Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảWvs: Huyn Vũ

QuyểvXln 1: Phiêu Vân Cốc
Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấtWp

Dịcgch: minhnhonguoita
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu


Sáng sớm hôm sau trên núi đQrIã đgông nghịeeEt tu tiên giảJ. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giảrOi tán, bắdcat đJvXlu bán bảsgo vt trong môn lấaEy nhữMotng yếu phẩqm cầOFn thiết cho cuộc sống đcgtWi thườaEng sắxZp tới. Lâm Hiên thứNjc dy rấHt sớm, sau khi đHi tới quảWng trườJng thì phát hin ở đwHây đqã vô cùng đJXwông đrOJXwo.

Trong ngọc giảoSrn kia cũng đvJdã có ghi các hoạxdt đaEộng trong ngày hôm nay.

BảtWo vt giao dịHXch hội đtược chia làm hình thứCc, đwpoaEu giá và t do chọn la. Trước tiên nói v đHXOu giá, đWvsồ vt đOương nhiên là bao vt cao cấJp như Linh Khí, tài liu, còn có thú noãn chính là trứdEng của yêu thú còn chưa nhn chủ.

Có thểvJd bảXxso vt ở đxwxWvsu giá có giá trịQrI rấXxst lớn nên khng đXwHLnh là sẽ bịlB Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, ĐQrIo Phù sơn… các môn phái giành lấNjy trước tiên.
nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Hình thứWc thứrdD hai là t do chọn la, nhóm ngườEQWi Lăng Vân môn phảJXwi bán các bảXwo vt của môn phái đXxsdE chúng tu sĩNj chọn la.

Tuy bảoqo vt tốt nhấNjt đqã đaEem đwHi đpJXMotu giá nhưng tích lũy mấXwy ngàn năm của Lăng Vân môn vn không thểION xem thườXtng, ngườdi mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giảvXl.

Trong ngọc giảXwn đvXlã giới thiu rấMott rõ ràng, đmvoã kểsxH rõ chi tiết của nhữXtng vt phẩwpom muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảdcam đrdDược nhiu sứxwxc lc đgi tìm hiểMotu.

ĐaHo qua một chút hắDaHn đNjã tìm đJXwược nơi bán các loạJXwi công pháp, công pháp cơ bảrOn ở đOFây khoảcgng mườWi mấWvsy loạIONi, Lâm Hiên cũng có chút đJXwộng tâm, trong môn hắJn chỉSC cấXxsp loạMoti công pháp tầHXm thườvXlng, Nếu như có thểoq mua đdEược công pháp cơ bảWvsn tinh diu đwHến lúc đIONó tốc đxZộ tu luyn sẽ nhanh hơn.

Các môn phái và gia tộc tu tiên đcgương nhiên không đHLW mấOy thứt này vào mắcgt còn tán tu nghèo thì lấlBy đEQWâu ra đIONan dược mà trao đdEổi. Cho nên đXwây là thuộc nhữpJXng thứoq khó bán nhấJXwt, phụ trách quầtWy hàng là một gã đXt t cấMotp thấmvop khoảxwxng hơn hai mươi.

Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạcgp bàn hơn mườMoti ngọc giảJn có ký hiu riêng trên đvXló viết rõ ràng tên công pháp:

"Hồn Thiên thut" "T Dương kình" "Nhu Mộc công"

Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".

Cũng là trùng hợp, trước kia tạEi TrĩwH Ưng Các hắWvsn tng nghe giảHng một vịvXl cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thứpJXc uyên thâm đdEàm lun qua các công pháp cơ bảrdDn của mấoMmy tông phái bên trong Duyn Châu.

Tuy thc lc của Phiêu Vân Cốc là mạxdnh nhấcgt song so v đWvs t cấHp thấWp thì Lăng Vân môn cũng không h kém.

Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đXtu có đoqiểsxHm mạoqnh riêng, đSCu là công pháp cơ bảrOn tốt nhấaHt.

CầWvsm lấWy ngọc giảWvsn có ba chữwH Lăng Vân quyết đrOem thầtn thứgc rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩvJdng đIONMotu tùy tin nói: "ĐOo hữEQWu ra giá bao nhiêu? "

"Ba mươi viên hạQrI phẩOm TẩmJy Tủy Đan" Tên đDaH t kia chắxwxc là vic bổn môn nên có chút buồn bã, đQrIsxHu cũng không ngẩoSrng lên đmvoáp.

"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấxwxy t trong ngườsgi ra ba cái bình ngọc đJt lên, sau khi đEQWối phương kiểHm tra xong lin quay ngườti rờQrIi đHi, cảXw quá trình mấOt chưa đsxHrdDy một khắOFc.

Hắdcan tiếp tục đvJdi dạrdDo trong thịoMm tp một lát hắxdn lin trở v dịdch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết va mua đxdược, Mục đXwích của hắEn chính là Linh Khống Thut, công pháp trung cấWvsp. NghỉOF ngơi lấdcay sứoqc một lát, hắgn hi vọng buổi chiu sẽ may mắSCn tốt đHẹp.

Lúc này các tu sĩmvo cấDaHp đIONu trở v dịHch quán, các bữHLa ăn ở đeeEây đDaHu cung cấWp min phí, hương vịHX cũng không t.

Lâm Hiên ăn xong t sớm hin ngồi uống trà tạrdDi đgpJXi sảrOnh lầpJXu hai xem có nghe ngóng đWvsược tin tứlBc gì hữHXu dụng chăng.

Chọn một chỗ gầsgn ca sổ, hắqn thưởng thứaEc chén trà nhìn ra ngoài ta như đHXang ngắmJm cảOnh, kỳ thc là đHLang chăm chú lắvXlng nghe.

Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giảsg có thầsgn thứxwxc cườwHng đsgxdi thì tr phi là đsgối phương dùng pháp lc truyn âm còn không thì vn nghe rấMott rành mạmJch.

"HắXwc hắMotc, hội đlBmJu giá lúc trưa các ngươi có tới không? "

Một âm thanh rấoqt lớn vang lên khiến đJXwám tu sĩcg chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắMott qua, đJó là một hán t thô lu vn bố y tán tu.

"Chng lẽ lão ca cũng tham d sao? " Một thiếu niên mp mạaEp bên cạpJXnh lên tiếng vẻ mt đmvooqy kính ngưỡng.

Song đMotmJi hán lạpJXi đoqỏ mt: "Chúng ta là tán tu đJâu có khảmvo năng tranh chấWvsp, ta chỉxd tới đsgó xem náo nhit thôi"

Chúng tu sĩlB đsgu ồ lên, nhấWt thờpJXi mấxdt hứgng thú lạXti quay lạWi dùng trà uống rượu.

"Này, các ngươi nghe ta nói không" ĐtWi hán thấdcay đwpoám ngườJi không thèm đvJdcg ý lin vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vt phẩXwm tham gia đQrIqu giá đXwu là vô cùng trân quý, trưa nay đcgã xuấoMmt hin ba kin hạt phẩJXwm Linh Khí, hai kin trung phẩwpom Linh Khí và một kin thượng phẩtWm Linh Khí"

NhắJc tới linh khí chúng tu sĩoq chung quanh lạcgi bịOF hấWp dn. ĐtWi bộ phn ở đrdDây tuy chưa thấxZy qua song đHLã đtược nghe trưởng bối kểsxH lạSCi uy lc kinh ngườmJi của nó.

"Ài, không ngờxd xuấWt hin linh khí. Sớm biết vy ta sẽ không đOi dạJo ở quầcgy hàng mà tới đHó, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đEpJXi khai nhãn giới. "

"H, ngươi cho rằaEng sẽ d dàng xem như vy sao, muốn tiến vào trườIONng bán đpJXvXlu giá trước tiên cầHXn nộp một viên tẩrOy tủy đXtan làm l phí" Một lão giảION ở trong góc lạmvonh lùng nói.

Nghe nói vy nhóm tán tu trợn mắQrIt há mồm, chỉvJd xem mà cũng mấaHt một viên đOan dược, nhấmJt thờoMmi ánh mắDaHt của bọn họ đMotu đdEổ dồn v phía đEQWrOi hán có chút hâm mộ song chút có chút tứxwxc gin, vì đJC sướng mắEQWt mà lãng phí một viên đHXan dược trân quý đCúng là một tên phá gia chi t.

Song lúc này cảXw đdám lin tranh nhau hỏi thăm, đIONWvsi hán trảoMm lờXxsi liên tục khiến nước miếng bắdcan ra như mưa.

"Các ngươi chưa đxZược thấcgy uy lc của linh khí, chỉJXw cầSCn một kích đHã đaEem một khối c thạmvoch ngàn cân đHLánh thành bột phấpJXn, mà đJây chỉxwx là trung phẩaHm linh khí thôi…"

Đám ngườQrIi lạEQWi thấxZt thầJn chăm chú lắxdng nghe.

"Vy thì mấqy kin linh khí đvXló cuối cùng thuộc v ai? "

"Còn có thểXt là ai, đvJdương nhiên phảaHi là các tông phái thc lc cườsgng đwpoHi, còn tu tiên gia tộc tim lc hùng hu cũng thu vào hạxZ phẩmvom linh khí. Chng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "

"Nói cho cùng cho dù có đdcaủ số đdcaan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dn tới họa sát thân"

LờEi này ai ai cũng rõ ràng, cảlB đOám lạWvsi thầcgm le lưỡi. ĐrdDi hán lạrOi nói v hội đQrIWu giá bảHo vt phiên buổi chiu nay, lúc đEó bảcgo vấSCt xuấxZt ra càng trân quý, có cảsg cc phẩHXm linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.

Lâm Hiên nhấoSrp trà va khóe ming khẽ cườHLi. Một kin hạxZ phẩaEm linh khí đSCã khiến đMotám ngườOi ở đdây đIONỏ mắEt. Còn hắHLn có tới ba kin, trong có kém nhấXwt là trung phẩWvsm thm chí còn có cảoq cc phẩXtm.

Song muốn phát huy hoàn toàn uy lc của chúng cầoMmn phảHXi có Khống Linh Thut. Nghĩg tới đWây lòng quyết tâm của hắmJn lạOFi gia tăng.

Khi bầxdu không khí va giảXtm náo nhit đqi một chút thì một giọng nói lạmvonh lùng truyn vào:
"H, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chảmvo nói chứeeE đIONến ngay cảO vt phẩEm giao dịvXlch cũng đrOã đWược ngườXti đNjcgnh sẵvJdn"

"Đã đsxHược ngườHLi đvJdaHnh sẵvXln? " Đám tu sĩtW nghe đEQWược thấpJXt kinh, dõi mắaEt sang lão giảmvo đoqang ngồi uống rượu trong góc.

"Đdo hữoSru, lờxdi va rồi có ý gì? " Không cầSCn Lâm Hiên mở ming, t nhiên có kẻ lòng dạXxs hiếu kì hỏi.

Lão giảaH đQrIưa tay rốt một chung rượu uống cạxdn rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấIONp, tr Ngọc Vân Công trân quý nhấHt đOFược đEem ra đaEWu giá thì các công pháp khác đwHu đtược bán tạqi hội giao dịJch t do"

Chúng tu sĩC gt đWvswpou, trong ngọc giảlBn cũng đDaHã giới thiu qua vic này.

"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đOFã có ba công pháp đXxsược các tu tiên gia tộc đHt trước. "

"Đây không phảOi là đoqi ngược quy củ hay sao? "

"H, quy củ cái rắCm chó!" Lão giảH cườHLi trào phúng: "Các vịNj tới tham gia đWvJdi hội, chắoSrc cũng không phảoSri ngườgi mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới s dụng quy củ đaEmJ hành s t bao giờq vy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phảCi là bằOFng thế lc đXtXxs hoành hành bá đlBDaHo sao. "

NhấXxst thờvXli đvXlám ngườpJXi trở nên trầwHm lng. Cho dù bấIONt mãn nhưng có thểH làm gì đxwxược? truyn đoSrược lấEQWy t website tung hoanh

"Cho dù sắHXp xếp thì đSCã sao, dù sao công pháp trung cấQrIp này tu sĩmJ Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cầHXn! "

"ĐvXlo hữJXwu nói chí phảxwxi, tán tu thì mấsgy ngườOFi có thểq Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấwpop với chúng ta cũng chỉsxH là phế vt mà thôi"

"Không sai, quảsgn nhiu vic thế làm gì, mau rót rượu! "

Dùng lnh bài giảmvoi khai cấHXm chế vào phòng, sắWvsc mt Lâm Hiên trở nên âm trầCm. HắxZn nằmvom trên giườdEng im lng không nói. Không ngờvXl s tình lạaEi trở nên phứxdc tạEQWp thế này.

Khi đMotọc qua vic giao dịoSrch hội buổi chiu sẽ đIONưa ra bốn bảJXwn công pháp trung cấcgp thì tâm tình của Lâm Hiên rấdEt tốt. Số lượng có tới bốn bảHXn thì vic mua đwpoược một trong số đSCó là Linh Khống Thut cũng có hy vọng.

Nhưng hin tạEi…

Theo như lão giảoq kia nói thì trong số bốn bảoqn đEQWó đcgã có ba bảvJdn bịION các tu tiên gia tộc thao túng trước, vy chỉC còn một bảQrIn duy nhấoSrt, như vy khó khăn sẽ tăng lên gấxwxp bội.

LắxZc đtIONu giờeeE có nghĩE ngợi cũng vô ích, đrOã đJXwến đqây rồi thì còn một bảvXln cũng phảoSri mua cho đNjược. Lâm Hiên lin khoanh chân ngồi xuống đClB tọa khôi phục pháp lc cùng tinh thầXtn. Có trờcgi mới biết trong hội giao dịvJdch có xảoqy ra xung đaEột hay không.

Sau na canh giờtW, hắsgn đxZã có mt trước ca chính của quảsxHng trườsgng, nhữrOng tu sĩoq đvJdến sớm đxZã hơn trăm ngườXxsi. chứvXlng tỏ bọn họ thèm muốn bảEQWo vt cũng chng kém Lâm Hiên.

PhầsxHn lớn đJu là ngườvJdi của tu tiên gia tộc, chỉQrI có lác đXtác vài tán tu mà thôi.

Lâm Hiên chiếm lấoMmy một cái vịWvs trí gầoMmn phía trên quan sát tu sĩMot xung quanh, đWvsáng tiếc cảwpo đeeEám này lạgi im lìm như tượng cảHL.

Một lát sau, một tu sĩmvo vn phục trang Lăng Vân Môn đsgi ra, ôm quyn hướng xuống đxdám ngườdcai nói: "Hoan nghênh các vịEQW đoqồng đoMmXto. Giao dịJch buổi chiu xin bắqt đNjMotu…"

Song các tu tiên giảdca đmJâu còn tâm tình nghe hắHLn nói dông dài. Sau khi thấdy cấWm chế của quảtng trườpJXng khai mở đOám ngườsgi lin ùn ùn tiến vào.

Lâm Hiên cũng không chịgu thua kém nhanh chóng đxwxi v phía nam, nơi có quầIONy hàng bày bán công pháp trung cấxZp như đsgã đQrIược giới thiu trong ngọc giảtn.

"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " Thấgy trên quầEQWy hàng vn một cái ngọc giảsxHn Lâm Hiên lin thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mt vn thảoMmn nhiên.

"Ngươi? " Gã tu sĩxd Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phảtWi chỉaH có tu sĩWvs Trúc Cơ kỳ mới cầlBn công pháp trung cấHXp sao?

Lâm Hiên hấXtt hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? "

Bộ dáng cao ngạwHo của Lâm Hiên lp tứdc khiến đHLối phương bịHL chấEQWn nhiếp, tuy trang phục chỉxd là tán tu nhưng tên kia thấwpoy hắlBn khí vũ bấmJt phàm, phân na là phía sau còn có sư phụ lợi hạXti chống lưng cũng nên. ChắHc là hắOn mua công pháp này cho lão sư! thái đHXộ của gã chưởng chầsxHy trở nên nhit tình cườHLi nói: "Một trăm năm mươi viên hạmvo phẩJm TẩWy Tủy Đan".

Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉrdDm cườOFi. Chỉwpo còn một bảDaHn nếu không nhanh, không cao ngạxdo thì muốn mua cũng rấrdDt khó. Còn chưa xuấXwt hin khách nhân khác xem ra vic mình sớm là một la chọn đsgúng đpJXOn.

Lâm Hiên đrdDưa tay vào trong ngc đDaHang muốn lấxdy đtan dược ra thì đsgột nhiên t phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên TẩOFy Tủy Đan hạJ phẩWvsm, Băng Tâm Quyết này ta mua. "

Trong lòng Lâm Hiên git mình, không ngờSC đIONã đHLến nước này lạrOi còn gp trắgc trở. ThầHn sắqc hắlBn không chút thay đWvsổi, ngoảrdDnh đsxHOFu lạaHi chỉlB thấdy một tên thanh niên khoảHLng hai hơn hai mươi vn y phục gấHm vóc kiểHu thế gia, là không cầWvsn phảmvoi nói là một Linh Động kỳ tu tiên giảEQW của tu tiên gia tộc nào đXtó.

Vù! Hai bình ngọc đdEược ném v phía quầQrIy hàng, sau đMotó thanh niên đJi tới.

"Khoan đHLã! " Lâm Hiên lắvXlc mình chắsxHn trước mt hắmvon.

"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạaHo ngh hỏi.

“Quy củ trước sau ngươi có biết không?” Tên kia đaHã chng nểeeE mt thì Lâm Hiên cũng chng cầwHn khách khí nói.

"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua đxdược công pháp trung cấXxsp à? " Tên mt thanh niên công t kia tràn đoSrEy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đoqoạeeEt cùng Yến gia chúng ta sao?"

Yến gia? một gia tộc tu tiên bc trung khoảxZng chng mấOy chục tu sĩrO. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đsxHdcai viên mãn, chỉtW cách Trúc Cơ kỳ một bước.

Lâm Hiên cũng đeeEã nghe qua v Yến gia này. HắXxsn lấdy đxdan dược t trong ngc ra và nói: "Ta trảwpo một trăm sáu mươi viên TẩHy Tủy Đan hạwpo phẩcgm! "

Sở dĩlB Lâm Hiên phảdi đaEưa ra nhiu hơn vì nếu cùng một giá thì khng đHWvsnh chưởng quầqy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá