Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảv: Huyn Vũ

QuyểVKjn 1: Phiêu Vân Cốc
Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấuNp

DịHdch: minhnhonguoita
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu

truyn đjBxược lấmny t website tung hoanh
Sáng sớm hôm sau trên núi đdHcã đIông nghịKut tu tiên giảVKj. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giảJFCi tán, bắqt đnHdu bán bảQeo vt trong môn lấfyky nhữHhung yếu phẩRJRm cầkfYn thiết cho cuộc sống đZtvi thườKhIng sắCpp tới. Lâm Hiên thứofgc dy rấqt sớm, sau khi đofgi tới quảOMng trườkQKng thì phát hin ở đGây đxdã vô cùng đcvông đJFCcvo.

Trong ngọc giảCumn kia cũng đgCOã có ghi các hoạBdt đdộng trong ngày hôm nay.

BảKhIo vt giao dịyCich hội đYYược chia làm hình thứZtc, đhqFCHu giá và t do chọn la. Trước tiên nói v đRJRZtu giá, đIồ vt đdương nhiên là bao vt cao cấkQKp như Linh Khí, tài liu, còn có thú noãn chính là trứYZmng của yêu thú còn chưa nhn chủ.

Có thểRJR bảfYTo vt ở đdFCHu giá có giá trịd rấIt lớn nên khng đCpIInh là sẽ bịYZm Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, Đieo Phù sơn… các môn phái giành lấgCOy trước tiên.

Hình thứdc thứFCH hai là t do chọn la, nhóm ngườTzi Lăng Vân môn phảni bán các bảBoko vt của môn phái đfykCp chúng tu sĩHd chọn la.

Tuy bảVKjo vt tốt nhấGt đYYã đvem đfYTi đJFCjBxu giá nhưng tích lũy mấiey ngàn năm của Lăng Vân môn vn không thểOM xem thườCHng, ngườRJRi mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giảRJR.

Trong ngọc giảFCHn đuGã giới thiu rấkfYt rõ ràng, đRJRã kểCdV rõ chi tiết của nhữBdng vt phẩjBxm muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảFCHm đZtược nhiu sứHhuc lc đkfYi tìm hiểNu.

ĐyCio qua một chút hắyCin đRJRã tìm đGược nơi bán các loạni công pháp, công pháp cơ bảYZmn ở đvây khoảxdng mườdi mấBhy loạmni, Lâm Hiên cũng có chút đBokộng tâm, trong môn hắqn chỉYZm cấVKjp loạKhIi công pháp tầofgm thườCdVng, Nếu như có thểv mua đdược công pháp cơ bảIIn tinh diu đkfYến lúc đhó tốc đBdộ tu luyn sẽ nhanh hơn.

Các môn phái và gia tộc tu tiên đfYTương nhiên không đHdcv mấcvy thứZt này vào mắkfYt còn tán tu nghèo thì lấBoky đBokâu ra đhan dược mà trao đBokổi. Cho nên đCHây là thuộc nhữuNng thứie khó bán nhấBdt, phụ trách quầfYTy hàng là một gã đYZm t cấuGp thấKup khoảcvng hơn hai mươi.

Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạhqp bàn hơn mườdi ngọc giảBdn có ký hiu riêng trên đVKjó viết rõ ràng tên công pháp:

"Hồn Thiên thut" "T Dương kình" "Nhu Mộc công"

Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".

Cũng là trùng hợp, trước kia tạYZmi TrĩCum Ưng Các hắhqn tng nghe giảuGng một vịBh cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thứdHcc uyên thâm đdHcàm lun qua các công pháp cơ bảHhun của mấfyky tông phái bên trong Duyn Châu.

Tuy thc lc của Phiêu Vân Cốc là mạInh nhấCdVt song so v đq t cấxdp thấBokp thì Lăng Vân môn cũng không h kém.

Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đZtu có đniểmgm mạkfYnh riêng, đkQKu là công pháp cơ bảVKjn tốt nhấKut.
đmnọc truyn mới nhấjBxt tạFCHi tung hoanh . com
CầjBxm lấyCiy ngọc giảmnn có ba chữOM Lăng Vân quyết đQeem thầjBxn thứxdc rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩfykng đdYZmu tùy tin nói: "Đieo hữHhuu ra giá bao nhiêu? "

"Ba mươi viên hạQe phẩmnm TẩKhIy Tủy Đan" Tên đn t kia chắCpc là vic bổn môn nên có chút buồn bã, đofgjBxu cũng không ngẩcvng lên đofgáp.

"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấIIy t trong ngườBhi ra ba cái bình ngọc đhqt lên, sau khi đmgối phương kiểnm tra xong lin quay ngườfYTi rờofgi đhqi, cảBd quá trình mấCdVt chưa đHhuhy một khắRJRc.

HắRJRn tiếp tục đYZmi dạXXBo trong thịN tp một lát hắCpn lin trở v dịdch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết va mua đdHcược, Mục đkfYích của hắdn chính là Linh Khống Thut, công pháp trung cấiep. NghỉfYT ngơi lấRJRy sứZtc một lát, hắHhun hi vọng buổi chiu sẽ may mắCdVn tốt đmgẹp.

Lúc này các tu sĩKu cấQep đCdVu trở v dịJFCch quán, các bữdHca ăn ở đdây đgCOu cung cấHdp min phí, hương vịuN cũng không t.

Lâm Hiên ăn xong t sớm hin ngồi uống trà tạkfYi đuNNi sảJFCnh lầCHu hai xem có nghe ngóng đKhIược tin tứYZmc gì hữJFCu dụng chăng.

Chọn một chỗ gầGn ca sổ, hắdn thưởng thứKuc chén trà nhìn ra ngoài ta như đyCiang ngắnm cảCpnh, kỳ thc là đXXBang chăm chú lắGng nghe.

Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giảHd có thầHdn thứYZmc cườfYTng đTzhqi thì tr phi là đVKjối phương dùng pháp lc truyn âm còn không thì vn nghe rấBdt rành mạjBxch.

"Hắofgc hắdHcc, hội đKhIVKju giá lúc trưa các ngươi có tới không? "

Một âm thanh rấYZmt lớn vang lên khiến đRJRám tu sĩFCH chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắIt qua, đuGó là một hán t thô lu vn bố y tán tu.

"Chng lẽ lão ca cũng tham d sao? " Một thiếu niên mp mạNp bên cạRJRnh lên tiếng vẻ mt đmghqy kính ngưỡng.

Song đdHciei hán lạZti đofgỏ mt: "Chúng ta là tán tu đuNâu có khảRJR năng tranh chấnp, ta chỉBd tới đCHó xem náo nhit thôi"

Chúng tu sĩdHc đFCHu ồ lên, nhấmgt thờfYTi mấBht hứdng thú lạfyki quay lạdHci dùng trà uống rượu.

"Này, các ngươi nghe ta nói không" ĐkfYi hán thấCpy đhám ngườCdVi không thèm đqCp ý lin vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vt phẩqm tham gia đVKjCHu giá đfyku là vô cùng trân quý, trưa nay đieã xuấJFCt hin ba kin hạVKj phẩJFCm Linh Khí, hai kin trung phẩIIm Linh Khí và một kin thượng phẩkQKm Linh Khí"

NhắHhuc tới linh khí chúng tu sĩdHc chung quanh lạuNi bịn hấhp dn. ĐVKji bộ phn ở đHdây tuy chưa thấcvy qua song đKhIã đxdược nghe trưởng bối kểxd lạqi uy lc kinh ngườIi của nó.

"Ài, không ngờh xuấBdt hin linh khí. Sớm biết vy ta sẽ không đYYi dạCumo ở quầIy hàng mà tới đIIó, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đGvi khai nhãn giới. "

"H, ngươi cho rằhng sẽ d dàng xem như vy sao, muốn tiến vào trườJFCng bán đBokmgu giá trước tiên cầVKjn nộp một viên tẩyCiy tủy đKhIan làm l phí" Một lão giảjBx ở trong góc lạvnh lùng nói.

Nghe nói vy nhóm tán tu trợn mắKhIt há mồm, chỉh xem mà cũng mấBokt một viên đuNan dược, nhấKut thờCumi ánh mắHdt của bọn họ đCumu đCpổ dồn v phía đCumxdi hán có chút hâm mộ song chút có chút tứofgc gin, vì đGRJR sướng mắnt mà lãng phí một viên đnan dược trân quý đuGúng là một tên phá gia chi t.

Song lúc này cảjBx đKuám lin tranh nhau hỏi thăm, đYZmKui hán trảyCi lờdi liên tục khiến nước miếng bắCdVn ra như mưa.

"Các ngươi chưa đRJRược thấBoky uy lc của linh khí, chỉkQK cầqn một kích đJFCã đkQKem một khối c thạuGch ngàn cân đIánh thành bột phấKhIn, mà đfYTây chỉCp là trung phẩiem linh khí thôi…"

Đám ngườmgi lạiei thấiet thầvn chăm chú lắieng nghe.

"Vy thì mấNy kin linh khí đKuó cuối cùng thuộc v ai? "

"Còn có thểBd là ai, đTzương nhiên phảTzi là các tông phái thc lc cườhqng đyCiCdVi, còn tu tiên gia tộc tim lc hùng hu cũng thu vào hạyCi phẩiem linh khí. Chng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "

"Nói cho cùng cho dù có đieủ số đBdan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dn tới họa sát thân"

LờBdi này ai ai cũng rõ ràng, cảCp đgCOám lạYZmi thầHdm le lưỡi. ĐIIi hán lạNi nói v hội đHdnu giá bảKuo vt phiên buổi chiu nay, lúc đmgó bảFCHo vấiet xuấht ra càng trân quý, có cảmn cc phẩVKjm linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.

Lâm Hiên nhấIIp trà va khóe ming khẽ cườJFCi. Một kin hạgCO phẩCpm linh khí đVKjã khiến đCHám ngườTzi ở đXXBây đIIỏ mắqt. Còn hắCpn có tới ba kin, trong có kém nhấkfYt là trung phẩRJRm thm chí còn có cảBh cc phẩdm.

Song muốn phát huy hoàn toàn uy lc của chúng cầFCHn phảgCOi có Khống Linh Thut. Nghĩxd tới đcvây lòng quyết tâm của hắIIn lạOMi gia tăng.

Khi bầBoku không khí va giảCdVm náo nhit đHdi một chút thì một giọng nói lạxdnh lùng truyn vào:
"H, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chảuG nói chứYZm đdến ngay cảkfY vt phẩdm giao dịkQKch cũng đuGã đVKjược ngườofgi đTzGnh sẵhqn"

"Đã đXXBược ngườkQKi đhqZtnh sẵIn? " Đám tu sĩZt nghe đCumược thấBht kinh, dõi mắfYTt sang lão giảfyk đyCiang ngồi uống rượu trong góc.

"ĐBoko hữGu, lờOMi va rồi có ý gì? " Không cầRJRn Lâm Hiên mở ming, t nhiên có kẻ lòng dạFCH hiếu kì hỏi.

Lão giảofg đdưa tay rốt một chung rượu uống cạCpn rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấYYp, tr Ngọc Vân Công trân quý nhấgCOt đdược đCHem ra đhHhuu giá thì các công pháp khác đCdVu đHdược bán tạmni hội giao dịfykch t do"

Chúng tu sĩd gt đFCHHhuu, trong ngọc giảIn cũng đQeã giới thiu qua vic này.

"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đmgã có ba công pháp đNược các tu tiên gia tộc đJFCt trước. "

"Đây không phảGi là đcvi ngược quy củ hay sao? "

"H, quy củ cái rắmgm chó!" Lão giảcv cườcvi trào phúng: "Các vịOM tới tham gia đfykdi hội, chắxdc cũng không phảofgi ngườcvi mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới s dụng quy củ đofgfyk hành s t bao giờI vy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phảBhi là bằjBxng thế lc đdJFC hoành hành bá đhno sao. "

NhấOMt thờCumi đQeám ngườgCOi trở nên trầCdVm lng. Cho dù bấyCit mãn nhưng có thểv làm gì đhqược?

"Cho dù sắnp xếp thì đgCOã sao, dù sao công pháp trung cấQep này tu sĩFCH Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cầCHn! "

"ĐBdo hữdu nói chí phảNi, tán tu thì mấdy ngườuNi có thểFCH Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấiep với chúng ta cũng chỉKu là phế vt mà thôi"

"Không sai, quảYYn nhiu vic thế làm gì, mau rót rượu! "

Dùng lnh bài giảxdi khai cấuNm chế vào phòng, sắfykc mt Lâm Hiên trở nên âm trầkQKm. Hắcvn nằdm trên giườkfYng im lng không nói. Không ngờd s tình lạyCii trở nên phứKuc tạdp thế này.

Khi đnọc qua vic giao dịmnch hội buổi chiu sẽ đmnưa ra bốn bảNn công pháp trung cấCdVp thì tâm tình của Lâm Hiên rấFCHt tốt. Số lượng có tới bốn bảIn thì vic mua đOMược một trong số đuGó là Linh Khống Thut cũng có hy vọng.

Nhưng hin tạQei…

Theo như lão giản kia nói thì trong số bốn bảxdn đhqó đkQKã có ba bảkfYn bịkfY các tu tiên gia tộc thao túng trước, vy chỉdHc còn một bảvn duy nhấFCHt, như vy khó khăn sẽ tăng lên gấdHcp bội.

LắGc đcvfYTu giờd có nghĩBh ngợi cũng vô ích, đCpã đdến đBdây rồi thì còn một bảQen cũng phảGi mua cho đYZmược. Lâm Hiên lin khoanh chân ngồi xuống đkQKCp tọa khôi phục pháp lc cùng tinh thầCumn. Có trờofgi mới biết trong hội giao dịnch có xảIy ra xung đXXBột hay không.

Sau na canh giờkQK, hắcvn đYYã có mt trước ca chính của quảFCHng trườVKjng, nhữvng tu sĩdHc đcvến sớm đhã hơn trăm ngườCdVi. chứieng tỏ bọn họ thèm muốn bảno vt cũng chng kém Lâm Hiên.

PhầjBxn lớn đofgu là ngườCdVi của tu tiên gia tộc, chỉBok có lác đuGác vài tán tu mà thôi.

Lâm Hiên chiếm lấIIy một cái vịhq trí gầvn phía trên quan sát tu sĩq xung quanh, đdHcáng tiếc cảmn đOMám này lạVKji im lìm như tượng cảkfY.

Một lát sau, một tu sĩdHc vn phục trang Lăng Vân Môn đkfYi ra, ôm quyn hướng xuống đdám ngườBoki nói: "Hoan nghênh các vịuG đTzồng đofguGo. Giao dịJFCch buổi chiu xin bắCpt đfYTvu…"

Song các tu tiên giảCH đZtâu còn tâm tình nghe hắcvn nói dông dài. Sau khi thấny cấOMm chế của quảFCHng trườmgng khai mở đHhuám ngườdi lin ùn ùn tiến vào.

Lâm Hiên cũng không chịCdVu thua kém nhanh chóng đgCOi v phía nam, nơi có quầBoky hàng bày bán công pháp trung cấBokp như đfykã đmnược giới thiu trong ngọc giảmnn.

"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " ThấCdVy trên quầGy hàng vn một cái ngọc giảYZmn Lâm Hiên lin thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mt vn thảcvn nhiên.

"Ngươi? " Gã tu sĩJFC Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phảjBxi chỉI có tu sĩCdV Trúc Cơ kỳ mới cầien công pháp trung cấHdp sao?

Lâm Hiên hấuGt hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? "

Bộ dáng cao ngạfYTo của Lâm Hiên lp tứnc khiến đxdối phương bịjBx chấHhun nhiếp, tuy trang phục chỉdHc là tán tu nhưng tên kia thấOMy hắHdn khí vũ bấFCHt phàm, phân na là phía sau còn có sư phụ lợi hạCdVi chống lưng cũng nên. ChắuGc là hắQen mua công pháp này cho lão sư! thái đOMộ của gã chưởng chầHdy trở nên nhit tình cườyCii nói: "Một trăm năm mươi viên hạq phẩCHm Tẩmny Tủy Đan".

Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉVKjm cườmni. Chỉie còn một bảCHn nếu không nhanh, không cao ngạjBxo thì muốn mua cũng rấmgt khó. Còn chưa xuấYYt hin khách nhân khác xem ra vic mình sớm là một la chọn đmgúng đyCimnn.

Lâm Hiên đHdưa tay vào trong ngc đBhang muốn lấhy đJFCan dược ra thì đCpột nhiên t phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên Tẩmgy Tủy Đan hạQe phẩkfYm, Băng Tâm Quyết này ta mua. "

Trong lòng Lâm Hiên git mình, không ngờJFC đVKjã đCdVến nước này lạfYTi còn gp trắCumc trở. ThầgCOn sắGc hắFCHn không chút thay đBokổi, ngoảZtnh đmndHcu lạIi chỉBok thấBoky một tên thanh niên khoảXXBng hai hơn hai mươi vn y phục gấBhm vóc kiểQeu thế gia, là không cầBokn phảOMi nói là một Linh Động kỳ tu tiên giảv của tu tiên gia tộc nào đNó.

Vù! Hai bình ngọc đxdược ném v phía quầuGy hàng, sau đQeó thanh niên đni tới.

"Khoan đCpã! " Lâm Hiên lắYYc mình chắTzn trước mt hắHhun.

"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạJFCo ngh hỏi.

“Quy củ trước sau ngươi có biết không?” Tên kia đBdã chng nểfyk mt thì Lâm Hiên cũng chng cầdn khách khí nói.

"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua đdược công pháp trung cấCump à? " Tên mt thanh niên công t kia tràn đyCicvy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đhoạht cùng Yến gia chúng ta sao?"

Yến gia? một gia tộc tu tiên bc trung khoảvng chng mấkQKy chục tu sĩhq. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đyCiBhi viên mãn, chỉBok cách Trúc Cơ kỳ một bước.

Lâm Hiên cũng đCdVã nghe qua v Yến gia này. HắdHcn lấBhy đCuman dược t trong ngc ra và nói: "Ta trảCum một trăm sáu mươi viên TẩkQKy Tủy Đan hạuG phẩuNm! "

Sở dĩd Lâm Hiên phảKui đnưa ra nhiu hơn vì nếu cùng một giá thì khng đvdHcnh chưởng quầkfYy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá