Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảch: Huyn Vũ

Quyểxn 4: Vân HảRGpi Thấnjt Tinh Đpfgo
Chương 204: Mã gia truyn cp nht nhanh nhấgvtt tạIeli tung hoanh chấmycm com

Biên dịRGpch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườvxsng như cảpfgm ứuvcng đlIược đFVLiu gì. Chm rãi mở mắEGit nhìn tiểYu thú đRGpang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườlIi tà ác.

HắEGin vỗ tay ra hiu mấlIy cái, một lát sau một bóng ngườicEi cao lớn đIeli vào đvxsộng phủ.
Kia là một lão giảMo tóc màu hung mũi khoằicEm như mỏ chim ưng, mắgvtt nhỏ như hạfsHt đFu, nhìn qua tướng mạmyco có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đkR không cầIn đDRDa l. Ngươi xe, này, một trong mườHRi hai con bổn mạxng thú này đcomã tìm đRGpược ký chủ, xem ra kế hoạnjch này của chúng ta rấet khảnj thi"

"Ừm, lấXy chứvMc vịcom trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểlIu t Ngưng Đan Kỳ không đfsHổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữfsHa trong quá trình đmycEGiu giá bổn môn có thểgvt kiếm thêm một lượng lớn tinh thạyjch. Kế nhấLet tin hạMo song đkRiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảGFI tóc hung đgvtỏ lộ vẻ bái phục. NgườiiXi này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đGFI quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấHRt đsYnjc dĩsF, dù sao cũng không thểF nhn tâm mà lấEGiy bổn môn đyj t mà tế kỳ. Tuy nhiên đPFlIu giá hội truyn đXZưa tin Hồn Viên lão quái đnjã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắIelng. Bổn mạicEng thú mc dù thầRGpn kỳ nhưng cũng không có bảfsHn lãnh thu lấiry hồn phách của tu sĩGnM Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểiiXu v sau lnh phù lạHRi rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩlI?"

"Vic này quảpfg tht có chút kì lạcom, có lẽ Hồn Viên lão quái đXZưa lnh phù cho bọn t tôn của hắMjn, nhưng như vy thì sẽ lưu lạGFIi tai họa. Nếu đIelem hồn phách tu sĩfsH kia thu lấcy thì lão có thểtPF tìm ca đRến bổn môn. Ta nghe nói hắecn vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đGFI lo ngạpfgi cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đFXFt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉcom thân cô thế cô, chng lẽ dám đcến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩGnMn bịR vài chục năm, dùng bổn mạFXng thú thu mườMoi hai vịiiX Ngưng Đan Kỳ tu sĩkR hồn phách luôn một lầchn cho tin. Ít nhấxt còn bảlIy tám năm nữRa mới tiến hành nghi thứFVLc thu hồn, lúc đGnMó thì còn lo lắRng cái gì?" Trung niên nho sinh như đmycã tính trước nở nụ cườMji.

"Sư huynh nói cũng đcúng." Lão giảPx tóc hung đgvtỏ xoay chuyểRGpn đGFIôi mắIelt chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạpfg đvMem mườXZi một khối lnh phù còn lạIeli cầFm đGFIi đVZFu giá. "

***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắVZn là một củ khoai lang cc nóng có thểDRD gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắfsHn đVkMem thầRn thứMjc nhp vào trong đnjó.

Một lát sau hắnjn ngẩMjng đXGFIu lên. Trong này có một số tin tứPFc Ma U môn.

Là một trong hai đFiiXi thế lc ở Toàn Không đGnMảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịIel tu sĩXZ nguyên anh, mà trong đchó môn chủ đgvtã đFGnMt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểeu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đePFi thụ chống trờLei của Ma điriiXo trên đicEXo.

Lúc này dù trên danh nghĩPFa đFVLã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đvMFVLnh v tổng đRGpàn. Dù chưa thấDRDy có gì bấFt ổn nhưng hắmycn cũng không muốn chui đGFIPxu vào điiXó cho phứpfgc tạXp.

Hắirn nhắXm mắoVut lạMji suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườGnMi hóa thành một đVkMLeo đirộn quang bay v phía đFXông bắsFc.

Ở phía đYông Toàn Không đPxảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đVZông đFúc. Số lượng phàm nhân ở đcomây không dưới ba bốn mươi vạuvcn.

Ở phía tây thành có một tòa đcFXi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ điriểMju dịtPF thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đIến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầZn không thấPxy quay lạDRDi. Số ít gia hỏa may mắmycn thoát đPxược khi hỏi đirến chuyn trong đGFIó thì mt mày thấMjt sắfsHc. Nói rằfsHng nơi đFVLó mãnh thú có thểGnM nuốt vân nhảFX vụ lộng thủy đIelFo hỏa, phàm nhân đPxương nhiên không đmycối phó nổi, dầIn dà không ngườMji nào dám đsFt chân tới nơi đicEây.

May là chỉF cầRGpn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng điiXi ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạxi thườyjng thấecy thầDRDn tích nơi này. Truyn kỳ rằPFng một số cao nhân tiên phong đecRo cốt ng gió mà đHRi, thm chí thi triểRn đXpfgi thầyjn thông khiến nht nguyt biến sắirc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầHRn tiên. NhữGFIng truyn thuyết kia chỉLe là thỉkRnh thoảmycng có tu tiên giảFX đIeli ngang qua nơi đpfgây.

Chính vì nơi đFây có một linh mạFch bịDRD một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứct. Nói đEGiến Mã gia này thc ra chỉIel là tiểRu gia tộc cấLep thấDRDp, cảpfg gia tộc tu sĩe chỉicE có hơn trăm ngườkRi.

Linh mạcomch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầicEm thườiiXng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạFnh hơn đnju đIỏ mắDRDt muốn chiếm đHRoạIt.

Nhưng đoVuã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

Ngườpfgi này là một tu sĩmyc Trúc Cơ hu kì, tư chấicEt linh căn tầirm thườeng nhưng có một khuê nữlI dung nhan hoa nhườchng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắFXc. Mã lão nhi đtPFem khuê nữec dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữirng cơ thiếp sủng ái nhấRGpt của hắsFn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đCCiành nuốt nước miếng mà nhịLen. Dù sao bọn họ đoVuu phảDRDi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữFX đicEcom duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểCCi lâu dài. GầsFn đPFây vì chuyn này mà Mã lão nhi đyjang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đFã dâng cho thiếu chủ một ảI n t xinh đicEẹp có thểVZ tranh chấEGip cảctm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đPFin của Mã gia có hai ngườVZi. Ngườcti đxang ngồi chng ngoài ngũ tuầctn dáng ngườVZi ục ịIelch nhìn qua ta như một viên ngoạchi phú ông, ngườlIi này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấicEt sủng nhưng cũng chỉcom ngang nga cùng ảZ hồ ly kia. Thiếu chủ đcã có lờRGpi, bấsYt kểec hai nhà tranh đLekRu thế nào ngườxi cũng không can thip vào." Đang đGFILeng là một thiếu niên tướng mạco khá anh tuấuvcn, thân mc một bộ trườpfgng bào màu vàng đecGnMt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảFVL năng đXZlIu lạxi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đPxI bọn chúng vào đyjây, dù sao nơi này linh mạfsHch khá rộng đchđGFIY cho hai gia tộc cùng tồn tạnji."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểMo chứFa hai cọp. Trương gia thế lc mạIelnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắFn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắec lắkRc đIelIelu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đpfgang ưu phin bấtPFt lc thì đRGpột nhiên một đXZMoo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạPFc nhiên, đyjưa tay bắsYt lấFy rồi đCCiem thầicEn thứEGic nhp vào, trong nháy mắEGit vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đFVLã xảxy ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đHRến đctây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảgvty dng lên, trên mt đetPFy kinh ngạicEc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịpfg Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩF.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườFi. Nhưng trong đXó chỉXZ có chín ngườicEi đVZược giao chứvxsc vịir trưởng lão. Ngoài ra thì chỉHR là hộ pháp hoc chấiiXp s.

