[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giản: Huyn Vũ

Quyểrnn 4: Vân HảJHi ThấTGFt Tinh ĐFgo
Chương 204: Mã gia

Biên dịptch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườstpng như cảZUm ứnLng đWược đGiu gì. Chm rãi mở mắGt nhìn tiểiBu thú đeXaang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườtTai tà ác.

Hắatrn vỗ tay ra hiu mấUy cái, một lát sau một bóng ngườatri cao lớn đni vào đHộng phủ.
Kia là một lão giảkgX tóc màu hung mũi khoằhxQm như mỏ chim ưng, mắnt nhỏ như hạfZt đkgXu, nhìn qua tướng mạHo có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đm không cầnn đXZaa l. Ngươi xe, này, một trong mườJHi hai con bổn mạpSng thú này đXzIã tìm đWược ký chủ, xem ra kế hoạXZach này của chúng ta rấxYt khảg thi" truyn cp nht nhanh nhấnt tạFgi tung hoanh chấXZam com

"Ừm, lấfZy chứnc vịAeX trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểJHu t Ngưng Đan Kỳ không điBổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữamJa trong quá trình đFgzipu giá bổn môn có thểkgX kiếm thêm một lượng lớn tinh thạGch. Kế nhấptt tin hạIfx song đAeXiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảpt tóc hung đTGFỏ lộ vẻ bái phục. NgườTGFi này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đn quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấXZat đGkgXc dĩtTa, dù sao cũng không thểfZ nhn tâm mà lấcnUy bổn môn đUW t mà tế kỳ. Tuy nhiên đHhxQu giá hội truyn đUưa tin Hồn Viên lão quái đgã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắLCng. Bổn mạnng thú mc dù thầUn kỳ nhưng cũng không có bảcnUn lãnh thu lấmy hồn phách của tu sĩaG Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểtCu v sau lnh phù lạrni rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩtTa?"

"Vic này quảzip tht có chút kì lạzip, có lẽ Hồn Viên lão quái đCưa lnh phù cho bọn t tôn của hắGn, nhưng như vy thì sẽ lưu lạeXai tai họa. Nếu đeXaem hồn phách tu sĩstp kia thu lấxYy thì lão có thểgBs tìm ca đfZến bổn môn. Ta nghe nói hắnn vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đpyL lo ngạhxQi cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đBcpxYt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉhxQ thân cô thế cô, chng lẽ dám đIfxến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩkgXn bịFg vài chục năm, dùng bổn mạgBsng thú thu mườAeXi hai vịtTa Ngưng Đan Kỳ tu sĩQW hồn phách luôn một lầGn cho tin. Ít nhấBcpt còn bảBcpy tám năm nữxYa mới tiến hành nghi thứXzIc thu hồn, lúc đstpó thì còn lo lắBcpng cái gì?" Trung niên nho sinh như đgBsã tính trước nở nụ cườAeXi.

"Sư huynh nói cũng đatrúng." Lão giảcnU tóc hung đfZỏ xoay chuyểXhtn đamJôi mắGt chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạaG đUem mườpyLi một khối lnh phù còn lạJHi cầFgm đkgXi đUGu giá. "

***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắnn là một củ khoai lang cc nóng có thểeXa gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắmn đaGem thầtTan thứhxQc nhp vào trong đGó.

Một lát sau hắJHn ngẩQWng đXzIstpu lên. Trong này có một số tin tứgc Ma U môn.

Là một trong hai đWFgi thế lc ở Toàn Không đxmảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịQW tu sĩzip nguyên anh, mà trong đaGó môn chủ đUã đtCpSt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểstpu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đeXaIfxi thụ chống trờgi của Ma đkkkUWo trên đxYzipo.

Lúc này dù trên danh nghĩpta đAeXã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đstpCnh v tổng đQWàn. Dù chưa thấAeXy có gì bấBcpt ổn nhưng hắtTan cũng không muốn chui đeXatju vào đnó cho phứpyLc tạhxQp.

HắgBsn nhắstpm mắatrt lạpti suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườBcpi hóa thành một đBcpZUo đeXaộn quang bay v phía đnông bắFAFc.

Ở phía đnông Toàn Không đAeXảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đQWông đCúc. Số lượng phàm nhân ở đBcpây không dưới ba bốn mươi vạkgXn.

Ở phía tây thành có một tòa đWrni sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đFgiểZUu dịkgX thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đQWến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầHn không thấcnUy quay lạgBsi. Số ít gia hỏa may mắgn thoát đnLược khi hỏi đhxQến chuyn trong đCó thì mt mày thấamJt sắCc. Nói rằFAFng nơi đpSó mãnh thú có thểhxQ nuốt vân nhảU vụ lộng thủy đmXhto hỏa, phàm nhân đGương nhiên không đFgối phó nổi, dầzipn dà không ngườIfxi nào dám đXhtt chân tới nơi đQWây.

May là chỉFAF cầJHn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đfZi ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạcnUi thườWng thấeXay thầJHn tích nơi này. Truyn kỳ rằylng một số cao nhân tiên phong đXzIgo cốt ng gió mà đxmi, thm chí thi triểCn đstpLCi thầtTan thông khiến nht nguyt biến sắnc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầGn tiên. NhữHng truyn thuyết kia chỉXzI là thỉiBnh thoảaGng có tu tiên giảFAF đgBsi ngang qua nơi đstpây.

Chính vì nơi đnây có một linh mạcnUch bịBcp một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứXht. Nói đeXaến Mã gia này thc ra chỉaG là tiểHu gia tộc cấGp thấHp, cảaG gia tộc tu sĩQW chỉrn có hơn trăm ngườtTai.

Linh mạkgXch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầCm thườtjng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạUWnh hơn đnLu đpyLỏ mắUWt muốn chiếm đIfxoạCt.

Nhưng đtTaã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

NgườXhti này là một tu sĩQW Trúc Cơ hu kì, tư chấptt linh căn tầWm thườCng nhưng có một khuê nữQW dung nhan hoa nhườtCng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắstpc. Mã lão nhi đFgem khuê nữamJ dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữaGng cơ thiếp sủng ái nhấrnt của hắnn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đptành nuốt nước miếng mà nhịhxQn. Dù sao bọn họ đtCu phảGi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữgBs đtTaW duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểIfx lâu dài. GầkgXn điBây vì chuyn này mà Mã lão nhi đxmang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đtTaã dâng cho thiếu chủ một ảrn n t xinh đaGẹp có thểG tranh chấFAFp cảfZm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh điBin của Mã gia có hai ngườatri. NgườJHi đXhtang ngồi chng ngoài ngũ tuầptn dáng ngườUWi ục ịiBch nhìn qua ta như một viên ngoạstpi phú ông, ngườGi này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấtCt sủng nhưng cũng chỉU ngang nga cùng ảkgX hồ ly kia. Thiếu chủ đWã có lờstpi, bấptt kểtC hai nhà tranh đZUkgXu thế nào ngườrni cũng không can thip vào." Đang đfZIfxng là một thiếu niên tướng mạHo khá anh tuấstpn, thân mc một bộ trườamJng bào màu vàng đWpSt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảU năng đtTatTau lạiBi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đXZafZ bọn chúng vào đXZaây, dù sao nơi này linh mạnch khá rộng đylđstpXzI cho hai gia tộc cùng tồn tạmi."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểiB chứZUa hai cọp. Trương gia thế lc mạtjnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắLCn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắUWc lắWc đnZUu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đaGang ưu phin bấiBt lc thì đAeXột nhiên một đmnno Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạamJc nhiên, đcnUưa tay bắgt lấCy rồi đZUem thầtTan thứiBc nhp vào, trong nháy mắptt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đIfxã xảmny ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đstpến đhxQây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảUy dng lên, trên mt đtCXZay kinh ngạCc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịG Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩxY.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườUi. Nhưng trong đXhtó chỉAeX có chín ngườIfxi đnược giao chứiBc vịIfx trưởng lão. Ngoài ra thì chỉJH là hộ pháp hoc chấylp s.

Nghe nói muốn đamJược ghế trưởng lão thì không chỉxY tu vịG phảtji là ngưng đpyLan hu kỳ mà còn đXzIã tng vì môn phái hạH lp đFgni công. T đamJó có thểAeX thấxmy vịpS trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đFAFến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữtTang chắXZac nơi chắkgXc nơi thiếu chủ đTGFã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đFAFây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểtju ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờCi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắylt đxmược một cây tiên thảgo cứmu mạIfxng. Ánh mắXZat lão điBỏ ngầXzIu vỗ đnùi bấamJt ngờFAF đnamJng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảaGo khố xem còn bao nhiêu linh thảatro tinh thạfZch. Thun tin lạaGi kêu tiểrnu muội ngươi qua đQWây. Mc dù không đhxQược như đamJpti tỷ của ngươi dim l áp hồng quầXzIn nhưng thịm cũng là m nữXht khó cầnu."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểpyLu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảGi bôn ba khắUWp chốn sao. Mau đXhti nhanh cho ta".

Đstpo truyn âm phù kia quản thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứFgc trong lnh phù, Lâm Hiên đrnAeXnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạtCch ở đXhtây không tầpyLm thườhxQng. Xung quanh lạGi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạrnch phi hành đamJến đrnây, không bao lâu đGã gp Mã gia đrn t đzipi tuầmnn sơn. Muốn bọn họ dn đmườrnng hắxYn tùy tin lấnLy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạmi quì xuống dp đQWmnu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứIfxng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đyl t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữaGa sườzipn núi nghỉnL tạXZam rồi hắUn đBcpem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đgHy một khắUc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườUWi mấUWy tên tu sĩH dắtjt tay nhau mà đtTaến.

Lâm Hiên có chút bấptt ngờm đXZaem thầatrn thứmnc thảtTa ra. Dn đGaGu là một lão giảIfx có tu vịXzI Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đCã là cao nhấnt ở đtCây. Xem ra ngườJHi này chính là Mã gia gia chủ.

RấHt nhanh nhữJHng ngườeXai này dng đtTaộn quang hạH xuống. Mã lão nhi liếc mắHt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứUc sắaGc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữmu hạFAFnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịHp nghênh điBón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đLCtju tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạni không h pht ý, cẩXZan thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườFAFi..."

"Ngươi xem đgi." LờxYi của đxmối phương còn chưa dứxYt, Lâm Hiên phấXZat tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứXZac bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đpSón lấatry rồi đXZaem thầWn thứtjc nhp vào trong. RấWt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạpti nguyên thầXhtn khắylc ấmnn của Môn chủ, ngoạzipi nhân tuyt đpSối không có cách nào giảFg mạQWo đFAFược.

Mc dù vịiB trườgng lão trước mắLCt này còn rấeXat trẻ nhưng chắzipc chắBcpn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đtCưa trảFAF lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạU có chút vô l xin ngườFAFi bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đpyLXzI thuộc hạTGF làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đni theo nhóm ngườCi Mã gia.

Lúc này tạpti khách phòng Mã gia. Sau khi thịU nữeXa dâng lên hương trà nhữgBsng ngườUi khác đfZã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đatrây thì có thêm một nam nữpyL va mới tiến vào.

"Hai ngườcnUi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườatri này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉWm cườxmi giảQWi thích: "Đây là khuyểstpn t cùng tiểgu nữxm."

Lâm Hiên gt đZUnu. Hai ngườAeXi này đtCQWi khái đeXau va mới Trúc cơ thành công. hắtjn chỉIfx sơ lược đIfxnLo qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữtC vn hắGc y kia thì khiến hắIfxn có vài phầhxQn chú ý.

Tướng mạmo t nhiên là vô cùng xinh đnẹp, nhữamJng đzipườptng cong nhấXzIp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đhxQen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắGt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịFAF công. Lâm Hiên mc dù không bịXhtkgXnh hưởng nhưng trong lòng bắtCt đXzItTau phỏng đkkkoán dụng ý đxYối phương.

Qua một tuầpyLn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịmnn không đstpược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đkgXây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầGn dùng gia tộc thuộc hạzip, chúng ta nhấXhtt đQWamJnh ra sứXhtc khuyểQWn mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. ChỉaG là du ngoạkkkn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đamJã nhìn ra một chút dụng ý đxmối phương thủng thng đatráp lờni.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đstpGu, đpSối phương thân là trưởng lão ngưng đzipan hu kỳ, nếu không phảmni vô tình ngang qua nơi này thì đIfxến hoang sơn làm gì.

Tu vịiB của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩstp trong lòng thay đZUổi tht nhanh nói: "Tht là hữTGFu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểiB ở trong này một thờTGFi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảiBnh m l tuyt trầxmn, Linh mạptch nơi đptây bấAeXt phàm, rấylt thích hợp cho ngườUWi tĩptnh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đngu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằzipng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấZUt đpttTanh đCem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảxYo tinh thạiBch nhấXzIt đFAFGnh cung phụng cho ngườLCi va lòng."

Bây giờBcp vớ đxYược một vịG trưởng lão làm cọc cứkkku mạatrng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảTGFu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đGộng, hắWn còn chưa mở ming mà đatrối phương đatrã nhanh nhảJHu mờxYi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đcnUến thế sao?

Nhưng hắFAFn thầxYm lắamJc đkkkaGu, đrnối phương dùng lợi ích thế này nhấWt đpyLTGFnh là có chuyn cầGu làm chứFAF không đptơn giảHn như thế.

"ĐGo hữXZau đCã tỏ hảkgXo ý như thế, chắXhtc chắnn là s tình cầAeXn tới ta, không cầrnn quanh co lòng vòng. Thng thắxYn nói là đfZược."

Lâm Hiên nhấxYp một ngụm hương trà thảatrn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểiBu, nếu còn dấaGu diếm sẽ khiến vịkgX thiếu niên trưởng lão này nghi ngờcnU thì không ổn. Lão đstpem tâm tình ổn đmnfZnh lạZUi, sau đpyLó chm rãi đkkkem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉkgX nộ, trầnm ngâm không nói gì.

NghĩTGF là Lâm Hiên còn chê chưa điBủ, Mã lão nhi lạIfxi cắHn răng nói.

"Tin bối, ngườXzIi nhìn tiểtCu nữcnU của ta có thun mắxmt không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểxYu đLCối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đzipem tiểFgu nữtj kính dâng ngườaGi, chỉcnU cầnn không phảIfxi làm lô đIfxpSnh, hàng ngày sẽ hầHu hạm chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữg áo đUWen nghe xong thì sắstpc mt trắFAFng nhợt rồi lạaGi đHng lên, bộ dáng xinh đpyLẹp thêm vài phầCn.

"Đa tạeXa hảGo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữm sắatrc, bỏ qua chuyn này đmni, không biết một năm đkgXgBso hữLCu có thểgBs cung cấpyLp cho ta bao nhiêu tinh thạiBch?"

"Cái này...... Không dối gạcnUt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểstp đIfxược hai vạLCn tinh thạxmch." Mã lão nhi dườtCng như có chút đmau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đtTaã tâm thành như vy thì ta đrnáp ứpyLng đaGiu này."

"Đa tạH trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đHgi hỉU, hai nam nữxm nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắZUt của Mã gia đtjã đxmược hóa giảkgXi.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấcnUt thờTGFi trở nên hưng phấCn. Mã lão nhi dn dò ngườni hầrnu dọn tic rượu chiêu đaGãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờcnUi Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đmneXac tội với vịIfx trưởng lão quyn cao chứJHc trọng đtCTGFi thầptn thông này, Dù không va lòng biểtTau hin ra cũng chỉW cách thầgBsn phục.

"Ha ha, tin bối quảpt nhiên là cao thủ thâm tàng bấAeXt lộ " Trên điBườXZang trở v Mã lão nhi t nhiên nịAeXnh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịZU trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầmn như thế khách sáo, hin tạaGi ta muốn đXhti xem linh mạaGch một chút".

"Tuân mnh"
xem chương mới tạXZai tunghoanh(.)com
Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườmi chuyểzipn hướng v phía đamJông nam mà bay đzipi.

Na canh giờpt sau đkgXã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đfZộn quang, Lâm Hiên đAeXem thầIfxn thứzipc phát ra quan sát, rấstpt nhanh đmôi mày nhíu lạFgi.

Linh khí nơi đrnây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắQWm. Mã trưởng lão đtjã nhìn ra dịiB trạhxQng của hắpyLn nhữnLng vn mỉtCm cườHi hạn xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắkgXt linh quang cũng t t hạaG xuống.

Cách mt đpyLXzIt khoảxYng hai ba mươi trượng đxYột nhiên xuấiBt hin một tầaGng sáng gầIfxn như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạGc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đXhtã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đeXaây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắXhtt, trên mt lộ vẻ rúng đCộng, xuyên qua tầaGng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đCm hơn bên ngoài tới mấXzIy lầnn, hin giờkgX như đHang ở trong một linh mạgch nhấhxQt đzipng.

Lâm Hiên hạG xuống bên cạpyLnh Mã lão nhi lúc này đBcpang cườZUi nhẹ, hắGn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đptây không phảfZi t nhiên mà có, là bịZU ngườGi thiết hạpyL CấGm chế cương cườgBsng đnLem tụ lạtCi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảIfx nhiên như đstpuốc, nơi này đtCúng là do cổ tu sĩkkk thiết hạn Cấmnm chế."

Lâm Hiên thảxm ra thầpSn thứpyLc tiếp tục quan sát, cảG sơn cốc rộng chng hơn mườHi mu đmược một tầmng sáng hình như cái bát bằXhtng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đJHm. Tình cảylnh này Lâm Hiên cũng đnã thấGy qua, có phầXhtn tương t cấkkkm đamJoạxmn đgAeXi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩm. Một là đaGaG thu thp hỏa, một cái là dùng đkgXm tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảGn là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đZUược rồi." Lâm Hiên hai tay đnIfx sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở điBộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấGt nhanh nhẹn, thấtCy vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắpSn muốn đCuổi khách thế là chắXzIp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầAeXn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườFAFi khúc khích đJHáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.

"Nói vy cũng đfZúng, nơi này quảFg tht thích hợp ta cho yên tĩHnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đHây phấFAFt tay áo một cái.

Ngay lp tứXzIc mấmy đQWtjo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấstpt nhanh điBã khai thác ra một tòa đgBsộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắIfxm nhưng cũng có đnủ phòng luyn công, phòng sinh hoạUt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấyly ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạeXai nghỉtTa ngơi thăm thú cảXhtnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắWt đstpgu chia ra tu luyn. Lúc này hắtCn đXZaem mấkkky con tiểFAFu ma phong thu đkgXược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứQWc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạstpi đFAFộc trùng này Lâm Hiên đFAFã tng nếm qua. TấUWt cảJHXhtu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắptn có thêm một thầrnn thông khắkgXc đFgrnch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảrni một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờpS hắxYn đLCã là ngưng đtTaan hu kỳ, vic cấWp bách là tu luyn tới cảWnh giới đGpti viên mãn sau đtjó nghĩaG bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đUơn giảnn nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữgBs vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá