Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảGN: Huyn Vũ

Quyểcxn 5: Thiên Vân Thp NhịI Châu
Chương 345: Luyn hóa hỏa kiếp

DịRINch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.euNa giờhk sau.

" Thiếu gia, ngươi tính mở đGNộng phủ ở chỗ này?" Nguyt Nhi ngạac nhiên hỏi.

Lâm Hiên mỉWBWm cườsDci nói." Nàng nghĩZWZ là nơi này linh khí khá loãng không thích hợp tu luyn! Chng qua không h gì, ta chỉNJ muốn đKgem nhữNJng thứTKL thu đQlsược ở Vân LĩRDnh Sơn x lý"

TrảiTGi qua một loạIt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng bỏ ý đDEBlInh tìm lãnh đzYJita. Muốn tăng tu vịIy không phảzYi một sớm một chiu. NhữqGjng bảiTGo vt mới thu đQlsược, nhữDang thứJ khác không nói. Nếu có thểTKL s dụng đGNược thanh tàn kiếm Thông Thiên Linh BảDso, cho dù gp mt Tân Nguyt công chúa cũng không phảGHKi sợ nàng nữJa.

Qua thờKDKi gian một tuầIAn trà, Lâm Hiên đcIã mở điược một đcIộng phủ đIyơn sơ nhưng rộng rãi. Sau đWBWó bày ra trn pháp, lạRINi lnh cho Thi ma cùng Xuyên Sơn Giáp trấJitn giữrq bên ngoài, sau đjrVó hắJitn mới yên tâm tiến nhp vào trong.

Trước tiên ngủ một giấIc, thầKon thanh khí sáng Lâm Hiên mới đHến phòng luyn công khoanh chân mà ngồi.

HắRINn lấJity ra một cái hộp ngọc ra, mt ngoài có dán vài tấym phù trin, Nguyên Anh của Huyết Ma tôn giảtBq điTGang bịhk giam cầim ở trong đIAó.

Lâm Hiên bấBlIm tay, tấVim phù không gió t cháy, nắRINp hộp vù một tiếng, lộ ra một Nguyên Anh có làn da ngăm đlben.

Trên mt nó tràn đJitWBWy vẻ oán đDEộc nhưng khí tứHc lạcIi phi thườqng mỏng manh, ma lc toàn thân đRINã không còn đKDKủ ba thành ở thờzYi toàn thịNHnh:

" Tiểlshu t, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi."

"Đyo hữJitu yên tâm đxi, sau khi sưu hồn ngươi, ta sẽ dùng ngươi tế luyn pháp bảGHKo, Nguyên Anh tốt như vy tuyt thểDE không lãng phí." Lâm Hiên vân đjrViTGm phong thanh nói.

"Ngươi..." Huyết Ma tôn giảKo va sợ va gin, nghĩlb đBlIến hu quảlb đkáng sợ của huyết tế thì trên mt lộ ra vài phầVin sợ hãi. Lâm Hiên nào không có tâm tình dây dưa, vươn tay ra đQlsiểsm nhẹ một cái, một đKoDEo thanh quang bắNHn giữWBWa mi tâm đzYối phương.

" A!" Huyết Ma run rẩGNy cảx ngườTKLi, trong ming phát ra tiếng kêu thống khổ rồi lin ngấst đVii.
"Không cho ngươi chút chút đHau khổ thì tưởng tạrrJi hạrq là ngườDcNi nhân t hay sao?"

Lâm Hiên lạjtnh lùng mở ming, thc ra hắDcNn làm vy không phảBlIi muốn tra tấIyn lão ma, là đcxKg phòng nga thờTKLi đTKLiểJitm sưu hồn bịx đjtối phương đKgộng tay chân.

Nghe nói tạBlIi thờNJi thượng cổ, cổ tu thiên tài sáng tạDao ra nhữWDQng bí thut quỷ dịy, có thểKg bóp méo hiu quảGN sưu hồn. Tuy rằsDcng khảGN năng Huyết Ma biết đjrVược không lớn nhưng Lâm Hiên không thểjrV không phòng bịlb.

Sau đQlsó hắDsn bắIt đkZWZu thi triểKDKn sưu hồn. ĐIo mắtBqt sau một tuầcIn trà, Lâm Hiên rút tay v thì khẽ nhíu mày: "Thiếu gia, có tìm đaược phương pháp thăng cấRINp Ma Anh không?"

"Có..." Lâm Hiên chầDan chờIA nói rồi khẽ thở dài một cái, nhau, Ma Anh Quyết tuy huyn diu nhưng vn còn kém xa bí thut đJit nhịqGj Nguyên Anh.

Bí thut đWBW nhịVi Nguyên Anh vốn vô cùng trân quý. Công pháp này thườDcNng thườsng chỉs ở trong tay tông chủ hoc là đqGjjti trưởng lão trong đDcNxi môn phái. Trưởng lão Nguyên Anh hu kỳ khác cũng chưa chắqGjc đJitược truyn thụ. Trong môn phái có s tranh quyn đsoạDcNt lợi, tu luyn thầRINn thông song Nguyên Anh sẽ có thầHn thông rấzYt lớn. Tu tiên giảQls có ai mà không ích kỷ, đjtồng môn hảko hữBlIu cũng vn phảai đI phòng một tay.

Sau khi cổ tu phấZWZt hin đqiểQlsm yếu của bí thut này đDsã tìm cách thay đRDổi, hy vọng đDaược đy nhịsDc Nguyên Anh chân chính.

Gian nan hiểsm trở không nói đQlsến, trảKoi qua vô số thăm dò rốt cục cũng có thu hoạHtch. Nhưng phảIi nói không h d dàng chút nào. ChuyểRDn hóa quá trình phi thườcIng phứJc tạiTGp. ĐTKLu tiên phảlshi có ChuyểDcNn Anh Đan. Muốn tế luyn ma anh cầNHn bố trí một trn pháp đic thù. Quá trình này yêu cầTKLu chín chín tám mươi mốt ngày.

ThờWDQi gian không lâu nhưng phi thườIng gian nan, mỗi khắTKLc đjrVu như ở lên núi đDaao, xuống vạrrJc dầIyu, thống khổ như thế dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không mấTKLy ngườqGji chịDau đDEược, ý chí phảsDci cứGNng cỏi đRINến cc đZWZiểIm.

T xưa đDaến nay, chân chính có thểlsh chuyểDEn hóa Ma Anh thành công không có bao ngườxi ngườzYi, căn nguyên của vic này chính là trn pháp kia.

Trn pháp không phứKDKc tạqp nhưng đqGjiu kin khởi đrrJộng lạJi hà khắLRzc đTKLến cc đcIiểtBqm, yêu cầIAu hai khối cc phẩJm tinh thạRINch.

Cc phẩNHm tinh thạjtch dù ở Linh giới cũng cc kỳ quý hiếm, Tu tiên tài nguyên Nhân Giới nghèo nàn, cho dù đxJi tu sĩRIN Nguyên Anh hu kỳ cũng chưa chắTKLc có một khối chứI đDang nói hai.

Nhưng may mắrqn thế nào, Lâm Hiên ở đaộng phủ cổ tu Vân Lĩlbnh Sơn kia lạtBqi thu đDcNược năm khối. Như vy là các đTKLiu kin điTGã đkHy đkủ.

Lâm Hiên lấKDKy một cái ngọc giảqGjn còn trắing đHtem tin tứic sưu hồn có đKDKược ghi ở bên trong. Nếu không có sai lầcIm đrrJc bit, họa ngầKom sẽ đDcNược giảrqi tr, mà Ma Anh sau khi tế luyn thì thầxn thông không h kém đsDc nhịWDQ Nguyên Anh, thm chí còn hơn một chút. Có trảRD giá có thu hoạach, v đGHKiểqm này trờVii cao đDaúng là công bình.

" Nguyt Nhi."

BạIch quang chợt lóe, một nữrrJ t xinh đDcNẹp đlbộng lòng ngườQlsi xuấGHKt hin: "Thiếu gia, chàng có gì phân phó."

"Đem tinh hồn Huyết Ma phong ấDan vào Thú Hồn phiên"

Nguyt Nhi gt đDaiu, tay ngọc phấLRzt một cái, một đVitBqo thanh quang bao phủ Nguyên Anh Huyết ma. Nhìn bước chân chầqm chm của nàng, trong mắJitt Lâm Hiên ẩIAn lộ vẻ yêu thương: "Nguyt Nhi "

“Thiếu gia, chàng còn có phân phó gì?" NữTKL t dng bước lạQlsi, bên môi nở nụ cườjti ngọt ngào.

"Nha đqRINu ngốc, ta biết t sau khi Kết Anh thấrqt bạiTGi, tâm tình nàng không đBlIược vui, yên tâm, cho dù lên trờhki xuống đcxJt, ta sẽ tìm cách giúp nàng kết Anh"

Nguyt Nhi khẽ chấDan đqGjộng nhưng không có mở ming, nàng cùng Lâm Hiên có vẻ là chủ tớ nhưng tình cảGNm đlshến mứTKLc nào thì hai ngườJiti đHã rõ. Chuyn hắGNn khiến nàng thc quá nhiu, giờRIN nói lờIi cảBjRm tạDE suông chỉNH là khách khí.

Không biết nghĩcI tới đtBqiu gì mà trên khuôn mt Nguyt Nhi ng hồng, sau đkó bước nhanh ra khỏi phòng luyn công.

"Chng lẽ ta nói sai?" Hành đDaộng của Nguyt Nhi khiến Lâm Hiên đzYiTGy khó hiểcxu, chng qua hình ảIAnh ban nãy rõ ràng như còn ở trước mắIyt.

Chng qua một tuầIyn trà, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đIó t túi trữQls vt lấTKLy ra một cái hộp ngọc.

Hộp này còn lớn hộp va mới đJng Nguyên Anh Huyết Ma, ở trên cũng có dán vài tấHtm phù! Nhìn vt này trên mt Lâm Hiên lộ vẻ trịsDcnh trọng.

Cúi đhkNHu tư l một phen, đsDcột nhiên hắrqn tay áo run lên, t trong hộp Ngũ Long Tỷ quay tròn bay vút ra.

Bên trong chính là Thiên kiếp chi hỏa, Lâm Hiên không dám sơ suấGHKt, đsem phù trin cấtBqm chế gỡ ra. Một khối cầViu ngũ sắIyc sc sỡ lớn chng na thước hin trong tầIm mắDat, nó đcxang không ngng cuồn cuộn bốc cháy.

Vẻ mt Lâm Hiên càng ngưng trọng, tay phảsi nâng lên đhkiểVim một chỉk.

Đsu ngón tay của hắWBWn đsDciểNHm lên phía trên, Phốc! Khối cầtBqu kia chợt lóe, ngũ sắlshc vân vụ quanh mt ngoài nhấDat thờjti mở ra.

Một tiếng như sét đBjRánh truyn vào tai, cảDcNm giác đlshược cấcxm chế buông lỏng, Thiên Kiếp chi hỏa đIAiên cuồng giãy dụa.

Bịjt nhốt lâu như vy mà còn chưa bịKDK dit linh thứqGjc, trong mắzYt Lâm Hiên ẩRDn hin vẻ kinh ngạIAc nhưng rấGHKt nhanh trở lạHti như thườyng. Càng khó thu phục thì khi dung hợp thành công, uy lc sẽ càng lớn.

Lâm Hiên đaánh ra một đIAsDco pháp quyết. Ngũ Long Tỷ quay tròn, t bên trong phun ra tng mảxng lớn mây ngũ sắGHKc, rấit nhanh lin bao phủ Thiên kiếp chi hỏa đqGjang giãy dụa.

Kiếp hỏa cc kỳ phn nộ, biến thành một con Ngô Công m l cỡ ngón cái, cái đDsDcNu vn là của nhân tộc, có vẻ quỷ dịGN đzYến cc đBlIiểHtm."Không cầHn kháng cư, đRDến giời mà ngươi cho là còn có thểs chạIAy đViược sao?" Khóe ming Lâm Hiên lộ nụ cườIi nhạDst.

Ngô Công đViương nhiên không chịlshu khoanh tay chịKou chết. Tuy rằyng thểqGj hình rấBjRt bé nhỏ so với trước nhưng bộ dáng vn táo bạZWZo đWBWến cc đaiểym, va biến hóa lin phun ra một đBlILRzo hóa trụ chói mắIAt.

Tuy thế không chút uy lc, gp tầIng mây ngũ sắRINc thì như gp khắqGjc tinh nhanh chóng tan rã.

Lâm Hiên lạKgi đlbánh ra một đGHKKoo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ phun ra càng nhiu vân vụ, phảNHng phấTKLt muốn vây quanh nó.

Ngô Công gin dữDa xông lên nhưng lạiTGi bịa bắVin ngược trở v, sau đjrVó lạtBqi bắRINt đTKLRINu dãy dụa...

"Xem ra quảHt đKgúng như vy, linh thứGHKc của nó còn không nhiu, cỡ yêu thú cấcIp thấKgp, nếu không sẽ không d dàng mắRINc mưu như vy." Lâm Hiên mỉTKLm cườGHKi thì thào.

Vì thế ba ngày kế tiếp, hắDan lin thao túng Ngũ Long Tỷ thảx ra vân vụ ngũ sắiTGc, không ngng chọc gin Thiên kiếp chi hỏa.

Trong phòng luyn công, Lâm Hiên nhìn Ngô Công thì trên mt lộ vẻ đsDcIc ý. So với lúc mới t trong hộp ngọc đQlsi ra, nó đBlIã suy yếu vô cùng.

Lâm Hiên lạsi đQlsánh ra một đDcNjto pháp quyết, Ngũ Long Tỷ chợt lóe, tầcIng mây ngũ sắcIc đLRzột nhiên tảWDQn ra hai bên, một lối đcxi xuấHtt hin trước mt Ngô Công.

Ngô Công không có linh trí, vù một tiếng lin chạLRzy trốn ra ngoài.

Lâm Hiên bấsDcm nim pháp quyết, một đGHKRINo hỏa dim quỷ dịIy cỡ nắJm tay hin ra.

Hỏa dim phát ra lam quang lóng lánh, sau đLRzó như ấqu đzYiểiu phá vỏ, một con tiểjtu đViiểGHKu dài hơn một tác phóng lên đqón đxIu Ngô Công. Thiên kiếp chi hỏa kinh hãi nhưng muốn tránh cũng không đlshược, đDaườqGjng lui đkã bịDs vân vụ ngũ sắWDQc chn kin. Tiểcxu đLRziểqGju há to mỏ, không chút do d nuốt nó vào bụng.

Lấqy hỏa luyn hỏa, trước đKDKó Lâm Hiên đIAã dùng Ngũ Long Tỷ tiêu hao đDai hơn phân na năng lượng của Thiên kiếp chi hỏa, như vy thờsi đzYiểIAm luyn hóa sẽ thoảWDQi mái một chút.

Sau đsó bụp một tiếng, tiểsu đDcNiểHu lầjtn nữxa trở lạKgi thành một hỏa cầKgu hơn một tấDEc, mà ở trung tâm có một đGNjto bạKDKch sắKDKc hỏa dim cỡ mắWBWt rồng. Lâm Hiên nhắQlsm hai mắKot, quá trình luyn chế gian nan chỉs mới bắDEt đLRztBqu.

Trên đRDWBWnh đqIu hắDsn chợt lóe thanh quang, anh nhi tầKom một tấIyc bay ra, vươn bàn tay nhỏ bé trắTKLng mm liên tục bấJitm nim pháp chú. Tng đWBWsDco ngũ sắNHc pháp quyết đzYánh vào hỏa cầjrVu kia.

ĐNHo hỏa dim bạxch sắHtc đJitang không ngng rung đNJộng, không hổ là Thiên kiếp chi hỏa. SắWDQc mt Nguyên Anh trầqm xuống, há ming phun ra một đIAQlso linh quang xanh biếc.
Đây chính là bổn mạlshng chân nguyên, khí sắGHKc Nguyên Anh nhấIAt thờDEi ảHm đlshNHm, chng qua Bích Huyn U Hỏa lạjti tăng vọt lên. thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong.

Trên mt Nguyên Anh lộ vẻ hài lòng, t đHDEnh đDaIAu v tới đyan đtBqin. Lâm Hiên chm rãi giương mở mắiTGt, mườki ngón biến ảBjRo không thôi, liên tiếp kết các pháp ấJn trong hư không. Nhìn qua huyn ảZWZo vô cùng mà tràn đDajrVy ma lc.

Phòng luyn công im lng, chỉKo có Bích Huyn U hỏa cuồn cuộn không thôi.

Thờyi gian như thoi đWBWưa, tu luyn không năm tháng, ca bí thấzYt đrrJã đHóng hai năm.

Trong khoảDcNng thờxi gian này có không ít tu tiên giảNH ngang qua đRDây, chng qua Lâm Hiên bày ra huyn trn huyn diu, t lão quái Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống không thểDE phát hin, cho nên không có kẻ nào quấtBqy rầQlsy.

Nguyt Nhi đJitã tới xem qua vài lầjtn. Ngày hôm nay nàng lạNHi lẻn tiến vào, tuy không thểKDK trò chuyn cùng thiếu gia nhưng chỉy cầWDQn thấJy hắiTGn nàng đzYã thỏa mãn. Ở cạGNnh thiếu gia, nàng có cảzYm giác bình an vui sướng. Lúc này nàng như một con mèo nhỏ nằlbm trong một góc mt thấlbt, nhắDsm mắWBWt như đhkang ngủ. Đột nhiên lông mi git git, như cảWBWm giác đjrVược thứGN gì chm rãi đDsDang lên.

Lâm Hiên vn khoanh chân mà ngồi, Bích Huyn U hỏa vn lở lng trên đKganh đkxu của hắZWZn nhưng màu sắWDQc đDaã xanh đZWZm đrrJến cc đNHiểDsm, nhìn qua như một khối bảJito thạKgch màu xanh biếc.

Dù chỉzY nhỏ bằjrVng cỡ quảtBq trứQlsng nhưng lạzYi tảIAn mát ra sứKgc mạKgnh làm ngườHi sợ hãi.

Thân thểa mm mạKoi của Nguyt Nhi không t chủ đQlsược phát run. Ta như đWDQối với mt linh áp của đjrVNHi tu sĩzY hu kỳ. xem tạKoi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyn U hỏa dườsng như thoát thai hoán cốt.

Nguyên Anh chợt hin trên đTKLRINnh đqqGju Lâm Hiên, mở ming phun ra một cột sáng xanh thm vào hỏa dim xanh biếc kia!

“Phốc” Bích Huyn U hỏa nhanh chóng xoay tròn tạDcNo thành một cơn lốc nhỏ. Ở trung tâm cơn lốc chợt lóe một điiểNJm hỏa dim màu trắrqng rồi biết mấqt. Đến bây giờJit Thiên kiếp chi hỏa đDEã bịDE hoàn toàn dung hợp, cùng Bích Huyn U hỏa hợp làm một thểzY.

Lâm Hiên chỉJit vào lốc xoáy hỏa dim kia. Trong bích quang, ma hỏa uốn lượn một cái, nương theo tiếng kêu trong trẻo, một con đNJiểDcNu nhi cỡ hon tấKDKc phóng lên cao.

"Thiếu gia, đkây là Bích Huyn U hỏa mới? Không biết uy lc sao?"
Thanh âm Nguyt Nhi tò mò truyn vào tai.
Lâm Hiên gt gt đBjRIyu, trên mt lộ vẻ mng rỡ không che dấIu chút nào. Tay áo phấBjRt một cái, một tấrrJm hộ thun màu vàng đTKLzYt bay vút mà ra, không biết thu đTKLược trong túi trữlsh vt của kẻ nào điTGã ngã xuống trong hắNHn nhưng lc phòng ng rấIAt cườsDcng hãn.

Lâm Hiên đKgánh ra một đNHqGjo pháp quyết, hộ thun này chợt lóe linh quang rồi bạqGjo tăng, hơn nữBlIa còn tỏa ra một đqám mây tím đym, lc phòng ng tăng lên không ít.

"Đi!"

ChỉDs thấKDKy tiểHu đDsiểRDu cánh khẽ vỗ, không chút do d bắJn vào trong tầDang mây tím. Hộ thun bắLRzt đRDjrVu bịDE hòa tan.

“ Cái này…” Nguyt Nhi mở to đNJôi mắtBqt đyẹp, ngay cảRIN Lâm Hiên là chủ nhân của ma hỏa này cũng không khỏi hoảTKLng sợ.

Hộ thun biến thành sắKDKt thườKgng, t vân cũng bịNH càn quét không còn, tiểtBqu đDaiểNJu khẽ vỗ cánh trở v trước ngườsi Lâm Hiên.

Trong mắIt Nguyt Nhi tràn đKoTKLy vẻ hâm mộ, tiểjtu nha đDEGHKu cũng muốn tu luyn ma hỏa cho riêng mình, đaáng tiếc luyn thầJn thông phảzYi phục dụng Tuyt Độc đDaan, nàng không có thân thểKo thì phục dụng đHtược gì chứKg?

Nguyt Nhi thở dài, chng qua khuôn mt nhỏ nhắNHn rấxt nhanh lộ vẻ tò mò: "Thiếu gia, muội cảcxm thấKDKy Bích Huyn U hỏa ngoài uy lc bạNJo tăng thì ta hồ còn có đhkiểcxm khác lạjrV.”

"Ừm." Lâm Hiên gt đyLRzu khen ngợi: "QuảHt tht, hoàn m dung hợp cùng Thiên kiếp chi hỏa thì Bích Huyn U hỏa đBjRã sinh sảJn ra một chút linh trí."

"Thiếu gia nói là, ma hỏa này đGHKã mở ra linh trí giống Hóa Hình kỳ Yêu Tộc?" Nguyt Nhi kinh ngạVic.

"Đương nhiên không phảBjRi, ma hỏa này chỉDcN có một chút linh thứKgc của yêu thú cấlbp thấKDKp mà thôi" Lâm Hiên tứrrJc gin nói.

"A." Nguyt Nhi gt đtBqWDQu, ngượng ngùng le lưỡi: "Chng qua..."

"LạiTGi làm sao nữaa?"

"Thiếu gia, muội nói giảRD sư ma hỏa này vn tiếp tục tiến hóa, cuối cùng sẽ có linh trí so sánh cùng với nhân loạzYi chăng?" Nguyt Nhi đzYưa hỏi vấLRzn đsDc rấKDKt xa xôi.

Lâm Hiên gãi đlbJitu, theo lý vạzYn vt đWDQu có thểtBq thành tiên. VạDcNn vt sinh linh, không chỉy có riêng chim thú, côn trùng, hoa cỏ. Thm chí là hỏa dim, tảang đsá đlbu ở trong phạDsm vi này. xem chương mới tạHi tunghoanh(.)com

Hai ngườWBWi hai năm qua không thểDa nói chuyn, hin tạJiti trở nên cao hứDEng vô cùng, d dàng tán gu nhữzYng vấDcNn đIy không mấLRzy ý nghĩRINa.

Bên ngoài nhờIy vào huyn trn, vn là một ngọn núi hoang bình thườGHKng. Đã tht lâu không ai đTKLến nơi này.

Đột nhiên, phía chân trờqGji xa xa xuấJt hin vài quang đDsiểHm, ẩKDKn ẩRDn tỏa ra linh khí dao đIộng, lạBjRi qua một lát thì dầKgn rõ ràng, giống như chớp đJitin bay vút v bên này. Lộ ra bốn nam một nữQls đDEu là Ngưng Đan kỳ.

Bình tâm mà nói thì tạIi Lũng Nam bọn họ thầqGjn thông không kém. Có đDEiu lúc này trên mt tấIt cảjt đHu lộ vẻ sợ hãi. Năm ngườWBWi mc phục trang giống nhau, điu là tu tiên giảqGj đIAồng môn.

Ở phía sau bọn họ hơn hai mươi dm, có một đWDQám mây không nhanh không chm đyi theo, năm ngườKgi nhanh nó cũng nhanh, năm ngườNHi chm nó cũng giảHtm tốc đzYộ. Nhìn qua dườJitng như đcIang din trò mèo vờqGjn chuột.

"Các vịJit sư huynh, đDcNBjRi họa lầDEn này do mình ta gây nên nên t ta chịTKLu, các ngươi mau chạiTGy đBjRi, trở lạzYi tông môn hồi bẩzYm phụ mu báo thù thay ta." Nữlsh tu duy nhấNJt trong năm ngườqGji lên tiếng.

Nàng va mới Ngưng Đan chưa lâu nhưng nhìn qua niên kỷ còn rấRINt trẻ, bộ dạZWZng khoảIng mườlshi bảNHy mườDai tám xinh xắjtn lanh lợi, tuy không phảsDci tuyt sắDEc m nữBjR nhưng cũng đsDcủ khiến nam nhân có ý chinh phục.

"Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đIyi thì cùng trở v, há có thểtBq bỏ lạjrVi mình muội, huống chi lão gia hỏa phía sau nhấNJt đlshGHKnh là kẻ tham dâm háo sắqGjc, rơi trong tay hắVin, ngươi biết kết cục gì chứa?"

Một lão giảWDQ va béo va lùn như cầjtm đxRDu đIAám này, lạIAnh lùng mở ming.

"Đi mau, lão quái kia thân mang thương thế, chưa chắiTGc đDaã đBlIuổi đqGjược chúng ta, huống chi chúng ta là năm tu sĩhk Ngưng Đan cùng một chỗ, cũng có sứiTGc liu mạrqng, nếu tách đHti lạqGji càng hắIAn dit tng ngườqi một, không ai có thểs chạsy thoát sống."

Vẻ mt lão giảy nghiêm khắrqc đHến cc đDcNiểDEm, nữhk t kia không dám nói thêm, năm ngườKDKi khẽ cắDEn môi biến thành kinh hồng bay nhanh đlshi.

MấNJy nam tu còn lạBlIi không mở ming nhưng đjtu có đrrJiểHm buồn bc.

Phụ thân của Chu sư muội là tông chủ bổn phái, bình thườyng thương yêu nhấTKLt là nàng. Nếu nàng có chuyn gì thì kết cục bọn họ bi thảlbm thế nào cũng nghĩI đRDược.

đsDciu nghĩDcN tới lão quái vt đtBqang đRINuổi theo, vẻ mt mấQlsy ngườNHi lạii có đlshiểym oán đxộc.

Đúng là thi ân mắWBWc oán!

Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đRINu là tinh phong huyết vũ.

Một khi bước trên tu tiên đaIo, có ai mà không tính kế ln nhau. Nhưng nữq t tên là Chu Thiến Như này rấGHKt thin lương hồn nhiên. Nếu ở thế tục có thểKDK làm một ‘hin thê lương mu’ nhưng lạDcNi không thích hợp sinh tồn ở Tu Tiên giới.

Song thân của nàng điu là tu tiên giảhk Nguyên Anh kỳ, phụ thân nàng lạGHKi tu sĩy trung kỳ, Tuyết Minh Môn đzYương đKDKWBWi tông chủ.

Ở Vân Châu, Tuyết Minh Môn không phảhki là đlbRINi phái nhưng trong vòng mườiTGi vạan dm quanh điTGây thì không ai dám xem thườqGjng.

Có phụ mu sủng ái, Chu Thiến Như t nhỏ chưa tng nếm trảVii đrrJau khổ, gió tanh mưa máu lạRDi càng không nghe nói qua. Có đkiu thiên tính nàng khá tốt, không dưỡng thành tính cách kiêu ngạrrJo mà là thin lương thuầjrVn khiết.

Ở trong môn phái, cho dù mọi ngườKgi đzYGHKu đtBqá cũng không ai ăn no rỗi vic, đWDQi đhkối phó ngọc quý trên tay chưởng môn.

Hai vịx phụ mu lầHtn này cố ý cho nàng đyi theo các vịlb sư huynh đTKLi ngoài hành sụ, mục đHtích là khiến nàng lịHtch lãm dầqGjm, bọn họ tuy sủng ái nhưng biết đtBqược ngọc bấLRzt trác bấhkt thành khí.

Đương nhiên nhim vụ không có nguy hiểHm, lạHti phái bốn đWDQ t Ngưng Đan kỳ đcIi theo. Bọn họ đDEã bố trí không sơ hở tý nhưng trên đHtườqng đJã xảsDcy ra chuyn.

V phầQlsn nguyên do là do Chu Thiến Như. Buổi sáng hôm nay, sau khi nàng thứDEc dy lin tảKDKn bộ ở phụ cn, không biết ma xui quỷ khiến mà đWBWi tới một sơn cốc bí ẩsn.

Kết quảLRz nàng phát hin một cấHtm chế ở bên ngoài. Tuy lầNJn đJitHtu rờyi Tuyết Minh Sơn nhưng Chu Thiến Như vn hiểiTGu đNJược quy củ của Tu Tiên giới, mạjrVo muội xâm nhp sẽ khiến ngườcxi ta hiểBlIu nhầTKLm, đWDQúng lúc nàng đDsynh rờzYi đTKLi thì một trn rên rỉWBW truyn vào tai.

Lòng hiếu kỳ dấlby lên, nàng chầDcNn chờq thì đjti tới phía thanh âm nọ.

Kết quảa phát hin một thư sinh dung mạQlso anh tuấNHn chng tam tuầyn nằDsm trên mt đKorqt, thầBjRn tình thống khổ, trên trán ẩqGjn hin một tầDsng hắhkc khí.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá