Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảPTZ: Huyn Vũ

QuyểVYJn 1: Phiêu Vân Cốc
Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấJScp

DịMxDch: minhnhonguoita
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu


Sáng sớm hôm sau trên núi đtRã đyOông nghịdt tu tiên giảS. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giảyOi tán, bắoot đOVxxPu bán bảXMqo vt trong môn lấFvy nhữPVHng yếu phẩYm cầrojn thiết cho cuộc sống đrojvi thườjFng sắop tới. Lâm Hiên thứRc dy rấxlt sớm, sau khi đXMqi tới quảBung trườFng thì phát hin ở đYây đYBOã vô cùng đCFtông đBuPPXo.

Trong ngọc giảMYn kia cũng đSMã có ghi các hoạot đHfiộng trong ngày hôm nay.

BảyOo vt giao dịiLch hội đlqDược chia làm hình thứSMc, đPTZyOu giá và t do chọn la. Trước tiên nói v đtRou giá, đoồ vt đPPXương nhiên là bao vt cao cấPVHp như Linh Khí, tài liu, còn có thú noãn chính là trứeng của yêu thú còn chưa nhn chủ.

Có thểlqD bảqHGo vt ở đVYJRu giá có giá trịHfi rấGot lớn nên khng đtRPTZnh là sẽ bịqHG Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, ĐXMqo Phù sơn… các môn phái giành lấey trước tiên.

Hình thứXMqc thứoo hai là t do chọn la, nhóm ngườGJGi Lăng Vân môn phảtRi bán các bảeo vt của môn phái đofD chúng tu sĩroj chọn la.

Tuy bảdo vt tốt nhấSt đrojã đCFtem đlqDi đcBDCu giá nhưng tích lũy mấfDy ngàn năm của Lăng Vân môn vn không thểHJ xem thườong, ngườtRi mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giảOV.

Trong ngọc giảyOn đYã giới thiu rấPTZt rõ ràng, đqSã kểDC rõ chi tiết của nhữJScng vt phẩoom muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảqFym đrojược nhiu sứBuc lc đMxDi tìm hiểZeu.

ĐfDo qua một chút hắqFyn đTdã tìm đOVược nơi bán các loạHfii công pháp, công pháp cơ bảxln ở đMxDây khoảJNlng mườHfii mấYy loạXMqi, Lâm Hiên cũng có chút đYộng tâm, trong môn hắFvn chỉTd cấTdp loạJNli công pháp tầSm thườPVHng, Nếu như có thểDC mua đOVược công pháp cơ bảHJn tinh diu đooến lúc đOVó tốc đoqMộ tu luyn sẽ nhanh hơn.

Các môn phái và gia tộc tu tiên đCFtương nhiên không đOVPVH mấFvy thứcB này vào mắHJt còn tán tu nghèo thì lấMYy đZeâu ra đqFyan dược mà trao đNoPổi. Cho nên đfDây là thuộc nhữHJng thứMY khó bán nhấMYt, phụ trách quầSMy hàng là một gã đroj t cấXMqp thấPVHp khoảtRng hơn hai mươi.

Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạGop bàn hơn mườPPXi ngọc giảYBOn có ký hiu riêng trên đXMqó viết rõ ràng tên công pháp:

"Hồn Thiên thut" "T Dương kình" "Nhu Mộc công"

Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".

Cũng là trùng hợp, trước kia tạJSci TrĩqHG Ưng Các hắMxDn tng nghe giảxlng một vịSM cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thứiLc uyên thâm đJScàm lun qua các công pháp cơ bảOVn của mấRy tông phái bên trong Duyn Châu.

Tuy thc lc của Phiêu Vân Cốc là mạSnh nhấet song so v đHfi t cấop thấMxDp thì Lăng Vân môn cũng không h kém.

Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đGou có đRiểrojm mạHJnh riêng, đFju là công pháp cơ bảSn tốt nhấXMqt.

CầYBOm lấGJGy ngọc giảxln có ba chữjF Lăng Vân quyết đHfiem thầDCn thứJScc rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩqHGng đfDOVu tùy tin nói: "Đrojo hữPVHu ra giá bao nhiêu? "

"Ba mươi viên hạo phẩCFtm TẩqSy Tủy Đan" Tên đfD t kia chắPTZc là vic bổn môn nên có chút buồn bã, đMxDPVHu cũng không ngẩiLng lên đGJGáp.

"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấqSy t trong ngườroji ra ba cái bình ngọc đHfit lên, sau khi điLối phương kiểHJm tra xong lin quay ngườJi rờMxDi đPPXi, cảVYJ quá trình mấCFtt chưa đJScDCy một khắDCc.

Hắdn tiếp tục đJNli dạoqMo trong thịXMq tp một lát hắyOn lin trở v dịrojch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết va mua đxlược, Mục đYBOích của hắxxPn chính là Linh Khống Thut, công pháp trung cấPPXp. Nghỉo ngơi lấrojy sứooc một lát, hắFn hi vọng buổi chiu sẽ may mắTdn tốt đRẹp.

Lúc này các tu sĩTd cấqHGp đqSu trở v dịyOch quán, các bữea ăn ở đFây đVYJu cung cấZep min phí, hương vịiL cũng không t.

Lâm Hiên ăn xong t sớm hin ngồi uống trà tạHfii đPTZHJi sảoqMnh lầPTZu hai xem có nghe ngóng đtRược tin tứTdc gì hữFju dụng chăng.

Chọn một chỗ gầqFyn ca sổ, hắNoPn thưởng thứoc chén trà nhìn ra ngoài ta như đOVang ngắlqDm cảYBOnh, kỳ thc là đyOang chăm chú lắoqMng nghe.

Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giảF có thầxxPn thứSc cườCFtng đMYJNli thì tr phi là đPTZối phương dùng pháp lc truyn âm còn không thì vn nghe rấiLt rành mạoqMch.

"HắBuc hắVYJc, hội đPVHOVu giá lúc trưa các ngươi có tới không? "

Một âm thanh rấFvt lớn vang lên khiến đVYJám tu sĩlqD chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắYt qua, đBuó là một hán t thô lu vn bố y tán tu.

"Chng lẽ lão ca cũng tham d sao? " Một thiếu niên mp mạBup bên cạiLnh lên tiếng vẻ mt đTdqSy kính ngưỡng.

Song đXMqvi hán lạRi đooỏ mt: "Chúng ta là tán tu đDCâu có khảY năng tranh chấyOp, ta chỉHJ tới đqSó xem náo nhit thôi"

Chúng tu sĩNoP đGou ồ lên, nhấyOt thờOVi mấjFt hứoong thú lạNoPi quay lạooi dùng trà uống rượu.

"Này, các ngươi nghe ta nói không" ĐJSci hán thấGoy đFjám ngườvi không thèm đGoY ý lin vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vt phẩoom tham gia đxliLu giá đroju là vô cùng trân quý, trưa nay đVYJã xuấOVt hin ba kin hạHfi phẩrojm Linh Khí, hai kin trung phẩoom Linh Khí và một kin thượng phẩem Linh Khí"

NhắMYc tới linh khí chúng tu sĩF chung quanh lạSi bịxxP hấrojp dn. Đei bộ phn ở đDrCây tuy chưa thấGJGy qua song đJã đFvược nghe trưởng bối kểo lạSMi uy lc kinh ngườfDi của nó.

"Ài, không ngờxl xuấNoPt hin linh khí. Sớm biết vy ta sẽ không đcBi dạTdo ở quầFjy hàng mà tới đTdó, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đJScei khai nhãn giới. "

"H, ngươi cho rằCFtng sẽ d dàng xem như vy sao, muốn tiến vào trườFng bán đooDrCu giá trước tiên cầGJGn nộp một viên tẩFjy tủy đMxDan làm l phí" Một lão giảd ở trong góc lạMxDnh lùng nói.

Nghe nói vy nhóm tán tu trợn mắTdt há mồm, chỉGo xem mà cũng mấTdt một viên đJan dược, nhấoot thờoqMi ánh mắNoPt của bọn họ đxlu đrojổ dồn v phía đRJNli hán có chút hâm mộ song chút có chút tứCFtc gin, vì đoqMFv sướng mắet mà lãng phí một viên đcBan dược trân quý đZeúng là một tên phá gia chi t.

Song lúc này cảoqM đRám lin tranh nhau hỏi thăm, đcBVYJi hán trảZe lờfDi liên tục khiến nước miếng bắtRn ra như mưa.

"Các ngươi chưa đeược thấHJy uy lc của linh khí, chỉTd cầCFtn một kích đOVã đHfiem một khối c thạxxPch ngàn cân đDCánh thành bột phấJScn, mà đNoPây chỉY là trung phẩTdm linh khí thôi…"

Đám ngườqSi lạdi thấBut thầoqMn chăm chú lắong nghe.

"Vy thì mấGJGy kin linh khí đqFyó cuối cùng thuộc v ai? "

"Còn có thểFv là ai, đYương nhiên phảPPXi là các tông phái thc lc cườdng đJxli, còn tu tiên gia tộc tim lc hùng hu cũng thu vào hạroj phẩYBOm linh khí. Chng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "

"Nói cho cùng cho dù có đooủ số đqFyan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dn tới họa sát thân"

LờJSci này ai ai cũng rõ ràng, cảGo đDCám lạOVi thầlqDm le lưỡi. ĐXMqi hán lạYi nói v hội đyOiLu giá bảrojo vt phiên buổi chiu nay, lúc đqSó bảvo vấrojt xuấZet ra càng trân quý, có cảyO cc phẩfDm linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.

Lâm Hiên nhấPTZp trà va khóe ming khẽ cườjFi. Một kin hạfD phẩqFym linh khí đoã khiến đlqDám ngườei ở đMYây đXMqỏ mắPTZt. Còn hắon có tới ba kin, trong có kém nhấqHGt là trung phẩfDm thm chí còn có cảJ cc phẩZem.

Song muốn phát huy hoàn toàn uy lc của chúng cầMYn phảqSi có Khống Linh Thut. Nghĩoo tới đJScây lòng quyết tâm của hắYBOn lạJSci gia tăng.

Khi bầDrCu không khí va giảMxDm náo nhit điLi một chút thì một giọng nói lạTdnh lùng truyn vào:
"H, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chảVYJ nói chứqFy đPTZến ngay cảGo vt phẩGJGm giao dịJScch cũng đFjã đFjược ngườooi đoYBOnh sẵiLn"

"Đã đxlược ngườSi đvPTZnh sẵxln? " Đám tu sĩR nghe đSMược thấRt kinh, dõi mắGot sang lão giảroj đqHGang ngồi uống rượu trong góc.

"ĐoqMo hữMxDu, lờZei va rồi có ý gì? " Không cầjFn Lâm Hiên mở ming, t nhiên có kẻ lòng dạGo hiếu kì hỏi.

Lão giảDC đJưa tay rốt một chung rượu uống cạdn rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấSMp, tr Ngọc Vân Công trân quý nhấHfit đMxDược điLem ra đDrCtRu giá thì các công pháp khác đxxPu đfDược bán tạfDi hội giao dịyOch t do"

Chúng tu sĩyO gt đetRu, trong ngọc giảvn cũng đPPXã giới thiu qua vic này.

"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đoã có ba công pháp đjFược các tu tiên gia tộc đVYJt trước. "

"Đây không phảJi là đjFi ngược quy củ hay sao? "

"H, quy củ cái rắCFtm chó!" Lão giảOV cườGoi trào phúng: "Các vịPTZ tới tham gia đDCvi hội, chắPVHc cũng không phảYi ngườcBi mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới s dụng quy củ đGoGJG hành s t bao giờiL vy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phảMYi là bằrojng thế lc đGJGJNl hoành hành bá đMxDMxDo sao. "

NhấCFtt thờHfii đYBOám ngườPTZi trở nên trầVYJm lng. Cho dù bấFvt mãn nhưng có thểZe làm gì đtRược?

"Cho dù sắop xếp thì đooã sao, dù sao công pháp trung cấop này tu sĩo Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cầon! "

"ĐYBOo hữFju nói chí phảPTZi, tán tu thì mấqFyy ngườei có thểMxD Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấxlp với chúng ta cũng chỉqHG là phế vt mà thôi"

"Không sai, quảfDn nhiu vic thế làm gì, mau rót rượu! "

Dùng lnh bài giảjFi khai cấPPXm chế vào phòng, sắOVc mt Lâm Hiên trở nên âm trầYm. HắJScn nằJNlm trên giườHJng im lng không nói. Không ngờHfi s tình lạSi trở nên phứec tạHfip thế này.

Khi đGJGọc qua vic giao dịPVHch hội buổi chiu sẽ đrojưa ra bốn bảtRn công pháp trung cấxlp thì tâm tình của Lâm Hiên rấYBOt tốt. Số lượng có tới bốn bảen thì vic mua đFược một trong số đFjó là Linh Khống Thut cũng có hy vọng.

Nhưng hin tạFvi…

Theo như lão giảHfi kia nói thì trong số bốn bảYBOn đqSó đDCã có ba bảYn bịY các tu tiên gia tộc thao túng trước, vy chỉqS còn một bảyOn duy nhấOVt, như vy khó khăn sẽ tăng lên gấFjp bội.

LắZec đHfiJu giờHJ có nghĩDrC ngợi cũng vô ích, đxxPã đtRến đJây rồi thì còn một bảfDn cũng phảHJi mua cho đfDược. Lâm Hiên lin khoanh chân ngồi xuống đZejF tọa khôi phục pháp lc cùng tinh thầGon. Có trờHfii mới biết trong hội giao dịMYch có xảMYy ra xung đlqDột hay không.

Sau na canh giờo, hắqSn đPVHã có mt trước ca chính của quảDrCng trườBung, nhữHJng tu sĩo đcBến sớm đPTZã hơn trăm ngườDCi. chứfDng tỏ bọn họ thèm muốn bảJNlo vt cũng chng kém Lâm Hiên.

PhầqFyn lớn đDrCu là ngườFvi của tu tiên gia tộc, chỉroj có lác đxxPác vài tán tu mà thôi.

Lâm Hiên chiếm lấjFy một cái vịDrC trí gầdn phía trên quan sát tu sĩPPX xung quanh, đSáng tiếc cảDC đooám này lạoi im lìm như tượng cảY.

Một lát sau, một tu sĩSM vn phục trang Lăng Vân Môn đJi ra, ôm quyn hướng xuống đvám ngườei nói: "Hoan nghênh các vịNoP đvồng đeTdo. Giao dịFch buổi chiu xin bắrojt đtRqHGu…"

Song các tu tiên giảxl đcBâu còn tâm tình nghe hắYn nói dông dài. Sau khi thấoqMy cấYBOm chế của quảHJng trườdng khai mở đOVám ngườei lin ùn ùn tiến vào. đMxDọc truyn mới nhấqHGt tạFi tung hoanh . com

Lâm Hiên cũng không chịXMqu thua kém nhanh chóng đHJi v phía nam, nơi có quầoy hàng bày bán công pháp trung cấTdp như đTdã đMYược giới thiu trong ngọc giảXMqn.

"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " Thấey trên quầJScy hàng vn một cái ngọc giảYBOn Lâm Hiên lin thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mt vn thảcBn nhiên.

"Ngươi? " Gã tu sĩHJ Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phảqHGi chỉPPX có tu sĩNoP Trúc Cơ kỳ mới cầVYJn công pháp trung cấop sao?

Lâm Hiên hấDrCt hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? "

Bộ dáng cao ngạJo của Lâm Hiên lp tứNoPc khiến đNoPối phương bịYBO chấDCn nhiếp, tuy trang phục chỉjF là tán tu nhưng tên kia thấFy hắRn khí vũ bấJt phàm, phân na là phía sau còn có sư phụ lợi hạJSci chống lưng cũng nên. ChắcBc là hắJNln mua công pháp này cho lão sư! thái đVYJộ của gã chưởng chầqFyy trở nên nhit tình cườGoi nói: "Một trăm năm mươi viên hạPTZ phẩfDm TẩqFyy Tủy Đan".

Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉMxDm cườvi. ChỉSM còn một bảFjn nếu không nhanh, không cao ngạTdo thì muốn mua cũng rấDCt khó. Còn chưa xuấXMqt hin khách nhân khác xem ra vic mình sớm là một la chọn đcBúng đPPXHfin.

Lâm Hiên đYBOưa tay vào trong ngc đVYJang muốn lấFy đPVHan dược ra thì đRột nhiên t phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên TẩSy Tủy Đan hạY phẩBum, Băng Tâm Quyết này ta mua. "

Trong lòng Lâm Hiên git mình, không ngờDrC đGJGã đxxPến nước này lạPVHi còn gp trắPTZc trở. ThầJNln sắZec hắPPXn không chút thay đPPXổi, ngoảJScnh đodu lạqSi chỉJNl thấSMy một tên thanh niên khoảPPXng hai hơn hai mươi vn y phục gấDCm vóc kiểPPXu thế gia, là không cầHJn phảZei nói là một Linh Động kỳ tu tiên giảJSc của tu tiên gia tộc nào đoqMó.

Vù! Hai bình ngọc đxlược ném v phía quầyOy hàng, sau điLó thanh niên đooi tới.

"Khoan đTdã! " Lâm Hiên lắJc mình chắFvn trước mt hắlqDn.

"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạDrCo ngh hỏi.

“Quy củ trước sau ngươi có biết không?” Tên kia đYBOã chng nểFj mt thì Lâm Hiên cũng chng cầPPXn khách khí nói.

"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua đqFyược công pháp trung cấYBOp à? " Tên mt thanh niên công t kia tràn đGJGqHGy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đCFtoạPPXt cùng Yến gia chúng ta sao?"

Yến gia? một gia tộc tu tiên bc trung khoảFjng chng mấyOy chục tu sĩoqM. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đFvMxDi viên mãn, chỉF cách Trúc Cơ kỳ một bước.
truyn đeược lấxly t website tung hoanh
Lâm Hiên cũng đJScã nghe qua v Yến gia này. HắVYJn lấBuy đqSan dược t trong ngc ra và nói: "Ta trảHJ một trăm sáu mươi viên Tẩooy Tủy Đan hạHfi phẩZem! "

Sở dĩyO Lâm Hiên phảCFti đTdưa ra nhiu hơn vì nếu cùng một giá thì khng đNoPMxDnh chưởng quầrojy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá