Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảDaT: Huyn Vũ

QuyểmAn 4: Vân HảrHi ThấNNst Tinh Đklo
Chương 204: Mã gia

Biên dịucMch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườhng như cảdxAm ứGng đPSược đTQiu gì. Chm rãi mở mắSAt nhìn tiểpeu thú đSuDang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườTQi tà ác.

HắGn vỗ tay ra hiu mấxexy cái, một lát sau một bóng ngườpei cao lớn đbRi vào đxộng phủ.
Kia là một lão giảsLd tóc màu hung mũi khoằShm như mỏ chim ưng, mắPSt nhỏ như hạZFt đGUku, nhìn qua tướng mạlo có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đpe không cầrDn đyxa l. Ngươi xe, này, một trong mườTQi hai con bổn mạmAng thú này đSAã tìm đgUược ký chủ, xem ra kế hoạEch này của chúng ta rấcRKt khảh thi"

"Ừm, lấxexy chứsSsc vịeJ trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểAu t Ngưng Đan Kỳ không đklổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữopZa trong quá trình đeJGu giá bổn môn có thểopZ kiếm thêm một lượng lớn tinh thạAch. Kế nhấKCt tin hạE song đEiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảeJ tóc hung đcRKỏ lộ vẻ bái phục. Ngườyxi này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đyx quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấsLdt đGUkhc dĩTGo, dù sao cũng không thểx nhn tâm mà lấly bổn môn đG t mà tế kỳ. Tuy nhiên đtoPNNsu giá hội truyn đsLdưa tin Hồn Viên lão quái đcRKã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắmAng. Bổn mạRGng thú mc dù thầdxAn kỳ nhưng cũng không có bảyxn lãnh thu lấAy hồn phách của tu sĩdxA Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểyxu v sau lnh phù lạyxi rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩkl?"

"Vic này quảksT tht có chút kì lạTGo, có lẽ Hồn Viên lão quái đCưa lnh phù cho bọn t tôn của hắkln, nhưng như vy thì sẽ lưu lạucMi tai họa. Nếu đSuDem hồn phách tu sĩDaT kia thu lấGUky thì lão có thểxex tìm ca đksTến bổn môn. Ta nghe nói hắkln vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đx lo ngạtoPi cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đpeolt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉPS thân cô thế cô, chng lẽ dám đGUkến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩZFn bịl vài chục năm, dùng bổn mạyEng thú thu mườtoPi hai vịh Ngưng Đan Kỳ tu sĩSA hồn phách luôn một lầRGn cho tin. Ít nhấLBkt còn bảsAy tám năm nữKCa mới tiến hành nghi thứucMc thu hồn, lúc đTGoó thì còn lo lắklng cái gì?" Trung niên nho sinh như đEã tính trước nở nụ cườGi.

"Sư huynh nói cũng đxLúng." Lão giảsSs tóc hung đLBkỏ xoay chuyểCn đFôi mắpet chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạDaT đTGoem mườUi một khối lnh phù còn lạGUki cầtoPm đUi đyxklu giá. "

***

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắShn là một củ khoai lang cc nóng có thểKC gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắsSsn đPSem thầRGn thứCc nhp vào trong đMymó.

Một lát sau hắrHn ngẩZFng đtoPsAu lên. Trong này có một số tin tứPSc Ma U môn.
xem tạrHi t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Là một trong hai đopZksTi thế lc ở Toàn Không đolảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịA tu sĩeJ nguyên anh, mà trong đyEó môn chủ đxexã đTQKCt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểShu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đyxKCi thụ chống trờgUi của Ma đCKCo trên đDaTsSso.

Lúc này dù trên danh nghĩsLda đxexã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đGUkGnh v tổng đMymàn. Dù chưa thấpey có gì bấpet ổn nhưng hắcRKn cũng không muốn chui đFGu vào đrHó cho phứhc tạsLdp.

HắDaTn nhắem mắSAt lạAi suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườSuDi hóa thành một đGBLto đxLộn quang bay v phía đFông bắSAc.

Ở phía đPSông Toàn Không đlảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đaySông đmAúc. Số lượng phàm nhân ở đTQây không dưới ba bốn mươi vạUn.

Ở phía tây thành có một tòa đyxKCi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đGUkiểFu dịmA thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đxến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầyxn không thấAbry quay lạrDi. Số ít gia hỏa may mắucMn thoát đgUược khi hỏi đsSsến chuyn trong đsAó thì mt mày thấlt sắDaTc. Nói rằUng nơi đeó mãnh thú có thểx nuốt vân nhảsA vụ lộng thủy đGpeo hỏa, phàm nhân đxương nhiên không đEối phó nổi, dầmAn dà không ngườaySi nào dám đrDt chân tới nơi đrDây.

May là chỉrD cầDaTn không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đFi ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạZFi thườSAng thấGUky thầSuDn tích nơi này. Truyn kỳ rằUng một số cao nhân tiên phong đbRCo cốt ng gió mà đei, thm chí thi triểoln đtoPsAi thầxexn thông khiến nht nguyt biến sắklc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầtoPn tiên. NhữLrSng truyn thuyết kia chỉh là thỉrDnh thoảgUng có tu tiên giảSA đsLdi ngang qua nơi đEây.

Chính vì nơi đLBkây có một linh mạcRKch bịrH một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứsSs. Nói đGến Mã gia này thc ra chỉtoP là tiểKCu gia tộc cấucMp thấyxp, cảpe gia tộc tu sĩE chỉPS có hơn trăm ngườRGi.

Linh mạgUch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầLBkm thườcRKng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạyxnh hơn đrHu đAbrỏ mắbRt muốn chiếm đSuDoạyxt.

Nhưng đyEã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

NgườopZi này là một tu sĩmA Trúc Cơ hu kì, tư chấMymt linh căn tầaySm thườBLtng nhưng có một khuê nữSuD dung nhan hoa nhườLrSng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắsAc. Mã lão nhi đxem khuê nữRG dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữMymng cơ thiếp sủng ái nhấrHt của hắrDn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đKCành nuốt nước miếng mà nhịBLtn. Dù sao bọn họ đGu phảSAi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữmA đolAbr duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểBLt lâu dài. GầxLn đksTây vì chuyn này mà Mã lão nhi đLBkang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đDaTã dâng cho thiếu chủ một ảTQ n t xinh đAbrẹp có thểopZ tranh chấMymp cảAbrm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đsSsin của Mã gia có hai ngườTQi. NgườNNsi đyxang ngồi chng ngoài ngũ tuầoln dáng ngườLrSi ục ịopZch nhìn qua ta như một viên ngoạTGoi phú ông, ngườei này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấsAt sủng nhưng cũng chỉxL ngang nga cùng ảTQ hồ ly kia. Thiếu chủ đGUkã có lờgUi, bấolt kểopZ hai nhà tranh đbRLBku thế nào ngườFi cũng không can thip vào." Đang đrDZFng là một thiếu niên tướng mạopZo khá anh tuấhn, thân mc một bộ trườBLtng bào màu vàng đxexZFt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảe năng đAbrcRKu lạGUki Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đRGSuD bọn chúng vào đbRây, dù sao nơi này linh mạcRKch khá rộng đxđEAbr cho hai gia tộc cùng tồn tạTGoi."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểl chứTGoa hai cọp. Trương gia thế lc mạGUknh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắGUkn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắAbrc lắFc đShCu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đKCang ưu phin bấrDt lc thì đxexột nhiên một đRGSAo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạolc nhiên, đxưa tay bắKCt lấUy rồi đBLtem thầkln thứeJc nhp vào, trong nháy mắopZt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đTQã xảNNsy ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đopZến đxây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảucMy dng lên, trên mt đeJGy kinh ngạGc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịC Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩe.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườTQi. Nhưng trong đLrSó chỉeJ có chín ngườKCi đyEược giao chứaySc vịe trưởng lão. Ngoài ra thì chỉpe là hộ pháp hoc chấFp s.

Nghe nói muốn đcRKược ghế trưởng lão thì không chỉLBk tu vịU phảxi là ngưng đCan hu kỳ mà còn đLBkã tng vì môn phái hạayS lp đSuDUi công. T đyEó có thểrH thấsAy vịLrS trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đpeến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữlng chắgUc nơi chắksTc nơi thiếu chủ đFã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đLrSây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểsSsu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờsSsi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắCt đTGoược một cây tiên thảeJo cứyxu mạShng. Ánh mắTQt lão đolỏ ngầyxu vỗ đdxAùi bấrDt ngờBLt đsSssLdng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảBLto khố xem còn bao nhiêu linh thảcRKo tinh thạmAch. Thun tin lạli kêu tiểhu muội ngươi qua đmAây. Mc dù không đsSsược như đBLtBLti tỷ của ngươi dim l áp hồng quầTQn nhưng thịDaT cũng là m nữA khó cầopZu."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểrHu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảaySi bôn ba khắlp chốn sao. Mau đSuDi nhanh cho ta".

ĐtoPo truyn âm phù kia quảpe thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứPSc trong lnh phù, Lâm Hiên đFShnh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạMymch ở đrHây không tầDaTm thườTGong. Xung quanh lạcRKi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạmAch phi hành đcRKến đTQây, không bao lâu đolã gp Mã gia đh t đDaTi tuầxexn sơn. Muốn bọn họ dn đDaTườmAng hắsAn tùy tin lấKCy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạFi quì xuống dp đMymaySu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứxLng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đrH t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữea sườSuDn núi nghỉZF tạCm rồi hắucMn đucMem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đaySLBky một khắsLdc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườsAi mấGUky tên tu sĩTGo dắtoPt tay nhau mà đAbrến.

Lâm Hiên có chút bấSht ngờeJ đeem thầCn thứCc thảdxA ra. Dn đucMrHu là một lão giảe có tu vịLBk Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đTGoã là cao nhấklt ở đeJây. Xem ra ngườAbri này chính là Mã gia gia chủ.

RấsLdt nhanh nhữSuDng ngườoli này dng đsAộn quang hạgU xuống. Mã lão nhi liếc mắSuDt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứRGc sắrDc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữKCu hạLrSnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịyEp nghênh đPSón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đbRxu tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạPSi không h pht ý, cẩxexn thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườgUi..."

"Ngươi xem đGUki." LờTGoi của đLBkối phương còn chưa dứrDt, Lâm Hiên phấxt tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứFc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đxón lấGy rồi đaySem thầmAn thứucMc nhp vào trong. RấCt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạcRKi nguyên thầFn khắrDc ấkln của Môn chủ, ngoạLBki nhân tuyt đrDối không có cách nào giảx mạaySo đEược.

Mc dù vịLrS trườucMng lão trước mắsLdt này còn rấSht trẻ nhưng chắrHc chắmAn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đRGưa trảG lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạol có chút vô l xin ngườEi bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đGUkmA thuộc hạtoP làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đEi theo nhóm ngườmAi Mã gia.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Lúc này tạksTi khách phòng Mã gia. Sau khi thịAbr nữsSs dâng lên hương trà nhữShng ngườyEi khác đrHã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đcRKây thì có thêm một nam nữRG va mới tiến vào.

"Hai ngườAbri này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườyxi này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉMymm cườxLi giảPSi thích: "Đây là khuyểFn t cùng tiểbRu nữopZ."

Lâm Hiên gt đrHksTu. Hai ngườmAi này đepei khái đsAu va mới Trúc cơ thành công. hắZFn chỉDaT sơ lược đgUNNso qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữBLt vn hắRGc y kia thì khiến hắyxn có vài phầPSn chú ý.

Tướng mạTGoo t nhiên là vô cùng xinh đxexẹp, nhữyEng đcRKườhng cong nhấmAp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đMymen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắTQt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịxex công. Lâm Hiên mc dù không bịSuDTGonh hưởng nhưng trong lòng bắxext đLrSAu phỏng đyxoán dụng ý đTGoối phương.

Qua một tuầSuDn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịdxAn không đyEược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đAbrây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầaySn dùng gia tộc thuộc hạl, chúng ta nhấSAt đDaTLBknh ra sứeJc khuyểkln mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. ChỉA là du ngoạen ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đhã nhìn ra một chút dụng ý đmAối phương thủng thng đsLdáp lờtoPi.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đsLdEu, đTQối phương thân là trưởng lão ngưng đDaTan hu kỳ, nếu không phảxLi vô tình ngang qua nơi này thì đopZến hoang sơn làm gì.

Tu vịsLd của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩTGo trong lòng thay đPSổi tht nhanh nói: "Tht là hữPSu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểF ở trong này một thờcRKi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảBLtnh m l tuyt trầbRn, Linh mạLBkch nơi đZFây bấgUt phàm, rấht thích hợp cho ngườAi tĩrDnh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đsSstoPu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằRGng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấKCt đErDnh đCem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảyxo tinh thạFch nhấsAt đyERGnh cung phụng cho ngườeJi va lòng."

Bây giờsLd vớ đDaTược một vịSuD trưởng lão làm cọc cứxLu mạEng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảyEu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đEộng, hắoln còn chưa mở ming mà đGối phương đRGã nhanh nhảxLu mờucMi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đbRến thế sao?

Nhưng hắBLtn thầSuDm lắTGoc đsLdFu, đZFối phương dùng lợi ích thế này nhấaySt đPSTGonh là có chuyn cầeu làm chứksT không đDaTơn giảGUkn như thế.

"ĐgUo hữxexu đeã tỏ hảMymo ý như thế, chắsAc chắTQn là s tình cầSuDn tới ta, không cầBLtn quanh co lòng vòng. Thng thắeJn nói là đSAược."

Lâm Hiên nhấxexp một ngụm hương trà thảxn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểeu, nếu còn dấDaTu diếm sẽ khiến vịA thiếu niên trưởng lão này nghi ngờLBk thì không ổn. Lão đEem tâm tình ổn đARGnh lạsAi, sau đxexó chm rãi đpeem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉcRK nộ, trầSAm ngâm không nói gì.

NghĩsA là Lâm Hiên còn chê chưa đpeủ, Mã lão nhi lạgUi cắxLn răng nói.

"Tin bối, ngườGi nhìn tiểAbru nữsLd của ta có thun mắrHt không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểSAu đCối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đgUem tiểucMu nữl kính dâng ngườBLti, chỉsLd cầBLtn không phảxexi làm lô đLBkEnh, hàng ngày sẽ hầTGou hạLrS chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữsLd áo đNNsen nghe xong thì sắUc mt trắSAng nhợt rồi lạFi đPSng lên, bộ dáng xinh đrDẹp thêm vài phầKCn.

"Đa tạDaT hảpeo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữxex sắcRKc, bỏ qua chuyn này đyEi, không biết một năm đAbreo hữGu có thểyE cung cấhp cho ta bao nhiêu tinh thạrDch?"

"Cái này...... Không dối gạsLdt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểtoP đEược hai vạeJn tinh thạFch." Mã lão nhi dườdxAng như có chút đlau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đyxã tâm thành như vy thì ta đLBkáp ứLrSng đBLtiu này."

"Đa tạbR trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đxCi hỉrD, hai nam nữDaT nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắsLdt của Mã gia đCã đEược hóa giảZFi.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấgUt thờUi trở nên hưng phấpen. Mã lão nhi dn dò ngườSAi hầBLtu dọn tic rượu chiêu đxãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờSAi Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đyEhc tội với vịRG trưởng lão quyn cao chứCc trọng đShucMi thầxexn thông này, Dù không va lòng biểmAu hin ra cũng chỉsSs cách thầTQn phục.

"Ha ha, tin bối quảdxA nhiên là cao thủ thâm tàng bấrHt lộ " Trên đxườsLdng trở v Mã lão nhi t nhiên nịhnh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịTGo trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầShn như thế khách sáo, hin tạAbri ta muốn đRGi xem linh mạxLch một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườrDi chuyểksTn hướng v phía đAông nam mà bay đrHi.

Na canh giờRG sau đShã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đklộn quang, Lâm Hiên đLrSem thầMymn thứopZc phát ra quan sát, rấLrSt nhanh đTQôi mày nhíu lạZFi.

Linh khí nơi đAbrây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắAbrm. Mã trưởng lão đrDã nhìn ra dịLBk trạRGng của hắdxAn nhữeng vn mỉhm cườKCi hạeJ xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắopZt linh quang cũng t t hạbR xuống.

Cách mt đDaTopZt khoảGng hai ba mươi trượng đxột nhiên xuấBLtt hin một tầGUkng sáng gầShn như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạdxAc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đEã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đxây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắGt, trên mt lộ vẻ rúng đeJộng, xuyên qua tầdxAng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đBLtm hơn bên ngoài tới mấxexy lầAbrn, hin giờSh như đGUkang ở trong một linh mạxLch nhấRGt đAbrng.

Lâm Hiên hạcRK xuống bên cạyEnh Mã lão nhi lúc này đxexang cườpei nhẹ, hắUn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đLBkây không phảmAi t nhiên mà có, là bịLrS ngườFi thiết hạA Cấklm chế cương cườlng đyEem tụ lạrDi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảgU nhiên như đsAuốc, nơi này đFúng là do cổ tu sĩdxA thiết hạsLd CấPSm chế."

Lâm Hiên thảLBk ra thầDaTn thứGUkc tiếp tục quan sát, cảl sơn cốc rộng chng hơn mườoli mu đCược một tầPSng sáng hình như cái bát bằklng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đSuDm. Tình cảAbrnh này Lâm Hiên cũng đpeã thấBLty qua, có phầTQn tương t cấsAm đdxAoạkln đksTsAi trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩSh. Một là đShl thu thp hỏa, một cái là dùng đLrSTGo tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảoln là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đklược rồi." Lâm Hiên hai tay đgUcRK sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đSuDộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấTQt nhanh nhẹn, thấLBky vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắbRn muốn đMymuổi khách thế là chắsLdp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầln này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườoli khúc khích đyEáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.

"Nói vy cũng đPSúng, nơi này quảtoP tht thích hợp ta cho yên tĩMymnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đMymây phấaySt tay áo một cái.

Ngay lp tứDaTc mấLBky đdxAxLo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấopZt nhanh đbRã khai thác ra một tòa đTQộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắsAm nhưng cũng có đSAủ phòng luyn công, phòng sinh hoạrDt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấGy ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạTGoi nghỉAbr ngơi thăm thú cảopZnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắsSst đRGaySu chia ra tu luyn. Lúc này hắopZn đrHem mấMymy con tiểsLdu ma phong thu đKCược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứLBkc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạEi đsLdộc trùng này Lâm Hiên đGUkã tng nếm qua. Tấet cảRGmAu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắkln có thêm một thầucMn thông khắsAc đrHxexch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảSuDi một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờKC hắPSn đCã là ngưng đGUkan hu kỳ, vic cấopZp bách là tu luyn tới cảTQnh giới đaySrDi viên mãn sau đFó nghĩGUk bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đolơn giảSAn nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữxex vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá