Trang chủ / Ngôn Tình / Ánh Sao Ban Ngày / Chương 3 0: Đoạn kết

[Mới] - Tu Tiên Chi Lộ (Tặng ngay 1tr VND)

Ánh Sao Ban Ngày

Chương 3 0: Đoạn kết
Chương 30: ĐoạBn kết

Kết hôn là mong đvmcợi đvmcược cùng bên anh đDHi hết cuộc đmvmci, là cùng nhau gánh vác mọi vic, là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim. Thảbv Hỷ cảVZm đIVCộng: "Cảvmc hai lầBn anh đjku la chọn em, quảUw là vô cùng dũng cảLmjm".

***

Chng đDbbiu gì có thểDn khiến con ngườDni bịjk đakyo lộn như tình yêu, đjkc bit lạpami là khi thờYqIi gian đmBược ở bên nhau lạinsi bịLmj đmem ra đSếm ngược như lúc này. ChỉJLp còn bảzDZy ngày nữbka là Triu Vĩfif Hàng phảmBi lên đIVCườkng đCWi Bắgwc KInh. Vì vết thương nhỏ ở chân nên ThảS Hỷ lấZUjy lý do xin nghỉDn ở nhà, đSây cũng là dịBp đVZcYl họ đinsược ở bên nhau thêm một chút.

Hai ngày sau, chân của ThảDn Hỷ đsyã khỏi hn, đBiu này phảinsi cảCPm ơn s chăm sóc vô cùng chu đvmcáo, tỉLmj mỉk của Triu Vĩjm Hàng. Cô chưa tng đmBược sống một cuộc sống có ngườSi phục vụ bên cạinsnh suốt hai mươi tư giờIVC, thm chí cô còn không cầBn phảtNi chạZDtm chân xuống đZUjbkt. Nếu phảDni di chuyểwn t chỗ này sang chỗ khác trong nhà, đVZã có Triu VĩmB Hàng lo liu vic " di chuyểCPn trên không" cho cô.

Thờaki khắiyYc chia tay đmang đzDZến rấVZt gầgwn, ThảzDZ Hỷ cảizvm thấgwy ngay cảjm vic ngủ cũng rấakt lãng phí thờbki gian. Cô biết vic đwi Tây Tạizvng của Triu VĩCP Hàng đJLpã đVZược ấjkn đSYfnh, vic có thểak làm bây giờS là làm thế nào đYfk có thểsy ở bên nhau thêm một chút nữZUja, gầkn nhau thêm một chút. Thế nhưng vn có ngườVZi muốn quấmy rối nhữDbbng thờizvi khắzDZc quý giá mà cô và Triu VĩYf Hàng đDbbang trân trọng tng ngày.

" Triu VĩmgC Hàng, liu mà trông coi vợ cu đjSi, đjSng có suốt ngày phóng đlkin v phía tớ thế", Kiu Duy Nhạwc va nói va làm ra vẻ bịjS đkin git.

" Chút đvmcin cỏn con đDnó thì làm gì đbBươc cu nào, chng phảSo đDbbã tỏa đJLpi hết rồi hay sao?" Triu Vĩvmc Hàng đJLpương nhiên hiểinsu đfifược tạpami sao ThảzDZ Hỷ lạSi làm mt lạYqInh với Kiu Duy NhạqbDc. Anh đqbDã đsyồng ý sẽ đakưa cô đooii chơi chợ đfifêm.

Hai ngườyi không mấUwy hiểCPu biết v vic đDHi chơi của nhữBng cp đYqIôi bình thườwng khác nên nghĩCP ra đbkiu gì họ bèn cố gắzDZng đjkZUj thc hin, cố gắwng tn hưởng nốt mấjmy ngày trước khi Triu VĩqbD Hàng lên đakườizvng. Hôm qua, họ cùng nhau đmBi xem phim, vào hiu sách, rồi lạjki đpami ăn đjmồ ăn nhanh. Hôm nay, họ cùng nhau đIVCến nhữvmcng nơi lưu giữviJ kỷ nim chung của hai ngườnSi, cùng nhau chụp ảUwnh đjmB ghi lạDHi nhữtNng giây phút điyYó. NhữtNng đbBIVCa đooiiểwm không nhiu nhưng cũng đkủ khiến cảk hai mt nhoài. Chưa kịDnp chuẩBn bịy bữka tối, họ lạDni đbBqbDnh cùng nhau đYqIi dạCWo chợ đjmêm, thưởng thứgwc các mon t quán đminsu tiên đcYlến quán cuối cùng.

Tht tình cờtN, khi v đBến nhà, Triu Vĩsy Hàng và Thảbv Hỷ không hẹn mà gp cảDH Tô Thiêm Cơ và Kiu Duy NhạjSc. Cái anh chàng Kiu Duy NhạYqIc này, lúc đVZBu là kểy công,nói rằooing đSã có công lớn trong vic Triu Vĩjm Hàng và ThảiyY Hỷ gương vỡ lạwi lành nên nhấkt đcYlSnh phảcYli mờmBi anh ta ăn cơm, cảmBm ơn. Sau đooió lạpami nói là muốn tin Triu Vĩak Hàng, cứiyY nói đnSi nói lạmi như vy, nhấpamt điyYYfnh không chịbku buông tha họ.

" Triu Vĩbv Hàng, đmng trách tớ không cảtNnh báo trước, cu đzDZi Tây TạBng rồi, vợ cu chng phảYfi sẽ nhờUw bọn tớ chăm sóc hay sao. Cu mà đsymBc tội với tớ tổn thấDnt không nhỏ đIVCâu nhé"

" Nhỏ cái đgwbBu anh ấizvy!" Tô Thiêm Cơ không muốn phụ họa theo kiểVZu Kiu Duy Nhạvmcc, thấfify anh ta càng nói càng khác thườZUjng, ngườbBi ta còn chưa đki đSã một mc đVZòi chi phí bảVZo v rồi, tht là bc mình." ThảCW Hỷ, đmgCã có tớ chăm sóc cu rồi, không đpamến lượt anh ấjky phảSi bn tâm"

" Em chăm sóc, anh chăm sóc, chng phảBi vic của nhà mình sao? Kiu Duy Nhạfifc cườmgCi hì hìm trên mt anh ta chng có chút biểDnu hin của s xấfifu hổ gì cảfif.

" Ai cùng một nhà với anh, không dám với cao." Tô Thiêm Cơ thm chí còn không thèm nhìn sang phía Kiu Duy Nhạbvc.

Triu VĩjS Hàng nhìn hai ngườZUji bọn họ, tình cảBm quảbv tht đYfã có bước tiến triểzDZn rõ rt rồi. Cái cô Tô Thiêm Cơ này, mồm ming vn sắsyc sảzDZo ht như năm xưa, chảizv trách Tiểmu Kiu lạCPi bịVZ thu phục thêm một lầkn nữka. Hồi đsyó, cô gái này cũng đlkã khiến Kiu Duy NhạSc phảlki chịizvu không ít đpamau khổ.

" NhườJLpng nhà lạnSi cho hai ngườSi đcYlky, t nhiên nhé, cứYf coi như đYfang ở nhà mình, tớ và Triu VĩcYl Hàng còn có vic, gp lạVZi sau nhé!" Không đCPợi Triu Vĩm Hàng ra tay, ThảIVC H đizvã dùng luôn kế ve sầDHu thoát xác, đbkak họ ở lạwi trông nhà. ChỉtNđfifiu lạiyYi phảiyYi quay lạjSi xe, ở trong cái không gian bé nhỏ đIVCó cũng không d chịpamu lắcYlm.

" ThếđZUjược rồi, Cố ThảS Hỷ, bội chi sứyvZc lc của anh sẽ ảtNnh hưởng tới chấDbbt lượng cuộc sống của em". Sau nhiu lầSn làm phu khuân vác cho ThảYf Hỷ t phòng ngủ tới phòng khách rồi ngược lạiyYi, nhìn ThảS Hỷ mỉkm cườmBi rấyt đmgCVZc ý, Triu VĩJLp Hàng cuối cùng cũng khôn nhịkn đZDtược nữDbba.

" Không đviJược, đCPó là yêu cầgwu huấviJn luyn dành cho anh. Xem kìa, mới có vài lầkn mà đqbDã mấsyt hết kiên nhn rồi." Thảgw Hỷ lạmgCi cườJLpi một cách tinh quái.

Triu VĩjS Hàng đyvZpamng đzDZối din với cô :" Có phảSi là chân em đBã t đjSi lạaki đmgCược rồi không?"

" Một chút thôi, một chút thôi." ThảviJ Hỷ lp tứbBc ôm lấky chân mình:" Nó vn còn yếu lắkm, chỉjm min cưỡng đmgCinsng đyược thôi." Cô thích đYfược Triu VĩIVC Hàng bế đVZi, cũng thích nhữzDZng lúc anh cõng cô đbBi lạLmji trong phòng, cảUwm giác của cô lúc này tht s còn hạizvnh phúc hơn cảcYl đCWêm tân hôn của nhữYqIng cp đkôi khác.

" Chúng mình kết hôn nhé"

Thảbk Hỷ vn đDbbang ôm chân của mình, xem còn trì hoãn đBiyY hưởng thụ s chăm sóc đviJược bao lâu nữlka, câu nói của Triu VĩiyY Hàng làm cô bấinst ngờZDt :" HảcYl?"

" Nhưng thờZUji gian có vẻ gấkp gáp quá. Chúng mình còn chưa bàn bạjkc gì với bố mẹ. Lầmn trước cũng không bàn bạBc, em cứcYl cảnSm thấiyYy chúng mình dườmgCng như không tôn trọng họ..."

Triu Vĩk Hàng ôm chầUwm lấmBy cô :" Chúng mình kết hôn nhé!".

" Anh không thểS lầvmcn nào cũng dùng nam nhân kế đakUw mê hoc em mỗi khi nói chuyn đLmjâu nhé, anh sắakp đqbDi rồi, kết hôn thế nào đZUjây..."

" Cố ThảcYl Hỷ, cơ hội cuối cùng đkyvZy, chúng mình kết hôn nhé!"

" Được!" Nói rồi, ThảmB Hỷ lạjmi thấky mình dườooing như trảYf lờinsi quá nhanh, cứbk như là sơ anh rút lạjSi lờBi va nói. LạSi bắLmjt đwnSu một cuộc hôn nhân mà cảiyY hai đbBu chưa chuẩBn bịIVC gì cảtN?

"Thc ra em có phầqbDn thích hoàn cảjSnh hin tạIVCi." Thảk Hỷ than thở:" Triu Vĩgw Hàng, hai hôm nay, e có cảqbDm giác của tình yêu, vn hy vọng đDbbược tiếp tục như vy".

Đôi khi, nhìn cảtNnh một điyYôi uyên ương cãi nhau trên đIVCườYfng, ThảJLp Hỷ lạBi tràn đjmlky cảSm xúc. Ngườizvi ta đwã nói rằbBng tình yêu có thểgw làm tình cảym thêm phong phú, vui vẻ, buồn bã đCWu đYqIược nhân lên rấbvt nhiu lầinsn. Thảvmc Hỷ thấcYly mình chưa tng có nhữDHng cảyvZm giác như vy, mối quan h với TầviJn Mn DữzDZ trước đinsây đtNu do một mình cô ấsyy cẩsyn thn gìn giữins. Còn cuộc sống hôn nhân với Triu VĩLmj Hàng hai ngườYfi lạBi dầSn dầyvZn hiểlku nhau và yêu nhau trong một s ràng buộc nhấbkt đizvjSnh, dù có bấizvt kỳ chuyn gì xảJLpy ra, cảDH hai đmu phảDni tuân theo nguyên tắmc không ly hôn. Vì thế mà chuyn lớn hóa thành nhỏ, chuyn nhỏ thì bảpamn thân phảBi t đlkiu chỉjknh, Căn bảyn là do không có nhữjmng lúc nếu tứSc gin thì có thểlk thoảIVCi mái nói t " Chia tay!" như bao cp đmgCôi yêu nhau khác.

" Kết hôn rồi cũng sẽ vn như vy, anh đmgCmgCo bảSo."

" Làm sao mà vn như vy đSược", ThảcYl Hỷ thở dài.

" Vy thì thôi, không cầyvZn quá min cưỡng" Triu VĩnS Hàng đzDZizvnh đkDbbng dy. T nãy đBến giờsy, anh vn đqbDang ở trong tư thế quỳ dưới chân cô, đtNó là hành đmgCộng cc kỳ lãng mạLmjn của anh rồi. Trong túi anh vn còn cp nhn mới mua, tay anh vn đbBang nắizvm cht hộp đmng nhn, chưa kịSp rút ra.

" Triu VĩB hàng! Em không nói là không cưới", ThảjS Hỷ vội cầJLpm lấaky tay anh nói.

Triu VĩVZ Hàng lấbky cp nhn cưới ra :" Em đmưa tay đDnây".

Thảooi Hỷ hạDbbnh phúc đCWưa tay ra :" Mới à, hoàn toàn không giống với cp nhn trước". Chiếc nhn va khít tay ThảDn Hỷ.

" Thích không ?"

ThảyvZ Hỷ quảYqI quyết gt đYfjSu, cô cũng giúp Triu VĩB Hàng đjmeo chiếc nhn của anh. " Tốt rồi!" Hai bàn tay đqbDeo nhn đqbDan vào nhau, hạmnh phúc tràn ngp trên khuông mt họ.

" Triu VĩmB Hàng!"
" Hảbk?"

" Đeo nhn cưới mới, cứbk có cảBm giác như lấkt một ngườCPi mới"

Cô vòng tay ôm cổ anh :" Trước đBây, em cứizv nghĩsy rằDnng kết hôn rấbvt đvmcơn giảzDZn, chỉDH là sống chung với một ngườYqIi lạLmji, vn phảmgCi làm nhữyng công vic như thườBng ngày. TrảDHi qua nhiu chuyn như vy, em mới biết thc s ra cuộc sống sau hôn nhân không h đUwơn giảzDZn không phảgwi chỉDbbđjmeo nhn cưới , chụp ảpamnh cưới, làm tic cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn".

" Thế kết hôn là gì?" Triu Vĩpam Hàng rấDHt tò mò vì Thảizv Hỷ có thểgw đVZưa kết hôn lên một tầSm cao như vy.

" Kết hôn là mong đLmjợi đfifược cùng nhau đmi hết cuộc đyUwi của hai ngườDbbi , là cùng nhau gánh vác mọi vic. Là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim." ThảviJ Hỷ cảizvm đIVCộng:" Cảk hai lầbkn anh đZDtu la chọn em, quảS là vô cùng dũng cảSm "

" Anh đBoán em là hàng hiếm giá cao, đwang đVZợi em lên giá đDnây."

" Câu đBó có thểiyY tạvmcm dịjSch là anh yêu em? " Thảk Hỷ biết mình nói như vy cũng hơi có phầLmjn khoác lác mà không biết thẹn, vì vy cô cứsy gục đUwDnu vào ngc anh, ngạqbDi ngùng không dám ngẩiyYng mt lên. Triu Vĩm Hàng muốn kéo cô ra, đjSối din với cô đqbDjm nói chuyn nhưng cô càng siết chăt tay, t chối không chịku ngẩnSng lên.

" Không muốn nghe anh trảUw lờgwi à?"

" Nếu đnSó không phảnSi là đnSiu em hy vọng, anh cứS coi như em giảpam vờins thông minh, chưa tng hỏi anh câu đnSó là đUwược rồi." Thảvmc Hỷ vn giữw nguyên phong cách sống của cô, thấviJy tình thế không tốt thườmng tìm cách lảJLpng tránh.

" ThảZUj Hỷ, câu dịBch của em hoàn toàn chính xác."

***

"Triu Vĩjk Hàng, mình v nhà đbvi."

"Được." Triu VĩqbD Hàng khởi đyvZộng xe.

"Không phảCPi v nhà cũ của mình, v nhà bố mẹ anh kia." nguồn tunghoanh.com

" Anh đbvfifnh sáng mai sẽ v nhà em trước, sau đDHó mới dn em v nhà anh." Ngày kia đinsã là ngày Triu VĩviJ Hàng đzDZi BắDbbc Kinh rồi. Mc dù sau khóa huấYqIn luyn tp trung đkó, anh còn có thểjm v thăm nhà một lầtNn nữJLpa, nhưng trước khi đSi Bắbvc Kinh, chưa sắbBp xếp mọi chuyn ổn thỏa, anh vn chưa yên lòng.

" Lẽ ra phảZDti đqbDến t sớm ấvmcy chứjk. Hai hôm trước thì chân em vn còn đpamau, hai hôm nay lạzDZi không đyến, xem ra có vẻ không điyYược phảpami đJLpfifo lắjmm." Mc dù cô biết như vy, nhưng vn không muốn đDnB thc tế đizvbv lấmBn át cảlkm giác yêu đizvương nhanh như vy. Ai mà đDnoán trước đviJược các bc phụ huynh sẽ phảYqIn ứLmjng như thế nào.

" Triu VĩyvZ hàng, liu vic mình tái hôn có ảjknh hưởng gì tới anh, tới gia đviJình anh không?" Đây chính là đSiu mà Thảjk hỷ rấYft muốn hỏi nhưng mãi vn không dám. Mc dù ThảqbD Hỷ vn luôn tin rằJLpng Triu Vĩpam Hàng sẽ không làm đnSiu gì mà anh không cảBm thấYqIy chắkc chắYqIn, tuy nhiên, nhữvmcng biến cố trong thờmi gian qua vn khiến Thảk Hỷ cảVZm thấizvy thấvmcp thỏm không yên.

" V chuyn xảmBy ra lầbkn trước, anh đviJã không giảinsi thích rõ ràng với em. S vic không h đyơn giảDHn như em nghĩsy, nó thm chí còn phứmBc tạLmjp hơn nhiu nhữYfng đinsiu mà Kiu Duy NhạzDZc biết. Chi tiết quá cụ thểqbD, nói với em cũng không có ý nghĩUwa gì, cũng không thểak nói cho em đUwược, NhữYfng đCWiu em biết đCPã là quá đmBủ rồi. Sau khi ly hôn, anh một mc không tới tìm em vì lo rằgwng chuyn đUwó còn đCWIVC lạinsi hu họa. Nếu chúng ta thc s chng còn quan h gì cũng có nghĩlka là sẽ không còn ai nhằcYlm vào em đLmjpam tấinsn công nữvmca. Bố đmBã chịpamu lui v nghỉVZ ngơi, đbkó cũng là một trong nhữbkng mấku chốt đqbDjm hóa giảqbDi nhữCPng rắbBc rối đpamó.

ThảJLp Hỷ, năm xưa, anh đUwã vì Ngô Hoạinsch mà một mình tìm sang ĐCPc, bỏ lạYqIi tấgwt cảDH ở nơi này. Giờpam đkây, anh lạki sắjkp đCWi Tây TạcYlng, phảZUji xa em trong ba năm. Điu đmBó không có nghĩYqIa là anh yêu em không nhiu, không có nghĩaka là anh không thểfif vì em, vì gia đZDtình mình mà t bỏ tấooit cảYf. ChỉJLpđcYliu chúng ta đsyang sống, chúng ta phảki có trách nhim với cuộc sống hin tạcYli. Em, bố mẹ, công vic là nhữBng thứw mà anh không thểbB chối bỏ trách nhim. Anh phảviJi gánh vác đqbDược tấjmt cảZDt nhữvmcng đlkiu đZDtó.

Đã theo nghip chính trịS, không thểVZ chỉCP biết trốn tránh nhim vụ. Anh không thểjm đsyakm bảbBo với em rằooing con đjSườinsng công danh của anh sẽ thun buồm xuôi gió, sẽ không còn sóng to gió lớn nào cảbB; anh cũng không thểjm đZUjkm bảviJo với em rằgwng sẽ bảJLpo v em tới mứmc một giọt nước cũng không chạkm tới em đwược. Nhưng đbviu duy nhấVZt anh có thểtN đmgCvmcm bảjmo , đBó là cho dù gp phảiyYi tình huống như thế nào, anh tuyt đinsối sẽ không dùng vic ly hôn đScYl giảsyi quyết mọi vic. Một vic ngốc nghếch như vy, làm một lầDbbn trong đviJsyi đkã là quá nhiu rồi.

ThảJLp Hỷ, em có muốn cùng anh tiếp tục mạjko hiểbBm không?"

" Sao trước khi đZDtăng ký kết hôn, anh không hỏi em nhữZDtng câu như vy?"

" Anh sợ em bỏ chạky, Cố ThảDbb Hỷ, t trước tới giờS vn là một cô bé nhát gan mà."

ThảmgC Hỷ lè lưỡi :" Em đfifúng là một cô bé nhát gan đviJUwy, vấJLpn đk này, em không dám đJLpưa ra, vì sợ anh thay đYqIổi. Cũng bởi vì em rấSt d làm hỏng chuyn, chỉCP sợ anh không cầjSn em nữooia".

" Bây giờiyY yên tâm rồi chứtN?"

"Ừm" Thảpam Hỷ gt đyvZZDtu rấCPt mạmBnh.

Xe lăn bánh đqbDược một lát, ThảVZ Hỷ bỗng nói :" Triu Vĩm Hàng, em yêu anh ."

" Cái gì?!" Triu VĩmB Hàng dng xe lạki bên đUwườbkng. Cái cô Cố ThảCW Hỷ này, nhữnSng lờiyYi như vy mà cũng có thểbB tùy tin nói ra trong bấDbbt kỳ hoàn cảwnh nào sao. nguồn truyn t u n g h o a n h . c o m

" Em nói là em yêu anh. Anh phảlki gánh vác nhiu trách nhim như vy, em không có cách nào đZDtCP biến mình thông minh hơn đviJlk anh đqbDỡ cảkm thấSy nng n. Tuy nhiên, em có thểZUj nói đSược nhữJLpng lờZUji ngọt ngào đJLpB anh vui vẻ. Anh vui vẻ rồi chắkc cũng sẽ không cảbvm thấjSy mt mỏi nữUwa. Đã thấinsy thoảaki mái hơn chưa?"

" Ừm, em nói lạDHi một lầbBn nữCPa, đDHJLp anh th cảYfm nhn xem."

" Em yêu anh, thế nào?"

"Bỏ t "thế nào" đvmci, nhắBc lạbBi một vạDHn lầlkn."

"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
***

Chủ đYqI tình yêu, vài năm sau vn còn đSược nhắyvZc tiếp.

" Triu VĩDH Hàng, em yêu anh!"
" Anh cũng nói một lầZUjn đCPi"
" Anh không nói đmược."
" TạqbDi sao không nói đLmjược?"

" Nghe đIVCược nhữtNng lờJLpi ấBy, sẽ khiến ngườyvZi ta nhẹ nhàng bay bổng."

"Vy thì sao?"

"NgườDbbi em đwã nhẹ ta chim yến rồi, anh sợ nói thêm nữmBa, em sẽ bay lên trờDbbi mấkt."

" Triu VĩcYl Hàng, anh lạsyi chọc em rồi! Rõ ràng thấbvy ngườtNi ta hơi bép, lúc nào cũng sáu mươi cân, cái gì mà nhẹ như chim yến chứsy, tht quá đbBáng.!"

" Làm gì có chuyn đkó, anh thấbBy em gầgwy hơn trước nhiu tht điyYbBy. ChắUwc chắVZc là cái cân này sai rồi, đqbDgw mai mình đwi mua cái khác."

" Cái gì! Hôm nay em mới cân th ở chỗ làm của ChỉYf Túc cân ở bnh vin thì làm sao mà sai đgwược?"

" Chng phảyi cô ấnSy đtNi nghỉLmj tuầkn trăng mt rồi sao?"