Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảSTN: Huyn Vũ

Quyểsidn 4: Vân HảiWQi ThấQtt Tinh ĐQqo
Chương 204: Mã gia

Biên dịHBch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườlFng như cảpqm ứMjng đKIược đlFiu gì. Chm rãi mở mắxut nhìn tiểTou thú đNQHang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườiWQi tà ác.

HắASn vỗ tay ra hiu mấTAQy cái, một lát sau một bóng ngườKti cao lớn đTAQi vào đuJsộng phủ.
Kia là một lão giảc tóc màu hung mũi khoằQqm như mỏ chim ưng, mắRaKt nhỏ như hạqt đbQu, nhìn qua tướng mạqo có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đJAR không cầMjn đHBa l. Ngươi xe, này, một trong mườATHi hai con bổn mạohIng thú này đQiKã tìm đMjược ký chủ, xem ra kế hoạSTNch này của chúng ta rấiWQt khảq thi"

"Ừm, lấHBy chứDcc vịAS trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểxuu t Ngưng Đan Kỳ không đuJsổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữMja trong quá trình đHuitu giá bổn môn có thểKt kiếm thêm một lượng lớn tinh thạqch. Kế nhấqt tin hạj song đASiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảuJs tóc hung đASỏ lộ vẻ bái phục. NgườMqDi này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đAf quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấRaKt đohIQtc dĩiWQ, dù sao cũng không thểJAR nhn tâm mà lấQty bổn môn đj t mà tế kỳ. Tuy nhiên đRaKSTNu giá hội truyn đQiKưa tin Hồn Viên lão quái đHLã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắTong. Bổn mạGSong thú mc dù thầhbxn kỳ nhưng cũng không có bảjn lãnh thu lấuy hồn phách của tu sĩHL Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểOMGu v sau lnh phù lạHBi rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩxGx?"

"Vic này quảMj tht có chút kì lạQ, có lẽ Hồn Viên lão quái đRaKưa lnh phù cho bọn t tôn của hắKtn, nhưng như vy thì sẽ lưu lạRaKi tai họa. Nếu đHLem hồn phách tu sĩiW kia thu lấOMGy thì lão có thểag tìm ca đuến bổn môn. Ta nghe nói hắLn vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đc lo ngạxui cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đRaKKtt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉMqD thân cô thế cô, chng lẽ dám đuến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩHLn bịxu vài chục năm, dùng bổn mạilng thú thu mườAfi hai vịag Ngưng Đan Kỳ tu sĩL hồn phách luôn một lầHBn cho tin. Ít nhấQtt còn bảsidy tám năm nữOMGa mới tiến hành nghi thứjc thu hồn, lúc đqó thì còn lo lắKtng cái gì?" Trung niên nho sinh như đNQHã tính trước nở nụ cườsi.

"Sư huynh nói cũng đhbxúng." Lão giảag tóc hung đjỏ xoay chuyểOMGn đjôi mắGSot chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạq đWAlem mườbQi một khối lnh phù còn lạlFi cầNQHm đDci đdTNQHu giá. "

***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắAfn là một củ khoai lang cc nóng có thểHB gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắSTNn đxGxem thầOMGn thứGsc nhp vào trong đtó.

Một lát sau hắHBn ngẩfng điWQqu lên. Trong này có một số tin tứuJsc Ma U môn.

Là một trong hai đilxui thế lc ở Toàn Không đASảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịDc tu sĩRaK nguyên anh, mà trong đsidó môn chủ đpqã đilst tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểHLu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đsMji thụ chống trờATHi của Ma đohIiWo trên đNQHiWQo.

Lúc này dù trên danh nghĩiWa đWAlã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đhbxohInh v tổng đNQHàn. Dù chưa thấGsy có gì bấft ổn nhưng hắAfn cũng không muốn chui đohIRaKu vào đQó cho phứSTNc tạHBp.

HắTAQn nhắWAlm mắHBt lạSTNi suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườdTi hóa thành một đDcOMGo đAfộn quang bay v phía đMqDông bắuc.

Ở phía đsông Toàn Không đSTNảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đdTông đHuiúc. Số lượng phàm nhân ở đHBây không dưới ba bốn mươi vạxGxn.

Ở phía tây thành có một tòa đqiWi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đKIiểsidu dịL thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đsến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầOMGn không thấsidy quay lạvvHi. Số ít gia hỏa may mắKtn thoát đbQược khi hỏi đATHến chuyn trong đATHó thì mt mày thấiWt sắuc. Nói rằsidng nơi đqó mãnh thú có thểag nuốt vân nhảJAR vụ lộng thủy đQiKAfo hỏa, phàm nhân đASương nhiên không đpqối phó nổi, dầohIn dà không ngườiWQi nào dám đHLt chân tới nơi đMqDây.

May là chỉc cầqn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đDci ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạGsi thườKtng thấohIy thầcn tích nơi này. Truyn kỳ rằGSong một số cao nhân tiên phong đLbQo cốt ng gió mà đxGxi, thm chí thi triểohIn đQtMqDi thầQiKn thông khiến nht nguyt biến sắNQHc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầASn tiên. NhữWAlng truyn thuyết kia chỉSTN là thỉxunh thoảohIng có tu tiên giảsid đQiKi ngang qua nơi đdTây.

Chính vì nơi đxuây có một linh mạJARch bịsid một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứQq. Nói đQến Mã gia này thc ra chỉJAR là tiểAfu gia tộc cấASp thấGSop, cảhbx gia tộc tu sĩlF chỉL có hơn trăm ngườuJsi.

Linh mạDcch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầtm thườMqDng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạLnh hơn đHuiu đToỏ mắJARt muốn chiếm đlFoạqt.

Nhưng đSTNã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

NgườOMGi này là một tu sĩq Trúc Cơ hu kì, tư chấTot linh căn tầcm thườMjng nhưng có một khuê nữAS dung nhan hoa nhườung nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắlFc. Mã lão nhi đGsem khuê nữc dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữWAlng cơ thiếp sủng ái nhấHuit của hắQtn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đJARành nuốt nước miếng mà nhịsn. Dù sao bọn họ đGSou phảGsi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữGSo đagJAR duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểag lâu dài. GầohIn đtây vì chuyn này mà Mã lão nhi đHBang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đJARã dâng cho thiếu chủ một ảf n t xinh đxuẹp có thểHui tranh chấohIp cảagm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đJARin của Mã gia có hai ngườOMGi. Ngườili đGsang ngồi chng ngoài ngũ tuầHLn dáng ngườGsi ục ịMqDch nhìn qua ta như một viên ngoạMqDi phú ông, ngườdTi này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấTAQt sủng nhưng cũng chỉohI ngang nga cùng ảAf hồ ly kia. Thiếu chủ đbQã có lờLi, bấqt kểL hai nhà tranh đTAQagu thế nào ngườsidi cũng không can thip vào." Đang đKtMjng là một thiếu niên tướng mạbQo khá anh tuấSTNn, thân mc một bộ trườlFng bào màu vàng đGsATHt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảxu năng đuju lạToi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đohITo bọn chúng vào đOMGây, dù sao nơi này linh mạuch khá rộng đohIđjSTN cho hai gia tộc cùng tồn tạiWQi."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểs chứKIa hai cọp. Trương gia thế lc mạsidnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắqn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắIMOc lắsidc đRaKJARu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đDcang ưu phin bấagt lc thì đKIột nhiên một đohIqo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạAfc nhiên, đKtưa tay bắQt lấNQHy rồi đATHem thầMqDn thứQqc nhp vào, trong nháy mắxGxt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đSTNã xảty ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đohIến đsây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảWAly dng lên, trên mt đsxuy kinh ngạiWc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịbQ Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩIMO.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườIMOi. Nhưng trong đohIó chỉGs có chín ngườAfi đxGxược giao chứlFc vịpq trưởng lão. Ngoài ra thì chỉATH là hộ pháp hoc chấAfp s.

Nghe nói muốn đHBược ghế trưởng lão thì không chỉL tu vịQq phảQi là ngưng đQiKan hu kỳ mà còn đJARã tng vì môn phái hạMqD lp đGSoToi công. T đHLó có thểL thấpqy vịAf trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đLến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữohIng chắHuic nơi chắHBc nơi thiếu chủ đDcã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đsidây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểDcu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờxGxi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắhbxt điWược một cây tiên thảto cứRaKu mạKIng. Ánh mắKIt lão đSTNỏ ngầSTNu vỗ điWùi bấASt ngờWAl đKtIMOng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảWAlo khố xem còn bao nhiêu linh thảATHo tinh thạiWQch. Thun tin lạfi kêu tiểHLu muội ngươi qua đATHây. Mc dù không đAfược như đHuiWAli tỷ của ngươi dim l áp hồng quầHuin nhưng thịTAQ cũng là m nữGSo khó cầTou."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểTAQu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảASi bôn ba khắSTNp chốn sao. Mau đNQHi nhanh cho ta".

ĐToo truyn âm phù kia quảHL thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứQqc trong lnh phù, Lâm Hiên đxGxKtnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạAfch ở đohIây không tầGsm thườuJsng. Xung quanh lạRaKi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạQqch phi hành đilến đRaKây, không bao lâu đHBã gp Mã gia đATH t đIMOi tuầbQn sơn. Muốn bọn họ dn đATHườMjng hắlFn tùy tin lấagy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạvvHi quì xuống dp đuagu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứKIng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đDc t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữsida sườTAQn núi nghỉq tạKIm rồi hắHLn đGsem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đilQy một khắGSoc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườiWQi mấQiKy tên tu sĩu dắiWQt tay nhau mà đASến.

Lâm Hiên có chút bấKtt ngờQiK đATHem thầagn thứQc thảQq ra. Dn đDcxGxu là một lão giảOMG có tu vịil Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đbQã là cao nhấKIt ở đNQHây. Xem ra ngườGSoi này chính là Mã gia gia chủ.

RấMqDt nhanh nhữiWQng ngườfi này dng đjộn quang hạuJs xuống. Mã lão nhi liếc mắbQt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứHBc sắSTNc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữHuiu hạHuinh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịjp nghênh đATHón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đohIASu tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạbQi không h pht ý, cẩNQHn thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườHBi..."

"Ngươi xem đMji." Lờsidi của đHuiối phương còn chưa dứiWt, Lâm Hiên phấxut tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứxuc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đsidón lấqy rồi đsem thầWAln thứKtc nhp vào trong. RấGst nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạfi nguyên thầDcn khắuc ấpqn của Môn chủ, ngoạAfi nhân tuyt đqối không có cách nào giảHB mạlFo đcược.

Mc dù vịSTN trườKIng lão trước mắqt này còn rấst trẻ nhưng chắqc chắDcn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đWAlưa trảohI lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạxu có chút vô l xin ngườili bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đqiW thuộc hạIMO làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đAfi theo nhóm ngườuJsi Mã gia.

Lúc này tạiWi khách phòng Mã gia. Sau khi thịQ nữAf dâng lên hương trà nhữWAlng ngườJARi khác đLã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đKtây thì có thêm một nam nữDc va mới tiến vào.

"Hai ngườvvHi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườIMOi này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉiWm cườNQHi giảHBi thích: "Đây là khuyểATHn t cùng tiểHuiu nữq."

Lâm Hiên gt đLAfu. Hai ngườQti này đtbQi khái đATHu va mới Trúc cơ thành công. hắKtn chỉHL sơ lược đqTAQo qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữsid vn hắqc y kia thì khiến hắsidn có vài phầxGxn chú ý.

Tướng mạMqDo t nhiên là vô cùng xinh đAfẹp, nhữKIng đATHườATHng cong nhấHBp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đxGxen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắHLt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịL công. Lâm Hiên mc dù không bịohIMqDnh hưởng nhưng trong lòng bắHuit đWAlMqDu phỏng đRaKoán dụng ý đHBối phương.

Qua một tuầQtn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịIMOn không đTAQược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đWAlây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầbQn dùng gia tộc thuộc hạhbx, chúng ta nhấDct đIMOLnh ra sứjc khuyểJARn mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. ChỉHL là du ngoạOMGn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đRaKã nhìn ra một chút dụng ý đfối phương thủng thng đMjáp lờHuii.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đsiduu, đSTNối phương thân là trưởng lão ngưng đsidan hu kỳ, nếu không phảMji vô tình ngang qua nơi này thì đsến hoang sơn làm gì.

Tu vịKI của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩHui trong lòng thay đKtổi tht nhanh nói: "Tht là hữiWQu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểRaK ở trong này một thờhbxi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảfnh m l tuyt trầxGxn, Linh mạOMGch nơi đlFây bấHBt phàm, rấsidt thích hợp cho ngườQi tĩdTnh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đMqDLu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằsidng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấHuit đOMGfnh đTAQem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảMqDo tinh thạxGxch nhấsidt đKIMqDnh cung phụng cho ngườxGxi va lòng."

Bây giờsid vớ đagược một vịMqD trưởng lão làm cọc cứhbxu mạOMGng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảOMGu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đpqộng, hắGSon còn chưa mở ming mà đxGxối phương đQtã nhanh nhảTou mờlFi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đsến thế sao?

Nhưng hắlFn thầASm lắuc đToHuiu, đIMOối phương dùng lợi ích thế này nhấATHt đsidIMOnh là có chuyn cầGSou làm chứj không đdTơn giảSTNn như thế.

"ĐHBo hữiWQu đxGxã tỏ hảsido ý như thế, chắToc chắWAln là s tình cầiWn tới ta, không cầbQn quanh co lòng vòng. Thng thắfn nói là đpqược."
xem tạKIi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lâm Hiên nhấHLp một ngụm hương trà thảbQn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểcu, nếu còn dấQu diếm sẽ khiến vịiWQ thiếu niên trưởng lão này nghi ngờJAR thì không ổn. Lão đOMGem tâm tình ổn đHBJARnh lạhbxi, sau đGsó chm rãi đhbxem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉc nộ, trầTAQm ngâm không nói gì.

NghĩlF là Lâm Hiên còn chê chưa đbQủ, Mã lão nhi lạKti cắsidn răng nói.

"Tin bối, ngườxui nhìn tiểsu nữq của ta có thun mắxut không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểAfu đRaKối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đpqem tiểsu nữL kính dâng ngườfi, chỉsid cầMqDn không phảiWi làm lô đLsnh, hàng ngày sẽ hầsidu hạTAQ chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữGs áo đbQen nghe xong thì sắohIc mt trắqng nhợt rồi lạfi đsidng lên, bộ dáng xinh đhbxẹp thêm vài phầuJsn.

"Đa tạiW hảQo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữJAR sắRaKc, bỏ qua chuyn này đui, không biết một năm đfvvHo hữcu có thểxGx cung cấTop cho ta bao nhiêu tinh thạfch?"

"Cái này...... Không dối gạKIt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểGSo đOMGược hai vạRaKn tinh thạfch." Mã lão nhi dườtng như có chút đSTNau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đMjã tâm thành như vy thì ta đMqDáp ứjng đRaKiu này."

"Đa tạf trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đxGxSTNi hỉGs, hai nam nữu nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắLt của Mã gia đGSoã đASược hóa giảLi.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấDct thờsi trở nên hưng phấMqDn. Mã lão nhi dn dò ngườqi hầOMGu dọn tic rượu chiêu đQiKãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờbQi Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đMqDLc tội với vịq trưởng lão quyn cao chứuJsc trọng đfAfi thầNQHn thông này, Dù không va lòng biểIMOu hin ra cũng chỉAf cách thầTAQn phục.

"Ha ha, tin bối quảRaK nhiên là cao thủ thâm tàng bấagt lộ " Trên đJARườsng trở v Mã lão nhi t nhiên nịQtnh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịxu trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầIMOn như thế khách sáo, hin tạLi ta muốn đHuii xem linh mạLch một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườji chuyểQn hướng v phía đxGxông nam mà bay đfi.

Na canh giờq sau đuJsã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đIMOộn quang, Lâm Hiên đKtem thầIMOn thứMqDc phát ra quan sát, rấKIt nhanh đGSoôi mày nhíu lạsidi.

Linh khí nơi đxGxây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắGsm. Mã trưởng lão đQtã nhìn ra dịHL trạAfng của hắiWQn nhữsng vn mỉOMGm cườji hạj xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắKtt linh quang cũng t t hạHui xuống.

Cách mt điWQQiKt khoảxung hai ba mươi trượng đxGxột nhiên xuấDct hin một tầiWQng sáng gầNQHn như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạHuic nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đATHã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đDcây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắct, trên mt lộ vẻ rúng đQqộng, xuyên qua tầKtng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đAfm hơn bên ngoài tới mấIMOy lầxun, hin giờL như đbQang ở trong một linh mạxuch nhấbQt đGsng.

Lâm Hiên hạq xuống bên cạATHnh Mã lão nhi lúc này đohIang cườToi nhẹ, hắKtn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đATHây không phảdTi t nhiên mà có, là bịs ngườui thiết hạj Cấsm chế cương cườbQng đRaKem tụ lạIMOi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảJAR nhiên như đAfuốc, nơi này đhbxúng là do cổ tu sĩlF thiết hạiWQ Cấsidm chế."

Lâm Hiên thảvvH ra thầOMGn thứATHc tiếp tục quan sát, cảhbx sơn cốc rộng chng hơn mườui mu đHBược một tầAfng sáng hình như cái bát bằJARng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đxGxm. Tình cảLnh này Lâm Hiên cũng đagã thấWAly qua, có phầMqDn tương t cấKtm đWAloạOMGn đOMGASi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩxu. Một là đqt thu thp hỏa, một cái là dùng đGSoRaK tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảohIn là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đohIược rồi." Lâm Hiên hai tay đpqOMG sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đtộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấvvHt nhanh nhẹn, thấsy vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắDcn muốn đQiKuổi khách thế là chắTop tay cáo t.

"Thiếu gia, lầQtn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườxui khúc khích đHuiáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.
truyn copy t tunghoanh.com
"Nói vy cũng đWAlúng, nơi này quảj tht thích hợp ta cho yên tĩKtnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đWAlây phấIMOt tay áo một cái.

Ngay lp tứQiKc mấGSoy đIMOQto kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấMjt nhanh đIMOã khai thác ra một tòa điWQộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắHLm nhưng cũng có đMqDủ phòng luyn công, phòng sinh hoạQtt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấTAQy ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạJARi nghỉKt ngơi thăm thú cảQqnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắHLt đTAQTAQu chia ra tu luyn. Lúc này hắxun đRaKem mấMjy con tiểAfu ma phong thu đMjược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứLc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạQti điWQộc trùng này Lâm Hiên đASã tng nếm qua. TấWAlt cảMjIMOu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắiWQn có thêm một thầohIn thông khắKtc đQqiWch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảohIi một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờRaK hắsn đxGxã là ngưng đIMOan hu kỳ, vic cấMjp bách là tu luyn tới cảQiKnh giới đsidLi viên mãn sau đjó nghĩGSo bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đxGxơn giảGsn nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữKI vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá

banner