Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảiv: Huyn Vũ

QuyểWn 4: Vân HảOGi Thấlrbt Tinh ĐQxEo
Chương 204: Mã gia

Biên dịudch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườlolng như cảEuJm ứEuJng đGược đOniu gì. Chm rãi mở mắgYIt nhìn tiểudu thú đdrang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườudi tà ác.

Hắrfn vỗ tay ra hiu mấvAy cái, một lát sau một bóng ngườTWi cao lớn đXiIi vào đhlộng phủ.
Kia là một lão giảr tóc màu hung mũi khoằlolm như mỏ chim ưng, mắkOht nhỏ như hạidTt đXpu, nhìn qua tướng mạno có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đjlu không cầxn đYIa l. Ngươi xe, này, một trong mườYIi hai con bổn mạYIng thú này đTQCã tìm đWược ký chủ, xem ra kế hoạOnch này của chúng ta rấdrt khảvA thi"

"Ừm, lấWy chứJJc vịIBz trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểxu t Ngưng Đan Kỳ không đznổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữXiIa trong quá trình đrTWu giá bổn môn có thển kiếm thêm một lượng lớn tinh thạOnch. Kế nhấznt tin hạW song đsLXiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảgYI tóc hung đQxEỏ lộ vẻ bái phục. NgườJJi này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ. truyn copy t tunghoanh.com

"Sư đXp quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấgYIt đLrMiac dĩn, dù sao cũng không thểhl nhn tâm mà lấdry bổn môn đU t mà tế kỳ. Tuy nhiên đOnOnu giá hội truyn đIBzưa tin Hồn Viên lão quái đuqwã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắvAng. Bổn mạYIng thú mc dù thầTQCn kỳ nhưng cũng không có bảGn lãnh thu lấsLXy hồn phách của tu sĩlol Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểCkgu v sau lnh phù lạloli rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩidT?"

"Vic này quảTW tht có chút kì lạXiI, có lẽ Hồn Viên lão quái đxưa lnh phù cho bọn t tôn của hắoXjn, nhưng như vy thì sẽ lưu lạIQi tai họa. Nếu đYIem hồn phách tu sĩA kia thu lấWy thì lão có thểuqw tìm ca đEuJến bổn môn. Ta nghe nói hắudn vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đCkg lo ngạIBzi cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đassLXt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉrf thân cô thế cô, chng lẽ dám đBxến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩhln bịI vài chục năm, dùng bổn mạMiang thú thu mườgYIi hai vịlol Ngưng Đan Kỳ tu sĩEuJ hồn phách luôn một lầAn cho tin. Ít nhấQxEt còn bảwOJy tám năm nữlrba mới tiến hành nghi thứQxEc thu hồn, lúc đEuJó thì còn lo lắrng cái gì?" Trung niên nho sinh như đJJã tính trước nở nụ cườvAi.

"Sư huynh nói cũng đYZúng." Lão giảTW tóc hung đfỏ xoay chuyểGn đYZôi mắYZt chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạOn đidTem mườbUi một khối lnh phù còn lạfi cầQxEm đudi đGQxEu giá. "

***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắQxEn là một củ khoai lang cc nóng có thểkOh gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắjlun đppTem thầYZn thứIBzc nhp vào trong đCkgó.

Một lát sau hắoXjn ngẩOGng đIBzEuJu lên. Trong này có một số tin tứivc Ma U môn.

Là một trong hai đxbUi thế lc ở Toàn Không đJJảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịlol tu sĩsLX nguyên anh, mà trong đIQó môn chủ đwOJã đCkgTQCt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểbUu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đGoXji thụ chống trờidTi của Ma đXpMiao trên đnlrbo.

Lúc này dù trên danh nghĩoXja đJJã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đdrgYInh v tổng đlolàn. Dù chưa thấLry có gì bấbUt ổn nhưng hắOnn cũng không muốn chui đWkOhu vào đXpó cho phứYZc tạdrp.

Hắlrbn nhắhlm mắCkgt lạXpi suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườsLXi hóa thành một đGro đlolộn quang bay v phía đxông bắkOhc.

Ở phía đIQông Toàn Không đGảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đYIông đwOJúc. Số lượng phàm nhân ở đCkgây không dưới ba bốn mươi vạTQCn.

Ở phía tây thành có một tòa đxsMCkgi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đOniểlrbu dịppT thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đxến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầAn không thấJJy quay lạxsMi. Số ít gia hỏa may mắkOhn thoát đYZược khi hỏi đbUến chuyn trong đJJó thì mt mày thấbUt sắqIvc. Nói rằWng nơi đbUó mãnh thú có thểr nuốt vân nhảTQC vụ lộng thủy đLrudo hỏa, phàm nhân đhlương nhiên không đppTối phó nổi, dầQxEn dà không ngườJJi nào dám đIt chân tới nơi đkOhây.

May là chỉG cầOnn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đYIi ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạEuJi thườivng thấivy thầkOhn tích nơi này. Truyn kỳ rằfng một số cao nhân tiên phong đYZCkgo cốt ng gió mà đdri, thm chí thi triểbUn đJJvAi thầvAn thông khiến nht nguyt biến sắkOhc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầAn tiên. NhữEuJng truyn thuyết kia chỉU là thỉIBznh thoảJJng có tu tiên giảrf đIQi ngang qua nơi đqIvây.

Chính vì nơi đJJây có một linh mạGch bịXp một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứx. Nói đAến Mã gia này thc ra chỉud là tiểYIu gia tộc cấkOhp thấasp, cảuqw gia tộc tu sĩXp chỉas có hơn trăm ngườEuJi.

Linh mạIQch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầxsMm thườXiIng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạQxEnh hơn đGu đEuJỏ mắIt muốn chiếm đasoạXpt.

Nhưng đIQã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

NgườIi này là một tu sĩIBz Trúc Cơ hu kì, tư chấIQt linh căn tầlrbm thườIng nhưng có một khuê nữW dung nhan hoa nhườvAng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắYIc. Mã lão nhi đEuJem khuê nữCkg dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữidTng cơ thiếp sủng ái nhấJt của hắlrbn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đIQành nuốt nước miếng mà nhịznn. Dù sao bọn họ đru phảIQi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữMia đUud duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểjlu lâu dài. Gầhln đoXjây vì chuyn này mà Mã lão nhi đIBzang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đQxEã dâng cho thiếu chủ một ảBx n t xinh đrẹp có thểCkg tranh chấidTp cảYIm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đwOJin của Mã gia có hai ngườuqwi. Ngườhli đgYIang ngồi chng ngoài ngũ tuầYZn dáng ngườGi ục ịJJch nhìn qua ta như một viên ngoạJJi phú ông, ngườxi này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấUt sủng nhưng cũng chỉn ngang nga cùng ảxsM hồ ly kia. Thiếu chủ đppTã có lờTQCi, bấTWt kểU hai nhà tranh đnlrbu thế nào ngườJi cũng không can thip vào." Đang đxsMOnng là một thiếu niên tướng mạaso khá anh tuấivn, thân mc một bộ trườkOhng bào màu vàng đidTJJt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảIBz năng đjluCkgu lạJJi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đoXjIBz bọn chúng vào đuqwây, dù sao nơi này linh mạfch khá rộng đivđjluJ cho hai gia tộc cùng tồn tạMiai."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểoXj chứkOha hai cọp. Trương gia thế lc mạudnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắbUn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắkOhc lắidTc đkOhkOhu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đdrang ưu phin bấYIt lc thì đJột nhiên một đCkgivo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạXpc nhiên, đqIvưa tay bắTWt lấXpy rồi đrem thầoXjn thứTWc nhp vào, trong nháy mắIt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đCkgã xảUy ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đJJến đkOhây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảivy dng lên, trên mt đQxEhly kinh ngạTWc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịsLX Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩidT.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườxi. Nhưng trong đLró chỉlol có chín ngườri đUược giao chứasc vịlol trưởng lão. Ngoài ra thì chỉhl là hộ pháp hoc chấGp s.

Nghe nói muốn đQxEược ghế trưởng lão thì không chỉdr tu vịXiI phảTQCi là ngưng đkOhan hu kỳ mà còn đXpã tng vì môn phái hạqIv lp đudYZi công. T đWó có thểrf thấOGy vịlrb trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đkOhến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữbUng chắOGc nơi chắOGc nơi thiếu chủ đqIvã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đbUây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểIBzu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờudi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắIBzt đTQCược một cây tiên thảxsMo cứOGu mạTQCng. Ánh mắIBzt lão đOGỏ ngầrfu vỗ đudùi bấhlt ngờqIv đlolXiIng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảqIvo khố xem còn bao nhiêu linh thảUo tinh thạQxEch. Thun tin lạLri kêu tiểCkgu muội ngươi qua đGây. Mc dù không đrược như đfudi tỷ của ngươi dim l áp hồng quầxsMn nhưng thịkOh cũng là m nữrf khó cầuqwu."

"Phụ thân. Thế này là..."

"Tiểuqwu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảasi bôn ba khắTWp chốn sao. Mau đIBzi nhanh cho ta".

ĐXpo truyn âm phù kia quảoXj thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứQxEc trong lnh phù, Lâm Hiên đidTvAnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạjluch ở đuqwây không tầqIvm thườrng. Xung quanh lạxsMi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạvAch phi hành đIến đYIây, không bao lâu đgYIã gp Mã gia đrf t đOni tuầOGn sơn. Muốn bọn họ dn đuqwườwOJng hắwOJn tùy tin lấXiIy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạxsMi quì xuống dp đxOGu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứOnng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đf t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữQxEa sườYIn núi nghỉhl tạppTm rồi hắOGn đUem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đXiIrfy một khắppTc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườni mấLry tên tu sĩIQ dắivt tay nhau mà đUến.

Lâm Hiên có chút bấXiIt ngờJ đJem thầEuJn thứEuJc thảxsM ra. Dn đlolIu là một lão giảx có tu vịgYI Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đkOhã là cao nhấUt ở đIây. Xem ra ngườwOJi này chính là Mã gia gia chủ.

RấvAt nhanh nhữhlng ngườvAi này dng đIBzộn quang hạlol xuống. Mã lão nhi liếc mắLrt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứJJc sắppTc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữLru hạAnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịznp nghênh đqIvón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đnJJu tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạQxEi không h pht ý, cẩjlun thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườxsMi..."

"Ngươi xem đzni." LờxsMi của đidTối phương còn chưa dứkOht, Lâm Hiên phấCkgt tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứQxEc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đIón lấny rồi đuqwem thầGn thứlrbc nhp vào trong. Rấivt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạhli nguyên thầYIn khắIQc ấJJn của Môn chủ, ngoạfi nhân tuyt đCkgối không có cách nào giảW mạppTo đvAược.

Mc dù vịW trườxng lão trước mắwOJt này còn rấbUt trẻ nhưng chắudc chắCkgn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đJJưa trảOn lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạJJ có chút vô l xin ngườdri bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đXiIlrb thuộc hạYZ làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đLri theo nhóm ngườdri Mã gia.

Lúc này tạCkgi khách phòng Mã gia. Sau khi thịqIv nữdr dâng lên hương trà nhữfng ngườri khác đnã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đIBzây thì có thêm một nam nữMia va mới tiến vào.

"Hai ngườQxEi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườTWi này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉoXjm cườGi giảYZi thích: "Đây là khuyểTQCn t cùng tiểWu nữppT."

Lâm Hiên gt đBxGu. Hai ngườWi này đJTWi khái đWu va mới Trúc cơ thành công. hắhln chỉOn sơ lược đBxYIo qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữTW vn hắJJc y kia thì khiến hắBxn có vài phầQxEn chú ý.

Tướng mạbUo t nhiên là vô cùng xinh đIQẹp, nhữuqwng đuqwườXpng cong nhấjlup nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đOnen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắBxt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịbU công. Lâm Hiên mc dù không bịTWnnh hưởng nhưng trong lòng bắTQCt đOnru phỏng đivoán dụng ý đXpối phương.

Qua một tuầUn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịYIn không đJJược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đgYIây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầsLXn dùng gia tộc thuộc hạIQ, chúng ta nhấhlt đxsMwOJnh ra sứXpc khuyểloln mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. ChỉXiI là du ngoạnn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đbUã nhìn ra một chút dụng ý đgYIối phương thủng thng đxsMáp lờTWi.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đkOhYIu, đIBzối phương thân là trưởng lão ngưng đYZan hu kỳ, nếu không phảgYIi vô tình ngang qua nơi này thì đdrến hoang sơn làm gì.

Tu vịA của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩqIv trong lòng thay đjluổi tht nhanh nói: "Tht là hữYIu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểbU ở trong này một thờivi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảWnh m l tuyt trầwOJn, Linh mạEuJch nơi đGây bấWt phàm, rấIQt thích hợp cho ngườIQi tĩMianh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đhllrbu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằdrng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấOnt đUBxnh đIQem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảivo tinh thạudch nhấYIt đUivnh cung phụng cho ngườuqwi va lòng."

Bây giờXiI vớ đznược một vịOG trưởng lão làm cọc cứJJu mạYZng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảCkgu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đznộng, hắIBzn còn chưa mở ming mà đfối phương đudã nhanh nhảQxEu mờvAi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đjluến thế sao?

Nhưng hắwOJn thầOnm lắxc đGIu, đivối phương dùng lợi ích thế này nhấJt đXiIXiInh là có chuyn cầqIvu làm chứidT không đGơn giảxsMn như thế.

"ĐXiIo hữznu đhlã tỏ hảAo ý như thế, chắOGc chắMian là s tình cầTWn tới ta, không cầJJn quanh co lòng vòng. Thng thắnn nói là đEuJược."

Lâm Hiên nhấCkgp một ngụm hương trà thảgYIn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểznu, nếu còn dấxsMu diếm sẽ khiến vịCkg thiếu niên trưởng lão này nghi ngờxsM thì không ổn. Lão đOGem tâm tình ổn đbUAnh lạQxEi, sau đXiIó chm rãi đUem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉLr nộ, trầdrm ngâm không nói gì.

NghĩQxE là Lâm Hiên còn chê chưa đIQủ, Mã lão nhi lạidTi cắAn răng nói.

"Tin bối, ngườfi nhìn tiểkOhu nữas của ta có thun mắxt không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểYZu đYZối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đrfem tiểru nữEuJ kính dâng ngườkOhi, chỉrf cầBxn không phảri làm lô đlrblolnh, hàng ngày sẽ hầJJu hạvA chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữQxE áo đBxen nghe xong thì sắYZc mt trắlolng nhợt rồi lạidTi đznng lên, bộ dáng xinh đOGẹp thêm vài phầgYIn.

"Đa tạjlu hảIo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữEuJ sắudc, bỏ qua chuyn này đkOhi, không biết một năm đoXjXpo hữjluu có thểlol cung cấfp cho ta bao nhiêu tinh thạlrbch?"

"Cái này...... Không dối gạJJt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểidT đIQược hai vạGn tinh thạjluch." Mã lão nhi dườGng như có chút đhlau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đuqwã tâm thành như vy thì ta đjluáp ứidTng đbUiu này."

"Đa tạG trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đnvAi hỉXiI, hai nam nữW nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắJJt của Mã gia đBxã đJược hóa giảUi.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấgYIt thờWi trở nên hưng phấfn. Mã lão nhi dn dò ngườsLXi hầCkgu dọn tic rượu chiêu đkOhãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờGi Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đIQXpc tội với vịXp trưởng lão quyn cao chứrc trọng đBxjlui thầYIn thông này, Dù không va lòng biểGu hin ra cũng chỉf cách thầbUn phục.

"Ha ha, tin bối quảCkg nhiên là cao thủ thâm tàng bấYZt lộ " Trên đasườjlung trở v Mã lão nhi t nhiên nịlrbnh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịJ trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầIn như thế khách sáo, hin tạdri ta muốn đXiIi xem linh mạgYIch một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườIBzi chuyểJJn hướng v phía đrông nam mà bay đdri. truyn đIBzược lấjluy t website tung hoanh

Na canh giờqIv sau đGã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đlrbộn quang, Lâm Hiên đkOhem thầXpn thứxsMc phát ra quan sát, rấOnt nhanh đMiaôi mày nhíu lạOGi.

Linh khí nơi đMiaây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắGm. Mã trưởng lão đuqwã nhìn ra dịoXj trạudng của hắIBzn nhữwOJng vn mỉXiIm cườLri hạxsM xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắIt linh quang cũng t t hạYI xuống.

Cách mt đIQvAt khoảYZng hai ba mươi trượng đasột nhiên xuấQxEt hin một tầUng sáng gầOGn như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạIQc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đudã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đbUây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắast, trên mt lộ vẻ rúng đWộng, xuyên qua tầXiIng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đrfm hơn bên ngoài tới mấvAy lầoXjn, hin giờrf như đoXjang ở trong một linh mạuqwch nhấUt đUng.

Lâm Hiên hạgYI xuống bên cạqIvnh Mã lão nhi lúc này đCkgang cườWi nhẹ, hắIQn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đWây không phảUi t nhiên mà có, là bịidT ngườJi thiết hạn Cấznm chế cương cườhlng đEuJem tụ lạUi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảIQ nhiên như đuqwuốc, nơi này đMiaúng là do cổ tu sĩgYI thiết hạIBz Cấrfm chế."

Lâm Hiên thảrf ra thầJJn thứIBzc tiếp tục quan sát, cảW sơn cốc rộng chng hơn mườIQi mu đrfược một tầJng sáng hình như cái bát bằfng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đMiam. Tình cảIQnh này Lâm Hiên cũng đsLXã thấidTy qua, có phầfn tương t cấhlm đWoạvAn đwOJIi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩQxE. Một là đzniv thu thp hỏa, một cái là dùng đrflol tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảMian là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đOnược rồi." Lâm Hiên hai tay đivYZ sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đXpộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấoXjt nhanh nhẹn, thấasy vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắYIn muốn đfuổi khách thế là chắbUp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầasn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườdri khúc khích đwOJáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.

"Nói vy cũng đvAúng, nơi này quảYZ tht thích hợp ta cho yên tĩrfnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đasây phấUt tay áo một cái.

Ngay lp tứfc mấzny đqIvivo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấLrt nhanh đsLXã khai thác ra một tòa đqIvộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắudm nhưng cũng có đrủ phòng luyn công, phòng sinh hoạOGt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấJJy ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạJJi nghỉlol ngơi thăm thú cảJnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắrt đasgYIu chia ra tu luyn. Lúc này hắnn đUem mấfy con tiểuqwu ma phong thu đnược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứrc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạIQi đoXjộc trùng này Lâm Hiên đvAã tng nếm qua. TấwOJt cảhlidTu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắBxn có thêm một thầrfn thông khắhlc đMiafch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảYIi một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờdr hắMian đxsMã là ngưng đIQan hu kỳ, vic cấhlp bách là tu luyn tới cảLrnh giới đfYZi viên mãn sau đYIó nghĩn bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đMiaơn giảloln nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữG vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá