Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảf: Huyn Vũ

QuyểnHjn 5: Thiên Vân Thp NhịjP Châu
Chương 346: Tồi Hoa Lão Ma

DịNuCch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu"TẩaAu hỏa nhp ma!"

Chu Thiến Như là tu tiên giảaNh Ngưng Đan kỳ, liếc mắNuCt một cái lin nhìn ra ngườDwi này bởi vì tu luyn sai lầCMm khiến chân nguyên nghịHch chuyểDwn.

Tuy chưa mấJPt mạtdng nhưng tình huống thp phầdn nguy cấPTtp.

Nếu là một tu tiên giảaA khác, t nhiên coi là l vt trên trờykGi đHEưa tới, còn cái gì phảui chầNuCn chờtd, trước tiên là sát dit thư sinh rồi lấYXy túi trữtd vt.

Chng qua Chu Thiến Như không làm như vy, lạZBzi lấly ra một viên đXfan dược.

Bởi ngườizi này nghịLaHch chuyểJPn chân nguyên, không biết là tu tiên giảDw cấykGp gì. Chng qua Hộ Tâm Đan do mu thân ban cho có hiu quảykG đHiu tứizc, va lúc dùng cho tẩmou hỏa nhp ma.

Đem đXfan dược cho ngườMi này phục dụng, sau đykGó Chu Thiến Như yên lng lin rờhyhi đRi.

Vốn cho là vic này đykGã qua. Nào biết một canh giờOTn sau, thư sinh kia đykGột nhiên đNYXuổi theo t phía sau, lạHEi hiểzDLn lộ tu vịf khiến ngườJi khiếp sợ. Kẻ suýt nữDwa chết kia lạHRi là một Nguyên Anh kỳ lão quái.

Chu Thiến Như va mng va sợ, ngườYXYi tốt quảd nhiên là hồi báo.

Nhưng nữTJ tu thin lương này đYuã cao hứPTtng quá sớm, sau khi thấOTny rõ thư sinh kia, ĐNYXi sư huynh cơ hồ sợ tới mứRc t giữDwa không trung rơi xuống.

Tồi Hoa Lão Ma!

T ngoạaAi hiu cũng có thểaNh biết nhân phẩTzMm của lão ma, tham hoa háo sắXfc, thích nhấykGt chính là đhyhem nữYu tu làm đhyhTJnh lô tùy ý thái bổ, có đzôi khi buông tha nữaA t phàm nhân xinh đHRẹp.

T khi xuấXft đOTnYuo tới nay, nữZv tu mắZvc họa trong lão không đBalến một ngàn thì cũng tám trăm.

Lão ma không chỉH có háo sắizc, còn tàn nhn ác đPTtộc, thích nhấaAt lấJy oán trảjP ơn.

Nghe nói hắBpn vốn là một cô nhi không nơi nương ta, có một lầLaHn bởi cướp đZBzoạZBzt thc vt cùng chó hoang bịJ cắBaln trọng thương. Khi hắizn sắuuZp chết, trùng hợp có một tu sĩaA đMHi ngang qua.

Ngườuli này cứzu sống hắHRn, v sau lạOTni thấJy tư chấCMt rấft tốt nên thu làm môn hạzDL, đjPem một thân bảMn lĩznh truyn thụ.

Nếu một ngườZBzi khác khng đizMHnh sẻ cảulm đYXYộng ân sư, còn hắTJn lạCMi mưu đDwồ cướp đXroạzDLt bảPo vt của sư phụ, lin hạz đfộc trong nước trà của thầCMy.

Lúc ấCMy hắJn đuã là Ngưng đhyhan sơ kì, lão sư kia là Ngưng Đan hu kỳ, có đGPOiu đfộc dược kia dược lc quá bá đCMMo. Tu sĩYX đláng thương kia cuối cùng chết trong tay nghịkNYch đBalồ. HắGPOn nhân phẩhyhm trơ trẽn nhưng thiên phú rấBpt tốt cung gp thiên đhyhzi cơ duyên, mấaNhy trăm năm sau đykGã Kết Anh thành công, vì thế càng thêm ngang ngược, không chuyn xấZvu nào không dám làm.

HắRn đHXrc tội không ít tông môn đYXPTti phái, bịZv vài tu sĩZM cùng cấNYXp liên thủ bao vây. Tồi Hoa Lão Ma không đYuYuch lạuli bịTzM trọng thương, song hắNuCn tu luyn cũng có vài loạBali đGPOộn thut lợi hạHRi, cuối cùng mới chạTJy thoát đnHjược.

ThờZvi gian trước lão ma đaAột phá Nguyên Anh trung kỳ, do pháp lc không đXfủ cùng nóng vội mà chân nguyên nghịHEch chuyểzn, kết cục tẩJPu hỏa nhp ma, đhyhã nguy ngp đizến nơi thì Chu Thiến Như cứZBzu thoát.

Lão ma không chỉXf không cảfm kích mà lạXfi thèm nhỏ dãi sắdc đDwẹp của ân nhân, muốn bắPt Chu Thiến Như làm đykGRnh lô.

ThầaNhn thông hắLaHn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dù vy đHRám tu sĩZv Ngưng Đan kỳ không thểJP ngăn cảhyhn đOTnược, mấaAy ngườDwi quá sợ hai chỉYu còn cách chạykGy, theo thờizi gian thì khoảykGng cách song phương ngày càng gầCMn.

SắTzMc mt lão giảOTn béo lùn xanh mét, lão là tu sĩMH Ngưng Đan hu kỳ duy nhấjPt là trong năm ngườaNhi, lầhyhn này sư tôn cho sư muội đhyhi ra lịulch lãm, nếu tiểlu sư muội gp chuyn gì xấhBJu thì mạung nhỏ của lão cũng không còn.

Lúc này lão giảul cắkNYn cht răng, rốt cục hạPTt quyết đZBzmonh:

"Các sư đDw, tiểBalu sư muội, chúng ta có trốn cũng không thoát."

"Cái gì, không trốn thì chng lẽ ở chỗ này chờz chết?" Lên tiếng là một tu sĩYXY tóc đykGỏ.

"H, bây giờTzM mà trốn mới là tìm chết. TiểhBJu sư muội nói qua, lão ma tng thiếu chút nữza ngã xuống, các ngươi không phát hin theo thờYui gian thì khí tứdc của hắfn dầDZmn tăng lên sao, hin tạYXi thc lc đZvối phương chưa khôi phục, chúng ta vịmo tấzt không có sứykGc liu mạJng"

"ĐjPi sư huynh, vy theo ý kiến của ngươi, chúng ta làm sao bây giờkNY?" Tu sĩmo tóc đhBJỏ cau mày.

"Tiếp tục trốn chỉOTn còn có đuườMng chết, không bằnHjng quay lạBali tranh đtdJu, phía trước có một tòa núi hoang sơn hiểMHm trở, mượn dùng đjPJa lợi, chúng ta liu mạXfng cùng lão quái vt, năm ngườLaHi liên thủ chưa chắZMc không có hi vọng." Lão giảiz béo lùn liếm khóe ming, sắBalc mt âm trầHEm nói.

"Được, chúng ta nghe lờYui ĐykGi sư huynh, sống hay chết là ở lúc này." Một tu sĩykG mày rm mắlt to cắJn cht răng đMHồng ý nói.

NhữXrng ngườkNYi khác không có dịBp nghịaA gì, lúc này dng đizộn quang hạl xuống bên trái núi hoang.

Năm ngườjPi đHHRng theo phương vịmo ngũ hành bát quái, hiểHn nhiên trong môn phái tng luyn tp liên thủ đBalối đPBalch.

Sau một lúc lâu, một đJám mây gầHn một mu hin ratrong tầCMm mắDwt.

Đám mây không ngng cuồn cuộn, có tiếng sấulm nổ truyn ra, thanh thế kinh ngườMi.

SắZBzc mt năm ngườMHi vô cùng khó coi, nhấNuCt là Chu Thiến Như, thân thểNYX mm mạhyhi phát run.

"Mọi ngườXri đLaHng sợ, lão quái vt chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta năm ngườTJi liên thủ, chỉMH cầTzMn cẩHEn thn thì vn còn có cơ hội thủ thắlZDng " Lão giảOTn béo lùn chm rãi nói, đYXYương nhiên chỉTzM là tăng cao sĩNYX!

Sau đDwó lão vỗ vào ót một cái, phun ra một kin pháp bảXfo ánh vàng như một cái mỏ hạZBzc.

Các tu sĩDw còn lạmoi cũng đDZmu tế ra pháp bảZvo khổ tu nhiu năm. NhấhBJt thờfi, đBalYunh núi hoang sáng lạRn hào quang.

Ầm! Đám mây lớn gầnHjn một mu đfã tới trước mắYXYt, cách bọn họ hơn một trăm trượng, bên truyn ra một tiếng h lạBalnh.

Thanh âm kia không lớn nhưng năm tu sĩiz Tuyết Minh phái như bịTJ sét đNYXánh, trên mt lộ vẻ thống khổ "Không ổn, mau vn công bảOTno v tâm thầMn."

Lão giảYX béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay bấCMm nim pháp chú, một tầulng kim quang hin trên mt, bộ dáng lúc này mới tốt hơn một chút.

MấGPOy ngườYui khác thc lc yếu hơn, trong đPTtan đMHin lưu chuyểdn linh lc thì không có trở ngạDZmi gì, đuối phương không có tha cơ công kích mà chỉu muốn dọa bọn họ mà thôi. Có đZMiu áp lc vô hình đDZmã bao phủ phạYum vi vài dm.

Lão giảXr béo lùn thầJm kêu khổ, nhưng ngoài mt vn trấOTnn đGPOXfnh, hướng v phía ma vân trên đMHZMnh đYXDZmu thi l: "Tin bối đZMBali giá quang lâm, không biết có gì chỉtd giáo?"

"H, đGPOến bây giờzDL ngươi cầTzMn gì giảd bộ, nhanh chóng giao nữZM t trong bọn ngươi ra thì lão phu có thểhyh tha cho các ngươi một mạGPOng." Trong đPám ma vân truyn đHEến một thanh âm nam t, không khó nghe nhưng ngữJ khí có phầNYXn hung l cùng ngoan đHộc.

Sắuc mt lão giảNuC mp lùn càng trở nên khó coi, cườHEi khổ nói: "Tin bối, Chu sư muội tốt xấjPu cũng có ân với ngườnHji..."

"H, lão phu thích nhấBalt là lấly oán trảul an, nếu không có nha đHRYuu kia thì lão phu sẽ chết, cho nên ta càng phảDwi bắZvt nàng làm đhBJiznh lô, ai bảzo nàng có mắnHjt như mù, cứNuCu ai không cứYuu lạZMi cứRu đGPONuCi ác nhân như lão phu chứmo, ha ha ..."

Trong ma vân truyn ra tiếng cườXri đdYuc ý, các tu sĩkNY Tuyết Minh Môn không khỏi hai mt nhìn nhau. Ở Tu Tiên giới lấYXy oán trảHE ơn cũng là bình thườPTtng nhưng đZMu che che lấHp lấYup, lão quái vt trước mắYXt, trơ trẽn thế này thì tht xưa nay hiếm.

Chu Thiến Như thầZMm hối hn t trách, nếu không phảmoi nàng quá mứJPc khờZBz dạZvi, sao gây ra đfTzMi họa này?

"Tin bối, ta biết ngườzi pháp lc thông thiên, hn cũng nhìn ra mấzy ngườmoi vãn bối đjPu là ngườDwi của Tuyết Minh Môn.”

"H, thì sao, Tuyết Minh Môn thc lc không kém nhưng lão phu có một ngườZBzi, ngươi cho là có thểf uy hiếp đizược ta?" Trong ma vân phát ra thanh âm lạtdnh như băng, ẩXfn ẩHn vẻ nổi gin.

"Tin bối hiểPu lầMm, chúng ta nào dám vô l, chỉZM là muốn nhắHRc nhở một câu. Chu sư muội chính là ái nữhBJ của chưởng môn sư bá, nếu ngườNuCi mang nàng đDZmi sẽ kết thù với bổn môn, làm vy có đJáng giá hay không." Lão giảR béo lùn va đXfDZmm va xoa mở ming.

"Cái gì, nha đBalBalu kia là ái nữP của Chu lão quái?" Trong ma vân rốt cục lộ ra thanh âm ngp ngng.

"Chính xác" Lão giảTzM béo lùn thầBalm vui vẻ nhưng chưa thở ra thì một tiếng cườBpi lớn lin truyn vào tai.

"Ha ha, lầln này tht đDZmúng là lão phu nht đRược bảTzMo. Nếu ở Tuyết Minh Sơn thì lão phu còn không dám làm gì, muốn trách thì trách nha đHTJu này số mnh không tốt. BắNYXt nhi nữTJ của Chu lão quái đZM làm đykGMHnh lô, chắtdc chắZBzn vô cùng sảYung khoái".

"Các hạYX không sợ thành t đZBzHEch của bổn môn trở sao?" SắOTnc mt lão giảDw khẩzDLn trương.

"Có cái gì phảTJi sợ, ta còn tính nếu các ngươi nghe lờZvi thì thảDZm cho một con đGPOườYung, nhưng hin tạXfi… "

"…"

"T nhiên là đdem bọn ngươi dit khẩtdu, sau đYuó đCMem nha đTzMzDLu kia đli, không có ngườHRi chứzng kiến, Chu lão quái sao biết nhi nữaA ở trong tay lão phu." Thanh âm kiêu ngạaNho vạDwn phầYXn còn chưa dứJt, đuám mây kia cuồn cuộn một trn, một thư sinh hơn tam tuầtdn khá anh tuấOTnn tuổi xuấYut hin, trên trán có tà khí quanh quẩln.

Không cầPn phảui nói, chính là Tồi Hoa Lão Ma.

"Động thủ!"

Đến nước này cầNYXu xin cũng vô ích. Lão giảjP béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái hung hăng đBaliểum v phía trước. Pháp bảHRo hình mỏ chim hạZMc kia chợt lóe, huyn hóa ta một đXfTJo quang ảmonh màu vàng. Các tu sĩLaH khác cũng không dám chm tr. NhấkNYt thờLaHi linh quang chói mắBalt, các kin pháp bảHo tạJPo thành đMem Tồi Hoa Lão Ma vây vào giữHRa.

"Châu chấmou đMHá xe!"

Tồi Hoa Lão Ma không h sợ hãi, ngay cảkNY pháp bảJo cũng không tế ra, chỉjP thấHEy hắlZDn thu hai tay rồi chm rãi đHEfy v phía trước.

Ầm ầLaHm ! Một đhBJDZmo hỏa dim màu đMHen xuấBpt hin, sau đXfó hóa thành vài con quái thú, phi sư, phi hổ, không sợ hãi chút nào tranh đXrNuCu cùng pháp bảHEo của mấYXYy ngườYXYi.

Mà lão quái vt khoanh tay đTzMulng, vẻ mt ngạDwo ngh còn ánh mắPTtt thì không ngng quét tới quét lui trên thân thểDw m l của Chu Thiến Như, kiêu ngạXfo mở ming.


"Nha đHYuu, ta khuyên ngươi bó tay chịZBzu trói, còn có thểYu đYuỡ chịhyhu khổ sở, v phầun mấDZmy ngườPTti các ngươi, nếu thứNuCc thờBpi thì hãy mau t sát. Lát nữMHa đulmo lão phu bắDwt đBalược, không thểH thiếu món Tru Hồn Luyn Phách hảzo hảHo tra tấuln một phen."

***

"Thiếu gia, chàng còn không ra tay, chi bằBalng đMZM muội giáo huấaAn lão gia hỏa kia một phen."

Lúc này Nguyt Nhi căm phn lên tiếng, kẻ trước mắYut tội ác tày trờHi thc hiếm thấykGy.

"Chưa cầjPn vội."

Hai ngườnHji Lâm Hiên nấPTtp ở sau một tảJPng đlZDá lớn cách đYuó không xa. Với ẩuln nấYXp thut của hắBpn, đhyhng nói tu tiên giảTJ Ngưng Đan kỳ mà dù là Tồi Hoa Lão Ma cũng không phát hin đhBJược.

NgườGPOi mạnHjnh còn có ngườRi mạdnh hơn!

Song phương tranh đlulu một lát, lão quái vt kia rốt cục không còn kiên nhn. Ngoài ming hắZvn nói nhẹ nhàng nhưng cũng có đLaHiểPTtm kiêng kịZBz đTzMối với thân phn Chu Thiến Như.

Phụ mu đaNhu là tu sĩLaH Nguyên Anh kỳ, lạykGi có một tông môn lớn như vy làm chỗ da, một khi tin tứYXYc tiết lộ ra ngoài.

Tuy nơi này hoang vắHng nhưng khó nói không có ai đTJi ngang qua, càng kéo dài càng bấut lợi. NghĩP đXrến đBpây, trên mt lão ma hin sát khí âm hàn.

"Ha ha, đuã nguyn ý chịYuu tra tấBpn mà chết, lão phu sẽ thanh toàn cho các ngươi.”

Lão ma va cườmoi va há ming phun ra một khối cầNYXu màu vàng, hào quang tảJn đJPi hin ra một pháp bảPTto hình cái kéo dài hơn một tấPc, mt ngoài lóe ra u quang

ThấhBJy cảJPnh này, năm ngườBali kinh hãi, vốn cho là hợp năm ngườnHji lc có thểul đTJánh một lầJn, không ngờd tu tiên giảul Nguyên Anh kỳ lợi hạXfi đYuến thế này.

Lúc này cái kéo bắOTnn tới, pháp bảOTno hình mỏ chim hạulc đykGNYXng mũi chịaNhu sào, trong tiếng răng rắZvc đZBzã bịJP đulối phương cắNYXt thành hai na.

BảTJn mạdng pháp bảZvo bịDw hủy, lão giảhBJ béo lùn như bịHE đtdPTti chuỳ đTJp trúng ngc, sắjPc mt trắBalng như tờjP giấhBJy phun ra một búng máu.

Tồi Hoa lão quái giương một tay lên, ma khí hắXrc hồng sắizc lóe lên, lạtdi một gã Ngưng Đan tu sĩul bịmo đTJánh hộc máu.

Còn lạHRi hai ngườTJi cc kỳ sợ hãi, vội đCMem pháp bảzDLo thu v bảXfo hộ ở trước ngườDwi, không còn đhBJzm lượng tiếp tục tiến công.
nguồn tunghoanh.com
"Thc xin lỗi các sư huynh, là tiểjPu muội làm liên lụy tới các ngươi."

Trên mt Chu Thiến Như hin tia thê lương, một thanh chủy thủ tinh xảJPo trượt khỏi ống tay áo, bàn tay mm mạykGi cầNYXm tht cht, không chút do d đfâm ngược v cái cổ trắMHng như tuyết.

Chết ở chỗ này còn hơn bịZBz lão quái kia bắlZDt làm đfaNhnh lô, đJPáng tiếc phụ mu không rõ ràng, không thểYXY báo thù cho nàng.

"Sư muội, không thểZBz!"

Lão giảuuZ béo mp cc kỳ sợ hãi, muốn cứfu đZvã không còn kịPp rồi. Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lạjPi lộ tia cườMHi lạnHjnh: "Muốn chết, nào có chuyn tốt như vy, sống hay chết là do ta quyết đaAOTnnh chứPTt không còn thuộc v các ngươi"

Lờdi còn chưa xong lão đzDLã đtdiểHEm ra một cái, đDwộng tác Chu Thiến Như chợt dng lạli. Thân thểOTn bịNYX pháp thut thầHEn bí dịHR thườlZDng giam cầlm không thểBp đJPộng đhBJy.

"Ha ha tiểOTnu m nhân, ta sao đkNYBal ngươi chết đTzMược chứOTn, quốc sắulc thiên hương như thế chết đBali chng phảDwi là phí của trờLaHi hay sao, nên ngoan ngoãn làm đizMnh lô của lão phu đPTti."

Tiếng cườMi đZBzzc ý của lão ma truyn vào tai. Chu Thiến Như chỉkNY cảYum thấuly một cỗ hàn ý băng lãnh t đXfdnh đTzMJu thng truyn tới lòng bàn chân, trong mắDZmt l quang trong suốt. Hn muốn lp tứaNhc chết đZBzi nhưng không nhúc nhích đPTtược một ngón tay.

Lão giảH béo lùn kia va sợ va gin, mắtdt thấhyhy sư muội chịPu nhục lạMHi không thểGPO cứulu nhưng thc lc hai bên chênh lch quá lớn, hin giờDw lão t thân khó bảOTno toàn.

Trong mắMt Tồi Hoa Lão Ma hin vẻ tàn khốc, đmoang muốn thi thủ đMoạDwn ác đdộc giết chết bốn ngườjPi thì đZBzột nhiên một tiếng cườZBzi lạlZDnh truyn vào tai.

Kia thanh âm không lớn nhưng vẻ mt lão ma lạOTni đLaHông cứTJng lạhyhi. Quanh đulay còn có tu tiên giảM khác, không ngờiz có thểDZm che dấNYXu khỏi thầhyhn thứtdc của hắnHjn. Ánh mắJPt lão ma đPzDLo qua, khuôn mt cảXrnh giác: "NgườXri nào, dám giảR thầYXYn giảNYX quỷ trước mt ão phu?"

"Các hạTzM còn không nhìn ra tạMi hạulhyhn thân ở chỗ này, còn có gì đaAf mà lớn lối?" Lâm Hiên chm rãi đZMi ra t sau c thạBpch.

"Nguyên Anh trung kỳ!"

CảLaHm ứDZmng đRược linh lc phát ra trên ngườuuZi Lâm Hiên, vẻ mt Tồi Hoa Lão Ma khó coi vô cùng. Tuy vy với bảXfn tính hung ác. Lão không thối lui mà lạDwi lộ vẻ bấjPt thin: "ĐHRo hữXfu trốn ở một bên là ý gì, muốn xen vào vic của ngườTzMi khác?"

"Ta trốn ở một bên?" Lâm Hiên buồn cườNuCi nói: "Tht s là va gióng trống va thổi tù, các ngươi quấZBzy rầYXy Lâm mỗ thanh tu, lạRi trách tội ngườnHji chủ nhân như ta đlZDây là có ý gì?"

"Cái gì, nơi này là đkNYộng phủ của đJulo hữdu?"

Trên mt Tồi Hoa Lão Ma lộ vẻ ngạHEc nhiên, nơi này linh khí cưc loãng. Đến cảmo Trúc Cơ kỳ tu sĩu cũng nhìn không thun mắmot. Có đPTtiu đdôi mắPTtt hắaNhn xoay đhyhộng thì lạHi nở nụ cườNuCi: "Thì ra là thế, tạui hạDZm tht là lỗ mãng rồi, ta nhn lỗi với đDwYuo hữnHju, nhưng còn mấPy tiểDwu t này thì ta phảli bắHEt đizi."

ThấGPOy Lâm Hiên xuấGPOt hin thì đJám tu sĩDw Tuyết Minh Môn mng rỡ, có đHRiu lúc này sắJc mt lạPi u ấXfm. Thiếu niên thầmon bí này không thân cũng chng quen cùng bọn họ, sao có thểBp trở mt với tu sĩDw cùng cấOTnp chứzDL?.

Tồi Hoa Lão Ma đLaHã nhe răng cườOTni xoay đXrZvu lạzDLi, đulang muốn thi triểLaHn thủ đhyhoạTJn sét git dit tr mấHRy tu sĩd kia thì thanh âm lườBali biếng của Lâm Hiên truyn vào tai: "Chm đZMã, Lâm mỗ đHEã nói qua cho phép ngươi ở đCMây đzBp thương ngườTzMi chưa."

LờYXYi này va ra, chúng tu sĩOTn hai mt nhìn nhau, vẻ mt va mng va sợ, mà Tồi Hoa Lão Ma lạZBzi như một bước hụt xuống vc, hắaAn chm rãi xoay ngườzDLi lạli: "ĐNuCo hữDwu nói vy là có ý gì?"

"Ý gì? Chng lẽ đXfBalo hữlu nghe không hiểHRu sao, mạnHjng mấZvy tiểXfu t kia sẽ do tạzi hạPTt quyết đaAHRn?" Lâm Hiên cằBalm khẽ nhếch, lạMnh lùng nói.

"Các hạXr là ngườZBzi quen của chúng ?"

"Không."

"Vy là ngươi là bằhBJng hữMu của Tuyết Minh Môn?" truyn copy t tunghoanh.com

"Đzo hữjPu không cầykGn đZBzoán lung tung, Tuyết Minh Môn gì đHRó, Lâm mỗ chưa nghe nói qua."

"Vy ngươi vì sao đJPối nghịGPOch cùng ta, chng lẽ .." Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lộ tia cổ quái: "Ngươi cũng coi trọng Chu nha đHzu này?"

Lâm Hiên không khỏi ho khan một tiếng, không ngờZBz lão ma này nghĩYX ai cũng đLaHu háo sắhBJc như hắHRn vy.

Lâm Hiên chưa kịMp lên tiếng thì một nữTzM t xinh đCMẹp đCMộng lòng ngườGPOi chợt xuấZMt hin ở giữjPa không trung. Đây mới thc s là quốc sắYXc thiên hương. Chu Thiến Như tuy cũng là m nữmo nhưng kém xa không kịhBJp.

Chng qua đOTnộng tác tiểmou nha đNuCDZmu lạdi tuyt không chút thục nữhBJ, bàn tay mm nâng lên, chỉnHj vào lão ma mắJng lên: "Ngươi là lão già không biết liêm sĩJ, lấHEy tâm tiểXru nhân đBalo lòng quân t, thiếu gia nhà ta là ngườTJi tốt, sao lạPTti lấYun nam bá nữJP, sở dĩuuZ xen vào vic này bởi nhìn ngươi khó chịJu mà thôi, lát nữRa sẽ đMHem ngươi Tru Hồn Luyn Phách, cho ngươi hiểOTnu đGPOược làm kẻ xấdu thì phảBali trảlZD giá thế nào."

Lâm Hiên trợn mắMt há mồm. Ở gầhBJn Nguyt Nhi hai trăm năm, nha đRzu kia luôn phi thườZvng ôn nhu ngoan ngoãn, không ngờkNY tính cách có một mt bạJo lc như vy.

Kỳ tht cũng khó trách nàng. Nàng va nghe đPTtối thoạTJi của mấdy ngườTzMi, đYXYã biết Tồi Hoa Lão Ma lấhyhy oán trảnHj ơn, khiến ngườHEi vô cùng căm phn.

ThứjP hai, lão ma lạRi còn nói thiếu gia nhìn trúng này tư sắRc chu nha đPNuCu, tuy biết rõ là nói by nhưng t nhiên trong lòng Nguyt Nhi có đliểCMm căm gin.

Nhìn dung nhan tuyt sắzDLc của Nguyt Nhi, trong mắBalt lão ma tràn đJYuy vẻ kinh dim. Sau đaAó lạXfi toát ra vẻ đaNháng tiếc, chỉZBz là âm hồn mà thôi.

HắaNhn hít vào một hơi, min cưỡng đXrem tầJPm mắizt chuyểNYXn khỏi khuôn mt thanh tú của Nguyt Nhi, trước mắLaHt còn có đzGPOi đBphyhch: "ĐCMo hữhyhu tht s muốn đDZmối đTzMJPch cùng lão phu?"

"Ngươi nghĩf tạCMi hạz ăn no rỗi vic, cùng ngươi nói giỡn phảJPi không?" Lâm Hiên cau mày lạhBJi, cườNuCi lạlZDnh nói.

"Được, nếu đulã có lờHi của đLaHYXo hữykGu, ta lin nểDw thểCM din ngươi mà thảTJ bọn họ rờRi đjPi" ThầNYXn sắHRc Tồi Hoa Lão Ma biến ảJo không ngng. Lúc sau mở ming.

HắhBJn không phảRi ngu ngốc, đZvối phương là tu sĩYX Nguyên Anh trung kỳ, âm hồn nữYu t kia cũng có tu vịBp Ngưng Đan hu kỳ, hơn nữLaHa còn có mấTJy ngườCMi Tuyết Minh Môn. Một khi đYXYộng thì kết cục của hắmon đHEa phầHEn là thảDZmm bạGPOi.

LờPTti còn chưa dứMHt thì hắln hóa thành một đCMlZDo kinh hồng, bay v phía không trung.

Vút...

Một tiếng xé gió truyn vào tai, một đYXYhyho thanh sắaAc kiếm khí chém tới v phía hắhyhn.


Lão ma gin dữzDL nhấkNYc tay, một tấOTnm thun bài bay ra đJPón đlZDỡ kiếm khí, hắmon nhìn chằPTtm chằzm vào Lâm Hiên mở ming gằPn tng chữmo: "ĐnHjo hữLaHu có ý gì, ta đTzMã giữNuC thểP din cho ngươi, vì sao còn muốn gây khó d?"

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá