Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 345 : Luyện hóa hỏa kiếp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảjc: Huyn Vũ

QuyểLn 5: Thiên Vân Thp NhịL Châu
Chương 345: Luyn hóa hỏa kiếp

DịUch: Thanh Nhi
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.euNa giờT sau.

" Thiếu gia, ngươi tính mở đUộng phủ ở chỗ này?" Nguyt Nhi ngạUHc nhiên hỏi.

Lâm Hiên mỉblum cườcCXi nói." Nàng nghĩbzV là nơi này linh khí khá loãng không thích hợp tu luyn! Chng qua không h gì, ta chỉll muốn đBhem nhữMybng thứysf thu đKbược ở Vân LĩcCXnh Sơn x lý"

Trảuai qua một loạfKUt biến cố, Lâm Hiên cuối cùng bỏ ý đfKULnh tìm lãnh đLha. Muốn tăng tu vịSv không phảrogi một sớm một chiu. NhữlCng bảKbo vt mới thu đbzVược, nhữgLng thứsvg khác không nói. Nếu có thểKb s dụng đgKJược thanh tàn kiếm Thông Thiên Linh BảVyo, cho dù gp mt Tân Nguyt công chúa cũng không phảBmi sợ nàng nữobEa.

Qua thờuai gian một tuầln trà, Lâm Hiên đLã mở đaược một đsMVộng phủ đhơn sơ nhưng rộng rãi. Sau đfKUó bày ra trn pháp, lạUi lnh cho Thi ma cùng Xuyên Sơn Giáp trấfKUn giữjc bên ngoài, sau đysfó hắMybn mới yên tâm tiến nhp vào trong.

Trước tiên ngủ một giấrogc, thầobEn thanh khí sáng Lâm Hiên mới đMybến phòng luyn công khoanh chân mà ngồi.

HắVyn lấKfmy ra một cái hộp ngọc ra, mt ngoài có dán vài tấLm phù trin, Nguyên Anh của Huyết Ma tôn giảv đAang bịl giam cầfUm ở trong đKfmó.

Lâm Hiên bấysfm tay, tấsvgm phù không gió t cháy, nắLlPp hộp vù một tiếng, lộ ra một Nguyên Anh có làn da ngăm đcCXen.

Trên mt nó tràn đSvhy vẻ oán đuaộc nhưng khí tứOAc lạai phi thườjcng mỏng manh, ma lc toàn thân đsMVã không còn đLủ ba thành ở thờai toàn thịjcnh:

" Tiểbluu t, lão phu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi."

"Đzio hữjcu yên tâm đfKUi, sau khi sưu hồn ngươi, ta sẽ dùng ngươi tế luyn pháp bảXo, Nguyên Anh tốt như vy tuyt thểsMV không lãng phí." Lâm Hiên vân đUHlCm phong thanh nói.

"Ngươi..." Huyết Ma tôn giảXL va sợ va gin, nghĩLlP đlYến hu quảsMV đlYáng sợ của huyết tế thì trên mt lộ ra vài phầfKUn sợ hãi. Lâm Hiên nào không có tâm tình dây dưa, vươn tay ra đJsciểcCXm nhẹ một cái, một đlYXo thanh quang bắXLn giữsvga mi tâm đfKUối phương.

" A!" Huyết Ma run rẩfUy cảl ngườmTi, trong ming phát ra tiếng kêu thống khổ rồi lin ngấVyt đsjBi.
"Không cho ngươi chút chút đhau khổ thì tưởng tạKbi hạh là ngườLlPi nhân t hay sao?"

Lâm Hiên lạUHnh lùng mở ming, thc ra hắgLn làm vy không phảBhi muốn tra tấln lão ma, là đVyysf phòng nga thờli đAiểMybm sưu hồn bịT đobEối phương đobEộng tay chân.

Nghe nói tạblui thờLi thượng cổ, cổ tu thiên tài sáng tạLo ra nhữfUng bí thut quỷ dịUH, có thểL bóp méo hiu quảsjB sưu hồn. Tuy rằbzVng khảlY năng Huyết Ma biết đysfược không lớn nhưng Lâm Hiên không thểEOB không phòng bịVxL.

Sau đfUó hắMybn bắTt đysfEOBu thi triểEOBn sưu hồn. Đllo mắgKJt sau một tuầln trà, Lâm Hiên rút tay v thì khẽ nhíu mày: "Thiếu gia, có tìm đlược phương pháp thăng cấlCp Ma Anh không?" truyn cp nht nhanh nhấSvt tạmTi tung hoanh chấAm com

"Có..." Lâm Hiên chầUn chờprp nói rồi khẽ thở dài một cái, nhau, Ma Anh Quyết tuy huyn diu nhưng vn còn kém xa bí thut đbzV nhịblu Nguyên Anh.

Bí thut đjc nhịjc Nguyên Anh vốn vô cùng trân quý. Công pháp này thườzing thườbzVng chỉsjB ở trong tay tông chủ hoc là đUUsJsci trưởng lão trong đVxLBhi môn phái. Trưởng lão Nguyên Anh hu kỳ khác cũng chưa chắSvc đgKJược truyn thụ. Trong môn phái có s tranh quyn đXoạjct lợi, tu luyn thầlYn thông song Nguyên Anh sẽ có thầTkn thông rấLlPt lớn. Tu tiên giảobE có ai mà không ích kỷ, đcCXồng môn hảJsco hữUHu cũng vn phảlli đMyb phòng một tay.

Sau khi cổ tu phấxlTt hin đsMViểJscm yếu của bí thut này đCXã tìm cách thay đSvổi, hy vọng đUHược đL nhịL Nguyên Anh chân chính.

Gian nan hiểblum trở không nói đLlPến, trảTi qua vô số thăm dò rốt cục cũng có thu hoạBmch. Nhưng phảBmi nói không h d dàng chút nào. ChuyểUUsn hóa quá trình phi thườblung phứLlPc tạKfmp. ĐlYu tiên phảsMVi có ChuyểVxLn Anh Đan. Muốn tế luyn ma anh cầXn bố trí một trn pháp đTc thù. Quá trình này yêu cầVyu chín chín tám mươi mốt ngày.

ThờKfmi gian không lâu nhưng phi thườxlTng gian nan, mỗi khắKfmc đcCXu như ở lên núi đjcao, xuống vạJscc dầSvu, thống khổ như thế dù là lão quái Nguyên Anh kỳ cũng không mấXy ngườAi chịfUu đsjBược, ý chí phảUi cứjcng cỏi đuaến cc đsMViểysfm.

T xưa đobEến nay, chân chính có thểprp chuyểbzVn hóa Ma Anh thành công không có bao ngườKbi ngườXi, căn nguyên của vic này chính là trn pháp kia.

Trn pháp không phứac tạTp nhưng đLiu kin khởi đCXộng lạfKUi hà khắsjBc đlCến cc đXLiểcCXm, yêu cầLu hai khối cc phẩblum tinh thạTkch.

Cc phẩrogm tinh thạKbch dù ở Linh giới cũng cc kỳ quý hiếm, Tu tiên tài nguyên Nhân Giới nghèo nàn, cho dù đrogfKUi tu sĩl Nguyên Anh hu kỳ cũng chưa chắOAc có một khối chứMyb đprpng nói hai.

Nhưng may mắxlTn thế nào, Lâm Hiên ở đLlPộng phủ cổ tu Vân LĩXLnh Sơn kia lạLi thu đBhược năm khối. Như vy là các đVxLiu kin đgKJã đPogKJy đuaủ.

Lâm Hiên lấUy một cái ngọc giảSvn còn trắvng đJscem tin tứUc sưu hồn có đgLược ghi ở bên trong. Nếu không có sai lầMybm đLlPc bit, họa ngầLlPm sẽ đllược giảUHi tr, mà Ma Anh sau khi tế luyn thì thầAn thông không h kém đsMV nhịKfm Nguyên Anh, thm chí còn hơn một chút. Có trảv giá có thu hoạgLch, v đsMViểLm này trờcCXi cao đrogúng là công bình.

" Nguyt Nhi."

Bạysfch quang chợt lóe, một nữlY t xinh đprpẹp đaộng lòng ngườsvgi xuấUHt hin: "Thiếu gia, chàng có gì phân phó."

"Đem tinh hồn Huyết Ma phong ấXLn vào Thú Hồn phiên"

Nguyt Nhi gt đsjBLlPu, tay ngọc phấOAt một cái, một đUBho thanh quang bao phủ Nguyên Anh Huyết ma. Nhìn bước chân chầVym chm của nàng, trong mắlYt Lâm Hiên ẩAn lộ vẻ yêu thương: "Nguyt Nhi "

“Thiếu gia, chàng còn có phân phó gì?" NữBm t dng bước lạgLi, bên môi nở nụ cườLi ngọt ngào.

"Nha đTkSvu ngốc, ta biết t sau khi Kết Anh thấAt bạTi, tâm tình nàng không đXược vui, yên tâm, cho dù lên trờSvi xuống đLlPgLt, ta sẽ tìm cách giúp nàng kết Anh"

Nguyt Nhi khẽ chấTkn đsMVộng nhưng không có mở ming, nàng cùng Lâm Hiên có vẻ là chủ tớ nhưng tình cảSvm đMybến mứcCXc nào thì hai ngườAi đlYã rõ. Chuyn hắzin khiến nàng thc quá nhiu, giờXL nói lờUHi cảKbm tạA suông chỉBh là khách khí.

Không biết nghĩrog tới đTiu gì mà trên khuôn mt Nguyt Nhi ng hồng, sau đTkó bước nhanh ra khỏi phòng luyn công.

"Chng lẽ ta nói sai?" Hành đEOBộng của Nguyt Nhi khiến Lâm Hiên đJscEOBy khó hiểuau, chng qua hình ảfUnh ban nãy rõ ràng như còn ở trước mắrogt.

Chng qua một tuầEOBn trà, Lâm Hiên bình phục tâm tình, sau đUHó t túi trữfU vt lấysfy ra một cái hộp ngọc.

Hộp này còn lớn hộp va mới đBhng Nguyên Anh Huyết Ma, ở trên cũng có dán vài tấam phù! Nhìn vt này trên mt Lâm Hiên lộ vẻ trịVynh trọng.

Cúi đLPou tư l một phen, đJscột nhiên hắvn tay áo run lên, t trong hộp Ngũ Long Tỷ quay tròn bay vút ra.

Bên trong chính là Thiên kiếp chi hỏa, Lâm Hiên không dám sơ suấEOBt, đVyem phù trin cấMybm chế gỡ ra. Một khối cầJscu ngũ sắfKUc sc sỡ lớn chng na thước hin trong tầfUm mắVyt, nó đsvgang không ngng cuồn cuộn bốc cháy.

Vẻ mt Lâm Hiên càng ngưng trọng, tay phảTi nâng lên đaiểvm một chỉT.

ĐTku ngón tay của hắUn đprpiểlCm lên phía trên, Phốc! Khối cầUUsu kia chợt lóe, ngũ sắobEc vân vụ quanh mt ngoài nhấzit thờTi mở ra.

Một tiếng như sét đfUánh truyn vào tai, cảhm giác đLược cấKbm chế buông lỏng, Thiên Kiếp chi hỏa đbluiên cuồng giãy dụa.

BịsMV nhốt lâu như vy mà còn chưa bịX dit linh thứrogc, trong mắUHt Lâm Hiên ẩJscn hin vẻ kinh ngạbzVc nhưng rấprpt nhanh trở lạxlTi như thườsjBng. Càng khó thu phục thì khi dung hợp thành công, uy lc sẽ càng lớn.

Lâm Hiên đPoánh ra một đysfBmo pháp quyết. Ngũ Long Tỷ quay tròn, t bên trong phun ra tng mảzing lớn mây ngũ sắXLc, rấEOBt nhanh lin bao phủ Thiên kiếp chi hỏa đTkang giãy dụa.

Kiếp hỏa cc kỳ phn nộ, biến thành một con Ngô Công m l cỡ ngón cái, cái đCXbluu vn là của nhân tộc, có vẻ quỷ dịVy đvến cc đobEiểllm."Không cầSvn kháng cư, đUến giờXL mà ngươi cho là còn có thểsjB chạobEy đfKUược sao?" Khóe ming Lâm Hiên lộ nụ cườSvi nhạTt.

Ngô Công đOAương nhiên không chịBmu khoanh tay chịcCXu chết. Tuy rằblung thểprp hình rấblut bé nhỏ so với trước nhưng bộ dáng vn táo bạLo đEOBến cc đxlTiểlYm, va biến hóa lin phun ra một đTkCXo hóa trụ chói mắgKJt.

Tuy thế không chút uy lc, gp tầOAng mây ngũ sắXc thì như gp khắTkc tinh nhanh chóng tan rã.

Lâm Hiên lạLi đUánh ra một đAfKUo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ phun ra càng nhiu vân vụ, phảllng phấlt muốn vây quanh nó.

Ngô Công gin dữlY xông lên nhưng lạLi bịua bắblun ngược trở v, sau đhó lạTki bắblut đTkKbu dãy dụa...

"Xem ra quảVxL đUúng như vy, linh thứllc của nó còn không nhiu, cỡ yêu thú cấXp thấlp, nếu không sẽ không d dàng mắgKJc mưu như vy." Lâm Hiên mỉLlPm cườKbi thì thào.

Vì thế ba ngày kế tiếp, hắJscn lin thao túng Ngũ Long Tỷ thảobE ra vân vụ ngũ sắgKJc, không ngng chọc gin Thiên kiếp chi hỏa.

Trong phòng luyn công, Lâm Hiên nhìn Ngô Công thì trên mt lộ vẻ đsjBMybc ý. So với lúc mới t trong hộp ngọc đmTi ra, nó đvã suy yếu vô cùng.

Lâm Hiên lạgKJi đPoánh ra một đcCXfUo pháp quyết, Ngũ Long Tỷ chợt lóe, tầBmng mây ngũ sắfKUc đKfmột nhiên tảgLn ra hai bên, một lối đgKJi xuấfKUt hin trước mt Ngô Công.

Ngô Công không có linh trí, vù một tiếng lin chạUHy trốn ra ngoài.

Lâm Hiên bấJscm nim pháp quyết, một đXlYo hỏa dim quỷ dịv cỡ nắmTm tay hin ra.

Hỏa dim phát ra lam quang lóng lánh, sau đLlPó như ấUHu đysfiểrogu phá vỏ, một con tiểLu đTiểllu dài hơn một tác phóng lên đsvgón đllPou Ngô Công. Thiên kiếp chi hỏa kinh hãi nhưng muốn tránh cũng không đsvgược, đbluườVxLng lui đEOBã bịmT vân vụ ngũ sắLlPc chn kin. TiểLu đSviểLu há to mỏ, không chút do d nuốt nó vào bụng.

LấsMVy hỏa luyn hỏa, trước đMybó Lâm Hiên đTkã dùng Ngũ Long Tỷ tiêu hao đprpi hơn phân na năng lượng của Thiên kiếp chi hỏa, như vy thờKbi đMybiểBhm luyn hóa sẽ thoảxlTi mái một chút.

Sau đOAó bụp một tiếng, tiểEOBu đjciểllu lầjcn nữsjBa trở lạXLi thành một hỏa cầbluu hơn một tấCXc, mà ở trung tâm có một đlYJsco bạfUch sắKbc hỏa dim cỡ mắAt rồng. Lâm Hiên nhắBhm hai mắJsct, quá trình luyn chế gian nan chỉA mới bắBmt đLmTu.

Trên đcCXuanh đsvgVyu hắsMVn chợt lóe thanh quang, anh nhi tầlYm một tấXc bay ra, vươn bàn tay nhỏ bé trắlng mm liên tục bấblum nim pháp chú. Tng đxlTVxLo ngũ sắsMVc pháp quyết đUUsánh vào hỏa cầlYu kia.

Đrogo hỏa dim bạrogch sắVxLc đKfmang không ngng rung đfUộng, không hổ là Thiên kiếp chi hỏa. SắTc mt Nguyên Anh trầjcm xuống, há ming phun ra một đKfmgKJo linh quang xanh biếc.
Đây chính là bổn mạPong chân nguyên, khí sắTkc Nguyên Anh nhấKfmt thờUHi ảcCXm đVyobEm, chng qua Bích Huyn U Hỏa lạlli tăng vọt lên. thiên kiếp chi hỏa rốt cục cũng ngoan ngoãn ở trong.

Trên mt Nguyên Anh lộ vẻ hài lòng, t đsvgCXnh đCXBhu v tới đprpan đlYin. Lâm Hiên chm rãi giương mở mắAt, mườgKJi ngón biến ảSvo không thôi, liên tiếp kết các pháp ấjcn trong hư không. Nhìn qua huyn ảTo vô cùng mà tràn đXKby ma lc.

Phòng luyn công im lng, chỉbzV có Bích Huyn U hỏa cuồn cuộn không thôi.

ThờTki gian như thoi đEOBưa, tu luyn không năm tháng, ca bí thấBht đfUã đbluóng hai năm.

Trong khoảLlPng thờsjBi gian này có không ít tu tiên giảT ngang qua đfUây, chng qua Lâm Hiên bày ra huyn trn huyn diu, t lão quái Nguyên Anh sơ kỳ trở xuống không thểobE phát hin, cho nên không có kẻ nào quấKfmy rầLy.

Nguyt Nhi đlYã tới xem qua vài lầBmn. Ngày hôm nay nàng lạfUi lẻn tiến vào, tuy không thểysf trò chuyn cùng thiếu gia nhưng chỉblu cầzin thấTy hắrogn nàng đuaã thỏa mãn. Ở cạuanh thiếu gia, nàng có cảLlPm giác bình an vui sướng. Lúc này nàng như một con mèo nhỏ nằVym trong một góc mt thấlYt, nhắlm mắat như đTang ngủ. Đột nhiên lông mi git git, như cảysfm giác đSvược thứUH gì chm rãi đEOBLlPng lên.

Lâm Hiên vn khoanh chân mà ngồi, Bích Huyn U hỏa vn lở lng trên đBmBhnh đrogbluu của hắKbn nhưng màu sắgLc đbzVã xanh đLlPm đsvgến cc đbluiểlYm, nhìn qua như một khối bảzio thạlYch màu xanh biếc.

Dù chỉh nhỏ bằmTng cỡ quảh trứbzVng nhưng lạuai tảprpn mát ra sứBhc mạJscnh làm ngườgKJi sợ hãi.

Thân thểll mm mạai của Nguyt Nhi không t chủ đlCược phát run. Ta như đllối với mt linh áp của đlsjBi tu sĩblu hu kỳ.

Sau khi dung hợp Thiên kiếp chi hỏa, Bích Huyn U hỏa dườlCng như thoát thai hoán cốt.

Nguyên Anh chợt hin trên đUHlnh đuajcu Lâm Hiên, mở ming phun ra một cột sáng xanh thm vào hỏa dim xanh biếc kia!

“Phốc” Bích Huyn U hỏa nhanh chóng xoay tròn tạfKUo thành một cơn lốc nhỏ. Ở trung tâm cơn lốc chợt lóe một đaiểrogm hỏa dim màu trắysfng rồi biết mấKfmt. Đến bây giờUUs Thiên kiếp chi hỏa đSvã bịcCX hoàn toàn dung hợp, cùng Bích Huyn U hỏa hợp làm một thểh.

Lâm Hiên chỉcCX vào lốc xoáy hỏa dim kia. Trong bích quang, ma hỏa uốn lượn một cái, nương theo tiếng kêu trong trẻo, một con đVxLiểvu nhi cỡ hon tấVxLc phóng lên cao.

"Thiếu gia, đsvgây là Bích Huyn U hỏa mới? Không biết uy lc sao?"
Thanh âm Nguyt Nhi tò mò truyn vào tai.
Lâm Hiên gt gt đSvcCXu, trên mt lộ vẻ mng rỡ không che dấau chút nào. Tay áo phấlCt một cái, một tấLlPm hộ thun màu vàng đlCuat bay vút mà ra, không biết thu đBmược trong túi trữTk vt của kẻ nào đMybã ngã xuống trong hắXLn nhưng lc phòng ng rấTt cườEOBng hãn.

Lâm Hiên đCXánh ra một đVxLbzVo pháp quyết, hộ thun này chợt lóe linh quang rồi bạMybo tăng, hơn nữsjBa còn tỏa ra một đvám mây tím đJscm, lc phòng ng tăng lên không ít.

"Đi!"

ChỉxlT thấuay tiểTku đsjBiểUu cánh khẽ vỗ, không chút do d bắBhn vào trong tầLng mây tím. Hộ thun bắllt đaKfmu bịlY hòa tan.

“ Cái này…” Nguyt Nhi mở to đLôi mắJsct đLlPẹp, ngay cảprp Lâm Hiên là chủ nhân của ma hỏa này cũng không khỏi hoảgKJng sợ.

Hộ thun biến thành sắjct thườsjBng, t vân cũng bịUUs càn quét không còn, tiểLu đjciểUu khẽ vỗ cánh trở v trước ngườSvi Lâm Hiên.

Trong mắysft Nguyt Nhi tràn đrogbluy vẻ hâm mộ, tiểKfmu nha đgKJBhu cũng muốn tu luyn ma hỏa cho riêng mình, đobEáng tiếc luyn thầfUn thông phảUi phục dụng Tuyt Độc đPoan, nàng không có thân thểSv thì phục dụng đsjBược gì chứBh?

Nguyt Nhi thở dài, chng qua khuôn mt nhỏ nhắhn rấxlTt nhanh lộ vẻ tò mò: "Thiếu gia, muội cảAm thấSvy Bích Huyn U hỏa ngoài uy lc bạTko tăng thì ta hồ còn có đaiểXLm khác lạl.”

"Ừm." Lâm Hiên gt đprpbzVu khen ngợi: "QuảcCX tht, hoàn m dung hợp cùng Thiên kiếp chi hỏa thì Bích Huyn U hỏa đlYã sinh sảEOBn ra một chút linh trí."

"Thiếu gia nói là, ma hỏa này đBmã mở ra linh trí giống Hóa Hình kỳ Yêu Tộc?" Nguyt Nhi kinh ngạLlPc. nguồn tunghoanh.com

"Đương nhiên không phảKfmi, ma hỏa này chỉPo có một chút linh thứOAc của yêu thú cấap thấUHp mà thôi" Lâm Hiên tứSvc gin nói.

"A." Nguyt Nhi gt đsvgBhu, ngượng ngùng le lưỡi: "Chng qua..."

"LạUi làm sao nữBha?"

"Thiếu gia, muội nói giảMyb sư ma hỏa này vn tiếp tục tiến hóa, cuối cùng sẽ có linh trí so sánh cùng với nhân loạXLi chăng?" Nguyt Nhi đTkưa hỏi vấuan đA rấfKUt xa xôi.

Lâm Hiên gãi đcCXobEu, theo lý vạBhn vt đBmu có thểJsc thành tiên. VạXn vt sinh linh, không chỉsMV có riêng chim thú, côn trùng, hoa cỏ. Thm chí là hỏa dim, tảEOBng đrogá đysfu ở trong phạPom vi này.

Hai ngườfUi hai năm qua không thểBm nói chuyn, hin tạUi trở nên cao hứXng vô cùng, d dàng tán gu nhữTng vấgLn đgKJ không mấBmy ý nghĩUa.

Bên ngoài nhờmT vào huyn trn, vn là một ngọn núi hoang bình thườsjBng. Đã tht lâu không ai đUUsến nơi này.

Đột nhiên, phía chân trờUUsi xa xa xuấlYt hin vài quang đxlTiểPom, ẩLn ẩTkn tỏa ra linh khí dao đuaộng, lạli qua một lát thì dầLn rõ ràng, giống như chớp đMybin bay vút v bên này. Lộ ra bốn nam một nữMyb đPou là Ngưng Đan kỳ.

Bình tâm mà nói thì tạbzVi Lũng Nam bọn họ thầVyn thông không kém. Có đXLiu lúc này trên mt tấat cảlC đziu lộ vẻ sợ hãi. Năm ngườrogi mc phục trang giống nhau, đBhu là tu tiên giảsjB đBhồng môn.

Ở phía sau bọn họ hơn hai mươi dm, có một đAám mây không nhanh không chm đzii theo, năm ngườAi nhanh nó cũng nhanh, năm ngườuai chm nó cũng giảBhm tốc đBmộ. Nhìn qua dườsMVng như đfUang din trò mèo vờfKUn chuột.

"Các vịfU sư huynh, đxlTlYi họa lầUn này do mình ta gây nên nên t ta chịsjBu, các ngươi mau chạUHy đUUsi, trở lạxlTi tông môn hồi bẩfKUm phụ mu báo thù thay ta." NữgKJ tu duy nhấysft trong năm ngườuai lên tiếng.

Nàng va mới Ngưng Đan chưa lâu nhưng nhìn qua niên kỷ còn rấTt trẻ, bộ dạUUsng khoảrogng mườBhi bảAy mườbzVi tám xinh xắlYn lanh lợi, tuy không phảblui tuyt sắsMVc m nữUUs nhưng cũng đsjBủ khiến nam nhân có ý chinh phục.

"Chu sư muội, ngươi nói hưu nói vượn gì thế, chúng ta cùng đBhi thì cùng trở v, há có thểTk bỏ lạsjBi mình muội, huống chi lão gia hỏa phía sau nhấcCXt đlYlCnh là kẻ tham dâm háo sắbzVc, rơi trong tay hắobEn, ngươi biết kết cục gì chứsjB?"

Một lão giảA va béo va lùn như cầgLm đBhprpu đrogám này, lạLnh lùng mở ming.

"Đi mau, lão quái kia thân mang thương thế, chưa chắBmc đziã đTkuổi đOAược chúng ta, huống chi chúng ta là năm tu sĩUH Ngưng Đan cùng một chỗ, cũng có sứmTc liu mạSvng, nếu tách đKbi lạblui càng hắKfmn dit tng ngườblui một, không ai có thểmT chạLlPy thoát sống."

Vẻ mt lão giảl nghiêm khắxlTc đKbến cc đhiểAm, nữfU t kia không dám nói thêm, năm ngườblui khẽ cắAn môi biến thành kinh hồng bay nhanh đVxLi.

MấUy nam tu còn lạEOBi không mở ming nhưng đVxLu có đXLiểPom buồn bc.

Phụ thân của Chu sư muội là tông chủ bổn phái, bình thườLng thương yêu nhấmTt là nàng. Nếu nàng có chuyn gì thì kết cục bọn họ bi thảKfmm thế nào cũng nghĩa đKbược.

đBhiu nghĩfKU tới lão quái vt đfKUang đCXuổi theo, vẻ mt mấgKJy ngườTki lạBhi có đJsciểUHm oán đLlPộc.

Đúng là thi ân mắsvgc oán!

Tu Tiên giới cá lớn nuốt cá bé, nơi nơi đmTu là tinh phong huyết vũ.

Một khi bước trên tu tiên đfKUfKUo, có ai mà không tính kế ln nhau. Nhưng nữT t tên là Chu Thiến Như này rấXt thin lương hồn nhiên. Nếu ở thế tục có thểblu làm một ‘hin thê lương mu’ nhưng lạLi không thích hợp sinh tồn ở Tu Tiên giới.

Song thân của nàng đmTu là tu tiên giảlC Nguyên Anh kỳ, phụ thân nàng lạysfi tu sĩsvg trung kỳ, Tuyết Minh Môn đVyương đvBmi tông chủ.

Ở Vân Châu, Tuyết Minh Môn không phảUHi là đsMVXi phái nhưng trong vòng mườxlTi vạrogn dm quanh đBhây thì không ai dám xem thườsvgng.

Có phụ mu sủng ái, Chu Thiến Như t nhỏ chưa tng nếm trảPoi đSvau khổ, gió tanh mưa máu lạai càng không nghe nói qua. Có đEOBiu thiên tính nàng khá tốt, không dưỡng thành tính cách kiêu ngạBho mà là thin lương thuầTn khiết.

Ở trong môn phái, cho dù mọi ngườcCXi đcCXKbu đLlPá cũng không ai ăn no rỗi vic, đTki đLối phó ngọc quý trên tay chưởng môn.

Hai vịfKU phụ mu lầUHn này cố ý cho nàng đmTi theo các vịPo sư huynh đBmi ngoài hành sụ, mục đhích là khiến nàng lịCXch lãm dầprpm, bọn họ tuy sủng ái nhưng biết đCXược ngọc bấjct trác bấLt thành khí.

Đương nhiên nhim vụ không có nguy hiểxlTm, lạsvgi phái bốn đsvg t Ngưng Đan kỳ đhi theo. Bọn họ đmTã bố trí không sơ hở tý nhưng trên đUHườsMVng đgLã xảAy ra chuyn.

V phầbzVn nguyên do là do Chu Thiến Như. Buổi sáng hôm nay, sau khi nàng thứfKUc dy lin tảLn bộ ở phụ cn, không biết ma xui quỷ khiến mà đhi tới một sơn cốc bí ẩBhn.

Kết quảA nàng phát hin một cấhm chế ở bên ngoài. Tuy lầvn đbluUu rờKfmi Tuyết Minh Sơn nhưng Chu Thiến Như vn hiểKfmu đllược quy củ của Tu Tiên giới, mạllo muội xâm nhp sẽ khiến ngườUHi ta hiểau nhầKbm, đrogúng lúc nàng đKfmobEnh rờlYi đobEi thì một trn rên rỉa truyn vào tai.

Lòng hiếu kỳ dấSvy lên, nàng chầMybn chờCX thì đVxLi tới phía thanh âm nọ.

Kết quảMyb phát hin một thư sinh dung mạbluo anh tuấUHn chng tam tuầXn nằOAm trên mt đUUsrogt, thầlYn tình thống khổ, trên trán ẩUHn hin một tầLng hắlCc khí.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá