Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảeXq: Huyn Vũ

Quyểvuhn 5: Thiên Vân Thp NhịHS Châu
Chương 345: Luyn hóa hỏa kiếp

DịGch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.euNa giờpMu sau.

" Thiếu gia, ngươi tính mở đGộng phủ ở chỗ này?" Nguyt Nhi ngạCVc nhiên hỏi.

Lâm Hiên mỉJGm cườeXqi nói." Nàng nghĩJG là nơi này linh khí khá loãng không thích hợp tu luyn! Chng qua không h gì, ta chỉhRt muốn đOkem nhữwbCng thứG thu đUIược ở Vân LĩpMunh Sơn x lý"

TrảXji qua một loạgt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng bỏ ý đJGMTnh tìm lãnh đjywNa. Muốn tăng tu vịnuy không phảINi một sớm một chiu. NhữJUYng bảOko vt mới thu đUIfược, nhữing thứIN khác không nói. Nếu có thểIN s dụng đRIWược thanh tàn kiếm Thông Thiên Linh Bảro, cho dù gp mt Tân Nguyt công chúa cũng không phảwbCi sợ nàng nữra.

Qua thờKzi gian một tuầOkn trà, Lâm Hiên đvsã mở đvsược một đGộng phủ đzơn sơ nhưng rộng rãi. Sau đqó bày ra trn pháp, lạqii lnh cho Thi ma cùng Xuyên Sơn Giáp trấUIfn giữJG bên ngoài, sau đbcó hắnuyn mới yên tâm tiến nhp vào trong.

Trước tiên ngủ một giấIc, thầBCvn thanh khí sáng Lâm Hiên mới đrến phòng luyn công khoanh chân mà ngồi.

HắINn lấIgy ra một cái hộp ngọc ra, mt ngoài có dán vài tấuym phù trin, Nguyên Anh của Huyết Ma tôn giảfq đCVang bịmjU giam cầuJKm ở trong đtUó.

Lâm Hiên bấSSnm tay, tấCEm phù không gió t cháy, nắJGp hộp vù một tiếng, lộ ra một Nguyên Anh có làn da ngăm đWFen.

Trên mt nó tràn đRIWCEy vẻ oán đXrộc nhưng khí tứCEc lạqii phi thườUng mỏng manh, ma lc toàn thân đfqã không còn đuJKủ ba thành ở thờIi toàn thịfqnh:

" Tiểru t, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi."

"ĐRo hữWFu yên tâm đXri, sau khi sưu hồn ngươi, ta sẽ dùng ngươi tế luyn pháp bảjo, Nguyên Anh tốt như vy tuyt thểIN không lãng phí." Lâm Hiên vân đNHORIWm phong thanh nói.

"Ngươi..." Huyết Ma tôn giảIg va sợ va gin, nghĩnuy đrến hu quảYme đjáng sợ của huyết tế thì trên mt lộ ra vài phầBCvn sợ hãi. Lâm Hiên nào không có tâm tình dây dưa, vươn tay ra đUIiểYmem nhẹ một cái, một đfqwbCo thanh quang bắMTn giữia mi tâm đfqối phương.

" A!" Huyết Ma run rẩUy cảuJK ngườJUYi, trong ming phát ra tiếng kêu thống khổ rồi lin ngấRIWt đBCvi.
"Không cho ngươi chút chút đIau khổ thì tưởng tạvuhi hạfq là ngườfqi nhân t hay sao?"

Lâm Hiên lạInh lùng mở ming, thc ra hắSSnn làm vy không phảqii muốn tra tấnuyn lão ma, là đRIWU phòng nga thờwbCi đBCviểmjUm sưu hồn bịXr đXjối phương đuyộng tay chân.

Nghe nói tạwbCi thờbci thượng cổ, cổ tu thiên tài sáng tạGo ra nhữmjUng bí thut quỷ dịJG, có thểRIW bóp méo hiu quảIN sưu hồn. Tuy rằqing khảyvJ năng Huyết Ma biết đRược không lớn nhưng Lâm Hiên không thểXj không phòng bịr.

Sau đCVó hắgn bắUIt đCVmjUu thi triểvsn sưu hồn. ĐXjo mắnuyt sau một tuầXrn trà, Lâm Hiên rút tay v thì khẽ nhíu mày: "Thiếu gia, có tìm đzược phương pháp thăng cấWFp Ma Anh không?"

"Có..." Lâm Hiên chầuyn chờXj nói rồi khẽ thở dài một cái, nhau, Ma Anh Quyết tuy huyn diu nhưng vn còn kém xa bí thut đhRt nhịqi Nguyên Anh.

Bí thut đG nhịj Nguyên Anh vốn vô cùng trân quý. Công pháp này thườyvJng thườUng chỉIg ở trong tay tông chủ hoc là đhRttUi trưởng lão trong đNHOKzi môn phái. Trưởng lão Nguyên Anh hu kỳ khác cũng chưa chắhRtc đOkược truyn thụ. Trong môn phái có s tranh quyn đUIoạhRtt lợi, tu luyn thầvuhn thông song Nguyên Anh sẽ có thầwbCn thông rấvuht lớn. Tu tiên giảU có ai mà không ích kỷ, đXrồng môn hảCVo hữzu cũng vn phảWFi đJUY phòng một tay.

Sau khi cổ tu phấABpt hin đUIfiểywNm yếu của bí thut này đywNã tìm cách thay đYmeổi, hy vọng đtUược đwbC nhịuAR Nguyên Anh chân chính.

Gian nan hiểIm trở không nói đRRến, trảqii qua vô số thăm dò rốt cục cũng có thu hoạyvJch. Nhưng phảIi nói không h d dàng chút nào. ChuyểBCvn hóa quá trình phi thườMyMng phứXjc tạmjUp. ĐRu tiên phảnuyi có ChuyểSSnn Anh Đan. Muốn tế luyn ma anh cầMTn bố trí một trn pháp đgc thù. Quá trình này yêu cầINu chín chín tám mươi mốt ngày.

ThờuJKi gian không lâu nhưng phi thườYmeng gian nan, mỗi khắXrc đGu như ở lên núi đIgao, xuống vạfqc dầGu, thống khổ như thế dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không mấiy ngườMyMi chịGu đUIfược, ý chí phảRIWi cứJGng cỏi đGến cc đABpiểUm.

T xưa đvsến nay, chân chính có thểq chuyểWFn hóa Ma Anh thành công không có bao ngườOki ngườJGi, căn nguyên của vic này chính là trn pháp kia.

Trn pháp không phứOkc tạIp nhưng đRIWiu kin khởi đCEộng lạIgi hà khắHSc đIgến cc đBCviểBCvm, yêu cầBCvu hai khối cc phẩRRm tinh thạNHOch.

Cc phẩMTm tinh thạuych dù ở Linh giới cũng cc kỳ quý hiếm, Tu tiên tài nguyên Nhân Giới nghèo nàn, cho dù đRbci tu sĩeXq Nguyên Anh hu kỳ cũng chưa chắqic có một khối chứKz đSSnng nói hai.

Nhưng may mắIgn thế nào, Lâm Hiên ở đnuyộng phủ cổ tu Vân LĩmjUnh Sơn kia lạHSi thu đfqược năm khối. Như vy là các đNHOiu kin đCVã đMyMywNy đywNủ.

Lâm Hiên lấMyMy một cái ngọc giảwbCn còn trắtUng đWFem tin tứnuyc sưu hồn có đMTược ghi ở bên trong. Nếu không có sai lầmjUm đIgc bit, họa ngầGm sẽ đvsược giảwbCi tr, mà Ma Anh sau khi tế luyn thì thầYmen thông không h kém đmjU nhịWF Nguyên Anh, thm chí còn hơn một chút. Có trảj giá có thu hoạUch, v đtUiểzm này trờhRti cao đMyMúng là công bình.

" Nguyt Nhi."

BạRch quang chợt lóe, một nữhRt t xinh đvuhẹp đUộng lòng ngườnuyi xuấKzt hin: "Thiếu gia, chàng có gì phân phó."

"Đem tinh hồn Huyết Ma phong ấOkn vào Thú Hồn phiên"

Nguyt Nhi gt đmjUhRtu, tay ngọc phấit một cái, một đRIWMyMo thanh quang bao phủ Nguyên Anh Huyết ma. Nhìn bước chân chầhRtm chm của nàng, trong mắgt Lâm Hiên ẩINn lộ vẻ yêu thương: "Nguyt Nhi "

“Thiếu gia, chàng còn có phân phó gì?" Nữg t dng bước lạpMui, bên môi nở nụ cườXji ngọt ngào.

"Nha đWFuARu ngốc, ta biết t sau khi Kết Anh thấgt bạNHOi, tâm tình nàng không đwbCược vui, yên tâm, cho dù lên trờuARi xuống đKzyvJt, ta sẽ tìm cách giúp nàng kết Anh"

Nguyt Nhi khẽ chấBCvn đbcộng nhưng không có mở ming, nàng cùng Lâm Hiên có vẻ là chủ tớ nhưng tình cảuym đqến mứBCvc nào thì hai ngườwbCi đGã rõ. Chuyn hắywNn khiến nàng thc quá nhiu, giờmjU nói lờINi cảpMum tại suông chỉyvJ là khách khí.

Không biết nghĩJUY tới đCViu gì mà trên khuôn mt Nguyt Nhi ng hồng, sau đvuhó bước nhanh ra khỏi phòng luyn công.

"Chng lẽ ta nói sai?" Hành đqiộng của Nguyt Nhi khiến Lâm Hiên đMTvsy khó hiểUIfu, chng qua hình ảRIWnh ban nãy rõ ràng như còn ở trước mắuyt.

Chng qua một tuầuARn trà, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đWFó t túi trữIg vt lấKzy ra một cái hộp ngọc.

Hộp này còn lớn hộp va mới đywNng Nguyên Anh Huyết Ma, ở trên cũng có dán vài tấuARm phù! Nhìn vt này trên mt Lâm Hiên lộ vẻ trịABpnh trọng.

Cúi đWFYmeu tư l một phen, đOkột nhiên hắXrn tay áo run lên, t trong hộp Ngũ Long Tỷ quay tròn bay vút ra.

Bên trong chính là Thiên kiếp chi hỏa, Lâm Hiên không dám sơ suấBCvt, đvsem phù trin cấJGm chế gỡ ra. Một khối cầOku ngũ sắWFc sc sỡ lớn chng na thước hin trong tầzm mắeXqt, nó đtUang không ngng cuồn cuộn bốc cháy.

Vẻ mt Lâm Hiên càng ngưng trọng, tay phảHSi nâng lên đJGiểXrm một chỉwbC.

ĐXju ngón tay của hắnuyn đvuhiểNHOm lên phía trên, Phốc! Khối cầzu kia chợt lóe, ngũ sắRRc vân vụ quanh mt ngoài nhấOkt thờCVi mở ra.

Một tiếng như sét đvuhánh truyn vào tai, cảIgm giác đJGược cấUm chế buông lỏng, Thiên Kiếp chi hỏa đXriên cuồng giãy dụa.

BịWF nhốt lâu như vy mà còn chưa bịuy dit linh thứMyMc, trong mắHSt Lâm Hiên ẩMTn hin vẻ kinh ngạIgc nhưng rấRRt nhanh trở lạMTi như thườRng. Càng khó thu phục thì khi dung hợp thành công, uy lc sẽ càng lớn.

Lâm Hiên điánh ra một đUIgo pháp quyết. Ngũ Long Tỷ quay tròn, t bên trong phun ra tng mảqing lớn mây ngũ sắzc, rấYmet nhanh lin bao phủ Thiên kiếp chi hỏa đzang giãy dụa.

Kiếp hỏa cc kỳ phn nộ, biến thành một con Ngô Công m l cỡ ngón cái, cái đuARiu vn là của nhân tộc, có vẻ quỷ dịMT đNHOến cc đuJKiểjm."Không cầnuyn kháng cư, đUIến giờvuh mà ngươi cho là còn có thểXj chạMyMy đXjược sao?" Khóe ming Lâm Hiên lộ nụ cườMTi nhạRRt.

Ngô Công đINương nhiên không chịuyu khoanh tay chịJUYu chết. Tuy rằzng thểuAR hình rấvst bé nhỏ so với trước nhưng bộ dáng vn táo bạHSo đRRến cc đwbCiểRIWm, va biến hóa lin phun ra một đwbCvuho hóa trụ chói mắKzt.

Tuy thế không chút uy lc, gp tầCEng mây ngũ sắWFc thì như gp khắvuhc tinh nhanh chóng tan rã.

Lâm Hiên lạvuhi đSSnánh ra một đnuyNHOo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ phun ra càng nhiu vân vụ, phảfqng phấSSnt muốn vây quanh nó.

Ngô Công gin dữU xông lên nhưng lạii bịwbC bắCEn ngược trở v, sau đKzó lạywNi bắnuyt đUvuhu dãy dụa...

"Xem ra quảyvJ đINúng như vy, linh thứBCvc của nó còn không nhiu, cỡ yêu thú cấIp thấgp, nếu không sẽ không d dàng mắuyc mưu như vy." Lâm Hiên mỉUm cườuJKi thì thào.

Vì thế ba ngày kế tiếp, hắvuhn lin thao túng Ngũ Long Tỷ thảfq ra vân vụ ngũ sắIgc, không ngng chọc gin Thiên kiếp chi hỏa.

Trong phòng luyn công, Lâm Hiên nhìn Ngô Công thì trên mt lộ vẻ đtURc ý. So với lúc mới t trong hộp ngọc đyvJi ra, nó đYmeã suy yếu vô cùng.

Lâm Hiên lạNHOi đUIánh ra một đHSUIfo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ chợt lóe, tầRRng mây ngũ sắwbCc đJGột nhiên tảvuhn ra hai bên, một lối đMTi xuấit hin trước mt Ngô Công.

Ngô Công không có linh trí, vù một tiếng lin chạuARy trốn ra ngoài.

Lâm Hiên bấmjUm nim pháp quyết, một đqeXqo hỏa dim quỷ dịyvJ cỡ nắRIWm tay hin ra.

Hỏa dim phát ra lam quang lóng lánh, sau đWFó như ấju đIgiểhRtu phá vỏ, một con tiểju đbciểfqu dài hơn một tác phóng lên đKzón đRXju Ngô Công. Thiên kiếp chi hỏa kinh hãi nhưng muốn tránh cũng không đWFược, đOkườSSnng lui đRã bịIg vân vụ ngũ sắgc chn kin. TiểUIfu đwbCiểwbCu há to mỏ, không chút do d nuốt nó vào bụng.

Lấqiy hỏa luyn hỏa, trước đOkó Lâm Hiên đRIWã dùng Ngũ Long Tỷ tiêu hao đqii hơn phân na năng lượng của Thiên kiếp chi hỏa, như vy thờji đwbCiểGm luyn hóa sẽ thoảIgi mái một chút.

Sau đió bụp một tiếng, tiểUIfu đJGiểCVu lầMyMn nữJUYa trở lạfqi thành một hỏa cầXru hơn một tấOkc, mà ở trung tâm có một đOkIgo bạCEch sắCVc hỏa dim cỡ mắuyt rồng. Lâm Hiên nhắywNm hai mắit, quá trình luyn chế gian nan chỉpMu mới bắNHOt đfqpMuu.

Trên đGYmenh đMyMuJKu hắhRtn chợt lóe thanh quang, anh nhi tầOkm một tấfqc bay ra, vươn bàn tay nhỏ bé trắUIfng mm liên tục bấqim nim pháp chú. Tng đwbCJUYo ngũ sắJGc pháp quyết đpMuánh vào hỏa cầXju kia.

ĐmjUo hỏa dim bạqich sắUc đHSang không ngng rung đuJKộng, không hổ là Thiên kiếp chi hỏa. SắNHOc mt Nguyên Anh trầJGm xuống, há ming phun ra một đJUYCVo linh quang xanh biếc.
Đây chính là bổn mạuyng chân nguyên, khí sắJGc Nguyên Anh nhấHSt thờji ảMTm đINuARm, chng qua Bích Huyn U Hỏa lạIgi tăng vọt lên. thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong.

Trên mt Nguyên Anh lộ vẻ hài lòng, t điwbCnh đJUYeXqu v tới đpMuan đIin. Lâm Hiên chm rãi giương mở mắWFt, mườIi ngón biến ảfqo không thôi, liên tiếp kết các pháp ấmjUn trong hư không. Nhìn qua huyn ảMyMo vô cùng mà tràn đvsCEy ma lc.

Phòng luyn công im lng, chỉXj có Bích Huyn U hỏa cuồn cuộn không thôi.

ThờwbCi gian như thoi đuyưa, tu luyn không năm tháng, ca bí thấGt đrã đpMuóng hai năm.

Trong khoảvuhng thờNHOi gian này có không ít tu tiên giảCE ngang qua đeXqây, chng qua Lâm Hiên bày ra huyn trn huyn diu, t lão quái Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống không thểOk phát hin, cho nên không có kẻ nào quấYmey rầGy.

Nguyt Nhi đYmeã tới xem qua vài lầXjn. Ngày hôm nay nàng lạji lẻn tiến vào, tuy không thểj trò chuyn cùng thiếu gia nhưng chỉyvJ cầmjUn thấHSy hắmjUn nàng đnuyã thỏa mãn. Ở cạyvJnh thiếu gia, nàng có cảpMum giác bình an vui sướng. Lúc này nàng như một con mèo nhỏ nằvuhm trong một góc mt thấyvJt, nhắgm mắXjt như đOkang ngủ. Đột nhiên lông mi git git, như cảvuhm giác đCEược thứuy gì chm rãi đINUIng lên.

Lâm Hiên vn khoanh chân mà ngồi, Bích Huyn U hỏa vn lở lng trên đUOknh đibcu của hắJUYn nhưng màu sắCVc đzã xanh đvsm đyvJến cc đUIiểbcm, nhìn qua như một khối bảtUo thạmjUch màu xanh biếc.

Dù chỉCV nhỏ bằbcng cỡ quảR trứmjUng nhưng lạKzi tảXjn mát ra sứABpc mạInh làm ngườBCvi sợ hãi.

Thân thểvs mm mạOki của Nguyt Nhi không t chủ đIược phát run. Ta như đJGối với mt linh áp của đIgOki tu sĩr hu kỳ.

Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyn U hỏa dườBCvng như thoát thai hoán cốt.
truyn đjược lấUIy t website tung hoanh
Nguyên Anh chợt hin trên đCVpMunh đCViu Lâm Hiên, mở ming phun ra một cột sáng xanh thm vào hỏa dim xanh biếc kia!

“Phốc” Bích Huyn U hỏa nhanh chóng xoay tròn tạywNo thành một cơn lốc nhỏ. Ở trung tâm cơn lốc chợt lóe một đbciểnuym hỏa dim màu trắpMung rồi biết mấIt. Đến bây giờG Thiên kiếp chi hỏa đCVã bịYme hoàn toàn dung hợp, cùng Bích Huyn U hỏa hợp làm một thểU.

Lâm Hiên chỉUIf vào lốc xoáy hỏa dim kia. Trong bích quang, ma hỏa uốn lượn một cái, nương theo tiếng kêu trong trẻo, một con đmjUiểtUu nhi cỡ hon tấzc phóng lên cao.

"Thiếu gia, đMyMây là Bích Huyn U hỏa mới? Không biết uy lc sao?"
Thanh âm Nguyt Nhi tò mò truyn vào tai.
Lâm Hiên gt gt đuJKMTu, trên mt lộ vẻ mng rỡ không che dấzu chút nào. Tay áo phấtUt một cái, một tấKzm hộ thun màu vàng đwbCeXqt bay vút mà ra, không biết thu đzược trong túi trữRR vt của kẻ nào đjã ngã xuống trong hắCEn nhưng lc phòng ng rấRRt cườOkng hãn.

Lâm Hiên đIgánh ra một đvsqo pháp quyết, hộ thun này chợt lóe linh quang rồi bạRRo tăng, hơn nữJUYa còn tỏa ra một đIgám mây tím đNHOm, lc phòng ng tăng lên không ít.

"Đi!"

Chỉuy thấywNy tiểUIfu đIgiểvsu cánh khẽ vỗ, không chút do d bắXrn vào trong tầBCvng mây tím. Hộ thun bắbct đeXqBCvu bịXj hòa tan.

“ Cái này…” Nguyt Nhi mở to đYmeôi mắCEt đuJKẹp, ngay cảvs Lâm Hiên là chủ nhân của ma hỏa này cũng không khỏi hoảpMung sợ.

Hộ thun biến thành sắINt thườywNng, t vân cũng bịg càn quét không còn, tiểnuyu đUIfiểJUYu khẽ vỗ cánh trở v trước ngườpMui Lâm Hiên.

Trong mắyvJt Nguyt Nhi tràn đgBCvy vẻ hâm mộ, tiểNHOu nha đCEHSu cũng muốn tu luyn ma hỏa cho riêng mình, đGáng tiếc luyn thầpMun thông phảyvJi phục dụng Tuyt Độc đuJKan, nàng không có thân thểj thì phục dụng đXjược gì chứmjU?

Nguyt Nhi thở dài, chng qua khuôn mt nhỏ nhắKzn rấyvJt nhanh lộ vẻ tò mò: "Thiếu gia, muội cảhRtm thấuJKy Bích Huyn U hỏa ngoài uy lc bạzo tăng thì ta hồ còn có đOkiểuJKm khác lạtU.”

"Ừm." Lâm Hiên gt đIgJUYu khen ngợi: "QuảtU tht, hoàn m dung hợp cùng Thiên kiếp chi hỏa thì Bích Huyn U hỏa đKzã sinh sảNHOn ra một chút linh trí."

"Thiếu gia nói là, ma hỏa này đINã mở ra linh trí giống Hóa Hình kỳ Yêu Tộc?" Nguyt Nhi kinh ngạpMuc.

"Đương nhiên không phảMyMi, ma hỏa này chỉIN có một chút linh thứYmec của yêu thú cấXrp thấRp mà thôi" Lâm Hiên tứuJKc gin nói.

"A." Nguyt Nhi gt đuJKRu, ngượng ngùng le lưỡi: "Chng qua..."

"Lạgi làm sao nữNHOa?"

"Thiếu gia, muội nói giảXj sư ma hỏa này vn tiếp tục tiến hóa, cuối cùng sẽ có linh trí so sánh cùng với nhân loạMyMi chăng?" Nguyt Nhi đRRưa hỏi vấtUn đeXq rấOkt xa xôi.

Lâm Hiên gãi đuymjUu, theo lý vạgn vt đuyu có thểfq thành tiên. Vạqn vt sinh linh, không chỉOk có riêng chim thú, côn trùng, hoa cỏ. Thm chí là hỏa dim, tảuyng đyvJá đOku ở trong phạOkm vi này.

Hai ngườRi hai năm qua không thểRR nói chuyn, hin tạfqi trở nên cao hứmjUng vô cùng, d dàng tán gu nhữywNng vấeXqn đJG không mấMyMy ý nghĩCEa.

Bên ngoài nhờuy vào huyn trn, vn là một ngọn núi hoang bình thườCEng. Đã tht lâu không ai đRRến nơi này.

Đột nhiên, phía chân trờuJKi xa xa xuấtUt hin vài quang đRIWiểJGm, ẩCEn ẩWFn tỏa ra linh khí dao đUIfộng, lạji qua một lát thì dầHSn rõ ràng, giống như chớp đhRtin bay vút v bên này. Lộ ra bốn nam một nữBCv đYmeu là Ngưng Đan kỳ.

Bình tâm mà nói thì tạRRi Lũng Nam bọn họ thầKzn thông không kém. Có đhRtiu lúc này trên mt tấgt cảG đmjUu lộ vẻ sợ hãi. Năm ngườeXqi mc phục trang giống nhau, đHSu là tu tiên giảMT đCEồng môn.

Ở phía sau bọn họ hơn hai mươi dm, có một đHSám mây không nhanh không chm đUIfi theo, năm ngườzi nhanh nó cũng nhanh, năm ngườCVi chm nó cũng giảmjUm tốc đvsộ. Nhìn qua dườBCvng như đuARang din trò mèo vờGn chuột.

"Các vịfq sư huynh, đUii họa lầRRn này do mình ta gây nên nên t ta chịMyMu, các ngươi mau chạINy đbci, trở lạYmei tông môn hồi bẩywNm phụ mu báo thù thay ta." NữOk tu duy nhấNHOt trong năm ngườBCvi lên tiếng.

Nàng va mới Ngưng Đan chưa lâu nhưng nhìn qua niên kỷ còn rấtUt trẻ, bộ dạRng khoảJGng mườwbCi bảpMuy mườqi tám xinh xắmjUn lanh lợi, tuy không phảRRi tuyt sắYmec m nữywN nhưng cũng đvsủ khiến nam nhân có ý chinh phục.

"Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đSSni thì cùng trở v, há có thểNHO bỏ lạywNi mình muội, huống chi lão gia hỏa phía sau nhấXrt đXrRnh là kẻ tham dâm háo sắhRtc, rơi trong tay hắXrn, ngươi biết kết cục gì chứyvJ?"
xem tạyvJi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một lão giảnuy va béo va lùn như cầJUYm đCEiu đOkám này, lạHSnh lùng mở ming.

"Đi mau, lão quái kia thân mang thương thế, chưa chắRRc đMTã đMyMuổi đgược chúng ta, huống chi chúng ta là năm tu sĩwbC Ngưng Đan cùng một chỗ, cũng có sứRIWc liu mạqing, nếu tách đyvJi lạuARi càng hắuyn dit tng ngườMyMi một, không ai có thểOk chạRIWy thoát sống."

Vẻ mt lão giảyvJ nghiêm khắuJKc đuyến cc đqiiểnuym, nữXj t kia không dám nói thêm, năm ngườtUi khẽ cắNHOn môi biến thành kinh hồng bay nhanh đmjUi.

MấIgy nam tu còn lạINi không mở ming nhưng đOku có đpMuiểwbCm buồn bc.

Phụ thân của Chu sư muội là tông chủ bổn phái, bình thườUIfng thương yêu nhấqit là nàng. Nếu nàng có chuyn gì thì kết cục bọn họ bi thảhRtm thế nào cũng nghĩKz đCVược.

đWFiu nghĩJUY tới lão quái vt đIgang đpMuuổi theo, vẻ mt mấjy ngườINi lạJUYi có đIiểvuhm oán đJGộc.

Đúng là thi ân mắSSnc oán!

Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đNHOu là tinh phong huyết vũ.

Một khi bước trên tu tiên đIMyMo, có ai mà không tính kế ln nhau. Nhưng nữYme t tên là Chu Thiến Như này rấbct thin lương hồn nhiên. Nếu ở thế tục có thểbc làm một ‘hin thê lương mu’ nhưng lạRIWi không thích hợp sinh tồn ở Tu Tiên giới.

Song thân của nàng đhRtu là tu tiên giảeXq Nguyên Anh kỳ, phụ thân nàng lạJGi tu sĩYme trung kỳ, Tuyết Minh Môn đGương đRRpMui tông chủ.

Ở Vân Châu, Tuyết Minh Môn không phảRi là đUIUIi phái nhưng trong vòng mườJGi vạvuhn dm quanh đfqây thì không ai dám xem thườRIWng.

Có phụ mu sủng ái, Chu Thiến Như t nhỏ chưa tng nếm trảXji đvuhau khổ, gió tanh mưa máu lạHSi càng không nghe nói qua. Có đUIfiu thiên tính nàng khá tốt, không dưỡng thành tính cách kiêu ngạvso mà là thin lương thuầJUYn khiết.

Ở trong môn phái, cho dù mọi ngườvsi đGGu đqiá cũng không ai ăn no rỗi vic, đywNi đOkối phó ngọc quý trên tay chưởng môn.

Hai vịRIW phụ mu lầin này cố ý cho nàng đnuyi theo các vịHS sư huynh đuJKi ngoài hành sụ, mục điích là khiến nàng lịwbCch lãm dầMyMm, bọn họ tuy sủng ái nhưng biết đWFược ngọc bấuARt trác bấwbCt thành khí.

Đương nhiên nhim vụ không có nguy hiểMTm, lạbci phái bốn đg t Ngưng Đan kỳ đzi theo. Bọn họ đJGã bố trí không sơ hở tý nhưng trên đRIWườMyMng đUIã xảtUy ra chuyn.

V phầUIn nguyên do là do Chu Thiến Như. Buổi sáng hôm nay, sau khi nàng thứzc dy lin tảYmen bộ ở phụ cn, không biết ma xui quỷ khiến mà đIgi tới một sơn cốc bí ẩIgn.

Kết quảwbC nàng phát hin một cấXrm chế ở bên ngoài. Tuy lầeXqn đCVru rờJUYi Tuyết Minh Sơn nhưng Chu Thiến Như vn hiểywNu đYmeược quy củ của Tu Tiên giới, mạSSno muội xâm nhp sẽ khiến ngườXji ta hiểuyu nhầOkm, đvuhúng lúc nàng đRUInh rờMTi đuyi thì một trn rên rỉyvJ truyn vào tai.

Lòng hiếu kỳ dấnuyy lên, nàng chầUIfn chờRR thì đji tới phía thanh âm nọ.

Kết quảj phát hin một thư sinh dung mạUo anh tuấwbCn chng tam tuầKzn nằHSm trên mt đJGIt, thầIn tình thống khổ, trên trán ẩMTn hin một tầWFng hắXjc khí.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá