Trang chủ / Ngôn Tình / Ánh Sao Ban Ngày / Chương 3 0: Đoạn kết

Ánh Sao Ban Ngày

Chương 3 0: Đoạn kết
Chương 30: ĐoạYdin kết

Kết hôn là mong đAợi đOryược cùng bên anh đWmGi hết cuộc đYditi, là cùng nhau gánh vác mọi vic, là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim. Thảdt Hỷ cảAWem đAộng: "CảZp hai lầrZtn anh đInu la chọn em, quảjl là vô cùng dũng cảPPIm".

***

Chng đAWeiu gì có thểWmG khiến con ngườmi bịtl đWmGno lộn như tình yêu, đIc bit lạrZti là khi thờRrAi gian đPmược ở bên nhau lạAti bịGoY đmem ra đNvNếm ngược như lúc này. ChỉRrA còn bảdty ngày nữna là Triu VĩGoY Hàng phảkIi lên đlnườmng đPPIi BắRrAc KInh. Vì vết thương nhỏ ở chân nên Thảt Hỷ lấlny lý do xin nghỉYZ ở nhà, đIây cũng là dịYdip đdtI họ đhmược ở bên nhau thêm một chút.

Hai ngày sau, chân của Thảry Hỷ đieã khỏi hn, đlniu này phảti cảIm ơn s chăm sóc vô cùng chu đnhláo, tỉYoP mỉry của Triu Vĩnhl Hàng. Cô chưa tng đAtược sống một cuộc sống có ngườlni phục vụ bên cạenh suốt hai mươi tư giờpA, thm chí cô còn không cầYZn phảYZi chạNvNm chân xuống đZOpAt. Nếu phảGoYi di chuyểYdin t chỗ này sang chỗ khác trong nhà, đWmGã có Triu Vĩn Hàng lo liu vic " di chuyểogn trên không" cho cô.

ThờeYZi khắPmc chia tay đlACang đeến rấet gầOryn, ThảlnO Hỷ cảFYYm thấvlFy ngay cảYdi vic ngủ cũng rấPmt lãng phí thờmIji gian. Cô biết vic đjli Tây TạInng của Triu VĩlAC Hàng đpAã đAWeược ấOryn đtlOrynh, vic có thểog làm bây giờyR là làm thế nào đIR có thểOry ở bên nhau thêm một chút nữWmGa, gầInn nhau thêm một chút. Thế nhưng vn có ngườrti muốn quấny rối nhữeYZng thờAti khắYZc quý giá mà cô và Triu VĩAt Hàng đhmang trân trọng tng ngày.

" Triu VĩI Hàng, liu mà trông coi vợ cu đlACi, đeng có suốt ngày phóng đYdiin v phía tớ thế", Kiu Duy NhạYZc va nói va làm ra vẻ bịog đGoYin git.

" Chút đjlin cỏn con đjló thì làm gì đrZtươc cu nào, chng phảIdo đlnOã tỏa đogi hết rồi hay sao?" Triu VĩkI Hàng đlnương nhiên hiểeYZu đlnOược tạNvNi sao ThảGoY Hỷ lạrZti làm mt lạdtnh với Kiu Duy NhạlnOc. Anh đmã đeYZồng ý sẽ đAWeưa cô đYZi chơi chợ đyRêm.

Hai ngườZOi không mấmy hiểInu biết v vic đni chơi của nhữInng cp đrtôi bình thườZOng khác nên nghĩt ra đryiu gì họ bèn cố gắryng đmlnO thc hin, cố gắrtng tn hưởng nốt mấIny ngày trước khi Triu VĩI Hàng lên đrZtườogng. Hôm qua, họ cùng nhau đYdii xem phim, vào hiu sách, rồi lạmIji đti ăn đIồ ăn nhanh. Hôm nay, họ cùng nhau đmến nhữPmng nơi lưu giữnhl kỷ nim chung của hai ngườCRri, cùng nhau chụp ảlnOnh đtlWmG ghi lạYdii nhữtng giây phút đpAó. NhữIng đZONvNa đGoYiểjlm không nhiu nhưng cũng đmủ khiến cảt hai mt nhoài. Chưa kịnp chuẩPmn bịt bữAWea tối, họ lạiei đyRPmnh cùng nhau đei dạvlFo chợ đrtêm, thưởng thứmIjc các mon t quán đvlFWmGu tiên đIdến quán cuối cùng. truyn đjlược lấrty t website tung hoanh

Tht tình cờln, khi v đeến nhà, Triu VĩWmG Hàng và ThảyR Hỷ không hẹn mà gp cảOry Tô Thiêm Cơ và Kiu Duy Nhạrtc. Cái anh chàng Kiu Duy Nhạtlc này, lúc đieieu là kểm công,nói rằeng đRrAã có công lớn trong vic Triu VĩyR Hàng và ThảI Hỷ gương vỡ lạrZti lành nên nhấtt đYqmnh phảAti mờNvNi anh ta ăn cơm, cảRm ơn. Sau đlnó lạjli nói là muốn tin Triu VĩoIp Hàng, cứZO nói đZOi nói lạIi như vy, nhấyRt đmIjpAnh không chịmu buông tha họ.

" Triu Vĩie Hàng, đNvNng trách tớ không cảienh báo trước, cu đIni Tây TạYZng rồi, vợ cu chng phảIi sẽ nhờyR bọn tớ chăm sóc hay sao. Cu mà đPPInc tội với tớ tổn thấlACt không nhỏ đdtâu nhé"

" Nhỏ cái đNvNYZu anh ấjly!" Tô Thiêm Cơ không muốn phụ họa theo kiểeYZu Kiu Duy NhạkIc, thấAty anh ta càng nói càng khác thườIdng, ngườmi ta còn chưa đYqi đmã một mc đOryòi chi phí bảeYZo v rồi, tht là bc mình." ThảR Hỷ, đeelã có tớ chăm sóc cu rồi, không đIdến lượt anh ấrZty phảogi bn tâm"

" Em chăm sóc, anh chăm sóc, chng phảni vic của nhà mình sao? Kiu Duy NhạZpc cườYZi hì hìm trên mt anh ta chng có chút biểeYZu hin của s xấYdiu hổ gì cảvlF.

" Ai cùng một nhà với anh, không dám với cao." Tô Thiêm Cơ thm chí còn không thèm nhìn sang phía Kiu Duy Nhạogc.

Triu VĩyR Hàng nhìn hai ngườYZi bọn họ, tình cảrZtm quảYZ tht đvlFã có bước tiến triểtln rõ rt rồi. Cái cô Tô Thiêm Cơ này, mồm ming vn sắtc sảAto ht như năm xưa, chảAWe trách TiểyRu Kiu lạkIi bịNvN thu phục thêm một lầPPIn nữRrAa. Hồi đhmó, cô gái này cũng đhmã khiến Kiu Duy Nhạryc phảYdii chịnu không ít đpAau khổ.

" NhườpAng nhà lạmi cho hai ngườmIji đogAy, t nhiên nhé, cứZp coi như đRang ở nhà mình, tớ và Triu Vĩtl Hàng còn có vic, gp lạoIpi sau nhé!" Không đYqợi Triu VĩGoY Hàng ra tay, ThảrZt H đWmGã dùng luôn kế ve sầmu thoát xác, đYdiCRr họ ở lạCRri trông nhà. Chỉnhlđtiu lạni phảti quay lạAti xe, ở trong cái không gian bé nhỏ đryó cũng không d chịnu lắoIpm.

" ThếđGoYược rồi, Cố Thảdt Hỷ, bội chi sứAWec lc của anh sẽ ảtlnh hưởng tới chấeYZt lượng cuộc sống của em". Sau nhiu lầRrAn làm phu khuân vác cho ThảPPI Hỷ t phòng ngủ tới phòng khách rồi ngược lạAti, nhìn Thảt Hỷ mỉNvNm cườAti rấjlt đlnOnc ý, Triu VĩGoY Hàng cuối cùng cũng khôn nhịoIpn đlnOược nữPma.

" Không đFYYược, đPPIó là yêu cầryu huấIdn luyn dành cho anh. Xem kìa, mới có vài lầmn mà đnã mấCRrt hết kiên nhn rồi." Thảt Hỷ lạPmi cườrti một cách tinh quái.

Triu VĩIn Hàng đmnng đmIjối din với cô :" Có phảRrAi là chân em đlACã t đtli lạOryi đAtược rồi không?"

" Một chút thôi, một chút thôi." ThảmIj Hỷ lp tứPmc ôm lấRy chân mình:" Nó vn còn yếu lắZpm, chỉAt min cưỡng đtkIng đmIjược thôi." Cô thích đlnược Triu VĩkI Hàng bế đmi, cũng thích nhữmIjng lúc anh cõng cô đPmi lạIdi trong phòng, cảmm giác của cô lúc này tht s còn hạmnh phúc hơn cảmIj đYZêm tân hôn của nhữFYYng cp đjlôi khác.

" Chúng mình kết hôn nhé"

ThảCRr Hỷ vn đIang ôm chân của mình, xem còn trì hoãn đYdiI hưởng thụ s chăm sóc đjlược bao lâu nữna, câu nói của Triu VĩlnO Hàng làm cô bấkIt ngờjl :" HảZO?"

" Nhưng thờkIi gian có vẻ gấWmGp gáp quá. Chúng mình còn chưa bàn bạlnOc gì với bố mẹ. LầInn trước cũng không bàn bạmc, em cứYZ cảRm thấlnOy chúng mình dườYZng như không tôn trọng họ..."

Triu VĩAWe Hàng ôm chầoIpm lấIdy cô :" Chúng mình kết hôn nhé!".

" Anh không thểGoY lầAn nào cũng dùng nam nhân kế đevlF mê hoc em mỗi khi nói chuyn đlACâu nhé, anh sắWmGp đrti rồi, kết hôn thế nào đeelây..."

" Cố ThảeYZ Hỷ, cơ hội cuối cùng đvlFeely, chúng mình kết hôn nhé!"

" Được!" Nói rồi, ThảGoY Hỷ lạmi thấWmGy mình dườtng như trảnhl lờZOi quá nhanh, cứm như là sơ anh rút lạPmi lờZpi va nói. LạmIji bắZOt đPmRrAu một cuộc hôn nhân mà cảWmG hai đPmu chưa chuẩWmGn bịln gì cảt?

"Thc ra em có phầien thích hoàn cảAnh hin tạti." Thảe Hỷ than thở:" Triu Vĩie Hàng, hai hôm nay, e có cảlACm giác của tình yêu, vn hy vọng đIdược tiếp tục như vy".

Đôi khi, nhìn cảGoYnh một đAôi uyên ương cãi nhau trên đAtườRrAng, ThảNvN Hỷ lạkIi tràn đAyRy cảyRm xúc. Ngườdti ta đZOã nói rằnng tình yêu có thểAWe làm tình cảNvNm thêm phong phú, vui vẻ, buồn bã đpAu đlnOược nhân lên rấnhlt nhiu lầrZtn. ThảYZ Hỷ thấkIy mình chưa tng có nhữyRng cảYqm giác như vy, mối quan h với Tầnn Mn Dữm trước đkIây đeYZu do một mình cô ấIy cẩZpn thn gìn giữZp. Còn cuộc sống hôn nhân với Triu VĩYoP Hàng hai ngườIi lạogi dầkIn dầZOn hiểCRru nhau và yêu nhau trong một s ràng buộc nhấhmt đttnh, dù có bấlnt kỳ chuyn gì xảPPIy ra, cảAWe hai đGoYu phảYdii tuân theo nguyên tắyRc không ly hôn. Vì thế mà chuyn lớn hóa thành nhỏ, chuyn nhỏ thì bảmIjn thân phảlnOi t đlnOiu chỉGoYnh, Căn bảYZn là do không có nhữYding lúc nếu tứhmc gin thì có thểln thoảmi mái nói t " Chia tay!" như bao cp đrZtôi yêu nhau khác.

" Kết hôn rồi cũng sẽ vn như vy, anh đAtlACo bảto."

" Làm sao mà vn như vy đAược", ThảvlF Hỷ thở dài.

" Vy thì thôi, không cầZOn quá min cưỡng" Triu VĩGoY Hàng đjlpAnh đYZeYZng dy. T nãy đrtến giờm, anh vn đeYZang ở trong tư thế quỳ dưới chân cô, đyRó là hành đFYYộng cc kỳ lãng mạZpn của anh rồi. Trong túi anh vn còn cp nhn mới mua, tay anh vn đtang nắlACm cht hộp đpAng nhn, chưa kịryp rút ra.

" Triu Vĩn hàng! Em không nói là không cưới", ThảvlF Hỷ vội cầmm lấvlFy tay anh nói.

Triu VĩeYZ Hàng lấvlFy cp nhn cưới ra :" Em đmưa tay đeYZây".

ThảR Hỷ hạRnh phúc đnưa tay ra :" Mới à, hoàn toàn không giống với cp nhn trước". Chiếc nhn va khít tay Thảe Hỷ.

" Thích không ?"

ThảyR Hỷ quảnhl quyết gt đlACmu, cô cũng giúp Triu VĩrZt Hàng đeeo chiếc nhn của anh. " Tốt rồi!" Hai bàn tay đteo nhn đZpan vào nhau, hạRrAnh phúc tràn ngp trên khuông mt họ.

" Triu VĩR Hàng!"
" HảPm?"

" Đeo nhn cưới mới, cứkI có cảmm giác như lấGoYt một ngườrZti mới"

Cô vòng tay ôm cổ anh :" Trước đPPIây, em cứFYY nghĩie rằZpng kết hôn rấFYYt đAơn giảmn, chỉA là sống chung với một ngườryi lạti, vn phảtli làm nhữIdng công vic như thườoIpng ngày. Trảnhli qua nhiu chuyn như vy, em mới biết thc s ra cuộc sống sau hôn nhân không h đInơn giảyRn không phảvlFi chỉZOđPmeo nhn cưới , chụp ảnnh cưới, làm tic cưới, ngủ chung một phòng là kết hôn".

" Thế kết hôn là gì?" Triu VĩNvN Hàng rấYoPt tò mò vì Thảog Hỷ có thểZp đZpưa kết hôn lên một tầAWem cao như vy.

" Kết hôn là mong đtợi đryược cùng nhau đCRri hết cuộc đZplnOi của hai ngườFYYi , là cùng nhau gánh vác mọi vic. Là s tin tưởng ln nhau và cũng là trách nhim." ThảlnO Hỷ cảAWem đOryộng:" CảZO hai lầIn anh đFYYu la chọn em, quảYZ là vô cùng dũng cảRm "

" Anh đRoán em là hàng hiếm giá cao, đyRang đInợi em lên giá đrZtây."

" Câu đtó có thểR tạRm dịmch là anh yêu em? " ThảA Hỷ biết mình nói như vy cũng hơi có phầlACn khoác lác mà không biết thẹn, vì vy cô cứIn gục đPmpAu vào ngc anh, ngạRrAi ngùng không dám ngẩpAng mt lên. Triu VĩGoY Hàng muốn kéo cô ra, đZpối din với cô đmmIj nói chuyn nhưng cô càng siết chăt tay, t chối không chịhmu ngẩFYYng lên.

" Không muốn nghe anh trảNvN lờmi à?"

" Nếu đnó không phảmIji là đryiu em hy vọng, anh cứn coi như em giảlAC vờkI thông minh, chưa tng hỏi anh câu đYdió là đdtược rồi." ThảFYY Hỷ vn giữYoP nguyên phong cách sống của cô, thấAWey tình thế không tốt thườPPIng tìm cách lảjlng tránh.

" ThảmIj Hỷ, câu dịAtch của em hoàn toàn chính xác."

***

"Triu VĩrZt Hàng, mình v nhà đni."

"Được." Triu Vĩtl Hàng khởi đkIộng xe.

"Không phảiei v nhà cũ của mình, v nhà bố mẹ anh kia."

" Anh đAtIdnh sáng mai sẽ v nhà em trước, sau đFYYó mới dn em v nhà anh." Ngày kia đmã là ngày Triu Vĩn Hàng đYdii BắlnOc Kinh rồi. Mc dù sau khóa huấInn luyn tp trung đmó, anh còn có thểnhl v thăm nhà một lầYdin nữta, nhưng trước khi đmi Bắec Kinh, chưa sắtlp xếp mọi chuyn ổn thỏa, anh vn chưa yên lòng.

" Lẽ ra phảRi đoIpến t sớm ấRy chứrZt. Hai hôm trước thì chân em vn còn đWmGau, hai hôm nay lạeYZi không đmến, xem ra có vẻ không đYqược phảrZti đtPPIo lắPmm." Mc dù cô biết như vy, nhưng vn không muốn đogYoP thc tế đPmie lấAn át cảFYYm giác yêu đRrAương nhanh như vy. Ai mà đieoán trước đkIược các bc phụ huynh sẽ phảtn ứrZtng như thế nào.

" Triu VĩR hàng, liu vic mình tái hôn có ảhmnh hưởng gì tới anh, tới gia đOryình anh không?" Đây chính là đeiu mà Thảe hỷ rấtlt muốn hỏi nhưng mãi vn không dám. Mc dù ThảCRr Hỷ vn luôn tin rằRrAng Triu Vĩm Hàng sẽ không làm đFYYiu gì mà anh không cảPmm thấiey chắpAc chắYZn, tuy nhiên, nhữmIjng biến cố trong thờRrAi gian qua vn khiến ThảGoY Hỷ cảNvNm thấZpy thấkIp thỏm không yên.

" V chuyn xảOryy ra lầRrAn trước, anh đInã không giảAti thích rõ ràng với em. S vic không h đdtơn giảien như em nghĩn, nó thm chí còn phứvlFc tạjlp hơn nhiu nhữNvNng đOryiu mà Kiu Duy NhạRc biết. Chi tiết quá cụ thểie, nói với em cũng không có ý nghĩOrya gì, cũng không thểCRr nói cho em đhmược, Nhữmng đryiu em biết đmã là quá đPmủ rồi. Sau khi ly hôn, anh một mc không tới tìm em vì lo rằeYZng chuyn đIdó còn đee lạmIji hu họa. Nếu chúng ta thc s chng còn quan h gì cũng có nghĩAta là sẽ không còn ai nhằAm vào em đYoPln tấeYZn công nữna. Bố đoIpã chịYdiu lui v nghỉdt ngơi, đkIó cũng là một trong nhữAtng mấlACu chốt đIpA hóa giảrti nhữYqng rắlnOc rối đPPIó.

Thảm Hỷ, năm xưa, anh đoIpã vì Ngô Hoạrtch mà một mình tìm sang ĐYZc, bỏ lạYZi tấnt cảtl ở nơi này. Giờln đInây, anh lạmIji sắhmp đOryi Tây Tạogng, phảjli xa em trong ba năm. Điu đIó không có nghĩeela là anh yêu em không nhiu, không có nghĩYZa là anh không thểPPI vì em, vì gia đjlình mình mà t bỏ tấlnt cảry. ChỉNvNđyRiu chúng ta đYoPang sống, chúng ta phảti có trách nhim với cuộc sống hin tạNvNi. Em, bố mẹ, công vic là nhữieng thứFYY mà anh không thển chối bỏ trách nhim. Anh phảYoPi gánh vác đNvNược tấYdit cảvlF nhữlACng đlniu đlnOó.

Đã theo nghip chính trịkI, không thểm chỉe biết trốn tránh nhim vụ. Anh không thểt đtOrym bảrZto với em rằyRng con đRườryng công danh của anh sẽ thun buồm xuôi gió, sẽ không còn sóng to gió lớn nào cảGoY; anh cũng không thểtl đYqoIpm bảmIjo với em rằogng sẽ bảIo v em tới mứlACc một giọt nước cũng không chạCRrm tới em đYqược. Nhưng đrZtiu duy nhấZpt anh có thểId đttm bảPmo , đYqó là cho dù gp phảGoYi tình huống như thế nào, anh tuyt đIối sẽ không dùng vic ly hôn đlACe giảFYYi quyết mọi vic. Một vic ngốc nghếch như vy, làm một lầtn trong đnhlpAi đRrAã là quá nhiu rồi.

ThảNvN Hỷ, em có muốn cùng anh tiếp tục mạIo hiểIm không?"

" Sao trước khi đtăng ký kết hôn, anh không hỏi em nhữZOng câu như vy?"

" Anh sợ em bỏ chạogy, Cố ThảFYY Hỷ, t trước tới giờRrA vn là một cô bé nhát gan mà."

ThảOry Hỷ lè lưỡi :" Em đnúng là một cô bé nhát gan đnWmGy, vấrZtn đt này, em không dám đkIưa ra, vì sợ anh thay đhmổi. Cũng bởi vì em rấYZt d làm hỏng chuyn, chỉtl sợ anh không cầmn em nữhma".

" Bây giờt yên tâm rồi chứYZ?"

"Ừm" Thảie Hỷ gt đIdlnu rấogt mạyRnh.

Xe lăn bánh đYqược một lát, ThảI Hỷ bỗng nói :" Triu VĩYZ Hàng, em yêu anh ."

" Cái gì?!" Triu VĩZO Hàng dng xe lạrZti bên đoIpườNvNng. Cái cô Cố ThảyR Hỷ này, nhữlACng lờvlFi như vy mà cũng có thển tùy tin nói ra trong bấtt kỳ hoàn cảpAnh nào sao.

" Em nói là em yêu anh. Anh phảyRi gánh vác nhiu trách nhim như vy, em không có cách nào đFYYdt biến mình thông minh hơn đoIptl anh đmIjỡ cảkIm thấYZy nng n. Tuy nhiên, em có thểI nói đlnOược nhữrtng lờZOi ngọt ngào đyRnhl anh vui vẻ. Anh vui vẻ rồi chắrZtc cũng sẽ không cảnhlm thấZOy mt mỏi nữRa. Đã thấrty thoảmi mái hơn chưa?"

" Ừm, em nói lạIi một lầWmGn nữPma, đpAZO anh th cảRm nhn xem."

" Em yêu anh, thế nào?"

"Bỏ t "thế nào" đWmGi, nhắZpc lạYdii một vạRn lầGoYn."

"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
"Em yêu anh"
***

Chủ đnhl tình yêu, vài năm sau vn còn đnược nhắogc tiếp.

" Triu VĩYoP Hàng, em yêu anh!"
" Anh cũng nói một lầFYYn đYqi"
" Anh không nói đNvNược."
" TạPmi sao không nói đRược?"

" Nghe đnược nhữFYYng lờFYYi ấYqy, sẽ khiến ngườogi ta nhẹ nhàng bay bổng."

"Vy thì sao?"

"Ngườmi em đmã nhẹ ta chim yến rồi, anh sợ nói thêm nữma, em sẽ bay lên trờlnOi mấFYYt."

" Triu VĩPm Hàng, anh lạeeli chọc em rồi! Rõ ràng thấmy ngườjli ta hơi bép, lúc nào cũng sáu mươi cân, cái gì mà nhẹ như chim yến chứA, tht quá đhmáng.!"

" Làm gì có chuyn đYoPó, anh thấmIjy em gầoIpy hơn trước nhiu tht đFYYpAy. Chắhmc chắGoYc là cái cân này sai rồi, đryog mai mình điei mua cái khác."

" Cái gì! Hôm nay em mới cân th ở chỗ làm của ChỉPm Túc cân ở bnh vin thì làm sao mà sai đtược?"

" Chng phảYdii cô ấrty đlACi nghỉjl tuầNvNn trăng mt rồi sao?"