Nghe nói muốn đcược ghế trưởng lão thì không chỉVkM tu vịvM phảFi là ngưng đRGpan hu kỳ mà còn đcã tng vì môn phái hạGnM lp đkRPxi công. T đPFó có thểc thấnjy vịtPF trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đfsHến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữoVung chắec nơi chắsYc nơi thiếu chủ đDRDã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đpfgây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểIelu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờIi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắet đkRược một cây tiên thảcto cứPFu mạpfgng. Ánh mắLet lão đoVuỏ ngầVZu vỗ đFXùi bấnjt ngờMo đXvMng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảcomo khố xem còn bao nhiêu linh thảCCio tinh thạGFIch. Thun tin lạtPFi kêu tiểyju muội ngươi qua đeây. Mc dù không đPxược như đFVLtPFi tỷ của ngươi dim l áp hồng quầlIn nhưng thịtPF cũng là m nữLe khó cầvMu."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểVZu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảVkMi bôn ba khắnjp chốn sao. Mau đRi nhanh cho ta".

Điro truyn âm phù kia quảX thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứDRDc trong lnh phù, Lâm Hiên đcomFXnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạnjch ở đtPFây không tầPFm thườHRng. Xung quanh lạgvti có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạXch phi hành đFVLến đFXây, không bao lâu đMoã gp Mã gia đgvt t đyji tuầFXn sơn. Muốn bọn họ dn điiXườcomng hắfsHn tùy tin lấFVLy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạmyci quì xuống dp đpfgXu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứGFIng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đicE t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữRGpa sườyjn núi nghỉct tạRm rồi hắyjn đlIem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đDRDsFy một khắicEc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườpfgi mấpfgy tên tu sĩEGi dắVkMt tay nhau mà đsYến.

Lâm Hiên có chút bấkRt ngờyj đvxsem thầpfgn thứGnMc thảmyc ra. Dn đsFcomu là một lão giảFVL có tu vịmyc Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đcã là cao nhấCCit ở đtPFây. Xem ra ngườGFIi này chính là Mã gia gia chủ.

RấMot nhanh nhữRGpng ngườVZi này dng đXZộn quang hạFVL xuống. Mã lão nhi liếc mắgvtt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứGnMc sắGFIc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữRGpu hạGnMnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịiiXp nghênh đmycón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đPFfsHu tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạeci không h pht ý, cẩcomn thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườtPFi..."

"Ngươi xem đnji." LờEGii của đicEối phương còn chưa dứet, Lâm Hiên phấXt tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứpfgc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đEGión lấXy rồi đsYem thầecn thứVZc nhp vào trong. RấHRt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạvMi nguyên thầEGin khắFVLc ấZn của Môn chủ, ngoạFi nhân tuyt đIelối không có cách nào giảEGi mạCCio đvxsược.

Mc dù vịPx trườeng lão trước mắFVLt này còn rấGnMt trẻ nhưng chắXZc chắvMn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đyjưa trảir lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạec có chút vô l xin ngườvMi bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đpfgMj thuộc hạicE làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đXi theo nhóm ngườiri Mã gia.

Lúc này tạIeli khách phòng Mã gia. Sau khi thịsF nữGnM dâng lên hương trà nhữkRng ngườvMi khác đIã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đlIây thì có thêm một nam nữVZ va mới tiến vào.

"Hai ngườfsHi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườxi này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉXZm cườZi giảnji thích: "Đây là khuyểmycn t cùng tiểeu nữcom."

Lâm Hiên gt đvxsFu. Hai ngườci này đctmyci khái đHRu va mới Trúc cơ thành công. hắuvcn chỉmyc sơ lược đyjiro qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữyj vn hắMjc y kia thì khiến hắXn có vài phầVkMn chú ý.

Tướng mạlIo t nhiên là vô cùng xinh đXẹp, nhữuvcng đXườDRDng cong nhấctp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đIen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắyjt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịvxs công. Lâm Hiên mc dù không bịDRDicEnh hưởng nhưng trong lòng bắVkMt đuvciru phỏng đYoán dụng ý đlIối phương.

Qua một tuầtPFn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịPxn không đsYược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đsFây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầen dùng gia tộc thuộc hạIel, chúng ta nhấPxt đLepfgnh ra sứMoc khuyểxn mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. ChỉZ là du ngoạyjn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đchã nhìn ra một chút dụng ý đuvcối phương thủng thng đIáp lờiiXi.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đgvtXZu, đEGiối phương thân là trưởng lão ngưng đYan hu kỳ, nếu không phảlIi vô tình ngang qua nơi này thì đnjến hoang sơn làm gì.

Tu vịvxs của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩDRD trong lòng thay đXZổi tht nhanh nói: "Tht là hữRGpu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểRGp ở trong này một thờei gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảLenh m l tuyt trầYn, Linh mạPxch nơi đVkMây bấsFt phàm, rấVZt thích hợp cho ngườiri tĩXZnh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt điiXtPFu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằFng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấRGpt đoVuuvcnh đXZem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảxo tinh thạoVuch nhấPxt đcgvtnh cung phụng cho ngườPFi va lòng."

Bây giờIel vớ đsYược một vịRGp trưởng lão làm cọc cứXZu mạVZng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảRGpu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đvxsộng, hắoVun còn chưa mở ming mà đfsHối phương đsFã nhanh nhảlIu mờPxi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đpfgến thế sao?

Nhưng hắirn thầsFm lắRGpc đGnMGFIu, đEGiối phương dùng lợi ích thế này nhấGFIt đxsFnh là có chuyn cầmycu làm chứXZ không điiXơn giảXn như thế.

"ĐFo hữoVuu đEGiã tỏ hảVZo ý như thế, chắirc chắFVLn là s tình cầgvtn tới ta, không cầFXn quanh co lòng vòng. Thng thắPFn nói là đGnMược."

Lâm Hiên nhấpfgp một ngụm hương trà thảGnMn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểicEu, nếu còn dấicEu diếm sẽ khiến vịI thiếu niên trưởng lão này nghi ngờch thì không ổn. Lão đRem tâm tình ổn đXnjnh lạvMi, sau đPFó chm rãi đXem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉEGi nộ, trầRGpm ngâm không nói gì.

Nghĩir là Lâm Hiên còn chê chưa đMjủ, Mã lão nhi lạVZi cắiiXn răng nói.

"Tin bối, ngườxi nhìn tiểxu nữPF của ta có thun mắFt không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểLeu đFối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đXem tiểxu nữmyc kính dâng ngườicEi, chỉY cầGFIn không phảoVui làm lô đDRDFVLnh, hàng ngày sẽ hầVZu hạDRD chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữHR áo đCCien nghe xong thì sắcomc mt trắirng nhợt rồi lạIeli đxng lên, bộ dáng xinh đpfgẹp thêm vài phầDRDn.

"Đa tạVZ hảsYo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữch sắgvtc, bỏ qua chuyn này đFi, không biết một năm đicEYo hữgvtu có thểGnM cung cấsYp cho ta bao nhiêu tinh thạvxsch?"

"Cái này...... Không dối gạvMt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểY đVkMược hai vạlIn tinh thạGFIch." Mã lão nhi dườcng như có chút đeau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đpfgã tâm thành như vy thì ta đDRDáp ứIelng đnjiu này."

"Đa tạoVu trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đtPFvMi hỉXZ, hai nam nữx nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắlIt của Mã gia đvxsã đVZược hóa giảZi.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấLet thờEGii trở nên hưng phấgvtn. Mã lão nhi dn dò ngườiri hầLeu dọn tic rượu chiêu đuvcãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờMoi Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đsFFc tội với vịe trưởng lão quyn cao chứicEc trọng đirtPFi thầGFIn thông này, Dù không va lòng biểvxsu hin ra cũng chỉsY cách thầecn phục.

"Ha ha, tin bối quảvM nhiên là cao thủ thâm tàng bấEGit lộ " Trên đvMườIelng trở v Mã lão nhi t nhiên nịsFnh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịX trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầRn như thế khách sáo, hin tạMji ta muốn đoVui xem linh mạVkMch một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườci chuyểecn hướng v phía đFông nam mà bay đfsHi.

Na canh giờDRD sau đRGpã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đtPFộn quang, Lâm Hiên đDRDem thầVZn thứRc phát ra quan sát, rấlIt nhanh đRGpôi mày nhíu lạXZi.

Linh khí nơi đcây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắZm. Mã trưởng lão đlIã nhìn ra dịLe trạFXng của hắEGin nhữIelng vn mỉYm cườZi hạcom xuống.
nguồn tunghoanh.com
Toàn thân Lâm Hiên chợt tắsFt linh quang cũng t t hạGnM xuống.

Cách mt đctFt khoảoVung hai ba mươi trượng đlIột nhiên xuấyjt hin một tầMong sáng gầEGin như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạchc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đGFIã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đeây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắmyct, trên mt lộ vẻ rúng đgvtộng, xuyên qua tầxng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đFXm hơn bên ngoài tới mấtPFy lầchn, hin giờVkM như đXang ở trong một linh mạmycch nhấtPFt đcomng.

Lâm Hiên hạicE xuống bên cạvMnh Mã lão nhi lúc này đMjang cườsFi nhẹ, hắtPFn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi điiXây không phảsFi t nhiên mà có, là bịvxs ngườXZi thiết hạnj CấvMm chế cương cườRng đEGiem tụ lạPFi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảfsH nhiên như đXZuốc, nơi này đRGpúng là do cổ tu sĩEGi thiết hạPx CấPFm chế."

Lâm Hiên thảtPF ra thầGFIn thứcomc tiếp tục quan sát, cảI sơn cốc rộng chng hơn mườXZi mu đsFược một tầgvtng sáng hình như cái bát bằcng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đPFm. Tình cảctnh này Lâm Hiên cũng đVZã thấGFIy qua, có phầpfgn tương t cấIm điiXoạFVLn đFXcomi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩZ. Một là đPxiiX thu thp hỏa, một cái là dùng đnjfsH tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảIeln là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm điiXược rồi." Lâm Hiên hai tay đZnj sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đcộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấVkMt nhanh nhẹn, thấyjy vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắRn muốn đcuổi khách thế là chắRp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầicEn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườGnMi khúc khích đctáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.

"Nói vy cũng đyjúng, nơi này quảIel tht thích hợp ta cho yên tĩFXnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đirây phấIt tay áo một cái.

Ngay lp tứgvtc mấMoy đMoZo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấGFIt nhanh đFã khai thác ra một tòa đLeộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắIm nhưng cũng có đtPFủ phòng luyn công, phòng sinh hoạMjt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấvMy ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạIeli nghỉuvc ngơi thăm thú cảInh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắVkMt đxIelu chia ra tu luyn. Lúc này hắPFn đIelem mấRGpy con tiểsYu ma phong thu đGnMược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứMoc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạFi đLeộc trùng này Lâm Hiên đcã tng nếm qua. TấYt cảIFu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắXn có thêm một thầcn thông khắPFc đEGiGFIch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảYi một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờicE hắMjn đchã là ngưng đvxsan hu kỳ, vic cấicEp bách là tu luyn tới cảLenh giới đFVLFXi viên mãn sau đtPFó nghĩicE bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đsYơn giảsYn nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữDRD vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá