Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảNoc: Huyn Vũ

QuyểDQon 4: Vân HảBfNi ThấbEbt Tinh ĐGlo
Chương 204: Mã gia

Biên dịEZuch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườflRng như cảJHm ứing đSMược đoDiu gì. Chm rãi mở mắBUt nhìn tiểofu thú đbEbang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườhei tà ác.

HắbEbn vỗ tay ra hiu mấDQoy cái, một lát sau một bóng ngườhei cao lớn đuzBi vào đflRộng phủ.
Kia là một lão giảOO tóc màu hung mũi khoằoDm như mỏ chim ưng, mắbEbt nhỏ như hạzOkt đflRu, nhìn qua tướng mạCBno có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đoD không cầMn đEZua l. Ngươi xe, này, một trong mườZDli hai con bổn mạMng thú này đhAã tìm đuiược ký chủ, xem ra kế hoạEZuch này của chúng ta rấqHt khảGl thi"

"Ừm, lấogDy chứbmTc vịCBn trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểogDu t Ngưng Đan Kỳ không đbEbổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữuia trong quá trình đofnhu giá bổn môn có thểs kiếm thêm một lượng lớn tinh thạbEbch. Kế nhấNoct tin hạAd song đoDiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảs tóc hung đflRỏ lộ vẻ bái phục. NgườNoci này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đoAq quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấDQot đMAdc dĩzOk, dù sao cũng không thểf nhn tâm mà lấEZuy bổn môn đx t mà tế kỳ. Tuy nhiên đmnoAqu giá hội truyn đgvBưa tin Hồn Viên lão quái đfã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắAdng. Bổn mạCCong thú mc dù thầDn kỳ nhưng cũng không có bảlShn lãnh thu lấogDy hồn phách của tu sĩOx Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểCBnu v sau lnh phù lạgvBi rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩbEb?"

"Vic này quảlSh tht có chút kì lạr, có lẽ Hồn Viên lão quái đmnưa lnh phù cho bọn t tôn của hắCCon, nhưng như vy thì sẽ lưu lạsi tai họa. Nếu đsem hồn phách tu sĩr kia thu lấsy thì lão có thểAd tìm ca đlShến bổn môn. Ta nghe nói hắuin vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đZDl lo ngạzOki cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đnhoAqt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉgvB thân cô thế cô, chng lẽ dám đQsến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩNocn bịKuh vài chục năm, dùng bổn mạmnng thú thu mườii hai vịogD Ngưng Đan Kỳ tu sĩlSh hồn phách luôn một lầsn cho tin. Ít nhấxt còn bảbmTy tám năm nữra mới tiến hành nghi thứfc thu hồn, lúc đuzBó thì còn lo lắZDlng cái gì?" Trung niên nho sinh như đuiã tính trước nở nụ cườRii.

"Sư huynh nói cũng đEZuúng." Lão giảuzB tóc hung đeỏ xoay chuyểofn đRiôi mắDt chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạzOk đlem mườQsi một khối lnh phù còn lạofi cầxm đii đKuhOxu giá. "

***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắsn là một củ khoai lang cc nóng có thểD gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắbmTn đBJOem thầOOn thứBUc nhp vào trong đTRó.

Một lát sau hắqHn ngẩogDng đTRAdu lên. Trong này có một số tin tứec Ma U môn.

Là một trong hai đlei thế lc ở Toàn Không đuiảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịbmT tu sĩBU nguyên anh, mà trong đcsó môn chủ đnhã đGlCBnt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểBfNu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đbmTgvBi thụ chống trờuzBi của Ma đTRBJOo trên đoDlSho.

Lúc này dù trên danh nghĩBUa đsã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đxvKonh v tổng đoDàn. Dù chưa thấSMy có gì bấogDt ổn nhưng hắen cũng không muốn chui đsAdu vào đuió cho phứGlc tạuip.

HắDbCn nhắzOkm mắkrt lạkri suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườOOi hóa thành một đqHJHo đqHộn quang bay v phía đDông bắoDc.

Ở phía đoDông Toàn Không đheảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đbmTông đfúc. Số lượng phàm nhân ở đoAqây không dưới ba bốn mươi vạSMn.

Ở phía tây thành có một tòa đNocflRi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đKuhiểhAu dịAd thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đuiến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầOxn không thấGly quay lạqHi. Số ít gia hỏa may mắNocn thoát đlShược khi hỏi đOxến chuyn trong đBfNó thì mt mày thấoAqt sắogDc. Nói rằuzBng nơi đBfNó mãnh thú có thểuzB nuốt vân nhảhA vụ lộng thủy đJHJHo hỏa, phàm nhân đogDương nhiên không đuzBối phó nổi, dầin dà không ngườGli nào dám đBfNt chân tới nơi đDây.

May là chỉBU cầxn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đkri ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạOxi thườCCong thấRiy thầDbCn tích nơi này. Truyn kỳ rằDng một số cao nhân tiên phong đqHuzBo cốt ng gió mà đEZui, thm chí thi triểRin đKuhsi thầoDn thông khiến nht nguyt biến sắQsc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầin tiên. Nhữheng truyn thuyết kia chỉf là thỉQsnh thoảGlng có tu tiên giảBfN đgvBi ngang qua nơi đqHây.

Chính vì nơi đeây có một linh mạofch bịoAq một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứBJO. Nói đRiến Mã gia này thc ra chỉvKo là tiểBfNu gia tộc cấbEbp thấbEbp, cảuzB gia tộc tu sĩZDl chỉqH có hơn trăm ngườkri.

Linh mạhech trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầnhm thườbmTng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạhenh hơn đBUu đkrỏ mắft muốn chiếm đflRoạDbCt.

Nhưng đuiã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

Ngườri này là một tu sĩgvB Trúc Cơ hu kì, tư chấlSht linh căn tầxm thườOOng nhưng có một khuê nữKuh dung nhan hoa nhườZDlng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắGlc. Mã lão nhi điem khuê nữZDl dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữlng cơ thiếp sủng ái nhấGlt của hắBUn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đGlành nuốt nước miếng mà nhịxn. Dù sao bọn họ đKuhu phảri da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữflR đOOTR duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểkr lâu dài. GầvKon đcsây vì chuyn này mà Mã lão nhi đuzBang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đogDã dâng cho thiếu chủ một ảoD n t xinh đbmTẹp có thểgvB tranh chấfp cảOxm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đDQoin của Mã gia có hai ngườqHi. Ngườofi đsang ngồi chng ngoài ngũ tuầflRn dáng ngườJHi ục ịflRch nhìn qua ta như một viên ngoạBfNi phú ông, ngườNoci này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấoDt sủng nhưng cũng chỉui ngang nga cùng ảr hồ ly kia. Thiếu chủ đzOkã có lờmni, bấEZut kểuzB hai nhà tranh đOOflRu thế nào ngườkri cũng không can thip vào." Đang đQsBfNng là một thiếu niên tướng mạuio khá anh tuấqHn, thân mc một bộ trườmnng bào màu vàng đBUDt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảAd năng đflRvKou lạbEbi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đDQoof bọn chúng vào đvKoây, dù sao nơi này linh mạoAqch khá rộng đZDlđCBnflR cho hai gia tộc cùng tồn tạli."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểvKo chứcsa hai cọp. Trương gia thế lc mạqHnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắOxn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắbEbc lắQsc đZDlDu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đxang ưu phin bấhet lc thì đbEbột nhiên một đRiDbCo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạOOc nhiên, đDưa tay bắDt lấBJOy rồi đsem thầflRn thứbEbc nhp vào, trong nháy mắCBnt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đfã xảuiy ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đDQoến đfây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảflRy dng lên, trên mt đsxy kinh ngạMc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịGl Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩBfN.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườgvBi. Nhưng trong đZDló chỉui có chín ngườgvBi đflRược giao chứhec vịx trưởng lão. Ngoài ra thì chỉNoc là hộ pháp hoc chấCBnp s.

Nghe nói muốn đvKoược ghế trưởng lão thì không chỉOO tu vịbEb phảhei là ngưng đoAqan hu kỳ mà còn đOxã tng vì môn phái hạbEb lp đDbCfi công. T đoDó có thểflR thấuzBy vịOO trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đbmTến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữqHng chắOOc nơi chắec nơi thiếu chủ đOOã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đflRây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểRiu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờkri ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắKuht đBUược một cây tiên thảDbCo cứkru mạrng. Ánh mắCBnt lão đflRỏ ngầMu vỗ đvKoùi bấuzBt ngờBU đbmTCBnng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảDbCo khố xem còn bao nhiêu linh thảflRo tinh thạbmTch. Thun tin lạbmTi kêu tiểvKou muội ngươi qua đDây. Mc dù không đlShược như đQshei tỷ của ngươi dim l áp hồng quầen nhưng thịkr cũng là m nữOO khó cầvKou."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểEZuu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảoAqi bôn ba khắhAp chốn sao. Mau đDQoi nhanh cho ta".

ĐbmTo truyn âm phù kia quảKuh thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứmnc trong lnh phù, Lâm Hiên đbEbCBnnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạrch ở đsây không tầOOm thườkrng. Xung quanh lạBJOi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạSMch phi hành đBJOến đqHây, không bao lâu đRiã gp Mã gia đOO t đRii tuầoDn sơn. Muốn bọn họ dn đBfNườTRng hắTRn tùy tin lấey lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạbEbi quì xuống dp đofTRu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứoDng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đgvB t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữEZua sườZDln núi nghỉui tạmnm rồi hắEZun đbmTem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đnhogDy một khắgvBc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườkri mấCBny tên tu sĩx dắmnt tay nhau mà đOOến.

Lâm Hiên có chút bấAdt ngờBJO đDQoem thầOOn thứsc thảQs ra. Dn đZDlkru là một lão giải có tu vịGl Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đKuhã là cao nhấvKot ở đCCoây. Xem ra ngườlShi này chính là Mã gia gia chủ.

RấDQot nhanh nhữkrng ngườAdi này dng đxộn quang hạDQo xuống. Mã lão nhi liếc mắst nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứrc sắkrc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữOOu hạMnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịEZup nghênh đkrón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đZDlru tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạnhi không h pht ý, cẩTRn thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườvKoi..."

"Ngươi xem đBfNi." Lờnhi của đKuhối phương còn chưa dứDt, Lâm Hiên phấNoct tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứgvBc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đvKoón lấsy rồi đfem thầhAn thứcsc nhp vào trong. RấbmTt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạhAi nguyên thầnhn khắkrc ấofn của Môn chủ, ngoạuii nhân tuyt đlối không có cách nào giảRi mạeo đoDược.

Mc dù vịQs trườCCong lão trước mắst này còn rấnht trẻ nhưng chắbEbc chắoDn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đqHưa trảCBn lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạGl có chút vô l xin ngườuzBi bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đJHOO thuộc hạgvB làm tròn ngôi chủ." nguồn tunghoanh.com

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đxi theo nhóm ngườDi Mã gia.

Lúc này tạQsi khách phòng Mã gia. Sau khi thịkr nữD dâng lên hương trà nhữDng ngườGli khác đBJOã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đsây thì có thêm một nam nữflR va mới tiến vào.

"Hai ngườJHi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườRii này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉqHm cườri giảhAi thích: "Đây là khuyểTRn t cùng tiểcsu nữM."

Lâm Hiên gt đAdQsu. Hai ngườkri này đOOMi khái đheu va mới Trúc cơ thành công. hắCBnn chỉRi sơ lược đbmTso qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữD vn hắzOkc y kia thì khiến hắBfNn có vài phầvKon chú ý.

Tướng mạBUo t nhiên là vô cùng xinh đGlẹp, nhữSMng đvKoườogDng cong nhấkrp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đDbCen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắOOt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịkr công. Lâm Hiên mc dù không bịeQsnh hưởng nhưng trong lòng bắCBnt đekru phỏng đbmToán dụng ý đTRối phương.

Qua một tuầRin trà Mã lão nhi cuối cùng nhịbEbn không đJHược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đxây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầEZun dùng gia tộc thuộc hạoAq, chúng ta nhấKuht đcsGlnh ra sứsc khuyểflRn mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. ChỉKuh là du ngoạlShn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đJHã nhìn ra một chút dụng ý đuzBối phương thủng thng đfáp lờuzBi.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đGluzBu, đheối phương thân là trưởng lão ngưng đbmTan hu kỳ, nếu không phảgvBi vô tình ngang qua nơi này thì đuzBến hoang sơn làm gì.

Tu vịRi của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩi trong lòng thay đoDổi tht nhanh nói: "Tht là hữbmTu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểOx ở trong này một thờOOi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảBfNnh m l tuyt trầDn, Linh mạsch nơi đOxây bấogDt phàm, rấDt thích hợp cho ngườofi tĩMnh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đhAogDu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằOxng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấBUt đvKohenh đNocem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảTRo tinh thạBfNch nhấDQot đSMNocnh cung phụng cho ngườbEbi va lòng."

Bây giờhA vớ đkrược một vịkr trưởng lão làm cọc cứJHu mạEZung gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảJHu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đflRộng, hắzOkn còn chưa mở ming mà đMối phương đlã nhanh nhảuiu mờogDi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đsến thế sao?

Nhưng hắgvBn thầflRm lắofc đogDsu, đZDlối phương dùng lợi ích thế này nhấbEbt đBfNgvBnh là có chuyn cầBJOu làm chứKuh không đMơn giảxn như thế.

"ĐZDlo hữAdu đTRã tỏ hảQso ý như thế, chắzOkc chắDQon là s tình cầEZun tới ta, không cầCCon quanh co lòng vòng. Thng thắmnn nói là đBfNược."

Lâm Hiên nhấogDp một ngụm hương trà thảgvBn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểxu, nếu còn dấogDu diếm sẽ khiến vịSM thiếu niên trưởng lão này nghi ngờAd thì không ổn. Lão đsem tâm tình ổn đAdBUnh lạsi, sau đoAqó chm rãi đGlem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉEZu nộ, trầzOkm ngâm không nói gì.

NghĩNoc là Lâm Hiên còn chê chưa đsủ, Mã lão nhi lạDbCi cắen răng nói.

"Tin bối, ngườSMi nhìn tiểoAqu nữBfN của ta có thun mắNoct không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểCCou đTRối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đsem tiểzOku nữzOk kính dâng ngườGli, chỉNoc cầbmTn không phảCCoi làm lô đBJOmnnh, hàng ngày sẽ hầGlu hạNoc chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữcs áo đDbCen nghe xong thì sắOOc mt trắKuhng nhợt rồi lạogDi đEZung lên, bộ dáng xinh đMẹp thêm vài phầSMn. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

"Đa tạogD hảogDo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữoAq sắmnc, bỏ qua chuyn này đOxi, không biết một năm đflRCBno hữTRu có thểD cung cấuip cho ta bao nhiêu tinh thạDbCch?"

"Cái này...... Không dối gạOxt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểKuh đlShược hai vạofn tinh thạGlch." Mã lão nhi dườheng như có chút đNocau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đoDã tâm thành như vy thì ta đoAqáp ứBJOng đqHiu này."

"Đa tạJH trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đcsBJOi hỉoAq, hai nam nữKuh nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắOOt của Mã gia đQsã đBJOược hóa giảii.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấDQot thờGli trở nên hưng phấRin. Mã lão nhi dn dò ngườZDli hầDu dọn tic rượu chiêu đqHãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờCBni Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đhAlc tội với vịQs trưởng lão quyn cao chứAdc trọng đnhTRi thầkrn thông này, Dù không va lòng biểflRu hin ra cũng chỉnh cách thầBJOn phục.

"Ha ha, tin bối quảRi nhiên là cao thủ thâm tàng bấhAt lộ " Trên đsườSMng trở v Mã lão nhi t nhiên nịofnh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịTR trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầTRn như thế khách sáo, hin tạhei ta muốn đBJOi xem linh mạsch một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườgvBi chuyểen hướng v phía đheông nam mà bay đlShi.

Na canh giờJH sau đDã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng điộn quang, Lâm Hiên đAdem thầOxn thứhec phát ra quan sát, rấhAt nhanh đbEbôi mày nhíu lạuii.

Linh khí nơi đuzBây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắcsm. Mã trưởng lão đogDã nhìn ra dịNoc trạgvBng của hắDQon nhữogDng vn mỉsm cườKuhi hạEZu xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắhAt linh quang cũng t t hạNoc xuống.

Cách mt đSMDt khoảlShng hai ba mươi trượng đOOột nhiên xuấKuht hin một tầnhng sáng gầNocn như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạEZuc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đogDã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đlShây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắrt, trên mt lộ vẻ rúng đQsộng, xuyên qua tầgvBng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đcsm hơn bên ngoài tới mấry lầlShn, hin giờAd như đQsang ở trong một linh mạSMch nhấOOt đDng.

Lâm Hiên hạhe xuống bên cạzOknh Mã lão nhi lúc này đheang cườCCoi nhẹ, hắfn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đhAây không phảDbCi t nhiên mà có, là bịui ngườhei thiết hạs Cấxm chế cương cườTRng đGlem tụ lạJHi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảRi nhiên như đoAquốc, nơi này đbEbúng là do cổ tu sĩD thiết hạhA CấJHm chế."

Lâm Hiên thảBU ra thầKuhn thứuic tiếp tục quan sát, cảmn sơn cốc rộng chng hơn mườoAqi mu đRiược một tầgvBng sáng hình như cái bát bằvKong pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đDQom. Tình cảsnh này Lâm Hiên cũng đkrã thấogDy qua, có phầrn tương t cấsm đOxoạcsn đxoDi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩhe. Một là đDr thu thp hỏa, một cái là dùng đss tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảflRn là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đNocược rồi." Lâm Hiên hai tay đflRs sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đlộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấuit nhanh nhẹn, thấhey vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắhAn muốn đnhuổi khách thế là chắgvBp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầgvBn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườuii khúc khích điáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.

"Nói vy cũng đBJOúng, nơi này quảNoc tht thích hợp ta cho yên tĩcsnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đkrây phấNoct tay áo một cái.

Ngay lp tứCCoc mấEZuy đlro kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấlSht nhanh đoDã khai thác ra một tòa đgvBộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắlShm nhưng cũng có đnhủ phòng luyn công, phòng sinh hoạmnt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấOOy ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạRii nghỉSM ngơi thăm thú cảOOnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắKuht điuzBu chia ra tu luyn. Lúc này hắEZun đoDem mấRiy con tiểCCou ma phong thu đlược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứBJOc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạTRi đsộc trùng này Lâm Hiên đSMã tng nếm qua. TấRit cảiDQou trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắkrn có thêm một thầmnn thông khắcsc đuiMch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảri một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờogD hắuzBn đxã là ngưng đuzBan hu kỳ, vic cấoAqp bách là tu luyn tới cảhAnh giới đisi viên mãn sau đló nghĩDQo bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đRiơn giảCCon nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữBU vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá