Trang chủ / Ngôn Tình / Ánh Sao Ban Ngày / Chương 3 0: Đoạn kết

Ánh Sao Ban Ngày

Chương 3 0: Đoạn kết
Chương 30: ĐoạoIon kết

Kết hôn là mong đZợi đAHNược cùng bên anh đhZi hết cuộc đaKEUi, là cùng nhau gánh vác mọi vic, là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim. ThảPQ Hỷ cảhZm đQbộng: "CảaK hai lầun anh đkRu la chọn em, quảK là vô cùng dũng cảkdhm".

***

Chng đfyiu gì có thểdEq khiến con ngườKi bịc đmRCWBko lộn như tình yêu, đWbc bit lạci là khi thờsgi gian đqQược ở bên nhau lạRODi bịmRC đsgem ra đyếm ngược như lúc này. ChỉkR còn bảhZy ngày nữhka là Triu VĩR Hàng phảBJi lên đhkườKng đyi Bắivhc KInh. Vì vết thương nhỏ ở chân nên ThảmRC Hỷ lấvcy lý do xin nghỉLWA ở nhà, đBJây cũng là dịKp đivhkdh họ đRược ở bên nhau thêm một chút.

Hai ngày sau, chân của Thảt Hỷ đJiKã khỏi hn, đyiu này phảLWAi cảym ơn s chăm sóc vô cùng chu đAHNáo, tỉt mỉLWA của Triu VĩdEq Hàng. Cô chưa tng đuược sống một cuộc sống có ngườAHNi phục vụ bên cạAHNnh suốt hai mươi tư giờqQ, thm chí cô còn không cầyn phảti chạZm chân xuống đWBkDUt. Nếu phảUti di chuyểhkn t chỗ này sang chỗ khác trong nhà, đRã có Triu Vĩc Hàng lo liu vic " di chuyểvcn trên không" cho cô.

Thờhki khắyc chia tay đIJLang đIJLến rấfkyt gầRODn, ThảUt Hỷ cảZm thấBfmy ngay cảkR vic ngủ cũng rấJiKt lãng phí thờJiKi gian. Cô biết vic đUti Tây TạLWAng của Triu VĩoIo Hàng đqLã đuược ấWbn đyhPJiKnh, vic có thểt làm bây giờIJL là làm thế nào đRJiK có thểivh ở bên nhau thêm một chút nữPQa, gầun nhau thêm một chút. Thế nhưng vn có ngườdEqi muốn quấAHNy rối nhữFung thờZi khắuc quý giá mà cô và Triu Vĩu Hàng đkdhang trân trọng tng ngày.

" Triu VĩQ Hàng, liu mà trông coi vợ cu đhQWi, đhQWng có suốt ngày phóng đWbin v phía tớ thế", Kiu Duy NhạQc va nói va làm ra vẻ bịy đEUin git.

" Chút đZin cỏn con đBfmó thì làm gì đfkyươc cu nào, chng phảkRo đkRã tỏa đNEqi hết rồi hay sao?" Triu VĩROD Hàng đBfmương nhiên hiểOou đEUược tạkdhi sao ThảWb Hỷ lạhki làm mt lạtnh với Kiu Duy Nhạsgc. Anh đLsã đqLồng ý sẽ đhZưa cô đyhPi chơi chợ đfyêm.

Hai ngườKUFi không mấNEqy hiểZu biết v vic đui chơi của nhữRng cp đkdhôi bình thườUtng khác nên nghĩWb ra đkdhiu gì họ bèn cố gắEyng đKUFK thc hin, cố gắsgng tn hưởng nốt mấyy ngày trước khi Triu VĩUt Hàng lên đqLườJiKng. Hôm qua, họ cùng nhau đti xem phim, vào hiu sách, rồi lạqLi đAHNi ăn đKUFồ ăn nhanh. Hôm nay, họ cùng nhau đIJLến nhữLWAng nơi lưu giữKUF kỷ nim chung của hai ngườWbi, cùng nhau chụp ảsgnh đKUFqL ghi lạvci nhữyng giây phút đvcó. Nhữhkng đEUsga đsgiểhZm không nhiu nhưng cũng đFuủ khiến cảc hai mt nhoài. Chưa kịQbp chuẩun bịyhP bữmRCa tối, họ lạdEqi đuBJnh cùng nhau đti dạEyo chợ đyêm, thưởng thứDUc các mon t quán đfkykdhu tiên đPQến quán cuối cùng.

Tht tình cờJ, khi v đfyến nhà, Triu VĩhQW Hàng và ThảOo Hỷ không hẹn mà gp cảKUF Tô Thiêm Cơ và Kiu Duy NhạJc. Cái anh chàng Kiu Duy NhạRODc này, lúc đAHNCsLu là kểaK công,nói rằWbng đfkyã có công lớn trong vic Triu VĩLs Hàng và ThảhZ Hỷ gương vỡ lạyhPi lành nên nhấUtt đKunh phảWBki mờPQi anh ta ăn cơm, cảUtm ơn. Sau đRODó lạfkyi nói là muốn tin Triu VĩK Hàng, cứkdh nói đWbi nói lạRi như vy, nhấmRCt đvcKUFnh không chịcu buông tha họ.

" Triu Vĩy Hàng, đyng trách tớ không cảWBknh báo trước, cu đsgi Tây Tạhkng rồi, vợ cu chng phảui sẽ nhờfky bọn tớ chăm sóc hay sao. Cu mà đsgyc tội với tớ tổn thấWbt không nhỏ đyâu nhé"

" Nhỏ cái đhZZu anh ấyhPy!" Tô Thiêm Cơ không muốn phụ họa theo kiểmRCu Kiu Duy NhạCsLc, thấAHNy anh ta càng nói càng khác thườEUng, ngườfkyi ta còn chưa đBJi đAHNã một mc đDUòi chi phí bảaKo v rồi, tht là bc mình." ThảCsL Hỷ, đdEqã có tớ chăm sóc cu rồi, không đkdhến lượt anh ấmRCy phảBfmi bn tâm"

" Em chăm sóc, anh chăm sóc, chng phảBJi vic của nhà mình sao? Kiu Duy NhạWbc cườsgi hì hìm trên mt anh ta chng có chút biểdEqu hin của s xấFuu hổ gì cảfky.

" Ai cùng một nhà với anh, không dám với cao." Tô Thiêm Cơ thm chí còn không thèm nhìn sang phía Kiu Duy Nhạtc.

Triu Vĩfy Hàng nhìn hai ngườLWAi bọn họ, tình cảfkym quảfky tht đdEqã có bước tiến triểaKn rõ rt rồi. Cái cô Tô Thiêm Cơ này, mồm ming vn sắLWAc sảfyo ht như năm xưa, chảQb trách TiểmRCu Kiu lạQi bịPQ thu phục thêm một lầLsn nữua. Hồi đUtó, cô gái này cũng đAHNã khiến Kiu Duy Nhạfyc phảRi chịLsu không ít đuau khổ.

" Nhườtng nhà lạNEqi cho hai ngườKi đRuy, t nhiên nhé, cứBfm coi như đkdhang ở nhà mình, tớ và Triu Vĩfky Hàng còn có vic, gp lạOoi sau nhé!" Không đWbợi Triu Vĩt Hàng ra tay, ThảqQ H đvcã dùng luôn kế ve sầLWAu thoát xác, đJBfm họ ở lạci trông nhà. ChỉyđEUiu lạJiKi phảyi quay lạWbi xe, ở trong cái không gian bé nhỏ đfkyó cũng không d chịuu lắCsLm. nguồn tunghoanh.com

" ThếđEyược rồi, Cố ThảBfm Hỷ, bội chi sứoIoc lc của anh sẽ ảhZnh hưởng tới chấKUFt lượng cuộc sống của em". Sau nhiu lầLWAn làm phu khuân vác cho ThảKUF Hỷ t phòng ngủ tới phòng khách rồi ngược lạBfmi, nhìn ThảkR Hỷ mỉQbm cườDUi rấEyt đivhyhPc ý, Triu VĩaK Hàng cuối cùng cũng khôn nhịHyan đhZược nữWBka.

" Không đRODược, đCsLó là yêu cầkdhu huấEUn luyn dành cho anh. Xem kìa, mới có vài lầyhPn mà đFuã mấyt hết kiên nhn rồi." ThảWBk Hỷ lạAHNi cườQi một cách tinh quái.

Triu VĩQ Hàng đyhPJng đBfmối din với cô :" Có phảDUi là chân em đqQã t đZi lạLsi đyược rồi không?"

" Một chút thôi, một chút thôi." ThảROD Hỷ lp tứhQWc ôm lấUty chân mình:" Nó vn còn yếu lắhZm, chỉUt min cưỡng đsgkRng đuược thôi." Cô thích đJiKược Triu VĩNEq Hàng bế đhki, cũng thích nhữNEqng lúc anh cõng cô đJi lạZi trong phòng, cảhZm giác của cô lúc này tht s còn hạQnh phúc hơn cảsg đQêm tân hôn của nhữFung cp đHyaôi khác.

" Chúng mình kết hôn nhé"

ThảdEq Hỷ vn đEyang ôm chân của mình, xem còn trì hoãn đRODfy hưởng thụ s chăm sóc đivhược bao lâu nữFua, câu nói của Triu Vĩy Hàng làm cô bấivht ngờIJL :" Hảt?"

" Nhưng thờJiKi gian có vẻ gấNEqp gáp quá. Chúng mình còn chưa bàn bạBJc gì với bố mẹ. Lầyn trước cũng không bàn bạtc, em cứJiK cảEym thấZy chúng mình dườoIong như không tôn trọng họ..."

Triu VĩPQ Hàng ôm chầum lấKUFy cô :" Chúng mình kết hôn nhé!".

" Anh không thểoIo lầKUFn nào cũng dùng nam nhân kế đuEy mê hoc em mỗi khi nói chuyn đuâu nhé, anh sắaKp đkdhi rồi, kết hôn thế nào đQây..."

" Cố Thảy Hỷ, cơ hội cuối cùng đqQqQy, chúng mình kết hôn nhé!"

" Được!" Nói rồi, ThảqQ Hỷ lạQi thấkRy mình dườyng như trảNEq lờsgi quá nhanh, cứdEq như là sơ anh rút lạmRCi lờCsLi va nói. LạAHNi bắRODt đZEUu một cuộc hôn nhân mà cảNEq hai đoIou chưa chuẩqLn bịhQW gì cảAHN?

"Thc ra em có phầmRCn thích hoàn cảhknh hin tạkRi." ThảmRC Hỷ than thở:" Triu Vĩfy Hàng, hai hôm nay, e có cảQm giác của tình yêu, vn hy vọng đHyaược tiếp tục như vy".

Đôi khi, nhìn cảLsnh một đDUôi uyên ương cãi nhau trên đNEqườtng, ThảBfm Hỷ lạDUi tràn đZIJLy cảivhm xúc. NgườEUi ta đEyã nói rằcng tình yêu có thểLs làm tình cảQbm thêm phong phú, vui vẻ, buồn bã đJu đJiKược nhân lên rấBfmt nhiu lầKn. Thảy Hỷ thấQy mình chưa tng có nhữHyang cảdEqm giác như vy, mối quan h với TầEUn Mn Dữy trước đoIoây đaKu do một mình cô ấCsLy cẩaKn thn gìn giữivh. Còn cuộc sống hôn nhân với Triu VĩZ Hàng hai ngườKUFi lạivhi dầfyn dầJn hiểkdhu nhau và yêu nhau trong một s ràng buộc nhấLst đsgQbnh, dù có bấFut kỳ chuyn gì xảEUy ra, cảoIo hai đLsu phảyi tuân theo nguyên tắKc không ly hôn. Vì thế mà chuyn lớn hóa thành nhỏ, chuyn nhỏ thì bảyhPn thân phảkdhi t đRiu chỉRnh, Căn bảyn là do không có nhữtng lúc nếu tứBfmc gin thì có thểKUF thoảyi mái nói t " Chia tay!" như bao cp đQbôi yêu nhau khác.

" Kết hôn rồi cũng sẽ vn như vy, anh đZaKo bảHyao."

" Làm sao mà vn như vy đyhPược", ThảWBk Hỷ thở dài.

" Vy thì thôi, không cầivhn quá min cưỡng" Triu VĩROD Hàng đRODKUFnh đivhivhng dy. T nãy đFuến giờQ, anh vn đJiKang ở trong tư thế quỳ dưới chân cô, đhkó là hành đQộng cc kỳ lãng mạkdhn của anh rồi. Trong túi anh vn còn cp nhn mới mua, tay anh vn đqQang nắEUm cht hộp đaKng nhn, chưa kịhkp rút ra.

" Triu VĩoIo hàng! Em không nói là không cưới", Thảivh Hỷ vội cầKm lấKUFy tay anh nói.

Triu VĩOo Hàng lấuy cp nhn cưới ra :" Em đyhPưa tay đsgây".

ThảhZ Hỷ hạEynh phúc đJưa tay ra :" Mới à, hoàn toàn không giống với cp nhn trước". Chiếc nhn va khít tay ThảPQ Hỷ.

" Thích không ?"

ThảoIo Hỷ quảLWA quyết gt đkRJiKu, cô cũng giúp Triu VĩyhP Hàng đdEqeo chiếc nhn của anh. " Tốt rồi!" Hai bàn tay đQeo nhn đmRCan vào nhau, hạKUFnh phúc tràn ngp trên khuông mt họ.

" Triu VĩPQ Hàng!"
" HảR?"

" Đeo nhn cưới mới, cứIJL có cảLWAm giác như lấfkyt một ngườkRi mới"

Cô vòng tay ôm cổ anh :" Trước đvcây, em cứBfm nghĩhk rằivhng kết hôn rấNEqt đEUơn giảyn, chỉivh là sống chung với một ngườdEqi lạCsLi, vn phảFui làm nhữaKng công vic như thườhQWng ngày. TrảFui qua nhiu chuyn như vy, em mới biết thc s ra cuộc sống sau hôn nhân không h đCsLơn giảBfmn không phảIJLi chỉsgđEyeo nhn cưới , chụp ảkdhnh cưới, làm tic cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn".

" Thế kết hôn là gì?" Triu VĩLs Hàng rấtt tò mò vì ThảBJ Hỷ có thểy đDUưa kết hôn lên một tầWbm cao như vy.

" Kết hôn là mong đDUợi đfyược cùng nhau đNEqi hết cuộc đyNEqi của hai ngườWbi , là cùng nhau gánh vác mọi vic. Là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim." ThảBfm Hỷ cảWBkm đtộng:" CảR hai lầivhn anh đLWAu la chọn em, quảWb là vô cùng dũng cảRODm "

" Anh đAHNoán em là hàng hiếm giá cao, đNEqang đBJợi em lên giá đkRây."

" Câu đCsLó có thểHya tạym dịoIoch là anh yêu em? " ThảhZ Hỷ biết mình nói như vy cũng hơi có phầAHNn khoác lác mà không biết thẹn, vì vy cô cứR gục đUtUtu vào ngc anh, ngạui ngùng không dám ngẩIJLng mt lên. Triu VĩAHN Hàng muốn kéo cô ra, đJiKối din với cô đvcBfm nói chuyn nhưng cô càng siết chăt tay, t chối không chịUtu ngẩqQng lên.

" Không muốn nghe anh trảLWA lờDUi à?"

" Nếu đNEqó không phảZi là đuiu em hy vọng, anh cứEU coi như em giảFu vờBfm thông minh, chưa tng hỏi anh câu đhkó là đyhPược rồi." ThảaK Hỷ vn giữvc nguyên phong cách sống của cô, thấfkyy tình thế không tốt thườRng tìm cách lảJng tránh.

" ThảWb Hỷ, câu dịEUch của em hoàn toàn chính xác."

***

"Triu VĩWb Hàng, mình v nhà đWbi."

"Được." Triu Vĩfky Hàng khởi đOoộng xe.

"Không phảJi v nhà cũ của mình, v nhà bố mẹ anh kia."

" Anh đJQnh sáng mai sẽ v nhà em trước, sau đRODó mới dn em v nhà anh." Ngày kia đWbã là ngày Triu VĩR Hàng đoIoi BắqQc Kinh rồi. Mc dù sau khóa huấqQn luyn tp trung đqLó, anh còn có thểPQ v thăm nhà một lầfkyn nữIJLa, nhưng trước khi đDUi BắQbc Kinh, chưa sắPQp xếp mọi chuyn ổn thỏa, anh vn chưa yên lòng.

" Lẽ ra phảJiKi đmRCến t sớm ấEyy chứqQ. Hai hôm trước thì chân em vn còn đNEqau, hai hôm nay lạIJLi không đBJến, xem ra có vẻ không đvcược phảdEqi đHyayhPo lắWBkm." Mc dù cô biết như vy, nhưng vn không muốn đFuK thc tế đtK lấsgn át cảWBkm giác yêu đqQương nhanh như vy. Ai mà đRoán trước đhQWược các bc phụ huynh sẽ phảdEqn ứcng như thế nào.

" Triu Vĩhk hàng, liu vic mình tái hôn có ảyhPnh hưởng gì tới anh, tới gia đfyình anh không?" Đây chính là đQiu mà ThảmRC hỷ rấHyat muốn hỏi nhưng mãi vn không dám. Mc dù ThảkR Hỷ vn luôn tin rằhQWng Triu VĩLs Hàng sẽ không làm đciu gì mà anh không cảUtm thấaKy chắZc chắWbn, tuy nhiên, nhữhZng biến cố trong thờCsLi gian qua vn khiến ThảUt Hỷ cảkdhm thấKy thấNEqp thỏm không yên.

" V chuyn xảKy ra lầWbn trước, anh đNEqã không giảhZi thích rõ ràng với em. S vic không h đBJơn giảqQn như em nghĩBJ, nó thm chí còn phứOoc tạZp hơn nhiu nhữtng đhkiu mà Kiu Duy NhạWbc biết. Chi tiết quá cụ thểPQ, nói với em cũng không có ý nghĩNNBa gì, cũng không thểNEq nói cho em đEyược, NhữJiKng đWBkiu em biết đEUã là quá đoIoủ rồi. Sau khi ly hôn, anh một mc không tới tìm em vì lo rằPQng chuyn đoIoó còn đHyaWBk lạDUi hu họa. Nếu chúng ta thc s chng còn quan h gì cũng có nghĩLWAa là sẽ không còn ai nhằLWAm vào em đmRCu tấAHNn công nữJa. Bố đfkyã chịqLu lui v nghỉaK ngơi, đhZó cũng là một trong nhữcng mấLsu chốt đuK hóa giảQbi nhữfyng rắyhPc rối đyhPó.

ThảBJ Hỷ, năm xưa, anh đhkã vì Ngô HoạhQWch mà một mình tìm sang ĐBJc, bỏ lạoIoi tấLWAt cảROD ở nơi này. GiờkR đkdhây, anh lạBfmi sắqQp đKi Tây TạKng, phảsgi xa em trong ba năm. Điu đNEqó không có nghĩKa là anh yêu em không nhiu, không có nghĩqQa là anh không thểKUF vì em, vì gia đBfmình mình mà t bỏ tấJt cảy. ChỉtđHyaiu chúng ta đuang sống, chúng ta phảQbi có trách nhim với cuộc sống hin tạJi. Em, bố mẹ, công vic là nhữHyang thứWb mà anh không thểCsL chối bỏ trách nhim. Anh phảhki gánh vác đmRCược tấQbt cảNEq nhữCsLng đqLiu đsgó.

Đã theo nghip chính trịt, không thểUt chỉQb biết trốn tránh nhim vụ. Anh không thểsg đLsum bảaKo với em rằQbng con đoIoườkRng công danh của anh sẽ thun buồm xuôi gió, sẽ không còn sóng to gió lớn nào cảoIo; anh cũng không thểaK đRODym bảkdho với em rằfkyng sẽ bảDUo v em tới mứQc một giọt nước cũng không chạBfmm tới em đBJược. Nhưng đDUiu duy nhấEyt anh có thểkR đKUFym bảBfmo , đJó là cho dù gp phảfyi tình huống như thế nào, anh tuyt đBJối sẽ không dùng vic ly hôn đhkmRC giảfkyi quyết mọi vic. Một vic ngốc nghếch như vy, làm một lầvcn trong đyhPDUi đJiKã là quá nhiu rồi.

ThảEU Hỷ, em có muốn cùng anh tiếp tục mạWBko hiểRm không?"

" Sao trước khi đBfmăng ký kết hôn, anh không hỏi em nhữHyang câu như vy?"

" Anh sợ em bỏ chạKy, Cố Thảt Hỷ, t trước tới giờqQ vn là một cô bé nhát gan mà."

ThảJiK Hỷ lè lưỡi :" Em đWBkúng là một cô bé nhát gan đcBJy, vấvcn đhk này, em không dám đDUưa ra, vì sợ anh thay đWBkổi. Cũng bởi vì em rấut d làm hỏng chuyn, chỉK sợ anh không cầWbn em nữya".

" Bây giờPQ yên tâm rồi chứLWA?"

"Ừm" ThảyhP Hỷ gt đBfmNNBu rấsgt mạLsnh.

Xe lăn bánh đfkyược một lát, ThảR Hỷ bỗng nói :" Triu VĩkR Hàng, em yêu anh ."

" Cái gì?!" Triu Vĩfky Hàng dng xe lạci bên đkdhườOong. Cái cô Cố ThảhQW Hỷ này, nhữkdhng lờRODi như vy mà cũng có thểc tùy tin nói ra trong bấLWAt kỳ hoàn cảQnh nào sao.

" Em nói là em yêu anh. Anh phảZi gánh vác nhiu trách nhim như vy, em không có cách nào đKWBk biến mình thông minh hơn đZHya anh đKỡ cảZm thấIJLy nng n. Tuy nhiên, em có thểHya nói đkRược nhữsgng lờKUFi ngọt ngào đyBJ anh vui vẻ. Anh vui vẻ rồi chắRc cũng sẽ không cảCsLm thấZy mt mỏi nữqLa. Đã thấWBky thoảDUi mái hơn chưa?"

" Ừm, em nói lạhQWi một lầPQn nữBfma, đBfmNEq anh th cảEym nhn xem."

" Em yêu anh, thế nào?"

"Bỏ t "thế nào" đvci, nhắIJLc lạPQi một vạLsn lầHyan."

"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
***

Chủ đWb tình yêu, vài năm sau vn còn đZược nhắyc tiếp.

" Triu VĩBJ Hàng, em yêu anh!"
" Anh cũng nói một lầaKn đQbi"
" Anh không nói đdEqược."
" Tạivhi sao không nói đmRCược?"

" Nghe đLsược nhữivhng lờCsLi ấCsLy, sẽ khiến ngườkdhi ta nhẹ nhàng bay bổng."

"Vy thì sao?"

"NgườPQi em đRODã nhẹ ta chim yến rồi, anh sợ nói thêm nữkRa, em sẽ bay lên trờBfmi mấAHNt."

" Triu VĩEy Hàng, anh lạAHNi chọc em rồi! Rõ ràng thấsgy ngườoIoi ta hơi bép, lúc nào cũng sáu mươi cân, cái gì mà nhẹ như chim yến chứy, tht quá đDUáng.!"

" Làm gì có chuyn đoIoó, anh thấyy em gầAHNy hơn trước nhiu tht đsgaKy. Chắuc chắyc là cái cân này sai rồi, đfkyt mai mình đhQWi mua cái khác."

" Cái gì! Hôm nay em mới cân th ở chỗ làm của ChỉEy Túc cân ở bnh vin thì làm sao mà sai đWbược?"

" Chng phảci cô ấKy đaKi nghỉc tuầEyn trăng mt rồi sao?"

truyn đJiKược lấZy t website tung hoanh