Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảCNB: Huyn Vũ

QuyểTWn 5: Thiên Vân Thp NhịvH Châu
Chương 345: Luyn hóa hỏa kiếp

DịlyKch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.euNa giờzCo sau.

" Thiếu gia, ngươi tính mở đxNộng phủ ở chỗ này?" Nguyt Nhi ngạKoxc nhiên hỏi.

Lâm Hiên mỉMHjm cườGfRi nói." Nàng nghĩZLP là nơi này linh khí khá loãng không thích hợp tu luyn! Chng qua không h gì, ta chỉjW muốn đyYPem nhữtng thứlyK thu đPpược ở Vân LĩodDnh Sơn x lý"

TrảGfRi qua một loạWt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng bỏ ý đSzSPXMnh tìm lãnh đoita. Muốn tăng tu vịhm không phảCNBi một sớm một chiu. NhữYdng bảYdo vt mới thu đZLPược, nhữGfRng thứtnh khác không nói. Nếu có thểBH s dụng đmược thanh tàn kiếm Thông Thiên Linh BảHFo, cho dù gp mt Tân Nguyt công chúa cũng không phảti sợ nàng nữnca.

Qua thờDAi gian một tuầitn trà, Lâm Hiên đKoxã mở đtJược một đBHBộng phủ đNLtơn sơ nhưng rộng rãi. Sau đMHjó bày ra trn pháp, lạtHi lnh cho Thi ma cùng Xuyên Sơn Giáp trấWn giữBHB bên ngoài, sau đKoxó hắitn mới yên tâm tiến nhp vào trong.

Trước tiên ngủ một giấtHc, thầfTn thanh khí sáng Lâm Hiên mới đTWến phòng luyn công khoanh chân mà ngồi.

HắSzSn lấBHy ra một cái hộp ngọc ra, mt ngoài có dán vài tấPpm phù trin, Nguyên Anh của Huyết Ma tôn giảit đNLtang bịH giam cầdDm ở trong đHbó.

Lâm Hiên bấtm tay, tấUm phù không gió t cháy, nắKoxp hộp vù một tiếng, lộ ra một Nguyên Anh có làn da ngăm đKoxen.

Trên mt nó tràn đMHjTy vẻ oán đvHộc nhưng khí tứTWc lạdDi phi thườCNBng mỏng manh, ma lc toàn thân đcã không còn đzCZủ ba thành ở thờtJi toàn thịNLtnh:

" TiểzCZu t, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi."

"ĐLLo hữxNu yên tâm đWi, sau khi sưu hồn ngươi, ta sẽ dùng ngươi tế luyn pháp bảLtio, Nguyên Anh tốt như vy tuyt thểodD không lãng phí." Lâm Hiên vân đJtm phong thanh nói.

"Ngươi..." Huyết Ma tôn giảGfR va sợ va gin, nghĩW đvHến hu quảNLt đtHáng sợ của huyết tế thì trên mt lộ ra vài phầWn sợ hãi. Lâm Hiên nào không có tâm tình dây dưa, vươn tay ra đHFiểCNBm nhẹ một cái, một đtnhNLto thanh quang bắWn giữNLta mi tâm đHối phương.

" A!" Huyết Ma run rẩPXMy cảCtG ngườtnhi, trong ming phát ra tiếng kêu thống khổ rồi lin ngấyYPt đzCoi.
"Không cho ngươi chút chút đhmau khổ thì tưởng tạmi hạYd là ngườfTi nhân t hay sao?"

Lâm Hiên lạYdnh lùng mở ming, thc ra hắyYPn làm vy không phảBHi muốn tra tấtn lão ma, là đTjW phòng nga thờnci đBHiểBHm sưu hồn bịH đncối phương đoiộng tay chân.

Nghe nói tạoii thờSzSi thượng cổ, cổ tu thiên tài sáng tạBHo ra nhữdDng bí thut quỷ dịjW, có thểdD bóp méo hiu quảhm sưu hồn. Tuy rằYdng khảPXM năng Huyết Ma biết đJược không lớn nhưng Lâm Hiên không thểGfR không phòng bịKox.

Sau đodDó hắHFn bắHt đZLPWu thi triểfTn sưu hồn. ĐHFo mắodDt sau một tuầLtin trà, Lâm Hiên rút tay v thì khẽ nhíu mày: "Thiếu gia, có tìm đjWược phương pháp thăng cấRUp Ma Anh không?"

"Có..." Lâm Hiên chầvHn chờW nói rồi khẽ thở dài một cái, nhau, Ma Anh Quyết tuy huyn diu nhưng vn còn kém xa bí thut đm nhịvH Nguyên Anh.

Bí thut đMHj nhịCtG Nguyên Anh vốn vô cùng trân quý. Công pháp này thườPpng thườncng chỉNLt ở trong tay tông chủ hoc là đazlBHi trưởng lão trong đmHi môn phái. Trưởng lão Nguyên Anh hu kỳ khác cũng chưa chắCtGc đBHBược truyn thụ. Trong môn phái có s tranh quyn đGfRoạyYPt lợi, tu luyn thầazln thông song Nguyên Anh sẽ có thầhmn thông rấfTt lớn. Tu tiên giảXHT có ai mà không ích kỷ, đCNBồng môn hảCNBo hữitu cũng vn phảPpi đjW phòng một tay.

Sau khi cổ tu phấNLtt hin đUiểHm yếu của bí thut này đWã tìm cách thay đodDổi, hy vọng đtược đRU nhịvH Nguyên Anh chân chính.

Gian nan hiểcm trở không nói đhmến, trảCtGi qua vô số thăm dò rốt cục cũng có thu hoạxNch. Nhưng phảzCZi nói không h d dàng chút nào. ChuyểUn hóa quá trình phi thườGfRng phứtc tạGfRp. ĐfTu tiên phảlyKi có ChuyểLtin Anh Đan. Muốn tế luyn ma anh cầtHn bố trí một trn pháp đcc thù. Quá trình này yêu cầKoxu chín chín tám mươi mốt ngày.

ThờzCZi gian không lâu nhưng phi thườPXMng gian nan, mỗi khắTWc đCNBu như ở lên núi đPpao, xuống vạWc dầHu, thống khổ như thế dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không mấPXMy ngườoii chịmu đHbược, ý chí phảYdi cứHbng cỏi đoiến cc đzCoiểbm.

T xưa đTWến nay, chân chính có thểb chuyểtHn hóa Ma Anh thành công không có bao ngườHbi ngườDAi, căn nguyên của vic này chính là trn pháp kia.

Trn pháp không phứCtGc tạSzSp nhưng đfTiu kin khởi đlyKộng lạnci hà khắlyKc đHFến cc đWiểjWm, yêu cầcu hai khối cc phẩfTm tinh thạCNBch.

Cc phẩDAm tinh thạtHch dù ở Linh giới cũng cc kỳ quý hiếm, Tu tiên tài nguyên Nhân Giới nghèo nàn, cho dù đWhmi tu sĩnc Nguyên Anh hu kỳ cũng chưa chắCNBc có một khối chứhm đWng nói hai.

Nhưng may mắtn thế nào, Lâm Hiên ở đlyKộng phủ cổ tu Vân LĩSzSnh Sơn kia lạci thu đmược năm khối. Như vy là các đciu kin đKoxã đvHtJy đRUủ.

Lâm Hiên lấyYPy một cái ngọc giảBHn còn trắtnhng đSzSem tin tứzCoc sưu hồn có đitược ghi ở bên trong. Nếu không có sai lầfTm đLtic bit, họa ngầBHBm sẽ đFFaược giảoii tr, mà Ma Anh sau khi tế luyn thì thầMHjn thông không h kém đLL nhịNLt Nguyên Anh, thm chí còn hơn một chút. Có trảHF giá có thu hoạLLch, v đdDiểtHm này trờBHBi cao đFFaúng là công bình.

" Nguyt Nhi."

BạBHBch quang chợt lóe, một nữoi t xinh đzCZẹp đitộng lòng ngườHi xuấZLPt hin: "Thiếu gia, chàng có gì phân phó."

"Đem tinh hồn Huyết Ma phong ấhmn vào Thú Hồn phiên"

Nguyt Nhi gt đPpRUu, tay ngọc phấmt một cái, một đKoxBHo thanh quang bao phủ Nguyên Anh Huyết ma. Nhìn bước chân chầHm chm của nàng, trong mắmt Lâm Hiên ẩhmn lộ vẻ yêu thương: "Nguyt Nhi "

“Thiếu gia, chàng còn có phân phó gì?" NữyYP t dng bước lạTi, bên môi nở nụ cườWi ngọt ngào.

"Nha đCNBoiu ngốc, ta biết t sau khi Kết Anh thấfTt bạiti, tâm tình nàng không đtược vui, yên tâm, cho dù lên trờWi xuống đWZLPt, ta sẽ tìm cách giúp nàng kết Anh"

Nguyt Nhi khẽ chấhmn đRUộng nhưng không có mở ming, nàng cùng Lâm Hiên có vẻ là chủ tớ nhưng tình cảLtim đBHến mứPpc nào thì hai ngườti đFFaã rõ. Chuyn hắBHn khiến nàng thc quá nhiu, giờCNB nói lờLLi cảFFam tạb suông chỉBH là khách khí.

Không biết nghĩMHj tới đyYPiu gì mà trên khuôn mt Nguyt Nhi ng hồng, sau đazló bước nhanh ra khỏi phòng luyn công.

"Chng lẽ ta nói sai?" Hành đBHBộng của Nguyt Nhi khiến Lâm Hiên đJPXMy khó hiểTu, chng qua hình ảPpnh ban nãy rõ ràng như còn ở trước mắodDt.

Chng qua một tuầYdn trà, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đitó t túi trữjW vt lấjWy ra một cái hộp ngọc.

Hộp này còn lớn hộp va mới đfTng Nguyên Anh Huyết Ma, ở trên cũng có dán vài tấZLPm phù! Nhìn vt này trên mt Lâm Hiên lộ vẻ trịtnhnh trọng.

Cúi đtHitu tư l một phen, đMHjột nhiên hắoin tay áo run lên, t trong hộp Ngũ Long Tỷ quay tròn bay vút ra.
truyn đtJược lấJy t website tung hoanh
Bên trong chính là Thiên kiếp chi hỏa, Lâm Hiên không dám sơ suấSzSt, đfTem phù trin cấvHm chế gỡ ra. Một khối cầazlu ngũ sắNLtc sc sỡ lớn chng na thước hin trong tầPXMm mắXHTt, nó đCNBang không ngng cuồn cuộn bốc cháy.

Vẻ mt Lâm Hiên càng ngưng trọng, tay phảyYPi nâng lên đtJiểTWm một chỉT.

ĐHFu ngón tay của hắLtin đMHjiểbm lên phía trên, Phốc! Khối cầyYPu kia chợt lóe, ngũ sắodDc vân vụ quanh mt ngoài nhấDAt thờHi mở ra.

Một tiếng như sét đHbánh truyn vào tai, cảzCZm giác đlyKược cấMHjm chế buông lỏng, Thiên Kiếp chi hỏa đHiên cuồng giãy dụa.

BịzCZ nhốt lâu như vy mà còn chưa bịLti dit linh thứMHjc, trong mắCNBt Lâm Hiên ẩitn hin vẻ kinh ngạBHc nhưng rấFFat nhanh trở lạBHi như thườitng. Càng khó thu phục thì khi dung hợp thành công, uy lc sẽ càng lớn.

Lâm Hiên đcánh ra một đmtJo pháp quyết. Ngũ Long Tỷ quay tròn, t bên trong phun ra tng mảitng lớn mây ngũ sắCtGc, rấRUt nhanh lin bao phủ Thiên kiếp chi hỏa đPXMang giãy dụa.

Kiếp hỏa cc kỳ phn nộ, biến thành một con Ngô Công m l cỡ ngón cái, cái đlyKHbu vn là của nhân tộc, có vẻ quỷ dịyYP đGfRến cc đWiểtJm."Không cầhmn kháng cư, đncến giờXHT mà ngươi cho là còn có thểFFa chạMHjy đLtiược sao?" Khóe ming Lâm Hiên lộ nụ cườti nhạhmt.

Ngô Công đBHBương nhiên không chịWu khoanh tay chịoiu chết. Tuy rằMHjng thểGfR hình rấWt bé nhỏ so với trước nhưng bộ dáng vn táo bạbo đTến cc đJiểKoxm, va biến hóa lin phun ra một đJJo hóa trụ chói mắtJt.

Tuy thế không chút uy lc, gp tầzCong mây ngũ sắRUc thì như gp khắlyKc tinh nhanh chóng tan rã.

Lâm Hiên lạDAi đJánh ra một đtnhYdo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ phun ra càng nhiu vân vụ, phảitng phấPXMt muốn vây quanh nó.

Ngô Công gin dữazl xông lên nhưng lạmi bịYd bắoin ngược trở v, sau đcó lạHbi bắBHBt đBHbu dãy dụa...

"Xem ra quảt đGfRúng như vy, linh thứTc của nó còn không nhiu, cỡ yêu thú cấjWp thấLLp, nếu không sẽ không d dàng mắtnhc mưu như vy." Lâm Hiên mỉJm cườci thì thào.

Vì thế ba ngày kế tiếp, hắMHjn lin thao túng Ngũ Long Tỷ thảnc ra vân vụ ngũ sắUc, không ngng chọc gin Thiên kiếp chi hỏa.

Trong phòng luyn công, Lâm Hiên nhìn Ngô Công thì trên mt lộ vẻ đtHcc ý. So với lúc mới t trong hộp ngọc đXHTi ra, nó đhmã suy yếu vô cùng.

Lâm Hiên lạZLPi đSzSánh ra một đtHbo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ chợt lóe, tầPXMng mây ngũ sắKoxc đPXMột nhiên tảfTn ra hai bên, một lối đPpi xuấmt hin trước mt Ngô Công.

Ngô Công không có linh trí, vù một tiếng lin chạXHTy trốn ra ngoài.

Lâm Hiên bấmm nim pháp quyết, một đazlSzSo hỏa dim quỷ dịoi cỡ nắJm tay hin ra.

Hỏa dim phát ra lam quang lóng lánh, sau đLLó như ấtu đGfRiểmu phá vỏ, một con tiểWu đHiểLLu dài hơn một tác phóng lên đPpón đYdjWu Ngô Công. Thiên kiếp chi hỏa kinh hãi nhưng muốn tránh cũng không đzCoược, đJườtHng lui đxNã bịCNB vân vụ ngũ sắtHc chn kin. TiểvHu đBHBiểoiu há to mỏ, không chút do d nuốt nó vào bụng.

LấzCoy hỏa luyn hỏa, trước đcó Lâm Hiên đXHTã dùng Ngũ Long Tỷ tiêu hao đHi hơn phân na năng lượng của Thiên kiếp chi hỏa, như vy thờlyKi đtJiểoim luyn hóa sẽ thoảtHi mái một chút.

Sau đCtGó bụp một tiếng, tiểTWu đSzSiểBHBu lầXHTn nữHba trở lạodDi thành một hỏa cầHFu hơn một tấTWc, mà ở trung tâm có một đazlzCoo bạhmch sắJc hỏa dim cỡ mắvHt rồng. Lâm Hiên nhắMHjm hai mắPpt, quá trình luyn chế gian nan chỉJ mới bắtJt đXHTzCou.

Trên đHFDAnh đtnhWu hắtHn chợt lóe thanh quang, anh nhi tầJm một tấdDc bay ra, vươn bàn tay nhỏ bé trắHng mm liên tục bấlyKm nim pháp chú. Tng đazlito ngũ sắPpc pháp quyết đHbánh vào hỏa cầLtiu kia.
nguồn tunghoanh.com
ĐdDo hỏa dim bạCtGch sắodDc đvHang không ngng rung đhmộng, không hổ là Thiên kiếp chi hỏa. SắTWc mt Nguyên Anh trầodDm xuống, há ming phun ra một đfTodDo linh quang xanh biếc.
Đây chính là bổn mạHbng chân nguyên, khí sắBHc Nguyên Anh nhấodDt thờDAi ảNLtm đcSzSm, chng qua Bích Huyn U Hỏa lạCNBi tăng vọt lên. thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong.

Trên mt Nguyên Anh lộ vẻ hài lòng, t đLtiKoxnh đTdDu v tới đJan đDAin. Lâm Hiên chm rãi giương mở mắdDt, mườyYPi ngón biến ảzCZo không thôi, liên tiếp kết các pháp ấTn trong hư không. Nhìn qua huyn ảfTo vô cùng mà tràn đZLPmy ma lc.

Phòng luyn công im lng, chỉLL có Bích Huyn U hỏa cuồn cuộn không thôi.

ThờtHi gian như thoi đtnhưa, tu luyn không năm tháng, ca bí thấzCot đtnhã đLLóng hai năm.

Trong khoảodDng thờJi gian này có không ít tu tiên giảNLt ngang qua đGfRây, chng qua Lâm Hiên bày ra huyn trn huyn diu, t lão quái Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống không thểLti phát hin, cho nên không có kẻ nào quấNLty rầlyKy.

Nguyt Nhi đWã tới xem qua vài lầKoxn. Ngày hôm nay nàng lạjWi lẻn tiến vào, tuy không thểYd trò chuyn cùng thiếu gia nhưng chỉtH cầmn thấCtGy hắCtGn nàng đYdã thỏa mãn. Ở cạodDnh thiếu gia, nàng có cảdDm giác bình an vui sướng. Lúc này nàng như một con mèo nhỏ nằRUm trong một góc mt thấZLPt, nhắxNm mắzCot như đBHBang ngủ. Đột nhiên lông mi git git, như cảCtGm giác đyYPược thứPXM gì chm rãi đRUazlng lên.

Lâm Hiên vn khoanh chân mà ngồi, Bích Huyn U hỏa vn lở lng trên đvHCtGnh đBHUu của hắJn nhưng màu sắGfRc đhmã xanh đWm đDAến cc đyYPiểKoxm, nhìn qua như một khối bảGfRo thạzCoch màu xanh biếc.

Dù chỉNLt nhỏ bằzCZng cỡ quảt trứxNng nhưng lạodDi tảazln mát ra sứazlc mạRUnh làm ngườMHji sợ hãi.

Thân thểZLP mm mạLLi của Nguyt Nhi không t chủ đBHược phát run. Ta như đtJối với mt linh áp của đLtiNLti tu sĩjW hu kỳ.

Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyn U hỏa dườazlng như thoát thai hoán cốt.

Nguyên Anh chợt hin trên đWazlnh đCNBPXMu Lâm Hiên, mở ming phun ra một cột sáng xanh thm vào hỏa dim xanh biếc kia!

“Phốc” Bích Huyn U hỏa nhanh chóng xoay tròn tạco thành một cơn lốc nhỏ. Ở trung tâm cơn lốc chợt lóe một đtnhiểDAm hỏa dim màu trắzCong rồi biết mấBHt. Đến bây giờJ Thiên kiếp chi hỏa đMHjã bịazl hoàn toàn dung hợp, cùng Bích Huyn U hỏa hợp làm một thểT.

Lâm Hiên chỉKox vào lốc xoáy hỏa dim kia. Trong bích quang, ma hỏa uốn lượn một cái, nương theo tiếng kêu trong trẻo, một con đyYPiểtHu nhi cỡ hon tấXHTc phóng lên cao.

"Thiếu gia, đZLPây là Bích Huyn U hỏa mới? Không biết uy lc sao?"
Thanh âm Nguyt Nhi tò mò truyn vào tai.
Lâm Hiên gt gt đLLCNBu, trên mt lộ vẻ mng rỡ không che dấHbu chút nào. Tay áo phấfTt một cái, một tấoim hộ thun màu vàng đTZLPt bay vút mà ra, không biết thu đfTược trong túi trữKox vt của kẻ nào đBHBã ngã xuống trong hắdDn nhưng lc phòng ng rấUt cườyYPng hãn.

Lâm Hiên đyYPánh ra một đRULLo pháp quyết, hộ thun này chợt lóe linh quang rồi bạito tăng, hơn nữHa còn tỏa ra một đlyKám mây tím đKoxm, lc phòng ng tăng lên không ít.

"Đi!"

ChỉBH thấity tiểZLPu đGfRiểMHju cánh khẽ vỗ, không chút do d bắazln vào trong tầGfRng mây tím. Hộ thun bắxNt đazlBHu bịHb hòa tan.

“ Cái này…” Nguyt Nhi mở to đTWôi mắtJt đMHjẹp, ngay cảRU Lâm Hiên là chủ nhân của ma hỏa này cũng không khỏi hoảPXMng sợ.

Hộ thun biến thành sắhmt thườxNng, t vân cũng bịc càn quét không còn, tiểxNu đHbiểHbu khẽ vỗ cánh trở v trước ngườxNi Lâm Hiên.

Trong mắJt Nguyt Nhi tràn đxNBHBy vẻ hâm mộ, tiểlyKu nha đTWtu cũng muốn tu luyn ma hỏa cho riêng mình, đoiáng tiếc luyn thầzCon thông phảMHji phục dụng Tuyt Độc đKoxan, nàng không có thân thểH thì phục dụng đvHược gì chứT?

Nguyt Nhi thở dài, chng qua khuôn mt nhỏ nhắitn rấfTt nhanh lộ vẻ tò mò: "Thiếu gia, muội cảjWm thấJy Bích Huyn U hỏa ngoài uy lc bạWo tăng thì ta hồ còn có đPpiểlyKm khác lạJ.”

"Ừm." Lâm Hiên gt đTRUu khen ngợi: "QuảH tht, hoàn m dung hợp cùng Thiên kiếp chi hỏa thì Bích Huyn U hỏa đtJã sinh sảdDn ra một chút linh trí."

"Thiếu gia nói là, ma hỏa này đitã mở ra linh trí giống Hóa Hình kỳ Yêu Tộc?" Nguyt Nhi kinh ngạLLc.

"Đương nhiên không phảHFi, ma hỏa này chỉDA có một chút linh thứvHc của yêu thú cấKoxp thấWp mà thôi" Lâm Hiên tứoic gin nói.

"A." Nguyt Nhi gt đWTWu, ngượng ngùng le lưỡi: "Chng qua..."

"Lạtnhi làm sao nữSzSa?"

"Thiếu gia, muội nói giảDA sư ma hỏa này vn tiếp tục tiến hóa, cuối cùng sẽ có linh trí so sánh cùng với nhân loạvHi chăng?" Nguyt Nhi đSzSưa hỏi vấtJn đJ rấbt xa xôi.

Lâm Hiên gãi đlyKXHTu, theo lý vạxNn vt đmu có thểdD thành tiên. VạCtGn vt sinh linh, không chỉBHB có riêng chim thú, côn trùng, hoa cỏ. Thm chí là hỏa dim, tảhmng đncá đlyKu ở trong phạyYPm vi này.

Hai ngườoii hai năm qua không thểfT nói chuyn, hin tạDAi trở nên cao hứCNBng vô cùng, d dàng tán gu nhữhmng vấWn đU không mấcy ý nghĩyYPa.

Bên ngoài nhờit vào huyn trn, vn là một ngọn núi hoang bình thườLLng. Đã tht lâu không ai đTWến nơi này.

Đột nhiên, phía chân trờMHji xa xa xuấmt hin vài quang đXHTiểTWm, ẩbn ẩazln tỏa ra linh khí dao đLtiộng, lạyYPi qua một lát thì dầitn rõ ràng, giống như chớp đazlin bay vút v bên này. Lộ ra bốn nam một nữYd đzCou là Ngưng Đan kỳ.

Bình tâm mà nói thì tạHi Lũng Nam bọn họ thầXHTn thông không kém. Có đciu lúc này trên mt tấCNBt cảfT đSzSu lộ vẻ sợ hãi. Năm ngườlyKi mc phục trang giống nhau, đSzSu là tu tiên giảzCZ đjWồng môn.

Ở phía sau bọn họ hơn hai mươi dm, có một đLtiám mây không nhanh không chm đTWi theo, năm ngườMHji nhanh nó cũng nhanh, năm ngườHFi chm nó cũng giảPXMm tốc đHFộ. Nhìn qua dườJng như đKoxang din trò mèo vờzCZn chuột.

"Các vịBHB sư huynh, đUHFi họa lầHFn này do mình ta gây nên nên t ta chịvHu, các ngươi mau chạhmy đHFi, trở lạPXMi tông môn hồi bẩTm phụ mu báo thù thay ta." NữT tu duy nhấBHt trong năm ngườPXMi lên tiếng.

Nàng va mới Ngưng Đan chưa lâu nhưng nhìn qua niên kỷ còn rấbt trẻ, bộ dạXHTng khoảdDng mườXHTi bảDAy mườtHi tám xinh xắlyKn lanh lợi, tuy không phảPpi tuyt sắazlc m nữodD nhưng cũng đKoxủ khiến nam nhân có ý chinh phục.

"Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đlyKi thì cùng trở v, há có thểit bỏ lạTWi mình muội, huống chi lão gia hỏa phía sau nhấJt đjWHnh là kẻ tham dâm háo sắzCZc, rơi trong tay hắtJn, ngươi biết kết cục gì chứNLt?"

Một lão giảCtG va béo va lùn như cầHm đHFFFau đdDám này, lạNLtnh lùng mở ming.

"Đi mau, lão quái kia thân mang thương thế, chưa chắXHTc đWã đcuổi đxNược chúng ta, huống chi chúng ta là năm tu sĩfT Ngưng Đan cùng một chỗ, cũng có sứodDc liu mạHbng, nếu tách đjWi lạCNBi càng hắzCon dit tng ngườFFai một, không ai có thểDA chạDAy thoát sống."

Vẻ mt lão giảYd nghiêm khắmc đncến cc đmiểSzSm, nữzCo t kia không dám nói thêm, năm ngườLtii khẽ cắPXMn môi biến thành kinh hồng bay nhanh đHbi.

MấjWy nam tu còn lạmi không mở ming nhưng đyYPu có đazliểJm buồn bc.

Phụ thân của Chu sư muội là tông chủ bổn phái, bình thườtHng thương yêu nhấHt là nàng. Nếu nàng có chuyn gì thì kết cục bọn họ bi thảUm thế nào cũng nghĩBH đWược.

đhmiu nghĩzCZ tới lão quái vt đHFang đhmuổi theo, vẻ mt mấcy ngườfTi lạDAi có đUiểSzSm oán đyYPộc.

Đúng là thi ân mắbc oán!

Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đTu là tinh phong huyết vũ.

Một khi bước trên tu tiên đPXMHFo, có ai mà không tính kế ln nhau. Nhưng nữCNB t tên là Chu Thiến Như này rấmt thin lương hồn nhiên. Nếu ở thế tục có thểCNB làm một ‘hin thê lương mu’ nhưng lạDAi không thích hợp sinh tồn ở Tu Tiên giới.

Song thân của nàng đtu là tu tiên giảtJ Nguyên Anh kỳ, phụ thân nàng lạzCZi tu sĩc trung kỳ, Tuyết Minh Môn đBHBương đJUi tông chủ.

Ở Vân Châu, Tuyết Minh Môn không phảMHji là đHHi phái nhưng trong vòng mườUi vạCtGn dm quanh đyYPây thì không ai dám xem thườGfRng.

Có phụ mu sủng ái, Chu Thiến Như t nhỏ chưa tng nếm trảPXMi đNLtau khổ, gió tanh mưa máu lạHi càng không nghe nói qua. Có đHFiu thiên tính nàng khá tốt, không dưỡng thành tính cách kiêu ngạHo mà là thin lương thuầHbn khiết.

Ở trong môn phái, cho dù mọi ngườxNi đitfTu đncá cũng không ai ăn no rỗi vic, điti đPXMối phó ngọc quý trên tay chưởng môn.

Hai vịvH phụ mu lầtJn này cố ý cho nàng đZLPi theo các vịXHT sư huynh đYdi ngoài hành sụ, mục đbích là khiến nàng lịNLtch lãm dầCNBm, bọn họ tuy sủng ái nhưng biết đlyKược ngọc bấMHjt trác bấvHt thành khí.

Đương nhiên nhim vụ không có nguy hiểtJm, lạtJi phái bốn đKox t Ngưng Đan kỳ đZLPi theo. Bọn họ đcã bố trí không sơ hở tý nhưng trên đDAườCtGng đUã xảJy ra chuyn.

V phầJn nguyên do là do Chu Thiến Như. Buổi sáng hôm nay, sau khi nàng thứTWc dy lin tảBHn bộ ở phụ cn, không biết ma xui quỷ khiến mà đHi tới một sơn cốc bí ẩPpn.

Kết quảc nàng phát hin một cấBHm chế ở bên ngoài. Tuy lầSzSn đtHtJu rờMHji Tuyết Minh Sơn nhưng Chu Thiến Như vn hiểitu đLtiược quy củ của Tu Tiên giới, mạGfRo muội xâm nhp sẽ khiến ngườCNBi ta hiểXHTu nhầXHTm, đazlúng lúc nàng đtJmnh rờPXMi đnci thì một trn rên rỉSzS truyn vào tai.

Lòng hiếu kỳ dấUy lên, nàng chầNLtn chờZLP thì đBHBi tới phía thanh âm nọ.

Kết quảtH phát hin một thư sinh dung mạHo anh tuấPpn chng tam tuầitn nằncm trên mt đazlZLPt, thầcn tình thống khổ, trên trán ẩBHBn hin một tầBHng hắKoxc khí.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá