Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảJRO: Huyn Vũ

Quyểnqn 5: Thiên Vân Thp NhịAR Châu
Chương 346: Tồi Hoa Lão Ma

Dịfch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu"TẩiAnu hỏa nhp ma!"
xem chương mới tạGi tunghoanh(.)com
Chu Thiến Như là tu tiên giảJRO Ngưng Đan kỳ, liếc mắHJit một cái lin nhìn ra ngườnqi này bởi vì tu luyn sai lầZKm khiến chân nguyên nghịroxch chuyểOuIn.

Tuy chưa mấFft mạHJing nhưng tình huống thp phầKn nguy cấkZNp.

Nếu là một tu tiên giảG khác, t nhiên coi là l vt trên trờqi đGưa tới, còn cái gì phảXqli chầNKn chờWac, trước tiên là sát dit thư sinh rồi lấoqy túi trữoq vt.

Chng qua Chu Thiến Như không làm như vy, lạOuIi lấroxy ra một viên đXqlan dược.

Bởi ngườRrTi này nghịxVch chuyểAn chân nguyên, không biết là tu tiên giảgn cấfp gì. Chng qua Hộ Tâm Đan do mu thân ban cho có hiu quảFf đKiu tứCAc, va lúc dùng cho tẩOuIu hỏa nhp ma.

Đem đuHan dược cho ngườfi này phục dụng, sau đEkLó Chu Thiến Như yên lng lin rờARi đnMWi.

Vốn cho là vic này đnqã qua. Nào biết một canh giờK sau, thư sinh kia đWGột nhiên đnMWuổi theo t phía sau, lạGi hiểqn lộ tu vịWxr khiến ngườKi khiếp sợ. Kẻ suýt nữWaca chết kia lạRrTi là một Nguyên Anh kỳ lão quái.

Chu Thiến Như va mng va sợ, ngườHJii tốt quảMH nhiên là hồi báo.

Nhưng nữTJ tu thin lương này đOuIã cao hứHng quá sớm, sau khi thấIYy rõ thư sinh kia, Đboi sư huynh cơ hồ sợ tới mứkZNc t giữRrTa không trung rơi xuống.

Tồi Hoa Lão Ma!

T ngoạfi hiu cũng có thểK biết nhân phẩcXnm của lão ma, tham hoa háo sắMHc, thích nhấgEWt chính là đWxrem nữJJP tu làm đCAkZNnh lô tùy ý thái bổ, có đKôi khi buông tha nữq t phàm nhân xinh đJROẹp.

T khi xuấPHWt đlGMHo tới nay, nữo tu mắJROc họa trong lão không đCAến một ngàn thì cũng tám trăm.

Lão ma không chỉnq có háo sắKc, còn tàn nhn ác đcXnộc, thích nhấKt lấXqly oán trảLbC ơn.

Nghe nói hắWxrn vốn là một cô nhi không nơi nương ta, có một lầcXnn bởi cướp đGoạFft thc vt cùng chó hoang bịPHW cắHJin trọng thương. Khi hắLbCn sắlGp chết, trùng hợp có một tu sĩgEW đHi ngang qua.

NgườgKi này cứHJiu sống hắKn, v sau lạFfi thấPHWy tư chấWxrt rấPHWt tốt nên thu làm môn hạRrT, đroxem một thân bảXqln lĩKnh truyn thụ.

Nếu một ngườWaci khác khng đWGNKnh sẻ cảKm đxgvộng ân sư, còn hắIYn lạKi mưu đIYồ cướp đagFoạcXnt bảcXno vt của sư phụ, lin hạCA đWacộc trong nước trà của thầXqly.

Lúc ấoy hắARn đXqlã là Ngưng đgnan sơ kì, lão sư kia là Ngưng Đan hu kỳ, có đKiu đOqộc dược kia dược lc quá bá đuHuHo. Tu sĩRrT đGáng thương kia cuối cùng chết trong tay nghịLbCch đboồ. HắWacn nhân phẩXqlm trơ trẽn nhưng thiên phú rấiAnt tốt cung gp thiên đARIYi cơ duyên, mấTJy trăm năm sau đIYã Kết Anh thành công, vì thế càng thêm ngang ngược, không chuyn xấnMWu nào không dám làm.

Hắxgvn đGrmc tội không ít tông môn đFfGi phái, bịxgv vài tu sĩJRO cùng cấlGp liên thủ bao vây. Tồi Hoa Lão Ma không đboAch lạARi bịrox trọng thương, song hắHn tu luyn cũng có vài loạKi đqộn thut lợi hạKi, cuối cùng mới chạuHy thoát đTJược.

ThờiAni gian trước lão ma đHJiột phá Nguyên Anh trung kỳ, do pháp lc không đkZNủ cùng nóng vội mà chân nguyên nghịKch chuyểOqn, kết cục tẩHJiu hỏa nhp ma, đHJiã nguy ngp đOuIến nơi thì Chu Thiến Như cứOuIu thoát.

Lão ma không chỉgn không cảroxm kích mà lạFfi thèm nhỏ dãi sắlGc đPHWẹp của ân nhân, muốn bắKt Chu Thiến Như làm đKZgZnh lô.

ThầxVn thông hắGn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dù vy đnqám tu sĩOq Ngưng Đan kỳ không thểOq ngăn cảTJn đEkLược, mấLbCy ngườFfi quá sợ hai chỉXql còn cách chạHJiy, theo thờRrTi gian thì khoảqng cách song phương ngày càng gầagFn.

Sắxgvc mt lão giảK béo lùn xanh mét, lão là tu sĩZgZ Ngưng Đan hu kỳ duy nhấZgZt là trong năm ngườLbCi, lầxVn này sư tôn cho sư muội đWaci ra lịgnch lãm, nếu tiểbou sư muội gp chuyn gì xấrmu thì mạbong nhỏ của lão cũng không còn.

Lúc này lão giảnMW cắZgZn cht răng, rốt cục hạrm quyết đxgvWGnh:

"Các sư đHJi, tiểHu sư muội, chúng ta có trốn cũng không thoát."

"Cái gì, không trốn thì chng lẽ ở chỗ này chờkZN chết?" Lên tiếng là một tu sĩAR tóc đkZNỏ.

"H, bây giờPHW mà trốn mới là tìm chết. TiểuHu sư muội nói qua, lão ma tng thiếu chút nữgKa ngã xuống, các ngươi không phát hin theo thờWxri gian thì khí tứARc của hắnMWn dầnqn tăng lên sao, hin tạPHWi thc lc đNKối phương chưa khôi phục, chúng ta vịH tấOuIt không có sứfc liu mạKng"

"ĐWGi sư huynh, vy theo ý kiến của ngươi, chúng ta làm sao bây giờRrT?" Tu sĩagF tóc đagFỏ cau mày.

"Tiếp tục trốn chỉWxr còn có đvdườJROng chết, không bằJJPng quay lạKi tranh đxgvJJPu, phía trước có một tòa núi hoang sơn hiểWacm trở, mượn dùng đGboa lợi, chúng ta liu mạiAnng cùng lão quái vt, năm ngườnMWi liên thủ chưa chắXqlc không có hi vọng." Lão giảHJi béo lùn liếm khóe ming, sắKc mt âm trầbom nói.

"Được, chúng ta nghe lờqi Đgni sư huynh, sống hay chết là ở lúc này." Một tu sĩIY mày rm mắOqt to cắOuIn cht răng đHJiồng ý nói.

NhữagFng ngườxVi khác không có dịnq nghịnMW gì, lúc này dng đkZNộn quang hạxgv xuống bên trái núi hoang.

Năm ngườOqi đgEWlGng theo phương vịiAn ngũ hành bát quái, hiểAn nhiên trong môn phái tng luyn tp liên thủ đxVối đWGOqch.

Sau một lúc lâu, một đLbCám mây gầRrTn một mu hin ratrong tầHJim mắgnt.

Đám mây không ngng cuồn cuộn, có tiếng sấrmm nổ truyn ra, thanh thế kinh ngườlGi.

Sắoqc mt năm ngườOuIi vô cùng khó coi, nhấCAt là Chu Thiến Như, thân thểxV mm mạboi phát run.

"Mọi ngườlGi đKng sợ, lão quái vt chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta năm ngườiAni liên thủ, chỉlG cầARn cẩOuIn thn thì vn còn có cơ hội thủ thắXqlng " Lão giảXql béo lùn chm rãi nói, đJROương nhiên chỉcXn là tăng cao sĩA!

Sau đcXnó lão vỗ vào ót một cái, phun ra một kin pháp bảIYo ánh vàng như một cái mỏ hạxVc.

Các tu sĩAR còn lạARi cũng đAu tế ra pháp bảgno khổ tu nhiu năm. NhấiAnt thờoqi, đOuIEkLnh núi hoang sáng lạHn hào quang.

Ầm! Đám mây lớn gầKn một mu đXqlã tới trước mắFft, cách bọn họ hơn một trăm trượng, bên truyn ra một tiếng h lạbonh.

Thanh âm kia không lớn nhưng năm tu sĩgn Tuyết Minh phái như bịK sét đuHánh, trên mt lộ vẻ thống khổ "Không ổn, mau vn công bảiAno v tâm thầOuIn."

Lão giảNK béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay bấTJm nim pháp chú, một tầfng kim quang hin trên mt, bộ dáng lúc này mới tốt hơn một chút.

MấKy ngườqi khác thc lc yếu hơn, trong đAan đWxrin lưu chuyểCAn linh lc thì không có trở ngạKi gì, đroxối phương không có tha cơ công kích mà chỉrm muốn dọa bọn họ mà thôi. Có đZKiu áp lc vô hình đZKã bao phủ phạgKm vi vài dm.

Lão giảIY béo lùn thầWxrm kêu khổ, nhưng ngoài mt vn trấon đARKnh, hướng v phía ma vân trên đxgvEkLnh đPHWiAnu thi l: "Tin bối đnMWgni giá quang lâm, không biết có gì chỉRrT giáo?"

"H, đRrTến bây giờXql ngươi cầoqn gì giảnMW bộ, nhanh chóng giao nữbo t trong bọn ngươi ra thì lão phu có thểG tha cho các ngươi một mạroxng." Trong đKám ma vân truyn đKến một thanh âm nam t, không khó nghe nhưng ngữEkL khí có phầgnn hung l cùng ngoan đXqlộc.

SắHJic mt lão giảgEW mp lùn càng trở nên khó coi, cườXqli khổ nói: "Tin bối, Chu sư muội tốt xấkZNu cũng có ân với ngườHJii..."

"H, lão phu thích nhấOuIt là lấWGy oán trảgEW an, nếu không có nha điAnWxru kia thì lão phu sẽ chết, cho nên ta càng phảoqi bắAt nàng làm đkZNKnh lô, ai bảoo nàng có mắZKt như mù, cứWxru ai không cứNKu lạGi cứZKu đKroxi ác nhân như lão phu chứuH, ha ha ..."

Trong ma vân truyn ra tiếng cườoqi đRrTxgvc ý, các tu sĩgK Tuyết Minh Môn không khỏi hai mt nhìn nhau. Ở Tu Tiên giới lấTJy oán trảWxr ơn cũng là bình thườXqlng nhưng đou che che lấPHWp lấHJip, lão quái vt trước mắWGt, trơ trẽn thế này thì tht xưa nay hiếm.

Chu Thiến Như thầJJPm hối hn t trách, nếu không phảoi nàng quá mứgEWc khờWxr dạxgvi, sao gây ra đoJROi họa này?

"Tin bối, ta biết ngườWaci pháp lc thông thiên, hn cũng nhìn ra mấKy ngườNKi vãn bối đZgZu là ngườqi của Tuyết Minh Môn.”

"H, thì sao, Tuyết Minh Môn thc lc không kém nhưng lão phu có một ngườHi, ngươi cho là có thểvd uy hiếp đrmược ta?" Trong ma vân phát ra thanh âm lạGnh như băng, ẩkZNn ẩxgvn vẻ nổi gin.

"Tin bối hiểIYu lầom, chúng ta nào dám vô l, chỉZgZ là muốn nhắuHc nhở một câu. Chu sư muội chính là ái nữgK của chưởng môn sư bá, nếu ngườkZNi mang nàng đlGi sẽ kết thù với bổn môn, làm vy có đGáng giá hay không." Lão giảMH béo lùn va đAZKm va xoa mở ming.

"Cái gì, nha đZKAu kia là ái nữK của Chu lão quái?" Trong ma vân rốt cục lộ ra thanh âm ngp ngng.

"Chính xác" Lão giảK béo lùn thầXqlm vui vẻ nhưng chưa thở ra thì một tiếng cườgni lớn lin truyn vào tai.

"Ha ha, lầHn này tht đvdúng là lão phu nht đroxược bảPHWo. Nếu ở Tuyết Minh Sơn thì lão phu còn không dám làm gì, muốn trách thì trách nha đRrTfu này số mnh không tốt. BắHt nhi nữnMW của Chu lão quái đf làm đlGgKnh lô, chắnqc chắagFn vô cùng sảKng khoái".

"Các hạMH không sợ thành t đWaciAnch của bổn môn trở sao?" SắkZNc mt lão giảo khẩcXnn trương.

"Có cái gì phảkZNi sợ, ta còn tính nếu các ngươi nghe lờKi thì thảgn cho một con đKườvdng, nhưng hin tạgKi… "

"…"

"T nhiên là đMHem bọn ngươi dit khẩWGu, sau điAnó đAem nha đvdWacu kia đHJii, không có ngườZgZi chứfng kiến, Chu lão quái sao biết nhi nữG ở trong tay lão phu." Thanh âm kiêu ngạoo vạxgvn phầAn còn chưa dứuHt, đboám mây kia cuồn cuộn một trn, một thư sinh hơn tam tuầWxrn khá anh tuấrmn tuổi xuấxVt hin, trên trán có tà khí quanh quẩxgvn.

Không cầCAn phảoqi nói, chính là Tồi Hoa Lão Ma.

"Động thủ!"

Đến nước này cầnMWu xin cũng vô ích. Lão giảgn béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái hung hăng đLbCiểgEWm v phía trước. Pháp bảkZNo hình mỏ chim hạLbCc kia chợt lóe, huyn hóa ta một đEkLnqo quang ảgnnh màu vàng. Các tu sĩo khác cũng không dám chm tr. NhấgKt thờcXni linh quang chói mắRrTt, các kin pháp bảKo tạARo thành đRrTem Tồi Hoa Lão Ma vây vào giữRrTa.

"Châu chấZKu đXqlá xe!"

Tồi Hoa Lão Ma không h sợ hãi, ngay cảFf pháp bảboo cũng không tế ra, chỉAR thấoy hắiAnn thu hai tay rồi chm rãi đGKy v phía trước.

Ầm ầJROm ! Một đTJWaco hỏa dim màu đPHWen xuấZgZt hin, sau đlGó hóa thành vài con quái thú, phi sư, phi hổ, không sợ hãi chút nào tranh đgnKu cùng pháp bảJJPo của mấJROy ngườMHi.

Mà lão quái vt khoanh tay đoqARng, vẻ mt ngạKo ngh còn ánh mắxgvt thì không ngng quét tới quét lui trên thân thểOuI m l của Chu Thiến Như, kiêu ngạGo mở ming.


"Nha đJJPNKu, ta khuyên ngươi bó tay chịcXnu trói, còn có thểFf đagFỡ chịxVu khổ sở, v phầXqln mấFfy ngườiAni các ngươi, nếu thứxgvc thờKi thì hãy mau t sát. Lát nữrma đKnMW lão phu bắXqlt đWacược, không thểA thiếu món Tru Hồn Luyn Phách hảWGo hảZKo tra tấgKn một phen."

***

"Thiếu gia, chàng còn không ra tay, chi bằPHWng đHHJi muội giáo huấqn lão gia hỏa kia một phen."

Lúc này Nguyt Nhi căm phn lên tiếng, kẻ trước mắuHt tội ác tày trờrmi thc hiếm thấOqy.

"Chưa cầKn vội."

Hai ngườKi Lâm Hiên nấOqp ở sau một tảqng đxVá lớn cách đRrTó không xa. Với ẩon nấXqlp thut của hắWxrn, đGng nói tu tiên giảZK Ngưng Đan kỳ mà dù là Tồi Hoa Lão Ma cũng không phát hin đKược.

NgườOuIi mạJROnh còn có ngườZKi mạCAnh hơn!

Song phương tranh đGCAu một lát, lão quái vt kia rốt cục không còn kiên nhn. Ngoài ming hắgEWn nói nhẹ nhàng nhưng cũng có đKiểqm kiêng kịK đJJPối với thân phn Chu Thiến Như.

Phụ mu đNKu là tu sĩPHW Nguyên Anh kỳ, lạPHWi có một tông môn lớn như vy làm chỗ da, một khi tin tứGc tiết lộ ra ngoài.

Tuy nơi này hoang vắJROng nhưng khó nói không có ai đEkLi ngang qua, càng kéo dài càng bấKt lợi. Nghĩrox đRrTến đoây, trên mt lão ma hin sát khí âm hàn.

"Ha ha, đgnã nguyn ý chịARu tra tấMHn mà chết, lão phu sẽ thanh toàn cho các ngươi.”

Lão ma va cườNKi va há ming phun ra một khối cầxVu màu vàng, hào quang tảAn đgKi hin ra một pháp bảWGo hình cái kéo dài hơn một tấOqc, mt ngoài lóe ra u quang

ThấagFy cảAnh này, năm ngườKi kinh hãi, vốn cho là hợp năm ngườxVi lc có thểo đxVánh một lầWxrn, không ngờxgv tu tiên giảAR Nguyên Anh kỳ lợi hạKi đMHến thế này.

Lúc này cái kéo bắMHn tới, pháp bảKo hình mỏ chim hạLbCc đOqlGng mũi chịrmu sào, trong tiếng răng rắcXnc điAnã bịoq đkZNối phương cắAt thành hai na.

BảHJin mạnqng pháp bảRrTo bịrm hủy, lão giảuH béo lùn như bịRrT đARrmi chuỳ điAnp trúng ngc, sắgEWc mt trắbong như tờK giấWGy phun ra một búng máu.

Tồi Hoa lão quái giương một tay lên, ma khí hắIYc hồng sắnqc lóe lên, lạWGi một gã Ngưng Đan tu sĩXql bịFf đWxránh hộc máu.

Còn lạJROi hai ngườnqi cc kỳ sợ hãi, vội đTJem pháp bảqo thu v bảqo hộ ở trước ngườNKi, không còn đPHWMHm lượng tiếp tục tiến công.

"Thc xin lỗi các sư huynh, là tiểbou muội làm liên lụy tới các ngươi."

Trên mt Chu Thiến Như hin tia thê lương, một thanh chủy thủ tinh xảRrTo trượt khỏi ống tay áo, bàn tay mm mạfi cầnMWm tht cht, không chút do d đEkLâm ngược v cái cổ trắoqng như tuyết.

Chết ở chỗ này còn hơn bịH lão quái kia bắARt làm đnqgnnh lô, đuHáng tiếc phụ mu không rõ ràng, không thểHJi báo thù cho nàng.

"Sư muội, không thểK!"

Lão giảK béo mp cc kỳ sợ hãi, muốn cứoqu đrmã không còn kịfp rồi. Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lạiAni lộ tia cườcXni lạlGnh: "Muốn chết, nào có chuyn tốt như vy, sống hay chết là do ta quyết đkZNnMWnh chứoq không còn thuộc v các ngươi"

LờZKi còn chưa xong lão đNKã đKiểxVm ra một cái, đcXnộng tác Chu Thiến Như chợt dng lạWaci. Thân thểK bịoq pháp thut thầMHn bí dịvd thườbong giam cầroxm không thểWG đgKộng đxVy.

"Ha ha tiểMHu m nhân, ta sao đLbCZK ngươi chết đKược chứxV, quốc sắWxrc thiên hương như thế chết đqi chng phảboi là phí của trờgni hay sao, nên ngoan ngoãn làm đAPHWnh lô của lão phu đlGi."

Tiếng cườGi đAoc ý của lão ma truyn vào tai. Chu Thiến Như chỉxgv cảlGm thấAy một cỗ hàn ý băng lãnh t đoLbCnh đWacXqlu thng truyn tới lòng bàn chân, trong mắGt l quang trong suốt. Hn muốn lp tứlGc chết đlGi nhưng không nhúc nhích đWacược một ngón tay.

Lão giảOuI béo lùn kia va sợ va gin, mắWGt thấKy sư muội chịPHWu nhục lạGi không thểrox cứrmu nhưng thc lc hai bên chênh lch quá lớn, hin giờMH lão t thân khó bảGo toàn.

Trong mắOuIt Tồi Hoa Lão Ma hin vẻ tàn khốc, đHang muốn thi thủ đWGoạon ác đfộc giết chết bốn ngườKi thì điAnột nhiên một tiếng cườEkLi lạagFnh truyn vào tai.

Kia thanh âm không lớn nhưng vẻ mt lão ma lạxVi đgKông cứJROng lạuHi. Quanh đJJPay còn có tu tiên giảWG khác, không ngờo có thểgEW che dấMHu khỏi thầTJn thứMHc của hắoqn. Ánh mắgEWt lão ma đOuInqo qua, khuôn mt cảxgvnh giác: "NgườAi nào, dám giảRrT thầgKn giảrox quỷ trước mt ão phu?"

"Các hạoq còn không nhìn ra tạgKi hạOuIRrTn thân ở chỗ này, còn có gì đOuIK mà lớn lối?" Lâm Hiên chm rãi đEkLi ra t sau c thạkZNch.

"Nguyên Anh trung kỳ!"

CảiAnm ứCAng đgKược linh lc phát ra trên ngườnMWi Lâm Hiên, vẻ mt Tồi Hoa Lão Ma khó coi vô cùng. Tuy vy với bảOuIn tính hung ác. Lão không thối lui mà lạxVi lộ vẻ bấCAt thin: "Đroxo hữnqu trốn ở một bên là ý gì, muốn xen vào vic của ngườOuIi khác?"
truyn đHược lấKy t website tung hoanh
"Ta trốn ở một bên?" Lâm Hiên buồn cườuHi nói: "Tht s là va gióng trống va thổi tù, các ngươi quấHJiy rầlGy Lâm mỗ thanh tu, lạxgvi trách tội ngườGi chủ nhân như ta đAây là có ý gì?"

"Cái gì, nơi này là đgEWộng phủ của đIYHo hữGu?"

Trên mt Tồi Hoa Lão Ma lộ vẻ ngạqc nhiên, nơi này linh khí cưc loãng. Đến cảoq Trúc Cơ kỳ tu sĩWxr cũng nhìn không thun mắJROt. Có đgKiu đWxrôi mắTJt hắagFn xoay đagFộng thì lạAi nở nụ cườGi: "Thì ra là thế, tạqi hạHJi tht là lỗ mãng rồi, ta nhn lỗi với đJJPHJio hữqu, nhưng còn mấZKy tiểZKu t này thì ta phảKi bắcXnt đFfi."

Thấvdy Lâm Hiên xuấRrTt hin thì đRrTám tu sĩgK Tuyết Minh Môn mng rỡ, có đEkLiu lúc này sắMHc mt lạARi u ấPHWm. Thiếu niên thầxVn bí này không thân cũng chng quen cùng bọn họ, sao có thểlG trở mt với tu sĩXql cùng cấKp chứOuI?.

Tồi Hoa Lão Ma đKã nhe răng cườboi xoay đnMWEkLu lạEkLi, đEkLang muốn thi triểkZNn thủ đnqoạPHWn sét git dit tr mấZgZy tu sĩMH kia thì thanh âm lườRrTi biếng của Lâm Hiên truyn vào tai: "Chm đfã, Lâm mỗ đARã nói qua cho phép ngươi ở đNKây đARvd thương ngườZgZi chưa."

Lờvdi này va ra, chúng tu sĩA hai mt nhìn nhau, vẻ mt va mng va sợ, mà Tồi Hoa Lão Ma lạvdi như một bước hụt xuống vc, hắWxrn chm rãi xoay ngườvdi lạJJPi: "Đqo hữHJiu nói vy là có ý gì?"

"Ý gì? Chng lẽ đGHJio hữRrTu nghe không hiểEkLu sao, mạIYng mấJROy tiểlGu t kia sẽ do tạWaci hạxV quyết đWGIYn?" Lâm Hiên cằCAm khẽ nhếch, lạKnh lùng nói.

"Các hạoq là ngườlGi quen của chúng ?"

"Không."

"Vy là ngươi là bằJROng hữvdu của Tuyết Minh Môn?"

"ĐlGo hữZgZu không cầgnn đvdoán lung tung, Tuyết Minh Môn gì đgEWó, Lâm mỗ chưa nghe nói qua."

"Vy ngươi vì sao đKối nghịKch cùng ta, chng lẽ .." Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lộ tia cổ quái: "Ngươi cũng coi trọng Chu nha đIYJROu này?"

Lâm Hiên không khỏi ho khan một tiếng, không ngờcXn lão ma này nghĩZgZ ai cũng đZKu háo sắcXnc như hắARn vy.

Lâm Hiên chưa kịlGp lên tiếng thì một nữOq t xinh đIYẹp đJROộng lòng ngườGi chợt xuấKt hin ở giữMHa không trung. Đây mới thc s là quốc sắFfc thiên hương. Chu Thiến Như tuy cũng là m nữMH nhưng kém xa không kịJJPp.

Chng qua đJROộng tác tiểGu nha đuHuHu lạHJii tuyt không chút thục nữA, bàn tay mm nâng lên, chỉgK vào lão ma mắTJng lên: "Ngươi là lão già không biết liêm sĩA, lấlGy tâm tiểrmu nhân đWxro lòng quân t, thiếu gia nhà ta là ngườrmi tốt, sao lạIYi lấWxrn nam bá nữRrT, sở dĩK xen vào vic này bởi nhìn ngươi khó chịgKu mà thôi, lát nữGa sẽ đfem ngươi Tru Hồn Luyn Phách, cho ngươi hiểrmu đgnược làm kẻ xấXqlu thì phảxgvi trảrm giá thế nào."

Lâm Hiên trợn mắWGt há mồm. Ở gầKn Nguyt Nhi hai trăm năm, nha đvdvdu kia luôn phi thườMHng ôn nhu ngoan ngoãn, không ngờiAn tính cách có một mt bạKo lc như vy.

Kỳ tht cũng khó trách nàng. Nàng va nghe đWacối thoạnqi của mấOqy ngườARi, đrmã biết Tồi Hoa Lão Ma lấZKy oán trảZgZ ơn, khiến ngườWGi vô cùng căm phn.

ThứJJP hai, lão ma lạIYi còn nói thiếu gia nhìn trúng này tư sắKc chu nha đTJXqlu, tuy biết rõ là nói by nhưng t nhiên trong lòng Nguyt Nhi có đOuIiểOqm căm gin.

Nhìn dung nhan tuyt sắKc của Nguyt Nhi, trong mắJROt lão ma tràn đHJinMWy vẻ kinh dim. Sau đOqó lạGi toát ra vẻ đLbCáng tiếc, chỉlG là âm hồn mà thôi.

HắGn hít vào một hơi, min cưỡng đWxrem tầiAnm mắOqt chuyểgKn khỏi khuôn mt thanh tú của Nguyt Nhi, trước mắot còn có đZgZCAi đxgvvdch: "Đqo hữnqu tht s muốn đrmối đnqJROch cùng lão phu?"

"Ngươi nghĩAR tạAi hạvd ăn no rỗi vic, cùng ngươi nói giỡn phảJROi không?" Lâm Hiên cau mày lạRrTi, cườJROi lạoqnh nói.

"Được, nếu đqã có lờiAni của đMHxVo hữgEWu, ta lin nểMH thểkZN din ngươi mà thảH bọn họ rờWGi đKi" ThầJROn sắWGc Tồi Hoa Lão Ma biến ảKo không ngng. Lúc sau mở ming.

HắgKn không phảHJii ngu ngốc, đNKối phương là tu sĩoq Nguyên Anh trung kỳ, âm hồn nữbo t kia cũng có tu vịNK Ngưng Đan hu kỳ, hơn nữxgva còn có mấroxy ngườZKi Tuyết Minh Môn. Một khi đKộng thì kết cục của hắnMWn đvda phầcXnn là thảIYm bạHi.

LờHJii còn chưa dứHJit thì hắRrTn hóa thành một đnqiAno kinh hồng, bay v phía không trung.

Vút...

Một tiếng xé gió truyn vào tai, một đWGXqlo thanh sắARc kiếm khí chém tới v phía hắroxn.


Lão ma gin dữHJi nhấgnc tay, một tấHJim thun bài bay ra đxgvón đAỡ kiếm khí, hắfn nhìn chằZgZm chằJJPm vào Lâm Hiên mở ming gằWacn tng chữnq: "ĐEkLo hữHu có ý gì, ta đWxrã giữIY thểgEW din cho ngươi, vì sao còn muốn gây khó d?"

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá

banner