu thương.

Tiêm MạiBoc Y Lam va sợ va gin nhưng biến chiêu đBxgã không kịgxAp, toàn thân pháp lc đvCiên cuồng truyn vào Thông Thiên Linh Bảsjo.

ChỉGgl thấxZQy huyết hoa bắBdn tung tóe, hai ngườKi đlYJồng thờGKsi kêu thảQFm. Chỉva một thoáng mà cảaia vài dm đghdu tràn ngp huyết tinh khí. Song phương đKdHdEvu trí đgxAzu lc, kết quảIw là lưỡng bạzi câu thương.

ChỉJ thấYEy trên mt Sát Dương lão ma đFQFy vẻ oán đJộc, nếu không phảJi nhanh chóng chuyểqKn thân thì đGglã bịiBo mổ bụng. Máu đxBpã ngng chảKdHy nhưng vn điBoau đBdến nghiến răng nghiến lợi.

Tình cảvCnh Tiêm MạvCc Y Lam cũng không tốt hơn gì, sườEEn trái hin một cái lỗ máu to cỡ ming bát. BấoCKt quá không chảdEvy máu mà ma khí đoCKen thùi không ngng cuồn cuộn nơi đEó.

Hai ngườxi cùng ăn đkYau khổ không nhỏ, sau một kích lin tách ra.

"Lão gia hỏa, ta chỉhJ giết một tên đxZQ t của ngươi mà thôi. Chng lẽ ngươi tht muốn liu mạJfng cùng bổn thiếu gia. Còn đHMqánh tiếp chỉF sợ sẽ cùng ngã xuống, cá chết lưới rách không có lợi." Tiêm MạYEc Y Lam lạKqnh lùng lên tiếng.

Sát Dương Lão ma lâm vào trầMMYm mc, lúc sau mới mở lờZSi: "Vy ngươi muốn sao?"

"Dng tay".

"Được!" BấKt ngờx là Sát Dương lão ma dứGKst khoát đoCKáp ứzng. Ánh mắiBot Tiêm MạxZQc Y Lam đHMqoCKo qua trên ngườBxgi lão quái vt rồi hóa thành một đhJCo kinh hồng bay đqGXi. Chớp lóe vài cái đPzã biến mấxBpt nơi giao nhau giữghda biểYEn và trờFi.

Sát Dương lão ma nhìn theo với vẻ đzJy oán đZSộc, một lúc lâu lạYGqi thở dài. Không ngờYE tiểHMqu t Ly Hợp kia lạvCi cườvCng hãn đCến nước này. Thông Thiên Linh BảFo cùng biến thân ma hóa, rốt cuộc hắEn có lai lịIwch gì?

LắQxc đJFu, thân hình lão quay tròn hóa thành một đsjóa âm vân bay v tổng đMMYà Sát Dương tông.

Chng qua mấPzy đaiaược trăm dm thì đvCột nhiên một đGKsEo kiếm khí như thiên ngoạpmi lưu tinh t ngoài khơi nổi lên, thanh thế như muốn khai thiên tích đxvaa hung hăng trảxm xuống đvCpmu lão ma.

DịdEv biến khiến Sát Dương Lão ma thấYEt sắJc, chng lẽ là tiểKqu t quay ngược lạJi mai phục ám toán lão?

Không đGglúng, linh lc dao đghdộng hoàn toàn bấBdt đxZQồng, là một gia hỏa khác. CảGglm thụ rõ ràng thì trên mt Sát Dương chân nhân lạXQvi lộ vẻ bi phn. Tht s là hổ lạghdc bình dương bịC chó khinh, hạCng tôm tép cũng dám mạiBoo phạMFm đSến oai rồng.

Nhưng rấKt nhanh lão biết suy nghĩHMq này là sai lầEm. Uy lc của đXQvaiao kiếm quang kia quảxBp thc kinh ngườvCi, cảAkIm giác còn có đhJiểCPvm tương t công kích của tiểBdu t kia.

Thông Thiên Linh BảJo?

Nguy hiểAkIm! NghịqGXch cảlYJnh đSã kích phát huyết dũng của lão quái vt.

Hống!

Thân thểlYJ trọng thương của lão ma lạKi phát ra sứaiac sống vô tn, Ma khí vô biên bao phủ chu vi vài dm, tay phảJfi lạBxgi biến thành quỷ trảQxo đKánh tới.

Vụt!

Như vạPzn lưu quy tông, ma khí đXQvang tán loạCn chung quanh đvCột nhiên tụ v giữBxga. Cuồng phong gào thét cùng tiếng kêu thảGKsm thiết thê lương, một quỷ trảqKo khổng lồ tới hàng trăm trượng xuấiBot hin giữvCa không trung. Lợi trảKdHo bén nhọn cc hạQFn có đHMqin hồ xèn xẹt, còn vô số phù văn quỷ dịJf như ẩYGqn như hin chung quanh.

Một chiêu này s ra trôi chảKdHy như lưu thủy hành vân, có đKiu sắCPvc mt của Sát Dương lão ma lạJi trắZSng bch, dườJfng pháp lc cùng tinh huyết toàn thân đpmã lạEi mấSt đHMqi hơn phân na.

Oanh!

Sau một khắEEc, quỷ trảvCo cùng kiếm khí ầzm ầxZQm đvaối đSiBou. Qua một thoáng thì kiếm khí bịHMq đvCánh cho tứvC phân ngũ lit. Tuy nhiên một đaiaAkIo kiếm phía sau lạBxgi theo sát mà tới.

Lâm Hiên ở trong bóng tối mai phục, với thc lc hin tạBdi của hắAkIn, khu s Ma Duyên Kiếm thì có thểQx liên tục ra chiêu.

Hơn nữFa còn chưa kết thúc, theo sát phía sau kiếm khí còn có cảdJ ngàn con Hỏa Giao cùng Băng Long.

Thiên Long Chi Nha!

Lâm Hiên muốn đxBpánh lén thì dĩGgl nhiên phảxZQi hạlYJ đKqộc thủ, quyết một kích đZSưa đzối phương tới âm tào đZSdEva phủ.

CảEEm ứgxAng đGglược công kích mãnh lit còn cườYGqng hãn hơn cảCPv Thông Thiên Linh BảCPvo của Tiêm MạKqc Y Lam nhưng Sát Dương lão ma đQFã không còn tâm tình tìm hiểZSu đCPvBdch nhân là thầvCn thánh phương nào. Va mới rồi lão đGglã dốc hết toàn lc, lúc này chỉvC có thểMF nhìn kiếm quang cùng Băng Giao Hỏa Long hoàn toàn bao phủ quỷ trảBxgo.


ChỉvC một thoáng sóng dữiBo ngp trờJfi, cương phong tàn phá khắvCp nơi. Thiên toàn đFFa chuyểFn, phảGKsng phấJt không gian có thểpm sụp đdEvổ bấBxgt cứE lúc nào.

Thông Thiên Linh BảKdHo cùng Thiên Long Chi Nha càn quét ma khí đsjIwy trờghdi không còn. L quỷ gào thét, cuối cùng quỷ trảBxgo khổng lồ bịxBp kiếm quang cùng thiên long nuốt hết.

Công kích ngay sau đvaó ầqKm ầQFm đhJánh tới Sát Dương lão tổ. Vẻ mt lão quái vt hoảqKng sợ đAkIến mứJc không thểqGX dùng ngôn ngữK miêu tảGgl. S tình phát sinh hôm nay với lão mà nói, quảxBp thc như một cơn ác mộng.

Vốn là đBxgi tp nã hung thủ sát hạJfi đKqđgxA, trong nháy lạvCi lâm vào tuyt cảdJnh.

MắPzt thấaiay kiếm quang bao phủ toàn thân, lão ma nga đJQFu phát ra tiếng rống gin bi phn. Thiên đBxgZSa nguyên khí bốn phía cuồn cuộn nhp vào thân thểQF, linh lc trong kinh mạEEch cùng đMFan đKqin càng trở nên đFiên cuồng đSến cc hạdJn.

Mà ma khí ngoài thân đaiaã chuyểJn thành màu đJen đYEỏ, ngưng kết thành các xúc tua uốn éo đlYJiên cuồng như ma xà vũ đAkIộng.

Lâm Hiên lp tứYEc nhìn ra đlYJiểqKm không ổn. Thân hình chợt lóe đhJã hin ra cách ngoài mấsjy ngàn trượng. Huyn Thanh T Mu Thun cũng đMMYược hắCn tế ra hộ thểPz.

Oanh!

Hàng loạKqt tiếng nổ sấvam nổ ngang trờxBpi, theo sau cách chỗ Sát Dương Lão ma va đKqJng xuấKqt hin một quang cầCu cỡ hơn tấYGqc sáng ngờsji như thái dương. Bên trong ẩSn chứdEva pháp lc vô cùng kinh ngườxBpi.

Rấvat nhanh quang cầdEvu bành trướng lên, nơi nó nở ra thì không gian biến thành màu trắPzng xóa, dườhJng như vỡ vụn hoàn toàn.

Toàn bộ Băng Giao Hỏa Long bịKdH quét sạCch không còn, kiếm quang cũng biến thành hư vô.

Lâm Hiên thấqGXt sắXQvc, thân hình liên tiếp chớp đPzộng, liên hoàn thi triểdJn Cu Thiên Vi Bộ lui thành một đCiểBdm đGglen nhỏ chân trờvai.

Uy lc vụ t bạHMqo vô cùng khủng khiếp nhưng cũng may phạCPvm vi có hạBxgn, tới cũng nhanh mà tan cũng nhanh.

HữIwu kinh vô hiểlYJm, Lâm Hiên lau mồ hôi lạBdnh trên trán. BấFt quá còn kết thúc, ánh mắKdHt hắghdn nheo lạaiai, tròng mắEt đhJã biến thành màu bạzc.

Thiên Phượng ThầEn Mục!

Thân hình hắvCn chợt lóe, lầYEn nữBxga biến mấoCKt không thấCy.

Gầzn như ngay lp tứxBpc, Nguyên Anh của Sát Dương Lão ma đqGXã trốn ra hơn mườBdi dm nhưng Lâm Hiên sao có thểC t bỏ.

Hai ngườxZQi một trước một sau, Nguyên Anh thuấQFn di vô cùng mau lẹ nhưng đMMYộ thầCn diu vn kém Cu Thiên Vi Bộ một chút.

RấgxAt nhanh lão ma phát hin ra đQxối phương truy đvCuổi tới gầxBpn, khuôn mt nhỏ nhắhJn đZSKdHy vẻ kinh hoàng.

Có thân thểz mà còn đkYánh không lạYEi, hin chỉxZQ còn Nguyên Anh. Chng lẽ hôm nay lão thc s ngã xuống ở chỗ này?

Lúc này trên tay Lâm Hiên hin ra một cây cổ trườKdHng mâu. Theo sau hào quang chợt lóe, thuấBdn di của lão ma bịZS phá, thân hình lảJo đxZQsjo hin ra.

"BảqGXo vt không gian"

SắIwc mt Nguyên Anh càng trở nên xanh lét. Cân nhắZSc hơn thit thì không ngờCPv chợt dng lạYGqi. Thoáng một chốc Lâm Hiên chỉXQv cách hơn mườYEi trượng.

"TiểFu bối, rốt cuộc ngươi muốn sao, hai ta không oán không cu, ngươi tht s muốn đsjuổi tn giết tuyt sao?”

Ánh mắpmt Sát Dương Lão ma đvaJo qua trên ngườGgli Lâm Hiên thì kinh hãi cùng nghi hoc.

"Tin bối cái gì, tht khiến ngườQxi ta chê ngườAkIi. Là tu sĩdEv Động Huyn, chng lẽ ngươi còn không hiểJfu đghdược thế gian này cườAkIng giảPz vi tôn " Lâm Hiên mỉJm cườIwi.

"Được rồi, vy ngươi muốn sao mới bằAkIng lòng buông tha lão phu”

"Buông tha, H, chng lẽ chờGKs sau này ngươi đKdHến trảQx thù?” Lâm Hiên lạdEvnh lùng nói.

"ĐqGXo hữqGXu nói đoCKùa, hai ta đvCã giao thủ qua. Pháp lc của các hạPz thâm hu vượt xa tu tiên giảpm cùng cấAkIp. Nếu như ta đYEoán không sai, các hạGKs tu luyn công pháp đCPvc thù có đE nhịQF Nguyên Anh, ngoài ra chỉJ e còn có cơ duyên khác. Hơn nữza với bảqGXo vt trong tay ngươi, dù lúc lão phu toàn thịGKsnh cũng không phảsji đvaối thủ, trảBxg thù chỉoCK là muốn sớm chết hơn mà thôi"

Nói tới đxBpây thì Nguyên Anh thở dài: "Lão phu do giới hạCn trong thiên tư, tu vịMF kiếp này rấghdt khó thêm một bước. LầCn Nguyên Khí Chi Kiếp tiếp theo cũng không thểXQv đKqộ qua, thọ nguyên còn lạXQvi tính chng một ngàn năm. Hôm nay đFã bịx thương nng, dù đCoạhJt xá thì thầpmn thông chỉE còn ba bốn thành. ThờoCKi gian còn lạghdi chỉZS nghĩEE hưởng thụ một phen, đGglxo hữqGXu không tìm đkYến thì lão phu đlYJã là đvCốt cao hương bái tạghd, nào còn tâm tình trảCPv thù”
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Lâm Hiên nghe thì trầqKm ngâm. Đối phương nói cũng hữCPvu lý, hắMFn trc tiếp đghdi thng vào vấxBpn đBd:" ThảBd ngươi thì ta có chỗ tốt gì?"

"ĐxZQo hữYGqu muốn cái gì?" Sát Dương Chân Nhân đSpmi hỉPz, nghe khẩKqu khí Lâm Hiên có vẻ đQFã buông lỏng. Song phương không oán không cu, đJối phương gây khó khăn cho lão chng qua chỉKq vì tài hóa. Tin tài là vt ngoài thân, chết thì không thểpm không mang theo, chỉGKs cầMFn đCối phương có đEEiu kin thì d x lý hơn.

ThấvCy thái đJfộ của đBxgối phương, trên mt Lâm Hiên lộ vẻ va lòng. Tay áo phấZSt một cái, một cái ngọc giảMMYn bay vút ra. Hắghdn đKem thầqGXn thứPzc chìm vào rồi rấYGqt nhanh ngẩBxgng cao đKqghdu, vt phẩCm mà hắqKn cầEEn đSã khắCc ấvan vào bên trong.

Ngọc giảIwn đBdược một điBooàn linh quang bao bọc bay qua. Nguyên Anh nhanh chóng thu lạQFi, Theo sau nheo mắhJt đBxgem thầoCKn thứpmc chìm vào.

Qua na tuầhJn trà mới ngẩZSng đSdJu, vẻ mt Nguyên Anh dở khóc dở cườdEvi: "ĐvCo hữvCu, ngươi cầSn nhữKdHng tài liu này phảvCi chăng là nói giỡn?"

"Giỡn, ngươi cho rằEEng Lâm mỗ nhàn rỗi như vy?" Lâm Hiên lạaianh lùng nói.

"Quá mứdJc hà khắZSc, hà khắoCKc đlYJến đvCộ không thểqGX nào hình dung, bảaiay thứiBo tài liu này không cái nào không phảzi là vt nghịvach thiên. Tỷ như Dung Nham Hỏa Ngọc là trong vt truyn thuyết. Dung nham trong hỏa sơn, trảEEi qua trăm vạxBpn năm phun trào liên tục, lấlYJy tinh hoa chi hỏa hỗn hợp cùng m ngọc mới ngưng hóa ra" Nguyên Anh hổn hểiBon lên tiếng.

"H, lờzi này của đghdPzo hữMFu quá thổi phồng. Dung Nham Hỏa Ngọc quảdJ tht là quý báu, nhưng tng xuấKdHt hin tạxZQi Đông Hảxi Tu Tiên Giới không dưới bảBxgy lầXQvn, lầBdn gầgxAn nhấGKst là hơn ngàn năm trước tạKdHi đKqMFu giá hội Hỗn LoạBdn HảkYi Vc, bịx một thầCPvn bí tu sĩdJ mua đZSược. . ."

Lạvai nói, Lâm Hiên đBdã thu thp đJfược tám thành tài liu luyn chế Hỏa Kiếm. ChỉKq còn thiếu bảaiay thứxZQ khó tìm.

ThờgxAi gian của hắYEn đYEa phầdEvn dành cho tu hành đMFXQv tọa, không thểhJ thườSng xuyên đGgli tìm kiếm. Mà đFám đC t Bách Thảvao Môn thc lc quá yếu, không có năng lc đHMqJm nhim vic này. Hin giờva thấdJy Sát Dương Chân Nhân tham sống sợ chết, hắvCn lin thi triểHMqn một phen công phu sư t ngoạIwm.

Mấaiau chốt là Sát Dương Tông có thc lc không kém tạFi Hỗn LoạxZQn Hảvai Vc, đPzồ t đzồ tôn chng hơn mườpmi vạCn. Nhiu ngườgxAi cùng xuấQxt lc thì khảgxA năng thành công cao hơn

ThấFy vẻ mt Lâm Hiên lãnh lit không thểx thương lượng. Nguyên Anh phn nộ ngầKdHm chi ầkYm lên không thôi, nhưng đYEành thở dài thu lấBxgy ngọc giảAkIn.

"Được rồi, ta đxáp ứhJng đpmaiao hữoCKu." Chưa dứHMqt lờvCi thì hai tay Nguyên Anh nắpmm cht, như muốn thi triểEEn thuấJn di thì Lâm Hiên đPzã cườqGXi dài ngăn lạEi.

"ĐSo hữFu muốn sao, không phảYGqi chúng ta đMFã thương lượng hoàn hảvCo." Nguyên Anh có đEEiểJm khó chịYEu nói.

"Hoàn hảQFo? Ngươi cho Lâm mỗ ngu ngốc đHMqến mứKdHc nào, nói ming không bằdEvng chứghdng mà đGKsã muốn đzi?" Lâm Hiên thảXQvn nhiên mở ming.

Nguyên Anh đYEỏ mt lên cườkYi khan: "Ha ha, là lão phu nhấxZQt thờSi sơ hốt, như vy đJi, ta lin phát tâm ma chi th đYGqối với đSGKso hữghdu"

Lâm Hiên nghe thì nhướng mày rồi thở dài: "ĐEEo hữaiau sống đghdã mấhJy vạJn năm, gió tanh mưa máu trảBdi qua không ít. Hà tấiBot còn tồn tạKdHi tâm lý may mắhJn. Tâm ma chi th dù có tht thì chỉaia sinh ra khi trùng kích bình cảAkInh. ĐQxo hữxBpu đJã nói qua tu vịlYJ của ngươi khó có thểYGq tiến thêm. ThờlYJi gian còn lạpmi, đQFiBoo hữoCKu ngoài đKqoạJft xá thì sẽ không tu luyn nữAkIa, như vy tâm ma có tác dụng gì? Đghdo lý d hiểZSu sao cố tình không hiểYGqu, còn muốn la dối ta?"

BịxBp phá vỡ tâm kế, Nguyên Anh có đYGqiểxZQm tâm thần bất đxịnh. Cũng may đzối phương không có ý truy cứghdu.

"Được rồi, lão phu va rồi quảKq thc tồn tạQFi ý nghĩva may mắEn. Vy theo đxZQxZQo hữBdu ý, ta phảQFi làm sao ngươi yên tâm?" Nguyên Anh thở dài.

"RấdJt đgxAơn giảKqn, giao ra hồn một phách." Lâm Hiên va nói va lấBxgy ra một cái mộc bài đgxAen nhánh tỏa sáng.

CấYEm hồn mộc!

Nhân tộc có ba hồn bảQxy vía. Mấpmt đKi một hồn một phách, đzng nói chết vô cùng thê thảCm mà tọa hóa cũng không có cơ hội chuyểxn thế đghdvCu thai. Vẻ mt Nguyên Anh tái nhợt, trên trán chảvCy ra nhữvang giọt mồ hôi to như hột đxZQu.

"Sao, ngươi không đGKsồng ý?"Lâm Hiên lạEnh lùng lên tiếng khiến Nguyên Anh có đQxiểGglm tứiBoc gin ngẩYGqng đxZQMFu: "Đxo hữqKu đvaưa ra đqGXiu kin này quá mứqGXc hà khắKdHc"

"Hà khắFc? Lâm mỗ chỉQx biết là có giao một hồn phách thì đZSIwo hữJu sẽ cố gắKdHng làm vic, không mưu toan vụng trộm ám toán ta" Lâm Hiên mỉGglm cườvCi nói.

"Giao ra hồn một phách khác nào chung thân làm nô bộc, cho dù tạdJi hạxBp tht s tìm đIwược nhữYEng tài liu kia, đqGXến khi đGgló đQxAkIo hữKu không buông tha thì ta vn không có lc hoàn phủ, chỉhJ có thểQF mc cho ngươi thao túng." Nguyên Anh có đEiểKqm kích đaiaộng: "Điu kin này quá bấXQvt bình đKng." đxZQọc truyn mới nhấvCt tạZSi tung hoanh . com

"Bình đXQvng?" Lâm Hiên nghe xong, nhịHMqn không đQFược cườCPvi lên: "Ta xem ngươi còn chưa rõ tình cảKqnh hin tạYGqi của bảqGXn thân, ngươi nghĩC rằEEng chúng ta đkYang ở trao đIwổi hội phườdEvng thịvC sao? Hin tạGgli ngươi không có tư cách cò kè mc cảE! Nhưng ngươi yên tâm, hai ta không oán không cu. Chỉz cầMMYn ngươi giúp ta tìm đGglược nhữQFng vt phẩzm kia, Lâm mỗ tấIwt nhiên sẽ đYGqem hồn phách giao lạMMYi cho ngươi."

"Lờaiai này không sai?"

"Yên tâm, quân t chỉKq nói một lờZSi, khoái mã chỉaia cầvan một roi. Lâm mỗ tuyt không nuốt lờBdi." Lâm Hiên dứAkIt khoát nói.

"Được!" Rốt cục Sát Dương lão ma la chọn khuấpmt phục. ĐKqng dưới mái hiên nhà ngườxBpi không thểQx không cúi đEElYJu! Trước mắEt còn gì quan trọng hơn mạZSng nhỏ đKqây?

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá

banner