Trang chủ / Tiên Hiệp / Bách Luyện Thành Tiên / Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp

Bách Luyện Thành Tiên

Chương 14 : Tranh giành Công pháp trung cấp
Bách Luyn Thành Tiên
Tác giảLZc: Huyn Vũ

QuyểdAMn 1: Phiêu Vân Cốc
Chương 14: Tranh giành Công pháp trung cấNqsp

Dịvch: minhnhonguoita
Biên: Yến Linh Điêu
Nguồn: http://4vn.eu


Sáng sớm hôm sau trên núi đPã đnuông nghịRt tu tiên giảMw. Hôm nay chính là ngày Lăng Vân môn giảAsi tán, bắYRt đzIoiu bán bảMwo vt trong môn lấNqsy nhữEwEng yếu phẩsoZm cầPn thiết cho cuộc sống đvTRi thườOBLng sắANkp tới. Lâm Hiên thứymc dy rấcnvt sớm, sau khi đQi tới quảBPwng trườOBLng thì phát hin ở đcvây đnuã vô cùng đZDông đmRcymo.

Trong ngọc giảvn kia cũng đMwã có ghi các hoạZDt đoiộng trong ngày hôm nay.

Bảcvo vt giao dịNqsch hội đzIược chia làm hình thứEwEc, đZPomRcu giá và t do chọn la. Trước tiên nói v đcnvAsu giá, đPRồ vt đDương nhiên là bao vt cao cấZPop như Linh Khí, tài liu, còn có thú noãn chính là trứPRng của yêu thú còn chưa nhn chủ.

Có thểBPw bảzIo vt ở đRDZDu giá có giá trịeP rấBPwt lớn nên khng đpQANknh là sẽ bịeP Phiêu Vân cốc, Hỏa Linh môn, ĐNqso Phù sơn… các môn phái giành lấrsy trước tiên.

Hình thứAsc thứv hai là t do chọn la, nhóm ngườYRi Lăng Vân môn phảrsi bán các bảssho vt của môn phái đymv chúng tu sĩyV chọn la.

Tuy bảkyAo vt tốt nhấrst đAVã đhAmem đyVi đNqsZDu giá nhưng tích lũy mấnuy ngàn năm của Lăng Vân môn vn không thểD xem thườHynng, ngườYi mua chủ yếu là các gia tộc tu tiên và một ít tán tu khá giảsoZ.

Trong ngọc giảvn đYRã giới thiu rấMwt rõ ràng, đYRã kểHyn rõ chi tiết của nhữkyAng vt phẩePm muốn bán khiến Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, giảvTm đYược nhiu sứRc lc đpQi tìm hiểBPwu.

ĐEwEo qua một chút hắpQn đrsã tìm đzIược nơi bán các loạdAMi công pháp, công pháp cơ bảBPwn ở đANkây khoảRng mườAsi mấsYpy loạnBi, Lâm Hiên cũng có chút đRDộng tâm, trong môn hắsoZn chỉAs cấqzrp loạsoZi công pháp tầzIm thườQng, Nếu như có thểZD mua đBPwược công pháp cơ bảePn tinh diu đEwEến lúc đnBó tốc đPộ tu luyn sẽ nhanh hơn.

Các môn phái và gia tộc tu tiên đqzrương nhiên không đsoZsYp mấEwEy thứoY này vào mắzIt còn tán tu nghèo thì lấhAmy đEwEâu ra đOBLan dược mà trao đBổi. Cho nên đmRcây là thuộc nhữcnvng thứkyA khó bán nhấcnvt, phụ trách quầAsy hàng là một gã đZPo t cấLZcp thấqzrp khoảEwEng hơn hai mươi.

Lâm Hiên nhìn lướt qua, sạZPop bàn hơn mườYRi ngọc giảHynn có ký hiu riêng trên đMwó viết rõ ràng tên công pháp:

"Hồn Thiên thut" "T Dương kình" "Nhu Mộc công"

Lâm Hiên xem qua một lượt, chú ý tới "Lăng Vân quyết".

Cũng là trùng hợp, trước kia tạmHdi Trĩv Ưng Các hắdAMn tng nghe giảzIng một vịnu cao thủ Trúc Cơ kỳ kiến thứOBLc uyên thâm đPRàm lun qua các công pháp cơ bảLZcn của mấPy tông phái bên trong Duyn Châu.

Tuy thc lc của Phiêu Vân Cốc là mạnBnh nhấsoZt song so v đym t cấPp thấsoZp thì Lăng Vân môn cũng không h kém.

Lăng Vân quyết của họ so với Phi Vân Kính của bổn môn đqzru có đZDiểBm mạQnh riêng, đmRcu là công pháp cơ bảHynn tốt nhấdAMt.

CầmHdm lấDy ngọc giảnun có ba chữNqs Lăng Vân quyết đPRem thầdAMn thứwmOc rót vào trong xem qua một chút, Lâm Hiên ngẩdAMng đRDZPou tùy tin nói: "Đcvo hữYRu ra giá bao nhiêu? "

"Ba mươi viên hạOBL phẩQm TẩhAmy Tủy Đan" Tên đmsm t kia chắqzrc là vic bổn môn nên có chút buồn bã, đvZPou cũng không ngẩnBng lên đePáp.

"Ừm" Lâm Hiên không nói gì lấvTy t trong ngườqzri ra ba cái bình ngọc đcnvt lên, sau khi đmRcối phương kiểPRm tra xong lin quay ngườmsmi rờsYpi đmRci, cảmsm quá trình mấQt chưa đyVRy một khắDc.

Hắcnvn tiếp tục đvi dạcnvo trong thịcv tp một lát hắwmOn lin trở v dịmsmch quán, cũng không vội xem Lăng Vân Quyết va mua đTược, Mục đoiích của hắRn chính là Linh Khống Thut, công pháp trung cấMwp. Nghỉoi ngơi lấoYy sứYRc một lát, hắmRcn hi vọng buổi chiu sẽ may mắNqsn tốt đANkẹp.

Lúc này các tu sĩkyA cấBPwp đyVu trở v dịAVch quán, các bữnua ăn ở đcvây đRDu cung cấYp min phí, hương vịLZc cũng không t.

Lâm Hiên ăn xong t sớm hin ngồi uống trà tạZDi đdAMAVi sảyVnh lầRDu hai xem có nghe ngóng đnBược tin tứAsc gì hữwvu dụng chăng.

Chọn một chỗ gầEwEn ca sổ, hắRn thưởng thứyVc chén trà nhìn ra ngoài ta như đyVang ngắrsm cảYRnh, kỳ thc là đnBang chăm chú lắwvng nghe.

Tuy thanh âm ồn ào nhưng với tu tiên giảANk có thầvTn thứPc cườrsng đmsmdAMi thì tr phi là đnBối phương dùng pháp lc truyn âm còn không thì vn nghe rấAst rành mạrsch.

"HắBPwc hắsYpc, hội đHynsoZu giá lúc trưa các ngươi có tới không? "

Một âm thanh rấBt lớn vang lên khiến đZPoám tu sĩQ chú ý, Lâm Hiên cũng dõi mắwmOt qua, đEwEó là một hán t thô lu vn bố y tán tu.

"Chng lẽ lão ca cũng tham d sao? " Một thiếu niên mp mạMwp bên cạvTnh lên tiếng vẻ mt đQdAMy kính ngưỡng.

Song đTdAMi hán lạBPwi đAVỏ mt: "Chúng ta là tán tu đvâu có khảnu năng tranh chấPRp, ta chỉY tới đsshó xem náo nhit thôi"

Chúng tu sĩkyA đQu ồ lên, nhấOBLt thờyVi mấPt hứcnvng thú lạcnvi quay lạLZci dùng trà uống rượu.

"Này, các ngươi nghe ta nói không" ĐAVi hán thấmsmy đDám ngườymi không thèm đrsBPw ý lin vội vàng nói: "Các ngươi biết không, vt phẩnum tham gia đzINqsu giá đBPwu là vô cùng trân quý, trưa nay đBã xuấdAMt hin ba kin hạR phẩRm Linh Khí, hai kin trung phẩBm Linh Khí và một kin thượng phẩdAMm Linh Khí"

Nhắmsmc tới linh khí chúng tu sĩANk chung quanh lạZPoi bịBPw hấHynp dn. ĐsoZi bộ phn ở đdAMây tuy chưa thấMwy qua song đvã đpQược nghe trưởng bối kểwmO lạANki uy lc kinh ngườqzri của nó.

"Ài, không ngờP xuấRt hin linh khí. Sớm biết vy ta sẽ không đDi dạTo ở quầdAMy hàng mà tới đzIó, dù không mua nổi nhưng cũng coi như đYcvi khai nhãn giới. "

"H, ngươi cho rằAsng sẽ d dàng xem như vy sao, muốn tiến vào trườRng bán đPZDu giá trước tiên cầmRcn nộp một viên tẩAVy tủy đRDan làm l phí" Một lão giảY ở trong góc lạEwEnh lùng nói.

Nghe nói vy nhóm tán tu trợn mắhAmt há mồm, chỉNqs xem mà cũng mấymt một viên đPRan dược, nhấyVt thờzIi ánh mắDt của bọn họ đQu đLZcổ dồn v phía đoikyAi hán có chút hâm mộ song chút có chút tứDc gin, vì đBPwhAm sướng mắsYpt mà lãng phí một viên đvTan dược trân quý đDúng là một tên phá gia chi t.

Song lúc này cảqzr đMwám lin tranh nhau hỏi thăm, đYRPRi hán trảmsm lờoii liên tục khiến nước miếng bắANkn ra như mưa.

"Các ngươi chưa đqzrược thấePy uy lc của linh khí, chỉv cầcvn một kích đqzrã đhAmem một khối c thạmHdch ngàn cân đAVánh thành bột phấYn, mà đsYpây chỉeP là trung phẩsYpm linh khí thôi…"

Đám ngườwvi lạkyAi thấoit thầEwEn chăm chú lắvng nghe. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

"Vy thì mấNqsy kin linh khí đvTó cuối cùng thuộc v ai? "

"Còn có thểNqs là ai, đmsmương nhiên phảcnvi là các tông phái thc lc cườsoZng đoikyAi, còn tu tiên gia tộc tim lc hùng hu cũng thu vào hạrs phẩZPom linh khí. Chng lẽ tán tu chúng ta còn có cơ hội sao? "

"Nói cho cùng cho dù có đwvủ số đpQan dược thì ra cũng không dám, mua vào khác nào dn tới họa sát thân"

LờZDi này ai ai cũng rõ ràng, cảnB đmsmám lạNqsi thầyVm le lưỡi. ĐoYi hán lạyVi nói v hội đZPoYRu giá bảsoZo vt phiên buổi chiu nay, lúc đHynó bảAso vấPt xuấAst ra càng trân quý, có cảYR cc phẩvm linh khí của chưởng môn chân nhân Lăng Vân môn, cùng vài thú noãn trân quý.

Lâm Hiên nhấRp trà va khóe ming khẽ cườoii. Một kin hạcnv phẩPRm linh khí đPRã khiến đePám ngườQi ở đRây đpQỏ mắpQt. Còn hắRn có tới ba kin, trong có kém nhấAVt là trung phẩAVm thm chí còn có cảAs cc phẩsYpm.

Song muốn phát huy hoàn toàn uy lc của chúng cầhAmn phảvi có Khống Linh Thut. NghĩYR tới đTây lòng quyết tâm của hắnun lạyVi gia tăng.

Khi bầNqsu không khí va giảwvm náo nhit đAVi một chút thì một giọng nói lạvnh lùng truyn vào:
"H, tán tu chúng ta thì có tính là gì, cái khác chảHyn nói chứnu đpQến ngay cảdAM vt phẩBPwm giao dịPRch cũng đDã đcvược ngườTi đMwRnh sẵymn"

"Đã đsshược ngườpQi đMwRDnh sẵDn? " Đám tu sĩD nghe đLZcược thấTt kinh, dõi mắPt sang lão giảmHd đymang ngồi uống rượu trong góc.

"ĐsoZo hữTu, lờzIi va rồi có ý gì? " Không cầPRn Lâm Hiên mở ming, t nhiên có kẻ lòng dạeP hiếu kì hỏi.

Lão giảZD đdAMưa tay rốt một chung rượu uống cạEwEn rồi nói: "Lăng Vân môn có năm công pháp trung cấYp, tr Ngọc Vân Công trân quý nhấdAMt đMwược đZPoem ra đANksshu giá thì các công pháp khác đvu đQược bán tạAsi hội giao dịmsmch t do"

Chúng tu sĩv gt đEwEdAMu, trong ngọc giảyVn cũng đmRcã giới thiu qua vic này.

"Các ngươi thì biết cái gì, trong bốn công pháp này thì đcvã có ba công pháp đRDược các tu tiên gia tộc đvTt trước. "

"Đây không phảoYi là đvTi ngược quy củ hay sao? "

"H, quy củ cái rắwvm chó!" Lão giảkyA cườBPwi trào phúng: "Các vịnu tới tham gia đymMwi hội, chắHync cũng không phảOBLi ngườvTi mới bước vào tu tiên giới, tu tiên giới s dụng quy củ đAsZD hành s t bao giờnB vy? Ngươi muốn nói lý nhưng các tông phái gia tộc sẽ nói lý cùng ngươi sao, còn không phảPRi là bằRDng thế lc đDBPw hoành hành bá đBPwwvo sao. "

Nhấssht thờymi đmsmám ngườOBLi trở nên trầyVm lng. Cho dù bấAVt mãn nhưng có thểsYp làm gì đhAmược?

"Cho dù sắEwEp xếp thì đcnvã sao, dù sao công pháp trung cấdAMp này tu sĩwmO Linh Động Kỳ chúng ta cũng không cầdAMn! "

"ĐPo hữAsu nói chí phảAVi, tán tu thì mấcvy ngườzIi có thểP Trúc Cơ thành công, công pháp trung cấnup với chúng ta cũng chỉkyA là phế vt mà thôi"

"Không sai, quảsoZn nhiu vic thế làm gì, mau rót rượu! "

Dùng lnh bài giảkyAi khai cấBPwm chế vào phòng, sắsoZc mt Lâm Hiên trở nên âm trầmsmm. HắzIn nằBPwm trên giườmHdng im lng không nói. Không ngờqzr s tình lạnBi trở nên phứmRcc tạsshp thế này.

Khi đnuọc qua vic giao dịyVch hội buổi chiu sẽ đvưa ra bốn bảAVn công pháp trung cấAVp thì tâm tình của Lâm Hiên rấrst tốt. Số lượng có tới bốn bảmsmn thì vic mua đcnvược một trong số đvó là Linh Khống Thut cũng có hy vọng.

Nhưng hin tạYRi…

Theo như lão giảZPo kia nói thì trong số bốn bảsoZn đcnvó đsoZã có ba bảePn bịsYp các tu tiên gia tộc thao túng trước, vy chỉhAm còn một bảOBLn duy nhấTt, như vy khó khăn sẽ tăng lên gấLZcp bội.
truyn copy t tunghoanh.com
LắMwc đRDcnvu giờEwE có nghĩnu ngợi cũng vô ích, đRã đnuến đRây rồi thì còn một bảvTn cũng phảLZci mua cho đmsmược. Lâm Hiên lin khoanh chân ngồi xuống đvTv tọa khôi phục pháp lc cùng tinh thầymn. Có trờLZci mới biết trong hội giao dịvch có xảOBLy ra xung đqzrột hay không.

Sau na canh giờoY, hắQn đzIã có mt trước ca chính của quảBng trườyVng, nhữmsmng tu sĩANk đANkến sớm đrsã hơn trăm ngườyVi. chứkyAng tỏ bọn họ thèm muốn bảvTo vt cũng chng kém Lâm Hiên.

PhầYn lớn đZPou là ngườMwi của tu tiên gia tộc, chỉHyn có lác đPRác vài tán tu mà thôi.

Lâm Hiên chiếm lấZPoy một cái vịzI trí gầRDn phía trên quan sát tu sĩeP xung quanh, đTáng tiếc cảkyA đMwám này lạqzri im lìm như tượng cảoY.

Một lát sau, một tu sĩNqs vn phục trang Lăng Vân Môn đRi ra, ôm quyn hướng xuống đsshám ngườkyAi nói: "Hoan nghênh các vịpQ đvTồng đAswvo. Giao dịANkch buổi chiu xin bắANkt đRcvu…"

Song các tu tiên giảcv đEwEâu còn tâm tình nghe hắoin nói dông dài. Sau khi thấEwEy cấLZcm chế của quảcnvng trườnBng khai mở đRám ngườwvi lin ùn ùn tiến vào.

Lâm Hiên cũng không chịcvu thua kém nhanh chóng đwvi v phía nam, nơi có quầHyny hàng bày bán công pháp trung cấwmOp như đcnvã đMwược giới thiu trong ngọc giảvTn.

"Ta muốn mua Băng Tâm Quyết? " ThấBy trên quầcnvy hàng vn một cái ngọc giảPn Lâm Hiên lin thở phào nhẹ nhõm nhưng ngoài mt vn thảmHdn nhiên.

"Ngươi? " Gã tu sĩnB Linh Động kỳ phụ trách gian hàng liếc nhìn Lâm Hiên có chút hiếu kỳ, không phảqzri chỉnu có tu sĩR Trúc Cơ kỳ mới cầzIn công pháp trung cấAVp sao?

Lâm Hiên hấwvt hàm nói: "Ta hỏi ngươi bán sao? "

Bộ dáng cao ngạymo của Lâm Hiên lp tứYc khiến đRDối phương bịnu chấnun nhiếp, tuy trang phục chỉrs là tán tu nhưng tên kia thấRy hắAVn khí vũ bấnut phàm, phân na là phía sau còn có sư phụ lợi hạsoZi chống lưng cũng nên. ChắMwc là hắYn mua công pháp này cho lão sư! thái đANkộ của gã chưởng chầsYpy trở nên nhit tình cườmHdi nói: "Một trăm năm mươi viên hạR phẩzIm Tẩymy Tủy Đan".

Lúc này trong lòng Lâm Hiên mỉEwEm cườoYi. ChỉeP còn một bảRn nếu không nhanh, không cao ngạANko thì muốn mua cũng rấOBLt khó. Còn chưa xuấRt hin khách nhân khác xem ra vic mình sớm là một la chọn đcnvúng đePcvn.

Lâm Hiên đDưa tay vào trong ngc đYRang muốn lấBPwy đBan dược ra thì đNqsột nhiên t phía sau thanh âm vang lên "Một trăm năm mươi viên TẩZPoy Tủy Đan hạNqs phẩhAmm, Băng Tâm Quyết này ta mua. "

Trong lòng Lâm Hiên git mình, không ngờAs đsoZã đqzrến nước này lạwvi còn gp trắsshc trở. ThầePn sắPRc hắNqsn không chút thay đsoZổi, ngoảYnh đsoZLZcu lạnBi chỉOBL thấhAmy một tên thanh niên khoảyVng hai hơn hai mươi vn y phục gấsshm vóc kiểTu thế gia, là không cầsoZn phảPRi nói là một Linh Động kỳ tu tiên giảEwE của tu tiên gia tộc nào đRDó.

Vù! Hai bình ngọc đNqsược ném v phía quầcvy hàng, sau đANkó thanh niên đAsi tới.

"Khoan đOBLã! " Lâm Hiên lắPRc mình chắpQn trước mt hắyVn.

"Sao? " Sau khi nhìn rõ trang phục tán tu của Lâm Hiên thanh niên kia ngạwmOo ngh hỏi.

“Quy củ trước sau ngươi có biết không?” Tên kia đqzrã chng nểB mt thì Lâm Hiên cũng chng cầvn khách khí nói.

"Ha ha! Trước sau là sao. Một tên tán tu như ngươi mà muốn mua đYược công pháp trung cấwmOp à? " Tên mt thanh niên công t kia tràn đEwEBy vẻ trào phúng: "Ngươi dám tranh đhAmoạANkt cùng Yến gia chúng ta sao?"

Yến gia? một gia tộc tu tiên bc trung khoảyVng chng mấmHdy chục tu sĩmRc. Gia chủ là cao thủ Linh Động kỳ đYRRi viên mãn, chỉBPw cách Trúc Cơ kỳ một bước.

Lâm Hiên cũng đBã nghe qua v Yến gia này. HắRDn lấPRy đhAman dược t trong ngc ra và nói: "Ta trảcnv một trăm sáu mươi viên TẩAVy Tủy Đan hạAs phẩoYm! "

Sở dĩdAM Lâm Hiên phảMwi đDưa ra nhiu hơn vì nếu cùng một giá thì khng đEwEcvnh chưởng quầmHdy sẽ ưu tiên bán cho gia tộc tu tiên hơn là một tán tu.

 • Gửi lúc 10:12 Ngày 23/12/2014

  boylx200788

  truyen ngung rui ha

 • Gửi lúc 17:24 Ngày 21/12/2014

  thanhlqn2

  Lộn xộn vl

 • Gửi lúc 23:01 Ngày 07/10/2014

  trangvaden

  mong admin dich them truyen nay tiep ben truyenyy da ra chuong 3869 roi day

 • Gửi lúc 21:20 Ngày 07/10/2014

  nampkday

  trời ơi lâu vậy mà mãi chưa ra chương mới sao!!! khi nào mới có Chương mới vậy trời

 • Gửi lúc 11:07 Ngày 20/08/2014

  originalblue000

  Cả ngày ôm máy đợi cháp mới mà lâu quá