Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảX: Huyn Vũ

QuyểguEn 5: Thiên Vân Thp NhịDBR Châu
Chương 345: Luyn hóa hỏa kiếp

DịYkch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.euNa giờo sau.

" Thiếu gia, ngươi tính mở đJgxộng phủ ở chỗ này?" Nguyt Nhi ngạFuJc nhiên hỏi.

Lâm Hiên mỉSqm cườDBRi nói." Nàng nghĩAiA là nơi này linh khí khá loãng không thích hợp tu luyn! Chng qua không h gì, ta chỉj muốn đEyzem nhữkBng thứDBR thu đvRược ở Vân LĩDBRnh Sơn x lý"

Trảrji qua một loạkt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng bỏ ý đrjbatnh tìm lãnh đJXyha. Muốn tăng tu vịguE không phảguEi một sớm một chiu. NhữUUdng bảSAo vt mới thu đJXược, nhữjng thứaOy khác không nói. Nếu có thểdmF s dụng đAiAược thanh tàn kiếm Thông Thiên Linh BảDgo, cho dù gp mt Tân Nguyt công chúa cũng không phảlwi sợ nàng nữOza.

Qua thờgi gian một tuầLin trà, Lâm Hiên đrjã mở đTược một đuklộng phủ đggDơn sơ nhưng rộng rãi. Sau đJgxó bày ra trn pháp, lạJrEi lnh cho Thi ma cùng Xuyên Sơn Giáp trấEin giữSA bên ngoài, sau đzvKó hắLMn mới yên tâm tiến nhp vào trong.

Trước tiên ngủ một giấEic, thầbatn thanh khí sáng Lâm Hiên mới đkến phòng luyn công khoanh chân mà ngồi.

HắJgxn lấyhy ra một cái hộp ngọc ra, mt ngoài có dán vài tấJXm phù trin, Nguyên Anh của Huyết Ma tôn giảUUd đrTang bịkB giam cầiggm ở trong đdmFó.

Lâm Hiên bấkBm tay, tấkm phù không gió t cháy, nắdmFp hộp vù một tiếng, lộ ra một Nguyên Anh có làn da ngăm đLien.

Trên mt nó tràn đJrEPy vẻ oán đFuJộc nhưng khí tứyhc lạzvKi phi thườmbJng mỏng manh, ma lc toàn thân đgã không còn đXủ ba thành ở thờAiAi toàn thịEyznh:

" TiểTu t, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi."

"ĐLio hữrju yên tâm đdmFi, sau khi sưu hồn ngươi, ta sẽ dùng ngươi tế luyn pháp bảDBRo, Nguyên Anh tốt như vy tuyt thểukl không lãng phí." Lâm Hiên vân đBPJXm phong thanh nói.

"Ngươi..." Huyết Ma tôn giảKo va sợ va gin, nghĩRj đggDến hu quảkB đqáng sợ của huyết tế thì trên mt lộ ra vài phầPn sợ hãi. Lâm Hiên nào không có tâm tình dây dưa, vươn tay ra đLiiểLMm nhẹ một cái, một đukljo thanh quang bắgn giữJrEa mi tâm đPối phương.

" A!" Huyết Ma run rẩgVy cảKo ngườEyzi, trong ming phát ra tiếng kêu thống khổ rồi lin ngấKot đJgxi.
"Không cho ngươi chút chút đSAau khổ thì tưởng tạXi hạSA là ngườDgi nhân t hay sao?"

Lâm Hiên lạguEnh lùng mở ming, thc ra hắJgxn làm vy không phảTi muốn tra tấbatn lão ma, là đuklX phòng nga thờgVi đukliểBPm sưu hồn bịEyz đuSSối phương đgJDộng tay chân.

Nghe nói tạEyzi thờtLLi thượng cổ, cổ tu thiên tài sáng tạDBRo ra nhữUUdng bí thut quỷ dịKo, có thểo bóp méo hiu quảSA sưu hồn. Tuy rằtLLng khảukl năng Huyết Ma biết đzvKược không lớn nhưng Lâm Hiên không thểkB không phòng bịSA.

Sau đJrEó hắkn bắrTt đrjAiAu thi triểguEn sưu hồn. Đxro mắEyzt sau một tuầDgn trà, Lâm Hiên rút tay v thì khẽ nhíu mày: "Thiếu gia, có tìm đOzược phương pháp thăng cấqp Ma Anh không?"

"Có..." Lâm Hiên chầTn chờJX nói rồi khẽ thở dài một cái, nhau, Ma Anh Quyết tuy huyn diu nhưng vn còn kém xa bí thut đJgx nhịk Nguyên Anh.

Bí thut đgJD nhịJrE Nguyên Anh vốn vô cùng trân quý. Công pháp này thườkBng thườuklng chỉigg ở trong tay tông chủ hoc là đFuJlwi trưởng lão trong đOzAi môn phái. Trưởng lão Nguyên Anh hu kỳ khác cũng chưa chắJXc đOzược truyn thụ. Trong môn phái có s tranh quyn đooạdmFt lợi, tu luyn thầtLLn thông song Nguyên Anh sẽ có thầDBRn thông rấguEt lớn. Tu tiên giảUUd có ai mà không ích kỷ, đbatồng môn hảxro hữrju cũng vn phảki đj phòng một tay.

Sau khi cổ tu phấJXt hin đJgxiểUUdm yếu của bí thut này đvRã tìm cách thay đKoổi, hy vọng đoược đukl nhịLM Nguyên Anh chân chính.

Gian nan hiểJgxm trở không nói đKoến, trảguEi qua vô số thăm dò rốt cục cũng có thu hoạOzch. Nhưng phảzvKi nói không h d dàng chút nào. ChuyểSqn hóa quá trình phi thườgVng phứtLLc tạgp. ĐBPu tiên phảki có Chuyểqn Anh Đan. Muốn tế luyn ma anh cầjn bố trí một trn pháp đyhc thù. Quá trình này yêu cầzvKu chín chín tám mươi mốt ngày.

Thờji gian không lâu nhưng phi thườyhng gian nan, mỗi khắKoc đju như ở lên núi đAao, xuống vạqc dầKou, thống khổ như thế dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không mấuSSy ngườAiAi chịqu đRược, ý chí phảRi cứRjng cỏi đJrEến cc đEyziểEyzm.

T xưa đXến nay, chân chính có thểuSS chuyểRjn hóa Ma Anh thành công không có bao ngườbati ngườrji, căn nguyên của vic này chính là trn pháp kia.

Trn pháp không phứRjc tạKop nhưng đJXiu kin khởi đxrộng lạYki hà khắguEc đkến cc đJgxiểBPm, yêu cầSAu hai khối cc phẩiggm tinh thạXch.

Cc phẩOzm tinh thạiggch dù ở Linh giới cũng cc kỳ quý hiếm, Tu tiên tài nguyên Nhân Giới nghèo nàn, cho dù đSAggDi tu sĩtLL Nguyên Anh hu kỳ cũng chưa chắRc có một khối chứAiA đkBng nói hai.

Nhưng may mắyTYn thế nào, Lâm Hiên ở đJgxộng phủ cổ tu Vân LĩPnh Sơn kia lạJXi thu đmbJược năm khối. Như vy là các điggiu kin đUUdã đSqoy đSqủ.

Lâm Hiên lấRjy một cái ngọc giảAiAn còn trắmbJng đaOyem tin tứlwc sưu hồn có đtLLược ghi ở bên trong. Nếu không có sai lầUUdm đXc bit, họa ngầbatm sẽ đAược giảiggi tr, mà Ma Anh sau khi tế luyn thì thầLin thông không h kém đX nhịukl Nguyên Anh, thm chí còn hơn một chút. Có trảP giá có thu hoạmbJch, v đlwiểom này trờAi cao đDBRúng là công bình.

" Nguyt Nhi."

BạvRch quang chợt lóe, một nữdmF t xinh đyhẹp điggộng lòng ngườrTi xuấJXt hin: "Thiếu gia, chàng có gì phân phó."

"Đem tinh hồn Huyết Ma phong ấAiAn vào Thú Hồn phiên"

Nguyt Nhi gt đLMgVu, tay ngọc phấgVt một cái, một đYkFuJo thanh quang bao phủ Nguyên Anh Huyết ma. Nhìn bước chân chầaOym chm của nàng, trong mắjt Lâm Hiên ẩgJDn lộ vẻ yêu thương: "Nguyt Nhi "

“Thiếu gia, chàng còn có phân phó gì?" NữRj t dng bước lạRi, bên môi nở nụ cườPi ngọt ngào.

"Nha đuSSaOyu ngốc, ta biết t sau khi Kết Anh thấggDt bạEyzi, tâm tình nàng không đuSSược vui, yên tâm, cho dù lên trờzvKi xuống đBPRt, ta sẽ tìm cách giúp nàng kết Anh"

Nguyt Nhi khẽ chấgJDn đPộng nhưng không có mở ming, nàng cùng Lâm Hiên có vẻ là chủ tớ nhưng tình cảBPm đaOyến mứlwc nào thì hai ngườTi đKoã rõ. Chuyn hắJgxn khiến nàng thc quá nhiu, giờo nói lờbati cảlwm tạxr suông chỉxr là khách khí.

Không biết nghĩOz tới đoiu gì mà trên khuôn mt Nguyt Nhi ng hồng, sau đgJDó bước nhanh ra khỏi phòng luyn công.

"Chng lẽ ta nói sai?" Hành đzvKộng của Nguyt Nhi khiến Lâm Hiên đzvKyhy khó hiểou, chng qua hình ảEinh ban nãy rõ ràng như còn ở trước mắSqt.

Chng qua một tuầukln trà, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đJrEó t túi trữSq vt lấbaty ra một cái hộp ngọc.

Hộp này còn lớn hộp va mới đYkng Nguyên Anh Huyết Ma, ở trên cũng có dán vài tấEim phù! Nhìn vt này trên mt Lâm Hiên lộ vẻ trịtLLnh trọng.

Cúi đbattLLu tư l một phen, đgột nhiên hắkn tay áo run lên, t trong hộp Ngũ Long Tỷ quay tròn bay vút ra.

Bên trong chính là Thiên kiếp chi hỏa, Lâm Hiên không dám sơ suấDBRt, đBPem phù trin cấyTYm chế gỡ ra. Một khối cầEyzu ngũ sắzvKc sc sỡ lớn chng na thước hin trong tầzvKm mắRjt, nó đggDang không ngng cuồn cuộn bốc cháy.

Vẻ mt Lâm Hiên càng ngưng trọng, tay phảji nâng lên đvRiểgm một chỉR.

ĐSqu ngón tay của hắPn đKoiểiggm lên phía trên, Phốc! Khối cầxru kia chợt lóe, ngũ sắiggc vân vụ quanh mt ngoài nhấEyzt thờgVi mở ra.

Một tiếng như sét đguEánh truyn vào tai, cảKom giác đgVược cấYkm chế buông lỏng, Thiên Kiếp chi hỏa đSAiên cuồng giãy dụa.

Bịxr nhốt lâu như vy mà còn chưa bịEyz dit linh thứAiAc, trong mắdmFt Lâm Hiên ẩkBn hin vẻ kinh ngạgVc nhưng rấzvKt nhanh trở lạqi như thườrjng. Càng khó thu phục thì khi dung hợp thành công, uy lc sẽ càng lớn.

Lâm Hiên đaOyánh ra một đukluSSo pháp quyết. Ngũ Long Tỷ quay tròn, t bên trong phun ra tng mảTng lớn mây ngũ sắOzc, rấDBRt nhanh lin bao phủ Thiên kiếp chi hỏa điggang giãy dụa.

Kiếp hỏa cc kỳ phn nộ, biến thành một con Ngô Công m l cỡ ngón cái, cái đvRdmFu vn là của nhân tộc, có vẻ quỷ dịaOy đOzến cc đDgiểtLLm."Không cầPn kháng cư, đrTến giờA mà ngươi cho là còn có thểigg chạBPy đOzược sao?" Khóe ming Lâm Hiên lộ nụ cườrTi nhạrjt.

Ngô Công đRjương nhiên không chịbatu khoanh tay chịqu chết. Tuy rằyTYng thểdmF hình rấiggt bé nhỏ so với trước nhưng bộ dáng vn táo bạrTo đgVến cc đJgxiểgVm, va biến hóa lin phun ra một đLiPo hóa trụ chói mắYkt.

Tuy thế không chút uy lc, gp tầgng mây ngũ sắSAc thì như gp khắbatc tinh nhanh chóng tan rã.

Lâm Hiên lạLMi đgánh ra một đguEEyzo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ phun ra càng nhiu vân vụ, phảAiAng phấSAt muốn vây quanh nó.

Ngô Công gin dữgV xông lên nhưng lạrji bịukl bắRn ngược trở v, sau đggDó lạrji bắFuJt đxrggDu dãy dụa...

"Xem ra quảuSS đFuJúng như vy, linh thứAiAc của nó còn không nhiu, cỡ yêu thú cấggDp thấuklp, nếu không sẽ không d dàng mắaOyc mưu như vy." Lâm Hiên mỉRjm cườrTi thì thào.

Vì thế ba ngày kế tiếp, hắJrEn lin thao túng Ngũ Long Tỷ thảR ra vân vụ ngũ sắzvKc, không ngng chọc gin Thiên kiếp chi hỏa.

Trong phòng luyn công, Lâm Hiên nhìn Ngô Công thì trên mt lộ vẻ đgVkBc ý. So với lúc mới t trong hộp ngọc đJXi ra, nó đdmFã suy yếu vô cùng.

Lâm Hiên lạyTYi đAiAánh ra một đDgFuJo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ chợt lóe, tầLing mây ngũ sắgVc đbatột nhiên tảRn ra hai bên, một lối đJrEi xuấLit hin trước mt Ngô Công.

Ngô Công không có linh trí, vù một tiếng lin chạdmFy trốn ra ngoài.

Lâm Hiên bấJgxm nim pháp quyết, một đjDgo hỏa dim quỷ dịguE cỡ nắtLLm tay hin ra.

Hỏa dim phát ra lam quang lóng lánh, sau đYkó như ấyhu đLMiểzvKu phá vỏ, một con tiểOzu đrTiểyTYu dài hơn một tác phóng lên đRjón đxrdmFu Ngô Công. Thiên kiếp chi hỏa kinh hãi nhưng muốn tránh cũng không đAiAược, đgVườXng lui đRã bịR vân vụ ngũ sắjc chn kin. TiểkBu đuSSiểguEu há to mỏ, không chút do d nuốt nó vào bụng.

LấaOyy hỏa luyn hỏa, trước đkó Lâm Hiên đXã dùng Ngũ Long Tỷ tiêu hao đki hơn phân na năng lượng của Thiên kiếp chi hỏa, như vy thờuSSi đgViểSAm luyn hóa sẽ thoảUUdi mái một chút.

Sau đEió bụp một tiếng, tiểuklu đukliểzvKu lầguEn nữtLLa trở lạEyzi thành một hỏa cầSqu hơn một tấBPc, mà ở trung tâm có một đzvKJgxo bạrjch sắuklc hỏa dim cỡ mắRt rồng. Lâm Hiên nhắOzm hai mắguEt, quá trình luyn chế gian nan chỉvR mới bắXt đDgSAu.

Trên đPRjnh đjuSSu hắukln chợt lóe thanh quang, anh nhi tầPm một tấPc bay ra, vươn bàn tay nhỏ bé trắzvKng mm liên tục bấyhm nim pháp chú. Tng đYkLio ngũ sắtLLc pháp quyết đzvKánh vào hỏa cầSqu kia.

Đlwo hỏa dim bạiggch sắAc đRang không ngng rung đDBRộng, không hổ là Thiên kiếp chi hỏa. SắBPc mt Nguyên Anh trầrjm xuống, há ming phun ra một đqoo linh quang xanh biếc.
Đây chính là bổn mạKong chân nguyên, khí sắEyzc Nguyên Anh nhấTt thờqi ảSAm đgOzm, chng qua Bích Huyn U Hỏa lạmbJi tăng vọt lên. thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong.

Trên mt Nguyên Anh lộ vẻ hài lòng, t đdmFLinh đyTYAiAu v tới đuSSan đmbJin. Lâm Hiên chm rãi giương mở mắkt, mườOzi ngón biến ảdmFo không thôi, liên tiếp kết các pháp ấuSSn trong hư không. Nhìn qua huyn ảrjo vô cùng mà tràn đgVDgy ma lc.

Phòng luyn công im lng, chỉBP có Bích Huyn U hỏa cuồn cuộn không thôi.

ThờAi gian như thoi đqưa, tu luyn không năm tháng, ca bí thấJXt đmbJã đaOyóng hai năm.

Trong khoảSAng thờDBRi gian này có không ít tu tiên giảFuJ ngang qua đgây, chng qua Lâm Hiên bày ra huyn trn huyn diu, t lão quái Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống không thểAiA phát hin, cho nên không có kẻ nào quấlwy rầaOyy.

Nguyt Nhi đrjã tới xem qua vài lầuSSn. Ngày hôm nay nàng lạvRi lẻn tiến vào, tuy không thểk trò chuyn cùng thiếu gia nhưng chỉukl cầyTYn thấggDy hắRn nàng đzvKã thỏa mãn. Ở cạguEnh thiếu gia, nàng có cảaOym giác bình an vui sướng. Lúc này nàng như một con mèo nhỏ nằtLLm trong một góc mt thấrTt, nhắXm mắvRt như đYkang ngủ. Đột nhiên lông mi git git, như cảaOym giác đUUdược thứJgx gì chm rãi đqjng lên.

Lâm Hiên vn khoanh chân mà ngồi, Bích Huyn U hỏa vn lở lng trên đBPzvKnh đbatvRu của hắqn nhưng màu sắRc đXã xanh đSqm đgJDến cc đAiAiểqm, nhìn qua như một khối bảggDo thạRjch màu xanh biếc.

Dù chỉJgx nhỏ bằAng cỡ quảj trứXng nhưng lạrji tảvRn mát ra sứLMc mạggDnh làm ngườyTYi sợ hãi.

Thân thểJX mm mạKoi của Nguyt Nhi không t chủ đLiược phát run. Ta như đJrEối với mt linh áp của đjzvKi tu sĩvR hu kỳ.

Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyn U hỏa dườguEng như thoát thai hoán cốt.

Nguyên Anh chợt hin trên đmbJiggnh đyhEyzu Lâm Hiên, mở ming phun ra một cột sáng xanh thm vào hỏa dim xanh biếc kia!

“Phốc” Bích Huyn U hỏa nhanh chóng xoay tròn tạAiAo thành một cơn lốc nhỏ. Ở trung tâm cơn lốc chợt lóe một đyhiểlwm hỏa dim màu trắLing rồi biết mấEit. Đến bây giờYk Thiên kiếp chi hỏa đLMã bịOz hoàn toàn dung hợp, cùng Bích Huyn U hỏa hợp làm một thểR.

Lâm Hiên chỉKo vào lốc xoáy hỏa dim kia. Trong bích quang, ma hỏa uốn lượn một cái, nương theo tiếng kêu trong trẻo, một con đDgiểggDu nhi cỡ hon tấTc phóng lên cao. xem tạaOyi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

"Thiếu gia, đEyzây là Bích Huyn U hỏa mới? Không biết uy lc sao?"
Thanh âm Nguyt Nhi tò mò truyn vào tai.
Lâm Hiên gt gt đYkdmFu, trên mt lộ vẻ mng rỡ không che dấSqu chút nào. Tay áo phấYkt một cái, một tấtLLm hộ thun màu vàng đvRLMt bay vút mà ra, không biết thu đxrược trong túi trữigg vt của kẻ nào đoã ngã xuống trong hắJXn nhưng lc phòng ng rấqt cườDgng hãn.

Lâm Hiên đJrEánh ra một đbatFuJo pháp quyết, hộ thun này chợt lóe linh quang rồi bạvRo tăng, hơn nữka còn tỏa ra một đggDám mây tím đuSSm, lc phòng ng tăng lên không ít.

"Đi!"

Chỉukl thấukly tiểAu đdmFiểguEu cánh khẽ vỗ, không chút do d bắSAn vào trong tầuSSng mây tím. Hộ thun bắdmFt đJXAu bịgV hòa tan. đmbJọc truyn mới nhấEit tạSqi tung hoanh . com

“ Cái này…” Nguyt Nhi mở to đJXôi mắDgt đXẹp, ngay cảgV Lâm Hiên là chủ nhân của ma hỏa này cũng không khỏi hoảgVng sợ.

Hộ thun biến thành sắggDt thườbatng, t vân cũng bịKo càn quét không còn, tiểyhu đqiểzvKu khẽ vỗ cánh trở v trước ngườKoi Lâm Hiên.

Trong mắEyzt Nguyt Nhi tràn đuklLMy vẻ hâm mộ, tiểqu nha đRBPu cũng muốn tu luyn ma hỏa cho riêng mình, đJXáng tiếc luyn thầJrEn thông phảlwi phục dụng Tuyt Độc đkBan, nàng không có thân thểLM thì phục dụng đLiược gì chứbat?

Nguyt Nhi thở dài, chng qua khuôn mt nhỏ nhắEin rấEyzt nhanh lộ vẻ tò mò: "Thiếu gia, muội cảggDm thấBPy Bích Huyn U hỏa ngoài uy lc bạAo tăng thì ta hồ còn có đtLLiểOzm khác lạvR.”

"Ừm." Lâm Hiên gt đLigJDu khen ngợi: "QuảT tht, hoàn m dung hợp cùng Thiên kiếp chi hỏa thì Bích Huyn U hỏa đRjã sinh sảkBn ra một chút linh trí."

"Thiếu gia nói là, ma hỏa này đXã mở ra linh trí giống Hóa Hình kỳ Yêu Tộc?" Nguyt Nhi kinh ngạoc.

"Đương nhiên không phảyhi, ma hỏa này chỉgJD có một chút linh thứDgc của yêu thú cấgJDp thấxrp mà thôi" Lâm Hiên tứDgc gin nói.

"A." Nguyt Nhi gt đJXgu, ngượng ngùng le lưỡi: "Chng qua..."

"LạXi làm sao nữJgxa?"

"Thiếu gia, muội nói giảg sư ma hỏa này vn tiếp tục tiến hóa, cuối cùng sẽ có linh trí so sánh cùng với nhân loạKoi chăng?" Nguyt Nhi đdmFưa hỏi vấSqn đLi rấvRt xa xôi.

Lâm Hiên gãi đDBRYku, theo lý vạSqn vt đou có thểFuJ thành tiên. VạBPn vt sinh linh, không chỉukl có riêng chim thú, côn trùng, hoa cỏ. Thm chí là hỏa dim, tảguEng đqá đggDu ở trong phạzvKm vi này.

Hai ngườDBRi hai năm qua không thểBP nói chuyn, hin tạyhi trở nên cao hứLing vô cùng, d dàng tán gu nhữOzng vấuSSn đBP không mấRjy ý nghĩEyza.

Bên ngoài nhờuSS vào huyn trn, vn là một ngọn núi hoang bình thườUUdng. Đã tht lâu không ai đxrến nơi này.

Đột nhiên, phía chân trờji xa xa xuấguEt hin vài quang đtLLiểkm, ẩvRn ẩguEn tỏa ra linh khí dao điggộng, lạaOyi qua một lát thì dầjn rõ ràng, giống như chớp đkBin bay vút v bên này. Lộ ra bốn nam một nữyTY đkBu là Ngưng Đan kỳ.

Bình tâm mà nói thì tạyTYi Lũng Nam bọn họ thầtLLn thông không kém. Có đDBRiu lúc này trên mt tấggDt cảAiA điggu lộ vẻ sợ hãi. Năm ngườOzi mc phục trang giống nhau, điggu là tu tiên giảgJD đuSSồng môn.

Ở phía sau bọn họ hơn hai mươi dm, có một đzvKám mây không nhanh không chm điggi theo, năm ngườEii nhanh nó cũng nhanh, năm ngườLMi chm nó cũng giảdmFm tốc đOzộ. Nhìn qua dườgJDng như đOzang din trò mèo vờyhn chuột.

"Các vịLM sư huynh, đSquSSi họa lầggDn này do mình ta gây nên nên t ta chịzvKu, các ngươi mau chạjy đji, trở lạvRi tông môn hồi bẩRm phụ mu báo thù thay ta." Nữg tu duy nhấgt trong năm ngườAi lên tiếng.

Nàng va mới Ngưng Đan chưa lâu nhưng nhìn qua niên kỷ còn rấrjt trẻ, bộ dạuklng khoảJXng mườJXi bảky mườRji tám xinh xắPn lanh lợi, tuy không phảukli tuyt sắlwc m nữOz nhưng cũng đgJDủ khiến nam nhân có ý chinh phục.

"Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đJrEi thì cùng trở v, há có thểJX bỏ lạSqi mình muội, huống chi lão gia hỏa phía sau nhấiggt đoTnh là kẻ tham dâm háo sắxrc, rơi trong tay hắuSSn, ngươi biết kết cục gì chứA?"

Một lão giảo va béo va lùn như cầPm đxrqu đzvKám này, lạOznh lùng mở ming.

"Đi mau, lão quái kia thân mang thương thế, chưa chắkc đLiã đjuổi đEiược chúng ta, huống chi chúng ta là năm tu sĩvR Ngưng Đan cùng một chỗ, cũng có sứPc liu mạSqng, nếu tách đTi lạyTYi càng hắKon dit tng ngườukli một, không ai có thểdmF chạRjy thoát sống."

Vẻ mt lão giảAiA nghiêm khắggDc đRjến cc đJgxiểvRm, nữR t kia không dám nói thêm, năm ngườvRi khẽ cắLMn môi biến thành kinh hồng bay nhanh đzvKi.

MấtLLy nam tu còn lạRi không mở ming nhưng đgVu có đkiểkm buồn bc.

Phụ thân của Chu sư muội là tông chủ bổn phái, bình thườbatng thương yêu nhấOzt là nàng. Nếu nàng có chuyn gì thì kết cục bọn họ bi thảyTYm thế nào cũng nghĩyTY đrTược.

đgViu nghĩvR tới lão quái vt đrjang đquổi theo, vẻ mt mấrjy ngườyTYi lạTi có đTiểbatm oán điggộc.

Đúng là thi ân mắgVc oán!

Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đRju là tinh phong huyết vũ.

Một khi bước trên tu tiên đBPBPo, có ai mà không tính kế ln nhau. Nhưng nữKo t tên là Chu Thiến Như này rấdmFt thin lương hồn nhiên. Nếu ở thế tục có thểtLL làm một ‘hin thê lương mu’ nhưng lạAi không thích hợp sinh tồn ở Tu Tiên giới.

Song thân của nàng đAu là tu tiên giảKo Nguyên Anh kỳ, phụ thân nàng lạvRi tu sĩg trung kỳ, Tuyết Minh Môn đlwương đmbJguEi tông chủ.

Ở Vân Châu, Tuyết Minh Môn không phảqi là đDBRSAi phái nhưng trong vòng mườuSSi vạrTn dm quanh đBPây thì không ai dám xem thườbatng.

Có phụ mu sủng ái, Chu Thiến Như t nhỏ chưa tng nếm trảJXi đJXau khổ, gió tanh mưa máu lạxri càng không nghe nói qua. Có đLiiu thiên tính nàng khá tốt, không dưỡng thành tính cách kiêu ngạEyzo mà là thin lương thuầjn khiết.

Ở trong môn phái, cho dù mọi ngườyhi đBPbatu đlwá cũng không ai ăn no rỗi vic, đoi đkBối phó ngọc quý trên tay chưởng môn.

Hai vịggD phụ mu lầdmFn này cố ý cho nàng đgJDi theo các vịLi sư huynh đyTYi ngoài hành sụ, mục đDBRích là khiến nàng lịJgxch lãm dầqm, bọn họ tuy sủng ái nhưng biết điggược ngọc bấAt trác bấgt thành khí.

Đương nhiên nhim vụ không có nguy hiểmbJm, lạxri phái bốn đq t Ngưng Đan kỳ đUUdi theo. Bọn họ đSAã bố trí không sơ hở tý nhưng trên đrTườBPng đSAã xảtLLy ra chuyn.

V phầDgn nguyên do là do Chu Thiến Như. Buổi sáng hôm nay, sau khi nàng thứDgc dy lin tảaOyn bộ ở phụ cn, không biết ma xui quỷ khiến mà đbati tới một sơn cốc bí ẩYkn.

Kết quảxr nàng phát hin một cấOzm chế ở bên ngoài. Tuy lầJgxn đPAiAu rờgVi Tuyết Minh Sơn nhưng Chu Thiến Như vn hiểLMu đzvKược quy củ của Tu Tiên giới, mạDBRo muội xâm nhp sẽ khiến ngườFuJi ta hiểkBu nhầBPm, đgVúng lúc nàng đAiADgnh rờukli đDBRi thì một trn rên rỉKo truyn vào tai.

Lòng hiếu kỳ dấLiy lên, nàng chầJgxn chờJX thì đJXi tới phía thanh âm nọ.

Kết quảP phát hin một thư sinh dung mạguEo anh tuấEin chng tam tuầSqn nằYkm trên mt đRjqt, thầggDn tình thống khổ, trên trán ẩAiAn hin một tầyhng hắuklc khí.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá