Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảWq: Huyn Vũ

QuyểWn 4: Vân HảKwKi Thấlt Tinh Đfdo
Chương 204: Mã gia

Biên dịqlch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườWqng như cảPfum ứMPJng đxược đrMiu gì. Chm rãi mở mắqQt nhìn tiểXJPu thú đqlang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườKtZi tà ác.

HắYn vỗ tay ra hiu mấzzxy cái, một lát sau một bóng ngườJqQi cao lớn đqQi vào đVDqộng phủ.
Kia là một lão giảKwK tóc màu hung mũi khoằwKpm như mỏ chim ưng, mắdut nhỏ như hạOQt đzzXu, nhìn qua tướng mạfdo có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đZBu không cầkJn đafa l. Ngươi xe, này, một trong mườxZi hai con bổn mạPPng thú này đVDqã tìm đDDược ký chủ, xem ra kế hoạwKpch này của chúng ta rấOQt khảKtZ thi"

"Ừm, lấduy chứJc vịZBu trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểfzMu t Ngưng Đan Kỳ không đrMổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữWqa trong quá trình đPPxWu giá bổn môn có thểxZ kiếm thêm một lượng lớn tinh thạfdch. Kế nhấPPt tin hạXxr song đrMiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảzzx tóc hung đDDỏ lộ vẻ bái phục. Ngườfdi này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đxAO quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấMPJt đAvPPc dĩLaT, dù sao cũng không thểuk nhn tâm mà lấtxWy bổn môn đxAO t mà tế kỳ. Tuy nhiên đJwKpu giá hội truyn đZBuưa tin Hồn Viên lão quái đukã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắdung. Bổn mạAvng thú mc dù thầssfn kỳ nhưng cũng không có bảdun lãnh thu lấafy hồn phách của tu sĩfd Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểZBuu v sau lnh phù lạBxi rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩTY?"

"Vic này quảtxW tht có chút kì lạzzX, có lẽ Hồn Viên lão quái đfFưa lnh phù cho bọn t tôn của hắxn, nhưng như vy thì sẽ lưu lạMPJi tai họa. Nếu đqQem hồn phách tu sĩuk kia thu lấly thì lão có thểfzM tìm ca đDến bổn môn. Ta nghe nói hắln vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đXxr lo ngạDi cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đYAvt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉssf thân cô thế cô, chng lẽ dám đrMến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩVDqn bịxW vài chục năm, dùng bổn mạJng thú thu mườxAOi hai vịk Ngưng Đan Kỳ tu sĩQP hồn phách luôn một lầXJPn cho tin. Ít nhấlt còn bảfdy tám năm nữFXLa mới tiến hành nghi thứPc thu hồn, lúc đKtZó thì còn lo lắAvng cái gì?" Trung niên nho sinh như đfzMã tính trước nở nụ cườVDqi.

"Sư huynh nói cũng đxZúng." Lão giảBx tóc hung đJqQỏ xoay chuyểzzxn đxAOôi mắZBut chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạfzM đAvem mườqli một khối lnh phù còn lạrMi cầrMm đLaTi đMPJwKpu giá. "

***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắFXLn là một củ khoai lang cc nóng có thểxAO gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắxZn đZBuem thầuIn thứxZc nhp vào trong đxAOó.

Một lát sau hắfzMn ngẩYng đfzMzzXu lên. Trong này có một số tin tứAvc Ma U môn.

Là một trong hai đxWafi thế lc ở Toàn Không đfảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịLaT tu sĩzfd nguyên anh, mà trong đZBuó môn chủ đrMã đxAOMPJt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểWqu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đwKpki thụ chống trờuki của Ma đqQqo trên đlrMo.

Lúc này dù trên danh nghĩssfa đWã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đJqQMPJnh v tổng đxZàn. Dù chưa thấqQy có gì bấAvt ổn nhưng hắxn cũng không muốn chui đPfuBxu vào đJó cho phứqc tạPPp.

Hắdun nhắDDm mắkJt lạMPJi suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườPfui hóa thành một đlduo đlộn quang bay v phía đOQông bắAvc.

Ở phía đQPông Toàn Không đZBuảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đBxông đXJPúc. Số lượng phàm nhân ở đqlây không dưới ba bốn mươi vạJqQn.

Ở phía tây thành có một tòa đxZOQi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đfzMiểFXLu dịBx thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đVDqến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầWqn không thấYy quay lạuki. Số ít gia hỏa may mắqln thoát đJược khi hỏi đBxến chuyn trong đqló thì mt mày thấAvt sắqc. Nói rằWqng nơi đPfuó mãnh thú có thểP nuốt vân nhảfd vụ lộng thủy đJafo hỏa, phàm nhân đXxrương nhiên không đzzxối phó nổi, dầqln dà không ngườWi nào dám đxWt chân tới nơi đpVFây.

May là chỉXJP cầMPJn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đPi ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạwKpi thườKwKng thấqQy thầzfdn tích nơi này. Truyn kỳ rằZBung một số cao nhân tiên phong đrMfdo cốt ng gió mà đqQi, thm chí thi triểpVFn đxWuIi thầzfdn thông khiến nht nguyt biến sắTYc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầfzMn tiên. NhữDDng truyn thuyết kia chỉW là thỉYnh thoảkng có tu tiên giảf đWi ngang qua nơi đfzMây.

Chính vì nơi đkây có một linh mạLaTch bịZBu một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứBx. Nói đxZến Mã gia này thc ra chỉTY là tiểqlu gia tộc cấQPp thấqp, cảxZ gia tộc tu sĩXxr chỉwKp có hơn trăm ngườJi.

Linh mạQPch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầDDm thườfzMng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạafnh hơn đxAOu đPỏ mắukt muốn chiếm đqloạDDt.

Nhưng đzfdã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

Ngườfi này là một tu sĩVDq Trúc Cơ hu kì, tư chấfdt linh căn tầqlm thườxAOng nhưng có một khuê nữWq dung nhan hoa nhườxWng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắukc. Mã lão nhi đDem khuê nữXJP dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữxng cơ thiếp sủng ái nhấuIt của hắWqn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đukành nuốt nước miếng mà nhịqln. Dù sao bọn họ đVDqu phảBxi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữAv đxWD duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểaf lâu dài. GầKtZn đkây vì chuyn này mà Mã lão nhi đxZang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đOQã dâng cho thiếu chủ một ảzzX n t xinh đOQẹp có thểk tranh chấfp cảPPm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đfdin của Mã gia có hai ngườuki. NgườXxri đZBuang ngồi chng ngoài ngũ tuầFXLn dáng ngườWqi ục ịzzxch nhìn qua ta như một viên ngoạJqQi phú ông, ngườVDqi này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấPfut sủng nhưng cũng chỉJ ngang nga cùng ảY hồ ly kia. Thiếu chủ đQPã có lờfdi, bấFXLt kểaf hai nhà tranh đWJu thế nào ngườFXLi cũng không can thip vào." Đang đukkng là một thiếu niên tướng mạBxo khá anh tuấKtZn, thân mc một bộ trườkng bào màu vàng đxXxrt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảxZ năng đQPfu lạuIi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đfdtxW bọn chúng vào đOQây, dù sao nơi này linh mạXxrch khá rộng đzzxđpVFVDq cho hai gia tộc cùng tồn tạtxWi."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểOQ chứMPJa hai cọp. Trương gia thế lc mạFXLnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắxZn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắXxrc lắPPc đfdxu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đkang ưu phin bấzzxt lc thì đlột nhiên một đAvDDo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạYc nhiên, đXxrưa tay bắWqt lấZBuy rồi đzfdem thầPfun thứWc nhp vào, trong nháy mắLaTt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đYã xảqly ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đqlến đFXLây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảqQy dng lên, trên mt đxQPy kinh ngạLaTc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịXxr Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩpVF.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườZBui. Nhưng trong đTYó chỉxZ có chín ngườDi đXxrược giao chứlc vịl trưởng lão. Ngoài ra thì chỉAv là hộ pháp hoc chấqlp s.

Nghe nói muốn đrMược ghế trưởng lão thì không chỉKtZ tu vịDD phảki là ngưng đfzMan hu kỳ mà còn đuIã tng vì môn phái hạuk lp đxWJi công. T đKtZó có thểZBu thấDDy vịKtZ trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đkến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữFXLng chắBxc nơi chắkc nơi thiếu chủ đXxrã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đzzXây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểAvu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờxWi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắxZt đYược một cây tiên thảJqQo cứwKpu mạXJPng. Ánh mắssft lão đVDqỏ ngầfzMu vỗ đPfuùi bấPt ngờTY đqQfzMng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảWqo khố xem còn bao nhiêu linh thảzzxo tinh thạFXLch. Thun tin lạWqi kêu tiểwKpu muội ngươi qua đfdây. Mc dù không đWqược như đfFwKpi tỷ của ngươi dim l áp hồng quầwKpn nhưng thịfd cũng là m nữJqQ khó cầfu."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểfFu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảQPi bôn ba khắrMp chốn sao. Mau đki nhanh cho ta".

Đlo truyn âm phù kia quảxZ thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứMPJc trong lnh phù, Lâm Hiên đPBxnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạWch ở đfFây không tầukm thườfFng. Xung quanh lạJqQi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạukch phi hành đYến đduây, không bao lâu đDã gp Mã gia đD t đPPi tuầBxn sơn. Muốn bọn họ dn đqQườxng hắfn tùy tin lấXJPy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạwKpi quì xuống dp đssfzfdu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứfdng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đTY t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữWqa sườqln núi nghỉqQ tạzfdm rồi hắwKpn đfFem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đZBuafy một khắtxWc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườZBui mấKtZy tên tu sĩql dắxZt tay nhau mà đfzMến.

Lâm Hiên có chút bấFXLt ngờuI đwKpem thầfzMn thứLaTc thảzzX ra. Dn đTYafu là một lão giảPfu có tu vịKwK Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đBxã là cao nhấZBut ở đDDây. Xem ra ngườBxi này chính là Mã gia gia chủ.

Rấqt nhanh nhữPfung ngườtxWi này dng đfộn quang hạLaT xuống. Mã lão nhi liếc mắQPt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứxZc sắJc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữKtZu hạqnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịssfp nghênh đfzMón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đfzMfzMu tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạJqQi không h pht ý, cẩzzxn thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườLaTi..."

"Ngươi xem đVDqi." Lờfdi của đDDối phương còn chưa dứPPt, Lâm Hiên phấYt tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứWc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đxón lấMPJy rồi đqlem thầuIn thứfdc nhp vào trong. Rấxt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạxAOi nguyên thầqQn khắlc ấkn của Môn chủ, ngoạTYi nhân tuyt đTYối không có cách nào giảkJ mạrMo đqQược.

Mc dù vịaf trườBxng lão trước mắkt này còn rấfdt trẻ nhưng chắzzXc chắFXLn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đqlưa trảMPJ lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạqQ có chút vô l xin ngườPi bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đqQfd thuộc hạxAO làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đYi theo nhóm ngườuIi Mã gia.

Lúc này tạli khách phòng Mã gia. Sau khi thịfzM nữZBu dâng lên hương trà nhữKtZng ngườuIi khác đxZã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đpVFây thì có thêm một nam nữQP va mới tiến vào.

"Hai ngườqQi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườPi này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉfFm cườLaTi giảqi thích: "Đây là khuyểBxn t cùng tiểOQu nữql."

Lâm Hiên gt đJqQMPJu. Hai ngườPfui này đYafi khái đxAOu va mới Trúc cơ thành công. hắJn chỉKtZ sơ lược đFXLJqQo qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữFXL vn hắfdc y kia thì khiến hắzfdn có vài phầxWn chú ý.

Tướng mạxo t nhiên là vô cùng xinh đwKpẹp, nhữfzMng đAvườxWng cong nhấuIp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đWqen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắAvt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịPP công. Lâm Hiên mc dù không bịukKtZnh hưởng nhưng trong lòng bắlt đzfdku phỏng đuIoán dụng ý đqlối phương.

Qua một tuầzzXn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịKtZn không đBxược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đuIây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầzzXn dùng gia tộc thuộc hạdu, chúng ta nhấPt đqlPnh ra sứFXLc khuyểfzMn mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. ChỉKtZ là du ngoạuIn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đlã nhìn ra một chút dụng ý đAvối phương thủng thng đkJáp lờzzXi.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đzzXfdu, đDối phương thân là trưởng lão ngưng đDan hu kỳ, nếu không phảpVFi vô tình ngang qua nơi này thì đtxWến hoang sơn làm gì.

Tu vịKtZ của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩdu trong lòng thay đukổi tht nhanh nói: "Tht là hữXxru duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểVDq ở trong này một thờuIi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảtxWnh m l tuyt trầrMn, Linh mạLaTch nơi đxWây bấJqQt phàm, rấkt thích hợp cho ngườli tĩrMnh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đqlwKpu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằqlng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấAvt đXJPAvnh đqlem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảzzxo tinh thạxAOch nhấfzMt đqKtZnh cung phụng cho ngườuki va lòng."

Bây giờqQ vớ đqược một vịq trưởng lão làm cọc cứJu mạkng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảfdu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đxZộng, hắPn còn chưa mở ming mà đXJPối phương đKwKã nhanh nhảxu mờfdi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đDến thế sao?

Nhưng hắDn thầfzMm lắQPc đJlu, đqQối phương dùng lợi ích thế này nhấWqt đPfuMPJnh là có chuyn cầXxru làm chứPfu không đFXLơn giảJn như thế.

"ĐfzMo hữOQu đzzxã tỏ hảtxWo ý như thế, chắJc chắJqQn là s tình cầzfdn tới ta, không cầFXLn quanh co lòng vòng. Thng thắAvn nói là đDDược." đuIọc truyn mới nhấWqt tạfFi tung hoanh . com

Lâm Hiên nhấxZp một ngụm hương trà thảkn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểOQu, nếu còn dấVDqu diếm sẽ khiến vịqQ thiếu niên trưởng lão này nghi ngờkJ thì không ổn. Lão đKwKem tâm tình ổn đfdpVFnh lạXxri, sau đxWó chm rãi đTYem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉMPJ nộ, trầfFm ngâm không nói gì.

NghĩZBu là Lâm Hiên còn chê chưa đKwKủ, Mã lão nhi lạki cắWn răng nói.

"Tin bối, ngườqli nhìn tiểuIu nữq của ta có thun mắqlt không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểBxu đJqQối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đxZem tiểxWu nữql kính dâng ngườDi, chỉKwK cầLaTn không phảKtZi làm lô đWqfnh, hàng ngày sẽ hầPPu hạY chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữQP áo đzzxen nghe xong thì sắfc mt trắWng nhợt rồi lạXJPi đJqQng lên, bộ dáng xinh đuIẹp thêm vài phầfzMn.

"Đa tạxAO hảxAOo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữJqQ sắfc, bỏ qua chuyn này đuki, không biết một năm đOQxZo hữDu có thểdu cung cấPfup cho ta bao nhiêu tinh thạKtZch?"

"Cái này...... Không dối gạrMt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểDD đxAOược hai vạkn tinh thạpVFch." Mã lão nhi dườfFng như có chút đfzMau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đafã tâm thành như vy thì ta đpVFáp ứPfung đPiu này."

"Đa tạQP trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đuIfi hỉOQ, hai nam nữwKp nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắFXLt của Mã gia đafã đOQược hóa giảAvi.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấxWt thờuki trở nên hưng phấMPJn. Mã lão nhi dn dò ngườrMi hầLaTu dọn tic rượu chiêu đxZãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờfFi Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đKtZxWc tội với vịVDq trưởng lão quyn cao chứAvc trọng đwKpPPi thầPn thông này, Dù không va lòng biểfdu hin ra cũng chỉJqQ cách thầzfdn phục.

"Ha ha, tin bối quảQP nhiên là cao thủ thâm tàng bấXJPt lộ " Trên đXxrườPPng trở v Mã lão nhi t nhiên nịOQnh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịfF trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầYn như thế khách sáo, hin tạWi ta muốn đafi xem linh mạkch một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườzfdi chuyểzzxn hướng v phía đDDông nam mà bay đfzMi.

Na canh giờzzx sau đzzXã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đLaTộn quang, Lâm Hiên đDDem thầLaTn thứPPc phát ra quan sát, rấzzxt nhanh đxZôi mày nhíu lạkJi.

Linh khí nơi đxAOây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắPm. Mã trưởng lão đJã nhìn ra dịuk trạOQng của hắfdn nhữfzMng vn mỉJm cườXxri hạKtZ xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắqQt linh quang cũng t t hạTY xuống.

Cách mt đpVFaft khoảAvng hai ba mươi trượng đqột nhiên xuấzfdt hin một tầkng sáng gầBxn như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạJc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đrMã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đPfuây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắLaTt, trên mt lộ vẻ rúng đkộng, xuyên qua tầXJPng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đuIm hơn bên ngoài tới mấPy lầBxn, hin giờql như đMPJang ở trong một linh mạQPch nhấxWt đVDqng.

Lâm Hiên hạk xuống bên cạXJPnh Mã lão nhi lúc này đKtZang cườVDqi nhẹ, hắqn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đPPây không phảXJPi t nhiên mà có, là bịW ngườxi thiết hạOQ CấkJm chế cương cườAvng đtxWem tụ lạDi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảtxW nhiên như đXxruốc, nơi này đxZúng là do cổ tu sĩfd thiết hạfd Cấqm chế."

Lâm Hiên thảXJP ra thầJqQn thứJc tiếp tục quan sát, cảLaT sơn cốc rộng chng hơn mườfi mu đukược một tầzzxng sáng hình như cái bát bằBxng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đrMm. Tình cảXJPnh này Lâm Hiên cũng đOQã thấLaTy qua, có phầqn tương t cấpVFm đzfdoạrMn đzzXDDi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩdu. Một là đWwKp thu thp hỏa, một cái là dùng đuIwKp tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảAvn là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đXJPược rồi." Lâm Hiên hai tay đPPP sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đwKpộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấzfdt nhanh nhẹn, thấpVFy vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắfdn muốn đkJuổi khách thế là chắfFp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầLaTn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườYi khúc khích đJáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.
nguồn tunghoanh.com
"Nói vy cũng đAvúng, nơi này quảfzM tht thích hợp ta cho yên tĩrMnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đfFây phấJqQt tay áo một cái.

Ngay lp tứfzMc mấafy đPKtZo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấLaTt nhanh đXJPã khai thác ra một tòa đKtZộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắssfm nhưng cũng có đFXLủ phòng luyn công, phòng sinh hoạaft, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấOQy ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạqQi nghỉKtZ ngơi thăm thú cảtxWnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắtxWt đxAOXxru chia ra tu luyn. Lúc này hắPfun đxem mấPfuy con tiểKtZu ma phong thu đqlược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứfzMc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạxWi đrMộc trùng này Lâm Hiên đwKpã tng nếm qua. TấtxWt cảzzXfzMu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắPn có thêm một thầtxWn thông khắWqc đKwKJch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảXxri một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờql hắMPJn đfFã là ngưng đBxan hu kỳ, vic cấfzMp bách là tu luyn tới cảfFnh giới đxZBui viên mãn sau đfó nghĩf bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đzzXơn giảkJn nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữzzx vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá