Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 346 : Tồi Hoa Lão Ma
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảAC: Huyn Vũ

QuyểGOn 5: Thiên Vân Thp NhịPGr Châu
Chương 346: Tồi Hoa Lão Ma

DịQch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu"TẩzEu hỏa nhp ma!"

Chu Thiến Như là tu tiên giảE Ngưng Đan kỳ, liếc mắCCt một cái lin nhìn ra ngườvDCi này bởi vì tu luyn sai lầqXMm khiến chân nguyên nghịxch chuyểcWFn.

Tuy chưa mấcWFt mạNQng nhưng tình huống thp phầhfn nguy cấCCp.

Nếu là một tu tiên giảvc khác, t nhiên coi là l vt trên trờUFi đgAUưa tới, còn cái gì phảKMgi chầxn chờkT, trước tiên là sát dit thư sinh rồi lấosQy túi trữC vt.

Chng qua Chu Thiến Như không làm như vy, lạoLi lấCy ra một viên đbToan dược.

Bởi ngườZcvi này nghịKnNch chuyểvcn chân nguyên, không biết là tu tiên giảWd cấTpp gì. Chng qua Hộ Tâm Đan do mu thân ban cho có hiu quảKMg đrgiu tứZcvc, va lúc dùng cho tẩgCu hỏa nhp ma.

Đem đosQan dược cho ngườDi này phục dụng, sau đKMgó Chu Thiến Như yên lng lin rờDi đszki.

Vốn cho là vic này đPPã qua. Nào biết một canh giờvc sau, thư sinh kia đrgột nhiên đCCuổi theo t phía sau, lạnxi hiểAHAn lộ tu vịC khiến ngườFyi khiếp sợ. Kẻ suýt nữDa chết kia lạTi là một Nguyên Anh kỳ lão quái.

Chu Thiến Như va mng va sợ, ngườPGri tốt quảPGr nhiên là hồi báo.
xem chương mới tạxi tunghoanh(.)com
Nhưng nữGO tu thin lương này đnDã cao hứCng quá sớm, sau khi thấKMgy rõ thư sinh kia, ĐgAUi sư huynh cơ hồ sợ tới mứFyc t giữCa không trung rơi xuống.

Tồi Hoa Lão Ma!

T ngoạvci hiu cũng có thểnx biết nhân phẩMom của lão ma, tham hoa háo sắPc, thích nhấoLt chính là đXZKem nữnD tu làm đzEhfnh lô tùy ý thái bổ, có đPGrôi khi buông tha nữoL t phàm nhân xinh đMbPẹp.

T khi xuấnxt đszkTo tới nay, nữoL tu mắPPc họa trong lão không đzEến một ngàn thì cũng tám trăm.

Lão ma không chỉszk có háo sắszkc, còn tàn nhn ác đCộc, thích nhấszkt lấmQPy oán trảUF ơn.

Nghe nói hắgAUn vốn là một cô nhi không nơi nương ta, có một lầkTn bởi cướp đXZKoạFt thc vt cùng chó hoang bịvDC cắkTn trọng thương. Khi hắTn sắoLp chết, trùng hợp có một tu sĩP đCi ngang qua.

NgườkTi này cứPKmu sống hắFn, v sau lạTi thấvDCy tư chấAHAt rấMbPt tốt nên thu làm môn hạvvh, đrgem một thân bảrgn lĩNQnh truyn thụ.

Nếu một ngườgCi khác khng đffqACnh sẻ cảFym đkTộng ân sư, còn hắQUn lạDi mưu đCCồ cướp đcWFoạPGrt bảbToo vt của sư phụ, lin hạGO đnDộc trong nước trà của thầhfy.

Lúc ấHPoy hắxn đxã là Ngưng đDan sơ kì, lão sư kia là Ngưng Đan hu kỳ, có đoLiu đcWFộc dược kia dược lc quá bá đrgUFo. Tu sĩC đCáng thương kia cuối cùng chết trong tay nghịszkch đgCồ. HắTpn nhân phẩffqm trơ trẽn nhưng thiên phú rấGOt tốt cung gp thiên đmQPGOi cơ duyên, mấxy trăm năm sau đosQã Kết Anh thành công, vì thế càng thêm ngang ngược, không chuyn xấPGru nào không dám làm.

HắGOn đPKmFyc tội không ít tông môn đPQi phái, bịU vài tu sĩPGr cùng cấffqp liên thủ bao vây. Tồi Hoa Lão Ma không đvcCch lạQvgi bịPP trọng thương, song hắEn tu luyn cũng có vài loạqXMi đgAUộn thut lợi hạQi, cuối cùng mới chạnxy thoát đQvgược.

ThờCCi gian trước lão ma đgAUột phá Nguyên Anh trung kỳ, do pháp lc không đMoủ cùng nóng vội mà chân nguyên nghịoLch chuyểFn, kết cục tẩWdu hỏa nhp ma, đMbPã nguy ngp đvcến nơi thì Chu Thiến Như cứxu thoát.

Lão ma không chỉgC không cảCCm kích mà lạPKmi thèm nhỏ dãi sắCc đWdẹp của ân nhân, muốn bắcWFt Chu Thiến Như làm đTpQvgnh lô.

Thầhfn thông hắTn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng dù vy đTám tu sĩU Ngưng Đan kỳ không thểMbP ngăn cảxn đszkược, mấPGry ngườvDCi quá sợ hai chỉC còn cách chạWdy, theo thờnxi gian thì khoảCng cách song phương ngày càng gầqXMn.

Sắnxc mt lão giảbTo béo lùn xanh mét, lão là tu sĩCC Ngưng Đan hu kỳ duy nhấGOt là trong năm ngườDi, lầPKmn này sư tôn cho sư muội đPGri ra lịszkch lãm, nếu tiểvcu sư muội gp chuyn gì xấMbPu thì mạFyng nhỏ của lão cũng không còn.

Lúc này lão giảbTo cắFn cht răng, rốt cục hạGO quyết đoLCnh:

"Các sư đPGr, tiểQUu sư muội, chúng ta có trốn cũng không thoát."

"Cái gì, không trốn thì chng lẽ ở chỗ này chờvvh chết?" Lên tiếng là một tu sĩnx tóc đkTỏ.

"H, bây giờszk mà trốn mới là tìm chết. Tiểnxu sư muội nói qua, lão ma tng thiếu chút nữcWFa ngã xuống, các ngươi không phát hin theo thờACi gian thì khí tứUFc của hắNQn dầUFn tăng lên sao, hin tạNQi thc lc đUối phương chưa khôi phục, chúng ta vịGO tấnDt không có sứXZKc liu mạvDCng"

"ĐNQi sư huynh, vy theo ý kiến của ngươi, chúng ta làm sao bây giờXZK?" Tu sĩqXM tóc đKnNỏ cau mày.

"Tiếp tục trốn chỉNQ còn có đnDườNQng chết, không bằzEng quay lạzEi tranh đQvgFyu, phía trước có một tòa núi hoang sơn hiểMbPm trở, mượn dùng đPPgAUa lợi, chúng ta liu mạUng cùng lão quái vt, năm ngườvDCi liên thủ chưa chắTc không có hi vọng." Lão giảszk béo lùn liếm khóe ming, sắTc mt âm trầzEm nói.

"Được, chúng ta nghe lờPi ĐMoi sư huynh, sống hay chết là ở lúc này." Một tu sĩnx mày rm mắPGrt to cắQn cht răng đZcvồng ý nói.

NhữQng ngườDi khác không có dịPP nghịFy gì, lúc này dng đgCộn quang hạP xuống bên trái núi hoang.

Năm ngườPi đWdvcng theo phương vịKMg ngũ hành bát quái, hiểnxn nhiên trong môn phái tng luyn tp liên thủ đmQPối đTpUch.

Sau một lúc lâu, một đCám mây gầCn một mu hin ratrong tầoLm mắDt.

Đám mây không ngng cuồn cuộn, có tiếng sấcWFm nổ truyn ra, thanh thế kinh ngườTpi.

SắzEc mt năm ngườrgi vô cùng khó coi, nhấkTt là Chu Thiến Như, thân thểhf mm mạTpi phát run.

"Mọi ngườoLi đgAUng sợ, lão quái vt chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta năm ngườCCi liên thủ, chỉKMg cầPn cẩhfn thn thì vn còn có cơ hội thủ thắMbPng " Lão giảPKm béo lùn chm rãi nói, đosQương nhiên chỉqXM là tăng cao sĩHPo!

Sau đnDó lão vỗ vào ót một cái, phun ra một kin pháp bảNQo ánh vàng như một cái mỏ hạTpc.

Các tu sĩGO còn lạAHAi cũng đmQPu tế ra pháp bảgCo khổ tu nhiu năm. NhấEt thờAHAi, đPqXMnh núi hoang sáng lạbTon hào quang.

Ầm! Đám mây lớn gầKnNn một mu đTpã tới trước mắFt, cách bọn họ hơn một trăm trượng, bên truyn ra một tiếng h lạZcvnh.

Thanh âm kia không lớn nhưng năm tu sĩF Tuyết Minh phái như bịbTo sét đmQPánh, trên mt lộ vẻ thống khổ "Không ổn, mau vn công bảZcvo v tâm thầgCn."

Lão giảMbP béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay bấAHAm nim pháp chú, một tầMong kim quang hin trên mt, bộ dáng lúc này mới tốt hơn một chút.

MấFy ngườCi khác thc lc yếu hơn, trong đNQan đWdin lưu chuyểcWFn linh lc thì không có trở ngạZcvi gì, đEối phương không có tha cơ công kích mà chỉXZK muốn dọa bọn họ mà thôi. Có đosQiu áp lc vô hình đvvhã bao phủ phạgCm vi vài dm.

Lão giảQU béo lùn thầCm kêu khổ, nhưng ngoài mt vn trấPn đTvvhnh, hướng v phía ma vân trên đhfszknh đTNQu thi l: "Tin bối đosQTi giá quang lâm, không biết có gì chỉHPo giáo?"

"H, đbToến bây giờosQ ngươi cầcWFn gì giảmQP bộ, nhanh chóng giao nữD t trong bọn ngươi ra thì lão phu có thểKMg tha cho các ngươi một mạQvgng." Trong đAHAám ma vân truyn đCến một thanh âm nam t, không khó nghe nhưng ngữF khí có phầvcn hung l cùng ngoan đQộc.

SắQUc mt lão giảQvg mp lùn càng trở nên khó coi, cườCi khổ nói: "Tin bối, Chu sư muội tốt xấFyu cũng có ân với ngườPGri..."

"H, lão phu thích nhấXZKt là lấmQPy oán trảgAU an, nếu không có nha đDrgu kia thì lão phu sẽ chết, cho nên ta càng phảvDCi bắosQt nàng làm đUgCnh lô, ai bảUFo nàng có mắnDt như mù, cứQvgu ai không cứnxu lạWdi cứUFu đnDDi ác nhân như lão phu chứcWF, ha ha ..."

Trong ma vân truyn ra tiếng cườQUi đUvDCc ý, các tu sĩosQ Tuyết Minh Môn không khỏi hai mt nhìn nhau. Ở Tu Tiên giới lấKnNy oán trảPKm ơn cũng là bình thườDng nhưng đTpu che che lấszkp lấqXMp, lão quái vt trước mắMbPt, trơ trẽn thế này thì tht xưa nay hiếm.

Chu Thiến Như thầCm hối hn t trách, nếu không phảzEi nàng quá mứFc khờFy dạvDCi, sao gây ra đnDqXMi họa này?

"Tin bối, ta biết ngườFyi pháp lc thông thiên, hn cũng nhìn ra mấbToy ngườFyi vãn bối đgAUu là ngườQi của Tuyết Minh Môn.”

"H, thì sao, Tuyết Minh Môn thc lc không kém nhưng lão phu có một ngườDi, ngươi cho là có thểXZK uy hiếp đPược ta?" Trong ma vân phát ra thanh âm lạgAUnh như băng, ẩosQn ẩbTon vẻ nổi gin.

"Tin bối hiểzEu lầPPm, chúng ta nào dám vô l, chỉPGr là muốn nhắxc nhở một câu. Chu sư muội chính là ái nữvc của chưởng môn sư bá, nếu ngườQUi mang nàng đWdi sẽ kết thù với bổn môn, làm vy có đoLáng giá hay không." Lão giảoL béo lùn va đgCACm va xoa mở ming.

"Cái gì, nha đKMgKnNu kia là ái nữQ của Chu lão quái?" Trong ma vân rốt cục lộ ra thanh âm ngp ngng.

"Chính xác" Lão giảPGr béo lùn thầvDCm vui vẻ nhưng chưa thở ra thì một tiếng cườNQi lớn lin truyn vào tai.

"Ha ha, lầoLn này tht đszkúng là lão phu nht đGOược bảMbPo. Nếu ở Tuyết Minh Sơn thì lão phu còn không dám làm gì, muốn trách thì trách nha đQvgosQu này số mnh không tốt. Bắvct nhi nữMo của Chu lão quái đvvh làm đACTnh lô, chắosQc chắNQn vô cùng sảQUng khoái".

"Các hạMo không sợ thành t đmQPPGrch của bổn môn trở sao?" SắgAUc mt lão giảMo khẩPPn trương.

"Có cái gì phảPi sợ, ta còn tính nếu các ngươi nghe lờosQi thì thảgAU cho một con đKnNườDng, nhưng hin tạPPi… "

"…"

"T nhiên là đUFem bọn ngươi dit khẩPGru, sau đFyó đPKmem nha đhfgAUu kia đWdi, không có ngườbToi chứbTong kiến, Chu lão quái sao biết nhi nữMo ở trong tay lão phu." Thanh âm kiêu ngạQUo vạQn phầQvgn còn chưa dứZcvt, đnxám mây kia cuồn cuộn một trn, một thư sinh hơn tam tuầvDCn khá anh tuấFyn tuổi xuấszkt hin, trên trán có tà khí quanh quẩUn.

Không cầosQn phảvci nói, chính là Tồi Hoa Lão Ma.

"Động thủ!"

Đến nước này cầcWFu xin cũng vô ích. Lão giảTp béo lùn hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, ngón trỏ cùng ngón cái hung hăng đCiểgCm v phía trước. Pháp bảHPoo hình mỏ chim hạcWFc kia chợt lóe, huyn hóa ta một đTqXMo quang ảZcvnh màu vàng. Các tu sĩFy khác cũng không dám chm tr. NhấUFt thờkTi linh quang chói mắMot, các kin pháp bảszko tạZcvo thành đgCem Tồi Hoa Lão Ma vây vào giữffqa.

"Châu chấWdu đFá xe!"

Tồi Hoa Lão Ma không h sợ hãi, ngay cảC pháp bảgAUo cũng không tế ra, chỉgAU thấKMgy hắQvgn thu hai tay rồi chm rãi đEPPy v phía trước.

Ầm ầUm ! Một đnxvco hỏa dim màu đPen xuấFyt hin, sau đAHAó hóa thành vài con quái thú, phi sư, phi hổ, không sợ hãi chút nào tranh đnDCu cùng pháp bảPo của mấMoy ngườzEi.

Mà lão quái vt khoanh tay đXZKnDng, vẻ mt ngạkTo ngh còn ánh mắoLt thì không ngng quét tới quét lui trên thân thểP m l của Chu Thiến Như, kiêu ngạQo mở ming.


"Nha đPPNQu, ta khuyên ngươi bó tay chịnDu trói, còn có thểKMg đUỡ chịQu khổ sở, v phầoLn mấXZKy ngườDi các ngươi, nếu thứnDc thờTpi thì hãy mau t sát. Lát nữEa đNQU lão phu bắszkt đQUược, không thểGO thiếu món Tru Hồn Luyn Phách hảvco hảFo tra tấQvgn một phen."

***

"Thiếu gia, chàng còn không ra tay, chi bằoLng đMbPPP muội giáo huấxn lão gia hỏa kia một phen."

Lúc này Nguyt Nhi căm phn lên tiếng, kẻ trước mắrgt tội ác tày trờxi thc hiếm thấKnNy.

"Chưa cầQUn vội."

Hai ngườTpi Lâm Hiên nấCCp ở sau một tảAHAng đCá lớn cách đCó không xa. Với ẩvvhn nấosQp thut của hắQvgn, đQUng nói tu tiên giảFy Ngưng Đan kỳ mà dù là Tồi Hoa Lão Ma cũng không phát hin đhfược.

NgườNQi mạQUnh còn có ngườgCi mạZcvnh hơn!

Song phương tranh đoLKnNu một lát, lão quái vt kia rốt cục không còn kiên nhn. Ngoài ming hắosQn nói nhẹ nhàng nhưng cũng có đgCiểFm kiêng kịF đWdối với thân phn Chu Thiến Như.

Phụ mu đGOu là tu sĩFy Nguyên Anh kỳ, lạDi có một tông môn lớn như vy làm chỗ da, một khi tin tứKMgc tiết lộ ra ngoài.

Tuy nơi này hoang vắPGrng nhưng khó nói không có ai đKMgi ngang qua, càng kéo dài càng bấnxt lợi. NghĩcWF đXZKến đNQây, trên mt lão ma hin sát khí âm hàn.

"Ha ha, đFyã nguyn ý chịnxu tra tấUFn mà chết, lão phu sẽ thanh toàn cho các ngươi.”

Lão ma va cườosQi va há ming phun ra một khối cầszku màu vàng, hào quang tảPn đMbPi hin ra một pháp bảosQo hình cái kéo dài hơn một tấHPoc, mt ngoài lóe ra u quang

ThấDy cảWdnh này, năm ngườTpi kinh hãi, vốn cho là hợp năm ngườQUi lc có thểszk đxánh một lầUFn, không ngờKMg tu tiên giảAC Nguyên Anh kỳ lợi hạMoi đPPến thế này.

Lúc này cái kéo bắmQPn tới, pháp bảqXMo hình mỏ chim hạGOc đbToPGrng mũi chịvcu sào, trong tiếng răng rắFc đQvgã bịmQP đTối phương cắKMgt thành hai na.

BảKMgn mạPPng pháp bảWdo bịFy hủy, lão giảMbP béo lùn như bịP đkTffqi chuỳ đTpp trúng ngc, sắHPoc mt trắxng như tờbTo giấQvgy phun ra một búng máu.

Tồi Hoa lão quái giương một tay lên, ma khí hắKMgc hồng sắPKmc lóe lên, lạTi một gã Ngưng Đan tu sĩszk bịMbP đUánh hộc máu.

Còn lạHPoi hai ngườUi cc kỳ sợ hãi, vội đFyem pháp bảPPo thu v bảKMgo hộ ở trước ngườCCi, không còn đcWFvcm lượng tiếp tục tiến công.

"Thc xin lỗi các sư huynh, là tiểgCu muội làm liên lụy tới các ngươi."

Trên mt Chu Thiến Như hin tia thê lương, một thanh chủy thủ tinh xảUo trượt khỏi ống tay áo, bàn tay mm mạbToi cầTm tht cht, không chút do d đPKmâm ngược v cái cổ trắzEng như tuyết.

Chết ở chỗ này còn hơn bịHPo lão quái kia bắAHAt làm đQUFnh lô, đFáng tiếc phụ mu không rõ ràng, không thểNQ báo thù cho nàng.

"Sư muội, không thểP!"

Lão giảrg béo mp cc kỳ sợ hãi, muốn cứkTu đTã không còn kịHPop rồi. Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lạosQi lộ tia cườvvhi lạCnh: "Muốn chết, nào có chuyn tốt như vy, sống hay chết là do ta quyết đFyzEnh chứvvh không còn thuộc v các ngươi"

LờzEi còn chưa xong lão đMbPã đxiểKnNm ra một cái, đFộng tác Chu Thiến Như chợt dng lạTi. Thân thểvDC bịgAU pháp thut thầCn bí dịZcv thườQng giam cầFm không thểXZK đQUộng đQy.
truyn đKnNược lấKnNy t website tung hoanh
"Ha ha tiểffqu m nhân, ta sao đFygAU ngươi chết đxược chứcWF, quốc sắzEc thiên hương như thế chết đMoi chng phảvDCi là phí của trờgAUi hay sao, nên ngoan ngoãn làm đvDCvDCnh lô của lão phu đUi."

Tiếng cườosQi đCPPc ý của lão ma truyn vào tai. Chu Thiến Như chỉgAU cảoLm thấosQy một cỗ hàn ý băng lãnh t đACkTnh đgCqXMu thng truyn tới lòng bàn chân, trong mắrgt l quang trong suốt. Hn muốn lp tứosQc chết đoLi nhưng không nhúc nhích đffqược một ngón tay.

Lão giảvc béo lùn kia va sợ va gin, mắcWFt thấPKmy sư muội chịgCu nhục lạCi không thểHPo cứoLu nhưng thc lc hai bên chênh lch quá lớn, hin giờF lão t thân khó bảvDCo toàn.

Trong mắUFt Tồi Hoa Lão Ma hin vẻ tàn khốc, đWdang muốn thi thủ đrgoạUFn ác đvvhộc giết chết bốn ngườTi thì đnDột nhiên một tiếng cườTi lạszknh truyn vào tai.

Kia thanh âm không lớn nhưng vẻ mt lão ma lạQUi đvcông cứKMgng lạnxi. Quanh đPKmay còn có tu tiên giảFy khác, không ngờvc có thểQvg che dấACu khỏi thầEn thứZcvc của hắACn. Ánh mắHPot lão ma đzEGOo qua, khuôn mt cảbTonh giác: "Ngườhfi nào, dám giảvc thầGOn giảbTo quỷ trước mt ão phu?"

"Các hạQ còn không nhìn ra tạGOi hạkTWdn thân ở chỗ này, còn có gì đszkHPo mà lớn lối?" Lâm Hiên chm rãi đnxi ra t sau c thạvDCch.

"Nguyên Anh trung kỳ!"

CảmQPm ứACng đTược linh lc phát ra trên ngườrgi Lâm Hiên, vẻ mt Tồi Hoa Lão Ma khó coi vô cùng. Tuy vy với bảMbPn tính hung ác. Lão không thối lui mà lạvci lộ vẻ bấCt thin: "ĐXZKo hữAHAu trốn ở một bên là ý gì, muốn xen vào vic của ngườCi khác?"

"Ta trốn ở một bên?" Lâm Hiên buồn cườHPoi nói: "Tht s là va gióng trống va thổi tù, các ngươi quấUFy rầKnNy Lâm mỗ thanh tu, lạZcvi trách tội ngườPi chủ nhân như ta đKnNây là có ý gì?"

"Cái gì, nơi này là đPPộng phủ của đPGrszko hữszku?"

Trên mt Tồi Hoa Lão Ma lộ vẻ ngạvDCc nhiên, nơi này linh khí cưc loãng. Đến cảCC Trúc Cơ kỳ tu sĩU cũng nhìn không thun mắzEt. Có đNQiu đhfôi mắqXMt hắDn xoay đvDCộng thì lạWdi nở nụ cườAHAi: "Thì ra là thế, tạTi hạD tht là lỗ mãng rồi, ta nhn lỗi với đXZKKnNo hữPGru, nhưng còn mấPPy tiểPKmu t này thì ta phảTi bắkTt đQi."

ThấPKmy Lâm Hiên xuấvct hin thì đgCám tu sĩHPo Tuyết Minh Môn mng rỡ, có đszkiu lúc này sắMoc mt lạTpi u ấnDm. Thiếu niên thầMon bí này không thân cũng chng quen cùng bọn họ, sao có thểC trở mt với tu sĩHPo cùng cấFyp chứhf?.

Tồi Hoa Lão Ma đxã nhe răng cườoLi xoay đrgACu lạKnNi, đPKmang muốn thi triểkTn thủ đMbPoạQvgn sét git dit tr mấqXMy tu sĩKMg kia thì thanh âm lườKMgi biếng của Lâm Hiên truyn vào tai: "Chm đcWFã, Lâm mỗ đKnNã nói qua cho phép ngươi ở đFây đqXMkT thương ngườmQPi chưa."

Lờvci này va ra, chúng tu sĩbTo hai mt nhìn nhau, vẻ mt va mng va sợ, mà Tồi Hoa Lão Ma lạEi như một bước hụt xuống vc, hắEn chm rãi xoay ngườzEi lạPGri: "ĐGOo hữMbPu nói vy là có ý gì?"

"Ý gì? Chng lẽ đcWFCo hữKnNu nghe không hiểPGru sao, mạUng mấNQy tiểPPu t kia sẽ do tạTi hạTp quyết đFvDCn?" Lâm Hiên cằEm khẽ nhếch, lạMonh lùng nói.

"Các hạvvh là ngườvDCi quen của chúng ?"

"Không."

"Vy là ngươi là bằWdng hữMbPu của Tuyết Minh Môn?"

"ĐHPoo hữvvhu không cầZcvn đCCoán lung tung, Tuyết Minh Môn gì đQvgó, Lâm mỗ chưa nghe nói qua."

"Vy ngươi vì sao đzEối nghịPPch cùng ta, chng lẽ .." Khóe ming Tồi Hoa Lão Ma lộ tia cổ quái: "Ngươi cũng coi trọng Chu nha đXZKnxu này?"

Lâm Hiên không khỏi ho khan một tiếng, không ngờGO lão ma này nghĩZcv ai cũng đFyu háo sắPc như hắACn vy.

Lâm Hiên chưa kịbTop lên tiếng thì một nữAC t xinh đEẹp đGOộng lòng ngườEi chợt xuấMbPt hin ở giữGOa không trung. Đây mới thc s là quốc sắACc thiên hương. Chu Thiến Như tuy cũng là m nữPGr nhưng kém xa không kịCp.

Chng qua đCộng tác tiểxu nha đFEu lạgAUi tuyt không chút thục nữhf, bàn tay mm nâng lên, chỉosQ vào lão ma mắvDCng lên: "Ngươi là lão già không biết liêm sĩGO, lấcWFy tâm tiểZcvu nhân đWdo lòng quân t, thiếu gia nhà ta là ngườnDi tốt, sao lạvci lấzEn nam bá nữgAU, sở dĩMo xen vào vic này bởi nhìn ngươi khó chịcWFu mà thôi, lát nữTa sẽ đmQPem ngươi Tru Hồn Luyn Phách, cho ngươi hiểffqu đHPoược làm kẻ xấgAUu thì phảDi trảnD giá thế nào."

Lâm Hiên trợn mắACt há mồm. Ở gầPGrn Nguyt Nhi hai trăm năm, nha đvDCzEu kia luôn phi thườTpng ôn nhu ngoan ngoãn, không ngờzE tính cách có một mt bạEo lc như vy.

Kỳ tht cũng khó trách nàng. Nàng va nghe đNQối thoạHPoi của mấCy ngườUi, đoLã biết Tồi Hoa Lão Ma lấgAUy oán trảE ơn, khiến ngườQUi vô cùng căm phn.

ThứAHA hai, lão ma lạWdi còn nói thiếu gia nhìn trúng này tư sắvvhc chu nha đGOkTu, tuy biết rõ là nói by nhưng t nhiên trong lòng Nguyt Nhi có đvvhiểUFm căm gin.

Nhìn dung nhan tuyt sắgAUc của Nguyt Nhi, trong mắhft lão ma tràn đqXMUy vẻ kinh dim. Sau đPGró lạDi toát ra vẻ đKMgáng tiếc, chỉC là âm hồn mà thôi.

Hắxn hít vào một hơi, min cưỡng đvDCem tầTm mắUt chuyểnxn khỏi khuôn mt thanh tú của Nguyt Nhi, trước mắTpt còn có đQQvgi đTpNQch: "ĐDo hữrgu tht s muốn đhfối đxQch cùng lão phu?"

"Ngươi nghĩrg tạPi hạPGr ăn no rỗi vic, cùng ngươi nói giỡn phảcWFi không?" Lâm Hiên cau mày lạxi, cườXZKi lạmQPnh nói.

"Được, nếu đPPã có lờHPoi của đosQxo hữPPu, ta lin nểbTo thểHPo din ngươi mà thảcWF bọn họ rờCCi đffqi" ThầqXMn sắvDCc Tồi Hoa Lão Ma biến ảnxo không ngng. Lúc sau mở ming.

HắGOn không phảKMgi ngu ngốc, đgCối phương là tu sĩQvg Nguyên Anh trung kỳ, âm hồn nữUF t kia cũng có tu vịNQ Ngưng Đan hu kỳ, hơn nữEa còn có mấosQy ngườgCi Tuyết Minh Môn. Một khi đvvhộng thì kết cục của hắosQn đgAUa phầhfn là thảCm bạFyi.

LờHPoi còn chưa dứvvht thì hắKMgn hóa thành một đPCCo kinh hồng, bay v phía không trung.

Vút...

Một tiếng xé gió truyn vào tai, một đnxhfo thanh sắgCc kiếm khí chém tới v phía hắQvgn.


Lão ma gin dữC nhấgAUc tay, một tấWdm thun bài bay ra đcWFón đFỡ kiếm khí, hắszkn nhìn chằFym chằUFm vào Lâm Hiên mở ming gằKnNn tng chữU: "ĐDo hữvvhu có ý gì, ta đPGrã giữzE thểffq din cho ngươi, vì sao còn muốn gây khó d?"

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá