Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảrlJ: Huyn Vũ

Quyểmun 1: Phiêu Vân Cốc
Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấbmGp

DịVIch: minhnhonguoita
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu


Sáng sớm hôm sau trên núi đQYã đuuVông nghịMt tu tiên giảVqQ. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giảpTLi tán, bắqot đTYmOzu bán bảjMo vt trong môn lấrBry nhữOzng yếu phẩrlJm cầzn thiết cho cuộc sống đmWMi thườLbbng sắBNp tới. Lâm Hiên thứOzc dy rấRft sớm, sau khi đoi tới quảLbbng trườung thì phát hin ở đQaây đVqQã vô cùng đEZNông đuuVzo.

Trong ngọc giảxNyn kia cũng đbNã có ghi các hoạot đYrEộng trong ngày hôm nay.

BảQYo vt giao dịzch hội đimOược chia làm hình thứEZNc, đbNEZNu giá và t do chọn la. Trước tiên nói v đTYmrlJu giá, đVIồ vt đOzương nhiên là bao vt cao cấVqQp như Linh Khí, tài liu, còn có thú noãn chính là trứYrEng của yêu thú còn chưa nhn chủ.

Có thểY bảTYmo vt ở đxNyzu giá có giá trịVqQ rấNot lớn nên khng đLbbInh là sẽ bịo Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, ĐmiHo Phù sơn… các môn phái giành lấmWy trước tiên.

Hình thứOzc thứjM hai là t do chọn la, nhóm ngườeyi Lăng Vân môn phảeyi bán các bảmuo vt của môn phái đzbqQ chúng tu sĩRRp chọn la.

Tuy bảIo vt tốt nhấltVt đNoã đzem đui đNobNu giá nhưng tích lũy mấrBry ngàn năm của Lăng Vân môn vn không thểJi xem thườNng, ngườYrEi mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giảz.

Trong ngọc giảIn đldã giới thiu rấpTLt rõ ràng, đpTLã kểBlm rõ chi tiết của nhữOzng vt phẩuuVm muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảYm đEZNược nhiu sứJic lc đHxui tìm hiểGXu.

ĐJio qua một chút hắNn đyzã tìm đLbbược nơi bán các loạNoi công pháp, công pháp cơ bảGXn ở đltVây khoảuong mườRfi mấYrEy loạNi, Lâm Hiên cũng có chút đuộng tâm, trong môn hắzn chỉqn cấup loạltVi công pháp tầqom thườqong, Nếu như có thểjM mua đltVược công pháp cơ bảbNn tinh diu đZZến lúc đldó tốc đqnộ tu luyn sẽ nhanh hơn.

Các môn phái và gia tộc tu tiên đTYmương nhiên không đeyVI mấbmGy thứbqQ này vào mắzt còn tán tu nghèo thì lấRfy đuuVâu ra đIan dược mà trao đuuVổi. Cho nên đbNây là thuộc nhữmbeng thứbqQ khó bán nhấBNt, phụ trách quầQYy hàng là một gã đmbe t cấxNyp thấbmGp khoảrlJng hơn hai mươi.

Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạzp bàn hơn mườrlJi ngọc giảLbbn có ký hiu riêng trên đbmGó viết rõ ràng tên công pháp:

"Hồn Thiên thut" "T Dương kình" "Nhu Mộc công"

Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".

Cũng là trùng hợp, trước kia tạzi TrĩQa Ưng Các hắMn tng nghe giảyzng một vịmW cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thứmbec uyên thâm đtjRàm lun qua các công pháp cơ bảZZn của mấQay tông phái bên trong Duyn Châu.
truyn copy t tunghoanh.com
Tuy thc lc của Phiêu Vân Cốc là mạHxunh nhấRft song so v đEZN t cấup thấIp thì Lăng Vân môn cũng không h kém.

Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đBNu có đeyiểMm mạVInh riêng, đRfu là công pháp cơ bảVIn tốt nhấHxut.

Cầom lấIy ngọc giảVqQn có ba chữEZN Lăng Vân quyết đTYmem thầzn thứmiHc rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩmiHng đNeyu tùy tin nói: "Đoo hữrBru ra giá bao nhiêu? "

"Ba mươi viên hạHxu phẩOzm TẩrBry Tủy Đan" Tên đNo t kia chắLbbc là vic bổn môn nên có chút buồn bã, đGXQYu cũng không ngẩbmGng lên đqnáp.

"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấBlmy t trong ngườEZNi ra ba cái bình ngọc đQat lên, sau khi đuối phương kiểqom tra xong lin quay ngườeyi rờuuVi đEZNi, cảjM quá trình mấldt chưa đOzHxuy một khắtjRc.

HắZZn tiếp tục đmbei dạmuo trong thịbN tp một lát hắltVn lin trở v dịmiHch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết va mua đOzược, Mục đZZích của hắltVn chính là Linh Khống Thut, công pháp trung cấRfp. NghỉJi ngơi lấHxuy sứuoc một lát, hắYn hi vọng buổi chiu sẽ may mắQYn tốt đBNẹp.

Lúc này các tu sĩQY cấMp đqnu trở v dịbqQch quán, các bữbNa ăn ở đfây đbNu cung cấltVp min phí, hương vịqo cũng không t.

Lâm Hiên ăn xong t sớm hin ngồi uống trà tạmbei đbqQLbbi sảjMnh lầmiHu hai xem có nghe ngóng đqnược tin tứMc gì hữOzu dụng chăng.

Chọn một chỗ gầrlJn ca sổ, hắldn thưởng thứRRpc chén trà nhìn ra ngoài ta như đfang ngắLbbm cảJinh, kỳ thc là đmiHang chăm chú lắqong nghe.

Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giảz có thầRfn thứuc cườEZNng đfzi thì tr phi là đrlJối phương dùng pháp lc truyn âm còn không thì vn nghe rấRft rành mạYch.

"HắVqQc hắLbbc, hội đYtjRu giá lúc trưa các ngươi có tới không? "

Một âm thanh rấeyt lớn vang lên khiến đmWám tu sĩxNy chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắltVt qua, đbmGó là một hán t thô lu vn bố y tán tu.

"Chng lẽ lão ca cũng tham d sao? " Một thiếu niên mp mạTYmp bên cạyznh lên tiếng vẻ mt đRfzy kính ngưỡng.

Song đZZBlmi hán lạrlJi đmiHỏ mt: "Chúng ta là tán tu đZZâu có khảqn năng tranh chấYrEp, ta chỉey tới đQaó xem náo nhit thôi"

Chúng tu sĩimO đqou ồ lên, nhấldt thờJii mấIt hứVIng thú lạmbei quay lạBlmi dùng trà uống rượu.

"Này, các ngươi nghe ta nói không" Đqni hán thấQay đtjRám ngườBlmi không thèm đHxuNo ý lin vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vt phẩfm tham gia đuuVJiu giá đVIu là vô cùng trân quý, trưa nay đuã xuấMt hin ba kin hạbmG phẩVqQm Linh Khí, hai kin trung phẩqom Linh Khí và một kin thượng phẩltVm Linh Khí"

NhắNoc tới linh khí chúng tu sĩM chung quanh lạtjRi bịI hấop dn. ĐtjRi bộ phn ở đHxuây tuy chưa thấfy qua song đMã đbmGược nghe trưởng bối kểo lạzi uy lc kinh ngườuoi của nó.

"Ài, không ngờVI xuấltVt hin linh khí. Sớm biết vy ta sẽ không đMi dạqno ở quầVqQy hàng mà tới đLbbó, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đmiHIi khai nhãn giới. "

"H, ngươi cho rằqnng sẽ d dàng xem như vy sao, muốn tiến vào trườltVng bán đuuuVu giá trước tiên cầBlmn nộp một viên tẩbNy tủy đmiHan làm l phí" Một lão giảEZN ở trong góc lạyznh lùng nói.

Nghe nói vy nhóm tán tu trợn mắYt há mồm, chỉNo xem mà cũng mấVIt một viên đBlman dược, nhấxNyt thờEZNi ánh mắRft của bọn họ đNu đVIổ dồn v phía đeyYi hán có chút hâm mộ song chút có chút tứmiHc gin, vì đQYbN sướng mắuot mà lãng phí một viên đmiHan dược trân quý đYúng là một tên phá gia chi t.

Song lúc này cảHxu đQaám lin tranh nhau hỏi thăm, đeybmGi hán trảM lờVIi liên tục khiến nước miếng bắjMn ra như mưa.

"Các ngươi chưa đyzược thấyzy uy lc của linh khí, chỉRf cầeyn một kích đVqQã đTYmem một khối c thạmbech ngàn cân đldánh thành bột phấun, mà đQaây chỉVqQ là trung phẩTYmm linh khí thôi…"

Đám ngườQYi lạbqQi thấpTLt thầimOn chăm chú lắzng nghe.

"Vy thì mấldy kin linh khí đuoó cuối cùng thuộc v ai? "

"Còn có thểo là ai, đBNương nhiên phảyzi là các tông phái thc lc cườtjRng đLbbmbei, còn tu tiên gia tộc tim lc hùng hu cũng thu vào hạTYm phẩom linh khí. Chng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "

"Nói cho cùng cho dù có đyzủ số đfan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dn tới họa sát thân"

Lờzi này ai ai cũng rõ ràng, cảbN đQYám lạNi thầNom le lưỡi. ĐuuVi hán lạmui nói v hội đzmuu giá bảVIo vt phiên buổi chiu nay, lúc đzó bảrBro vấRft xuấbmGt ra càng trân quý, có cảBN cc phẩeym linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.

Lâm Hiên nhấbNp trà va khóe ming khẽ cườIi. Một kin hạbmG phẩEZNm linh khí đHxuã khiến đimOám ngườqni ở đqnây đzỏ mắNt. Còn hắbNn có tới ba kin, trong có kém nhấYrEt là trung phẩVqQm thm chí còn có cảld cc phẩimOm.

Song muốn phát huy hoàn toàn uy lc của chúng cầon phảNi có Khống Linh Thut. NghĩbN tới đRRpây lòng quyết tâm của hắbNn lạMi gia tăng.

Khi bầpTLu không khí va giảpTLm náo nhit đuoi một chút thì một giọng nói lạMnh lùng truyn vào:
"H, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chảyz nói chứmu đfến ngay cảmbe vt phẩHxum giao dịMch cũng đVqQã đxNyược ngườzi đyzeynh sẵHxun"

"Đã đBlmược ngườfi đTYmbmGnh sẵrlJn? " Đám tu sĩtjR nghe đNược thấVqQt kinh, dõi mắtjRt sang lão giảqo đIang ngồi uống rượu trong góc.

"Đuoo hữuuVu, lờfi va rồi có ý gì? " Không cầYrEn Lâm Hiên mở ming, t nhiên có kẻ lòng dạz hiếu kì hỏi.

Lão giảtjR đmuưa tay rốt một chung rượu uống cạon rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấJip, tr Ngọc Vân Công trân quý nhấldt đrBrược đBNem ra đmbezu giá thì các công pháp khác đimOu đfược bán tạxNyi hội giao dịoch t do"

Chúng tu sĩxNy gt đlduuVu, trong ngọc giảqon cũng đimOã giới thiu qua vic này.

"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đoã có ba công pháp đrlJược các tu tiên gia tộc đjMt trước. "

"Đây không phảNi là đRfi ngược quy củ hay sao? "

"H, quy củ cái rắmWm chó!" Lão giảmiH cườuoi trào phúng: "Các vịltV tới tham gia đJiZZi hội, chắxNyc cũng không phảoi ngườrBri mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới s dụng quy củ đBNz hành s t bao giờQY vy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phảjMi là bằZZng thế lc đyzld hoành hành bá đimOltVo sao. "

Nhấzt thờzi đjMám ngườGXi trở nên trầGXm lng. Cho dù bấGXt mãn nhưng có thểbqQ làm gì đmbeược?

"Cho dù sắpTLp xếp thì đzã sao, dù sao công pháp trung cấrBrp này tu sĩVqQ Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cầLbbn! "

"ĐVqQo hữNou nói chí phảqni, tán tu thì mấYrEy ngườtjRi có thểo Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấYp với chúng ta cũng chỉYrE là phế vt mà thôi"

"Không sai, quảeyn nhiu vic thế làm gì, mau rót rượu! "

Dùng lnh bài giảZZi khai cấzm chế vào phòng, sắYrEc mt Lâm Hiên trở nên âm trầum. HắBlmn nằqom trên giườyzng im lng không nói. Không ngờuo s tình lạRfi trở nên phứZZc tạBNp thế này.

Khi đeyọc qua vic giao dịltVch hội buổi chiu sẽ đbqQưa ra bốn bảbNn công pháp trung cấbqQp thì tâm tình của Lâm Hiên rấRft tốt. Số lượng có tới bốn bảimOn thì vic mua đimOược một trong số đQaó là Linh Khống Thut cũng có hy vọng.

Nhưng hin tạoi…

Theo như lão giảjM kia nói thì trong số bốn bảjMn đEZNó đoã có ba bảmun bịZZ các tu tiên gia tộc thao túng trước, vy chỉRf còn một bảldn duy nhấut, như vy khó khăn sẽ tăng lên gấGXp bội.

LắtjRc đimOJiu giờVqQ có nghĩey ngợi cũng vô ích, đyzã đoến đxNyây rồi thì còn một bảqon cũng phảui mua cho đNược. Lâm Hiên lin khoanh chân ngồi xuống đRRpY tọa khôi phục pháp lc cùng tinh thầimOn. Có trờuuVi mới biết trong hội giao dịuoch có xảrBry ra xung đuột hay không.

Sau na canh giờimO, hắIn đfã có mt trước ca chính của quảNong trườOzng, nhữmung tu sĩz đltVến sớm đTYmã hơn trăm ngườBNi. chứmWng tỏ bọn họ thèm muốn bảuo vt cũng chng kém Lâm Hiên.

Phầqnn lớn đTYmu là ngườNi của tu tiên gia tộc, chỉTYm có lác đEZNác vài tán tu mà thôi.

Lâm Hiên chiếm lấmWy một cái vịbqQ trí gầimOn phía trên quan sát tu sĩtjR xung quanh, đEZNáng tiếc cảmu đIám này lạzi im lìm như tượng cảrlJ.

Một lát sau, một tu sĩf vn phục trang Lăng Vân Môn đMi ra, ôm quyn hướng xuống đVqQám ngườIi nói: "Hoan nghênh các vịey đuoồng đeyYo. Giao dịBlmch buổi chiu xin bắeyt đqnltVu…"

Song các tu tiên giảz đbNâu còn tâm tình nghe hắon nói dông dài. Sau khi thấfy cấltVm chế của quảrlJng trườYng khai mở đxNyám ngườmWi lin ùn ùn tiến vào. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Lâm Hiên cũng không chịIu thua kém nhanh chóng đtjRi v phía nam, nơi có quầfy hàng bày bán công pháp trung cấxNyp như đuã đNược giới thiu trong ngọc giảIn.

"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " ThấBNy trên quầrBry hàng vn một cái ngọc giảtjRn Lâm Hiên lin thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mt vn thảRRpn nhiên.

"Ngươi? " Gã tu sĩmu Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phảGXi chỉM có tu sĩRf Trúc Cơ kỳ mới cầYn công pháp trung cấEZNp sao?

Lâm Hiên hấIt hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? "

Bộ dáng cao ngạMo của Lâm Hiên lp tứimOc khiến đVIối phương bịmu chấIn nhiếp, tuy trang phục chỉmiH là tán tu nhưng tên kia thấpTLy hắMn khí vũ bấRft phàm, phân na là phía sau còn có sư phụ lợi hạui chống lưng cũng nên. ChắpTLc là hắmiHn mua công pháp này cho lão sư! thái đZZộ của gã chưởng chầOzy trở nên nhit tình cườVIi nói: "Một trăm năm mươi viên hạyz phẩbmGm Tẩeyy Tủy Đan".

Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉNm cườBNi. ChỉVqQ còn một bảNn nếu không nhanh, không cao ngạYrEo thì muốn mua cũng rấuot khó. Còn chưa xuấot hin khách nhân khác xem ra vic mình sớm là một la chọn đNúng đbqQBlmn.

Lâm Hiên đqnưa tay vào trong ngc đmbeang muốn lấQYy đJian dược ra thì đqnột nhiên t phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên TẩBNy Tủy Đan hạf phẩrBrm, Băng Tâm Quyết này ta mua. "

Trong lòng Lâm Hiên git mình, không ngờuuV đRfã đuến nước này lạeyi còn gp trắqoc trở. Thầmben sắJic hắmWn không chút thay đBNổi, ngoảtjRnh đmWTYmu lạbNi chỉo thấldy một tên thanh niên khoảong hai hơn hai mươi vn y phục gấbqQm vóc kiểIu thế gia, là không cầEZNn phảltVi nói là một Linh Động kỳ tu tiên giảrBr của tu tiên gia tộc nào đVIó.

Vù! Hai bình ngọc đqoược ném v phía quầLbby hàng, sau đrlJó thanh niên đimOi tới.

"Khoan đIã! " Lâm Hiên lắLbbc mình chắldn trước mt hắYn.

"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạBNo ngh hỏi.

“Quy củ trước sau ngươi có biết không?” Tên kia đpTLã chng nểVI mt thì Lâm Hiên cũng chng cầqnn khách khí nói.

"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua đQYược công pháp trung cấmup à? " Tên mt thanh niên công t kia tràn đbNZZy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đZZoạmiHt cùng Yến gia chúng ta sao?"

Yến gia? một gia tộc tu tiên bc trung khoảTYmng chng mấyzy chục tu sĩmW. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đmWoi viên mãn, chỉBlm cách Trúc Cơ kỳ một bước.

Lâm Hiên cũng đrlJã nghe qua v Yến gia này. HắOzn lấoy đNoan dược t trong ngc ra và nói: "Ta trảJi một trăm sáu mươi viên TẩjMy Tủy Đan hạqn phẩBlmm! "

Sở dĩGX Lâm Hiên phảoi đIưa ra nhiu hơn vì nếu cùng một giá thì khng đofnh chưởng quầltVy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá