Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảX: Huyn Vũ

QuyểgKn 4: Vân HảIKbi ThấoIjt Tinh ĐDo
Chương 204: Mã gia

Biên dịXch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườQng như cảQjpm ứDng đbvfược đfXiu gì. Chm rãi mở mắgKt nhìn tiểoIju thú đutang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườuti tà ác.

HắIZn vỗ tay ra hiu mấvzy cái, một lát sau một bóng ngườIZi cao lớn đZZzi vào đzJIộng phủ.
Kia là một lão giảU tóc màu hung mũi khoằRQfm như mỏ chim ưng, mắzJIt nhỏ như hạJDdt đKwIu, nhìn qua tướng mạjIo có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đt không cầZZzn đDa l. Ngươi xe, này, một trong mườoIji hai con bổn mạwQng thú này đfYã tìm đtược ký chủ, xem ra kế hoạJwch này của chúng ta rấvHt khảIZ thi"

"Ừm, lấqy chứNQc vịfX trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểtDu t Ngưng Đan Kỳ không đNQổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữqqa trong quá trình đdcuwQu giá bổn môn có thểbvf kiếm thêm một lượng lớn tinh thạXch. Kế nhấjtJt tin hạt song đkbWiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảD tóc hung đvHỏ lộ vẻ bái phục. NgườrUi này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đzgv quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấNQt đWTpqc dĩjqn, dù sao cũng không thểcO nhn tâm mà lấRQfy bổn môn đIb t mà tế kỳ. Tuy nhiên đdcufXu giá hội truyn đvHưa tin Hồn Viên lão quái đHã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắzgvng. Bổn mạHng thú mc dù thầgKn kỳ nhưng cũng không có bảDjon lãnh thu lấfXy hồn phách của tu sĩfX Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểtu v sau lnh phù lạHi rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩzgv?"

"Vic này quảX tht có chút kì lạT, có lẽ Hồn Viên lão quái đfXưa lnh phù cho bọn t tôn của hắzJIn, nhưng như vy thì sẽ lưu lạQwQi tai họa. Nếu đdcuem hồn phách tu sĩkbW kia thu lấTTy thì lão có thểdcu tìm ca đKến bổn môn. Ta nghe nói hắwQn vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đQjp lo ngạUi cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đKIKbt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉT thân cô thế cô, chng lẽ dám đzgvến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩQwQn bịZZz vài chục năm, dùng bổn mạWTpng thú thu mườpDi hai vịRQf Ngưng Đan Kỳ tu sĩJDd hồn phách luôn một lầvHn cho tin. Ít nhấpRzt còn bảty tám năm nữZZza mới tiến hành nghi thứpDc thu hồn, lúc đzJIó thì còn lo lắjIng cái gì?" Trung niên nho sinh như đwQã tính trước nở nụ cườli.

"Sư huynh nói cũng đrUúng." Lão giảkbW tóc hung đDỏ xoay chuyểHn đkbWôi mắfXt chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạcO đKwIem mườKwIi một khối lnh phù còn lạvzi cầkbWm đtDi đjIdcuu giá. "
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắWTpn là một củ khoai lang cc nóng có thểU gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắRQfn đqem thầtDn thứlc nhp vào trong đDjoó.

Một lát sau hắLln ngẩHng đwkQcOu lên. Trong này có một số tin tứkbWc Ma U môn.

Là một trong hai đbvfjIi thế lc ở Toàn Không đDảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịQwQ tu sĩfY nguyên anh, mà trong đIKbó môn chủ đfYã đpRzbrLt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểfYu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đfXoIji thụ chống trờgKi của Ma đKlo trên đvzvHo.

Lúc này dù trên danh nghĩdcua đQwQã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đDjozJInh v tổng đTàn. Dù chưa thấQwQy có gì bấXt ổn nhưng hắfXn cũng không muốn chui đfYvzu vào đzJIó cho phứrUc tạlp.

HắKn nhắjtJm mắIZt lạti suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườfXi hóa thành một đTTnto đJDdộn quang bay v phía đTTông bắzgvc.

Ở phía đZZzông Toàn Không đpRzảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đQwQông đjtJúc. Số lượng phàm nhân ở đIbây không dưới ba bốn mươi vạDjon.

Ở phía tây thành có một tòa đlTi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đKwIiểWTpu dịX thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đzJIến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầTn không thấNQy quay lạpDi. Số ít gia hỏa may mắJDdn thoát đjqnược khi hỏi đfXến chuyn trong đpDó thì mt mày thấDt sắkbWc. Nói rằwkQng nơi đwkQó mãnh thú có thểzgv nuốt vân nhảpD vụ lộng thủy đDjoQjpo hỏa, phàm nhân đIZương nhiên không đTTối phó nổi, dầfYn dà không ngườQi nào dám đjqnt chân tới nơi đJwây.

May là chỉpRz cầgKn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đcOi ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạkbWi thườDjong thấwQy thầrUn tích nơi này. Truyn kỳ rằjIng một số cao nhân tiên phong đRQfoIjo cốt ng gió mà đvHi, thm chí thi triểIKbn đWTpJDdi thầRQfn thông khiến nht nguyt biến sắtc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầNQn tiên. NhữQng truyn thuyết kia chỉwkQ là thỉoIjnh thoảvzng có tu tiên giảIKb đqi ngang qua nơi đDjoây.

Chính vì nơi đwQây có một linh mạDjoch bịbvf một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứwkQ. Nói đvzến Mã gia này thc ra chỉWTp là tiểntu gia tộc cấfXp thấvHp, cảT gia tộc tu sĩtD chỉvz có hơn trăm ngườQjpi.

Linh mạwkQch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầkbWm thườQng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạWTpnh hơn đIKbu đzgvỏ mắrUt muốn chiếm đZZzoạdcut.

Nhưng đjIã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

NgườXi này là một tu sĩT Trúc Cơ hu kì, tư chấtDt linh căn tầntm thườtDng nhưng có một khuê nữKwI dung nhan hoa nhườjqnng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắjqnc. Mã lão nhi đcOem khuê nữQ dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữDng cơ thiếp sủng ái nhấKt của hắrUn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đfYành nuốt nước miếng mà nhịJwn. Dù sao bọn họ đJDdu phảKwIi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữJDd đIKbqq duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểgK lâu dài. GầIZn đQwQây vì chuyn này mà Mã lão nhi đDang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đQwQã dâng cho thiếu chủ một ảK n t xinh đIZẹp có thểbvf tranh chấTp cảUm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đRQfin của Mã gia có hai ngườLli. NgườwQi đzgvang ngồi chng ngoài ngũ tuầIbn dáng ngườUi ục ịfXch nhìn qua ta như một viên ngoạvHi phú ông, ngườJwi này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấkbWt sủng nhưng cũng chỉqq ngang nga cùng ảQ hồ ly kia. Thiếu chủ đjqnã có lờjqni, bấzgvt kểNQ hai nhà tranh đkbWtu thế nào ngườkbWi cũng không can thip vào." Đang đQwQjtJng là một thiếu niên tướng mạjIo khá anh tuấpDn, thân mc một bộ trườbvfng bào màu vàng đDgKt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảt năng đbvfutu lạpDi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đTWTp bọn chúng vào đfXây, dù sao nơi này linh mạRQfch khá rộng đzJIđQjpt cho hai gia tộc cùng tồn tạIZi."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểIKb chứuta hai cọp. Trương gia thế lc mạqqnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắQn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắzgvc lắvzc đKwIfXu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đIKbang ưu phin bấpDt lc thì đIKbột nhiên một đWTpfXo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạfXc nhiên, đwkQưa tay bắvzt lấRQfy rồi đqqem thầKwIn thứtc nhp vào, trong nháy mắjtJt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đqã xảfXy ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đRQfến đlây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảcOy dng lên, trên mt đDjofYy kinh ngạQc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịvH Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩTT.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườXi. Nhưng trong đIKbó chỉRQf có chín ngườLli đoIjược giao chứcOc vịJw trưởng lão. Ngoài ra thì chỉdcu là hộ pháp hoc chấUp s. truyn đdcuược lấzgvy t website tung hoanh

Nghe nói muốn đtược ghế trưởng lão thì không chỉpD tu vịU phảzgvi là ngưng đjqnan hu kỳ mà còn đLlã tng vì môn phái hạpRz lp đutTi công. T đoIjó có thểbrL thấjqny vịl trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đqến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữQwQng chắdcuc nơi chắjqnc nơi thiếu chủ đDjoã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đIKbây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểqqu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờIZi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắvHt đUược một cây tiên thảJDdo cứvzu mạWTpng. Ánh mắzJIt lão đjIỏ ngầzgvu vỗ đntùi bấqqt ngờIKb đkbWUng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảKwIo khố xem còn bao nhiêu linh thảto tinh thạDjoch. Thun tin lạqi kêu tiểKu muội ngươi qua đgKây. Mc dù không đRQfược như đjtJQjpi tỷ của ngươi dim l áp hồng quầln nhưng thịbvf cũng là m nữjI khó cầDu."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểRQfu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảIbi bôn ba khắvzp chốn sao. Mau đqi nhanh cho ta".

ĐWTpo truyn âm phù kia quảgK thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứntc trong lnh phù, Lâm Hiên đwkQNQnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạzJIch ở đTây không tầzgvm thườTng. Xung quanh lạTi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạIKbch phi hành đIbến đjqnây, không bao lâu đvzã gp Mã gia đNQ t đvHi tuầvzn sơn. Muốn bọn họ dn đtDườtng hắntn tùy tin lấJwy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạoIji quì xuống dp đzgvoIju như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứjqnng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đvz t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữIKba sườQjpn núi nghỉIKb tạZZzm rồi hắtDn đqqem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đpDqqy một khắdcuc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườZZzi mấLly tên tu sĩcO dắpRzt tay nhau mà đpRzến.

Lâm Hiên có chút bấpRzt ngờKwI đutem thầjqnn thứutc thảbrL ra. Dn đdcuIZu là một lão giảjqn có tu vịNQ Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đntã là cao nhấntt ở đzgvây. Xem ra ngườwkQi này chính là Mã gia gia chủ.

RấoIjt nhanh nhữXng ngườnti này dng đkbWộn quang hạtD xuống. Mã lão nhi liếc mắZZzt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứZZzc sắoIjc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữQwQu hạWTpnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịlp nghênh đutón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đlbvfu tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạUi không h pht ý, cẩQjpn thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườqqi..."

"Ngươi xem đRQfi." LờpDi của đpRzối phương còn chưa dứKwIt, Lâm Hiên phấvHt tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứKwIc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đQjpón lấQjpy rồi đXem thầQn thứcOc nhp vào trong. RấJDdt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạIbi nguyên thầIZn khắqqc ấqn của Môn chủ, ngoạpDi nhân tuyt đrUối không có cách nào giảIZ mạRQfo đKwIược.

Mc dù vịq trườKng lão trước mắQjpt này còn rấWTpt trẻ nhưng chắKwIc chắHn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đIKbưa trảJDd lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạWTp có chút vô l xin ngườzgvi bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đIZtD thuộc hạIZ làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đQi theo nhóm ngườTi Mã gia.

Lúc này tạzgvi khách phòng Mã gia. Sau khi thịoIj nữwQ dâng lên hương trà nhữwQng ngườdcui khác đwkQã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đzgvây thì có thêm một nam nữjI va mới tiến vào.

"Hai ngườDjoi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườIKbi này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉvHm cườdcui giảfXi thích: "Đây là khuyểQn t cùng tiểUu nữq."

Lâm Hiên gt đUpRzu. Hai ngườbvfi này đoIjgKi khái đlu va mới Trúc cơ thành công. hắjtJn chỉDjo sơ lược đQRQfo qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữQ vn hắXc y kia thì khiến hắpDn có vài phầJDdn chú ý.

Tướng mạwQo t nhiên là vô cùng xinh đQjpẹp, nhữzJIng đKườHng cong nhấIZp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đjqnen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắbvft khiêu khích. Thì ra là có luyn mịvz công. Lâm Hiên mc dù không bịKQjpnh hưởng nhưng trong lòng bắDt đKdcuu phỏng đKoán dụng ý đDjoối phương.

Qua một tuầoIjn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịJDdn không đDjoược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đqqây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầln dùng gia tộc thuộc hạpD, chúng ta nhấJwt đDQnh ra sứjIc khuyểutn mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. Chỉut là du ngoạwkQn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đvHã nhìn ra một chút dụng ý đkbWối phương thủng thng đUáp lờwkQi.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đTTtu, đUối phương thân là trưởng lão ngưng đdcuan hu kỳ, nếu không phảQjpi vô tình ngang qua nơi này thì đutến hoang sơn làm gì.

Tu vịrU của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩvH trong lòng thay đJwổi tht nhanh nói: "Tht là hữlu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểfY ở trong này một thờbrLi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảIZnh m l tuyt trầzgvn, Linh mạgKch nơi đtây bấHt phàm, rấvHt thích hợp cho ngườwQi tĩJDdnh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đtDXu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằjIng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấbvft đdcuIZnh đzJIem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảUo tinh thạIKbch nhấgKt đbrLZZznh cung phụng cho ngườDjoi va lòng."

Bây giờvz vớ đRQfược một vịTT trưởng lão làm cọc cứwQu mạpDng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảzgvu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đqộng, hắQjpn còn chưa mở ming mà đTTối phương đIZã nhanh nhảIKbu mờQi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đNQến thế sao?

Nhưng hắZZzn thầtDm lắTc đpRzrUu, đIKbối phương dùng lợi ích thế này nhấpDt đXNQnh là có chuyn cầgKu làm chứIKb không đUơn giảJDdn như thế.

"ĐtDo hữzJIu đKã tỏ hảuto ý như thế, chắKc chắvzn là s tình cầtn tới ta, không cầUn quanh co lòng vòng. Thng thắIKbn nói là đrUược."

Lâm Hiên nhấlp một ngụm hương trà thảqqn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểQwQu, nếu còn dấIbu diếm sẽ khiến vịNQ thiếu niên trưởng lão này nghi ngờut thì không ổn. Lão đTTem tâm tình ổn đQbrLnh lạoIji, sau đpDó chm rãi đqem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉq nộ, trầcOm ngâm không nói gì.

NghĩjtJ là Lâm Hiên còn chê chưa đUủ, Mã lão nhi lạIbi cắbrLn răng nói.

"Tin bối, ngườJwi nhìn tiểDjou nữpD của ta có thun mắvHt không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểIbu đpDối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đvHem tiểzgvu nữX kính dâng ngườDi, chỉnt cầfYn không phảQjpi làm lô đbvftnh, hàng ngày sẽ hầIbu hạKwI chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữjqn áo đpDen nghe xong thì sắzgvc mt trắrUng nhợt rồi lạqqi đIZng lên, bộ dáng xinh đdcuẹp thêm vài phầrUn.

"Đa tạoIj hảlo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữTT sắWTpc, bỏ qua chuyn này đli, không biết một năm đjIJwo hữvHu có thểNQ cung cấLlp cho ta bao nhiêu tinh thạIKbch?"

"Cái này...... Không dối gạbvft trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểIZ đXược hai vạkbWn tinh thạjtJch." Mã lão nhi dườbrLng như có chút đvHau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đDjoã tâm thành như vy thì ta đIKbáp ứJDdng đNQiu này."

"Đa tạbrL trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đRQfQjpi hỉJw, hai nam nữD nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắqt của Mã gia đDjoã đUược hóa giảti.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấzJIt thờqqi trở nên hưng phấzgvn. Mã lão nhi dn dò ngườIbi hầKwIu dọn tic rượu chiêu đQjpãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờqqi Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đIZjtJc tội với vịQjp trưởng lão quyn cao chứKwIc trọng đTTQwQi thầcOn thông này, Dù không va lòng biểzgvu hin ra cũng chỉvH cách thầrUn phục.

"Ha ha, tin bối quảtD nhiên là cao thủ thâm tàng bấrUt lộ " Trên đQườJDdng trở v Mã lão nhi t nhiên nịKwInh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịl trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầQwQn như thế khách sáo, hin tạti ta muốn đqqi xem linh mạpRzch một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườbvfi chuyểIZn hướng v phía đfYông nam mà bay đIbi.

Na canh giờfX sau đQã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đRQfộn quang, Lâm Hiên đKwIem thầDjon thứTc phát ra quan sát, rấJDdt nhanh đDjoôi mày nhíu lạDjoi.

Linh khí nơi đqqây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắDjom. Mã trưởng lão đJwã nhìn ra dịH trạKng của hắLln nhữcOng vn mỉIZm cườRQfi hạT xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắIbt linh quang cũng t t hạJDd xuống.

Cách mt đNQpDt khoảwkQng hai ba mươi trượng đlột nhiên xuấKwIt hin một tầwkQng sáng gầln như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạKc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đfYã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đfYây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắNQt, trên mt lộ vẻ rúng đWTpộng, xuyên qua tầLlng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đUm hơn bên ngoài tới mấzJIy lầqqn, hin giờJDd như đoIjang ở trong một linh mạjIch nhấJwt đKwIng.

Lâm Hiên hạQwQ xuống bên cạWTpnh Mã lão nhi lúc này đNQang cườQjpi nhẹ, hắzgvn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đIbây không phảzgvi t nhiên mà có, là bịbrL ngườzJIi thiết hạIKb CấQm chế cương cườIbng đtem tụ lạNQi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảRQf nhiên như đjtJuốc, nơi này đTTúng là do cổ tu sĩQjp thiết hạjtJ CấjtJm chế."

Lâm Hiên thảfY ra thầln thứUc tiếp tục quan sát, cảcO sơn cốc rộng chng hơn mườbvfi mu đKwIược một tầQjpng sáng hình như cái bát bằzJIng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đKm. Tình cảkbWnh này Lâm Hiên cũng đzgvã thấQwQy qua, có phầvHn tương t cấNQm đNQoạpRzn đbrLwQi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩQ. Một là đtq thu thp hỏa, một cái là dùng đwQWTp tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảJwn là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đfYược rồi." Lâm Hiên hai tay đgKpD sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đrUộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấkbWt nhanh nhẹn, thấDy vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắoIjn muốn đNQuổi khách thế là chắwkQp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầQn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườbrLi khúc khích đDjoáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.

"Nói vy cũng đTTúng, nơi này quảjI tht thích hợp ta cho yên tĩpRznh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đDjoây phấQjpt tay áo một cái.

Ngay lp tứJDdc mấUy đLlwQo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấjIt nhanh đutã khai thác ra một tòa đntộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắpDm nhưng cũng có đtủ phòng luyn công, phòng sinh hoạQt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấfYy ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạcOi nghỉfX ngơi thăm thú cảHnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắbrLt đntjqnu chia ra tu luyn. Lúc này hắQn đIKbem mấZZzy con tiểqu ma phong thu đIbược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứwQc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạtDi đzgvộc trùng này Lâm Hiên đjqnã tng nếm qua. TấLlt cảbvfgKu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắTTn có thêm một thầqqn thông khắcOc đtDDch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảIKbi một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờQwQ hắIbn đjIã là ngưng đIKban hu kỳ, vic cấdcup bách là tu luyn tới cảQnh giới đTTTTi viên mãn sau đvzó nghĩfY bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đJwơn giảDjon nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữIb vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá