Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảZHF: Huyn Vũ

QuyểHckn 5: Thiên Vân Thp NhịOfP Châu
Chương 346: Tồi Hoa Lão Ma

Dịtch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu"TẩAPu hỏa nhp ma!"

Chu Thiến Như là tu tiên giảoL Ngưng Đan kỳ, liếc mắPlt một cái lin nhìn ra ngườZni này bởi vì tu luyn sai lầDqm khiến chân nguyên nghịyPpch chuyểZiXn.

Tuy chưa mấvIt mạmnvng nhưng tình huống thp phầnn nguy cấAPp.

Nếu là một tu tiên giảpt khác, t nhiên coi là l vt trên trờINxi đwDNưa tới, còn cái gì phảaHi chầvIn chờEms, trước tiên là sát dit thư sinh rồi lấIy túi trữmnv vt.

Chng qua Chu Thiến Như không làm như vy, lạli lấEmsy ra một viên đmxan dược.

Bởi ngườPli này nghịsKvch chuyểnn chân nguyên, không biết là tu tiên giảI cấJZLp gì. Chng qua Hộ Tâm Đan do mu thân ban cho có hiu quảcBZ đEmsiu tứINxc, va lúc dùng cho tẩfvu hỏa nhp ma.

Đem đyoLan dược cho ngườEmsi này phục dụng, sau đDqó Chu Thiến Như yên lng lin rờahi đAPi.

Vốn cho là vic này đLBã qua. Nào biết một canh giờc sau, thư sinh kia đlột nhiên đluổi theo t phía sau, lạci hiểLBn lộ tu vịLC khiến ngườIi khiếp sợ. Kẻ suýt nữsKva chết kia lạPli là một Nguyên Anh kỳ lão quái.

Chu Thiến Như va mng va sợ, ngườNwyi tốt quảJZL nhiên là hồi báo.

Nhưng nữPl tu thin lương này đsKvã cao hứPhng quá sớm, sau khi thấAPy rõ thư sinh kia, ĐBami sư huynh cơ hồ sợ tới mứizc t giữiza không trung rơi xuống.

Tồi Hoa Lão Ma!

T ngoạqi hiu cũng có thểsKv biết nhân phẩAPm của lão ma, tham hoa háo sắyoLc, thích nhấct chính là đEmsem nữh tu làm đoLcnh lô tùy ý thái bổ, có đmnvôi khi buông tha nữmx t phàm nhân xinh đwDNẹp.

T khi xuấaht đsKvXJo tới nay, nữLB tu mắcc họa trong lão không đNcến một ngàn thì cũng tám trăm.

Lão ma không chỉv có háo sắAPc, còn tàn nhn ác đlộc, thích nhấBamt lấBamy oán trảyPp ơn.

Nghe nói hắDqn vốn là một cô nhi không nơi nương ta, có một lầtn bởi cướp đKkoạkt thc vt cùng chó hoang bịAP cắyoLn trọng thương. Khi hắnn sắEmsp chết, trùng hợp có một tu sĩyoL đZni ngang qua.

NgườZni này cứqu sống hắNwyn, v sau lạwDNi thấmnvy tư chấcBZt rấptt tốt nên thu làm môn hạc, đXJem một thân bảaHn lĩvnh truyn thụ.

Nếu một ngườhi khác khng đZHFJZLnh sẻ cảmxm đizộng ân sư, còn hắcn lạDqi mưu đZHFồ cướp đIoạBamt bảno vt của sư phụ, lin hạyPp đLCộc trong nước trà của thầvIy.

Lúc ấNwyy hắmxn đAPã là Ngưng đHckan sơ kì, lão sư kia là Ngưng Đan hu kỳ, có đBamiu đNwyộc dược kia dược lc quá bá đZifvo. Tu sĩOfP đxOEáng thương kia cuối cùng chết trong tay nghịPhch đINxồ. HắDqn nhân phẩyPpm trơ trẽn nhưng thiên phú rấnt tốt cung gp thiên đXXZkaAi cơ duyên, mấahy trăm năm sau đZiã Kết Anh thành công, vì thế càng thêm ngang ngược, không chuyn xấINxu nào không dám làm.

HắEmsn đxOEmxc tội không ít tông môn đsKvBami phái, bịZi vài tu sĩZn cùng cấPhp liên thủ bao vây. Tồi Hoa Lão Ma không đPhOfPch lạKki bịDq trọng thương, song hắJZLn tu luyn cũng có vài loạni đBamộn thut lợi hạyPpi, cuối cùng mới chạcy thoát đmnvược.

ThờoLi gian trước lão ma đcột phá Nguyên Anh trung kỳ, do pháp lc không đyoLủ cùng nóng vội mà chân nguyên nghịINxch chuyểZHFn, kết cục tẩZiu hỏa nhp ma, đnã nguy ngp đyPpến nơi thì Chu Thiến Như cứINxu thoát.

Lão ma không chỉEms không cảkm kích mà lạHcki thèm nhỏ dãi sắyPpc đKkẹp của ân nhân, muốn bắsKvt Chu Thiến Như làm đsKvKknh lô.

ThầFyJn thông hắINxn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dù vy đZHFám tu sĩDq Ngưng Đan kỳ không thểjIj ngăn cảjIjn đcBZược, mấaHy ngườxOEi quá sợ hai chỉn còn cách chạyPpy, theo thờINxi gian thì khoảAPng cách song phương ngày càng gầAPn.

SắBamc mt lão giảHck béo lùn xanh mét, lão là tu sĩt Ngưng Đan hu kỳ duy nhấPlt là trong năm ngườkaAi, lầXJn này sư tôn cho sư muội đwDNi ra lịkch lãm, nếu tiểZiXu sư muội gp chuyn gì xấmxu thì mạDqng nhỏ của lão cũng không còn.

Lúc này lão giảmx cắmxn cht răng, rốt cục hạZn quyết đZHFNcnh:

"Các sư đDq, tiểZnu sư muội, chúng ta có trốn cũng không thoát."

"Cái gì, không trốn thì chng lẽ ở chỗ này chờpt chết?" Lên tiếng là một tu sĩmx tóc đhỏ.

"H, bây giờBam mà trốn mới là tìm chết. TiểxOEu sư muội nói qua, lão ma tng thiếu chút nữPha ngã xuống, các ngươi không phát hin theo thờDqi gian thì khí tứvIc của hắvzn dầhn tăng lên sao, hin tạNwyi thc lc đvối phương chưa khôi phục, chúng ta vịLB tấyPpt không có sứzc liu mạINxng"

"ĐIi sư huynh, vy theo ý kiến của ngươi, chúng ta làm sao bây giờZHF?" Tu sĩNwy tóc đptỏ cau mày.

"Tiếp tục trốn chỉPl còn có đlườvIng chết, không bằoLng quay lạzi tranh đZiXBamu, phía trước có một tòa núi hoang sơn hiểqm trở, mượn dùng đZiXJa lợi, chúng ta liu mạizng cùng lão quái vt, năm ngườvzi liên thủ chưa chắyoLc không có hi vọng." Lão giảPh béo lùn liếm khóe ming, sắaHc mt âm trầHckm nói.

"Được, chúng ta nghe lờINxi ĐBami sư huynh, sống hay chết là ở lúc này." Một tu sĩXJ mày rm mắNwyt to cắDqn cht răng đZiồng ý nói.

Nhữmnvng ngườvi khác không có dịpt nghịFyJ gì, lúc này dng đlộn quang hạiz xuống bên trái núi hoang.

Năm ngườPhi đxOEIng theo phương vịLB ngũ hành bát quái, hiểDqn nhiên trong môn phái tng luyn tp liên thủ đvối đPhhch.

Sau một lúc lâu, một đlám mây gầxOEn một mu hin ratrong tầkm mắptt.

Đám mây không ngng cuồn cuộn, có tiếng sấsKvm nổ truyn ra, thanh thế kinh ngườhi.

SắZHFc mt năm ngườNwyi vô cùng khó coi, nhấPlt là Chu Thiến Như, thân thểPl mm mạxOEi phát run.

"Mọi ngườli đHckng sợ, lão quái vt chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta năm ngườHcki liên thủ, chỉaH cầINxn cẩyoLn thn thì vn còn có cơ hội thủ thắNcng " Lão giảZn béo lùn chm rãi nói, đvIương nhiên chỉI là tăng cao sĩZHF!

Sau đmxó lão vỗ vào ót một cái, phun ra một kin pháp bảHcko ánh vàng như một cái mỏ hạfvc.

Các tu sĩsKv còn lạcBZi cũng đsKvu tế ra pháp bảqo khổ tu nhiu năm. NhấZiXt thờNwyi, đFyJoLnh núi hoang sáng lạKkn hào quang.

Ầm! Đám mây lớn gầsKvn một mu đFyJã tới trước mắEmst, cách bọn họ hơn một trăm trượng, bên truyn ra một tiếng h lạyoLnh.

Thanh âm kia không lớn nhưng năm tu sĩPl Tuyết Minh phái như bịsKv sét đFyJánh, trên mt lộ vẻ thống khổ "Không ổn, mau vn công bảjIjo v tâm thầzn."

Lão giảq béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay bấkaAm nim pháp chú, một tầAPng kim quang hin trên mt, bộ dáng lúc này mới tốt hơn một chút.

MấkaAy ngườni khác thc lc yếu hơn, trong đEmsan đNcin lưu chuyểNcn linh lc thì không có trở ngạINxi gì, đjIjối phương không có tha cơ công kích mà chỉLB muốn dọa bọn họ mà thôi. Có đviu áp lc vô hình đJZLã bao phủ phạoLm vi vài dm.

Lão giảh béo lùn thầNcm kêu khổ, nhưng ngoài mt vn trấDqn đaHZiXnh, hướng v phía ma vân trên đmxkaAnh đcFyJu thi l: "Tin bối đINxKki giá quang lâm, không biết có gì chỉFyJ giáo?"

"H, đJZLến bây giờoL ngươi cầNwyn gì giảcBZ bộ, nhanh chóng giao nữz t trong bọn ngươi ra thì lão phu có thểKk tha cho các ngươi một mạhng." Trong đjIjám ma vân truyn đtến một thanh âm nam t, không khó nghe nhưng ngữfv khí có phầaHn hung l cùng ngoan đNcộc.

SắPlc mt lão giảxOE mp lùn càng trở nên khó coi, cườli khổ nói: "Tin bối, Chu sư muội tốt xấhu cũng có ân với ngườDqi..."

"H, lão phu thích nhấct là lấNwyy oán trảfv an, nếu không có nha đkvu kia thì lão phu sẽ chết, cho nên ta càng phảqi bắZnt nàng làm đvyPpnh lô, ai bảmnvo nàng có mắkt như mù, cứZiu ai không cứwDNu lạaHi cứZiu đkahi ác nhân như lão phu chứPh, ha ha ..."

Trong ma vân truyn ra tiếng cườcBZi đwDNJZLc ý, các tu sĩsKv Tuyết Minh Môn không khỏi hai mt nhìn nhau. Ở Tu Tiên giới lấwDNy oán trảsKv ơn cũng là bình thườqng nhưng đlu che che lấZiXp lấkp, lão quái vt trước mắlt, trơ trẽn thế này thì tht xưa nay hiếm.

Chu Thiến Như thầNwym hối hn t trách, nếu không phảahi nàng quá mứPhc khờFyJ dạni, sao gây ra đJZLOfPi họa này?

"Tin bối, ta biết ngườxOEi pháp lc thông thiên, hn cũng nhìn ra mấHcky ngườIi vãn bối đAPu là ngườDqi của Tuyết Minh Môn.”

"H, thì sao, Tuyết Minh Môn thc lc không kém nhưng lão phu có một ngườFyJi, ngươi cho là có thểZn uy hiếp đLBược ta?" Trong ma vân phát ra thanh âm lạhnh như băng, ẩhn ẩhn vẻ nổi gin.

"Tin bối hiểNcu lầnm, chúng ta nào dám vô l, chỉvz là muốn nhắlc nhở một câu. Chu sư muội chính là ái nữPh của chưởng môn sư bá, nếu ngườPhi mang nàng đpti sẽ kết thù với bổn môn, làm vy có đqáng giá hay không." Lão giảoL béo lùn va đZiZnm va xoa mở ming.

"Cái gì, nha đXXZcu kia là ái nữjIj của Chu lão quái?" Trong ma vân rốt cục lộ ra thanh âm ngp ngng.

"Chính xác" Lão giảvz béo lùn thầahm vui vẻ nhưng chưa thở ra thì một tiếng cườsKvi lớn lin truyn vào tai.

"Ha ha, lầPhn này tht đqúng là lão phu nht đwDNược bảizo. Nếu ở Tuyết Minh Sơn thì lão phu còn không dám làm gì, muốn trách thì trách nha đOfPZnu này số mnh không tốt. BắHckt nhi nữsKv của Chu lão quái đpt làm đyPpmnvnh lô, chắOfPc chắKkn vô cùng sảyoLng khoái".

"Các hạNc không sợ thành t đkjIjch của bổn môn trở sao?" SắyPpc mt lão giảkaA khẩyoLn trương.

"Có cái gì phảDqi sợ, ta còn tính nếu các ngươi nghe lờyoLi thì thảt cho một con đOfPườkaAng, nhưng hin tạizi… "

"…"

"T nhiên là đNwyem bọn ngươi dit khẩINxu, sau đZió đhem nha đPhyoLu kia đNwyi, không có ngườzi chứPlng kiến, Chu lão quái sao biết nhi nữah ở trong tay lão phu." Thanh âm kiêu ngạaho vạvIn phầizn còn chưa dứZHFt, đEmsám mây kia cuồn cuộn một trn, một thư sinh hơn tam tuầjIjn khá anh tuấPln tuổi xuấOfPt hin, trên trán có tà khí quanh quẩZnn. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

Không cầOfPn phảni nói, chính là Tồi Hoa Lão Ma.

"Động thủ!"

Đến nước này cầwDNu xin cũng vô ích. Lão giảPl béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái hung hăng đOfPiểINxm v phía trước. Pháp bảyoLo hình mỏ chim hạwDNc kia chợt lóe, huyn hóa ta một đINxBamo quang ảFyJnh màu vàng. Các tu sĩh khác cũng không dám chm tr. NhấZiXt thờvzi linh quang chói mắDqt, các kin pháp bảINxo tạkaAo thành đsKvem Tồi Hoa Lão Ma vây vào giữxOEa.

"Châu chấZiu đmnvá xe!"

Tồi Hoa Lão Ma không h sợ hãi, ngay cảoL pháp bảjIjo cũng không tế ra, chỉn thấLBy hắPln thu hai tay rồi chm rãi đwDNZiy v phía trước.
xem chương mới tạAPi tunghoanh(.)com
Ầm ầyoLm ! Một đEmsjIjo hỏa dim màu đZiXen xuấct hin, sau đZió hóa thành vài con quái thú, phi sư, phi hổ, không sợ hãi chút nào tranh đAPvIu cùng pháp bảko của mấvy ngườNci.

Mà lão quái vt khoanh tay đzNcng, vẻ mt ngạno ngh còn ánh mắsKvt thì không ngng quét tới quét lui trên thân thểz m l của Chu Thiến Như, kiêu ngạHcko mở ming.


"Nha đkLBu, ta khuyên ngươi bó tay chịEmsu trói, còn có thểiz đwDNỡ chịvIu khổ sở, v phầZin mấmnvy ngườZni các ngươi, nếu thứXXZc thờKki thì hãy mau t sát. Lát nữpta đLBZHF lão phu bắKkt đNwyược, không thểfv thiếu món Tru Hồn Luyn Phách hảNwyo hảAPo tra tấizn một phen."

***

"Thiếu gia, chàng còn không ra tay, chi bằkaAng đtv muội giáo huấOfPn lão gia hỏa kia một phen."

Lúc này Nguyt Nhi căm phn lên tiếng, kẻ trước mắNwyt tội ác tày trờcBZi thc hiếm thấmnvy.

"Chưa cầLCn vội."

Hai ngườaHi Lâm Hiên nấwDNp ở sau một tảLCng đAPá lớn cách đvó không xa. Với ẩFyJn nấEmsp thut của hắmnvn, đLCng nói tu tiên giảI Ngưng Đan kỳ mà dù là Tồi Hoa Lão Ma cũng không phát hin đjIjược.

NgườvIi mạahnh còn có ngườaHi mạaHnh hơn!

Song phương tranh đvzmxu một lát, lão quái vt kia rốt cục không còn kiên nhn. Ngoài ming hắtn nói nhẹ nhàng nhưng cũng có đZiiểBamm kiêng kịaH đkối với thân phn Chu Thiến Như.

Phụ mu đkaAu là tu sĩq Nguyên Anh kỳ, lạjIji có một tông môn lớn như vy làm chỗ da, một khi tin tứkc tiết lộ ra ngoài.

Tuy nơi này hoang vắEmsng nhưng khó nói không có ai đhi ngang qua, càng kéo dài càng bấmxt lợi. Nghĩt đmxến đBamây, trên mt lão ma hin sát khí âm hàn.

"Ha ha, đINxã nguyn ý chịlu tra tấfvn mà chết, lão phu sẽ thanh toàn cho các ngươi.”

Lão ma va cườLBi va há ming phun ra một khối cầZiXu màu vàng, hào quang tảEmsn đXXZi hin ra một pháp bảmxo hình cái kéo dài hơn một tấJZLc, mt ngoài lóe ra u quang

ThấaHy cảmxnh này, năm ngườZni kinh hãi, vốn cho là hợp năm ngườvIi lc có thểvz đFyJánh một lầkaAn, không ngờpt tu tiên giảyPp Nguyên Anh kỳ lợi hạyPpi đoLến thế này.

Lúc này cái kéo bắyoLn tới, pháp bảDqo hình mỏ chim hạmnvc đFyJEmsng mũi chịcu sào, trong tiếng răng rắLCc đaHã bịAP đLCối phương cắptt thành hai na.

BảOfPn mạFyJng pháp bảzo bịKk hủy, lão giảZHF béo lùn như bịoL đJZLEmsi chuỳ đjIjp trúng ngc, sắptc mt trắINxng như tờLB giấINxy phun ra một búng máu.

Tồi Hoa lão quái giương một tay lên, ma khí hắhc hồng sắOfPc lóe lên, lạxOEi một gã Ngưng Đan tu sĩJZL bịt đZiXánh hộc máu.

Còn lạZHFi hai ngườzi cc kỳ sợ hãi, vội đAPem pháp bảDqo thu v bảzo hộ ở trước ngườqi, không còn điznm lượng tiếp tục tiến công.

"Thc xin lỗi các sư huynh, là tiểOfPu muội làm liên lụy tới các ngươi."

Trên mt Chu Thiến Như hin tia thê lương, một thanh chủy thủ tinh xảOfPo trượt khỏi ống tay áo, bàn tay mm mạvi cầizm tht cht, không chút do d đXXZâm ngược v cái cổ trắkaAng như tuyết.

Chết ở chỗ này còn hơn bịZi lão quái kia bắDqt làm đptDqnh lô, đnáng tiếc phụ mu không rõ ràng, không thểI báo thù cho nàng.

"Sư muội, không thểLC!"

Lão giảAP béo mp cc kỳ sợ hãi, muốn cứXJu đzã không còn kịhp rồi. Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lạDqi lộ tia cườni lạEmsnh: "Muốn chết, nào có chuyn tốt như vy, sống hay chết là do ta quyết đDqoLnh chứiz không còn thuộc v các ngươi"

LờyoLi còn chưa xong lão đJZLã đDqiểjIjm ra một cái, đNcộng tác Chu Thiến Như chợt dng lạKki. Thân thểXJ bịfv pháp thut thầINxn bí dịcBZ thườyPpng giam cầvm không thểc đoLộng đoLy.

"Ha ha tiểsKvu m nhân, ta sao đZnPl ngươi chết đcược chứDq, quốc sắmnvc thiên hương như thế chết đZiXi chng phảwDNi là phí của trờFyJi hay sao, nên ngoan ngoãn làm đcjIjnh lô của lão phu đaHi."

Tiếng cườFyJi đjIjOfPc ý của lão ma truyn vào tai. Chu Thiến Như chỉv cảBamm thấIy một cỗ hàn ý băng lãnh t đyoLLCnh đZHFmnvu thng truyn tới lòng bàn chân, trong mắOfPt l quang trong suốt. Hn muốn lp tứOfPc chết đzi nhưng không nhúc nhích đptược một ngón tay.

Lão giảmx béo lùn kia va sợ va gin, mắEmst thấvzy sư muội chịFyJu nhục lạni không thểHck cứLBu nhưng thc lc hai bên chênh lch quá lớn, hin giờmnv lão t thân khó bảaho toàn.

Trong mắLBt Tồi Hoa Lão Ma hin vẻ tàn khốc, đfvang muốn thi thủ đxOEoạkn ác đaHộc giết chết bốn ngườHcki thì đKkột nhiên một tiếng cườPli lạLBnh truyn vào tai.

Kia thanh âm không lớn nhưng vẻ mt lão ma lạyPpi đZnông cứPlng lạEmsi. Quanh đXJay còn có tu tiên giảPl khác, không ngờpt có thểKk che dấizu khỏi thầcn thứPhc của hắcBZn. Ánh mắaht lão ma đsKvoLo qua, khuôn mt cảaHnh giác: "NgườvIi nào, dám giảvz thầyPpn giảz quỷ trước mt ão phu?"

"Các hạvz còn không nhìn ra tạjIji hạZnfvn thân ở chỗ này, còn có gì đnvI mà lớn lối?" Lâm Hiên chm rãi đcBZi ra t sau c thạAPch.

"Nguyên Anh trung kỳ!"

CảHckm ứXJng đPlược linh lc phát ra trên ngườqi Lâm Hiên, vẻ mt Tồi Hoa Lão Ma khó coi vô cùng. Tuy vy với bảkn tính hung ác. Lão không thối lui mà lạNci lộ vẻ bấZit thin: "ĐINxo hữhu trốn ở một bên là ý gì, muốn xen vào vic của ngườxOEi khác?"

"Ta trốn ở một bên?" Lâm Hiên buồn cườZii nói: "Tht s là va gióng trống va thổi tù, các ngươi quấHcky rầPly Lâm mỗ thanh tu, lạzi trách tội ngườcBZi chủ nhân như ta đZHFây là có ý gì?"

"Cái gì, nơi này là đAPộng phủ của đaHZiXo hữJZLu?"

Trên mt Tồi Hoa Lão Ma lộ vẻ ngạyPpc nhiên, nơi này linh khí cưc loãng. Đến cảZiX Trúc Cơ kỳ tu sĩk cũng nhìn không thun mắsKvt. Có đEmsiu đzôi mắDqt hắptn xoay đyoLộng thì lạPhi nở nụ cườJZLi: "Thì ra là thế, tạli hạsKv tht là lỗ mãng rồi, ta nhn lỗi với đqZHFo hữmnvu, nhưng còn mấNcy tiểcBZu t này thì ta phảoLi bắZnt đli."

ThấjIjy Lâm Hiên xuấoLt hin thì đOfPám tu sĩah Tuyết Minh Môn mng rỡ, có đhiu lúc này sắptc mt lạAPi u ấZim. Thiếu niên thầINxn bí này không thân cũng chng quen cùng bọn họ, sao có thểINx trở mt với tu sĩNwy cùng cấNwyp chứXJ?.

Tồi Hoa Lão Ma đXJã nhe răng cườxOEi xoay đvzsKvu lạFyJi, đtang muốn thi triểyoLn thủ đNcoạqn sét git dit tr mấAPy tu sĩKk kia thì thanh âm lườZii biếng của Lâm Hiên truyn vào tai: "Chm đoLã, Lâm mỗ đZiã nói qua cho phép ngươi ở đzây đLBDq thương ngườahi chưa."

LờZni này va ra, chúng tu sĩvz hai mt nhìn nhau, vẻ mt va mng va sợ, mà Tồi Hoa Lão Ma lạBami như một bước hụt xuống vc, hắzn chm rãi xoay ngườPhi lạLBi: "ĐPlo hữxOEu nói vy là có ý gì?"

"Ý gì? Chng lẽ đEmsZiXo hữptu nghe không hiểNcu sao, mạJZLng mấHcky tiểLBu t kia sẽ do tạsKvi hạmx quyết đAPtn?" Lâm Hiên cằXJm khẽ nhếch, lạknh lùng nói.

"Các hạJZL là ngườIi quen của chúng ?"

"Không."

"Vy là ngươi là bằHckng hữAPu của Tuyết Minh Môn?"

"Đho hữvIu không cầaHn đLBoán lung tung, Tuyết Minh Môn gì đvó, Lâm mỗ chưa nghe nói qua."

"Vy ngươi vì sao đmxối nghịsKvch cùng ta, chng lẽ .." Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lộ tia cổ quái: "Ngươi cũng coi trọng Chu nha đPlnu này?"

Lâm Hiên không khỏi ho khan một tiếng, không ngờZHF lão ma này nghĩZHF ai cũng đZHFu háo sắHckc như hắPhn vy.

Lâm Hiên chưa kịvzp lên tiếng thì một nữLB t xinh đPhẹp đcộng lòng ngườPhi chợt xuấzt hin ở giữjIja không trung. Đây mới thc s là quốc sắKkc thiên hương. Chu Thiến Như tuy cũng là m nữah nhưng kém xa không kịAPp.

Chng qua đZiộng tác tiểkaAu nha đJZLPlu lạZni tuyt không chút thục nữZi, bàn tay mm nâng lên, chỉyPp vào lão ma mắzng lên: "Ngươi là lão già không biết liêm sĩBam, lấcy tâm tiểXJu nhân đKko lòng quân t, thiếu gia nhà ta là ngườoLi tốt, sao lạqi lấZnn nam bá nữk, sở dĩoL xen vào vic này bởi nhìn ngươi khó chịvu mà thôi, lát nữAPa sẽ đAPem ngươi Tru Hồn Luyn Phách, cho ngươi hiểIu đvược làm kẻ xấzu thì phảOfPi trảv giá thế nào."

Lâm Hiên trợn mắfvt há mồm. Ở gầLCn Nguyt Nhi hai trăm năm, nha đyoLXXZu kia luôn phi thườmnvng ôn nhu ngoan ngoãn, không ngờcBZ tính cách có một mt bạXJo lc như vy.

Kỳ tht cũng khó trách nàng. Nàng va nghe đXJối thoạZiXi của mấDqy ngườwDNi, đBamã biết Tồi Hoa Lão Ma lấKky oán trảNc ơn, khiến ngườBami vô cùng căm phn.

ThứsKv hai, lão ma lạyoLi còn nói thiếu gia nhìn trúng này tư sắlc chu nha đzkaAu, tuy biết rõ là nói by nhưng t nhiên trong lòng Nguyt Nhi có đvIiểqm căm gin.

Nhìn dung nhan tuyt sắmnvc của Nguyt Nhi, trong mắkt lão ma tràn đxOEKky vẻ kinh dim. Sau đXJó lạcBZi toát ra vẻ đváng tiếc, chỉh là âm hồn mà thôi.

Hắhn hít vào một hơi, min cưỡng đkaAem tầLCm mắFyJt chuyểEmsn khỏi khuôn mt thanh tú của Nguyt Nhi, trước mắvzt còn có đcmnvi đEmsINxch: "Đizo hữmxu tht s muốn đmnvối đHckZich cùng lão phu?"

"Ngươi nghĩOfP tạXJi hạHck ăn no rỗi vic, cùng ngươi nói giỡn phảKki không?" Lâm Hiên cau mày lạLCi, cườBami lạwDNnh nói.

"Được, nếu đDqã có lờizi của đwDNwDNo hữcBZu, ta lin nểJZL thểNwy din ngươi mà thảiz bọn họ rờyoLi đJZLi" Thầkn sắnc Tồi Hoa Lão Ma biến ảmxo không ngng. Lúc sau mở ming.

Hắln không phảli ngu ngốc, đizối phương là tu sĩkaA Nguyên Anh trung kỳ, âm hồn nữFyJ t kia cũng có tu vịoL Ngưng Đan hu kỳ, hơn nữza còn có mấky ngườOfPi Tuyết Minh Môn. Một khi đJZLộng thì kết cục của hắOfPn đjIja phầmxn là thảNcm bạxOEi.

LờPhi còn chưa dứHckt thì hắmxn hóa thành một đXJzo kinh hồng, bay v phía không trung.

Vút...

Một tiếng xé gió truyn vào tai, một đJZLno thanh sắoLc kiếm khí chém tới v phía hắKkn.


Lão ma gin dữv nhấkaAc tay, một tấizm thun bài bay ra đaHón đaHỡ kiếm khí, hắLCn nhìn chằLBm chằkm vào Lâm Hiên mở ming gằkaAn tng chữI: "Đho hữaHu có ý gì, ta đDqã giữINx thểKk din cho ngươi, vì sao còn muốn gây khó d?"

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá