Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảU: Huyn Vũ

Quyểven 1: Phiêu Vân Cốc
Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấNUp

Dịoch: minhnhonguoita
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu


Sáng sớm hôm sau trên núi đKFã đveông nghịKFt tu tiên giảEF. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giảBsvi tán, bắWovt đoou bán bảptDo vt trong môn lấtYy nhữTng yếu phẩQaRm cầTEn thiết cho cuộc sống đpHQaRi thườRHKng sắONp tới. Lâm Hiên thứoc dy rấDdt sớm, sau khi đILOi tới quảzpKng trườpHng thì phát hin ở đTEây đTã vô cùng đZTông đVMNptDo.

Trong ngọc giảRHKn kia cũng đoã có ghi các hoạJDNt đoộng trong ngày hôm nay.

Bảoo vt giao dịKcch hội đazIược chia làm hình thứZTc, đoBcpu giá và t do chọn la. Trước tiên nói v đkVou giá, đDkồ vt đtYương nhiên là bao vt cao cấptDp như Linh Khí, tài liu, còn có thú noãn chính là trứsscng của yêu thú còn chưa nhn chủ.

Có thểNl bảKFo vt ở đEFKFu giá có giá trịve rấLGt lớn nên khng đVMNvVlnh là sẽ bịNU Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, Đssco Phù sơn… các môn phái giành lấEFy trước tiên.

Hình thứZTc thứko hai là t do chọn la, nhóm ngườpHi Lăng Vân môn phảEFi bán các bảNlo vt của môn phái đeko chúng tu sĩspa chọn la.

Tuy bảdo vt tốt nhấDkt đptDã đHbem đptDi đONQaRu giá nhưng tích lũy mấKoy ngàn năm của Lăng Vân môn vn không thểF xem thườakTng, ngườvei mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giảBsv.

Trong ngọc giảQaRn điBiã giới thiu rấcKKt rõ ràng, đzpKã kểZT rõ chi tiết của nhữNlng vt phẩTm muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảlWJm điBiược nhiu sứFc lc đVMNi tìm hiểKFu.

ĐVoo qua một chút hắRHKn đvVlã tìm đKgược nơi bán các loạBsvi công pháp, công pháp cơ bảiBin ở đsscây khoảlng mườNli mấJDNy loạoi, Lâm Hiên cũng có chút đKoộng tâm, trong môn hắTn chỉVo cấlp loạakTi công pháp tầWovm thườazIng, Nếu như có thểE mua đBcpược công pháp cơ bảHbn tinh diu đkến lúc đDdó tốc đptDộ tu luyn sẽ nhanh hơn.

Các môn phái và gia tộc tu tiên đtYương nhiên không đKFKg mấiBiy thứNU này vào mắNUt còn tán tu nghèo thì lấDky đdâu ra đNUan dược mà trao đEFổi. Cho nên đkây là thuộc nhữMkng thứcQB khó bán nhấEFt, phụ trách quầspay hàng là một gã đKo t cấkp thấop khoảMkng hơn hai mươi.

Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạEFp bàn hơn mườKgi ngọc giảNln có ký hiu riêng trên đJDNó viết rõ ràng tên công pháp:

"Hồn Thiên thut" "T Dương kình" "Nhu Mộc công"

Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".

Cũng là trùng hợp, trước kia tạvVli TrĩcQB Ưng Các hắcQBn tng nghe giảVMNng một vịpZE cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thứDdc uyên thâm đDdàm lun qua các công pháp cơ bảEFn của mấFy tông phái bên trong Duyn Châu.

Tuy thc lc của Phiêu Vân Cốc là mạKonh nhấcKKt song so v đpH t cấvep thấKop thì Lăng Vân môn cũng không h kém.

Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đeu có đveiểONm mạHbnh riêng, đspau là công pháp cơ bảpHn tốt nhấMkt.

CầFm lấEy ngọc giảKgn có ba chữve Lăng Vân quyết đvVlem thầon thứazIc rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩveng đVMNtYu tùy tin nói: "ĐTEo hữlWJu ra giá bao nhiêu? "

"Ba mươi viên hạON phẩvem TẩzpKy Tủy Đan" Tên đWov t kia chắBcpc là vic bổn môn nên có chút buồn bã, đakTVou cũng không ngẩDkng lên đkoáp.

"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấLGy t trong ngườzpKi ra ba cái bình ngọc đFt lên, sau khi đFối phương kiểvVlm tra xong lin quay ngườFi rờTEi đVoi, cảT quá trình mấUt chưa đKozpKy một khắlc.

Hắsscn tiếp tục đUi dạFo trong thịazI tp một lát hắBsvn lin trở v dịILOch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết va mua đoược, Mục đoích của hắKon chính là Linh Khống Thut, công pháp trung cấVop. NghỉQaR ngơi lấJDNy sứRHKc một lát, hắen hi vọng buổi chiu sẽ may mắln tốt đTEẹp.

Lúc này các tu sĩTE cấep điBiu trở v dịTEch quán, các bữRHKa ăn ở đakTây đWovu cung cấJDNp min phí, hương vịk cũng không t.

Lâm Hiên ăn xong t sớm hin ngồi uống trà tạEFi đvVlKFi sảkonh lầzpKu hai xem có nghe ngóng đveược tin tứRHKc gì hữVou dụng chăng.

Chọn một chỗ gầEFn ca sổ, hắKon thưởng thứpHc chén trà nhìn ra ngoài ta như đNlang ngắvem cảKcnh, kỳ thc là đlang chăm chú lắtYng nghe.

Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giảvVl có thầBcpn thứDkc cườBsvng đJDNei thì tr phi là đcKKối phương dùng pháp lc truyn âm còn không thì vn nghe rấKFt rành mạakTch.

"HắKcc hắTEc, hội đFazIu giá lúc trưa các ngươi có tới không? "

Một âm thanh rấot lớn vang lên khiến đcQBám tu sĩWov chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắvet qua, đpHó là một hán t thô lu vn bố y tán tu.

"Chng lẽ lão ca cũng tham d sao? " Một thiếu niên mp mạNUp bên cạBsvnh lên tiếng vẻ mt đQaRdy kính ngưỡng.

Song đFoi hán lạKoi đlỏ mt: "Chúng ta là tán tu điBiâu có khảe năng tranh chấlWJp, ta chỉzpK tới đtYó xem náo nhit thôi"

Chúng tu sĩlWJ đou ồ lên, nhấONt thờdi mấKFt hứKgng thú lạHbi quay lạBsvi dùng trà uống rượu.

"Này, các ngươi nghe ta nói không" ĐHbi hán thấNly đNlám ngườptDi không thèm đKFssc ý lin vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vt phẩTm tham gia đBcpsscu giá đRHKu là vô cùng trân quý, trưa nay đLGã xuấkot hin ba kin hạo phẩvVlm Linh Khí, hai kin trung phẩZTm Linh Khí và một kin thượng phẩNlm Linh Khí"

NhắKFc tới linh khí chúng tu sĩo chung quanh lạakTi bịMk hấKgp dn. ĐtYi bộ phn ở đakTây tuy chưa thấBcpy qua song đlWJã đDkược nghe trưởng bối kểko lạki uy lc kinh ngườvVli của nó.

"Ài, không ngờNU xuấkot hin linh khí. Sớm biết vy ta sẽ không đBsvi dạBcpo ở quầEFy hàng mà tới đló, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đvespai khai nhãn giới. "

"H, ngươi cho rằONng sẽ d dàng xem như vy sao, muốn tiến vào trườKgng bán đNllWJu giá trước tiên cầln nộp một viên tẩJDNy tủy đHban làm l phí" Một lão giảLG ở trong góc lạspanh lùng nói.

Nghe nói vy nhóm tán tu trợn mắNlt há mồm, chỉLG xem mà cũng mấILOt một viên đvVlan dược, nhấakTt thờKgi ánh mắBcpt của bọn họ đdu đDdổ dồn v phía đKgLGi hán có chút hâm mộ song chút có chút tứazIc gin, vì đpZEcQB sướng mắvVlt mà lãng phí một viên đpZEan dược trân quý đtYúng là một tên phá gia chi t.

Song lúc này cảHb đWovám lin tranh nhau hỏi thăm, đTEFi hán trảMk lờMki liên tục khiến nước miếng bắTEn ra như mưa.

"Các ngươi chưa đFược thấpZEy uy lc của linh khí, chỉd cầRHKn một kích đcKKã đBsvem một khối c thạKcch ngàn cân đakTánh thành bột phấHbn, mà đONây chỉILO là trung phẩcKKm linh khí thôi…"

Đám ngườNUi lạLGi thấTt thầUn chăm chú lắBcpng nghe.

"Vy thì mấakTy kin linh khí đHbó cuối cùng thuộc v ai? "

"Còn có thểspa là ai, đZTương nhiên phảvei là các tông phái thc lc cườcKKng đEKci, còn tu tiên gia tộc tim lc hùng hu cũng thu vào hạiBi phẩKcm linh khí. Chng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "

"Nói cho cùng cho dù có đRHKủ số đONan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dn tới họa sát thân"

LờNUi này ai ai cũng rõ ràng, cảk đKgám lạMki thầcQBm le lưỡi. ĐBsvi hán lạEFi nói v hội đlWJou giá bảspao vt phiên buổi chiu nay, lúc đTó bảDko vấEt xuấHbt ra càng trân quý, có cảILO cc phẩEFm linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.

Lâm Hiên nhấKFp trà va khóe ming khẽ cườZTi. Một kin hạZT phẩpZEm linh khí đtYã khiến đBsvám ngườBsvi ở đJDNây đoỏ mắHbt. Còn hắLGn có tới ba kin, trong có kém nhấILOt là trung phẩBcpm thm chí còn có cảakT cc phẩFm.

Song muốn phát huy hoàn toàn uy lc của chúng cầMkn phảkoi có Khống Linh Thut. NghĩpZE tới đONây lòng quyết tâm của hắEFn lạcQBi gia tăng.

Khi bầkou không khí va giảWovm náo nhit đNli một chút thì một giọng nói lạWovnh lùng truyn vào: truyn copy t tunghoanh.com
"H, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chảZT nói chứBcp đDdến ngay cảzpK vt phẩtYm giao dịdch cũng đZTã đcQBược ngườJDNi đHbVMNnh sẵiBin"

"Đã đazIược ngườdi đHbTnh sẵZTn? " Đám tu sĩlWJ nghe đptDược thấEt kinh, dõi mắcKKt sang lão giảiBi đcKKang ngồi uống rượu trong góc.

"ĐKFo hữeu, lờcQBi va rồi có ý gì? " Không cầILOn Lâm Hiên mở ming, t nhiên có kẻ lòng dạNl hiếu kì hỏi. xem chương mới tạkoi tunghoanh(.)com

Lão giảpH đQaRưa tay rốt một chung rượu uống cạMkn rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấkp, tr Ngọc Vân Công trân quý nhấFt đtYược đDdem ra đKoBcpu giá thì các công pháp khác đlu điBiược bán tạvVli hội giao dịVoch t do"

Chúng tu sĩk gt đHbRHKu, trong ngọc giảTn cũng đZTã giới thiu qua vic này.

"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đHbã có ba công pháp đKFược các tu tiên gia tộc đpZEt trước. "

"Đây không phảRHKi là đTEi ngược quy củ hay sao? "

"H, quy củ cái rắpZEm chó!" Lão giảE cườspai trào phúng: "Các vịKg tới tham gia đcKKdi hội, chắZTc cũng không phảWovi ngườazIi mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới s dụng quy củ đBsvBcp hành s t bao giờON vy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phảKFi là bằazIng thế lc đBsvpH hoành hành bá đEazIo sao. "

Nhấlt thờQaRi điBiám ngườvei trở nên trầBcpm lng. Cho dù bấONt mãn nhưng có thểKg làm gì đKoược?

"Cho dù sắILOp xếp thì đNUã sao, dù sao công pháp trung cấpZEp này tu sĩDd Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cầvVln! "

"ĐTo hữVou nói chí phảpHi, tán tu thì mấKgy ngườNUi có thểMk Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấzpKp với chúng ta cũng chỉd là phế vt mà thôi"

"Không sai, quảZTn nhiu vic thế làm gì, mau rót rượu! "

Dùng lnh bài giảNUi khai cấDdm chế vào phòng, sắcKKc mt Lâm Hiên trở nên âm trầEm. HắcQBn nằvVlm trên giườUng im lng không nói. Không ngờMk s tình lạkoi trở nên phứWovc tạQaRp thế này.

Khi đptDọc qua vic giao dịDkch hội buổi chiu sẽ đVMNưa ra bốn bảKcn công pháp trung cấJDNp thì tâm tình của Lâm Hiên rấptDt tốt. Số lượng có tới bốn bảven thì vic mua điBiược một trong số đEó là Linh Khống Thut cũng có hy vọng.

Nhưng hin tạTEi…

Theo như lão giảDk kia nói thì trong số bốn bảpZEn đUó đDdã có ba bảven bịT các tu tiên gia tộc thao túng trước, vy chỉTE còn một bảkon duy nhấVot, như vy khó khăn sẽ tăng lên gấop bội.

LắcQBc đptDzpKu giờDk có nghĩazI ngợi cũng vô ích, đlWJã đlến đptDây rồi thì còn một bảpHn cũng phảcQBi mua cho đEược. Lâm Hiên lin khoanh chân ngồi xuống đvVlON tọa khôi phục pháp lc cùng tinh thầiBin. Có trờzpKi mới biết trong hội giao dịBcpch có xảky ra xung đRHKột hay không.

Sau na canh giờVo, hắKon đsscã có mt trước ca chính của quảZTng trườQaRng, nhữcKKng tu sĩssc đVMNến sớm đveã hơn trăm ngườKgi. chứeng tỏ bọn họ thèm muốn bảKoo vt cũng chng kém Lâm Hiên.

Phầsscn lớn đtYu là ngườBcpi của tu tiên gia tộc, chỉKc có lác đkác vài tán tu mà thôi.

Lâm Hiên chiếm lấWovy một cái vịHb trí gầLGn phía trên quan sát tu sĩJDN xung quanh, đONáng tiếc cảNU đpZEám này lạZTi im lìm như tượng cảE.

Một lát sau, một tu sĩMk vn phục trang Lăng Vân Môn đNli ra, ôm quyn hướng xuống đveám ngườoi nói: "Hoan nghênh các vịakT đBsvồng đNUoo. Giao dịlWJch buổi chiu xin bắzpKt điBidu…"

Song các tu tiên giảMk đcKKâu còn tâm tình nghe hắspan nói dông dài. Sau khi thấJDNy cấILOm chế của quảong trườong khai mở đTám ngườZTi lin ùn ùn tiến vào.

Lâm Hiên cũng không chịlWJu thua kém nhanh chóng đMki v phía nam, nơi có quầZTy hàng bày bán công pháp trung cấBsvp như đdã đJDNược giới thiu trong ngọc giảln.

"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " ThấcKKy trên quầly hàng vn một cái ngọc giảven Lâm Hiên lin thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mt vn thảEFn nhiên.

"Ngươi? " Gã tu sĩKo Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phảNUi chỉWov có tu sĩpH Trúc Cơ kỳ mới cầDdn công pháp trung cấMkp sao?

Lâm Hiên hấvVlt hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? "

Bộ dáng cao ngạONo của Lâm Hiên lp tứpZEc khiến đJDNối phương bịU chấlWJn nhiếp, tuy trang phục chỉNl là tán tu nhưng tên kia thấlWJy hắdn khí vũ bấvet phàm, phân na là phía sau còn có sư phụ lợi hạki chống lưng cũng nên. ChắQaRc là hắspan mua công pháp này cho lão sư! thái đdộ của gã chưởng chầBsvy trở nên nhit tình cườILOi nói: "Một trăm năm mươi viên hạZT phẩKom TẩILOy Tủy Đan".

Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉEFm cườcQBi. ChỉJDN còn một bảspan nếu không nhanh, không cao ngạcQBo thì muốn mua cũng rấiBit khó. Còn chưa xuấBsvt hin khách nhân khác xem ra vic mình sớm là một la chọn đNUúng đcQBTEn.

Lâm Hiên đeưa tay vào trong ngc đWovang muốn lấJDNy đkan dược ra thì đpHột nhiên t phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên TẩKoy Tủy Đan hạBcp phẩkom, Băng Tâm Quyết này ta mua. "

Trong lòng Lâm Hiên git mình, không ngờE đVoã đKoến nước này lạptDi còn gp trắec trở. ThầEFn sắpHc hắKFn không chút thay đvVlổi, ngoảazInh đpHVMNu lạpZEi chỉBcp thấakTy một tên thanh niên khoảeng hai hơn hai mươi vn y phục gấcKKm vóc kiểeu thế gia, là không cầEFn phảlWJi nói là một Linh Động kỳ tu tiên giảptD của tu tiên gia tộc nào đkó.

Vù! Hai bình ngọc đNUược ném v phía quầJDNy hàng, sau đzpKó thanh niên đZTi tới.

"Khoan đkoã! " Lâm Hiên lắKcc mình chắDkn trước mt hắcQBn.

"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạLGo ngh hỏi.

“Quy củ trước sau ngươi có biết không?” Tên kia đHbã chng nểcKK mt thì Lâm Hiên cũng chng cầkon khách khí nói.

"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua đKgược công pháp trung cấvVlp à? " Tên mt thanh niên công t kia tràn đWovVMNy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đKFoạHbt cùng Yến gia chúng ta sao?"

Yến gia? một gia tộc tu tiên bc trung khoảKong chng mấey chục tu sĩON. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đFJDNi viên mãn, chỉJDN cách Trúc Cơ kỳ một bước.

Lâm Hiên cũng đspaã nghe qua v Yến gia này. HắDkn lấFy đLGan dược t trong ngc ra và nói: "Ta trảRHK một trăm sáu mươi viên TẩakTy Tủy Đan hạLG phẩILOm! "

Sở dĩEF Lâm Hiên phảJDNi đONưa ra nhiu hơn vì nếu cùng một giá thì khng đazIQaRnh chưởng quầsscy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá