Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảS: Huyn Vũ

Quyểzvn 5: Thiên Vân Thp NhịNvA Châu
Chương 345: Luyn hóa hỏa kiếp

DịdSGch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.euNa giờlvN sau.

" Thiếu gia, ngươi tính mở đEXộng phủ ở chỗ này?" Nguyt Nhi ngạdtc nhiên hỏi.

Lâm Hiên mỉwhzm cườvopi nói." Nàng nghĩP là nơi này linh khí khá loãng không thích hợp tu luyn! Chng qua không h gì, ta chỉcU muốn đhpem nhữQVsng thứvwp thu đSược ở Vân LĩTRnh Sơn x lý"

Trảwhzi qua một loạscTt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng bỏ ý đSFnh tìm lãnh đOzva. Muốn tăng tu vịNFZ không phảNvAi một sớm một chiu. NhữZung bảNFZo vt mới thu đRược, nhữqRng thứwhz khác không nói. Nếu có thểd s dụng đVIUược thanh tàn kiếm Thông Thiên Linh Bảfo, cho dù gp mt Tân Nguyt công chúa cũng không phảOi sợ nàng nữNFZa.

Qua thờnfi gian một tuầnfn trà, Lâm Hiên đscTã mở đqRược một đPộng phủ đUbơn sơ nhưng rộng rãi. Sau đvwpó bày ra trn pháp, lạvwpi lnh cho Thi ma cùng Xuyên Sơn Giáp trấnfn giữO bên ngoài, sau đzvó hắNvAn mới yên tâm tiến nhp vào trong.

Trước tiên ngủ một giấDDIc, thầNvAn thanh khí sáng Lâm Hiên mới đhdJến phòng luyn công khoanh chân mà ngồi.

Hắpnqn lấay ra một cái hộp ngọc ra, mt ngoài có dán vài tấnfm phù trin, Nguyên Anh của Huyết Ma tôn giảEX đIlQang bịFm giam cầGOm ở trong đJRkó.

Lâm Hiên bấZum tay, tấdSGm phù không gió t cháy, nắpnqp hộp vù một tiếng, lộ ra một Nguyên Anh có làn da ngăm đhpen.

Trên mt nó tràn đIzhpy vẻ oán đNvAộc nhưng khí tứRFc lạOi phi thườvwpng mỏng manh, ma lc toàn thân đdtã không còn đRFủ ba thành ở thờVPi toàn thịPnh:

" TiểTRu t, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi."

"ĐVPo hữIzu yên tâm đFi, sau khi sưu hồn ngươi, ta sẽ dùng ngươi tế luyn pháp bảZao, Nguyên Anh tốt như vy tuyt thểO không lãng phí." Lâm Hiên vân đlvNqRm phong thanh nói.

"Ngươi..." Huyết Ma tôn giảdSG va sợ va gin, nghĩc đIlQến hu quảnf đNvAáng sợ của huyết tế thì trên mt lộ ra vài phầqRn sợ hãi. Lâm Hiên nào không có tâm tình dây dưa, vươn tay ra đAJhiểIzm nhẹ một cái, một đscTQVso thanh quang bắhdJn giữVPa mi tâm đOối phương.

" A!" Huyết Ma run rẩZay cảdSG ngườdSGi, trong ming phát ra tiếng kêu thống khổ rồi lin ngấZut đJRki.
"Không cho ngươi chút chút đkcau khổ thì tưởng tạhdJi hạS là ngườIzi nhân t hay sao?"

Lâm Hiên lạNFZnh lùng mở ming, thc ra hắvopn làm vy không phảjdi muốn tra tấpEdn lão ma, là đoaZVP phòng nga thờci đdiểPm sưu hồn bịGO đPối phương đEXộng tay chân.

Nghe nói tạFmi thờdi thượng cổ, cổ tu thiên tài sáng tạscTo ra nhữZang bí thut quỷ dịlvN, có thểO bóp méo hiu quảGNG sưu hồn. Tuy rằRFng khảRF năng Huyết Ma biết đzvược không lớn nhưng Lâm Hiên không thểGO không phòng bịZa.

Sau đSó hắaSn bắSt đqRlSu thi triểVPn sưu hồn. ĐhdJo mắat sau một tuầhdJn trà, Lâm Hiên rút tay v thì khẽ nhíu mày: "Thiếu gia, có tìm đQVsược phương pháp thăng cấjdp Ma Anh không?"

"Có..." Lâm Hiên chầaSn chờaS nói rồi khẽ thở dài một cái, nhau, Ma Anh Quyết tuy huyn diu nhưng vn còn kém xa bí thut đNFZ nhịvop Nguyên Anh.

Bí thut đkc nhịcU Nguyên Anh vốn vô cùng trân quý. Công pháp này thườFng thườRng chỉVP ở trong tay tông chủ hoc là đwhzTRi trưởng lão trong đdlvNi môn phái. Trưởng lão Nguyên Anh hu kỳ khác cũng chưa chắscTc đIlQược truyn thụ. Trong môn phái có s tranh quyn đnfoạqRt lợi, tu luyn thầcUn thông song Nguyên Anh sẽ có thầFn thông rấNFZt lớn. Tu tiên giảIz có ai mà không ích kỷ, đIlQồng môn hảIlQo hữAJhu cũng vn phảZui đf phòng một tay.

Sau khi cổ tu phấqRt hin đoaZiểdm yếu của bí thut này đcUã tìm cách thay đOổi, hy vọng đfược đoaZ nhịNvA Nguyên Anh chân chính.
xem tạjdi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Gian nan hiểIzm trở không nói đpEdến, trảvopi qua vô số thăm dò rốt cục cũng có thu hoạhdJch. Nhưng phảnfi nói không h d dàng chút nào. Chuyểwhzn hóa quá trình phi thườaSng phứAJhc tạVPp. ĐscTu tiên phảlvNi có Chuyểkcn Anh Đan. Muốn tế luyn ma anh cầZun bố trí một trn pháp đdSGc thù. Quá trình này yêu cầlvNu chín chín tám mươi mốt ngày.

ThờNvAi gian không lâu nhưng phi thườZung gian nan, mỗi khắVIUc đfu như ở lên núi đOao, xuống vạRFc dầJjVu, thống khổ như thế dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không mấVPy ngườRi chịIzu đVPược, ý chí phảdSGi cứZung cỏi đOến cc đdtiểdm.

T xưa đTRến nay, chân chính có thểpnq chuyểJjVn hóa Ma Anh thành công không có bao ngườZai ngườPi, căn nguyên của vic này chính là trn pháp kia.

Trn pháp không phứac tạDDIp nhưng đFiu kin khởi đpEdộng lạQVsi hà khắVIUc đUbến cc đciểIlQm, yêu cầSu hai khối cc phẩzvm tinh thạoaZch.

Cc phẩcUm tinh thạOch dù ở Linh giới cũng cc kỳ quý hiếm, Tu tiên tài nguyên Nhân Giới nghèo nàn, cho dù đadti tu sĩjd Nguyên Anh hu kỳ cũng chưa chắvopc có một khối chứO đoaZng nói hai.

Nhưng may mắSn thế nào, Lâm Hiên ở đNvAộng phủ cổ tu Vân LĩIlQnh Sơn kia lạOi thu đSược năm khối. Như vy là các đFmiu kin đGNGã đvwpdSGy đQVsủ.

Lâm Hiên lấQVsy một cái ngọc giảVPn còn trắjdng đaSem tin tứjdc sưu hồn có đwhzược ghi ở bên trong. Nếu không có sai lầam đGNGc bit, họa ngầhdJm sẽ đEXược giảJRki tr, mà Ma Anh sau khi tế luyn thì thầaSn thông không h kém đP nhịVIU Nguyên Anh, thm chí còn hơn một chút. Có trảdSG giá có thu hoạGOch, v đaSiểkcm này trờTRi cao đGOúng là công bình.

" Nguyt Nhi."

Bạvwpch quang chợt lóe, một nữoaZ t xinh đFẹp đNvAộng lòng ngườQVsi xuấcUt hin: "Thiếu gia, chàng có gì phân phó." truyn đhpược lấscTy t website tung hoanh

"Đem tinh hồn Huyết Ma phong ấEXn vào Thú Hồn phiên"

Nguyt Nhi gt đGNGqRu, tay ngọc phấOt một cái, một đdtQVso thanh quang bao phủ Nguyên Anh Huyết ma. Nhìn bước chân chầGOm chm của nàng, trong mắIzt Lâm Hiên ẩAJhn lộ vẻ yêu thương: "Nguyt Nhi "

“Thiếu gia, chàng còn có phân phó gì?" NữIz t dng bước lạSi, bên môi nở nụ cườdi ngọt ngào.

"Nha đJjVPu ngốc, ta biết t sau khi Kết Anh thấdtt bạSi, tâm tình nàng không đZaược vui, yên tâm, cho dù lên trờpEdi xuống đfRt, ta sẽ tìm cách giúp nàng kết Anh"

Nguyt Nhi khẽ chấAJhn đzvộng nhưng không có mở ming, nàng cùng Lâm Hiên có vẻ là chủ tớ nhưng tình cảPm đvopến mứvopc nào thì hai ngườGOi đTRã rõ. Chuyn hắdtn khiến nàng thc quá nhiu, giờIlQ nói lờUbi cảRm tạS suông chỉqR là khách khí.

Không biết nghĩZa tới đRFiu gì mà trên khuôn mt Nguyt Nhi ng hồng, sau đcUó bước nhanh ra khỏi phòng luyn công.

"Chng lẽ ta nói sai?" Hành đNFZộng của Nguyt Nhi khiến Lâm Hiên đNFZhdJy khó hiểVPu, chng qua hình ảvopnh ban nãy rõ ràng như còn ở trước mắct.

Chng qua một tuầdtn trà, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đVIUó t túi trữhdJ vt lấpnqy ra một cái hộp ngọc.

Hộp này còn lớn hộp va mới đwhzng Nguyên Anh Huyết Ma, ở trên cũng có dán vài tấRFm phù! Nhìn vt này trên mt Lâm Hiên lộ vẻ trịcnh trọng.

Cúi đaSSu tư l một phen, đhpột nhiên hắwhzn tay áo run lên, t trong hộp Ngũ Long Tỷ quay tròn bay vút ra.

Bên trong chính là Thiên kiếp chi hỏa, Lâm Hiên không dám sơ suấzvt, đRFem phù trin cấzvm chế gỡ ra. Một khối cầFu ngũ sắac sc sỡ lớn chng na thước hin trong tầhpm mắIlQt, nó đdang không ngng cuồn cuộn bốc cháy.

Vẻ mt Lâm Hiên càng ngưng trọng, tay phảscTi nâng lên đJjViểRm một chỉO.

ĐZau ngón tay của hắdn đPiểUbm lên phía trên, Phốc! Khối cầUbu kia chợt lóe, ngũ sắIzc vân vụ quanh mt ngoài nhấpEdt thờvwpi mở ra.

Một tiếng như sét đqRánh truyn vào tai, cảRm giác đFmược cấVPm chế buông lỏng, Thiên Kiếp chi hỏa đaiên cuồng giãy dụa.

BịGNG nhốt lâu như vy mà còn chưa bịVP dit linh thứGOc, trong mắGOt Lâm Hiên ẩkcn hin vẻ kinh ngạdc nhưng rấhpt nhanh trở lạSi như thườnfng. Càng khó thu phục thì khi dung hợp thành công, uy lc sẽ càng lớn.

Lâm Hiên đRFánh ra một đQVshpo pháp quyết. Ngũ Long Tỷ quay tròn, t bên trong phun ra tng mảoaZng lớn mây ngũ sắjdc, rấSt nhanh lin bao phủ Thiên kiếp chi hỏa đJjVang giãy dụa.

Kiếp hỏa cc kỳ phn nộ, biến thành một con Ngô Công m l cỡ ngón cái, cái đRFQVsu vn là của nhân tộc, có vẻ quỷ dịf đfến cc đOiểRFm."Không cầdSGn kháng cư, đdến giờwhz mà ngươi cho là còn có thểhdJ chạSy đSược sao?" Khóe ming Lâm Hiên lộ nụ cườscTi nhạlSt.

Ngô Công đSương nhiên không chịvwpu khoanh tay chịRFu chết. Tuy rằGNGng thểc hình rấSt bé nhỏ so với trước nhưng bộ dáng vn táo bạPo đRFến cc đOiểEXm, va biến hóa lin phun ra một đSwhzo hóa trụ chói mắhdJt.

Tuy thế không chút uy lc, gp tầoaZng mây ngũ sắEXc thì như gp khắfc tinh nhanh chóng tan rã.

Lâm Hiên lạlvNi đNvAánh ra một đZaIzo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ phun ra càng nhiu vân vụ, phảdtng phấZat muốn vây quanh nó.

Ngô Công gin dữGNG xông lên nhưng lạUbi bịpnq bắfn ngược trở v, sau đVPó lạdSGi bắft đhdJZuu dãy dụa...

"Xem ra quảR đFmúng như vy, linh thứcc của nó còn không nhiu, cỡ yêu thú cấscTp thấvwpp, nếu không sẽ không d dàng mắhdJc mưu như vy." Lâm Hiên mỉAJhm cườjdi thì thào.

Vì thế ba ngày kế tiếp, hắIzn lin thao túng Ngũ Long Tỷ thảIlQ ra vân vụ ngũ sắFmc, không ngng chọc gin Thiên kiếp chi hỏa.

Trong phòng luyn công, Lâm Hiên nhìn Ngô Công thì trên mt lộ vẻ đvwpkcc ý. So với lúc mới t trong hộp ngọc đGOi ra, nó đGNGã suy yếu vô cùng.

Lâm Hiên lạUbi đGNGánh ra một đalSo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ chợt lóe, tầhdJng mây ngũ sắdSGc đFmột nhiên tảUbn ra hai bên, một lối đNFZi xuấDDIt hin trước mt Ngô Công.

Ngô Công không có linh trí, vù một tiếng lin chạwhzy trốn ra ngoài.

Lâm Hiên bấhpm nim pháp quyết, một đIzNFZo hỏa dim quỷ dịS cỡ nắGNGm tay hin ra.

Hỏa dim phát ra lam quang lóng lánh, sau đNFZó như ấcu đJRkiểAJhu phá vỏ, một con tiểwhzu đUbiểdtu dài hơn một tác phóng lên đscTón đwhzpnqu Ngô Công. Thiên kiếp chi hỏa kinh hãi nhưng muốn tránh cũng không đEXược, đvwpườFng lui đJjVã bịF vân vụ ngũ sắJjVc chn kin. TiểPu đSiểoaZu há to mỏ, không chút do d nuốt nó vào bụng.

Lấjdy hỏa luyn hỏa, trước đNvAó Lâm Hiên đlSã dùng Ngũ Long Tỷ tiêu hao đlvNi hơn phân na năng lượng của Thiên kiếp chi hỏa, như vy thờSi đwhziểlvNm luyn hóa sẽ thoảRFi mái một chút.

Sau đIzó bụp một tiếng, tiểcUu đVIUiểRu lầNvAn nữhdJa trở lạaSi thành một hỏa cầfu hơn một tấSc, mà ở trung tâm có một đPnfo bạcch sắNFZc hỏa dim cỡ mắGNGt rồng. Lâm Hiên nhắRm hai mắSt, quá trình luyn chế gian nan chỉd mới bắvopt đoaZwhzu.

Trên đUbpEdnh đvopTRu hắlvNn chợt lóe thanh quang, anh nhi tầNvAm một tấSc bay ra, vươn bàn tay nhỏ bé trắvopng mm liên tục bấzvm nim pháp chú. Tng đEXIlQo ngũ sắpnqc pháp quyết đoaZánh vào hỏa cầDDIu kia.

ĐGOo hỏa dim bạjdch sắNFZc đhpang không ngng rung đlvNộng, không hổ là Thiên kiếp chi hỏa. SắaSc mt Nguyên Anh trầnfm xuống, há ming phun ra một đpnqZao linh quang xanh biếc.
Đây chính là bổn mạZang chân nguyên, khí sắac Nguyên Anh nhấNvAt thờSi ảJRkm đNvAJRkm, chng qua Bích Huyn U Hỏa lạjdi tăng vọt lên. thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong.

Trên mt Nguyên Anh lộ vẻ hài lòng, t đIzcUnh đGOTRu v tới đNvAan đlvNin. Lâm Hiên chm rãi giương mở mắct, mườfi ngón biến ảVPo không thôi, liên tiếp kết các pháp ấRFn trong hư không. Nhìn qua huyn ảao vô cùng mà tràn đzvcUy ma lc.

Phòng luyn công im lng, chỉS có Bích Huyn U hỏa cuồn cuộn không thôi.

ThờlvNi gian như thoi đvwpưa, tu luyn không năm tháng, ca bí thấaSt đdSGã đnfóng hai năm.

Trong khoảEXng thờIlQi gian này có không ít tu tiên giảlS ngang qua đSây, chng qua Lâm Hiên bày ra huyn trn huyn diu, t lão quái Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống không thểc phát hin, cho nên không có kẻ nào quấOy rầEXy.

Nguyt Nhi đRã tới xem qua vài lầoaZn. Ngày hôm nay nàng lạkci lẻn tiến vào, tuy không thểEX trò chuyn cùng thiếu gia nhưng chỉNFZ cầoaZn thấkcy hắGNGn nàng đPã thỏa mãn. Ở cạwhznh thiếu gia, nàng có cảGOm giác bình an vui sướng. Lúc này nàng như một con mèo nhỏ nằjdm trong một góc mt thấIzt, nhắVIUm mắcUt như đNFZang ngủ. Đột nhiên lông mi git git, như cảpnqm giác đjdược thứZa gì chm rãi đPscTng lên.

Lâm Hiên vn khoanh chân mà ngồi, Bích Huyn U hỏa vn lở lng trên đzvfnh đFpnqu của hắkcn nhưng màu sắdSGc đqRã xanh đAJhm đFmến cc đTRiểSm, nhìn qua như một khối bảJRko thạvwpch màu xanh biếc.

Dù chỉlvN nhỏ bằang cỡ quảR trứlSng nhưng lạaSi tảJRkn mát ra sứqRc mạVIUnh làm ngườlSi sợ hãi.

Thân thểS mm mạlSi của Nguyt Nhi không t chủ đcược phát run. Ta như đdSGối với mt linh áp của đSlSi tu sĩzv hu kỳ.

Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyn U hỏa dườfng như thoát thai hoán cốt.

Nguyên Anh chợt hin trên đRoaZnh đpnqOu Lâm Hiên, mở ming phun ra một cột sáng xanh thm vào hỏa dim xanh biếc kia!

“Phốc” Bích Huyn U hỏa nhanh chóng xoay tròn tạvopo thành một cơn lốc nhỏ. Ở trung tâm cơn lốc chợt lóe một đRiểNvAm hỏa dim màu trắZung rồi biết mấlvNt. Đến bây giờhp Thiên kiếp chi hỏa đIzã bịpEd hoàn toàn dung hợp, cùng Bích Huyn U hỏa hợp làm một thểvwp.

Lâm Hiên chỉnf vào lốc xoáy hỏa dim kia. Trong bích quang, ma hỏa uốn lượn một cái, nương theo tiếng kêu trong trẻo, một con đdiểOu nhi cỡ hon tấDDIc phóng lên cao.

"Thiếu gia, đAJhây là Bích Huyn U hỏa mới? Không biết uy lc sao?"
Thanh âm Nguyt Nhi tò mò truyn vào tai.
Lâm Hiên gt gt đFmRFu, trên mt lộ vẻ mng rỡ không che dấSu chút nào. Tay áo phấQVst một cái, một tấcm hộ thun màu vàng đZaTRt bay vút mà ra, không biết thu đvwpược trong túi trữnf vt của kẻ nào đvopã ngã xuống trong hắdn nhưng lc phòng ng rấFmt cườFmng hãn.

Lâm Hiên đvwpánh ra một đakco pháp quyết, hộ thun này chợt lóe linh quang rồi bạQVso tăng, hơn nữVIUa còn tỏa ra một đJjVám mây tím đOm, lc phòng ng tăng lên không ít.

"Đi!"

ChỉoaZ thấIzy tiểJRku đFiểVPu cánh khẽ vỗ, không chút do d bắaSn vào trong tầcUng mây tím. Hộ thun bắUbt đJjVOu bịP hòa tan.

“ Cái này…” Nguyt Nhi mở to đwhzôi mắZut đkcẹp, ngay cảdSG Lâm Hiên là chủ nhân của ma hỏa này cũng không khỏi hoảzvng sợ.

Hộ thun biến thành sắkct thườzvng, t vân cũng bịFm càn quét không còn, tiểkcu đRiểZau khẽ vỗ cánh trở v trước ngườcUi Lâm Hiên.

Trong mắRFt Nguyt Nhi tràn đnfaSy vẻ hâm mộ, tiểkcu nha đRFcUu cũng muốn tu luyn ma hỏa cho riêng mình, đVPáng tiếc luyn thầEXn thông phảNFZi phục dụng Tuyt Độc đAJhan, nàng không có thân thểvop thì phục dụng đscTược gì chứnf?

Nguyt Nhi thở dài, chng qua khuôn mt nhỏ nhắVPn rấUbt nhanh lộ vẻ tò mò: "Thiếu gia, muội cảdtm thấGNGy Bích Huyn U hỏa ngoài uy lc bạRo tăng thì ta hồ còn có đdSGiểfm khác lạIz.”

"Ừm." Lâm Hiên gt đFSu khen ngợi: "QuảGNG tht, hoàn m dung hợp cùng Thiên kiếp chi hỏa thì Bích Huyn U hỏa đVIUã sinh sảfn ra một chút linh trí."

"Thiếu gia nói là, ma hỏa này đEXã mở ra linh trí giống Hóa Hình kỳ Yêu Tộc?" Nguyt Nhi kinh ngạEXc.

"Đương nhiên không phảIzi, ma hỏa này chỉhdJ có một chút linh thứIzc của yêu thú cấoaZp thấdtp mà thôi" Lâm Hiên tứIzc gin nói.

"A." Nguyt Nhi gt đlvNAJhu, ngượng ngùng le lưỡi: "Chng qua..."

"LạJjVi làm sao nữfa?"

"Thiếu gia, muội nói giảwhz sư ma hỏa này vn tiếp tục tiến hóa, cuối cùng sẽ có linh trí so sánh cùng với nhân loạcUi chăng?" Nguyt Nhi đIzưa hỏi vấcn đUb rấvopt xa xôi.

Lâm Hiên gãi đIzlSu, theo lý vạGNGn vt đPu có thểIlQ thành tiên. VạJjVn vt sinh linh, không chỉTR có riêng chim thú, côn trùng, hoa cỏ. Thm chí là hỏa dim, tảSng đDDIá đRFu ở trong phạEXm vi này.

Hai ngườvwpi hai năm qua không thểqR nói chuyn, hin tạpEdi trở nên cao hứVPng vô cùng, d dàng tán gu nhữlvNng vấVPn đR không mấJjVy ý nghĩAJha.

Bên ngoài nhờscT vào huyn trn, vn là một ngọn núi hoang bình thườNvAng. Đã tht lâu không ai đhpến nơi này.

Đột nhiên, phía chân trờscTi xa xa xuấlSt hin vài quang đlSiểkcm, ẩhdJn ẩJjVn tỏa ra linh khí dao đUbộng, lạIzi qua một lát thì dầVPn rõ ràng, giống như chớp đdtin bay vút v bên này. Lộ ra bốn nam một nữTR đhdJu là Ngưng Đan kỳ.

Bình tâm mà nói thì tạQVsi Lũng Nam bọn họ thầpEdn thông không kém. Có đpnqiu lúc này trên mt tấct cảTR đRFu lộ vẻ sợ hãi. Năm ngườIzi mc phục trang giống nhau, đRu là tu tiên giảP đaSồng môn.

Ở phía sau bọn họ hơn hai mươi dm, có một đSám mây không nhanh không chm đQVsi theo, năm ngườnfi nhanh nó cũng nhanh, năm ngườscTi chm nó cũng giảlSm tốc đNFZộ. Nhìn qua dườvopng như đfang din trò mèo vờRFn chuột.

"Các vịIz sư huynh, đpnqFi họa lầFmn này do mình ta gây nên nên t ta chịNFZu, các ngươi mau chạNFZy đvwpi, trở lạnfi tông môn hồi bẩjdm phụ mu báo thù thay ta." Nữdt tu duy nhấzvt trong năm ngườvopi lên tiếng.

Nàng va mới Ngưng Đan chưa lâu nhưng nhìn qua niên kỷ còn rấRt trẻ, bộ dạOng khoảTRng mườFmi bảRFy mườpEdi tám xinh xắSn lanh lợi, tuy không phảAJhi tuyt sắhpc m nữdt nhưng cũng đNvAủ khiến nam nhân có ý chinh phục.

"Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đPi thì cùng trở v, há có thểVP bỏ lạhpi mình muội, huống chi lão gia hỏa phía sau nhấcUt đccUnh là kẻ tham dâm háo sắRFc, rơi trong tay hắJjVn, ngươi biết kết cục gì chứdt?"

Một lão giảO va béo va lùn như cầRFm đJjVpnqu đIlQám này, lạnfnh lùng mở ming.

"Đi mau, lão quái kia thân mang thương thế, chưa chắOc đNFZã đIzuổi đfược chúng ta, huống chi chúng ta là năm tu sĩwhz Ngưng Đan cùng một chỗ, cũng có sứOc liu mạGOng, nếu tách đNFZi lạRi càng hắRFn dit tng ngườNFZi một, không ai có thểEX chạOy thoát sống."

Vẻ mt lão giảwhz nghiêm khắJjVc đdến cc đdSGiểUbm, nữFm t kia không dám nói thêm, năm ngườdSGi khẽ cắcUn môi biến thành kinh hồng bay nhanh đJRki.

Mấvopy nam tu còn lạdti không mở ming nhưng đEXu có đpnqiểEXm buồn bc.

Phụ thân của Chu sư muội là tông chủ bổn phái, bình thườZung thương yêu nhấTRt là nàng. Nếu nàng có chuyn gì thì kết cục bọn họ bi thảVPm thế nào cũng nghĩZu đhdJược.

đaiu nghĩIlQ tới lão quái vt đIzang đjduổi theo, vẻ mt mấdty ngườSi lạcUi có đZuiểSm oán đjdộc.

Đúng là thi ân mắcUc oán!

Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đEXu là tinh phong huyết vũ.

Một khi bước trên tu tiên đhdJvopo, có ai mà không tính kế ln nhau. Nhưng nữGNG t tên là Chu Thiến Như này rấVIUt thin lương hồn nhiên. Nếu ở thế tục có thểlvN làm một ‘hin thê lương mu’ nhưng lạdi không thích hợp sinh tồn ở Tu Tiên giới.

Song thân của nàng đlvNu là tu tiên giảNFZ Nguyên Anh kỳ, phụ thân nàng lạNFZi tu sĩUb trung kỳ, Tuyết Minh Môn đnfương đvwpscTi tông chủ.

Ở Vân Châu, Tuyết Minh Môn không phảdSGi là đvopjdi phái nhưng trong vòng mườRi vạdn dm quanh đTRây thì không ai dám xem thườVPng.

Có phụ mu sủng ái, Chu Thiến Như t nhỏ chưa tng nếm trảkci đaau khổ, gió tanh mưa máu lạRi càng không nghe nói qua. Có đhpiu thiên tính nàng khá tốt, không dưỡng thành tính cách kiêu ngạhpo mà là thin lương thuầRn khiết.

Ở trong môn phái, cho dù mọi ngườci đlSaSu đGNGá cũng không ai ăn no rỗi vic, đEXi đZuối phó ngọc quý trên tay chưởng môn.

Hai vịkc phụ mu lầRn này cố ý cho nàng đEXi theo các vịd sư huynh đVPi ngoài hành sụ, mục đGNGích là khiến nàng lịVIUch lãm dầlvNm, bọn họ tuy sủng ái nhưng biết đcược ngọc bấEXt trác bấTRt thành khí.

Đương nhiên nhim vụ không có nguy hiểJRkm, lạNvAi phái bốn đR t Ngưng Đan kỳ đZui theo. Bọn họ đhdJã bố trí không sơ hở tý nhưng trên đwhzườRFng đNFZã xảQVsy ra chuyn.

V phầFmn nguyên do là do Chu Thiến Như. Buổi sáng hôm nay, sau khi nàng thứvopc dy lin tảZun bộ ở phụ cn, không biết ma xui quỷ khiến mà đhpi tới một sơn cốc bí ẩZun.

Kết quảFm nàng phát hin một cấGOm chế ở bên ngoài. Tuy lầVPn đUbUbu rờEXi Tuyết Minh Sơn nhưng Chu Thiến Như vn hiểqRu đQVsược quy củ của Tu Tiên giới, mạqRo muội xâm nhp sẽ khiến ngườSi ta hiểIzu nhầZum, đcúng lúc nàng đFmIznh rờPi đaSi thì một trn rên rỉscT truyn vào tai.

Lòng hiếu kỳ dấscTy lên, nàng chầlvNn chờf thì đvopi tới phía thanh âm nọ.

Kết quảO phát hin một thư sinh dung mạNFZo anh tuấdSGn chng tam tuầjdn nằoaZm trên mt đEXSt, thầNFZn tình thống khổ, trên trán ẩaSn hin một tầfng hắDDIc khí.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá

banner