Bách Luyện Thành Tiên

Chương 2 04: Mã gia
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảkbc: Huyn Vũ

QuyểkGBn 4: Vân Hảzi ThấJOBt Tinh ĐEbEo
Chương 204: Mã gia

Biên dịfch: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

Nho sinh kia dườZang như cảfim ứRng đacoược đbtiu gì. Chm rãi mở mắBVt nhìn tiểzu thú đOfang phát sáng, khóe ming lộ vẻ cườajfi tà ác.

HắEbEn vỗ tay ra hiu mấyjay cái, một lát sau một bóng ngườCfi cao lớn đZBi vào đajfộng phủ.
Kia là một lão giảBv tóc màu hung mũi khoằzBtm như mỏ chim ưng, mắtjt nhỏ như hạjkt đjku, nhìn qua tướng mạAfZo có chút hung ác.

"Tham kiến môn chủ."

"Vương sư đtj không cầBvn đOfa l. Ngươi xe, này, một trong mườjwCi hai con bổn mạjng thú này đOfã tìm đDWWược ký chủ, xem ra kế hoạbQch này của chúng ta rấBVt khảajf thi"

"Ừm, lấxZby chứjwCc vịwv trưởng lão bổn môn ra mà dụ, còn sợ bọn tiểacou t Ngưng Đan Kỳ không đYGổ xô vào tranh giành sao. Hơn nữEbEa trong quá trình đZBbQu giá bổn môn có thểZa kiếm thêm một lượng lớn tinh thạAfZch. Kế nhấBHt tin hạtj song đjwCiêu này của sư huynh tht là tuyêt diu." Trên mt lão giảtj tóc hung đmỏ lộ vẻ bái phục. Ngườji này cũng là một lão quái Nguyên Anh kỳ.

"Sư đffa quá khen, vi huynh làm như vy cũng là bấacot đwvOfc dĩV, dù sao cũng không thểZa nhn tâm mà lấyjay bổn môn đAkD t mà tế kỳ. Tuy nhiên đkbctu giá hội truyn đmưa tin Hồn Viên lão quái đDWWã mua lnh phù khiến ta có chút lo lắjng. Bổn mạmkJng thú mc dù thầmkJn kỳ nhưng cũng không có bảfgn lãnh thu lấAfZy hồn phách của tu sĩYG Nguyên anh Kỳ, nhưng không hiểCfu v sau lnh phù lạbmhi rơi vào tay một Ngưng Đan Kỳ tu sĩV?"

"Vic này quảG tht có chút kì lạbt, có lẽ Hồn Viên lão quái đGưa lnh phù cho bọn t tôn của hắHn, nhưng như vy thì sẽ lưu lạacoi tai họa. Nếu đxZbem hồn phách tu sĩt kia thu lấty thì lão có thểmkJ tìm ca đtjến bổn môn. Ta nghe nói hắJOBn vô cùng bao che cho hu nhân."

"Sư đAfZ lo ngạmkJi cái gì, Hồn Viên mc dù cũng đYGJOBt tới Nguyên Anh kỳ nhưng chỉtj thân cô thế cô, chng lẽ dám đkbcến Ma U môn chúng ta sinh s sao. Huống chi chuyn này chúng ta chuẩBvn bịAfZ vài chục năm, dùng bổn mạoAxng thú thu mườoAxi hai vịf Ngưng Đan Kỳ tu sĩWz hồn phách luôn một lầCfn cho tin. Ít nhấfgt còn bảBHy tám năm nữAkDa mới tiến hành nghi thứRc thu hồn, lúc đbmhó thì còn lo lắCang cái gì?" Trung niên nho sinh như đGã tính trước nở nụ cườbQi.

"Sư huynh nói cũng đhzAúng." Lão giảhzA tóc hung đzỏ xoay chuyểtjn đJOBôi mắVt chuột: "Vy ta tiếp tục bố trí thuộc hạjwC đmem mườRi một khối lnh phù còn lạbmhi cầDWWm đZAi đfgWzu giá. "

*** truyn đJOBược lấoAxy t website tung hoanh

Lâm Hiên t nhiên không biết trong tay hắzBtn là một củ khoai lang cc nóng có thểEZC gây bỏng mồm khi ăn. Sau khi tiến hành nhn chủ hắZBn đfiem thầmn thứCac nhp vào trong đCfó.

Một lát sau hắCan ngẩhzAng đbtcyEu lên. Trong này có một số tin tứAfZc Ma U môn.

Là một trong hai đVwvi thế lc ở Toàn Không đbtảo, môn phái này thc lc hùng hu, có ba vịjwC tu sĩaco nguyên anh, mà trong đoAxó môn chủ đmkJã đbmhbQt tới Trung kỳ.

Cũng giống như U Châu, t nhiên có không ít tiểRu tông môn cùng gia tộc da vào. Ma U môn trở thành cây đftji thụ chống trờcyEi của Ma đacoZao trên đJOBajfo.

Lúc này dù trên danh nghĩJOBa đEbEã là trưởng lão Ma U môn nhưng Lâm Hiên chưa có ý đZBaconh v tổng đvàn. Dù chưa thấzy có gì bấkGBt ổn nhưng hắjkn cũng không muốn chui đoAxoAxu vào đtjó cho phứAkDc tạbmhp.

Hắyjan nhắBHm mắBvt lạzBti suy tính một hồi. Một lát sau khóe ming lộ vẻ tươi cườmkJi hóa thành một đDWWJOBo đAfZộn quang bay v phía đtjông bắAkDc.

Ở phía đfgông Toàn Không đvảo có một tòa thành lớn là Thiên Thành giao thông tin lợi. Cư dân giàu có và đbtông đJOBúc. Số lượng phàm nhân ở đmây không dưới ba bốn mươi vạfin.

Ở phía tây thành có một tòa đkbcZAi sơn kéo dài quanh co khúc khuỷu, bên trong nhiu loài kỳ đEZCiểOfu dịfg thú. Trước kia có không ít thợ săn ngưỡng mộ danh tiếng mà đHến, nhưng h là tiến vào thì tám chín phầyjan không thấWzy quay lạxZbi. Số ít gia hỏa may mắBHn thoát đEZCược khi hỏi đcyEến chuyn trong đBVó thì mt mày thấcyEt sắfic. Nói rằGng nơi đbmhó mãnh thú có thểBV nuốt vân nhảkGB vụ lộng thủy đZacmo hỏa, phàm nhân đWRương nhiên không đJOBối phó nổi, dầhzAn dà không ngườBvi nào dám đbQt chân tới nơi đYGây.

May là chỉt cầCan không tiến vào núi sâu thì quái thú cũng chưa tng đjwCi ra, năm tháng chm rãi trôi qua cuộc sống của phàm nhân ở chân núi vn bình an.

Tuy nhiên trái lạoAxi thườzng thấCay thầmn tích nơi này. Truyn kỳ rằzBtng một số cao nhân tiên phong đVcyEo cốt ng gió mà đBHi, thm chí thi triểfin đEbEzBti thầxZbn thông khiến nht nguyt biến sắEbEc.

Thc ra ở Nhân giới này làm gì có thầJOBn tiên. NhữZAng truyn thuyết kia chỉj là thỉBHnh thoảZBng có tu tiên giảaco đCfi ngang qua nơi đmkJây.

Chính vì nơi đkbcây có một linh mạkGBch bịCf một gia tộc tu tiên họ Mã chiếm cứz. Nói đzến Mã gia này thc ra chỉkGB là tiểkGBu gia tộc cấWzp thấZap, cảYG gia tộc tu sĩCa chỉYG có hơn trăm ngườZai.

Linh mạCfch trong Hoàng Kỳ sơn này vốn không tầWzm thườvng, còn có thêm một ít tài nguyên tinh khoáng khiến không ít thế lc tông phái gia tộc mạxZbnh hơn đoAxu đDWWỏ mắEbEt muốn chiếm đBvoạZat.

Nhưng đbQã nhiu năm chưa tng có thế lc nào dám hành s. Nguyên nhân chính là ở Mã gia gia chủ.

NgườGi này là một tu sĩfg Trúc Cơ hu kì, tư chấWzt linh căn tầHm thườBvng nhưng có một khuê nữjwC dung nhan hoa nhườWRng nguyt thẹn, Ma U môn chủ tuy là một thân kiêu hùng nhưng sinh ra một nam nhi vốn tham hoa háo sắBvc. Mã lão nhi đVem khuê nữJOB dâng lên cho Thiếu môn chủ, trở thành một trong nhữZBng cơ thiếp sủng ái nhấhzAt của hắxZbn.

Có quan h này tông môn gia tộc khác cũng đjwCành nuốt nước miếng mà nhịEZCn. Dù sao bọn họ đGu phảZAi da vào Ma U môn.

Nhưng sách lược da vào n tữtj đkGBBV duy trì s phồn vinh của gia tộc dù sao không thểkbc lâu dài. GầbQn đjkây vì chuyn này mà Mã lão nhi đbQang mt ủ mày chau.

"Thiên Minh, Trương gia đRã dâng cho thiếu chủ một ảG n t xinh đOfẹp có thểjwC tranh chấCap cảVm tình của thiếu chủ với tỷ tỷ ngươi sao?" Lúc này trong chánh đmkJin của Mã gia có hai ngườCai. NgườWzi đvang ngồi chng ngoài ngũ tuầjkn dáng ngườDWWi ục ịkGBch nhìn qua ta như một viên ngoạOfi phú ông, ngườkbci này chính là Mã gia chủ.

"Đúng vy phụ thân, tỷ tỷ mc dù chưa thấzBtt sủng nhưng cũng chỉBv ngang nga cùng ảm hồ ly kia. Thiếu chủ đZaã có lờmkJi, bấcyEt kểxZb hai nhà tranh đGhzAu thế nào ngườEZCi cũng không can thip vào." Đang đzBtYGng là một thiếu niên tướng mạacoo khá anh tuấBvn, thân mc một bộ trườbQng bào màu vàng đAkDhzAt, cũng mt ủ mày chau nói.

"Nếu không có thiếu chủ ủng hộ. Chúng ta không có khảt năng đxZbCau lạBvi Trương gia kia". Mã lão thở dài nói.

"Phụ thân, hay là..." Mã Thiên Minh do d một chút cuối cùng mở ming:" Hay là chúng ta đOfEZC bọn chúng vào đyjaây, dù sao nơi này linh mạacoch khá rộng đvđBHjk cho hai gia tộc cùng tồn tạhzAi."

"Ngươi tht quá ngây thơ, cái gọi là một núi không thểajf chứbmha hai cọp. Trương gia thế lc mạcmnh hơn chúng ta. Ngươi cho là bọn hắcyEn còn cho phép chúng ta ở chỗ này sinh tồn sao?" Mã lão nhi lắcmc lắvc đJOBEZCu.

"Vy..."

Phụ t nhà này đoAxang ưu phin bấAkDt lc thì đhzAột nhiên một đCawvo Truyn Âm Phù bay vào trong. Mã lão nhi có chút ngạBHc nhiên, đCfưa tay bắyjat lấjky rồi đbtem thầhzAn thứcmc nhp vào, trong nháy mắmt vẻ mt của lão trở nên cc kỳ cổ quái.

"Phụ thân, đbmhã xảbty ra chuyn gì?"

"Ma U môn trưởng lão giá lâm đCfến đRây."

"Cái gì?" Mã Thiên Minh nhảvy dng lên, trên mt đfWRy kinh ngạBVc. Ma U môn chính là tông chủ của bọn họ.

Môn chủ cùng hai vịZB Thái thượng trưởng lão là Nguyên anh tu sĩR.

Ngưng Đan Kỳ cao thủ có hơn trăm ngườyjai. Nhưng trong đfió chỉfi có chín ngườbmhi đvược giao chứCac vịwv trưởng lão. Ngoài ra thì chỉf là hộ pháp hoc chấhzAp s.

Nghe nói muốn đhzAược ghế trưởng lão thì không chỉj tu vịbt phảjwCi là ngưng đEbEan hu kỳ mà còn đAfZã tng vì môn phái hạkGB lp đbmhbQi công. T đCaó có thểwv thấCfy vịCf trí trưởng lão Ma U môn có uy danh và quyn lợi lớn đajfến thế nào.

Lúc này với Mã gia, chỗ da vữbQng chắjwCc nơi chắcmc nơi thiếu chủ đZBã như thùng rỗng kêu to. Một trưởng lão tôn quý bỗng nhiên giá lâm tới đYGây. Mã lão nhi mc dù là lão hồ ly nhưng cũng không hiểEZCu ra sao. Tuy nhiên cơ hội tốt trờEbEi ban thế này, lão t nhiên sẽ không bỏ qua.

Như bắjwCt đkbcược một cây tiên thảCao cứZau mạBVng. Ánh mắkGBt lão đtỏ ngầoAxu vỗ đjùi bấfit ngờwv đZAkGBng lên:

"Thiên Minh. Ngươi tới bảacoo khố xem còn bao nhiêu linh thảmo tinh thạjkch. Thun tin lạzi kêu tiểBvu muội ngươi qua đzây. Mc dù không đbtược như đzBtZAi tỷ của ngươi dim l áp hồng quầbQn nhưng thịz cũng là m nữt khó cầYGu."

"Phụ thân. Thế này là..."

"TiểZBu t ngốc, chúng ta nếu không nhân cơ hội này thì không lẽ ngươi muốn toàn gia phảbti bôn ba khắbtp chốn sao. Mau đCai nhanh cho ta".

Đacoo truyn âm phù kia quảv thc là của Lâm Hiên.

Theo tin tứajfc trong lnh phù, Lâm Hiên đxZbaconh tới nơi Hoàng Kỳ sơn này tu hành. Trong lnh phù có nói linh mạbmhch ở đBvây không tầCfm thườJOBng. Xung quanh lạhzAi có một số thế lc nhỏ của U Ma Môn như Trương gia, Mã gia.

Lâm Hiên một mạjwCch phi hành đcyEến đvây, không bao lâu đBVã gp Mã gia đfi t đVi tuầoAxn sơn. Muốn bọn họ dn đmườEZCng hắGn tùy tin lấYGy lnh phù ra. Đâu biết hai tên kia lạZAi quì xuống dp đZBfu như tế sao. Xem ra lnh bài trưởng lão này chứvng thc uy phong cũng không nhỏ.

Hai đbt t cung kính dn Lâm Hiên dn tới một căn chòi giữja sườxZbn núi nghỉoAx tạtm rồi hắbtn đZaem Truyn Âm Phù phát ra.

Chưa đjwCBvy một khắajfc sau hào quang rc rỡ chợt hin. Có mườwvi mấacoy tên tu sĩZa dắvt tay nhau mà đzến.

Lâm Hiên có chút bấjt ngờBv đfgem thầmn thứEZCc thảj ra. Dn đfEbEu là một lão giảz có tu vịt Trúc Cơ hu kì nhưng cũng đEbEã là cao nhấVt ở đkbcây. Xem ra ngườHi này chính là Mã gia gia chủ.

RấOft nhanh nhữEZCng ngườvi này dng đAfZộn quang hạaco xuống. Mã lão nhi liếc mắzBtt nhìn Lâm Hiên. Ngay lp tứfic sắWRc mt cung kính thi l một cái: "Tin bối giá lâm bổn sơn tht là tam sinh hữbQu hạVnh cho bổn gia tộc. Vãn bối không kịZAp nghênh đkbcón tha mong tin bối bỏ quá cho."

Lâm Hiên gt đAkDCau tùy tin khoát tay áo một cái nhưng Mã lão nhi lạmkJi không h pht ý, cẩcmn thn nói tiếp: "Nghe nói tin bối chính là trưởng lão Ma U môn. Không biết ngườWzi..."

"Ngươi xem đjwCi." LờWzi của đtjối phương còn chưa dứfit, Lâm Hiên phấjwCt tay một cái. Lnh bài màu lam u kia lp tứzBtc bay vút ra.

Mã lão nhi vội vàng đxZbón lấjwCy rồi đZAem thầzn thứbmhc nhp vào trong. RấWRt nhanh vẻ mt lão giãn ra. Đây chính tín vt do bổn môn dùng bí pháp chế thành, có lưu lạjwCi nguyên thầtn khắBHc ấCfn của Môn chủ, ngoạcmi nhân tuyt đJOBối không có cách nào giảZa mạmkJo đmkJược.

Mc dù vịR trườBVng lão trước mắmkJt này còn rấEbEt trẻ nhưng chắkGBc chắZAn hàng tht giá tht. Mã lão nhi hai tay cung kính đbtưa trảxZb lnh phù: "Hóa ra là trưởng lão giá lâm. Thuộc hạyja có chút vô l xin ngườkbci bỏ qua. Nếu trưởng lão không chê xin tới hàn xá đZAAfZ thuộc hạkGB làm tròn ngôi chủ."

"Được rồi, làm phin ngươi vy." Lâm Hiên t nhiên là không khách khí đxZbi theo nhóm ngườbQi Mã gia.

Lúc này tạBvi khách phòng Mã gia. Sau khi thịcm nữbmh dâng lên hương trà nhữbmhng ngườmkJi khác đYGã lui xuống. Ngoài Mã lão nhi và Lâm Hiên nơi đzây thì có thêm một nam nữCf va mới tiến vào.

"Hai ngườWzi này là..."

"Thiên Minh, Vn Nhi. Hai ngươi còn không mau tham kiến trưởng lão."

Hai ngườWzi này vội vàng bái xuống, Mã lão thì mỉffam cườEZCi giảJOBi thích: "Đây là khuyểJOBn t cùng tiểOfu nữOf."

Lâm Hiên gt đJOBZau. Hai ngườZai này đBVfgi khái đyjau va mới Trúc cơ thành công. hắVn chỉt sơ lược đBvfio qua Mã Thiên Minh. Còn thiếu nữt vn hắhzAc y kia thì khiến hắbtn có vài phầEbEn chú ý.

Tướng mạfgo t nhiên là vô cùng xinh đAkDẹp, nhữjwCng đDWWườfing cong nhấWzp nhô trong bộ y phục bó chẽn màu đOfen.

Va rồi khi nàng bái l còn cố ý dùng ánh mắZAt khiêu khích. Thì ra là có luyn mịfi công. Lâm Hiên mc dù không bịmkJaconh hưởng nhưng trong lòng bắacot đzhzAu phỏng đmoán dụng ý đcyEối phương. đoAxọc truyn mới nhấHt tạDWWi tung hoanh . com

Qua một tuầhzAn trà Mã lão nhi cuối cùng nhịYGn không đbtược mở ming: "Không biết trưởng lão giá lâm nơi đwvây là có chuyn gì quan trọng. Nếu như cầDWWn dùng gia tộc thuộc hạf, chúng ta nhấhzAt đjkjknh ra sứRc khuyểBHn mã."

"Mã gia chủ khách sáo rồi. Ta cũng không có công s gì trong bổn môn. Chỉf là du ngoạmkJn ngang qua nơi này." Lâm Hiên t nhiên đhzAã nhìn ra một chút dụng ý đmối phương thủng thng đCfáp lờmi.

"Thì ra là thế." Mã lão nhi gt đAfZBVu, đGối phương thân là trưởng lão ngưng đZAan hu kỳ, nếu không phảajfi vô tình ngang qua nơi này thì đzến hoang sơn làm gì.

Tu vịwv của lão không cao nhưng cũng là gia tộc chi chủ, lun bàn tâm cơ cũng là nhân vt hồ ly, suy nghĩoAx trong lòng thay đyjaổi tht nhanh nói: "Tht là hữfu duyên, nếu trưởng lão không chê thì có thểOf ở trong này một thờOfi gian, Hoàng Kỳ sơn mc dù là nơi hẻo lánh nhưng phong cảOfnh m l tuyt trầWzn, Linh mạbtch nơi đvây bấjt phàm, rấBVt thích hợp cho ngườBVi tĩaconh tâm tu luyn."

"Ồ, thế sao..?" Lâm Hiên khẽ gt đjmu nhưng chưa nói gì.

"Ha ha, trưởng lão nếu bằwvng lòng ở nơi này, gia tộc vãn bối nhấZat đjwCcmnh đfgem hết toàn lc phụng dưỡng, linh thảkbco tinh thạkbcch nhấfit đCffgnh cung phụng cho ngườtji va lòng."

Bây giờZB vớ đCfược một vịWR trưởng lão làm cọc cứtu mạZAng gia tộc, Mã trưởng lão cũng không còn suy tính thit hơn cái gì nhanh nhảbQu nói.

Lâm Hiên va nghe trong lòng khẽ đkGBộng, hắWzn còn chưa mở ming mà đhzAối phương đcmã nhanh nhảffau mờkGBi mọc. Chng lẽ thân phn Ma U môn trưởng lão tht s tốt đcyEến thế sao?

Nhưng hắacon thầacom lắvc đbQfiu, đajfối phương dùng lợi ích thế này nhấjwCt đacoZanh là có chuyn cầWRu làm chứH không đwvơn giảZAn như thế.

"Đcmo hữZAu đAfZã tỏ hảjwCo ý như thế, chắjc chắOfn là s tình cầcyEn tới ta, không cầVn quanh co lòng vòng. Thng thắjkn nói là đmược."

Lâm Hiên nhấBvp một ngụm hương trà thảoAxn nhiên nói.

Mã lão nhi cũng hiểcyEu, nếu còn dấZau diếm sẽ khiến vịj thiếu niên trưởng lão này nghi ngờR thì không ổn. Lão đcyEem tâm tình ổn đcmOfnh lạti, sau đYGó chm rãi đDWWem ân oán cùng Trương gia nói ra.

Lâm Hiên nghe xong thì không lộ hỉmkJ nộ, trầkbcm ngâm không nói gì.

Nghĩf là Lâm Hiên còn chê chưa đjkủ, Mã lão nhi lạyjai cắkbcn răng nói.

"Tin bối, ngườOfi nhìn tiểffau nữJOB của ta có thun mắxZbt không?"

"Ồ?" Lâm Hiên sng sốt không hiểDWWu đzBtối phương muốn làm gì.

"Nếu như là tin bối không chê, vãn bối nguyn đjem tiểCfu nữZB kính dâng ngườjki, chỉhzA cầcmn không phảZBi làm lô đajfWRnh, hàng ngày sẽ hầvu hạJOB chăn gối khiến tin bối vui lòng."

Thiếu nữxZb áo đten nghe xong thì sắHc mt trắCang nhợt rồi lạbti đCang lên, bộ dáng xinh đcyEẹp thêm vài phầmn.

"Đa tạH hảDWWo ý của Mã gia chủ nhưng công pháp tu luyn của Lý mỗ vốn kiêng kỵ nữoAx sắEbEc, bỏ qua chuyn này đfii, không biết một năm đyjaZAo hữzu có thểbQ cung cấfp cho ta bao nhiêu tinh thạvch?"

"Cái này...... Không dối gạmkJt trưởng lão, Mã gia ta nhân số ít ỏi, may mà Hoàng Kỳ sơn còn có một mỏ tinh khoáng nhỏ, nhiu thì không dám nói nhưng hàng năm có thểj đCaược hai vạacon tinh thạxZbch." Mã lão nhi dườbmhng như có chút đAfZau lòng nói.

"Được rồi, Mã gia chủ đvã tâm thành như vy thì ta đmkJáp ứHng đfgiu này."

"Đa tạv trưởng lão."

Trong lòng Mã lão nhi đCffii hỉOf, hai nam nữmkJ nhi t của lão cũng khom lưng bái xuống, như vy là nguy cơ trước mắGt của Mã gia đtjã đAfZược hóa giảmi.

Bởi vy không khí trong Mã gia nhấZat thờZAi trở nên hưng phấvn. Mã lão nhi dn dò ngườEbEi hầkGBu dọn tic rượu chiêu đGãi Lâm Hiên.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên cùng Mã lão nhi rờji Hoàng Kỳ sơn tiến thng tới Trương gia.

S tình phía sau, gia tộc họ tu tiên Trương cũng là một thế lc phụ thuộc Ma U môn làm sao dám đfEbEc tội với vịbt trưởng lão quyn cao chứacoc trọng đWRcyEi thầjwCn thông này, Dù không va lòng biểBvu hin ra cũng chỉcm cách thầxZbn phục.

"Ha ha, tin bối quảH nhiên là cao thủ thâm tàng bấEZCt lộ " Trên đYGườJOBng trở v Mã lão nhi t nhiên nịyjanh hót một câu, vẻ mt càng cung kính với vịjwC trưởng lão này.

"Mã gia chủ cũng không cầhzAn như thế khách sáo, hin tạti ta muốn đbti xem linh mạfich một chút".

"Tuân mnh"

Mã lão nhi t nhiên nào dám chm tr, hai ngườjki chuyểzBtn hướng v phía đcmông nam mà bay đji.

Na canh giờzBt sau đHã tới một tòa sơn cốc, Mã lão nhi dng đCaộn quang, Lâm Hiên đHem thầbmhn thứRc phát ra quan sát, rấacot nhanh đfgôi mày nhíu lạkGBi.

Linh khí nơi đHây tuy không kém nhưng không hơn nơi khác nhiu lắbQm. Mã trưởng lão đYGã nhìn ra dịG trạEZCng của hắtn nhữBvng vn mỉoAxm cườJOBi hạyja xuống.

Toàn thân Lâm Hiên chợt tắEZCt linh quang cũng t t hạJOB xuống.

Cách mt đJOBkGBt khoảEbEng hai ba mươi trượng đEZCột nhiên xuấtt hin một tầAkDng sáng gầGn như trong suốt. Lâm Hiên có chút ngạkGBc nhiên nhưng thân hình Mã trưởng lão đWRã nhẹ nhàng xuyên qua.

"Ơ, đjkây là..."

Lâm Hiên mở to hai mắCft, trên mt lộ vẻ rúng đvộng, xuyên qua tầmkJng sáng này thì linh khí bỗng chốc nồng đajfm hơn bên ngoài tới mấfy lầffan, hin giờEZC như đGang ở trong một linh mạvch nhấbmht đfgng.

Lâm Hiên hạm xuống bên cạfinh Mã lão nhi lúc này đzBtang cườHi nhẹ, hắfn quan sát một hồi rồi mở ming: "Mã gia chủ, linh khí nơi đjây không phảyjai t nhiên mà có, là bịfg ngườkbci thiết hạf CấxZbm chế cương cườEZCng đBVem tụ lạZBi?"

"Ha ha, nhãn lc của tin bối quảYG nhiên như đAfZuốc, nơi này đGúng là do cổ tu sĩfi thiết hạEZC CấxZbm chế."

Lâm Hiên thảyja ra thầvn thứHc tiếp tục quan sát, cảYG sơn cốc rộng chng hơn mườfi mu đHược một tầbmhng sáng hình như cái bát bằVng pha lê cc lớn úp lên, linh khí trong này vô cùng nồng đffam. Tình cảcyEnh này Lâm Hiên cũng đZaã thấjy qua, có phầtn tương t cấhzAm đOfoạtn đGzBti trn Linh Dược Sơn. Đu là thủ bút của cổ tu sĩkGB. Một là đvhzA thu thp hỏa, một cái là dùng đjkjwC tụ linh khí nhưng v nguyên lý cơ bảOfn là như nhau.

"Không biết tin bối có va lòng nơi này?"

"Ừm đjwCược rồi." Lâm Hiên hai tay đfihzA sau lưng, tìm nơi thích hợp khai mở đfộng phủ.

Mã lão nhi cũng rấyjat nhanh nhẹn, thấbmhy vẻ mt Lâm Hiên t nhiên biết hắoAxn muốn đZauổi khách thế là chắAkDp tay cáo t.

"Thiếu gia, lầvn này ngươi chiếm lợi ích không nhỏ a" Tiếng cườxZbi khúc khích đtjáng yêu của Nguyt nhi truyn vào tai.

"Nói vy cũng đzBtúng, nơi này quảtj tht thích hợp ta cho yên tĩtnh tu luyn." Lâm Hiên nói tới đjây phấkGBt tay áo một cái.

Ngay lp tứmc mấcmy đkbcDWWo kiếm khí màu xanh bay vút ra chém ngang bổ dọc, rấEZCt nhanh đbtã khai thác ra một tòa đBvộng phủ trong vách núi. Tuy không rộng lắajfm nhưng cũng có đoAxủ phòng luyn công, phòng sinh hoạcmt, linh thú phòng...

Theo sau Lâm Hiên lấxZby ra một bộ trn kỳ ung dung bố trí bên ngoài.

LạAfZi nghỉWz ngơi thăm thú cảbmhnh vt chung quanh sơn cốc một ngày, Lâm Hiên và Nguyt Nhi bắacot đBVBVu chia ra tu luyn. Lúc này hắVn đhzAem mấjky con tiểmkJu ma phong thu đVược ở Ngọc Huyn Tông tiến hành nghi thứcyEc nhn chủ rồi xếp chúng ở linh thú phòng.

Uy lc của loạAfZi đCaộc trùng này Lâm Hiên đZBã tng nếm qua. Tấvt cảvWRu trùng này nếu như bồi dưỡng một khi trưởng thành thì hắcyEn có thêm một thầJOBn thông khắCfc đbQbmhch không nhỏ.

Đương nhiên chuyn này không phảWzi một sớm một chiu, Lâm Hiên trở v tới phòng luyn công.

Bây giờfi hắAfZn đbQã là ngưng đfgan hu kỳ, vic cấhzAp bách là tu luyn tới cảtjnh giới đfEZCi viên mãn sau đRó nghĩf bin pháp ngưng thành Nguyên anh. Nói thì đVơn giảfgn nhưng không biết tới tháng ngày nào mới có thành tu. Lâm Hiên khẽ thở ra rồi vỗ trên trên túi trữbmh vt, một cái bình ngọc t bên trong bay ra.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá