Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảkaW: Huyn Vũ

QuyểMHn 1: Phiêu Vân Cốc xem chương mới tạFbi tunghoanh(.)com
Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấLHgp

Dịbcvch: minhnhonguoita
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu


Sáng sớm hôm sau trên núi đvvHã đCOông nghịxt tu tiên giảcT. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giảFyUi tán, bắpt đGBGFbu bán bảhKo vt trong môn lấDy nhữWng yếu phẩgwWm cầHkFn thiết cho cuộc sống đHkFGBGi thườRyng sắyp tới. Lâm Hiên thứaMcc dy rấATt sớm, sau khi đATi tới quảFbng trườaMcng thì phát hin ở đczCây đCOã vô cùng đZWông đRyATo.

Trong ngọc giảRn kia cũng đqCã có ghi các hoạGKqt đzzrộng trong ngày hôm nay.

BảRo vt giao dịDch hội đRược chia làm hình thứxc, đaMcbcvu giá và t do chọn la. Trước tiên nói v đaMcHkFu giá, đHLbồ vt đUOương nhiên là bao vt cao cấpp như Linh Khí, tài liu, còn có thú noãn chính là trứWxng của yêu thú còn chưa nhn chủ.

Có thểLHL bảrHGo vt ở đzzrHLbu giá có giá trịwD rấWFXt lớn nên khng đATLHgnh là sẽ bịR Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, ĐDo Phù sơn… các môn phái giành lấYpy trước tiên.

Hình thứaMcc thứLHg hai là t do chọn la, nhóm ngườTi Lăng Vân môn phảRi bán các bảzRo vt của môn phái đZWkaW chúng tu sĩYp chọn la.

Tuy bảcTo vt tốt nhấyt đrHGã đFbem đrHGi đkaWwDu giá nhưng tích lũy mấbcvy ngàn năm của Lăng Vân môn vn không thểR xem thườGBGng, ngườkaWi mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giảXs.

Trong ngọc giảHLbn đzzrã giới thiu rấTt rõ ràng, đvpZã kểHLb rõ chi tiết của nhữbcvng vt phẩHkFm muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảwDm đczCược nhiu sứxc lc đFbi tìm hiểvpZu.

ĐUOo qua một chút hắKn đGBGã tìm đhKược nơi bán các loạKi công pháp, công pháp cơ bảvpZn ở đyây khoảXsng mườKi mấqCy loạDi, Lâm Hiên cũng có chút đRộng tâm, trong môn hắbcvn chỉkaW cấRyp loạvpZi công pháp tầGBGm thườLHLng, Nếu như có thểqC mua đHkFược công pháp cơ bảHLbn tinh diu đGKqến lúc đaMcó tốc đviộ tu luyn sẽ nhanh hơn.

Các môn phái và gia tộc tu tiên đRương nhiên không đaMckaW mấRy thứT này vào mắHLbt còn tán tu nghèo thì lấpy đGKqâu ra đhKan dược mà trao đHRhổi. Cho nên đZjây là thuộc nhữTng thứwD khó bán nhấDt, phụ trách quầgwWy hàng là một gã đHkF t cấvpZp thấCOp khoảUOng hơn hai mươi.

Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạhKp bàn hơn mườYpi ngọc giảGBGn có ký hiu riêng trên đLHLó viết rõ ràng tên công pháp:

"Hồn Thiên thut" "T Dương kình" "Nhu Mộc công"

Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".

Cũng là trùng hợp, trước kia tạMHi TrĩAT Ưng Các hắbcvn tng nghe giảMHng một vịUO cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thứZjc uyên thâm đZjàm lun qua các công pháp cơ bảKtn của mấyay tông phái bên trong Duyn Châu.

Tuy thc lc của Phiêu Vân Cốc là mạTnh nhấRt song so v đgwW t cấczCp thấvpZp thì Lăng Vân môn cũng không h kém.

Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đXsu có đyiểKm mạxnh riêng, đvvHu là công pháp cơ bảUOn tốt nhấhRt.

CầKm lấczCy ngọc giảLHLn có ba chữvpZ Lăng Vân quyết đRyem thầCOn thứHRhc rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩyng đYpKtu tùy tin nói: "Đyo hữkaWu ra giá bao nhiêu? "

"Ba mươi viên hạXs phẩkaWm TẩCOy Tủy Đan" Tên đcT t kia chắGBGc là vic bổn môn nên có chút buồn bã, đATKu cũng không ngẩvpZng lên đLHLáp.

"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấATy t trong ngườCOi ra ba cái bình ngọc đHLbt lên, sau khi đaMcối phương kiểym tra xong lin quay ngườcTi rờkaWi đvpZi, cảW quá trình mấhKt chưa đBvZZjy một khắzRc.

HắvvHn tiếp tục đpi dạgwWo trong thịZj tp một lát hắZjn lin trở v dịzRch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết va mua đMHược, Mục đYpích của hắWFXn chính là Linh Khống Thut, công pháp trung cấGBGp. NghỉvpZ ngơi lấzRy sứHRhc một lát, hắaMcn hi vọng buổi chiu sẽ may mắOn tốt đkaWẹp.

Lúc này các tu sĩO cấRp đhKu trở v dịWFXch quán, các bữKta ăn ở đHLbây đZju cung cấKp min phí, hương vịvpZ cũng không t.

Lâm Hiên ăn xong t sớm hin ngồi uống trà tạyi đWxWi sảxnh lầWxu hai xem có nghe ngóng đhRược tin tứLHLc gì hữqCu dụng chăng.

Chọn một chỗ gầZWn ca sổ, hắxn thưởng thứZjc chén trà nhìn ra ngoài ta như đGBGang ngắRm cảHLbnh, kỳ thc là đRyang chăm chú lắrHGng nghe.

Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giảWFX có thầHRhn thứWc cườHRhng đWxi thì tr phi là đHkFối phương dùng pháp lc truyn âm còn không thì vn nghe rấMHt rành mạRch.

"HắRyc hắvpZc, hội đYpZju giá lúc trưa các ngươi có tới không? "

Một âm thanh rấHRht lớn vang lên khiến đZWám tu sĩFyU chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắRt qua, đzzró là một hán t thô lu vn bố y tán tu.

"Chng lẽ lão ca cũng tham d sao? " Một thiếu niên mp mạTp bên cạCOnh lên tiếng vẻ mt đZWhRy kính ngưỡng.

Song đZWhRi hán lạWi đWFXỏ mt: "Chúng ta là tán tu đWxâu có khảvpZ năng tranh chấWp, ta chỉbcv tới đCOó xem náo nhit thôi"

Chúng tu sĩzzr đHAhu ồ lên, nhấLHgt thờKti mấbcvt hứZWng thú lạUOi quay lạOi dùng trà uống rượu.

"Này, các ngươi nghe ta nói không" ĐqCi hán thấhRy đHAhám ngườHLbi không thèm đFyUWFX ý lin vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vt phẩHRhm tham gia đgwWcTu giá đXsu là vô cùng trân quý, trưa nay đCOã xuấvvHt hin ba kin hạHRh phẩBvZm Linh Khí, hai kin trung phẩxm Linh Khí và một kin thượng phẩZWm Linh Khí"

NhắDc tới linh khí chúng tu sĩvvH chung quanh lạbcvi bịp hấLHLp dn. ĐwDi bộ phn ở đATây tuy chưa thấHLby qua song đaMcã đRyược nghe trưởng bối kểhR lạhRi uy lc kinh ngườATi của nó.

"Ài, không ngờUO xuấrHGt hin linh khí. Sớm biết vy ta sẽ không đDi dạvpZo ở quầBvZy hàng mà tới đGBGó, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đKcTi khai nhãn giới. "

"H, ngươi cho rằpng sẽ d dàng xem như vy sao, muốn tiến vào trườLHLng bán đFbXsu giá trước tiên cầDn nộp một viên tẩbcvy tủy đRan làm l phí" Một lão giảya ở trong góc lạyanh lùng nói.

Nghe nói vy nhóm tán tu trợn mắkaWt há mồm, chỉYp xem mà cũng mấDt một viên đHLban dược, nhấyt thờKti ánh mắvvHt của bọn họ đKu đLHgổ dồn v phía đHLbDi hán có chút hâm mộ song chút có chút tứGBGc gin, vì đviK sướng mắUOt mà lãng phí một viên đRan dược trân quý đLHgúng là một tên phá gia chi t.

Song lúc này cảy đLHLám lin tranh nhau hỏi thăm, đFbvpZi hán trảhR lờMHi liên tục khiến nước miếng bắHAhn ra như mưa.

"Các ngươi chưa đTược thấGBGy uy lc của linh khí, chỉLHL cầYpn một kích đyaã đKtem một khối c thạLHgch ngàn cân đMHánh thành bột phấHkFn, mà đTây chỉO là trung phẩTm linh khí thôi…"

Đám ngườRyi lạyi thấRyt thầUOn chăm chú lắcTng nghe.

"Vy thì mấHAhy kin linh khí đaMcó cuối cùng thuộc v ai? "

"Còn có thểFb là ai, đZWương nhiên phảhRi là các tông phái thc lc cườWng đMHRyi, còn tu tiên gia tộc tim lc hùng hu cũng thu vào hạp phẩTm linh khí. Chng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "

"Nói cho cùng cho dù có đxủ số đKtan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dn tới họa sát thân"

LờRi này ai ai cũng rõ ràng, cảT đwDám lạKi thầcTm le lưỡi. ĐvpZi hán lạTi nói v hội đviRyu giá bảLHgo vt phiên buổi chiu nay, lúc đvió bảzRo vấczCt xuấyat ra càng trân quý, có cảkaW cc phẩyam linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.

Lâm Hiên nhấcTp trà va khóe ming khẽ cườyai. Một kin hạya phẩTm linh khí đLHLã khiến đXsám ngườbcvi ở đATây đCOỏ mắYpt. Còn hắwDn có tới ba kin, trong có kém nhấcTt là trung phẩATm thm chí còn có cảWFX cc phẩcTm.

Song muốn phát huy hoàn toàn uy lc của chúng cầDn phảUOi có Khống Linh Thut. NghĩHAh tới đGKqây lòng quyết tâm của hắaMcn lạhRi gia tăng.

Khi bầHLbu không khí va giảKm náo nhit đYpi một chút thì một giọng nói lạXsnh lùng truyn vào:
"H, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chảLHg nói chứMH đYpến ngay cảUO vt phẩwDm giao dịaMcch cũng đMHã đyược ngườHRhi đZjTnh sẵzzrn"

"Đã đFbược ngườyi đhKWnh sẵpn? " Đám tu sĩAT nghe đzzrược thấaMct kinh, dõi mắRyt sang lão giảFyU đhKang ngồi uống rượu trong góc.

"ĐYpo hữWu, lờrHGi va rồi có ý gì? " Không cầDn Lâm Hiên mở ming, t nhiên có kẻ lòng dạKt hiếu kì hỏi.

Lão giảya đDưa tay rốt một chung rượu uống cạFbn rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấHAhp, tr Ngọc Vân Công trân quý nhấRt đqCược đxem ra đBvZRu giá thì các công pháp khác đzzru đWxược bán tạkaWi hội giao dịLHLch t do"

Chúng tu sĩD gt đGKqKtu, trong ngọc giảUOn cũng đczCã giới thiu qua vic này.

"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đMHã có ba công pháp đhRược các tu tiên gia tộc đLHgt trước. "

"Đây không phảKi là đqCi ngược quy củ hay sao? "

"H, quy củ cái rắvim chó!" Lão giảp cườUOi trào phúng: "Các vịHAh tới tham gia đgwWZWi hội, chắFyUc cũng không phảvvHi ngườrHGi mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới s dụng quy củ đFbR hành s t bao giờBvZ vy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phảKti là bằqCng thế lc đkaWy hoành hành bá đHkFYpo sao. "

NhấRyt thờHAhi đLHgám ngườXsi trở nên trầBvZm lng. Cho dù bấXst mãn nhưng có thểZW làm gì đHAhược?

"Cho dù sắRp xếp thì đFyUã sao, dù sao công pháp trung cấFbp này tu sĩbcv Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cầkaWn! "

"ĐZWo hữwDu nói chí phảHAhi, tán tu thì mấkaWy ngườHLbi có thểy Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấHAhp với chúng ta cũng chỉaMc là phế vt mà thôi"

"Không sai, quảcTn nhiu vic thế làm gì, mau rót rượu! "

Dùng lnh bài giảczCi khai cấczCm chế vào phòng, sắpc mt Lâm Hiên trở nên âm trầLHLm. HắvpZn nằHLbm trên giườrHGng im lng không nói. Không ngờczC s tình lạwDi trở nên phứvic tạyap thế này.

Khi đKtọc qua vic giao dịBvZch hội buổi chiu sẽ đZWưa ra bốn bảBvZn công pháp trung cấyap thì tâm tình của Lâm Hiên rấkaWt tốt. Số lượng có tới bốn bảWFXn thì vic mua đgwWược một trong số đMHó là Linh Khống Thut cũng có hy vọng.

Nhưng hin tạHkFi…

Theo như lão giảW kia nói thì trong số bốn bảyn đzRó đXsã có ba bảkaWn bịp các tu tiên gia tộc thao túng trước, vy chỉcT còn một bảczCn duy nhấRyt, như vy khó khăn sẽ tăng lên gấMHp bội.

LắwDc đLHgHAhu giờy có nghĩaMc ngợi cũng vô ích, đzzrã đXsến đviây rồi thì còn một bảKtn cũng phảWi mua cho đOược. Lâm Hiên lin khoanh chân ngồi xuống đXsx tọa khôi phục pháp lc cùng tinh thầxn. Có trờvii mới biết trong hội giao dịRych có xảKy ra xung đqCột hay không.

Sau na canh giờqC, hắkaWn đMHã có mt trước ca chính của quảWFXng trườKtng, nhữHkFng tu sĩRy đWxến sớm đxã hơn trăm ngườLHgi. chứOng tỏ bọn họ thèm muốn bảWFXo vt cũng chng kém Lâm Hiên.

PhầGBGn lớn đMHu là ngườGBGi của tu tiên gia tộc, chỉGKq có lác đUOác vài tán tu mà thôi.

Lâm Hiên chiếm lấWy một cái vịW trí gầqCn phía trên quan sát tu sĩR xung quanh, đBvZáng tiếc cảK đqCám này lạGKqi im lìm như tượng cảXs.

Một lát sau, một tu sĩGKq vn phục trang Lăng Vân Môn đZWi ra, ôm quyn hướng xuống đhKám ngườzRi nói: "Hoan nghênh các vịhK đZWồng đOhRo. Giao dịwDch buổi chiu xin bắCOt đZWvpZu…"

Song các tu tiên giảgwW đFyUâu còn tâm tình nghe hắWn nói dông dài. Sau khi thấHLby cấzzrm chế của quảTng trườHRhng khai mở đCOám ngườZWi lin ùn ùn tiến vào.

Lâm Hiên cũng không chịkaWu thua kém nhanh chóng đWi v phía nam, nơi có quầpy hàng bày bán công pháp trung cấhKp như đRyã đbcvược giới thiu trong ngọc giảKn.

"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " ThấczCy trên quầczCy hàng vn một cái ngọc giảcTn Lâm Hiên lin thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mt vn thảRn nhiên.

"Ngươi? " Gã tu sĩkaW Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phảGKqi chỉHRh có tu sĩwD Trúc Cơ kỳ mới cầWFXn công pháp trung cấYpp sao?

Lâm Hiên hấbcvt hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? " đbcvọc truyn mới nhấrHGt tạZji tung hoanh . com

Bộ dáng cao ngạFbo của Lâm Hiên lp tứvvHc khiến đaMcối phương bịWFX chấRyn nhiếp, tuy trang phục chỉLHL là tán tu nhưng tên kia thấRy hắZjn khí vũ bấkaWt phàm, phân na là phía sau còn có sư phụ lợi hạHAhi chống lưng cũng nên. Chắpc là hắKn mua công pháp này cho lão sư! thái đczCộ của gã chưởng chầKy trở nên nhit tình cườpi nói: "Một trăm năm mươi viên hạWx phẩOm TẩHAhy Tủy Đan".

Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉvvHm cườyai. ChỉZj còn một bảGBGn nếu không nhanh, không cao ngạvvHo thì muốn mua cũng rấOt khó. Còn chưa xuấkaWt hin khách nhân khác xem ra vic mình sớm là một la chọn đgwWúng đHLbyan.

Lâm Hiên đOưa tay vào trong ngc đhRang muốn lấkaWy đczCan dược ra thì đWxột nhiên t phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên TẩMHy Tủy Đan hạKt phẩCOm, Băng Tâm Quyết này ta mua. "

Trong lòng Lâm Hiên git mình, không ngờD đHkFã đXsến nước này lạWi còn gp trắzzrc trở. ThầLHLn sắMHc hắGKqn không chút thay đMHổi, ngoảynh đRZWu lạhKi chỉFyU thấWFXy một tên thanh niên khoảCOng hai hơn hai mươi vn y phục gấwDm vóc kiểwDu thế gia, là không cầUOn phảczCi nói là một Linh Động kỳ tu tiên giảR của tu tiên gia tộc nào đKó.

Vù! Hai bình ngọc đFbược ném v phía quầHAhy hàng, sau đFyUó thanh niên đGBGi tới.

"Khoan đyaã! " Lâm Hiên lắqCc mình chắhKn trước mt hắRn.

"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạUOo ngh hỏi.

“Quy củ trước sau ngươi có biết không?” Tên kia đHLbã chng nểrHG mt thì Lâm Hiên cũng chng cầATn khách khí nói.

"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua đGBGược công pháp trung cấhKp à? " Tên mt thanh niên công t kia tràn đXskaWy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đgwWoạwDt cùng Yến gia chúng ta sao?"

Yến gia? một gia tộc tu tiên bc trung khoảYpng chng mấCOy chục tu sĩGBG. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đzRaMci viên mãn, chỉqC cách Trúc Cơ kỳ một bước.

Lâm Hiên cũng đHLbã nghe qua v Yến gia này. HắMHn lấvpZy đTan dược t trong ngc ra và nói: "Ta trảYp một trăm sáu mươi viên TẩCOy Tủy Đan hạhK phẩHRhm! "

Sở dĩp Lâm Hiên phảGKqi đCOưa ra nhiu hơn vì nếu cùng một giá thì khng đTZWnh chưởng quầyy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá

banner