Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảRJl: Huyn Vũ

Quyểqdn 5: Thiên Vân Thp NhịZFN Châu
Chương 345: Luyn hóa hỏa kiếp

DịRch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.euNa giờv sau.

" Thiếu gia, ngươi tính mở đfRộng phủ ở chỗ này?" Nguyt Nhi ngạIQSc nhiên hỏi.

Lâm Hiên mỉRm cườElii nói." Nàng nghĩqd là nơi này linh khí khá loãng không thích hợp tu luyn! Chng qua không h gì, ta chỉiy muốn đEliem nhữsgng thứWp thu đLLBược ở Vân LĩqHnh Sơn x lý"

TrảRJli qua một loạDt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng bỏ ý đUEnvnh tìm lãnh đlfqa. Muốn tăng tu vịzd không phảqHi một sớm một chiu. Nhữjlng bảVXro vt mới thu đLLBược, nhữaWdng thứlv khác không nói. Nếu có thểsg s dụng đXXZược thanh tàn kiếm Thông Thiên Linh BảWpo, cho dù gp mt Tân Nguyt công chúa cũng không phảqHi sợ nàng nữrCja.

Qua thờfRi gian một tuầRn trà, Lâm Hiên đRJlã mở đVXrược một đJiộng phủ đqHơn sơ nhưng rộng rãi. Sau đnqWó bày ra trn pháp, lạyi lnh cho Thi ma cùng Xuyên Sơn Giáp trấaWdn giữVXr bên ngoài, sau đAPó hắlvn mới yên tâm tiến nhp vào trong.

Trước tiên ngủ một giấyc, thầdn thanh khí sáng Lâm Hiên mới đczsến phòng luyn công khoanh chân mà ngồi.

Hắrwn lấqy ra một cái hộp ngọc ra, mt ngoài có dán vài tấlvm phù trin, Nguyên Anh của Huyết Ma tôn giảD đRang bịLaU giam cầSOm ở trong đaó.

Lâm Hiên bấBnJm tay, tấvm phù không gió t cháy, nắdap hộp vù một tiếng, lộ ra một Nguyên Anh có làn da ngăm đqen.

Trên mt nó tràn đJnEiyy vẻ oán đLaUộc nhưng khí tứUEnc lạpi phi thườdang mỏng manh, ma lc toàn thân đNcRã không còn đrwủ ba thành ở thờVXri toàn thịlfnh:

" Tiểnu t, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi."

"ĐDo hữAPu yên tâm đqHi, sau khi sưu hồn ngươi, ta sẽ dùng ngươi tế luyn pháp bảnqWo, Nguyên Anh tốt như vy tuyt thểEn không lãng phí." Lâm Hiên vân đsgLLBm phong thanh nói.

"Ngươi..." Huyết Ma tôn giảaWd va sợ va gin, nghĩEli đJiến hu quảD đaWdáng sợ của huyết tế thì trên mt lộ ra vài phầlfn sợ hãi. Lâm Hiên nào không có tâm tình dây dưa, vươn tay ra đgLgiểnRrm nhẹ một cái, một đRzdo thanh quang bắdn giữEna mi tâm đqdối phương.

" A!" Huyết Ma run rẩgLgy cảlf ngườEni, trong ming phát ra tiếng kêu thống khổ rồi lin ngấsgt đgLgi.
"Không cho ngươi chút chút đRJlau khổ thì tưởng tạFVIi hạsg là ngườlvi nhân t hay sao?"

Lâm Hiên lạXXZnh lùng mở ming, thc ra hắnn làm vy không phảSOi muốn tra tấnqn lão ma, là đAPSO phòng nga thờvi đVXriểaWdm sưu hồn bịrCj đFVIối phương đVXrộng tay chân.

Nghe nói tạlfi thờgLgi thượng cổ, cổ tu thiên tài sáng tạdo ra nhữqHng bí thut quỷ dịzd, có thểczs bóp méo hiu quảnqW sưu hồn. Tuy rằaWdng khảR năng Huyết Ma biết đzdược không lớn nhưng Lâm Hiên không thểda không phòng bịjl.

Sau đlfó hắnn bắSOt đdwu thi triểDn sưu hồn. Đlfo mắrCjt sau một tuầyn trà, Lâm Hiên rút tay v thì khẽ nhíu mày: "Thiếu gia, có tìm đaược phương pháp thăng cấQZp Ma Anh không?"

"Có..." Lâm Hiên chầgLgn chờJnE nói rồi khẽ thở dài một cái, nhau, Ma Anh Quyết tuy huyn diu nhưng vn còn kém xa bí thut đaWd nhịLaU Nguyên Anh.

Bí thut đNcR nhịUEn Nguyên Anh vốn vô cùng trân quý. Công pháp này thườCyng thườWpng chỉnq ở trong tay tông chủ hoc là đEnEni trưởng lão trong đSOZFNi môn phái. Trưởng lão Nguyên Anh hu kỳ khác cũng chưa chắqc đqdược truyn thụ. Trong môn phái có s tranh quyn đWpoạaWdt lợi, tu luyn thầlvn thông song Nguyên Anh sẽ có thầqn thông rấgLgt lớn. Tu tiên giảCy có ai mà không ích kỷ, đJiồng môn hảAPo hữnu cũng vn phảjli đda phòng một tay.

Sau khi cổ tu phấwt hin đnqWiểWDm yếu của bí thut này đyã tìm cách thay đCyổi, hy vọng đAPược đv nhịy Nguyên Anh chân chính.

Gian nan hiểLaUm trở không nói đWpến, trảUEni qua vô số thăm dò rốt cục cũng có thu hoạLLBch. Nhưng phảWpi nói không h d dàng chút nào. Chuyểdan hóa quá trình phi thườnqng phứczsc tạpp. ĐEliu tiên phảai có Chuyểnqn Anh Đan. Muốn tế luyn ma anh cầDn bố trí một trn pháp đEnc thù. Quá trình này yêu cầBnJu chín chín tám mươi mốt ngày.

ThờnRri gian không lâu nhưng phi thườJnEng gian nan, mỗi khắzdc đnRru như ở lên núi đZFNao, xuống vạiyc dầEliu, thống khổ như thế dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không mấczsy ngườBnJi chịnu đWpược, ý chí phảdi cứczsng cỏi đZFNến cc đaWdiểam.

T xưa đnRrến nay, chân chính có thểda chuyểlvn hóa Ma Anh thành công không có bao ngườvi ngườFVIi, căn nguyên của vic này chính là trn pháp kia.

Trn pháp không phứIQSc tạqdp nhưng đyiu kin khởi đJnEộng lạJnEi hà khắQZc điyến cc đLaUiểdm, yêu cầiyu hai khối cc phẩIQSm tinh thạqHch.

Cc phẩWpm tinh thạdch dù ở Linh giới cũng cc kỳ quý hiếm, Tu tiên tài nguyên Nhân Giới nghèo nàn, cho dù đCySOi tu sĩaWd Nguyên Anh hu kỳ cũng chưa chắSOc có một khối chứQZ đRng nói hai.

Nhưng may mắNcRn thế nào, Lâm Hiên ở đWDộng phủ cổ tu Vân Lĩlvnh Sơn kia lạWpi thu đRược năm khối. Như vy là các đLLBiu kin đJiã đaJiy đLLBủ.

Lâm Hiên lấpy một cái ngọc giảvn còn trắrwng đqHem tin tứnqWc sưu hồn có đNcRược ghi ở bên trong. Nếu không có sai lầnqm đWDc bit, họa ngầqHm sẽ đlfược giảrwi tr, mà Ma Anh sau khi tế luyn thì thầJnEn thông không h kém đWp nhịLLB Nguyên Anh, thm chí còn hơn một chút. Có trảIQS giá có thu hoạgLgch, v đRiểczsm này trờfRi cao đZFNúng là công bình.

" Nguyt Nhi."

Bạsgch quang chợt lóe, một nữa t xinh đnqWẹp đVXrộng lòng ngườlfi xuấElit hin: "Thiếu gia, chàng có gì phân phó."

"Đem tinh hồn Huyết Ma phong ấrwn vào Thú Hồn phiên"

Nguyt Nhi gt đyaWdu, tay ngọc phấElit một cái, một đnqiyo thanh quang bao phủ Nguyên Anh Huyết ma. Nhìn bước chân chầBnJm chm của nàng, trong mắElit Lâm Hiên ẩnRrn lộ vẻ yêu thương: "Nguyt Nhi "

“Thiếu gia, chàng còn có phân phó gì?" Nữda t dng bước lạzdi, bên môi nở nụ cườqi ngọt ngào.

"Nha đviyu ngốc, ta biết t sau khi Kết Anh thấSOt bạNcRi, tâm tình nàng không đVXrược vui, yên tâm, cho dù lên trờyi xuống đXXZqt, ta sẽ tìm cách giúp nàng kết Anh"

Nguyt Nhi khẽ chấXAqn đXAqộng nhưng không có mở ming, nàng cùng Lâm Hiên có vẻ là chủ tớ nhưng tình cảgLgm đqHến mứrCjc nào thì hai ngườpi đjlã rõ. Chuyn hắpn khiến nàng thc quá nhiu, giờUEn nói lờdai cảczsm tạWD suông chỉy là khách khí.

Không biết nghĩiy tới đlviu gì mà trên khuôn mt Nguyt Nhi ng hồng, sau đZFNó bước nhanh ra khỏi phòng luyn công.

"Chng lẽ ta nói sai?" Hành đqộng của Nguyt Nhi khiến Lâm Hiên đgLgqy khó hiểLLBu, chng qua hình ảwnh ban nãy rõ ràng như còn ở trước mắLLBt.

Chng qua một tuầZFNn trà, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đAPó t túi trữFVI vt lấlvy ra một cái hộp ngọc.

Hộp này còn lớn hộp va mới đDng Nguyên Anh Huyết Ma, ở trên cũng có dán vài tấJnEm phù! Nhìn vt này trên mt Lâm Hiên lộ vẻ trịQZnh trọng.

Cúi đqdnu tư l một phen, đjlột nhiên hắAPn tay áo run lên, t trong hộp Ngũ Long Tỷ quay tròn bay vút ra.

Bên trong chính là Thiên kiếp chi hỏa, Lâm Hiên không dám sơ suấat, đLaUem phù trin cấdam chế gỡ ra. Một khối cầBnJu ngũ sắAPc sc sỡ lớn chng na thước hin trong tầJim mắqdt, nó đfRang không ngng cuồn cuộn bốc cháy.

Vẻ mt Lâm Hiên càng ngưng trọng, tay phảrwi nâng lên đSOiểZFNm một chỉSO.

ĐNcRu ngón tay của hắwn đniểiym lên phía trên, Phốc! Khối cầyu kia chợt lóe, ngũ sắBnJc vân vụ quanh mt ngoài nhấpt thờqdi mở ra.

Một tiếng như sét đEliánh truyn vào tai, cảIQSm giác đXAqược cấgLgm chế buông lỏng, Thiên Kiếp chi hỏa đEniên cuồng giãy dụa.

BịD nhốt lâu như vy mà còn chưa bịJnE dit linh thứEnc, trong mắpt Lâm Hiên ẩCyn hin vẻ kinh ngạpc nhưng rấsgt nhanh trở lạSOi như thườang. Càng khó thu phục thì khi dung hợp thành công, uy lc sẽ càng lớn.
nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m
Lâm Hiên đqdánh ra một đElilvo pháp quyết. Ngũ Long Tỷ quay tròn, t bên trong phun ra tng mảXXZng lớn mây ngũ sắRJlc, rấXAqt nhanh lin bao phủ Thiên kiếp chi hỏa đWDang giãy dụa.

Kiếp hỏa cc kỳ phn nộ, biến thành một con Ngô Công m l cỡ ngón cái, cái đjlIQSu vn là của nhân tộc, có vẻ quỷ dịp đlfến cc đRiểWDm."Không cầgLgn kháng cư, đnqWến giờQZ mà ngươi cho là còn có thểJnE chạrCjy đzdược sao?" Khóe ming Lâm Hiên lộ nụ cườyi nhạWpt.

Ngô Công đDương nhiên không chịRu khoanh tay chịVXru chết. Tuy rằRng thểp hình rấpt bé nhỏ so với trước nhưng bộ dáng vn táo bạQZo đWpến cc đIQSiểaWdm, va biến hóa lin phun ra một đnRrpo hóa trụ chói mắgLgt.

Tuy thế không chút uy lc, gp tầaWdng mây ngũ sắzdc thì như gp khắEnc tinh nhanh chóng tan rã.

Lâm Hiên lạni đVXránh ra một đREno pháp quyết, Ngũ Long Tỷ phun ra càng nhiu vân vụ, phảAPng phấdat muốn vây quanh nó.

Ngô Công gin dữnRr xông lên nhưng lạElii bịda bắBnJn ngược trở v, sau đlvó lạJnEi bắlft đAPnRru dãy dụa...

"Xem ra quảUEn đAPúng như vy, linh thứSOc của nó còn không nhiu, cỡ yêu thú cấczsp thấrwp, nếu không sẽ không d dàng mắXAqc mưu như vy." Lâm Hiên mỉczsm cườSOi thì thào.

Vì thế ba ngày kế tiếp, hắdn lin thao túng Ngũ Long Tỷ thảBnJ ra vân vụ ngũ sắZFNc, không ngng chọc gin Thiên kiếp chi hỏa.

Trong phòng luyn công, Lâm Hiên nhìn Ngô Công thì trên mt lộ vẻ đnqWSOc ý. So với lúc mới t trong hộp ngọc đJnEi ra, nó đpã suy yếu vô cùng.

Lâm Hiên lạwi đWDánh ra một đLaUCyo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ chợt lóe, tầczsng mây ngũ sắElic đAPột nhiên tảsgn ra hai bên, một lối đni xuấgLgt hin trước mt Ngô Công.
nguồn tunghoanh.com
Ngô Công không có linh trí, vù một tiếng lin chạVXry trốn ra ngoài.

Lâm Hiên bấCym nim pháp quyết, một đLaUaWdo hỏa dim quỷ dịzd cỡ nắdam tay hin ra.

Hỏa dim phát ra lam quang lóng lánh, sau đFVIó như ấUEnu đwiểEnu phá vỏ, một con tiểWpu đpiểvu dài hơn một tác phóng lên đzdón đsgJiu Ngô Công. Thiên kiếp chi hỏa kinh hãi nhưng muốn tránh cũng không đyược, đBnJườaWdng lui đSOã bịzd vân vụ ngũ sắLaUc chn kin. TiểLaUu đwiểWDu há to mỏ, không chút do d nuốt nó vào bụng.

LấUEny hỏa luyn hỏa, trước đqó Lâm Hiên đEliã dùng Ngũ Long Tỷ tiêu hao đXAqi hơn phân na năng lượng của Thiên kiếp chi hỏa, như vy thờUEni đLLBiểUEnm luyn hóa sẽ thoảAPi mái một chút.

Sau đCyó bụp một tiếng, tiểEliu đjliểQZu lầlvn nữJnEa trở lạjli thành một hỏa cầdu hơn một tấAPc, mà ở trung tâm có một đfRqo bạBnJch sắqHc hỏa dim cỡ mắBnJt rồng. Lâm Hiên nhắElim hai mắDt, quá trình luyn chế gian nan chỉda mới bắBnJt đDEliu.

Trên đlfWpnh đWpRJlu hắnqWn chợt lóe thanh quang, anh nhi tầfRm một tấiyc bay ra, vươn bàn tay nhỏ bé trắVXrng mm liên tục bấqHm nim pháp chú. Tng đfRdo ngũ sắUEnc pháp quyết đSOánh vào hỏa cầqdu kia.

ĐZFNo hỏa dim bạpch sắpc đXAqang không ngng rung đnộng, không hổ là Thiên kiếp chi hỏa. Sắwc mt Nguyên Anh trầdm xuống, há ming phun ra một đDElio linh quang xanh biếc.
Đây chính là bổn mạczsng chân nguyên, khí sắwc Nguyên Anh nhấnt thờai ảAPm đDWDm, chng qua Bích Huyn U Hỏa lạAPi tăng vọt lên. thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong.

Trên mt Nguyên Anh lộ vẻ hài lòng, t đDNcRnh đBnJDu v tới đnRran đnRrin. Lâm Hiên chm rãi giương mở mắpt, mườRi ngón biến ảWDo không thôi, liên tiếp kết các pháp ấqHn trong hư không. Nhìn qua huyn ảiyo vô cùng mà tràn đFVIAPy ma lc.

Phòng luyn công im lng, chỉSO có Bích Huyn U hỏa cuồn cuộn không thôi.

ThờJnEi gian như thoi đDưa, tu luyn không năm tháng, ca bí thấFVIt đnqWã đDóng hai năm.

Trong khoảaWdng thờnRri gian này có không ít tu tiên giảEli ngang qua đlfây, chng qua Lâm Hiên bày ra huyn trn huyn diu, t lão quái Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống không thểLaU phát hin, cho nên không có kẻ nào quấDy rầNcRy.

Nguyt Nhi đJiã tới xem qua vài lầSOn. Ngày hôm nay nàng lạWDi lẻn tiến vào, tuy không thểaWd trò chuyn cùng thiếu gia nhưng chỉWD cầiyn thấVXry hắgLgn nàng đUEnã thỏa mãn. Ở cạiynh thiếu gia, nàng có cảnm giác bình an vui sướng. Lúc này nàng như một con mèo nhỏ nằXAqm trong một góc mt thấJnEt, nhắwm mắVXrt như điyang ngủ. Đột nhiên lông mi git git, như cảQZm giác đWpược thứsg gì chm rãi đVXrdng lên.

Lâm Hiên vn khoanh chân mà ngồi, Bích Huyn U hỏa vn lở lng trên đWppnh đAPNcRu của hắJin nhưng màu sắgLgc đEliã xanh đRm đRến cc đniểnqm, nhìn qua như một khối bảao thạaWdch màu xanh biếc.

Dù chỉnqW nhỏ bằJing cỡ quảqH trứWpng nhưng lạnqWi tảJnEn mát ra sứUEnc mạrwnh làm ngườpi sợ hãi.

Thân thểsg mm mạXAqi của Nguyt Nhi không t chủ điyược phát run. Ta như đNcRối với mt linh áp của đAPdai tu sĩUEn hu kỳ.

Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyn U hỏa dườsgng như thoát thai hoán cốt.

Nguyên Anh chợt hin trên đEliEnnh đgLgau Lâm Hiên, mở ming phun ra một cột sáng xanh thm vào hỏa dim xanh biếc kia!

“Phốc” Bích Huyn U hỏa nhanh chóng xoay tròn tạQZo thành một cơn lốc nhỏ. Ở trung tâm cơn lốc chợt lóe một đXXZiểdam hỏa dim màu trắLaUng rồi biết mấZFNt. Đến bây giờsg Thiên kiếp chi hỏa đzdã bịrCj hoàn toàn dung hợp, cùng Bích Huyn U hỏa hợp làm một thểRJl.

Lâm Hiên chỉSO vào lốc xoáy hỏa dim kia. Trong bích quang, ma hỏa uốn lượn một cái, nương theo tiếng kêu trong trẻo, một con đyiểiyu nhi cỡ hon tấJnEc phóng lên cao.

"Thiếu gia, đnqWây là Bích Huyn U hỏa mới? Không biết uy lc sao?"
Thanh âm Nguyt Nhi tò mò truyn vào tai.
Lâm Hiên gt gt đQZLaUu, trên mt lộ vẻ mng rỡ không che dấNcRu chút nào. Tay áo phấVXrt một cái, một tấvm hộ thun màu vàng điyAPt bay vút mà ra, không biết thu đIQSược trong túi trữR vt của kẻ nào đwã ngã xuống trong hắSOn nhưng lc phòng ng rấIQSt cườczsng hãn.

Lâm Hiên đyánh ra một đaXXZo pháp quyết, hộ thun này chợt lóe linh quang rồi bạRJlo tăng, hơn nữQZa còn tỏa ra một đfRám mây tím đaWdm, lc phòng ng tăng lên không ít.

"Đi!"

Chỉrw thấXAqy tiểgLgu đLLBiểNcRu cánh khẽ vỗ, không chút do d bắrCjn vào trong tầLaUng mây tím. Hộ thun bắnRrt đWDJnEu bịLLB hòa tan.

“ Cái này…” Nguyt Nhi mở to đNcRôi mắLLBt đLLBẹp, ngay cảNcR Lâm Hiên là chủ nhân của ma hỏa này cũng không khỏi hoảfRng sợ.

Hộ thun biến thành sắZFNt thườXAqng, t vân cũng bịXAq càn quét không còn, tiểFVIu đDiểqdu khẽ vỗ cánh trở v trước ngườzdi Lâm Hiên.

Trong mắpt Nguyt Nhi tràn đagLgy vẻ hâm mộ, tiểDu nha đXAqczsu cũng muốn tu luyn ma hỏa cho riêng mình, đrCjáng tiếc luyn thầRn thông phảlvi phục dụng Tuyt Độc đfRan, nàng không có thân thểiy thì phục dụng đyược gì chứEli?

Nguyt Nhi thở dài, chng qua khuôn mt nhỏ nhắIQSn rấNcRt nhanh lộ vẻ tò mò: "Thiếu gia, muội cảam thấRJly Bích Huyn U hỏa ngoài uy lc bạdo tăng thì ta hồ còn có điyiểym khác lạWD.”

"Ừm." Lâm Hiên gt đqIQSu khen ngợi: "Quảy tht, hoàn m dung hợp cùng Thiên kiếp chi hỏa thì Bích Huyn U hỏa đNcRã sinh sảwn ra một chút linh trí."

"Thiếu gia nói là, ma hỏa này đjlã mở ra linh trí giống Hóa Hình kỳ Yêu Tộc?" Nguyt Nhi kinh ngạfRc.

"Đương nhiên không phảAPi, ma hỏa này chỉUEn có một chút linh thứczsc của yêu thú cấnp thấWpp mà thôi" Lâm Hiên tứrCjc gin nói.

"A." Nguyt Nhi gt đaEliu, ngượng ngùng le lưỡi: "Chng qua..."

"LạRi làm sao nữUEna?"

"Thiếu gia, muội nói giảZFN sư ma hỏa này vn tiếp tục tiến hóa, cuối cùng sẽ có linh trí so sánh cùng với nhân loạaWdi chăng?" Nguyt Nhi đNcRưa hỏi vấFVIn đJi rấwt xa xôi.

Lâm Hiên gãi đdpu, theo lý vạlvn vt đFVIu có thểWD thành tiên. Vạczsn vt sinh linh, không chỉrCj có riêng chim thú, côn trùng, hoa cỏ. Thm chí là hỏa dim, tảIQSng đNcRá đnu ở trong phạjlm vi này.

Hai ngườgLgi hai năm qua không thểCy nói chuyn, hin tạqHi trở nên cao hứXXZng vô cùng, d dàng tán gu nhữnqng vấFVIn đLaU không mấaWdy ý nghĩaa.

Bên ngoài nhờda vào huyn trn, vn là một ngọn núi hoang bình thườUEnng. Đã tht lâu không ai đZFNến nơi này.

Đột nhiên, phía chân trờEni xa xa xuấwt hin vài quang đXXZiểRm, ẩEnn ẩXAqn tỏa ra linh khí dao đLaUộng, lạCyi qua một lát thì dầZFNn rõ ràng, giống như chớp đIQSin bay vút v bên này. Lộ ra bốn nam một nữa đLLBu là Ngưng Đan kỳ.

Bình tâm mà nói thì tạdi Lũng Nam bọn họ thầLaUn thông không kém. Có đczsiu lúc này trên mt tấXXZt cảgLg đnqu lộ vẻ sợ hãi. Năm ngườnqWi mc phục trang giống nhau, đRu là tu tiên giảnqW đJiồng môn.

Ở phía sau bọn họ hơn hai mươi dm, có một đDám mây không nhanh không chm đlvi theo, năm ngườqdi nhanh nó cũng nhanh, năm ngườQZi chm nó cũng giảSOm tốc đnqWộ. Nhìn qua dườaWdng như đwang din trò mèo vờFVIn chuột.

"Các vịq sư huynh, đRJlDi họa lầRJln này do mình ta gây nên nên t ta chịnqWu, các ngươi mau chạvy đJii, trở lạJnEi tông môn hồi bẩEnm phụ mu báo thù thay ta." NữfR tu duy nhấsgt trong năm ngườqHi lên tiếng.

Nàng va mới Ngưng Đan chưa lâu nhưng nhìn qua niên kỷ còn rấjlt trẻ, bộ dạang khoảUEnng mườqi bảjly mườai tám xinh xắEnn lanh lợi, tuy không phảFVIi tuyt sắLLBc m nữEn nhưng cũng đaủ khiến nam nhân có ý chinh phục.

"Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đni thì cùng trở v, há có thểJnE bỏ lạjli mình muội, huống chi lão gia hỏa phía sau nhấsgt đEnXAqnh là kẻ tham dâm háo sắVXrc, rơi trong tay hắlfn, ngươi biết kết cục gì chứrCj?"

Một lão giảlf va béo va lùn như cầqdm đWDjlu đXAqám này, lạqHnh lùng mở ming.

"Đi mau, lão quái kia thân mang thương thế, chưa chắgLgc đRJlã đSOuổi đdaược chúng ta, huống chi chúng ta là năm tu sĩQZ Ngưng Đan cùng một chỗ, cũng có sứEnc liu mạpng, nếu tách đai lạni càng hắElin dit tng ngườqi một, không ai có thểlf chạRJly thoát sống."

Vẻ mt lão giảnRr nghiêm khắlfc đnến cc đpiểnqm, nữv t kia không dám nói thêm, năm ngườlvi khẽ cắSOn môi biến thành kinh hồng bay nhanh đzdi.

MấLaUy nam tu còn lạLaUi không mở ming nhưng đnqWu có đnqiểam buồn bc.

Phụ thân của Chu sư muội là tông chủ bổn phái, bình thườlvng thương yêu nhấIQSt là nàng. Nếu nàng có chuyn gì thì kết cục bọn họ bi thảnqWm thế nào cũng nghĩv đLaUược.

đWpiu nghĩAP tới lão quái vt đnqang đlfuổi theo, vẻ mt mấRy ngườnqi lạdi có đZFNiểnRrm oán đLaUộc.

Đúng là thi ân mắdc oán!

Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đJnEu là tinh phong huyết vũ.

Một khi bước trên tu tiên đyNcRo, có ai mà không tính kế ln nhau. Nhưng nữXAq t tên là Chu Thiến Như này rấWpt thin lương hồn nhiên. Nếu ở thế tục có thểFVI làm một ‘hin thê lương mu’ nhưng lạElii không thích hợp sinh tồn ở Tu Tiên giới.

Song thân của nàng đNcRu là tu tiên giảEn Nguyên Anh kỳ, phụ thân nàng lạXAqi tu sĩnqW trung kỳ, Tuyết Minh Môn đZFNương đIQSEni tông chủ.

Ở Vân Châu, Tuyết Minh Môn không phảdai là đNcRnqWi phái nhưng trong vòng mườXAqi vạWDn dm quanh đIQSây thì không ai dám xem thườAPng.

Có phụ mu sủng ái, Chu Thiến Như t nhỏ chưa tng nếm trảJii đJnEau khổ, gió tanh mưa máu lạUEni càng không nghe nói qua. Có đEniu thiên tính nàng khá tốt, không dưỡng thành tính cách kiêu ngạno mà là thin lương thuầzdn khiết.

Ở trong môn phái, cho dù mọi ngườai đqHwu đWDá cũng không ai ăn no rỗi vic, đgLgi đyối phó ngọc quý trên tay chưởng môn.

Hai vịp phụ mu lầan này cố ý cho nàng đWDi theo các vịBnJ sư huynh đDi ngoài hành sụ, mục đBnJích là khiến nàng lịnqch lãm dầwm, bọn họ tuy sủng ái nhưng biết đWDược ngọc bấpt trác bấRJlt thành khí.

Đương nhiên nhim vụ không có nguy hiểczsm, lạRi phái bốn đLLB t Ngưng Đan kỳ đlfi theo. Bọn họ đfRã bố trí không sơ hở tý nhưng trên đnqườWpng đJiã xảjly ra chuyn.

V phầXAqn nguyên do là do Chu Thiến Như. Buổi sáng hôm nay, sau khi nàng thứnqWc dy lin tảBnJn bộ ở phụ cn, không biết ma xui quỷ khiến mà đqHi tới một sơn cốc bí ẩXXZn.

Kết quảrCj nàng phát hin một cấiym chế ở bên ngoài. Tuy lầrCjn đvEliu rờaWdi Tuyết Minh Sơn nhưng Chu Thiến Như vn hiểSOu đXAqược quy củ của Tu Tiên giới, mạElio muội xâm nhp sẽ khiến ngườqi ta hiểEliu nhầJnEm, đaWdúng lúc nàng đUEndnh rờaWdi đrCji thì một trn rên rỉlv truyn vào tai.

Lòng hiếu kỳ dấqHy lên, nàng chầsgn chờrw thì đvi tới phía thanh âm nọ.

Kết quảq phát hin một thư sinh dung mạZFNo anh tuấNcRn chng tam tuầNcRn nằJim trên mt đElizdt, thầZFNn tình thống khổ, trên trán ẩnqWn hin một tầWpng hắJic khí.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá