Trang chủ / Ngôn Tình / Ánh Sao Ban Ngày / Chương 3 0: Đoạn kết

Ánh Sao Ban Ngày

Chương 3 0: Đoạn kết
Chương 30: Đoạqn kết

Kết hôn là mong đXOợi đNLược cùng bên anh đFcii hết cuộc đTQRDji, là cùng nhau gánh vác mọi vic, là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim. ThảiTR Hỷ cảjqm đXlộng: "CảXM hai lầKFn anh đhBxu la chọn em, quảBHx là vô cùng dũng cảxTXm".

***

Chng đXMiu gì có thểXO khiến con ngườPi bịFci đPRdPo lộn như tình yêu, đGKkc bit lạEUi là khi thờAi gian đlược ở bên nhau lạxbGi bịRDj đhBxem ra đAếm ngược như lúc này. Chỉm còn bảWy ngày nữkjza là Triu Vĩcm Hàng phảRDji lên đPRườKRXng đSWi BắFc KInh. Vì vết thương nhỏ ở chân nên ThảIgF Hỷ lấGTy lý do xin nghỉDA ở nhà, đqây cũng là dịcmp đjql họ đXlược ở bên nhau thêm một chút.

Hai ngày sau, chân của ThảRp Hỷ đWã khỏi hn, đgWJiu này phảxbGi cảNLm ơn s chăm sóc vô cùng chu đxbGáo, tỉhw mỉIgF của Triu VĩP Hàng. Cô chưa tng đHENược sống một cuộc sống có ngườAi phục vụ bên cạGTnh suốt hai mươi tư giờM, thm chí cô còn không cầzWn phảxbGi chạwm chân xuống đFcilt. Nếu phảqi di chuyểXMn t chỗ này sang chỗ khác trong nhà, đhBxã có Triu VĩhBx Hàng lo liu vic " di chuyểckPn trên không" cho cô.

ThờPi khắRc chia tay đAang đKFến rấBHxt gầMn, ThảSW Hỷ cảqm thấmy ngay cảGKk vic ngủ cũng rấNLt lãng phí thờEUi gian. Cô biết vic đRi Tây TạgWJng của Triu VĩJhX Hàng đlã đzWược ấiTRn đkMgWJnh, vic có thểGT làm bây giờA là làm thế nào đMXO có thểRp ở bên nhau thêm một chút nữkMa, gầGKkn nhau thêm một chút. Thế nhưng vn có ngườKRXi muốn quấSWy rối nhữTFcng thờRpi khắdPc quý giá mà cô và Triu VĩcIc Hàng đGKkang trân trọng tng ngày.

" Triu VĩnhG Hàng, liu mà trông coi vợ cu đjei, đWSdng có suốt ngày phóng đTFcin v phía tớ thế", Kiu Duy NhạnhGc va nói va làm ra vẻ bịPR đdPin git.

" Chút đlin cỏn con đRDjó thì làm gì đXlươc cu nào, chng phảbvo đxTXã tỏa đli hết rồi hay sao?" Triu VĩxTX Hàng đWương nhiên hiểAu đIgFược tạkMi sao ThảTQ Hỷ lạbvi làm mt lạAnh với Kiu Duy NhạgWJc. Anh đMã đcmồng ý sẽ đWưa cô đRDji chơi chợ đXlêm.

Hai ngườWi không mấMy hiểxbGu biết v vic đGKki chơi của nhữXMng cp đcIcôi bình thườRpng khác nên nghĩKF ra đkMiu gì họ bèn cố gắHENng đqXl thc hin, cố gắdPng tn hưởng nốt mấDAy ngày trước khi Triu Vĩje Hàng lên đPRườRng. Hôm qua, họ cùng nhau đjqi xem phim, vào hiu sách, rồi lạRDji đKRXi ăn đxbGồ ăn nhanh. Hôm nay, họ cùng nhau đhBxến nhữJhXng nơi lưu giữEU kỷ nim chung của hai ngườJhXi, cùng nhau chụp ảbbnnh đEUKRX ghi lạTQi nhữbvng giây phút đKRXó. Nhữjqng đEUma đGTiểmm không nhiu nhưng cũng đTQủ khiến cảhBx hai mt nhoài. Chưa kịTFcp chuẩRpn bịRDj bữiTRa tối, họ lạJhXi đjePnh cùng nhau đMi dạKFo chợ đMêm, thưởng thứFcic các mon t quán đEUKFu tiên đwến quán cuối cùng.

Tht tình cờbbn, khi v đKFến nhà, Triu VĩBHx Hàng và Thảkjz Hỷ không hẹn mà gp cảRp Tô Thiêm Cơ và Kiu Duy NhạFcic. Cái anh chàng Kiu Duy NhạJhXc này, lúc đJhXGTu là kểXl công,nói rằKFng đjqã có công lớn trong vic Triu VĩTFc Hàng và ThảKF Hỷ gương vỡ lạBHxi lành nên nhấXMt đJhXhBxnh phảWSdi mờmi anh ta ăn cơm, cảhwm ơn. Sau đDAó lạWSdi nói là muốn tin Triu Vĩbv Hàng, cứA nói đRpi nói lạHENi như vy, nhấkMt đMNLnh không chịWu buông tha họ.

" Triu Vĩl Hàng, đxbGng trách tớ không cảmnh báo trước, cu đRi Tây Tạkjzng rồi, vợ cu chng phảSWi sẽ nhờxTX bọn tớ chăm sóc hay sao. Cu mà đGTXlc tội với tớ tổn thấRpt không nhỏ đqâu nhé"

" Nhỏ cái đXOlu anh ấXMy!" Tô Thiêm Cơ không muốn phụ họa theo kiểFu Kiu Duy NhạRDjc, thấRy anh ta càng nói càng khác thườGKkng, ngườNLi ta còn chưa điTRi đXMã một mc đGKkòi chi phí bảkMo v rồi, tht là bc mình." ThảDA Hỷ, đbvã có tớ chăm sóc cu rồi, không đDAến lượt anh ấqy phảRpi bn tâm"

" Em chăm sóc, anh chăm sóc, chng phảXOi vic của nhà mình sao? Kiu Duy NhạdPc cườbvi hì hìm trên mt anh ta chng có chút biểiTRu hin của s xấjeu hổ gì cảRp.

" Ai cùng một nhà với anh, không dám với cao." Tô Thiêm Cơ thm chí còn không thèm nhìn sang phía Kiu Duy NhạgWJc.

Triu VĩgWJ Hàng nhìn hai ngườhwi bọn họ, tình cảDAm quảiTR tht đmã có bước tiến triểnhGn rõ rt rồi. Cái cô Tô Thiêm Cơ này, mồm ming vn sắPc sảXlo ht như năm xưa, chảFci trách TiểSWu Kiu lạkMi bịIgF thu phục thêm một lầWSdn nữma. Hồi đckPó, cô gái này cũng đHENã khiến Kiu Duy NhạzWc phảAi chịTQu không ít đKRXau khổ. xem chương mới tạXMi tunghoanh(.)com

" NhườxbGng nhà lạkMi cho hai ngườzWi đgWJWy, t nhiên nhé, cứje coi như đFciang ở nhà mình, tớ và Triu VĩgWJ Hàng còn có vic, gp lạcIci sau nhé!" Không đKFợi Triu Vĩw Hàng ra tay, Thảl H đgWJã dùng luôn kế ve sầPu thoát xác, đkjzHEN họ ở lạSWi trông nhà. ChỉjqđHENiu lạkMi phảjqi quay lạKFi xe, ở trong cái không gian bé nhỏ đTFcó cũng không d chịlu lắPRm.

" ThếđFược rồi, Cố Thảje Hỷ, bội chi sứEUc lc của anh sẽ ảlnh hưởng tới chấJhXt lượng cuộc sống của em". Sau nhiu lầWSdn làm phu khuân vác cho Thảhw Hỷ t phòng ngủ tới phòng khách rồi ngược lạTQi, nhìn ThảiTR Hỷ mỉKFm cườMi rấcIct đPRGKkc ý, Triu VĩRp Hàng cuối cùng cũng khôn nhịjqn đwược nữJhXa.

" Không đjeược, đqó là yêu cầKRXu huấTFcn luyn dành cho anh. Xem kìa, mới có vài lầSWn mà đPã mấckPt hết kiên nhn rồi." ThảRDj Hỷ lạkMi cườGTi một cách tinh quái.

Triu VĩEU Hàng đHENmng đWSdối din với cô :" Có phảFi là chân em đkjzã t đxTXi lạckPi đKRXược rồi không?"

" Một chút thôi, một chút thôi." ThảKRX Hỷ lp tứEUc ôm lấWSdy chân mình:" Nó vn còn yếu lắGKkm, chỉWSd min cưỡng đFJhXng đzWược thôi." Cô thích đkjzược Triu VĩcIc Hàng bế đcIci, cũng thích nhữxbGng lúc anh cõng cô đGKki lạwi trong phòng, cảRm giác của cô lúc này tht s còn hạcIcnh phúc hơn cảW đDAêm tân hôn của nhữcIcng cp đkMôi khác.

" Chúng mình kết hôn nhé"

ThảRp Hỷ vn đMang ôm chân của mình, xem còn trì hoãn đWR hưởng thụ s chăm sóc đkMược bao lâu nữiTRa, câu nói của Triu VĩP Hàng làm cô bấhBxt ngờW :" HảR?"

" Nhưng thờgWJi gian có vẻ gấWSdp gáp quá. Chúng mình còn chưa bàn bạKFc gì với bố mẹ. Lầjen trước cũng không bàn bạgWJc, em cứw cảcIcm thấFy chúng mình dườRDjng như không tôn trọng họ..."

Triu Vĩbv Hàng ôm chầgWJm lấxbGy cô :" Chúng mình kết hôn nhé!".

" Anh không thểxTX lầTQn nào cũng dùng nam nhân kế đPNL mê hoc em mỗi khi nói chuyn đXlâu nhé, anh sắRpp đXli rồi, kết hôn thế nào đTFcây..."

" Cố ThảDA Hỷ, cơ hội cuối cùng đXlXly, chúng mình kết hôn nhé!"

" Được!" Nói rồi, ThảDA Hỷ lạmi thấjqy mình dườXOng như trảgWJ lờBHxi quá nhanh, cứKF như là sơ anh rút lạzWi lờWSdi va nói. LạNLi bắiTRt đPRKRXu một cuộc hôn nhân mà cảM hai đxbGu chưa chuẩKFn bịxbG gì cảRDj?

"Thc ra em có phầHENn thích hoàn cảJhXnh hin tạmi." ThảWSd Hỷ than thở:" Triu VĩWSd Hàng, hai hôm nay, e có cảqm giác của tình yêu, vn hy vọng đdPược tiếp tục như vy".

Đôi khi, nhìn cảGTnh một đAôi uyên ương cãi nhau trên đGKkườEUng, ThảPR Hỷ lạjei tràn đkjzWSdy cảhwm xúc. Ngườbbni ta đMã nói rằwng tình yêu có thểzW làm tình cảnhGm thêm phong phú, vui vẻ, buồn bã đxbGu đcIcược nhân lên rấSWt nhiu lầdPn. ThảNL Hỷ thấSWy mình chưa tng có nhữxbGng cảFcim giác như vy, mối quan h với Tầbvn Mn DữFci trước đGTây đRDju do một mình cô ấRDjy cẩjen thn gìn giữIgF. Còn cuộc sống hôn nhân với Triu VĩW Hàng hai ngườAi lạBHxi dầXln dầSWn hiểFciu nhau và yêu nhau trong một s ràng buộc nhấTQt đgWJcIcnh, dù có bấGKkt kỳ chuyn gì xảKFy ra, cảHEN hai đmu phảJhXi tuân theo nguyên tắGTc không ly hôn. Vì thế mà chuyn lớn hóa thành nhỏ, chuyn nhỏ thì bảkjzn thân phảiTRi t điTRiu chỉXOnh, Căn bảln là do không có nhữXlng lúc nếu tứxTXc gin thì có thểdP thoảNLi mái nói t " Chia tay!" như bao cp đmôi yêu nhau khác.

" Kết hôn rồi cũng sẽ vn như vy, anh điTRgWJo bảXMo."

" Làm sao mà vn như vy đNLược", ThảXl Hỷ thở dài.

" Vy thì thôi, không cầTQn quá min cưỡng" Triu VĩhBx Hàng điTRFnh đmFng dy. T nãy đDAến giờxbG, anh vn đwang ở trong tư thế quỳ dưới chân cô, đqó là hành đAộng cc kỳ lãng mạzWn của anh rồi. Trong túi anh vn còn cp nhn mới mua, tay anh vn đNLang nắbbnm cht hộp đRpng nhn, chưa kịRDjp rút ra.

" Triu VĩNL hàng! Em không nói là không cưới", Thảhw Hỷ vội cầgWJm lấGTy tay anh nói.

Triu Vĩhw Hàng lấGKky cp nhn cưới ra :" Em đnhGưa tay đEUây".

Thảw Hỷ hạxbGnh phúc đJhXưa tay ra :" Mới à, hoàn toàn không giống với cp nhn trước". Chiếc nhn va khít tay ThảxTX Hỷ.

" Thích không ?"

ThảP Hỷ quảSW quyết gt đEUDAu, cô cũng giúp Triu VĩXl Hàng đTQeo chiếc nhn của anh. " Tốt rồi!" Hai bàn tay đFcieo nhn đFan vào nhau, hạXMnh phúc tràn ngp trên khuông mt họ.

" Triu Vĩje Hàng!"
" Hảm?"

" Đeo nhn cưới mới, cứFci có cảBHxm giác như lấcIct một ngườgWJi mới"

Cô vòng tay ôm cổ anh :" Trước đxbGây, em cứckP nghĩKF rằkMng kết hôn rấkMt đPơn giảXOn, chỉq là sống chung với một ngườIgFi lạgWJi, vn phảgWJi làm nhữAng công vic như thườIgFng ngày. TrảXMi qua nhiu chuyn như vy, em mới biết thc s ra cuộc sống sau hôn nhân không h đmơn giảWSdn không phảjqi chỉTQđmeo nhn cưới , chụp ảKRXnh cưới, làm tic cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn".

" Thế kết hôn là gì?" Triu VĩTFc Hàng rấmt tò mò vì Thảcm Hỷ có thểW đjeưa kết hôn lên một tầTQm cao như vy.

" Kết hôn là mong đnhGợi đWSdược cùng nhau đDAi hết cuộc đKRXWi của hai ngườFcii , là cùng nhau gánh vác mọi vic. Là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim." Thảjq Hỷ cảXMm đKFộng:" Cảw hai lầFn anh đcIcu la chọn em, quảjq là vô cùng dũng cảWSdm "

" Anh đhwoán em là hàng hiếm giá cao, đxTXang đGKkợi em lên giá điTRây."

" Câu đHENó có thểBHx tạwm dịdPch là anh yêu em? " Thảje Hỷ biết mình nói như vy cũng hơi có phầjqn khoác lác mà không biết thẹn, vì vy cô cứw gục đTQbvu vào ngc anh, ngạwi ngùng không dám ngẩzWng mt lên. Triu VĩxbG Hàng muốn kéo cô ra, đlối din với cô đkMF nói chuyn nhưng cô càng siết chăt tay, t chối không chịKFu ngẩPRng lên.

" Không muốn nghe anh trảcm lờFi à?"

" Nếu đKRXó không phảiTRi là đFiu em hy vọng, anh cứHEN coi như em giảBHx vờFci thông minh, chưa tng hỏi anh câu điTRó là đNLược rồi." ThảiTR Hỷ vn giữKF nguyên phong cách sống của cô, thấJhXy tình thế không tốt thườnhGng tìm cách lảMng tránh.

" Thảbv Hỷ, câu dịAch của em hoàn toàn chính xác."

***

"Triu VĩKF Hàng, mình v nhà đjei."

"Được." Triu VĩXM Hàng khởi đDAộng xe.

"Không phảKFi v nhà cũ của mình, v nhà bố mẹ anh kia."

" Anh đhwjqnh sáng mai sẽ v nhà em trước, sau đKRXó mới dn em v nhà anh." Ngày kia đXMã là ngày Triu VĩckP Hàng đKRXi BắRc Kinh rồi. Mc dù sau khóa huấGTn luyn tp trung đbbnó, anh còn có thểTQ v thăm nhà một lầkMn nữWSda, nhưng trước khi đnhGi Bắwc Kinh, chưa sắTQp xếp mọi chuyn ổn thỏa, anh vn chưa yên lòng.

" Lẽ ra phảmi đXMến t sớm ấhBxy chứKF. Hai hôm trước thì chân em vn còn đlau, hai hôm nay lạkjzi không đmến, xem ra có vẻ không đdPược phảWSdi đwckPo lắbbnm." Mc dù cô biết như vy, nhưng vn không muốn đNLGKk thc tế đXMgWJ lấln át cảkjzm giác yêu đjqương nhanh như vy. Ai mà đhwoán trước đhwược các bc phụ huynh sẽ phảqn ứqng như thế nào.

" Triu Vĩbv hàng, liu vic mình tái hôn có ảcmnh hưởng gì tới anh, tới gia đwình anh không?" Đây chính là đBHxiu mà ThảXM hỷ rấTQt muốn hỏi nhưng mãi vn không dám. Mc dù Thảw Hỷ vn luôn tin rằXOng Triu Vĩjq Hàng sẽ không làm đHENiu gì mà anh không cảBHxm thấFciy chắFc chắFcin, tuy nhiên, nhữXMng biến cố trong thờmi gian qua vn khiến ThảzW Hỷ cảXlm thấgWJy thấdPp thỏm không yên.

" V chuyn xảckPy ra lầGKkn trước, anh đTFcã không giảkjzi thích rõ ràng với em. S vic không h đAơn giảDAn như em nghĩgWJ, nó thm chí còn phứKRXc tạXMp hơn nhiu nhữKRXng đTQiu mà Kiu Duy Nhạbvc biết. Chi tiết quá cụ thểPR, nói với em cũng không có ý nghĩxbGa gì, cũng không thểl nói cho em đWSdược, NhữdPng đPRiu em biết đxTXã là quá đhBxủ rồi. Sau khi ly hôn, anh một mc không tới tìm em vì lo rằGKkng chuyn đMó còn đEUWSd lạDAi hu họa. Nếu chúng ta thc s chng còn quan h gì cũng có nghĩRa là sẽ không còn ai nhằHENm vào em đGTPR tấBHxn công nữjqa. Bố đhBxã chịnhGu lui v nghỉFci ngơi, đKFó cũng là một trong nhữkMng mấKFu chốt đNLcm hóa giảRi nhữNLng rắiTRc rối đPRó.

ThảXl Hỷ, năm xưa, anh đkjzã vì Ngô HoạTFcch mà một mình tìm sang ĐFc, bỏ lạdPi tấPt cảHEN ở nơi này. Giờhw đKRXây, anh lạPRi sắiTRp đwi Tây TạdPng, phảqi xa em trong ba năm. Điu đFó không có nghĩJhXa là anh yêu em không nhiu, không có nghĩiTRa là anh không thểPR vì em, vì gia đdPình mình mà t bỏ tấKFt cảzW. ChỉdPđkjziu chúng ta đRang sống, chúng ta phảFi có trách nhim với cuộc sống hin tạJhXi. Em, bố mẹ, công vic là nhữcIcng thứjq mà anh không thểKRX chối bỏ trách nhim. Anh phảqi gánh vác đjeược tấHENt cảjq nhữFng đAiu đXMó.

Đã theo nghip chính trịTFc, không thểhBx chỉcIc biết trốn tránh nhim vụ. Anh không thểBHx đGKkSWm bảMo với em rằPRng con đnhGườJhXng công danh của anh sẽ thun buồm xuôi gió, sẽ không còn sóng to gió lớn nào cảcIc; anh cũng không thểR đqzWm bảRpo với em rằGKkng sẽ bảbbno v em tới mứPc một giọt nước cũng không chạNLm tới em đckPược. Nhưng đJhXiu duy nhấjet anh có thểq đjqPRm bảzWo , đAó là cho dù gp phảhwi tình huống như thế nào, anh tuyt đRối sẽ không dùng vic ly hôn đPNL giảEUi quyết mọi vic. Một vic ngốc nghếch như vy, làm một lầcmn trong đBHxcIci đRã là quá nhiu rồi.

ThảKRX Hỷ, em có muốn cùng anh tiếp tục mạxbGo hiểlm không?"

" Sao trước khi đlăng ký kết hôn, anh không hỏi em nhữckPng câu như vy?"

" Anh sợ em bỏ chạWy, Cố ThảW Hỷ, t trước tới giờRp vn là một cô bé nhát gan mà."

Thảjq Hỷ lè lưỡi :" Em đKRXúng là một cô bé nhát gan đRDjPRy, vấdPn đhBx này, em không dám đBHxưa ra, vì sợ anh thay đRổi. Cũng bởi vì em rấPRt d làm hỏng chuyn, chỉTQ sợ anh không cầln em nữGTa".

" Bây giờbv yên tâm rồi chứTQ?"

"Ừm" Thảl Hỷ gt điTRIgFu rấlt mạKFnh.

Xe lăn bánh đBHxược một lát, Thảw Hỷ bỗng nói :" Triu Vĩm Hàng, em yêu anh ."

" Cái gì?!" Triu VĩRDj Hàng dng xe lạbvi bên đKRXườwng. Cái cô Cố ThảxbG Hỷ này, nhữWSdng lờkMi như vy mà cũng có thểSW tùy tin nói ra trong bấKFt kỳ hoàn cảlnh nào sao.

" Em nói là em yêu anh. Anh phảkjzi gánh vác nhiu trách nhim như vy, em không có cách nào đKRXhBx biến mình thông minh hơn đXMxbG anh đxbGỡ cảcIcm thấEUy nng n. Tuy nhiên, em có thểHEN nói đmược nhữwng lờRi ngọt ngào đBHxjq anh vui vẻ. Anh vui vẻ rồi chắmc cũng sẽ không cảTFcm thấDAy mt mỏi nữBHxa. Đã thấkMy thoảRDji mái hơn chưa?"

" Ừm, em nói lạWSdi một lầPn nữPa, đgWJNL anh th cảKRXm nhn xem."

" Em yêu anh, thế nào?"

"Bỏ t "thế nào" đnhGi, nhắSWc lạKFi một vạNLn lầxbGn."

"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
***

Chủ đckP tình yêu, vài năm sau vn còn đXMược nhắgWJc tiếp.

" Triu Vĩjq Hàng, em yêu anh!"
" Anh cũng nói một lầXOn đwi"
" Anh không nói đSWược."
" Tạcmi sao không nói đPRược?"

" Nghe đGKkược nhữBHxng lờjei ấgWJy, sẽ khiến ngườhwi ta nhẹ nhàng bay bổng."

"Vy thì sao?"

"NgườRpi em đcmã nhẹ ta chim yến rồi, anh sợ nói thêm nữMa, em sẽ bay lên trờdPi mấnhGt."

" Triu VĩzW Hàng, anh lạkMi chọc em rồi! Rõ ràng thấqy ngườhwi ta hơi bép, lúc nào cũng sáu mươi cân, cái gì mà nhẹ như chim yến chứSW, tht quá đdPáng.!"

" Làm gì có chuyn đWSdó, anh thấKRXy em gầhwy hơn trước nhiu tht đIgFGKky. ChắNLc chắJhXc là cái cân này sai rồi, đTQW mai mình đbbni mua cái khác."

" Cái gì! Hôm nay em mới cân th ở chỗ làm của ChỉXM Túc cân ở bnh vin thì làm sao mà sai đzWược?"

" Chng phảGTi cô ấXOy đTFci nghỉWSd tuầjqn trăng mt rồi sao?"